Кількість абзаців - 99 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій
 
-1- Різаненко П.О.
У назві проекту слова "законодавчих актів" замінити словом "законів"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Закон України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №39, ст. 517):
 
   4. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):
 
5. 1) у статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
6. підпункт 5) пункту 1 після слова "депонентів, " доповнити словами "номінальних утримувачів,";
 
-2- Різаненко П.О.
За текстом законопроекту слово "пункт" у розумінні "частина" в усіх відмінках замінити словом "частина" у відповідному відмінку, а також внести інші редакційні уточнення.
 
Враховано   пункт 5 після слова "депонентів" доповнити словами "номінальних утримувачів";
 
7. пункт 1 доповнити після підпункту 11) новим підпунктом такого змісту: "12) номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (МОNЕYVАL), відповідає встановленим Комісією вимогам, та яка відповідно до законодавства держави, в якій зареєстровано фінансову установу, має право надавати своїм клієнтам послуги щодо обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, в тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.".
 
-3- Різаненко П.О.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 слова «або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмивання коштів та фінансування тероризму (МОNЕYVАL)» виключити, а номер нового підпункту 12 замінити на 11-2.
 
Враховано   доповнити пунктом 11-2 такого змісту:
"11-2) номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами";
 
    -4- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
З абзацу 3 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити слова «іноземна» та після слів «зареєстрована в» доповнити словами «Україні та/або в».
 
Відхилено    
8. У зв’язку з цим підпункти 12) -22) пункту 1 вважати підпунктами 13) -23) пункту 1 відповідно.
 
-5- Різаненко П.О.
Абзац четвертий підпункту 1 виключити.
 
Враховано      
9. підпункт 23) пункту 1 після слова "депоненти" доповнити словами ", номінальні утримувачі.";
 
-6- Різаненко П.О.
Пункт 1 розділу І після підпункту 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
у частині другій статті 3:
абзац четвертий доповнити словами "за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами депозитарної установи в порядку, встановленому Комісією";
абзац восьмий виключити;
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію підпунктів пункту 1.
 
Враховано   пункт 22 доповнити словами "номінальні утримувачі";
2) у частині другій статті 3:
абзац четвертий доповнити словами "за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами депозитарної установи в порядку, встановленому Комісією";
абзац восьмий виключити;
 
10. 2) у статті 4:
 
   3) у статті 4:
 
11. абзац перший пункту 1 після слів "про емітентів, " доповнити словами "номінальних утримувачів, ";
 
-7- Різаненко П.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:
"абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
"1. Система депозитарного обліку цінних паперів (далі – система депозитарного обліку) - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папері (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів та інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; а також інша передбачена законодавством інформація".
 
Враховано   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Система депозитарного обліку цінних паперів (далі – система депозитарного обліку) - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформації про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; інша передбачена законодавством інформація";
 
12. речення перше абзацу першого пункту 2 після слів "в системі депозитарного обліку" доповнити словами " (з урахуванням особливостей, встановлених Комісією, за цінними паперами, які обліковуються на рахунку номінального утримувача).";
 
-8- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 2 замінити трьома абзацами такого змісту:
"частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Передбачені абзацом першим цієї частини фіксація, обмеження, у разі їх вчинення щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Комісією".
У зв'язку із цим абзац другий вважати абзацом третім".
 
Враховано   частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Передбачені абзацом першим цієї частини фіксація, обмеження у разі їх вчинення щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Комісією".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
13. 3) у статті 5:
 
-9- Довбенко М.В.
У підпункті 3 пункту 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«в абзаці шостому частини 1 слова «має бути цілим числом та не може бути від’ємним.» замінити словами «має бути цілим невід’ємним числом.».
 
Враховано   4) у статті 5:
в абзаці шостому частини першої слова "має бути цілим числом та не може бути від’ємним" замінити словами "має бути цілим невід’ємним числом";
 
14. доповнити після пункту 1 новим пунктом такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
15. "2. Рахунок в цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача.
 
-10- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 доповнити реченням наступного змісту:
«Відповідний договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення обмежень, у встановленому законодавством порядку, щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтверджуючих документів.»
 
Враховано   "2. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача. Відповідний договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.
Рахунок у цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.
Договір про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо дотримання (виконання) ним вимог законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави.
 
    -11- Різаненко П.О.
Підпункт 3 пункту 1 після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:
"Рахунок в цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.
Договір про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо дотримання (виконання) ним вимог законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності державами, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави".
 
Враховано    
16. Рахунок в цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка відповідно до законодавства має високий рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
-12- Різаненко П.О.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту Закону виключити, а в абзаці п'ятому цього ж підпункту в першому реченні після "прав на цінні папери" додати слова "та прав за цінними паперами".
 
Враховано      
17. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.
 
   На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.
 
18. Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків в цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.
 
   Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.
 
19. Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з ними у випадках, встановлених законом. Депозитарна установа, яка відкрила рахунок номінального утримувача, зобов’язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог про розкриття інформації.
 
-13- Різаненко П.О.
У абзаці сьомому підпункту 3 пункту 1 розділу 1 законопроекту в першому реченні слово «законом» замінити на слово «законодавством».
 
