Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"(щодо уточнення деяких положень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо уточнення деяких положень)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №, ст. ) такі зміни
 
-1- Кириленко І.Г.
Частину І викласти у такій редакції:
«І. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) такі зміни:»
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) такі зміни:
 
5. 1) пункт 7 статті 1 викласти в такій редакції:
 
-2- Єленський В.Є.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті 1:
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) докторант – вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в рамках підготовки в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук»;
у пункті 29 після слів «прикладних наукових» доповнити словом «досліджень».
 
Враховано редакційно   1) у статті 1:
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) докторант – вчений зі ступенем доктора філософії, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (вищого навчального закладу) для здобуття ступеня доктора наук»;
у пункті 11 слова «або навчається в докторантурі» виключити;
пункт 29 після слів «прикладних наукових» доповнити словом «досліджень»;
 
6. «7) докторант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в рамках підготовки в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук»;
 
-3- Кириленко І.Г.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті 1:
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) докторант – вчений зі ступенем доктора філософії, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в рамках підготовки в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук»;
у пункті 11 слова «або навчається в докторантурі» виключити.
 
Враховано редакційно      
7. 2) частину п’яту статті 6 доповнити новим третім абзацом у такій редакції:
 
   2) частину п’яту статті 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
8. «В окремих випадках, за рішенням вченої ради вакантні посади наукових працівників державної наукової установи (вищого навчального закладу) можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному бюджетному році.»
 
-4- Кириленко І.Г.
У пункті 2:
частину п’яту статті 6 доповнити новим третім абзацом у такій редакції:
«У разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради державної наукової установи (вищого навчального закладу) вакантні посади наукових працівників цієї наукової установи (вищого навчального закладу) можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної цим посадам кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному бюджетному році.»;
абзац третій відповідно вважати абзацом четвертим;
 
Враховано редакційно   «У разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради державної наукової установи (вищого навчального закладу) вакантні посади наукових працівників цієї наукової установи (вищого навчального закладу) можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної цим посадам кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на шість місяців».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
3) в абзаці другому частини другої статті 7 слово «галузевих» замінити словами «національних галузевих»;
 
    -5- Єленський В.Є.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 3 такого змісту:
«3) у абзаці другому частини другої статті 7 перед словом «галузевих» доповнити словом «національних»;
 
Враховано редакційно    
9. 3) абзац третій частини першої статті 8 виключити;
 
   4) абзац третій частини першої статті 8 виключити;
 
10. 4) у підпункті 9 частини третьої статті 10 слово «затвердження» замінити словом «ухвалення»;
 
-6- Кириленко І.Г.
пункт 4 розділу І законопроекту поміняти з пунктом 5 відповідно до порядку посилань.
 
Враховано редакційно   5) в абзаці дванадцятому частини четвертої статті 9 слово «сім» замінити словом «п’ять»;
6) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи у частині виключних повноважень, визначених цією статтею, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності наукової установи»;
 
    -7- Крулько І.І.
Пункт четвертий розділу першого (щодо змін до статті 10 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») доповнити абзацом та викласти у наступній редакції:
«4) у статті 10:
а) частину першу викласти у такій редакції: «Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.»
б) у підпункті 9 частини третьої слово «затвердження» замінити словом «ухвалення».»
 
Враховано частково    
11. 5) у останньому абзаці частини четвертої статті 9 слова «сім років» замінити словами «п’ять років»;
 
-8- Крулько І.І.
Пункт п’ятий розділу першого (щодо змін до статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») доповнити абзацом та викласти у наступній редакції:
«5) у статті 9:
а) пункт другий частини першої викласти у такій редакції: «відповідає за результати діяльності наукової установи перед власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом, а також перед колективом наукових працівників цієї установи;»;
б) у останньому абзаці частини четвертої слова «сім років» замінити словами «п’ять років»;»;
 
Відхилено      
    -9- Дмитренко О.М.
Юрчишин П.В.
Яриніч К.В.
Кузьменко А.І.
Саврасов М.В.
Бакуменко О.Б.
Курило В.С.
Гончаренко О.О.
Кодола О.М.
Корчик В.А.
Романюк В.М.
Заболотний Г.М.
Гудзенко В.І.
Мельниченко В.В.
Козаченко Л.П.
Шинькович А.В.
5) Абзац другий частини третьої статті 9 доповнити словами:
«Граничний вік кандидата на момент обрання на посаду керівника державної наукової установи або керівника її структурного підрозділу не може перевищувати сімдесяти років.»;
 
Відхилено    
    -10- Ківалов С.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту, що стосується внесення змін до статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -11- Єленський В.Є.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 4 такого змісту:
«4) в абзаці другому частини першої статті 11 слова «не пізніш як» замінити словами «не раніше як»;
Відповідно пункти 3-6 вважати пунктами 5-8.
 
