Кількість абзаців - 128 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо збереження пам’яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., N 39, ст. 333, із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) статтю 7:
 
-1- Васюник І.В.
У абзаці першому пункту 1 Розділу Іцифру "7"замінити цифрою "1";
 
Враховано   1. Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
    -2- Шухевич Ю.Р.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
статтю 1:
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"пам’ятка всесвітньої спадщини – об'єкт культурної спадщини, який включено до Списку всесвітньої спадщини і підлягає захисту та охороні у порядку встановленому щодо пам’яток національного значення;".
У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;
доповнити абзацами одинадцятим – п’ятнадцятим такого змісту:
"охоронна зона – територія, що виділяється для збереження найближчого середовища пам'ятки, головним чи суттєвим елементом якого вона є, а також для створення оптимальних умов огляду пам'ятки, забезпечення належного її функціонування, охорони від вібрацій, забруднень, затоплення, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів;
зона регулювання забудови - забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони, на яку поширюється композиційно-видовий вплив пам'ятки. Ця зона призначена для збереження особливостей візуального сприйняття пам'ятки, охорони і відновлення її активної ролі в композиції і пейзажі населеного місця;
зона охоронюваного ландшафту - природна чи переважно природна з розосередженою іншою традиційною забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятка має активний візуальний зв'язок. Вона визначається для збереження і реабілітації природних територій та утво¬рень, які є характерним історичним середовищем пам'ятки і відіграють важливу роль в образі населеного місця або окремому пейзажі, що містить пам'ятку;
зона охорони археологічного культурного шару – територія в межах та за межами пам'ятки археології та її охоронної зони, де виявлені окремі археологічні знахідки або можливе існування археологічного культурного шару, доведення якого потребує проведення шурфування, розкопок або інших досліджень. Призначена для забезпечення виявлення, збереження і дослідження пам'яток археології;
буферна зона – це зона охорони пам’ятки всесвітньої спадщини, що, відповідно до її виду, включає охоронну зону, зону регулювання забудови, зону охоронюваного ландшафту, зону охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання;"
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять сьомим.
 
Враховано частково    
5. доповнити абзацом двадцять третім наступного змісту:
 
      
6. "пам’ятка всесвітньої спадщини – нерухомий об’єкт культурної спадщини або їх сукупність, що внесені до Списку всесвітньої спадщини;";
 
-3- Гуляєв В.О.
У статті 7 визначення "пам’ятка всесвітньої спадщини" доповнити наступним абзацом: "Об’єкти культурної та природної спадщини, які знаходяться повністю на території України або частково на території інших держав та включені і запропоновані для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, охороняються державою."
 
Відхилено   "об’єкт всесвітньої спадщини – об’єкт культурної спадщини, включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (далі – Конвенція);
видатна універсальна цінність – цінність об’єкта всесвітньої спадщини, яка є настільки унікальною, що виходить за межі національних кордонів та становить загальну цінність для нинішніх і майбутніх поколінь, збереження та охорона якої має бути першочерговим завданням для всього людства;
номінування об’єкта культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (далі - номінування) – підготовка та подання документів, на підставі яких Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглядає питання про включення об’єкта культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
 
    -4- Подоляк І.І.
В пункті 1 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції абзацу двадцять третього частини першої статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини" слова "їх сукупність" замінити словами "витвір, комплекс (ансамбль), визначне місце".
 
Враховано в редакції Комітету   
7. доповнити абзацом двадцять четвертим наступного змісту:
 
      
8. "буферна зона – встановлена відповідно до міжнародних вимог та вимог цього Закону зона навколо пам’ятки всесвітньої спадщини, в межах якої діє спеціальний режим використання з метою забезпечення збереження характерних властивостей, що становлять історико-культурну цінність такої пам’ятки.";
 
-5- Васюник І.В.
Подоляк І.І.
У абзаці п'ятому пункту 1 Розділу Іслова "зона навколо пам'ятки" замінити словами "територія навколо пам'ятки";
 
Враховано   буферна зона – територія навколо об’єкта всесвітньої спадщини, покликана охороняти цілісність та автентичність видатної універсальної цінності об’єкта, у межах якої встановлюється відповідний режим використання".
 
    -6- Гуляєв В.О.
Статтю 7 доповнити наступним терміном: "Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – реєстр цінностей культурної або природної спадщини видатного універсального значення, який складається, поновлюється, публікується Комітетом всесвітньої спадщини."
 
Відхилено    
9. 2) у статті 3:
 
-7- Голубов Д.І.
Ленський О.О.
Мельничук І.І.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
10. частину першу доповнити абзацом сьомим наступного змісту:
 
-8- Гуляєв В.О.
У статті 3 слова "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини." вилучити.
 
Враховано      
11. "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини.";
 
-9- Подоляк І.І.
В пункті 2 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції частини першої статті 3 Закону України "Про охорону культурної спадщини" слова "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини" замінити на слова "виконавчий орган міської ради міста- обласного центру; адміністрація історико-культурного заповідника".
 
Враховано в редакції Комітету     
12. доповнити частиною 5-1 наступного змісту:
 
-10- Васюник І.В.
У пункті 2 Розділу Іабзац четвертий виключити;
 
Враховано      
13. "5-1. Орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, після внесення такої пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини.";
 
-11- Васюник І.В.
Гуляєв В.О.
У пункті 2 Розділу Іабзац п'ятий виключити;
 
Враховано      
    -12- Подоляк І.І.
В пункті 2 Розділу І законопроекту пропоновану частину 5-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції:
"5-1.Відповідні виконавчі органи міських рад міст-обласних центрів, обласні державні адміністрації, адміністрації історико-культурних заповідників є органами охорони культурної спадщини для пам’яток всесвітньої спадщини.
Для пам’яток всесвітньої спадщини, які знаходяться на території міст-обласних центрів, органом охорони культурної спадщини є відповідний виконавчий орган міської ради міста-обласного центру.
Для пам’яток всесвітньої спадщини, на базі яких створено історико-культурний заповідник, органом охорони культурної спадщини є адміністрація цього історико-культурного заповіднику.
Для інших пам’яток всесвітньої спадщини органом охорони культурної спадщини є обласна державна адміністрація, на території якої знаходиться пам’ятка всесвітнього значення".
 