Враховано   Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.
 
20. У разі не розкриття номінальним утримувачем інформації у відповідності із вимогами цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до шести місяців проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
 
-14- Різаненко П.О.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«У разі не розкриття номінальним утримувачем інформації у відповідності із вимогами цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення вказаного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.»
 
Враховано   У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
 
    -15- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 3 пункту 1 доповнити новим пунктом 9 наступного змісту:
«У разі систематичного (більше ніж три рази) порушення вимог щодо розкриття номінальним утримувачем інформації про власників та належні їм цінні папери та/або операції з відповідними цінними паперами у випадках, встановлених законом, Комісія має право заборонити строком від двох до трьох років проведення всіх депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.»,
а пункт 9 відповідно вважати 10.
 
Відхилено    
21. Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим числом та не може бути від’ємним.".
 
-16- Довбенко М.В.
В абзаці дев'ятому підпункту 3 пункту 1 слова «має бути цілим числом та не може бути від’ємним» замінити словами «має бути цілим невід'ємним числом».
 
Враховано   Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід'ємним числом".
 
22. У зв'язку з цим пункти 2-7 вважати пунктами 3-8 відповідно.
 
-17- Довбенко М.В.
Перед останнім абзацом доповнити новими абзацами наступного змісту:
«В частині другій:
В абзаці першому після слова «рахунок» доповнити словом « (рахунки)», а після слова «якому» доповнити словом « (яких)»
Після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг щодо обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.»
В абзаці другому після слів «на рахунку» доповнити словом « (рахунках)»
В абзаці третьому слова «має бути цілим числом та не може бути від’ємним» замінити словами «має бути цілим невід’ємним числом.»
В абзаці четвертому після слів «веде на рахунку» доповнити словом « (рахунках)»
В абзаці третьому частини третьої слова «має бути цілим числом та не може бути від’ємним» замінити словами «має бути цілим невід’ємним числом.»
В абзаці третьому частини четвертої слова «має бути цілим числом та не може бути від’ємним» замінити словами «має бути цілим невід’ємним числом».
 
Враховано частково   У зв'язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
у частині третій:
абзац перший після слова "Рахунок" доповнити словом " (рахунки)", після слова "якому" – словом " (яких)", а після слова "відкривається" – словом " (відкриваються)";
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави".
У зв'язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п'ятим;
абзац третій після слів "На рахунку" доповнити словом " (рахунках)";
в абзаці четвертому слова "має бути цілим числом та не може бути від’ємним" замінити словами "має бути цілим невід’ємним числом";
абзац п'ятий після слів "на рахунку" доповнити словом " (рахунках)";
в абзаці третьому частини четвертої слова "має бути цілим числом та не може бути від’ємним" замінити словами "має бути цілим невід’ємним числом";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту відкривається Центральним депозитарієм або Національним банком України на підставі договору про кореспондентські відносини.
Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту не може бути відкритий депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, які створені відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або які прямо чи опосередковано контролюються особами, які є резидентами зазначеної держави.
На рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери, права за якими та права на які належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, що відкривається депозитарію-кореспонденту Центральним депозитарієм, та особливості функціонування такого рахунка встановлюються Комісією. Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, що відкривається депозитарію-кореспонденту Національним банком України, та особливості функціонування такого рахунка встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарія-кореспондента має бути цілим невід'ємним числом.
Договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм або між депозитарієм-кореспондентом і Національним банком України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій в установленому Комісією порядку або Національний банк України в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, веде на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Депозитарій-кореспондент розкриває інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією, а інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента в Національному банку України, – в порядку та у випадках, встановлених Національним банком України за погодженням з Комісією.
Договір про кореспондентські відносини може також передбачати порядок переказу коштів між Центральним депозитарієм або Національним банком України та депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством";
 
    -18- Демчак Р.Є.
У підпункті 3 пункту 1 після абзацу десятого доповнити абзацами такого змісту:
"частину п’яту викласти у такій редакції:
Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту відкривається Центральним депозитарієм або Національним банком України на підставі договору про кореспондентські відносини.
Рахунок в цінних паперах депозитарію-кореспонденту не може бути відкритий депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, які створені відповідно до законодавства країни, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії якої створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, та/або депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, які прямо або опосередковано контролюється особами, які є резидентами такої країни.
На рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери, права за якими та права на які належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента та особливості функціонування рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, який відкривається депозитарію-кореспонденту Центральним депозитарієм, встановлюються Комісією, а який відкривається депозитарію-кореспонденту Національним банком України – Національним банком України за погодженням з Комісією.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарія-кореспондента має бути цілим числом та не може бути від’ємним.
Договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм або між депозитарієм-кореспондентом і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій в установленому Комісією порядку або Національний банк України в установленому Національним банком України за погодженням з Комісією порядку веде на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента..
Депозитарій-кореспондент розкриває інформацію про власників цінних паперів, про належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспонденту в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією, а на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспонденту в Національному банку України – в порядку та у випадках, встановлених Національним банком України за погодженням з Комісією.
Договір про кореспондентські відносини може також передбачати порядок переказу коштів між Центральним депозитарієм або Національним банком України та депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством".
 
