Кількість абзаців - 79 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
2. щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків
 
   щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
6. 1) останній абзац статті 1 після слів «істотна участь» доповнити словами у лапках «Кредитний реєстр Національного банку України»;
 
   1) частину другу статті 1 після слів «істотна участь» доповнити терміном «Кредитний реєстр Національного банку України»;
 
7. 2) пункт 9 статті 7 доповнити словами «створює та веде Кредитний реєстр Національного банку України».
 
-1- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
пункт 9 статті 7 доповнити словами «вносить, зберігає, захищає, обробляє, використовує та поширює інформацію з Кредитного реєстру Національного банку України та несе за це передбачену законодавством відповідальність».
 
Відхилено   2) пункт 9 статті 7 доповнити словами «створює та веде Кредитний реєстр Національного банку України».
 
8. 2. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
9. 1) статтю 2 після визначення терміна «кошти» доповнити визначенням терміна такого змісту:
 
-2- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
1) статтю 2 після визначення терміна «кошти» доповнити визначенням терміна такого змісту:
 
Враховано частково   1) у статті 2:
Доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
10. «кредитний реєстр Національного банку України (далі - Кредитний реєстр) - інформаційна система, яка забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за ними»;
 
-3- «кредитний реєстр Національного банку України (далі - Кредитний реєстр) – електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, накопичення, зберігання, зміни, зберігання, захисту, обробки, використання і поширення (надання уповноваженим заінтересованим особам) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за ними»;
2) в статті 2 після слів «підтверджені вимоги до» додати слово «банку».
 
Немає висновку   «кредитний реєстр Національного банку України (далі - Кредитний реєстр) - інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими оперпціями»;
«у визначенні терміна «кредитор банку» слово «боржника» замінити словом «банку»;
 
    -4- Довбенко М.В.
Доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
«у статті 2 у визначенні «кредитор банку» після слів «підтверджені вимоги до» слово «боржника» замінити на слово «банку»
 
Враховано    
11. 2) статтю 49 доповнити частиною такого змісту:
 
-5- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
3) статтю 49 доповнити частиною такого змісту: «При здійсненні кредитних операцій Банк зобов’язаний використовувати інформацію з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику у порядку, визначеному Національним банком України»;
 
Відхилено   2) статтю 49 доповнити частиною такого змісту:
 
12. «Банк зобов’язаний використовувати інформацію з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику у порядку, визначеному Національним банком України»;
 
-6- Кужель О.В.
абзац 2 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Банк використовує інформацію з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику».
 
Враховано   «Банк використовує інформацію з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику.»;
 
13. 3) статтю 62 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-7- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
4) в статті 62 після слів «національний банк» словосполучення «має право» замінити на слово «зобов’язаний».
 
Враховано по суті  3) статтю 62 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
14. «Національний банк має право надавати банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру, що становить банківську таємницю, яка складається з відомостей, визначених статтею 67-1 цього Закону.».
 
-8- Демчак Р.Є.
В другому абзаці підпункту 3) пункту 2 розділу І законопроекту слова «має право надавати» замінити словом «зобов’язаний надавати», а слово «статтею» замінити словами «частиною одинадцятою статті».
 
Враховано   «Національний банк зобов’язаний надавати банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру, що становить банківську таємницю, яка складається з відомостей, визначених частиною одинадцятою статті 67-1 цього Закону.».
 
15. У зв’язку з цим частини десяту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - шістнадцятою;
 
-9- Продан О.П.
підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини десяту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - шістнадцятою;
 
16. 4) доповнити Закон статтею 67-1 такого змісту:
 
-10- Бондар М.Л.
Пункт 4 статті 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – Виключити
 
Відхилено   4) доповнити статтею 67-1 такого змісту:
 
17. « Стаття 67-1. Кредитний реєстр
 
   « Стаття 67-1. Кредитний реєстр
 
18. Національний банк України у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку створює та веде Кредитний реєстр з метою сприяння фінансовій стабільності, здійснення банківського нагляду та управління банками кредитним ризиком.
 
   Національний банк України у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку створює та веде Кредитний реєстр з метою сприяння фінансовій стабільності, здійснення банківського нагляду та управління банками кредитним ризиком.
 
19. Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним кредитні операції, зазначені у частині першій статті 49 цього Закону. Інформація про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень.
 
-11- Лаврик О.В.
До пункту 4 статті 1 розділу 1 законопроекту внести такі зміни:
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним кредитні операції, зазначені у частині першій статті 49 цього Закону, якщо сума такої кредитної операції дорівнює або перевищує 100 мінімальних заробітних плат. Інформація про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень.
 
