Кількість абзаців - 74 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55, № 22, ст. 453; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
   2. У Законі України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):
 
6. 1) у пункті першому частини першої статті 7 слова «слідчі та негласні слідчі» замінити словами «оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)»;
 
   1) у пункті 1 частини першої статті 7 слова «слідчі та негласні слідчі» замінити словами «оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)»;
 
7. 2) у статті 9:
 
   2) частину п’яту статті 9
 
8. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
9. «4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань утворюються такі його територіальні управління:
 
-1- Сотник О.С.
Частину четверту статі 9 законопроекту залишити в чинній редакції.
Обґрунтування: Вважаємо, що редакція положень закону, якай була прийнята є більш ґрунтовною, оскільки різна локація територіальних управлінь ДБР надасть змогу розірвати корупційні схеми у центрових містах.
 
Враховано      
10. 1) територіальне управління, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області;
 
      
11. 2) територіальне управління, розташоване у місті Вінниця, що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;
 
-2- Найєм М..
Пункт 2 частини 4 статті 9 викласти у такій редакції:
«2) територіальне управління, розташоване у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;»
Обґрунтування: Пропонуються зміни у формуванні територіальних управлінь, з метою забезпечення кращої логістики та оперативності роботи підрозділів Державного бюро розслідувань, зокрема змінено центр територіального управління з Вінниці у Хмельницький.
 
Відхилено      
12. 3) територіальне управління, розташоване у місті Одеса, що поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську, Херсонську області;
 
      
13. 4) територіальне управління, розташоване у місті Дніпро, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку області, місто Севастополь;
 
      
14. 5) територіальне управління, розташоване у місті Харків, що поширює свою діяльність на Полтавську, Сумську, Харківську області;
 
      
15. 6) територіальне управління, розташоване у місті Маріуполь, що поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
 
-3- Вітко А.Л.
В пункті 6 частини 4 статті 9 законопроекту (частина 4 статті 9 Закону) слова «Маріуполь» замінити словами «Краматорськ».
 
Відхилено      
    -4- Паламарчук М.П.
В абзаці 9 підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту (пункт 6 частини 4 статті 9 Закону) слова «Маріуполь» замінити словами «Краматорську».
 
Відхилено    
16. 7) територіальне управління, розташоване у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області»;
 
      
17. у частині п’ятій після слів «юридичними особами» доповнити словами «публічного права»;
 
-5- Гончаренко О.О.
Статтю 9 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. У структурі центрального апарату Державного бюро розслідувань утворюються департаменти, управління, відділи та сектори. Управління, відділи та сектори можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління або відділу).».
Обґрунтування: Пропозицією заповнюється прогалина в законодавстві, а саме - в названому Законі щодо утворення структурних підрозділів ДБР у відповідності до вимог Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій». Зокрема, щодо утворення департаментів, управлінь, відділів, секторів та визначення посадових окладів для таких працівників Державного бюро розслідувань, як директор департаменту, перший заступник директора департаменту, заступник директора департаменту-начальник управління, начальник управління у складі департаменту.
 
Відхилено   після слів «юридичними особами» доповнити словами «публічного права»;
 
    -6- Тарута С.О.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«13) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з висновком Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань дисциплінарних стягнень на працівників Державного бюро розслідувань».
Обґрунтування: Надання керівникові права застосовувати стягнення поруч із заохоченням виглядає логічним повноваженням. Зважаючи на те, що висновок Дисциплінарної комісії ДБР залишається підставою для застосування стягнення та його виду суперечності відсутні.
 
Відхилено    
    -7- Вітко А.Л.
Частину першу статті 12 Закону доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту: «утворює конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань та затверджує її персональний склад».
Частину другу статті 12 Закону доповнити новим пунктом 8-1.
 
