Кількість абзаців - 111 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи охорони культурної спадщини
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст. 333):
 
-1- Луценко І.В.
Частину 1 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 1) такого змісту:
«1) частину першу статті 18 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Правочин, спрямований на відчуження пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. У разі недодержання умови про нотаріальне посвідчення такого правочину він є нікчемним».
У зв’язку з цим пункти 1) – 4) частини 1 вважати відповідно пунктами 2) – 5).
 
Відхилено   1. У Законі України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 20:
 
   1) у статті 20:
частину першу після слів «продажу пам’ятки» доповнити словами «або її частини»;
 
7. в назві статті слово «пам`яток» замінити словами «об’єктів культурної спадщини»;
 
-2- Голубов Д.І.
Абзац другий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -3- Луценко І.В.
Абзац другий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в назві статті слово «пам’яток» замінити словами «об’єктів культурної спадщини при їх відчужені».
 
Відхилено    
    -4- Луценко І.В.
Пункт 1) частини 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«в частині першій слово «продажу» замінити словом «відчуження», а слова «ціни та інших умов продажу» замінити словами «всіх істотних умов правочину».
 
Відхилено    
8. в частині другій:
 
   у частині другій:
 
9. в абзаці першому слова «Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує»;
 
-5- Луценко І.В.
Абзац четвертий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту доповнити через кому словами такого змісту:
«слово «продаж» замінити словом «відчуження», а після слів «національного значення» та «місцевого значення» в обох випадках додати слова «при її відчужені».
 
Відхилено   абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, має право привілеєвої купівлі пам’ятки національного значення (її частини). Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради мають право привілеєвої купівлі пам’ятки місцевого значення (її частини). У разі відмови від здійснення такого права чи нездійснення його протягом місяця з дня одержання повідомлення власник пам’ятки (її частини) або уповноважений ним орган має право на продаж такої пам’ятки (її частини)»;
 
10. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-6- Голубов Д.І.
Абзаци п’ятий і шостий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
11. «При продажу пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) з порушенням права привілеєвої купівлі відповідний орган охорони культурної спадщини протягом трьох років може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця, виплативши грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець, протягом трьох місяців з дня набрання рішенням суду законної сили.»;
 
-7- Білозір О.В.
Абзац шостий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту після слів «набрання рішенням суду законної сили» доповнити словами «але не більше 150 відсотків грошової оцінки вартості об’єкту культурної спадщини (їх частин), визначеної відповідно до чинного законодавства».
 
Відхилено   «Продаж пам’ятки (її частини) з порушенням права привілеєвої купівлі надає відповідному органу охорони культурної спадщини право протягом трьох років звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов’язків покупця. До подання позову відповідний орган охорони культурної спадщини зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму в розмірі, встановленому договором для сплати покупцем».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
    -8- Луценко І.В.
Абзац шостий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«При відчуженні пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) з порушенням права привілеєвої купівлі відповідний орган охорони культурної спадщини зобов’язаний негайно, однак не пізніше ніж після п’яти років з моменту виявлення цього порушення, звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов’язків набувача, виплативши грошову суму, яку відповідно до умов правочину, повинен сплатити набувач, протягом трьох місяців з дня набрання рішенням суду законної сили».
 
Відхилено    
    -9- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац шостий пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У випадку продажу пам’ятки з порушенням права привілеєвої купівлі відповідний орган охорони культурної спадщини протягом трьох років може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця з одночасним внесенням на депозитний рахунок суду грошової суми, яку за договором повинен сплатити покупець».
 
Враховано редакційно    
12. в частині третій слово «їхньої» замінити словом «їх»;
 
-10- Луценко І.В.
Пункт 1) частини 1 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити новою частиною такого змісту:
«Особа, яка вчиняє нотаріальні дії пов’язані з посвідченням правочину зобов’язана письмово звернутись до відповідних органів публічної влади з проханням надати письмову вмотивовану відмову від права привілеєвої купівлі об’єкта культурної спадщини, що відчужується.
У разі відсутності офіційних документів, що підтверджують дане звернення, правочин, спрямований на відчуження об’єкта культурної спадщини, є нікчемним».
 
Відхилено   абзац третій після слова «пам’ятки» доповнити словами « (її частини)», а після слова «дружина» – словом « (чоловік)»;
 
13. 2) у статті 21:
 
   2) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
14. в назві статті слово «пам`яток» замінити словами «об’єктів культурної спадщини»;
 
-11- Білозір О.В.
Абзац другий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 21. Примусова охорона, відчуження або викуп об’єктів культурної спадщини».
 
Відхилено   «Стаття 21. Примусове відчуження або викуп пам’яток
 
    -12- Голубов Д.І.
Абзац другий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
15. в частині першій:
 
      
16. абзац перший викласти в редакції такого змісту:
 
      
17. «Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) відповідне попередження.»;
 
-13- Голубов Д.І.
В абзаці п’ятому пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту слова «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини» виключити, а слова «відповідне попередження» замінити словами «попередження про примусовий викуп пам’ятки».
 
Враховано редакційно   1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам’ятки (її частини) чи її користувача, в тому числі орендаря, пам’ятці (її частині) загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини приймає рішення про оголошення власнику пам’ятки (її частини) попередження про примусове відчуження або викуп пам’ятки чи її частини (далі – попередження).
Попередження має містити обґрунтування наявності загрози пошкодження або знищення пам’ятки (її частини), перелік заходів, яких повинен вжити власник пам’ятки (її частини) для усунення такої загрози, та строк для їх вжиття.
Строк, встановлений у попередженні, має бути розумним, враховувати складність робіт і не може бути меншим одного місяця та більшим одного року. Цей строк може бути подовжений відповідним органом охорони культурної спадщини за вмотивованою заявою власника пам’ятки (її частини) один раз і не більш як на шість місяців.
 
