Кількість абзаців - 242 Таблиця поправок


Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 
   Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
 
-1- Маріковський О.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Паризької угоди.»
 
Враховано частково   Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Паризької угоди.
 
4.

 
-2- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У преамбулі після слів "виконання зобов'язань України за" додати слова "міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема" та після слів "їхніми державами-членами, з іншої сторони" додати слова "а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Паризької угоди"
 
Враховано      
5. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами перевірки звіту оператора верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;
 
-3- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Термін "верифікація" викласти нижче за терміном "верифікаційний звіт" відповідно до алфавітного порядку та замінити нумерацію пунктів відповідно
 
Враховано      
8. 2) верифікатор - юридична особа, акредитована відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», яка здійснює верифікацію;
 
   1) верифікатор - юридична особа, акредитована відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», яка проводить верифікацію;
 
9. 3) верифікаційний звіт - звіт, який видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один з таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;
 
   2) верифікаційний звіт - звіт, що видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один із таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;
3) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами такої перевірки верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;
 
10. 4) вид діяльності - діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації, та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
   4) вид діяльності - діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації, та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
11. 5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;
 
   5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;
 
12. 6) виписка з Державного реєстру установок, з яких здійснюються викиди парникових газів (далі - виписка з Державного реєстру установок), - документ в електронній або в паперовій формі, який формується та видається оператору (або уповноваженій ним особі) за результатами проведення реєстраційної дії;
 
-4- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 6 частини першої статті 1 Видалити
 
Враховано      
13. 7) внутрішня верифікаційна документація - вся внутрішня документація, підготовлена, складена та отримана верифікатором для фіксації документальних відомостей та обґрунтування діяльності, пов’язаної з верифікацією;
 
   6) внутрішня верифікаційна документація - вся внутрішня документація, підготовлена, складена та отримана верифікатором для фіксації документальних відомостей та обґрунтування діяльності, пов’язаної з верифікацією;
 
14. 8) Державний реєстр установок, з яких здійснюються викиди парникових газів (далі - Державний реєстр установок), - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки;
 
-5- Маріковський О.В.
Пункт 8) частини 1 статті 1 визначення «Державний реєстр установок, з яких здійснюються викиди парникових газів» викласти у такій редакції «Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі — Єдиний реєстр) — єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;»
 
Враховано   7) Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі — Єдиний реєстр) — єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
    -6- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "7) Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі — Єдиний реєстр) — єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів"
 
Враховано    
15. 9) джерело викидів парникових газів - окрема частина установки, з якої здійснюються викиди парникових газів, або процес в межах установки, який призводить до викидів парникових газів;
 
   8) джерело викидів парникових газів - окрема частина установки, з якої здійснюються викиди парникових газів, або процес у межах установки, який призводить до викидів парникових газів;
 
16. 10) звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;
 
   9) звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;
 
17. 11) звіт про вдосконалення - підготовлений оператором звіт, який складається з інформації про вдосконалення процесу моніторингу та інформації про усунення невідповідності даних стосовно моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором;
 
   10) звіт про вдосконалення - складений оператором звіт, що містить інформацію про вдосконалення процесу моніторингу та інформацію про усунення невідповідності даних моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором;
 
18. 12) звітний період - один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора;
 
   11) звітний період - один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора;
 
19. 13) моніторинг - збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
   12) моніторинг - збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
20. 14) оператор - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;
 
   13) оператор - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;
 
21. 15) парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2О), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;
 
   14) парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2О), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;
 
22. 16) план моніторингу - документ, в якому визначено комплекс заходів з моніторингу та який розробляється оператором на підставі типової форми стандартизованого або спрощеного плану моніторингу і подається оператором уповноваженому органу для затвердження;
 
-7- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 16 частини першої статті 1 замінити слова "типової форми стандартизованого" на слова "типових форм стандартного"
 
Враховано   15) план моніторингу - документ, який визначає комплекс заходів з моніторингу, розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором до уповноваженого органу для затвердження;
 
23. 17) реєстраційна дія - державна реєстрація установки в Державному реєстрі установок, внесення змін до записів Державного реєстру установок, скасування державної реєстрації установки в Державному реєстрі установок;
 
-8- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 17 частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "реєстраційна дія — державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі"
 
Враховано   16) реєстраційна дія — державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі;
 
24. 18) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
-9- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 18 частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів"
 
Враховано   17) уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
25. 19) установка - стаціонарне устаткування, на якому оператор провадить один чи більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на устаткуванні, та яка може впливати на викиди парникових газів.
 
-10- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 19 частини першої статті 1 слова "стаціонарне устаткування" замінити на "стаціонарний технічний об'єкт" та слова "що провадяться на устаткуванні" замінити на "що провадяться на такому об’єкті"
 
Враховано   18) установка - стаціонарний технічний об'єкт, на якому оператор провадить один або більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на такому об'єкті, та може впливати на викиди парникових газів.
 
26. 2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України,
 
   2. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
 
27. Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
 
      
28. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
29. 1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація).
 
   1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація).
 
30. Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
31. 1. Відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.
 
-11- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині першій статті 3 після слів "цим Законом" додати слова ", міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Враховано   1. Відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються Конституцією України, цим Законом, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у зазначеній сфері.
 
32. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері моніторингу, звітності та верифікації, застосовуються норми міжнародного договору України.
 
   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері моніторингу, звітності та верифікації, застосовуються норми міжнародного договору України.
 
