Кількість абзаців - 232 Таблиця поправок


Про стратегічну екологічну оцінку (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про стратегічну екологічну оцінку
 
   Про стратегічну екологічну оцінку
 
2. Розділ І Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
4. 1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
5. 1) громадськість ( одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи;
 
-1- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 1 розділу першого викласти в наступній редакції:
«1) громадськість ( одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, які зареєстровані на відповідній території»
 
Враховано частково   громадськість ( одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування;
 
    -2- Рибак І.П.
Пункт 1 частини першої статті 1 розділу першого викласти в наступній редакції:
«1) громадськість ( одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, які зареєстровані на території, на яку розповсюджується дія документа стратегічного планування»
 
Враховано    
    -3- Єднак О.В.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«1) громадськість ( одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи»
 
Відхилено    
6. 2) держава походження ( держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа державного планування;
 
   2) держава походження ( держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа державного планування;
 
7. 3) документи державного планування ( стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі ( території з природоохоронним статусом), за винятком тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 
-4- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У пункті 3 частини першої статті 1 розділу першого слово «промисловості» виключити.
 
Враховано   3) документи державного планування ( стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування;
 
    -5- Дирів А.Б.
Пункт 3 частини першої статті 1 розділу першого викласти у такій редакції:
«3) документи державного планування ( стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування та стосуються об’єктів та видів діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі ( території з природоохоронним статусом), за винятком тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;»
 
Враховано редакційно    
    -6- Єднак О.В.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти у такій редакції: «документи державного планування ( стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування»
 
Враховано    
    -7- Рябчин О.М.
Викласти пункт 3 частини першої статті 1 в такій редакції:
«З) документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування, та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі території з природоохоронним статусом), за винятком тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
 
Враховано редакційно    
8. 4) замовник ( орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування;
 
-8- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В пункті 4 частини 1 статті 1 розділу 1 законопроекту виключити слова «, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування».
 
Відхилено   4) замовник ( орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування;
 
9. 5) зачеплена держава ( держава, на яку ймовірно поширяться транскордонні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
   5) зачеплена держава ( держава, на яку ймовірно поширяться транскордонні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
10. 6) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ( будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів;
 
   6) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, ( будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів;
 
11. 7) стратегічна екологічна оцінка ( процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби ( транскордонних консультацій), врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій у документі державного планування, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
 
   7) стратегічна екологічна оцінка ( процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби ( транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
 
12. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
13. 1. Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров`я населення.
 
-9- Лопушанський А.Я.
У частині першій статті 2 слова «у тому числі для здоров`я населення» вилучити.
 
Відхилено   1. Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров`я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
    -10- Рябчин О.М.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, та стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, зокрема гірничодобувної, транспорту, регіонального розвитку, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, планування розвитку міських та сільських районів або землекористування.»
 
Враховано частково    
    -11- Єднак О.В.
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції: «Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров`я населення виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), за винятком тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду».
 
Враховано    
14. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
   2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
15. документи державного планування, які стосуються виключно національної оборони або надзвичайних ситуацій;
 
   1) документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;
 
16. бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
 
   2) бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
 
17. програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період.
 
-12- Дирів А.Б.
У статті 2 абзац четвертий пункту 2 викласти у редакції: «програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів міст, сіл, селищ на короткостроковий період».
 
Враховано   3) програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.
 
    -13- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 4 частини 2 статті 2 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
18. 3. Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи цього документа.
 
-14- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 2 розділу першого викласти в наступній редакції:
«3. Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи цього документа та оцінки впливу на навколишнє природнє середовище».
 
Враховано частково   3. Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.
 
19. Стаття 3. Мета та принципи стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 3. Мета та принципи стратегічної екологічної оцінки
 
20. 1. Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та охорони їх здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.
 
   1. Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.
 
21. 2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, гласності, наукової обґрунтованості, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, участі громадськості та міжнародного екологічного співробітництва.
 
-15- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 3 розділу першого викласти в наступній редакції:
«2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, участі громадськості та міжнародного екологічного співробітництва».
 
Враховано частково   2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності та об'єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва.
 
    -16- Рябчин О.М.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності та об'єктивності, гласності та врахування думки громадськості, наукової обґрунтованості, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності і повноти інформації в проекті документу, та міжнародного екологічного співробітництва».
 
Враховано редакційно    
22. Стаття 4. Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 4. Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки
 
23. 1. Суб’єктами стратегічної екологічної оцінки є:
 
   1. Суб’єктами стратегічної екологічної оцінки є:
 
24. 1) замовник;
 
   1) замовник;
 
25. 2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я;
 
-17- Лопушанський А.Я.
У пункті другому статті 4 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я» замінити словами «інші центральні органи виконавчої влади, на які покладено реалізацію державної політики в окремих сферах природокористування».
 
Враховано редакційно   2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я;
3) органи виконавчої влади;
4) органи місцевого самоврядування;
 
    -18- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Пункт 2 частини 1 статті 4 розділу 1 законопроекту доповнити словами «та інші центральні органи виконавчої влади»
 
Відхилено (інші ЦОВ можуть виступати як замовники, які також є суб’єктами)   
26. 3) громадськість;
 
   5) громадськість;
 
27. 4) держава походження;
 
   6) держава походження;
 
28. 5) зачеплена держава.
 