Відхилено    
    -8- Гончаренко О.О.
У статті 12:
1) в частині першій:
у пункті 8 слова «і розпорядження» виключити;
у пункті 9 всі слова «директорів» замінити на слова «начальників»;
2) в частині другій слово «директорів» замінити на слово «начальників»;
3) в абзаці першому частини третьої цифри «30» замінити на цифри «180».
Обґрунтування: пропонується
1) розпорядчі документи, які видає директор Бюро та керівники територіальних органів назвати у відповідності до нормативної бази, якою слід користуватися при складенні та оформленні документів - «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженої Постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1242 та «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 - в яких зазначено, що рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру видаються у вигляді наказів (розпоряджень). Тобто, накази і розпорядження це лише різні назви одного, по його суті, розпорядчого документу. У зв’язку з тим, що теоретично існує змістовна відмінність наказів від розпоряджень, зокрема - «Наказ» видається задля вирішення основних і оперативних завдань, а також породжує тривалі правові відносини (розподіл обов’язків), має, як правило, необмежений строк дії та діє до відміни чи прийняття нового, а «Розпорядження» видається задля вирішення оперативних завдань, вичерпується однократним виконанням (вихід на роботу у вихідний день), чинне лише впродовж терміну, зазначеного в ньому, або ж до досягнення результату, а також діє до його виконання, - встановлено, що Наказ має дещо ширший зміст, ніж Розпорядження, а тому пропонується залишити розпорядчий документ ДБР та територіальних органів з назвою саме «Наказ» (з метою запобігання плутанини при виданні в одному органі однакових розпорядчих документів з різною назвою). Також, з метою приведення тексту Закону у відповідність до статті 9 Закону України «Про державну службу» - якою передбачено, що державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах його повноважень, а також керуючись Типовою інструкцією з діловодства - якою передбачено, що керівник установи надає «доручення» пропонується надати керівникам територіальних органів повноваження видавати не «накази і розпорядження», що по суті є двома назвами одного і того ж розпорядчого документа, а давати «доручення».
2) пропозиціями встановлюються конкретні назви посад, зокрема такі, як: начальник територіального управління та начальник управління центрального апарату згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 зі змінами.
3) пропонується збільшити терміни підготовки стратегічної програми діяльності ДБР та програми діяльності територіального органу у зв’язку з організаційно-технічною неможливістю її підготовки за відсутності працівників, яких ще не призначено на посади у відповідніпідрозділи.
 
Відхилено    
18. 3) у статті 13:
 
   3) у статті 13:
 
19. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
20. «1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів (управлінь) центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону.
 
-9- Паламарчук М.П.
З абзаців 3, 9, 14 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слово « (управлінь)» виключити, тобто абзац перший частини першої статті 13 Закону залишити у редакції чинного Закону «Про Державне бюро розслідувань».
 
Враховано      
21. Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
 
   «Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
 
22. 1) має вищу юридичну освіту;
 
   1) має вищу юридичну освіту;
 
23. 2) має стаж роботи в галуза права не менше семи років (після здобуття вищої освіти);
 
-10- Вітко А.Л.
В пункті 2 частини першої статті 13 Законопроекту (частина перша статті 13 Закону) слова «семи років» замінити словами «десяти років»;
 
Відхилено   2) має стаж роботи в галузі права не менше семи років (після здобуття вищої освіти);
 
    -11- Сотник О.С.
У частині першій статті 13 законопроекту:
в абзаці другому пункт 2 викласти в наступній редакції:
«2) має стаж роботи в галузі права не менше п’яти років (після здобуття вищої освіти);
Обґрунтування: Вважаємо, що зменшення вимогу щодо стажу роботи до п’яти років та досвіду на керівних посадах надасть змогу залучити нові кваліфіковані кадри до роботи ДБР.
 
Відхилено    
24. 3) має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
 
-12- Вітко А.Л.
В пункті 3 частини першої статті 13 Законопроекту (частина перша статті 13 Закону) слова «трьох років» замінити словами «п’яти років».
 
Відхилено   3) має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
 
    -13- Сотник О.С.
У частині першій статті 13 законопроекту:
в абзаці другому пункт 3 викласти в наступній редакції:
«3) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року;»
Обґрунтування: Вважаємо, що зменшення вимогу щодо стажу роботи до п’яти років та досвіду на керівних посадах надасть змогу залучити нові кваліфіковані кадри до роботи ДБР.
 
Відхилено    
25. 4) вільно володіє державною мовою;
 
   4) вільно володіє державною мовою.
 
26. Керівником підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
 
   Керівником підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
 
27. 1) має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;
 
-14- Тимошенко Ю.В.
Пункт перший абзацу третього частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«1) має вищу юридичну освіту».
 
Відхилено   1) має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;
 
28. 2) має стаж роботи у відповідній сфері не менше семи років;
 
-15- Сотник О.С.
в абзаці третьому пункт 2 викласти в наступній редакції:
«2) має стаж роботи у відповідній сфері не менше п’яти років;»
Обґрунтування: Вважаємо, що зменшення вимогу щодо стажу роботи до п’яти років та досвіду на керівних посадах надасть змогу залучити нові кваліфіковані кадри до роботи ДБР.
 
Відхилено   2) має стаж роботи у відповідній сфері не менше семи років;
 
    -16- Тимошенко Ю.В.
Пункт перший абзацу третього частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«2) має стаж роботи в галузі права не менше семи років».
 