Відхилено   Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним кредитні операції, зазначені у частині першій статті 49 цього Закону. Інформація про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень.
 
20. Обсяг та порядок подання інформації до Кредитного реєстру визначається Національним банком України.
 
-12- Лаврик О.В.
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію, що складається з:
1) відомостей, що ідентифікують боржника, а саме:
для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), дата і номер державної реєстрації як фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності (за наявності);
для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата і номер державної реєстрації;
2) інформації про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією:
вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання;
номер кредитного договору;
дата укладання кредитного договору;
загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
вид валюти зобов’язання;
кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
клас позичальника;
3) інформації про належність боржника до пов’язаних з банком осіб;
4) інформації про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, в тому числі порукою (дата укладання договору щодо забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення; відомості, що ідентифікують особу, яка надала забезпечення (у разі, якщо такою особою не є боржник) відповідно до переліку, визначеного абзацами другим та третім підпункту першого цієї частини);
5) іншої інформації про боржника – юридичну особу, а саме:
вид економічної діяльності боржника, період за який визначено вид економічної діяльності;
приналежність боржника до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем (визначеної відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем, та яку банк аналізує для визначення розміру кредитного ризику; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які знаходяться під спільним контролем; статус участі боржника у групі (материнська компанія чи учасник); клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності);
приналежність боржника до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик (визначеної відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик);
відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи (для фізичних осіб - власників: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), місце реєстрації; для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
факт проходження аудиту фінансової звітності боржника або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.
інформація щодо порушення умов кредитного договору та договорів забезпечення:
- прострочення кредитної заборгованості, зменшення (погіршення стану) заставного майна;
- прийняття судових рішень щодо стягнення заборгованості в примусовому порядку, наявність накладених арештів на активи боржника;
- порушення справи про банкрутство або прийняття рішення боржником про припинення діяльності та ліквідацію.
інформація щодо погашення кредитної заборгованості згідно з умовами кредитного договору, припинення зобов'язань між фінансовою установою та боржником, продажу права вимоги за кредитним договором.
Порядок подання інформації до Кредитного реєстру визначається Національним банком України.
 
Відхилено   Обсяг та порядок подання інформації до Кредитного реєстру визначається Національним банком України.
 
    -13- Кужель О.В.
абзац 5 пункту 4 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Банки у встановленому Національним банком порядку передають до Кредитного реєстру інформацію про кредитну операцію боржника, заборгованість якого по кредиту за основною сумою боргу та відсотками, станом на останній робочий день місяця, наступного за звітним, дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленого на перший робочий день місяця, наступного за звітним). Інформація передається банками до Кредитного реєстру у обсязі, визначеному у ч. 11 цієї статті у порядку, передбаченому Національним банком України».
 
Відхилено    
21. Банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень передають до Кредитного реєстру та оновлюють інформацію, передбачену цим Законом, станом на перший день місяця, наступного за звітним. Інформація передається до Кредитного реєстру не пізніше 11-го робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація, що надається банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень до Кредитного реєстру, у тому числі та, що ідентифікує боржника, обробляється з метою забезпечення банками оцінки кредитного ризику для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
 
-14- Довбенко М.В.
Банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень зобов’язані передавати до Кредитного реєстру та оновлювати інформацію, передбачену цим Законом, станом на перший день місяця, наступного за звітним. Інформація передається до Кредитного реєстру не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація, що передається до Кредитного реєстру банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень, у тому числі та, що ідентифікує боржника, обробляється з метою сприяння фінансовій стабільності, здійснення банківського нагляду та забезпечення банками оцінки кредитного ризику для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
 
Враховано   Банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень зобов’язані передавати до Кредитного реєстру та оновлювати інформацію, передбачену цим Законом, станом на перший день місяця, наступного за звітним. Інформація передається до Кредитного реєстру не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація, що передається до Кредитного реєстру банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень, у тому числі та, що ідентифікує боржника, обробляється з метою сприяння фінансовій стабільності, здійснення банківського нагляду та забезпечення банками оцінки кредитного ризику для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
 
    -15- Лаврик О.В.
Банки передають до Кредитного реєстру інформацію, передбачену цим Законом, (оновлюють таку інформацію) не пізніше наступного робочого дня з дати укладення договору, що став підставою для здійснення кредитної операції. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень передають до Кредитного реєстру та оновлюють інформацію протягом 5 робочих днів з дати порушення боржником (поручителем) умов кредитного договору (договору забезпечення). Інформація, що надається банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень до Кредитного реєстру, у тому числі та, що ідентифікує боржника, обробляється з метою забезпечення банками оцінки кредитного ризику для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
При здійсненні кредитної операції та укладанні відповідного договору Банк зобов’язаний отримати згоду боржника про передачу інформації до Кредитного реєстру. Відсутність такої згоди боржника є підставою для відмови в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.
 
