Кількість абзаців - 659 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-1- Южаніна Н.П.
Привести текст законопроекту до правил нормо-проектувальної техніки.
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
    -2- Горбунов О.В.
1. У статті 9:
доповнити пунктом 9.2 такого змісту:
«9.2. До загальнодержавних зборів належить державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу,
що відправляється чи прибуває до аеропорту України.».
У зв’язку з цим пункти 9.2 – 9.4 вважати пунктами 9.3 – 9.5.
 
Відхилено    
5. 1. У статті 10:
 
   1. У статті 10:
 
6. пункт 10.2 після слова «землю» доповнити словами «, крім земельного податку за лісові землі»;
 
   пункт 10.2 після слова «землю» доповнити словами «, крім земельного податку за лісові землі»;
 
7. пункт 10.3 після слів «туристичного збору» доповнити словами «та податку за лісові землі».
 
-3- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 1 розділу І законопроекту слово «та» замінити словами «та земельного»
 
Враховано   пункт 10.3 після слів «туристичного збору» доповнити словами «та земельного податку за лісові землі».
Підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
-про суми нарахованих та сплачених, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
-про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування».
 
    -4- Білоцерковець Д.О.
Доповнити статтю 10 Податкового кодексу України пунктом 10.6 наступного змісту:
«На рішення місцевих рад, прийняті на підставі і на виконання вимог цього Кодексу, не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності.».
 
Відхилено    
    -5- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -6- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
В Розділі І пункт 1 виключити. Статтю 10 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -7- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 1 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
    -8- Горбунов О.В.
Доповнити частину восьму статті 12 новими абзацами другим і третім такого змісту:
«За порушення встановленого законодавством порядку і строків сплати державних зборів суб’єкти авіаційної діяльності, їх посадові особи притягуються до відповідальності згідно із законом.
У разі несплати суб’єктом авіаційної діяльності державних зборів, встановлених законодавством, передбачені законодавством процедури сертифікації, реєстрації, перереєстрації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності та супроводження їх діяльності уповноваженим органом з питань цивільної авіації не здійснюються.».
 
Відхилено    
    -9- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Розділ І законопроекту перед пунктом 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«1. Підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
-про суми нарахованих та сплачених, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
-про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування».
 
Враховано    
    -10- Білоцерковець Д.О.
У статті 12:
1)у статті 12 виключити слова «рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
2)у абзаці першому підпункту 12.3. після слів «місцевих податків та зборів» додати слова «до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів»
3)у абзаці першому підпункту 12.3.3 пункту 12.3 слова «не пізніше 1 липня року» замінити словами на «не пізніше 25 липня року»
абзац другий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 викласти в такій редакції:
контролюючі органи щомісячно, по мірі отримання від органів місцевого самоврядування копій прийнятих рішень про встановлення місцевих податків чи зборів на відповідних територіях подають їх в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
після абзацу другого підпункту 12.3.3 пункту 12.3 додати нові абзаци такого змісту:
Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
про суми нарахованих та сплачених, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування.
6) абзац третій підпункту 12.3.3 пункту 12.3 викласти в такій редакції:
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, створює на своєму офіційному веб-сайті єдиний інформаційний ресурс копій прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлені місцеві податки та збори. Зазначений інформаційний ресурс актуалізується щомісячно, станом на 1 число місяця, по мірі надходжень копій рішень від органів місцевого самоврядування до контролюючих органів.
7) абзац четвертий та п‘ятий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 виключити
абзац шостий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 виключити
у підпункті 12.3.4 пункту 12.3 слова «до 15 липня року» замінити словами на «до 25 липня року»
підпункт 12.3.5 пункту 12.3 викласти в такій редакції:
У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків чи зборів сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки чи збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів.
додати до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 другий абзац такого змісту:
Не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, прийнятих сільською, селищною, міською радою.
додати новий підпункт 12.3.8 пункту 12.3 такого змісту:
прийняття сільською, селищною, міською радою рішення про надання пільг зі сплати місцевих податків та зборів не є формою державної допомоги та не підпадає під дію Закону України «Про державну допомогу суб‘єктам господарювання»
у абзаці першому пункті 12.5 після слів «місцевих податків та зборів» додати слова «в тому числі пільг, або про внесення змін до них».
абзац другий пункту 12.5 виключити.
Пункти 2-29 вважати пунктами 3-30
 
Відхилено    
8. 2. У пункті 14.1 статті 14:
 
-11- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
У пункті 2 розділу І:
Перед підпунктом 1 доповнити новим підпунктом у такій редакції:
«доповнити новим підпунктом 14.1.1-2 такого змісту:
«14.1.1-2. актив з права користування – визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.»
 
Враховано   2. У пункті 14.1 статті 14:
доповнити новим підпунктом 14.1.1-2 такого змісту:
«14.1.1-2. актив з права користування – визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.»
 
9. 1) підпункт 14.1.6 викласти в такій редакції:
 
   1) підпункт 14.1.6 викласти в такій редакції:
 
10. «14.1.6. акцизний склад - це:
 
   «14.1.6. акцизний склад - це:
 
11. а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
 
   а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
 
12. б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального;
 
   б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального;
 
13. Не є акцизним складом:
 
   Не є акцизним складом:
 
14. а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;
 
   а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;
 
15. б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 500 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання - власник або користувач такого приміщення або території використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює операцій з реалізації пального іншим особам;
 
-12- Южаніна Н.П.
Абзаци сьомий та восьмий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб?єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії) та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
в) приміщення або територія, незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії) та використовує пальне виключно для потреб власного споживання та не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
г) паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої»
 
Враховано   б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб?єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії) та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
в) приміщення або територія, незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії) та використовує пальне виключно для потреб власного споживання та не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
г) паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої»
 
    -13- Долженков О.В.
В підпункт 1 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити фразу наступного змісту: «на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 500 кубічних метрів, а».
 
Відхилено    
16. в) паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої»;
 
   в) паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої»;
 
17. 2) доповнити новим підпунктом 14.1.6-1 такого змісту:
 
   2) доповнити новим підпунктом 14.1.6-1 такого змісту:
 
18. «14.1.6-1. акцизний склад пересувний - автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний транспортний засіб, на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.
 
-14- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова "автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний транспортний засіб" замінити словами "транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід)";
 
Враховано   «14.1.6-1. акцизний склад пересувний - транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.
 
19. Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:
 
   Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:
 
20. а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується, крім пального або спирту етилового, що переміщується з метою прохідного транзиту через митну територію України;
 
-15- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова "з метою прохідного транзиту через митну територію України" замінити словами та цифрами "митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України";
 
Враховано   а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується, крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України;
 
    -16- Арешонков В.Ю.
У підпункті 14.1.6-1 у другому абзаці речення під порядковим номером «а» після слів «через митну територію України» доповнити словами «або переміщення між акцизними складами одного розпорядника».
 
Відхилено    
21. б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;
 
   б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;
 
22. в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу»;
 
-17- Южаніна Н.П.
Доповнити підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту абзацом такого змісту:
«Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.»
 
Враховано   в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.
Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.»
 
23. 3) підпункт 14.1.14 після слова «біомаси» доповнити словами «або із спирту етилового-сирцю», а після слова «біопаливо» - словами «або біокомпонент»;
 
   3) підпункт 14.1.14 після слова «біомаси» доповнити словами «або із спирту етилового-сирцю», а після слова «біопаливо» - словами «або біокомпонент»;
 
24. 4) абзац третій підпункту 14.1.22 після слова «нафтопродукти» доповнити словами «, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, «, а цифри «229.5» замінити цифрами «229.7»;
 
-18- Южаніна Н.П.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) абзац третій підпункту 14.1.22 викласти в такій редакції:
"з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для їх використання залежно від напряму, визначеного пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VІ цього Кодексу".
 
Враховано   4) абзац третій підпункту 14.1.22 викласти в такій редакції:
"з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для їх використання залежно від напряму, визначеного пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VІ цього Кодексу"
«доповнити підпунктами 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276. такого змісту:
«14.1.273. передавання інформації для цілей розділу ІV – це операція з переміщення (перенесення) відомостей та/або даних, яке здійснюється з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи в іншу інформаційно-телекомунікаційну систему.
Надання послуг з операцій, передбачених цим підпунктом та підпунктами 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 цього пункту, здійснюється за вільними цінами відповідно до цивільного законодавства України. При цьому, витрати на такі послуги не вважаються збитками (шкодою) і не підлягають відшкодуванню.
14.1.274. отримання інформації для цілей розділу ІV – це операція з надходження відомостей та/або даних до однієї інформаційно-телекомунікаційної системи з іншої інформаційно-телекомунікаційної системи;
14.1.275. розміщення інформації для цілей розділу ІV – це операція з розташування відомостей та/або даних в інформаційно-телекомунікаційній системі;
14.1.276. внесення інформації для цілей розділу ІV – це операція з введення (набору) відомостей та/або даних, яка здійснюється володільцем інформації з метою подальшого передавання таких відомостей та/або даних з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи в іншу інформаційно-телекомунікаційну систему, та/або з метою іншої обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Внесення інформації не може вважатися розміщенням, передаванням або отриманням інформації;
У пункті 14.1 статті 14:
1) у абзаці першому підпункту 14.1.45 слова «стандартний» та «Стандартна (типова) форма деривативів затверджується Кабінетом Міністрів України;» виключити;
2) у підпункті 14.1.45.1 пункту 14.1.45 після слів «базового активу» доповнити словами «, в тому числі процентних ставок,»;
3) у абзаці першому підпункту 14.1.45.3 пункту 14.1.45:
слово «стандартизований» виключити;
доповнити новим реченням наступного змісту «Форвардний контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу;»
у підпункті 14.1.124-1 слово «донної» замінити словом «денної»;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«14.1.125-1. Норматив витрат на виплати страховим посередникам – гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей цього кодексу за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
    -19- Вознюк Ю.В.
Пункт 2 розділу І Законопроекту доповнити новим підпунктом 9) такого змісту:
«доповнити підпунктами 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276. такого змісту:
«14.1.273. передавання інформації для цілей розділу ІV – це операція з переміщення (перенесення) відомостей та/або даних, яке здійснюється з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи в іншу інформаційно-телекомунікаційну систему.
Надання послуг з операцій, передбачених цим підпунктом та підпунктами 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 цього пункту, здійснюється за вільними цінами відповідно до цивільного законодавства України. При цьому, витрати на такі послуги не вважаються збитками (шкодою) і не підлягають відшкодуванню.
14.1.274. отримання інформації для цілей розділу ІV – це операція з надходження відомостей та/або даних до однієї інформаційно-телекомунікаційної системи з іншої інформаційно-телекомунікаційної системи;
14.1.275. розміщення інформації для цілей розділу ІV – це операція з розташування відомостей та/або даних в інформаційно-телекомунікаційній системі;
14.1.276. внесення інформації для цілей розділу ІV – це операція з введення (набору) відомостей та/або даних, яка здійснюється володільцем інформації з метою подальшого передавання таких відомостей та/або даних з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи в іншу інформаційно-телекомунікаційну систему, та/або з метою іншої обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Внесення інформації не може вважатися розміщенням, передаванням або отриманням інформації;
 
Враховано    
    -20- Острікова Т.Г.
Пункт 2. щодо ст.14.1 доповнити новими підпунктами такого змісту:
1) «14.1.39-1. група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу – дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами складання фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої звітності, або якщо підготовка такої консолідованої фінансової звітності є обов’язковою у разі, якщо частки однієї з таких юридичних осіб котируються на фондових біржах;»;
2) «14.1.103-1. материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей статті 39 цього Кодексу – юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи та частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи згідно міжнародних стандартів фінансової звітності або інших міжнародно визнаних стандартів складання фінансової звітності або підготовка консолідованої фінансової звітності необхідна, якщо акції такої юридичної особи перебувають в обігу на фондовій біржі;
фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності;»;
3) «14.1.113-3. міжнародна група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу – група компаній, що включає в себе дві або більше юридичні особи, які є податковими резидентами різних країн, або включають в себе юридичну особу (осіб), що є податковим резидентом однієї країни та здійснює діяльність через постійне представництво, діяльність якого оподатковується в іншій країні;»;
4) «14.1.183-1. послуги з низькою доданою вартістю для цілей статті 39 цього Кодексу - послуги, що надаються юридичною особою на користь іншої пов’язаної юридичної особи та відповідають сукупності таких критеріїв:
є супутніми за своєю природою;
не є основною діяльністю цих юридичних осіб та/або групи компаній, визначеної підпунктом 14.1.39-1 пункту 14.1 цієї статті;
не вимагають використання унікальних чи цінних нематеріальних активів та не сприяють створенню таких активів;
не передбачають прийняття або здійснення контролю за суттєвими економічними ризиками та не призводять до виникнення таких ризиків.
До послуг з низькою доданою вартістю належать, зокрема, але не виключно, послуги у сфері:
бухгалтерського обліку та аудиту (збір інформації для відображення у фінансовій звітності, підготовка фінансової звітності, проведення операційних та фінансових аудитів, перевірка достовірності бухгалтерських записів тощо;
управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;
управління персоналом (підбір персоналу, навчання та розвиток персоналу, консультації щодо компенсаційної політики, розробка та моніторинг програм щодо забезпечення безпеки праці працівників тощо);
моніторингу та підготовки інформації стосовно дотримання стандартів у сфері охорони здоров'я, безпеки, захисту навколишнього середовища тощо;
супутні послуги у сфері інформаційних технологій (встановлення, обслуговування та оновлення систем інформаційних технологій, технічна підтримка, навчання персоналу з питань застосування інформаційних систем або обладнання зі збору, обробки та представлення інформації, надання консультаційних послуг, надання телекомунікаційних послуг, впровадження та супровід систем інформаційної безпеки тощо), крім послуг з розробки програмного забезпечення;
послуги з питань внутрішніх і зовнішніх комунікацій, зв'язків із громадськістю, крім маркетингових послуг і реклами, а також розробки стратегій;
юридичні послуги (загальні юридичні послуги, що виконуються внутрішньою юридичною службою, зокрема підготовка та аналіз договорів та інших документів, надання консультацій, представництво компанії (ведення судових процесів, врегулювання спорів, проходження адміністративних процедур), проведення досліджень з юридичних питань, виконання адміністративної роботи, пов'язаної з реєстрацією та захистом об'єктів інтелектуальної власності) тощо;
податкового супроводження (збір інформації для підготовки податкових декларацій, проведення податкових платежів, підготовка відповідей на запити податкових органів в рамках податкових перевірок, надання консультацій з податкових питань тощо);
адміністрування та документообігу.
Послугами з низькою доданою вартістю не визнаються:
послуги, надання яких є основною діяльністю групи компаній;
послуги з проведення науково-дослідних розробок (у тому числі послуг з розробки програмного забезпечення (ІТ- продуктів);
послуги з виробництва товарів (у тому числі з виробництва продукції за замовленням, зокрема, з використанням сировини замовника або виконавця);
операції, пов’язані із придбанням сировини або інших матеріалів для подальшого використання у виробничому процесі;
маркетингові послуги та послуги із стимулювання продажів;
фінансові операції;
послуги з пошуку, розвідування родовищ та видобутку або переробки корисних копалин;
послуги із страхування та перестрахування;
управлінські послуги із залученням керівних осіб вищого рівня, які приймають ключові для діяльності платника податків рішення в рамках операцій з надання таких послуг;
послуги, що дублюють послугу, яку інший учасник групи виконує своїми силами або яка виконується третьою стороною для такого іншого учасника групи;»;
5) «14.1.254-1. уповноважений учасник для цілей статті 39 цього Кодексу – юридична особа у складі міжнародної групи компаній, яка уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту у розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкових органів держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність призводить до утворення постійного представництва.»;
6) у абзаці восьмому підпункту «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статі 14 слова «до цього підпункту» замінити словами «до підпункту 14.1.159 цього пункту»;.
 
Відхилено    
    -21- Денисенко В.І.
У пункті 14.1 статті 14:
1) у абзаці першому підпункту 14.1.45 слова «стандартний» та «Стандартна (типова) форма деривативів затверджується Кабінетом Міністрів України;» виключити;
2) у підпункті 14.1.45.1 пункту 14.1.45 після слів «базового активу» доповнити словами «, в тому числі процентних ставок,»;
3) у абзаці першому підпункту 14.1.45.3 пункту 14.1.45:
слово «стандартизований» виключити;
доповнити новим реченням наступного змісту «Форвардний контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу;»
 
Враховано    
    -22- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту після підпункту 4 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«5) доповнити підпунктом 14.1.33 такого змісту:
«14.1.33. віртуальні активи – будь-яка форма запису в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, що може використовуватися як засіб обміну, одиниця обліку чи як засіб збереження вартості.
Під терміном «віртуальний актив» у цьому Кодексі розуміються криптовалюти та токен-активи.»;
6) доповнити підпунктом 14.1.95-1 такого змісту:
«14.1.95-1. криптовалюта – віртуальний актив у формі токену, що функціонує як засіб обміну або збереження вартості»;
7) доповнити підпунктом 14.1.102-1 такого змісту:
«14.1.102-1. майнінг - діяльність платника податків із здійснення обчислень, направлених на підтримання роботи розподіленого реєстру записів в цифровій формі, в тому числі з метою отримання віртуальних активів.
Розподілений реєстр записів у цифровій формі – систематизована база записів у формі даних, які зберігаються, створюються і оновлюються на основі алгоритмів, що забезпечують їх тотожність на всіх носіях даних, які створюють таку базу»;
8) доповнити підпунктом 14.1.132 такого змісту:
«14.1.132. - операції з віртуальними активами в розумінні цього Кодексу – будь-які операції з продажу віртуальних активів в розумінні підпункту 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, за винятком операцій з обміну віртуального активу одного виду на інший, які не є об’єктами оподаткування;».
 
Відхилено    
    -23- Довбенко М.В.
Після підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у підпункті 14.1.81-1. слова «з урахуванням курсової різниці,» вилучити;
 
Відхилено    
    -24- Довбенко М.В.
Після підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«підпункт 14.1.96-1. видалити»;
 
Відхилено    
    -25- Денисенко В.І.
У пункті 2 після підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
«_) у підпункті 14.1.124-1 слово «донної» замінити словом «денної»;».
 
Враховано    
    -26- Долженков О.В.
Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 9 наступного змісту:
«9) «у підпункті 14.1.124-1 слово «донної» замінити на слово «денної»;
 
Враховано    
    -27- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«доповнити новим підпунктом такого змісту:
«14.1.125-1. Норматив витрат на виплати страховим посередникам – гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей цього кодексу за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
Враховано    
    -28- Долженков О.В.
Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 10 наступного змісту:
«10) у підпункті 14.1.138 цифри «6000» замінити на цифри «30000»;
 
Відхилено    
    -29- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після підпункту 4 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 14.1.138 у дужках після слів «невиробничих основних засобів і нематеріальних активів» доповнити словами «та активів з права користування за договорами оперативної оренди»).
 
Відхилено    
    -30- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
У пункті 2 розділу І:
б) Після підпункту 4 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 14.1.138 у дужках після слів «невиробничих основних засобів і нематеріальних активів» доповнити словами «та активів з права користування за договорами оренди»).
 
Відхилено    
    -31- Мушак О.П.
Пункт другий розділу І проекту Закону доповнити підпунктом 5 наступного змісту:
5). Підпункт 14.1.145 після слів «згідно з УКТ ЗЕД» доповнити словами «та описом, наведеним у статті 215 цього Кодексу».
Підпункти 5-8 пункту 2 розділу І проекту Закону вважати відповідно пунктами 6-9.
 
Відхилено    
    -32- Долженков О.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 11 наступного змісту:
«11) у підпункті 14.1.159 по всьому тексту цифри «20 замінити на цифри «25»;
 
Відхилено    
25. 5) у підпункті 14.1.176 після слів «до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів» доповнити словами «, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив», а після слів «або до ввезення нафтопродуктів» доповнити словами «, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив»;
 
-33- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після підпункту 5 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«У пункті «д» підпункту 14.1.191 слова «необоротних активів» замінити словами «основних засобів».»
 
Відхилено   5) у підпункті 14.1.176 після слів «до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів» доповнити словами «, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив», а після слів «або до ввезення нафтопродуктів» доповнити словами «, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив»;
 
    -34- Долженков О.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 12 наступного змісту:
«12) останній абзац підпункту 14.1.191 викласти в наступній редакції:
«Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби, товари або матеріальні цінності ліквідуються (списуються з балансу) у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація (списання з балансу) здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, товарів або матеріальних цінностей або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів, товарів або матеріальних цінностей в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив, товари або матеріальні цінності не можуть використовуватися за первісним призначенням;»
 
Відхилено    
    -35- Продан О.П.
Антонищак А.Ф.
Горват Р.І.
Мушак О.П.
Гудзенко В.І.
Купрій В.М.
Саврасов М.В.
Кобцев М.В.
Юрик Т.З.
Головко М.Й.
Лаврик М.І.
Заліщук С.П.
Фролов М.О.
Іщенко В.О.
Заставний Р.Й.
Бабій Ю.Ю.
Сидорчук В.В.
Дубневич Я.В.
Побер І.М.
Євлахов А.С.
Велікін О.М.
Пункт 2 розділу І законопроекту після підпункту 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«10) доповнити підпунктом 14.1.196-1 такого змісту:
«14.1.196-1. прибуток від операцій з віртуальними активами для цілей розділу ІV цього Кодексу – дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності), та витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом;».
 
Відхилено ропонується надати визначення терміну Прибуток від операцій з віртуальними активами для цілей розділу ІV   
26. 6) абзац другий підпункту 14.1.212 замінити абзацами такого змісту:
 
   6) абзац другий підпункту 14.1.212 замінити абзацами такого змісту:
 
27. «Реалізація пального або спирту етилового для цілей розділу VІ цього Кодексу - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий або без такого, за плату (компенсацію) або без такої на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:
 
   «Реалізація пального або спирту етилового для цілей розділу VІ цього Кодексу - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий або без такого, за плату (компенсацію) або без такої на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:
 
28. до акцизного складу;
 
   до акцизного складу;
 
29. до акцизного складу пересувного;
 
   до акцизного складу пересувного;
 
30. для власного споживання чи промислової переробки;
 
-36- Долженков О.В.
В підпункті 6 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити фразу «для власного споживання чи промислової переробки».
 
Відхилено   для власного споживання чи промислової переробки;
 
31. будь-яким іншим особам.
 
   будь-яким іншим особам.
 
32. Поняття «реалізація спирту етилового» застосовується виключно для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва спирту етилового.
 
   Поняття «реалізація спирту етилового» застосовується виключно для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва спирту етилового.
 
33. Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:
 
   Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:
 
34. в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;
 
   в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;
 
35. для використання пального виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу».
 
-37- Южаніна Н.П.
в абзаці десятому підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту:
слова «для використання пального» замінити словами «при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок,»
 
Враховано   при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу».
 
36. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом одинадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом одинадцятим.
 
37. 7) підпункт 14.1.224 викласти в такій редакції:
 
-38- Южаніна Н.П.
підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"7) підпункт 14.1.224 викласти в такій редакції:
"14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб’єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, які підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу"
 
Враховано   7) підпункт 14.1.224 викласти в такій редакції:
"14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб’єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, які підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу";
 
38. «14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб’єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального.
 
      
39. Не є розпорядником акцизного складу суб'єкт господарювання, у якого у власності або користуванні є приміщення або територія, розташовані на митній території України, на кожному з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 500 кубічних метрів, і такий суб'єкт господарювання використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює операцій з реалізації пального іншим особам»;
 
      
40. 8) доповнити підпунктом 14.1.224-1 такого змісту:
 
   8) доповнити підпунктом 14.1.224-1 такого змісту:
 
41. «14.1.224-1. розпорядник акцизного складу пересувного - суб’єкт господарювання-платник акцизного податку, який є власником пального, та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить такий транспортний засіб:
 
-39- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 8 пункту 2 розділу І законопроекту після слова «пального» доповнити словами «або здійснює діяльність з виробництва спирту етилового»
 
Враховано   «14.1.224-1. розпорядник акцизного складу пересувного - суб’єкт господарювання-платник акцизного податку, який є власником пального або здійснює діяльність з виробництва спирту етилового, та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить такий транспортний засіб:
 
42. реалізує або зберігає пальне або спирт етиловий;
 
   реалізує або зберігає пальне або спирт етиловий;
 
43. ввозить пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.
 
   ввозить пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.
 
44. Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб’єкти господарювання (перевізники, експедитори), які здійснюють транспортування пального або спирту етилового»;
 
-40- Яценко А.В.
У пункті 2 доповнити новим підпунктом такого змісту (стаття 14 Податкового кодексу України):
«_____. у підпункті 14.1.226:
«абзац перший після слова «підприємцем» доповнити словом «та»;
викласти у такій редакції:
««абзац перший після слова «підприємцем» доповнити словом «та/або»;
 
Відхилено   Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб’єкти господарювання (перевізники, експедитори), які здійснюють транспортування пального або спирту етилового»;
Пункт 14.1.237 викласти в новій редакції: «14.1.237. спирт етиловий -всі види ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол,інші види спирту етилового, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД."
доповнити підпунктом 14.1.273 такого змісту:
«14.1.273 внутрішній туризм для цілей розділу ХІІ цього Кодексу – це переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
В'їзний туризм для цілей розділу ХІІ цього Кодексу – це прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.»
 
    -41- Южаніна Н.П.
Пункт 14.1.237 викласти в новій редакції: «14.1.237. спирт етиловий -всі види ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол,інші види спирту етилового, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД."
 
Враховано    
    -42- Немировський А.В.
Курячий М.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити підпунктами 14.1.252-1 та 14.1.252-2 такого змісту:
14.1.252-1. сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили - скрутки тютюну з фільтром чи без фільтру, призначені виключно для куріння в такому вигляді, як вони є, та які:
а) мають зовнішню обгортку з натурального тютюну, що покриває продукт у повному обсязі в тому числі, в разі необхідності, фільтр (але без будь-якого додаткового шару, який частково охоплює зовнішню обгортку), проте, не у випадку сигар з наконечником, мундштуком або
б) мають зовнішню обгортку звичайного кольору сигари з "гомогенізованого" чи "відновленого" тютюну, при цьому маса одного виробу, не включаючи фільтр чи мундштук, становить не менше 2,3 грамів, а окружність щонайменше однієї третини довжини становить не менше 34 мм, та відносяться до товарної підкатегорії 2402 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД. Вироби, які частково складаються з інших речовин, окрім тютюну, що в іншому відповідають вимогам, викладеним у цьому підпункті, вважаються сигарами, сигарами з відрізаними кінцями та сигарилами;
14.1.252-2. малі та тонкі сигари - скрутки тютюну з фільтром чи без фільтру, призначені виключно для куріння в такому вигляді, як вони є, мають зовнішню обгортку звичайного кольору сигари з натурального тютюну або з "гомогенізованого" чи "відновленого" тютюну, при цьому маса одного виробу, не включаючи фільтр чи мундштук, становить менше 2,3 грамів, та відносяться до товарної підкатегорії 2402 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД. Вироби, які частково складаються з інших речовин, окрім тютюну, що в іншому відповідають вимогам, викладеним у цьому підпункті, вважаються малими чи тонкими сигарами;»
 
Відхилено    
    -43- Довбенко М.В.
Після підпункту 9 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у абзаці дев’ятому підпункту 14.1.268 слова «включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов'язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці» видалити»;
 
Відхилено    
    -44- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту після підпункту 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«14) доповнити підпунктом 14.1.273 такого змісту:
«14.1.273. токен – цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, який має криптографічний захист.
Токен-актив – віртуальний актив у формі токену, який посвідчує майнові та/або немайнові права власника токена, що відповідають зобов’язанням емітента токена;».
Емітент віртуального активу - особа, яка від свого імені відчужує віртуальні активи їх першим власникам та бере на себе зобов’язання за ними перед власниками таких віртуальних активів;».
 
Відхилено    
    -45- Яценко А.В.
У пункті 2 доповнити новим підпунктом такого змісту (стаття 14 Податкового кодексу України):
«_____. доповнити підпунктом 14.1.273 такого змісту:
«14.1.273 внутрішній туризм для цілей розділу ХІІ цього Кодексу – це переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
В'їзний туризм для цілей розділу ХІІ цього Кодексу – це прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.»
 
Враховано    
45. 3. Підпункти 19-1.1.16 та 19-1.1.17 пункту 19-1.1 статті 19-1 доповнити словами «та пального».
 
-46- Южаніна Н.П.
Після пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Пункт 20.1 статті 20 доповнити новим підпунктом 20.1.40-2 такого змісту :
«20.1.40-2. звертатися до суду щодо вилучення в дохід держави (конфіскацію) пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання у разі виявлення фактів, зазначених у статті 228 цього Кодексу»
 
Враховано   3. Підпункти 19-1.1.16 та 19-1.1.17 пункту 19-1.1 статті 19-1 доповнити словами «та пального».
4. Пункт 20.1 статті 20 доповнити новим підпунктом 20.1.40-2 такого змісту :
"20.1.40-2. звертатися до суду щодо вилучення в дохід держави (конфіскацію) пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання у разі виявлення фактів, зазначених у статті 228 цього Кодексу"
«4. У пункті 30.4 статті 30 слова «податкової пільги» замінити словами «податкової пільги (крім податкових пільг з податку на додану вартість)»;
4. У статті 39 «Трансфертне ціноутворення»:
1)у підпункті 39.1.4. слова «за методами» замінити словами «за методологією та процедурою»;
2)у підпункті 39.2.1.1. :
підпункт «г» доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених під1пунктами "а" - "в" цього підпункту, визнаються неконтрольованими.»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.»;
3) підпункт 39.2.1.4. викласти в такій редакції:
«Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:
а) операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
б) операції з придбання (продажу) послуг;
в) операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;
г) фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
ґ) операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
д) операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні;
4) підпункт 39.2.1.5. викласти в такій редакції:
«Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 цього пункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб та операції між відповідним резидентом та жодною з таких осіб не визнавалась платником податку контрольованою операцією, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо особи до яких перейшло право власності:
не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);
не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).
Для цілей цього підпункту:
під істотними функціями розуміються функції, які платник податків та нерезидент - сторони контрольованої операції, не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб;
під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у платника податків та нерезидента - сторін контрольованої операції;
під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій.»;
5) підпункт 39.2.2.4 доповнити новим (останнім) абзацом такого змісту:
«Визначення та аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, здійснюється на підставі укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операції та фактичних обставин її проведення відповідно до суті операції.»;
6) доповнити підпункт 39.2.2 новими підпунктами відповідно нумерації такого змісту:
« 39.2.2.9. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції також можуть враховуватися характеристики активів, використаних сторонами у контрольованій операції, зокрема, але не виключно:
тип активу (виробниче обладнання, нематеріальні активи, фінансові активи тощо);
природа активу (вік, ринкова вартість, розташування, наявність прав захисту тощо).
Визначення та аналіз впливу нематеріальних активів, на умови контрольованої та зіставних операцій, здійснюється з урахуванням, зокрема, але не виключно:
юридичного володіння нематеріальними активами та договорних умов їх використання;
категорії та характеристик нематеріальних активів (ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, стадія розробки тощо);
договірної та фактичної діяльності сторін, пов’язаної із розробкою, вдосконаленням, підтримкою, захистом і експлуатацією таких активів.
39.2.2.10. Якщо фактичні умови здійсненої контрольованої операції не відповідають умовам укладеного (письмового) договору та/або фактичні дії сторін контрольованої операції і фактичні обставини її проведення відрізняються від умов такого договору, то комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.
39.2.2.11. Якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена), для цілей трансфертного ціноутворення вона має розглядатись згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення, зокрема, враховуються функції, які фактично виконувались сторонами операції, активи, які фактично використовувались, і ризики, які фактично взяла на себе та контролювала кожна зі сторін.»;
7) в підпункті 39.3.2.4 після слів « …між пов'язаними сторонами» доповнити словами « та/або в контрольованих операціях.»;
8) в підпункті 39.3.2.7. в частині 3 після слів «та/або зіставні особи;» доповнити новим абзацом наступного змісту:
«щодо якої є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники контрольованої операції, які використовуються для розрахунку показників рентабельності, передбачених підпунктом 39.3.2.5 цього підпункту;
9) підпункт 39.4.4. викласти в такій редакції:
«39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті .
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті.» ;
10) в підпункті «и» підпункту 39.4.6. після слів: «обґрунтування вибору та інформація про зіставні операції (зіставних осіб) і джерела інформації, які використовувалися для аналізу;» (абзац четвертий) додати нову частину (абзац) такого змісту:
«обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності відповідно до підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 цієї статті інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності;»
11) підпункт 39.5.2.7. доповнити новим абзацом такого змісту:
«Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки до завершення судових процедур.»;
12 в підпункті 39.5.2.12. слова «методів (комбінації методів)» замінити словами «методології та процедур»;
13) підпункт 39.5.2.13. викласти в такій редакції:
«39.5.2.13. Контролюючий орган, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», має право:
а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які
є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав) що є предметом контрольованої операції.
У разі ненадання платниками податків, зазначеними у підпункті «а» цього підпункту, документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та/або надання неповної інформації, контролюючий орган має право провести зустрічну звірку таких платників в порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 цього Кодексу;
б) провести опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованої операції. Платники податків зобов'язані забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», провести опитування відповідних посадових осіб або працівників;
в) надсилати запити компетентним органам іноземних країн стосовно предмету та обставин здійснення контрольованої операції та/або стосовно господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента - сторони контрольованої операції;
г) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосовної контролюючим органом під час перевірки.»;
14) в пункті 39.6.2.7. після слів «…що є предметом договору,» доповнити словами «принципу "витягнутої руки",»
«У статті 42:
у пункті 42.2 після слова «визначеному пунктом 42.4» замінити на слова «визначеному пунктами 42.4 та 42.5»;
статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
«42.5 Листування контролюючих органів з платниками податків може здійснюватись шляхом надсилання електронних листів на електронну адресу платника податків, обов’язково наданої у визначеному порядку.
Датою вручення платнику податків документа є дата направлення електронного листа на електронну адресу платника податків.».
 
    -47- Южаніна Н.П.
після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. У пункті 30.4 статті 30 слова «податкової пільги» замінити словами «податкової пільги (крім податкових пільг з податку на додану вартість)»;
 
Враховано    
    -48- Мушак О.П.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"У пункті 30.4 статті 30 після слів "декілька податкових періодів" доповнити словами "крім податкових пільг з податку на додану вартість, ";
 
Враховано    
    -49- Острікова Т.Г.
Після пункту 3 доповнити новим пунктом в такій редакції:
4. У статті 39 «Трансфертне ціноутворення»:
1)у підпункті 39.1.4. слова «за методами» замінити словами «за методологією та процедурою»;
2)у підпункті 39.2.1.1. :
підпункт «г» доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених під1пунктами "а" - "в" цього підпункту, визнаються неконтрольованими.»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.»;
3) підпункт 39.2.1.4. викласти в такій редакції:
«Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:
а) операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
б) операції з придбання (продажу) послуг;
в) операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;
г) фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
ґ) операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
д) операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні;
4) підпункт 39.2.1.5. викласти в такій редакції:
«Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 цього пункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб та операції між відповідним резидентом та жодною з таких осіб не визнавалась платником податку контрольованою операцією, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо особи до яких перейшло право власності:
не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);
не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).
Для цілей цього підпункту:
під істотними функціями розуміються функції, які платник податків та нерезидент - сторони контрольованої операції, не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб;
під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у платника податків та нерезидента - сторін контрольованої операції;
під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій.»;
5) підпункт 39.2.2.4 доповнити новим (останнім) абзацом такого змісту:
«Визначення та аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, здійснюється на підставі укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операції та фактичних обставин її проведення відповідно до суті операції.»;
6) доповнити підпункт 39.2.2 новими підпунктами відповідно нумерації такого змісту:
« 39.2.2.9. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції також можуть враховуватися характеристики активів, використаних сторонами у контрольованій операції, зокрема, але не виключно:
тип активу (виробниче обладнання, нематеріальні активи, фінансові активи тощо);
природа активу (вік, ринкова вартість, розташування, наявність прав захисту тощо).
Визначення та аналіз впливу нематеріальних активів, на умови контрольованої та зіставних операцій, здійснюється з урахуванням, зокрема, але не виключно:
юридичного володіння нематеріальними активами та договорних умов їх використання;
категорії та характеристик нематеріальних активів (ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, стадія розробки тощо);
договірної та фактичної діяльності сторін, пов’язаної із розробкою, вдосконаленням, підтримкою, захистом і експлуатацією таких активів.
39.2.2.10. Якщо фактичні умови здійсненої контрольованої операції не відповідають умовам укладеного (письмового) договору та/або фактичні дії сторін контрольованої операції і фактичні обставини її проведення відрізняються від умов такого договору, то комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.
39.2.2.11. Якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена), для цілей трансфертного ціноутворення вона має розглядатись згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення, зокрема, враховуються функції, які фактично виконувались сторонами операції, активи, які фактично використовувались, і ризики, які фактично взяла на себе та контролювала кожна зі сторін.»;
7) в підпункті 39.3.2.4 після слів « …між пов'язаними сторонами» доповнити словами « та/або в контрольованих операціях.»;
8) в підпункті 39.3.2.7. в частині 3 після слів «та/або зіставні особи;» доповнити новим абзацом наступного змісту:
«щодо якої є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники контрольованої операції, які використовуються для розрахунку показників рентабельності, передбачених підпунктом 39.3.2.5 цього підпункту;
9) підпункт 39.4.4. викласти в такій редакції:
«39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті .
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті.» ;
10) в підпункті «и» підпункту 39.4.6. після слів: «обґрунтування вибору та інформація про зіставні операції (зіставних осіб) і джерела інформації, які використовувалися для аналізу;» (абзац четвертий) додати нову частину (абзац) такого змісту:
«обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності відповідно до підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 цієї статті інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності;»
11) підпункт 39.5.2.7. доповнити новим абзацом такого змісту:
«Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки до завершення судових процедур.»;
12 в підпункті 39.5.2.12. слова «методів (комбінації методів)» замінити словами «методології та процедур»;
13) підпункт 39.5.2.13. викласти в такій редакції:
«39.5.2.13. Контролюючий орган, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», має право:
а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які
є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав) що є предметом контрольованої операції.
У разі ненадання платниками податків, зазначеними у підпункті «а» цього підпункту, документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та/або надання неповної інформації, контролюючий орган має право провести зустрічну звірку таких платників в порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 цього Кодексу;
б) провести опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованої операції. Платники податків зобов'язані забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», провести опитування відповідних посадових осіб або працівників;
в) надсилати запити компетентним органам іноземних країн стосовно предмету та обставин здійснення контрольованої операції та/або стосовно господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента - сторони контрольованої операції;
г) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосовної контролюючим органом під час перевірки.»;
14) в пункті 39.6.2.7. після слів «…що є предметом договору,» доповнити словами «принципу "витягнутої руки",»
 
Враховано    
    -50- Долженков О.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 3-1 наступного змісту:
«3-1. В статтю 39 внести наступні зміни:
1) У підпункті 39.2.1.5. абзац перший після слова «декількох» доповнити словом «непов’язаних»;
2) У підпункті 39.2.1.5 в абзаці першому словосполучення «якщо ці особи» замінити на словосполучення «якщо ці непов’язані особи»;
3) В абзаці третьому підпункту 39.3.2.8 словосполучення «декілька податкових періодів (років) замінити на словосполучення «три податкових періоди (роки), що передують звітному (податковому) періоду (року).»;
4) В абзаці четвертому підпункту 39.3.2.8 словосполучення «декількох податкових періодів (років) замінити на словосполучення «трьох податкових періодів (років), що передують звітному (податковому) періоду (року).»;
5) У підпункті 3 підпункту 39.3.2.9:
цифри «20» замінити на цифри «25»;
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Якщо вимоги з трансфертного ціноутворення у країні іншої сторони контрольованої операції передбачають інший відсоток володіння корпоративними правами для зіставних юридичних осіб, ніж передбачений в цьому абзаці (але не більше 50 відсотків), такі особи можуть вважатись зіставними.»;
6) Підпункт 39.4.4 викласти в наступній редакції:
«На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання запиту подають документацію щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у підпункті 39.4.6 цього пункту, у паперовому або електронному вигляді (в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).»;
7) У підпункті 39.4.6 словосполучення « (сума та валюта платежів, дата, платіжні документи)» замінити на словосполучення « (сума та валюта платежів, дата, номер та дата платіжних документів)»;
8) У підпункті 39.5.2.3 словосполучення «робочих днів з дати початку» та «робочих днів з дати отримання» замінити на словосполучення «робочих днів, що настають за датою початку», «робочих днів, що настають за датою отримання» відповідно;
9) У підпункті 39.5.2.20 слова та цифри «30 днів з дня» замінити на слова та цифри «30 днів, що настають за днем».
 
Відхилено    
    -51- Острікова Т.Г.
Після пункту 3 доповнити новим пунктом в такій редакції:
«4. У статті 39 «Трансфертне ціноутворення»:
1)у підпункті 39.1.4. слова «за методами» замінити словами «за методологією та процедурою»;
2)у підпункті 39.2.1.1. :
підпункт «г» доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених під1пунктами "а" - "в" цього підпункту, визнаються неконтрольованими.»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.»;
3) У підпункті 39.2.1.2. абзац п’ятий викласти в такій редакції «У разі внесення змін до переліку держав (територій) для цілей підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 цього підпункту, вони набирають чинності з 1 січня звітного року, що настає за календарним роком, у якому внесено такі зміни.»;
4) підпункт 39.2.1.4. викласти в такій редакції:
«Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:
а) операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
б) операції з придбання (продажу) послуг;
в) операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;
г) фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
ґ) операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
д) операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні;
5) підпункт 39.2.1.5. викласти в такій редакції:
«Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 цього пункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб та операції між відповідним резидентом та жодною з таких осіб не визнавалась платником податку контрольованою операцією, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо особи до яких перейшло право власності:
не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);
не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).
Для цілей цього підпункту:
під істотними функціями розуміються функції, які платник податків та нерезидент - сторони контрольованої операції, не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб;
під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у платника податків та нерезидента - сторін контрольованої операції;
під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій.»;
6) підпункт 39.2.2.4 доповнити новим (останнім) абзацом такого змісту:
«Визначення та аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, здійснюється на підставі укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операції та фактичних обставин її проведення відповідно до суті операції.»;
7) доповнити підпункт 39.2.2 новими підпунктами відповідно нумерації такого змісту:
« 39.2.2.9. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції також можуть враховуватися характеристики активів, використаних сторонами у контрольованій операції, зокрема, але не виключно:
тип активу (виробниче обладнання, нематеріальні активи, фінансові активи тощо);
природа активу (вік, ринкова вартість, розташування, наявність прав захисту тощо).
Визначення та аналіз впливу нематеріальних активів, на умови контрольованої та зіставних операцій, здійснюється з урахуванням, зокрема, але не виключно:
юридичного володіння нематеріальними активами та договорних умов їх використання;
категорії та характеристик нематеріальних активів (ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, стадія розробки тощо);
договірної та фактичної діяльності сторін, пов’язаної із розробкою, вдосконаленням, підтримкою, захистом і експлуатацією таких активів.
39.2.2.10. Якщо фактичні умови здійсненої контрольованої операції не відповідають умовам укладеного (письмового) договору та/або фактичні дії сторін контрольованої операції і фактичні обставини її проведення відрізняються від умов такого договору, то комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.
39.2.2.11. Якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена), для цілей трансфертного ціноутворення вона має розглядатись згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення, зокрема, враховуються функції, які фактично виконувались сторонами операції, активи, які фактично використовувались, і ризики, які фактично взяла на себе та контролювала кожна зі сторін.»;
8) в підпункті 39.3.2.4 після слів « …між пов'язаними сторонами» доповнити словами « та/або в контрольованих операціях.»;
9) в підпункті 39.3.2.7. в частині 3 після слів «та/або зіставні особи;» доповнити новим абзацом наступного змісту:
«щодо якої є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники контрольованої операції, які використовуються для розрахунку показників рентабельності, передбачених підпункту 39.3.2.5 цього підпункту;
10) підпункт 39.4.4. викласти в такій редакції:
«39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті .
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті.» ;
11) в підпункті «и» підпункту 39.4.6. після слів: «обґрунтування вибору та інформація про зіставні операції (зіставних осіб) і джерела інформації, які використовувалися для аналізу;» (абзац четвертий) додати нову частину (абзац) такого змісту:
«обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності відповідно підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 цієї статті інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності;»
12) підпункт 39.5.2.7. доповнити новим абзацом такого змісту:
«Перебіг строку проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки до завершення судових процедур.»;
13) в підпункті 39.5.2.12. слова «методів (комбінації методів)» замінити словами «методології та процедур»;
14) підпункт 39.5.2.13. викласти в такій редакції:
«39.5.2.13. Контролюючий орган, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», має право:
а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які
є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав) що є предметом контрольованої операції.
У разі ненадання платниками податків, зазначеними у підпункті «а» цього підпункту, документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та/або надання неповної інформації, контролюючий орган має право провести зустрічну звірку таких платників в порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 цього Кодексу;
б) провести опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованої операції. Платники податків зобов'язані забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», провести опитування відповідних посадових осіб або працівників;
в) надсилати запити компетентним органам іноземних країн стосовно предмету та обставин здійснення контрольованої операції та/або стосовно господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента - сторони контрольованої операції;
г) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосовної контролюючим органом під час перевірки.»;
15) в пункті 39.6.2.7. після слів «…що є предметом договору,» доповнити словами «принципу "витягнутої руки",».
 
Відхилено    
    -52- Різаненко П.О.
Після пункту 3 розділу І проекту Закону додати новий пункт 4 в наступній редакції:
«У статті 42:
у пункті 42.2 після слова «визначеному пунктом 42.4» замінити на слова «визначеному пунктами 42.4 та 42.5»;
статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
«42.5 Листування контролюючих органів з платниками податків може здійснюватись шляхом надсилання електронних листів на електронну адресу платника податків, обов’язково наданої у визначеному порядку.
Датою вручення платнику податків документа є дата направлення електронного листа на електронну адресу платника податків.».
 
Враховано    
46. 4. В абзаці другому пункту 42-1.2 статті 42-1 після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового».
 
-53- Долженков О.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 4-1 наступного змісту:
«4-1. В пункті 43.3 слова та цифри «протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми» замінити на слова та цифри «незалежно від строку виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми».
 
Відхилено   4. В абзаці другому пункту 42-1.2 статті 42-1 після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового».
«__ . Пункт 44.3 статті 44 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі ліквідації платника податків документи, визначені пунктом 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.».
«7. У другому абзаці пункту 44.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів».
«5. У першому абзаці пункту 56.3 слова «протягом десяти календарних днів» замінити словами «протягом десяти робочих днів».
 
    -54- Острікова Т.Г.
Після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__ . Пункт 44.3 статті 44 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі ліквідації платника податків документи, визначені пунктом 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.».
 
Враховано    
    -55- Герега О.В.
Доповнити розділ І законопроекту після пункту такого змісту:
«7. У другому абзаці пункту 44.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів».
 
Враховано    
    -56- Денисенко В.І.
Після пункту 4 доповнити такими пунктами:
«У статті 49:
після пункту 49.1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«49.1-1. Платники податків, які обслуговуються в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, подають податкові декларації з усіх видів загальнодержавних та місцевих податків та зборів до такого контролюючого органу.»
 
Відхилено    
    -57- Мушак О.П.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"Пункт 50.2 статті 50 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Платник податків після отримання актів за результатами камеральних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору з питання, яке перевірялося контролюючим органом".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім";
 
Відхилено    
    -58- Долженков О.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 4-2 наступного змісту: «4-2.
В пункті 54.1:
Словосполучення «та/або грошового зобов’язання» виключити;
Слово «грошового» замінити на слово «податкового».
 
Відхилено    
    -59- Герега О.В.
Доповнити розділ І законопроекту після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:
«5. У першому абзаці пункту 56.3 слова «протягом десяти календарних днів» замінити словами «протягом десяти робочих днів».
 
Враховано    
    -60- Мушак О.П.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"У пункті 56.3 статті 56 слово "календарних" замінити словом "робочих";
 
Враховано    
    -61- Долженков О.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 4-3 наступного змісту:
«4-3. У підпункті 57.-1 1.2:
п’ятий абзац доповнити наступними словами: «або набуває статусу надміру сплачених грошових зобов’язань та підлягає поверненню в порядку ст. 43 цього Кодексу за самостійним рішенням платника податку.»;виключити абзац шостий.».
 