   7) зачеплена держава.
 
29. Розділ ІІ Повноваження суб’єктів стратегічної екологічної оцінки
 
   Розділ ІІ. Повноваження суб’єктів стратегічної екологічної оцінки
 
30. Стаття 5. Повноваження замовника
 
   Стаття 5. Повноваження замовника документів державного планування
 
31. 1. Замовник:
 
   1. Замовник документів державного планування:
 
32. 1) забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування;
 
   1) забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування;
 
33. 2) здійснює інформування та забезпечує доступ до інформації у процесі стратегічної екологічної оцінки;
 
   2) здійснює інформування та забезпечує вільний доступ до інформації у процесі стратегічної екологічної оцінки;
 
34. 3) забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування;
 
-19- Рябчин О.М.
Доповнити частину першу статті 5 новим пунктом 3 в такій редакції:
«З) забезпечує фінансування проведення стратегічної екологічної оцінки;». Пункти 3-6 вважати пунктами 4-7 відповідно.
 
Враховано   3) забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування;
 
35. 4) враховує звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 цього Закону, в документі державного планування;
 
   4) враховує в документі державного планування звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 цього Закону;
 
36. 5) здійснює, у межах своєї компетенції, моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
   5) здійснює у межах компетенції моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
37. 6) вживає заходів з усунення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зумовлених виконанням документа державного планування.
 
-20- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 частини першої статті 5 розділу першого - виключити.
 
Враховано   6) забезпечує фінансування здійснення стратегічної екологічної оцінки.
 
    -21- Єднак О.В.
Доповнити статтю 5 пунктом 6 такого змісту: «забезпечує фінансування здійснення стратегічної екологічної оцінки».
 
Враховано    
38. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки
 
39. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у межах своєї компетенції:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у межах своєї компетенції:
 
40. 1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
 
   1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
 
41. 2) надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
   2) надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
42. 3) забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 14 та 15 цього Закону;
 
   3) забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 14 та 15 цього Закону;
 
43. 4) за потреби звертається до органів, зазначених у статті 8 цього Закону, щодо виконання заходів із забезпечення інформування та можливості для участі громадськості України, на яку можуть поширюватися наслідки виконання документа державного планування держави походження;
 
   4) за потреби звертається до органів, зазначених у статті 8 цього Закону, щодо виконання заходів із забезпечення інформування та участі громадськості України, на яку можуть поширюватися наслідки виконання документа державного планування держави походження;
 
44. 5) залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статей 13 (15 цього Закону;
 
   5) залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статей 13 (15 цього Закону;
 
45. 6) здійснює методичне керівництво та методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
   6) здійснює методичне керівництво та методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
46. 7) розробляє нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
   7) розробляє нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
47. 8) узагальнює практику здійснення стратегічної екологічної оцінки, застосування новітніх методів екологічної оцінки;
 
   8) узагальнює практику здійснення стратегічної екологічної оцінки, застосування новітніх методів екологічної оцінки;
 
48. 9) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, іншими законами України.
 
   9) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України.
 
49. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо стратегічної екологічної оцінки
 
50. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у межах своєї компетенції:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у межах своєї компетенції:
 
51. 1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
 
   1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
 
52. 2) надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
   2) надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
53. 3) залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону;
 
   3) залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону;
 
54. 4) розробляє в межах компетенції нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
   4) розробляє нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
 
55. 5) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, іншими законами України.
 
   5) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України.
 
56. Стаття 8. Повноваження обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (відповідних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я щодо стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 8. Повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (відповідних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я щодо стратегічної екологічної оцінки
 
57. 1. Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я, у межах своєї компетенції:
 
   1. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я у межах своєї компетенції:
 
58. 1) надають зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів;
 
   1) надають зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів;
 
59. 2) надають зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
   2) надають зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
60. 3) забезпечують інформування та участь громадськості у випадках, передбачених статтею 15 цього Закону;
 
   3) забезпечують інформування та участь громадськості у випадках, передбачених статтею 15 цього Закону;
 
61. 4) залучають інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону;
 
   4) залучають інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону;
 
62. 5) вживають заходів з усунення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зумовлених виконанням документа державного планування;
 
-22- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини першої статті 8 розділу першого - виключити.
 
Враховано      
63. 6) здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
   5) здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
64. Розділ ІІІ Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки
 
   Розділ ІІІ. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки
 
65. Стаття 9. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї
 
   Стаття 9. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї
 
66. 1. Етапами стратегічної екологічної оцінки є:
 
   1. Етапами стратегічної екологічної оцінки є:
 
67. 1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 
   1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 
68. 2) розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
   2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
69. 3) проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 12 та 13 цього Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону;
 
-23- Лопушанський А.Я.
Частину першу статті 9 доповнити пунктом п?ятим такого змісту: «5) інформування про затвердження документа державного планування».
 
Враховано   3) проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 12 та 13 цього Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону;
 
70. 4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій.
 
-24- Рябчин О.М.
Доповнити частину першу статті 9 новим пунктом 5 в такій редакції:
«5) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля.»
 
