Кількість абзаців - 185 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
   1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
6. 1) абзац дев’ятий частини першої статті 420 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац дев’ятий частини першої статті 420 викласти в такій редакції:
 
7. «компонування напівпровідникових виробів; «;
 
   «компонування напівпровідникових виробів»;
 
8. 2) у назві та тексті глави 40 слова «інтегральної мікросхеми» замінити словами «напівпровідникового виробу»;
 
   2) у назві та тексті глави 40 слова «інтегральної мікросхеми» замінити словами «напівпровідникового виробу»;
 
9. 3) у частині другій статті 472 слова «зображенням» і «носієві» замінити відповідно словами «сукупністю пов’язаних зображень» і «носії»;
 
-1- Івченко В.Є.
Підпункт 3) викласти у такій редакції:
«3) у статті 472:
у частині першій слово «свідоцтвом» замінити словами «записом про державну реєстрацію компонування»;
у частині другій слова «зображенням» і «носієві» замінити відповідно словами «сукупністю пов’язаних зображень» і «носії»;
частину третю вилучити.»
 
Відхилено   3) у частині другій статті 472 слова «зображенням» і «носієві» замінити відповідно словами «сукупністю пов’язаних зображень» і «носії»;
 
    -2- Голубов Д.І.
у частині другій статті 474 слово «володільцю» замінити словом «власнику»
 
Відхилено    
    -3- Каплін С.М.
у частині другій статті 474 замінити слово «володільцю» на «власнику»
 
Відхилено    
    -4- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після підпункту 3 новим підпунктом такого змісту:
«4) частину другу статті 474 вилучити.»
 
Відхилено    
10. 4) частину другу статті 475 викласти в такій редакції:
 
   4) частину другу статті 475 викласти в такій редакції:
 
11. «2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу спливає через
 
   «2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу спливає через десять років, що відліковуються від найбільш ранньої з таких дат:
 
12. десять років, що відліковуються від найбільш ранньої з таких дат:
 
      
13. закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використане на комерційній основі будь-де у світі; або
 
   закінчення календарного року, в якому будь-де у світі вперше здійснено комерційне використання компонування;
 
14. закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на державну реєстрацію.».
 
   закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на державну реєстрацію».
 
15. 2. У Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28 із наступними змінами):
 
16. 1) назву Закону викласти в такій редакції:
 
   1) назву викласти в такій редакції:
 
17. «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»;
 
-5- Голубов Д.І.
Назву Закону України викласти у наступній редакції:
«Про охорону прав на топографії (компонування) напівпровідникових виробів»;
 
Відхилено   «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»;
 
18. 2) преамбулу викласти в такій редакції:
 
   2) преамбулу викласти в такій редакції:
 
19. «Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням прав на компонування напівпровідникових виробів в Україні.»;
 
   «Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням прав на компонування напівпровідникових виробів в Україні»;
 
20. 3) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
21. «Стаття 1. Визначення термінів
 
   «Стаття 1. Визначення термінів
 
22. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
-6- Логвинський Г.В.
Пункти 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17 частини першої статті 1 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» виключити
 
Відхилено   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
    -7- Голубов Д.І.
У новій редакції статті 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» виключити підпункти 1), 3), 6), 8), 9), 13), 14), 15), 17)
 
Відхилено    
23. 1) автор - фізична особа, інтелектуальною, творчою працею якої створено компонування;
 
-8- Каплін С.М.
У змінах до статті 1 «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» виключити із глосарію пункт 1)
 
Відхилено   1) автор - фізична особа, інтелектуальною, творчою працею якої створено компонування;
 
24. 2) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;
 
   2) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та з інших питань, віднесених цим Законом до її компетенції;
 
25. 3) Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;
 
   3) Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;
 
26. 4) дата першого використання компонування - дата, коли використання компонування стало відомим у галузі мікроелектроніки;
 