    -14- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац п’ятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки їй загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки відповідне попередження, у якому зазначає розумний строк (з урахуванням складності робіт) для вжиття заходів щодо збереження пам’ятки. Такий строк не може становити менше одного місяця та не може перевищувати одного року».
 
Враховано редакційно    
18. доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:
 
-15- Голубов Д.І.
Абзаци шостий – одинадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково      
19. «Разом з попередженням відповідний орган охорони культурної спадщини направляє договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин). Підставою для укладення такого договору є рішення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування про умови такого викупу, його викупну вартість та джерела фінансування такого викупу.
 
-16- Білозір О.В.
Абзац сьомий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Разом із попередженням, відповідний орган охорони культурної спадщини направляє повідомлення про примусову охорону пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) із забороною (обмеженнями) власнику вчиняти будь-які (певні) дії з таким об’єктом, а також договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин). Підставою для укладення такого договору є рішення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування про умови такого викупу, його викупну вартість та джерела фінансування такого викупу».
 
Відхилено      
    -17- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац сьомий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
20. Вказане попередження вважається належним чином врученим, якщо воно надіслано за адресою (місцезнаходженням) власника об’єкту культурної спадщини рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручено такому власнику (його представнику).
 
-18- Новак Н.В.
Абзаци восьмий – одинадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Вважається, що попередження вручено власнику пам’ятки - юридичній особі, якщо таке попередження направлено за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її уповноваженою особою.
Вважається, що попередження вручено власнику пам’ятки - фізичній особі, якщо таке попередження направлено за зареєстрованим місцем проживання або за адресою, яка зазначена її уповноваженою особою.
Вважається, що попередження вручено власнику пам’ятки – нерезиденту, якщо таке попередження направлено за адресою пам’ятки або за адресою, яка зазначена її уповноваженою особою.
Якщо власник пам’ятки не повідомив відповідний орган охорони культурної спадщини про зміну адреси та/або місцезнаходження, останній вважається попередженим за останньою відомою відповідному органу охорони культурної спадщини адресою».
 
Враховано редакційно   2. Оголошення власнику пам’ятки (її частини) попередження здійснюється шляхом вручення попередження безпосередньо власнику (його представнику) або поштового відправлення попередження на адресу власника пам’ятки (її частини).
Попередження надсилається:
юридичним особам та фізичним особам - підприємцям – за адресою місцезнаходження (місця проживання), зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
фізичним особам, які не мають статусу підприємців, – за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законодавством порядку.
Якщо власником пам’ятки (її частини) є нерезидент і адреса його місця проживання або зареєстрованого місцезнаходження, зазначена у правовстановлюючих або інших офіційних документах, наявних у відповідного органу охорони культурної спадщини або у публічному доступі, знаходиться за межами України, попередження надсилається шляхом поштового відправлення міжнародною кур’єрською службою доставки на таку адресу.
Днем вручення особі попередження є:
1) день вручення попередження особі або її представнику;
2) день отримання органом охорони культурної спадщини повідомлення про доставлення на адресу особи листа з попередженням;
3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати лист з попередженням чи відмітки про відсутність особи за відповідною адресою місцезнаходження, місця проживання чи місця перебування або день видачі міжнародною кур’єрською службою доставки документа, що підтверджує неможливість вручення попередження через відмову особи отримати лист або через відсутність її за відповідною адресою.
Якщо місцезнаходження, місце проживання чи місце перебування власника пам’ятки (її частини) невідоме, оголошення йому попередження здійснюється шляхом надсилання листа з попередженням на адресу відповідної пам’ятки (її частини) та публікації повідомлення про оголошення попередження на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. У такому разі днем вручення попередження вважається день отримання відповідним органом охорони культурної спадщини повідомлення про доставлення листа з попередженням за адресою пам’ятки (її частини). Повідомлення про оголошення попередження може розміщуватися на фасаді відповідної пам’ятки (її частини) згідно з вимогами цього Закону.
 
    -19- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац восьмий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Вказане попередження вважається належним чином врученим, якщо воно надіслано за адресою об’єкта культурної спадщини в Україні та/або за адресою зареєстрованого місцезнаходження або місця проживання власника об’єкта культурної спадщини – якщо така адреса знаходиться в Україні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручено власнику об’єкта культурної спадщини під розписку».
 
Враховано редакційно    
21. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) фізичній особі - власнику, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення.
 