33. Стаття 4. Основні принципи моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 4. Основні принципи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
34. 1. Основними принципами діяльності, пов’язаної із здійсненням моніторингу, звітності та верифікації, є:
 
   1. Основними принципами діяльності, пов’язаної із здійсненням моніторингу, звітності та верифікації, є:
 
35. 1) законність;
 
   1) законність;
 
36. 2) повнота, прозорість і точність моніторингу та звітності;
 
-12- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Після пункту 2 частини 1 статті 5 додати пункт 3, а саме: "3) узгодженість, порівняність та цілісність моніторингу" та пункт 4, а саме: "4) постійне вдосконалення процесу моніторингу та звітності". Відповідно, пункт 3 частини 1 статті 5 вважати пунктом 5 частини 1 статті 5.
 
Враховано   2) повнота, прозорість і точність здійснення моніторингу та звітності;
3) узгодженість, порівняність та цілісність моніторингу;
4) постійне вдосконалення процесу моніторингу та звітності;
 
37. 3) достовірність та незалежність верифікації.
 
   5) достовірність та незалежність верифікації.
 
38. Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
39. 1. Державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства здійснюють:
 
   1. Державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства здійснюють:
 
40. Кабінет Міністрів України;
 
   Кабінет Міністрів України;
 
41. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
-13- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Абзац третій пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища"
 
Враховано   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
42. уповноважений орган;
 
   уповноважений орган;
 
43. інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства.
 
   інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства.
 
44. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
45. 1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
 
   1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
 
46. 1) забезпечення проведення державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
-14- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 1 частини першої статті 6 слово "проведення" замінити на "здійснення
 
Враховано   1) забезпечення здійснення державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
47. 2) затвердження переліку видів діяльності;
 
   2) затвердження переліку видів діяльності;
 
48. 3) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   3) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
49. 4) затвердження порядку верифікації звіту оператора;
 
   4) затвердження порядку верифікації звіту оператора;
 
50. 5) затвердження порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок та порядку ведення Державного реєстру установок;
 
-15- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 5 частини 1 статті 6 Видалити
 
Враховано      
51. 6) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
   5) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
52. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
-16- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Абзац перший статті 7 викласти у такій редакції: "повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації"
 
Враховано   Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
53. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації, належить:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації, належить:
 
54. 1) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   1) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
55. 2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
56. 3) затвердження порядку функціонування електронної системи моніторингу, звітності та верифікації;
 
-17- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 3 статті 7 викласти у такій редакції: "затвердження порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі та порядку ведення Єдиного реєстру"
 
Враховано   3) затвердження порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі та порядку ведення Єдиного реєстру;
 
57. 4) затвердження типових форм стандартизованого та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимоги до їх заповнення;
 
-18- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 4 статті 7 слова "стандартизованого та спрощеного плану моніторингу" замінити словами "стандартного та спрощеного плану моніторингу" та слово "вимоги" замінити на слово "вимог"
 
Враховано   4) затвердження типових форм стандартного та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимог до їх заповнення;
 
58. 5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
   5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
59. 6) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
   6) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
60. 2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації, належить:
 
-19- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Частину другу статті 7 видалити
 
Враховано      
61. 1) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
      
62. 2) здійснення інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
      
63. 3) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
      
64. Стаття 8. Повноваження уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 8. Повноваження уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
65. 1. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
66. 1) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів та актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у сфері моніторингу, звітності та верифікації, зокрема щодо:
 
-20- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 1 частини першої статті 8 слова ", нормативно-правових актів міністерств" видалити
 
Враховано   1) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів та актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації, зокрема щодо:
 
67. а) порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок та порядку ведення Державного реєстру установок;
 
-21- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Підпункт а пункту 1 частини першої статті 8 Видалити та у зв'язку з цим змінити нумерацію підпунктів у пункті 1 частини першої статті 8
 
Враховано      
68. б) порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   а) порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
69. в) порядку верифікації звіту оператора;
 
-22- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Частину першу статті 8 доповнити пунктом "г" у такій редакції: "переліку видів діяльності"
 
Враховано   б) порядку верифікації звіту оператора;
в) переліку видів діяльності;
 
70. 2) здійснює повноваження у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
-23- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 2 частини першої статті 8 викласти у такій редакції "здійснює інформування та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації"
 
Враховано   2) здійснює інформування та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
71. 3) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією;
 
   3) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією;
 
72. 4) забезпечує функціонування електронної системи моніторингу, звітності та верифікації;
 
-24- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Підпункт 4 частини першої статті 8 Видалити та у зв'язку з цим змінити нумерацію підпунктів у частині першій статті 8
 
Враховано      
73. 5) затверджує план моніторингу та план моніторингу зі змінами;
 
   4) затверджує план моніторингу та план моніторингу із змінами;
 
74. 6) визначає обсяги викидів парникових газів у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та має право звернутися до оператора із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
-25- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 6 частини першої статті 8 слово "подання" замінити на слово "надання"
 
Враховано   5) визначає обсяги викидів парникових газів у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та має право звернутися до оператора з письмовим запитом про надання інформації, необхідної для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
75. 7) затверджує звіт про вдосконалення;
 
   6) затверджує звіт про вдосконалення;
 
76. 8) погоджує рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;
 
   7) погоджує рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;
 
77. 9) приймає звіт оператора;
 
   8) приймає звіт оператора;
 
78. 10) забезпечує ведення Державного реєстру установок, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Державного реєстру установок, збереження та захист даних, що містяться у Державному реєстрі установок;
 