Враховано   4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
5) інформування про затвердження документа державного планування;
6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 
    -25- Єднак О.В.
Пункт 5 частини першої статті 9 виключити.
 
Відхилено    
71. 2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 цього Закону, враховуються в документі державного планування.
 
   2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 цього Закону, враховуються в документі державного планування.
 
72. Стаття 10. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 10. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 
73. 1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує замовник.
 
   1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує замовник.
 
74. 2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки та рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, а також необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, замовник подає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів, зазначених у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо документа державного планування загальнодержавного рівня та органів, зазначених у статті 8 цього Закону, ( щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, і оприлюднює її в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості.
 
   2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, та необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, замовник подає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів, зазначених у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо документа державного планування загальнодержавного рівня або до органів, зазначених у статті 8 цього Закону, ( щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів і оприлюднює її в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості.
 
75. 3. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна містити інформацію про:
 
   3. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна містити інформацію про:
 
76. 1) замовника;
 
   1) замовника;
 
77. 2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 
   2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 
78. 3) те, якою мірою документ державного планування встановлює умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);
 
   3) те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);
 
79. 4) ймовірні наслідки, які необхідно розглянути:
 
   4) ймовірні наслідки:
 
80. а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
   а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
81. б) наслідки для територій з природоохоронним статусом;
 
   б) для територій з природоохоронним статусом;
 
82. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
   в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
83. 5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;
 
   5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;
 
84. 6) дослідження, які необхідно провести, та методи і критерії, які використовуватимуться для стратегічної екологічної оцінки;
 
   6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;
 
85. 7) заходи, що передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування;
 
   7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 
86. 8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
   8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 
87. 9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх надання.
 
   9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
 
88. 4. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості. Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проекту документа державного планування у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 12 цього Закону, та гарантує можливість вільного доступу громадськості до ознайомлення з цими документами протягом усього строку громадського обговорення, визначеного частиною п’ятою цієї статті.
 
   4. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проекту документа державного планування у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 12 цього Закону, та забезпечує вільний доступ громадськості до цих документів протягом усього строку громадського обговорення, визначеного частиною п’ятою цієї статті.
 
89. 5. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менше 15 днів з дня її оприлюднення.
 
   5. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.
 
90. 6. Органи, зазначені у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, ( щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
   6. Органи, зазначені у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, ( щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
91. 7. Органи, зазначені у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо документа державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, ( щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, розглядають заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, в якій передбачена необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, приймають рішення щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки цих змін, про що повідомляють заявника у письмовій формі у строк, визначений у частині шостій цієї статті.
 
   7. Органи, зазначені у статтях 6 та 7 цього Закону, ( щодо документа державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, ( щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів розглядають заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, в якій передбачена необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, приймають рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки цих змін, про що повідомляють заявника у письмовій формі у строк, визначений частиною шостою цієї статті.
 
92. Підставою для прийняття рішення щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 цього Закону.
 
   Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 цього Закону.
 
93. 8. Якщо замовник на підставі рекомендацій, передбачених частиною сьомою цієї статті, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, він оприлюднює це рішення разом з його обґрунтуванням у порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону.
 
   8. Якщо замовник на підставі рекомендацій, передбачених частиною сьомою цієї статті, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, він оприлюднює таке рішення разом з його обґрунтуванням у порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону.
 
94. Стаття 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
 
   Стаття 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку
 
95. 1. Замовник враховує зауваження і пропозиції, отримані у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, та надані органами, зазначеними у статтях 6 (8 цього Закону, і на підставі цього забезпечує підготовку звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
   1. Замовник забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих органами, зазначеними у статтях 6 (8 цього Закону.
 
96. 2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку готується до затвердження документа державного планування та містить, з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання, таку інформацію:
 
   2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:
 
97. 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 
   1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 
98. 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
   2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
99. 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності людей та стану здоров’я населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
   3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
100. 4) існуючі екологічні проблеми, у тому числі ризики їх впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, включаючи ті, що стосуються територій з природоохоронним статусом (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
   4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 
101. 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, які стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 
   5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 
102. 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, включаючи вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3 (5 та 10 (15 років відповідно), постійні і тимчасові, позитивні і негативні наслідки;
 
-26- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункти 6, 7 частини другої статті 11 розділу першого викласти в наступній редакції:
«6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, включаючи вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3 (5 та 10 (15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійні і тимчасові, позитивні і негативні наслідки;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, поетапного зменшення та пом’якшення негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування».
 
Враховано частково   6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3 (5 та 10 (15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 
103. 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування;
 
   7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 
104. 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, та опис способу, яким здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, включаючи будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів при здійснення такої оцінки);
 
   8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 
105. 9) заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документа державного планування на довкілля, в тому числі на здоров’я населення;
 
   9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
106. 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 
   10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 
107. 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1 (10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 
   11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1 (10 частини другої цієї статті, розраховане на широку аудиторію.
 
108. Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.
 
   Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.
 
109. 3. У складі містобудівної документації завдання звіту про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації виконує розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.
 
   3. У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.
 
