Кількість абзаців - 251 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
-1- Одарченко А.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів».
 
Відхилено (зміни до інших законів передбачені у Прикінцевих положеннях, що відповідає вимогам ч.8 ст.90 Регламенту ВРУ)  Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 2:
 
   1. У частині першій статті 2:
 
4. 1) у пункті 15 слово «кошти» замінити словом «надходження», а після слів «виконання робіт» доповнити словами «та цільових заходів»;
 
   1) у пункті 15 слово «кошти» замінити словом «надходження», а після слів «виконання робіт» доповнити словами «та цільових заходів»;
 
5. 2) у пункті 30 слово «плановий» виключити;
 
-2- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо змін до п.30 ч.1 ст.2 Кодексу( виключити. (йдеться про кошторис, який є плановим документом, як і бюджет)
 
Враховано      
6. 3) доповнити частину пунктом 31-1 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктом 31-1 такого змісту:
 
7. «31-1) майно бюджетної установи - у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України; «.
 
-3- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п.31-1( викласти в такій редакції: «31-1) майно бюджетної установи - майно (у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України), що належить до державної чи комунальної власності та закріплене за бюджетною установою відповідно до законодавства». (уточнення терміну для забезпечення його чіткого трактування з урахуванням зауваження ГНЕУ)
 
Враховано   «31-1) майно бюджетної установи - майно (у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України), що належить до державної чи комунальної власності та закріплене за бюджетною установою відповідно до законодавства».
 
    -4- Пузійчук А.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу Івикласти у такій редакції:
«31-1) майно, що є у державній власності та майно, що є у комунальній власності - у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України; «.
У підпункті 1 пункту 4 розділуІ:
1) в абзаці третьому слова «майна бюджетних установ» замінити словами «майна, що перебуває у державній та комунальній власності»;
2) в абзаці сьомому слова «інших державних органів» замінити словами «інших органів державної влади».
 
Враховано частково (уточнено редакцію згідно з пропозицією №3)   
    -5- Одарченко А.М.
У пункті 3 частини першої розділу першого законопроекту слова «майно бюджетної установи» замінити словами «майно, що є у державній власності».
 
Враховано частково (уточнено редакцію згідно з пропозицією №3)   
8. 2. Частину третю статті 9 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-6- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
У пункті 2 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.3 ст.9 Кодексу( цифру «4» замінити цифрами «2-1». (техніко-юридична правка для забезпечення логічного розміщення відповідного положення)
 
Враховано   2. Частину третю статті 9 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
    -7- Одарченко А.М.
Частину другу розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Частину третю статті 9 доповнити пунктом 3 такого змісту: «3) власні надходження бюджетних установ»; Пункт 3 «інші неподаткові надходження» вважати пунктом четвертим».
 
Враховано в іншій редакції (у редакції пропозиції №6)   
9. «4) власні надходження бюджетних установ; «.
 
   «2-1) власні надходження бюджетних установ».
 
10. 3. Друге речення абзацу першого частини другої статті 10 після слів «у бюджетних запитах» доповнити словами «, та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством».
 
-8- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до абз.1 ч.2 ст.10 Кодексу( викласти у такій редакції: «3. Друге речення абзацу першого частини другої статті 10 доповнити такими словами і цифрами «при цьому визначається шляхом розподілу видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) за бюджетними програмами у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) і може бути уточнена під час виконання державного бюджету (місцевого бюджету) при внесенні змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) та у разі застосування положень частини шостої статті 23 та частини другої статті 24 цього Кодексу». (для забезпечення дотримання конституційних принципів встановлення цільового спрямування коштів бюджету виключно у законі про державний бюджет (рішенні про місцевий бюджет) і визначення підстав, за яких може бути уточнена програмна класифікація)
 
Враховано   3. Друге речення абзацу першого частини другої статті 10 доповнити словами і цифрами «при цьому визначається шляхом розподілу видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) за бюджетними програмами у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) і може бути уточнена під час виконання державного бюджету (місцевого бюджету) при внесенні змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) та у разі застосування положень частини шостої статті 23 та частини другої статті 24 цього Кодексу».
 