Враховано редакційно    
23. в абзаці третьому пункту 8 після слів "клірингову діяльність, " букву "і" виключити та після слова "депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";
 
-19- Різаненко П.О.
Пропоную абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти в наступній редакції:
«в абзаці третьому частини восьмої слова «і депонентів» замінити на слова «депонентів, номінальних утримувачів»;»
 
Враховано   в абзаці третьому частини восьмої слова "і депонентів" замінити словами "депонентів, номінальних утримувачів";
 
24. 4) у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
25. абзац третій пункту 1 після слів "депозитарними установами" доповнити словами " (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), " та після слів "депозитаріями-кореспондентами" доповнити словами ", номінальними утримувачами";
 
   абзац третій частини першої після слів "депозитарними установами" доповнити словами " (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача)", а після слів "депозитаріями-кореспондентами" – словами "номінальними утримувачами";
 
26. абзац перший пункту 2 після слів "конкретного власника" доповнити словами " (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача)";
 
-20- Різаненко П.О.
Підпункт 4 пункту 1 пропоную доповнити після абзацу третього нормами такого змісту:
«після абзацу третього частини другої доповнити новими двома абзацами такого змісту:
«інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення поза фондовою біржою правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення поза фондовою біржою правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
абзац десятий викласти у такій редакції:
"судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи"«.
 
Враховано   у частині другій:
абзац перший після слів "конкретного власника" доповнити словами " (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача)";
після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення поза фондовою біржею правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення поза фондовою біржею правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати".
У зв'язку з цим абзаци четвертий – дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;
абзац десятий викласти в такій редакції:
"судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи";
 
27. абзац дев’ятий пункту 2 після слова "депонентів" доповнити словами ", номінальних утримувачів";
 
-21- Довбенко М.В.
Підпункт 4 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину другу доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів іноземних емітентів окремого депонента, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземні фінансовій установі, здійснюється депозитарною установою на підставі розпорядження, що подається депонентом депозитарної установи або інформації, що подається іноземною фінансовою установою».
 
Враховано   абзац одинадцятий після слова "депонентів" доповнити словами "та номінальних утримувачів";
доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів іноземних емітентів окремого депонента, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, здійснюється депозитарною установою на підставі розпорядження, що подається депонентом депозитарної установи, або інформації, що подається іноземною фінансовою установою";
в абзаці третьому частини четвертої та в абзаці третьому частини п'ятої слова "рішення суду або" замінити словами "судового рішення або рішення";
 
    -22- Різаненко П.О.
Підпункт 4 пункту 1 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
в абзаці третьому частини четвертої та в абзаці третьому частини п'ятої слова "рішення суду або" замінити словами "судового рішення або рішення".
 
Враховано    
28. абзац перший пункту 6 після слів "рахунок у цінних паперах" доповнити словами " (крім випадку, якщо права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача).";
 
   абзац перший частини шостої доповнити словами " (крім випадку, якщо права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача)";
 
29. пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-23- Різаненко П.О.
Підпункт 4 пункту 1 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
"в абзаці першому частини сьомої слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення".
 
Враховано   в абзаці першому частини сьомої слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення";
частину восьму доповнити абзацом третім такого змісту:
 
30. "Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом - Національним банком України за погодженням з Комісією. Депозитарна установа зобов’язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого інформація за результатами розрахунків за правочинами укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", була отримана від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про укладені правочини.";
 
-24- Різаненко П.О.
У другому реченні абзацу сьомого підпункту 4 пункту 1 розділу І слово «укладені» замінити словом «виконані».
 
Враховано   "Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", у разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією. Депозитарна установа зобов’язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого інформація за результатами розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", була отримана від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини";
 
31. 5) у статті 7:
 
   6) у статті 7:
 
32. абзац другий пункту 1 після слів "рахунок у цінних паперах цьому власнику" доповнити словами "або номінальному утримувачу, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються права на належні власнику цінні папери";
 
-25- Різаненко П.О.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 замінити трьома абзацами такого змісту:
"у назві та в абзаці першому частини першої слова "рішення суду або" замінити словами "судового рішення або рішення";
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов’язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій рахунок у цінних паперах відкрито або цьому власнику, або номінальному утримувачу, на рахунках якого обліковуються права на належні власнику цінні папери, а також Центральному депозитарію або Національному банку України, які відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких цінних паперів".
 
Враховано   у назві слова "рішенням суду або" замінити словами "судовим рішенням або рішенням";
у частині першій:
в абзаці першому слова "рішення суду або" замінити словами "судового рішення або рішення";
абзац другий викласти в такій редакції:
"У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов’язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах або цьому власнику, або номінальному утримувачу, на рахунках якого обліковуються права на належні власнику цінні папери, а також Центральному депозитарію або Національному банку України, які відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких цінних паперів";
у частині другій:
 
33. в абзаці першому пункту 2 слова "крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті." замінити словами "крім випадків, встановлених цим Законом.";
 
   в абзаці першому слова "крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті" замінити словами "крім випадків, встановлених цим Законом";
 
34. пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
35. "У разі, якщо права на цінні папери власника, стосовно яких встановлено обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, повідомити номінального утримувача про встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та надати йому відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження.";
 
-26- Різаненко П.О.
В абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 1 слова «надати йому відповідне рішення або» замінити словами «копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення».
 