Відхилено    
22. Банки надають інформацію до Кредитного реєстру без необхідності отримання на це згоди боржника. Банк зобов’язаний при укладанні договору з боржником письмово повідомити його про передачу інформації до Кредитного реєстру.
 
   Банки передають інформацію до Кредитного реєстру без необхідності отримання на це згоди боржника. Банк зобов’язаний при укладенні договору з боржником письмово повідомити його про передачу інформації до Кредитного реєстру.
 
23. Боржник, інформація щодо якого міститься в Кредитному реєстрі, має право доступу до даних про себе та відомостей стосовно запитів на отримання таких даних у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України зобов’язаний не пізніше як за п’ять робочих днів з дня отримання від боржника заяви безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру у визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.
 
-16- Довбенко М.В.
абзац 8 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Боржник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі (далі в цій статті - заявник), мають право доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.».
 
Враховано   Боржник та інші особи, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі (далі в цій статті - заявник), мають право доступу до даних про себе та до відомостей щодо запитів на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.
 
    -17- Кужель О.В.
абзац 8 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Боржник та інші особи, інформація щодо яких міститься в Кредитному реєстрі, мають право доступу до даних про себе та відомостей стосовно запитів на отримання таких даних щодо них у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України зобов’язаний не пізніше як за п’ять робочих днів з дня отримання заяви від боржника чи іншої особи, інформація щодо якої міститься у Кредитному реєстрі, безоплатно надати їй інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у Кредитному реєстрі інформації щодо неї у визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України порядку».
 
Враховано по суті   
    -18- Продан О.П.
У другому реченні абзацу восьмого підпункту 4 пункту 2 розділу 1 законопроекту слова «у визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.» виключити
 
Відхилено    
    -19- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
В частині 6 статті 67-1 словосполучення «як за п’ять робочих днів з дня отримання від боржника заяви» замінити на «п’яти робочих днів з дня внесення інформації про боржника в Кредитний реєстр».
 
Відхилено    
24. У разі незгоди з інформацією, наявною щодо нього у Кредитному реєстрі, боржник має право звернутись до Національного банку України із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру, до якої мають бути додані підтверджуючі документи. У разі отримання заяви боржника про виправлення чи видалення інформації щодо нього з Кредитного реєстру, Національний банк України на час перевірки інформації позначає інформацію про кредитну операцію боржника відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, для її уточнення, або до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якщо інформація була надана банком, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.
 
-20- Кужель О.В.
абзац 9 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«У разі незгоди з інформацією, наявною щодо нього у Кредитному реєстрі, боржник, інша особа, щодо якої включено інформацію до Кредитного реєстру має право звернутись до Національного банку України із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру. У разі отримання заяви боржника або іншої особи, щодо якої включено інформацію до Кредитного реєстру, про виправлення чи видалення інформації щодо нього з Кредитного реєстру, Національний банк України на час перевірки інформації позначає інформацію про кредитну операцію боржника відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, для її уточнення, або до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якщо інформація була надана банком, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію».
 
Враховано по суті  У разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі, заявник має право звернутися до Національного банку України із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру. У разі отримання заяви заявника про виправлення чи видалення інформації стосовно нього з Кредитного реєстру, Національний банк України на час перевірки інформації позначає інформацію про кредитну операцію боржника відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, для її уточнення або до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повноважень, якщо інформація була надана банком, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.
 
    -21- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«У разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі, заявник має право звернутися до Національного банку України із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру. У разі отримання заяви заявника про виправлення чи видалення інформації стосовно нього з Кредитного реєстру, Національний банк України на час перевірки інформації позначає інформацію про кредитну операцію боржника відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, для її уточнення або до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повноважень, якщо інформація була надана банком, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.»
 
Враховано    
    -22- Продан О.П.
У абзаці 9 підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту слова «виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру» та слова «виправлення чи видалення інформації щодо нього з Кредитного реєстру» замінити словами «внесення змін до Кредитного реєстру».
 
Відхилено    
25. Банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня звернення Національного банку України зобов’язані внести зміни до інформації у Кредитному реєстрі або надати вмотивовану відмову щодо виправлення чи видалення інформації з Кредитного реєстру. Національний банк України залишає інформацію без змін та знімає з неї позначку у разі підтвердження банком або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб інформації, що заперечується. У цьому випадку боржник у порядку, визначеному Національним банком України, має право на включення до інформації про себе коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Національний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до інформації про нього.
 