Відхилено    
12. 6) в абзаці першому частині тринадцятої статті 17 слова « (замість вибулих протягом відповідного періоду)» виключити, а слова «відкритим голосуванням» замінити словами «таємним голосуванням»;
 
-12- Єленський В.Є.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8) у статті 17:
в абзаці першому частини п’ятої перед словом «галузевих» доповнити словом «національних»;
в абзаці першому частини тринадцятої слова « (замість вибулих протягом відповідного періоду)» виключити, а слова «відкритим голосуванням» замінити словами «таємним голосуванням»;
 
Враховано редакційно   7) у статті 17:
в абзаці першому частини п’ятої слово «галузевих» замінити словами «національних галузевих»;
друге речення абзацу першого частини восьмої викласти в такій редакції: «У сесіях загальних зборів (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів Національної академії наук України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Національної академії наук України, у кількості, що становить не менше половини загального складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України»;
абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:
«Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України»;
8) у частинах другій та шостій статті 18 слова «їхнього майна» замінити словами «їх майнового комплексу»;
9) пункт 1 частини сьомої статті 22 після слова «оприлюднює» доповнити словом «кваліфікаційні»;
 
    -13- Кириленко І.Г.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«6) у статті 17:
абзац перший частини тринадцятої викласти у такій редакції:
«Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням всіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України.»;
в абзаці четвертому частини тринадцятої після слів «докторів наук,» додати слова «докторів філософії та вчених,».
 
Враховано частково    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Абзац перший частини тринадцятої статті 17 викласти у такій редакції:
«13. Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України здійснюється кожні три роки відкритим голосуванням всіх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється кожні три роки відкритим голосуванням всіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України.»;
 
Відхилено    
    -15- Крулько І.І.
Пункт шостий розділу першого (щодо змін до статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») доповнити абзацом та викласти у наступній редакції:
«6) у статті 17:
а) речення друге частини восьмої викласти у такій редакції: «У сесіях загальних зборів (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів Національної академії наук України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Національної академії наук України у кількості, що становить не менше половини від загального складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України.»;
б) в абзаці першому частини тринадцятої слова « (замість вибулих протягом відповідного періоду)» виключити, а слова «відкритим голосуванням» замінити словами «таємним голосуванням»;
в) в абзаці четвертому частини тринадцятої після слів «з числа докторів наук» додати слова «та докторів філософії».»;
 
Враховано частково    
    -16- Єленський В.Є.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 9 такого змісту:
«9) у частинах другій та шостій статті 18 слова «статусу їхнього майна» замінити словами «статусу їх майнового комплексу»;
 
Враховано редакційно    
    -17- Єленський В.Є.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 10 такого змісту:
«10) пункт перший частини сьомої статті 22 після слова «оприлюднює» доповнити словом «кваліфікаційні»;
Відповідно пункти 7-14 вважати пунктами 11-18.
 
Враховано редакційно    
13. 7) частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
 
-18- Кириленко І.Г.
Пункт 7 розділу І законопроекту щодо змін до частини другої статті 24 виключити, оскільки не слід знижувати рівень представлення молодих науковців у органах влади
 
Враховано      
14. «2. Представники ради молодих вчених входять до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи.»;
 
-19- Кириленко І.Г.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом:
«Додати до ст. 25 новий абзац частини 2:
«Регіональні наукові центри можуть також створюватися національними галузевими академіями наук спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю, або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади.»
 
Враховано редакційно   10) частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Галузеві регіональні наукові центри можуть створюватися національними галузевими академіями наук спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади»;
11) у частині другій статті 28 слово «є» замінити словами «може бути»;
 
    -20- Крулько І.І.
Після пункту сьомого додати новий пункт наступного змісту (щодо змін до статті 28 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»):
«8) в частині другій статті 28 слово «є» замінити словами «може бути».».
Нумерацію наступних пунктів частини першої розділу першого здійснювати з урахуванням додавання вищевказаного.
 