-26- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 10 частини першої статті 8 викласти у такій редакції: "забезпечує ведення Єдиного реєстру, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Єдиного реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі"
 
Враховано   9) забезпечує ведення Єдиного реєстру, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Єдиного реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі;
 
79. 11) здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом України з акредитації;
 
-27- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 11 частини першої статті 8 викласти у такій редакції: "здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом України з акредитації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів"
 
Враховано   10) здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом України з акредитації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 
80. 12) бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингу, звітності та верифікації, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду у цій сфері;
 
-28- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 12 частини першої статті 8 слова "у цій сфері" замінити на слова "в цій сфері"
 
Враховано   11) бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингу, звітності та верифікації, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду у зазначеній сфері;
 
81. 13) здійснює інші функції у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
-29- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити статтю 8 частиною другою такого змісту: "2. Уповноважений орган має право уповноважити підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, на здійснення окремих функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації"
 
Враховано   12) здійснює інші функції у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
2. Уповноважений орган має право уповноважити підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, на здійснення окремих функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
82. Стаття 9. Реєстрація установок у Державному реєстрі установок
 
-30- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти абзац перший статті 9 у такій редакції: "Реєстрація установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації"
 
Враховано   Стаття 9. Реєстрація установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
83. 1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Державному реєстрі установок.
 
-31- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти абзац перший частини першої статті 9 у такій редакції: "1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі.
 
Враховано   1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі.
 
84. Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, наведеною в порядку реєстрації установок у Державному реєстрі установок, і документ, який містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Державного реєстру установок та видає її оператору (або уповноваженій ним особі).
 
-32- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти абзац другий частини першої статті 9 у такій редакції: "для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, затвердженою у порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі, і документ, який містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Єдиного реєстру та видає її оператору або уповноваженій ним особі"
 
Враховано   Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, визначеною порядком державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі, і документ, що містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Єдиного реєстру та видає її оператору або уповноваженій ним особі.
 
85. У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Державного реєстру установок протягом 10 робочих днів.
 
-33- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці третьому частини першої статті 9 слова "Державного реєстру установок" замінити на слова "Єдиного реєстру"
 
Враховано   У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор протягом 10 робочих днів зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Єдиного реєстру.
 
86. Стаття 10. Організація та здійснення моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 10. Організація та здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
87. 1. Моніторингу підлягають викиди парникових газів в результаті провадження оператором видів діяльності на установці.
 
   1. Моніторингу підлягають викиди парникових газів у результаті провадження оператором видів діяльності на установці.
 
88. 2. Моніторинг здійснюється оператором відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. Підстави для застосування оператором стандартизованого або спрощеного плану моніторингу визначаються порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
-34- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині другій статті 10 слово "стандартизованого" замінити на слово "стандартного"
 
Враховано   2. Моніторинг здійснюється оператором відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. Підстави для застосування оператором стандартного або спрощеного плану моніторингу визначаються порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
89. Для затвердження плану моніторингу оператор подає:
 
-35- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці другому частини другої статті 10 після слова "оператор" додати слова "або уповноважена ним особа"
 
Враховано   Для затвердження плану моніторингу оператор або уповноважена ним особа подає:
 
90. заяву;
 
   1) заяву;
 
91. план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   2) план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
92. підтвердження відповідності визначення обсягу викидів парникових газів та заходів, передбачених планом моніторингу, вимогам порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   3) підтвердження відповідності визначення обсягу викидів парникових газів та заходів, передбачених планом моніторингу, вимогам порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
93. документи, які обґрунтовують застосування оператором методики моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів.
 
   4) документи, що обґрунтовують застосування оператором методики моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів.
 
94. У разі наявності істотних змін до плану моніторингу, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор подає уповноваженому органу для затвердження заяву, план моніторингу зі змінами та документи, якими обґрунтовується необхідність внесення змін до плану моніторингу.
 
-36- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці сьомому частини другої статті 10 після слова "оператор" додати слова "або уповноважена ним особа"
 
Враховано   У разі наявності істотних змін до плану моніторингу, визначених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор або уповноважена ним особа подає до уповноваженого органу для затвердження заяву, план моніторингу із змінами та документи, що обґрунтовують необхідність внесення змін до плану моніторингу.
 
95. У випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор розробляє звіт про вдосконалення та подає його уповноваженому органу для затвердження разом із заявою. Звіт про вдосконалення розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
-37- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Абзац восьмий частини другої статті 10 викласти у такій редакції: "у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, розробляється звіт про вдосконалення та подається уповноваженому органу для затвердження разом із заявою. Звіт про вдосконалення розробляється оператором за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації"
 
Враховано   У випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, розробляється звіт про вдосконалення, який разом із заявою подається до уповноваженого органу для затвердження. Звіт про вдосконалення розробляється оператором за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
96. 3. За результатами моніторингу розробляється звіт оператора, який підлягає верифікації. Звіт оператора розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   3. За результатами моніторингу розробляється звіт оператора, який підлягає верифікації. Звіт оператора розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
97. Верифікатор здійснює верифікацію на підставі договору, укладеного з оператором.
 
   Верифікатор проводить верифікацію на підставі договору, укладеного з оператором.
 
98. 4. Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для здійснення верифікації (виїзна верифікація).
 
   4. Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для проведення верифікації (виїзна верифікація).
 
99. У випадках та у порядку, що передбачені порядком верифікації звіту оператора, верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації.
 
-38- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 10 слова "у порядку, що передбачені" замінити на слова "порядку, передбачених"
 
Враховано   У випадках, передбачених порядком верифікації звіту оператора, верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації.
 
100. Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню уповноваженим органом.
 
-39- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У абзаці третьому частини четвертої статті 10 після слів "погодженню уповноваженим органом" додати слова "крім випадків, передбачених порядком верифікації звіту оператора, затвердженим Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню уповноваженим органом, крім випадків, передбачених порядком верифікації звіту оператора, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
101. Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор подає уповноваженому органу заяву, рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації, результати аналізу ризиків, що можуть виникнути у разі нездійснення виїзної верифікації, та підтвердження відповідності критеріям здійснення невиїзної верифікації, визначених порядком верифікації звіту оператора.
 
-40- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці четвертому частини четвертої статті 10 слова "у разі нездійснення" замінити словами "в разі нездійснення" та слово "визначених" словом "визначеним"
 
Враховано   Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор подає до уповноваженого органу заяву, рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації, результати аналізу ризиків, що можуть виникнути в разі непроведення виїзної верифікації, та документи на підтвердження відповідності критеріям проведення невиїзної верифікації, визначеним порядком верифікації звіту оператора.
 
102. 5. На підставі інформації, отриманої під час верифікації, оператору видається верифікаційний звіт, який повинен містити висновок верифікатора за результатами верифікації. Підстави для визнання верифікатором за результатами верифікації звіту оператора задовільним або незадовільним встановлюються порядком верифікації звіту оператора.
 
   5. На підставі інформації, отриманої під час верифікації, оператору видається верифікаційний звіт, що має містити висновок верифікатора за результатами верифікації. Підстави для визнання верифікатором за результатами верифікації звіту оператора задовільним або незадовільним встановлюються порядком верифікації звіту оператора.
 
103. 6. Звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, подається уповноваженому органу разом з верифікаційним звітом та заявою про прийняття звіту оператора не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.
 
   6. Звіт оператора, визнаний за результатами верифікації задовільним, подається до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом та заявою про прийняття звіту оператора не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.
 
104. Документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
-41- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Абзац другий частини шостої статті 10 викласти у такій редакції: "документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі через Єдиний реєстр з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису"
 
Враховано   Документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані до уповноваженого органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі через Єдиний реєстр із дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
105. Уповноважений орган протягом 30 календарних днів з дня подання оператором документів для прийняття звіту оператора:
 
-42- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Абзац третій частини шостої статті 10 викласти у такій редакції: "Уповноважений орган протягом 20 робочих днів з дня подання документів для прийняття звіту оператора:"
 
Враховано   Уповноважений орган протягом 20 робочих днів з дня подання документів для прийняття звіту оператора:
 
106. перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для відмови у прийнятті звіту оператора;
 
-43- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Абзац четвертий частини шостої статті 10 викласти у такій редакції: "перевіряє подані документи на відповідність вимогам законодавства;"
 
Враховано   перевіряє подані оператором документи на відповідність вимогам законодавства;
 
107. приймає рішення про прийняття звіту оператора;
 
   приймає рішення про прийняття звіту оператора;
 
108. у разі відмови у прийнятті звіту оператора повертає йому подані документи разом з вмотивованим висновком.
 
   повертає оператору подані документи разом із вмотивованим висновком у разі відмови у прийнятті звіту оператора.
 
109. Прийняття звіту оператора здійснюється на безоплатній основі.
 
   Прийняття звіту оператора здійснюється на безоплатній основі.
 
110. У прийнятті звіту оператора може бути відмовлено у разі:
 
   У прийнятті звіту оператора може бути відмовлено у разі:
 
111. подання документів неналежною особою;
 
   подання документів неналежною особою;
 
112. подання неповного пакета документів для прийняття звіту оператора;
 
   подання неповного пакета документів для прийняття звіту оператора;
 
113. виявлення в документах, поданих для прийняття звіту оператора, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих для прийняття звіту оператора, недостовірних відомостей;
 
114. подання звіту оператора, який за результатами верифікації визнано незадовільним;
 
   подання звіту оператора, визнаного за результатами верифікації незадовільним;
 
115. неусунення обставини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті звіту оператора, після закінчення строку, встановленого абзацом п’ятнадцятим частини шостої цієї статті.
 
-44- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці тринадцятому частини шостої статті 10 слова "п’ятнадцятим частини шостої цієї статті" замінити на слова "п’ятнадцятим цієї частини"
 
Враховано   неусунення обставини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті звіту оператора, після закінчення строку, встановленого абзацом п’ятнадцятим цієї частини.
 
116. За наявності підстав для відмови у прийнятті звіту оператора уповноважений орган приймає рішення про відмову у прийнятті звіту оператора. У рішенні про відмову у прийнятті звіту оператора зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
   За наявності підстав для відмови у прийнятті звіту оператора уповноважений орган приймає рішення про відмову у прийнятті звіту оператора. У рішенні про відмову у прийнятті звіту оператора зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
 
117. Протягом 10 календарних днів з дати отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті його звіту, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора, при цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання.
 
-45- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці п'ятнадцятому частини шостої статті 10 слово "календарних" замінити на слово "робочих"
 
Враховано   Протягом 10 робочих днів з дня отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті звіту оператора, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора. При цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання.
 
118. 7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
-46- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити частину сьому статті 10 новим абзацом такого змісту: "У разі необхідності перевірки достовірності даних, наведених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги, у тому числі для прийняття звіту оператора, а також неподання таких документів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів (виникнення обов'язку щодо подання таких документів) проводить позапланову перевірку."
 