Відхилено    
    -62- Денисенко В.І.
«У абзаці другому пункту 63.3 статті 63 слова «основного та неосновного» виключити.».
 
Відхилено    
    -63- Денисенко В.І.
Пункт 64.7 статті 64 викласти у новій редакції:
«64.7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, визначає порядок обліку великих платників податків та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків.
У разі включення платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків.
Адміністрування всіх податків та зборів за неосновним місцем обліку великих платників податків здійснюється контролюючим органом за основним місцем обліку таких платників.
Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків контролюючий орган, у якому такий платник перебував на обліку, зобов’язаний перевести його на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.».».
 
Відхилено    
47. 5. Абзац перший підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 доповнити словами «та спирту етилового».
 
-64- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 5-1 наступного змісту:
«5-1. Пункт 76.3 викласти в наступній редакції:
«76.3. Камеральна перевірка може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання.».
 
Відхилено   5. Абзац перший підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 доповнити словами «та спирту етилового».
 
    -65- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 5-2 наступного змісту:
«5-2. Абзац 2 пункту 77.1 доповнити реченням наступного змісту: «Включення платника податків до плану-графіку документальних планових перевірок на поточний рік після його оприлюднення забороняється.».
 
Відхилено    
    -66- Острікова Т.Г.
Після пункту 6 законопроекту доповнити новим пунктом (щодо статті 78) :
«___. В підпункті 78.1.2. статті 78 слова «звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення,» замінити словами «звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу,».
 
Відхилено    
    -67- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 5-3 наступного змісту:
«5-3. Доповнити підпункт 78.1.3 абзацом наступного змісту: «У разі надання уточнюючих розрахунків з метою приведення у відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» може бути проведено перевірку лише відповідно до норм пункту 39.5.2.».
 
Відхилено    
    -68- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 5-4 наступного змісту:
«5-4. Виключити підпункт 78.1.8».
 
Відхилено    
48. 6. Підпункт 78.1.18 пункту 78.1 статті 78 доповнити словами «або спирт етиловий».
 
-69- Курячий М.П.
У розділі І Законопроекту:
- Пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. У статті 78:
підпункт 78.1.18 пункту 78.1 доповнити словами «або спирт етиловий»;
в абзаці першому пункту 78.2 слова «або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження» виключити.»;
 
Відхилено   6. Підпункт 78.1.18 пункту 78.1 статті 78 доповнити словами «або спирт етиловий».
«7. У першому абзаці пункту 86.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів».
«7. У першому абзаці пункту 86.8 слова «протягом десяти робочих днів» замінити словами «протягом 15 робочих днів».
 
    -70- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 6-1 наступного змісту:
«6-1. Доповнити статтю 83 пунктами 83.2, 83.3 наступного змісту:
«83.2. Посадовим особам контролюючих органів під час проведення перевірок забороняється використовувати як підставу для висновків податкову інформацію щодо визнання правочинів недійсними до набрання чинності рішення суду про визнання оспорюваних правочинів недійсними за зверненням контролюючих органів відповідно до пп. 20.1.30 п. 20.1 ст. 20 цього Кодексу.
83.3. Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки інших платників податків як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами (іншими платниками податків), а також відносно платників податків по ланцюгу поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, для формування висновків про безтоварність (фіктивність) господарських операцій таких платників податків якщо за результатами складення акту перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків, або не узгоджене або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -71- Долженков О.В.
Доповнити статтю 83 пунктами 83.2 наступного змісту:
«83.2. Посадовим особам контролюючих органів під час проведення перевірок забороняється використовувати як підставу для висновків податкову інформацію щодо визнання правочинів недійсними до набрання чинності рішення суду про визнання оспорюваних правочинів недійсними за зверненням контролюючих органів відповідно до пп. 20.1.30 п. 20.1 ст. 20 цього Кодексу.
 
Відхилено    
    -72- Долженков О.В.
Доповнити статтю 83 пунктом 83.3 наступного змісту:
«83.3. Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки інших платників податків як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами (іншими платниками податків), а також відносно платників податків по ланцюгу поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, для формування висновків про безтоварність (фіктивність) господарських операцій таких платників податків якщо за результатами складення акту перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків, або не узгоджене або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -73- Герега О.В.
Доповнити розділ І законопроекту після пункту 6 пунктом новим 7 такого змісту:
«7. У першому абзаці пункту 86.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів».
 
Враховано    
    -74- Мушак О.П.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"Пункт 86.7 статті 86 після слів "п'яти робочих днів" доповнити словами " (для платників податків, які мають філії - протягом десяти робочих днів)";
 
Враховано по суті   
    -75- Острікова Т.Г.
Доповнити розділ І законопроекту після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
«7. У першому абзаці пункту 86.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів».
 
Враховано по суті   
    -76- Острікова Т.Г.
До розділу І «Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112)»:
1. Доповнити розділ І законопроекту після пункту 6 новими пунктами такого змісту:
«У першому абзаці пункту 86.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів»«.
«У другому абзаці пункту 44.7 слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів»«.
«У першому абзаці пункту 86.8 слова «протягом десяти робочих днів» замінити словами «протягом 15 робочих днів»«.
 
Враховано по суті   
    -77- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 6-2 наступного змісту:
«6-2. Викласти останній абзац пункту 86.7 в наступній редакції:
«Контролюючим органам забороняється приймати рішення про визначення суми грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставі висновків акті перевірки, якими правочини визнані недійсними до набрання чинності рішення суду про визнання оспорюваних правочинів недійсними, за зверненням контролюючих органів відповідно до підпункту 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -78- Герега О.В.
Доповнити розділ І законопроекту після пункту 6 пунктом новим 7 такого змісту:
«7. У першому абзаці пункту 86.8 слова «протягом десяти робочих днів» замінити словами «протягом 15 робочих днів».
 
Враховано    
    -79- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 6-3 наступного змісту:
«6-3. Пункт 87.1 доповнити підпунктом «г» наступного змісту:
«г) за рахунок суми за послуги зв’язку, надані оператором телекомунікацій пільговим категоріям громадян, відповідно до законодавства України.
Оператори телекомунікацій, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу (структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрації, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та контролюючому органу в електронному вигляді розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга». Розмір суми, що зазначений у розрахунку та підтверджений уповноваженим органом, зараховується за відповідною заявою платника податків як сплата податкового зобов’язання оператора телекомунікацій за місцевими податками.
Сума боргу, визначена судовим рішенням, що набрало законної сили щодо фактично наданих послуг зв’язку пільговим категоріям громадян у відповідній адміністративно-територіальній одиниці з урахуванням судових витрат, зараховується в рахунок погашення податкових зобов’язань оператора телекомунікацій з місцевих податків і зборів, що сплачуються до контролюючих органів цієї адміністративно-територіальної одиниці, за відповідною заявою платника податків.
У разі якщо сума коштів, що зазначена у формі «2-пільга» та/або у судовому рішенні не покриває суму податкового зобов’язання оператора телекомунікацій з місцевих податків і зборів, оператор телекомунікацій зобов’язаний провести оплату залишку такого зобов’язання у загальному порядку.».
 
Відхилено    
    -80- Єфімов М.В.
У Розділі І
1) після пункту 6 доповнити новим пунктом в наступній редакції:
«7. у частині п’ятій пункту 89.2 статті 89 слова та цифри «підпунктом 87.3.7 пункту 87.3» замінити словом та цифрами «пунктом 87.3»;
У зв’язку з чим пункти 7-32 Розділу І законопроекту вважати пунктами 8-33 відповідно.
 
Відхилено    
    -81- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 6-4 наступного змісту:
«6-4. В пункті 89.2 слова та цифри «підпунктом 87.3.7» замінити на слова та цифри «пунктом 87.3 статті 87».
 
Відхилено    
49. 7. У пункті 100.9 статті 100:
 
-82- Пинзеник В.М.
Статтю 7 виключити.
 
Враховано      
    -83- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
В Розділі І пункт 7 виключити.
Пункт 100.9 статті 100 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
    -84- Острікова Т.Г.
В розділі І пункт 7 виключити. Пункт 100.9 статті 100 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
50. у абзаці першому слова «крім випадків, передбачених цим пунктом» виключити;
 
      
51. абзац другий та третій виключити.
 
-85- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 7-1 наступного змісту:
«7-1. Абзац другий пункту 102.1 статті 102 викласти в наступній редакції:
«У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку (окрім випадків подання уточнюючого розрахунку у зв’язку із самостійним корегуванням відповідно до статті 39 цього Кодексу).
У разі подання уточнюючого розрахунку у зв’язку із самостійним корегуванням відповідно до статті 39 цього Кодексу перевірка.».
 
Відхилено   8. У пункті 117.3 статті 117 в абзацах першому та другому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового"
 
    -86- Курячий М.П.
Після пункту 7 доповнити пунктом такого змісту:
«_____) у статті 102:
в абзаці першому пункту 102.1 слова та цифри « (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу)» виключити;
пункт 102.2 викласти у такій редакції:
«102.2. Обмеження щодо строку давності проведення перевірок платника податків, визначені в абзаці першому пункту 102.1 цієї статті, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків. При цьому грошове зобов‘язання за результатами такої податкової перевірки може бути нараховане за податкові (звітні) періоди (роки) в межах 1095 днів, що передують дню початку проведення перевірки.»;
пункт 102.3 виключити. «
 
Відхилено    
    -87- Єфімов М.В.
У РозділіІ:
після пункту 8 доповнити новими пунктами в наступній редакції:
«9. У статті 113:
1)назву статті викласти в наступній редакції: «Фінансова відповідальність»
2) у пункті 113.1 та у другому абзаці пункту 113.3 у всіх випадках після слів «штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)» доповнити словами «та/або пені»;
3) пункт 113.2 після слів «передбачених цією главою» доповнити словами «та/або пені»;
4) у пункті 113.3 слова «Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)» замінити словами «Фінансова відповідальність»;
10. У статті 114 та статті 116 у назві та тексті у всіх випадках слова «штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)» замінити словами «фінансової відповідальності»;
11. у пункті 120-1.1 статті 120-1 виключити слова «складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою)».
У зв’язку з чим пункти 9-33 Розділу І законопроекту вважати пунктами 12-36 відповідно.
 
Відхилено    
    -88- Южаніна Н.П.
Після пункту 7 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8. У пункті 117.3 статті 117 в абзацах першому та другому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»
 
Враховано    
    -89- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 7-2 наступного змісту:
«7-2. В підпункті 120.1.1 словосполучення «, складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою)» виключити.
 
Відхилено    
    -90- Острікова Т.Г.
Після пункту 7 законопроекту доповнити новим пунктом щодо статті 120 :
« __. У статті 120:
1) пункт 120.3 викласти такого змісту:
«120.3. Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:»
2) другий абзац пункту 120.3 викласти такого змісту:
«300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання звіту про контрольовані операції;»
3) третій абзац пункту 120.3 викласти такого змісту:
«3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктами 39.4.6 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;»
4) четвертий абзац пункту 120.3 викласти такого змісту:
«300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року – у разі неподання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), визначеної підпунктами 39.4.7 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу;»
5) після четвертого абзацу пункту 120.3 додати нові абзаци такого змісту:
«1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі неподання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;»
6) п’ятий абзац пункту 120.3 викласти такого змісту:
«Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов'язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.»
7) шостий абзац пункту 120.3 викласти такого змісту:
«Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого цим пунктом, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та/або звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.»;
8) Після пункту 120.3. доповнити новим підпунктом абзацами такого змісту:
«120.4. Невключення до поданого звіту про контрольовані операції інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції та/або не включення до поданого звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній інформації, відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції здійснені у відповідному звітному році;
1 відсоток від суми доходу (виручки) учасника міжнародної групи компаній, інформація про якого у порушення вимог цього Кодексу не відображена в звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі ненадання у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній повної інформації щодо учасника міжнародної групи компанії, незалежно від кількості учасників, щодо яких не надана інформація.
Неподання платником податків уточнюючого звіту про контрольовані операції після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання уточнюючого звіту про контрольовані операції.»;
9) Доповнити новим пунктом 120.5. такого змісту:
«120.5. Надання недостовірної інформації у повідомленні про участь у міжнародній групі компаній та/або у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній та/або тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі надання недостовірної інформації у повідомленні про участь у міжнародній групі компаній;
300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі надання недостовірної інформації у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній щодо учасника міжнародної групи компанії.».
10) Відповідно пункт 120.4. вважати пунктом 120.6. та перший абзац викласти такого змісту:
«120.6.Несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:»
абзац другий пункту 120.6. викласти такого змісту:
«одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;»
абзац третій пункту 120.6. викласти такого змісту:
«одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;»
абзац четвертий пункту 120.6. викласти такого змісту:
«двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної підпунктами 39.4.6 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;»
доповнити пункт 120.6. новими абзацами такого змісту:
«трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання глобальної документації з трансфертного ціноутворення, визначеної підпунктами 39.4.7 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, але не більше 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.».
 
Відхилено    
    -91- Герега О.В.
Доповнити розділ І законопроекту після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:
«8. У першому абзаці пункту 120-1 .1. слова « (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою)» замінити словами « (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю); податкової накладної, складеної відповідно до п.198.5 ст.198, п.199.1 ст.199 цього Кодексу)»«.
 
Відхилено    
    -92- Мушак О.П.
Пункт 8 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до статті 120-1) викласти в такій редакції:
«У статті 120-1:
пункт 120-1.1 викласти в такій редакції:
«120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:
10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;
20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;
50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.
Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу у разі здійснення операцій, визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:
340 гривень за кожну таку податкову накладну/розрахунок коригування - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;
680 гривень за кожну таку податкову накладну/розрахунок коригування - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
1020 гривень за кожну таку податкову накладну/розрахунок коригування - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
1360 гривень за кожну таку податкову накладну/розрахунок коригування - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;
1700 гривень за кожну таку податкову накладну/розрахунок коригування - у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.
У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу.
У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог цього Кодексу щодо своєчасності реєстрації таких документів в Єдиному реєстрі податкових накладних, штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.2 цієї статті, не застосовуються.
1)пункт 120-1.2 викласти в такій редакції:
120-1.2. Відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), що зазначена у податковому повідомленні - рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено. Відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу у разі здійснення операцій, визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту), що зазначена у податковому повідомленні - рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 1700 гривень за кожну таку податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу.»
Пункт 8 розділу Ізаконопроекту вважати пунктом 9 відповідно.
 
Відхилено    
52. 8. У статті 120-2:
 
   8. У статті 120-2:
 
53. 1) у пункті 120-2.1 після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   1) у пункті 120-2.1 після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
54. 2) у пункті 120-2.2:
 
   2) у пункті 120-2.2:
 
55. після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
56. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити новими абзацами такого змісту:
 
57. «Відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне та спирт етиловий, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування, -
 
-93- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту слово «та» замінити словом «або» та слова "розрахунку коригування" замінити словами «розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування»
 
Враховано   «Відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування, -
 
58. тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених в такій акцизній накладній/розрахунку коригування»;
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених в такій акцизній накладній/розрахунку коригування»;
 
59. 3) пункт 120-2.3 доповнити словами «, а для спирту етилового - за ставкою, що встановлена на дату реалізації спирту етилового».
 
-94- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 8-1 наступного змісту:
«8-1. В пунктах 126.1, 126.2 слова «грошового» замінити на слова «податкового».
 
Відхилено   3) пункт 120-2.3 доповнити словами «, а для спирту етилового - за ставкою, що встановлена на дату реалізації спирту етилового».
 
    -95- Горбунов О.В.
Доповнити пункт 1 частини першої статті 127 новим абзацом такого змісту:
«виникнення простроченої заборгованості перед Державним спеціалізованим фондом фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.».
 
Відхилено    
60. 9. У статті 128-1:
 
   9. У статті 128-1:
 
61. 1) назву статті після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   1) назву статті після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
62. 2) пункт 128-1.1 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 128-1.1 викласти в такій редакції:
 
63. «128-1.1. Необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра - лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці наливу (відпуску) пального, розташованого на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі –
 
-96- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту слова «наливу (відпуску) пального» замінити словами «відпуску пального наливом з акцизного складу»
 
Враховано   «128-1.1. Необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра - лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі -
 
64. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 150000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір - лічильник, а також за кожне необладнане місце наливу (відпуску) пального або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або не зареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.
 
-97- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту цифри «15» замінити цифрою «2» та слова "наливу (відпуску) пального" замінити словами "відпуску пального наливом з акцизного складу".
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір - лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або не зареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.
 
65. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту, тягне за собою призупинення реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового до моменту обладнання резервуарів та/або місць наливу (відпуску) пального або місць отримання та відпуску спирту етилового на акцизному складі витратомірами-лічильниками/ витратомірами-лічильниками спирту етилового та/або рівномірами-лічильниками з їх відповідною реєстрацією»;
 
-98- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень на тому самому акцизному складі, передбачених абзацом першим цього пункту, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір – лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або не зареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового»;
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень на тому самому акцизному складі, передбачених абзацом першим цього пункту, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір – лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або не зареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.
 
66. 3) доповнити пунктами 128-1.2 та 128-1.3 такого змісту:
 
   3) доповнити пунктами 128-1.2 та 128-1.3 такого змісту:
 
67. «128-1.2. Відсутність реєстрації акцизних складів в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку - розпорядником акцизного складу -
 
-99- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 9 розділу І законопроекту після слова «відсутність» доповнити словами «з вини платника податку»;
 
Враховано   «128-1.2. Відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку - розпорядником акцизного складу -
 
68. тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 000 гривень.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 000 гривень.
 
69. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -
 
   Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -
 
70. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2 000 000 гривень.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2 000 000 гривень.
 
71. 128-1.3. Незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасної передачі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, електронних документів, що містять дані щодо фактичних залишків пального та обсягу обігу пального або спирту етилового, -
 
   128-1.3. Незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасної передачі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, електронних документів, що містять дані щодо фактичних залишків пального та обсягу обігу пального або спирту етилового, -
 
72. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 гривень за кожний не переданий електронний документ».
 
-100- Герега О.В.
1)Доповнити розділ І після пункту 9 новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 після слів «податковим агентом» доповнити словами « у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу»«
«Пункт 129.9 статті 129 виключити»«
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 гривень за кожний не переданий електронний документ».
1)Доповнити розділ І після пункту 9 новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 після слів «податковим агентом» доповнити словами « у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу»«
«Пункт 129.9 статті 129 виключити»«
«__. В підпункті 129.1.3. пункту 129.1 статті 129 після слів «…спливу 90 календарних днів» додати слова « (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу),»
«9-1. В абзаці другому пункту 129.4 словосполучення «за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення,» замінити на словосполучення «починаючи з 91 календарного дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання,».
"Пункт 129.9 статті 129 виключити";
«У підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133:
в абзаці першому після слів «установою та організацією» доповнити словами «для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств»;
в абзаці третьому після слова «учасників» доповнити словами «у розумінні Цивільного кодексу України»;
в абзаці четвертому після слів «неприбутковим організаціям відповідного виду» доповнити словами «іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів)».
«У підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133:
в абзаці першому після слів «установою та організацією» доповнити словами «для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств»;
в абзаці третьому після слова «учасників» доповнити словами «у розумінні Цивільного кодексу України»;
в абзаці четвертому після слів «неприбутковим організаціям відповідного виду» доповнити словами «іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів)».
«….У пункті 138.3.3. пункту 138.3 статті 138 слова та цифри:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень
2
замінити словами та цифрами:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 гривень
2
«Статтю 138 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«138.4. Вимоги пунктів 138.1 - 138.3 цієї статті не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди.»
«У підпункті 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 слова «у тому числі необоротних активів» у всіх випадках доповнити словами « (крім активів з права користування за договорами оренди)».
«Абзац другий підпункту 140.5.4. пункту 140.5. статті 140 доповнити після слів «та крім бюджетних установ» словами «Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів».
«Підпункт 141.1.3 пункту 141.3 статті 141 доповнити абзацом третім такого змісту:
«на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
«У пункті 164.2 статті 164:
у підпункті 164.2.8 слова «крім зазначених у підпункті» замінити словами «крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та»;
у підпункті 164.2.9 слова «165.1.2,» виключити.»
«10. Підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 доповнити новим абзацом такого змісту:
Суб’єкти господарювання – експортери у разі відсутності в них довідки, передбаченої цим підпунктом, щодо походження закупленої у фізичних осіб сільськогосподарської продукції, у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до митного оформлення експорту такої сільгосппродукції сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми (вартості) непідтвердженої такою довідкою сільгосппродукції, закупленої за податковий (звітний) місяць».
«у підпункті 165.1.26. пункту 165.1. статті 165 слова «з бюджету» виключити»
В підпункті 165.1.27 словосполучення «страховика-резидента» замінити на словосполучення «страховика-резидента або страховика-нерезидента».
Підпункт 170.11.1 після кінцевої фрази «цього Кодексу» доповнити фразою «, а також, крім доходів, визначених підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.».
Підпункт 165.1.39. пункту 165.1 статті 165 викласти у такій редакції:
«165.1.39 вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - в частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі»;
« В підпункті 166.3.9 словосполучення «та другого ступенів» замінити на слово «ступеня».
 
    -101- Острікова Т.Г.
Доповнити розділ І після пункту 9 новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 після слів «податковим агентом» доповнити словами «у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу»«
«Пункт 129.9 статті 129 виключити»«
 
Враховано по суті   
    -102- Острікова Т.Г.
Після пункту 9 законопроекту додати новий пункт ( щодо статті 129):
«__. В підпункті 129.1.3. пункту 129.1 статті 129 після слів «…спливу 90 календарних днів» додати слова « (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу),»
 
Враховано    
    -103- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-1 наступного змісту:
«9-1. В абзаці другому пункту 129.4 словосполучення «за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення,» замінити на словосполучення «починаючи з 91 календарного дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання,».
 
Враховано    
    -104- Мушак О.П.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"Пункт 129.9 статті 129 виключити";
 
Враховано    
    -105- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 розділу Ідоповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133:
в абзаці першому після слів «установою та організацією» доповнити словами «для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств»;
в абзаці третьому після слова «учасників» доповнити словами «у розумінні Цивільного кодексу України»;
в абзаці четвертому після слів «неприбутковим організаціям відповідного виду» доповнити словами «іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів)».
 
Враховано    
    -106- Острікова Т.Г.
Після пункту 9 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133:
в абзаці першому після слів «установою та організацією» доповнити словами «для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств»;
в абзаці третьому після слова «учасників» доповнити словами «у розумінні Цивільного кодексу України»;
в абзаці четвертому після слів «неприбутковим організаціям відповідного виду» доповнити словами «іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів)».
 
Враховано    
    -107- Денисенко В.І.
«__. Пункт 134.1 статті 134 доповнити новим підпунктом 134.1.5 такого змісту:
«134.1.5. дохід від діяльності з обміну валют, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.9 статті 141 цього Кодексу.».
Статтю 136 доповнити новим підпунктом 136.7 такого змісту:
«136.7 Під час проведення платником податку – небанківською фінансовою установою діяльності з обміну валют, одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, встановлюється фіксований розмір податку, у сумі 2 500 гривень на місяць з кожного пункту обміну валюти.».»
«__. Статтю 137 доповнити новим підпунктом 137.9 такого змісту:
«137.9 Платники податку – небанківські фінансові установи, які здійснюють відповідно до законодавства діяльність з обміну валют, сплачують податок за ставкою, визначеною пунктом 136.7 статті 136 цього Кодексу, з поданням податкової декларації з податку на прибуток в порядку та строки, які встановлені для місячного податкового (звітного) періоду.».»
«__. Статтю 141 доповнити новим підпунктом 141.9 такого змісту:
«141.9 Особливості оподаткування небанківських фінансових установ, які здійснюють діяльність з обміну валют.
Небанківські фінансові установи, які здійснюють відповідно до законодавства діяльність з обміну валют, сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, та фіксований розмір податку, визначений у пункті 136.7 статті 136 цього Кодексу.
Нарахований небанківськими фінансовими установами, які здійснюють відповідно до законодавства діяльність з обміну валют, податок у розмірі, визначеному у пункті 136.7 статті 136 цього Кодексу, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта».
 
Відхилено    
    -108- Продан О.П.
Розділ І законопроекту після пункту 9 доповнити новими пунктами такого змісту:
«10. Пункт 134.1 статті 134 доповнити підпунктом 134.1.6 такого змісту:
«134.1.6. прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності) та витратами, пов’язаними з їх придбанням та/або майнінгом, з урахуванням особливостей, передбачених цим Розділом.».
11. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9 такого змісту:
«141.9. Особливості оподаткування операцій з віртуальними активами
141.9.1. Фінансовий результат за операціями з віртуальними активами визначається окремо від фінансового результату за іншими видами діяльності платника податку відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від’ємного фінансового результату від операцій з віртуальними активами, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від операцій з віртуальними активами, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Позитивне значення фінансового результату за операціями з віртуальними активами (загальна сума прибутків від операцій з віртуальними активами перевищує загальну суму збитків від операцій з віртуальними активами з урахуванням суми від’ємного фінансового результату, не врахованого у попередніх податкових (звітних) періодах) не включається до загального фінансового результату до оподаткування та оподатковується окремо.
Від’ємне значення фінансового результату за операціями з віртуальними активами (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження віртуальних активів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій) не зменшує загального фінансового результату до оподаткування поточного звітного періоду.
141.9.2. Якщо за результатами звітного податкового періоду отримано від’ємне значення фінансового результату від операцій з віртуальними активами (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження віртуальних активів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження віртуальних активів зменшує фінансовий результат від операцій з віртуальними активами наступних податкових (звітних) періодів, що настають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
141.9.3. Прибуток платників податку, що здійснюють операції з віртуальними активами, розрахований відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст.134 цього Кодексу, оподатковується за ставкою, передбаченою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Якщо до прибутку платників податку від операцій з певними товарами встановлена інша ставка податку, ніж встановлена для прибутку, розрахованого відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст.134 цього Кодексу, то така інша ставка податку поширюється на операції з токенами-активами, які посвідчують права на відповідні товари.
141.9.4. Нарахований платником податку, що здійснює операції з віртуальними активами, податок на прибуток від таких операцій не зменшує фінансового результату до оподаткування такого платника податку за результатами звітного періоду.».
12. Пункт 164.2 статті 164 доповнити підпунктом 164.2.20 наступного змісту:
«164.2.20. прибуток від операцій з віртуальними активами.
Підпункт 164.2.20 вважати підпунктом 164.2.21».
 
Відхилено    
    -109- Кривенко В.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"У статті 136:
1) у пункті 136.5 цифри "134.1.4" виключити;
2) пункт 136.6 виключити";
 
Відхилено    
    -110- Бабак А.В.
Андрієвський Д.Й.
Острікова Т.Г.
Після частини 9 доповнити новою частиною 10 такого змісту:
«пункт 137.5 статті 137 доповнити підпунктом «г» такого змісту:
«г) платників податку, які виробляють, транспортують та/або постачають теплову енергію, надають послуги з постачання теплової енергії або централізованого опалення та постачання гарячої води.».
 
Відхилено    
    -111- Острікова Т.Г.
Після пункту 9 законопроекту та нових доданих вище пунктів додати новий пункт:
«___. Пункт 137.5. доповнити новими підпунктами такого змісту:
«г) постійних представництв нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України.».
 
Відхилено    
    -112- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-2 наступного змісту:
«9-2. Абзац третій пункту 138.2 після слова «ліквідації» доповнити словосполученням «, викрадення або іншого протиправного заволодіння, що підтверджується відповідно до законодавства,».
 
Відхилено    
    -113- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«доповнити підпункт 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 двома абзацами такого змісту:
"Для основних засобів, які отримані лізингоодержувачем за договором фінансового лізингу, мінімально допустимий строк амортизації цих основних засобів визначається із застосуванням понижуючого коефіцієнта 0,5 до мінімально допустимих строків амортизації таких основних засобів, встановлених цим підпунктом, при цьому положення абзацу чотири підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу не застосовуються.
Абзац п'ятий підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу застосовується тільки до основних засобів, які були отримані за договором фінансового лізингу, після набрання чинності абзацом п'ятим підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -114- Кірш О.В.
Доповнити розділ Ізаконопроекту новими пунктами такого змісту:
«….У пункті 138.3.3. пункту 138.3 статті 138 слова та цифри:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень2
замінити словами та цифрами:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 гривень2
 
Враховано    
    -115- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 138 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«138.4. Вимоги пунктів 138.1 - 138.3 цієї статті не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оперативної оренди.»
 
Відхилено    
    -116- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
2.Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 138 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«138.4. Вимоги пунктів 138.1 - 138.3 цієї статті не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди.»
 
Враховано    
    -117- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-3 наступного змісту:
«9-3. Пункт 140.4 доповнити підпунктом 140.4.2-1 наступного змісту:
«140.4.2-1 платником податку - правонаступником на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується шляхом:
приєднання, злиття, перетворення – у періоді підписання передавального акта;
поділу, виділення - у періоді підписання розподільчого балансу пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.».
 
Відхилено    
    -118- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 слова «у тому числі необоротних активів» у всіх випадках замінити словами «у тому числі основних засобів».
 
Відхилено    
    -119- Довбенко М.В.
3.Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 слова «у тому числі необоротних активів» у всіх випадках доповнити словами « (крім активів з права користування за договорами оренди)».
 
Враховано    
    -120- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий підпункту 140.5.4. пункту 140.5. статті 140 доповнити після слів «та крім бюджетних установ» словами «Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів».
 
Враховано    
    -121- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-4 наступного змісту:
«9-4. Підпункт 140.5.9 після словосполучення «неприбутковим організаціям» доповнити словосполученням « (крім професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок)».
 
Відхилено    
    -122- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Після пункту 9 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 141.1.3 пункту 141.3 статті 141 доповнити абзацом третім такого змісту:
«на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
Враховано    
    -123- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 141.4.10. пункту 141.4. статті 141 викласти у такій редакції:
«141.4.10. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді:
процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями;
доходів від погашення або інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
доходів від продажу або іншого відчуження державних цінних паперів;
доходів у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.»
 
Відхилено    
    -124- Долженков О.В.
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 141.4.10. пункту 141.4. статті 141 після словосполучення «доходи, отримані» доповнити словом та розділовим знаком «резидентами /» та після словосполучення «процентів, сплачених» доповнити словом та розділовим знаком «резидентам /»
 
Відхилено    
    -125- Кривенко В.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"У пункті 141.8 статті 141:
в абзаці другому слова: "підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 136.6 статті 136 цього Кодексу" замінити словами: "визначений підпунктом 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, підлягає оподаткуванню виключно за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу";
абзац четвертий виключити";
 
Відхилено    
    -126- Сидорович Р.М.
У Розділі І законопроекту:
Доповнити пунктом 9-1:
«9-1. У статті 141:
1) доповнити підпунктом 141.9 такого змісту:
«Звільняється від оподаткування податком на прибуток сума кредиторської заборгованості боржника, яка визнана судом в межах провадження справи про неплатоспроможність та включена до реєстру вимог кредиторів і відповідно до затвердженого судом плану санації підлягає списанню (прощенню).»
 
Відхилено    
    -127- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У пункті 164.2 статті 164:
у підпункті 164.2.8 слова «крім зазначених у підпункті» замінити словами «крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та»;
у підпункті 164.2.9 слова «165.1.2,» виключити.»
 
Враховано    
    -128- Кривенко В.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"У підпункті 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 після слова: "призів" додати слова в дужках: " (крім виграшів та призів у лотерею у розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)";
 
Відхилено    
    -129- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац сьомий підпункту 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 після слів «страхових відшкодувань» доповнити словами «у тому числі відшкодувань моральної шкоди, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я»;
 
Відхилено    
    -130- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«пункт 164.4 статті 164 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Абзац перший цього пункту не застосовується до доходів, особливості оподаткування яких визначені пунктами 170.2 та 170.8 статті 170 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
    -131- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У пункті 165.1 статті 165:
підпункт 165.1.2 викласти у наступній редакції:
«165.1.2. сума доходів, отриманих платником податку (резидентом або нерезидентом) у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, облігації місцевих позик, боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, та на боргові зобов'язання Національного банку України; сума процентів, отриманих нерезидентами за надані державі або бюджету Автономної Республіки Крим чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за надані суб'єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями;»
у підпункті 165.1.40 після слів «165.1.40. сума доходу, отриманого платником податку внаслідок» доповнити словами «обов’язкового продажу акцій на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, якщо така сума не перевищує 0,5 розміру податкової соціальної пільги, встановленої підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, станом на початок звітного року, або внаслідок»;
підпункт 165.1.52 після слів «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику» доповнити словами «та облігаціями місцевих позик»;
 
Відхилено    
    -132- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-5 наступного змісту:
«9-5. Підпункт 165.1.11 викласти в наступній редакції:
«165.1.11. кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт та / або відшкодовані платнику податку у зв’язку зі здійсненням витрат для потреб податкового агенту і розраховані згідно із статті 170 цього Кодексу, а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження;».
 
Відхилено    
    -133- Давиденко В.М.
Після пункту 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. У підпункті 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 після слів «благодійної організації» доповнити словами «, профспілкової організації»
 
Відхилено    
    -134- Продан О.П.
Після пункту 9 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«10. Підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 доповнити новим абзацом такого змісту:
Суб’єкти господарювання – експортери у разі відсутності в них довідки, передбаченої цим підпунктом, щодо походження закупленої у фізичних осіб сільськогосподарської продукції, у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до митного оформлення експорту такої сільгосппродукції сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми (вартості) непідтвердженої такою довідкою сільгосппродукції, закупленої за податковий (звітний) місяць».
 
Враховано    
    -135- Горват Р.І.
доповнити розділ Іпроекту Закону новим пунктом такого змісту:
«у підпункті 165.1.26. пункту 165.1. статті 165 Податкового кодексу України слова «з бюджету» виключити»
 
Враховано    
    -136- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 165.1.27 пункту 165.1 статті 165:
1) абзац перший після слів «страхового відшкодування» доповнити словами «в тому числі відшкодування моральної шкоди, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я»;
2) абзац сьомий доповнити словами «або розмір шкоди, визначений законом».
 
Відхилено    
    -137- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-6 наступного змісту:
«9-6. В підпункті 165.1.27 словосполучення «страховика-резидента» замінити на словосполучення «страховика-резидента або страховика-нерезидента».
 
Враховано    
    -138- Долженков О.В.
Підпункт 170.11.1 після кінцевої фрази «цього Кодексу» доповнити фразою «, а також, крім доходів, визначених підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.».
 
Враховано    
    -139- Кірш О.В.
Доповнити розділ Ізаконопроекту новими пунктами такого змісту:
…. Підпункт 165.1.39. пункту 165.1 статті 165 викласти у такій редакції:
«165.1.39 вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - в частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі»;
 
Враховано    
    -140- Кривенко В.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"Доповнити пункт 165.1 статті 165 новим підпунктом 165.1.46 такого змісту:
"165.1.46. виграш (приз) у лотерею, розмір (вартість) якого не перевищує 15 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом на 1 січня податкового (звітного) року";
 
Відхилено    
    -141- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 9 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«в підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 слова «з урахуванням курсових різниць» видалити»;
 
Відхилено    
    -142- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-7 наступного змісту:
«9-7. В підпункті 166.3.9 словосполучення «та другого ступенів» замінити на слово «ступеня».
 
Враховано    
    -143- Фролов М.О.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У пункті 167.5 статті 167:
абзац перший підпункту 167.5.2 після слова «підприємств» доповнити словами «та/або суб’єктами господарювання - резидентами, які не є платниками податку на прибуток»;
в абзаці першому підпункту 167.5.4 слова «та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток» виключити;
 
Відхилено    
    -144- Довбенко М.В.
Після підпункту 9 пункту І доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«У абзацах першому та другому підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 слова «такого відокремленого підрозділу» замінити словами «об’єкта нерухомого майна юридичної особи щодо якого проведена державна реєстрація прав на нерухоме майно, що є робочим місцем працівника, який входить до штатного розпису відокремленого підрозділу».
У абзаці першому підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 слова «за місцезнаходженням відокремлених підрозділів» замінити словами «за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна юридичної особи щодо якого проведена державна реєстрація прав на нерухоме майно, що є робочим місцем працівника, який входить до штатного розпису відокремленого підрозділу».
 
Відхилено    
73. 10. У пункті 168.5 статті 168 після слів «органів і підрозділів цивільного захисту, « доповнити словами «податкової міліції, «.
 
-145- Вадатурський А.О.
Після пункту «10. У пункті 168.5 статті 168 після слів «органів і підрозділів цивільного захисту,» доповнити словами «податкової міліції,»:» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«11. Статтю 170 доповнити новим пунктом 170.13 такого змісту:
«170.13. Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у разі здійснення перевезення пасажирів легковим автомобілем за викликом.
170.13.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів за здійснення перевезення пасажирів легковим автомобілем за викликом є особа, яка здійснює таке нарахування.
Якщо дохід за здійснення перевезення пасажирів легковим автомобілем за викликом отримано від фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку. Сума отриманого доходу включається платником податку до складу загального річного оподатковуваного доходу.
170.13.2. Доходи, зазначені у підпункті 170.13.1 цього пункту, оподатковуються платником податку за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.
170.13.3. Суб'єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням інформаційних послуг з диспетчерського управління (інформаційно–диспетчерські служби), з якими платником податку укладено договори про надання інформаційних послуг з диспетчерського управління, зобов'язані надіслати інформацію про вартість здійснених платником податку перевезень пасажирів до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з надання інформаційних послуги з диспетчерського управління, несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності».»
У зв’язку з чим пункти 11-25 вважати пунктами 12-26 відповідно
 
Відхилено   10. У пункті 168.5 статті 168 після слів «органів і підрозділів цивільного захисту, « доповнити словами «податкової міліції, «.
З підпункту 170.2.9 виключити словосполучення « (крім операцій з цінними паперами, визначеними у пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)».
11. У статті 172:
1) у пункті 172.3:
У реченні третьому абзацу третього перед словом «розміщення» доповнити словом «нотаріусів», а слова «діяльності) до» замінити словами «діяльності) до/з»;
Речення третє абзацу третього пункту 172.3. статті 172 після слів «мережі Інтернет» доповнити словами «, та має підтверджену підписаним протоколом обміну між усіма вже авторизованими електронними майданчиками можливість використовувати інформацію та документи, які були розміщені на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого іншого вже авторизованого електронного майданчика
Ці положення застосовуються до положень статті 172 цього Кодексу.».
 
    -146- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 10 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«у статті 170:
а) У підпункті 170.2.2 пункту 170.2 слова «з урахуванням курсової різниці (за наявності),» видалити та доповнити новими абзацами такого змісту:
«Якщо доходи від продажу або іншого відчуження інвестиційного активу виражені в іноземній валюті (у тому числі якщо умовами договору або емісії (випуску) передбачено виплату доходу в національній валюті, що є еквівалентом суми в іноземній валюті), то інвестиційний прибуток визначається в іноземній валюті як різниця між доходом в іноземній валюті та витратами на його придбання в іноземній валюті. При цьому якщо витрати на придбання інвестиційного активу понесені в національній валюті, то для цілей розрахунку інвестиційного прибутку сума витрат перераховується в іноземній валюті за офіційним курсом національної валюти до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату понесення таких витрат. Для цілей обліку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами отримана різниця в іноземній валюті (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) перераховується в національній валюті за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату виплати платнику податку доходу, незалежно від того, в якій валюті здійснюється така виплата.
Якщо витрати на придбання інвестиційного активу здійснені в іноземній валюті, а доходи від його продажу або іншого відчуження виражені в національній валюті та така сума не є еквівалентом іноземної валюти згідно умов зобов’язання, то інвестиційний прибуток або збиток визначається в національній валюті як різниця між доходом в національній валюті, отриманим платником податку від продажу або іншого відчуження інвестиційних активів, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого окремого пакета цінних паперів, перерахованих в національній валюті за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, на дату понесення таких витрат.»
б) 170.8.2 пункту 170.8 доповнити новим абзацом наступного змісту:\
«Якщо страхові внески та/або страхові виплати (викупні суми) за договорами страхування життя виражені в іноземній валюті (у тому числі якщо умовами договору передбачено сплату внесків та/або здійснення виплат в національній валюті, що є еквівалентом суми в іноземній валюті), то оподаткуванню підлягає різниця між сумою страхової виплати (викупної суми) та сумою сплачених страхових внесків в іноземній валюті. Отримана різниця в іноземній валюті з метою визначення бази оподаткування перераховується в національній валюті за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення страхової виплати (виплати викупної суми) платнику податку, незалежно від того, в якій валюті здійснюється така виплата.»
 
Відхилено    
    -147- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 10 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У пункті 170.2 статті 170:
підпункт 170.2.7. викласти у такій редакції:
«170.2.7. Для цілей цього пункту:
а) термін "інвестиційний актив" включає цінні папери, деривативи чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, та інші фінансові інструменти, що емітовані (випущені, укладені) як резидентами України, так і нерезидентами. До інвестиційних активів також належать цінні папери, деривативи та інші фінансові інструменти, які не допущені до обігу на території України, та придбані платником за межами території України;
б) термін "пакет цінних паперів" означає сукупність цінних паперів одного випуску;
в) термін "ідентичний цінний папір чи дериватив" означає цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення, або деривативи, укладені з одним контрагентом, базовим активом є інвестиційні активи з однаковими реквізитами ідентифікації.»
абзац перший підпункту 170.2.9. доповнити словами «крім випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту та інших доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, зазначених у статті 165 цього Кодексу.
доповнити підпункт 170.2.9.абзацом третім у такій редакції:
«При отриманні платником податків доходів від операцій з інвестиційними активами, які проводяться без участі професійного торговця цінними паперами (у тому числі корпоративні операції емітента, обов’язковий продаж акцій на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, на суму перевищення доходів, зазначених у підпункті 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, та інші операції, які згідно з законодавством можуть проводитись без участі професійного торговця цінними паперами), особою, відповідальною за визначення податкового зобов’язання є платник податку. У такому разі сума податку перераховується ним до бюджету за результатами річного декларування.»
 
Відхилено    
    -148- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 10-1 наступного змісту:
«10-1. З підпункту 170.2.9 виключити словосполучення « (крім операцій з цінними паперами, визначеними у пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)».
 
Враховано    
    -149- Кривенко В.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"Підпункт 170.6.2 пункту 170.6 статті 170 викласти у такій редакції:
"170.6.2. Виграші у лотерею оподатковуються за ставкою, визначеною в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених підпунктом 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Вказана ставка податку застосовується до всієї суми виграшу.
Податковим агентом - оператором лотереї у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею з урахуванням особливостей, визначених підпунктом 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
Податкові агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму виплачених у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу)";
 
Відхилено    
    -150- Продан О.П.
Розділ І законопроекту після пункту 10 доповнити новими пунктами такого змісту:
«14. Статтю 170 доповнити пунктом 170.13 наступного змісту:
«170.13. Оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами.
170.13.1. Облік загального фінансового результату від операцій з віртуальними активами ведеться платником податку самостійно та окремо від інших доходів та витрат. Для цілей оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (прибуток або збиток), отриманий протягом такого звітного року.
170.13.2. Прибуток від операцій з віртуальними активами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу відповідного віртуального активу, та його вартістю, що визначається із суми підтверджених витрат на придбання такого віртуального активу та/або витрат на майнінг відповідного віртуального активу.
Операції з обміну віртуального активу одного виду на інший не вважаються операціями з продажу віртуальних активів.
Операції з обміну віртуальних активів на інші об’єкти цивільних правовідносин, відмінні від віртуальних активів, вважаються операціями з продажу віртуальних активів за вартістю, що дорівнює договірній вартості об‘єкту (об‘єктів) цивільних правовідносин, які підлягають обміну на віртуальні активи.
170.13.3. Якщо в результаті розрахунку прибутку від операцій з віртуальними активами за правилами, встановленими цією статтею, виникає від‘ємне значення, воно вважається збитком виключно від операцій з віртуальними активами.
170.13.4. Загальний фінансовий результат від операцій з віртуальними активами визначається як сума прибутків від операцій з відповідними віртуальними активами, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року.
Збиток від операцій з віртуальними активами не враховується при визначенні загального фінансового результату за результатами звітного періоду.
170.13.5. Прибуток від операцій з віртуальними активами, визначений за правилами цього пункту, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
170.13.6. Платник податку самостійно несе відповідальність за розрахунок прибутку від операцій з віртуальними активами та сплату податку з такого прибутку.».
15. Підпункт «б)» пункту 176.1 статті 176 викласти у наступній редакції:
«б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого цим Кодексом, документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку, прибутку від операцій з віртуальними активами та формується податкова знижка платника податку;».
 
Відхилено    
    -151- Заставний Р.Й.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. У статті 172:
1) у пункті 172.3:
У реченні третьому абзацу третього перед словом «розміщення» доповнити словом «нотаріусів», а слова «діяльності) до» замінити словами «діяльності) до/з»;
2) у пункті 172.11. слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Фондом державного майна України.»;
 
Враховано частково    
    -152- Бабій Ю.Ю.
Після пункту 10 розділу І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Речення третє абзацу третього пункту 172.3. статті 172 після слів «мережі Інтернет» доповнити словами «, та має підтверджену підписаним протоколом обміну між усіма вже авторизованими електронними майданчиками можливість використовувати інформацію та документи, які були розміщені на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого іншого вже авторизованого електронного майданчика.
Ці положення застосовуються до положень статті 172 цього Кодексу «.
 
Враховано    
    -153- Яценко А.В.
Після пункту 10 доповнити новим пунктом такого змісту (стаття 178 Податкового кодексу України):
«______. назву статті після слова «діяльність» доповнити словами «та не є фізичною особою-підприємцем»;
 
Відхилено    
74. 11. У статті 180:
 
-154- Одарченко Ю.В.
Пункт 11 розділу І законопроекту вилучити
 
Відхилено   11. У статті 180:
 
75. 1) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-155- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 11 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
76. «180.2-1. Особою, відповідальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник (податкові агенти), якщо митне оформлення товарів здійснюється таким податковим агентом з використанням реєстру, встановленого Митним кодексом України. У разі оформлення міжнародних поштових відправлень оператором поштового зв’язку за документами, встановленими актами Всесвітнього поштового союзу, сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товару, здійснює одержувач товару»;
 
-156- Южаніна Н.П.
Абзац другий підпункту першого пункту одинадцятого викласти у такій редакції:
«180.2-1. Особою, відповідальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник, якщо митне оформлення товарів здійснюється таким оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником».
 
Враховано   «180.2-1. Особою, відповідальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник, якщо митне оформлення товарів здійснюється таким оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником».
 
    -157- Денисенко В.І.
У пункті 11:
«абзац другий підпункту 1 викласти у такій редакції:
«180.2-1. Особою, відповідальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник (податкові агенти), якщо митне оформлення товарів здійснюється таким податковим агентом з використанням реєстрів міжнародних поштових відправлень (тимчасових та додаткових), реєстрів міжнародних експрес-відправлень (тимчасових та додаткових), форми та порядок використання яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. У разі оформлення міжнародних поштових відправлень оператором поштового зв’язку за документами, встановленими актами Всесвітнього поштового союзу, сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товару, здійснює одержувач товару.»
 
Враховано частково    
77. 2) у пункті 180.3 слова і цифри «у пункті 180.2 цієї статті» замінити словами і цифрами «у пункті 180.2 та пункті 180.2-1 цієї статті».
 
-158- Хлань С.В.
11. У статті 180:
1) доповнити новим пунктом такого змісту:
«180.21. Особою, відповідальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник (податкові агенти), якщо митне оформлення товарів здійснюється таким податковим агентом з використанням реєстру, встановленого Митним кодексом України. У разі оформлення міжнародних поштових відправлень оператором поштового зв’язку за документами, встановленими актами Всесвітнього поштового союзу, сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товару, здійснює одержувач товару»;
2) у пункті 180.3 слова і цифри «у пункті 180.2 цієї статті» замінити словами і цифрами «у пункті 180.2 та пункті 180.21 цієї статті».
Виключити.
 
Відхилено   2) у пункті 180.3 слова і цифри «у пункті 180.2 цієї статті» замінити словами і цифрами «у пункті 180.2 та пункті 180.2-1 цієї статті».
абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:
«187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, інші житлово-комунальні послуги, перелік яких визначений законом, послуги (роботи), вартість яких включається до складу плати за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послугу з управління багатоквартирним будинком, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.»;
2) в абзаці другому пункту 187.10 статті 187 після слова «ЖЕКів» доповнити словами «управителів багатоквартирних будинків»;
3) абзац третій пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:
«Для цілей цього пункту послугами (роботами), вартість яких включається до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послуги з управління багатоквартирним будинком, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, обслуговування димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем, прибирання будинкової та прибудинкової території, купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами чи управителями багатоквартирних будинків зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.»
 