Враховано в редакції Комітету   
    -13- Гуляєв В.О.
Статтю 3 доповнити наступною частиною: "Державне управління у сфері збереження об’єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО здійснюється відповідно до цього закону та Закону України "Про охорону культурної спадщини".
#102634
- погодження із Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО будь-яких будівельно-ремонтних робіт (крім реставраційних та технічних) на території об’єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- розроблення нормативно-правових актів у сфері охорони і збереження об’єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- підготовки нормативно-методичних документів у сфері охорони і збереження об'єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- розроблення державних програм охорони і збереження об'єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- погодження науково-проектної документації в межах компетенції цих органів;
- збереження пам’яток монументального мистецтва, історії, археології, що знаходяться в межах та на територіях пам’яток архітектури.
 
Враховано в редакції Комітету   
14. 3) статтю 4:
 
-14- Васюник І.В.
У абзаці першому пункту 3 Розділу Іслово "статтю" замінити словами "у статті";
 
Враховано   2. У статті 4:
 
15. абзац третій після слів "спадщини національного" доповнити словами "та всесвітнього", після слів "пам'яток національного" доповнити словами "та всесвітнього";
 
-15- Васюник І.В.
Подоляк І.І.
В пункті 3 Розділу І законопроекту пропоновану редакцію абзацу другого частини першої статті 4 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції: "занесення об'єктів культурної спадщини національного значення та пам’яток всесвітньої спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього щодо пам'яток національного значення та пам’яток всесвітньої спадщини;".
 
Враховано в редакції Комітету  абзац четвертий виключити;
 
16. доповнити абзацом дев’ятим наступного змісту:
 
-16- Подоляк І.І.
Шухевич Ю.Р.
У пункті 3 розділу Ізаконопроекту абзаци третій та четвертий виключити
 
Враховано в редакції Комітету  доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
17. "створення наглядових рад пам’яток всесвітньої спадщини, затвердження їх складу та положення про них.";
 
-17- Гуляєв В.О.
Статтю 4 доповнити наступним реченням: "передача частини державних повноважень на місцевий рівень та посилення відповідальності місцевих органів влади у сфері охорони культурної спадщини, зокрема в частині охоронних зон та заповідних територій, архітектурних комплексів, пам’яток культури місцевого, регіонального, національного та світового значення;"
 
Відхилено   "затвердження порядку створення наглядових рад об’єктів всесвітньої спадщини, формування їх складу та затвердження типового положення про наглядову раду об’єкта всесвітньої спадщини".
 
18. 4) у статті 5:
 
-18- Шухевич Ю.Р.
Пункт 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
пункт 5 частини першої статті 5 після слів "історичних ареалів населених місць" доповнити словами "пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зон";
пункт 12 частини другої статті 5 після слів "історичних ареалів населених місць" доповнити словами "пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зон";
пункт 17 частини другої статті 5 після слів "історичних ареалів населених місць" доповнити словами "пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зон";
 
Враховано в редакції Комітету  3. У статті 5:
 
19. частину першу доповнити пунктами 5-1, 8-1, 8-2 наступного змісту:
 
   частину першу доповнити пунктами 2-1, 5-1 – 5-3, 7-1 такого змісту:
 
20. "5-1) встановлення режиму використання пам’яток всесвітнього значення, їхніх територій, буферних зон за поданням відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
-19- Васюник І.В.
Абзац третій пункту 4 Розділу Івикласти в такій редакції
"5-1) встановлення режиму використання пам’ятки всесвітньої спадщини, її території, буферної зони за поданням органу управління цією пам’яткою;";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -20- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту пропоновану редакцію пункту 5-1 частини першої статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції: "5-1) встановлення режиму використання пам’яток всесвітньої спадщини, їхніх територій, буферних зон за поданням відповідного органу охорони культурної спадщини для пам’ятки всесвітньої спадщини;".
 
Враховано в редакції Комітету   
21. "8-1) встановлення порядку інформування Комітету всесвітньої спадщини про наміри розпочати у межах пам’ятки всесвітньої спадщини нове будівництво, про затвердження буферних зон та плану управління пам’ятки всесвітньої спадщини - спільно з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України;";
 
-21- Васюник І.В.
У абзаці четвертому пункту 4 Розділу Іслова "буферних зон та плану управління пам’ятки" замінити словами "буферної зони та плану управління пам’яткою";
 
Враховано в редакції Комітету  "2-1) затвердження порядку інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про намір здійснення містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні";
"5-1) затвердження режиму використання об’єктів всесвітньої спадщини, їхніх територій, буферних зон;
 
    -22- Левченко Ю.В.
Абзац 4 пункту 4 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"8-1) встановлення порядку інформування Комітету всесвітньої спадщини про наміри розпочати у межах пам’ятки всесвітньої спадщини консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток, споруд в межах пам’ятки всесвітньої спадщини та/або її буферної зони;".
 
Відхилено    
    -23- Ленський О.О.
У пункті 4) розділу І абзац четвертий виключити.
 
Відхилено    
22. "8-2) затвердження плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
-24- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту пропоновану редакцію пункту 4 частини другої статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції: "4) координація робіт з виявлення, дослідження та документування об’єктів культурної спадщини, внесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток, здійснення координації та контролю за паспортизацією нерухомих об’єктів культурної спадщини;".
 
Відхилено   5-2) затвердження планів управління об'єктами всесвітньої спадщини та здійснення моніторингу їх виконання;
5-3) визначення рекомендацій щодо формування плану управління об’єктами всесвітньої спадщини";
"7-1) утворення чи визначення органів управління об’єктами всесвітньої спадщини";
 
    -25- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту в частині другій статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) розміщення Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесених до нього змін для безоплатного доступу на офіційному веб-порталі органу;
 
Відхилено    
23. пункт 12 частини другої після слова "національного" доповнити словами "та всесвітнього", після слів "зон охорони" доповнити словами "буферних зон,";
 
-26- Васюник І.В.
Абзац шостий пункту 4 Розділу Івикласти в такій редакції:
"пункт 12 частини другої після слів "зон охорони," доповнити словами "визначення меж територій пам’яток всесвітньої спадщини, їх буферних зон,";
 
Враховано в редакції Комітету  у частині другій:
доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1) затвердження меж територій об’єктів всесвітньої спадщини та їх буферних зон";
пункти 13 і 15-18 викласти в такій редакції:
"13) здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування та музеєфікації пам’яток, об’єктів всесвітньої спадщини та інших робіт на них";
"15) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток національного значення, об’єктів всесвітньої спадщини, їх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження зазначених об’єктів внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
16) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу об’єкту культурної спадщини, видатній універсальній цінності об’єкта всесвітньої спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини;
 
    -27- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту в частині другій статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пункт 12 викласти в такій редакції:
12) визначення меж територій пам’яток національного значення та пам’яток всесвітньої спадщини та затвердження їх зон охорони, буферних зон, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;".
 