11. 4. У статті 13:
 
   4. У статті 13:
 
12. 1) у частині четвертій:
 
   1) у частині четвертій:
 
13. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
14. «підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; «;
 
   «підгрупа 3 – плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
 
15. в абзаці дванадцятому слово «кошти» замінити словом «надходження»;
 
   в абзаці дванадцятому слово «кошти» замінити словом «надходження»;
 
16. в абзаці тринадцятому слова «вищі та професійно-технічні навчальні заклади» замінити словами «державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», а слова «вищі навчальні заклади» - словами «заклади фахової передвищої та вищої освіти»;
 
-9- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до абз.13 ч.4 ст.13 Кодексу( після слова «тринадцятому» доповнити словами «слово «кошти» замінити словом «надходження» (техніко-юридичне уточнення для узгодження із змінами до п.15 ч.1 ст.2 та абз.12 ч.4 ст.13 Кодексу)
 
Враховано   в абзаці тринадцятому слово «кошти» замінити словом «надходження», слова «вищі та професійно-технічні навчальні заклади» – словами «державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», а слова «вищі навчальні заклади» – словами «заклади фахової передвищої та вищої освіти»;
 
17. доповнити частину після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
-10- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Абзаци шостий-восьмий підпункту 1 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо доповнення ч.4 ст.13 Кодексу новим абз.( виключити. (відповідне положення не має чіткої юридичної визначеності та призведе до неоднозначного його тлумачення)
 
Враховано      
18. «Надходження у вигляді отримання майна в натуральній формі із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства виконують функції з управління майном, придбаного за рахунок коштів державного або відповідного місцевого бюджету, не відносяться до власних надходжень бюджетних установ відповідного бюджету.».
 
      
19. У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять третім;
 
      
20. 2) у частині дев’ятій слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти», а слова «вищими і професійно-технічними навчальними закладами» - словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».
 
   2) у другому реченні частини дев’ятої слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти», а слова «вищими і професійно-технічними навчальними закладами» – словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».
 
21. 5. Частину третю статті 15 доповнити пунктами 1-1 і 1-2 такого змісту:
 
-11- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункти 5 і 11, підпункт 1 пункту 12, пункт 13 та підпункт 1 пункту 16 розділу І законопроекту (щодо доповнення ч.3 ст.15 Кодексу новими п.1-1 і 1-2, доповнення ч.2 ст.24-2, 24-3 і 24-4 Кодексу новим п.1-1, змін до абз.1 ч.4 ст.30 Кодексу( виключити. (відповідні доповнення вбачаються суперечливими, насамперед в частині бюджетної методології)
 
Враховано      
22. «1-1) залишки коштів власних надходжень бюджетних установ з урахуванням статті 57 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України;
 
-12- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац другий пункту 5 розділу І виключити.
У зв’язку з цим:
абзац перший пункту 5 розділу І викласти у такій редакції: «5. Частину третю статті 15 доповнити пунктом 1-2 такого змісту: «;
в абзаці другому пункту 16 розділу І замість слів і цифр «пунктів 1-1 і 1-2» записати слова і цифри «пункту 1-2».
 
Відхилено      
23. 1-2) залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду бюджету в частині доходів, визначених частиною третьою статті 29, в частині кредитування, визначених частиною третьою статті 30, з урахуванням статті 57 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України; «.
 