   4) дата першого використання компонування - дата, коли використання компонування стало відомим у галузі мікроелектроніки;
 
27. 5) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;
 
   5) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що належать до сфери управління Установи;
 
28. 6) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;
 
   6) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація), що здійснює розгляд і проводить експертизу заявок;
 
29. 7) зареєстроване компонування - компонування, відомості про яке внесено до Реєстру і на яке видано свідоцтво;
 
-9- Івченко В.Є.
У підпункті 3 пункту 2 Розділу І в абзаці десятому слова «і на яке видано свідоцтво» виключити
 
Відхилено   7) зареєстроване компонування - компонування, відомості про яке внесені до Реєстру і на яке видано свідоцтво;
 
30. 8) заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації компонування та видачі свідоцтва;
 
-10- Івченко В.Є.
У підпункті 3 пункту 2 Розділу І в абзаці одинадцятому слова «та видачі свідоцтва» виключити
 
Відхилено   8) заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації компонування та видачі свідоцтва;
 
31. 9) заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію компонування чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;
 
   9) заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію компонування чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;
 
32. 10) комерційне використання - продаж, прокат, лізинг або будь-який інший спосіб комерційного розповсюдження чи пропонування для цих цілей;
 
   10) комерційне використання - продаж, прокат, лізинг або в будь-який інший спосіб комерційне розповсюдження чи пропонування для цих цілей;
 
33. 11) компонування напівпровідникового виробу (компонування) - сукупність пов’язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення;
 
-11- Голубов Д.І.
У підпункті 11) нової редакції статті 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» слово «шарів» замінити словом «прошарків».
 
Відхилено   11) компонування напівпровідникового виробу (далі - компонування) - сукупність пов’язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, що становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу, на будь-якій стадії його виготовлення;
 
34. 12) напівпровідниковий виріб - остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який складається з матеріальної основи, яка включає в себе шар напівпровідникового матеріалу, має один або більше шарів, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщені один по відношенню до іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі та призначені для виконання виключно або у поєднанні з іншими функціями функції електронної схеми;
 
-12- Голубов Д.І.
У підпункті 12) нової редакції статті 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» слова «шар» та «шарів» замінити відповідно словами «прошарок» та «прошарків»
 
Відхилено   12) напівпровідниковий виріб - остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, що складається з матеріальної основи, яка містить шар напівпровідникового матеріалу, має один або більше шарів провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу, які розміщені один відносно іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі, призначена для виконання виключно або у поєднанні з іншими функціями функції електронної схеми;
 
35. 13) Реєстр - Державний реєстр України компонувань напівпровідникових виробів, який ведеться в електронній формі;
 
-13- Івченко В.Є.
У підпункті 3 пункту 2 Розділу І абзац шістнадцятий після слів «в електронній формі» доповнити словами «та засвідчує авторство і набуття прав на компонування»
 
Відхилено   13) Реєстр - Державний реєстр України компонувань напівпровідникових виробів, що ведеться в електронній формі;
 
36. 14) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);
 
-14- Каплін С.М.
У змінах до статті 1 «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» виключити пункт 14)
 
Відхилено   14) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);
 
37. 15) особа - фізична або юридична особа;
 
-15- Левченко Ю.В.
Абзац 16, 17 підпункту 3 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   15) особа - фізична або юридична особа;
 
38. 16) свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію Установою компонування та засвідчує авторство і права на це компонування;
 
-16- Івченко В.Є.
У підпункті 3 пункту 2 Розділу І абзац дев’ятнадцятий виключити
 
Відхилено   16) свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію Установою компонування та засвідчує авторство і права на це компонування;
 
39. 17) Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.»;
 
-17- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 2 після підпункту 3 новим підпунктом 4 такого змісту з подальшою зміною нумерації підпунктів:
«4) абзац сьомий статті 1 вилучити»
 
Відхилено   17) Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;
 
40. 4) абзац третій пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції:
 