-20- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац дев’ятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно      
22. У разі коли пошта не може вручити власнику попередження через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб власника, їх відмову прийняти таке попередження, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) власника об’єкту культурної спадщини або з інших причин, податкове попередження вважається врученим власнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
-21- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац десятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно      
23. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) власнику об’єктів культурної спадщини – нерезиденту, якщо його надіслано за адресою цього об’єкту культурної спадщини.»;
 
-22- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац одинадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Вказане попередження вважається надісланим (врученим) власнику об’єкта культурної спадщини – нерезиденту, якщо його надіслано шляхом поштового відправлення міжнародною кур’єрською службою доставки за адресою зареєстрованого місцезнаходження або місця проживання власника об’єкта, якщо така адреса, як вбачається із правовстановлюючих або інших офіційних документів, що є у наявності відповідного органу охорони культурної спадщини або у публічному доступі, - знаходиться за межами України.
У разі коли повідомлення не може бути врученим власнику через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб власника, їх відмову прийняти таке попередження, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) власника об’єкта культурної спадщини або з інших причин, попередження вважається врученим власнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
Відповідний орган охорони культурної спадщини публікує таке попередження на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини та розміщує його на фасаді об’єкта культурної спадщини, відносно якого здійснюються заходи щодо викупу відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано редакційно      
24. в частині другій слова «не вживе заходів щодо її збереження» замінити словами «, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) протягом одного місяця з моменту вручення попередження не вживе заходів щодо їх збереження», а слова «її викуп» замінити словами «їх викуп шляхом визнання договору про викуп укладеним та визнання права власності за відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування.»;
 
-23- Голубов Д.І.
Абзац дванадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину другу викласти в такій редакції:
«2. Якщо власник пам’ятки протягом одного місяця з дня отримання попередження не вжив заходів щодо її збереження, відповідний орган охорони культурної спадщини може звернутись до суду з позовом про примусовий викуп пам’ятки».
 
Враховано редакційно   3. Якщо власник пам’ятки (її частини) протягом строку, встановленого у попередженні, не вживе передбачених попередженням заходів щодо збереження пам’ятки (її частини), зокрема у зв’язку з неможливістю створення необхідних для цього умов, орган охорони культурної спадщини, що оголосив відповідне попередження, може звернутися до адміністративного суду за місцем розташування пам’ятки з позовом про викуп пам’ятки (її частини).
 
    -24- Луценко І.В.
В абзаці дванадцятому пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту слова «за відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування» замінити словами:
«за державою або відповідною територіальною громадою».
 
Враховано редакційно    
    -25- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац дванадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину другу викласти у такій редакції:
«Якщо власник пам'ятки протягом розумного строку (з урахуванням складності робіт) не вживе заходів щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю створення необхідних для цього умов, пам’ятка підлягає примусовому викупу.
Викупна ціна пам'ятки визначається за згодою сторін, а в разі спору – судом.
Протягом трьох місяців після закінчення строку для вжиття заходів, зазначеному у попередженні, власник пам’ятки зобов’язаний надати відповідному органу охорони культурної спадщини, звіт про незалежну оцінку ринкової вартості об’єкту культурної спадщини.
Пам’ятка, що підлягає викупу, викуповується у позасудовому порядку, якщо ринкова вартість об’єкту була визначена на підставі звіту про оцінку майна, замовленого власником пам'ятки та такий звіт погоджений відповідним органом охорони культурної спадщини.
Вказана у такому звіті вартість об’єкта культурної спадщини має бути затверджена не пізніше ніж через 7 робочих днів після його погодження органом охорони культурної спадщини.
Затвердження вартості об’єкта культурної спадщини- пам’ятки національного значення здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
Затвердження вартості об’єкта культурної спадщини-пам’ятки місцевого значення здійснює відповідна сільська, селищна, міська рада».
 
Враховано редакційно    
25. у частині третій після слів «збереження пам’ятки,» доповнити словами «щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин)»;
 
-26- Голубов Д.І.
Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац тринадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно      
    -27- Луценко І.В.
Абзац тринадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту через кому доповнити словами такого змісту:
«слово «може» замінити на слово «має», а після слів «без попередження» додати слова «з моменту їх виявлення».
 
Відхилено    
26. у частині четвертій:
 
      
27. абзац перший викласти в редакції такого змісту:
 
      
28. «Викуплена пам'ятка, щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (їх частина) переходить у власність держави або територіальної громади міста, села, селища.»;
 
-28- Голубов Д.І.
Абзац шістнадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Викуплена пам’ятка переходить у державну або комунальну власність».
 
Враховано редакційно      
    -29- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
В абзаці шістнадцятому пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту слова «щойно виявлений об’єкт культурної спадщини (їх частина)» виключити.
 
Враховано редакційно    
29. у абзаці другому слова «визначається за згодою сторін, а в разі спору - судом.» замінити словами «, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини) визначається у грошовій оцінці, яка здійснюється за нормативами та методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-30- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзац сімнадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно   4. Викупна ціна пам’ятки (її частини) встановлюється судом на підставі експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктом оціночної діяльності у встановленому законодавством порядку.
 
30. доповнити абзацами третім – п’ятим такого змісту:
 
      
31. «Викупна ціна пам’ятки зменшується на розмір шкоди, завданої пам’ятці незаконними діями власника або інших осіб, на суму податків (зборів), заборгованості по комунальним платежам та на суму витрат, пов’язаних з укладенням договору про викуп об’єктів культурної спадщини (оцінка, реєстрація та ін.).
 
-31- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Абзаци дев’ятнадцятий – двадцять перший пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Викупна ціна пам’ятки підлягає зменшенню на такі суми:
бюджетні витрати з підготовки звіту про оцінку майна (у випадку ухилення власника від самостійного здійснення ринкової оцінки вартості об’єкта культурної спадщини) ;
фінансових санкцій, накладених на власника відповідним органом охорони культурної спадщини;
шкоди, завданої діями або бездіяльністю власника щодо пам’ятки культурної спадщини і визначеної у рішенні суду, яке станом на дату звернення до суду набрало законної сили;
сум іншої заборгованості власників об’єкту перед державним або місцевим бюджетом (у разі наявності).
Порядок викупу пам'ятки культурної спадщини, які переходять у власність держави встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок викупу пам'ятки, які переходять у власність територіальної громади міста, села, селища, встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування.
Пам’ятка, що підлягає викупу, викуповується в судовому порядку, якщо оцінка об’єкта була здійснена без залучення власника об’єкта та/або власник об’єкта культурної спадщини та відповідний орган охорони культурної спадщини не дійшли згоди щодо незалежної оцінки ринкової вартості об’єкта культурної спадщини.
Позов про викуп у комунальну власність пам’ятки місцевого значення, яка знаходиться на території відповідної територіальної громади, може подати виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської ради.
Предметом позову щодо викупу пам’ятки має бути вимога про викуп пам’ятки у державну або комунальну власність за ціною затвердженою в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону».
 