110. Стаття 12. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 12. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки
 
111. 1. Замовник своєчасно забезпечує можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування, коли до розгляду доступні всі альтернативні варіанти.
 
   1. Замовник своєчасно забезпечує можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування, за умови доступності для розгляду всіх альтернативних варіантів.
 
112. 2. Проект документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості.
 
   2. Проект документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.
 
113. 3. Про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку замовник повідомляє громадськість.
 
   3. Про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку громадськість повідомляє замовник.
 
114. 4. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника у мережі Інтернет. Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення, визначеного відповідно до частини шостої цієї статті.
 
-27- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 4 статті 12 розділу 3 законопроекту після слів «у мережі інтернет» доповнити словами «а також у громадських місцях (зупинках, інформаційних дошках, дошках оголошень на будинках тощо) на території, для якої розробляється містобудівна документація, та на території навколо об’єкта будівництва», а також абзацом другим наступного змісту:
«У разі відсутності власних засобів масової інформації та/або офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється у засобах масової інформації та/або офіційному веб-сайті місцевої ради вищого рівня».
 
Відхилено   4. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника. Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення, визначеного відповідно до частини шостої цієї статті.
 
    -28- Єднак О.В.
Абзац другий частини четвертої статті 12 виключити.
 
Враховано    
115. 5. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити:
 
   5. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити інформацію про:
 
116. 1) повну назву документа державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту;
 
   1) повну назву документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту;
 
117. 2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування;
 
   2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування;
 
118. 3) передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:
 
   3) передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:
 
119. а) дату початку та строки процедури;
 
   а) дату початку та строки здійснення процедури;
 
120. б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо);
 
   б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо);
 
121. в) дату, час та місце будь-якого запланованого громадського слухання (у разі проведення);
 
   в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення);
 
122. г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також наявною екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 
   г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 
123. ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адресу та строки подання зауважень і пропозицій;
 
   ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адресу та строки подання зауважень і пропозицій;
 
124. д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 
   д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 
125. 4) інформацію про необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.
 
   4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.
 
126. 6. Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менше 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
 
   6. Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
 
127. 7. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подавати замовнику в письмовій формі (у тому числі у електронному вигляді) пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі пропозиції і зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
 
   7. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
 
128. 8. Оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання пропозицій та зауважень не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, а також будь-яких інших форм публічного громадського обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
   8. Оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання зауважень і пропозицій не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, будь-яких інших форм публічного громадського обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
129. 9. За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.
 
   9. За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, надані відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.
 
130. 10. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
-29- Єднак О.В.
Частину десяту статті 12 викласти у такій редакції: «Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" для громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
 
Враховано   10. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" для громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
 
131. Стаття 13. Консультації з органами виконавчої влади в процесі стратегічної екологічної оцінки
 
   Стаття 13. Консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки
 
132. 1. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів надаються замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) органам, зазначеним у статтях 6 та 7 цього Закону.
 
   1. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів, зазначених у статтях 6 та 7 цього Закону.
 
133. 2. Проект документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів також надаються замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) органам, зазначеним у статті 8 цього Закону.
 
   2. Проект документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів, зазначених у статті 8 цього Закону.
 
134. 3. Органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, після отримання проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання, надають замовнику пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку в письмовій формі.
 
   3. Органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, після отримання проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання, подають замовнику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 
135. У разі ненадання таких пропозицій та зауважень протягом зазначеного строку вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.
 
   У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.
 
136. 4. За необхідності органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, можуть залучати інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій у строки, які не перевищують строк надання пропозицій та зауважень відповідно до частини третьої цієї статті.
 
   4. За необхідності органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, можуть залучати інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій у строки, які не перевищують строк подання зауважень і пропозицій, передбачений частиною третьою цієї статті.
 
137. 5. Усі пропозиції і зауваження, одержані протягом встановленого у цій статті строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 
   5. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого у цій статті строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 
138. 6. За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті, а також обґрунтування обрання документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.
 
   6. За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.
 
139. Розділ ІV Транскордонні консультації
 
   Розділ ІV. Транскордонні консультації
 
140. Стаття 14. Транскордонні консультації держави походження
 
   Стаття 14. Транскордонні консультації держави походження
 
141. 1. Транскордонні консультації держави походження проводяться у випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Транскордонні консультації держави походження проводяться у випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
142. 2. Якщо органи, зазначені у статтях 7 та 8 цього Закону, вважають, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, то вони невідкладно інформують про це орган, зазначений у статті 6.
 
   2. Якщо органи, зазначені у статтях 7 та 8 цього Закону, вважають, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, вони невідкладно інформують про це орган, зазначений у статті 6 цього Закону.
 
143. 3. Якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, вважає, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, або якщо зачеплена держава цього вимагає, орган, зазначений у статті 6 цього Закону, надає копію проекту документа державного планування разом із звітом про стратегічну екологічну оцінку (або його частину, що не містить інформації, яка становить державну таємницю) зачепленій державі та визначає строк, протягом якого зачеплена держава має повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк не може становити менше 30 днів з дня інформування зачепленої держави.
 
