Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи"
 
   Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підстав проведення експертизи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 7-1 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними змінами) виключити.
 
-1- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Необхідності у виключенні статті 7-1 Закону немає, оскільки вона відповідає змінам, що пропонуються до КПК.
Зокрема, у проекті змін до КПК зазначається, що сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, в тому числі обов’язкової.
Таким чином, виключення такої підстави для проведення експертизи як договір з експертом чи експертною установою із Закону України "Про судову експертизу" може обмежувати права сторони захисту.
 
Враховано зв’язку із виключенням змін до Закону "Про судову експертизу", редакційно змінено назву проекту     
6. 2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
      
7. 1) у статті 242:
 
   У статті 242:
 
8. а) частину першу статті 242 викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
9. "1. Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права".
 
-2- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині першій статті 242 після слів "Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження" додати слово "заявника", а перед словами "або за дорученням слідчого судді чи суду" додати слова "та третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт".
 
Відхилено аявник – не є стороною кримінального провадження, і надання йому можливості звертатись з клопотанням про призначення експертизи не тягне за собою жодних правових наслідків, адже висновок такої експертизи не буде доказом у кримінальному провадженні і взагалі не зрозуміло, що потім робити з таким висновком, також не зрозуміло, хто буде оплачувати експертизу. Стосовно "третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт", слід зазначити, що відповідно до статті 64-2 КПК ця особа має права та обов’язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які в свою чергу, відповідно до пункту 12 частини 3 статті 42 КПК мають право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, тобто і про проведення експертизи.  "1. Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права";
 
10. б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
 
   2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
11. "2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо";
 
-3- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Доповнити статтю 242 відповідними частинами такого змісту:
"4. За наявності підстав, вказаних у першій та другій частинах цієї статті, може бути призначена первинна, додаткова або повторна експертизи, які можуть бути виконані як одноосібно так і декількома експертами.
5. Первинною є експертиза, коли об’єкт досліджується уперше.
6. Додатковою є експертиза, якщо необхідно провести додаткові дослідження раніше досліджуваних об’єктів або додаткових матеріалів з раніше вирішуваних питань.
Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об’єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).
Експертиза, проведена двома або більше експертами одного напряму знань, є комісійною. Комісія експертів може утворюватися як органом (особою), який призначив експертизу, так і керівником експертної установи.
Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань, або з питань, які викликали розбіжності.
9. У випадку, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання з різних галузей науки, техніки, мистецтва тощо, або різних напрямів однієї галузі знань, призначається комплексна експертиза, що може бути виконана як декількома експертами різних напрямів знань, так і одним експертом, який володіє знаннями з різних галузей.
Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку, та формулює загальний висновок. Висновок підписується всіма експертами.
Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається один висновок комплексної експертизи.
У синтезуючій частині висновку мають бути наведені результати досліджень кожного з експертів і викладені причини розбіжностей думок членів комісії в оцінюванні результатів для формулювання спільного висновку.
Кожний експерт зобов’язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення.
Крім того, експерти формулюють окремі проміжні висновки за результатами проведених ними досліджень".
 
Відхилено , Запропоновані зміни не є предметом КПК, а стосуються теорії експертиз взагалі.  "2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо".
 
    -4- Юзькова Т.Л.
Оскільки під стенограму мною помилково названа частина третя статті 243 КПК замість частини другої статті 242 цього кодексу, відповідно прошу врахувати зазначені зміни до частини другої статті 242 КПК.
 
Відхилено , не можна скасовувати обов’язковість звернення слідчого чи прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, зокрема, для "встановлення причин смерті". До того ж, зазначені положення не були предметом розгляду в 1-му читанні.   
12. 2) статтю 243 викласти у такій редакції:
 
-5- Сотник О.С.
Пропозицію н.д.Юзькової Т.Л. про виключення останнього пункту частини третьої статті 243 КПК виключити, оскільки стаття 243 не містить частину третю.
 
Враховано   2. Статтю 243 викласти в такій редакції:
 
13. "Стаття 243. Порядок залучення експерта
 
   "Стаття 243. Порядок залучення експерта
 
14. 1. Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого.
 
   1. Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого.
 
15. 2. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.
 