Враховано редакційно   Викупна ціна пам’ятки (її частини) підлягає зменшенню на такі суми:
а) бюджетні витрати з підготовки звіту про оцінку майна;
б) фінансові санкції, накладені на власника органом охорони культурної спадщини, що не скасовані рішенням суду, яке набрало законної сили;
в) шкода, завдана діями або бездіяльністю власника щодо пам’ятки (її частини), розмір якої встановлений судом.
У разі якщо за результатами судового розгляду встановлено, що викупна ціна пам’ятки (її частини), зменшена за визначеними цією статтею правилами, має від’ємне значення, суд встановлює викупну ціну в розмірі 1 гривні.
5. Попереднє повне відшкодування вартості пам’ятки (її частини) здійснюється у грошовій формі не пізніше ніж на сто вісімдесятий день з дня набрання рішенням суду про викуп пам’ятки (її частини) законної сили шляхом внесення органом охорони культурної спадщини, що прийняв рішення про звернення до суду із позовом про викуп пам’ятки (її частини), на депозитний рахунок суду грошової суми, визначеної рішенням суду, або перерахування таким органом коштів на зазначений власником пам’ятки (її частини) банківський рахунок.
6. Рішення суду про викуп пам’ятки (її частини) разом із документами, що підтверджують попередню повну сплату колишньому власнику пам’ятки (її частини) викупної ціни, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначений об’єкт»;
 
    -32- Голубов Д.І.
Абзац дев’ятнадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Викупна ціна пам’ятки зменшується на розмір шкоди, завданої пам’ятці незаконними діями власника або уповноваженого ним органу».
 
Враховано редакційно    
32. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність держави встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-33- Голубов Д.І.
Абзац двадцятий пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
33. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність територіальної громади міста, села, селища, встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування.»;
 
-34- Голубов Д.І.
Абзац двадцятий перший пункту 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -35- Білозір О.В.
Доповнити пункт 2) частини 1 розділу І законопроекту новими абзацами такого змісту:
«доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:
«До вирішення питання щодо викупу пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частини), або винесення судом рішення про відмову у такому викупі, власнику пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) забороняється вчиняти будь-які (окремі) дії з таким об’єктом, визначені у повідомленні про примусову охорону пам’ятки.
Порядок примусової охорони об’єктів культурної спадщини встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -36- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Частину 1 розділу І законопроекту після пункту 2) доповнити новим пунктом 3) такого змісту:
«3) доповнити новою статтею 21-1 такого змісту:
«Стаття 21-1. Особливості примусового відчуження (викупу) пам’яток, які є дво- або багатоквартирними будинками.
1. У разі, якщо загроза пошкодження або знищення стосується лише окремих житлових і нежитлових приміщень пам’ятки, яка є дво- або багатоквартирним будинком, зазначене в статті 21 цього Закону попередження надсилається, а позов про викуп - пред’являється до власників таких приміщень.
2. У разі, якщо загроза пошкодження або знищення стосується усієї пам’ятки, яка є дво- або багатоквартирним будинком, або спільного майна такого будинку, зазначене в статті 21 цього Закону попередження надсилається, а позов про викуп - пред’являється до кожного власника кожного житлового і нежитлового приміщення у такому будинку».
У зв’язку з цим пункти 3) та 4) частини 1 розділу І законопроекту вважати відповідно пунктами 4) та 5).
 
Враховано редакційно    
34. 3) у статті 44:
 
      
35. абзаци перший – п’ятий викласти у редакції такого змісту:
 
   3) абзаци перший – шостий частини першої статті 44 викласти в такій редакції:
 
36. «Відповідний орган охорони культурної спадщини накладає на юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та громадські об’єднання, які є власниками, користувачами, орендарями, уповноваженими ними органами чи замовниками робіт, такі фінансові санкції:
 
-37- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
В абзаці третьому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «користувачами, орендарями, уповноваженими ними органами чи замовниками робіт» виключити.
 
Враховано редакційно   «Відповідний орган охорони культурної спадщини накладає на юридичну особу, яка є власником або уповноваженим ним органом чи замовником робіт, такі фінансові санкції:
 
37. за проведення будь-яких робіт на пам’ятці, щойно виявленому об’єкті культурної спадщини, їх території, охоронюваній археологічній території, охоронних зонах, історичних ареалах населених місць без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», або з відхиленням від них, - у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-38- Білозір О.В.
В абзаці четвертому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’яти до п’ятнадцяти тисяч» замінити словами «від семи до десяти тисяч».
 
Відхилено   за проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди пам’ятці, її території, охоронюваній археологічній території, охоронним зонам, історичним ареалам населених місць, - у розмірі від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -39- Білоцерковець Д.О.
В абзаці четвертому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’яти тисяч до п’ятнадцяти тисяч» замінити словами «від п’ятнадцяти тисяч до тридцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -40- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці четвертому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слово «п’яти» замінити на слово «десяти».
 
