Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. вноситься народним депутатом України
 
      
2. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
-1- Стефанчук Р.О.
У назві законопроекту:
після слів «змін до» доповнити словами «статті 321-1»;
перед словом «відповідальності» доповнити словом «посилення».
Обґрунтування: оскільки відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів вже існує в Кодексі доцільно зробити уточнення, що мова йде саме про посилення існуючої відповідальності.
 
Враховано   Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
4.

 
-2- Фролов П.В.
З урахуванням змісту проекту пропоную викласти його назву в такій редакції:
«Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів».
 
Враховано   Верховна Рада України постановляє:
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
-3- Фролов П.В.
Текст проекту пропоную викласти в такій редакції:
«Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до статті 321-1 Кримінального кодексу України, (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131 із наступними змінами):
в абзаці другому частини першої слова «від трьох до п'яти років» замінити словами «від п'яти до восьми років»;
в абзаці першому частини другої після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету»;
в абзаці другому частини другої слова «від п'яти до восьми» замінити словами «від восьми до десяти»;
в абзаці другому частини третьої слова та знаки «від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі,» замінити словами та знаками «від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі,».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано частково   І. Внести до статті 321-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1. В абзаці другому частини першої слова «від трьох до п'яти років» замінити словами «від п'яти до восьми років».
 
    -4- Цимбалюк М.М.
стаття 321--1 проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» викласти у наступній редакції:
«Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.
1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою, медичним чи фармацевтичним працівником з використанням свого становища, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, або придбання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою засобів масової інформації, зокрема Інтернету, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
5. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей).»
 
Відхилено    
6. І.Внести зміни до ст. 321-1 Кримінального кодексу України, (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131):
 
-5- Стефанчук Р.О.
Абзац перший Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Внести до статті 321-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:».
Обґрунтування: відповідно до нормопроектувальної техніки.
 
Враховано      
    -6- Стефанчук Р.О.
Розділ І законопроекту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у тексті статті слова «з метою збуту» виключити.
Обґрунтування: доцільно запровадити відповідальність за фальсифікацію, незалежно від «мети збуту», оскільки досить складно довести таку мету і це перешкоджає практичному застосуванню статті.
 
Відхилено    
    -7- Устінова О.Ю.
Додати пункт 1 Розділу ІЗаконопроекту наступного змісту:
«1) У абзаці першому частини 1 після слів «завідомо фальсифікованих» доповнити словами та знаками « (умисно підроблених)»;»;
У зв’язку з цим підпункти 1-4 вважати підпунктами 2-5.
 
Відхилено    
    -8- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1) У частині 1:
у абзаці першому замість слів «або збут» записати слова «збут або закупівля за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету»;
у абзаці другому слова «від трьох до п’яти років» замінити словами «від п’яти до восьми років»;».
 
Враховано частково 1 в частині підвищення розмірів покарання у виді позбавлення волі   
7. 1)У абзаці другому частини 1 слова «від трьох до п'яти років» замінити словами «від п'яти до восьми років»;
 
-9- Стефанчук Р.О.
підпункт 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у частині першій:
а) в абзаці першому після слова «виготовлення» доповнити словом «виробництво»;
б) в абзаці другому слова «від трьох до п'яти років» замінити словами «від п'яти до восьми років».
Обґрунтування: 1) пропонується включити склад злочину «виготовлення фальсифікованих ліків» до цієї частини.
 
Враховано частково 1 в частині підвищення розмірів покарання у виді позбавлення волі     
8. 2)У абзаці першому частини 2 після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету»;
 
-10- Бакумов О.С.
У пункті 2 розділу Іслова «засобів великомасштабного поширення, зокрема» вилучити;
Обґрунтування:
Проектом не передбачено визначення терміну «засоби великомасштабного поширення». Вказаний термін використовується в статті 13 Конвенції Ради Європи «Про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я» ратифікованої Україною на підставі Закону №4908-VІ 07.06.2012 р., проте Конвенція не надає визначення вищезазначеному терміну.
 
Враховано   2. У частині другій:
абзац перший після слів «групою осіб» доповнити словами «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету»;
 
    -11- Кожем'якін А.А.
У статті 321-1:
в абзаці першому частини другої після слів «групою осіб» доповнити словами «або службовою особою з використанням службового становища»;
 
Відхилено    
    -12- Мамка Г.М.
У пункті 2 розділу Іслова «медичним або фармацевтичним працівником» вилучити;
Обґрунтування:
Недоцільним вбачається вказувати на таких суб’єктів злочину, як медичний або фармацевтичний працівник, тобто осіб, які характеризуються наявністю певних професійних обов’язків, однак не є при цьому службовими особами.
 