    -159- Кірш О.В.
Доповнити розділ Ізаконопроекту новими пунктами такого змісту:
.. Пункт 181.1 статті 181 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
«181.1 У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою, відмінною від нульової (і при цьому не звільнені від оподаткування), згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 500 розмірів встановленої на 1 січня поточного року мінімальної заробітної плати (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.».
 
Відхилено    
    -160- Сидорович Р.М.
У Розділі І законопроекту:
Доповнити пунктом 11-1:
«11-1. У статті 184
1) у пункті 184.1
підпункт д) викласти в такій редакції:
«господарським судом винесено постанову про визнання боржника банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру;»
 
Відхилено    
    -161- Данченко О.І.
1.Доповнити законопроект пунктом 11-1 наступного змісту :
«11-1. У статті 186. Місце постачання товарів та послуг, підпункт д) пункту 186.3. викласти в наступній редакції:
«186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:

д) телекомунікаційні послуги (крім послуг міжнародного електрозв’язку та міжнародного роумінгу, які надають оператори телекомунікаційних України на користь іноземних операторів телекомунікацій), а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв’язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;»
 
Відхилено    
    -162- Бабак А.В.
Андрієвський Д.Й.
Острікова Т.Г.
Після частини 11 доповнити новою частиною 12 такого змісту:
«1) абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:
«187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, інші житлово-комунальні послуги, перелік яких визначений законом, послуги (роботи), вартість яких включається до складу плати за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послугу з управління багатоквартирним будинком, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.»;
2) в абзаці другому пункту 187.10 статті 187 після слова «ЖЕКів» доповнити словами «управителів багатоквартирних будинків»;
3) абзац третій пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:
«Для цілей цього пункту послугами (роботами), вартість яких включається до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послуги з управління багатоквартирним будинком, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, обслуговування димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем, прибирання будинкової та прибудинкової території, купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами чи управителями багатоквартирних будинків зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.»
 
Враховано    
    -163- Єфімов М.В.
У Розділі І
після пункту 15 доповнити новим пунктом в наступній редакції:
«16. статтю 187 доповнити новим пунктом в наступній редакції:
«187.10-1 Платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом».
У зв’язку з чим пункти 16-36 Розділу І законопроекту вважати пунктами 17-37 відповідно.
 
Відхилено    
    -164- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 11 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У статті 189:
пункт 189.5 викласти в такій редакції:
"189.5. У разі постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем (у тому числі примусово), та при цьому лізингодавцем за операцією з повернення таких товарів до складу податкового кредиту не включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів.
Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були повернуті лізингодавцю, а саме: як первісна вартість товарів (об’єкту фінансового лізингу) за вирахуванням сплачених лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу. У разі придбання товарів у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість.
Якщо за товарами, база оподаткування при постачанні яких визначалася як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання, в майбутніх податкових періодах суми податку по операції з повернення таких товарів були включені до складу податкового кредиту лізингодавця, застосовується положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу";
у пункті 189.15:
слово "продажу" доповнити словами ", передачі у фінансовий лізинг";
слова "стягнення на таке майно" доповнити словами "або передачі банкам та іншим фінансовим установам права власності на майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог";
 
Відхилено    
    -165- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 11-1 наступного змісту:
«11-1. Пункт 189.9 викласти в такій редакції:
«189.9. У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби, товари або матеріальні цінності ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів, товарів або матеріальних цінностей за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби, товари або матеріальні цінності ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення або іншого протиправного заволодіння основних виробничих або невиробничих засобів, товарів або матеріальних цінностей, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів, товарів або матеріальних цінностей у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.».
 
Відхилено    
    -166- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Після пункту 11 Розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«У текстах пунктів 184.7 статті 184, 189.1 статті 189, 198.5 статті 198 слова «необоротними активами» та слова «необоротні активи» замінити словами «включаючи основні засоби та нематеріальні активи,».
 
Відхилено    
78. 12. У статті 191:
 
-167- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 12 розділу І виключити;
 
Відхилено   12. У статті 191:
 
    -168- Одарченко Ю.В.
Пункт 12 розділу І законопроекту вилучити
 
Відхилено    
79. 1) назву статті викласти в такій редакції:
 
   1) назву статті викласти в такій редакції:
 
80. «Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі»;
 
   «Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі»;
 
81. 2) підпункти 191.1.1 та 191.1.2 пункту 191.1 викласти в такій редакції:
 
-169- Южаніна Н.П.
Підпункт 2 пункту дванадцятого викласти у такій редакції:
«2) пункт 191.1 викласти у такій редакції:
«191.1. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
«191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.
191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролюючому органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
191.1.3. Сплата податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
При ввезенні на митну територію України товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях контролюючому органу подаються:
реєстри (Тимчасові та додаткові) міжнародних поштових відправлень, складені з урахуванням вимог актів Всесвітнього поштового союзу - оператором поштового зв’язку;
реєстри (Тимчасові та додаткові) міжнародних експрес-відправлень - експрес-перевізником;
митна декларація – фізичними особами у порядку, встановленому Митним кодексом України для фізичних осіб.
Сплата податку, нарахованого у Тимчасовому реєстрі, визначеному цим підпунктом, здійснюється протягом 30 днів з дати оформлення такого реєстру, з одночасним поданням додаткового реєстру (додаткових реєстрів).
Дата оформлення Тимчасового реєстру засвідчується контролюючим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Сплата податку, нарахованого у митних деклараціях здійснюється у загальному порядку, визначеному Митним кодексом України.
Наявність заборгованості оператора поштового зв’язку, експрес-перевізника із сплати митних платежів та/або пені по таких платежах, є підставою для відмови контролюючого органу у прийнятті для митного оформлення нових Тимчасових реєстрів міжнародних поштових відправлень, тимчасових реєстрів міжнародних експрес-відправлень до моменту погашення такої заборгованості.
У разі якщо товари, зазначені у Тимчасовому реєстрі, визначеному цим підпунктом, повертаються відправникам за межі митної території України протягом 30 днів з дати подання такого Тимчасову реєстру, про що зазначається у додатковому реєстрі, нараховані суми податку по таких товарах не сплачуються.
191.1.4. Порядок ведення, форма і формат зазначених у підпункті 191.1.3 цього пункту реєстрів (Тимчасового та додаткового), у тому числі порядок коригування зазначених реєстрів затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням актів Всесвітнього поштового союзу.
До Тимчасового реєстру міжнародних поштових відправлень, Тимчасового реєстру міжнародних експрес-відправлень, зокрема, вносяться відомості про:
дату подання Тимчасового реєстру;
вид відправлення;
унікальний номер відправлення;
відправника міжнародного відправлення;
отримувача міжнародного відправлення;
вартість відправлення;
загальне найменування товарів, що пересилаються;
сума нарахованого податку;
відправлення, митне оформлення яких не завершено;
дату оформлення Тимчасового реєстру.
До додаткового реєстру міжнародних поштових відправлень, додаткового реєстру міжнародних експрес-відправлень, окрім відомостей, що вносяться до Тимчасового реєстру міжнародних поштових відправлень, тимчасового реєстру міжнародних експрес-відправлень, додатково вносяться відомості, зокрема, про:
дату подання додаткового реєстру;
сума сплаченого податку;
повернення міжнародного відправлення відправнику;
дату оформлення додаткового реєстру.
191.1.5. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39--1 цього Кодексу»;
 
Враховано   «2) пункт 191.1 викласти у такій редакції:
«191.1. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
«191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.
191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролюючому органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
191.1.3. Сплата податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
При ввезенні на митну територію України товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях контролюючому органу подаються:
реєстри (Тимчасові та додаткові) міжнародних поштових відправлень, складені з урахуванням вимог актів Всесвітнього поштового союзу - оператором поштового зв’язку;
реєстри (Тимчасові та додаткові) міжнародних експрес-відправлень - експрес-перевізником;
митна декларація – фізичними особами у порядку, встановленому Митним кодексом України для фізичних осіб.
Сплата податку, нарахованого у Тимчасовому реєстрі, визначеному цим підпунктом, здійснюється протягом 30 днів з дати оформлення такого реєстру, з одночасним поданням додаткового реєстру (додаткових реєстрів).
Дата оформлення Тимчасового реєстру засвідчується контролюючим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Сплата податку, нарахованого у митних деклараціях здійснюється у загальному порядку, визначеному Митним кодексом України.
Наявність заборгованості оператора поштового зв’язку, експрес-перевізника із сплати митних платежів та/або пені по таких платежах, є підставою для відмови контролюючого органу у прийнятті для митного оформлення нових Тимчасових реєстрів міжнародних поштових відправлень, тимчасових реєстрів міжнародних експрес-відправлень до моменту погашення такої заборгованості.
У разі якщо товари, зазначені у Тимчасовому реєстрі, визначеному цим підпунктом, повертаються відправникам за межі митної території України протягом 30 днів з дати подання такого Тимчасову реєстру, про що зазначається у додатковому реєстрі, нараховані суми податку по таких товарах не сплачуються.
191.1.4. Порядок ведення, форма і формат зазначених у підпункті 191.1.3 цього пункту реєстрів (Тимчасового та додаткового), у тому числі порядок коригування зазначених реєстрів затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням актів Всесвітнього поштового союзу.
До Тимчасового реєстру міжнародних поштових відправлень, Тимчасового реєстру міжнародних експрес-відправлень, зокрема, вносяться відомості про:
дату подання Тимчасового реєстру;
вид відправлення;
унікальний номер відправлення;
відправника міжнародного відправлення;
отримувача міжнародного відправлення;
вартість відправлення;
загальне найменування товарів, що пересилаються;
сума нарахованого податку;
відправлення, митне оформлення яких не завершено;
дату оформлення Тимчасового реєстру.
До додаткового реєстру міжнародних поштових відправлень, додаткового реєстру міжнародних експрес-відправлень, окрім відомостей, що вносяться до Тимчасового реєстру міжнародних поштових відправлень, тимчасового реєстру міжнародних експрес-відправлень, додатково вносяться відомості, зокрема, про:
дату подання додаткового реєстру;
сума сплаченого податку;
повернення міжнародного відправлення відправнику;
дату оформлення додаткового реєстру.
191.1.5. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39--1 цього Кодексу»;
 
82. «191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.
 
      
83. 191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролюючому органу митної декларації (у тому числі документів, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу) або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
 
      
84. Сплата податкових зобов’язань, визначених відповідно до цього пункту, здійснюється у порядку, визначеному Митним кодексом України»;
 
-170- Денисенко В.І.
Абзаци 3 і 4 підпункту 2 Івикласти у наступній редакції:
«191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролюючому органу митної декларації (у тому числі документів, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу) або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
У разі ввезення товарів на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та їх митного оформлення з використанням реєстрів міжнародних поштових відправлень (тимчасових та додаткових), реєстрів міжнародних експрес-відправлень (тимчасових та додаткових), сплата податкових зобов’язань, визначених відповідно до цього пункту, здійснюється до або на день подання додаткових реєстрів.
За наявності заборгованості оператора поштового зв’язку, експрес-перевізника зі сплати податкових зобов’язань, визначених відповідно до цього пункту, сплата зобов’язань, що виникають у зв’язку із ввезенням на митну територію України наступних партій товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється до або на день подання тимчасових реєстрів.»
 
Враховано частково   «13-1. Пункт 196.1 доповнити підпунктом 196.1.12 наступного змісту:
«196.1.12. конверсії радіочастотного ресурсу України;».
 
    -171- Шахов С.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 191.1.1 пункту 191.1 статті 190 Податкового кодексу України) слова «митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені» замінити словами «фактурна вартість, визначена».
 
Відхилено    
    -172- Хлань С.В.
12. У статті 191:
1) назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі»;
2) підпункти 191.1.1 та 191.1.2 пункту 191.1 викласти в такій редакції:
«191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.
191.1.2. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролюючому органу митної декларації (у тому числі документів, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу) або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
Сплата податкових зобов’язань, визначених відповідно до цього пункту, здійснюється у порядку, визначеному Митним кодексом України»; виключити.
 
Відхилено    
    -173- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 12 Розділу І пропонованої редакції підпункту 191.1.1 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України слова «митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до» замінити словами «фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374».
 
Відхилено    
    -174- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 12-1 наступного змісту:
«12-1. В пункті 192.1 фразу «при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг»замінити на фразу «при поверненні суми попередньої оплати товарів/послуг в будь-який спосіб».
 
Відхилено    
    -175- Єфімов М.В.
У Розділі І
після пункту 17 доповнити новим пунктом в наступній редакції:
«18. У статті 192:
1)у першому абзаці пункту 192.1 слово «постачальником» виключити;
2)перший абзац пункту 192.1 після слів «товарів/послуг» доповнити словами «в будь-який спосіб»
У зв’язку з чим пункти 18-37 Розділу І законопроекту вважати пунктами 19-38 відповідно.
 
Відхилено    
    -176- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 12-2 наступного змісту:
«12-2. Доповнити статтю 192 пунктом 192.4 наступного змісту:
«192.4. Терміни давності, визначені статтею 102 цього Кодексу, не застосовуються для цілей складання та/або реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних.».
 
Відхилено    
    -177- Данченко О.І.
Доповнити законопроект пунктом 12-1 наступного змісту:
«Статтю 195 Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, доповнити підпунктом г) пункт 195.1 (195.1.3.) в наступній редакції:
«г) постачання послуг міжнародного електрозв’язку та міжнародного роумінгу, які надають оператори телекомунікацій України на користь іноземних операторів телекомунікацій;».
 
Відхилено    
    -178- Продан О.П.
Пункт 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«13. У пункті 196.1 статті 196:
1) підпункт 196.1.4 викласти в такій редакції:
«196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укладення парі та виплата виграшу суб’єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, емісії віртуальних активів; обміну віртуальних активів одного виду на інший, за виключенням міни тих токенів-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування; постачання, продажу віртуальних активів, за виключенням постачання, продажу тих токенів-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування»;
2) підпункт 196.1.17 викласти в такій редакції:
«196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи – підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях».
 
Відхилено    
    -179- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Пункт 13 розділу І доповнити на початку новими абзацами такого змісту:
« у підпункті 196.1.5 пункту 196.1 статті 196:
а)в абзаці першому:
слова " (корпоративними правами та деривативами)" доповнити словом ", факторингу";
слова "і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств" замінити словами "фінансовими кредитами, кредитними гарантіями і банківськими поручительствами";
б)в абзаці другому слова "та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи" виключити;
 
Відхилено    
    -180- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 13-1 наступного змісту:
«13-1. Пункт 196.1 доповнити підпунктом 196.1.12 наступного змісту:
«196.1.12. конверсії радіочастотного ресурсу України;».
 
Враховано    
85. 13. Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
 
-181- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 13 розділу І виключити;
 
Відхилено   13. Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
 
    -182- Одарченко Ю.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту вилучити
 
Відхилено    
    -183- Левченко Ю.В.
Пункт 13 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -184- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 13 розділу І законопроекту та залишити чинну редакцію підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196.
 
Відхилено    
86. «196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
 
   «196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
 
87. ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
 
-185- Шахов С.В.
У абзаці третьому пункту 13 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України) слова «сумарна митна вартість» замінити словами «сумарна фактурна вартість».
 
Відхилено   ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
 
    -186- Кривошея Г.Г.
І. У розділі V Податок на додану вартість:
1. Частину 3 статті 196.1.17. викласти в наступній редакції:
«ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях»
 
Відхилено    
88. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях».
 
-187- Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Антонищак А.Ф.
У абзаці четвертому пункту 13 розділу І законопроекту цифри та слова «100 євро» замінити цифрами та словами «150 євро».
 
Відхилено   ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях».
 
    -188- Хлань С.В.
13. Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
«196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи – підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях» виключити.
 
Відхилено    
    -189- Береза Б.Ю.
Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи – підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
 
Відхилено    
    -190- Острікова Т.Г.
В пункті 13 законопроекту щодо підпункту 196.1.17 в четвертому абзаці слова «…не перевищує еквівалент 100 євро,» замінити словами «… не перевищує еквівалент 150 євро,».
 
Відхилено    
    -191- Попов І.В.
Абзац четвертий пункту 13 частини першої проекту, викласти у наступній редакції – «ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях»«;
 
Відхилено    
    -192- Шахов С.В.
У абзаці четвертому пункту 13 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України) слова «еквівалент 100 євро» замінити словами «еквівалент 200 євро».
 
Відхилено    
    -193- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
Пункт 13 Розділу І викласти в такій редакції:
«Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
«196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро:
у несупроводжуваному багажі;
на адресу одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи – підприємця або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;».
 
Відхилено    
89. 14. Абзац другий підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 викласти в такій редакції:
 
-194- Пинзеник В.М.
Статтю 14 виключити.
 
Відхилено   14. Абзац другий підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 викласти в такій редакції:
 
90. «постачання послуг з надання в оренду (суборенду) земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо кошти за такі послуги у повному обсязі сплачуються безпосередньо на відповідні рахунки органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».
 
-195- Кіт А.Б.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Давиденко В.М.
Негой Ф.Ф.
Пункт 14 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України) викласти в такій редакції:
«14. Підпункт 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 викласти в такій редакції:
«197.1.21. постачання (продажу, передачі у власність) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна, та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
надання громадянам або юридичним особам в користування земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо плата за користування такими ділянками повністю зараховується до відповідних бюджетів;».
 
Відхилено   «постачання послуг з надання в оренду (суборенду) земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо кошти за такі послуги у повному обсязі сплачуються безпосередньо на відповідні рахунки органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».
 
    -196- Довбенко М.В.
Після підпункту 14 пункту І доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом 197.1.32 наступного змісту:
«197.1.32. постачання послуг у сфері фізичної культури та спорту, в тому числі у спортивних клубах, спортивних залах, спортивних комплексах, басейнах, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та джерел фінансування, фізичними особами-підприємцями, для яких надання зазначених послуг є основною діяльністю»;
 
Відхилено    
    -197- Сидорович Р.М.
У Розділі І законопроекту:
Пункт 14 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Доповнити статтю 197 підпунктом 197.5 такого змісту:
«Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції платника податку – боржника, які здійснюються в межах справи про неплатоспроможність на виконання затвердженого судом плану санації, з відчуження активів боржника (основних засобів, необоротних активів, готової продукції, тощо). Під час здійснення операцій з виконання плану санації боржника, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно із цим пунктом, платник податку - боржник не застосовує норми пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 цього Кодексу щодо нарахування податкових зобов’язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов’язань та/або сум податку, віднесених до податкового кредиту у зв’язку з вчиненням таких дій.»
 
Відхилено    
91. 15. Пункт 198.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-198- Одарченко Ю.В.
Пункт 15 розділу І законопроекту вилучити
 
Відхилено   15. Пункт 198.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
92. «Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником».
 
-199- Хлань С.В.
15. Пункт 198.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником». Виключити.
 
Відхилено   «Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником».
 
    -200- Острікова Т.Г.
В пункті 15 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«1) в абзаці третьому пункту 198.6 статті 198 слова «отримувача товарів/послуг» замінити словами «платника податку, зазначеного у таких податкових накладних отримувачем товарів/послуг».
 
Відхилено    
    -201- Єфімов М.В.
У Розділі І
пункт 21 доповнити новими двома абзацами:
«четвертий абзац пункту 198.6 доповнити словами «а для платників податку, які застосовують касовий метод – протягом 1095 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або з дати надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг)»;
у п’ятому абзаці пункту 198.6 слова «у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод» замінити словами «а для платників податку, які застосовують касовий метод - не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або з дати надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг)».
 
Відхилено    
    -202- Єфімов М.В.
У статті 198:
у пункті 198.6:
в абзаці п’ятому слова «, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод» виключити;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку, суми податку, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та не включені до податкового кредиту протягом періоду 1095 календарних днів з дати складення таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних у зв’язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному податковому періоді, в якому відбулось списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій.»;
 
Відхилено    
93. 16. Абзац п’ятий пункту 200-1.3 статті 200-1 доповнити словами та цифрами:
 
-203- Одарченко Ю.В.
Пункт 16 розділу І законопроекту вилучити
 
Відхилено   16. Абзац п’ятий пункту 200-1.3 статті 200-1 доповнити словами та цифрами:
 
94. «, крім сум податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником».
 
-204- Герега О.В.
Доповнити пункт 16 розділу І новим підпунктом такого змісту:
«абзац шостий пункту 200-1 .3 статті 200-1 викласти у наступній редакції:
?ПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника -сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 200-1.2 цієї статті, та сума податку, надмірно сплачених грошових зобов’язань до бюджету, що зарахована на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, встановленому пунктом 43.4».
 
Відхилено   «, крім сум податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником».
Пункт 201.1 статті 201 після підпункту "г" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"ґ) індивідуальний податковий номер".
 
    -205- Мушак О.П.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
"Пункт 201.1 статті 201 після підпункту "г" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"ґ) індивідуальний податковий номер".
 
Враховано    
    -206- Острікова Т.Г.
Після пункту 16 додати новий пункт такого змісту:
«В абзацах другому та третьому пункту 201.10 статті 201 слова «платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг» замінити словами «є для платника податку, зазначеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування покупцем товарів/послуг». виключити.
 
Відхилено    
    -207- Хлань С.В.
16. Абзац п’ятий пункту 2001.3 статті 2001 доповнити словами та цифрами:
«, крім сум податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником» виключити.
 
Відхилено    
95. 17. У статті 212:
 
   17. У статті 212:
 
96. 1) підпункт 212.1.15 пункту 212.1 викласти в такій редакції:
 
   1) підпункт 212.1.15 пункту 212.1 викласти в такій редакції:
 
97. «212.1.15. Особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий»;
 
   «212.1.15. Особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий»;
 
98. 2) у підпункту 212.3.4 пункту 212.3 після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового».
 
   2) у підпункту 212.3.4 пункту 212.3 після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового».
 
99. 18. У підпункті 213.1.12 пункту 213.1 статті 213:
 
   18. У підпункті 213.1.12 пункту 213.1 статті 213:
 
100. в абзаці першому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
-208- Южаніна Н.П.
Абзац другий пункту 18 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«в абзаці першому після слова «реалізації» доповнити словами «з акцизного складу/акцизного складу пересувного» та після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
в абзаці другому слова «від інших платників акцизного податку» замінити словами «з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних»
 
Враховано   в абзаці першому після слова «реалізації» доповнити словами «з акцизного складу/акцизного складу пересувного» та після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
в абзаці другому слова «від інших платників акцизного податку» замінити словами «з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних»;
 
101. в абзаці четвертому після слова «пункту» доповнити словами «або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу».
 
   в абзаці четвертому після слова «пункту» доповнити словами «або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу».
 
102. 19. У пункті 215.3 статті 215:
 
-209- Мушак О.П.
В підпункті 19 пункту 1 розділу І проекту Закону доповнити підпунктом 1 наступного змісту:
1) В підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 слова та цифри:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку

2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00)…
Вина виноградні натуральні…
гривень за 1 літр…
0,01
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)- " -8,02
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00Вина ігристі Вина газовані- " -11,65
2205Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів- " -8,02
2206 00 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 – тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)гривень за 1 літр 100-відсотко
вого спирту126,96
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр1,06
2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00
Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту), суміші таких зброджених напоїв та суміші таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)- " –
1,06
замінити словами та цифрами:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00),
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне, зброджені напої, фактична міцність яких є вищою за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вищою 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження гривень за 1 літр0,01
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00,
2205 10 10 00,
2205 90 10 00, 2206 00 39 00
Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких є вищою за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вищою 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу «гриб», що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні не менш як 1 бар при температурі 20-о С- " -11,65
2204, 2205, 2206 (вина та інші зброджені напої без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з доданням етилового спирту)Вина та інші зброджені напої (у тому числі й суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких є вищою за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вищою за 22 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту
гривень за 1 літр
8,02
2204, 2205, 2206 (алкогольні напої з доданням або без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені)Алкогольні напої, фактична міцність яких є вищою за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту, інші суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоївгривень за 1 літр
100-відсоткового спирту
126,96
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр
1,06
Підпункти 1-3 пункту 19 розділу І проекту Закону вважати відповідно підпунктами 2-4.
 
Враховано   19. У пункті 215.3 статті 215:
В підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 слова та цифри:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку

2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00)…
Вина виноградні натуральні…
гривень за 1 літр…
0,01
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)- " -8,02
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00Вина ігристі Вина газовані- " -11,65
2205Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів- " -8,02
2206 00 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 – тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)гривень за 1 літр 100-відсотко
вого спирту126,96
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр1,06
2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00
Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту), суміші таких зброджених напоїв та суміші таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)- " –
1,06
замінити словами та цифрами:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00),
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне, зброджені напої, фактична міцність яких є вищою за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вищою 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження гривень за 1 літр0,01
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00,
2205 10 10 00,
2205 90 10 00, 2206 00 39 00
Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких є вищою за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вищою 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу «гриб», що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні не менш як 1 бар при температурі 20-о С- " -11,65
2204, 2205, 2206 (вина та інші зброджені напої без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з доданням етилового спирту)Вина та інші зброджені напої (у тому числі й суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких є вищою за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вищою за 22 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту
гривень за 1 літр
8,02
2204, 2205, 2206 (алкогольні напої з доданням або без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені)Алкогольні напої, фактична міцність яких є вищою за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту, інші суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоївгривень за 1 літр
100-відсоткового спирту
126,96
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр
1,06
Підпункти 1-3 пункту 19 розділу І проекту Закону вважати відповідно підпунктами 2-4.
 
    -210- Вадатурський А.О.
Пункт «19. У пункті 215.3 статті 215:» доповнити новим підпунктом:
«1) У підпункті 215.3.1.:
рядок (цифри та слова):
2204 10,
2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані-"-11,65
замінити на рядки (цифри та слова) такого змісту:
2204 10 11 00 Вина ігристі класичного методу шампанізації витримані у пляшках-"-2,99
2204 10 19 00 2204 10 91 00 2204 10 99 00Вина ігристі резервуарного (акратофорного) методу шампанізації-"-11,65
2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00Вина газовані (штучно насичені діоксидом вуглецю)
--11,65
«
У зв’язку з чим підпункти 1,2,3 вважати підпунктами 2,3,4 відповідно.
У разі необхідності, доповнити новою приміткою такого змісту (відповідно до статті 1 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419):
«____________
Вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю; вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах; шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву «Шампанське України класичне»;»
 
Відхилено    
103. 1) підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
 
   1) підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
 
104. «215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
   «215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
105. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)*
2836,08
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)*
2836,08
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
2257,4
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
2257,4
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)*
2836,08
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)*
2836,08
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)*
2836,08
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
2257,4
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
2257,4
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)*
2836,08
 
106. * Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)»;
 
-211- Немировський А.В.
Курячий М.П.
«1) підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
«215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
___________
Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції)
та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)»;
 
Відхилено   * Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)»;
 
107. 2) підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
 
   2) підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
 
108. «215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
3019,85
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
3019,85».
3) у підпункті 215.3.4:
цифри та слова:
«2710 12 31 00
бензини авіаційні
- " -
27
2710 12 70 00
Паливо для реактивних двигунів
- " -
27
2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
- " -
21»
замінити цифрами та словами:
«2710 12 31 00
бензини авіаційні
- " -
27*
2710 12 70 00
Паливо для реактивних двигунів
- " -
27*
2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
- " -
21*»;
 
   «215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
3019,85
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
3019,85».
3) у підпункті 215.3.4:
цифри та слова:
«2710 12 31 00
бензини авіаційні
- " -
27
2710 12 70 00
Паливо для реактивних двигунів
- " -
27
2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
- " -
21»
замінити цифрами та словами:
«2710 12 31 00
бензини авіаційні
- " -
27*
2710 12 70 00
Паливо для реактивних двигунів
- " -
27*
2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
- " -
21*»;
 
109. доповнити новою приміткою такого змісту:
 
   доповнити новою приміткою такого змісту:
 
110. «*До ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнтом 10 при:
 
-212- Южаніна Н.П.
Абзаци п’ятий - восьмий підпункту 3 пункту 19 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«До ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при:
ввезенні на митну територію України пального;
реалізації виробником виробленого в Україні пального.
До суб’єктів господарювання, які видали податковий вексель відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу, підвищувальний коефіцієнт 10 не застосовується.»
 
Враховано   "* До ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при:
ввезенні на митну територію України пального;
реалізації виробником виробленого в Україні пального.
До суб’єктів господарювання, які видали податковий вексель відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу, підвищувальний коефіцієнт 10 не застосовується."
 
    -213- Левченко Ю.В.
Абзаци 4-8 підпункту 3 пункту 19 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
111. ввезенні на митну територію України пального суб’єктами господарювання, які не включені до переліку суб’єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, або не є суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», крім ввезення на митну територію України пального суб’єктами господарювання, які видали податковий вексель строком до 90 днів на суму різниці у розмірі акцизного податку, розраховано із застосуванням такого 10-ти кратного коефіцієнту та ставкою, визначеною цим підпунктом, погашення якого здійснюється після реєстрації всіх акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених при реалізації такого пального суб’єктам господарювання, які включені до переліку суб’єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, або реалізації установам, які повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету;
 
      
112. реалізації пального суб’єктам господарювання, які не включені до переліку суб’єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, або не є суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості".
 
      
113. Перелік суб’єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, формується центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України, та розміщується на його офіційному веб-сайті».
 
-214- Кобцев М.В.
1.Доповнити пункт 19 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 4) такого змісту:
В підпункті 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 слова «тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну» виключити.
 
Відхилено      
114. 20. Пункт 216.12 статті 216 доповнити словами «або спирту етилового».
 
   20. Пункт 216.12 статті 216 доповнити словами «або спирту етилового».
 
115. 21. Абзац третій пункту 217.6 статті 217 після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового».
 
-215- Кобцев М.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 22 такого змісту:
«22. У абзаці другому підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222:
слово «п’ятнадцяти» замінити словом «двадцять»;»
У зв’язку з чим, пункти 22-32 розділу І законопроекту відповідно вважати пунктами 23-33.
 
Відхилено   21. Абзац третій пункту 217.6 статті 217 після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового».
 
    -216- Кобцев М.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 22 такого змісту:
«22. У абзаці другому підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222:
слово «п’ятнадцяти» замінити словом «двадцять»;
друге речення виключити.».
У зв’язку з чим, пункти 22-32 розділу І законопроекту відповідно вважати пунктами 23-33.
 
Відхилено    
    -217- Козаченко Л.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктами 22 такого змісту:
«22. У абзаці другому підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222:
слово «п’ятнадцяти» замінити словом «двадцять»;
друге речення виключити.».
 
Відхилено    
    -218- Козаченко Л.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктами 23 такого змісту:
«23. У абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226:
після слів «у попередньому місяці» доповнити словами та розділовими знаками « (а у разі продажу марок акцизного податку у перші п'ять робочих днів місяця – звіт про використання марок, придбаних у місяці, що передує попередньому)».».
У зв’язку з чим, пункти 22-32 розділу І законопроекту відповідно вважати пунктами 24-34.
 
Відхилено    
    -219- Кобцев М.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 22 такого змісту:
«У абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226 після слів «у попередньому місяці» доповнити символами та словами » (а у разі продажу марок акцизного податку у перші п'ять робочих днів місяця – звіту про використання марок, придбаних у місяці, що передує попередньому)»;
У зв’язку з чим пункти 22-32 розділу І законопроекту вважати відповідно пунктами 23-33.
 
Відхилено    
116. 22. У статті 228:
 
   22. У статті 228:
 
117. 1) у назві статті слова «і тютюнових виробів» замінити словами «тютюнових виробів, пального та спирту етилового»;
 
   1) у назві статті слова «і тютюнових виробів» замінити словами «тютюнових виробів, пального та спирту етилового»;
 
118. 2) у пункті 228.1 після слова «виробів» доповнити словами «, пального та спирту етилового»;
 
   2) у пункті 228.1 після слова «виробів» доповнити словами «, пального та спирту етилового»;
 
119. 3) у пункті 228.2 після слова «України» доповнити словами «, контроль за переміщенням, зберіганням та реалізацією пального та спирту етилового»;
 
   3) у пункті 228.2 після слова «України» доповнити словами «, контроль за переміщенням, зберіганням та реалізацією пального та спирту етилового»;
 
120. 4) пункт 228.3 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   4) пункт 228.3 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
121. «У разі виявлення фактів переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, відповідні контролюючі органи, вилучають такі пальне або спирт етиловий та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).
 
-220- Южаніна Н.П.
Абзац другий підпункту 4 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі виявлення фактів переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового з використанням транспортних засобів, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, або в митних декларація при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, а також фактів реалізації пального або спирту етилового з таких транспортних засобів, відповідні контролюючі органи, тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають такі пальне або спирт етиловий та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).»
 
Враховано   "У разі виявлення фактів переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового з використанням транспортних засобів, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, або в митних декларація при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, а також фактів реалізації пального або спирту етилового з таких транспортних засобів, відповідні контролюючі органи, тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають такі пальне або спирт етиловий та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).
 
122. У разі виявлення фактів зберігання на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі/акцизному складі пересувному, обсяги якого не зазначені в митних деклараціях або в зареєстрованих акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на таке пальне або спирт етиловий, а також реалізація пального або спирту етилового з не зареєстрованого акцизного складу, відповідні контролюючі органи, вилучають з вільного обігу таке пальне або спирт етиловий, транспортні засоби, ємності та обладнання, що використовувалося для зберігання та реалізації такого пального або спирту етилового, та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію)»;
 
-221- Южаніна Н.П.
Абзац третій підпункту 4 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі виявлення фактів зберігання або реалізації на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, не зареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідні контролюючі органи тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають з вільного обігу таке пальне або спирт етиловий, ємності та обладнання, що використовувалися для зберігання або реалізації такого пального або спирту етилового, та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).»
 
Враховано   У разі виявлення фактів зберігання або реалізації на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, не зареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідні контролюючі органи тимчасово (до винесення рішення суду) вилучають з вільного обігу таке пальне або спирт етиловий, ємності та обладнання, що використовувалися для зберігання або реалізації такого пального або спирту етилового, та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію)."
 
123. 5) у пункті 228.4 після слова «виробів» доповнити словами «та пального або спирту етилового, а також ємностей, обладнання та транспортних засобів, в яких таке пальне або спирт етиловий переміщувалося та/або зберігалося або з яких реалізовувалося».
 
-222- Кобцев М.В.
Пункт 22 розділу І законопроекту доповнити підпунктом шість такого змісту:
«У пункті 228.6 слова «або промисловій переробці» виключити.
 
Відхилено   5) у пункті 228.4 після слова «виробів» доповнити словами «та пального або спирту етилового, а також ємностей, обладнання та транспортних засобів, в яких таке пальне або спирт етиловий переміщувалося та/або зберігалося або з яких реалізовувалося».
 
124. 23. У пункті 229.1 статті 229:
 
-223- Южаніна Н.П.
Абзац перший пункту 23 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"23. У статті 229:
1) у пункті 229.1:
 
Враховано   23. У статті 229:
1) у пункті 229.1:
 
    -224- Левченко Ю.В.
Пункт 23 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Відхилено    
125. 1) підпункт 229.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   1) підпункт 229.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
126. «д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
   «д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
127. е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;
 
   е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;
 
128. є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції;
 
   є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції;
 
129. ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб’єкта господарювання для виробництва біоетанолу;
 
   ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб’єкта господарювання для виробництва біоетанолу;
 
130. з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб’єкта господарювання»;
 
   з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб’єкта господарювання»;
 
131. 2) підпункт 229.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   2) підпункт 229.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
132. «д) виробником продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
   «д) виробником продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
133. е) виробником оцту з харчової сировини;
 
   е) виробником оцту з харчової сировини;
 
134. є) виробником парфумерно-косметичної продукції».
 
   є) виробником парфумерно-косметичної продукції».
 
135. 3) у підпункті 229.1.8:
 
   3) у підпункті 229.1.8:
 
136. абзац перший доповнити словами такого змісту:
 
   абзац перший доповнити словами такого змісту:
 
137. «поданого векселедержателю у формі електронного документу відповідно до законодавства»;
 
   «поданого векселедержателю у формі електронного документу відповідно до законодавства»;
 
138. доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
 
139. «Суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті зобов’язані:
 
   «Суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті зобов’язані:
 
140. а) обладнати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
   а) обладнати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
141. б) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, виратомірами-личильниками обсягу виробленої продукції, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
-225- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому підпункту 3 пункту 23 розділу І законопроекту слова "виратомірами-личильниками" замінити словами "витратомірами-лічильниками"
 
Враховано   б) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, витратомірами-лічильниками обсягу виробленої продукції, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
142. в) щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.
 
   в) щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.
 
143. Дані щодо обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Дані щодо обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
144. Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та виратоміра-личильника обсягу виробленої продукції та щоденно в один і той же час, визначений наказом суб’єкта господарювання, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у наступну добу.
 
-226- Южаніна Н.П.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 23 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції.
Дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням формуються після проведення останньої операції з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку здійснення операцій з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у добу, наступну за звітною добою, та передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною добою.
Забороняється отримання спирту етилового та виробництво продукції з його використанням без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також через кожне місце отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового або витратомір-лічильник обсягу виробленої продукції.»
 
Враховано   Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції.
Дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням формуються після проведення останньої операції з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку здійснення операцій з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у добу, наступну за звітною добою, та передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною добою.
Забороняється отримання спирту етилового та виробництво продукції з його використанням без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також через кожне місце отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового або витратомір-лічильник обсягу виробленої продукції.
 
145. Витратоміри-лічильники спирту етилового та виратоміри-личильники обсягу виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового та виратомірів-личильників обсягу виробленої продукції для цілей цього Кодексу витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники готової продукції вважаються не встановленими»;
 
-227- Южаніна Н.П.
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 23 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники обсягу виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції для цілей цього Кодексу витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники обсягу виробленої продукції вважаються не встановленими.»
 
Враховано   Витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники обсягу виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції для цілей цього Кодексу витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники обсягу виробленої продукції вважаються не встановленими.
 
146. 4) підпункт 229.1.14 доповнити абзацом такого змісту:
 
   4) підпункт 229.1.14 доповнити абзацом такого змісту:
 
147. «Податкові пости на підприємствах, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «з» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, не встановлюються»;
 
-228- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 23 розділу І законопроекту слова "в підпунктах «д» - «з» замінити словами "в підпунктах «д» - «ж»;
 
Враховано   «Податкові пости на підприємствах, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, не встановлюються»;
 
148. 5) підпункт «а» підпункту 229.1.15 викласти в такій редакції:
 
-229- Южаніна Н.П.
Підпункт 5 пункту 23 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"5) підпункт 229.1.15 викласти в такій редакції:
"229.1.15. На акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу, забороняється:
а) виробництво та зберігання інших видів спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу);
б) зберігання біоетанолу без денатурації його бензином (1 - 10 відсотків)".
 
Враховано   5) підпункт 229.1.15 викласти в такій редакції:
"229.1.15. На акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу, забороняється:
а) виробництво та зберігання інших видів спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу);
б) зберігання біоетанолу без денатурації його бензином (1 - 10 відсотків)"
 
149. «а) виробництво та зберігання спирту етилового на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу)»;
 
      
150. 6) підпункт 229.1.16 викласти в такій редакції:
 
   6) підпункт 229.1.16 викласти в такій редакції:
 
151. «229.1.16. Податковий вексель не видається суб’єктами господарювання, які одночасно є:
 
   «229.1.16. Податковий вексель не видається суб’єктами господарювання, які одночасно є:
 
152. а) виробниками біоетанолу та біопалива;
 
   а) виробниками біоетанолу та біопалива;
 
153. б) виробниками спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
   б) виробниками спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
154. в) виробниками спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;
 
   в) виробниками спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;
 
155. г) виробниками спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
 
   г) виробниками спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
 
156. д) виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу.
 
   д) виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу.
 
157. Підтвердженням факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в цьому підпункті є довідка, подана відповідному контролюючому органу у формі електронного документу відповідно до законодавства».
 
-230- Южаніна Н.П.
В абзаці восьмому підпункту 6 пункту 23 розділу І законопроекту слова "подана відповідному контролюючому органу у формі електронного документу відповідно до законодавства" замінити словами "яка додається до декларації акцизного податку".
 
Враховано   Підтвердженням факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в цьому підпункті є довідка, яка додається до декларації акцизного податку».
7) статтю 229 доповнити пунктом 229.8 такого змісту:
«229.8. Особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів
229.8.1. Ввезення на митну територію України або реалізація вироблених в Україні бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), може здійснюватися зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10.
229.8.2. Для ввезення на митну територію України або реалізації вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів імпортер бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (далі – імпортер) оформлює податковий вексель у трьох примірниках, а виробник бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (далі – виробник) - у двох примірниках. Перший примірник подається контролюючому органу (векселедержателю) за місцезнаходженням імпортера або виробника, другий примірник залишається імпортеру або виробнику, а третій примірник подається контролюючому органу за місцем митного оформлення таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.
229.8.3. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнту 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10. До податкового векселя додається розрахунок суми акцизного податку.
Реалізація обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктами господарювання, які отримали акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних, із зазначенням в них реквізитів податкового векселя, виданого на суму акцизного податку, нарахованого на такі обсяги, здійснюється без сплати акцизного податку.
229.8.4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.
229.8.5. Податковий вексель може бути виданий лише імпортером або виробником – платником податку.
229.8.6. Виданий виробником податковий вексель є підставою для реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10.
229.8.7. Підставою для митного оформлення бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що ввозяться на митну територію України імпортером зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10, є подання таким імпортером контролюючому органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв'язку копії податкового векселя, взятого на облік контролюючим органом.
229.8.8. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
229.8.9. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
229.8.10. Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на операції з:
1) реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, складених суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
2) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктам літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», складених платником податку, який здійснює таку реалізацію;
3) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів ам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», складених платником податку, який здійснює таку реалізацію;
4) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву, складених платником податку, який здійснює таку реалізацію.
Акцизні накладні на такі операції складаються на підставі первинних документів.
Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку за операціями, визначеними у підпунктах 2-4 цього підпункту, погашається у разі подання контролюючому органу копій первинних документів, що підтверджують здійснення таких операцій.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, після реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на такі операції, автоматично враховує відповідні обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення відповідного податкового векселя.
Інформація про суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України, на його офіційному веб-сайті.
Суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, у складі декларації акцизного податку надається інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, які були використані для заправлення таких суден.
229.8.11. У разі якщо передбачений цим пунктом податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.
229.8.12. У разі відсутності підтвердження у встановлений строк цільового використання імпортером або виробником, які видали податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, з таких імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнту 10.»
 
    -231- Вадатурський А.О.
Пункт «23. У пункті 229.1 статті 229:» викласти в такій редакції:
«23. У статті 229:
1) у пункті 229.1
підпункт 229.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;
є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції;
ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб’єкта господарювання для виробництва біоетанолу;
з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб’єкта господарювання»;
підпункт 229.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«д) виробником продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
е) виробником оцту з харчової сировини;
є) виробником парфумерно-косметичної продукції».
у підпункті 229.1.8:
абзац перший доповнити словами такого змісту:
«поданого векселедержателю у формі електронного документу відповідно до законодавства»;
доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті зобов’язані:
а) обладнати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
б) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, виратомірами-личильниками обсягу виробленої продукції, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
в) щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.
Дані щодо обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та виратоміра-личильника обсягу виробленої продукції та щоденно в один і той же час, визначений наказом суб’єкта господарювання, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у наступну добу.
Витратоміри-лічильники спирту етилового та виратоміри-личильники обсягу виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового та виратомірів-личильників обсягу виробленої продукції для цілей цього Кодексу витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники готової продукції вважаються не встановленими»;
підпункт 229.1.14 доповнити абзацом такого змісту:
«Податкові пости на підприємствах, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «з» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, не встановлюються»;
підпункт «а» підпункту 229.1.15 викласти в такій редакції:
«а) виробництво та зберігання спирту етилового на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу)»;
підпункт 229.1.16 викласти в такій редакції:
«229.1.16. Податковий вексель не видається суб’єктами господарювання, які одночасно є:
а) виробниками біоетанолу та біопалива;
б) виробниками спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
в) виробниками спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;
г) виробниками спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
д) виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу.
Підтвердженням факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в цьому підпункті є довідка, подана відповідному контролюючому органу у формі електронного документу відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
    -232- Южаніна Н.П.
Пункт 23 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) статтю 229 доповнити пунктом 229.8 такого змісту:
«229.8. Особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів
229.8.1. Ввезення на митну територію України або реалізація вироблених в Україні бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), може здійснюватися зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10.
229.8.2. Для ввезення на митну територію України або реалізації вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів імпортер бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (далі – імпортер) оформлює податковий вексель у трьох примірниках, а виробник бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (далі – виробник) - у двох примірниках. Перший примірник подається контролюючому органу (векселедержателю) за місцезнаходженням імпортера або виробника, другий примірник залишається імпортеру або виробнику, а третій примірник подається контролюючому органу за місцем митного оформлення таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.
229.8.3. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнту 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10. До податкового векселя додається розрахунок суми акцизного податку.
Реалізація обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктами господарювання, які отримали акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних, із зазначенням в них реквізитів податкового векселя, виданого на суму акцизного податку, нарахованого на такі обсяги, здійснюється без сплати акцизного податку.
229.8.4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.
229.8.5. Податковий вексель може бути виданий лише імпортером або виробником – платником податку.
229.8.6. Виданий виробником податковий вексель є підставою для реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10.
229.8.7. Підставою для митного оформлення бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що ввозяться на митну територію України імпортером зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнту 10, є подання таким імпортером контролюючому органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв'язку копії податкового векселя, взятого на облік контролюючим органом.
229.8.8. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
229.8.9. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
229.8.10. Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на операції з:
1) реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, складених суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
2) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктам літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», складених платником податку, який здійснює таку реалізацію;
3) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів ам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», складених платником податку, який здійснює таку реалізацію;
4) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву, складених платником податку, який здійснює таку реалізацію.
Акцизні накладні на такі операції складаються на підставі первинних документів.
Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку за операціями, визначеними у підпунктах 2-4 цього підпункту, погашається у разі подання контролюючому органу копій первинних документів, що підтверджують здійснення таких операцій.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, після реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на такі операції, автоматично враховує відповідні обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення відповідного податкового векселя.
Інформація про суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України, на його офіційному веб-сайті.
Суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, у складі декларації акцизного податку надається інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, які були використані для заправлення таких суден.
229.8.11. У разі якщо передбачений цим пунктом податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.
229.8.12. У разі відсутності підтвердження у встановлений строк цільового використання імпортером або виробником, які видали податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, з таких імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнту 10.»
 