   3. Якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, вважає, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, або якщо зачеплена держава цього вимагає, орган, зазначений у статті 6 цього Закону, подає зачепленій державі копію проекту документа державного планування разом із звітом про стратегічну екологічну оцінку (або його частину, що не містить інформації, яка становить державну таємницю) та визначає строк, протягом якого зачеплена держава має повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк не може становити менш як 30 днів з дня інформування зачепленої держави.
 
144. 4. Про необхідність проведення транскордонних консультацій письмово повідомляється замовник. Документ державного планування не затверджується (не приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.
 
   4. Про необхідність проведення транскордонних консультацій замовник повідомляється письмово. Документ державного планування не затверджується (не приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.
 
145. 5. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного у частині першій цієї статті, повідомила орган, зазначений у статті 6 цього Закону, про своє бажання взяти участь у транскордонних консультаціях, цей орган спільно із замовником в узгоджений із зачепленою державою строк проводять консультації стосовно можливих транскордонних наслідків виконання документа державного планування та заходів, які передбачають запобігання, зменшення або пом’якшення таких наслідків. Для цього орган, зазначений у статті 6 цього Закону, із залученням замовника, та зачеплена держава узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення, умови перекладу документів, заходи для забезпечення інформування та участі громадськості зачепленої держави.
 
   5. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного частиною першою цієї статті, повідомила орган, зазначений у статті 6 цього Закону, про своє бажання взяти участь у транскордонних консультаціях, цей орган разом із замовником в узгоджений із зачепленою державою строк проводять консультації щодо можливих транскордонних наслідків виконання документа державного планування та заходів із запобігання, зменшення або пом’якшення таких наслідків. Для цього орган, зазначений у статті 6 цього Закону, разом із замовником та зачеплена держава узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення, умови перекладу документів, заходи із забезпечення інформування та участі громадськості зачепленої держави.
 
146. 6. Після затвердження документа державного планування орган, зазначений у статті 6 цього Закону, забезпечує за поданням замовника інформування зачепленої держави з таких питань:
 
   6. Після затвердження документа державного планування орган, зазначений у статті 6 цього Закону, забезпечує за поданням замовника інформування зачепленої держави з таких питань:
 
147. 1) зміст затвердженого документа державного планування;
 
   1) зміст затвердженого документа державного планування;
 
148. 2) інформація про те, яким чином питання охорони довкілля враховані в документі державного планування та яким чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку враховано результати консультацій та пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті, а також обґрунтування обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в w-якому він затверджений, серед інших виправданих альтернатив, які також розглядалися;
 
   2) інформація про те, яким чином питання охорони довкілля враховані в документі державного планування та яким чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку враховано результати консультацій та пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також обґрунтування обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він затверджений, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду;
 
149. 3) заходи з моніторингу, ухвалені відповідно до статті 17 цього Закону.
 
   3) заходи з моніторингу, ухвалені відповідно до статті 17 цього Закону.
 
150. 7. Замовник забезпечує орган, зазначений у статті 6 цього Закону, інформацією, необхідною для виконання вимог цієї статті, у тому числі переклад відповідних документів.
 
   7. Замовник забезпечує орган, зазначений у статті 6 цього Закону, інформацією, необхідною для виконання вимог цієї статті, у тому числі переклад відповідних документів.
 
151. Стаття 15. Транскордонні консультації зачепленої держави
 
   Стаття 15. Транскордонні консультації зачепленої держави
 
152. 1. У разі якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, отримав оповіщення від держави походження та вважає, що виконання документа державного планування, який готується для затвердження на території держави походження, ймовірно матиме наслідки для довкілля України, у тому числі для здоров’я населення, він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях.
 
   1. У разі якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, отримав оповіщення від держави походження та вважає, що виконання документа державного планування, який готується для затвердження на території держави походження, ймовірно матиме наслідки для довкілля України, у тому числі для здоров’я населення, він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях.
 
153. 2. Перед проведенням транскордонних консультацій орган, зазначений у статті 6 цього Закону, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок проведення, умови перекладу документів та детальні заходи із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, з урахуванням вимог статей 12 та 13 цього Закону.
 
   2. Перед проведенням транскордонних консультацій орган, зазначений у статті 6 цього Закону, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок проведення, умови перекладу документів та детальні заходи із забезпечення інформування та участі громадськості України з урахуванням вимог статей 12 та 13 цього Закону.
 
154. 3. За зверненням органу, зазначеного у статті 6 цього Закону, виконання заходів із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, забезпечується органами, зазначеними у статті 8 цього Закону.
 
   3. За зверненням органу, зазначеного у статті 6 цього Закону, виконання заходів із забезпечення інформування та участі громадськості України у транскордонних консультаціях забезпечується органами, зазначеними у статті 8 цього Закону.
 
155. Розділ V Інформування про затвердження документа державного планування та моніторинг його виконання
 
   Розділ V. Інформування про затвердження документа державного планування та моніторинг його виконання
 
156. Стаття 16. Інформування про затвердження документа державного планування
 
   Стаття 16. Інформування про затвердження документа державного планування
 
157. 1. Замовник протягом п’яти робочих днів із дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган, зазначений у статті 6 цього Закону.
 
   1. Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган, зазначений у статті 6 цього Закону.
 