Враховано   "У разі якщо права на цінні папери власника, стосовно яких встановлено обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана до завершення робочого дня, протягом якого отримано відповідне рішення, повідомити номінального утримувача про встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження";
 
36. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
37. "3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням депонента для продажу цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до наступного робочого дня.
 
   "3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням депонента для продажу цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до наступного робочого дня.
 
38. В такому випадку, а також у випадку, коли права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача з обмеженнями, встановленими для продажу цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.";
 
-27- Різаненко П.О.
В абзаці восьмому підпункту 5 пункту 1 слова «рішення суду або» замінити словами «судового рішення або відповідного рішення».
 
Враховано   У такому разі, а також у випадку, коли права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача з обмеженнями, встановленими для продажу цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення";
 
39. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
-28- Різаненко П.О.
Абзац дев'ятий підпункту 5 пункту 1 замінити чотирма абзацами такого змісту:
"у частині четвертій:
в абзаці другому слова "рішення суду або" замінити словами "судового рішення або відповідного рішення";
в абзаці третьому слова "рішення суду або" замінити словами "судове рішення або відповідне рішення;
частину п'яту викласти у такій редакції:"
 
Враховано   у частині четвертій:
в абзаці другому слова "рішення суду або" замінити словами "судового рішення або відповідного рішення";
в абзаці третьому слова "рішення суду або" замінити словами "судове рішення або відповідне рішення";
частину п'яту викласти в такій редакції:
 
40. "5. Депозитарна установа цього ж робочого дня після отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті:
 
   "5. Депозитарна установа того самого робочого дня після отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті:
 
41. 1) у разі, якщо права на відповідні цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах власника:
 
   1) якщо права на відповідні цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах власника:
 
42. встановлює обмеження стосовно конкретного власника на його рахунку у цінних паперах - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
 
   встановлює обмеження стосовно конкретного власника на його рахунку у цінних паперах - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
 
43. на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, встановлює обмеження стосовно конкретного власника на залишок цінних паперів, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах за наслідком вчинення правочину, або залишає без виконання відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу влади чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі якщо такий залишок дорівнює нулю.
 
-29- Різаненко П.О.
В абзаці тринадцятому підпункту 5 пункту 1 слова «рішення суду або» замінити словами «судове рішення або відповідне рішення».
 
Враховано   на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, встановлює обмеження стосовно конкретного власника на залишок цінних паперів, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах за наслідком вчинення правочину, або залишає без виконання відповідне судове рішення або відповідне рішення уповноваженого законом державного органу влади чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі якщо такий залишок дорівнює нулю;
 
44. 2) у разі, якщо права на відповідні цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача:
 
   2) якщо права на відповідні цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача:
 
45. повідомляє номінального утримувача про відсутність укладених правочинів щодо цінних паперів на фондовій біржі та необхідність встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
 
   повідомляє номінального утримувача про відсутність укладених правочинів щодо цінних паперів на фондовій біржі та про необхідність встановлення обмеження щодо цінних паперів конкретного власника - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
 
46. на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, повідомляє номінального утримувача про укладені правочини щодо цінних паперів на фондовій біржі, а також необхідність встановлення обмеження на залишок цінних паперів власника, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача після проведення розрахунків за укладеними правочинами (крім випадку, коли такий залишок дорівнює нулю).";
 
   на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, повідомляє номінального утримувача про укладені правочини щодо цінних паперів на фондовій біржі, а також про необхідність встановлення обмеження на залишок цінних паперів власника, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача після проведення розрахунків за укладеними правочинами (крім випадку, коли такий залишок дорівнює нулю)";
 
47. 6) у статті 8:
 
   7) у статті 8:
 
48. після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   у частині першій:
 
49. "2. Виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального держателя, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери.".
 
-30- Демчак Р.Є.
Підпункт 6 пункту 1 викласти в такій редакції:
«6) у статті 8:у частині першій:
абзац перший доповнити словами: «а у разі, якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача»;
доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно законодавства країни реєстрації номінального утримувача/клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем/клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору»;
після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери»;
у зв’язку із цим частини другу-третю вважати частинами третьою-четвертою відповідно;
частину четверту після слів «в цінних паперах» доповнити словами «що видається депозитарною установою».
 
Враховано   абзац перший доповнити словами "а якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
частину четверту після слів "в цінних паперах" доповнити словами "що видається депозитарною установою";
 
50. У зв'язку з цим пункти 2-3 вважати пунктами 3-4 відповідно;
 
-31- Різаненко П.О.
У абзаці третьому підпункту 6 пункту 1, яким передбачено внесення змін до статті 8 Закону, слово «держателя» замінити словом «утримувача».
 