Враховано   7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
У разі необхідності перевірки достовірності даних, наведених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги, у тому числі для прийняття звіту оператора, а також неподання таких документів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів (виникнення обов'язку щодо подання таких документів) проводить позапланову перевірку.
 
119. Стаття 11. Адміністративні послуги у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 11. Адміністративні послуги у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
120. 1. Адміністративними послугами у сфері моніторингу, звітності та верифікації є реєстраційна дія, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації.
 
   1. До адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації (далі - адміністративна послуга) належить проведення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу із змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації.
 
121. Надання адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті (далі - адміністративна послуга), крім прийняття звіту оператора, здійснюється згідно з вимогами цієї статті. Прийняття звіту оператора здійснюється згідно з вимогами, визначеними частиною шостою статті 10 цього Закону.
 
   Надання адміністративної послуги, крім прийняття звіту оператора, здійснюється згідно з вимогами цієї статті. Прийняття звіту оператора здійснюється згідно з вимогами, визначеними частиною шостою статті 10 цього Закону.
 
122. 2. Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
-47- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти частину другу статті 11 у такій редакції: "2. Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі через Єдиний реєстр з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису."
 
Враховано   2. Заява про надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані до уповноваженого органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі через Єдиний реєстр із дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
123. 3. Уповноважений орган протягом 30 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
 
-48- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині третій статті 11 цифри "30" замінити на цифри "20"
 
Враховано   3. Уповноважений орган протягом 20 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
 
124. перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
 
   1) перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови в наданні адміністративної послуги;
 
125. перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених в документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
 
-49- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці третьому частини третьої статті 11 слова "в документах" замінити на слова "у документах"
 
Враховано   2) перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
 
126. встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства;
 
   3) встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства;
 
127. зупиняє розгляд документів, поданих для отримання адміністративної послуги, за наявності підстав, передбачених цим Законом;
 
   4) зупиняє розгляд документів, поданих для отримання адміністративної послуги, за наявності підстав, передбачених цим Законом;
 
128. приймає рішення про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
 
-50- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У абзаці шостому частини третьої статті 11 слово "відмови" замінити на слово "відмову"
 
Враховано   5) приймає рішення про надання адміністративної послуги, відмову в наданні адміністративної послуги;
 
129. у разі відмови у наданні адміністративної послуги повертає оператору подані документи разом з вмотивованим висновком.
 
   6) повертає оператору подані документи разом з вмотивованим висновком у разі відмови в наданні адміністративної послуги.
 
130. 4. Реєстраційна дія проводиться уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня подання оператором документів для її проведення.
 
-51- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині четвертій статті 11 слово "оператором" видалити
 
Враховано   4. Реєстраційна дія проводиться уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня подання документів для її проведення.
 
131. 5. Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.
 
   5. Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.
 
132. 6. Розгляд заяви та документів, поданих для отримання адміністративної послуги, зупиняється у разі подання оператором неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги відповідно до вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-52- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині шостій статті 11 слово "оператором" видалити
 
Враховано   6. Розгляд заяви та документів, поданих для отримання адміністративної послуги, зупиняється в разі подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги відповідно до вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
133. Уповноважений орган у п’ятиденний строк після подання оператором заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору.
 
   Уповноважений орган у п’ятиденний строк після подання оператором заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору.
 
134. Якщо оператор протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, крім випадків, передбачених абзацом четвертим частини шостої цієї статті, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення уповноваженого органу про відновлення розгляду заяви.
 
-53- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці третьому частини шостої статті 11 цифри "30" замінити на "20"
 
Враховано   У разі якщо оператор протягом 20 робочих днів з дня отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, крім випадків, передбачених абзацом четвертим частини шостої цієї статті, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення уповноваженого органу про відновлення розгляду заяви.
 
135. Строк виконання оператором вимог уповноваженого органу, зазначених у рішенні про зупинення розгляду заяви, поданої для проведення реєстраційної дії, становить 10 робочих днів з моменту отримання оператором відповідного рішення.
 
   Строк виконання оператором вимог уповноваженого органу, зазначених у рішенні про зупинення розгляду заяви, поданої для проведення реєстраційної дії, становить 10 робочих днів з дня отримання оператором відповідного рішення.
 
136. Перебіг строку надання адміністративної послуги продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
   Перебіг строку надання адміністративної послуги продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
137. У рішенні про зупинення розгляду зазначається вичерпний перелік документів, відсутність яких стала підставою для зупинення розгляду заяви.
 
   У рішенні про зупинення розгляду заяви зазначається вичерпний перелік документів, відсутність яких стала підставою для зупинення розгляду такої заяви.
 
138. 7. Уповноважений орган не має права вимагати від оператора надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
 
   7. Уповноважений орган не має права вимагати від оператора надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
 
139. У разі невиконання оператором зазначених у рішенні вимог у строки, встановлені у частині шостій цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
   У разі невиконання оператором зазначених у рішенні вимог протягом строку, встановленого частиною шостою цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
140. 8. У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:
 
   8. У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено в разі:
 
141. 1) подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;
 
   1) подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;
 
142. 2) подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги;
 
-54- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Пункт 2 частини восьмої статті 11 видалити та у зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів частини восьмої статті 11
 
Враховано      
143. 3) виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;
 
   2) виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;
 
144. 4) невідповідності поданих документів вимогам, установленим відповідно до цього Закону;
 
   3) невідповідності поданих документів вимогам, установленим цим Законом;
 
145. 5) після закінчення строків, установлених частиною шостою цієї статті, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.
 