-13- Кузбит Ю.М.
Доповнити розділ І законопроекту такими положеннями:
«1. Пункт 4 частини першої статті 15 доповнити словами і цифрами «включаючи залишок коштів державного бюджету, сформований за рахунок понадпланових державних запозичень, здійснених у попередньому бюджетному періоді відповідно до частини одинадцятої статті 16 цього Кодексу»;
2. Доповнити статтею 15-1 такого змісту:
«Стаття 15-1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом
1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Боргове агентство України). Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України).
2. Міністерство фінансів України здійснює контроль за управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом, забезпечуючи визначення організаційно-методологічних засад здійснення такого управління і систематичне проведення аналізу результатів та ефективності такого управління.
Рахункова палата не менше ніж один раз на три роки здійснює державний зовнішній контроль (аудит) діяльності Боргового агентства України в частині управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
3. Боргове агентство України готує щорічний звіт про результати управління державним боргом та гарантованим державою боргом і оприлюднює такий звіт на своєму офіційному сайті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним».
3. У статті 16:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова «та абзацом першим частини сьомої» замінити словами «абзацом першим частини сьомої та абзацом першим частини одинадцятої», слова і цифри «передбаченого частиною четвертою статті 15 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбаченого частиною четвертою статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини одинадцятої цієї статті»;
в абзаці другому слова «в особі члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Голова Боргового агентства України), за дорученням Міністра фінансів України»;
2) у частині п’ятій слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
3) у частині шостій: в абзаці першому слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»; перше речення абзацу другого доповнити словами «та Рахункову палату»;
4) у частині сьомій: в абзаці першому слова «Міністр фінансів України» замінити словами «та валютних рахунків державного бюджету Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України», в абзаці другому слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
5) в абзаці першому частини восьмої слова «Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України» замінити словами «Голова Боргового агентства за погодженням з Міністром фінансів України»;
6) в абзаці другому частини дев’ятої слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
7) у другому реченні частини десятої слова «у двомісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України» замінити словами і цифрою «щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому»;
8) доповнити частиною одинадцятою такого змісту: «11. З метою ефективного управління державним боргом за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, за сприятливих умов на фінансовому ринку можуть здійснюватися державні запозичення понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України, за умови виконання у поточному бюджетному періоді плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету (з урахуванням можливого збільшення такого плану у разі застосування положень частини четвертої статті 15 цього Кодексу), в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на погашення державного боргу у першому кварталі наступного бюджетного періоду, із збереженням отриманих коштів на кінець поточного бюджетного періоду. Такі кошти спрямовуються на фінансування державного бюджету у наступному бюджетному періоді з відповідним зменшенням обсягів державних запозичень на наступний бюджетний період, визначених законом про Державний бюджет України, з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету».
4. У статті 17:
1) у частині першій: в абзаці другому слово «часткового» виключити; в абзаці третьому слова «повного або часткового» виключити; в абзаці четвертому слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
2) у першому реченні абзацу третього частини третьої слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України», слова «територіальною громадою міста» замінити словами «обласною радою чи територіальною громадою міста»;
3) в абзаці другому частини восьмої слова «Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються» замінити словами «Якщо договором, укладеним із суб’єктом господарювання, передбачаються»;
4) у частинах одинадцятій і дванадцятій слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
5. Абзац перший частини четвертої статті 18 викласти у такій редакції: «4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Боргове агентство України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а Міністерство фінансів України веде Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій. Інформація з відповідних реєстрів щомісячно публікується на офіційних сайтах Боргового агентства України та Міністерства фінансів України».
6. Частину сьому статті 74 викласти у такій редакції: «7. Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом трьох наступних років».
7. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
1) доповнити пунктом 3-5 такого змісту:
«3-5. Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом до початку функціонування Боргового агентства України»;
2) у пункті 35:
в абзаці першому слова «в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
в абзаці другому слова «Міністр фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
в абзаці третьому слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
абзац четвертий викласти у такій редакції: «Якщо очікуваний обсяг видатків на виплати за державними деривативами перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України та Рахункову палату. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких видатків Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України»;
3) пункт 37 виключити».
У розділі ІІ законопроекту:
пункт 1 доповнити щодо набрання чинності з дня, наступного за днем опублікування відповідного закону, положеннями, якими передбачені зміни до п.4 ч. 1 ст.15 Кодексу та доповнення ст.16 Кодексу новою ч.11, а також пунктом 3 розділу ІІ;
пункт 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«__) абзац п’ятий частини першої статті 26 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) викласти в такій редакції: «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, -щодо реклами державних цінних паперів»;
__) у Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
в абзаці третьому частини четвертої, частині десятій статті 10, частині третій статті 11 слова «Міністерство фінансів України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом» у відповідному відмінку;
у частинах восьмій і дев’ятій статті 10, абзаці п’ятому частини четвертої і частині сьомій статті 11, абзаці першому частини сьомої статті 17, абзаці сімнадцятому частини п’ятої статті 40 слова «Міністерство фінансів України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики» у відповідному відмінку»;
у пункті 3: в абзаці першому слово «двомісячний» замінити словом «тримісячний»; доповнити підпунктом 1 (з уточненням нумерації наступних підпунктів) такого змісту: «1) вжити заходів щодо утворення та забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом»;
(пропозиція підготовлена на основі пропозиції Мінфіну щодо врахування положень законопроекту за реєстр. №2104, уточнених з урахуванням зауважень ГНЕУ та інших зауважень)
$23
#21201
Доповнити розділ І законопроекту такими положеннями:
1. Частину 4 статті 14 викласти у такій редакції:
«4. Перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду, а також залишок бюджетних коштів, сформований за рахунок понадпланових надходжень від державних запозичень (з урахуванням положень частини п’ятої статті 15 цього Кодексу), становить вільний залишок бюджетних коштів, який використовується на здійснення витрат бюджету згідно із законом про Державний бюджет України та/або змінами до нього (змінами до рішення про місцевий бюджет).».
2. У статті 15:
1) частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) залишок бюджетних коштів, сформований за рахунок понадпланових надходжень від державних запозичень, здійснених у попередньому бюджетному періоді відповідно до частини 11 статті 16 цього Кодексу.»;
2) доповнити частиною 5 такого змісту:
«5. На суму залишку бюджетних коштів, сформованого за рахунок понадпланових надходжень від державних запозичень, здійснених у попередньому бюджетному періоді відповідно до частини 11 статті 16 цього Кодексу, зменшується обсяг державних запозичень поточного бюджетного періоду порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, шляхом збільшення обсягу вільного залишку бюджетних коштів на початок бюджетного періоду з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету поточного бюджетного періоду.».
3. У статті 16:
1) назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та правочинів з державним (місцевим) боргом»;
2) абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. Державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України (крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини сьомої цієї статті), з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду (крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 15 цього Кодексу).»;
3) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень за дорученням члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики (далі - Міністра фінансів України) належить державі в особі керівника центрального органу виконавчої влади, що спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України та реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Голова Боргового агентства України)»;
4) частину 5 викласти в такій редакції:
«5. Під час здійснення державних запозичень, правочинів з державним боргом відповідно до частини сьомої цієї статті Голова Боргового агентства України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням таких запозичень та правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов'язань.»;
5) в абзаці першому частини 6 слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
6) абзац другий частини 6 викласти в такій редакції:
«Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Боргове агентство України невідкладно інформує про це Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України та Рахункову палату України. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України.»;
7) абзац перший частини 7 викласти в такій редакції:
«7. З метою ефективного управління державним (місцевим) боргом та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку та валютних рахунків державного бюджету Голова Боргового агентства України від імені України за погодженням з Міністром фінансів України (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада, міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань (боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.»;
8) абзац другий частини 7 викласти в такій редакції:
«Боргове агентство України (місцевий фінансовий орган) може залучати суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових, юридичних та інших послуг, необхідних для управління державним (місцевим) боргом, за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного (місцевого) боргу.»;
9) абзац перший частини 8 викласти в такій редакції:
«8. Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України має право здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду»;
10) в абзаці другому частини 9 слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
11) частину 10 викласти у такій редакції:
«10. Стратегія управління державним боргом - документ, який складається на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період, показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України на відповідний період та визначає засади управління державним боргом на середньостроковий період.
Стратегія розробляється Міністерством фінансів України з урахуванням пропозицій, поданих Борговим агентством України, та затверджується Кабінетом Міністрів України щороку, не пізніше 1 червня»;
12) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Державні запозичення в обсягах, що перевищують обсяги, визначені законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період, можуть здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, за умови виконання плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету поточного бюджетного періоду, із спрямуванням отриманих коштів виключно на фінансування державного бюджету наступного бюджетного періоду».
4. У статті 17:
1) у абзаці першому частини першої слова «часткового» виключити;
2) У абзаці другому частини першої слова «повного або часткового» виключити;
3) абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:
«Відповідні правочини щодо надання державних гарантій вчиняє Голова Боргового агентства України. Під час надання державних гарантій Голова Боргового агентства України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням таких правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов'язань»;
4) абзац третій частини 3 викласти в такій редакції:
«Обов’язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії є укладення договору між Борговим агентством України (відповідним місцевим фінансовим органом) та суб’єктом господарювання про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) за виконання гарантійних зобов'язань. Істотними умовами такого договору мають бути зобов'язання суб'єкта господарювання: »;
5) абзац другий частини 8 викласти у такій редакції:
«Якщо договором, укладеним із суб’єктом господарювання, передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).»;
6) в абзацах першому, другому частини 11 слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
7) у частині 12 слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України».
5. Абзац перший частини 4 статті 18 викласти у такій редакції:
«4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Боргове агентство України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а Міністерство фінансів України - Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій. Інформація з відповідних реєстрів щомісячно публікується на офіційних сайтах Боргового агентства України та Міністерства фінансів України».
6. Частину 7 статті 74 глави 11 викласти у такій редакції:
«7. Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та/або сплати будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради за рішенням Кабінету Міністрів України можуть бути позбавлені права здійснювати нові місцеві запозичення протягом п’яти наступних років.».
7. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
1) в абзаці першому пункту 35 слова «в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
2) в абзаці другому пункту 35 слова «Міністр фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України»;
3) в абзаці третьому пункту 35 слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
4) абзац четвертий пункту 35 викласти у такій редакції:
«З моменту виникнення підстав для здійснення видатків на виплати за державними деривативами відповідно до умов розміщення Боргове агентство України передбачає такі видатки в пропозиціях до проектів Бюджетної декларації та державного бюджету на плановий бюджетний період. Якщо очікуваний обсяг видатків на виплати за державними деривативами перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Боргове агентство України невідкладно інформує про це Міністерство фінансів України та Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікувані видатки Державного бюджету України Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України»;
5) пункт 37 виключити».
У розділі ІІ законопроекту:
- пункт 1 доповнити словами і цифрами «крім змін до статей 14 та 15, які набувають чинності з дня, наступного за днем опублікування».
- доповнити положеннями такого змісту:
«1. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) вжити заходів щодо утворення та діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
2. До моменту початку функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, функції з управління державним боргом здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики.
3. Внести такі зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268): «у абзаці третьому пункту 4, у пункті 8, у пункті 9 та у пункті 10 статті 10, у пункті 3, у абзаці п’ятому пункту 4 та у пункті 7 статті 11, у абзаці першому пункту 7 статті 17, у абзаці шостому підпункту 10 пункту 5 і статті 40 слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом» у відповідних відмінках».
5. Внести таку зміну до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62): «у абзаці п’ятому частини першої статті 26 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом».».
(пропозиція Мінфіну щодо врахування положень законопроекту за реєстр. №2104, уточнених з урахуванням зауважень ГНЕУ та інших зауважень)
 