-23- Довбенко М.В.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 2 розділу І викласти в наступній редакції:
«Банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня звернення Національного банку України зобов’язані передати уточнену інформацію до Кредитного реєстру або надати вмотивовану відмову щодо внесення змін до Кредитного реєстру. Національний банк України залишає інформацію без змін та знімає з неї позначку у разі підтвердження банком або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень інформації, що заперечується. У такому випадку заявник у порядку, визначеному Національним банком України, має право на включення до інформації стосовно себе у Кредитному реєстрі коментаря обсягом не більше 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Національний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до інформації стосовно заявника.»
 
Враховано   Банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня звернення Національного банку України зобов’язані передати уточнену інформацію до Кредитного реєстру або надати вмотивовану відмову щодо внесення змін до Кредитного реєстру. Національний банк України залишає інформацію без змін та знімає з неї позначку у разі підтвердження банком або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень інформації, що заперечується. У такому випадку заявник у порядку, визначеному Національним банком України, має право на включення до інформації стосовно себе у Кредитному реєстрі коментаря обсягом не більше 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Національний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до інформації стосовно заявника.
 
    -24- Продан О.П.
У першому реченні абзацу десятого підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «п’ятнадцяти робочих днів» замінити словами «десяти робочих днів», а слова «внести зміни до інформації у Кредитному реєстрі або надати вмотивовану відмову щодо виправлення чи видалення інформації з Кредитного реєстру» замінити словами «надати уточнену інформацію для Кредитного реєстру або надати вмотивовану відмову щодо внесення змін до Кредитного реєстру».
 
Враховано частково    
    -25- Продан О.П.
В третьому реченні абзацу десятого підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «на включення до інформації про себе коментарю» замінити словами «на внесення до Кредитного реєстру коментарю», а слова «щодо інформації, що заперечується» замінити словами «в частині інформації, з якою він не погоджується».
 
Відхилено    
26. Національний банк України протягом двадцяти робочих днів з дня одержання заяви зобов’язаний повідомити боржника про зміну інформації щодо нього у Кредитному реєстрі.
 
-26- Кужель О.В.
абзац 11 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Національний банк України протягом двадцяти робочих днів з дня одержання заяви зобов’язаний письмово повідомити боржника чи іншу особу, щодо якої внесена інформація до Кредитного реєстру, про зміну інформації щодо неї у Кредитному реєстрі та надати витяг з Кредитного реєстру, який підтверджує внесення змін до інформації.»
 
Враховано по суті  Національний банк України не пізніше двадцять першого робочого дня з дня одержання заяви зобов’язаний повідомити заявника про зміну інформації стосовно нього у Кредитному реєстрі та надати витяг з Кредитного реєстру, що підтверджує внесення змін до такої інформації. Повідомлення надається заявнику в письмовій формі, якщо у заяві заявника не передбачено іншої форми повідомлення.
 
    -27- Довбенко М.В.
абзац 11 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Національний банк України не пізніше двадцять першого робочого дня з дня одержання заяви зобов’язаний повідомити заявника про зміну інформації стосовно нього у Кредитному реєстрі та надати витяг з Кредитного реєстру, що підтверджує внесення змін до такої інформації. Повідомлення надається заявнику в письмовій формі, якщо у заяві заявника не передбачено іншої форми повідомлення.»
 
Враховано    
    -28- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
В частині 9 статті 67-1 словосполучення «одержання заяви» замінити на словосполучення «внесення змін до Кредитного реєстру»
 
Відхилено    
    -29- Продан О.П.
У абзаці одинадцятому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «двадцяти робочих днів» замінити словами «десяти робочих днів».
 
Відхилено    
27. Національний банк України, у разі відмови банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб внести зміни до інформації про боржника надсилає боржнику копію такої відмови внести зміни до Кредитного реєстру. В разі ненадання банком, який надав інформацію до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповіді, у встановлений цією статтею строк, Національний банк України вилучає або змінює інформацію, що заперечується боржником та інформує його про ненадання відповіді. Боржник має право оскаржити дію або бездіяльність банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Національного банку України до суду.
 
-30- Довбенко М.В.
Абзац 12 підпункту 4 викласти в наступній редакції:
«Національний банк України у разі вмотивованої відмови у внесенні змін до Кредитного реєстру стосовно заявника банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повноважень, надсилає заявнику копію такої вмотивованої відмови. У разі ненадання банком, який передав інформацію до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень, відповіді у встановлений цією статтею строк Національний банк України вилучає або змінює інформацію, що заперечується заявником, та інформує заявника про ненадання відповіді. Заявник має право оскаржити дію або бездіяльність банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повно»;
 
Враховано   Національний банк України у разі вмотивованої відмови у внесенні змін до Кредитного реєстру стосовно заявника банку, який надав інформацію до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повноважень, надсилає заявнику копію такої вмотивованої відмови. У разі ненадання банком, який передав інформацію до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень, відповіді у встановлений цією статтею строк Національний банк України вилучає або змінює інформацію, що заперечується заявником, та інформує заявника про ненадання відповіді. Заявник має право оскаржити дію або бездіяльність банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повноважень або Національного банку України до суду.
 