   4) абзац третій пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції:
 
41. «видає свідоцтва на компонування, забезпечує державну реєстрацію компонувань; «;
 
-18- Івченко В.Є.
У підпункті 4 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«забезпечує державну реєстрацію компонувань»
 
Відхилено   «видає свідоцтва на компонування, забезпечує державну реєстрацію компонувань»;
 
42. 5) доповнити Закон статтею 2-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
43. «Стаття 2-1. Міжнародні договори
 
   «Стаття 2-1. Міжнародні договори
 
44. 1. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про компонування напівпровідникових виробів, то застосовуються правила міжнародного договору.»;
 
   1. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про компонування напівпровідникових виробів, застосовуються правила міжнародного договору»;
 
45. 6) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
46. «Стаття 3. Права та обов’язки іноземних та інших осіб
 
   «Стаття 3. Права та обов’язки іноземних та інших осіб
 
47. 1. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають рівні з громадянами і юридичними особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають рівні з громадянами і юридичними особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
48. 2. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.»;
 
-19- Левченко Ю.В.
Підпункт 6 пункту 2 розділу І законопроекту перед словами «через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих» доповнити словами «шляхом безпосереднього звернення до Установи або»
 
Відхилено   2. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які постійно проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
    -20- Логвинський Г.В.
Частину другу статті 3 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» після слова «права» доповнити словами «особисто або»
 
Відхилено    
49. 7) назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
 
   7) назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
 
50. «Розділ ІІ
 
   «Розділ ІІ
 
51. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ
 
   ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ
 
52. НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ»;
 
   НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ»;
 
53. 8) у статті 4:
 
   8) у статті 4:
 
54. у назві статті слова «на топографію ІМС» виключити;
 
   у назві слова «на топографію ІМС» виключити;
 
55. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
56. «3. Набуття права на компонування засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить десять років від найбільш ранньої з таких дат:
 
-21- Івченко В.Є.
У підпункті 8:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«3. Авторство та набуття прав на компонування засвідчується записом у Реєстрі про державну реєстрацію компонування.»
 
Відхилено   «3. Набуття права на компонування засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить десять років від найбільш ранньої з таких дат:
 
57. закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використане на комерційній основі будь-де у світі; або
 
-22- Івченко В.Є.
У підпункті 8 абзац п’ятий вилучити
 
Відхилено   закінчення календарного року, в якому будь-де у світі вперше здійснено комерційне використання компонування;
 
58. закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на реєстрацію.
 
-23- Івченко В.Є.
У підпункті 8 абзац шостий вилучити
 
Відхилено   закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на реєстрацію.
 
59. Дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього Закону.»;
 
   Дія реєстрації припиняється достроково у разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього Закону»;
 
60. у пункті 4 слово «зображенням» замінити словами «сукупністю пов’язаних зображень»;
 
   у пункті 4 слово «зображенням» замінити словами «сукупністю пов’язаних зображень»;
 
61. 9) у статті 5:
 
   9) у статті 5:
 
62. у пункті 1 слова «вона є оригінальною» замінити словами «воно є оригінальним»;
 
   у пункті 1 слова «вона є оригінальною» замінити словами «воно є оригінальним»;
 
63. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
64. «2. Компонування визнається оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати його першого використання.»;
 
-24- Голубов Д.І.
У новій редакції частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» після слів «іншого компонування» доповнити словами «має відмінності, що надають їй нові властивості,».
 