Враховано частково (див. пропозицію №13)  5. Пункт 4 частини першої статті 15 доповнити словами і цифрами «включаючи залишок коштів державного бюджету, сформований за рахунок понадпланових державних запозичень, здійснених у попередньому бюджетному періоді відповідно до частини одинадцятої статті 16 цього Кодексу».
6. Доповнити статтею 15-1 такого змісту:
«Стаття 15-1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом
1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Боргове агентство України). Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України).
2. Міністерство фінансів України здійснює контроль за управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом, забезпечуючи визначення організаційно-методологічних засад здійснення такого управління і систематичне проведення аналізу результатів та ефективності такого управління.
Рахункова палата не менше ніж один раз на три роки здійснює державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) діяльності Боргового агентства України в частині управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
3. Боргове агентство України готує щорічний звіт про результати управління державним боргом та гарантованим державою боргом і оприлюднює такий звіт на своєму офіційному сайті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним».
7. У статті 16:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова «та абзацом першим частини сьомої» замінити словами «абзацом першим частини сьомої та абзацом першим частини одинадцятої», слова і цифри «випадку, передбаченого частиною четвертою статті 15 цього Кодексу» – словами і цифрами «випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини одинадцятої цієї статті»;
в абзаці другому слова «в особі члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Голова Боргового агентства України), за дорученням Міністра фінансів України»;
2) у частині п’ятій слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України»;
3) у частині шостій:
в абзаці першому слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
перше речення абзацу другого доповнити словами «та Рахункову палату»;
4) у частині сьомій:
в абзаці першому слова «Міністр фінансів України» замінити словами «та валютних рахунків державного бюджету Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Основні умови правочинів з державним боргом, що здійснюються у поточному бюджетному періоді на суму, яка перевищує 5 відсотків обсягу державного боргу на кінець попереднього бюджетного періоду, визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
в абзаці третьому слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
5) в абзаці першому частини восьмої слова «Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
6) в абзаці другому частини дев’ятої слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України»;
7) у другому реченні частини десятої слова «у двомісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України» замінити словами і цифрою «щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому»;
8) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. З метою ефективного управління державним боргом за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, за сприятливих умов на фінансовому ринку можуть здійснюватися державні запозичення понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України, за умови виконання у поточному бюджетному періоді плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету (з урахуванням можливого збільшення такого плану в разі застосування положень частини четвертої статті 15 цього Кодексу) в обсязі, що не перевищує 25 відсотків плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету на поточний бюджетний період, із збереженням отриманих коштів на кінець поточного бюджетного періоду. Такі кошти спрямовуються на фінансування державного бюджету в наступному бюджетному періоді з відповідним зменшенням обсягів державних запозичень на наступний бюджетний період, визначених законом про Державний бюджет України, з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету».
8. У статті 17:
1) у частині першій:
в абзаці другому слово «часткового» виключити;
в абзаці третьому слова «повного або часткового» виключити;
в абзаці четвертому слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України»;
2) у першому реченні абзацу третього частини третьої слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України», слова «чи територіальною громадою міста» – словами «обласною радою чи територіальною громадою міста»;
 