Відхилено    
29. 3) має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
 
-17- Сотник О.С.
в абзаці третьому пункт 3 викласти в наступній редакції:
«3) має досвід роботи на керівних посадах не менше двох років;»
Обґрунтування: Вважаємо, що зменшення вимогу щодо стажу роботи до п’яти років та досвіду на керівних посадах надасть змогу залучити нові кваліфіковані кадри до роботи ДБР.
 
Відхилено   3) має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
 
30. 4) вільно володіє державною мовою;
 
   4) вільно володіє державною мовою.
 
31. Не може бути призначена на посади Директора територіального органу, керівника підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону»;
 
-18- Найєм М..
Статтю 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхні заступники
1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів (управлінь) центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань в порядку, визначеному частиною третьою статті 14 цього Закону.
Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
1) має вищу юридичну освіту;
2) має стаж роботи в галуза права не менше п’яти років (після здобуття вищої освіти);
3) має досвід роботи на керівних посадах не менше двох років;
4) вільно володіє державною мовою.
Керівником підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
1) має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;
2) має стаж роботи у відповідній сфері не менше п’яти років;
3) має досвід роботи на керівних посадах не менше двох років;
4) вільно володіє державною мовою.
Не може бути призначена на посади Директора територіального органу Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону.
Обґрунтування: Таким чином вирішилося б багато проблемних питань: так як для всіх працівників була б єдина конкурсна процедура, котру здійснювала б Комісія створена директором, вирішилось питання щодо правомірності затвердження кваліфікаційних вимог до цих категорій посад, адже особливість конкурсного відбору ліквідувалась; ліквідувалась можливість політичного впливу на обрання кандидатів на керівні посади в ДБР, адже конкурс здійснювався б без участі представників КМУ, ВРУ і Президента, що є необхідним для забезпечення незалежності ДБР.
Зниження кваліфікаційних вимог на посади директорів територіальних органів та керівників підрозділів (управлінь) центрального апарату Державного бюро розслідувань надасть можливість взяти участь у конкурсі молодим фахівцям.
 
Відхилено   Не може бути призначена на посади директора територіального органу, керівника підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону»;
 
    -19- Бабенко В.Б.
Пропоную пункт 4 частини першої законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо уточнення окремих положень» №5395-д від 05.04.2018 викласти в наступній редакції:
«4) у статті 13:
частину першу доповнити абзацами такого змісту:
«Директори територіальних органів, керівники підрозділів (управлінь) центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону.
Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
має вишу юридичну освіту;
має стаж роботи в галуза права не менше чотирьох років;
має досвід роботи на керівних посадах не менше двох років;
вільно володіє державною мовою;
не є членом жодної політичної партії;
не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
7) має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
Керівником підрозділу (управління) центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:
має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;
має стаж роботи у відповідній сфері не менше п’яти років;
має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
вільно володіє державною мовою;
не є членом жодної політичної партії;
не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.
Не може бути призначена на посади Директора територіального органу, керівника підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону.
у пункті другому частини третьої слово та цифру «статті 11» замінити словом та цифрою «статті 12».
Обґрунтування: Врахування пропозиції сприятиме узгодженню законопроекту з Законом України «Про прокуратуру», «Про державну службу», а саме - узгодить вимоги до кандидатів на посади в Державному бюро розслідувань, що встановлені в законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», з вимогами в інших законах; та врахує зауваження зазначені в пункті 1 висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.
Додатково зазначу, що нормативне регулювання повинно здійснюватися на однакових принципах і з однаковими підходами до реалізації особами їхніх прав, в тому числі права брати участь в управлінні державними справами. Також запровадження таких вимог до кандидатів на посади в Державному бюро розслідувань не спричинить погіршення професійних якостей працівників бюро, оскільки відбір здійснюється конкурсною комісією, а, навпаки сприятиме більшій конкуренції та залученню більшої кількості кандидатів, що підвищить як професійний рівень, так і авторитет переможців конкурсів на керівні посади в Державному бюро розслідувань.
 