Враховано    
    -233- Вадатурський А.О.
Пункт «23. У пункті 229.1 статті 229:» викласти в такій редакції:
«23. У статті 229:
1) у пункті 229.1
підпункт 229.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;
є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції;
ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб’єкта господарювання для виробництва біоетанолу;
з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб’єкта господарювання»;
підпункт 229.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«д) виробником продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
е) виробником оцту з харчової сировини;
є) виробником парфумерно-косметичної продукції».
у підпункті 229.1.8:
абзац перший доповнити словами такого змісту:
«поданого векселедержателю у формі електронного документу відповідно до законодавства»;
доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті зобов’язані:
а) обладнати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
б) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, виратомірами-личильниками обсягу виробленої продукції, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
в) щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.
Дані щодо обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та виратоміра-личильника обсягу виробленої продукції та щоденно в один і той же час, визначений наказом суб’єкта господарювання, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у наступну добу.
Витратоміри-лічильники спирту етилового та виратоміри-личильники обсягу виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового та виратомірів-личильників обсягу виробленої продукції для цілей цього Кодексу витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники готової продукції вважаються не встановленими»;
підпункт 229.1.14 доповнити абзацом такого змісту:
«Податкові пости на підприємствах, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д» - «з» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, не встановлюються»;
підпункт «а» підпункту 229.1.15 викласти в такій редакції:
«а) виробництво та зберігання спирту етилового на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу)»;
підпункт 229.1.16 викласти в такій редакції:
«229.1.16. Податковий вексель не видається суб’єктами господарювання, які одночасно є:
а) виробниками біоетанолу та біопалива;
б) виробниками спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
в) виробниками спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;
г) виробниками спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
д) виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу.
Підтвердженням факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в цьому підпункті є довідка, подана відповідному контролюючому органу у формі електронного документу відповідно до законодавства».
2) доповнити пунктом 229.8. такого змісту:
«229.8. Особливості оподаткування нафтопродуктів, що використовуються в якості палива для водного транспорту.
229.8.1. Суми акцизного податку з обсягів нафтопродуктів (важких дистилятів – код 2710194300 згідно з УКТ ЗЕД), використаних судновласниками в якості палива для водного транспорту у каботажному плаванні, підлягають відшкодуванню таким судновласникам.
229.8.2. Відшкодування акцизного податку може бути надано судновласнику лише щодо обсягів палива, використаного у каботажному плаванні суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України, та незалежно від того, чи зареєстрований такий судновласник платником акцизного податку.
229.8.3. Судновласник, який має право на отримання відшкодування акцизного податку та прийняв рішення про повернення суми такого відшкодування, подає відповідному контролюючому органу розрахунок суми відшкодування акцизного податку та заяву про повернення суми відшкодування, яка відображається у розрахунку.
Розрахунок суми відшкодування акцизного податку подається до контролюючого органу в строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації судновласника.
Форма заяви про відшкодування та розрахунку суми відшкодування акцизного податку судновласнику визначаються та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
229.8.4. Формування Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку здійснюється на підставі баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку посадовими особами відповідних органів здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку затверджуються Кабінетом Міністрів України.
229.8.5. Заяви про повернення сум відшкодування акцизного податку автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.
Повернення узгоджених сум відшкодування акцизного податку здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.
Дані Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку, , не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
229.8.6. Розрахунок суми відшкодування акцизного податку судновласнику складається на підставі даних фактичного обсягу використаного палива згідно з первинними документами, складеними відповідно до Закону України»Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зокрема, але не виключно: каботажний коносамент, генеральна декларація тощо), а також на підставі місячного звіту з використання паливно-мастильних матеріалів, суднового журналу (вахтового журналу, єдиного вахтового журналу) та машинного журналу. Форма і правила ведення суднового (вахтового) та машинного журналів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту. Судновий (вахтовий) та машинний журнал повинен бути прошнурований та зареєстрований в контролюючому органі за місцем податкової реєстрації судновласника як платника податків.
229.8.7. У строк, передбачений абзацом першим пункту 76.3 статті 76 цього Кодексу, контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних розрахунку суми відшкодування акцизного податку судновласнику.
Судновласники, які мають право на відшкодування суми акцизного податку відповідно до цього пункту та подали відповідний розрахунок суми відшкодування акцизного податку, отримують таке відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми відшкодування за результатами камеральної перевірки, що проводиться відповідно до цього Кодексу.
Зазначена у розрахунку сума відшкодування акцизного податку судновласнику вважається узгодженою в Реєстрі заяв про відшкодування акцизного податку з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки, в разі якщо контролюючим органом не встановлено порушень під час такої перевірки або якщо таку перевірку не проведено.
Узгоджена сума відшкодування акцизного податку стає доступною органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку та перераховується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти операційних днів на поточний банківський рахунок судновласника в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого судновласника з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.
229.8.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за цільовим використанням нафтопродуктів, визначених у підпункті 229.8.1 пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу, в якості палива для водного транспорту; контроль за наявністю засобів вимірювальної техніки; дотриманням установленого порядку обліку, зберігання та відпуску нафтопродуктів.
229.8.9. Судновласник зобов’язаний допускати посадових (службових) осіб контролюючого органу до обстеження місць зберігання палива, надавати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та звітність, що пов’язані з використанням нафтопродуктів в якості палива для водного транспорту.»«
 
Відхилено    
158. 24. У статті 230:
 
   24. У статті 230:
 
159. 1) пункт 230.1 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 230.1 викласти в такій редакції:
 
160. «230.1. Акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку.
 
   «230.1. Акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку.
 
161. 230.1.1. Акцизні склади на території яких виробляється спирт етиловий повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами - лічильниками спирту етилового, що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення в електронному вигляді даних про обсяг отримання або відпуску спирту етилового та обсяг вмісту денатуруючих добавок (далі - витратомір-лічильник спирту етилового), які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.
 
-234- Южаніна Н.П.
Абзац другий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту після слів "про обсяг отримання або відпуску спирту етилового" доповнити словами та цифрами "в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до t 20-0 С,"
 
Враховано   230.1.1. Акцизні склади на території яких виробляється спирт етиловий повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами - лічильниками спирту етилового, що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення в електронному вигляді даних про обсяг отримання або відпуску спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до t 20-0 С, та обсяг вмісту денатуруючих добавок (далі - витратомір-лічильник спирту етилового), які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.
 
162. Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати:
 
   Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати:
 
163. а) усі розташовані на акцизних складах витратоміри - лічильники спирту етилового у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
   а) усі розташовані на акцизних складах витратоміри - лічильники спирту етилового у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
164. б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
   б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
165. Один акцизний склад може бути зареєстрованим виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.
 
   Один акцизний склад може бути зареєстрованим виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.
 
166. Забороняється отримання та реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового, без реєстрації акцизного складу, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового.
 
   Забороняється отримання та реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового, без реєстрації акцизного складу, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового.
 
167. Витратоміри-лічильники спирту етилового повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками спирту етилового.
 
-235- Южаніна Н.П.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Витратоміри-лічильники спирту етилового повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками спирту етилового.»
 
Враховано   Витратоміри-лічильники спирту етилового повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками спирту етилового.
 
168. Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого спирту етилового (далі у цьому розділі - обсяг обігу спирту етилового) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 20-0 С.
 
-236- Южаніна Н.П.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
"Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані щодо добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого спирту етилового (далі у цьому розділі – обсяг обігу спирту етилового) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20-0 С.
Дані щодо обсягу обігу спирту етилового формуються після проведення останньої операції з обігу спирту етилового у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку здійснення операцій з обігу спирту етилового у добу, наступну за звітною добою, та передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною добою."
 
Враховано   Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані щодо добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого спирту етилового (далі у цьому розділі – обсяг обігу спирту етилового) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20-0 С.
Дані щодо обсягу обігу спирту етилового формуються після проведення останньої операції з обігу спирту етилового у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку здійснення операцій з обігу спирту етилового у добу, наступну за звітною добою, та передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною добою.
 
169. Дані щодо обсягу обігу спирту етилового передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Дані щодо обсягу обігу спирту етилового передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
170. Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та щоденно в один і той же час, визначений наказом розпорядника акцизного складу, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання та/або реалізації спирту етилового у наступну добу.
 
-237- Южаніна Н.П.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового. В електронних документах також зазначаються відповідальною особою розпорядника акцизного складу дані щодо обсягів залишків спирту етилового, що знаходиться на акцизному складі в тарі, упаковці, добового обсягу реалізованого спирту етилового в тарі, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює."
 
Враховано   Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового. В електронних документах також зазначаються відповідальною особою розпорядника акцизного складу дані щодо обсягів залишків спирту етилового, що знаходиться на акцизному складі в тарі, упаковці, добового обсягу реалізованого спирту етилового в тарі, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює.
 
171. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
172. В такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах витратоміри-лічильники спирту етилового, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані щодо фактичного обсягу обігу спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
 
   В такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах витратоміри-лічильники спирту етилового, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані щодо фактичного обсягу обігу спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
 
173. Дані щодо фактичного обсягу обігу спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів співставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, з показниками системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
   Дані щодо фактичного обсягу обігу спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів співставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, з показниками системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
174. 230.1.2. Акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці наливу (відпуску) пального, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами - лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі (далі - рівнемір-лічильник) на кожному введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі.
 
-238- Южаніна Н.П.
В абзаці шістнадцятому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту слова "наливу (відпуску) пального" замінити словами "відпуску пального наливом з акцизного складу" та після слова "експлуатацію" доповнити словом "стаціонарному";
 
Враховано   230.1.2. Акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами - лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі (далі - рівнемір-лічильник) на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі.
 
175. Акцизні склади, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), повинні бути обладнані тільки витратомірами - лічильниками на кожному місці наливу (відпуску) готової підакцизної продукції (пального) з такого акцизного складу.
 
-239- Южаніна Н.П.
В абзаці сімнадцятому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту слова "наливу (відпуску) готової підакцизної продукції (пального)" замінити словами "відпуску готової підакцизної продукції (пального) наливом""
 
Враховано   Акцизні склади, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), повинні бути обладнані тільки витратомірами - лічильниками на кожному місці відпуску готової підакцизної продукції (пального) наливом з такого акцизного складу.
 
176. Акцизні склади, на яких здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу не обладнуються витратомірами - лічильниками та рівнемірами - лічильниками.
 
   Акцизні склади, на яких здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу не обладнуються витратомірами - лічильниками та рівнемірами - лічильниками.
 
177. Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності або калібрування. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності, та/або калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.
 
-240- Южаніна Н.П.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності або калібрування, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності, або калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.»
 
Враховано   Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності або калібрування, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності, або калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.
 
178. Паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, встановлені на акцизних складах відповідно до законодавства, виконують функції витратомірів-лічильників.
 
-241- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцятому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту слова «складах» замінити словами «складах, на які є позитивні результати повірки або оцінка відповідності, проведені»
 
Враховано   Паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, встановлені на акцизних складах, на які є позитивні результати повірки або оцінка відповідності, проведені відповідно до законодавства, виконують функції витратомірів-лічильників.
 
179. Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати:
 
   Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати:
 
180. а) усі розташовані на акцизних складах резервуари, витратоміри - лічильники та рівнеміри - лічильники у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;
 
-242- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцять другому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту після слово «резервуари» замінити словами «резервуари, що введені в експлуатацію»
 
Враховано   а) усі розташовані на акцизних складах резервуари, що введені в експлуатацію, витратоміри - лічильники та рівнеміри - лічильники у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;
 
181. б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
   б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
182. Один акцизний склад може бути зареєстрованим виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.
 
   Один акцизний склад може бути зареєстрованим виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.
 
183. Забороняється здійснення реалізації пального без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників та резервуарів, без реєстрації акцизного складу, а також через кожне місце наливу (відпуску) пального, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник.
 
-243- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцять п'ятому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту слова «а також через кожне місце наливу (відпуску) пального, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник» виключити.
 
Враховано   Забороняється здійснення реалізації пального без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників та резервуарів, без реєстрації акцизного складу.
 
184. 230.1.3. Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого пального (далі у цьому розділі - обсяг обігу пального) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15-0 С.
 
-244- Южаніна Н.П.
Абзац двадцять шостий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«230.1.3. Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого пального (далі у цьому розділі – обсяг обігу пального) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15-0 С.
Розпорядники акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно формувати дані тільки щодо добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15-0 С.
Дані щодо фактичних залишків пального та обсягу обігу пального формуються після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, наступну за звітною добою, та передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною добою.»
 
Враховано   230.1.3. Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого пального (далі у цьому розділі – обсяг обігу пального) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15-0 С.
Розпорядники акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно формувати дані тільки щодо добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15-0 С.
Дані щодо фактичних залишків пального та обсягу обігу пального формуються після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, наступну за звітною добою, та передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше ніж до 23 години 59 хвилин доби, наступної за звітною добою.
 
185. На кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД формуються показники щодо:
 
   На кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД формуються показники щодо:
 
186. обсягів залишків пального на початок доби та на кінець доби, що визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників, встановлених на таких резервуарах, розташованих на такому акцизному складі;
 
-245- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцять восьмому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту після слів «початок» та «кінець» доповнити словом «звітної».
 
Враховано   обсягів залишків пального на початок звітної доби та на кінець звітної доби, що визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників, встановлених на таких резервуарах, розташованих на такому акцизному складі;
 
187. добового обсягу реалізованого пального, що визначається шляхом підсумовування обсягів реалізованого за добу пального через кожне місце наливу (відпуску) пального з акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, встановлених на кожному місці наливу (відпуску) пального, розташованих на такому акцизному складі;
 
-246- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцять дев'ятому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту після слів «реалізованого за» доповнити словом «звітну», слова "наливу (відпуску) пального з акцизного складу" замінити словами "відпуску пального наливом з акцизного складу" та слова "наливу (відпуску) пального, розташованих на такому акцизному складі" замінити словами "відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі".
 
Враховано   добового обсягу реалізованого пального, що визначається шляхом підсумовування обсягів реалізованого за звітну добу пального через кожне місце відпуску пального наливом з акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, встановлених на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі;
 
188. добового обсягу отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від обсягу залишку пального на кінець доби обсягу залишку пального на початок доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу.
 
-247- Южаніна Н.П.
Абзац тридцятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
"добового обсягу отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від обсягу залишку пального на кінець звітної доби обсягу залишку пального на початок звітної доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу, з додаванням обсягу втраченого пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та з відніманням додаткового обсягу пального, зазначеного в заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Фактичні показники витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників щодо обсягів залишків пального та добового обсягу реалізованого пального перераховуються у літри, приведені до температури 15-0 С, крім показників паливороздавальних колонок та/або оливороздавальних колонок, які виконують функції витратомірів-лічильників."
 
Враховано   добового обсягу отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від обсягу залишку пального на кінець звітної доби обсягу залишку пального на початок звітної доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу, з додаванням обсягу втраченого пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та з відніманням додаткового обсягу пального, зазначеного в заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Фактичні показники витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників щодо обсягів залишків пального та добового обсягу реалізованого пального перераховуються у літри, приведені до температури 15-0 С, крім показників паливороздавальних колонок та/або оливороздавальних колонок, які виконують функції витратомірів-лічильників.
 
189. Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника, визначення даних щодо обсягів залишків пального та обсягів обігу пального, здійснюється за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не довше 10 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, -не довше 5 календарних днів поспіль) та не частіше 4 разів протягом календарного року.
 
-248- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять перший підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника або витратоміра-лічильника, визначення даних щодо обсягів залишків пального та обсягів обігу пального, здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не довше 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, – не довше 15 календарних днів поспіль) та не частіше 4 разів протягом календарного року»
 
Враховано   Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника або витратоміра-лічильника, визначення даних щодо обсягів залишків пального та обсягів обігу пального, здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не довше 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, – не довше 15 календарних днів поспіль) та не частіше 4 разів протягом календарного року.
 
190. Дані щодо залишків пального та обсягу обігу пального передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Дані щодо залишків пального та обсягу обігу пального передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
191. Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників (під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника - заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу) та щоденно в один і той же час, визначений наказом розпорядника акцизного складу, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання та/або реалізації пального у наступну добу.
 
-249- Южаніна Н.П.
В абзаці тридцять третьому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту після слів «рівнеміра-лічильника» доповнити словами «або витратоміра-лічильника», слова «та щоденно в один і той же час, визначений наказом розпорядника акцизного складу, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання та/або реалізації пального у наступну добу» виключити.
 
Враховано   Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників (під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника або витратоміра-лічильника - заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу).
 
192. В електронних документах також зазначаються відповідальною особою розпорядника акцизного складу дані щодо обсягів залишків пального, що знаходиться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці.
 
-250- Южаніна Н.П.
В абзаці тридцять четвертому підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту слова "в тарі, балонах, упаковці" замінити словами "в тарі, балонах, упаковці, добового обсягу реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює»
 
Враховано   В електронних документах також зазначаються відповідальною особою розпорядника акцизного складу дані щодо обсягів залишків пального, що знаходиться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, добового обсягу реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює.
 
193. У разі відсутності протягом доби операції з обігу пального при формуванні даних щодо фактичних залишків, допускаються розбіжності в межах норм, передбачених законодавством (норми природніх втрат (убутку), похибки показників витратомірів-лічильників, рівнемірів - лічильників та резервуарів, перерахунок обсягів пального до літрів, приведених до 15-0 С), але не більше, ніж на 5% обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15%).
 
-251- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять п'ятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
194. 230.1.4. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   230.1.4. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
195. В такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах резервуари, витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та фактичного обсягу обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
 
-252- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять сьомий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту після слова "кінець" доповнити словом "звітної".
 
Враховано   В такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах резервуари, витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та фактичного обсягу обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
 
196. Дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та фактичного обсягу обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів співставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, з показниками системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
   Дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та фактичного обсягу обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів співставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, з показниками системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
197. 230.1.5. Транспортні засоби, які набули статусу акцизних складів пересувних, повинні обліковуватися в Переліку акцизних складів пересувних, створення та функціонування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік акцизних складів пересувних розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
-253- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять дев'ятий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«230.1.5. Транспортні засоби, які набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та функціонування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику».
 
Враховано   230.1.5. Транспортні засоби, які набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та функціонування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
198. Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку акцизних складів пересувних здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та оформлених належним чином митних декларацій.
 
-254- Южаніна Н.П.
Абзац сороковий підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такі заявки у формі електронних документів надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.»
 
Враховано   Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такі заявки у формі електронних документів надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
199. Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, забороняється»;
 
-255- Южаніна Н.П.
Абзац сорок перший підпункту 1 пункту 24 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
"Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, а також не зазначені у заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, які надіслані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, забороняється.
Транспортні засоби, які використовуються для переміщення на митній території України пального або спирту етилового, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами – лічильниками."
 
Враховано   Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, а також не зазначені у заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, які надіслані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, забороняється.
Транспортні засоби, які використовуються для переміщення на митній території України пального або спирту етилового, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами – лічильниками."
 
200. 2) у пункті 230.5 після слова «лічильників» доповнити словами «спирту етилового»;
 
   2) у пункті 230.5 після слова «лічильників» доповнити словами «спирту етилового»;
 
201. 3) у пункті 230.12:
 
   3) у пункті 230.12:
 
202. у підпункті «а» після слова «лічильника» доповнити словами «спирту етилового»;
 
   у підпункті «а» після слова «лічильника» доповнити словами «спирту етилового»;
 
203. у підпункті «є» слова «лічильників спирту» замінити словами «витратомірів-лічильників спирту етилового»;
 
   у підпункті «є» слова «лічильників спирту» замінити словами «витратомірів-лічильників спирту етилового»;
 
204. 4) пункт 230.13-1 виключити;
 
   4) пункт 230.13-1 виключити;
 
205. 5) у пункті 230.18 слова «спирту етилового, «, «спирт етиловий, « та «спирту етилового та» виключити.
 
   5) у пункті 230.18 слова «спирту етилового, «, «спирт етиловий, « та «спирту етилового та» виключити.
 
206. 25. У статті 231:
 
   25. У статті 231:
 
207. 1) пункт 231.1 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 231.1 викласти в такій редакції:
 
208. «231.1. Платник податку при реалізації пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
 
-256- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 25 розділу І законопроекту після слів «Платник податку при» доповнити словами «ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу, або»
 
Враховано   «231.1. Платник податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу, або реалізації пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
 
209. Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального або спирту етилового, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального або спирту етилового; а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.
 
   Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального або спирту етилового, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального або спирту етилового; а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.
 
210. Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив в споживчій тарі ємністю до п'яти літрів (включно) зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.
 
-257- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 25 розділу І законопроекту слова «в споживчій тарі ємністю до п'яти літрів (включно) зобов'язаний» замінити словами «пального в споживчу тару ємністю до п'яти літрів (включно), зобов'язані»
 
Враховано   Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив пального в споживчу тару ємністю до п'яти літрів (включно), зобов'язані скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.
 
211. Виробник спирту етилового, що здійснює розлив спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флакони з медичного скла об’ємом не більше, ніж 100 куб. сантиметрів, зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого спирту етилового.
 
   Виробник спирту етилового, що здійснює розлив спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флакони з медичного скла об’ємом не більше, ніж 100 куб. сантиметрів, зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого спирту етилового.
 
212. В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов'язкові реквізити:
 
   В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов'язкові реквізити:
 
213. а) порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;
 
   а) порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;
 
214. б) дата складання акцизної накладної;
 
   б) дата складання акцизної накладної;
 
215. в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реалізує пальне або спирт етиловий;
 
   в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реалізує пальне або спирт етиловий;
 
216. г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує пальне або спирт етиловий, та суб’єкта господарювання отримувача пального або спирту етилового;
 
   г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує пальне або спирт етиловий, та суб’єкта господарювання отримувача пального або спирту етилового;
 
217. ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, - суб’єкта господарювання отримувача пального або спирту етилового;
 
   ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, - суб’єкта господарювання отримувача пального або спирту етилового;
 
218. д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
 
   д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
 
219. е) опис пального або спирту етилового;
 
   е) опис пального або спирту етилового;
 
220. є) обсяг пального в літрах, приведених до t 15°С, або обсяг спирту етилового в літрах, приведених до t 20°С;
 
-258- Южаніна Н.П.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 1 пункту 25 розділу І законопроекту слово "літрах" замінити словами та цифрами "декалітрах 100-відсоткового спирту";
 
Враховано   є) обсяг пального в літрах, приведених до t 15°С, або обсяг спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до t 20°С;
 
221. ж) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;
 
   ж) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;
 
222. з) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне (для акцизної накладної, яка складається в двох примірниках);
 
-259- Южаніна Н.П.
В абзаці шістнадцятому підпункту 1 пункту 25 розділу І законопроекту слова « (для акцизної накладної, яка складається в двох примірниках)» виключити.
 
Враховано   з) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне;
 
223. и) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної країни та тип і ємність транспортного засобу - акцизного складу пересувного;
 
   и) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної країни та тип і ємність транспортного засобу - акцизного складу пересувного;
 
224. і) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;
 
   і) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;
 
225. ї) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.
 
   ї) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
 
226. Обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г" та "ґ" цим пунктом, можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним»;
 
-260- Южаніна Н.П.
Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 25 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«й) ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України;
к) ознака щодо реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
л) ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу із зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;
м) адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання – не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.
При реалізації пального через паливороздвальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г" та "ґ" цим пунктом:
можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту господарювання;
обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.
При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий, складається одна акцизна накладна на реалізацію пального з акцизного складу на такий інший акцизний склад із зазначенням в такій акцизній накладній ідентифікаційних даних такого акцизного складу пересувного.»
 
Враховано   й) ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України;
к) ознака щодо реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
л) ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу із зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;
м) адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання – не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.
При реалізації пального через паливороздвальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г" та "ґ" цим пунктом:
можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту господарювання;
обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.
При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий, складається одна акцизна накладна на реалізацію пального з акцизного складу на такий інший акцизний склад із зазначенням в такій акцизній накладній ідентифікаційних даних такого акцизного складу пересувного."
 
227. 2) у пункті 231.3:
 
   2) у пункті 231.3:
 
228. в абзаці першому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
-261- Южаніна Н.П.
Абзац другий підпункту 2 пункту 25 розділу І законопроекту викласти в акцій редакції:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«231.3. Акцизна накладна складається платником податку в день ввезення на митну територію України пального або спирту етилового чи в день реалізації пального або спирту етилового при кожній повній або частковій операції з реалізації пального або спирту етилового».
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
"231.3. Акцизна накладна складається платником податку в день ввезення на митну територію України пального або спирту етилового чи в день реалізації пального або спирту етилового при кожній повній або частковій операції з реалізації пального або спирту етилового";
 
229. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
230. в абзаці третьому слова «платником акцизного податку» замінити словами «суб’єктом господарювання»;
 
   в абзаці третьому слова «платником акцизного податку» замінити словами «суб’єктом господарювання»;
 
231. в абзаці четвертому після слів «отримувача пального» доповнити словами «суб’єкта господарювання»;
 
   в абзаці четвертому після слів «отримувача пального» доповнити словами «суб’єкта господарювання»;
 
232. в абзаці п’ятому після слова «пального» доповнити словами «суб’єктів господарювання»;
 
   в абзаці п’ятому після слова «пального» доповнити словами «суб’єктів господарювання»;
 
233. в абзаці шостому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   в абзаці шостому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
234. доповнити підпункт абзацами такого змісту:
 
   доповнити підпункт абзацами такого змісту:
 
235. «Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального або спирту етилового:
 
   «Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального або спирту етилового:
 
236. а) з акцизного складу:
 
   а) з акцизного складу:
 
237. для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
 
   для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
 
238. будь-яким іншим особам - не платникам податку;
 
   будь-яким іншим особам - не платникам податку;
 
239. б) з акцизного складу пересувного:
 
   б) з акцизного складу пересувного:
 
240. для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
 
   для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
 
241. будь-яким іншим особам - не платникам податку.
 
-262- Южаніна Н.П.
Після абзацу п’ятнадцятого підпункту 2 пункту 25 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка ввозить пальне або спирт етиловий на митну територію України, зобов’язана скласти акцизну накладну в одному примірнику на підставі даних відповідної митної декларації».
 
Враховано   будь-яким іншим особам - не платникам податку.
Особа, яка ввозить пальне або спирт етиловий на митну територію України, зобов’язана скласти акцизну накладну в одному примірнику на підставі даних відповідної митної декларації.
 
242. Особа, яка склала акцизну накладну в одному примірнику, зобов’язана зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
   Особа, яка склала акцизну накладну в одному примірнику, зобов’язана зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
243. Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну в двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:
 
   Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну в двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:
 
244. а) з акцизного складу до іншого акцизного складу;
 
-263- Южаніна Н.П.
В абзаці вісімнадцятому підпункту 2 пункту 25 розділу І законопроекту слова "до іншого акцизного складу" замінити словами «до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий»
 
Враховано   а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
 
245. б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;
 
   б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;
 
246. в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;
 
   в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;
 
247. г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.
 
   г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.
 
248. Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.
 
-264- Арешонков В.Ю.
У пункті 231.3:
- абзац дев’ятий пункту 231.3 після слів «в день її складання надіслати» доповнити словами «через електронний кабінет» та далі продовжити за текстом.
 
Відхилено   Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.
 
249. Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов'язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.
 
   Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов'язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.
 
250. Якщо платник податку одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне або спирт етиловий, складання та реєстрація акцизних накладних у двох примірниках здійснюється у встановленому цим пунктом порядку для складання та реєстрації акцизних накладних у двох примірниках.
 
   Якщо платник податку одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне або спирт етиловий, складання та реєстрація акцизних накладних у двох примірниках здійснюється у встановленому цим пунктом порядку для складання та реєстрації акцизних накладних у двох примірниках.
 
251. Платник податку - розпорядник акцизного складу пересувного, акцизний склад пересувний якого використовувався при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України, завжди складає акцизні накладні при реалізації такого пального або спирту етилового з такого акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного або акцизного складу»;
 
-265- Кришин О.Ю.
1. у розділі І підпункті 2 пункт 25 в доповнених абзацах законопроекту слово «пального» та «пальне» виключити у всіх відмінниках.
 
Відхилено   Платник податку - розпорядник акцизного складу пересувного, акцизний склад пересувний якого використовувався при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України, завжди складає акцизні накладні при реалізації такого пального або спирту етилового з такого акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного або акцизного складу»;
 
    -266- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
Пункт 231.3 статті 231 Розділу VІ «Акцизний податок» доповнити новими абзацами такого змісту:
1) після абзацу 9 доповнити новим абзацом 10, виклавши в такій редакції:
«будь-яким іншим особам – платникам податку – у паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої;».
У зв'язку з цим доповненням змінити нумерацію абзаців законопроекту.
2) після абзацу 12 доповнити новим абзацом 13, виклавши в такій редакції:
«будь-яким іншим особам – платникам податку – у паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої;».
У зв'язку з цим доповненням змінити нумерацію абзаців законопроекту.
 
Відхилено    
252. 3) у пункті 231.5 після слів «пального» доповнити словами «або спирту етилового», а після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий»;
 
   3) у пункті 231.5 після слів «пального» доповнити словами «або спирту етилового», а після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий»;
 
253. 4) у пункті 231.6 викласти в такій редакції:
 
   4) у пункті 231.6 викласти в такій редакції:
 
254. 231.6. Реєстрація у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється:
 
   231.6. Реєстрація у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється:
 
255. акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, -не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;
 
   акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, -не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;
 
256. першого примірника акцизної накладної - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового;
 
-267- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 25 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу - після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної;
першого примірника акцизної накладної при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України - не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації»
 
Враховано   першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу - після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної;
першого примірника акцизної накладної при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України - не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації;
 
    -268- Арешонков В.Ю.
- третій абзац пункту 231.6, який починається словами «першого примірника...» викласти у такій редакції: «акцизної накладної, складеної у одному примірнику, а також першого примірника акцизної накладної, складеної у двох примірниках - протягом однієї доби з моменту реалізації пального;»
 
Відхилено    
257. другого примірника акцизної накладної - не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад розпорядником акцизного складу - отримувачем пального або спирту етилового;
 
-269- Южаніна Н.П.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 25 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"другого примірника акцизної накладної – після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного - отримувачем пального або спирту етилового".
 
Враховано   другого примірника акцизної накладної – після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного - отримувачем пального або спирту етилового;
 
258. розрахунку коригування - не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою його складання.
 
   розрахунку коригування - не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою його складання.
 
259. Підтвердженням особі, що реалізує пальне або спирт етиловий, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
 
-270- Арешонков В.Ю.
в абзаці шостому пункту 231.6 замість слів «операційного дня» зазначити «30 хвилин з моменту відправлення такої акцизної накладної та/або розрахунку коригування», а далі по тесту додати абзац такого змісту «Момент відправлення акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних фіксується текстовим повідомленням спеціального програмного забезпечення».
 
Відхилено   Підтвердженням особі, що реалізує пальне або спирт етиловий, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
 
260. З метою отримання акцизної накладної / розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, отримувач пального або спирту етилового надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та акцизну накладну / розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманими отримувачем пального або спирту етилового.
 
   З метою отримання акцизної накладної / розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, отримувач пального або спирту етилового надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та акцизну накладну / розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманими отримувачем пального або спирту етилового.
 
261. З метою отримання особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального або спирту етилового, така особа, що реалізує пальне або спирт етиловий, надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманим особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий.
 
   З метою отримання особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального або спирту етилового, така особа, що реалізує пальне або спирт етиловий, надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманим особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий.
 
262. Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.
 
   Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.
 
263. Якщо надіслані акцизні накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цієї статті, протягом операційного дня отримувачу пального або спирту етилового / особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.
 
   Якщо надіслані акцизні накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цієї статті, протягом операційного дня отримувачу пального або спирту етилового / особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.
 
264. Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
-271- Арешонков В.Ю.
- в абзаці одинадцятому пункту 231.6, який починається словами «Якщо протягом...», замість слів «операційного дня» зазначити «30 хвилин»
 
Відхилено   Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
265. Підтвердження надання другого примірника акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних другого примірнику акцизної накладної здійснюється за правилами, передбаченими цим розділом Кодексу для підтвердження надання, реєстрації та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних розрахунків коригування, які реєструються отримувачами пального або спирту етилового.
 
   Підтвердження надання другого примірника акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних другого примірнику акцизної накладної здійснюється за правилами, передбаченими цим розділом Кодексу для підтвердження надання, реєстрації та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних розрахунків коригування, які реєструються отримувачами пального або спирту етилового.
 
266. Отримувач пального або спирту етилового має право звіряти дані отриманої акцизної накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру акцизних накладних.
 
   Отримувач пального або спирту етилового має право звіряти дані отриманої акцизної накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру акцизних накладних.
 
267. Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу.
 
   Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу.
 
268. Якщо обсяг, визначений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального або спирту етилового в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, які платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, то платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального або спирту етилового, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
   Якщо обсяг, визначений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального або спирту етилового в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, які платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, то платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального або спирту етилового, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
269. У разі виявлення технічної помилки у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв'язку, функціонуванні електронного цифрового підпису, що призводить до неможливості реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, зобов'язаний невідкладно розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про виявлення такої технічної помилки із зазначенням дати та часу її початку, вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на відновлення реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, за результатами яких розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про усунення технічної помилки із зазначенням дати та часу її завершення.
 
   У разі виявлення технічної помилки у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв'язку, функціонуванні електронного цифрового підпису, що призводить до неможливості реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, зобов'язаний невідкладно розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про виявлення такої технічної помилки із зазначенням дати та часу її початку, вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на відновлення реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, за результатами яких розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про усунення технічної помилки із зазначенням дати та часу її завершення.
 
270. У період існування технічної помилки, при неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних, дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної.
 
-272- Арешонков В.Ю.
- у сімнадцятому абзаці пункту 231.6, який починається словами «У період існування», після слів «...зареєструвати акцизну накладну» додати текст «або відсутності інформації про прийняття або неприйняття акцизної накладної та/або розрахунку коригування» і далі по тексту, а також після слова «інформацію» замість «з» додати текст «щодо порядкового номеру та дати» і далі по тексту
 
Відхилено   У період існування технічної помилки, при неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних, дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної.
 
271. Платник податку зобов'язаний протягом двох календарних днів з дня відновлення реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєструвати всі акцизні накладні/розрахунки коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки.
 
-273- Южаніна Н.П.
В абзаці дев'ятнадцятому підпункту 4 пункту 25 розділу І законопроекту слово "двох" замінити словом "трьох".
 
Враховано   Платник податку зобов'язаний протягом трьох календарних днів з дня відновлення реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєструвати всі акцизні накладні/розрахунки коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки.
 
    -274- Арешонков В.Ю.
- у передостанньому абзаці пункту 231.6, який починається словами «Платник податку зобов’язаний...» замість слова «календарних» додати слово «робочих»
 
Відхилено    
272. Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, граничний термін реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки, не застосовуються»;
 
   Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, граничний термін реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки, не застосовуються»;
 
273. 5) у пункті 231.7:
 
   5) у пункті 231.7:
 
274. після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
275. доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
276. «Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються»;
 
   «Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються»;
 
277. 6) пункт 231.8 викласти в такій редакції:
 
   6) пункт 231.8 викласти в такій редакції:
 
278. «231.8. Єдиний реєстр акцизних накладних працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.
 
   «231.8. Єдиний реєстр акцизних накладних працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.
 
279. Технічне обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних проводиться у часові проміжки з незначною кількістю реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування.
 
   Технічне обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних проводиться у часові проміжки з незначною кількістю реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування.
 
280. Інформація про запланований час технічного обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до початку його проведення.
 
   Інформація про запланований час технічного обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до початку його проведення.
 
281. Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
   Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
282. 7) у пунктах 231.9 та 231.10 після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового».
 
-275- Южаніна Н.П.
Підпункт 7 пункту 25 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) у пункті 231.9 після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»«
Доповнити пункт 25 розділу І законопроекту підпунктом 8 такого змісту:
"8) у пункті 231.10:
в абзаці першому:
у першому реченні після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового";
друге речення доповнити словами "або спирту етилового, або додаткові письмові пояснення суб’єкта господарювання, який фактично не отримував пальне або спирт етиловий, але який зазначений в акцизній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних, як отримувач пального або спирту етилового»;
абзац другий доповнити словами "або спирт етиловий".
 
Враховано   7) у пункті 231.9 після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
8) у пункті 231.10:
в абзаці першому:
у першому реченні після слова «пальне» доповнити словами «або спирт етиловий», а після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового";
друге речення доповнити словами "або спирту етилового, або додаткові письмові пояснення суб’єкта господарювання, який фактично не отримував пальне або спирт етиловий, але який зазначений в акцизній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних, як отримувач пального або спирту етилового»;
абзац другий доповнити словами "або спирт етиловий".
 
283. 26. У статті 232:
 
   26. У статті 232:
 
284. 1) назву статті доповнити словами «та спирту етилового»;
 
   1) назву статті доповнити словами «та спирту етилового»;
 
285. 2) пункт 232.1 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 232.1 викласти в такій редакції:
 
286. «232.1. В системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД ведеться окремо облік обсягів пального або спирту етилового, що:
 
   «232.1. В системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД ведеться окремо облік обсягів пального або спирту етилового, що:
 
287. оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною відмінною ставкою податку;
 
   оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною відмінною ставкою податку;
 
288. оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу;
 
   оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу;
 
289. не підлягають оподаткуванню;
 
   не підлягають оподаткуванню;
 
290. звільняються від оподаткування.
 
-276- Южаніна Н.П.
Після абзацу шостого підпункту 2 пункту 26 розділу І законопроекту доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:
1) зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
2) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних.»
 
Враховано   звільняються від оподаткування.
Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:
1) зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
2) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних.
 
291. Ведення обліку обсягів пального або спирту етилового у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
   Ведення обліку обсягів пального або спирту етилового у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
292. Одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літри, приведені до температури 15° Сдля пального, та літри, приведені до температури 20° Сдля спирту етилового. При цьому відпущені літри в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей цього розділу вважаються як літри, приведені до температури 15°С. Такі одиниці обліку для пального та спирту етилового повинні використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.
 
-277- Южаніна Н.П.
В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 26 розділу І законопроекту слова "та літри" замінити словами "та декалітри 100-відсоткового спирту";
 
Враховано   Одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літри, приведені до температури 15° Сдля пального, та декалітри 100-відсоткового спирту, приведені до температури 20° Сдля спирту етилового. При цьому відпущені літри в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей цього розділу вважаються як літри, приведені до температури 15°С. Такі одиниці обліку для пального та спирту етилового повинні використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.
 
293. Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:
 
   Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:
 
294. обсягів пального або спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 
   обсягів пального або спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 
295. обсягів пального або спирту етилового, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок, оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
 
   обсягів пального або спирту етилового, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок, оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
 
296. обсягів пального або спирту етилового, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального або спирту етилового за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
 
   обсягів пального або спирту етилового, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального або спирту етилового за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;
 
297. сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального та спирту етилового;
 
   сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального та спирту етилового;
 
298. обсягу залишку пального або спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
   обсягу залишку пального або спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
299. Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.
 
   Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.
 
300. Технічне обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового проводиться у часові проміжки з незначною кількістю звернень до неї платників акцизного податку.
 
   Технічне обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового проводиться у часові проміжки з незначною кількістю звернень до неї платників акцизного податку.
 
301. Інформація про запланований час технічного обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до початку його проведення.
 
   Інформація про запланований час технічного обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до початку його проведення.
 
302. Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та реєстрації платників податків - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
   Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та реєстрації платників податків - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
303. 3) у пункті 232.2 після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового»;
 
   3) у пункті 232.2 після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового»;
 
304. 4) у пункті 232.3:
 
   4) у пункті 232.3:
 
305. в абзаці першому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   в абзаці першому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
306. абзац другий доповнити символом та словами «- ?АМитнЕкспорт»;
 
   абзац другий доповнити символом та словами «- ?АМитнЕкспорт»;
 
307. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
308. «?АНаклОтр - загальний обсяг пального або спирту етилового за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних»;
 
   «?АНаклОтр - загальний обсяг пального або спирту етилового за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних»;
 
309. в абзаці п’ятому:
 
   в абзаці п’ятому:
 
310. після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
311. доповнити словами та цифрами «, або який оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу»;
 
   доповнити словами та цифрами «, або який оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу»;
 
312. абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:
 
313. «?ЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, із списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального або спирту етилового;
 
   «?ЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, із списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального або спирту етилового;
 
314. ?КоригЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального або спирту етилового»;
 
   ?КоригЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального або спирту етилового»;
 
315. в абзаці восьмому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   в абзаці восьмому після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
316. в абзаці дев’ятому:
 
   в абзаці дев’ятому:
 
317. після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
318. доповнити абзац словами:
 
   доповнити абзац словами:
 
319. «або спирту етилового, зазначений в акцизній накладній/розрахунку коригування, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних»;
 
   «або спирту етилового, зазначений в акцизній накладній/розрахунку коригування, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних»;
 
320. доповнити пункт абзацом десятим такого змісту:
 
   доповнити пункт абзацом десятим такого змісту:
 
321. «?АМитнЕкспорт - загальний обсяг пального або спирту етилового, вивезеного за межі митної території України, оформленого належним чином митними деклараціями».
 
-278- Южаніна Н.П.
В абзаці вісімнадцятому підпункту 4 пункту 26 розділу І законопроекту слова "митними деклараціями" замінити словами "митними деклараціями, та на який складені акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних".
 
Враховано   «?АМитнЕкспорт - загальний обсяг пального або спирту етилового, вивезеного за межі митної території України, оформленого належним чином митними деклараціями, та на який складені акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних «.
 
322. У зв’язку абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
 
   У зв’язку абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
 
323. в абзаці одинадцятому:
 
   в абзаці одинадцятому:
 
324. після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
325. доповнити пункт абзацом дванадцятим такого змісту:
 
   доповнити пункт абзацом дванадцятим такого змісту:
 
326. «Зміна показника ?АНаклВид відбувається у день реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а зміна показника ?АНаклОтр - у день реєстрації другого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних»;
 
-279- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцять третьому підпункту 4 пункту 26 розділу І законопроекту слова "другого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних" замінити словами "другого примірника акцизної накладної (при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України – у день реєстрації першого примірника акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних".
 
Враховано   «Зміна показника ?АНаклВид відбувається у день реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а зміна показника ?АНаклОтр - у день реєстрації другого примірника акцизної накладної (при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України – у день реєстрації першого примірника акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних»;
доповнити пункт абзацами тринадцятим – сімнадцятим такого змісту:
"При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий:
у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ?АНаклВид по акцизному складу;
у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ?АНаклОтр по такому іншому акцизному складу;
показники ?АНаклОтр та ?АНаклВид по акцизному складу пересувному не змінюються.
На обсяги пального, що реалізується з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки, платнику податку - отримувачу пального, зміна показника ?АНаклОтр у такого платника податку – отримувача пального не відбувається."
 
    -280- Южаніна Н.П.
Підпункт 4 пункту 26 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити пункт абзацами тринадцятим – сімнадцятим такого змісту:
«При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий:
у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ?АНаклВид по акцизному складу;
у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ?АНаклОтр по такому іншому акцизному складу;
показники ?АНаклОтр та ?АНаклВид по акцизному складу пересувному не змінюються.
На обсяги пального, що реалізується з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки, платнику податку - отримувачу пального, зміна показника ?АНаклОтр у такого платника податку – отримувача пального не відбувається.»
 
Враховано    
327. 5) у пункті 232.4:
 
   5) у пункті 232.4:
 
328. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
329. «232.4. Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»;
 
   «232.4. Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»;
 
330. у підпункті 232.4.1:
 
   у підпункті 232.4.1:
 
331. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
332. «Заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового повинні містити такі обов'язкові поля (реквізити)»;
 
   «Заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового повинні містити такі обов'язкові поля (реквізити)»;
 
333. підпункти «в», «г» та «д» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   підпункти «в», «г» та «д» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
334. у підпункті «е»:
 
   у підпункті «е»:
 
335. після цифр та букви «15° С» доповнити словами та цифрами «, або спирту етилового в літрах, приведених до t 20°С, «;
 
-281- Южаніна Н.П.
В абзаці дев'ятому підпункту 5 пункту 26 розділу І законопроекту слова "в літрах" замінити словами та цифрами "в декалітрах 100-відсоткового спирту";
 
Враховано   після цифр та букви «15° С» доповнити словами та цифрами «, або спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до t 20°С,»;
 
336. після слів «реалізації пального» доповнити словами «та спирту етилового»;
 
   після слів «реалізації пального» доповнити словами «та спирту етилового»;
 
337. підпункт «є» викласти у такій редакції:
 
   підпункт «є» викласти у такій редакції:
 
338. «є) ставка акцизного податку на відповідне пальне або спирт етиловий, що встановлена на дату реалізації пального або спирту етилового»;
 
   «є) ставка акцизного податку на відповідне пальне або спирт етиловий, що встановлена на дату реалізації пального або спирту етилового»;
 
339. підпункт «з» викласти у такій редакції:
 
   підпункт «з» викласти у такій редакції:
 
340. «з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою підпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та обсягами пального або спирту етилового, що містяться в таких заявках (крім заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не підлягає оподаткуванню або звільняється від оподаткування)»;
 
   «з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою підпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та обсягами пального або спирту етилового, що містяться в таких заявках (крім заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не підлягає оподаткуванню або звільняється від оподаткування)»;
 
341. підпункт «и» після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
   підпункт «и» після слова «пального» доповнити словами «або спирту етилового»;
 
342. доповнити підпунктом «і» такого змісту:
 
   доповнити підпунктом «і» такого змісту:
 
343. «і) ознака умов оподаткування пального або спирту етилового»;
 
-282- Южаніна Н.П.
Після абзацу сімнадцятого підпункту 5 пункту 26 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
«ї) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на якому виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового».
 
Враховано   «і) ознака умов оподаткування пального або спирту етилового»;
доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
"ї) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на якому виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового";
 
344. у підпункті 232.4.2:
 
   у підпункті 232.4.2:
 
345. абзац перший замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац перший замінити абзацами такого змісту:
 
346. «232.4.2. У разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового за умови:
 
   «232.4.2. У разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового за умови:
 
347. наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального або спирту етилового у такій заявці - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком;
 
   наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального або спирту етилового у такій заявці - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком;
 
348. без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, або не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування».
 
   без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, або не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування».
 
349. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
 
350. у абзаці четвертому після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового»;
 
   у абзаці четвертому після слова «пального» доповнити словами «та спирту етилового»;
 
351. у підпунктах 232.4.3 - 232.4.4:
 
   у підпунктах 232.4.3 - 232.4.4:
 
352. після слів «пального» та «пальне» доповнити словами «або спирту етилового» у відповідних відмінках;
 
   після слів «пального» та «пальне» доповнити словами «або спирту етилового» у відповідних відмінках;
 
353. підпункт 232.4.5 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 232.4.5 викласти в такій редакції:
 
354. «232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
   «232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
355. 27. Доповнити Кодекс статтею 233 такого змісту:
 
   27. Доповнити Кодекс статтею 233 такого змісту:
 
356. «Стаття 233. Співставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового
 
   «Стаття 233. Співставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового
 
357. 233.1. Для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового, здійснюється автоматичне співставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового (далі - співставлення).
 
   233.1. Для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового, здійснюється автоматичне співставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового (далі - співставлення).
 
358. 233.2. Співставлення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   233.2. Співставлення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
359. 233.3. При співставленні здійснюється порівняння показників з системи електронного адміністрування реалізації пального та показників Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД (крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, для яких обсяги обігу та залишків пального підсумовуються та співставляються загальним підсумком), акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
 
-283- Южаніна Н.П.
В абзаці п’ятому пункту 27 розділу І законопроекту слова «та показників» замінити словами «та спирту етилового з показниками»
 
Враховано   233.3. При співставленні здійснюється порівняння показників з системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового з показниками Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД (крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, для яких обсяги обігу та залишків пального підсумовуються та співставляються загальним підсумком), акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
 
360. При співставленні допускаються розбіжності в межах норм, передбачених законодавством (норми природніх втрат (убутку), похибки показників витратомірів-лічильників, рівнемірів - лічильників та резервуарів, перерахунок обсягів пального до літрів, приведених до 15-0 С), але не більше, ніж на 5% обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15%).
 
-284- Южаніна Н.П.
Абзац шостий пункту 27 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«При співставленні допускаються розбіжності не більше, ніж на 5% обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15%) чи не більше, ніж на 2% об’єму відповідного резервуару»
 
Враховано   При співставленні допускаються розбіжності не більше, ніж на 5% обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15%) чи не більше, ніж на 2% об’єму відповідного резервуару.
 
    -285- Арешонков В.Ю.
У другому абзаці пункту 233.3 після словосполучення «залишків пального» додати «в залежності від більшого показника на момент співставлення»
 
Відхилено    
361. 233.4. При співставленні здійснюється порівняння показників з системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та показників Єдиного державного реєстр витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового щодо обсягів обігу спирту етилового у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів».
 
-286- Арешонков В.Ю.
Додати окремий пункт 233.5 та викласти його у такий редакції «Виявлення розбіжностей понад норму, передбачену пунктом 233.3, не є підставою для організації фактичної перевірки, а є виключно підставою для звернення компетентного контролюючого органу з письмовим запитом про подання інформації, необхідної для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку його платниками.
 
Відхилено   233.4. При співставленні здійснюється порівняння показників з системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та показників Єдиного державного реєстр витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового щодо обсягів обігу спирту етилового у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів».
 