Враховано в редакції Комітету   
    -28- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту в частині другій статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" додати пункти 12-1 – 12-6 такого змісту:
"12-1) погодження плану управління пам’яткою всесвітнього спадщини;
12-2) подання до Кабінету Міністрів України щорічного звіту про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
12-3) надання дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок на території пам’ятки всесвітнього значення, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;
12-4) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятці всесвітнього значення, її території, буферній зоні після відповідного погодження органом охорони культурної спадщини;
12-5) надання дозволу на виконання робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт на пам’ятках всесвітньої спадщини, на охоронюваних археологічних територіях;
12-6) прийняття рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах за умови позитивного висновку відповідного органу охорони культурної спадщини для пам’ятки всесвітньої спадщини;".
 
Враховано в редакції Комітету   
    -29- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту в частині другій статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт на пам’ятках всесвітньої спадщини та пам’ятках національного значення, на охоронюваних археологічних територіях;".
 
Враховано частково    
    -30- Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту в частині другій статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пункт 15 викласти в такій редакції:
"15) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток всесвітньої спадщини та пам’яток національного значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт, а також фінансування проведення таких заходів;".
 
Враховано в редакції Комітету   
24. пункт 17 частини другої після слова "національного" доповнити словами "та всесвітнього";
 
-31- Васюник І.В.
Абзац сьомий пункту 4 Розділу Івикласти в такій редакції:
"пункт 17 частини другої після слів "зонах охорони," доповнити словами "надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках всесвітньої спадщини, їхніх територіях та в буферних зонах,";
 
Враховано в редакції Комітету  17) надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках національного значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях та в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;
18) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток національного значення, об’єктів всесвітньої спадщини, припинення робіт на них, їх територіях та в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом, без дозволів або з відхиленням від них";
 
25. частину другу доповнити пунктами 24-1, 24-2, 24-3 наступного змісту:
 
-32- Гуляєв В.О.
Подоляк І.І.
В пункті 4 Розділу І законопроекту виключити пропоноване доповнення частини другої статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пунктами 24-1, 24-2, 24-3.
 
Враховано      
26. "24-1) утворення органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини після внесення такої пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини;";
 
-33- Гуляєв В.О.
Статтю 5 доповнити частиною 24-1 наступного змісту: "У порядку, встановленому законодавством України, створюється Наглядова рада пам’яток всесвітньої спадщини.
Наглядова рада є колегіальним органом, до складу якого за принципом пропорційної участі включаються:
1) експерти Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
2) представники Українського національного комітету ІКОМОС;
3) представники Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;
4) досвідчені фахівці та провідні науковці у сфері охорони культурної спадщини;
5) представники громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини і які здійснюють статутну діяльність не менше п’яти років;
6) представники релігійних організацій, у чиїй власності або користуванні знаходяться культові будівлі на території відповідної пам’ятки всесвітньої спадщини;
7) представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
8) представники сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходяться відповідні пам’ятки всесвітньої спадщини;
9) народні депутати України.
Положення про наглядові ради пам’яток всесвітньої спадщини та їх склад затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини з урахуванням вимог цього Закону.
4. Наглядова рада відповідно до закону:
1) погоджує план управління пам’яткою всесвітньої спадщини, запропонований відповідним органом управління;
2) погоджує щорічний звіт про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та звіт про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини, подані відповідним органом управління;
3) розглядає містобудівну документацію, реалізація якої може вплинути на визначну світову цінність пам’ятки всесвітньої спадщини;
4) надає рекомендації щодо перспективних організаційних, проектних та фінансових заходів щодо збереження пам’ятки всесвітньої спадщини;
5) визначає напрями розв’язання конфліктів потреб розвитку з потребами збереження пам’ятки всесвітньої спадщини;
6) здійснює інші заходи щодо нагляду за збереженням відповідної пам’ятки всесвітньої спадщини.
 
Враховано частково та в редакції Комітету     
27. "24-2) призначення та звільнення з посади керівника органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини за поданням відповідної наглядової ради;";
 
      
28. "24-3) прийняття рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах за умови позитивного висновку відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
-34- Васюник І.В.
Абзац одинадцятий пункту 4 Розділу Івикласти в такій редакції:
"24-3) прийняття рішення щодо можливості здійснення нового будівництва в межах пам’ятки всесвітньої спадщини та її буферної зони за умови позитивного висновку органу управління цією пам’яткою;";
 
Враховано в редакції Комітету  частину третю доповнити словами "а також подають щорічний звіт Кабінету Міністрів України та Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини, виконання Конвенції та рішень Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".
 
    -35- Левченко Ю.В.
Ленський О.О.
У пункті 4) розділу І абзац одинадцятий виключити.
 
Враховано в редакції Комітету   
29. 5) у статті 6:
 
-36- Мельничук І.І.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 5 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
30. частину третю після слів "відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради," доповнити словами "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини";
 
-37- Подоляк І.І.
В пункті 5 Розділу І законопроекту пропоновані зміни до частини третьої статті 6 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції:
"3. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган міської ради міста-обласного центру, адміністрація історико-культурного заповідника щорічно звітують перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини та громадськістю про стан збереження об'єктів культурної спадщини".
 
Враховано в редакції Комітету     
31. доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
 
-38- Гуляєв В.О.
Ленський О.О.
у пункті 5) розділу І абзаци третій та четвертий виключити.
 
Враховано      
32. "5. До повноважень органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини належить:
 
-39- Подоляк І.І.
Викласти в такій редакції:
"5. До повноважень виконавчих органів міських рад міст-обласних центрів, обласних державних адміністрацій, адміністрацій історико-культурних заповідників у сфері управління та охорони пам’яток всесвітньої спадщини належить:"
 
Враховано в редакції Комітету     
33. 1) здійснення підготовки плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
 
-40- Васюник І.В.
У абзаці п'ятому пункту 5 Розділу Іслова "здійснення підготовки" замінити словом "складання";
 
Враховано в редакції Комітету     
34. 2) забезпечення реалізації заходів, передбачених планом управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
 
-41- Подоляк І.І.
Викласти в такій редакції:
"2) реалізація заходів, передбачених планом управління пам’яткою всесвітньої спадщини;"
 
Враховано в редакції Комітету     
35. 3) подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, щорічного звіту про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
 
      
36. 4) проведення роботи зі складення облікової документації на пам’ятку всесвітньої спадщини та її складові;
 
-42- Подоляк І.І.
Викласти в такій редакції:
"4) складення облікової документації на пам’ятку всесвітньої спадщини та її складові;"
 
Враховано в редакції Комітету     
37. 5) інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
      
38. 6) погодження науково-проектної документації на проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування на пам’ятці всесвітньої спадщини та її території;
 
-43- Подоляк І.І.
Викласти в такій редакції:
"6) погодження науково-проектної документації на проведення робіт з дослідження, консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування на пам’ятці всесвітньої спадщини та її території;"
 
Враховано в редакції Комітету     
39. 7) надання дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки всесвітнього значення, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;
 
-44- Васюник І.В.
У абзаці одинадцятому пункту 5 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -45- Подоляк І.І.
Пункт 7) вилучити.
 
