Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України
 
   Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами) такі зміни:
 
   1. Доповнити Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), статтею 19-1 такого змісту:
 
5. 1) доповнити новою статтею 19-1 такого змісту:
 
-1- Фролов П.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту слова «план законопроектних робіт» замінити на «план законопроектної роботи».
 
Враховано      
6. «Стаття 19-1. План законопроектних робіт Верховної Ради
 
-2- Папієв М.М.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «частини першу, другу та четверту нової статті 19-1 викласти в такій редакції: «1. Верховна Рада щорічно на початку чергової сесії, яка починається першого вівторка лютого за поданням Голови Верховної Ради України затверджує план законопроектних робіт Верховної Ради з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів.
Комітети до 31 грудня року, що передує поточному, подають пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) у кількості, пропорційній кількісному складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів. 2. План законопроектних робіт Верховної Ради включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання, підстави для розроблення законопроекту, орієнтовні назву законопроекту, строки виконання, відповідальних за розроблення законопроекту, інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів. 4. Комітети подають у січні поточного року наприкінці чергової сесії Верховної Ради відповідно до календарного плану роботи сесії Верховної Ради до Верховної Ради письмовий звіт про стан виконання плану законопроектних робіт Верховної Ради за попередній рік».
 
Враховано частково   «Стаття 19-1. План законопроектної роботи Верховної Ради
 
7. 1. Верховна Рада щорічно за поданням Голови Верховної Ради затверджує план законопроектних робіт Верховної Ради з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів Верховної Ради.
 
   1. Верховна Рада щорічно на початку чергової сесії, яка починається першого вівторка лютого, за поданням Голови Верховної Ради України затверджує план законопроектної роботи Верховної Ради, узгоджений Погоджувальною радою з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів.
Комітети до 31 грудня року, що передує поточному, подають пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням Програми діяльності та орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів України.
 
8. 2. План законопроектних робіт Верховної Ради включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів.
 
   2. План законопроектної роботи Верховної Ради має містити перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання, обґрунтування необхідності розроблення законопроекту, орієнтовні назву законопроекту та строки його подання, відповідальних за розроблення законопроекту, інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів.
 
9. 3. План законопроектних робіт Верховної Ради враховується при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії Верховної Ради.
 
   3. План законопроектної роботи Верховної Ради враховується при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії Верховної Ради.
 
10. 4. Комітети не рідше, ніж раз на рік подають письмовий звіт про стан виконання плану законопроектних робіт Верховної Ради.
 
-3- Фролов П.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту «частину першу нової статті 19-1 доповнити другим абзацом такого змісту: «Комітети до 31 грудня року, що передує поточному, подають пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням програми діяльності Кабінету Міністрів України».
 
Враховано   4. Комітети у січні поточного року наприкінці чергової сесії Верховної Ради відповідно до календарного плану роботи сесії Верховної Ради подають до Верховної Ради письмовий звіт про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради за попередній рік».
 
    -4- Фролов П.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту частини другу нової статті 19-1 Регламенту Верховної Ради України викласти в такій редакції: «2. План законопроектної роботи Верховної Ради має містити перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання, обгрунтування необхідності розроблення законопроекту, орієнтовні назву законопроекту та строки його подання, відповідальних за розроблення законопроекту, інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів».
 
Враховано    
    -5- Пузійчук А.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «Пункт перший розділу Івикласти в такій редакції: «Стаття 191. План законодавчих робіт Верховної Ради
1. Верховна Рада щорічно на початку чергової сесії у лютому затверджує постановою Верховної Ради план законодавчих робіт Верховної Ради.
2. Проект плану законодавчих робіт Верховної Ради готується Апаратом Верховної Ради за поданням комітетів з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп), які визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, та подається для узгодження Погоджувальній раді, яка рекомендує його Верховній Раді для затвердження.
3. План законодавчих робіт Верховної Ради включає: перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання з назвою законопроекту та обґрунтуванням необхідності розробки і прийняття законопроекту; строк розробки та прийняття законопроекту; відповідальних за розробку законопроекту.
4. План законодавчих робіт Верховної Ради враховується при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради.
5. Комітети наприкінці кожної чергової сесії подають письмовий звіт про стан виконання плану законодавчих робіт Верховної Ради.».
 
Враховано частково в редакції пропозицій №№ 1-4   
    -6- Власенко С.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «У розділі 1 частини 1 законопроекту: «абзац 3 викласти в такій редакції: «Верховна Рада України щорічно за поданням Голови Верховної Ради України затверджує, погоджений Погоджувальною радою депутатських фракцій (депутатських груп), план законопроектних робіт Верховної Ради з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів Верховної Ради.».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 2   
    -7- Шпенов Д.Ю.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «Частину першу нової статті після слова «щорічно» доповнити словами «у лютому місяці».
 