Відхилено    
    -13- Крулько І.І.
У частині 2) розділу 1 законопроекту (щодо редакції абзацу першого частини 2 статті 321-1 Кримінального кодексу України) слова «медичним або фармацевтичним працівником» виключити та викласти в такій редакції:
«2)У абзаці першому частини 2 після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету»;»
 
Відхилено    
    -14- -- Н.д.Василевська- Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2)У абзаці першому частини 2 після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних засобів необмеженого поширення, зокрема, Інтернету».
 
Відхилено    
    -15- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2) У абзаці першому частини 2 після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету, або за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету у великих розмірах»;».
 
Відхилено    
    -16- Стефанчук Р.О.
у частині другій:
а) в абзаці першому:
після слів «групою осіб» доповнити словами «або шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, у тому числі за допомогою засобів дистанційного зв'язку»;
слова «а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів» виключити;
б) в абзаці другому слова «від п'яти до восьми» замінити словами «від восьми до десяти»«;
Обґрунтування: 1) доцільно виключити норми проекту, які стосуються законодавчо невизначеного поняття «засоби великомасштабного поширення». Крім того, інформаційні системи та Інтернет, можуть слугувати не засобом поширення інформації щодо завідомо фальсифікованих лікарських засобів серед широкого та невизначеного кола осіб, а виключно засобом комунікації між продавцем та покупцем таких лікарських.
2) пропонується виключити «виготовлення» у зв’язку із включенням цього діяння до частини першої.
 
Враховано частково 1 в частині підвищення розмірів покарання у виді позбавлення волі   
    -17- Пасічний О.С.
У абзаці першому частини другої статті 321--1 після слів та знаків після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету»
 
Відхилено    
9. 3)У абзаці другому слова «від п'яти до восьми» замінити словами «від восьми до десяти»;
 
-18- Кожем'якін А.А.
У статті 321-1:
абзац другий частини другої викласти в такій редакції: «караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
«караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».
 
10. 4)У абзаці другому частини 3 слова та знаки «від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі,» замінити словами «довічним позбавленням волі».
 
-19- Кожем'якін А.А.
У статті 321-1:
абзац другий частини третьої слова «від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі,» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі»
 
Враховано   3. Абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна».
 
    -20- Мамка Г.М.
У пункті 4 розділу І слова «довічним позбавленням волі» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.»;
Обґрунтування:
Введення безальтернативної санкції до Кримінального кодексу (тим більш у вигляді довічного позбавлення волі), не відповідає загальновизнаним положенням доктрини кримінального права.
 
Враховано З редакційними уточненнями   
    -21- Пасічний О.С.
У абзаці другому частини третьої статті 321--1 слова «від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі,» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі»
 
Враховано    
    -22- Макаров О.А.
Пункт 4 розділу І викласти в наступній редакції:
«4) У абзаці другому частини 3 слова та знаки «від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі,» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
 
Враховано    
    -23- Крулько І.І.
Частину 4) розділу 1 законопроекту (щодо редакції абзацу другого частини 3 статті 321-1 Кримінального кодексу України) виключити.
 
Відхилено    
    -24- Стефанчук Р.О.
підпункт 4 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) в абзаці другому частини третьої слова «від восьми до десяти років» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти років».
Обґрунтування: така конструкція санкції частини 3 статті 321-1 Кримінального кодексу України дасть змогу суду призначаючи покарання, враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність, що відповідає засадничим положенням призначення покарання, у відповідності до яких особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне для її виправлення та попередження вчиненню нових злочинів.
 
Враховано    
    -25- Стефанчук Р.О.
Розділ І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, не вважаються обігом фальсифікованих лікарських засобів, якщо вони здійснюються з метою утилізації або знешкодження таких лікарських засобів у порядку, передбаченому законом».
Обґрунтування: Натомість пропонується виключити випадки притягнення до кримінальної відповідальності за транспортування та зберігання фальсифікованих ліків суб’єктів, які здійснюють це з метою їх подальшої утилізації як відходів у порядку, передбаченому законодавством (Правила утилізації та знищення лікарських засобів).
 
Відхилено    
    -26- Устінова О.Ю.
Додати пункт 6 Розділу ІЗаконопроекту наступного змісту:
«6) додати Примітку до цієї статті в такій редакції:
Під завідомо фальсифікованим (умисно підробленим) лікарським засобом слід вважати лікарський засіб, який умисно підроблений з метою видати його за справжній, а також лікарський засіб, в маркуванні якого умисно здійснено укриття відомостей щодо речовини (складу, кількісних та якісних показників тощо).»
 
Відхилено    
11. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
-27- Мамка Г.М.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити організацію заходів, спрямованих на реалізацію цього Закону.»
 
Враховано частково   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.