Відхилено    
    -20- Гончаренко О.О.
У статті 13:
1) у частині першій: слово «Директори» замінити на слово «Начальники»; слова та цифри «частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону» замінити на слова та цифри «частиною третьою статті 14 цього Закону»;
2) у частині другій: в абзаці першому слово «директор» замінити на слово «начальник» та цифри «ЗО» замінити на цифри «60»;
в абзаці четвертому слово «директор» замінити на слово «начальник»;
у першому реченні абзацу п’ятого слово «директор» замінити на слово «начальник»;
3) у частині третій: у першому реченні абзацу першого слово «Директор» замінити на слово «Начальник»;
в пункті 5 абзацу першого слово «розпорядження» замінити на слова «дає доручення»;
4) у частині четвертій: у пункті 1 слова «територіального органу» виключити та слово «розпоряджень» замінити на слово «доручень»; у пунктах 2,3 та 6 слово і значки « (орган)» виключити;
5) у частині п’ятій: абзац перший
викласти в такій редакції:
«У разі відсутності керівника підрозділу центрального апарату (начальника територіального органу) Державного бюро розслідувань або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує перший заступник, у разі відсутності першого заступника та за наявності двох заступників - найстарший за віком заступник.»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«У разі відсутності заступників обов’язки керівника підрозділу центральногоапарату (начальника територіального органу) Державного бюро розслідувань виконує найстарший за віком керівник підрозділу, що входить до складу цього підрозділу центрального апарату (територіального органу). За відсутності у структурі підрозділу центрального апаратуінших підрозділів, обов’язки керівника підрозділу виконує найстарший за віком службовець підрозділу.».
5. У частині третій статті 14 знаки, слова та цифри «, частині першій статті 13 та частині першій статті 24» виключити.
Обґрунтування: Щодо назв посад та розпорядчих документів - дивиться обґрунтування пропозицій до статті 12.
Щодо призначення на посади пропонується, з метою уникнення бюрократичного підходу та у відповідності з вимогами Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», визначити, що призначення на посади керівників центрального апарату та територіальних органів відбувається директором органу за поданням конкурсної комісії, створеної цим органом. Пропозиції, які стосуються змін, що пов’язані зі словом «орган» - упорядковуються відповідно до змісту самого закону, з тієї причини, що редакція тексту зі словом «орган» пунктів і частин статті чинного закону помилково (технічно) перенесена (скопійована) з інших частин, де вона логічно обґрунтована (не виправлена, попри відсутність логічного зв’язку зі змістом цих частин і пунктів статті 13).
 
Відхилено    
32. у пункті другому частини третьої слово та цифру «статті 11» замінити словом та цифрою «статті 12»;
 
   у пункті 2 частини третьої слово та цифри «статті 11» замінити словом та цифрами «статті 12»;
 
33. 4) третє речення частини третьої статті 14 замінити двома новими реченнями такого змісту:
 
   4) третє речення частини третьої статті 14 замінити двома реченнями такого змісту:
 
34. «Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у , та цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку затверджує Директор Державного бюро розслідувань. Конкурс проводиться в , затвердженому Директором Державного бюро розслідувань на основі , затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
-21- Гончаренко О.О.
У частині третій статті 14 знаки, слова та цифри «,частині першій статті 13 та частині першій статті 24» виключити.
Обґрунтування: з метою уникнення бюрократичного підходу та у відповідності з вимогами Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», визначити, що призначення на посади керівників центрального апарату та територіальних органів здійснюється директором органу за поданням конкурсної комісії, створеної цим органом.
 
Відхилено   «Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у , та цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку затверджує Директор Державного бюро розслідувань. Конкурс проводиться у , затвердженому Директором Державного бюро розслідувань на основі , затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
    -22- Найєм М..
У частині 3 статті 14 слова «що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку» замінити словами «що проводиться конкурсними комісіями з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про які».
Обґрунтування: 3 огляду на кількість посад, на які проводиться конкурс, навантаження на одну конкурсну комісію вочевидь буде дуже великим.
3 метою забезпечення належного та швидкого проведення конкурсного відбору доцільним є утворення кількох конкурсних комісій.
Також проводячи аналогію із Законом України «Про державну службу», існує проблема того, що одна комісія не впорається із навантаженням.
 
Відхилено    
    -23- Шкрум А.І.
У частині 3 статті 14 слова «що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку» замінити словами «що проводиться конкурсними комісіями з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про які».
Обґрунтування: 3 огляду на кількість посад, на які проводиться конкурс, навантаження на одну конкурсну комісію вочевидь буде дуже великим.
3 метою забезпечення належного та швидкого проведення конкурсного відбору доцільним є утворення кількох конкурсних комісій.
Також проводячи аналогію із Законом України «Про державну службу», існує проблема того, що одна комісія не впорається із навантаженням.
 
Відхилено    
35. 5) доповнити новою статтею 14-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтями 14-1 і 14-2 такого змісту:
 
36. «Стаття 14-1. Присяга осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань
 
   «Стаття 14-1. Присяга осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань
 
37. 1. Особи, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:
 
   1. Особи, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:
 
38. «Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державного бюро розслідувань України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю».
 
   «Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу до Державного бюро розслідувань України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю».
 
39. 2. Особа рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається Директором Державного бюро розслідувань»;
 
-24- Найєм М..
Частину 2 статті 14-1 викласти у такій редакції:
«2. Особа рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування: Має бути дотримана аналогічна процедура, яка передбачена для органів Національної поліції України, для службовців якої порядок складення присяги затверджується Міністерством внутрішніх справ. Так як Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується і спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, України згідно із законом, порядок складення присяги його службовців має затверджувати КМУ.
 