    -31- Логвинський Г.В.
У частині десятій статті 67-1 після слів «у разі» та після слова «такої» вставити слово «вмотивованої».
 
Враховано    
    -32- Продан О.П.
В другому реченні абзацу дванадцятого підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «вилучає або змінює інформацію, що заперечується боржником та інформує його про ненадання відповіді» замінити словами «вносить зміни до інформації, яка заперечується боржником та інформує його про це».
 
Відхилено    
28. Національний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру про кредитні операції боржника, загальна заборгованість якого перед одним банком (за основною сумою та відсотками), відповідно до даних Кредитного реєстру, дорівнює або перевищує розмір 100 мінімальних місячних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним). Така інформація складається з:
 
-33- Кужель О.В.
абзац 13 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Національний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру про кредитні операції боржника, по яких заборгованість боржника за кредитом (за основною сумою та відсотками), станом на останній робочий день місяця, наступного за звітним, дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень. Така інформація складається з:»
 
Відхилено   Національний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру про кредитні операції боржника, загальна заборгованість якого перед одним банком (за основною сумою та відсотками), відповідно до даних Кредитного реєстру, дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним). Така інформація надається банку лише щодо боржників (та/або їх пов’язаних осіб), якщо вони є клієнтами цього банку, або за наявності документально підтвердженого звернення особи щодо наміру здійснити активну операцію з цим банком та складається з:
 
    -34- Рибалка С.В.
В абзаці 13 пункту 2 частини 2 Розділу І цифри та слова: «100 мінімальних місячних заробітних плат» замінити словами: «тридцяти тисяч неоподатковуваних доходів громадян»
 
Відхилено    
    -35- Продан О.П.
У абзаці тринадцятому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «про кредитні операції боржника» замінити словами «про наявність кредитних операцій боржника».
 
Відхилено    
    -36- Демчак Р.Є.
у першому реченні абзацу тринадцятого підпункту 4 пункту 2 розділу І слова «загальна заборгованість якого перед одним банком (за основною сумою та відсотками), відповідно до даних Кредитного реєстру, дорівнює або перевищує розмір 100 мінімальних місячних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)» замінити словами «сукупна заборгованість якого перед банками за такими операціями (за основною сумою та відсотками) відповідно до даних Кредитного реєстру дорівнює або перевищує 100 мінімальних розмірів заробітної плати».
 
Відхилено    
    -37- Довбенко М.В.
У другому реченні абзацу 13 підпункту 4 після слів «Така інформація» доповнити словами «надається банку лише щодо боржників (та/або їх пов’язаних осіб), якщо вони є клієнтами цього банку, або за наявності документально підтвердженого звернення особи щодо наміру здійснити активну операцію з цим банком та»;
 
Враховано    
29. 1) відомостей, що ідентифікують боржника, а саме:
 
-38- Логвинський Г.В.
У пункті 1 частини 11 статті 67-1 після слів « (за наявності)» доповнити словами «, коментар боржника щодо інформації, розміщеної про нього у Кредитному реєстрі та з якою він не згоден (за наявності)»
 
Враховано частково (рядок 42)  1) відомостей, що ідентифікують боржника, а саме:
 
30. для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), дата і номер державної реєстрації як фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності (за наявності);
 
-39- Демчак Р.Є.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту, після слів «ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта» додати слова «/номер паспорта у формі картки», а слова «, дата і номер державної реєстрації як фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності (за наявності);» виключити.
 
Враховано   для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер платника податку або серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку в паспорті);
 
31. для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата і номер державної реєстрації;
 
-40- Демчак Р.Є.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту, слова «місцезнаходження» та «дата і номер державної реєстрації» виключити.
 
Враховано   для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
32. 2) інформації про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією:
 
-41- Продан О.П.
Абзаци сімнадцятий – двадцять сьомий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«2) інформації про кінцеву дату погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору та розмір простроченої заборгованості;».
 