Враховано    
38. за недодержання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», невиконання приписів відповідного органу охорони культурної спадщини, у тому числі тих вимог, що передбачені охоронними договорами, а також доведення їх до стану руйнації, - у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-41- Білозір О.В.
В абзаці п’ятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’яти до п’ятнадцяти тисяч» замінити словами «від семи до десяти тисяч».
 
Відхилено   за недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, реабілітації пам’яток, у тому числі вимог, передбачених охоронними договорами, умисне доведення їх до стану руйнації - у розмірі від п’ятнадцяти тисяч до тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -42- Білоцерковець Д.О.
В абзаці п’ятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’яти тисяч до п’ятнадцяти тисяч» замінити словами «від п’ятнадцяти тисяч до тридцяти тисяч».
 
Враховано    
    -43- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці п’ятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слово «п’яти» замінити на слово «десяти».
 
Відхилено    
39. за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт на об'єктах культурної спадщини, частини, елементи, які можуть мати культурну цінність, - у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на юридичних осіб; у розмірі від ста п'ятидесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на фізичних осіб-підприємців;
 
-44- Білозір О.В.
В абзаці шостому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохсот» – словами «від ста до двохсот».
 
Відхилено   за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об’єкти культурної спадщини - у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -45- Білоцерковець Д.О.
В абзаці шостому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від ста п’ятдесяти до трьохсот» замінити словами «від десяти тисяч до тридцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -46- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці шостому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «п’ятисот до тисячі», «ста п’ятдесяти до трьохсот» замінити на слова відповідно «тисячі до двох тисяч», «трьохсот до шестисот».
 
Відхилено    
40. за неукладення у встановлені законодавством строки власником (орендарем, користувачем) пам'ятки, щойно виявленого об’єкта культурної спадщини охоронного договору або порушення передбаченого охоронним договором режиму використання пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини, - у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;
 
-47- Білозір О.В.
В абзаці сьомому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот».
 
Відхилено   за ухилення власника пам’ятки або уповноваженого ним органу від підписання охоронного договору або за порушення ним режиму використання пам’ятки - у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -48- Білоцерковець Д.О.
В абзаці сьомому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -49- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці сьомому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «п’ятиста до тисячі» замінити на слова «тисячі до двох тисяч».
 
Враховано частково    
    -50- Голубов Д.І.
В абзаці сьомому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова та символи « (орендарем, користувачем) пам’ятки» замінити словами «пам’ятки або уповноваженим ним органом».
 
Враховано    
41. доповнити абзацами шостим – дев`ятим такого змісту:
 
      
42. «за порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території, - у розмірі від одної до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-51- Білозір О.В.
В абзаці дев’ятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від тисячі до трьох тисяч» замінити словами «від тисячі до двох тисяч».
 
Відхилено      
    -52- Білоцерковець Д.О.
В абзаці дев’ятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від одної до трьох тисяч» замінити словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -53- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці дев’ятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «одної до трьох» замінити на слова «двох тисяч до шести».
 
Відхилено    
43. за неперадачу в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, - у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-54- Білозір О.В.
В абзаці десятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот».
 
Відхилено      
    -55- Білоцерковець Д.О.
В абзаці десятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від п’яти до десяти тисяч».
 
Відхилено    
    -56- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці десятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «п’ятисот до тисячі» замінити словами «тисячі до двох тисяч».
 
Відхилено    
44. за розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони, без письмового дозволу органу охорони культурної спадщини, - у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-57- Білозір О.В.
В абзаці одинадцятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот».
 
Відхилено   за розміщення вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони без письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини - у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -58- Білоцерковець Д.О.
В абзаці одинадцятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від п’яти до десяти тисяч».
 
Відхилено    
    -59- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці одинадцятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «п’ятисот до тисячі» замінити словами «тисячі до двох тисяч».
 
Враховано частково    
45. за повторне невиконання приписів відповідного органу охорони культурної спадщини протягом року - у розмірі від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-60- Білозір О.В.
В абзаці дванадцятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від десяти до двадцяти тисяч» замінити словами «від дванадцяти до п’ятнадцяти тисяч».
 
Відхилено      
    -61- Білоцерковець Д.О.
В абзаці дванадцятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слова «від десяти до двадцяти тисяч» замінити словами «від двадцяти до тридцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -62- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці дванадцятому пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту слово «десяти» замінити на слово «п’ятнадцяти».
 
Відхилено    
46. у зв’язку з цим абзаци шостий – сьомий вважати абзацами десятим – одинадцятим;
 
      
47. 4) у статті 45:
 
   4) у статті 45:
 
48. в абзаці першому слова «головою чи заступником голови обласної, районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головою чи заступником голови відповідної місцевої ради» замінити словами «керівником чи заступником керівника органу охорони культурної спадщини обласної, районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівником, заступниками керівника органу охорони культурної спадщини відповідної місцевої ради»;
 
   у частині першій слова «головою чи заступником голови обласної, районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головою чи заступником голови відповідної місцевої ради» замінити словами «інших органів охорони культурної спадщини»;
 
49. в абзаці четвертому слова «до спеціального фонду відповідного бюджету» замінити словами «на спеціальні рахунки органів охорони культурної спадщини та використовуються виключно на заходи щодо охорони об’єктів культурної спадщини.»;
 
   у частині четвертій слова «до спеціального фонду відповідного бюджету» замінити словами «на спеціальні рахунки органів охорони культурної спадщини та використовуються виключно для виконання заходів щодо охорони об’єктів культурної спадщини».
 
50. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
   2. Статтю 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
51. статтю 92 викласти в новій редакції такого змісту:
 
      
52. «Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
 
   «Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
 
53. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини:
 
   Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини:
 
54. умисне неукладення у встановлені законодавством строки власником (орендарем, користувачем) пам'ятки, щойно виявленого об’єкта культурної спадщини охоронного договору або порушення передбаченого охоронним договором режиму використання пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини,
 
-63- Голубов Д.І.
В абзаці п'ятому частини 2 розділу І законопроекту слова та символи « (орендарем, користувачем) пам’ятки» замінити словами «пам’ятки або уповноваженим ним органом».
 
Враховано частково   ухилення власника пам’ятки від підписання охоронного договору або порушення ним режиму використання пам’ятки -
 
    -64- Новак Н.В.
В абзаці п'ятому частини 2 розділу І законопроекту слово «умисне» виключити.
 
Враховано    
55. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, і для посадових осіб - від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-65- Білозір О.В.
В абзаці шостому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохсот» – словами «від ста до двохсот».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -66- Білоцерковець Д.О.
В абзаці шостому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’яти до десяти тисяч», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохста» – словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -67- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці шостому частини 2 розділу І законопроекту слова «ста п’ятдесяти до трьохста» замінити словами «трьохсот до шестиста».
 
Відхилено    
    -68- Луценко І.В.
Абзац шостий частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на фізичних або юридичних осіб у розмірі від тисячі до тисячі п’ятсот, а для посадових осіб – від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
56. недодержання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», невиконання приписів відповідного органу охорони культурної спадщини та (або) вимог, передбачених охоронними договорами, а також доведення об’єктів культурної спадщини до стану руйнації, -
 
   недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, реабілітації пам’яток, у тому числі вимог, передбачених охоронними договорами, умисне доведення їх до стану руйнації -
 
57. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-69- Білозір О.В.
В абзаці восьмому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’яти до п’ятнадцяти тисяч» замінити словами «від семи до десяти тисяч».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти тисяч до тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
невиконання припису органів охорони культурної спадщини -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -70- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Луценко І.В.
В абзаці восьмому частини 2 розділу І законопроекту слово «п’яти» замінити на слово «десяти».
 
Відхилено    
58. порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території,
 
   порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території -
 
59. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, а для посадових осіб у розмірі від двохста до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-71- Білозір О.В.
В абзаці десятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від тисячі до трьох тисяч» замінити словами «від тисячі до двох тисяч», а слова «від двохсот до п’ятиста» – словами «від двохсот до чотирьохсот».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -72- Білоцерковець Д.О.
В абзаці десятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від однієї до трьох тисяч» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти тисяч», а слова «від двохста до п’ятиста» – словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -73- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці десятому частини 2 розділу І законопроекту слова «однієї до трьох», «двохста до п’ятиста» замінити відповідно словами «двох до шести», «чотирьохста до тисячі».
 
Відхилено    
    -74- Луценко І.В.
В абзаці десятому частини 2 розділу І законопроекту слова «однієї до трьох» замінити словами «трьох до п’яти».
 
Відхилено    
60. проведення будь-яких робіт на пам’ятці, щойно виявленому об’єкті культурної спадщини, їх території, охоронюваній археологічній території, охоронних зонах, історичних ареалах населених місць без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», або з відхиленням від них,
 
   проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди пам’ятці, її території, охоронюваній археологічній території, охоронним зонам, історичним ареалам населених місць, -
 
61. тягне за собою накладення штрафу, і для посадових осіб - у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на фізичних осіб, у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-75- Білозір О.В.
В абзаці дванадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’яти до п’ятнадцяти тисяч» замінити словами «від семи до десяти тисяч», а слова «від тисячі до трьох тисяч» – словами «від тисячі до двох тисяч».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -76- Білоцерковець Д.О.
В абзаці дванадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від тисячі до трьох тисяч» замінити словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Враховано частково    
    -77- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці дванадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «п’яти», «тисячі до трьох» замінити на слова «десяти», «двох до шести» відповідно.
 
Враховано частково    
    -78- Луценко І.В.
Абзац дванадцятий частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на фізичних або юридичних осіб у розмірі від трьох до п’яти тисяч, а для посадових осіб – від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
62. ухилення від передачі в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України,
 
   ухилення від передачі в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов’язаних з нерухомими об’єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, -
 
63. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.
 
-79- Білозір О.В.
В абзаці чотирнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохсот» – словами «від ста до двохсот».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -80- Білоцерковець Д.О.
В абзаці чотирнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від трьох до семи тисяч», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохста» – словами «від п’яти до десяти тисяч».
 
Відхилено    
    -81- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці чотирнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «п’ятиста до тисячі», «ста п’ятдесяти до трьохста» замінити словами «тисячі до двох тисяч», «трьохсот до шестисот».
 
Відхилено    
    -82- Луценко І.В.
Абзац чотирнадцятий частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на фізичних або юридичних осіб у розмірі від тисячі до трьох тисяч, а для посадових осіб – від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
64. неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт на об'єктах культурної спадщини, частини, елементи, які можуть мати культурну цінність,
 
   неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об’єкти культурної спадщини -
 
65. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб; у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.
 