24. 6. Абзац другий частини другої статті 17 викласти в такій редакції:
 
-14- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 6 розділу І законопроекту (щодо змін до абз.2 ч.2 ст.17 Кодексу( виключити. (відповідне питання потребує додаткового опрацювання з урахуванням норм закону «Про інвестиційну діяльність» та у зв’язку із запровадженням державно-приватного партнерства)
 
Враховано   3) у частині четвертій слова «за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій» замінити словами «внаслідок залучення кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, включаючи рекредитування відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 30 цього Кодексу»;
 
    -15- Забуранна Л.В.
Пункт шостий розділу І проекту викласти у такій редакції:
«6. У статті 17:
1) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим та здійснюють реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій. При цьому право власності на об’єкт інвестицій залишається за суб’єктом господарювання комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим; «;
2) частину четверту викласти у редакції:
«4. Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками), що залучаються для реалізації інвестиційних проектів за рахунок фінансування від міжнародних фінансових організацій, в тому числі шляхом рекредитування відповідно до пункту 1 частини чотири статті 30 цього Кодексу).».
 
Враховано частково (щодо змін до ч.4 ст.17 Кодексу – а саме слова «за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій» замінити словами «внаслідок залучення кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, включаючи рекредитування відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 30 цього Кодексу»)   
25. «Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим та здійснюють реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій. При цьому право власності на об’єкт інвестицій залишається за суб’єктом господарювання комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим; «.
 
-16- Пузійчук А.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу Ідруге речення виключити.
 
Враховано   4) в абзаці другому частини восьмої слова «Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються» замінити словами «Якщо договором, укладеним із суб’єктом господарювання, передбачаються»;
5) у частинах одинадцятій і дванадцятій слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Боргове агентство України».
9. У статті 18:
1) абзац перший частини першої після слова «державою» доповнити словами « (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста)»;
2) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Боргове агентство України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а Міністерство фінансів України веде Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій. Інформація з відповідних реєстрів щомісячно публікується на офіційних сайтах Боргового агентства України та Міністерства фінансів України».
 
    -17- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«__. Абзац перший частини першої статті 18 після слова «державою» доповнити словами « (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста)».
__. У підпункті 2 частини другої статті 76 слова «і місцевого боргу» замінити словами «місцевого боргу і гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу».»
(для узгодження з п.4 ч.7 ст.75-1 Кодексу)
 
Враховано    
26. 7. Частину третю статті 20 після слів «соціального розвитку» доповнити словами «, а також в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством».
 