-55- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 5 частини восьмої статті 11 на початку додати слово "якщо"
 
Враховано   4) якщо після закінчення строків, установлених частиною шостою цієї статті, не усунені обставини, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.
 
146. За наявності підстав для відмови у наданні адміністративної послуги уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
   За наявності підстав для відмови в наданні адміністративної послуги уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
147. У рішенні про відмову в наданні адміністративної послуги зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
   У рішенні про відмову в наданні адміністративної послуги зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
 
148. Стаття 12. Вимоги до документів, що подаються для отримання адміністративної послуги
 
   Стаття 12. Вимоги до документів, що подаються для отримання адміністративної послуги
 
149. 1. Документи, в тому числі електронні, які подаються уповноваженому органу для отримання адміністративної послуги, повинні відповідати вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-56- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині першій статті 12 слова "в тому числі електронні," видалити
 
Враховано   1. Документи, що подаються до уповноваженого органу для отримання адміністративної послуги, повинні відповідати вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
150. 2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться у документах, які подаються уповноваженому органу для проведення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення та прийняття звіту оператора несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті.
 
-57- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці першому частини другої статті 12 слова "звіту оператора несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті" викласти у такій редакції: "звіту оператора, несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини"
 
Враховано   2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, що подаються до уповноваженого органу для проведення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу із змінами, затвердження звіту про вдосконалення та прийняття звіту оператора, несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
 
151. Відповідальність за достовірність даних, що містяться у рішенні верифікатора про проведення невиїзної верифікації та верифікаційному звіті, несе верифікатор.
 
   Відповідальність за достовірність даних, що містяться в рішенні верифікатора про проведення невиїзної верифікації та верифікаційному звіті, несе верифікатор.
 
152. Стаття 13. Основні права та обов’язки оператора
 
   Стаття 13. Основні права та обов’язки оператора
 
153. 1. Оператор має право:
 
   1. Оператор має право:
 
154. 1) визначати верифікатора для здійснення ним верифікації на договірній основі з урахуванням вимог, установлених порядком верифікації звіту оператора;
 
   1) визначати верифікатора для здійснення ним верифікації на договірній основі з урахуванням вимог, установлених порядком верифікації звіту оператора;
 
155. 2) одержувати від верифікатора верифікаційний звіт за результатами здійснення ним верифікації.
 
-58- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити частину першу статті 13 новим пунктом 3 такого змісту: "здійснювати інші права відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації."
 
Враховано   2) одержувати від верифікатора верифікаційний звіт за результатами здійснення ним верифікації;
3) здійснювати інші права відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
156. 2. Оператор зобов’язаний:
 
   2. Оператор зобов’язаний:
 
157. 1) зареєструвати установку в Державному реєстрі установок;
 
-59- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти пункт 1 частини другої статті 13 у такій редакції: "зареєструвати установку в Єдиному реєстрі"
 
Враховано   1) зареєструвати установку в Єдиному реєстрі;
 
158. 2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
159. 3) подавати план моніторингу уповноваженому органу для затвердження;
 
   3) подавати план моніторингу до уповноваженого органу для затвердження;
 
160. 4) встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури обробки даних для моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів та документи, передбачені порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
-60- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У пункті 4 частини другої статті 13 після слів "парникових газів та" додати слово "надавати"
 
Враховано   4) встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури обробки даних для моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і надавати документи, передбачені порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
161. 5) подавати уповноваженому органу для затвердження звіт про вдосконалення;
 
   5) подавати до уповноваженого органу для затвердження звіт про вдосконалення;
 
162. 6) забезпечувати здійснення моніторингу викидів парникових газів відповідно до плану моніторингу;
 
   6) забезпечувати здійснення моніторингу викидів парникових газів відповідно до плану моніторингу;
 
163. 7) розробити звіт оператора та подати його на верифікацію;
 
   7) розробити звіт оператора та подати його на верифікацію;
 
164. 8) надавати верифікатору доступ до установки, об’єктів та інформації, необхідних для здійснення верифікації, в порядку, встановленому порядком верифікації звіту оператора;
 
   8) надавати верифікатору доступ до установки, об’єктів та інформації, необхідних для проведення верифікації, у порядку, встановленому порядком верифікації звіту оператора;
 
165. 9) подати звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом у строк, установлений цим Законом;
 
   9) подавати звіт оператора, що за результатами верифікації визнано задовільним, до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом протягом строку, встановленого цим Законом;
 
166. 10) враховувати рекомендації, зазначені у верифікаційних звітах,
 
   10) враховувати рекомендації, зазначені у верифікаційних звітах, під час здійснення моніторингу;
 
167. під час здійснення моніторингу;
 
      
168. 11) подавати уповноваженому органу для затвердження план моніторингу зі змінами та повідомляти уповноваженому органу про наявність підстав для внесення змін до плану моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   11) подавати до уповноваженого органу для затвердження план моніторингу із змінами та повідомляти уповноваженому органу про наявність підстав для внесення змін до плану моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
169. 12) забезпечувати зберігання документів, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, протягом встановленого строку.
 
-61- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити частину другу статті 13 новим пунктом 13 такого змісту: "здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації."
 