Відхилено   2. Особа рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань підписує текст присяги, що зберігається в її особовій справі. Порядок складання присяги встановлює Директор Державного бюро розслідувань.
Стаття 14-2. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань
1. Установлюються такі спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань:
1) спеціальне звання рядового складу - рядовий Державного бюро розслідувань;
2) спеціальні звання молодшого начальницького складу:
капрал Державного бюро розслідувань;
сержант Державного бюро розслідувань;
старший сержант Державного бюро розслідувань;
3) спеціальні звання середнього начальницького складу:
молодший лейтенант Державного бюро розслідувань;
лейтенант Державного бюро розслідувань;
старший лейтенант Державного бюро розслідувань;
капітан Державного бюро розслідувань;
4) спеціальні звання старшого начальницького складу:
майор Державного бюро розслідувань;
підполковник Державного бюро розслідувань;
полковник Державного бюро розслідувань;
5) спеціальне звання вищого начальницького складу - генерал-майор Державного бюро розслідувань.
2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку»;
 
    -25- Сотник О.С.
У частині другій статті 14 законопроекту друге речення викласти у наступній редакції:
«Порядок складення присяги визначається Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування: Вважаємо, що порядок складення присяги має визначати вищий керівний орган, зокрема за аналогією з Національною поліцією України.
 
Відхилено    
    -26- Вітко А.Л.
Доповнити Закон «Про Державне бюро розслідувань» статтею 14-2 такого змісту:
«Стаття 14-2. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань
Установлюються такі спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань:
спеціальні звання рядового складу - рядовий Державного бюро розслідувань;
спеціальні звання молодшого начальницького складу:
капрал Державного бюро розслідувань;
сержант Державного бюро розслідувань; старший сержант Державного бюро розслідувань;
спеціальні звання середнього начальницького складу:
молодший лейтенант Державного бюро розслідувань; лейтенант Державного бюро розслідувань;
старший лейтенант Державного бюро розслідувань; капітан Державного бюро розслідувань;
спеціальні звання старшого начальницького складу:
майор Державного бюро розслідувань;
підполковник Державного бюро розслідувань;
полковник Державного бюро розслідувань;
спеціальні звання вищого начальницького складу:
генерал-майор Державного бюро розслідувань;
генерал-лейтенант Державного бюро розслідувань;
генерал-полковник Державного бюро розслідувань.
Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.»
 
Враховано частково    
40. 6) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   6) текст статті 17 викласти в такій редакції:
 
41. «1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані в установленому порядку.
 
-27- Найєм М..
Частину 1 статті 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та надання гуманітарної допомоги Державному бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної чи гуманітарної допомоги.
Обґрунтування: Таким чином ми надаємо можливість Державному бюро розслідувань отримувати фінансування, матеріально-технічну та гуманітарну допомогу не лише у вигляді грошових виплат, а й у вигляді майна. Розширюється перелік способів надання допомоги: у рамках міжнародно-технічної допомоги, міжнародних договорів та міжнародної гуманітарної допомоги, що необхідно у разі відсутності міжнародних договорів та договорів про міжнародну технічну допомогу.
 
Відхилено   «1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.
 
42. 2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
43. 3. Гарантується повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності.
 
-28- Найєм М..
Частину 3 статі 17 виключити.
Обґрунтування: Повне та своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності вже презюмується після його створення.
Право визначати окремі пункти кошторису має безпосередньо Державне бюро розслідувань і Кабінет Міністрів України, тому у разі потреби створення спеціального фонду буде передбачено у пропозиціях ДБР і КМУ.
 
Відхилено   3. Гарантується повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності.
 
    -29- Сотник О.С.
Частину третю статті 17 законопроекту виключити.
Обґрунтування: Вважаємо, що в законопроекті неможливо визначити гарантування про повне фінансування ДБР, оскільки це обов’язок держави, який визначається для кожного державного органу у відповідності до Конституції України.
 
Відхилено    
44. 4. У кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій»;
 
-30- Найєм М..
Частину 4 статі 17 виключити.
Обґрунтування: Повне та своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності вже презюмується після його створення.
Право визначати окремі пункти кошторису має безпосередньо Державне бюро розслідувань і Кабінет Міністрів України, тому у разі потреби створення спеціального фонду буде передбачено у пропозиціях ДБР і КМУ.
 
Відхилено   4. У кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій»;
 
    -31- Сотник О.С.
Частину четверту статті 17 законопроекту виключити.
Обґрунтування: Вважаємо, що в законопроекті неможливо визначити гарантування про повне фінансування ДБР, оскільки це обов’язок держави, який визначається для кожного державного органу у відповідності до Конституції України.
 