-83- Білозір О.В.
В абзаці шістнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохсот» – словами «від ста до двохсот».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -84- Білоцерковець Д.О.
В абзаці шістнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’яти до десяти тисяч», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохста» – словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -85- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці шістнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «п’ятиста до тисячі», «ста п’ятдесяти до трьохста» замінити словами «тисячі до двох тисяч», «трьохсот до шестисот».
 
Відхилено    
    -86- Луценко І.В.
Абзац шістнадцятий частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на фізичних або юридичних осіб у розмірі від тисячі до трьох тисяч, а для посадових осіб – від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
66. розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони, без письмового дозволу місцевого органу охорони культурної спадщини,
 
   розміщення вивісок, інформаційних табличок на пам’ятках, щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, їх території та в зонах охорони без письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини -
 
67. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб; у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.»;
 
-87- Білозір О.В.
В абзаці вісімнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від п’ятиста до семисот», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохсот» – словами «від ста до двохсот».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -88- Білоцерковець Д.О.
В абзаці вісімнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «від п’ятиста до тисячі» замінити словами «від трьох до семи тисяч», а слова «від ста п’ятдесяти до трьохста» – словами «від десяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено    
    -89- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В абзаці вісімнадцятому частини 2 розділу І законопроекту слова «п’ятиста до тисячі», «ста п’ятдесяти до трьохста» замінити словами «тисячі до двох тисяч», «трьохсот до шестисот».
 
Враховано частково    
    -90- Луценко І.В.
Абзац вісімнадцятий частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на фізичних або юридичних осіб у розмірі від п’яти до п’ятнадцяти тисяч, а для посадових осіб – від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
68. 3. У Цивільному кодексі України (Офіційний вісник України, 2003, N 11, ст. 461):
 
-91- Голубов Д.І.
Частину 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково   3. Статтю 352 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
«Стаття 352. Викуп пам’ятки культурної спадщини
1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам’ятки культурної спадщини їй загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини оголошує власнику пам’ятки попередження, в якому встановлює розумний строк (залежно від складності робіт) для вжиття заходів щодо збереження пам’ятки.
2. Якщо власник пам’ятки культурної спадщини не вживе заходів щодо її збереження, зокрема у зв’язку з неможливістю створення необхідних для цього умов, пам’ятка може бути викуплена відповідним органом охорони культурної спадщини.
Особливості викупу пам’яток культурної спадщини визначаються Законом України «Про охорону культурної спадщини».
 
    -92- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Частину 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Статтю 352 Цивільного кодексу України (Офіційний вісник України, 2003, N 11, ст. 461) викласти у такій редакції:
«Стаття 352. Викуп пам’ятки культурної спадщини
1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки культурної спадщини їй загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки відповідне попередження, у якому зазначає розумний строк (в залежності від складності робіт) для вжиття заходів до збереження пам’ятки. Такий строк не може становити менше одного місяця та не може перевищувати одного року.
Особливості викупу пам'яток культурної спадщини визначаються Законом України «Про охорону культурної спадщини».».
 
Враховано редакційно    
69. у статті 352:
 
      
70. у частині першій:
 
      
71. у абзаці першому слова «їй загрожує» замінити словами «, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм», а після слів «власнику пам’ятки» та перед словами «відповідне попередження» доповнити словами «, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) їм»;
 
      
72. доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:
 
      
73. «Разом з попередженням відповідний орган охорони культурної спадщини направляє договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин). Підставою для укладення такого договору є рішення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування про умови такого викупу, його викупну вартість та джерела фінансування такого викупу.
 
-93- Білозір О.В.
В абзаці шостому частини 3 розділу І законопроекту перше речення викласти у такій редакції:
«Разом із попередженням, відповідний орган охорони культурної спадщини направляє повідомлення про примусову охорону пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) із забороною (обмеженнями) власнику вчиняти будь-які (певні) дії з таким об’єктом, а також договір про викуп пам’ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин)».
 
Відхилено      
74. Вказане попередження вважається належним чином врученим, якщо воно надіслано за адресою (місцезнаходженням) власника об’єкту культурної спадщини рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручено такому власнику (його представнику).
 
-94- Новак Н.В.
Абзаци сьомий – десятий частини 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Вважається, що попередження вручено власнику пам’ятки - юридичній особі, якщо таке попередження направлено за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її уповноваженою особою.
Вважається, що попередження вручено власнику пам’ятки - фізичній особі, якщо таке попередження направлено за зареєстрованим місцем проживання або за адресою, яка зазначена її уповноваженою особою.
Вважається, що попередження вручено власнику пам’ятки – нерезиденту, якщо таке попередження направлено за адресою пам’ятки або за адресою, яка зазначена її уповноваженою особою.
Якщо власник пам’ятки не повідомив відповідний орган охорони культурної спадщини про зміну адреси та/або місцезнаходження, останній вважається попередженим за останньою відомою відповідному органу охорони культурної спадщини адресою».
 
Враховано редакційно      
75. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) фізичній особі - власнику, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення.
 
      
76. У разі коли пошта не може вручити власнику попередження через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб власника, їх відмову прийняти таке попередження, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) власника об’єкту культурної спадщини або з інших причин, податкове попередження вважається врученим власнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
      
77. Вказане попередження вважається надісланим (врученим) власнику об’єктів культурної спадщини – нерезиденту, якщо його надіслано за адресою цього об’єкту культурної спадщини.;
 
      
78. у частині другій слова «пам’ятки культурної спадщини» замінити словами «пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин) протягом одного місяця з моменту вручення попередження», а слова «її викуп» замінити словами «їх викуп шляхом визнання договору про викуп укладеним та визнання права власності за відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування.»;
 
      
79. у частині третій слова «пам’ятки культурної спадщини» замінити словами «пам'ятки, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини (їх частин);
 
      
80. частину четверту викласти в редакції такого змісту:
 
      
81. «4. Викуплена пам'ятка, щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (їх частина) переходить у власність держави або територіальної громади міста, села, селища.»;
 
-95- Голубов Д.І.
Абзац чотирнадцятий частини 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Викуплена пам’ятка переходить у державну або комунальну власність».
 