Враховано   12) забезпечувати зберігання документів, визначених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, протягом встановленого строку;
13) здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
170. Стаття 14. Основні права та обов’язки верифікатора
 
   Стаття 14. Основні права та обов’язки верифікатора
 
171. 1. Верифікатор має право:
 
   1. Верифікатор має право:
 
172. 1) визначати форми та методи здійснення верифікації відповідно до цього Закону, порядку верифікації звіту оператора та договору з оператором;
 
   1) визначати форми та методи проведення верифікації відповідно до цього Закону, порядку верифікації звіту оператора та договору з оператором;
 
173. 2) отримувати документи, матеріали та відомості, наявні у оператора, необхідні для проведення верифікації, в обсягах, установлених законодавством;
 
   2) отримувати документи, матеріали та відомості, наявні в оператора, необхідні для проведення верифікації, в обсягах, установлених законодавством;
 
174. 3) залучати фахівців з технічних питань для отримання висновків та роз’яснень з питань, що стосуються здійснення верифікації;
 
   3) залучати фахівців з технічних питань для отримання висновків та роз’яснень з питань щодо проведення верифікації;
 
175. 4) за умови дотримання вимог, передбачених законодавством, приймати рішення про проведення невиїзної верифікації.
 
-62- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити частину першу статті 14 новим пунктом 5 такого змісту: "здійснювати інші права відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації."
 
Враховано   4) приймати рішення про проведення невиїзної верифікації за умови дотримання вимог, передбачених законодавством;
5) здійснювати інші права відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
176. 2. Верифікатор зобов’язаний:
 
   2. Верифікатор зобов’язаний:
 
177. 1) здійснювати верифікацію звіту оператора відповідно до законодавства;
 
   1) проводити верифікацію звіту оператора відповідно до законодавства;
 
178. 2) забезпечити компетентність персоналу, залученого до діяльності з верифікації;
 
   2) забезпечити компетентність персоналу, залученого до діяльності з верифікації;
 
179. 3) підготувати та скласти внутрішню верифікаційну документацію;
 
   3) підготувати та скласти внутрішню верифікаційну документацію;
 
180. 4) забезпечити проведення внутрішньої перевірки верифікаційного звіту та внутрішньої верифікаційної документації відповідно до порядку верифікації звіту оператора;
 
   4) забезпечити проведення внутрішньої перевірки верифікаційного звіту та внутрішньої верифікаційної документації відповідно до порядку верифікації звіту оператора;
 
181. 5) підготувати та видати оператору верифікаційний звіт;
 
   5) підготувати та видати оператору верифікаційний звіт;
 
182. 6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або національного органу України з акредитації доступу до внутрішньої верифікаційної документації;
 
   6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або національного органу України з акредитації доступу до внутрішньої верифікаційної документації;
 
183. 7) зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час верифікації, не розголошувати відомостей, до яких верифікатор має доступ під час здійснення верифікації, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.
 
-63- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити частину другу статті 14 новим пунктом 8 такого змісту: "здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації."
 
Враховано   7) зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час верифікації, не розголошувати відомостей, до яких верифікатор має доступ під час проведення верифікації, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
8) здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
184. Стаття 15. Незалежність верифікатора
 
   Стаття 15. Незалежність верифікатора
 
185. 1. Верифікатор є незалежним від оператора та уповноваженого органу і неупередженим у провадженні діяльності з верифікації.
 
-64- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині першій статті 15 слово "є" замінити на слова "повинен бути"
 
Враховано   1. Верифікатор повинен бути незалежним від оператора та уповноваженого органу і неупередженим у провадженні діяльності з верифікації.
 
186. Стаття 16. Інформація про викиди парникових газів
 
   Стаття 16. Інформація про викиди парникових газів
 
187. 1. Правовий режим інформації, яка міститься у документах, що стосуються моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Правовий режим інформації, що міститься в документах щодо моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
188. 2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою і доступ до неї не може бути обмежений.
 
   2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою і доступ до неї не може бути обмежений.
 
189. Стаття 17. Участь громадськості
 
   Стаття 17. Участь громадськості
 
190. 1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також фізичні або юридичні особи, їх об’єднання, організації або групи мають такі права у сфері моніторингу, звітності та верифікації:
 
   1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також фізичні або юридичні особи, їх об’єднання, організації або групи мають такі права у сфері моніторингу, звітності та верифікації:
 
191. 1) запитувати та одержувати від органів державної влади в обсязі та порядку, встановлених законодавством, інформацію про їх діяльність у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   1) запитувати та одержувати від органів державної влади в обсязі та порядку, встановлених законодавством, інформацію про їх діяльність у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
192. 2) вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, до органів державної влади та осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань;
 
   2) вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин, що виникають у сфері моніторингу, звітності та вери-фікації, до органів державної влади та осіб, які беруть участь у прийнятті рішень із зазначених питань;
 
193. 3) проводити заходи щодо інформування населення з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації.
 
   3) проводити заходи щодо інформування населення з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації.
 
194. Законами України можуть бути визначені також інші права громадськості у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   Законами України можуть бути визначені також інші права громадськості у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
195. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
196. 1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
197. 2. Уповноважений орган може надавати відповідним органам іноземних держав і міжнародним організаціям та одержувати від них інформацію з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких було надано Верховною Радою України.
 
-65- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині другій статті 18 слова "та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких було надано Верховною Радою" видалити
 
Враховано   2. Уповноважений орган може надавати відповідним органам іноземних держав і міжнародним організаціям та одержувати від них інформацію з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації з додержанням вимог законодавства.
 
198. Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України
 
199. 1. Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   1. Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
200. Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
 
201. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
-66- Маріковський О.В.
Частину першу статті 20 проекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності протягом трьох місяців з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
 
    -67- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Частину першу статті 20 "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності протягом трьох місяців з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року."
 