-18- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункти 7 і 9 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.3 ст.20 і ч.2 ст.24 Кодексу( виключити. (для недопущення довільного трактування відповідних норм в процесі застосування та узгодження з вимогами бюджетного законодавства щодо обов’язкової прив’язки бюджетних програм до закону про державний бюджет (рішення про місцевий бюджет))
 
Враховано      
27. 8. У статті 23:
 
-19- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Пункт 8 частини першої законопроєкту щодо внесення змін до статті 23 виключити з огляду на те, що бюджетні призначення мають визначитися законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.
 
Враховано частково (виключено зміни до ч.6 і ч.7 ст.23 Кодексу)  10. У статті 23:
 
    -20- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Пункт 8 частини першої законопроекту щодо внесення змін до статті 23 виключити з огляду на те, що бюджетні призначення мають визначитися законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.
 
Враховано частково (виключено зміни до ч.6 і ч.7 ст.23 Кодексу)   
28. 1) перше і друге речення частини шостої викласти в такій редакції: «Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів або від одного відповідального виконавця бюджетних програм до іншого відповідального виконавця бюджетних програм одного головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів або іншим відповідальним виконавцем бюджетних програм, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та може передбачатися визначення нових бюджетних програм.»;
 
-21- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 1 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.6 ст.23 Кодексу( виключити. (для узгодження з визначенням терміну «бюджетне призначення» у п.8 ч.1 ст.2 Кодексу та іншими положеннями Кодексу, що унормовують повноваження головного розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця)
 
Враховано      
29. 2) частину сьому після слів «в розрізі економічної класифікації видатків бюджету» доповнити словами «, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання»;
 
-22- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 2 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.7 ст.23 Кодексу( виключити. (оскільки суперечить ч.8 ст.23 Кодексу)
 
Враховано      
30. 3) частину восьму після слів «збільшення видатків розвитку» доповнити словами «та надання кредитів з бюджету»;
 
-23- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 3 пункт 8 розділу Івикласти у такій редакції: «3) частину восьму після слів «а також» доповнити словами «за бюджетною програмою». (для забезпечення однозначного трактування норм ч.7 і ч.8 ст.23 Кодексу)
 
Враховано   1) у частині восьмій слова і цифри «частини шостої статті 102 та» виключити, а після слів «а також» доповнити словами «за бюджетною програмою»;
 
31. 4) частину дев’яту виключити.
 
-24- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 4 пункту 8 розділу І виключити.
 
Відхилено (змінено процедуру розподілу зазначених коштів для своєчасного забезпечення регіонів відповідними товарами та оперативного перерозподілу між регіонами за потреби)  2) частину дев’яту виключити.
 
32. 9. Частину другу статті 24 після слів «органами місцевого самоврядування» доповнити словами «та передбачають визначення нових бюджетних програм».
 
      
33. 10. У статті 24-1:
 
-25- Горват Р.І.
Петьовка В.В.
Поляк В.М.
Лунченко В.В.
Пункт 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У статті 24-1 в абзаці другому частини другої слова «державних і комунальних навчальних та медичних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів освіти та охорони здоров’я, а також розвиток гірських населених пунктів».
Абзац другий частини першої статті 24-1 Кодексу залишити без змін.
 
Враховано частково (виключено зміни до абз.2 ч.1 ст.24-1 Кодексу щодо зменшення обсягу ДФРР)     
    -26- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Пункт 10 частини першої законопроекту щодо внесення змін до статті 24-1 виключити з огляду на неприпустимість зменшення обсягу державного фонду регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.
 