Враховано редакційно   8) пункт 9 частини восьмої статті 9 після слів "ведення рахунка" доповнити словом " (рахунків)";
9) в абзаці другому частини другої статті 14 слова "або інституційного інвестора" виключити;
 
    -32- Довбенко М.В.
Пункт 1 після підпункту 6 доповнити новими підпунктами наступного змісту:
«у статті 9
у підпункті 9 частини 8 після слів «ведення рахунка» доповнити словом « (рахунків)»
«у статті 14
у другому абзаці частини другої слова «або інституційного інвестора» видалити.»
 
Враховано    
    -33- Різаненко П.О.
Після підпункту 6 пункту 1, яким передбачено внесення змін до статті 8 Закону, пропоную доповнити Законопроект новим підпунктом 7, а саме:
«7) доповнити абзац другий частини першої статті 14 новим реченням такого змісту:
«Депозитарна установа з урахуванням вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може виконувати за межами України функції номінального утримувача відповідно до законодавства країни її реєстрації як номінального утримувача.».
У зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів пункту 1 розділу 1 Законопроекту.
 
Враховано по суті   
51. 7) у статті 18:
 
   10) у статті 18:
 
52. абзац перший після слова "депонентів, " доповнити словами "номінальних утримувачів, ";
 
-34- Довбенко М.В.
Підпункт 7 пункту 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«в абзаці першому частини другої після слів «Національним банком України» доповнити словами «та/або іноземною фінансовою установою», а після слів «на рахунок» доповнити словом « (рахунки)».
 
Враховано   абзац перший частини першої після слова "депонентів" доповнити словами "номінальних утримувачів";
абзац перший частини другої після слів "Національним банком України" доповнити словами "та/або іноземною фінансовою установою", а після слів "на рахунок" - словом " (рахунки)";
 
53. абзац перший пункту 3 викласти в наступній редакції:
 
   абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
54. "3. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку депонента, номінального утримувача або вчиняти будь-які інші дії з цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням депонента, номінального утримувача або в інших випадках, передбачених законом.";
 
-35- Різаненко П.О.
В абзаці четвертому підпункту 7 пункту 1 після слів «вчиняти будь-які інші дії з» додати слово «такими».
 
Враховано   "3. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку депонента, номінального утримувача, або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням депонента, номінального утримувача, або в інших випадках, передбачених законом";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених Комісією, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій вони зареєстровані";
 
    -36- Поляков М.А.
Підпункт 7 пункту 1 доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених Комісією, має право надавати своїм клієнтам послуги щодо обліку цінних паперів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери в іншій державі (якщо це передбачено законодавством такої держави) на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, які здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери за законодавством країни, в якій вони зареєстровані.
Вимоги щодо звітування депозитарними установами, які надають послуги, зазначені в абзаці першому частини четвертої цієї статті, та вимоги щодо країн, у яких депозитарна установа може надавати відповідні послуги, встановлюються Комісією".
 
Враховано частково    
55. 8) у статті 20:
 
-37- Різаненко П.О.
Підпункт 8 пункту 1, яким передбачено внесення змін до статті 20 Закону, пропоную після абзацу першого доповнити нормами такого змісту: «Абзац сьомий частини першої після слів «депонентів» доповнити словами «та/або номінальних утримувачів».
 
Враховано   11) у частині першій статті 20:
абзац сьомий після слова "депонентів" доповнити словами "та/або номінальних утримувачів";
 
56. пункт перший після абзацу дев'ять доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. "Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом - Національним банком України за погодженням з Комісією.";
 
   "Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", у разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
 
58. 9) у статті 21:
 
   12) у статті 21:
 
59. пункт 3 викласти в наступній редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
60. "3. У разі надходження від емітента цінних паперів або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.
 
   "3. У разі надходження від емітента цінних паперів або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.
 
61. При цьому депозитарна установа, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, дає таке розпорядження Центральному депозитарію або Національному банку України протягом одного робочого дня виключно за умови надходження від депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, розпорядження про зарахування на його рахунок відповідної кількості прав на цінні папери.";
 
   При цьому депозитарна установа, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, дає таке розпорядження Центральному депозитарію або Національному банку України протягом одного робочого дня виключно за умови надходження від депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, розпорядження про зарахування на його рахунок відповідної кількості прав на цінні папери";
 
62. абзац перший пункту 4 після слів "депонента-першого власника" доповнити словами "або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник";
 
   у частині четвертій:
абзац перший після слів "депонента-першого власника" доповнити словами "або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник";
 
63. абзац другий пункту 4 після слів "депонентів перших власників" доповнити словами "або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники.";
 
   абзац другий доповнити словами "або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники";
 
64. 10) у статті 22:
 
   13) у статті 22:
 
65. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
66. "3. Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з номінальним утримувачем, Центральним депозитарієм або Національним банком України щодо складення реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії та Національним банком України.
 
-38- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 10 пункту 1 викласти у такій редакції:
"3. Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з номінальним утримувачем та Центральним депозитарієм щодо складення такого реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії. Порядок взаємодії депозитарних установ з Національним банком України щодо складення реєстру власників іменних цінних паперів визначається цим Законом та прийнятими за погодженням з Комісією нормативно-правовими актами Національного банку України".
 