Відхилено   2) інформації про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією:
 
33. вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання;
 
   вид кредиту/наданого фінансового зобов’язання;
 
34. номер кредитного договору;
 
   номер кредитного договору;
 
35. дата укладання кредитного договору;
 
   дата укладення кредитного договору;
 
36. загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
 
   загальна сума кредиту/сума наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
 
37. заборгованість за кредитною операцією;
 
   заборгованість за кредитною операцією;
 
38. вид валюти зобов’язання;
 
   вид валюти зобов’язання;
 
39. кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
 
   кінцева дата погашення кредиту/дії наданого фінансового зобов’язання відповідно до договору;
 
40. розмір простроченої заборгованості,
 
   розмір простроченої заборгованості,
 
41. кількість днів прострочення;
 
   кількість днів прострочення;
 
42. клас позичальника;
 
   клас позичальника;
коментар боржника щодо інформації, розміщеної стосовно нього у Кредитному реєстрі, з якою він не згоден (за наявності);
 
43. 3) інформації про належність боржника до пов’язаних з банком осіб;
 
   3) інформації про належність боржника до пов’язаних з банком осіб;
 
44. 4) інформації про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, в тому числі порукою (дата укладання договору щодо забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення; відомості, що ідентифікують особу, яка надала забезпечення (у разі, якщо такою особою не є боржник) відповідно до переліку, визначеного абзацами другим та третім підпункту першого цієї частини);
 
-42- Демчак Р.Є.
В абзаці двадцять восьмому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «відомості, що ідентифікують особу, яка надала забезпечення (у разі, якщо такою особою не є боржник) відповідно до переліку, визначеного абзацами другим та третім підпункту першого цієї частини» виключити.
 
Враховано   4) інформації про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);
 
45. 5) іншої інформації про боржника - юридичну особу, а саме:
 
-43- Продан О.П.
Абзац двадцять дев'ятий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) іншої інформації про боржника - юридичну особу, а саме:
 
46. вид економічної діяльності боржника, період за який визначено вид економічної діяльності;
 
-44- Продан О.П.
Абзац тридцять перший підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   вид економічної діяльності боржника, період, за який визначено вид економічної діяльності;
 
47. приналежність боржника до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем (визначеної відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем, та яку банк аналізує для визначення розміру кредитного ризику; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які знаходяться під спільним контролем; статус участі боржника у групі (материнська компанія чи учасник); клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності);
 
-45- Продан О.П.
Абзац тридцять другий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   належність боржника до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем (визначена відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем, яку банк аналізує для визначення розміру кредитного ризику; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які знаходяться під спільним контролем; статус участі боржника у групі (материнська компанія чи учасник); клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності);
 
48. приналежність боржника до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик (визначеної відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик);
 
   належність боржника до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик (визначена відповідно до законодавства); перелік юридичних осіб, що входять до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов’язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик);
 
49. відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи (для фізичних осіб - власників: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), місце реєстрації; для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
 
-46- Демчак Р.Є.
В абзаці тридцять другому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «ідентифікаційний номер платника податку або серію та номер паспорта» додати слова «/номер паспорта у формі картки» та слова «, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації» виключити.
 
Враховано   відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи (для фізичних осіб - власників: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера платника податків і мають відмітку у паспорті), місце реєстрації; для юридичних осіб - власників: повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань);
 
    -47- Продан О.П.
Абзац тридцять четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
50. факт проходження аудиту фінансової звітності боржника або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.
 
-48- Продан О.П.
Абзац тридцять п'ятий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   факт проходження аудиту фінансової звітності боржника або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.
Національний банк України використовує інформацію з Кредитного реєстру з метою здійснення аналізу стану фінансової системи щодо фінансової стабільності без отримання інформації, що містить дані, які ідентифікують боржника або іншу особу.
 
    -49- Лаврик О.В.
Після абзацу тридцять п’ятого підпункту 4 пункту 2 доповнити новими абзацами наступного змісту:
інформація щодо порушення умов кредитного договору та договорів забезпечення:
- прострочення кредитної заборгованості, зменшення (погіршення стану) заставного майна;
- прийняття судових рішень щодо стягнення заборгованості в примусовому порядку, наявність накладених арештів на активи боржника;
- порушення справи про банкрутство або прийняття рішення боржником про припинення діяльності та ліквідацію.
інформація щодо погашення кредитної заборгованості згідно з умовами кредитного договору, припинення зобовязань між фінансовою установою та боржником, продажу права вимоги за кредитним договором.
 
Відхилено    
    -50- Довбенко М.В.
Перед четвертим з кінця абзацом підпункту 4 доповнити новим абзацом наступного змісту: «Національний банк України використовує інформацію з Кредитного реєстру з метою здійснення аналізу стану фінансової системи щодо фінансової стабільності без отримання інформації, що містить дані, які ідентифікують боржника або іншу особу.»
 
Враховано    
51. Банк отримує інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам.
 