Відхилено   «2. Компонування визнається оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати першого використання компонування»;
 
    -25- Логвинський Г.В.
Частину другу статті 5 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» після слова «використання» доповнити словами «та має відмінності, що надають йому нові властивості»
 
Відхилено    
    -26- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 9 пункту 2 розділу 1 законопроекту після слів «іншого компонування» доповнити словаи «,має відмінності, що надають йому нові властивості,»
 
Відхилено    
65. у пункті 3 слово «яка» замінити словом «яке», а слова «визнана оригінальною» - словами «визнане оригінальним»;
 
   у пункті 3 слово «яка» замінити словом «яке», а слова «визнана оригінальною» - словами «визнане оригінальним»;
 
66. у першому реченні пункту 4:
 
   у першому реченні пункту 4 слова «оригінальною», «неї», «цієї топографії ІМС» замінити відповідно словами «оригінальним», «нього», «цього компонування»;
 
67. слово «оригінальною» замінити словом «оригінальним»;
 
      
68. слово «неї» замінити словом «нього»;
 
      
69. слова «цієї топографії ІМС» замінити словами «цього компонування»;
 
      
70. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
71. «5. Не може бути визнане оригінальним те компонування, заявка на реєстрацію якого подана до Установи пізніше ніж через два роки від дати його першого використання.»;
 
   «5. Не може бути визнане оригінальним компонування, заявка на реєстрацію якого подана до Установи після спливу двох років з дати його першого використання»;
 
72. 10) у статті 6:
 
   10) у статті 6:
 
73. у пункті 1 слова «або його правонаступник» замінити словами «або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом»;
 
   у пункті 1 слова «або його правонаступник» замінити словами «або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом»;
 
74. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
75. «4. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також авторів, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.»;
 
   «4. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, та авторів, не зазначених у заявці, вносить зміни до відповідних документів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
76. 11) у статті 7:
 
   11) у статті 7:
 
77. у пункті 1 слова «або його правонаступник» виключити;
 
   у пункті 1 слова «або його правонаступник» виключити;
 
78. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
79. в абзаці першому слова «створеної» і «створену» замінити відповідно словами «створеного» і «створене»;
 
   в абзаці першому слова «створеної» і «створену» замінити відповідно словами «створеного» і «створене»;
 
80. в абзаці другому слова «чи його правонаступник» виключити, а слова «цього повідомлення» замінити словами «письмового повідомлення автора»;
 
   в абзаці другому слова «чи його правонаступник» виключити, а слова «цього повідомлення» замінити словами «письмового повідомлення автора»;
 
81. в абзаці першому пункту 3 слово «її» замінити словом «його», а слова «чи його правонаступник» виключити;
 
   в абзаці першому пункту 3 слово «її» замінити словом «його», а слова «чи його правонаступник» виключити;
 
82. 12) у статті 8 слова «одну і ту ж» замінити словами «одне і те ж»;
 
   12) у статті 8 слова «одну і ту ж» замінити словами «одне й те саме»;
 
83. 13) у статті 9:
 
   13) у статті 9:
 
84. пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
   пункт 1 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
85. «Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.
 
   «Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі.
 
86. За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням електронного цифрового підпису.»;
 
   За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням електронного цифрового підпису»;
 
87. у пункті 3 слово «однієї» замінити словом «одного»;
 
   у пункті 3 слово «однієї» замінити словом «одного»;
 
88. у пункті 5 слова «яка не використовувалася» замінити словами «яке не використовувалося»;
 
   у пункті 5 слова «яка не використовувалася» замінити словами «яке не використовувалося»;
 
89. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
90. «6. З метою ідентифікації компонування, яке використовувалося до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки напівпровідникових виробів, що включають дане компонування, в такому вигляді, в якому його введено в оборот. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли компонування вперше було використано, а матеріали - основні технічні характеристики зразка напівпровідникового виробу.»;
 
   «6. З метою ідентифікації компонування, що використовувалося до дати подання заявки, до Установи разом із заявкою подаються зразки напівпровідникових виробів, що включають дане компонування, у такому вигляді, в якому його введено в оборот. У такому разі заявка повинна містити також відомості про дату першого використання компонування, а матеріали - основні технічні характеристики зразка напівпровідникового виробу»;
 
91. у пункті 8:
 