Враховано   "3. Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з номінальним утримувачем та Центральним депозитарієм щодо складення такого реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії. Порядок взаємодії депозитарних установ з Національним банком України щодо складення реєстру власників іменних цінних паперів визначається цим Законом та прийнятими за погодженням з Комісією нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
67. Номінальний утримувач зобов’язаний на запит депозитарної установи надати інформацію, визначену Комісією, про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках.
 
-39- Демчак Р.Є.
В абзаці третьому підпункту 10 пункту 1 розділу 1 після слів «та нормативно-правовими актами Комісії та» слова «Національним банком України» замінити словами «Національного банку України».
 
Враховано редакційно   Номінальний утримувач зобов’язаний на запит депозитарної установи надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках.
 
68. Депозитарна установа не несе відповідальності за не розкриття інформації в реєстрі власників іменних цінних паперів щодо власника цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі не виконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації.";
 
   Депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття інформації в реєстрі власників іменних цінних паперів щодо власника цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі невиконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації";
 
69. пункт 9 після слів "їх депонентів (клієнтів)" доповнити новими словами такого змісту ", інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, якому депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах, ";
 
   частину дев'яту після слів "їх депонентів (клієнтів)" доповнити словами "інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, якому депозитарною установою відкрито рахунок у цінних паперах";
 
70. 11) у статті 24:
 
-40- Демчак Р.Є.
Підпункт 11 викласти в такій редакції:
«11) у частині другій статті 24:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«номінальний утримувач – стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою»;
у зв’язку із цим абзаци третій - восьмий вважати абзацами четвертим- дев’ятим відповідно;
абзац шостий після слів «Центральним депозитарієм» доповнити словами «та/або Національним банком України».
 
Враховано   14) у частині другій статті 24:
 
71. пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
72. "номінальний утримувач - стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою; ";
 
-41- Довбенко М.В.
Підпункт 11 пункту 1 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«в частині другій в абзаці четвертому після слів «Центральним депозитарієм,» доповнити словами «іноземною фінансовою установою», а після слів «на її рахунку» доповнити словами « (рахунках)».
 
Враховано редакційно   "номінальний утримувач – стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою".
У зв'язку із цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
абзац п'ятий після слів "на її рахунку" доповнити словом " (рахунках)", а після слів "Центральним депозитарієм" – словами "іноземною фінансовою установою";
абзац шостий доповнити словами "та/або Національним банком України";
 
73. 12) у статті 25:
 
   15) у статті 25:
 
74. в підпункті 4) пункту 1 виключити слово "оподаткування";
 
   у пункті 4 частини першої слово "оподаткування" виключити;
 
75. після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
76. "5. У разі отримання депозитарною установою оформленого у відповідності до вимог закону запиту від суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, щодо отримання інформації про власників цінних паперів та/або належних їм цінних паперів та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана протягом наступного робочого дня після отримання відповідного запиту повідомити про це номінального утримувача. Номінальний утримувач забезпечує розкриття інформації на запит суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, в обсязі та строки, встановлені законом.
 
-42- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Поляков М.А.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:
«5. У разі отримання депозитарною установою оформленого у відповідності до вимог закону запиту від суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, щодо отримання інформації про власників цінних паперів та/або належних їм цінних паперів та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана надати наявну у неї інформацію або інформацію, яка повинна зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства, у порядку та в строки, встановлені відповідно до частини четвертої цієї статті.
Якщо запит стосується інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана протягом наступного робочого дня після отримання відповідного запиту повідомити про це номінального утримувача. Номінальний утримувач забезпечує розкриття інформації на такий запит в обсязі та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача, який укладено відповідно до вимог частини другої статті 5 цього Закону.».
 
Враховано   "5. У разі отримання депозитарною установою від суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, оформленого відповідно до вимог закону запиту щодо надання інформації про власників цінних паперів та/або належних їм цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана надати наявну у неї інформацію або інформацію, яка повинна зберігатися у неї відповідно до вимог законодавства, у порядку та строки, встановлені відповідно до частини четвертої цієї статті.
Якщо запит стосується інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана протягом наступного робочого дня після отримання відповідного запиту повідомити про це номінального утримувача. Номінальний утримувач забезпечує розкриття інформації на такий запит в обсязі та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача, який укладено відповідно до вимог частини другої статті 5 цього Закону.
 
77. Депозитарна установа не несе відповідальності за не розкриття інформації на запит суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, щодо власника цінних паперів та/або належних йому цінних паперів та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі не виконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації.".
 
   Депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття інформації на запит суб’єкта, визначеного частиною першою цієї статті, щодо власника цінних паперів та/або належних йому цінних паперів, та/або операцій з цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі невиконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації".
 
78. У зв'язку з цим пункти 5-7 вважати пунктами 6-8.
 
-43- Різаненко П.О.
Пункт 1 розділу 1 доповнити абзацами такого змісту:
"пункт 1 частини шостої викласти у такій редакції:
"1) на виконання судового рішення".
 