Враховано    
15. 8) пункт 18 частини першої статті 31 виключити;
 
-21- Кириленко І.Г.
Пункт 8 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у статті 31:
у пункті 8 слова «відповідальний секретар» замінити словами «секретар відповідальний», слова «секретаря відповідального головного редактора» замінити словами «секретаря відповідального, головного редактора»;
пункт 18 частини першої виключити;».
 
Враховано   12) у частині першій статті 31:
у пункті 8 слова «відповідальний секретар» замінити словами «секретар відповідальний», слова «секретаря відповідального головного редактора» замінити словами «секретаря відповідального, головного редактора»;
пункт 18 виключити;
 
16. 9) у статті 33:
 
-22- Крулько І.І.
Пункт дев’ятий розділу першого (щодо змін до статті 33 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») викласти у наступній редакції:
«9) у статті 33:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, здобувача вищої освіти на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для здобувачів вищої освіти - поза місцем навчання), за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, де працює науковий (науково-педагогічний) працівник та навчається здобувач вищої освіти».
абзац другий частини четвертої виключити;»
 
Відхилено   13) у статті 33:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання) за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, в якій працює (навчається) вчений»;
абзац другий частини четвертої виключити;
 
17. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
18. «2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання), за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, де працює (навчається) вчений».
 
      
19. абзац другий частини четвертої виключити;
 
-23- Ківалов С.В.
Абзац 4 пункту 9 розділу І законопроекту, що стосується внесення змін до абзацу другого частини четвертої статті 33 викласти у наступній редакції:
«абзац другий частини четвертої викласти у наступній редакції:
За штатним науковим (науково-педагогічним) працівником наукової установи (вищого навчального закладу) під час відрядження зберігається заробітна плата, встановлена за основним місцем роботи»;
 
Відхилено      
20. 10) у частині першої статті 35:
 
      
21. у пункті 1 слова і цифри «статтею 30» замінити словами і цифрами «статтею 31»;
 
      
22. у пункті 2 друге речення виключити;
 
-24- Ківалов С.В.
Абзац 3 пункту 10 розділу І законопроекту, що стосується внесення змін у пункт 2 частини 1 статті 35 законопроекту виключити.
 
Враховано частково .  14) друге речення пункту 2 частини першої статті 35 виключити;
 
23. 11) у статті 36:
 
   15) у статті 36:
 
24. абзац третій частини першою доповнити словами у редакції «та за роботу за сумісництвом на умовах трудового договору»
 
-25- Кириленко І.Г.
у статті 36 назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 36. Оплата і стимулювання праці (навчання) вчених»;
абзац третій частини першої доповнити словами «та за роботу за сумісництвом – на умовах трудового договору».
 
Враховано   назву викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Оплата і стимулювання праці (навчання) вчених»;
у частині першій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: «Аспірантам, ад’юнктам і докторантам, зарахованим на навчання за державним замовленням, замість заробітної плати призначається стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
абзац третій доповнити словами «та за роботу за сумісництвом – на умовах трудового договору»;
 
25. в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом»;
 
-26- Пинзеник В.М.
Абзац другий пункту 11 статті 1 (щодо заміни у абзаці першому частини другої статті 36 слів «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» словами «семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом») виключити. Залишити чинну редакцію Закону.
 
Відхилено   в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року»;
 
    -27- Єленський В.Є.
Абзац третій пункту 11 розділу І виключити.
Зміни не призведуть до покращення рівня оплати праці наукових працівників та підвищення престижності цієї професії
 
Відхилено    
    -28- Шухевич Ю.Р.
Абзац третій пункту 11 розділу І законопроекту (стаття 36) викласти в такій редакції:
«в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «середньої заробітної плати (доходу) в Україні у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
    -29- Кириленко І.Г.
Найбільш прийнятною для визначення заробітної плати є норма, що розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, тому пропонується:
У статті 36:
«в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року»;»
Тобто, це практично повна відповідність чинній нормі Закону, яка не потребує додаткових асигнувань, а лише встановлює показник, який легко спрогнозувати і визначити у проекті бюджету.
 