Враховано    
40. 8) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятці всесвітнього значення, її території, буферній зоні;
 
-46- Васюник І.В.
У абзаці дванадцятому пункту 5 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
41. 9) повідомлення Комітету всесвітньої спадщини про наміри розпочати у межах пам’ятки всесвітньої спадщини або її буферній зоні нове будівництво;
 
-47- Левченко Ю.В.
Абзац 13 пункту 5 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -48- Подоляк І.І.
Викласти в такій редакції:
"8) повідомлення Комітету всесвітньої спадщини про наміри розпочати у межах пам’ятки всесвітньої спадщини або її буферній зоні нове будівництво у десятиденний строк з дня отримання документів;"
 
Враховано в редакції Комітету   
42. 10) підготовка висновку про можливість здійснення нового будівництва у межах пам’ятки всесвітньої спадщини та її буферній зоні з урахуванням рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини;
 
-49- Васюник І.В.
У абзаці чотирнадцятому пункту 5 Розділу Іслова "про можливість" замінити словами "щодо можливості";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -50- Левченко Ю.В.
Абзац 14 пункту 5 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
43. 11) вжиття заходів для запобігання і припинення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини щодо пам’ятки всесвітньої спадщини, а також для усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями;
 
      
44. 12) здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт на пам’ятці всесвітньої спадщини, її території;
 
-51- Подоляк І.І.
Пункт 12) вилучити.
 
Враховано      
45. 13) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’ятки всесвітнього значення у разі виникнення загрози її руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
 
-52- Васюник І.В.
У абзаці сімнадцятому пункту 5 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -53- Подоляк І.І.
Пункт 13) вилучити.
 
Враховано    
46. 14) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам’ятці всесвітньої спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини;
 
      
47. 15) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’ятки всесвітнього значення, припинення робіт на цій пам’ятці, її території та буферній зоні, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом, дозволів або з відхиленням від них;
 
-54- Васюник І.В.
У абзаці дев'ятнадцятому пункту 5 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
48. 16) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
 
      
49. 17) надання дозволів на відновлення земляних робіт;
 
      
50. 18) погодження охоронних договорів на пам’ятку всесвітнього значення;
 
-55- Васюник І.В.
У абзаці двадцять другому пункту 5 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
51. 19) здійснення інших повноважень відповідно до закону.";
 
      
52. доповнити частиною шостою наступного змісту:
 
-56- Ленський О.О.
Подоляк І.І.
В пункті 5 Розділу І законопроекту виключити пропоноване доповнення статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" частиною шостою.
 
Враховано      
53. "6. Керівник органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини призначається та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, за поданням відповідної наглядової ради.
 
      
54. Керівником органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту та досвід роботи у сфері охорони культурної спадщини не менше п’яти років.";
 
      
55. 6) доповнити статтею 6-2 наступного змісту:
 
-57- Голубов Д.І.
Ленський О.О.
Мельничук І.І.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
56. "Стаття 6-2. Наглядові ради пам’яток всесвітньої спадщини
 
-58- Подоляк І.І.
Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 6-2. Експертні ради пам’яток всесвітньої спадщини
1. З метою здійснення нагляду за станом збереження пам’яток всесвітньої спадщини для кожної пам’ятки всесвітнього значення формується експертна рада.
Фінансування діяльності експертних рад забезпечують відповідні органи охорони культурної спадщини.
2. Експертна рада є колегіальним органом, до складу якого включаються:
1) два експерти призначених Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
2) експерт призначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
3) два експерти призначених Міжнародною радою з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС).
3. Положення про експертні ради пам’яток всесвітньої спадщини та їх склад затверджуються органом охорони культурної спадщини з урахуванням вимог цього Закону.
4. Формою роботи експертної ради є засідання. Члени експертної ради можуть брати участь у засіданнях експертної ради в режимі відео конференції.
5. Експертна рада відповідно до закону надає експертний висновок щодо:
1) плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини, розробленого відповідним органом охорони культурної спадщини;
2) щорічного звіту про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та звіту про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини;
3) містобудівної документації, реалізації якої може вплинути на визначну світову цінність пам’ятки всесвітньої спадщини;
4) програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятці всесвітнього значення, її території, буферній зоні;
5) організаційних, проектних, фінансових та інших заходів щодо збереження пам’ятки всесвітнього значення;
6) виконання робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт на пам’ятках всесвітньої спадщини, на охоронюваних археологічних територіях."
 
Відхилено      
57. 1. З метою здійснення нагляду за станом збереження пам’яток всесвітньої спадщини для кожної пам’ятки Кабінетом Міністрів України створюється відповідна наглядова рада.
 
-59- Васюник І.В.
Абзац третій пункту 6 Розділу Іпісля слів "кожної пам’ятки" доповнити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
58. Фінансування діяльності наглядових рад забезпечує Кабінет Міністрів України.
 
      
59. 2. Наглядова рада є колегіальним органом, до складу якого за принципом пропорційної участі включаються:
 
      
60. 1) експерти Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
 
-60- Васюник І.В.
У абзаці шостому пункту 6 Розділу Іслово "експерти" замінити словами "два експерти";
 
Враховано в редакції Комітету     
61. 2) представники Українського національного комітету ІКОМОС;
 
      
62. 3) представники Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;
 
      
63. 4) досвідчені фахівці та провідні науковці у сфері охорони культурної спадщини;
 
      
64. 5) представники громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини і які здійснюють статутну діяльність не менше п’яти років;
 
      
65. 6) представники релігійних організацій, у чиїй власності або користуванні знаходяться культові будівлі на території відповідної пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
      
66. 7) представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
 
      
67. 8) представники сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходяться відповідні пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
      
68. 9) народні депутати України.
 