Враховано частково    
    -68- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Частину першу статті 20 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Перехід на нові правила щодо обліку та звітності, пов’язані із запровадженням моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів, що матиме наслідком зміни у нарахуванні податків, здійснюється з 1 січня року, наступного за роком набуття чинності цим Законом, але не пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила».
 
Відхилено    
202. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-69- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити статтю 20 новою частиною другою такого змісту: "2. До врегулювання питання щодо функціонування Єдиного реєстру операторам або уповноваженим ними особам дозволяється подавати документи для здійснення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації у письмовій формі (на паперових носіях) особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку." та у зв'язку з цим змінити нумерацію частин статті 20 "Прикінцеві та перехідні положення"
 
Враховано   2. До врегулювання питання щодо функціонування Єдиного реєстру операторам або уповноваженим ними особам дозволяється подавати документи для здійснення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу із змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації в письмовій формі (на паперових носіях) особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
203. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-70- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти пункт перший частини другої статті 20 у такій редакції: "1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 916 такого змісту:
«Стаття 916. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів:
невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
неподання плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;
надання верифікатору чи центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів завідомо недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;
невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, -
тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню -
тягне за собою накладення штрафу на фізичних
осіб - підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";
главу 13 доповнити статтею 1721-2 такого змісту:
«Стаття 1721-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів
Порушення верифікатором процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб верифікатора від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб верифікатора від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»;
абзац перший частини першої статті 2123 після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
статтю 221 після цифр «915» доповнити цифрами «916»;
у частині першій статті 2447 слово і цифри «статтею 1889» замінити словами і цифрами «статтями 1889 та 1721-2»;
-
абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 851, 88, 881, 882, 90, 91, 915, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «915» доповнити цифрами «916» та після слів « у сфері оцінки впливу на довкілля» доповнити абзац словами «порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;"
 
Враховано   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 91-6 такого змісту:
«Стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів:
невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
неподання плану моніторингу, плану моніторингу із змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, що за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;
надання верифікатору чи центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, завідомо недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;
невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу із змінами, -
тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";
главу 13 доповнити статтею 172-1-2 такого змісту:
«Стаття 172-1-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів
Порушення верифікатором процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб верифікатора від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб верифікатора від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»;
абзац перший частини першої статті 212-3 після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
статтю 221 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6»;
у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтею 188-9» замінити словами і цифрами «статтями 172-1-2 і 188-9»;
абзац тридцятий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6», а після слів «у сфері оцінки впливу на довкілля» - словами «порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
204. доповнити Кодекс статтею 91-6 такого змісту:
 
      
205. «Стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу та
 
      
206. звітності щодо викидів парникових газів
 
      
207. Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів:
 
      
208. невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів державного реєстру установок, з яких здійснюються викиди парникових газів;
 
      
209. неподання плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;
 
      
210. надання верифікатору чи уповноваженому органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації завідомо недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;
 
      
211. невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, -
 
      
212. тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
213. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
      
214. тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»;
 
      
215. доповнити Кодекс статтею 172-1-2 такого змісту:
 
      
216. «Стаття 172-1-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів
 
      
217. Порушення верифікатором процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів відповідно до вимог законодавства, -
 
      
218. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
219. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
 
      
220. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»;
 
      
221. у статті 212-3 абзац перший частини першої після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «, «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
      
222. статтю 221 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6»;
 
      
223. у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтями 172-1, 188-9» замінити словом і цифрами «статтями 172-1, 172-1-2, 188-9»;
 
      
224. у пункті 1 частини першої статті 255:
 
      
225. в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» цифри «91-5, 164» замінити цифрами «91-5, 91-6, 164», та після слів «у сфері оцінки впливу на довкілля» доповнити абзац словами «, порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
      
226. 2) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
   2) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
227. частину першу статті 20 доповнити пунктом «с» такого змісту:
 
   частину першу статті 20 доповнити пунктом «с» такого змісту:
 
228. «с) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.»;
 
   «с) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
229. частину першу статті 20-1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
   частину першу статті 20-1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
230. «д) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.»;
 
   «д) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
231. абзац другий пункту «а» частини першої статті 20-2 після слів «про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «, про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів»;
 
   абзац другий пункту «а» частини першої статті 20-2 доповнити словами «про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів»;
 
232. 3) частину першу статті 10 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) частину першу статті 10 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
233. «верифікаторів відповідно до Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів; «.
 
   «верифікаторів відповідно до Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».
 
234. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим.
 
-71- Маріковський О.В.
У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» частину четверту статті 2 після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами «державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
4) частину четверту статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2017 р., № 4,
ст. 36) після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами «державного контролю за додержанням законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".
 
    -72- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
В абзаці третьому пункту 3 частини другої статті 20 видалити слово "відповідно"
 
Враховано    
235. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
236. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-73- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
У частині третій статті 20 слово "власні" замінити на слово "свої"
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
237. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
238. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-74- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Доповнити статтю 20 новим пунктом 4 такого змісту: "4) частину четверту статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами «державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів."
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
239. 4. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
-75- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти частину четверту статті 20 у такій редакції: "5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації."
 
Враховано   5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації.
 
240. 5. Національному органу України з акредитації розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
-76- Бондаренко О.В.
Якименко П.В.
Викласти частину п'яту статті 20 у такій редакції: "6. Національному органу України з акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів."
 
Враховано   6. Національному органу України з акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів.
 
241. Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ

   Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