Кількість абзаців - 38 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):
 
6. 1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити абзацами вісімнадцятим – двадцять другим такого змісту:
 
7. "військова стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у сфері оборони;
 
   "військова стандартизація – діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у сфері оборони;
 
8. військовий стандарт - стандарт, прийнятий органом військової стандартизації, що встановлює для загального і неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони і спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у зазначеній сфері. Положення цього Закону щодо військових стандартів також застосовуються до стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав - членів НАТО;
 
-1- Левченко Ю.В.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту слово "стандарт" замінити на слова "нормативний документ, заснований на консенсусі".
 
Відхилено   військовий стандарт – стандарт, прийнятий органом військової стандартизації, що встановлює для загального і неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони і спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у зазначеній сфері. Для цілей цього Закону до військових стандартів також належать стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держави – члена НАТО;
 
9. стандарт НАТО - стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований НАТО;
 
-2- Левченко Ю.В.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту після слів "НАТО – " доповнити словом "військовий".
 
Відхилено   стандарт НАТО – стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований Організацією Північноатлантичного договору;
 
10. стандарт у сфері оборони держави - члена НАТО - стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований в державі - члені НАТО;
 
-3- Левченко Ю.В.
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту після слів "НАТО – " доповнити словом "військовий".
 
Відхилено   стандарт у сфері оборони держави – члена НАТО – стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований державою – членом Організації Північноатлантичного договору;
 
11. орган військової стандартизації - орган військового управління, основна функція якого полягає в розробленні, прийнятті, скасуванні, відновленні дії, розповсюдженні та застосуванні військових стандартів.";
 
   орган військової стандартизації – орган військового управління, до функцій якого віднесено розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів";
 
12. 2) статтю 3 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) статтю 3 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. "здійснення військової стандартизації; ".
 
   "здійснення військової стандартизації".
 
14. У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять другим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцятим – двадцять другим;
 
15. 3) частину другу статті 10 після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   3) частину другу статті 10 після абзацу тринадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
16. "забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері військової стандартизації;
 
   "забезпечує нормативно-правове регулювання відносин у сфері військової стандартизації;
 
17. встановлює порядок розроблення, прийняття, скасування, відновлення дії, розповсюдження, застосування військових стандартів та змін до них;
 
   встановлює порядок розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів;
 
18. визначає орган військової стандартизації з числа підпорядкованих органів військового управління; ".
 
   визначає орган військової стандартизації з числа підпорядкованих органів військового управління".
 
19. У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - дев’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим – дев’ятнадцятим;
 
20. 4) частину третю статті 11 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   4) частину третю статті 11 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
21. "розробляє та застосовує військові стандарти відповідно до покладених завдань; ".
 
   "розробляє та застосовує військові стандарти в межах своїх повноважень".
 
22. У зв’язку з цим абзаци двадцятий та двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим та двадцять другим;
 
   У зв’язку з цим абзаци двадцятий і двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим;
 
23. 5) частину третю статті 12 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   5) частину третю статті 12 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. "розробляють та застосовують військові стандарти відповідно до покладених завдань; ".
 
   "розробляють та застосовують військові стандарти в межах своїх повноважень".
 
25. У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
   У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
26. 6) частину першу статті 13 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   6) частину першу статті 13 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
27. "розробляють та застосовують військові стандарти відповідно до покладених завдань; ".
 
   "розробляють та застосовують військові стандарти".
 
28. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
29. 2. У Законі України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058):
 
   2. У Законі України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058):
 
30. 1) у частині другій статті 2 після слів "оцінки майна" доповнити словом ", військові";
 
   1) частину другу статті 2 після слів "лікарські засоби" доповнити словами "військові стандарти";
 
31. 2) частину четверту статті 23 виключити.
 
   2) частину четверту статті 23 виключити.
 
32. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
33. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
34. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
35. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
36. забезпечити розроблення Міністерством оборони України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
   забезпечити розроблення Міністерством оборони України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
37. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України