Враховано   У зв'язку з цим частини п'яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою;
пункт 1 частини шостої викласти в такій редакції:
"1) на виконання судового рішення".
 
79. 2. У Законі Україні "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 31, ст. 268):
 
   3. У Законі Україні "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
 
80. 1) у статті 4:
 
-44- Різаненко П.О.
Пункт 2 розділу 1 доповнити підпунктами такого змісту:
1) У статті 1:
частину другу доповнити абзацом наступного змісту:
«Термін "номінальний утримувач" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України"«;
2) у статті 2:
абзац одинадцятий частини другої, що визначає термін «професійні учасники фондового ринку» доповнити словами: «а також Центральний депозитарій цінних паперів»;
 
Враховано   1) частину другу статті 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Термін "номінальний утримувач" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України";
2) абзац одинадцятий частини другої статті 2 доповнити словами "а також Центральний депозитарій цінних паперів";
 
81. речення друге абзацу другого пункту 3 після слів "рахунок у цінних паперах" доповнити новими словами " (крім випадку, коли облік прав на цінні папери власника здійснюється на рахунку номінального утримувача у встановленому законодавством порядку).";
 
-45- Різаненко П.О.
Пункт 2 розділу 1 після підпункту 1 доповнити підпунктами такого змісту:
«2) у статті 17:
2) частину восьму статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
«вчинення правочинів між нерезидентами за межами України.»
частину дев’яту статті після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Правочини щодо цінних паперів, що вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції», які передбачають заборону або обмеження на вчинення відповідних правочинів та/або проведення відповідних фінансових операцій, є нікчемними.»
 
Враховано   3) абзац другий частини третьої статті 4 після слів "рахунок у цінних паперах" доповнити словами " (крім випадку, коли облік прав на цінні папери власника здійснюється на рахунку номінального утримувача в установленому законодавством порядку)";
4) у статті 17:
частину восьму доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"вчинення правочинів між нерезидентами за межами України";
частину дев’яту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Правочини щодо цінних паперів, вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції", що передбачають заборону або обмеження вчинення відповідних правочинів та/або проведення відповідних фінансових операцій, є нікчемними".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
82. 2) у статті 39:
 
      
83. пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
84. "Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах номінального утримувача, на підставі інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, яку номінальний утримувач повинен розкрити в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".
 
-46- Різаненко П.О.
Пропоную підпункт 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту, яким передбачено внесення змін до статті 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», виключити із законопроекту.
 
Враховано   5) у частині другій статті 42:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, на рахунку в цінних паперах якої в Центральному депозитарії обліковуються акції акціонерного товариства, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
в абзаці другому цифри і слова " (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних" замінити словами і цифрою "голосуючих акцій (5 відсотків і більше)".
 
    -47- Різаненко П.О.
Доповнити розділ 1 змінами до статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» такого змісту:
"3) у статті 42:
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, на рахунку в цінних паперах якої в Центральному депозитарії обліковуються акції акціонерного товариства, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.;»
у абзаці другому частини другої цифри і слова " (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних" замінити словами "голосуючих акцій (5 відсотків і більше)".»
 
Враховано    
85. 3. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 50-51, ст. 2057):
 
-48- Різаненко П.О.
Довбенко М.В.
Поляков М.А.
Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 50-51, ст. 2057):
у статті 1:
у частині першій:
у пункті 3 слова «від нього» виключити;
пункт 18 викласти у такій редакції:
«18) ідентифікація – заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних»;
доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
«21-1) кореспондентські відносини – це:
відносини, що виникають під час відкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунку іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;
відносини, встановлені Центральним депозитарієм з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
відносини, встановлені депозитарною установою з іноземною фінансовою установою на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача;»;
доповнити частину другу абзацом другим такого змісту:
Термін "номінальний утримувач" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України";у статті 6:
у частині другій:
у пункті 15 після слова «ідентифікації» доповнити словами «та верифікації»;
пункт 25 виключити;
абзац перший та пункт 1 частини п’ятої викласти у такій редакції:
«5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі додаткові заходи:
1) стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, у порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу:
а) збирати достатню інформацію для повного розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та встановлення репутації і якості нагляду, включаючи, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
б) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
в) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
г) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
д) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів , які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.»;
у абзаці третьому частини восьмої слова та цифри «пунктів 25 і 26» замінити словами та цифрами «пункту 26»; у статті 9:
у абзаці першому частини першої слова «ідентифікацію та» виключити;
у частині другій слова «встановив ідентифікаційні дані клієнта (представника клієнта),» замінити словами «здійснив верифікацію»;
у частині сьомій:
у абзаці першому слова «подати інформацію (офіційні документи) замінити словами «подати інформацію та/або офіційні документи»;
абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
«Інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління, що встановлені суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта), а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), не потребують верифікації, у разі відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр щодо достовірності (чинності) таких документів та/або інформації.»;
друге речення абзацу першого пункту 2 частини десятої викласти у такій редакції:
«Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.»;
у частині вісімнадцятій слова «та верифікувати» виключити;
у частині першій статті 10:
після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«відмовитися від проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації особи від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, а також встановлення вигодо одержувача є неможливим;»;
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим.
У абзаці восьмому після слів «необхідних для вивчення клієнтів» доповнити словами «та/або для виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
Враховано   5. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057 із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині першій:
у пункті 3 слова "від нього" виключити;
пункт 18 викласти в такій редакції:
"18) ідентифікація – заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних";
доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
"21-1) кореспондентські відносини – це:
відносини, що виникають під час відкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунка іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;
відносини, встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
відносини, встановлені депозитарною установою з іноземною фінансовою установою на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача";
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Термін "номінальний утримувач" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України";
2) у статті 6:
у частині другій:
пункт 15 після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";
пункт 25 виключити;
абзац перший та пункт 1 частини п’ятої викласти в такій редакції:
"5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі додаткові заходи:
1) стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, у порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу:
а) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та з'ясування її репутації і якості нагляду, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
б) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
в) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
г) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
ґ) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів";
в абзаці третьому частини восьмої слова та цифри "пунктів 25 і 26" замінити словом та цифрами "пункту 26";
 