   у пункті 8 слова «зразки ІМС» замінити словами «зразки напівпровідникових виробів», а слово «дану» - словом «дане»;
 
92. у першому реченні слова «зразки ІМС» замінити словами «зразки напівпровідникових виробів», а слово «дану» - словом «дане»;
 
      
93. у другому реченні слова «зразки ІМС» замінити словами «зразки напівпровідникових виробів»;
 
      
94. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   пункт 10 викласти в такій редакції:
 
95. «10. Складення і подання заявки здійснюються відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.»;
 
   «10. Складення і подання заявки здійснюються відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
96. у другому реченні пункту 11 слова «Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом» замінити словами «Зазначений збір сплачується до спливу»;
 
   у другому реченні пункту 11 слова «Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом» замінити словами «Зазначений збір сплачується до спливу»;
 
97. 14) у статті 11:
 
   14) у статті 11:
 
98. в абзаці третьому пункту 5 слова «топографії ІМС» замінити словами «компонування напівпровідникового виробу»;
 
   в абзаці третьому пункту 5 слова «топографії ІМС» замінити словами «компонування напівпровідникового виробу»;
 
99. абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
 
   абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
 
100. «Додаткові матеріали повинні бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк подання додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання.»;
 
   «Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. У разі неподання заявником додаткових матеріалів у встановлений строк заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Строк подання додаткових матеріалів подовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк подання додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються у разі подання протягом шести місяців від дати його спливу відповідного клопотання разом з додатковими матеріалами та сплати збору за його подання»;
 
101. в абзаці п’ятому пункту 7 слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплачений збір»;
 
   в абзаці п’ятому пункту 7 слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплачений збір»;
 
102. у пункті 8 слова «наявності документа про сплату збору за подання заявки» замінити словами «сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам»;
 
   у пункті 8 слова «наявності документа про сплату збору за подання заявки» замінити словами «сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам»;
 
103. в абзаці першому пункту 11 слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплачений збір»;
 
   в абзаці першому пункту 11 слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплачений збір»;
 
104. у першому реченні пункту 12 слово «дану» замінити словом «дане», а слова «зразки ІМС» - словами «зразки напівпровідникових виробів»;
 
   у першому реченні пункту 12 слова «зразки ІМС» замінити словами «зразки напівпровідникових виробів», а слово «дану» - словом «дане»;
 
105. 15) у статті 12:
 
   15) у статті 12:
 
106. пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
   пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
107. «1. Після прийняття рішення про реєстрацію заявленого компонування Установа здійснює реєстрацію заявленого компонування, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.
 
   «1. Після прийняття рішення про реєстрацію заявленого компонування Установа здійснює реєстрацію заявленого компонування шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей.
 
108. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
   Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
109. 2. Державна реєстрація компонування здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплаченого збору за публікацію про реєстрацію компонування. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування.
 
   2. Державна реєстрація компонування здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію компонування і про сплату збору за публікацію про реєстрацію компонування. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування.
 
110. Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію заявленого компонування документ про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і збір за публікацію про реєстрацію компонування в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, заявка вважається відкликаною.
 
   Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію заявленого компонування до закладу експертизи не надійшли документи про сплату державного мита за реєстрацію компонування і про сплату збору за публікацію про реєстрацію компонування в розмірі та порядку, визначених законодавством, така заявка вважається відкликаною.
 
111. Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплати збору за публікацію про реєстрацію компонування продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплати збору за публікацію про реєстрацію компонування пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу, сплачено збір за його подання та збір за публікацію про реєстрацію компонування.»;
 
   Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування і сплати збору за публікацію про реєстрацію компонування подовжується, але не більше як на шість місяців, у разі подання до його спливу відповідного клопотання та сплати збору за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування і сплати збору за публікацію про реєстрацію компонування пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються у разі подання протягом шести місяців від дати його спливу відповідного клопотання разом з документами про сплату державного мита за реєстрацію компонування, про сплату збору за публікацію про реєстрацію компонування та про сплату збору за подання клопотання»;
 
112. у пункті 4:
 
   у пункті 4:
 
113. друге речення абзацу другого виключити;
 
   друге речення абзацу другого виключити;
 
114. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
115. «За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.»;
 
   «За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від заявника обставини»;
 
116. 16) у пункті 1 статті 13 слова «офіційному бюлетені» замінити словом «Бюлетені»;
 
-27- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 2 після підпункту 16 новим підпунктом 17 такого змісту:
«17) статтю 14 вилучити»
 
Відхилено   16) у пункті 1 статті 13 слова «офіційному бюлетені» замінити словом «Бюлетені»;
 
117. 17) у статті 15:
 
   17) у статті 15:
 
118. пункт 2 виключити;
 
   пункт 2 виключити;
 
119. у пункті 3 слова «за реєстрацію топографії ІМС» замінити словами «за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу»;
 
   у пункті 3 слова «за реєстрацію топографії ІМС» замінити словами «за реєстрацію компонування»;
 
120. у пункті 4 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, « замінити словом «Установи»;
 
   у пункті 4 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності» замінити словом «Установою»;
 
121. абзац другий пункту 7 після слів «повністю або частково» доповнити словами «з причин порушення процедури експертизи»;
 
   абзац другий пункту 7 після слів «повністю або частково» доповнити словами «з причин порушення процедури експертизи»;
 
122. пункт 8 виключити;
 
   пункт 8 виключити;
 
123. доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
124. «10. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.»;
 
   «10. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати їх затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи»;
 
125. 18) у статті 16:
 
   18) у статті 16:
 
126. у пункті 1 слова «внесення відомостей про топографію ІМС до Реєстру» замінити словами «, наступної за датою його державної реєстрації»;
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Права, що випливають із реєстрації компонування, набирають чинності з дня, наступного після дня державної реєстрації такого компонування»;
 
127. у пункті 2 слово «виключне» виключити;
 
   у пункті 2 слово «виключне» виключити;
 
128. у пункті 3:
 
   у пункті 3:
 
129. в абзаці першому слово «право» замінити словами «виключне право»;
 
   в абзаці першому слово «право» замінити словами «виключне право»;
 
130. в абзаці другому слово «використовувати» замінити словами «комерційне використання чи імпорт із цією метою»;
 
   в абзаці другому слово «використовувати» замінити словами «комерційне використання чи імпорт із цією метою»;
 
131. в абзаці третьому слова «право власності» замінити словом «права»;
 
   в абзаці третьому слова «право власності» замінити словом «права»;
 
132. в абзаці шостому слово «копіювання» замінити словом «відтворення»;
 
   в абзаці шостому слово «копіювання» замінити словом «відтворення»;
 
133. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
134. «виготовлення напівпровідникових виробів із застосуванням даного компонування; «;
 
   «виготовлення напівпровідникових виробів із застосуванням даного компонування»;
 
135. в абзаці восьмому слово «ІМС» замінити словами «напівпровідникові вироби»;
 
   в абзацах восьмому і дев’ятому слово «ІМС» замінити словами «напівпровідникові вироби» у відповідному відмінку;
 
136. в абзаці дев’ятому слово «ІМС» замінити словами «напівпровідникових виробів»;
 
      
137. в абзаці десятому слова «зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС» замінити словами «зберігання в зазначених цілях напівпровідникових виробів, виготовлених із застосуванням компонування, та будь-яких виробів, що містять такі напівпровідникові вироби»;
 
   в абзаці десятому слова «зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС» замінити словами «зберігання в зазначених цілях напівпровідникових виробів, виготовлених із застосуванням компонування, та будь-яких виробів, що містять такі напівпровідникові вироби»;
 
138. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
139. «Напівпровідниковий виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компонування оригінальним.»;
 