Відхилено    
45. 7) у статті 20:
 
   7) у статті 20:
 
46. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
47. «3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
 
   «3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
 
48. 1) посадового окладу;
 
   1) посадового окладу;
 
49. 2) доплати за вислугу років;
 
   2) доплати за вислугу років;
 
50. 3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
   3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
51. 4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 
   4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 
52. 5) доплата за науковий ступень.
 
-32- Найєм М..
Пункт 5 частини 3 статті 20 виключити.
Обґрунтування: Працівники Державного бюро розслідувань займаються здійсненням досудового розслідування, а не науковою діяльністю, тому наявність доплати за науковий ступінь є недоречною.
 
Відхилено   5) доплати за науковий ступінь.
 
    -33- Сотник О.С.
У частині третій статті 20 законопроекту:
в абзаці першому пункт 5 виключити.
Обґрунтування: Вважаємо, що доплат за науковий ступінь не має бути, оскільки в роботі ДБР оцінюється не наукова діяльність, а слідча. В даному випадку, науковий ступінь не впливає на розкриття злочинів.
 
Відхилено    
    -34- Тимошенко Ю.В.
Пункт 5 частини 3 статті 20 виключити.
 
Відхилено    
53. Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків розміру посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань»;
 
-35- Сотник О.С.
У частині третій статті 20 законопроекту:
абзац другий викласти в наступній редакції:
«Розмір премії не може перевищувати 20 відсотків розміру посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань.»
Обґрунтування: Вважаємо, що законом визначається висока заробітна платня для працівників, а премії зазвичай є інструментом корупційної діяльності та маніпулюванням щодо результатів роботи працівників.
 
Відхилено   Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань»;
 
54. пункт 6 частини четвертої після слова «слідчий» доповнити словом «оперуповноважений»;
 
   пункт 6 частини четвертої після слова «слідчий» доповнити словом «оперуповноважений»;
 
55. частину восьму викласти в такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
56. «8. Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступень та ранг державного службовця здійснюється в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
-36- Найєм М..
Частину 8 статті 20 викласти у такій редакції:
«8. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюється в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування: Частина 3 статті 20 не передбачає доплату за почесне звання, а доплата за науковий ступінь працівникам, які займаються проведенням досудового розслідування є недоречною.
 
Відхилено   «8. Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступінь та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
    -37- Сотник О.С.
У частині восьмій статті 20 законопроекту слова «почесне звання, науковий ступень» виключити.
Обґрунтування: Вважаємо, що доплат за науковий ступінь не має бути, оскільки в роботі ДБР оцінюється не наукова діяльність, а слідча. В даному випадку, науковий ступінь не впливає на розкриття злочинів. Почесного звання не має в переліку доплат, а тому виникає колізія.
 
Відхилено    
    -38- Тимошенко Ю.В.
Частину 8 статті 20 викласти у такій редакції:
«8. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюється в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -39- Гончаренко О.О.
У статті 20:
1) в частині третій: абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з посадового окладу; доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця; доплати за вислугу років; премії; доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»;
абзац другий виключити.
2) пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:
«3) начальник територіального управління; директор департаменту, перший заступник директора департаменту, заступник директора департаменту- начальник управління, начальник управління у складі департаменту, начальник управління центрального апарату Державного бюро розслідувань - 30;»;
3) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
Надбавки за ранг, премії та інші виплати державним службовцям Державного бюро розслідувань виплачується відповідно до Закону України «Про державну службу».
4) частину сьому викласти в такій редакції: «7. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» - 20 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», - 15 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 10 відсотків посадового окладу.»
5) частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Доплати за спеціальне звання та вислугу років особам рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».
6) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидат наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу».
Обґрунтування: Пропозиціями пропонується внести зміни до статті 20 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», зокрема передбаченими проектом змінами до Закону пропонується узгодити між собою положення Законів України «Про державне бюро розслідувань» та «Про державну службу» щодо структури заробітної плати, додавши до її складу премії та інші надбавки, встановлені законодавством про державну службу. Абзац другий частини третьої цієї статті пропонується виключити через те, що встановлене в цьому абзаці пропорційне співвідношення, в структурі заробітної плати, посадового окладу і доплат на рівні, відповідно: не менше 70% (посадовий оклад) та не більше 30% (доплати) є математично помилковим через те, що розмір доплат державному службовцю в структурі його заробітної плати (за вислугу років; за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; за спеціальне звання та вислугу років особам рядового і начальницького складу; за науковий ступінь тощо), згідно з вимогами чинного законодавства, може сумарно становити й більше 100% посадового окладу. Крім того, в чинній редакції закону не врахована виплата премій працівникам ДБР взагалі, незважаючи на той очевидний факт, що слова «доплата» і «премія» не є тотожними поняттями ані змістовно, ані - тим більше - юридично. В проекті пропонується врегулювати щомісячну доплату за вислугу років у розмірі на рівні державних службовців Національного антикорупційного бюро України. Також пропонується врегулювати виплати премії, надбавок та інших виплат у повній відповідності до вимог Закону України «Про державну службу». Крім того, розміри щомісячної доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, встановлені в проекті у повній відповідності 3 вимогами Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 414. Проектом пропонується встановити щомісячну доплату за науковий ступінь на рівні, що є не нижчим, ніж така сама доплата встановлена для працівників Національного антикорупційного бюро України.
 