362. 28. У пункті 243.4 статті 243:
 
   28. У пункті 243.4 статті 243:
 
363. цифри та слова «0, 41 гривні» замінити цифрами та словами «30, 00 гривень»;
 
-287- Острікова Т.Г.
«1. Абзац другий пункту 28 викласти в такій редакції:
«цифрі та слова «0,41 гривні» замінити цифрами та словами «10,00 гривень».
2. Після пункту 28 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
« _. Статтю 240 доповнити пунктом 240.6 такого змісту:
«240.6. Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 цієї статті, якими здійснюються такі викиди у обсязі, що не перевищує 500 тон за рік.
У разі перевищення річного розміру викидів двоокису вуглецю понад 500 тон за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, у якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку передбаченому цим Кодексом.».
«_. Статтю 242 доповнити пунктом 242.4 такого змісту:
«242.4. База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тон за рік.»«
 
Враховано   «цифрі та слова «0,41 гривні» замінити цифрами та словами «10,00 гривень».
2. Після пункту 28 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
« _. Статтю 240 доповнити пунктом 240.6 такого змісту:
«240.6. Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 цієї статті, якими здійснюються такі викиди у обсязі, що не перевищує 500 тон за рік.
У разі перевищення річного розміру викидів двоокису вуглецю понад 500 тон за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, у якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку передбаченому цим Кодексом.».
«_. Статтю 242 доповнити пунктом 242.4 такого змісту:
«242.4. База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тон за рік.»«
 
    -288- Лаврик М.І.
У пункті 243.4 статті 243:
цифри та слова «0,41 гривні» замінити цифрами та словами «0,90 гривень»;
 
Відхилено    
    -289- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Пункт 28 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -290- Довбенко М.В.
в підпункті 28 в абзаці другому цифри «30,00» замінити цифрами «0.45»;
 
Відхилено    
    -291- Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Кулініч О.І.
У Пункті 28 другий абзац у кінці після слова «тонну» доповнити словами та цифрами, «крім сільськогосподарських товаровиробників, підприємств харчової промисловості та з переробки сільськогосподарської продукції, елеваторів, хлібоприймальних підприємств, для яких ставка податку становить 0,41 гривні за 1 тонну»;
 
Відхилено    
364. доповнити абзацом такого змісту:
 
-292- Острікова Т.Г.
Пункті 28 законопроекту щодо пункту 243.4 статті 243 новий доданий абзац – виключити.
 
Враховано      
365. «Кабінет Міністрів України має право встановлювати розміри викидів двоокису вуглецю, на які не нараховується податок.».
 
-293- Лаврик М.І.
Абзац такого змісту:
«Кабінет Міністрів України має право встановлювати розміри викидів двоокису вуглецю, на які не нараховується податок». – виключити
 
Враховано   «Не нараховується податок на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення потужністю до 100 кВт включно».
«252.4.9 урановмісні корисні копалини видобуті на стадії геологічного вивчення та дослідно-промислового видобутку, на підставі спеціальних дозволів отриманих після 1 січня 2018 року».
 
    -294- Довбенко М.В.
в підпункті 28 абзац третій та четвертий вилучити;
 
Враховано    
    -295- Острікова Т.Г.
Абзац четвертий пункту 28 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Не нараховується податок на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення потужністю до 100 кВт включно».
 
Відхилено    
    -296- Продан О.П.
Горват Р.І.
Абзац четвертий пункту 28 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Не нараховується податок на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення потужністю до 100 кВт включно».
 
Враховано    
    -297- Пинзеник В.М.
Із статті 28 виключити абзаци другий та третій щодо доповнення пункту 243.4 статті 243 новим абзацом
 
Враховано    
    -298- Дерев'янко Ю.Б.
абзац другий статті 28 розділу І, де перебачено, що Кабінет Міністрів України матиме право встановлювати розміри викидів двоокису вуглецю, на які не нараховується податок, виключити;
 
Враховано    
    -299- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
Абзац третій і четвертий пункту 28 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -300- Денисенко В.І.
Після пункту 28 доповнити таким пунктом:
«У статті 250:
підпункт 250.2.1 пункту 250.2 доповнити словами « (з урахуванням вимог пункту 49.1-1 статті 49 цього Кодексу);»;
підпункт 250.10.1 пункту 250.10 після слів «такий платник податку» доповнити словами « (крім платників податків, визначених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу)».».
 
Відхилено    
    -301- Курячий М.П.
Пункт 252.4 статті 252 Податкового кодексу України доповнити підпунктом 252.4.9 такого змісту:
«252.4.9 урановмісні корисні копалини видобуті на стадії геологічного вивчення та дослідно-промислового видобутку, на підставі спеціальних дозволів отриманих після 1 січня 2018 року».
 
Враховано    
    -302- Різаненко П.О.
Абзац перший пункту 29 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції та доповнити новими абзацами:
«У пункті статті 252:
підпункт 252.7.2. пункту 252.7 доповнити словами «енергетичного вугілля, антрациту»;
пункт 252.8. доповнити після абзацу сьомого новим абзацом восьмим наступного змісту:
«Фактична ціна реалізації для енергетичного вугілля, антрациту визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна вугілля на європейському ринку на основі середніх цін на умовах СІF в основних портах Західної Європи Амстердам ? Роттердам – Антверпен, перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, з врахуванням коефіцієнту калорійності вітчизняного вугілля, що розраховується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.».
Відповідно абзаци восьмий – одинадцятий вважати абзацами дев’ятий – дванадцятий.
у пункті 252.20. ставки рентної плати за користування надрами для видобування вугілля енергетичного та антрациту визначити у розмірі 3 відсотки від вартості товарної продукції гірничого підприємства замість чинних 0,75% та 1 % відповідно.
 
Відхилено    
366. 29. У пункті 252.20 статті 252:
1) слова і цифри:
«залізна руда
8,00»
замінити словами і цифрами:
«залізна руда
8,80»
 
-303- Долженков О.В.
В пункті 29 розділу І законопроекту:
виключити підпункт 1;
доповнити абзацом наступного змісту: «В кінці таблиці пункту 252.20 статті 252 розмістити примітку такого змісту:
«4) З 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди застосовується коефіцієнт, що дорівнює 1,1».
 
Враховано   29. У пункті 252.20 статті 252:
доповнити абзацом наступного змісту: «В кінці таблиці пункту 252.20 статті 252 розмістити примітку такого змісту:
«4) З 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди застосовується коефіцієнт, що дорівнює 1,1».
 
367. 2) слова і цифри:
 
-304- Бєлькова О.В.
У пункті 29 Проекту підпункт другий щодо внесення змін до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу в частині зміни ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату – виключити.
 
Відхилено   2) слова і цифри:
 
    -305- Заставний Р.Й.
у пункті 29 Розділу І законопроекту:
підпункт 2 пункту 252 статті 252 - виключити
 
Відхилено    
368. «нафта:
 
   «нафта:
 
369. з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00
Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
замінити словами і цифрами:
«нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
31,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
16,00
Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
31,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
16,00».
 
-306- Кацер-Бучковська Н.В.
1.Пункт 29 Проекту доповнити підпунктом три щодо внесення змін до пункту 252.20 статті 252 зокрема слова:
«природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000метрів (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)»
викласти у редакції:
«природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність).
2. Пункт 29 Проекту доповнити підпунктом чотири щодо доповнення пункту 252.20 статті 252 словами та цифрами:
«газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід 1,25»
 
Відхилено   з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00
Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
замінити словами і цифрами:
«нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
31,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
16,00
Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
31,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
16,00».
 
    -307- Бабак А.В.
Андрієвський Д.Й.
Острікова Т.Г.
Після частини 29 доповнити новою частиною 30 такого змісту:
«30. У статті 255:
1) пункт 255.1. викласти в такій редакції:
«255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва»;
2) пункт 255.3. викласти в такій редакції:
«255.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання»;
3) доповнити пунктом 255.4.6. такого змісту:
«255.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах»;
4) пункти 255.11.2-255.11.4 викласти в такій редакції:
«255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.
255.11.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
255.11.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.»;
5) пункт 255.11.12 викласти в такій редакції:
«255.11.12. Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.».
 
Відхилено    
    -308- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту після пункту 29 доповнити пунктом 31 такого змісту:
31. У статті 255:
1) пункт 255.3 після слів «водокористувачі» додати слова «за винятком обсягів води, з яких згідно пункту 255.4 статті 255 Кодексу рентна плата за спеціальне використання води не справляється»;
2) пункт 255.4 після слів «платників єдиного податку» додати слова «а також, що використовується для потреб опалення та гарячого водопостачання».
Пункт 30 вважати пунктом 32
Розділ І законопроекту після пункту 30 доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
Відхилено    
    -309- Хлань С.В.
Співаковський О.В.
Кулініч О.І.
Розенблат Б.С.
Розділ І законопроекту після пункту 29 доповнити новим пунктом 29-1 такого змісту:
«29-1. У статті 255:
1) підпункт 255.4.9. пункту 255.4. та пункт 255.8. виключити;
2) абзац перший пункту 255.5. та підпункт 255.5.1. викласти в такій редакції:
«255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Район річкових басейнівСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
район басейну річки Дніпро65,96
район басейну річки Дністер34,85
район басейну річки Дунай26,17
район басейну річки Південний Буг78,49
район басейну річки Дон113,45
район басейну річки Вісла34,85
район басейну річок Криму116,32
район басейну річок Причорномор’я139,66
район басейну річок Приазов’я139,66
Чорне та Азовське моря5,00
Лимани63,97».
Пропонуємо також врахувати, що зазначені пропозиції набиратимуть чинності з 1 січня 2019 року.
 
Відхилено    
    -310- Вадатурський А.О.
Після пункту «29. У пункті 252.20 статті 252:» доповнити новим пунктом такого змісту:
«30. У статті 255:
1) у пункті 255.1 виключити слова «водного транспорту»;
2) у підпункті 255.3.1 виключити слова «для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць) «;
3) підпункт 255.4.13. виключити;
4) підпункт 255.5.4. виключити;
5) підпункт 255.11.1 викласти в такій редакції:
«255.11.1. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року.»;
6) підпункт 255.11.6. виключити;
7) у підпункт і 255.11.7. слова «водного транспорту» виключити;
8) підпункт 255.11.16. виключити;
9) у абзаці другому підпункту 255.11.20. слова «водного транспорту» виключити.»
 
Відхилено    
    -311- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 29-1 наступного змісту:
«29-1. Виключити підпункт 255.11.20».
 
Відхилено    
370. 30. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:
 
   30. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:
 
371. «256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
 
   «256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
 
372. 256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
 
   256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
 
373. Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень ділової (без кори) дров’яної (з корою) великої середньої дрібної Перший пояс лісів Сосна 1 463,80 296,63 114,06 11,76 2 329,61 211,88 82,38 8,99 3 266,03 171,35 66,08 7,20 4 200,06 127,16 48,90 5,42 5 131,82 84,69 32,61 3,65 Модрина 1 208,35 176,55 68,79 15,32 2 150,08 127,16 48,90 11,76 3 118,40 102,35 38,93 8,99 4 88,29 75,99 28,98 6,35 5 60,00 51,23 19,92 4,55 Ялина, ялиця 1 411,21 350,63 134,46 15,56 2 305,22 259,88 100,88 10,29 3 244,79 209,43 80,16 9,06 4 184,20 156,44 59,51 6,50 5 123,65 103,44 40,16 5,19 Дуб (крім дуба коркового) 1 1216,88 584,75 194,70 19,92 2 872,87 419,66 139,41 14,51 3 699,03 334,04 112,28 11,76 4 525,11 252,65 84,23 8,18 5 344,06 167,03 56,12 6,35 Ясен, клен (крім явора) 1 456,35 389,79 194,70 19,92 2 327,27 279,78 139,41 14,51 3 262,11 222,75 112,28 11,76 4 196,88 168,44 84,23 8,18 5 129,05 111,41 56,12 6,35 Бук 1 877,29 564,32 188,36 17,18 2 624,77 401,42 134,04 11,76 3 502,47 321,92 107,76 9,98 4 377,54 240,35 80,58 7,20 5 252,65 160,95 53,46 4,55 Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 1 67,91 58,43 43,46 15,32 2 47,49 40,77 31,29 11,76 3 38,03 33,98 25,79 8,99 4 28,49 24,50 19,01 6,35 5 19,01 16,31 12,20 4,55 Осика, вільха сіра, тополя 1 39,32 33,98 25,79 10,89 2 28,49 24,50 17,66 7,20 3 23,13 19,01 15,02 6,35 4 17,66 15,02 10,89 4,55 5 10,89 9,48 6,84 1,79 Другий пояс лісів Сосна 1 395,46 252,54 96,89 9,98 2 280,11 180,14 69,71 7,20 3 223,61 144,75 56,12 6,35 4 169,46 107,76 41,64 4,55 5 113,04 72,41 28,10 2,72 Модрина 1 178,40 153,65 58,82 14,51 2 128,94 109,52 41,64 9,98 3 102,35 86,54 33,47 8,18 4 75,99 65,39 25,31 6,35 5 51,23 44,21 17,18 3,65 Ялина, ялиця 1 363,17 310,34 119,00 12,84 2 259,88 221,90 85,34 9,06 3 206,81 176,55 68,55 7,74 4 156,44 133,77 51,69 6,50 5 103,28 88,35 33,59 3,87 Дуб (крім дуба коркового) 1 1035,77 499,13 166,53 16,31 2 742,44 356,57 118,61 11,76 3 590,37 285,26 94,11 8,99 4 441,83 211,88 71,61 7,20 5 296,94 142,55 47,99 4,55 Ясен, клен (крім явора) 1 388,44 332,75 166,53 16,31 2 278,43 237,65 118,61 11,76 3 221,36 190,14 94,11 8,99 4 165,72 141,23 71,61 7,20 5 111,41 95,10 47,99 4,55 Бук 1 746,96 478,76 159,35 14,51 2 532,37 340,28 114,06 9,98 3 426,50 273,02 91,47 8,18 4 320,46 203,69 68,79 6,35 5 214,59 136,53 45,35 4,55 Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 1 55,62 47,49 36,68 13,59 2 40,77 35,27 25,79 9,98 3 32,61 27,20 21,72 7,20 4 24,50 21,72 15,02 6,35 5 16,31 13,59 10,89 3,65 Осика, вільха сіра, тополя 1 33,98 29,84 21,72 8,99 2 24,50 21,72 15,02 6,35 3 19,01 17,66 13,59 5,42 4 15,02 12,20 9,48 4,55 5 9,48 9,48 6,84 2,72
 
   Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень ділової (без кори) дров’яної (з корою) великої середньої дрібної Перший пояс лісів Сосна 1 463,80 296,63 114,06 11,76 2 329,61 211,88 82,38 8,99 3 266,03 171,35 66,08 7,20 4 200,06 127,16 48,90 5,42 5 131,82 84,69 32,61 3,65 Модрина 1 208,35 176,55 68,79 15,32 2 150,08 127,16 48,90 11,76 3 118,40 102,35 38,93 8,99 4 88,29 75,99 28,98 6,35 5 60,00 51,23 19,92 4,55 Ялина, ялиця 1 411,21 350,63 134,46 15,56 2 305,22 259,88 100,88 10,29 3 244,79 209,43 80,16 9,06 4 184,20 156,44 59,51 6,50 5 123,65 103,44 40,16 5,19 Дуб (крім дуба коркового) 1 1216,88 584,75 194,70 19,92 2 872,87 419,66 139,41 14,51 3 699,03 334,04 112,28 11,76 4 525,11 252,65 84,23 8,18 5 344,06 167,03 56,12 6,35 Ясен, клен (крім явора) 1 456,35 389,79 194,70 19,92 2 327,27 279,78 139,41 14,51 3 262,11 222,75 112,28 11,76 4 196,88 168,44 84,23 8,18 5 129,05 111,41 56,12 6,35 Бук 1 877,29 564,32 188,36 17,18 2 624,77 401,42 134,04 11,76 3 502,47 321,92 107,76 9,98 4 377,54 240,35 80,58 7,20 5 252,65 160,95 53,46 4,55 Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 1 67,91 58,43 43,46 15,32 2 47,49 40,77 31,29 11,76 3 38,03 33,98 25,79 8,99 4 28,49 24,50 19,01 6,35 5 19,01 16,31 12,20 4,55 Осика, вільха сіра, тополя 1 39,32 33,98 25,79 10,89 2 28,49 24,50 17,66 7,20 3 23,13 19,01 15,02 6,35 4 17,66 15,02 10,89 4,55 5 10,89 9,48 6,84 1,79 Другий пояс лісів Сосна 1 395,46 252,54 96,89 9,98 2 280,11 180,14 69,71 7,20 3 223,61 144,75 56,12 6,35 4 169,46 107,76 41,64 4,55 5 113,04 72,41 28,10 2,72 Модрина 1 178,40 153,65 58,82 14,51 2 128,94 109,52 41,64 9,98 3 102,35 86,54 33,47 8,18 4 75,99 65,39 25,31 6,35 5 51,23 44,21 17,18 3,65 Ялина, ялиця 1 363,17 310,34 119,00 12,84 2 259,88 221,90 85,34 9,06 3 206,81 176,55 68,55 7,74 4 156,44 133,77 51,69 6,50 5 103,28 88,35 33,59 3,87 Дуб (крім дуба коркового) 1 1035,77 499,13 166,53 16,31 2 742,44 356,57 118,61 11,76 3 590,37 285,26 94,11 8,99 4 441,83 211,88 71,61 7,20 5 296,94 142,55 47,99 4,55 Ясен, клен (крім явора) 1 388,44 332,75 166,53 16,31 2 278,43 237,65 118,61 11,76 3 221,36 190,14 94,11 8,99 4 165,72 141,23 71,61 7,20 5 111,41 95,10 47,99 4,55 Бук 1 746,96 478,76 159,35 14,51 2 532,37 340,28 114,06 9,98 3 426,50 273,02 91,47 8,18 4 320,46 203,69 68,79 6,35 5 214,59 136,53 45,35 4,55 Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 1 55,62 47,49 36,68 13,59 2 40,77 35,27 25,79 9,98 3 32,61 27,20 21,72 7,20 4 24,50 21,72 15,02 6,35 5 16,31 13,59 10,89 3,65 Осика, вільха сіра, тополя 1 33,98 29,84 21,72 8,99 2 24,50 21,72 15,02 6,35 3 19,01 17,66 13,59 5,42 4 15,02 12,20 9,48 4,55 5 9,48 9,48 6,84 2,72
 
374. 256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
 
   256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
 
375. Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень ділової (без кори) дров’яної (з корою) великої середньої дрібної Перший пояс лісів Самшит 1 2140,44 1829,34 914,46 19,92 2 1529,21 1306,50 653,69 14,51 3 1223,63 1045,74 522,41 11,76 4 918,09 783,60 392,04 8,18 5 611,18 522,90 261,65 6,35 Бархат, горіх 1 1333,64 1140,83 570,41 19,92 2 953,46 814,86 407,43 14,51 3 761,94 651,90 325,98 11,76 4 571,76 488,93 245,34 8,18 5 381,60 325,98 162,96 6,35 Груша, кизил, явір 1 1070,21 915,39 457,26 19,92 2 764,60 653,21 326,91 14,51 3 611,18 522,90 261,65 11,76 4 459,05 392,54 196,47 8,18 5 305,60 262,11 131,28 6,35 Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня 1 799,91 683,15 341,34 19,92 2 571,76 487,64 243,50 14,51 3 456,35 389,79 194,70 11,76 4 343,64 291,98 145,80 8,18 5 228,17 195,57 97,82 6,35 Каштан, дуб корковий 1 666,84 570,41 285,26 19,92 2 476,70 407,43 203,69 14,51 3 381,60 325,98 162,96 11,76 4 286,61 244,46 122,27 8,18 5 190,14 162,96 82,38 6,35 Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 1 535,08 456,35 229,10 19,92 2 381,60 325,98 162,96 14,51 3 304,22 260,78 130,37 11,76 4 228,17 195,57 97,82 8,18 5 153,42 131,75 66,08 6,35 Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 1 400,71 342,23 171,09 19,92 2 286,61 244,46 122,27 14,51 3 228,17 195,57 97,82 11,76 4 172,56 146,66 74,25 8,18 5 115,47 97,82 48,90 6,35 Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 1 133,08 114,06 57,08 10,89 2 95,10 81,51 40,77 7,20 3 76,04 65,21 32,61 6,35 4 57,08 48,90 24,50 4,55 5 38,03 32,61 16,31 3,65 Другий пояс лісів Самшит 1 1813,05 1549,58 775,05 16,31 2 1294,26 1106,88 553,23 11,76 3 1036,26 885,48 443,67 8,99 4 776,79 664,13 332,27 7,20 5 518,76 442,76 221,84 4,55 Бархат, горіх 1 1135,37 971,04 485,31 16,31 2 810,74 693,96 346,77 11,76 3 649,14 554,16 277,08 8,99 4 486,18 418,31 207,32 7,20 5 324,56 278,43 138,53 4,55 Груша, кизил, явір 1 905,85 774,12 387,51 16,31 2 647,84 552,74 277,08 11,76 3 518,76 442,76 221,84 8,99 4 388,44 332,75 166,53 7,20 5 259,47 221,36 110,43 4,55 Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня 1 681,80 581,27 291,59 16,31 2 486,18 415,55 207,32 11,76 3 388,44 332,75 166,53 8,99 4 291,98 249,83 124,95 7,20 5 194,21 165,72 83,30 4,55 Каштан, дуб корковий 1 567,74 486,18 243,50 16,31 2 406,07 347,70 173,85 11,76 3 324,56 278,43 138,53 8,99 4 243,17 207,81 104,10 7,20 5 161,61 138,53 69,71 4,55 Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 1 453,63 387,08 193,74 16,31 2 323,27 277,08 137,63 11,76 3 259,47 221,36 110,43 8,99 4 194,21 165,72 83,30 7,20 5 129,05 111,41 55,29 4,55 Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 1 340,88 290,63 145,80 16,31 2 243,17 207,81 104,10 11,76 3 194,21 165,72 83,30 8,99 4 145,37 124,95 62,45 7,20 5 97,82 82,80 41,64 4,55 Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 1 112,71 96,39 47,99 8,99 2 81,51 69,26 34,44 6,35 3 65,21 55,62 28,10 5,42 4 48,90 42,09 20,85 4,55 5 32,61 27,20 14,51 2,72».
 
-312- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Пункт 30 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
30. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:
«256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1341,05218,1283,878,65
2242,37155,860,586,61
3195,6212648,595,29
4147,1193,535,963,98
596,9362,2823,982,68
Модрина
1153,21129,8250,5811,26
2110,3693,535,968,65
387,0675,2628,626,61
464,9255,8821,314,67
544,1237,6714,653,34
Ялина, ялиця
1302,38257,8398,8711,44
2224,44191,0974,187,57
318015458,946,66
4135,45115,0343,764,78
590,9276,0629,533,82
Дуб (крім дуба коркового)
1894,81429,98143,1714,65
2641,85308,59102,5110,67
3514,02245,6382,568,65
4386,13185,7861,936,01
5253122,8241,264,67
Ясен, клен (крім явора)
1335,57286,63143,1714,65
2240,65205,73102,5110,67
3192,74163,882,568,65
4144,77123,8661,936,01
594,8981,9241,264,67
Бук
1645,1414,96138,512,63
2459,41295,1798,568,65
3369,48236,7179,247,33
4277,61176,7359,255,29
5185,78118,3539,313,34
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
149,9342,9631,9511,26
234,9229,9823,018,65
327,9624,9818,966,61
420,9518,0113,984,67
513,9811,998,973,34
Осика, вільха сіра, тополя
128,9124,9818,968,01
220,9518,0112,985,29
317,0113,9811,044,67
412,9811,048,013,34
58,016,975,031,31
Другий пояс лісів
Сосна
1290,79185,771,247,33
2205,97132,4651,265,29
3164,42106,4441,264,67
4124,6179,2430,623,34
583,1253,2420,662
Модрина
1131,18112,9843,2510,67
294,8180,5330,627,33
375,2663,6324,616,01
455,8848,0818,614,67
537,6732,5112,632,68
Ялина, ялиця
1267,05228,287,59,44
2191,09163,1762,756,66
3152,07129,8250,415,69
4115,0398,3738,014,78
575,9464,9724,72,85
Дуб (крім дуба коркового)
1761,63367,02122,4611,99
2545,94262,1987,218,65
3434,12209,7669,26,61
4324,89155,852,665,29
5218,35104,8235,283,34
Ясен, клен (крім явора)
1285,63244,68122,4611,99
2204,74174,7587,218,65
3162,77139,8269,26,61
4121,86103,8552,665,29
581,9269,9335,283,34
Бук
1549,26352,04117,1710,67
2391,47250,2283,877,33
3313,62200,7667,266,01
4235,64149,7850,584,67
5157,8100,433,343,34
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
140,934,9226,979,99
229,9825,9318,967,33
323,982015,975,29
418,0115,9711,044,67
511,999,998,012,68
Осика, вільха сіра, тополя
124,9821,9415,976,61
218,0115,9711,044,67
313,9812,989,993,98
411,048,976,973,34
56,976,975,032
256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит
11573,941345,17672,4314,65
21124,48960,71480,6810,67
3899,77768,97384,148,65
4675,1576,21288,286,01
5449,42384,51192,44,67
Бархат, горіх
1980,67838,89419,4414,65
2701,11599,19299,610,67
3560,28479,36239,78,65
4420,43359,52180,416,01
5280,6239,7119,834,67
Груша, кизил, явір
1786,96673,12336,2414,65
2562,23480,32240,3910,67
3449,42384,51192,48,65
4337,55288,64144,476,01
5224,71192,7496,534,67
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1588,2502,3425114,65
2420,43358,57179,0510,67
3335,57286,63143,178,65
4252,69214,7107,216,01
5167,78143,8171,934,67
Каштан, дуб корковий
1490,35419,44209,7614,65
2350,53299,6149,7810,67
3280,6239,7119,838,65
4210,75179,7689,916,01
5139,82119,8360,584,67
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1393,46335,57168,4614,65
2280,6239,7119,8310,67
3223,7191,7695,868,65
4167,78143,8171,936,01
5112,8196,8848,594,67
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1294,66251,65125,8114,65
2210,75179,7689,9110,67
3167,78143,8171,938,65
4126,89107,8454,66,01
584,9171,9335,964,67
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
197,8683,8741,978,01
269,9359,9429,985,29
355,9147,9523,984,67
441,9735,9618,013,34
527,9623,9811,992,68
Другий пояс лісів
Самшит
11333,21139,45569,9211,99
2951,71813,93406,818,65
3762651,12326,256,61
4571,2488,35244,335,29
5381,46325,57163,123,34
Бархат, горіх
1834,87714,04356,8611,99
2596,16510,29254,998,65
3477,33407,49203,756,61
4357,5307,59152,455,29
5238,66204,74101,863,34
Груша, кизил, явір
1666,1569,24284,9511,99
2476,37406,44203,758,65
3381,46325,57163,126,61
4285,63244,68122,465,29
5190,8162,7781,23,34
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1501,35427,42214,4111,99
2357,5305,56152,458,65
3285,63244,68122,466,61
4214,7183,791,885,29
5142,81121,8661,253,34
Каштан, дуб корковий
1417,47357,5179,0511,99
2298,59255,68127,848,65
3238,66204,74101,866,61
4178,81152,8176,555,29
5118,84101,8651,263,34
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1333,57284,63142,4611,99
2237,71203,75101,28,65
3190,8162,7781,26,61
4142,81121,8661,255,29
594,8981,9240,663,34
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1250,66213,71107,2111,99
2178,81152,8176,558,65
3142,81121,8661,256,61
4106,8991,8845,925,29
571,9360,8930,623,34
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
182,8870,8835,286,61
259,9450,9325,324,67
347,9540,920,663,98
435,9630,9515,333,34
523,982010,672».
 
Відхилено   Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень ділової (без кори) дров’яної (з корою) великої середньої дрібної Перший пояс лісів Самшит 1 2140,44 1829,34 914,46 19,92 2 1529,21 1306,50 653,69 14,51 3 1223,63 1045,74 522,41 11,76 4 918,09 783,60 392,04 8,18 5 611,18 522,90 261,65 6,35 Бархат, горіх 1 1333,64 1140,83 570,41 19,92 2 953,46 814,86 407,43 14,51 3 761,94 651,90 325,98 11,76 4 571,76 488,93 245,34 8,18 5 381,60 325,98 162,96 6,35 Груша, кизил, явір 1 1070,21 915,39 457,26 19,92 2 764,60 653,21 326,91 14,51 3 611,18 522,90 261,65 11,76 4 459,05 392,54 196,47 8,18 5 305,60 262,11 131,28 6,35 Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня 1 799,91 683,15 341,34 19,92 2 571,76 487,64 243,50 14,51 3 456,35 389,79 194,70 11,76 4 343,64 291,98 145,80 8,18 5 228,17 195,57 97,82 6,35 Каштан, дуб корковий 1 666,84 570,41 285,26 19,92 2 476,70 407,43 203,69 14,51 3 381,60 325,98 162,96 11,76 4 286,61 244,46 122,27 8,18 5 190,14 162,96 82,38 6,35 Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 1 535,08 456,35 229,10 19,92 2 381,60 325,98 162,96 14,51 3 304,22 260,78 130,37 11,76 4 228,17 195,57 97,82 8,18 5 153,42 131,75 66,08 6,35 Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 1 400,71 342,23 171,09 19,92 2 286,61 244,46 122,27 14,51 3 228,17 195,57 97,82 11,76 4 172,56 146,66 74,25 8,18 5 115,47 97,82 48,90 6,35 Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 1 133,08 114,06 57,08 10,89 2 95,10 81,51 40,77 7,20 3 76,04 65,21 32,61 6,35 4 57,08 48,90 24,50 4,55 5 38,03 32,61 16,31 3,65 Другий пояс лісів Самшит 1 1813,05 1549,58 775,05 16,31 2 1294,26 1106,88 553,23 11,76 3 1036,26 885,48 443,67 8,99 4 776,79 664,13 332,27 7,20 5 518,76 442,76 221,84 4,55 Бархат, горіх 1 1135,37 971,04 485,31 16,31 2 810,74 693,96 346,77 11,76 3 649,14 554,16 277,08 8,99 4 486,18 418,31 207,32 7,20 5 324,56 278,43 138,53 4,55 Груша, кизил, явір 1 905,85 774,12 387,51 16,31 2 647,84 552,74 277,08 11,76 3 518,76 442,76 221,84 8,99 4 388,44 332,75 166,53 7,20 5 259,47 221,36 110,43 4,55 Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня 1 681,80 581,27 291,59 16,31 2 486,18 415,55 207,32 11,76 3 388,44 332,75 166,53 8,99 4 291,98 249,83 124,95 7,20 5 194,21 165,72 83,30 4,55 Каштан, дуб корковий 1 567,74 486,18 243,50 16,31 2 406,07 347,70 173,85 11,76 3 324,56 278,43 138,53 8,99 4 243,17 207,81 104,10 7,20 5 161,61 138,53 69,71 4,55 Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 1 453,63 387,08 193,74 16,31 2 323,27 277,08 137,63 11,76 3 259,47 221,36 110,43 8,99 4 194,21 165,72 83,30 7,20 5 129,05 111,41 55,29 4,55 Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 1 340,88 290,63 145,80 16,31 2 243,17 207,81 104,10 11,76 3 194,21 165,72 83,30 8,99 4 145,37 124,95 62,45 7,20 5 97,82 82,80 41,64 4,55 Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 1 112,71 96,39 47,99 8,99 2 81,51 69,26 34,44 6,35 3 65,21 55,62 28,10 5,42 4 48,90 42,09 20,85 4,55 5 32,61 27,20 14,51 2,72».
«Підпункт «ж» підпункт 266.2.2 пункту 266.2. статті 266 викласти такого змісту:
«ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), які відносяться до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;».
«_____. у статті 268:
1) у пункті 268.2:
у абзаці першому підпункту 268.2.1 слова «та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк» замінити на слова «та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.»;
у підпункті 268.2.2:
«підпункт б) після слова «особи» доповнити словами «визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу», після слова «відрядження» доповнити словами «або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 268.5.1 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;».
доповнити новим підпунктом ж) такого змісту:
«ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 268.5.1 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.»2) пункт 268.3 викласти у такій редакції:
«268.3. Ставка збору
268.3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та до 5 відсотків для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.»;
3) пункт 268.4 викласти у такій редакції:
«268.4. База справляння збору
268.4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.»;
4) пункт 268.5 викласти у такій редакції:
«268.5 Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
268.5.1. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, інші будь-які об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
268.5.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 цієї статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 268.5. цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.»;
5) пункт 268.6 викласти у такій редакції:
«268.6. Особливості справляння збору
268.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
268.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
268.6.3. У разі дострокового залишення особою, що сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку.
6) у пункті 268.7:
підпункт 268.7.1 викласти у такій редакції:
«268.7.1. Податкові агенти сплачуют збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображаються у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків, при цьому, остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.»
абзац перший підпункту 268.7.2 після слова «тимчасового» доповнити словами «розміщення у місцях»;
«В пункті 271.2 виключити словосполучення «розташованих у межах населених пунктів».
 
    -313- Денисенко В.І.
Після пункту 30 доповнити пунктами такого змісту:
« У статті 257:
у пункті 257.3:
після слів «контролюючого органу» доповнити словами « (з урахуванням вимог, встановлених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу),»;
абзац другий підпункту 257.3.1 доповнити словами « (крім платників податків, визначених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу);»;
підпункт 257.3.2 доповнити словами « (крім платників податків, визначених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу);»;
підпункт 257.3.5 доповнити словами « (крім платників податків, визначених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу)».
 
Відхилено    
    -314- Острікова Т.Г.
Після пункту 30 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт «ж» підпункт 266.2.2 пункту 266.2. статті 266 викласти такого змісту:
«ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), які відносяться до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;».
 
Враховано    
    -315- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 30-1 наступного змісту:
«30-1. Доповнити підпункт 266.2.2 підпунктом «м» наступного змісту: «м) будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі, до яких належать, зокрема, будівлі телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо.».
 
Відхилено    
    -316- Білоцерковець Д.О.
У статті 266:
1) у абзаці першому підпункту 266.4.2 пункту 266.4 після слів «міські ради» вилучити слова «та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
2) абзац четвертий підпункту 266.4.2 пункту 266.4 виключити
3) підпункт 266.7.5 додати абзац третій такого змісту:
У разі знаходження об’єктів оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
 
Відхилено    
    -317- Білоцерковець Д.О.
Викласти окремі норми статті 266 Податкового кодексу України у новій редакції, а саме:
абзац 4 пункту 266.4 виключити
 
Відхилено    
    -318- Денисенко В.І.
У підпункті 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 після слів «об’єкта/об’єктів оподаткування» доповнити словами « (з урахуванням вимог встановлених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу)»;
 
Відхилено    
    -319- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Розділ І законопроекту після пункту 30 доповнити новими пунктами такого змісту:
«31. Підпункт 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі знаходження об’єктів оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади».
32. Пункт 267.7 статті 267 доповнити новим підпунктом 267.7.2 такого змісту:
«267.7.2. У разі реєстрації об’єкту оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади».
33. Підпункт 2681.5.1. пункту 2681 статті 2681 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі знаходження об’єктів оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади».
 
Відхилено    
    -320- Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У підпункті 266.10.2 пункту 266.10. статті 266 після слів «податкове/податкові повідомлення-рішення» доповнити словами «та/або не додав до податкового/податкових повідомленнь-рішень розрахунок податкового зобов’язання», а після слів «фізичні особи звільняються від» доповнити словами «обов‘язку сплати податкового зобов‘язання/податкових зобов‘язань з податку за відповідний звітний період (рік)».
 
Відхилено    
    -321- Денисенко В.І.
В абзаці першому підпункту 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 після слів «об’єкта оподаткування» доповнити словами « (з урахуванням вимог, встановлених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу)»;
 
Відхилено    
    -322- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 34 такого змісту:
34. У статті 267:
додати новий підпункт 267.7.2 пункту 267.7 такого змісту:
267.7.2. У разі реєстрації об’єкту оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
 
Відхилено    
    -323- Яценко А.В.
Після пункту 30 доповнити новим пунктом такого змісту (стаття 268 Податкового кодексу України):
«_____. у статті 268:
1) у пункті 268.2:
у абзаці першому підпункту 268.2.1 слова «та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк» замінити на слова «та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.»;
у підпункті 268.2.2:
«підпункт б) після слова «особи» доповнити словами «визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу», після слова «відрядження» доповнити словами «або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 268.5.1 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;».
доповнити новим підпунктом ж) такого змісту:
«ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 268.5.1 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.»
2) пункт 268.3 викласти у такій редакції:
«268.3. Ставка збору
268.3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та до 5 відсотків для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.»;
3) пункт 268.4 викласти у такій редакції:
«268.4. База справляння збору
268.4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.»;
4) пункт 268.5 викласти у такій редакції:
«268.5 Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
268.5.1. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, інші будь-які об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
268.5.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 цієї статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 268.5. цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.»;
5) пункт 268.6 викласти у такій редакції:
«268.6. Особливості справляння збору
268.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
268.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
268.6.3. У разі дострокового залишення особою, що сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку.
6) у пункті 268.7:
підпункт 268.7.1 викласти у такій редакції:
«268.7.1. Податкові агенти сплачуют збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображаються у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків, при цьому, остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.»
абзац перший підпункту 268.7.2 після слова «тимчасового» доповнити словами «розміщення у місцях»;
 
Враховано    
    -324- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 35 такого змісту:
35. У статті 268:
1)підпункт 268.2.2 пункту 268.2 викласти у такій редакції:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б) діти віком до 2 років.
2)підпункт 268.3.1 пункту 268.3 викласти в такій редакції:
Ставка встановлюється у розмірі від 1 до 2 відсотків мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 цієї статті.
3)підпункт 268.4.1. пункту 268.4 викласти в такій редакції:
Базою справляння є кількість днів проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.
4)в підпункт 268.7.1 пункту 268.7 додати новий абзац такого змісту:
Податкові агенти самостійно обчислюють суму збору та надають контролюючому органу за місцезнаходженням (здійснення діяльності) податкових агентів податкову декларацію у терміни, встановлені цим Кодексом для квартального звітного періоду.
 
Відхилено    
    -325- Білоцерковець Д.О.
Викласти окремі норми статті 268 Податкового кодексу України у новій редакції, а саме:
пункт 268.2.2. викласти в такій редакції:
«Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б) діти віком до 2 років.»;
пункт 268.3.1. викласти в такій редакції:
«Ставка встановлюється у розмірі від 1 до 2 відсотків мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 цієї статті.»;
пункт 268.4.1. викласти в такій редакції:
«Базою справляння є день проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті.»;
 
Відхилено    
    -326- Денисенко В.І.
У пункті 268.7 статті 268:
підпункт 268.7.1 доповнити словами « (з урахуванням вимог, встановлених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу).»;
підпункт 268.7.2 доповнити словами « (крім платників податків, визначених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу).».
 
Відхилено    
    -327- Денисенко В.І.
Підпункт 268-1.5.2 пункту 268-1.5 статті 268-1 доповнити словами « (крім платників податків, визначених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу).
 
Відхилено    
    -328- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 36 такого змісту:
36. У статті 268-1:
у підпункті 268-1.5.1. пункту 268-1 додати два абзаци такого змісту:
Платники збору самостійно обчислюють суму збору та надають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування податкову декларацію у терміни, встановлені цим Кодексом для квартального звітного періоду.
У разі знаходження об’єктів оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.
 
Відхилено    
    -329- Вознюк Ю.В.
Кулініч О.І.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«У підпункті 271.1.1 пункту 271.1 статті 271 слова «з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом» замінити словами «станом на 1 січня 2018 року»;
 
Відхилено    
    -330- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Після пункту 31 розділу І законопроекту доповнити новими пунктом такого змісту:
«32. Пункт 271.1 статті 277 доповнити словами «, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області».
 
Відхилено    
    -331- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 30-2 наступного змісту:
«30-2. В пункті 271.2 виключити словосполучення «розташованих у межах населених пунктів».
 
Враховано    
    -332- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 37 такого змісту:
37. У статті 271:
у пункті 271.2 слова «офіційно оприлюднюється» замінити словами «приймається»
Пункт 31 вважати пунктом 38
 
Відхилено    
    -333- Лопушанський А.Я.
Пункт 32 доповнити підпунктом:
3) підрозділ 6 доповнити новим пунктом 10 такого змісту: «пункт 273.1
статті 273 набирає чинності з 1 січня 2020 року»
 
Відхилено    
376. 31. Пункт 274.1 статті 274 доповнити словами «, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотків від їх нормативної грошової оцінки».
 
-334- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Пункт 31 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   31. Пункт 274.1 статті 274 доповнити словами «, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотків від їх нормативної грошової оцінки».
12. В назві статті 277 та пункті 277.1 виключити словосполучення «,розташовані за межами населених пунктів,».
Пункт 277.1 статті 277 після словосполучення «розташовані за межами» доповнити словосполученням «або в межах населених пунктів».
Статтю 277 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами або в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
277.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області
Пункт 277.1 статті 277 доповнити словами «, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області»;
«32. У пункті 284.4 статті 284 слова «надані для залізниць у межах смуг відведення,» виключити».
Підпункт 3 підпункту 291.5.1 пункту 291.5. статті 291 викласти у такій редакції:
«3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);»
«у підпункті 291.5-1.2 пункту 291.5-1 статті 291 Податкового кодексу України після слів «які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції,» доповнити словами та знаками «вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва,».
«33. Абзац четвертий пункту 296.10. статті 296 доповнити комою та словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».
 
    -335- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
6.В Розділі І пункт 31 виключити. Пункт 274.1 статті 274 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -336- Головко М.Й.
Викласти пункт 1 статті 274 в наступній редакції:
274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
 
Враховано частково    
    -337- Рудик С.Я.
Супруненко О.І.
Кулініч О.І.
Шахов С.В.
Шпенов Д.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити розділ І законопроекту новими пунктами такого змісту:
"__. Пункт 274.1 статті 274 після слів "для сільськогосподарських угідь" доповнити словами "та земельних ділянок водного фонду, переданих в оренду для рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури)";
 
Відхилено    
    -338- Долженков О.В.
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:
Пункт 274.2. статті 274 – виключити.
 
Відхилено    
    -339- Білоцерковець Д.О.
Пункт 31 вважати пунктом 38
Розділ І законопроекту після пункту 31 доповнити пунктом 39 такого змісту:
39. Додати нову статтю 275 такого змісту:
1) Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавки податку, гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30,46
Від 3 до 100,92
Від 10 до 201,47
Від 20 до 502,311,2
Від 50 до 1002,781,4
Від 100 до 2503,231,6
Від 250 до 5003,722
Від 500 до 10004,632,5
Від 1000 і більше6,503
275.2. У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 цієї статті, застосовуються такі коефіцієнти:
275.2.1. на південному узбережжі Автономної Реєстр.картка №2),3, крім населених пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії гірських;
275.2.6. на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.
 
Відхилено    
    -340- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 31-1 наступного змісту:
1. Назву статті 277 після словосполучення «розташовані за межами» доповнити словосполученням «або в межах»;
2. Пункт 277.1 статті 277 після словосполучення «розташовані за межами» доповнити словосполученням «або в межах населених пунктів».
 
Враховано    
    -341- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-7 наступного розділу:
«9-7. Статтю 277 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами або в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
277.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.».
 
Враховано    
    -342- Довгий О.С.
«31.1. Пункт 277.1 статті 277 доповнити словами «, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області»;
 
Враховано    
    -343- Довбенко М.В.
після підпункту 31 пункту І доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«пункт 277.1 статті 277 доповнити словами:
«, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області»;
 
Враховано    
    -344- Кіт А.Б.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Давиденко В.М.
Негой Ф.Ф.
Після пункту 31 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«31.1. Пункт 277.1. статті 277 доповнити словами «, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.».
 
Враховано    
    -345- Лопушанський А.Я.
У розділі Ізаконопроекту :
пункт 31 доповнити підпунктами:
31.1. пункт 277.1 статті 277 доповнити словами «, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області»;
31.2 пункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктами:
283.1.9 «лісові землі на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду»;
283.1.10 «лісові землі, зайняті деревостанами віком 40 років і менше»
 
Враховано частково    
    -346- Мушак О.П.
Доповнити Розділу І Законопроекту новим пунктом такого змісту:
«у пункті 281.3 статті 281 після слів «в оренду» доповнити словами « (емфітевзис)».
 
Відхилено    
    -347- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 40 такого змісту:
40. У статті 281:
абзац перший пункту 281.4 викласти в такій редакції:
Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь якої земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельних ділянок для застосування пільги.
 
Відхилено    
    -348- Довгий О.С.
«31.2. Пункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктами:
283.1.9 «лісові землі на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду»;
283.1.10«лісові землі, зайняті деревостанами віком 40 років і менше».
 
Відхилено    
    -349- Білоцерковець Д.О.
41. У статті 284:
1) абзац другий та третій пункту 284.1 статті 284 виключити
2) у пункті 284.4 слова «надані для залізниць у межах смуг відведення» виключити
 
Відхилено    
    -350- Продан О.П.
Антонищак А.Ф.
Береза Б.Ю.
Горват Р.І.
Після пункту 31 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«32. У пункті 284.4 статті 284 слова «надані для залізниць у межах смуг відведення,» виключити».
 
Враховано    
    -351- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 31-2 наступного змісту:
«31-2. З пункту 284.4 виключити словосполучення «надані для залізниць у межах смуг відведення,».
 
Враховано    
    -352- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити розділ І проекту новою статтею такого змісту:
«33. Виключити пункт 284.4 статті 284».
 
Відхилено    
    -353- Долженков О.В.
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:
Пункт 284.4. статті 284 після слова «податку» доповнити словами «та орендної плати», цифри та сполучник «274 і 277» замінити цифрами та розділовими знаками «274, 277, 288».
 
Відхилено    
    -354- Денисенко В.І.
Після пункту 31 доповнити таким пунктом:
«__) У статті 286:
абзац другий пункту 286.1 після слів «земельної ділянки» доповнити словами «або контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників,»;
речення перше пункту 286.2 після слів «земельної ділянки» доповнити словами « (з урахуванням вимог, встановлених пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу)»;
у пункті 286.5:
абзац п’ятий після слів «земельної ділянки» доповнити словами «,а платники податків, визначені пунктом 49.1-1 статті 49 цього Кодексу – до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків,»;
речення перше абзацу десятого після слів «земельної ділянки» доповнити словами «або контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків,».».
 
Відхилено    
    -355- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 42 такого змісту:
42. У статті 286:
1) у пункті 286.5 статті 286 після абзацу першого додати новий абзац такого змісту:
У разі, якщо у договорі оренди землі визначені інші строки сплати орендної плати, ніж встановлені для сплати земельного податку для фізичних осіб, нарахування фізичним особам сум орендної плати проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації податкове повідомлення-рішення про внесення орендної плати за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
2) у пункті 286.5 статті 286 абзац п‘ятий викласти в такій редакції:
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:
розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
 
Відхилено    
    -356- Рудик С.Я.
Супруненко О.І.
Кулініч О.І.
Шахов С.В.
Шпенов Д.Ю.
Мірошниченко Ю.Р.
Абзаци другий та третій підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 після слів "для сільськогосподарських угідь" доповнити словами "та земельних ділянок водного фонду, переданих в оренду для рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури)".
 
Відхилено    
    -357- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 43 такого змісту:
43. У статті 288:
підпункт 288.5.1 пункту 288.5 викласти в такій редакції:
288.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території
 
Відхилено    
    -358- Долженков О.В.
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:
В підпункті 288.5.2. пункту 288.5. статті 288 цифру та слово «12 відсотків» замінити цифрою та словом «3 відсотки».
 