158. Стаття 17. Моніторинг
 
   Стаття 17. Моніторинг
 
159. 1. Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.
 
-30- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 17 розділу п’ятого викласти в наступній редакції:
«1. Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет».
 
Враховано редакційно   1. Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, та один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті.
 
160. 2. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-31- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 17 розділу п’ятого – виключити.
 
Відхилено   2. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.
 
161. Розділ VІ Прикінцеві та перехідні положення
 
   Розділ VІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
162. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
163. 2. До прийняття закону про оцінку впливу на довкілля, види діяльності та об’єкти, зазначені у пункті 3 частини першої статті 1 цього Закону, означають визначені Кабінетом Міністрів України види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
 
-32- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт другий розділу шостого «Прикінцеві та перехідні положення» – виключити.
 
Враховано      
164. 3. Абзац четвертий частини другої статті 2 цього Закону втрачає чинність 1 січня 2020 року. До зазначеного строку замовники програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих програм на добровільній основі.
 
-33- Дирів А.Б.
Пункт третій розділу шостого «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«Абзац четвертий частини другої статті 2 цього Закону втрачає чинність 1 січня 2020 року. До зазначеного строку замовники програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ та сіл на короткостроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих програм на добровільній основі.
 
Враховано   2. Пункт 3 частини другої статті 2 цього Закону втрачає чинність 1 січня 2020 року. До зазначеного строку замовники програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл та селищ на короткостроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку таких програм на добровільній основі.
 
    -34- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Пункт 3 розділу 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
165. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
166. 1) у частині першій статті 186 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 (4, ст. 27):
 
   1) у частині першій статті 186 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 (4, ст. 27):
 
167. в абзаці першому слова "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища" виключити;
 
   в абзаці першому слова "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища" виключити;
 
168. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
169. "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці".
 
   "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці".
 
170. У зв’язку з цим абзаци третій ( п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим ( шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій ( п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим ( шостим;
 
171. 2) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
   2) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
172. частину першу статті 3 доповнити пунктом "м" такого змісту:
 
   статтю 3 доповнити пунктом "м" такого змісту:
 
173. "м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";
 
   "м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";
 
174. частину першу статті 9 доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
   частину першу статті 9 доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
175. "і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки";
 
   "і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки";
 
176. частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";
 
   частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";
 
177. частину першу статті 20 доповнити пунктом "п" такого змісту:
 
   частину першу статті 20 доповнити пунктом "р" такого змісту:
 
178. "п) затверджує у межах своєї компетенції нормативно-методичні документи та здійснює методичне керівництво та методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки";
 
   "р) затвердження у межах своєї компетенції нормативно-методичних документів та здійснення методичного керівництва та методологічно-консультативного забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки";
 
179. частину першу статті 20-1 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
   частину першу статті 20-1 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
180. "ґ) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
   "ґ) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
181. частину першу статті 20-3 доповнити пунктом "ж" такого змісту:
 
   частину першу статті 20-3 доповнити пунктом "е-1" такого змісту:
 
182. "ж) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
   " е-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
183. частину першу статті 20-4 доповнити пунктом "є" такого змісту:
 
   частину першу статті 20-4 доповнити пунктом "д-1" такого змісту:
 
184. "є) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
   " д-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку";
 
185. частину другу статті 68 доповнити пунктом "о" такого змісту:
 
   частину другу статті 68 доповнити пунктом "о" такого змісту:
 
186. "о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки";
 
   "о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки";
 
187. 3) у частині третій статті 14 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) слова "підлягає обов’язковій державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам" замінити словами "підлягає обов’язковій стратегічній екологічній оцінці»;
 
   3) у частині третій статті 14 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) слова "підлягає обов’язковій державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам" замінити словами "підлягає обов’язковій стратегічній екологічній оцінці»;
 
188. 4) частину першу статті 5 Закону України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   4) частину першу статті 5 Закону України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
189. "стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»".
 
   "стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 
190. У зв’язку з цим абзаци п’ятий ( десятий вважати відповідно абзацами шостим ( одинадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий ( десятий вважати відповідно абзацами шостим ( одинадцятим;
 
191. 5) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
 
-35- Єднак О.В.
5) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
 
Враховано   5) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
 
192. статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-36- статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
Немає висновку   статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
193. "4. Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку";
 
-37- "4. Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку";
 
Немає висновку   "4. Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку";
частину другу статті 11 доповнити словами «та стратегічній екологічній оцінці»;
 
    -38- Єднак О.В.
Частину другу статті 11 після слів «експертизі» доповнити словами «та підлягає стратегічній екологічній оцінці».
 
Враховано    
194. частину четверту статті 14 після слів "за умови" доповнити словами "здійснення стратегічної екологічної оцінки та";
 
-39- Єднак О.В.
частину четверту статті 14 після слів "за умови" доповнити словами "здійснення стратегічної екологічної оцінки та";
 
Враховано   частину четверту статті 14 після слів "за умови" доповнити словами "здійснення стратегічної екологічної оцінки та";
 
195. частину сьому статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
-40- Єднак О.В.
частину сьому статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту: "7) забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки";
 
Враховано   частину сьому статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
196. "7) забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки";
 
-41- Єднак О.В.
Абзац третій частини першої статті 18 після слів «лісів» доповнити словами «та підлягає стратегічній екологічній оцінці».
 