Відхилено    
57. 8) у частині першій статті 24:
 
   8) частину першу статті 24
 
58. в абзаці другому слова «та працівники» виключити;
 
-40- Тарута С.О.
Абзац третій підпункту 8 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Керівник підрозділу (управління) внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань призначається на посаду та звільняється з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону».
Обґрунтування: Оскільки по тексту Закону про ДБР застосовується поняття «підрозділ (управління)» з метою уникнення в подальшому в діяльності ДБР правових обмежень щодо організаційної структури пропонується розширити за аналогією цю норму.
 
Відхилено      
    -41- Паламарчук М.П.
З абзацу 2 підпункту 8 пункту 1 розділу І законопроекту слова «та працівники» виключити, тобто абзац другий частини першої статті 24 Закону залишити у редакції чинного Закону «Про Державне бюро розслідувань».
 
Враховано    
    -42- Гончаренко О.О.
У статті 24:
1) в абзаці другому частини першої слова та цифри «частинами другою - одинадцятою статті 11» замінити на слова та цифри «частиною третьою статті 14»;
2) пункти 3 та 4 частини другої виключити.
У зв'язку з цим пункти п’ятий - дев’ятий вважати відповідно пунктами третім — сьомим.
Обґрунтування: У випадку прийняття пропозиції виключити статтю 26 Закону, яка встановлює норму щодо проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа необхідно буде виключити похідний від неї пункт 4 частини другої статті 24 Закону, яка визначає обов’язки підрозділу внутрішнього контролю ДБР 3 цього питання. Виключення п.З пропонується у зв’язку з тим, що ці функції проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників ДБР віднесено до повноважень НАЗК (п.8 ч.1 статті 11 в порядку, передбаченому статтею 51 Закону України «Про запобігання корупції»).
 
Відхилено    
59. доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
60. «Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань визначаються абзацами сьомим-дванадцятим частини першої статті 13 цього Закону»;
 
-43- Тарута С.О.
Абзац п’ятий підпункту 8 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу (управління) внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань визначаються з урахуванням абзаців сьомого - дванадцятого частини першої статті 13 цього Закону»;
Обґрунтування: Ця норма потребує уточнення у зв’язку із відповідними змінами, внесеними до статті 13.
 
Відхилено   «Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань визначаються абзацами сьомим-дванадцятим частини першої статті 13 цього Закону»;
 
61. 9) у статті 25:
 
      
62. назву викласти в такій редакції:
 
      
63. «Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань»;
 
-44- Дмитренко О.М.
У назві статті 25 виключити словосполучення «Дисциплінарна відповідальність працівників та».
Обґрунтування: У законопроекті пропонується змінити назву статті 25 Закону автора пропонують, доповнивши її словосполученням «Дисциплінарна відповідальність працівників та», однак, на нашу думку, автор невиправдано вносить такі зміни, оскільки в статті не розкрита дисциплінарна відповідальність працівників.
 
Відхилено      
64. в абзаці другому частини першої слова «на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України» виключити;
 
-45- Найєм М..
Абзац другий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
«Склад та положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   9) в абзаці другому частини першої статті 25 слова «на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України» виключити;
 
    -46- Сотник О.С.
Абзац другий частини першої статті 25 законопроекту викласти в наступній редакції:
«Склад та положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування: Вважаємо, що оскільки відповідно до законодавства України ДБР є центральним органом виконавчої влади, то Положення про Дисциплінарну комісію має затверджувати Кабінет Міністрів України, а не сам державний орган.
 