Відхилено    
    -359- Вознюк Ю.В.
Кулініч О.І.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«статтю 289 виключити»;
 
Відхилено    
    -360- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 44 такого змісту:
44. У статті 289:
в абзаці першому пункту 289.1 після слів «оцінка земельних ділянок» додати слова «з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
    -361- Горбунов О.В.
Доповнити новим розділом ХІІІ такого змісту:
«РОЗДІЛ ХІІІ. ДЕРЖАВНИЙ ЗБІР ЗА КОЖНОГО ПАСАЖИРА, ЯКИЙ ВІДЛІТАЄ З АЕРОПОРТУ УКРАЇНИ, ТА ЗА КОЖНУ ТОННУ ВАНТАЖУ, ЩО ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ЧИ ПРИБУВАЄ ДО АЕРОПОРТУ УКРАЇНИ
Стаття 290. Державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України
290.1. Платники державного збору
290.1.1. Платниками державного збору є суб’єкти авіаційної діяльності.
290.1.2. Державний збір не справляється у разі виконання українськими та іноземними авіаперевізниками:
1) перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
2) перевезень гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабінету Міністрів України;
3) польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);
4) перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом;
5) перевезень дітей віком до двох років;
6) перевезень транзитних пасажирів;
7) перевезень пасажирів із сервісними квитками;
8) перевезень менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.
290.2. Ставка державного збору
290.2.1. Ставка державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, встановлюється у таких розмірах:
1) у разі здійснення повітряних перевезень у межах України – 0,5 долара США;
2) у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України –
2 долари США.
290.2.2. Ставка державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, встановлюється у таких розмірах:
1) у разі здійснення повітряних перевезень у межах України – 2,5 долара США;
2) у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з/до України –
10 доларів США.
290.3. База справляння державного збору
290.3.1. Базою справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, є один пасажир.
290.3.2. Базою справляння державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, є одна тонна вантажу.
290.4. Податкові агенти
290.4.1. Справляння державного збору здійснюється експлуатантами аеропортів.
290.5. Порядок сплати державного збору
290.5.1. Розрахунок державного збору здійснює уповноважений орган з питань цивільної авіації за офіційним курсом валют, установленим Національним банком України на день оформлення платнику державного збору відповідного рахунка-фактури.
290.5.2. Розрахунок розміру державного збору проводиться уповноваженим органом з питань цивільної авіації щомісяця на підставі інформації про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.
290.5.3. Інформацію про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, експлуатант аеропорту подає уповноваженому органу з питань цивільної авіації щомісяця до 20 числа наступного періоду. Така інформація повинна містити найменування авіаперевізника, вид повітряних перевезень (регулярні або нерегулярні, повітряні перевезення у межах України або міжнародні повітряні перевезення з України), період (місяць та рік), за який подається інформація. Інформація подається окремо щодо регулярних та окремо щодо нерегулярних перевезень.
Для виявлення та усунення можливих неточностей та помилок у такій інформації авіаперевізник у разі потреби повинен провести з експлуатантами аеропортів до 10 числа місяця, що настає за звітним, звірку щодо кількості пасажирів, які відлетіли з аеропорту, та кількості тонн вантажу, що відправлений чи прибув до аеропорту.
290.5.4. Під час розрахунку розміру державного збору не враховуються витрати:
1) пов’язані із сплатою державного збору;
2) на проведення дослідницьких, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертними бригадами, інспектування, проведення експертизи та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами України. Оплата таких послуг здійснюється на договірних засадах;
3) на виконання спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації сертифікаційних робіт (у тому числі планові сертифікаційні перевірки
та роботи за узгодженим планом-графіком, роботи з нагляду, інспекційні перевірки, реєстрація повітряних суден) за межами України, а саме: оплата проїзду, оплата проживання, добові, оплата консульських зборів. Такі витрати оплачуються відповідно до чинного законодавства України фізичними
і юридичними особами, які звернулися до уповноваженого органу з питань цивільної авіації для забезпечення проведення відповідних сертифікаційних робіт.
290.5.5. Рахунок-фактура на сплату державного збору оформлюється протягом двох робочих днів з дня надходження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації від експлуатантів аеропортів інформації, передбаченої підпунктом 290.5.3 статті 290 цього Кодексу.
290.5.6. Інформацію про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, яку експлуатант аеропорту не подав уповноваженому органу з питань цивільної авіації в установлений строк, включається до розрахунку в наступному місяці. Для розрахунку державного збору відповідно до інформації, яку не подано уповноваженому органу з питань цивільної авіації в установлений строк, застосовується офіційний курс валют, установлений Національним банком на день оформлення рахунка-фактури за попередній місяць.
290.5.7. Платником рахунка-фактури на сплату державного збору є авіаперевізник, який виконував повітряні перевезення.
290.5.8. Рахунок-фактура на сплату державного збору надсилається платнику факсимільним зв’язком або електронною поштою в день оформлення, а на вимогу суб’єкта авіаційної діяльності – поштою (рекомендованим листом) протягом двох робочих днів з дня оформлення.
290.5.9. Рахунок-фактура на сплату державного збору сплачується протягом 30 днів з дати його оформлення.
Від імені іноземного суб’єкта авіаційної діяльності рахунок-фактура на сплату державного збору може бути сплачено його представником або іншою належним чином уповноваженою особою відповідно до визначених ставок державного збору.
290.5.10. Державний збір, не сплачений суб’єктом авіаційної діяльності протягом 30 днів з дати оформлення рахунка-фактури, вважається простроченою заборгованістю перед Державним спеціалізованим фондом фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.».
 
Відхилено    
    -362- Кобцев М.В.
Пункт 32 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
« Підпункт 3 підпункту 291.5.1 пункту 291.5. статті 291 викласти у такій редакції:
«3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру та пері (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків (без додання спирту), суміші таких зброджених напоїв (без додання спирту), суміші таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями (без додання спирту), та столових вин);»
У зв’язку з чим, пункт 32 розділу І вважати пунктом 33.
 
Враховано частково    
    -363- Горват Р.І.
Продан О.П.
Фролов М.О.
Курячий М.П.
Вадатурський А.О.
Заставний Р.Й.
Бабій Ю.Ю.
Рудик С.Я.
Антонищак А.Ф.
Кірш О.В.
Іщенко В.О.
Кобцев М.В.
Чекіта Г.Л.
Доповнити розділ Іпроекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», реєстр. № 9260, новим пунктом такого змісту:
«у підпункті 291.5-1.2 пункту 291.5-1 статті 291 Податкового кодексу України після слів «які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції,» доповнити словами та знаками «вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва,».
 
Враховано    
    -364- Вознюк Ю.В.
Кулініч О.І.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«у пункті 292-1.2. статті 292-1 слова «з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом» замінити словами «станом на 1 січня 2018 року».
 
Відхилено    
    -365- Продан О.П.
Іщенко В.О.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Пункт 296.4 статті 296 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі коли податкова адреса відноситься до території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади».
 
Відхилено    
    -366- Білоцерковець Д.О.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 45 такого змісту:
45. У статті 296:
пункт 296.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
У разі коли податкова адреса відноситься до території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади, податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади».
Пункт 32 вважати пунктом 46
 
Відхилено    
    -367- Кобцев М.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом33 такого змісту:
«33. Абзац четвертий пункту 296.10. статті 296 доповнити комою та словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».
 
Враховано    
    -368- Кобцев М.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 34 такого змісту:
«34. В підпункті 1 пункту 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України після слів «акцизний податок» доповнити словами «, крім акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну»
У зв’язку з чим, пункт 32 законопроекту вважати відповідно пунктом 35.
 
Відхилено    
    -369- Кобцев М.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 32 такого змісту:
«32. Абзаци дев’ятий-дванадцятий пункту 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України виключити.»
У зв’язку з чим, пункт 32 розділу І законопроекту вважати відповідно пунктом 33.
 
Відхилено    
377. 32. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
-370- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Пункт 32 розділу І доповнити на початку новим підпунктом такого змісту:
«1) підрозділ 1 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
"11. Тимчасово, до 31 грудня 2023 року (включно), не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором за основною сумою заборгованості (зобов'язанням за цивільно-правовим договором) боржника - платника податку, а також сума процентів, комісій та/або штрафних санкцій (пені) за такою заборгованістю, прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо відповідне прощення (анулювання) здійснюється:
банком або іншою фінансовою установою - за сумою боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сумою основної заборгованості та/або сумою нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів (крім пов’язаних з таким банком або фінансовою установою осіб);»
 
Відхилено   32. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
у підрозділі 2:
Пункт 32 після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (тільки для апаратури для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя у разі, коли постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення)»;
у зв’язку з цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим;
В пункті 44 підрозділу 2 цифри «2019» замінити на цифри «2022».
В пункті 45 підрозділу 2 цифри «2019» замінити на цифри «2022».
У пункті 44 та 45 підрозділу 2 розділу ХХ товарну позицію «2703 00 00 00» виключити».
В пункті 64 підрозділу 2 цифри «2018» замінити на цифри «2022».
цифри 2018» замінити на цифри «2022»;
б) доповнити фразою наступного змісту: «, а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.»
в пункті 65 підрозділу 2 після слів «імпорту обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
Додати нові товарні підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД – «69 02 10 00 00; 69 02 20 99 00; 69 03 90 90 00; 84 16 20 80 00»;
В абзаці 4 до слов «застави обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
В першому реченні абзацу 6 слова «забезпечених банківською гарантією,» замінити на слова «забезпечених відповідно до розділу Х Митного кодексу України», а слова «банку-гаранту» замінити на «гаранту»;
В другому речені абзацу 6 словосполучення «Банк – гарант» замінити словом «Гарант».
В третьому речені абзацу 6 слова «банк – гарант» замінити на «гарант»;
В четвертому речені абзацу 6 слова «банком – гарантом» замінити на «гарантом», а слова «за банківським гарантіями» замінити на слова «за наданими ним гарантіями»
В п’ятому речені абзацу 6 слова «банківських гарантій» замінити на «гарантій», а слова «банками - гарантами» замінити на «гарантами», а після слів «і банківську діяльність» доповнити наступні слова «Митного кодексу України, законодавства в сфері надання фінансових послуг»;
В абзаці 8 після слова «обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
В абзаці 12 після слова «обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
 
    -371- Долженков О.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-1 наступного змісту:
«1-1) В пункті 23 підрозділу 2 цифри «2019» замінити на цифри «2022».
 
Відхилено    
    -372- Безбах Я.Я.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-1 наступного змісту: «1-1) В пункті 23 підрозділу 2 цифри «2019» замінити на цифри «2022».
 
Відхилено    
    -373- Фролов М.О.
У пункті 32:
підпункт 1) викласти у такій редакції:
«1) у підрозділі 2:
в абзаці третьому пункту 26-1 після слова «них» доповнити словами « (з передачею/отриманням програмної продукції (її копії, екземпляру) або без такої/такого);»
доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
«66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях»;
 
Відхилено    
    -374- Вінник І.Ю.
Підпункт 1) пункту 32 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1) у підрозділі 2:
Пункт 32 після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (тільки для апаратури для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя у разі, коли постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення)»;
у зв’язку з цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим;
доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
«66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача – фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях»;
 
Враховано частково    
    -375- Денисенко В.І.
До пункту 32 внести такі зміни:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
«1) у підрозділі 2:
у абзаці першому пункту 38 слово «березня» замінити на слово «грудня»;
абзаци другий та третій пункту 56 замінити абзацами такого змісту:
« Формування, ведення та офіційне публікування Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюються у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
До 1 квітня 2019 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить до Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування заяви у хронологічному порядку відповідно до черговості їх надходження, що подані до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету та стали узгодженими внаслідок закінчення процедури адміністративного оскарження або за рішенням суду, що набрало законної сили.
Відшкодування узгоджених сум податку на додану вартість, зазначених у Тимчасовому реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до такого реєстру.
На підставі даних Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування перераховує таку суму з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти операційних днів.
У разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу.»;
доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
«66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях»;»;
 
Відхилено    
    -376- Долженков О.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-2 наступного змісту:
«1-2) В пункті 44 підрозділу 2 цифри «2019» замінити на цифри «2024».
 
Враховано частково    
    -377- Бабак А.В.
Андрієвський Д.Й.
Острікова Т.Г.
Частину 32 доповнити новим пунктом один такого змісту:
«1) до пункту 44 підрозділу 2 внести такі зміни:
абзац перший викласти в такій редакції:
«44. Тимчасово, до 1 січня 2021 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають інші житлово-комунальні послуги, а також здійснюють встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування споживачів комунальних послуг у багатоквартирних будинках, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.»;
в абзаці другому слова «до 1 січня 2019 року» замінити словами «до 1 січня 2021 року».
 
Відхилено    
    -378- Бабак А.В.
Андрієвський Д.Й.
Острікова Т.Г.
Змінити нумерацію частин відповідно.
 
Враховано частково    
    -379- Войціцька В.М.
Доповнити пункт 32 розділу І законопроекту підпунктом такого змісту:
«У пункті 44 підрозділу 2 слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2024 року
 
Враховано частково    
    -380- Святаш Д.В.
Доповнити абзацами такого змісту :
« У пункті 44 слова та цифри « до 1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами « до 1 січня 2024 року»;
 
Враховано частково    
    -381- Долженков О.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-3 наступного змісту:
«1-3) В пункті 45 підрозділу 2 цифри «2019» замінити на цифри «2022».
 
Враховано    
    -382- Святаш Д.В.
Доповнити абзацами такого змісту :
« У пункті 45 слова та цифри « до 1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами « до 1 січня 2024 року».
 
Враховано частково    
    -383- Герега О.В.
Доповнити пункт 32 розділу І законопроекту новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) У пункті 44 та 45 підрозділу 2 розділу ХХ товарну позицію «2703 00 00 00» виключити».
 
Враховано    
    -384- Долженков О.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-4 наступного змісту: «1-4) В пункті 64 підрозділу 2 цифри «2018» замінити на цифри «2022».
 
Враховано частково    
    -385- Острікова Т.Г.
Пункт 32 щодо розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новими підпунктами:
« 1) у пункті 64 підрозділ 2 цифри «2018» замінити цифрами «2021».
 
Враховано    
    -386- Рябчин О.М.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «Тимчасово, до 31 грудня 2018 року» замінити на «Тимчасово, до 31 грудня 2021 року»
 
Враховано    
    -387- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
В пункті 32 Розділу І законопроекту:
доповнити новим підпунктом такого змісту:
в пункті 64 підрозділу 2 цифри «2018» замінити цифрами «2019»
 
Враховано частково    
    -388- Рябчин О.М.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «Тимчасово, до 31 грудня 2018 року» замінити на «Тимчасово, до 31 грудня 2019 року»
 
Враховано частково    
    -389- Веселова Н.В.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2019 року».»
 
Враховано частково    
    -390- Петренко О.М.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2019 року».»
 
Враховано частково    
    -391- Сотник О.С.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».
 
Враховано частково    
    -392- Ємець Л.О.
Кривошея Г.Г.
Сташук В.Ф.
Частину 32 («У розділі ХХ «Перехідні положення»:») Розділу І доповнити новими пунктами такого змісту:
- «Частину 64 підрозділу 2 розділу ХХ викласти у такій редакції:
«64. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з (в тому числі вироблених в Україні).».
 
Враховано частково    
    -393- Крулько І.І.
Частину 32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» слова «31 грудня 2018 року» замінити словами «31 грудня 2020 року».
 
Враховано частково    
    -394- Юринець О.В.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року»
 
Враховано частково    
    -395- Веселова Н.В.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Враховано частково    
    -396- Петренко О.М.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Враховано частково    
    -397- Рябчин О.М.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «Тимчасово, до 31 грудня 2018 року» замінити на «Тимчасово, до 31 грудня 2020 року»
 
Враховано частково    
    -398- Острікова Т.Г.
Пункт 32 щодо розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новими підпунктами:
« 1) у пункті 64 підрозділ 2 цифри «2018» замінити цифрами «2020».
 
Враховано частково    
    -399- Пташник В.Ю.
Пункт 32 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» слова «31 грудня 2018 року» замінити словами «31 грудня 2020 року».
 
Враховано частково    
    -400- Маркевич Я.В.
Частину 32 Розділу І доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Враховано частково    
    -401- Сторожук Д.А.
Частину 32 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Враховано частково    
    -402- Вознюк Ю.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-1 наступного змісту:
«1-1) в пункті 64 підрозділу 2 внести наступні зміни:
а) цифри 2018» замінити на цифри «2022»;
б) доповнити фразою наступного змісту: «, а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.»
 
Враховано    
    -403- Кірш О.В.
Бабій Ю.Ю.
В пункті 32 Розділу І законопроекту:
1) доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) в пункті 65 підрозділу 2 після слів «імпорту обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
Додати нові товарні підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД – «69 02 10 00 00; 69 02 20 99 00; 69 03 90 90 00; 84 16 20 80 00»;
В абзаці 4 до слов «застави обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
В першому реченні абзацу 6 слова «забезпечених банківською гарантією,» замінити на слова «забезпечених відповідно до розділу Х Митного кодексу України», а слова «банку-гаранту» замінити на «гаранту»;
В другому речені абзацу 6 словосполучення «Банк – гарант» замінити словом «Гарант».
В третьому речені абзацу 6 слова «банк – гарант» замінити на «гарант»;
В четвертому речені абзацу 6 слова «банком – гарантом» замінити на «гарантом», а слова «за банківським гарантіями» замінити на слова «за наданими ним гарантіями»
В п’ятому речені абзацу 6 слова «банківських гарантій» замінити на «гарантій», а слова «банками - гарантами» замінити на «гарантами», а після слів «і банківську діяльність» доповнити наступні слова «Митного кодексу України, законодавства в сфері надання фінансових послуг»;
В абзаці 8 після слова «обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
В абзаці 12 після слова «обладнання» доповнити слова «та комплектуючих»;
 
Враховано    
378. 1) підрозділ 2 доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
 
-404- Святаш Д.В.
Абзац перший викласти в такій редакції:
«1) у підрозділі 2:»
 
Відхилено   1) підрозділ 2 доповнити новим пунктом 66 такого змісту:
 
379. «66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях»;
 
-405- Южаніна Н.П.
Підпункт 1 пункту 32 доповнити новим абзацом такого змісту:
«З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року норми пункту 180.21 статті 180 та підпунктів 191.1.3 та 191.1.4 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу не застосовуються.
З 1 липня 2019 по 31 грудня 2020 року нарахування та сплата податку на додану вартість у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях здійснюється у порядку нарахування та сплата податку на додану вартість, визначеному Митним кодексом України при ввезенні на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях».
 
Враховано   «66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.
«З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року норми пункту 180.21 статті 180 та підпунктів 191.1.3 та 191.1.4 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу не застосовуються.
З 1 липня 2019 по 31 грудня 2020 року нарахування та сплата податку на додану вартість у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях здійснюється у порядку нарахування та сплата податку на додану вартість, визначеному Митним кодексом України при ввезенні на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях».
«67. Тимчасово, до 1 квітня 2019 року, податкові зобов’язання з податку на додану вартість, що виникли у постачальника електричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати за електричну енергію, фактичне постачання якої буде здійснюватися новим постачальником електричної енергії, в тому числі постачальником універсальних послуг, підлягають коригуванню на дату перерахування постачальником електричної енергії грошових коштів, що були отримані в якості попередньої оплати від покупця, новому постачальнику електричної енергії на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних в загальному порядку, визначеному цим Кодексом.».
У Підрозділі 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» Податкового кодексу України абзац третій пункту 43 викласти в наступній редакції:
«основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2019 року;».
 
    -406- Попов І.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 32 частини першої проекту, викласти у наступній редакції:
««66. Установити, що операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях - не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість»;»
 
Відхилено    
    -407- Долженков О.В.
Підрозділ 2. Розділу ХХ. Податкового кодексу України доповнити новим пунктом такого змісту:
«67. Тимчасово, до 1 квітня 2019 року, податкові зобов’язання з податку на додану вартість, що виникли у постачальника електричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати за електричну енергію, фактичне постачання якої буде здійснюватися новим постачальником електричної енергії, в тому числі постачальником універсальних послуг, підлягають коригуванню на дату перерахування постачальником електричної енергії грошових коштів, що були отримані в якості попередньої оплати від покупця, новому постачальнику електричної енергії на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних в загальному порядку, визначеному цим Кодексом.».
 
Враховано    
    -408- Шахов С.В.
У підпункті 1 пункту 32 розділу І законопроекту (зміни до підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України):
1) у абзаці першому слова «новим пунктом 66» замінити словами «новими пунктами 66 та 67»;
2) у абзаці другому слова «еквівалент 150 євро» замінити словами «еквівалент 200 євро»;
3) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«67. Тимчасово, з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:
постачання (реалізації, продажу) продукції власного виробництва, що виготовлена на території Луганської області або/та Донецької області;
постачання (реалізації, продажу) послуг, що надаються на території Луганської області або/та Донецької області;
постачання (реалізації, продажу) робіт, що виконуються на території Луганської області або/та Донецької області.
Норми цього пункту поширюються виключно на операції з постачання (реалізації, продажу) продукції, або/та послуг, або/та робіт платником податку на додану вартість, що відповідає одночасно наступним критеріям:
має податкову адресу та фактично здійснює господарську діяльність на території Луганської області або/та Донецької області;
є роботодавцем, який нараховує кожному з працівників, що перебуває з ним у трудових відносинах, заробітну плату за виконання ними роботи протягом податкового (звітного) періоду, у якому складено податкову накладну на звільнену від оподаткування податком на додану вартість відповідно до норм цього пункту операцію, у розмірі, що перевищує двократний розмір встановленої законом мінімальної заробітної плати.».
 
Відхилено    
    -409- Маркевич Я.В.
1.Пункт 68 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» викласти у наступній редакції:
«Тимчасово, до 31 грудня 2020 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість: операції із ввезення на митну територію України та з подальшого постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній під категорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.»
 
Відхилено    
    -410- Долженков О.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1-5 наступного змісту:
«1-5) В пункті 43 підрозділу 4 слова та цифри «до 31 грудня 2018 року» виключити».
 
Відхилено    
    -411- Долженков О.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 9-8 наступного розділу:
«9-8. У Підрозділі 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» Податкового кодексу України абзац третій пункту 43 викласти в наступній редакції:
«основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2019 року;».
 
Враховано    
    -412- Кривенко В.В.
Пункт 32 розділу І Законопроекту після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) пункт 48 підрозділу 4 виключити".
У зв'язку із цим підпункт 2 вважати підпунктом 3.
 
Відхилено    
    -413- Продан О.П.
Пункт 32 розділу І законопроекту після підпункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) підрозділ 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 52. такого змісту:
«52. Тимчасово, на період до 31 грудня 2024 року включно, встановити, що розмір ставки податку на прибуток підприємств, що застосовується до прибутку від операцій з віртуальними активами, який визначається відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст.134 цього Кодексу, становить 5 відсотків».
 
Відхилено    
    -414- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
У пункті 32 Розділу І законопроекту:
доповнити новим підпунктом 2) такого змісту:
«2) підрозділ 4 розділу доповнити новим пунктом 52 такого змісту:
«52. Тимчасово, до 1 січня 2024 року, звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру».
 
Відхилено    
    -415- Острікова Т.Г.
Пункт 32 щодо розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новими підпунктами:
2) підрозділ 4 розділу ХХ доповнити пунктом 52 наступного змісту:
«Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2019 р. звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (групи 13 — 15 КВЕД ДК 009:2010).»
_)підрозділ 10 (Інші перехідні положення) доповнити новим пунктом такого змісту:
«49. Норми пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу щодо подання платниками податків:
звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) застосовуються щодо фінансових років, які закінчюються в 2019 році;
повідомлення про участь у міжнародній групі компаній застосовуються з 01 січня 2020 року.».
 
Відхилено    
380. 2) у підрозділі 5:
 
   2) у підрозділі 5:
 
381. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
   пункт 12 викласти в такій редакції:
 
382. «12. Розпорядники акцизних складів відповідно до вимог цього Кодексу зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі у такі строки:
 
   «12. Розпорядники акцизних складів відповідно до вимог цього Кодексу зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі у такі строки:
 
383. акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів - не пізніше 1 липня 2019 року;
 
   акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів - не пізніше 1 липня 2019 року;
 
384. акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів - не пізніше 1 жовтня 2019 року;
 
   акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів - не пізніше 1 жовтня 2019 року;
 
385. акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів - не пізніше 1 січня 2020 року»;
 
   акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів - не пізніше 1 січня 2020 року»;
 
386. пункт 17 викласти в такій редакції:
 
   пункт 17 викласти в такій редакції:
 
387. «17. Тимчасово, з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:
 
   «17. Тимчасово, з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:
 
388. 1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
   1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
389. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року
з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)*
871,38
949,8
1139,76
1367,71
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)*
871,38
949,8
1139,76
1367,71
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
693,58
756
907,2
1088,64
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
693,58
756
907,2
1088,64
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізова-ний» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)*
871,38
949,8
1139,76
1367,71
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року
з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)*
871,38
949,8
1139,76
1367,71
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)*
871,38
949,8
1139,76
1367,71
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
693,58
756
907,2
1088,64
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
693,58
756
907,2
1088,64
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізова-ний» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)*
871,38
949,8
1139,76
1367,71
 
390. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)*
1641,26
1969,51
2363,4
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)*
1641,26
1969,51
2363,4
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
1306,37
1567,64
1881,17
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
1306,37
1567,64
1881,17
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізова-ний» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)*
1641,26
1969,51
2363,4
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
відсотків
12
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
відсотків
12
 
-416- Немировський А.В.
Курячий М.П.
У підпункті 2) пункту 32 Розділу І законопроекту абзаци сьомий-дев’ятий (щодо нової редакції підпункту 1 пункту 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України) викласти в такій редакції:
«17. Тимчасово, з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:
«1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року
з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)
871,38
949,8
1139,76
1367,71
2402 10 00 00,
2402 10 00 10
Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили, малі та тонкі сигари, з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто
871,38
949,8
1139,76
1367,71
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
693,58
756
907,2
1088,64
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
693,58
756
907,2
1088,64
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізова-ний» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)
871,38
949,8
1139,76
1367,71
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 рокуз 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 рокуз 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401Тютюнова сировина
Тютюнові відходигривень за 1 кілограм (нетто) 1641,26
1969,51
2363,4
2402 10 00 00,
2402 10 00 10Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили, малі та тонкі сигари, з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто) 1641,26
1969,51
2363,4
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук1306,37
1567,64
1881,17
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук1306,37
1567,64
1881,17
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізова-ний» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто) 1641,26
1969,51
2363,4
 
Відхилено   Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)*
1641,26
1969,51
2363,4
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)*
1641,26
1969,51
2363,4
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
1306,37
1567,64
1881,17
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
1306,37
1567,64
1881,17
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізова-ний» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)*
1641,26
1969,51
2363,4
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
відсотків
12
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
відсотків
12
 
391. 2) мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
 
   2) мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
 
392. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року
з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року
з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
 
393. 2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
927,84
1011,35
1213,61
1456,33
 
   2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
927,84
1011,35
1213,61
1456,33
 
394. 2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
927,84
1011,35
1213,61
1456,33
 
   2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
927,84
1011,35
1213,61
1456,33
 
395. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року
з1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року
з1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
 
396. 2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
1747,6
2097,12
2516,54
 
   2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
1747,6
2097,12
2516,54
 
397. 2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
1747,6
2097,12
2516,54».
 
   2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
1747,6
2097,12
2516,54».
 
398. у пункті 18:
 
   у пункті 18:
 
399. слова «розпорядників акцизних складів, на яких» замінити словами «розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого»;
 
   слова «розпорядників акцизних складів, на яких» замінити словами «розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого»;
 
400. в абзаці другому слово «січня» замінити словом «липня»;
 
   в абзаці другому слово «січня» замінити словом «липня»;
 
401. в абзаці третьому слово «липня» замінити словом «жовтня»;
 
-417- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
В пункті 32 Розділу І законопроекту:
підпункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«в пункті 19 цифри «2018» замінити цифрами «2019».
 
Відхилено   в абзаці третьому слово «липня» замінити словом «жовтня»;
 
    -418- Веселова Н.В.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2019 року».»
 
Відхилено    
    -419- Петренко О.М.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2019 року».»
 
Відхилено    
    -420- Ємець Л.О.
Кривошея Г.Г.
Сташук В.Ф.
Частину 32 («У розділі ХХ «Перехідні положення»:») Розділу І доповнити новими пунктами такого змісту:
- «Частину 19 підрозділу 5 розділу ХХ викласти у такій редакції:
«19. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з (в тому числі вироблених в Україні).».
 
Відхилено    
    -421- Кацер-Бучковська Н.В.
Частину 32 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Відхилено    
    -422- Крулько І.І.
Частину 32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» слова «31 грудня 2018 року» замінити словами «31 грудня 2020 року».
 
Відхилено    
    -423- Рябчин О.М.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «Тимчасово, до 31 грудня 2018 року» замінити на «Тимчасово, до 31 грудня 2020 року»
 
Відхилено    
    -424- Петренко О.М.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Відхилено    
    -425- Пташник В.Ю.
Пункт 32 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року»
 
Відхилено    
    -426- Веселова Н.В.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Відхилено    
    -427- Юринець О.В.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року»
 
Відхилено    
    -428- Сотник О.С.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».
 
Відхилено    
    -429- Маркевич Я.В.
Частину 32 Розділу І доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «31 грудня 2018 року» замінити на «31 грудня 2020 року».»
 
Відхилено    
    -430- Рябчин О.М.
Ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«У пункті 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» частину «Тимчасово, до 31 грудня 2018 року» замінити на «Тимчасово, до 31 грудня 2021 року»
 
Відхилено    
    -431- Єднак О.В.
ч.32 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
Пункт 20 підрозділу 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«20. Тимчасово до 31 грудня 2020 року звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД».
 
Відхилено    
402. доповнити підрозділ пунктами 20-25 такого змісту:
 
-432- Южаніна Н.П.
В абзаці п'ятнадцятому підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрами "26";
 
Враховано   доповнити підрозділ пунктами 20-26 такого змісту:
 
403. «20. Електронні документи, передбачені підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 цього Кодексу, заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу до дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників, встановлених на відповідному акцизному складі, але не пізніше строків, визначених пунктом 12 цього підрозділу.
 
-433- Южаніна Н.П.
В абзаці шістнадцятому підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту після слів «акцизного складу» доповнити словами «на підставі показників витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників або у мірах повної місткості та/або за допомогою рулетки та метроштока та/або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства,»
 
Враховано   «20. Електронні документи, передбачені підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 цього Кодексу, заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників або у мірах повної місткості та/або за допомогою рулетки та метроштока та/або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства,до дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників, встановлених на відповідному акцизному складі, але не пізніше строків, визначених пунктом 12 цього підрозділу.
 
404. 21. Платники податку зобов’язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
 
-434- Южаніна Н.П.
Після абзацу сімнадцятого підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.»
 
Враховано   21. Платники податку зобов’язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
 
405. 22. Акцизні накладні/розрахунки коригування, складені до 30 червня 2019 року (включно) та не зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних станом на 1 липня 2019 року не підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
      
406. Акцизні накладні, складені з 1 по 31 липня 2019 року (включно) реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
 
      
407. Для розподілу обсягів залишків пального, які обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального станом на 1 липня 2019 року, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року та/або з яких проведені операції з реалізації пального до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - розподіл обсягів залишків пального):
 
      
408. а) платники податку, у яких станом на 1 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані:
 
      
409. скласти акцизні накладні в двох примірниках, перший з яких зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 3 липня 2019 року (включно) на такі обсяги, із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги фактично знаходяться та/або з яких проведені операції з реалізації пального до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та їх розпорядників шляхом заповнення обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами «г», «ґ», «з» та «и» пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу;
 
      
410. передати до 3 липня 2019 року (включно) розпорядникам акцизних складів/акцизних складів пересувних, з акцизних складів/акцизних складів пересувних яких проведені операції з реалізації пального до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних, інформацію щодо таких операцій з реалізації пального;
 
      
411. б) після виконання платником податку вимог підпункту «а» цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного, такий розпорядник зобов’язаний:
 
      
412. зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згідно підпункту «а» цього пункту;
 
      
413. до 5 липня 2019 року (включно) скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних акцизні накладні на операції з реалізації пального, проведені з його акцизного складу /акцизного складу пересувного до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 
      
414. У разі якщо після розподілу обсягів залишків пального розпорядник акцизного складу, який зареєстрував у Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник акцизної накладної, складеної відповідно до підпункту «а» цього пункту, виявив розбіжності між фактичним залишками пального та обсягами залишків пального, зазначеними в такій акцизній накладній, має право звернутися до платника податку, який склав таку акцизну накладну, за інформацією щодо розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного, з яким необхідно провести відповідні коригування обсягів залишків пального для їх коректного відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального шляхом складання та реєстрації акцизних накладних. Такі акцизні накладні у двох примірниках має право скласти з 1 по 30 липня 2019 року розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного, у якого після розподілу обсягів залишків пального, виявлено їх перевищення в системі електронного адміністрування реалізації пального над фактичними обсягами залишків пального на його акцизному складі/акцизному складі пересувному станом на 1 липня 2019 року.
 
-435- Южаніна Н.П.
Абзаци вісімнадцятий – двадцять сьомий підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«22. Акцизні накладні/розрахунки коригування, складені:
до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно);
з 1 по 31 липня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у період з 23 липня по 15 серпня 2019 року (включно);
з 1 серпня 2019 року, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у терміни, передбачені пунктом 231.6 статті 231 цього Кодексу.
Для розподілу обсягів залишків пального, які обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року:
а) платники податку та суб’єкти господарювання, які з 1 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку згідно пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти акцизні накладні в двох примірниках на такі обсяги пального, перший з яких зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з 16 по 20 липня 2019 року (включно), із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходились станом на 1 липня 2019 року, та розпорядників таких акцизних складів/акцизних складів пересувних шляхом заповнення обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами «г», «ґ», «з» та «и» пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу;
б) після виконання платником податку вимог підпункту «а» цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного, такий розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного зобов’язаний з 16 по 22 липня 2019 року (включно) зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згідно підпункту «а» цього пункту.
Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 по 15 липня 2019 року обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:
1) 16 липня 2019 року зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
2) з 16 по 22 липня 2019 року (включно) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних.»
 
Враховано   22. Акцизні накладні/розрахунки коригування, складені:
до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно);
з 1 по 31 липня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у період з 23 липня по 15 серпня 2019 року (включно);
з 1 серпня 2019 року, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у терміни, передбачені пунктом 231.6 статті 231 цього Кодексу.
Для розподілу обсягів залишків пального, які обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року:
а) платники податку та суб’єкти господарювання, які з 1 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку згідно пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти акцизні накладні в двох примірниках на такі обсяги пального, перший з яких зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з 16 по 20 липня 2019 року (включно), із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходились станом на 1 липня 2019 року, та розпорядників таких акцизних складів/акцизних складів пересувних шляхом заповнення обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами «г», «ґ», «з» та «и» пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу;
б) після виконання платником податку вимог підпункту «а» цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного, такий розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного зобов’язаний з 16 по 22 липня 2019 року (включно) зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згідно підпункту «а» цього пункту.
Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 по 15 липня 2019 року обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:
1) 16 липня 2019 року зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
2) з 16 по 22 липня 2019 року (включно) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку - розпорядником таких акцизних складів пересувних.
 
415. 23. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об'єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку спирту етилового контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
   23. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об'єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку спирту етилового контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
416. Постійний представник контролюючого органу на акцизному складі бере участь у проведенні інвентаризації обсягів залишку спирту етилового та засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового.
 
   Постійний представник контролюючого органу на акцизному складі бере участь у проведенні інвентаризації обсягів залишку спирту етилового та засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового.
 
417. Форма акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Форма акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
418. 24. Норми пунктів 120-2.1 - 120-2.3 статті 120-2 та пунктів 128-1.2 - 128-1.3 статті 128-1, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 жовтня 2019 року.
 
-436- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять перший підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«24. Норми пунктів 120-2.1 – 120-2.3 статті 120-2 та пункту 128-1.2 статті 128-1, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а пункт 128-1.3 статті 128-1 – з 1 січня 2020 року.»
Після абзацу тридцять першого підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"25. Тимчасово, з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно), підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення податкових векселів, виданих виробниками та імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів згідно з пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу, здійснюється шляхом подання такими виробниками та імпортерами контролюючому органу – векселедержателю копій первинних документів, які підтверджують здійснення операцій з:
1) реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
2) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктам літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»;
3) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
4) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву."
 
Враховано   24. Норми пунктів 120-2.1 – 120-2.3 статті 120-2 та пункту 128-1.2 статті 128-1, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а пункт 128-1.3 статті 128-1 – з 1 січня 2020 року.
25. Тимчасово, з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно), підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення податкових векселів, виданих виробниками та імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів згідно з пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу, здійснюється шляхом подання такими виробниками та імпортерами контролюючому органу – векселедержателю копій первинних документів, які підтверджують здійснення операцій з:
1) реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно діючого сертифікату на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
2) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктам літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»;
3) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
4) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву.
 
    -437- Арешонков В.Ю.
Пункт 24 підрозділу 5 (Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку) розділу ХХ Перехідних положень викласти у такій редакції «24. Норми пунктів 1202.1 – 1202.3 статті 1202 та пунктів 1281.1 – 1281.3 статті 1281, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 січня 2020 у такому розмірі: з 1 січня 2020 року до 31 березня 2020 року - 10% від передбаченого розміру, з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року - 20% від передбаченого розміру; починаючи 1 липня 2020 року і надалі - 100% від передбаченого розміру»
 
Відхилено    
419. 25. Установити, що ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, встановлена пунктом 243.4 статті 243 цього Кодексу, застосовується:
 
-438- Лаврик М.І.
Підпункт 2 пункту 32 розділу І законопроекту - пункт 25 - виключити.
 
Відхилено   25. Установити, що ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, встановлена пунктом 243.4 статті 243 цього Кодексу, застосовується:
 
420. з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) у розмірі 10, 00 гривень за 1 тонну;
 
   з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) у розмірі 10, 00 гривень за 1 тонну;
 
421. з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (включно) у розмірі 15, 00 гривень за 1 тонну;
 
   з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (включно) у розмірі 15, 00 гривень за 1 тонну;
 
422. з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року (включно) у розмірі 20, 00 гривень за 1 тонну;
 
   з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року (включно) у розмірі 20, 00 гривень за 1 тонну;
 
423. з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (включно) у розмірі 25, 00 гривень за 1 тонну».
 
-439- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
у підпункті 2 (новий підпункт 3) виключити слова та цифри:
«25. Установити, що ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, встановлена пунктом 243.4 статті 243 цього Кодексу, застосовується:
з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) у розмірі 10,00 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (включно) у розмірі 15,00 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року (включно) у розмірі 20,00 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (включно) у розмірі 25,00 гривень за 1 тонну.».
 
Відхилено   з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (включно) у розмірі 25, 00 гривень за 1 тонну».
«3) у пункті 9 підрозділу 6 цифру та слово «2017 рік» замінити цифрами та словом «2017 – 2023 роки»;
4) у пункті 5 цифру підрозділу 8 цифру «2017» замінити цифрами «2017 – 2023».
у підрозділі 10:
У підпункті 1.7. пункту 16-1 цифри «165.1.25» виключити
У пункті 38 після слів «Установити, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції» додати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.2. пункту 38 після слів «На період проведення антитерористичної операції» додати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.4 пункту 38 після слів «за весь період проведення антитерористичної операції» додати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.6 пункту 38 після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.7 пункту 38 по всьому тексту після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.8 пункту 38 по всьому тексту після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.11 пункту 38 по всьому тексту після слів «до завершення проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
В абзаці 7 пункту 38.11 виключити слова «до завершення проведення антитерористичної операції»;
підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Установити, що зміни до статті 14 цього Кодексу (щодо підпунктів 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1) мають зворотну дію в часі та застосовуються до правовідносин, що виникли з моменту набрання чинності Законом України №2245-VІІІ від 07.12.2017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».
підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Установити, що положення Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції» не застосовуються до об'єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності, пов’язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають в процесі будь-якого використання об’єктів права інтелектуальної власності.»;
підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Установити, що до 31 грудня 2019 року до рішень про встановлення туристичного збору та/або про внесення змін до таких рішень, прийнятих сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4, підпунктів 12.3.3-12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 цього Кодексу та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.»;
 
    -440- Долженков О.В.
В підпункті 2 пункту 32 Розділу І законопроекту останній абзац викласти в наступній редакції:
«25. Установити, що ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, встановлена пунктом 243.4 статті 243 цього Кодексу, застосовується:
з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) у розмірі 4,00 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (включно) у розмірі 5,00 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року (включно) у розмірі 6,00 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (включно) у розмірі 7,00 гривень за 1 тонну.».
 
Відхилено    
    -441- Кобцев М.В.
У підпункті 2 пункту 32 розділу І законопроекту підрозділ 5 доповнити новим пунктом 20 такого змісту:
«20. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, застосовувати положення підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну».
 
Відхилено    
    -442- Кобцев М.В.
У підпункті 2 пункту 32 розділу І законопроекту підрозділ 5 доповнити новим пунктом 20 такого змісту:
«20. Тимчасово, до 31 грудня 2024 року, застосовувати положення підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну».
 
Відхилено    
    -443- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Внести зміни до Розділу І законопроекту:
1) Пункт 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«9. Установити, що індекс споживчих цін за 2017 та 2018 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.».
 
Відхилено    
    -444- Вознюк Ю.В.
Кулініч О.І.
Доповнити пункт 32 Розділу І Законопроекту новими підпунктами такого змісту:
«3) у пункті 9 підрозділу 6 цифру та слово «2017 рік» замінити цифрами та словом «2017 – 2025 роки»;
4) у пункті 5 цифру підрозділу 8 цифру «2017» замінити цифрами «2017 – 2025».
 
Враховано частково    
    -445- Довгий О.С.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом:
3) підрозділ 6 доповнити новим пунктом 10 такого змісту: «пункт 273.1 статті 273 набирає чинності з 1 січня 2020 року».
 
Відхилено    
    -446- Мушак О.П.
Доповнити пункт 32 Розділу І Законопроекту новими підпунктами такого змісту:
«3) підрозділ 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
«10. Установити, що набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення індекс споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь та земель під будівлями і спорудами, призначеними для виробництва, переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), застосовується із значенням 100 відсотків»;
 
Відхилено    
    -447- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Пункт 5 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«5. Установити, що індекс споживчих цін за 2015, 2017 та 2018 роки, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.».
 
Відхилено    
    -448- Мушак О.П.
4) підрозділ 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. Установити, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення індекс споживчих цін, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків».
 
Відхилено    
    -449- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Пункт 32 розділу І доповнити підпунктом 3) такого змісту:
«3) у підрозділі 10:
у підпункті 1.7 пункту 16-1 виключити слова «165.1.2» та «165.1.52».
 
Відхилено    
    -450- Журжій А.В.
Пункт 32 розділу І законопроекту (зміни до Податкового кодексу України) доповнити підпунктом 3 такого змісту:
"3) абзац перший підпункту 1.7 пункту 16-1 підрозділу 10 викласти в такій редакції:
"Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом ІV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою".
 
Відхилено    
    -451- Долженков О.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 3 наступного змісту:
«3) у підрозділі 10:
У підпункті 1.7. пункту 16-1 цифри «165.1.25» виключити
У пункті 38 після слів «Установити, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції» додати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.2. пункту 38 після слів «На період проведення антитерористичної операції» додати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.4 пункту 38 після слів «за весь період проведення антитерористичної операції» додати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.6 пункту 38 після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.7 пункту 38 по всьому тексту після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.8 пункту 38 по всьому тексту після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
У підпункті 38.11 пункту 38 по всьому тексту після слів «до завершення проведення антитерористичної операції» додати слова ««та/або операції Об’єднаних сил (ООС)»;
В абзаці 7 пункту 38.11 виключити слова «до завершення проведення антитерористичної операції»;
Виключити пункт 41;».
 
Враховано частково    
    -452- Денисенко В.І.
До пункту 32 внести такі зміни:
доповнити новим пунктом такого змісту:
«_) у пункті 38 підрозділу 10:
у абзаці першому підпункту 38.6 слова та цифри «по 31 грудня року,» замінити словами та цифрами «до 31 грудня (включно) року, наступного за роком,»;
у абзацах першому та другому підпункту 38.7 слова та цифри «по 31 грудня року,» замінити словами та цифрами «до 31 грудня (включно) року, наступного за роком,»;
у абзаці першому підпункту 38.8 слова та цифри «по 31 грудня року,» замінити словами та цифрами «до 31 грудня (включно) року, наступного за роком,»
 
Відхилено    
    -453- Єфімов М.В.
У Розділі І
пункт 38 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«3) у підрозділі 10:
1. перший абзац пункту 38 після слів «на період проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
2. підпункт 38.2 пункту 38 після слів «на період проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
3. абзац перший підпункту 38.6 пункту 38 після слів «завершено проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
4. абзац другий підпункту 38.6 пункту 38 після слів «за період проведення антитерористичної операції суми» доповнити словами «та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
5. абзаци перший та другий підпункту 38.7 пункту 38 після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
6. абзац третій пункту 38.7 пункту 38 після слів «за період проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
7. абзаци перший та другий пункту 38.8 пункту 38 після слів «в якому завершено проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
8. у підпункті 38.10 пункту 38 у всіх випадках слова та цифри «на 1 січня 2017 року» замінити словами та цифрами «на 1 січня 2019 року»;
9. абзаци перший та сьомий підпункту 38.11 пункту 38 після слів «до завершення проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
10. абзац дев’ятий підпункту 38.11 пункту 38 після слів «після завершення проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або після завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
11. абзац десятий підпункту 38.11 пункту 38 після слів «що не пов'язана з проведенням антитерористичної операції» доповнити словами «та/або здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
12. абзаци одинадцятий та дванадцятий замінити новими трьома абзацами наступного змісту:
«Зазначені в цьому підпункті положення застосовуються до:
а) платників податків / податкових агентів, які станом на 1 квітня 2017 року здійснили зміну свого місцезнаходження (місця проживання) з тимчасово окупованої території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення на іншу територію України та сплачували податки до бюджету в період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) згідно з цим Кодексом;
б) платників податків / податкових агентів, які станом на 1 квітня 2017 року здійснили зміну свого місцезнаходження (місця проживання) з тимчасово окупованої території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення на іншу територію України, але продовжували здійснювати свою виробничу діяльність на території тимчасово окупованої території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення та сплачували податки до бюджету в період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) згідно з цим Кодексом» .
У зв’язку з чим абзаци тринадцять – шістнадцять вважати абзацами чотирнадцять – сімнадцять відповідно.
13. доповнити пункт 38 новим підпунктом в наступній редакції:
«38.12. Платники податків, які втратили контроль над майном на тимчасово окупованій території та/або на території населених пунктів на лінії зіткнення (надалі – контроль) подають за місцем обліку до контролюючого органу повідомлення у довільній формі, в якому вказується дата втрати контролю та загальний перелік майна, контроль над яким втрачено.
З дати втрати контролю, вказаній у повідомлені платника податків:
запроваджується мораторій на проведення будь-яких перевірок, а також на застосовування штрафних (фінансових) санкцій за порушення порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності), порядку реєстрації податкових накладних, а також повноти та своєчасності сплати сум податків і зборів, стосовно податкових (звітних) періодів до дати втрати контроля, включаючи податковий (звітний) період, в якому втрачено контроль;
запроваджується мораторій на здійснення контролюючими органами заходів щодо забезпечення погашення та/або стягнення (в тому числі за рахунок дебіторської заборгованості) податкового боргу, який обліковується на інтегрованій картці платника податків у розмірі, що дорівнює податковому боргу, який обліковувався на інтегрованій картці платника податків станом перший робочий день після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання за перший квартал 2017 року, а також податковий борг, сплата якого була розстрочена (відстрочена), з урахуванням штрафних санкцій та пені, що були нараховані контролюючим органом у зв’язку з погашенням такого податкового боргу, у порядку визначеному пунктом 87.9 статті 87 цього Кодексу. Такий податковий борг має статус безнадійного та підлягає списанню контролюючим органом;
платники податків мають право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості основних засобів, над якими платник податків втратив контроль.
Необоротні активи та/або товари, контроль над якими було втрачено, не вважаються невиробничими або такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків, а втрата контроля над таким майном не вважається операцією з його постачання».
 
Відхилено    
    -454- Вознюк Ю.В.
Пункт 32 доповнити новим підпунктом 3) такого змісту:
«3) підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Установити, що зміни до статті 14 цього Кодексу (щодо підпунктів 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1) мають зворотну дію в часі та застосовуються до правовідносин, що виникли з моменту набрання чинності Законом України №2245-VІІІ від 07.12.2017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».
 
Враховано    
    -455- Луценко І.В.
Пункт 32 розділу І законопроекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
«3) підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Тимчасово, на період дії «зелених» тарифів на ринку електричної енергії, запроваджується збір з доходу від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.
Платниками збору є виробники електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) сукупна встановлена потужність яких складає 3 МВт або більше, та які введено в експлуатацію у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та у м. Севастополь.
Об’єктом оподаткування збором є доходи, отримані від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.
Ставка збору становить:
2 відсотка від об’єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2016 році;
5 відсотків від об’єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2017 році, та/або виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2018 році;
10 відсотків від об’єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2018 році, та/або виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2019 році;
15 відсотків від об’єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2019 році.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 137 цього Кодексу, за ставкою та базою оподаткування, встановленими у цьому пункті.
Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є платники збору».
 