      
69. 3. Положення про наглядові ради пам’яток всесвітньої спадщини та їх склад затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
      
70. 4. Наглядова рада відповідно до закону:
 
      
71. 1) погоджує план управління пам’яткою всесвітньої спадщини, запропонований відповідним органом управління;
 
-61- Васюник І.В.
У абзаці сімнадцятому пункту 6 Розділу Іслова "відповідним органом управління" замінити словами "органом управління цією пам’яткою";
 
Враховано в редакції Комітету     
72. 2) погоджує щорічний звіт про стан збереження пам’ятки всесвітньої спадщини та звіт про стан виконання плану управління пам’яткою всесвітньої спадщини, подані відповідним органом управління;
 
-62- Васюник І.В.
У абзаці вісімнадцятому пункту 6 Розділу Іслова "відповідним органом управління" замінити словами "органом управління цією пам’яткою";
 
Враховано в редакції Комітету     
73. 3) представляє подання про призначення та звільнення керівника відповідного органу управління;
 
-63- Васюник І.В.
У абзаці дев'ятнадцятому пункту 6 Розділу Іслова "відповідного органу управління" замінити словами "органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
74. 4) розглядає містобудівну документацію, реалізація якої може вплинути на визначну світову цінність пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
      
75. 5) надає рекомендації щодо перспективних організаційних, проектних та фінансових заходів щодо збереження пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
      
76. 6) визначає напрями розв’язання конфліктів потреб розвитку з потребами збереження пам’ятки всесвітньої спадщини;
 
      
77. 7) здійснює інші заходи щодо нагляду за збереженням відповідної пам’ятки всесвітньої спадщини.";
 
      
78. 7) у статті 7:
 
-64- Голубов Д.І.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
79. абзац перший частини першої після слів "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим," доповнити словами "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини";
 
-65- Подоляк І.І.
В пункті 7 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції частини першої статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини" слова "органи управління пам’ятками всесвітньої спадщини" замінити словами "органи охорони культурної спадщини для пам’яток всесвітньої спадщини".
 
Враховано в редакції Комітету     
80. абзац другий частини першої після слів "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим," доповнити словами "наглядовою радою пам’ятки всесвітньої спадщини за поданням керівника органу управління цієї пам’ятки.";
 
-66- Васюник І.В.
У абзаці третьому пункту 7 Розділу Іслова "цієї пам’ятки" замінити словами "цією пам’яткою";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -67- Подоляк І.І.
В пункті 7 Розділу І законопроекту виключити пропоноване доповнення абзацу другого частини першої статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини" після слів "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим," словами "наглядовою радою пам’ятки всесвітньої спадщини за поданням керівника органу управління цієї пам’ятки.".
 
Враховано в редакції Комітету   
81. 8) у статті 8:
 
-68- Шухевич Ю.Р.
Пункт 8 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"Органи охорони культурної спадщини можуть залучати до роботи за їхньою згодою фахівців у сфері охорони культурної спадщини, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, установи та організації, підприємства, усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам'яток, їхніх територій і зон охорони, буферних зон, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць. Фахівці у сфері охорони культурної спадщини, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, установи та організації, підприємства, усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, а також громадян на правах громадських інспекторів вносять органам охорони культурної спадщини обов’язкові для розгляду та прийняття рішень пропозиції з питань забезпечення охорони та попередження загрози, пошкодження, руйнування чи знищення об’єктів культурної спадщини;"
 
Відхилено      
82. частину першу після слів "зон охорони," доповнити словами "буферних зон,";
 
      
83. 9) у статті 13:
 
-69- Шухевич Ю.Р.
Пункт 9 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
"Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі - Реєстр) за категоріями всесвітньої спадщини, національного та місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток встановлюється Кабінетом Міністрів України. Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам'ятки. Правовий статус пам’ятки також поширюється на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини, які підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру щойно виявлених пам’яток України. Порядок формування та ведення Реєстру встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
Виявлення об'єктів культурної спадщини включає: натурне обстеження (дослідження), історико-архівні і бібліографічні дослідження, визначення предмета охорони, встановлення ступеня схоронності, первісного призначення, сучасного використання, фотофіксацію (у разі необхідності графічну фіксацію), виготовлення короткої історичної довідки та облікової картки.
Виявлення об'єктів культурної спадщини відбувається шляхом здійснення науково-дослідних та пошукових робіт (натурних обстежень (досліджень), історико-архівних і бібліографічних досліджень, фотофіксації, графічної фіксації), розробки науково-проектної документації; наукової (науково-технічної) експертизи робіт, які можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини; земляних, будівельних, меліоративних та інших робіт.
На виявлені об’єкти культурної спадщини складається облікова картка об’єкта культурної спадщини, коротка історична довідка, акт технічного стану об’єкта (пам’ятки) культурної спадщини за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Виявлення об'єктів культурної спадщини, складання на них облікової картки, короткої історичної довідки, акта технічного стану забезпечують органи охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, відповідно до їх повноважень, а також підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, відповідно до їх статутних положень, громадяни, зокрема, виконують функції замовника та укладають з цією метою контракти на виявлення, дослідження об'єктів культурної спадщини з метою визначення наявності та культурної цінності об'єкта культурної спадщини, а також одержання нової інформації про ці об’єкти";
Особа, яка виявила об’єкт культурної спадщини, в триденний термін з моменту складання облікової картки повідомляє органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про щойно виявлений об’єкт та облікової картки внести дані до Державного реєстру щойно виявлених пам’яток України";
 
Відхилено      
84. частину першу після слів "за категоріями" доповнити словом "всесвітнього,";
 
      
85. 10) у статті 14:
 
-70- Голубов Д.І.
Пункт 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -71- Шухевич Ю.Р.
Пункт 10 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
у статті 14:
частину першу доповнити пунктом в) наступного змісту:
"в) пам’ятки всесвітньої спадщини - постановою Кабінету Міністрів України після внесення пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини.";
 
Відхилено    
86. частину першу доповнити пунктом в) наступного змісту:
 
      
87. "в) пам’ятки всесвітнього значення - постановою Кабінету Міністрів України невідкладно з моменту внесення пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини.";
 
-72- Васюник І.В.
У абзаці третьому пункту 10 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -73- Ленський О.О.
Мельничук І.І.
У пункті 10) розділу І в абзаці третьому виключити слово "невідкладно".
 