Враховано    
26. у абзаці восьмому частини третьої слова «за гнучким графіком роботи» виключити;
 
-30- Кириленко І.Г.
У статті 36:
«Абзац восьмий частини третьої викласти в редакції:
«Здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах обсягом до 240 годин на навчальний рік не є роботою за сумісництвом і може здійснюватися в робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи».
 
Враховано редакційно   абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:
«Здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах обсягом до 240 годин на навчальний рік не є роботою за сумісництвом і може здійснюватися з дозволу керівника наукової установи у робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи»;
 
    -31- Ківалов С.В.
Абзац 4 пункту 11 розділу І законопроекту щодо внесення змін до абзацу восьмого частини третьої статті 36 викласти у наступній редакції:
у абзаці восьмому частини третьої слова «за гнучким графіком роботи» замінити словами «на умовах гнучкого режиму робочого часу»;
 
Відхилено    
27. 12) у статті 37:
 
      
28. абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:
 
-32- Пинзеник В.М.
абзац перший пункту 12 статті 1 (щодо змін у статті 37 стосовно призначення пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам) виключити. Залишити чинну редакцію Закону.
 
Враховано частково      
    -33- Шухевич Ю.Р.
абзаци другий та третій пункту 12 розділу І законопроекту (стаття 37) викласти в такій редакції:
«абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:
«Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті, працювали на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, і мають страховий стаж (для чоловіків – не менш як 20 років, для жінок – не менш як 15 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -34- Ківалов С.В.
Абзац 3 пункту 12 розділу І законопроекту щодо внесення змін до абзацу шостого частини другої статті 37 викласти у наступній редакції:
«Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 35 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на яку відповідно до законодавства нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
Відхилено    
29. «Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 36 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з якої сплачено страхові внески»;
 
      
30. частину сьому викласти у такій редакції:
 
-35- Шухевич Ю.Р.
абзаци четвертий та п’ятий пункту 12 розділу І законопроекту (стаття 37) викласти в такій редакції:
«частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується єдиний показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який затверджується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, але не нижче середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2013, 2014, 2015 роки. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики.
При цьому заробіток для обчислення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику не може перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеної відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;
 
Відхилено      
    -36- Ківалов С.В.
Абзац 5 пункту 12 розділу І законопроекту щодо внесення змін до частини сьомої статті 37 виключити.
 
Враховано частково    
    -37- Денісова Л.Л.
Частину третю статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» викласти у такій редакції:
«3. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.»;
 
Відхилено    
31. «7. Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики»;
 
      
32. абзаци третій - п’ятий частини тринадцятої замінити двома абзацами такого змісту:
 
      
33. «50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника - на одного непрацездатного члена сім'ї;
 
-38- Денісова Л.Л.
В абзаці сьомому пункту 12 Розділу І законопроекту слова «за віком померлого годувальника» замінити словами «наукового (науково-педагогічного) працівника»;
 
Відхилено      
34. 100 відсотків - на двох та більше непрацездатних членів сім'ї»
 
      
35. У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим.
 
      
36. 13) пункт 8 частини першої статті 41 виключити;
 
-39- Кириленко І.Г.
З метою приведення у відповідність пункту 8 частини першої статті 41 до ч.7 ст. 49 Закону:
«пункт 8 частини першої статті 41 викласти у такій редакції:
«8) затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок;».
 
Враховано   16) пункт 8 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
«8) затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок»;
 
37. 14) у статті 58:
 
   17) у статті 58:
 
38. у пункті п’ятому частині 3 після слова «заявок» доповнити словом « (запитів)»;
 
-40- Єленський В.Є.
Пункт 14 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«19) у статті 58:
у пункті третьому частини третьої слово «запиту» заміни словом «заявки»;
у частині четвертій слова «конкурсних пропозицій» замінити словами «заявок на участь у конкурсі».
 
Враховано   у пункті 3 частини третьої слово «запиту» заміни словом «заявки»;
 
39. у частині 4 слова «конкурсних пропозицій» замінити словами «запитів на участь у конкурсі»;
 
   у частині четвертій слова «конкурсних пропозицій» замінити словами «заявок на участь у конкурсі».
 
40. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-41- Шухевич Ю.Р.
частину першу розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
42. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-42- Кириленко І.Г.
пункт другий Прикінцевих положень викласти у редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.