-51- Довбенко М.В.
абзац 36 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
Банк отримує інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам. Національний банк України не має права передавати інформацію з Кредитного реєстру третім особам, крім випадків, визначених цим Законом». абзац 37 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Використання банками та Національним банком України інформації з Кредитного реєстру для інших цілей, ніж передбачені законом, забороняється.»
 
Враховано   Банк отримує інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам. Національний банк України не має права передавати інформацію з Кредитного реєстру третім особам, крім випадків, визначених цим Законом.
 
    -52- Кужель О.В.
абзац 36 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
Банк отримує інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам. Національний банк України отримує інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім особам, окрім випадків, визначених цією статтею».
 
Враховано по суті   
52. Використання банками інформації з Кредитного реєстру для інших цілей, ніж передбачені цим Законом, забороняється.
 
-53- Кужель О.В.
абзац 37 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
Використання банками та Національним банком України інформації з Кредитного реєстру для інших цілей, ніж передбачені цим Законом, забороняється.
 
Враховано по суті  Використання банками та Національним банком України інформації з Кредитного реєстру для інших цілей, ніж передбачені законом, забороняється.
 
53. Інформація у Кредитному реєстрі зберігається безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі. Інформація про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі, видаляється з Кредитного реєстру в порядку, встановленому Національним банком України.
 
-54- Довбенко М.В.
Передостанній абзац підпункту 4 викласти в наступній редакції «Інформація передається банками до Кредитного реєстру до моменту виконання боржником зобов’язання в повному обсязі. Інформація про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі, не підлягає зберіганню в Кредитному реєстрі та видаляється з нього у порядку, встановленому Національним банком України.»
 
Враховано   Інформація передається банками до Кредитного реєстру до моменту виконання боржником зобов’язання в повному обсязі. Інформація про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі, не підлягає зберіганню в Кредитному реєстрі та видаляється з нього у порядку, встановленому Національним банком України.
 
    -55- Кужель О.В.
абзац 38 пункту 2 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Інформація у Кредитному реєстрі зберігається безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі. Інформація про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі, видаляється Національним банком України з Кредитного реєстру протягом 30 календарних днів, після отримання інформації від банку щодо погашення кредиту.»
 
Відхилено    
    -56- Продан О.П.
У другому реченні абзацу тридцять восьмого підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «Інформація про кредитні операції» замінити словами «До інформації про кредитні операції», а слова «видаляється з Кредитного реєстру» замінити словами «в Кредитному реєстрі вносяться зміни».
 
Відхилено    
54. Національний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру у режимі реального часу на платній основі. Розмір плати встановлюється Національним банком України виходячи з фактичних витрат на ведення Кредитного реєстру. «;
 
-57- Демчак Р.Є.
Абзац тридцять восьмий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту, викласти у наступній редакції: «Національний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру у режимі реального часу на безоплатній основі.».
 
Враховано   Національний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру у режимі реального часу на безоплатній основі.»;
 
    -58- Левченко Ю.В.
Абзац 39 підпункту 4 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Національний банк України надає банкам та бюро кредитних історій доступ до Кредитного реєстру у режимі реального часу на безоплатній основі.»
 
Враховано частково    
    -59- Продан О.П.
У першому реченні абзацу тридцять дев’ятого підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «на платній основі» замінити словом «безоплатно».
 
Враховано по суті   
    -60- Продан О.П.
Друге речення абзацу тридцять дев’ятого підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
55. 5) частину третю статті 76 після слів «крім отримання звітності» доповнити словами «та інформації до Кредитного реєстру».
 
   5) частину третю статті 76 після слів «крім отримання звітності» доповнити словами «та інформації до Кредитного реєстру».
 
56. 3. У Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
57. 1) статтю 37 після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   1) статтю 37 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
58. «5. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень подає до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію, визначену статтею 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність», про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та на постійній основі оновлює її».
 
-61- Кужель О.В.
абзац 2 підпункту 1 частини 4 розділу І викласти у редакції:
«Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень подає до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію, визначену статтею 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність», про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та на постійній основі оновлює її, а також оновлює на постійній основі інформацію щодо погашення боргу позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій, до якого раніше передавалась інформація банком».
 
Враховано по суті  «5. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень зобов’язаний подавати до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію в порядку та обсягах, визначених статтею 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність», про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та на постійній основі оновлювати її, а також оновлювати на постійній основі інформацію щодо погашення боргу позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій, до якого раніше передавалася інформація банком (за наявності підтвердження такої передачі)».
 
    -62- Довбенко М.В.
У підпункті 1 пункту 3 абзац другий викласти в наступній редакції:
«5. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень зобов’язаний подавати до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію в порядку та обсягах, визначених статтею 671 Закону України «Про банки і банківську діяльність», про кредитні операції банків, щодо яких Національним банком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та на постійній основі оновлювати її, а також оновлювати на постійній основі інформацію щодо погашення боргу позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій, до якого раніше передавалася інформація банком (за наявності підтвердження такої передачі).»
 