Враховано частково в редакції пропозицій № № 2-4   
    -8- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «Абзац третій підпункту 1 пункту 1 проект (частина перша нової статті 19-1, якою доповнюється Регламент Верховної Ради України) викласти в такій редакції: «1. Верховна Рада за поданням Голови Верховної Ради затверджує план законопроектних робіт Верховної Ради на кожну чергову сесію з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів Верховної Ради та депутатських фракцій (депутатських груп)».
 
Відхилено , Оскільки 1 пропозиції № 2-4   
    -9- Шпенов Д.Ю.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «У частині другій нової статті слово «строки» замінити на слово «терміни», а після слів «за розборку законопроекту» додати слова та знаки « (комітетів, народних депутатів України, органів державної влади чи місцевого самоврядування, наукових установ, громадськості чи інших ініціаторів змін тощо)».
 
Відхилено , Оскільки 1 пропозиції №№ 2-4   
    -10- Шпенов Д.Ю.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «У частині другій нової статті після слів «та розгляду законопроектів» додати слова «, а за необхідності й рекомендований порядок підготовки законопроекту».
 
Відхилено , Оскільки 1 пропозиції № 2-4   
    -11- Шпенов Д.Ю.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «У частині третій нової статті після слів «сесії Верховної Ради України» додати слова «а також плануванні роботи Уряду та інших державних органів».
 
Враховано частково в редакції пропозицію № 3   
    -12- Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій нової статті після слів «Верховної Ради», додати слова «, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»
 
Відхилено , Статтею 9 ЗУ «Про комітети ВР України» передбачено, що інформація про діяльність комітетів розміщується на офіційному вебсайті ВР України   
    -13- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту: «Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 проект (частина четверта нової статті 19-1, якою доповнюється Регламент Верховної Ради України) викласти в такій редакції: «4. Комітети протягом десяти днів після завершення чергової сесії подають письмовий звіт про стан виконання плану законопроектних робіт Верховної Ради на відповідну чергову сесію».
 
Відхилено , Оскільки 1 пропозицію № 2   
11. 2) пункт 1 частини чотирнадцятої статті 73 виключити;
 
-14- Власенко С.В.
У підпункті 2 пункту 1 законопроекту: «Частину 2 розділу 1 законопроекту – виключити»
 
Враховано      
    -15- Пузійчук А.В.
У підпункті 2 пункту 1 законопроекту: «Пункт другий розділу Івикласти в такій редакції: «1) узгоджує проект плану законодавчих робіт Верховної Ради та рекомендує його Верховній Раді для затвердження;».
 
Відхилено , Оскільки 1 пропозицію № 14   
12. 3) у статті 78:
 
-16- Фролов П.В.
Підпункт 3 пункту 4 статті 1 проекту щодо внесення змін до статті 78 Регламенту Верховної Ради України виключити.
 
Враховано      
13. пункт 12 частини першої викласти в такій редакції:
 
      
14. «12) організовує розробку плану законопроектних робіт Верховної Ради та подає його на розгляд Верховної Ради»;
 
-17- Власенко С.В.
У частині 3 абзацу 3 законопроекту слова: «узагальнені Апаратом Верховної Ради України пропозиції комітетів та подає його на розгляд Верховної Ради» - виключити.
 
Відхилено , Оскільки 1 пропозицію № 16     
    -18- Пузійчук А.В.
Абзац третій пункту третього розділу Івикласти в такій редакції: «12) організовує розробку планів законодавчих робіт Верховної Ради;».
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію № 16   
15. доповнити новим пунктом 20-1 такого змісту:
 
-19- Власенко С.В.
У частині 3 абзаци 4,5 - виключити.
 
Враховано      
    -20- Пузійчук А.В.
Абзаци четвертий і п’ятий пункту третього розділу Івиключити.
 
Враховано    
16. «20-1) вносить подання Верховній Раді щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради в межах кошторису Верховної Ради;».
 
-21- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
Абзац другий пункту 3 «доповнити новим пунктом 20-1 такого змісту: «20-1) вносить подання Верховній Раді щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради в межах кошторису Верховної Ради;» – виключити
 
Враховано      
17. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3, який набирає чинності одночасно із змінами до Конституції України.
 
-22- Пузійчук А.В.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -23- Фролов П.В.
У пункті 2 законопроекту слова «крім абзацу другого підпункту 3, який набирає чинності одночасно із змінами до Конституції України» виключити.
 
Враховано    
18. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
19. України

   України