Відхилено    
    -456- Фролов М.О.
доповнити новим підпунктом 3) такого змісту:
«3) підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Установити, що положення Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції» не застосовуються до об'єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності, пов’язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають в процесі будь-якого використання об’єктів права інтелектуальної власності.»;
 
Враховано    
    -457- Різаненко П.О.
Пункт 32 розділу І Законопроекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
"49. Тимчасово, на період дії "зелених" тарифів на ринку електричної енергії, запроваджується збір з доходу від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.
Платниками збору є виробники електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) сукупна встановлена потужність яких складає 3 МВт або більше, та які введено в експлуатацію у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та у м. Севастополь.
Об'єктом оподаткування збором є доходи, отримані від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.
Ставка збору становить:
2 відсотка від об'єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2016 році;
5 відсотків від об'єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2017 році, та/або виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2018 році;
10 відсотків від об'єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2018 році, та/або виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2019 році;
15 відсотків від об'єкта оподаткування, - для доходів, отриманих від реалізації електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію у 2019 році.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 137 цього Кодексу, за ставкою та базою оподаткування, встановленими у цьому пункті.
Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є платники збору"
 
Відхилено    
    -458- Білоцерковець Д.О.
Пункт 46 розділу І законопроекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
3) у підрозділі 10:
у абзаці першому підпункту 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ після слів «тимчасово окупованій території» вилучити слова «та/або території населених пунктів на лінії зіткнення».
абзац другий підпункту 38.7 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ вилучити.
додати пункт 49 підрозділу 10 розділу ХХ такого змісту:
встановити, що у 2019 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування у 2019 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"«.
додати пункт 50 підрозділу 10 розділу ХХУ такого змісту:
прийняття сільською, селищною, міською радою рішення про надання пільг зі сплати місцевих податків та зборів не є формою державної допомоги та не підпадає під дію Закону України «Про державну допомогу суб‘єктам господарювання».
 
Відхилено    
    -459- Яценко А.В.
Пункт 32 доповнити новим підпунктом такого змісту (розділ ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України):
«_____) підрозділ 10 доповнити новим пунктом 49 такого змісту:
«49. Установити, що до 31 грудня 2019 року до рішень про встановлення туристичного збору та/або про внесення змін до таких рішень, прийнятих сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4, підпунктів 12.3.3-12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 цього Кодексу та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.»;
 
Враховано    
424. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
425. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім:
 
   Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім:
 
426. підпункту 3 пункту 19 (щодо змін до підпункту 215.3.4) розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 квітня 2019 року;
 
-460- Южаніна Н.П.
Абзац другий пункту 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"пункту 32 (щодо доповнення новим пунктом 20 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення") розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 червня 2019 року";
 
Враховано   пункту 32 (щодо доповнення новим пунктом 20 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення") розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 червня 2019 року;
 
427. підпункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.6), підпункту 2 (щодо доповнення підпунктом 14.1.6-1), підпункту 6 (щодо змін до абзацу 2 підпункту 14.1.212), підпункту 7 (щодо змін до підпункту 14.1.224), підпункту 8 (щодо доповнення підпунктом 14.1.212-1) пункту 2, пункту 4 (щодо змін до абзацу другого пункту 42-1.2), пункту 5 (щодо змін до абзацу першого підпункту 75.1.1), пункту 6 (щодо змін до пункту 78.1.18), пункту 8 (щодо змін до статті 120-2), пункту 9 (щодо змін до статті 128-1), пункту 17 (щодо змін до статті 212), пункту 18 (щодо змін до статті 213), пункту 20 (щодо змін до пункту 216.12), пункту 21 (щодо змін до абзацу третього пункту 217.6), пункту 22 (щодо змін до статті 228), пункту 23 (щодо змін до статті 229), пункту 24 (щодо змін до статті 230), пункту 25 (щодо змін до статті 231), пункту 26 (щодо змін до статті 232) розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;
 
-461- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ законопроекту цифри «14.1.212-1» замінити цифрами «14.1.224-1» та цифри "229" замінити словами і цифрами "229, за виключенням доповнення статті 229 новим пунктом 229.8"
 
Враховано   підпункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.6), підпункту 2 (щодо доповнення підпунктом 14.1.6-1), підпункту 6 (щодо змін до абзацу 2 підпункту 14.1.212), підпункту 7 (щодо змін до підпункту 14.1.224), підпункту 8 (щодо доповнення підпунктом 14.1.224-1) пункту 2, пункту 4 (щодо змін до абзацу другого пункту 42-1.2), пункту 5 (щодо змін до абзацу першого підпункту 75.1.1), пункту 6 (щодо змін до пункту 78.1.18), пункту 8 (щодо змін до статті 120-2), пункту 9 (щодо змін до статті 128-1), пункту 17 (щодо змін до статті 212), пункту 18 (щодо змін до статті 213), пункту 20 (щодо змін до пункту 216.12), пункту 21 (щодо змін до абзацу третього пункту 217.6), пункту 22 (щодо змін до статті 228), пункту 23 (щодо змін до статті 229, за виключенням доповнення статті 229 новим пунктом 229.8), пункту 24 (щодо змін до статті 230), пункту 25 (щодо змін до статті 231), пункту 26 (щодо змін до статті 232) розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;
 
    -462- Бєлькова О.В.
Абзац 15 підпункту 4 пункту 7 Розділу ІІ Проекту в частині скасування набуття чинності змін ставок рентної плати за користування надрами для газового конденсату викласти у такій редакції:
«абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції: «підпункту 2 пункту 44 (щодо внесення змін до пункту 252.20 статті 252 у частині зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат) розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2019 року;»«
 
Відхилено    
428. підпункту 1 (щодо змін до статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), підпункту 2 (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») та підпункту 3 (щодо змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності) пункту 2 розділу ІІ цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;
 
-463- Немировський А.В.
Курячий М.П.
У підпункті 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту абзац четвертий викласти в такій редакції:
«підпункту 1 (щодо змін до статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), підпункту 2 (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», крім змін до статті 1 в частині доповнення абзацами щодо визначення термінів «сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили, малі та тонкі сигари» та змін до статті 15-3) та підпункту 3 (щодо змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності) пункту 2 розділу ІІ цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року»
 
Відхилено   підпункту 1 (щодо змін до статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), підпункту 2 (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») та підпункту 3 (щодо змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності) пункту 2 розділу ІІ цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;
 
429. пункту 27 (щодо змін до статті 233) розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
-464- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим реченням наступного змісту:
«Пункт (щодо змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133) розділу І цього Закону застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 липня 2017 року.»
 
Враховано   пункту 27 (щодо змін до статті 233) розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2020 року.
«Пункт (щодо змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133) розділу І цього Закону застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 липня 2017 року.»
 
    -465- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим реченням наступного змісту:
«Пункт (щодо змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133) розділу І цього Закону застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 липня 2017 року.»
 
Враховано    
    -466- Заставний Р.Й.
У пункті 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти в новій редакції на :
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім:
підпункту 3 пункту 19 (щодо змін до підпункту 215.3.4) розділу І цього Закону, які набирають чинності в частині обліку спирту етилового з 1 квітня 2019 року, а в частини обліку палива з 01 листопада 2019 року;
підпункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.6), підпункту 2 (щодо доповнення підпунктом 14.1.61), підпункту 6 (щодо змін до абзацу 2 підпункту 14.1.212), підпункту 7 (щодо змін до підпункту 14.1.224), підпункту 8 (щодо доповнення підпунктом 14.1.2121) пункту 2, пункту 4 (щодо змін до абзацу другого пункту 421.2), пункту 5 (щодо змін до абзацу першого підпункту 75.1.1), пункту 6 (щодо змін до пункту 78.1.18), пункту 8 (щодо змін до статті 1202), пункту 9 (щодо змін до статті 1281), пункту 17 (щодо змін до статті 212), пункту 18 (щодо змін до статті 213), пункту 20 (щодо змін до пункту 216.12), пункту 21 (щодо змін до абзацу третього пункту 217.6), пункту 22 (щодо змін до статті 228), пункту 23 (щодо змін до статті 229), пункту 24 (щодо змін до статті 230), пункту 25 (щодо змін до статті 231), пункту 26 (щодо змін до статті 232) розділу І цього Закону які набирають чинності в частині обліку спирту етилового з 1 липня 2019 року, а в частині обліку палива з 01 січня 2020 року ;
підпункту 1 (щодо змін до статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), підпункту 2 (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів «) та підпункту 3 (щодо змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності) пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності в частині обліку спирту етилового з 1 липня 2019 року, а в частині обліку палива з 01.01.2020 року;
пункту 27 (щодо змін до статті 233) розділу І цього Закону які набирає чинності з 1 січня 2021 року.»
 
Відхилено    
430. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-467- Вадатурський А.О.
Підпункт 1 пункту «2. Внести зміни до таких законодавчих актів України» Прикінцевих та перехідних положень проекту Закону України реєстр. № 9260 від 05.11.2018 року викласти в такій редакції:
«1) У Кодексі України про адміністративне правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
У статті 133-1:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
«Здійснення перевезень пасажирів водієм таксі, автомобільним перевізником за викликом, водієм автомобільного перевізника на замовлення без укладених договорів, визначених чинним законодавством, а також отримання автомобільним перевізником за викликом, автомобільним перевізником на таксі інформаційних послуг щодо диспетчерського управління від фізичної особи або юридичної особи, яка не внесена в реєстр інформаційно-диспетчерських служб, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) доповнити новою частиною такого змісту:
«Надання інформаційних послуг щодо диспетчерського управління без реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до інформаційно-диспетчерських служб, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Статтю 164 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
«Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового та транспортних засобів, чи без такої.
Зберігання на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі/акцизному складі пересувному, обсяги якого не зазначені в митних деклараціях або в зареєстрованих акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на таке пальне або спирт етиловий, а також реалізація пального або спирту етилового з не зареєстрованого акцизного складу, -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалося для зберігання та реалізації такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої».
 
Відхилено   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
«У статті 156:
слова «збору» замінити словами «податку» по всьому тексту;
слова «від п'ятдесяти до двохсот» замінити словами «від двохсот до шестисот»;
слова «від тридцяти до ста» замінити словами «від ста до чотирьохсот»;
слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від двохсот до шестисот»;
після слів «з конфіскацією предметів торгівлі» додати слова «та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі» по всьому тексту;
слова «від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти» замінити словами «від шестисот до однієї тисячі двохсот»;
У статті 156-2 слова «від двадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч чотирьохсот».
Статтю 164-5 викласти в такій редакції:
«Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка
Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.
Незаконне зберігання марок акцизного податку, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного податку.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, які у п’ятсот чи більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
у підпункті 1) пункту 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
«1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):»;
після першого абзацу доповнити новими абзацами другим-одинадцятим такого змісту:
«доповнити статтею 163-16 такого змісту:
«Стаття 163-16. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору
Невиконання платником туристичного збору зобов’язання зі сплати туристичного збору у порядку, встановленому Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,-
«тягне за собою накладання штрафу у розмірі п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
Порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,-
«тягне за собою накладання штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
«тягне за собою накладання штрафу у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
статтю 164 доповнити частиною четвертою та п’ятою такого змісту:»;
у зв’язку з чим абзаци другий – п’ятий вважати дванадцятим – п’ятнадцятим;
після п’ятнадцятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 218:
у частині першій після цифр «159» доповнити словами та цифрами «частиною першою статті 163-16»;
у частині другій після цифр «159» доповнити словами та цифрами «частиною першою статті 163-16»;
у після цифр «163-12» доповнити словами та цифрами «частинами другою та третьою статті 163-16, статтями»;
у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці другому після цифр «162-3» доповнити словами і цифрами «частина перша статті 163-16, статті»;
в абзаці «органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)» після цифр «163-12» доповнити словами та цифрами «частини друга та третя статті 163-16, статті»;
 
    -468- Кобцев М.В.
Підпункт один пункту два розділу ІІ доповнити абзацами такого змісту:
«У статті 156:
слова «збору» замінити словами «податку» по всьому тексту;
слова «від п'ятдесяти до двохсот» замінити словами «від двохсот до шестисот»;
слова «від тридцяти до ста» замінити словами «від ста до чотирьохсот»;
слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від двохсот до шестисот»;
після слів «з конфіскацією предметів торгівлі» додати слова «та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі» по всьому тексту;
слова «від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти» замінити словами «від шестисот до однієї тисячі двохсот»;
У статті 1562 слова «від двадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч чотирьохсот».
Статтю 1645 викласти в такій редакції:
«Стаття 1645. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка
Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.
Незаконне зберігання марок акцизного податку, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного податку.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, які у п’ятсот чи більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
 
Враховано    
    -469- Яценко А.В.
у підпункті 1) пункту 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
«1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):»;
після першого абзацу доповнити новими абзацами другим-одинадцятим такого змісту:
«доповнити статтею 163-16 такого змісту:
«Стаття 163-16. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору
Невиконання платником туристичного збору зобов’язання зі сплати туристичного збору у порядку, встановленому Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,-
«тягне за собою накладання штрафу у розмірі п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
Порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,-
«тягне за собою накладання штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
«тягне за собою накладання штрафу у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
статтю 164 доповнити частиною четвертою та п’ятою такого змісту:»;
у зв’язку з чим абзаци другий – п’ятий вважати дванадцятим – п’ятнадцятим;
після п’ятнадцятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 218:
у частині першій після цифр «159» доповнити словами та цифрами «частиною першою статті 163-16»;
у частині другій після цифр «159» доповнити словами та цифрами «частиною першою статті 163-16»;
у після цифр «163-12» доповнити словами та цифрами «частинами другою та третьою статті 163-16, статтями»;
у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці другому після цифр «162-3» доповнити словами і цифрами «частина перша статті 163-16, статті»;
в абзаці «органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)» після цифр «163-12» доповнити словами та цифрами «частини друга та третя статті 163-16, статті»;
 
Враховано    
431. 1) доповнити статтю 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
 
-470- Семенуха Р.С.
Березюк О.Р.
Підпункт 1 пункту 32 Розділу І виключити.
 
Відхилено   1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
абзац перший частини першої статті 156 після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом)»;
доповнити статтю 164 частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
 
432. «Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, -
 
-471- Южаніна Н.П.
У підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
абзац перший частини першої статті 156 після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом)»;
доповнити статтю 164 частинами четвертою та п’ятою такого змісту:»
в абзаці другому слова "митних деклараціях" замінити словами та цифрами "митних деклараціях при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України," та слова "в таких транспортних засобах" замінити словами "в таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними".
 
Враховано   «Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, -
 
433. тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового та транспортних засобів, чи без такої.
 
-472- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому та п’ятому підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «чи без такої» виключити.
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового та транспортних засобів.
 
434. Зберігання на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі/акцизному складі пересувному, обсяги якого не зазначені в митних деклараціях або в зареєстрованих акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на таке пальне або спирт етиловий, а також реалізація пального або спирту етилового з не зареєстрованого акцизного складу, -
 
-473- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такий редакції:
"Зберігання та/або реалізація на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, який не зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, -"
 
Враховано   Зберігання та/або реалізація на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, який не зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, -
 
435. тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалося для зберігання та реалізації такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої».
 
-474- Козаченко Л.П.
У запропонованій законопроектом частині четвертій статті 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення слова «та транспортних засобів» виключити.
У запропонованій законопроектом частині п’ятій статті 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення слова «транспортних засобів,» виключити.
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалося для зберігання та реалізації такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення».
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25?26, ст. 131):
« Статтю 204 викласти в такій редакції:
«Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, -
караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, а також з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення».
«6) Частину 5 статті 719 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) після словосполучення «валютних цінностей» доповнити фразою «фізичних осіб між собою».
 
    -475- Кобцев М.В.
Підпункт два пункту два розділу ІІ викласти у такій редакції:
«У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25?26, ст. 131):
« Статтю 204 викласти в такій редакції:
«Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, -
караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, а також з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення».
 
Враховано    
    -476- Мушак О.П.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту доповнити новими підпунктами з відповідною нумерацією такого змісту:
1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552):
а) у статті 255:
частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) виконання заходів офіційного контролю»;
б) у статті 319:
у пункті другому частини другої слова «у пунктах призначення на території України» замінити словами «у зонах митного контролю на митній території України»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Заходи офіційного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України проводяться органами доходів і зборів шляхом попереднього документального контролю та відповідними уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством»;
у частині п’ятій:
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) отримання звернення декларанта або уповноваженої ним особи щодо проведення заходів офіційного контролю за наявності умов для проведення такого контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон відповідним уповноваженим органом»;
після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту;
«2) ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження»;
У зв’язку з цим пункти 2 - 8 вважати відповідно пунктами 3-9.
пункти 1-2 частини шостої викласти в такій редакції:
«1) прийняти одне або кілька рішень про:
надання дозволу на пропуск товарів через митний кордон України для переміщення їх до пункту призначення на території України чи до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;
надання дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України;
заборону ввезення товарів на митну територію України;
необхідність проведення огляду (інспектування, фізичної перевірки) товарів;
необхідність взяття (відбору) проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (випробування, аналізу, експертизи);
необхідність проведення додаткової обробки або переробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);
необхідність зміни призначеного використання товарів;
повернення (вивезення) товарів до країни-експортера (іншої країни);
знищення товарів;
відмову у здійсненні офіційного контролю (у разі непред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення);
2) внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформацію про прийняте рішення, про посадову особу, яка прийняла таке рішення, та про особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури, зазначені в абзацах п’ятому ? десятому пункту 1 цієї частини.»
абзац перший частини дев’ятої викласти в такій редакції:
«9. Посадова особа відповідного уповноваженого органу, який проводить заходи офіційного контролю товарів в зоні митного контролю на митній території України, протягом двох робочих годин з моменту пред’явлення їй відповідних товарів, транспортних засобів комерційного призначення та за умови внесення декларантом (уповноваженою ним особою) до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документів та відомостей про такі товари для проведення заходів офіційного зобов’язана:
1) прийняти одне або кілька рішень про:
надання дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну;
заборону випуску товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну;
необхідність перевірки оригіналів документів на такі товари;
необхідність проведення огляду (інспектування, фізичної перевірки) товарів;
необхідність взяття (відбору) проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (випробування, аналізу, експертизи);
необхідність проведення додаткової обробки або переробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);
необхідність зміни призначеного використання товарів;
повернення (вивезення) товарів до країни-експортера (іншої країни);
знищення товарів;
відмову у здійсненні офіційного контролю (у разі непред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення);
2) внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформацію про прийняте рішення, посадову особу, яка прийняла таке рішення, та особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури, зазначені в абзацах четвертому ? десятому пункту 1 цієї частини.»
абзац другий частини дев’ятої виключити;
в абзаці четвертому частини дев’ятої слова «взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо)» замінити словами «взяття (відбору) проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (випробування, аналізу, експертизи), проведення додаткової обробки або переробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо)»;
в абзацах четвертому та п’ятому частини дев’ятої слова «у пункті їх призначення на території України» замінити словами «в зоні митного контролю на митній території України»;
в абзаці першому частини десятої слова «крім випадків, визначених абзацом другим цієї частини» виключити;
абзац другий частини десятої виключити.
абзац другий частини одинадцятої викласти в такій редакції:
«Режим роботи уповноважених органів, які проводять заходи офіційного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України і в зонах митного контролю на митній території України, повинен бути узгоджений з режимом роботи відповідного підрозділу органу доходів і зборів з дотриманням законодавства про працю».
 
Відхилено    
    -477- Долженков О.В.
Доповнити пункт 2 Розділу ІІ підпунктом 6 наступного змісту:
«6) Частину 5 статті 719 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) після словосполучення «валютних цінностей» доповнити фразою «фізичних осіб між собою».
 
Враховано    
436. 2) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46 (14.11.95), ст. 345):
 
   2) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46 (14.11.95), ст. 345):
 
437. 1. Назву Закону після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «та пального».
 
   1. Назву Закону після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «та пального».
 
438. 2. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
 
   2. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
 
439. «Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України».
 
   «Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України».
 
440. 3. У статті 1 розділу І:
 
   3. У статті 1 розділу І:
 
441. в абзаці шостому слово «біопалива» замінити словами «біопаливо або біокомпонент та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД»;
 
   в абзаці шостому слово «біопалива» замінити словами «біопаливо або біокомпонент та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД»;
 
442. в абзаці шістнадцятому після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «біоетанолу», а після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «біоетанолом»;
 
   в абзаці шістнадцятому після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «біоетанолу», а після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «біоетанолом»;
 
443. в абзаці дев’ятнадцятому після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «біоетанолу», а після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом»;
 
   в абзаці дев’ятнадцятому після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «біоетанолу», а після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом»;
 
444. в абзаці двадцять другому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   в абзаці двадцять другому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
445. в абзаці тридцять п’ятому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   в абзаці тридцять п’ятому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
446. в абзаці тридцять сьомому:
 
-478- Южаніна Н.П.
Абзаци сьомий – дев’ятий пункту 3 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац тридцять сьомий замінити абзацами такого змісту:
«спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифікований денатурований та інші види спирту етилового будь-якої міцності, змішаного з іншими речовинами (денатуруючими добавками), які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей. Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, що призначений для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, що призначений для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт;
спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок»
 
Враховано   абзац тридцять сьомий замінити абзацами такого змісту:
"спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифікований денатурований та інші види спирту етилового будь-якої міцності, змішаного з іншими речовинами (денатуруючими добавками), які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей. Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, що призначений для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, що призначений для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт;
спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок";
 
447. після слова «денатурований» доповнити словами «, спирт етиловий денатурований»;
 
      
448. доповнити абзац наступними словами та реченнями « (денатуруючі добавки). Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, що призначений для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, що призначений для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт»;
 
      
449. доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
 
450. «віскі - алкогольний напій за коньячною технологією, міцністю від 35 до 45 % об. з характерним ароматом, виготовлений із витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту;
 
-479- Южаніна Н.П.
В абзаці одинадцятому пункту 3 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту знак та букви «% об.» замінити словами «відсотків об’ємних одиниць»
 
Враховано   "віскі - алкогольний напій за коньячною технологією, міцністю від 35 до 45 відсотків об’ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений із витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту;
 
451. пальне - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;
 
   пальне - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;
 
452. місце виробництва пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовується для виробництва та/або зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 
-480- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому пункту 3 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального» замінити словами «пального на праві власності або користування»
 
Враховано   місце виробництва пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовується для виробництва та/або зберігання пального на праві власності або користування;
 
453. місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовується для зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 
-481- Южаніна Н.П.
В абзацах чотирнадцятому та п’ятнадцятому пункту 3 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального» замінити словами «пального на праві власності або користування»
 
Враховано   місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовується для зберігання пального на праві власності або користування;
 
454. місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 
   місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 
455. місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального, є акцизним складом, обладнане у відповідності з вимогами діючого законодавства реєстраторами розрахункових операцій, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
 
-482- Южаніна Н.П.
В абзаці шістнадцятому пункту 3 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «пального, є акцизним складом, обладнане у відповідності з вимогами діючого законодавства реєстраторами розрахункових операцій, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального» замінити словами «пального на праві власності або користування»
 
Враховано   місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;
 
456. виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх виробництва (переробки в готову продукцію-пальне);
 
-483- Южаніна Н.П.
В абзаці сімнадцятому пункту 3 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх виробництва (переробки в готову продукцію-пальне)» замінити словами «їх суміші, в результаті якої отримується пальне або інші продукти переробки»
 
Враховано   виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої отримується пальне або інші продукти переробки;
 
457. зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб), як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик;
 
   зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб), як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик;
 
458. оптова торгівля пальним - діяльність по придбанню та подальшої реалізації пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі, та/або іншим особам;
 
   оптова торгівля пальним - діяльність по придбанню та подальшої реалізації пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі, та/або іншим особам;
 
459. роздрібна торгівля пальним - діяльність по придбанню/ отриманню та подальшому продажу/відпуску пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, з автозаправної станції/автогазозаправної станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки.
 
   роздрібна торгівля пальним - діяльність по придбанню/ отриманню та подальшому продажу/відпуску пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, з автозаправної станції/автогазозаправної станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки.
 
460. Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі - Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) -перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним в розрізі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях, на підставі виданих ліцензій.
 
   Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі - Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) -перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним в розрізі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях, на підставі виданих ліцензій.
 
461. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.
 
   Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.
 
462. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального містить відомості про:
 
   Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального містить відомості про:
 
463. ліцензіатів (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб’єктів господарювання - прізвище, ім’я, по батькові, номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті), для спільної діяльності без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності);
 
   ліцензіатів (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб’єктів господарювання - прізвище, ім’я, по батькові, номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті), для спільної діяльності без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності);
 
464. місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);
 
   місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);
 
465. дату видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним».
 
-484- Немировський А.В.
Курячий М.П.
Пункт 3 підпункту 2) пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (щодо доповнення статті 1 Розділу І Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») доповнити новими абзацами такого змісту:
«сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили - скрутки тютюну з фільтром чи без фільтру, призначені виключно для куріння в такому вигляді, як вони є, та які:
а) мають зовнішню обгортку з натурального тютюну, що покриває продукт у повному обсязі в тому числі, в разі необхідності, фільтр (але без будь-якого додаткового шару, який частково охоплює зовнішню обгортку), проте, не у випадку сигар з наконечником, мундштуком або
б) мають зовнішню обгортку звичайного кольору сигари з "гомогенізованого" чи "відновленого" тютюну, при цьому маса одного виробу, не включаючи фільтр чи мундштук, становить не менше 2,3 грамів, а окружність щонайменше однієї третини довжини становить не менше 34 мм, та відносяться до товарної підкатегорії 2402 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД. Вироби, які частково складаються з інших речовин, окрім тютюну, що в іншому відповідають вказаним вимогам, вважаються сигарами, сигарами з відрізаними кінцями та сигарилами;
малі та тонкі сигари - скрутки тютюну з фільтром чи без фільтру, призначені виключно для куріння в такому вигляді, як вони є, мають зовнішню обгортку звичайного кольору сигари з натурального тютюну або з "гомогенізованого" чи "відновленого" тютюну, при цьому маса одного виробу, не включаючи фільтр чи мундштук, становить менше 2,3 грамів, та відносяться до товарної підкатегорії 2402 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД. Вироби, які частково складаються з інших речовин, окрім тютюну, що в іншому відповідають вимогам, викладеним у цьому абзаці, вважаються малими чи тонкими сигарами.»
 
Відхилено   дату видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним».
 
    -485- Долженков О.В.
В підпункті 3 підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту по всьому тексту виключити абзаци наступного змісту: «документи, які підтверджують право власності, користування або іншого речового права на земельну ділянку, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;».
 
Відхилено    
    -486- Долженков О.В.
В підпункті 3 підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту по всьому тексу замість абзацу наступного змісту: «акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо всіх об’єктів, необхідних для виробництва та зберігання пального;» передбачити абзаци наступного змісту: «правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомості щодо всіх об’єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;».
 
Відхилено    
466. 4. У розділі ІІ:
 
   4. У розділі ІІ:
 
467. 1) у назві розділу після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», слова «спирту-сирцю плодового» замінити словами «, спирту-сирцю плодового, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
   1) у назві розділу після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», слова «спирту-сирцю плодового» замінити словами «, спирту-сирцю плодового, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
468. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
469. у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
-487- -
;  
Немає висновку   у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
470. після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
471. «Виробництво біоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу).
 
-488- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту після слів «виробництво та зберігання» доповнити словами «інших видів»
 
Враховано   «Виробництво біоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання інших видів спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу).
 
472. Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання спирту етилового»;
 
-489- Южаніна Н.П.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити словом «неденатурованого»
 
Враховано   Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання спирту етилового неденатурованого»;
у підпункті 2 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту щодо змін Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46 (14.11.95), ст. 345):
У пункті 3 підпункту 2
1.у статті 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів в розумінні Митного кодексу України.»
у зв’язку з чим частини третю – сімнадцяту вважати частинами четвертою – вісімнадцятою;
2.у підпункті 2 пункту 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Якщо міжнародним договором України, що набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.»;
3.у підпункті 5 у першому реченні частини першої статті 12 після слова «здійснюється» додати слово «тільки», а після словосполучення «і зернового дистиляту» додати словосполучення «та які мають статус українських товарів в розумінні Митного кодексу України.»
4.у підпункті 3 пункту 7 після частини 5 статті 18 доповнити новою частиною 6 такого змісту:
«Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження в розумінні Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв, здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.»
у зв’язку з чим частини шосту – дев’ятнадцяту вважати частинами сьомою – двадцятою;
У пункті 3 підпункту 2
1. у третьому реченні частині другій статті 2 після слів «купажу коньячних спиртів» доповнити слова «українського та/або неукраїнського походження без будь яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві»;
 
    -490- Вадатурський А.О.
У підпункті «2) у статті 2» пункту «4. У розділі ІІ» після абзацу «Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання спирту етилового»;» доповнити новим абзацом такого змісту:
«в частині другій вилучити слова: «Виробництво коньяку України також здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності шляхом купажу коньячних спиртів, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою.»«
 
Відхилено    
    -491- Кірш О.В.
Бабій Ю.Ю.
1)у підпункті 2 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту щодо змін Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46 (14.11.95), ст. 345):
У пункті 3 підпункту 2
1.у статті 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів в розумінні Митного кодексу України.»
у зв’язку з чим частини третю – сімнадцяту вважати частинами четвертою – вісімнадцятою;
2.у підпункті 2 пункту 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Якщо міжнародним договором України, що набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.»;
3.у підпункті 5 у першому реченні частини першої статті 12 після слова «здійснюється» додати слово «тільки», а після словосполучення «і зернового дистиляту» додати словосполучення «та які мають статус українських товарів в розумінні Митного кодексу України.»
4.у підпункті 3 пункту 7 після частини 5 статті 18 доповнити новою частиною 6 такого змісту:
«Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження в розумінні Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв, здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.»
у зв’язку з чим частини шосту – дев’ятнадцяту вважати частинами сьомою – двадцятою;
 
Враховано    
    -492- Юрик Т.З.
1)У підпункті 2 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту щодо змін Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46 (14.11.95), ст. 345):
У пункті 3 підпункту 2
1. у третьому реченні частині другій статті 2 після слів «купажу коньячних спиртів» доповнити слова «українського та/або неукраїнського походження без будь яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві»;
 
Враховано    
473. в частині п’ятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
-493- Южаніна Н.П.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"в частині п’ятій:
перше речення після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту", а слова "спирту-сирцю плодового" замінити словами "спирту-сирцю плодового, біоетанолу";
друге речення викласти в такій редакції:
"При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, та приміщення, в яких здійснюється виробництво біоетанолу, та місця зберігання біоетанолу, розташовані на підприємстві, яке виробляє біоетанол, вважаються акцизним складом";
 
Враховано   в частині п’ятій:
перше речення після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту", а слова "спирту-сирцю плодового" замінити словами "спирту-сирцю плодового, біоетанолу";
друге речення викласти в такій редакції:
"При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, та приміщення, в яких здійснюється виробництво біоетанолу, та місця зберігання біоетанолу, розташовані на підприємстві, яке виробляє біоетанол, вважаються акцизним складом";
 
474. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
475. «Виробництво пального здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форм власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального»;
 
   «Виробництво пального здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форм власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального»;
 
476. 3) У статті 3:
 
   3) У статті 3:
 
477. у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
   у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
478. в частині першій:
 
   в частині першій:
 
479. у першому реченні після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
-494- Вадатурський А.О.
У підпункті «3) У статті 3», пункту «4. У розділі ІІ»:
А) після абзацу «у першому реченні після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»« доповнити новим абзацом такого змісту:
«друге речення доповнити такими словами: «а для виробництва коньяків також використовують обов'язкову частку спирту коньячного відповідно до статті 18 цього Закону»;»;
Б) після абзацу «у частині одинадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;»« доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину одинадцяту доповнити новим абзацом такого змісту: «встановлення контролюючим органом та не скасованого в судовому порядку факту не додержання суб'єктом господарювання вимог щодо обов'язковості використання у виробництві коньяку спирту коньячного, відповідно до статті 18 цього Закону, за виключенням випадків непереборної сили (форс-мажорних обставин). Анулювання такої ліцензії тягне за собою автоматичне анулювання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного таким суб'єктом господарювання. При цьому отримання нових таких ліцензій для такого суб'єкта господарювання або для його правонаступників дозволяється після спливу 36 поточних місяців, наступних за місяцем такого анулювання ліцензії».»
 
Відхилено   у першому реченні після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
480. у третьому реченні після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом»;
 
   у третьому реченні після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом»;
 
481. в частині третій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   в частині третій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
482. після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
483. «Ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державу податкову та митну політику»,
 
   «Ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державу податкову та митну політику»,
 
484. у зв’язку з чим частини п’яту - шістнадцяту вважати частинами шостою - сімнадцятою;
 
-495- Горват Р.І.
Доповнити розділ ІІ проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», реєстр. № 9260,
 
Враховано   у зв’язку з чим частини п’яту - шістнадцяту вважати частинами шостою - сімнадцятою;
новим пунктом такого змісту:
«у абзаці восьмому частини п’ятої статті 3 слова «з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових» виключити».
 
485. абзац сьомий частини шостої після слів «вимогам законодавства» доповнити словами « (крім виробництва пального)»;
 
   абзац сьомий частини шостої після слів «вимогам законодавства» доповнити словами « (крім виробництва пального)»;
 
486. після частини шостої доповнити новими частинами сьомою - десятою такого змісту:
 
   після частини шостої доповнити новими частинами сьомою - десятою такого змісту:
 
487. «Для отримання ліцензії на право виробництва пального до заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
 
   «Для отримання ліцензії на право виробництва пального до заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
 
488. документи, які підтверджують право власності, користування або іншого речового права на земельну ділянку, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
 
-496- Южаніна Н.П.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«документи, які підтверджують право власності або користування на земельну ділянку або інше, передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;»
 
Враховано   документи, які підтверджують право власності або користування на земельну ділянку або інше, передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
 
489. акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо всіх об’єктів, необхідних для виробництва та зберігання пального;
 
-497- Южаніна Н.П.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 3 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «щодо всіх об’єктів» замінити словами «або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства щодо всіх об’єктів у місці виробництва пального»
 
Враховано   акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства щодо всіх об’єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;
 
490. документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом;
 
   документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом;
 
491. дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом;
 
-498- Южаніна Н.П.
Абзаци шістнадцятий і сімнадцятий підпункту 3 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;»
 
Враховано   дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 
492. дозвіл на експлуатацію застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом;
 
      
493. технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), яка стосується виробництва та зберігання пального;
 
   технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), яка стосується виробництва та зберігання пального;
 
494. технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.
 
   технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.
 
495. Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.
 
   Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.
 
496. Відповідальність за достовірність наданих до заяви документів несе заявник.
 
-499- Южаніна Н.П.
Після абзацу двадцять першого підпункту 3 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі, якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, які підтверджують наявність у нього прав використовувати відповідний об’єкт.»
 
Враховано   Відповідальність за достовірність наданих до заяви документів несе заявник.
У разі, якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, які підтверджують наявність у нього прав використовувати відповідний об’єкт.
 
497. Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право виробництва пального, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії»,
 
   Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право виробництва пального, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії»,
 
498. у зв’язку з чим частини сьому-сімнадцяту вважати частинами одинадцятою - двадцять першою;
 
   у зв’язку з чим частини сьому-сімнадцяту вважати частинами одинадцятою - двадцять першою;
 
499. у частині одинадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
   у частині одинадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
500. у частині чотирнадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині чотирнадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
501. у частині вісімнадцятій:
 
   у частині вісімнадцятій:
 
502. абзац шостий доповнити словами «або пального»;
 
   абзац шостий доповнити словами «або пального»;
 
503. після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
 
504. «отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися такими органами»,
 
-500- Южаніна Н.П.
В абзаці двадцять дев’ятому підпункту 3 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «не видавалися такими органами» замінити словами:
«не видавалися/не погоджувалися такими органами;
встановлення факту подання заявником недостовірних даних в документах, поданих до заяви на отримання ліцензій»
 
Враховано   «отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;
встановлення факту подання заявником недостовірних даних в документах, поданих до заяви на отримання ліцензій «,
 
505. у зв’язку з чим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами восьмим - дванадцятим;
 
   у зв’язку з чим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами восьмим - дванадцятим;
 
506. у частині двадцять другій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
-501- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять перший підпункту 3 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині двадцять другій слова "етилового, коньячного і плодового" замінити словами "етилового неденатурованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту", слова "спирту-сирцю плодового" замінити словами "спирту-сирцю плодового, біоетанолу, спирту етилового денатурованого" та доповнити реченням такого змісту "В ліцензії зазначаються адреси місць провадження діяльності";
 
Враховано   у частині двадцять другій слова "етилового, коньячного і плодового" замінити словами "етилового неденатурованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту", слова "спирту-сирцю плодового" замінити словами "спирту-сирцю плодового, біоетанолу, спирту етилового денатурованого" та доповнити реченням такого змісту "В ліцензії зазначаються адреси місць провадження діяльності";
 
507. 4) у статті 4:
 
   4) у статті 4:
 
508. у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та доповнити словами «та пального»;
 
   у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу» та доповнити словами «та пального»;
 
509. у частині першій після слів «коньячного, плодового» доповнити словами «, зернового дистиляту», після слів «ректифікованого плодового» доповнити словом «, біоетанолу», та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, пального»;
 
   у частині першій після слів «коньячного, плодового» доповнити словами «, зернового дистиляту», після слів «ректифікованого плодового» доповнити словом «, біоетанолу», та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, пального»;
 
510. 5) у статті 7:
 
   5) у статті 7:
 
511. у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
512. у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
513. у частині другій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   у частині другій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
514. 6) Розділ ІІ доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:
 
   6) Розділ ІІ доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:
 
515. «Стаття 7-1. Особливості відпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини
 
   «Стаття 7-1. Особливості відпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини
 
516. Відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб’єктами господарювання, які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини здійснюється за умови внесення таких суб’єктів господарювання до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі - Електронний реєстр).
 
   Відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб’єктами господарювання, які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини здійснюється за умови внесення таких суб’єктів господарювання до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі - Електронний реєстр).
 
517. Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
   Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
518. Для включення до Електронного реєстру суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:
 
   Для включення до Електронного реєстру суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:
 
519. витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням відповідного виду діяльності;
 
-502- Южаніна Н.П.
Абзац шостий підпункту 6 пункту 4 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
520. копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції із використанням спирту етилового;
 
   копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції із використанням спирту етилового;
 
521. копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, яка виробляється із використанням спирту етилового);
 
   копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, яка виробляється із використанням спирту етилового);
 
522. копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється із використанням спирту етилового;
 
   копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється із використанням спирту етилового;
 
523. перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції із використання спирту етилового.
 
   перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції із використання спирту етилового.
 
524. Включення суб’єктів господарювання до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви.
 
   Включення суб’єктів господарювання до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви.
 
525. Включення суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини до Електронного реєстру здійснюється за умови:
 
   Включення суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини до Електронного реєстру здійснюється за умови:
 
526. внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
   внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 
527. кількості працюючих не менше 10 осіб;
 
   кількості працюючих не менше 10 осіб;
 
528. відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;
 
   відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;
 
529. внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
 
   внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
 
530. Виключення суб’єктів господарювання з Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів на підставі:
 
   Виключення суб’єктів господарювання з Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів на підставі:
 
531. заяви суб’єкта господарювання;
 
   заяви суб’єкта господарювання;
 
532. виявлення факту недостовірної інформації в поданих документах до заяви на включення до Електронного реєстру;
 
   виявлення факту недостовірної інформації в поданих документах до заяви на включення до Електронного реєстру;
 
533. виявлення факту передачі заявником іншій особі у власність або користування приміщень та обладнання, що забезпечують виробництво продукції з використанням спирту етилового;
 
   виявлення факту передачі заявником іншій особі у власність або користування приміщень та обладнання, що забезпечують виробництво продукції з використанням спирту етилового;
 
534. виявлення факту відсутності встановлених витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також відсутності їх повірки та/або оцінки відповідності;
 
   виявлення факту відсутності встановлених витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також відсутності їх повірки та/або оцінки відповідності;
 
535. не подання до 5 календарних днів поспіль та не частіше 4 разів протягом календарного року даних щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.
 
   не подання до 5 календарних днів поспіль та не частіше 4 разів протягом календарного року даних щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.
 
536. У разі внесення змін до документів, копії яких подавались до заяви для включення до Електронного реєстру, суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, про такі зміни протягом 10 календарних днів з дня їх виникнення».
 
   У разі внесення змін до документів, копії яких подавались до заяви для включення до Електронного реєстру, суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, про такі зміни протягом 10 календарних днів з дня їх виникнення».
 
537. 5. У розділі ІІІ:
 
   5. У розділі ІІІ:
 
538. 1) у статті 8:
 
   1) у статті 8:
 
539. у назві після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у назві після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
540. у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
541. у частині шостій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині шостій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
542. у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
543. 2) у статті 9:
 
   2) у статті 9:
 
544. у частині першій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят» та після слів «спирт-сирець плодовий» доповнити словом «, біоетанол»;
 
   у частині першій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят» та після слів «спирт-сирець плодовий» доповнити словом «, біоетанол»;
 
545. 3) у статті 10:
 
   3) у статті 10:
 
546. частини першу та другу доповнити словами «, а для пального - документом про відповідність, передбаченого законодавством»;
 
   частини першу та другу доповнити словами «, а для пального - документом про відповідність, передбаченого законодавством»;
 
547. у частині першій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят», після слів «ректифікований плодовий» доповнити словом «, біоетанол»;
 
   у частині першій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят», після слів «ректифікований плодовий» доповнити словом «, біоетанол»;
 
548. у частині другій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят» та після слів «ректифікований плодовий» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині другій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят» та після слів «ректифікований плодовий» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
549. у частині третій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят» та після слів «ректифікований плодовий» доповнити словом «, біоетанол»;
 
   у частині третій після слів «коньячний і плодовий» доповнити словами «та зерновий дистилят» та після слів «ректифікований плодовий» доповнити словом «, біоетанол»;
 
550. частину четверту доповнити словами «та пального»;
 
   частину четверту доповнити словами «та пального»;
 
551. у частині п’ятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   у частині п’ятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
552. 4) у статті 11:
 
   4) у статті 11:
 
553. в абзаці п’ятнадцятому частини першої та абзаці двадцять другому частини другої після слова «експорту» доповнити словами «, розливається у тару та»;
 
-503- Кобцев М.В.
У підпункті п’ять підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту підпункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
«Перше речення абзацу чотирнадцятого частини першої статті 11 доповнити комою та словами « а також у іншу тару безпечну для здоров’я споживачів».
«Перше речення абзацу двадцятого частини другої статті 11 доповнити комою та словами « а також у іншу тару безпечну для здоров’я споживачів».
 
Відхилено   в абзаці п’ятнадцятому частини першої та абзаці двадцять другому частини другої після слова «експорту» доповнити словами «, розливається у тару та»;
 
    -504- Кобцев М.В.
У підпункті п’ять підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту підпункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
«Перше речення абзацу чотирнадцятого частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
«Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, а також у іншу тару, передбачену діючими стандартами.».
«Перше речення абзацу двадцятого частини другої статті 11 доповнити комою та словами « а також у іншу тару, передбачену діючими стандартами».
 
Відхилено    
554. 5) у статті 12:
 
   5) у статті 12:
 
555. у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   у назві статті після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
556. у першому реченні частини другої слово «ректифікованого» виключити;
 
   у першому реченні частини другої слово «ректифікованого» виключити;
 
557. 6) у статті 13:
 
   6) у статті 13:
 
558. у назві статті слова «спирту та алкогольних напоїв» замінити словами «спирту, алкогольних напоїв та пального»;
 
   у назві статті слова «спирту та алкогольних напоїв» замінити словами «спирту, алкогольних напоїв та пального»;
 
559. у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
560. доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
561. «Норми втрат пального затверджуються Кабінетом Міністрів України»,
 
   «Норми втрат пального затверджуються Кабінетом Міністрів України»,
 
562. у зв’язку з чим, частину другу вважати частиною третьою.
 
   у зв’язку з чим, частину другу вважати частиною третьою.
 
563. 6. У розділі ІV:
 
   6. У розділі ІV:
 
564. 1) у назві розділу після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та доповнити назву словами «пальним та зберігання пального»;
 
-505- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Внести зміни до Розділу ІІ законопроекту:
1) У назві розділу ІV слова «та зберігання пального» виключити.
 
Відхилено   1) у назві розділу після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та доповнити назву словами «пальним та зберігання пального»;
 
565. 2) у статті 14:
 
   2) у статті 14:
 
566. у назві статті після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом» та доповнити словами «та біоетанолом»; у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
-506- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 2 підпункту 6 (щодо статті 14) розділу ІІ законопроекту слова «у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»« виключити.
 
Враховано   у назві статті після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом» та доповнити словами «та біоетанолом»;
частину першу викласти в такій редакції:
«Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України»;
у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
перше речення частини сьомої виключити,
у частині десятій слова «які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
    -507- Южаніна Н.П.
Доповнити підпункт 2 підпункту 6 (щодо статті 14) розділу ІІ законопроекту новими абзацами такого змісту:
«частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України»;
у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
перше речення частини сьомої виключити,
у частині десятій слова «які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
Враховано    
567. у частині дванадцятій після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   у частині дванадцятій після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
568. у частині тринадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   у частині тринадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
569. у частині чотирнадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   у частині чотирнадцятій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
570. 3) у статті 15:
 
   3) у статті 15:
 
571. назву статті доповнити словами «, пальним та зберігання пального»;
 
-508- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Внести зміни до Розділу ІІ законопроекту:
У назві статті 15 розділу ІV слова «та зберігання пального» виключити.
 
Відхилено   назву статті доповнити словами «, пальним та зберігання пального»;
 
572. частину першу після слова «виробами» доповнити словами «, оптова торгівля пальним та зберігання пального»;
 
-509- Южаніна Н.П.
Абзац перший підпункту 3 підпункту 6 (щодо статті 15) розділу ІІ законопроекту:
замінити абзацами такого змісту:
«частину першу викласти у такій редакції
«Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності без ліцензії. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів»;
 
Враховано   частину першу після слова «виробами» доповнити словами «, оптова торгівля пальним та зберігання пального»;
частину першу викласти в такій редакції:
«Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності без ліцензії. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів»;
 
573. частину шосту після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим - сьомим такого змісту:
 
   частину шосту після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим - сьомим такого змісту:
 
574. «пальним, у разі наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним - 5 000 гривень за кожне таке місце;
 
   «пальним, у разі наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним - 5 000 гривень за кожне таке місце;
 
575. пальним, у разі відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним - 10 000 гривень; «
 
   пальним, у разі відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним - 10 000 гривень; «
 
576. після частини шостої доповнити новими частинами сьомою-восьмою такого змісту:
 
   після частини шостої доповнити новими частинами сьомою-восьмою такого змісту:
 
577. «Встановити річну плату за ліцензії на право зберігання пального у розмірі 780 гривень.
 
-510- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Частину сьому та частину одинадцять статті 15 розділу ІV виключити.
У зв'язку з цим доповненням змінити нумерацію абзаців законопроекту.
 
Відхилено   «Встановити річну плату за ліцензії на право зберігання пального у розмірі 780 гривень.
 
578. Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а у разі відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання»,
 
-511- Голуб В.В.
Кучер М.І.
Бакуменко О.Б.
Юрчишин П.В.
Кобцев М.В.
Внести зміни до Розділу ІІ законопроекту:
У частині восьмій статті 15 розділу ІV слова «та зберігання пального» та слова «або кожне місце зберігання пального відповідно» виключити.
 
Відхилено   Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а у разі відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання»,
 
579. у зв’язку із чим частини сьому - сорок шосту вважати дев’ятою - сорок восьмою;
 
   у зв’язку із чим частини сьому - сорок шосту вважати дев’ятою - сорок восьмою;
 
580. після частини дев’ятої доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
 
-512- Южаніна Н.П.
Абзац одинадцятий підпункту 3 підпункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції;
«частину дев’яту замінити двома частинами такого змісту»:
 
Враховано   частину дев’яту замінити двома частинами такого змісту:
 
581. «Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п’ять років, органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
   «Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п’ять років, органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
582. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років»,
 
   Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років»,
 
583. у зв’язку з чим частини десяту - сорок восьму вважати частинами дванадцятою - п’ятдесятою;
 
-513- Южаніна Н.П.
Абзац чотирнадцятий підпункту 3 підпункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції;
«У зв’язку з чим частини десяту - сорок восьму вважати частинами одинадцятою – сорок дев’ятою;
Після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту;
«в частині тринадцятій слова «або імпорт» - виключити;
 
Враховано   у зв’язку з чим частини десяту - сорок восьму вважати частинами одинадцятою – сорок дев?ятою;
в частині тринадцятій слова «або імпорт» виключити;
 
584. після частини чотирнадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   після частини чотирнадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
585. «Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.
 
   «Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.
 
586. Суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії»,
 
   Суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.
 