Враховано редакційно      
82. частину п’яту викласти в редакції такого змісту:
 
      
83. «5. Викупна ціна пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини) визначається у грошовій оцінці, яка здійснюється за нормативами та методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
84. Викупна ціна пам’ятки зменшується на розмір шкоди, завданої пам’ятці незаконними діями власника або інших осіб, на суму податків (зборів), заборгованості по комунальним платежам та на суму витрат, пов’язаних з укладенням договору про викуп об’єктів культурної спадщини (оцінка, реєстрація та ін.).
 
      
85. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність держави встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
86. Порядок викупу пам'ятки, щойно виявленого об'єкту культурної спадщини (їх частини), які переходять у власність територіальної громади міста, села, селища, встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування.»;
 
-96- Сольвар Р.М.
Абзац дев’ятнадцятий частини 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно      
87. 4. У Господарському кодексі України (Офіційний вісник України, 2003, N 11, ст. 462):
 
   4. Абзац третій частини першої статті 4 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) після слів «територій та об’єктів природно-заповідного фонду» доповнити словами «територій та об’єктів культурної спадщини».
 
88. частину першу статті 4 після слів «територій та об'єктів природно-заповідного фонду» доповнити словами «, територій та об’єктів культурної спадщини»;
 
      
89. 5. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131):
 
-97- Голубов Д.І.
Частину 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Статтю 298 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131) викласти у такій редакції:
«Стаття 298. Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини
1. Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини –
караються штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Умисне доведення об’єкта культурної спадщини до руйнування чи знищення власником об’єкта культурної спадщини або уповноваженим ним органом (особою) чи органом (особою), у володінні, користуванні чи управлінні якої перебуває об’єкт культурної спадщини, –
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років з конфіскацією пам’ятки культурної спадщини або без такої.
3. Умисне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин –
караються штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, вчинені щодо пам’ятки національного значення або щодо пам’ятки, включеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
5. Дії, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять з об’єктів археологічної спадщини, –
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
6. Дії, передбачені частиною першою, третьою, четвертою або п’ятою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, –
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».
 
Відхилено      
    -98- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Частину 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
90. у статті 298:
 
      
91. частини другу – п’яту викласти у новій редакції такого змісту:
 
      
92. «2. Доведення відповідальною особою об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення –
 
      
93. караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до шести років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини
 
-99- Білоцерковець Д.О.
В абзаці п’ятому частини 5 розділу І законопроекту слова «до двохсот п’ятдесяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти тисяч».
 
Відхилено      
    -100- Луценко І.В.
В абзаці п’ятому частини 5 розділу І законопроекту слова «двохсот п’ятдесяти» замінити словами «п’яти тисяч».
 
Відхилено    
94. 3. Умисне незаконне знищення або пошкодження об’єкта культурної спадщини пам’ятки місцевого значення -
 
-101- Новак Н.В.
В абзаці шостому частини 5 розділу І законопроекту слова «умисне незаконне» виключити.
 
Відхилено      
95. караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
-102- Білоцерковець Д.О.
В абзаці сьомому частини 5 розділу І законопроекту слова «до ста п’ятдесяти» замінити словами «від двадцяти до тридцяти тисяч».
 
Відхилено      
    -103- Луценко І.В.
В абзаці сьомому частини 5 розділу І законопроекту слова «ста п’ятдесяти» замінити словами «десяти тисяч».
 
Відхилено    
96. 4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, вчиненні щодо об’єкта культурної спадщини пам’ятки національного значення, -
 
      
97. караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.
 
      
98. 5. Діяння, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчиненні з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної спадщини, -
 
      
99. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.
 
      
100. 6. Діяння, передбачені частинами другою або третьою, або четвертою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
 
      
101. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, з конфіскацією відповідного об’єкта культурної спадщини.
 
      
102. Примітка.
 
      
103. 1. Під доведенням у цій статті слід розуміти діяння (дію чи бездіяльність) відповідальної особи, яка призвела або може призвести до пошкодження, або знищення об’єкта культурної спадщини.
 
      
104. 2. Під відповідальною особою у цій статті слід розуміти власника об’єкта культурної спадщини, уповноважений ним орган або іншу особу, яка набула право володіння, користування, розпорядження, господарського відання чи оперативного управління об’єктом культурної спадщини.».
 
      
105. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
106. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
107. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
108. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
109. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-104- Подоляк І.І.
Бабак А.В.
Сидорович Р.М.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новою частиною 3 такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом розробити Державну програму щодо охорони пам’яток культурної спадщини, які є дво- або багатоквартирними будинками із забезпеченням заходів їх енергоефективності».
У зв’язку з цим частину 3 вважати частиною 4.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом затвердити Державну програму щодо охорони пам’яток культурної спадщини, які є дво- або багатоквартирними будинками, із забезпеченням заходів з енергоефективності.
 
110. 3. Органам місцевого самоврядування протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   4. Органам місцевого самоврядування протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.