   «Напівпровідниковий виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому були використані всі елементи, що визначають компонування оригінальним»;
 
140. у пункті 4:
 
   у пункті 4:
 
141. в абзаці першому слово «яку» замінити словом «яке»;
 
   в абзаці першому слово «яку» замінити словом «яке»;
 
142. в абзаці другому слово «її» замінити словом «його», а слова «право власності» - словом «права»;
 
   в абзаці другому слово «її» замінити словом «його», а слова «право власності» - словом «права»;
 
143. у другому реченні абзацу другого пункту 5 слова «офіційному бюлетені» замінити словом «Бюлетені»;
 
   у другому реченні абзацу другого пункту 5 слова «офіційному бюлетені» замінити словом «Бюлетені»;
 
144. у пункті 7 слово «таку» замінити словом «таке», а слово «виключного» виключити;
 
   у пункті 7 слово «таку» замінити словом «таке», а слово «виключного» виключити;
 
145. 19) у статті 17:
 
   19) у статті 17:
 
146. пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
147. «відтворення компонування з метою аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у компонуванні, або самого компонування; «.
 
   «відтворення компонування з метою аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у компонуванні, або самого компонування».
 
148. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
   У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
149. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
150. в абзаці першому слова «введення в оборот ІМС» замінити словами «введення в оборот напівпровідникових виробів», а слова «містять такі ІМС» - словами «містять такі напівпровідникові вироби»;
 
   в абзаці першому слова «введення в оборот ІМС» замінити словами «введення в оборот напівпровідникових виробів», а слова «містять такі ІМС» - словами «містять такі напівпровідникові вироби»;
 
151. в абзаці другому:
 
   в абзаці другому:
 
152. слова «ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС» замінити словами «Напівпровідниковий виріб із зареєстрованим компонуванням та вироби, що містять такі напівпровідникові вироби», а слово «дану» - словом «дане»;
 
   слова «ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС» замінити словами «Напівпровідниковий виріб із зареєстрованим компонуванням та вироби, що містять такі напівпровідникові вироби», а слово «дану» - словом «дане»;
 
153. у пункті 3:
 
   у пункті 3:
 
154. перше речення викласти в такій редакції: «Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання напівпровідникового виробу будь-якою особою, що придбала напівпровідниковий виріб і при цьому не знала і не могла знати, що цей напівпровідниковий виріб або виріб, що його містить, були виготовлені та введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування.»;
 
   перше речення викласти в такій редакції: «3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання напівпровідникового виробу будь-якою особою, яка придбала напівпровідниковий виріб і при цьому не знала і не могла знати, що цей напівпровідниковий виріб або виріб, що його містить, були виготовлені та введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування»;
 
155. у другому реченні слово «ІМС» замінити словами «напівпровідникового виробу»;
 
   у другому реченні слово «ІМС» замінити словами «напівпровідникового виробу»;
 
156. у пункті 4:
 
   у пункті 4:
 
157. в абзаці першому слова «попереднього користування цією топографією ІМС» замінити словами «попереднього користувача цього компонування»;
 
   в абзаці першому слова «попереднього користування цією топографією ІМС» замінити словами «попереднього користувача цього компонування»;
 
158. в абзаці другому слово «користування» замінити словом «користувача», а слово «заявлену» - словом «заявлене»;
 
   в абзаці другому слово «користування» замінити словом «користувача», а слово «заявлену» - словом «заявлене»;
 
159. доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
160. «5. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання іншого компонування, що відповідає частинам другій і третій статті 5 цього Закону та створене у результаті аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонуванні.»;
 
   «5. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання іншого компонування, що відповідає частинам другій і третій статті 5 цього Закону, створеного у результаті аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонуванні»;
 
161. 20) у статті 18:
 
   20) у статті 18:
 
162. у пункті 1 слово «виключним» виключити;
 
   у пункті 1 слово «виключним» виключити;
 
