Кількість абзаців - 85 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
2. щодо удосконалення законодавства з питань
 
   щодо вдосконалення законодавства у сфері
 
3. поводження з радіоактивними відходами
 
   поводження з радіоактивними відходами
 
4. _______________________________________
 
   _______________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1998 р., № 11-12, ст. 50):
 
   1. У статті 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):
абзаци сьомий, чотирнадцятий та сімнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
 
8. 1) у статті 1:
 
      
9. у частині першій:
 
      
10. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
      
11. «захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів у сховищі без наміру їх вилучення з метою утримання та ізоляції радіоактивних відходів від навколишнього природного середовища; «;
 
   «захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів у сховищі без наміру їх вилучення з метою утримання та ізоляції радіоактивних відходів від навколишнього природного середовища»;
 
12. абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
 
      
13. «радіоактивні відходи - матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається в будь-якому технологічному процесі або виробництві (крім розділу ХІІІ, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті). До радіоактивних відходів належать також відпрацьовані закриті джерела після зняття з обліку у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання; «;
 
   «радіоактивні відходи - матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається у будь-якому технологічному процесі або виробництві (крім розділу ХІІІ, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті). До радіоактивних відходів належать також відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання після зняття їх з обліку у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання «;
 
14. абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
      
15. «спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання, переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення радіоактивних відходів, переданих у власність держави; «;
 
   «спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання, переробку, перевезення, зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, переданих у власність держави»;
 
16. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
17. «Ядерними установками і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:
 
   «Ядерними установками і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:
 
18. атомні електричні станції;
 
   атомні електричні станції;
 
19. атомні станції теплопостачання;
 
   атомні станції теплопостачання;
 
20. дослідницькі ядерні реактори;
 
   дослідницькі ядерні реактори;
 
21. сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
 
   сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
 
22. геологічне сховище для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива.»;
 
   геологічні сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива»;
 
23. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
24. «Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» та інших законах України.».
 
   «Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» та інших законах України».
 
25. 2. У Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198; 2000 р., № 30, ст. 236):
 
   2. У Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами):
 
26. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
27. «Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
-1- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 1 Законопроекту:
в алфавітному порядку доповнити наступними абзацами:
«довгоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше;
короткоіснуючі радіоактивні відходи – радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років;».
 
Відхилено   «Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
28. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-2- Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Пункт 1 частини другої розділу І законопроекту після абзацу тринадцятого доповнити новим терміном, а саме:
«матеріали, забруднені радіонуклідами природного походження -матеріали (або елементи об’єктів інфраструктури), які утворилися в результаті видобування та транспортування нафти та газу, унаслідок чого виникло додаткове (до природного радіаційного фону) іонізуюче випромінювання, яке перевищує межі, встановлені діючими нормами;».
 
Враховано частково   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
29. виробники радіоактивних відходів - юридичні або фізичні особи, в результаті діяльності яких утворюються радіоактивні відходи або передбачається їх утворення, крім спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;
 
-3- Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
В абзаці четвертому пункту 1 частини другої розділу І законопроекту після слів «радіоактивні відходи» доповнити словами «або матеріали, забрудненні радіонуклідами природного походження»
 
Відхилено   виробники радіоактивних відходів - юридичні або фізичні особи, в результаті діяльності яких утворюються радіоактивні відходи або передбачається їх утворення, крім спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;
 
30. відпрацьовані закриті джерела - закриті джерела випромінювання, строк служби яких закінчився та не був продовжений, подальше використання яких не передбачається та які підлягають передачі до спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами або поверненню підприємству, яке їх виготовило;
 
-4- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«відпрацьовані закриті джерела - радіоактивний матеріал, що остаточно запечатаний в капсулі чи герметично закупорений та перебуває в твердому стані, за винятком паливних елементів реактора, строк служби яких закінчився та не був продовжений, подальше використання яких не передбачається та які підлягають передачі до спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами або поверненню підприємству, яке їх виготовило;»
 
Відхилено   відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання - закриті джерела іонізуючого випромінювання, строк служби яких закінчився та не був продовжений, подальше використання яких не передбачається та які підлягають передачі до спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами або поверненню підприємству, що їх виготовило;
 