587. у зв’язку із чим частини п’ятнадцяту - п’ятдесяту вважати частинами сімнадцятою - п’ятдесят другою;
 
-514- Южаніна Н.П.
в частині вісімнадцятій підпункту 3 підпункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «право експорту» замінити словами «оптову торгівлю»;
 
Враховано   у зв’язку із чим частини п’ятнадцяту - п’ятдесяту вважати частинами сімнадцятою - п’ятдесят першою;
в частині вісімнадцятій слова «право експорту» замінити словами «оптову торгівлю»;
 
588. після частини вісімнадцятої доповнити новою частиною дев’ятнадцятою такого змісту:
 
   після частини вісімнадцятої доповнити новою частиною дев’ятнадцятою такого змісту:
 
589. «Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, які використовуються:
 
   «Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, які використовуються:
 
590. підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
   підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
591. підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;
 
   підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;
 
592. суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі»,
 
   суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі»,
 
593. у зв’язку із чим частини дев’ятнадцяту - п’ятдесят другу вважати частинами двадцятою - п’ятдесят третьою;
 
   у зв’язку із чим частини дев’ятнадцяту - п’ятдесят першу вважати частинами двадцятою - п’ятдесят другою;
 
594. у частині двадцять першій після слова «виробами» доповнити словами «, або пальним» та доповнити словами «на роздрібну торгівлю»;
 
   у частині двадцятій після слова «виробами» доповнити словами «, або пальним» та доповнити словами «на роздрібну торгівлю»;
 
595. після частини двадцять четвертої доповнити новою частиною двадцять п’ятою такого змісту:
 
   після частини двадцять четвертої доповнити новою частиною двадцять п’ятою такого змісту:
 
596. «Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним»,
 
   «Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним»,
 
597. у зв’язку з чим частини двадцять п’яту - п’ятдесят третю вважати частинами двадцять шостою - п’ятдесят четвертою;
 
   у зв’язку з чим частини двадцять п’яту - п’ятдесят другу вважати частинами двадцять шостою - п’ятдесят третьою;
 
598. після частини двадцять сьомої доповнити новою частиною двадцять восьмою такого змісту:
 
   після частини двадцять сьомої доповнити новою частиною двадцять восьмою такого змісту:
 
599. «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством»,
 
   «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством»,
 
600. у зв’язку з чим частини двадцять восьму - п’ятдесят четверту вважати частинами двадцять дев’ятою - п’ятдесят п’ятою;
 
   у зв’язку з чим частини двадцять сьому - п’ятдесят третю вважати частинами двадцять двосьмою - п’ятдесят четвертою;
 
601. після частини двадцять дев’ятої доповнити новою частиною тридцятою такого змісту:
 
   після частини двадцять дев’ятої доповнити новою частиною тридцятою такого змісту:
 
602. «Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на п’ять років»,
 
   «Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на п’ять років»,
 
603. у зв’язку із чим частини тридцяту - п’ятдесят п’яту вважати тридцять першою - п’ятдесят шостою;
 
   у зв’язку із чим частини тридцяту - п’ятдесят четверту вважати тридцять першою - п’ятдесят п’ятою;
 
604. частину тридцять другу доповнити словами «до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію»;
 
   частину тридцять першу доповнити словами «до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію»;
 
605. частину тридцять третю доповнити словами «, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального)»;
 
-515- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять шостий підпункту 3 підпункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«частину тридцять другу викласти у такій редакції:
«У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального)»;
 
Враховано   частину тридцять другу викласти у такій редакції:
«У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального)»;
 
606. після частини тридцять третьої доповнити новою частиною тридцять четвертою такого змісту:
 
   після частини тридцять другої доповнити новою частиною тридцять третьою такого змісту:
 
607. «Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним»,
 
   «Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним»,
 
608. у зв’язку із чим частини тридцять четверту - п’ятдесят шосту вважати частинами тридцять п’ятою - п’ятдесят сьомою;
 
   у зв’язку із чим частини тридцять третю - п’ятдесят шосту вважати частинами тридцять четвертою - п’ятдесят шостою;
 
609. у частині тридцять п’ятій та тридцять сьомій після слова «напоями» доповнити словами «або пальним»;
 
   у частині тридцять четвертій та тридцять шостій після слова «напоями» доповнити словами «або пальним»;
 
610. після частини тридцять сьомої доповнити новими частинами тридцять восьмою - сорок другою наступного змісту:
 
   після частини тридцять шостої доповнити новими частинами тридцять сьомою - сорок першою такого змісту:
 
611. «Для отримання ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального до заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
 
   «Для отримання ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального до заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
 
612. документи, які підтверджують право власності, користування або іншого речового права на земельну ділянку, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
 
-516- Южаніна Н.П.
Абзац сорок третій підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«документи, які підтверджують право власності або користування на земельну ділянку або інше, передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;»
 
Враховано   документи, які підтверджують право власності або користування на земельну ділянку або інше, передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
 
613. акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо всіх об’єктів, необхідних для виробництва та зберігання пального;
 
-517- Южаніна Н.П.
В абзаці сорок четвертому підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «щодо всіх об’єктів, необхідних для виробництва та» замінити словами «або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або»
 
Враховано   акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
 
614. дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом;
 
-518- Южаніна Н.П.
Абзаци сорок п’ятий і сорок шостий підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту замінити абзацом такого змісту:
"дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;"
 
Враховано   дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 
615. дозвіл на експлуатацію застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом.
 
      
616. Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.
 
   Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.
 
617. Відповідальність за достовірність наданих до заяви документів несе заявник.
 
-519- Южаніна Н.П.
Після абзацу сорок восьмого підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«У разі, якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, які підтверджують наявність у нього прав використовувати відповідний об’єкт».
 
Враховано   Відповідальність за достовірність наданих до заяви документів несе заявник.
У разі, якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, які підтверджують наявність у нього прав використовувати відповідний об’єкт.
 
618. Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, у яких відсутні місця оптової торгівлі пальним, копії таких документів не подають.
 
   Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, у яких відсутні місця оптової торгівлі пальним, копії таких документів не подають.
 
619. Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії»,
 
   Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії»,
 
620. у зв’язку із чим частини тридцять восьму - п’ятдесят сьому вважати частинами сорок третьою - шістдесят другою;
 
-520- Южаніна Н.П.
Після абзацу п’ятдесят першого підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«у другому реченні частини сорок третьої слова «Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику» замінити словами «Зазначені в цьому Законі документи (крім документів, які подаються заявником для отримання ліцензій на право виробництва пального, оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального) подаються в одному примірнику»
 
Враховано   у зв’язку із чим частини тридцять сьому - п’ятдесят шосту вважати частинами тридцять другою - шістдесят першою;
у другому реченні частини сорок другій слова «Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику» замінити словами «Зазначені в цьому Законі документи (крім документів, які подаються заявником для отримання ліцензій на право виробництва пального, оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального) подаються в одному примірнику»;
 
621. у частині сорок четвертій після слова «днів» доповнити словами та цифрами « (для пального не пізніше 20 календарних днів)»;
 
-521- Южаніна Н.П.
абзац п’ятдесят другий підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"у частині сорок третій:
у першому реченні після слова «днів» доповнити словами та цифрами « (для пального не пізніше 20 календарних днів)»;
друге речення доповнити словами «з посиланням на відповідні норми законодавства»;
 
Враховано   у частині сорок третій:
у першому реченні після слова «днів» доповнити словами та цифрами « (для пального не пізніше 20 календарних днів)»;
друге речення доповнити словами «з посиланням на відповідні норми законодавства»;
 
622. частину сорок сьому доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту «отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися такими органами»;
 
-522- Южаніна Н.П.
Абзаці п’ятдесят третій підпункту 3 пункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"частину сорок сьому доповнити новими абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:
"отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;
встановлення факту подання заявником недостовірних даних в документах, поданих до заяви на отримання ліцензій;"
 
Враховано   частину сорок сьому доповнити новими абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:
"отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;
встановлення факту подання заявником недостовірних даних в документах, поданих до заяви на отримання ліцензій";
 
623. у частині п’ятдесят другій після слова «виробів» доповнити словами «та пального, та зберігання пального»;
 
-523- Южаніна Н.П.
Після абзацу п’ятдесят четвертого підпункту 6 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«у частині п’яти десятій слова «або імпорт, або експорт» виключити»;
у частині п’ятдесят першій слова «імпорт, експорт» виключити, а після слова «виробів» доповнити словами «та пального, та зберігання пального»;
 
Враховано   у частині п’яти десятій слова «або імпорт, або експорт» виключити»;
у частині п’ятдесят першій слова «імпорт, експорт» виключити, а після слова «виробів» доповнити словами «та пального, та зберігання пального»;
 
624. у частині шістдесят першій та частині шістдесят другій після слова «виробів» доповнити словами «та пального».
 
-524- Немировський А.В.
Курячий М.П.
Підпункт 2) пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») доповнити новим пунктом такого змісту:
«у частині першій статті 15-3 Розділу ІV-1:
у пункті 8 після слова «сигар» доповнити словами «усіх видів та сигарил»;
пункти 10-11 замінити пунктами 10-12 такого змісту:
«10) у споживчих упаковках, що містять менш як 10 малих чи тонких сигар;
11) з рук;
12) у невизначених для цього місцях торгівлі.»
 
Відхилено   у частині шістдесятій та шістдесят першій після слова «виробів» доповнити словами «та пального».».
 
625. 7. У розділі V:
 
   7. У розділі V:
 
626. 1) у статті 16:
 
   1) у статті 16:
 
627. у назві статті після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та доповнити словами «та пальним»;
 
   у назві статті після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та доповнити словами «та пальним»;
 
628. у частині другій після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
 
-525- Южаніна Н.П.
У підпункті 1:
після абзацу четвертого підпункту 1 підпункту 7 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину третю доповнити реченнями такого змісту: «У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб’єкт господарювання самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний надіслати уточнюючий звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений частиною другою статті 17 цього Закону, не застосовується»;
абзац п?ятий викласти у такій редакції:
у частині четвертій слова «або імпорт, експорт» виключити, а після слова «виробів» доповнити словами «та пального» та після слова «виробами» доповнити словами «та пальним, зберігання пального»;
 
Враховано   у частині другій після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
частину третю доповнити реченнями такого змісту: «У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб’єкт господарювання самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний надіслати уточнюючий звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений частиною другою статті 17 цього Закону, не застосовується»;
 
629. у частині четвертій після слова «виробів» доповнити словами «та пального» та після слова «виробами» доповнити словами «та пальним, зберігання пального»;
 
-526- Кобцев М.В.
У підпункті сім підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Статтю 16 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Звіт про обсяги виробництва та/або обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинен містити інформацію про найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який подає звіт, загальну кількість виробленої, придбаної та/або реалізованої у звітному місяці (у тому числі на імпорт та експорт) продукції за видами та кодами. Вимагати надання іншої інформації у звіті, крім зазначеної у цій статті, забороняється.»
У зв’язку з чим частину четверту статті 16 вважати частиною п’ятою.
 
Відхилено   у частині четвертій слова «або імпорт, експорт» виключити, а після слова «виробів» доповнити словами «та пального» та після слова «виробами» доповнити словами «та пальним, зберігання пального»;
 
630. 2) у статті 17:
 
   2) у статті 17:
 
631. у частині першій після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та після слова «виробами» доповнити словами «пальним та зберігання пального»;
 
   у частині першій після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та після слова «виробами» доповнити словами «пальним та зберігання пального»;
 
632. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
633. в абзаці третьому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
   в абзаці третьому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слів «спирту-сирцю плодового» доповнити словом «, біоетанолу»;
 
634. в абзаці четвертому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
   в абзаці четвертому після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту»;
 
635. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
   після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
636. «виробництва пального без наявності ліцензії - 1 000 000 гривень»,
 
   «виробництва пального без наявності ліцензії - 1 000 000 гривень»,
 
637. у зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять другий вважати абзацами шостим - двадцять третім;
 
   у зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять другий вважати абзацами шостим - двадцять третім;
 
638. в абзаці шостому після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом» та після слів «ректифікованим плодовим» доповнити словом «, біоетанолом»;
 
-527- Южаніна Н.П.
Абзац десятий підпункту 2 підпункту 7 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«в абзаці шостому слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити, а після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом» та після слів «ректифікованим плодовим» доповнити словом «, біоетанолом»;
 
Враховано   в абзаці шостому слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити, а після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом» та після слів «ректифікованим плодовим» доповнити словом «, біоетанолом»;
 
639. після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:
 
640. «оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії - 500 000 гривень;
 
   «оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії - 500 000 гривень;
 
641. роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії - 250 000 гривень»,
 
   роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії - 250 000 гривень»,
 
642. у зв’язку з чим абзаци восьмий - двадцять третій вважати абзацами десятим - двадцять п’ятим;
 
   у зв’язку з чим абзаци восьмий - двадцять третій вважати абзацами десятим - двадцять п’ятим;
 
643. в абзаці десятому після слова «напоями» доповнити словами «чи пальним»;
 
   в абзаці десятому після слова «напоями» доповнити словами «чи пальним»;
 
644. в абзаці дев’ятнадцятому слова та цифри «або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону» виключити;
 
-528- Вадатурський А.О.
У підпункті «2) у статті 17», пункту «7. У розділі V» після абзацу «в абзаці дев’ятнадцятому слова та цифри «або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону» виключити;» доповнити новим абзацом такого змісту:
«виробництва коньяку без додержання вимог, встановлених статтею 18 цього Закону, щодо використання суб'єктами господарювання у виробництві коньяку обов'язкової частки спирту коньячного - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 15000 гривень»
 
Відхилено   в абзаці дев’ятнадцятому слова та цифри «або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону» виключити;
 
645. у частині четвертій після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та після слова «виробами» доповнити словами «та пальним, зберігання пального»;
 
-529- Кобцев М.В.
У підпункті сім підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Абзац двадцять другий частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
«розливу алкогольних напоїв для реалізації на території України у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 відсотків вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000 гривень.»
 
Враховано   у частині четвертій після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом», після слів «спиртом-сирцем плодовим» доповнити словом «, біоетанолом» та після слова «виробами» доповнити словами «та пальним, зберігання пального»;
«Абзац двадцять другий частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
«розливу алкогольних напоїв для реалізації на території України у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 відсотків вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000 гривень.»
 
646. 3) у частині шостій статті 18 після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального».
 
-530- Южаніна Н.П.
Підпункт 3 пункту 7 підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"3) у статті 18:
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Тимчасово до 1 січня 2022 року суб’єкти господарювання можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акту вводу в експлуатацію об’єкта або акту готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів або інших документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства щодо об’єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року";
у зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою.
у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального».
 
Враховано   3) у статті 18:
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Тимчасово до 1 січня 2022 року суб’єкти господарювання можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акту вводу в експлуатацію об’єкта або акту готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів або інших документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства щодо об’єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року";
у зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою.
у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального».
 
    -531- Вадатурський А.О.
Підпункт «3) у частині шостій статті 18 після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»«, пункту «7. У розділі V» викласти в такій редакції:
«3) у статті 18:
у частині шостій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту» та після слова «виробів» доповнити словами «та пального»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«Встановити, що суб'єкти господарювання при виробництві коньяків України за коньячною технологією, зобов'язані використовувати:
1) у виробництві марочних коньяків - 100 відсотків вітчизняних витриманих коньячних спиртів;
у виробництві коньяків ординарних - спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, в кожному купажі, але не менше:
15 відсотків - з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2020 року;
20 відсотків - з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року;
25 відсотків - з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року;
30 відсотків - з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року;
40 відсотків - з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;
50 відсотків - з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2025 року;
60 відсотків - з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2026 року;
70 відсотків - з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2027 року;
85 відсотків - з 1 січня 2027 року".
2) по закінченні 10-річного перехідного періоду, відповідно до положень Угоди про ЗВТ між Україною та Європейським Союзом, термін «коньяк України» як національний автентичний продукт набуває нового найменування (значення). ««
 
Відхилено    
647. 3) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   3) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
648. у пункті 3 частини 2 статті 2 після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом, біоетанолом», після слова «виробами» доповнити словами «та пальним» та доповнити словами «та пального».
 
   у пункті 3 частини 2 статті 2 після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом, біоетанолом», після слова «виробами» доповнити словами «та пальним» та доповнити словами «та пального».
 
649. у пункті 7 частини 1 статті 7 після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом, біоетанолом», після слова «виробами» доповнити словами «та пальним» та доповнити словами «та пального».
 
-532- Вадатурський А.О.
Підпункт «3) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158)» пункту «2. Внести зміни до таких законодавчих актів України» Прикінцевих та перехідних положень проекту Закону України реєстр. № 9260 від 05.11.2018 року доповнити абзацом такого змісту:
«у пункті 24 частини 1 статті 7 слова «перевезення пасажирів» замінити словами «перевезення пасажирів (крім перевезення легковим автомобілем за викликом)».»
 
Відхилено   у пункті 7 частини 1 статті 7 після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «та зерновим дистилятом, біоетанолом», після слова «виробами» доповнити словами «та пальним» та доповнити словами «та пального».
 
650. 4) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 8, ст.46):
 
   4) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 8, ст.46):
 
651. у розділі І:
 
-533- Одарченко Ю.В.
Замінити:
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
4) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 8, ст.46):
У розділі ІІ:
абзац третій пункту 1 замінити наступними абзацами:
«підпункту 2 пункту 44 (щодо внесення змін до пункту 252.20 статті 252 у частині зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
підпункту 1 пункту 25 (щодо нової редакції підпункту 191.1.1 пункту 191.1 статті 191) та абзаців другого - четвертого пункту 27 (щодо нової редакції підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;»
абзац четвертий пункту 1 вважати абзацом п’ятим пункту 1
 
Відхилено   у розділі І:
 
652. підпункт 1 пункту 25 виключити;
 
   підпункт 1 пункту 25 виключити;
 
653. абзаци другий - четвертий пункту 27 виключити;
 
-534- Хлань С.В.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
4) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 8, ст.46):
у розділі І:
підпункт 1 пункту 25 виключити;
абзаци другий - четвертий пункту 27 виключити;
Замінити:
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
4) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 8, ст.46):
У розділі ІІ:
абзац третій пункту 1 замінити наступними абзацами:
«підпункту 2 пункту 44 (щодо внесення змін до пункту 252.20 статті 252 у частині зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
підпункту 1 пункту 25 (щодо нової редакції підпункту 191.1.1 пункту 191.1 статті 191) та абзаців другого - четвертого пункту 27 (щодо нової редакції підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;»
абзац четвертий пункту 1 вважати абзацом п’ятим пункту 1.
 
Відхилено   абзаци другий - четвертий пункту 27 виключити;
 
654. у підпункті 2 пункту 44 слова і цифри:
 
-535- Бєлькова О.В.
Абзаци 5-14 підпункту 4 пункту 7 Розділу ІІ Проекту в частині скасування зміни ставок рентної плати за користування надрами для газового конденсату виключити;
 
Відхилено   у підпункті 2 пункту 44 слова і цифри:
 
655. «слова і цифри:
 
   «слова і цифри:
 
656. «Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
замінити словами і цифрами:
«Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»;»
 
   «Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
замінити словами і цифрами:
«Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»;»
 
657. виключити;
 
   виключити;
 
658. абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.

-536- Южаніна Н.П.
Пункт 2 розділу ІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:
« __). У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;
#102625
 
Враховано   абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
5) у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
частину тридцять четверту статті 16 виключити;
у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку» у відповідному відмінку».
«5) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205):
Статтю 2 доповнити абзацом тридцятим такого змісту:
«вироби медичного призначення (медичні вироби) - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини і (або) забезпечення цих процесів.»;
у зв’язку з чим абзац тридцятий вважати абзацом тридцять першим;
у пункті першому, шостому, восьмому та дев’ятому статті 9 після слів «гарантійному ремонту» додати кому та слова «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
у пункті десятому статті 9 після слів «гарантійному ремонту» додати кому та слова «лікарських засобів, виробів медичного призначення»;
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту доповнити новим підпунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«Частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст.343) доповнити новим пунктом такого змісту:
11) об’єктів, які згідно державного класифікатора будівель та споруд, належать до будівель сільськогосподарського призначення;
12) об’єктів, які згідно державного класифікатора будівель та споруд, належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;
13) об’єктів, які згідного державного класифікатора будівель та споруд, належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції)»
Внести до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312) такі зміни:
1) у статті 1:
пункт 42 викласти у такій редакції:
«42) малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт»;
пункт 62 викласти у такій редакції:
62) побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);
2) частину четверту статті 46 доповнити першим абзацом у такій редакції:
«4. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором».
У зв’язку з чим абзац перший частини четвертої вважати абзацом другим;
3) перше речення частини четвертої статті 63 замінити двома реченнями в наступній редакції:
«Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється постачальником універсальної послуги на підставі типового договору, форма якого затверджується Регулятором»;
4) перше речення частини шостої статті 64 після слів «що затверджується Регулятором» доповнити словами «та є публічним договором приєднання»;
5) у пункті 13 Прикінцевих та перехідних положень:
в абзаці першому слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «у термін до 1 січня 2019 року»;
в абзаці четвертому слова «з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року, такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим у такій редакції:
«фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії».
У зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять восьмий пункту 13 вважати абзацами шостим - двадцять дев’ятим відповідно;
у першому реченні абзацу десятого слова «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;
після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим у такій редакції:
«Тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону».
У зв’язку з чим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий пункту 13 вважати абзацами дванадцятим - тридцятим відповідно;
в абзаці чотирнадцятому слова та цифри «протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;
у першому реченні абзацу п’ятнадцятого слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»;
у абзаці шістнадцятому слова та цифри «через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»;
у абзаці дев’ятнадцятому слова «у встановлений цим пунктом строк» замінити словами та цифрами «в термін до 1 грудня 2018 року»;
5) у пункті 16 Прикінцевих та перехідних положень:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом у такій редакції:
«без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статті 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року, тимчасово, на строк до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)»;
у зв’язку з чим абзаци шостий – шістнадцятий вважати абзацами сьомим – сімнадцятим відповідно;
6) пункт 17 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«до 1 січня 2019 року затвердити примірні форми договорів купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються на оптовому ринку електричної енергії підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, з оператором системи розподілу, постачальником електричної енергії споживачам, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії».
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) цифри «350» замінити цифрами «10».».
«5) у абзаці другому частини першої статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343) цифру «300» замінити цифрою «500»;
«6) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379):
Статтю 1 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Термін «лікарські засоби» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про лікарські засоби».
Термін «вироби медичного призначення» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».»
Друге речення абзацу першого частини одинадцятої статті 8 викласти у такій редакції:
«Вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а щодо технічно складних побутових товарів - після пред’явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.»
«7) у Законі України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.740):
У підкатегорії 3907 60 20 00 підпозиції 3907 60 позиції 3907 групи 39 розділу VІІ цифри «1» (ставки мита, %) замінити цифрами «0».
пункт 16 «Прикінцевих і перехідних положень» після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом у такій редакції:
«без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статті 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року, тимчасово, на строк до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)»;
У зв’язку з цим, пункти 6-16 пункту 13 «Прикінцевих і перехідних положень» вважати пунктами 7-17 відповідно.
Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 1, ст.1) такі зміни:
1) перше речення частини першої статті 15-1 після слів «їх відокремлені підрозділи» доповнити словами «постачальники універсальних послуг, постачальники "останньої надії"«.
«5) у Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419)
У другому реченні частини першої статті 5 після слів «матеріали та речовини» доповнити слова «українського та/або неукраїнського походження без будь яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві»;
«частину першу статті 76 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27) доповнити словами «крім визначених законом випадків розміщення таких об’єктів на землях іншого цільового призначення»;
«у статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст.1):
у назві статті після слова «надання» доповнити словами «та використання»;
частину другу доповнити реченням такого змісту: «На землях, віднесених до категорії земель, визначених пунктом "ж" частини першої статті 19 Земельного кодексу України, можуть розміщуватися об'єкти альтернативної енергетики, які використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок».
Доповнити частину 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» новою частиною наступного змісту:
«8. Суддя, який приймав участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду, проте не був рекомендований на посаду за результатами проведення конкурсу, з дня визначення результатів конкурсу вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання та відповідає займаній посаді (підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді):
1)у разі прийняття рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про підтвердження ним здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами проведення конкурсу;
2)за відсутності рішення, передбаченого у пункті 1 ? у разі успішного складання іспиту під час проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі та відсутності рішення Вищої кваліфікаційної комісії судді України про непідтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами проведення конкурсу, в тому числі у випадку зупинення кваліфікаційного оцінювання стосовно такого судді. Окремого рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у випадку, передбаченому у пункті 2, не приймається.
Положення цієї частини поширюється на всіх суддів, що приймали участь у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду, оголошених та/або проведених як до, так і після прийняття цієї норми. Реєстр суддів, що підтвердили відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) в порядку та за умов, визначених цією частиною, веде Державна судова адміністрація України. Відомості до Реєстру вносяться за заявою судді. Включення судді до Реєстру є підставою для здійснення перерахунку та виплати суддівської винагороди з дня, коли він вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання та підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) та автоматично припиняє розпочате стосовно нього кваліфікаційне оцінювання, а також виключає можливість призначення нового кваліфікаційного оцінювання щодо такого судді, крім випадків проведення кваліфікаційного оцінювання за заявою судді для участі у новому конкурсі на зайняття вакантної посади або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення».
частину першу статті 76 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27) доповнити словами «крім визначених законом випадків розміщення таких об’єктів на землях іншого цільового призначення»;
«у статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст.1):
у назві статті після слова «надання» доповнити словами «та використання»;
частину другу доповнити реченням такого змісту: «На землях, віднесених до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, можуть розміщуватися об'єкти альтернативної енергетики, які використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок».
«5) у Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435; 2006 р., № 8, ст. 93; 2009 р., № 16, ст. 219; 2013 р., № 31, ст. 360) такі зміни:
після слів та цифр «що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90» доповнити статтю 3-2 словами, цифрами та знаками: «та транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України та/або для експлуатації таким замовником, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8701 30 00 00, 8703 33 (крім 8703 33 11 00), 8704 (крім товарних підкатегорій 8704 10 10 10, 8704 21 10 00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 00, 8704 32 10 00 та товарної категорії 8704 10 90)».
«5) частину 13 статті 8 розділу ІІІ Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11) викласти у такій редакції:
«13. Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю».
« 5) у Законі України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
1.У статті 1:
пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:
"6) суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. Терміни «дорогоцінні метали», «дорогоцінне каміння», «дорогоцінне каміння органогенного утворення» та «напівдорогоцінне каміння» вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснює контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
Суб`єкти господарювання подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";
частину другу викласти в такій редакції:
"Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах".
2. Пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції:
"5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, – вартість наданих послуг з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, вартість реалізованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".
3. Пункт 7 статті 4 викласти в такій редакції:
"7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, ? 2 відсотки об’єкта оподаткування, встановленого пунктом 5 статті 2 цього Закону".»
«5) у Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:
«Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження згідно Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв, здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.»
«5) у Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 4-49, ст. 536):
1.Розділ ІІІ доповнити новою статтею 121 такого змісту:
«Стаття 121. Особливості справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України
1. Державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, – обов’язковий неподатковий платіж до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, що справляється із суб’єктів авіаційної діяльності відповідно до цього Кодексу.
2. Платниками державного збору є суб’єкти авіаційної діяльності.
3. Державний збір не справляється у разі виконання українськими та іноземними авіаперевізниками:
1) перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
2) перевезень гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабінету Міністрів України;
3) польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);
4) перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом;
5) перевезень дітей віком до двох років;
6) перевезень транзитних пасажирів;
7) перевезень пасажирів із сервісними квитками;
8) перевезень менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.
4. Ставка державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, встановлюється у таких розмірах:
1) у разі здійснення повітряних перевезень у межах України – 0,5 долара США;
2) у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України – 2 долари США.
5. Ставка державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, встановлюється у таких розмірах:
1) у разі здійснення повітряних перевезень у межах України – 2,5 долара США;
2) у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з/до України – 10 доларів США.
6. Базою справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, є один пасажир.
Базою справляння державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, є одна тонна вантажу.
7. Розрахунок розміру державного збору здійснює уповноважений орган з питань цивільної авіації за офіційним курсом валют, установленим Національним банком України на день оформлення платнику державного збору відповідного рахунка-фактури.
Розрахунок розміру державного збору проводиться уповноваженим органом з питань цивільної авіації щомісяця на підставі інформації про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.
8. Інформацію про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, експлуатант аеропорту подає уповноваженому органу з питань цивільної авіації щомісяця до 20 числа наступного періоду. Така інформація повинна містити найменування авіаперевізника, вид повітряних перевезень (регулярні або нерегулярні, повітряні перевезення у межах України або міжнародні повітряні перевезення з України), період (місяць та рік), за який подається інформація. Інформація подається окремо щодо регулярних та окремо щодо нерегулярних перевезень.
Для виявлення та усунення можливих неточностей та помилок у такій інформації авіаперевізник у разі потреби повинен провести з експлуатантами аеропортів до 10 числа місяця, що настає за звітним, звірку щодо кількості пасажирів, які відлетіли з аеропорту, та кількості тонн вантажу, що відправлений чи прибув до аеропорту.
9. Під час розрахунку розміру державного збору не враховуються витрати:
1) пов’язані із сплатою державного збору;
2) на проведення дослідницьких, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертними бригадами, інспектування, проведення експертизи та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами України. Оплата таких послуг здійснюється на договірних засадах;
3) на виконання спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації сертифікаційних робіт (у тому числі планові сертифікаційні перевірки та роботи за узгодженим планом-графіком, роботи з нагляду, інспекційні перевірки, реєстрація повітряних суден) за межами України, а саме: оплата проїзду, оплата проживання, добові, оплата консульських зборів. Такі витрати оплачуються відповідно до чинного законодавства України фізичними і юридичними особами, які звернулися до уповноваженого органу з питань цивільної авіації для забезпечення проведення відповідних сертифікаційних робіт.
10. Рахунок-фактура на сплату державного збору оформлюється протягом двох робочих днів з дня надходження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації від експлуатантів аеропортів інформації, передбаченої частиною сьомою цієї статті.
11. Інформацію про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, яку експлуатант аеропорту не подав уповноваженому органу з питань цивільної авіації в установлений строк, включається до розрахунку в наступному місяці. Для розрахунку державного збору відповідно до інформації, яку не подано уповноваженому органу з питань цивільної авіації в установлений строк, застосовується офіційний курс валют, установлений Національним банком на день оформлення рахунка-фактури за попередній місяць.
12. Платником рахунка-фактури на сплату державного збору є авіаперевізник, який виконував повітряні перевезення.
13. Рахунок-фактура на сплату державного збору надсилається платнику факсимільним зв’язком або електронною поштою в день оформлення, а на вимогу суб’єкта авіаційної діяльності – поштою (рекомендованим листом) протягом двох робочих днів з дня оформлення.
14. Рахунок-фактура на сплату державного збору сплачується протягом 30 днів з дати його оформлення.
Від імені іноземного суб’єкта авіаційної діяльності рахунок-фактура на сплату державного збору може бути сплачено його представником або іншою належним чином уповноваженою особою відповідно до визначених ставок державного збору.
15. Державний збір, не сплачений суб’єктом авіаційної діяльності протягом 30 днів з дати оформлення рахунка-фактури, вважається простроченою заборгованістю перед Державним спеціалізованим фондом фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.»
2.частину восьму статті 12 доповнити новими абзацами другим і третім такого змісту:
«За порушення встановленого законодавством порядку і строків сплати державних зборів суб’єкти авіаційної діяльності, їх посадові особи притягуються до відповідальності згідно із законом.
У разі несплати суб’єктом авіаційної діяльності державних зборів, встановлених законодавством, передбачені законодавством процедури сертифікації, реєстрації, перереєстрації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності та супроводження їх діяльності уповноваженим органом з питань цивільної авіації не здійснюються.».
3.пункт 1 частини першої статті 127 доповнити новим абзацом такого змісту:
«виникнення простроченої заборгованості перед Державним спеціалізованим фондом фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.»«
«3. Установити, що в 2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
«__. Власникам авторизованих електронних майданчиків привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.
«__. Установити, що в 2019 році до змін, внесених цим Законом до пункту 167.5 статті 167, пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, як виняток не застосовуються вимоги та Податкового кодексу України, а також частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України.»;

    -537- Курячий М.П.
У розділі ІІ:
Пункт 2 розділ ІІ Законопроекту доповнити новим підпунктом 5) такого змісту:
«5) Розділ ХІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Строк давності для проведення ревізій або перевірок з метою збирання доказів в рамках кримінального провадження складає строк давності, визначений пунктом 102.1. статті 102 Податкового кодексу України.»
 
Відхилено    
    -538- Мушак О.П.
Пункт другий розділу ІІ проекту Закону «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити підпунктом 5 наступного змісту:
5) У законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
1. Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) отриманим ідентифікаційним даним у його присутності або у визначених законом випадках дистанційно, за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем;»
2.Доповнити статтю 9 частиною 20 наступного змісту:
«20. У випадку встановлення ділових відносин суб'єктом первинного фінансового моніторингу в порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію», ідентифікація і верифікація клієнтів здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про електронну комерцію».
 
Відхилено    
    -539- Мушак О.П.
Пункт другий розділу ІІ проекту Закону «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити підпунктом 6 наступного змісту:
6) У Законі України «Про електронну комерцію» частину четверту статті 8 після слів «ідентифікації» доповнити словами «та верифікації»
 
Відхилено    
    -540- Кобцев М.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом п’ять такого змісту:
«5) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205):
Статтю 2 доповнити абзацом тридцятим такого змісту:
«вироби медичного призначення (медичні вироби) - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини і (або) забезпечення цих процесів.»;
у зв’язку з чим абзац тридцятий вважати абзацом тридцять першим;
у пункті першому, шостому, восьмому та дев’ятому статті 9 після слів «гарантійному ремонту» додати кому та слова «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
у пункті десятому статті 9 після слів «гарантійному ремонту» додати кому та слова «лікарських засобів, виробів медичного призначення»;
 
Враховано    
    -541- Мушак О.П.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту доповнити новим підпунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«статтю 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст.343) виключити».
 
Відхилено    
    -542- Мушак О.П.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту доповнити новим підпунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«Частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст.343) доповнити новим пунктом такого змісту:
11) об’єктів, які згідно державного класифікатора будівель та споруд, належать до будівель сільськогосподарського призначення;
12) об’єктів, які згідно державного класифікатора будівель та споруд, належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;
13) об’єктів, які згідного державного класифікатора будівель та споруд, належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції)»
 
Враховано    
    -543- Денисенко В.І.
У абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21.12.2016р. №1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» цифри «132» та «133» замінити відповідно цифрами «133» та «134».»;
 
Відхилено    
    -544- Єфімов М.В.
Доповнити пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новими підпунктами такого змісту:
Внести до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312) такі зміни:
1) у статті 1:
пункт 42 викласти у такій редакції:
«42) малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт»;
пункт 62 викласти у такій редакції:
62) побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);
2) частину четверту статті 46 доповнити першим абзацом у такій редакції:
«4. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором».
У зв’язку з чим абзац перший частини четвертої вважати абзацом другим;
3) перше речення частини четвертої статті 63 замінити двома реченнями в наступній редакції:
«Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється постачальником універсальної послуги на підставі типового договору, форма якого затверджується Регулятором»;
4) перше речення частини шостої статті 64 після слів «що затверджується Регулятором» доповнити словами «та є публічним договором приєднання»;
5) у пункті 13 Прикінцевих та перехідних положень:
в абзаці першому слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «у термін до 1 січня 2019 року»;
в абзаці четвертому слова «з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року, такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим у такій редакції:
«фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії».
У зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять восьмий пункту 13 вважати абзацами шостим - двадцять дев’ятим відповідно;
у першому реченні абзацу десятого слова «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;
після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим у такій редакції:
«Тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону».
У зв’язку з чим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий пункту 13 вважати абзацами дванадцятим - тридцятим відповідно;
в абзаці чотирнадцятому слова та цифри «протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;
у першому реченні абзацу п’ятнадцятого слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»;
у абзаці шістнадцятому слова та цифри «через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»;
у абзаці дев’ятнадцятому слова «у встановлений цим пунктом строк» замінити словами та цифрами «в термін до 1 грудня 2018 року»;
5) у пункті 16 Прикінцевих та перехідних положень:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом у такій редакції:
«без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статті 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року, тимчасово, на строк до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)»;
у зв’язку з чим абзаци шостий – шістнадцятий вважати абзацами сьомим – сімнадцятим відповідно;
6) пункт 17 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«до 1 січня 2019 року затвердити примірні форми договорів купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються на оптовому ринку електричної енергії підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, з оператором системи розподілу, постачальником електричної енергії споживачам, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії».
 
Враховано    
    -545- Мушак О.П.
У Законі України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343):
а) у статті 42:
частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Митне оформлення вантажів із продуктами завершується лише після внесення державним ветеринарним інспектором інформації, необхідної для здійснення митних формальностей, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", крім випадків, передбачених частиною третьою статті 43 цього Закону.";
б) у статті 57:
частину шосту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Митне оформлення вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що підлягають посиленому державному контролю, завершується лише після внесення державним інспектором інформації, необхідної для здійснення митних формальностей, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".»;
в) у пункті 3 розділу Х"Прикінцеві та перехідні положення":
підпункт 2 викласти в такій редакції:
вантажі, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, підлягають попередньому документальному контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, що здійснюється органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, а також документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам, що здійснюються у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або у зонах митного контролю на митній території України відповідно до вимог, встановлених розділом VІІ цього Закону;
 
Відхилено    
    -546- Вадатурський А.О.
Пункт «2. Внести зміни до таких законодавчих актів України» Прикінцевих та перехідних положень проекту Закону України реєстр. № 9260 від 05.11.2018 року доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) у (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; із наступними змінами):
1) У статті 1:
А) абзац шістдесят перший викласти в такій редакції:
«стоянка таксі – стоянки в аеропортах, автомобільних та залізничних вокзалах і станціях, інших інфраструктурних об’єктах, що утворюють попит на послуги з перевезення пасажирів, а також на інших частинах вулично-дорожньої мережі загального користування, які позначені відповідними дорожніми знаками і призначені для зупинки, стоянки та замовлення таксі»;
Б) абзац шістдесят другий викласти в такій редакції:
«таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним знаком (ліхтарем оранжевого кольору) на даху автомобіля, на який нанесені кольорографічні схеми (композиції з квадратів розташованих у шаховому порядку) на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків та який обладнаний сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, який призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку, а також відомості про який автомобільним перевізником на таксі надано органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів на таксі»;
В) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«автомобільний перевізник за викликом – це фізична особа, яка здійснює перевезення пасажирів та їхнього багажу на легковому автомобілі за викликом без застосування праці найманих водіїв в межах договору про надання інформаційних послуг щодо диспетчерського управління, укладеного у встановленому законом порядку»;
«автомобільний перевізник на замовлення - суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями за укладеним письмовим договором»;
«автомобільний перевізник на таксі – суб’єкт господарювання, у тому числі автомобільний самозайнятий перевізник, що здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення на таксі»;
«диспетчерське управління – прийняття засобами зв’язку (веб-сайтами, телефонами, додатками до операційних систем електронно-обчислювальної техніки, тощо) інформації про потребу у послугах перевезення пасажирів та їхнього багажу, передача інформації про перевезення від замовника до перевізника (включає контакти замовника, пункт відправлення та прибуття), оформлення замовлень на надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу, інформування замовника про фактичного виконавця перевезення, тариф на послугу з перевезення пасажирів та його багажу, дату і час подачі автомобіля, фіксацію здійснення перевезення пасажирів та їх багажу»;
«інформаційно-диспетчерська служба – суб'єкт господарювання, що надає інформаційні послуги щодо диспетчерського управління з перевезень на таксі або легковим автомобілями за викликом, який у порядку визначеним законодавством включений у Реєстр.картка №
)
11) у статті 35:
А) частину першу викласти в такій редакції:
«Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з перевезення пасажирів автобусами, на таксі, легковими автомобілями на замовлення та легковими автомобілями за викликом»;
Б) частину тринадцять викласти в такій редакції:
«Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також відповідно до замовлення таксі засобами зв’язку в інформаційно-диспетчерській службі таксі»;
В) частину чотирнадцять викласти в такій редакції:
«Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення можуть надаватися тільки на підставі письмового договору із замовником послуг, що містить відомості про заплановану кількість пасажирів і не можуть надаватися на стоянках таксі та на шляху прямування автомобіля юридичним чи фізичним особам, з якими не було попередньо укладено відповідний письмовий договір»;
Г) доповнити новою частиною п'ятнадцять такого змісту:
«Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями за викликом надаються тільки за викликом, здійсненим через інформаційно-диспетчерську службу легкових автомобілів за викликом, з якою перевізником укладений письмовий договір, і не можуть надаватися юридичним чи фізичним особам на стоянках таксі, на шляху прямування автомобіля чи будь-яким іншим чином»;
Д) частину п'ятнадцять та шістнадцять вважати частинами шістнадцять та сімнадцять відповідно.
12) доповнити статтею 35-1 такого змісту:
«Стаття 351. Право на надання інформаційних послуг щодо диспетчерського управління
Суб'єкт господарювання має право надавати інформаційні послуги щодо диспетчерського управління (набуває статус інформаційно-диспетчерської служби) після реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до інформаційно-диспетчерських служб. Надавати інформаційні послуги щодо диспетчерського управління без реєстрації зазначеної декларації забороняється.
Центральний органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті декларації, у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту, веде Реєстр.картка №
)
13) У статті 39:
А) частину п’ять викласти в такій редакції:
«Документи для юридичної особи та фізичної особи-підприємця, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:
для автомобільного перевізника - ліцензія, оригінал діючого договору страхування від нещасного випадку на транспорті пасажирів, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копія діючого договору обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, інші документи, передбачені законодавством України»;
Б) частину шість виключити;
В) частину сім викласти в такій редакції:
«Документи для юридичної особи та фізичної особи-підприємця, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України;
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, копія договору про обслуговування легковим автомобілем на замовлення, інші документи, передбачені законодавством України.»
Г) частину вісім викласти в такій редакції:
«Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:
ліцензія, оригінал діючого договору обов’язкового особистого страхування від нещасного випадку на транспорті, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична довідка.»
Д) частину дев’ять викласти в такій редакції:
«Документи для автомобільного перевізника за викликом:
оригінал діючого письмового договору про надання інформаційних послуг щодо диспетчерського управління укладеного з інформаційно-диспетчерською службою внесеною в Реєстр.картка №
)
16) статтю 60 викласти в такій редакції:
«Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт
За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників-суб'єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські штрафи за
безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, - штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
експлуатацію легкового автомобіля на якому повторюються або імітуються кольорографічні схеми або обладнання таксі відомості про який автомобільним перевізником на таксі не надано органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом - штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
експлуатацію легкового автомобіля на якому повторюються або імітуються кольорографічні схеми або обладнання таксі, без наявності ліцензії - штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
стоянку легкового автомобіля на якому відсутні кольорографічні схеми або обладнання таксі або відомості про який автомобільним перевізником на таксі не надано органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом на стоянці таксі - штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
дії, передбачені пунктом п’ятим частини першої цієї статті, якщо вони вчинені автомобільним перевізником без ліцензії та були пов'язані з посадкою пасажирів на стоянці таксі - штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
виконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 53 цього Закону, - штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
відсутність у випадках, передбачених законодавством, списку пасажирів при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів автомобільним транспортом - штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За порушення законодавства про автомобільний транспорт до інформаційно-диспетчерських служб застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:
надання інформаційно-диспетчерською службою інформаційних послуг щодо диспетчерського управління через засоби зв’язку, які не включені до Реєстру ІДС – зупинення надання послуг через такі засоби зв’язку на два роки та штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен не включений до Реєстру ІДС засіб зв’язку;
надання інформаційно-диспетчерською службою таксі інформаційних послуг щодо диспетчерського управління автомобільним перевізникам за викликом - штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного автомобільного перевізника за викликом, якому надавалися послуги щодо диспетчерського управління;
надання інформаційно-диспетчерською службою легкових автомобілів за викликом інформаційних послуг щодо диспетчерського управління автомобільним перевізникам на таксі - штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного автомобільного перевізника на таксі, якому надавалися послуги щодо диспетчерського управління;
надання інформаційно-диспетчерською службою послуг щодо диспетчерського управління автомобільним перевізникам без письмового договору або за договором, що не відповідає вимогам законодавства або за договором не внесеним до Реєстру ІДС - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного автомобільного перевізника, якому надавалися послуги щодо диспетчерського управління без договору або за договором, що не відповідає вимогам законодавства або за договором не внесеним до Реєстру ІДС;
надання інформаційних послуг щодо диспетчерського управління без реєстрації декларації в Реєстрі ІДС - ліквідація суб’єкта господарювання та штраф у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну надану послугу перевезення пасажирів;
невиконання інформаційно-диспетчерськими службами або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу, що виконує міжнародне перевезення, на якому здійснено порушення транспортного законодавства, здійснюється тільки після надання водієм документа щодо сплати штрафу чи виконання припису органу державного контролю, якщо скарга на постанову щодо накладання адміністративного стягнення залишилися без задоволення.
При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.
Розглядати справи про накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення, зазначені у цій статті, крім порушень передбачених абзацом другим та шостим частини другої, мають право посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства передбачених абзацом другим та шостим частини другої цієї статті, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.
Адміністративно-господарські штрафи стягуються відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), і зараховуються до Державного бюджету України.
Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, викладені у цій статті, та порядок оскарження постанови по справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України.
За невиконання обов'язку перевірити перед початком пасажирського міжнародного автомобільного перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник несуть відповідальність, передбачену законом.
Відмова автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника у міжнародному автомобільному перевезенні пасажиру, який на вимогу автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника не пред'явив документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, не тягне за собою обов'язок автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника відшкодувати пасажиру заподіяну у зв'язку з цим шкоду».
 
Відхилено    
    -547- Денисенко В.І.
«_) У абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) цифри «350» замінити цифрами «10».».
 
Враховано    
    -548- Долженков О.В.
Доповнити пункт 2 Розділу ІІ підпунктом 5 наступного змісту:
«5) у абзаці другому частини першої статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343) цифру «300» замінити цифрою «500»;
 
Враховано    
    -549- Кобцев М.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом шість такого змісту:
«6) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379):
Статтю 1 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Термін «лікарські засоби» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про лікарські засоби».
Термін «вироби медичного призначення» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».»
Друге речення абзацу першого частини одинадцятої статті 8 викласти у такій редакції:
«Вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а щодо технічно складних побутових товарів - після пред’явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.»
 
Враховано    
    -550- Мушак О.П.
У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):
а) у статті 49
частину четверту викласти в такій редакції:
«Плата за проведення державним фітосанітарним інспектором фітосанітарного контролю товарів, транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, в тому числі з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмірі, що не перевищує розміру плати за перевірку документів на товари і транспортних засобів (контейнерів), включається до складу єдиного збору згідно із Законом України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України».
 
Відхилено    
    -551- Кобцев М.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом сім такого змісту:
«7) у Законі України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.740):
У підкатегорії 3907 60 20 00 підпозиції 3907 60 позиції 3907 групи 39 розділу VІІ цифри «1» (ставки мита, %) замінити цифрами «0».
 
Враховано    
    -552- Мушак О.П.
У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2013 р., № 2, ст. 4):
а) частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:
"Єдиний збір включає вартість витрат, пов’язаних із:
відновленням автомобільних доріг;
здійсненням уповноваженими органами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України фітосанітарного, ветеринарно-санітарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, в розмірі, що не перевищує розміру плати за проведення перевірки документів на товар і транспортних засобів (контейнерів).
 
Відхилено    
    -553- Кобцев М.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом сім такого змісту:
«7) у Законі України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.740):
У підкатегорії 7322 19 00 00 позиції 7322 групи 73 розділу ХV цифри «5» (ставки мита,%) замінити цифрами «10».
 
Відхилено    
    -554- Немировський А.В.
Курячий М.П.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доповнити підпунктом 5) такого змісту:
«5) У розділі VІ Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) Групу 24 доповнити товарною підкатегорією та Додатковою приміткою України такого змісту:
КодНазваСтавки мита, %Додаткові ОВО
преференційнапільговаповна
2402 10 00 10- малі та тонкі сигари, з вмістом тютюну1010тис. шт
Додаткова примітка України:
«У товарній підкатегорії 2402 10 00 10 класифікуються малі та тонкі сигари, тобто скрутки тютюну з фільтром чи без фільтру, призначені виключно для куріння в такому вигляді, як вони є, мають зовнішню обгортку звичайного кольору сигари з натурального тютюну або з "гомогенізованого" чи "відновленого" тютюну, при цьому маса одного виробу, не включаючи фільтр чи мундштук, становить менше 2,3 грамів. Вироби, які частково склада