163. у пункті 3 слово «її» замінити словом «його»;
 
   у пункті 3 слово «її» замінити словом «його»;
 
164. 21) у назві та підпункті 6 пункту 1 статті 19 слово «неї» замінити словом «нього»;
 
   21) у назві та підпункті 6 пункту 1 статті 19 слово «неї» замінити словом «нього»;
 
165. 22) у пункті 3 статті 20 слова «своєму офіційному бюлетені» замінити словом «Бюлетені»;
 
   22) у пункті 3 статті 20 слова «своєму офіційному бюлетені» замінити словом «Бюлетені»;
 
166. 23) у частинах першій і другій статті 23 слова «топографій ІМС» замінити словами «компонування напівпровідникового виробу»;
 
   23) у статті 23 :
у абзаці першому слова «топографій ІМС» замінити словом «компонування»;
 
167. 24) частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
168. «2. Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу, зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.»;
 
   «Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію компонування, зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України»;
 
169. 25) у назвах розділів ІІІ-VІ слова «топографії ІМС» замінити словами «компонування напівпровідникового виробу»;
 
   24) у назвах розділів ІІІ-VІ слова «топографії ІМС» замінити словами «компонування напівпровідникового виробу»;
 
170. 26) у назві статей Закону слова «топографія ІМС», «зареєстрована топографія ІМС» в усіх відмінках та формах числа замінити відповідно словами «компонування напівпровідникового виробу», «зареєстроване компонування напівпровідникового виробу» у відповідному відмінку та числі;
 
   25) у назвах статей слова «топографія ІМС», «зареєстрована топографія ІМС» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «компонування «, «зареєстроване компонування» у відповідному відмінку і числі;
 
171. 27) у тексті Закону:
 
   26) у тексті Закону:
 
172. слова «зареєстрована топографія ІМС» і «зареєстрована топографія» в усіх відмінках та формах числа замінити словами «зареєстроване компонування» у відповідному відмінку та числі;
 
   слова «зареєстрована топографія ІМС» і «зареєстрована топографія» в усіх відмінках і числах замінити словами «зареєстроване компонування» у відповідному відмінку і числі;
 
173. слова «топографія ІМС» та «топографія» в усіх відмінках та формах числа замінити словом «компонування» у відповідному відмінку та числі.
 
   слова «топографія ІМС» та «топографія» в усіх відмінках і числах замінити словом «компонування» у відповідному відмінку і числі.
 
174. 3. Абзац восьмий підпункту «у» пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   3. Абзац восьмий підпункту «у» пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
175. «за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу: «.
 
   «за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу».
 
176. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
178. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
179. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
180. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-28- Голубов Д.І.
Частину другу Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доповнити положенням наступного змісту:
«внести зміни до актів, що визначають порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачивши у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) свідоцтва про держану реєстрацію компонування напівпровідникового виробу є неприбуткові установи та організації, збори за дії, пов’язані з охороною прав на топографію (компонування) напівпровідникового виробу, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру.».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
внести зміни до актів, що визначають порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачивши, що у разі якщо заявником (заявниками) чи власником (власниками) свідоцтва про державну реєстрацію компонування напівпровідникового виробу є неприбуткові установи та організації, збори за дії, пов’язані з охороною прав на топографію (компонування) напівпровідникового виробу, сплачуються у розмірі 10 відсотків установленого розміру.
 
181. 3. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом, вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
182. 4. Експертиза заявок на реєстрацію топографій інтегральних мікросхем, одержаних центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, до набрання чинності цим Законом, що не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
 
   3. Експертиза заявок на реєстрацію топографій інтегральних мікросхем, які надійшли до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
 
183. 5. Свідоцтва, видані за заявками, що одержані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, до набрання чинності цим Законом, є чинними.
 
   4. Свідоцтва, видані за заявками, які надійшли до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, до дня набрання чинності цим Законом, є чинними.
 
184. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України