Враховано в редакції Комітету   
88. частину четверту після слів "відповідним виконавчим органам сільської, селищної, міської ради," доповнити словами "органам управління пам’ятками всесвітньої спадщини";
 
-74- Подоляк І.І.
В пункті 10 Розділу І законопроекту пропоноване доповнення частини четвертої статті 14 Закону України "Про охорону культурної спадщини" словами "органам управління пам’ятками всесвітньої спадщини" замінити словами "виконавчим органам міських рад міст-обласних центрів, адміністраціям історико-культурних заповідників".
 
Враховано в редакції Комітету     
89. 11) у статті 23:
 
-75- Шухевич Ю.Р.
Пункт 11 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
90. частину першу після слів "Усі власники" доповнити словами "та користувачі";
 
-76- Подоляк І.І.
В пункті 11 Розділу І законопроекту пропоновану частину першу статті 23 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції:
"Усі власники, користувачі або уповноважені ними органи пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об'єкти зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір".
 
Відхилено      
91. частину другу після слів "та умов охоронного договору, укладеного власником," доповнити словом "користувачем";
 
      
92. 12) у статті 24:
 
-77- Шухевич Ю.Р.
Пункт 12 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
у статті 24:
абзац третій частини другої після слів "щодо пам'яток" доповнити словами "всесвітньої спадщини,";
частину п’яту доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
"Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках всесвітньої спадщини та їх територіях забороняється.";
 
Враховано частково   4. Статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
93. абзац третій частини другої після слів "щодо пам'яток національного значення" доповнити словами "щодо пам’ятки всесвітнього значення - за поданням відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;";
 
-78- Васюник І.В.
Абзац другий пункту 12 Розділу Івикласти в такій редакції:
"абзац третій частини другої після слів "щодо пам'яток національного значення" доповнити словами ", щодо пам’ятки всесвітньої спадщини - за поданням органу управління цією пам’яткою;";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -79- Подоляк І.І.
В пункті 12 Розділу І законопроекту в абзаці третьому частини другої статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" слова "щодо пам’ятки всесвітнього значення - за поданням відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини;" замінити словами "щодо пам'яток національного значення, щодо пам’ятки всесвітнього значення - за поданням відповідного органу охорони культурної спадщини для пам’ятки всесвітньої спадщини;".
 
Враховано в редакції Комітету   
94. частину третю після слів "позначки на ній" доповнити словами "встановлювати конструкції на ній,";
 
      
95. частину четверту після слів "міських, районних державних адміністрацій," доповнити словами "відповідний орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини";
 
-80- Подоляк І.І.
В пункті 12 Розділу І законопроекту в частині четвертій статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" слова "відповідний орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини" замінити словами "відповідний виконавчий орган міської ради міст-обласних центрів, адміністрацію історико-культурного заповідника".
 
Враховано в редакції Комітету     
96. частину п’яту доповнити абзацом третім наступного змісту:
 
      
97. "Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках всесвітнього значення та їх територіях забороняється.";
 
-81- Васюник І.В.
У абзаці шостому пункту 12 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини";
 
Враховано в редакції Комітету  "6. Розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини забороняється.
Розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини здійснюється на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
Вимоги щодо розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини".
 
98. 13) статтю 26:
 
      
99. частину першу доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
      
100. "Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток всесвітнього значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, на підставі погодженої з відповідним органом управління пам’яткою всесвітньої спадщини науково-проектної документації.";
 
-82- Васюник І.В.
У абзаці третьому пункту 13 Розділу Іслова "пам'яток всесвітнього значення" замінити словами "пам'ятки всесвітньої спадщини", слова "відповідним органом управління пам’яткою всесвітньої спадщини" замінити словами "органом управління цією пам’яткою";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -83- Подоляк І.І.
В пункті 13 Розділу І законопроекту в доповненні до частини першої Закону України "Про охорону культурної спадщини" абзацом другим слова "відповідним органом управління пам’яткою всесвітньої спадщини" замінити словами "відповідним органом охорони культурної спадщини для пам’ятки всесвітньої спадщини".
 
Враховано в редакції Комітету   
    -84- Шухевич Ю.Р.
Викласти в такій редакції:
"Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток всесвітнього значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини з урахуванням вимог та рекомендацій Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) щодо проведення таких видів робіт."
 
Враховано в редакції Комітету   
101. абзаци з другого по п’ятий частини першої відповідно вважати абзацами з третього по шостий частини першої;
 
      
102. 14) доповнити статтею 27-1 наступного змісту:
 
-85- Голубов Д.І.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 14 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в редакції Комітету     
103. "Стаття 27-1. Особливості управління та забезпечення охорони пам’яток всесвітньої спадщини
 
      
104. 1. На пам’ятках культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини, встановлюються охоронні знаки ЮНЕСКО. Межі території пам’яток всесвітньої спадщини позначаються відповідними знаками, форма і порядок встановлення яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
 
      
105. 2. Рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, за умови позитивного висновку відповідного органу управління пам’яткою всесвітньої спадщини.
 
-86- Васюник І.В.
Абзац четвертий пункту 14 Розділу Івикласти в такій редакції:
"2. Рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’ятки всесвітньої спадщини та її буферній зоні приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, за умови позитивного висновку органу управління цією пам’яткою.";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -87- Левченко Ю.В.
Абзац 4 пункту 14 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"2.Забороняється будь-яке нове будівництво та/або реконструкція споруд в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зон.
 
Відхилено    
    -88- Мельничук І.І.
Пункт другий частини чотирнадцятої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано в редакції Комітету   
    -89- Подоляк І.І.
В пункті 14 Розділу І законопроекту частину другу пропонованої редакції статті 27-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" викласти в такій редакції:
"2. Рішення про можливість здійснення нового будівництва в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, за умови позитивного висновку відповідного органу охорони культурної спадщини для пам’ятки всесвітньої спадщини у двадцятиденний строк з дня отримання документів.
Про наміри розпочати в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах нове будівництво орган охорони культурної спадщини для пам’ятки всесвітньої спадщини повідомляє Комітет всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини враховуються при прийнятті рішень про можливість проведення таких робіт.".
 
Враховано в редакції Комітету   
106. Про наміри розпочати в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах нове будівництво орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини повідомляє Комітет всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини враховуються при прийнятті рішень про можливість проведення таких робіт.
 
-90- Васюник І.В.
Абзац п'ятий пункту 14 Розділу Івикласти в такій редакції:
"Про наміри розпочати в межах пам’ятки всесвітньої спадщини та її буферній зоні нове будівництво орган управління цією пам’яткою повідомляє Комітет всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини враховуються при прийнятті рішень щодо можливості проведення таких робіт.";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -91- Левченко Ю.В.
Абзац 5 пункту 14 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
У межах пам’яток всесвітньої спадщини та їх буферних зонах дозволяються виключно роботи з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток та/або споруд, розташованих у їх буферних зонах."
 