31. геологічне сховище для захоронення радіоактивних відходів - споруда, облаштована в глибоких геологічних формаціях, в прогнозованих геологічних умовах (зазвичай на глибині декількох сотень метрів і більше від поверхні землі) з метою забезпечення довготривалих утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
   геологічне сховище для захоронення радіоактивних відходів - споруда, облаштована в глибоких геологічних формаціях, у прогнозованих геологічних умовах (зазвичай на глибині більше 100 метрів і більше від поверхні землі) з метою забезпечення довготривалих утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
32. Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів - зведення систематизованих відомостей про об’єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
 
   Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів - зведення систематизованих відомостей про об’єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
 
33. Державний реєстр радіоактивних відходів - послідовний поточний запис про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
 
   Державний реєстр радіоактивних відходів - послідовний поточний запис про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
 
34. захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів у сховищі без наміру їх вилучення з метою утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
   захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів у сховищі без наміру їх вилучення, з метою утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
35. зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів на об’єкті, на якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість подальшого вилучення, переробки, перевезення та захоронення;
 
   зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів на об’єкті, на якому забезпечуються їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість подальшого вилучення, переробки, перевезення та захоронення;
 
36. іммобілізація радіоактивних відходів - переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку;
 
   іммобілізація радіоактивних відходів - переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або вміщення в герметичну оболонку;
 
37. кондиціонування радіоактивних відходів - операції з підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації;
 
   кондиціонування радіоактивних відходів - операції з підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом поміщення радіоактивних відходів у контейнер або шляхом їх іммобілізації;
 
38. критерії приймання радіоактивних відходів - кількісні параметри (характеристики) радіоактивних відходів або якісні вимоги, визначені експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів і узгоджені органом державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки, згідно з якими радіоактивні відходи будуть прийматися на захоронення;
 
   критерії приймання радіоактивних відходів - кількісні параметри (характеристики) радіоактивних відходів або якісні вимоги, визначені експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів і узгоджені органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, згідно з якими радіоактивні відходи приймаються на захоронення;
матеріали, забруднені радіонуклідами природного походження - матеріали (або елементи об’єктів інфраструктури), що призводять до додаткового (до природного радіаційного фону) іонізуючого випромінювання, яке перевищує межі, встановлені чинними нормами;
 
39. об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, - споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами;
 
   об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, - споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка у процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами;
 
40. обробка радіоактивних відходів - операції, пов’язані із забезпеченням безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів;
 
   обробка радіоактивних відходів - операції, пов’язані із забезпеченням безпеки або економією коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів;
 
41. переробка радіоактивних відходів - будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування;
 
   переробка радіоактивних відходів - будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування;
 
42. поверхневе сховище для захоронення радіоактивних відходів - сховище, облаштоване у споруді, траншеях або на поверхні землі з простими інженерними бар’єрами, які забезпечать утримання та ізоляцію радіоактивних відходів від біосфери;
 
   поверхневе сховище для захоронення радіоактивних відходів - сховище, облаштоване у споруді, траншеях або на поверхні землі, з простими інженерними бар’єрами, що забезпечують утримання та ізоляцію радіоактивних відходів від біосфери;
 
43. поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
 
   поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
 
44. попередня обробка радіоактивних відходів - дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів;
 
   попередня обробка радіоактивних відходів - дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів;
 
45. приповерхневе сховище для захоронення радіоактивних відходів - споруда, розташована на поверхні чи в приповерхневому шарі землі (на глибині до декількох десятків метрів), обладнана системою інженерних бар’єрів з метою забезпечення утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
   приповерхневе сховище для захоронення радіоактивних відходів - споруда, розташована на поверхні чи у приповерхневому шарі землі (на глибині до декількох десятків метрів), обладнана системою інженерних бар’єрів з метою забезпечення утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
46. радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами - неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище;
 
   радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами - неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище;
 
47. радіоактивні відходи - матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається в будь-якому технологічному процесі або виробництві. До радіоактивних відходів належать також відпрацьовані закриті джерела після зняття з обліку у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання;
 
   радіоактивні відходи - матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається в будь-якому технологічному процесі або виробництві. До радіоактивних відходів належать також відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання після зняття їх з обліку в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання;
 
48. рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
 
   рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю, що здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
 
49. спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання, переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення радіоактивних відходів, переданих у власність держави;
 
   спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання, переробку, перевезення, зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, переданих у власність держави;
 
50. сховище для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах - споруда, облаштована на глибині від декількох десятків до сотень метрів від поверхні землі з метою забезпечення утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
   сховище для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах - споруда, облаштована на глибині від декількох десятків до сотень метрів від поверхні землі з метою забезпечення утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
 
51. сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов’язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар’єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів;
 
   сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов’язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар’єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів;
 
52. утримання радіоактивних відходів - обмеження виходу радіонуклідів за межі бар’єрів сховища протягом визначеного проектом сховища часу;
 
   утримання радіоактивних відходів - обмеження виходу радіонуклідів за межі бар’єрів сховища протягом визначеного проектом сховища часу;
 
53. фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів.»;
 
   фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів»;
 
54. 2) доповнити Закон статтею 1-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 1-1 такого змісту:
 
55. «Стаття 1-1. Класи радіоактивних відходів
 
   «Стаття 1-1. Класи радіоактивних відходів
 
56. Радіоактивні відходи поділяються на такі класи:
 
   Радіоактивні відходи поділяються на такі класи:
 
57. дуже низькоактивні;
 
   дуже низькоактивні;
 
58. низькоактивні;
 
   низькоактивні;
 
59. середньоактивні;
 
   середньоактивні;
 
60. високоактивні.
 
   високоактивні.
 
61. Віднесення радіоактивних відходів до конкретного класу визначається згідно з нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.»;
 
   Віднесення радіоактивних відходів до певного класу визначається згідно з нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки»;
 
62. 2) у статті 5:
 
   3) абзац п’ятий статті 5 викласти в такій редакції:
 
63. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
      
64. «прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва геологічного сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива.»;
 
   «прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва геологічного сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива»;
 
65. 3) у статті 17:
 
   4) у статті 17:
частини першу, п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
66. частину першу викласти у такій редакції:
 
      
67. «Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється тільки у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому, при поверхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах та геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів.»;
 
   «Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється виключно у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому сховищі, приповерхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах, геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів»;
«Радіоактивні відходи підлягають захороненню з обов'язковим переведенням їх у форму, що гарантує виконання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.
Відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання залежно від їх характеристик можуть бути захоронені у сховищах різного типу»;
 
68. частини п’яту і шосту викласти у такій редакції:
 
      
69. «Радіоактивні відходи підлягають захороненню з обов'язковим переведенням їх у форму, що гарантує виконання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.
 
      
70. Відпрацьовані закриті джерела залежно від їх характеристики можуть бути захоронені у сховищах різного типу.»;
 
      
71. частину сьому виключити.
 
   частину сьому виключити.
 
72. 12
 
-5- Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Пункт 3 частини другої розділу І законопроекту, а саме статтю 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Поводження з матеріалами, забрудненими радіонуклідами природного походження, здійснюється у порядку, передбаченому для поводження з радіоактивними відходами.
Вимоги та умови безпеки, пов’язані із особливостями поводження з матеріалами, забрудненими радіонуклідами природного походження, встановлюються органом державного регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами.».
 
Враховано   Доповнити частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
«Поводження з матеріалами, забрудненими радіонуклідами природного походження, здійснюється у порядку, передбаченому для поводження з радіоактивними відходами.
Вимоги та умови безпеки, пов’язані з особливостями поводження з матеріалами, забрудненими радіонуклідами природного походження, встановлюються органом державного регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами».
 
73. 3. У Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555):
 
   3. Статтю 1 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555) викласти в такій редакції:
 
74. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
      
75. «Стаття 1. Перелік ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
 
   «Стаття 1. Перелік ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
 
76. Ядерними установками і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:
 
   Ядерними установками і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:
 
77. атомні електричні станції;
 
   атомні електричні станції;
 
78. атомні станції теплопостачання;
 
   атомні станції теплопостачання;
 
79. дослідницькі ядерні реактори;
 
   дослідницькі ядерні реактори;
 
80. сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
 
   сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
 
81. геологічне сховище для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива.».
 
   геологічні сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива».
 
82. ІІ. Цей Закон набирає чинності через два роки
після його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності через два роки
з дня його опублікування.
 
83. Голова
 
   Голова
 
84. Верховної Ради України

   Верховної Ради України