86. 1) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
в абзаці першому частини першої слова "ідентифікацію та" виключити;
у частині другій слова "встановив ідентифікаційні дані клієнта (представника клієнта)" замінити словами "здійснив верифікацію";
у частині сьомій:
в абзаці першому слова "подати інформацію (офіційні документи)" замінити словами "подати інформацію та/або офіційні документи";
абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
"Інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління, що встановлені суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта), а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), не потребують верифікації у разі відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр щодо достовірності (чинності) таких документів та/або інформації";
друге речення абзацу першого пункту 2 частини десятої викласти в такій редакції: "Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи";
 
87. пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   у частині вісімнадцятій слова "та верифікувати" виключити;
 
88. "Вказана вимога не поширюється на відносини, пов'язані із відкриттям та обслуговуванням депозитарною установою рахунку в цінних паперах номінального утримувача у встановленому законодавством порядку.".
 
   4) у частині першій статті 10:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача є неможливим".
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;
абзац восьмий після слів "необхідних для вивчення клієнтів" доповнити словами "та/або для виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
89. 4. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 51, ст. 292):
 
-49- Різаненко П.О.
Пункт 4 розділу 1 пропоную доповнити нормами такого змісту:
частину другу статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Термін "номінальний утримувач" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України".
 
Враховано   1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
1) частину другу статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Термін "номінальний утримувач" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України";
 
90. 1) у статті 7:
 
   2) у частині другій статті 7:
 
91. доповнити після пункту 37- 11) новим пунктом такого змісту:
 
-50- Різаненко П.О.
Пункт 4 розділу 1 пропоную доповнити нормами такого змісту:
 
Враховано   пункт 4 виключити;
 
92. "37- 12) встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача в системі депозитарного обліку цінних паперів; ";
 
-51- «пункт 4 частини другої статті 7 виключити».
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 4 слова "в системі депозитарного обліку цінних паперів" замінити словами "в депозитарній установі".
 
Немає висновку   доповнити пунктом 37-13 такого змісту:
"37-13) встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі ";
 
93. 2) у статті 8:
 
      
94. доповнити після пункту 5- 4) новим пунктом такого змісту:
 
-52- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 2,3 підпункту 2 пункту 4 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«доповнити після пункту 5- 4) новими пунктами такого змісту:
«5- 5) заборонити або обмежити на строк до шести місяців проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача у разі не розкриття номінальним утримувачем інформації про власників та належні їм цінні папери та/або операції з відповідними цінними паперами у випадках, встановлених законом;
5- 6) заборонити строком від двох до трьох років проведення всіх депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача у разі систематичного (більше ніж три рази) порушення вимог щодо розкриття номінальним утримувачем інформації про власників та належні їм цінні папери та/або операції з відповідними цінними паперами у випадках, встановлених законом;»
 
Відхилено   3) статтю 8 доповнити пунктом 5-5 такого змісту:
 
95. "5- 5) заборонити або обмежити на строк до шести місяців проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача у разі не розкриття номінальним утримувачем інформації про власників та належні їм цінні папери та/або операції з відповідними цінними паперами у випадках, встановлених законом; ".
 
-53- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 2 пункту 4 викласти у такій редакції:
"5-5) у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію".
 
Враховано   "5-5) у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію".
2. У пункті 6.1 статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст.137) слова "юридичним особам – інвесторам" замінити словами "юридичним особам".
 
    -54- Демчак Р.Є.
Після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5. У пункті 6.1 статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137) слово «інвесторам» виключити».
 
Враховано редакційно    
96. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
97. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
-55- Демчак Р.Є.
У Розділі ІІ законопроекту «Прикінцеві положення»:
у пункті 1 слово «три» замінити словом «чотири»;
пункт 2 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «Національного банку України».
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
 
98. 2. Кабінету Міністрів України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-56- Різаненко П.О.
Пункт 2 розділу ІІ замінити двома пунктами такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону".
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
4. Центральному депозитарію цінних паперів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами абзацу другого частини п'ятої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України".

    -57- Різаненко П.О.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
"4. Центральному депозитарію цінних паперів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу другого частини п'ятої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України".
 
Враховано