Відхилено    
107. 3. Управління пам’яткою всесвітньої спадщини здійснюється відповідно до плану управління, який визначає основні напрямки та програми щодо її захисту, збереження та інтеграції в суспільне життя відповідно до основних положень Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини та інших міжнародних договорів України.
 
      
108. Підготовку плану управління пам’яткою, внесеною до Списку всесвітньої спадщини, здійснює відповідний орган управління пам’яткою всесвітньої спадщини.
 
-92- Васюник І.В.
У пункті 14 Розділу Іабзац сьомий виключити;
 
Враховано в редакції Комітету     
109. План управління погоджується відповідною наглядовою радою та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
 
-93- Васюник І.В.
Абзац восьмий пункту 14 Розділу Іпісля слова "управління" доповнити словами "пам’яткою всесвітньої спадщини складається органом управління цією пам’яткою,";
 
Враховано в редакції Комітету     
    -94- Подоляк І.І.
В пункті 14 Розділу І законопроекту в частині третій пропонованої редакції статті 27-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" виключити слова "погоджується відповідною наглядовою радою та".
 
Враховано в редакції Комітету   
110. Затверджений план управління подається Комітету всесвітньої спадщини у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
 
      
111. 4. Для визначення та оцінки стану збереження пам’яток всесвітньої спадщини центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, забезпечує здійснення комплексу заходів щодо моніторингу таких об’єктів.
 
      
112. За підсумками моніторингу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, надає Комітету Всесвітньої спадщини щорічний звіт про стан збереження пам’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини, та періодичний звіт про виконання Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.";
 
   5. У статті 32:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Зони охорони пам'яток, буферні зони об’єктів всесвітньої спадщини, історичні ареали населених місць";
 
113. 15) доповнити статтею 32-1 наступного змісту:
 
   доповнити частиною 1-1 такого змісту:
 
114. "Стаття 32-1. Буферні зони пам’яток всесвітньої спадщини
 
      
115. 1. З метою забезпечення збереження характерних властивостей, що становлять історико-культурну цінність пам’яток всесвітньої спадщини, навколо них встановлюються буферні зони, про затвердження яких центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, в установленому порядку інформує Комітет всесвітньої спадщини.
 
   "1-1. З метою забезпечення збереження видатної універсальної цінності об’єктів всесвітньої спадщини навколо них встановлюються буферні зони, про затвердження яких центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, в установленому порядку інформує Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
 
116. 2. Межі та режими використання буферних зон пам'яток всесвітньої спадщини визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини.
 
-95- Шухевич Ю.Р.
Викласти в такій редакції:
"2. Межі та режими використання буферних зон пам'яток всесвітньої спадщини визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання буферних зон пам'яток та внесення змін до них встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, з урахуванням вимог та рекомендацій Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) щодо виготовлення такого виду документацій"
 
Враховано в редакції Комітету  Межі та режими використання буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини".
 
117. 3. У межах буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини забороняються містобудівні перетворення, що можуть вплинути на сприйняття об’єктів всесвітньої спадщини.";
 
-96- Васюник І.В.
У пункті 15 Розділу Іабзац п'ятий виключити;
 
Враховано      
    -97- Левченко Ю.В.
Абзац 5 пункту 15 розділу 1 Законопроекту викласти у наступні редакції:
"3. У межах буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини забороняються містобудівні перетворення, що можуть вплинути на сприйняття об’єктів всесвітньої спадщини, в тому числі, здійснення нового будівництва та/або реконструкції споруд, що розташовані у межах буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини."
 
Враховано в редакції Комітету   
    -98- Подоляк І.І.
В пункті 15 Розділу І законопроекту в частині третій пропонованої редакції статті 32-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" слова "сприйняття об’єктів всесвітньої спадщини" замінити словами "збереження традиційного характеру середовища".
 
Враховано в редакції Комітету   
118. 16) статтю 35:
 
-99- Подоляк І.І.
Шухевич Ю.Р.
Пункт 16 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
119. частину першу доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
      
120. "Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки всесвітнього значення, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюються за дозволом відповідного органу управління пам’яткою всесвітнього значення.";
 
-100- Васюник І.В.
У абзаці третьому пункту 16 Розділу Іслова "всесвітнього значення" замінити словами "всесвітньої спадщини", слова "відповідного органу управління пам’яткою всесвітнього значення" замінити словами "органу управління цією пам’яткою";
 
Враховано в редакції Комітету     
121. абзаци з другого по четвертий частини першої відповідно вважати абзацами з третього по п’ятий частини першої.
 