-6- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині другій статті 243 КПК після слів "сторона захисту" додати слово "заявник", а перед словами "має право самостійно" додати слова "та третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт".
 
Відхилено , дивись обґрунтування до поправки № 3  2. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.
 
16. 3. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу".
 
-7- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині третій статті 243 після слів "сторони захисту" додати слова "або потерпілого".
 
Відхилено е несе жодного смислового навантаження, адже потерпілий є представником сторони обвинувачення, а тому неможливо уявити, щоб слідчий або прокурор, які також представляють сторону обвинувачення, відмовили потерпілому у призначенні експертизи і він змушений був би звертатись із клопотанням до слідчого судді.  3. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу".
 
17. 3) статтю 244 викласти у такій редакції:
 
   3. Частини першу, другу та шосту статті 244 викласти в такій редакції:
 
18. "Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта
 
      
19. 1. У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді.
 
-8- Сотник О.С.
Частини першу та другу статті 244 КПК викласти в такій редакції:
"1. У разі необхідності проведення експертизи для вирішення питань, що мають значення для кримінального провадження, однак внаслідок відсутності у сторони захисту доступу до необхідних доказів для її проведення або через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин, сторона захисту має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді.
2. У клопотанні зазначається:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення експертизи;
5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
До клопотання також додаються:
1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту".
 
Враховано частково (редакція частини першої статті 244), запропонована ж автором поправки редакція частини другої цієї статті повністю відповідає редакції цієї частини, прийнятої в першому читанні  "1. У разі необхідності проведення експертизи для вирішення питань, що мають значення для кримінального провадження, якщо сторона захисту не може залучити експерта самостійно через відсутність необхідних доказів для її проведення або коштів чи з інших об’єктивних причин, сторона захисту має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про залучення експерта.
 
    -9- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині першій статті 244 після слів "сторони захисту" додати слова "заявника, потерпілого та третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт".
 
Відхилено ивись обґрунтування до поправки № 3   
20. 2. У клопотанні зазначається:
 
   2. У клопотанні зазначаються:
 
21. 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;
 
   1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;
 
22. 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 
   2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 
23. 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
   3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
24. 4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення експертизи;
 
   4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення експертизи;
 
25. 5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
 
   5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
 
26. До клопотання також додаються:
 
   До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання та копії документів, що підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту";
 
27. 1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
 
      
28. 2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту.
 
-10- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У пункті 2 частини другої статті 244 після слів "стороною захисту" додати слова "або підтверджують відмову сторони обвинувачення у залученні експерта за клопотанням потерпілого".
 
Відхилено зв’язку з відхиленням поправки № 7     
29. 6. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що:
 
-11- Сотник О.С.
частину шосту статті 244 викласти у наступній редакції:
"6. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання зобов’язаний своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що:
1) для вирішення питань, що мають значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта;
2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність необхідних доказів або коштів чи з інших об’єктивних причин."
Обґрунтування:
Вважаємо, що процедура призначення експертизи через слідчого суддю потребує деталізації та уточнення в частині умов її проведення та необхідних документів для її проведення.
 
Враховано   "6. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання зобов’язаний своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо особа, яка звернулася з клопотанням, доведе, що:
 
30. 1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок;
 
   1) для вирішення питань, що мають значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта;
 
31. 2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин."
 
-12- Сотник О.С.
Пункт третій частини другої статті 332 виключити.
Обґрунтування:
Вважаємо, повноваження по оцінці обґрунтованості висновку експерта виходять за межі, які мають бути надані судді.
 
Враховано   2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність необхідних доказів або коштів чи з інших об’єктивних причин".
4. Пункт 3 частини другої статті 332 виключити.
5. Абзац перший частини першої статті 509 після слів "прокурор зобов’язані" доповнити словами "залучити експерта (експертів)".
 
    -13- Сотник О.С.
У частині першій статті 509 КПК після слів "прокурор зобов’язані" додати слова "залучити експерта (експертів)".
Обґрунтування:
За умови відсутності даної зміни, створюється колізія, зокрема щодо виключності проведення психіатричної експертизи за рішенням слідчого судді. Процедура проведення будь-якої експертизи має бути єдина, незалежно від виду експертизи.
 
Враховано    
32. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
33. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
34. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.