Враховано   "7) забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки";
абзац третій частини першої статті 18 доповнити словами «та підлягає стратегічній екологічній оцінці»;
абзац другий частини першої статті 19 доповнити словами «та підлягає стратегічній екологічній оцінці»;
 
    -42- Єднак О.В.
Абзац другий частини першої статті 19 після слів «реконструкції» доповнити словами «та підлягає стратегічній екологічній оцінці».
 
Враховано    
197. статтю 21 викласти в такій редакції:
 
-43- Єднак О.В.
статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів
 
Враховано   статтю 21 викласти в такій редакції:
 
198. "Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів
 
-44- 1. Громадському обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
 
Немає висновку   "Стаття 21. Громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів
1. Громадському обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
 
199. 1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації.
 
-45- 2. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється.
 
Немає висновку   2. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється.
 
200. 2. Затвердження містобудівної документації без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.
 
-46- При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.
 
Немає висновку   При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.
 
201. При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.
 
-47- 3. Замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити:
 
Немає висновку   3. Замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити:
 
202. 3. Замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити:
 
-48- 1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
Немає висновку   1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
203. 1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 
-49- 2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона навколишнього природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
 
Немає висновку   2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона навколишнього природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
 
204. 2) оприлюднення проектів містобудівної документації, пояснювальної записки, включно з розділом "Охорона навколишнього природного середовища", на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет та вільний доступ до цієї інформації громадськості;
 
-50- 3) реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
 
Немає висновку   3) реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
4) проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
 
    -51- 4) проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
 
Немає висновку    
205. 3) реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації;
 
-52- 5) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;
 
Немає висновку   5) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;
6) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
 
    -53- 6) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
 
Немає висновку    
206. 4) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації через погоджувальну комісію;
 
-54- 4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості замовнику містобудівної документації.
 
Немає висновку   4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості замовнику містобудівної документації.
 
207. 5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.
 
-55- 5. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.
 
Немає висновку   5. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.
Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
 
    -56- Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
 
Немає висновку    
208. 4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, проектів містобудівної документації є підставою для надання пропозицій громадськості замовнику містобудівної документації.
 
-57- 6. Громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 дні з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.
 
Немає висновку   6. Громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.
 
209. 5. Пропозиції громадськості надаються у строк, визначений для проведення процедури громадських слухань, який не може становити менше 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації.
 
-58- 7. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадського обговорення, може утворюватися погоджувальна комісія.
 
Немає висновку   7. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадського обговорення, може утворюватися погоджувальна комісія.
 
210. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
 
-59- До складу погоджувальної комісії входять:
 
Немає висновку   До складу погоджувальної комісії входять:
 
211. 6. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських слухань, може створюватися погоджувальна комісія.
 
-60- 1) посадові особи замовника містобудівної документації;
 
Немає висновку   1) посадові особи замовника містобудівної документації;
 
212. До складу погоджувальної комісії входять:
 
-61- 2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;
 
Немає висновку   2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;
 
213. 1) посадові особи замовника містобудівної документації;
 
-62- 3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці;
 
Немає висновку   3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці;
 
214. 2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;
 
-63- 4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менш як 50 відсотків і не більш як 70 відсотків загальної чисельності комісії.
 
Немає висновку   4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менш як 50 відсотків і не більш як 70 відсотків загальної чисельності комісії.
 
215. 3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці;
 
-64- Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.
 
Немає висновку   Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.
 
216. 4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.
 
-65- Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її утворення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій (зауважень).
 
Немає висновку   Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її утворення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій (зауважень).
 
217. Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.
 
-66- Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менш як дві третини її членів (з них не менше половини представників громадськості).
 
Немає висновку   Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менш як дві третини її членів (з них не менше половини - представники громадськості).
 
218. Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).
 
-67- Рішення погоджувальної комісії оформлюється відповідним протоколом.
 
Немає висновку   Рішення погоджувальної комісії оформлюється протоколом.
 
219. Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).
 
-68- У разі неможливості врегулювати спірні питання між сторонами погоджувальною комісією остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті замовником містобудівної документації рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
 
Немає висновку   У разі неможливості врегулювати спірні питання між сторонами погоджувальною комісією остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті замовником містобудівної документації рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
 
220. Рішення погоджувальної комісії оформлюється відповідним протоколом.
 
-69- 8. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.
 
Немає висновку   8. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.
 
221. У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті замовником містобудівної документації рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
 
-70- Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації на місцевому рівні, є відповідальними за їх автентичність.
 
Немає висновку   Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації на місцевому рівні, є відповідальними за їх автентичність.
 
222. 7. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.
 
-71- 9. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок замовників містобудівної документації.
 
Немає висновку   9. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок замовників містобудівної документації.
 
223. Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації, є відповідальними за їх автентичність.
 
-72- 10. Порядок проведення громадських слухань проектів містобудівної документації на місцевому рівні визначає Кабінет Міністрів України ".
 
Немає висновку   10. Порядок проведення громадських слухань проектів містобудівної документації на місцевому рівні визначає Кабінет Міністрів України".
 