   6. Доповнити розділом VІ-1 такого змісту:
"Розділ VІ-1-
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
Стаття 37-1. Державна політика у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини
1.Об’єкти всесвітньої спадщини, що перебувають на території України, є предметом особливої охорони.
2.Завдання державної політики у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини:
забезпечення виявлення, номінування, охорони, популяризації та передачі майбутнім поколінням об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають на території України, а також надання допомоги у виконанні завдань Конвенції іншим державам – сторонам Конвенції відповідно до їх запитів;
включення питань охорони об’єктів всесвітньої спадщини до загальних програм соціально-економічного розвитку держави;
здійснення постійного моніторингу стану збереження об’єктів всесвітньої спадщини;
забезпечення дотримання міжнародних стандартів у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини, поєднання національних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері;
участь у системі міжнародного співробітництва і допомоги для надання державам - сторонам Конвенції допомоги в зусиллях, спрямованих на збереження і виявлення об’єктів всесвітньої спадщини, що мають видатну універсальну цінність.
3.Виконання завдань державної політики у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини покладається на центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
Стаття 37-2. Правовий статус об’єкта всесвітньої спадщини
1.Об’єкт всесвітньої спадщини має правовий статус пам’ятки національного значення з урахуванням особливостей, встановлених Конвенцією, цим Законом і планом управління об’єктом всесвітньої спадщини.
2.Межі території об’єкта всесвітньої спадщини і його буферної зони позначаються відповідними знаками, форма та порядок встановлення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
3. Проведенню містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні передує інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні є обов’язковими для виконання при проведенні таких робіт.
Стаття 37-3. Управління об’єктом всесвітньої спадщини
1.Управління об’єктом всесвітньої спадщини забезпечує орган управління, утворений або визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2.Управління об’єктом всесвітньої спадщини здійснюється на основі плану управління, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
3.План управління об’єктом всесвітньої спадщини визначає основні напрями та програми щодо захисту, збереження, інтеграції такого об’єкта в суспільне життя відповідно до положень Конвенції та інших міжнародних договорів України і, зокрема, включає:
визначення об’єкта всесвітньої спадщини;
топографічні показники;
визначення буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини;
короткий опис видатної універсальної цінності об’єкта всесвітньої спадщини;
цілі, стратегію та завдання зі збереження, підтримання та представлення видатної універсальної цінності об'єкта всесвітньої спадщини;
методи управління об’єктом всесвітньої спадщини;
опис умов, обмежень і заборон щодо об’єкта всесвітньої спадщини, його території та буферної зони.
4.План управління об’єктом всесвітньої спадщини, включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, переглядається відповідно до рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО або за необхідності, але не менше одного разу на п’ять років.
Стаття 37-4. Повноваження органу управління об’єктом всесвітньої спадщини
1.До повноважень органу управління об’єктом всесвітньої спадщини належить:
1)здійснення заходів, реалізація яких передбачена планом управління об’єктом всесвітньої спадщини, та інших заходів, необхідних для збереження та охорони видатної універсальної цінності об’єкта всесвітньої спадщини;
2)вжиття заходів для недопущення пошкодження, руйнування об’єкта всесвітньої спадщини, а також для усунення загрози або можливої загрози видатній універсальній цінності об’єкта всесвітньої спадщини;
3)здійснення нагляду за виконанням будь-яких робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні та інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, про загрозу видатній універсальній цінності об’єкта всесвітньої спадщини в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;
4)здійснення моніторингу стану збереження об’єкта всесвітньої спадщини;
5)здійснення моніторингу виконання рішень Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
6)забезпечення проведення наукових досліджень видатної універсальної цінності об’єкта всесвітньої спадщини, а також розроблення критеріїв її використання;
7)розроблення та подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, на затвердження змін до плану управління об’єктом всесвітньої спадщини;
8)формування заявки про надання міжнародної допомоги для об’єкта всесвітньої спадщини;
9)участь у виконанні освітніх програм для популяризації об’єкта всесвітньої спадщини;
10)співпраця з фізичними та юридичними особами, з міжнародними міжурядовими та неурядовими організаціями у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини;
11)щорічне звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, про стан збереження об’єкта всесвітньої спадщини, стан виконання плану управління об’єктом всесвітньої спадщини, про забезпечення виконання Конвенції та рішень Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
12)надання висновків до науково-проектної документації робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні щодо впливу таких робіт на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини;
13)надання висновків до науково-проектної документації містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні щодо їх впливу на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини;
14)надання висновків щодо можливості проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території об’єкта всесвітньої спадщини, в його буферній зоні.
2.Висновки органу управління, визначені пунктами 12, 13, 14 частини першої цієї статті, є обов’язковими при проведенні відповідних робіт.
Стаття 37-5. Наглядова рада об’єкта всесвітньої спадщини
1. З метою здійснення нагляду за станом збереження об’єкта всесвітньої спадщини центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, створюється наглядова рада, порядок формування якої визначається Кабінетом Міністрів України. Типове положення про наглядову раду об’єкта всесвітньої спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Наглядова рада об’єкта всесвітньої спадщини є колегіальним органом, склад якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
3. Основними завданнями наглядової ради об’єкта всесвітньої спадщини є:
1) здійснення моніторингу виконання плану управління об’єктом всесвітньої спадщини;
2) перегляд плану управління об’єктом всесвітньої спадщини та внесення пропозицій органу управління таким об’єктом про внесення до нього змін;
3) погодження щорічного звіту про стан збереження об’єкта всесвітньої спадщини та звіту про стан виконання плану управління об’єктом всесвітньої спадщини;
4) надання рекомендацій щодо організаційних, кадрових, проектних та фінансових заходів з метою збереження об’єкта всесвітньої спадщини;
5) розв’язання суперечностей шодо потреб розвитку та потреб збереження об’єкта всесвітньої спадщини.
Стаття 37-6. Включення об’єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО чи до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою
1. Об’єкт культурної спадщини, що може мати видатну універсальну цінність, який відповідає критеріям, визначеним Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, номінується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, за рекомендацією Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОS), до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2. Об’єкт всесвітньої спадщини, якому загрожує небезпека, зокрема загроза зникнення внаслідок прогресуючого руйнування, проведення великих громадських чи приватних робіт, швидкого розвитку міст і туризму, загроза руйнування у зв'язку із зміною призначення або права власності на землю, загроза серйозного пошкодження внаслідок невстановленої причини, занедбаності з будь-яких причин, загроза стихійного лиха чи інших природних або техногенних катаклізмів, небезпека збройних конфліктів, виникнення пожежі, землетрусу, зсуву, вулканічного виверження, загроза зміни рівня води, повені, припливу, пропонується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.
3. Порядок включення об’єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою, визначається Конвенцією, правилами та процедурами Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".
7. У частині першій статті 44:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"за вчинення дій, передбачених абзацами другим – третім цієї частини, щодо об’єкта всесвітньої спадщини, його території, буферної зони, - у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"за невиконання припису органів охорони культурної спадщини – у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
8. Статтю 49 виключити.
 
122. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
123. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 2 Прикінцевих положень, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
-101- Шухевич Ю.Р.
Слова і цифри "з 1 січня 2016 року" замінити словами "з 1 січня 2017 року".
 
Враховано в редакції Комітету  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
2. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом утворити або визначити органи управління об’єктами всесвітньої спадщини.
3. На об’єктах всесвітньої спадщини, щодо яких не затверджені плани управління та буферні зони до дня набрання чинності цим Законом, плани управління та буферні зони затверджуються протягом року з дня набрання чинності цим Законом.
 
124. 2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади до 1 січня 2016 року:
 
-102- Шухевич Ю.Р.
Слова і цифри "до 1 січня 2016 року" замінити словами "до 1 січня 2017 року".
 
Враховано в редакції Комітету  4. Кабінету Міністрів України:
 
125. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
126. 2) розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
127. 3) для об’єктів культурної спадщини, що були внесені до Списку всесвітньої спадщини до 1 січня 2016 року, утворити органи управління, наглядові ради, затвердити їх склад та положення про них, забезпечити фінансування їх діяльності.

-103- Шухевич Ю.Р.
Пункт 3) частини 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано в редакції Комітету  подати на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції, що випливають із цього Закону.