Враховано    
59. У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
60. 2) пункт 4 частини першої статті 48 доповнити словами «оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі Національного банку України».
 
-63- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
1) в пункті 4 частини першої статті 48 після словосполучення «що перебуває у третіх осіб» додати словосполучення «протягом місяця з дня початку процедури ліквідації» 2) в пункті 18 статті 51 після слів «відомості» додати словосполучення «про продаж»
 
Відхилено   2) пункт 4 частини першої статті 48 доповнити словами «оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі Національного банку України».
 
    -64- Лубінець Д.В.
Пономарьов О.С.
Валентиров С.В.
В статті 166-26 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток №51, ст.1122) після словосполучення «передачі даних» додати «а також протиправне використання/невикористання та поширення/непоширення інформації посадовими особами з бюро кредитних історій»
 
Відхилено    
61. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
62. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 2 місяці з дня набрання чинності цим Законом, крім:
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня набрання чинності цим Законом, крім:
 
63. підпункту 2 пункту 2 розділу І цього Закону, який вводиться в дію з 01 січня 2019 року;
 
   підпункту 2 пункту 2 розділу І цього Закону, який вводиться в дію з 1 січня 2019 року;
 
64. абзацу четвертого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону (щодо обов’язку банків подавати до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію про здійснені ним кредитні операції), який вводиться в дію з 1 квітня 2018 року;
 
   абзацу четвертого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону (щодо обов’язку банків подавати до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію про здійснені ними кредитні операції), який вводиться в дію з 1 квітня 2018 року;
 
65. абзацу тринадцятого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону, який вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року,
 
   абзацу тринадцятого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року.
 
66. 2. Національному банку України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Національному банку України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
67. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
68. вжити заходів для створення Кредитного реєстру Національного банку України.
 
-65- Довбенко М.В.
Абзац 3 пункту 2 розділу ІІ викласти в наступній редакції:
«вжити заходів для створення Кредитного реєстру Національного банку України та забезпечити його ведення.»
 
Враховано   вжити заходів для створення Кредитного реєстру Національного банку України та забезпечити його ведення.
 
69. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
70. 4. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
 
   4. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
 
71. протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
72. з 1 липня 2018 року вжити заходи для забезпечення подання до Кредитного реєстру Національного банку України інформації, передбаченої цим Законом одночасно з поданням інформації до Кредитного реєстру Національного банку України повідомити позичальників про подання інформації щодо них до Кредитного реєстру у визначеному Національним банком України порядку.
 
   з 1 липня 2018 року вжити заходів для забезпечення подання до Кредитного реєстру Національного банку України інформації, передбаченої цим Законом, одночасно з поданням інформації до Кредитного реєстру Національного банку України повідомити позичальників про подання інформації щодо них до Кредитного реєстру у визначеному Національним банком України порядку.
 
73. У разі неможливості передачі Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень інформації про кредитні операції банків, щодо яких на момент набрання чинності цим Законом проводяться процедури виведення з ринку та ліквідації, в обсягах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, передача такої інформації здійснюється в обсязі та у порядку, що встановлюються окремими нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за погодженням з Національним банком України.
 
-66- Довбенко М.В.
абзац 4 пункту 4 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
74. 5. Банкам:
 
   5. Банкам:
 
75. з 1 квітня 2018 року забезпечити подання до Кредитного реєстру Національного банку України інформації, передбаченої цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у визначеному Національним банком України порядку
 
   з 1 квітня 2018 року забезпечити подання до Кредитного реєстру Національного банку України інформації, передбаченої цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у визначеному Національним банком України порядку
 
76. одночасно з поданням інформації до Кредитного реєстру Національного банку України повідомити позичальників про подання інформації щодо них до Кредитного реєстру у визначеному Національним банком України порядку.
 
-67- Демчак Р.Є.
Абзац 2 пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту, викласти у наступній редакції :
«протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року, повідомити боржників (письмово та/або шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті банку та розміщення інформаційних повідомлень у відділеннях банку) про подання інформації стосовно них до Кредитного реєстру Національного банку України у порядку, визначеному Національним банком України.».
 
Враховано   протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року, повідомити боржників (письмово та/або шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті банку та розміщення інформаційних повідомлень у відділеннях банку) про подання інформації стосовно них до Кредитного реєстру Національного банку України у порядку, визначеному Національним банком України.
 
77. Голова
 
   Голова
 
78. Верховної Ради України

   Верховної Ради України