Відхилено    
    -47- Дмитренко О.М.
У частині другій виключити словосполучення «з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення».
Частину З викласти у такій редакції:
«3. На підставі висновку протягом двох місяців з моменту вчинення працівником проступку Дисциплінарна комісія приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду».
Обґрунтування: Наявна невідповідність змісту частин другої та третьої статті 25 Закону (як у чинній редакції, так і у редакції законопроекту). Зокрема, у частині другій йдеться про те, що Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, що проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Державного бюро розслідувань дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення. Тобто, остаточне рішення стосовно притягнення особи до дисциплінарної відповідальності має приймати не Дисциплінарна комісія. Однак, ч. З статті 25 Закону визначає, що рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає Дисциплінарна комісія. Також важливим для не затягування рішень по дисциплінарним проступкам, на нашу думку, є визначення строків прийняття рішення Дисциплінарною комісією.
 
Відхилено    
    -48- Тарута С.О.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 1 Розділу І виключити.
Обґрунтування: Ця поправка випливає із пропозиції щодо надання права застосовувати стягнення керівникові. Одночасно за Дисциплінарною комісією залишається обов’язок щодо підготовки та надання за відповідною процедурою висновку щодо виду стягнення.
 
Відхилено    
    -49- Левченко Ю.В.
Підпункт 9 пункту 1 розділу 1 законопроекту доповнити наступними частинами:
«4. Дисциплінарною комісією забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Дисциплінарної комісії на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.
5. Висновки та будь-які інші рішення, прийняті Дисциплінарною комісією, викладаються в письмовому вигляді на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань із обґрунтованим, всебічним та чітким обґрунтуванням мотивів, принципів, підстав прийняття відповідного висновку, рішення».
Обґрунтування: підпункт 9 пункту 1 розділу 1 Законопроекту доцільно доповнити положеннями, які б забезпечили відкритість роботи Дисциплінарної комісії для забезпечення прозорості в її роботі та прийняття нею висновків та рішень.
Такі положення нададуть можливість здійснювати громадський контроль за діяльністю Дисциплінарної комісії.
 
Відхилено    
    -50- Левченко Ю.В.
Абзац 6 підпункту 9 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймається директором Державного бюро розслідувань на підставі та у відповідності до висновку Дисциплінарної комісії. Зазначене рішення може бути оскаржене до суду».
Обґрунтування: У новій редакції статті 25 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», що запропонована Законопроектом, не зрозуміло, яким чином накладається дисциплінарне стягнення. Спочатку йдеться про висновок Дисциплінарної комісії, а потім про рішення Дисциплінарної комісії, яке є остаточним та може бути оскаржене лише до суду. Крім того, такі новації не узгоджуються із законодавством про працю. Так, відповідно до статті 147-1 Кодексу законів про працю дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
З огляду на вищезазначене, пропоную визначити, що рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймається директором Державного бюро розслідувань на підставі та у відповідності до висновку Дисциплінарної комісії.
 
Відхилено    
    -51- Гончаренко О.О.
Статтю 26 «Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа» закону виключити.
Обґрунтування: Стаття 26 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», має дискримінаційний підхід до працівників ДБР щодо законодавчого запровадження та унормування питань проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, порівняно як з працівниками Національного антикорупційного бюро #102628
 
Відхилено    
65. 10) доповнити новою статтею 31 такого змісту:
 
   10) розділ V доповнити статтею 31 такого змісту:
 
66. «Стаття 31. Печатка Державного бюро розслідувань
 
   «Стаття 31. Печатка Державного бюро розслідувань
 
67. 1. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням».
 
   1. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням».
 
68. 2. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
69. 1)абзац третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
70. «Державного бюро розслідувань — оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки»;
 
   «Державного бюро розслідувань — оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки»;
 
71. 2) третє речення частини третьої статті 9 після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;
 
   2) третє речення частини третьої статті 9 після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;
 
72. 3) перше речення частини другої статті 9? після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником».
 
-52- Вітко А.Л.
Пункт 8 частини першої статті 3 (стаття 3 Кримінального процесуального кодексу України) доповнити реченням такого змісту: «перший заступник або заступник Директора, начальник слідчого управління, відділу органу Державного бюро розслідувань» та слова «органу державного бюро розслідувань» замінити словами «органу Державного бюро розслідувань» та;
 
Відхилено   3) перше речення частини другої статті 9? після слів «Директором Державного бюро розслідувань» доповнити словами «або його уповноваженим заступником».
 
73. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-53- Геращенко А.Ю.
Після першого абзацу розділу П проекту Закону доповнити новими абзацами такого змісту:
«Дія цього закону не поширюється на порядок організації та умови проведення конкурсів на посади в Державному бюро розслідувань, що були оголошені до набрання чинності цим Законом, окрім підпунктів 2 та 3 пункту 1 розділу І цього Закону».
Обґрунтування: Закон не має зворотної сили щодо конкурсів на посади в Державному бюро розслідувань, що були оголошені до набрання чинності цим Законом, окрім посад у територіальних управліннях, розташування (а відповідно і назва) яких змінюється.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.