    -73- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 9 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту доповнити словами «та проекти окремих об’єктів будівництва (проектна документація)».
 
Відхилено    
    -74- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 10 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту після слів «містобудівної» доповнити словами «та проектної».
 
Відхилено    
    -75- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 11 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -76- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзаци 12, 13, 14 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту після слів «містобудівної» доповнити словами «та проектної».
 
Відхилено    
    -77- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Підпункт 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту доповнити новим абзацом 15 наступного змісту:
3) розміщення повідомлення про оприлюднення проектів містобудівної або проектної документації в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), на офіційному веб-сайті замовника в мережі Інтернет, а також у громадських місцях (зупинках, інформаційних дошках, дошках оголошень, на будинках тощо) на території, для якої розробляється містобудівна документація, та на території навколо об’єкта будівництва;»,
А відповідно абзаци 15-35 вважати абзацами 16-36.
 
Відхилено    
    -78- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 15 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту після слів «містобудівної» доповнити доповнити словами «та проектної».
 
Відхилено    
    -79- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Підпункт 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту доповнити новими абзацами 16 та 17 наступного змісту:
4) проведення обговорення та громадських слухань проектів містобудівної документації, проектів окремих об’єктів будівництва;
5) узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної або проектної документації;»,
А відповідно абзаци 16-35 вважати абзацами 18-38.
 
Відхилено    
    -80- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В абзаці 16 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту слова «через погоджувальну комісію» замінити на слова «аналіз та розроблення пропозицій з урегулювання нерозв’язаних спірних питань».
 
Відхилено    
    -81- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзац 17 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту викласти у наступній редакції:
«5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості та звіту про результати громадських слухань до проектів містобудівної або проектної документації.»
 
Відхилено    
    -82- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Підпункт 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту доповнити новим абзацом 17 наступного змісту: «5) унесення змін до містобудівної, проектної документації для врахування пропозицій громадськості;»,
а пункти 17-35 вважати пунктами 18-36.
 
Відхилено    
    -83- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзаци 18, 19, 20 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту:
«4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної або проектної документації, проектів містобудівної документації або окремих проектів будівництва є підставою для надання пропозицій громадськості замовнику містобудівної такої документації.
5. Пропозиції громадськості надаються у строк, визначений для проведення процедури врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань, який не може становити менше 30 днів з дня оприлюднення всього проекту (текстової і графічної частини) містобудівної або проектної документації.
Пропозиції, надані після встановленого строку можуть розглядатися як пропозиції про внесення змін до містобудівної або проектної документації.»
 
Відхилено    
224. 8. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок замовників містобудівної документації.
 
-84- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Абзаци 21-33 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту замінити на абзаци 21-42 наступного змісту:
«6. Повідомлення про громадські слухання проектів містобудівної документації, проектів окремих об’єктів будівництва має містити:
назву проектів, місце знаходження обєктів містобудування або будівництва, їх значення для планування території та межі територій, у тому числі суміжних, на якій проживають особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з обговорення відповідних проектів;
відомості про замовника та розробника, підстави розроблення;
порядок, місце і строки детального ознайомлення з усім проектом відповідної документації;
найменування та місцезнаходження, контактну інформацію органу, до якого слід звертатися із пропозиціями (зауваженнями) чи запитаннями;
строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;
інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентації, прилюдного експонування, телевізійних програм, публічних конференцій, круглих столів тощо);
дату, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації, проектів окремих об’єктів будівництва.
7. Дата проведення громадських слухань визначається відповідним органом місцевого самоврядування.
8. Місце та час проведення громадських слухань визначаються залежно від виду документації, що виноситься на обговорення, з урахуванням можливості забезпечення присутності та зручності учасників.
9. У громадських слуханнях можуть брати участь:
повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розробляється документація, або на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
фізичні та юридичні особи, які є власникам об’єктів, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, в особі їхніх повноважних представників;
власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
замовники та розробники документації;
посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування;
народні депутати України, депутати відповідних рад.
10. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості та звіту про результати громадських слухань проектів містобудівної документації, проектів окремих об’єктів будівництва здійснюється замовником у двотижневий строк до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування рішень в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації та органу, що прийматиме рішення про затвердження відповідної документації.
Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації, є відповідальними за їх автентичність.
11. Затверджені результати розгляду пропозицій громадськості та звіт про результати громадських слухань проектів містобудівної документації, проектів окремих об’єктів будівництва надається розробнику для внесення змін до проекту відповідної документації і зберігається як невід’ємна частина відповідної документації.
Розробник протягом місяця вносить зміни та за дорученням замовника надає відповідну документацію на експертизу.».
 
Відхилено      
225. 9. Порядок проведення громадських слухань проектів містобудівної документації визначає Кабінет Міністрів України".
 
-85- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В абзаці 35 підпункту 5 пункту 4 розділу 6 законопроекту слова «визначає Кабінет Міністрів України» замінити словами «,проектів окремих об’єктів будівництва, а також форма звіту про результати громадських слухань відповідної документації затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
226. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
227. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
228. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
229. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
230. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
231. України А.ПАРУБІЙ

   України А.ПАРУБІЙ