Враховано частково (виключено зміни до абз.2 ч.1 ст.24-1 Кодексу щодо зменшення обсягу ДФРР)   
    -27- Лопушанський А.Я.
Внести такі зміни до статті 24-1 Кодексу:
1. Абзац другий частини першої статті 24-1 викласти в наступній редакції:
«При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період».
2. Частину першу статті 24-1 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«До державного фонду регіонального розвитку додатково можуть зараховуватися також кошти, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ для цілей регіонального розвитку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку».
3. Частину другу статті 24-1 викласти в наступній редакції:
«2. Кошти державного фонду регіонального розвитку, що формуються відповідно до абзацу другого частини першої цієї статті, спрямовуються на виконання програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку, а також на реалізацію проектів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету» з дотриманням таких критеріїв розподілу:
1) дві третини - на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та проектів розвитку об’єднаних територіальних громад), які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку, та розроблені на основі технічних завдань на проекти регіонального розвитку відповідно до планів заходів з реалізації таких стратегій (далі - програми і проекти регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку), в тому числі на реалізацію проектів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»;
2) одна третина - на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, та розроблені відповідно до плану заходів з її реалізації, та заходів з реалізації державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів (далі - програми і проекти регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку)».
4. Абзац четвертий частини третьої статті 24-1 викласти в наступній редакції:
«2) 20 відсотків коштів - для фінансування програм і проектів, які спрямовані на зменшення соціально-економічних диспропорцій або заходів стимулювання розвитку депресивних територій відповідно до закону».
 
Враховано частково (збережено чинну редакцію абз.2 ч.1 ст.24-1 Кодексу щодо обсягу ДФРР, яка відповідає п.1 цієї пропозицій, разом з тим п.2 і п.3 цієї пропозиції є подібними до положень урядового законопроекту за реєстр. №2202, який має розглядатися окремо)   
34. 1) в абзаці другому частини першої слова «не менше» замінити словами «не більше»;
 
-28- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І законопроекту (щодо змін до абз.2 ч.1 ст.24-1 Кодексу( виключити. (не узгоджується з іншим урядовим законопроектом за реєстр. №2202 та Указом Президента України від 20.09.2019 №713)
 
Враховано      
    -29- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -30- Пузійчук А.В.
Підпункт 1 пункту 10 розділу Івиключити.
 
Враховано    
    -31- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Пункт 10 частини першої законопроєкту щодо внесення змін до статті 24-1 виключити з огляду на неприпустимість зменшення обсягу державного фонду регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.
 
Враховано частково (виключено зміни до абз.2 ч.1 ст.24-1 Кодексу щодо зменшення обсягу ДФРР)   
35. 2) в абзаці другому частини другої слова «державних і комунальних навчальних та медичних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів освіти та охорони здоров’я».
 
   11. В абзаці другому частини другої статті 24-1 слова «державних і комунальних навчальних та медичних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів освіти та охорони здоров’я».
 
36. 11. Частину другу статті 24-2 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
-32- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 11 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до ч.2 ст.24-2 Кодексу( викласти у такій редакції: «11. Частину четверту статті 24-2 доповнити абзацом шостим такого змісту: «Якщо загальний обсяг фактичних надходжень джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, перевищує загальний обсяг відповідних показників, визначених законом про Державний бюджет України, таке перевищення коштів розподіляється у порядку, визначеному абзацами другим-п’ятим цієї частини статті, та використовується з урахуванням вимог частини четвертої статті 23 цього Кодексу. При цьому подальший розподіл зазначених коштів за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цієї статті, здійснюється відповідно до вимог частини другої статті 103-1 цього Кодексу у порядку, визначеному частиною шостою статті 108 цього Кодексу». При цьому передбачити набрання чинності цього пункту з дня, наступного за днем опублікування відповідного закону. (для забезпечення законодавчого унормування розподілу понадпланових надходжень державного дорожнього фонду та недопущення різних способів вирішення такого питання при виконанні державного бюджету)
 
Враховано   12. У статті 24-2:
1) частину четверту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Якщо загальний обсяг фактичних надходжень джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, перевищує загальний обсяг відповідних показників, визначених законом про Державний бюджет України, таке перевищення коштів розподіляється в порядку, встановленому абзацами другим-п’ятим цієї частини статті, та використовується з урахуванням вимог частини четвертої статті 23 цього Кодексу. При цьому подальший розподіл зазначених коштів за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цієї статті, здійснюється відповідно до вимог частини другої статті 103-1 цього Кодексу в порядку, встановленому частиною шостою статті 108 цього Кодексу»;
 
37. «1-1) надходження, визначені пунктом 1-2 частини третьої статті 15 цього Кодексу; «.
 
-33- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Трухін О.М.
Задорожній М.М.
Пасічний О.С.
Гевко В.Л.
Кузбит Ю.М.
Кіссе А.І.
Тістик Р.Я.
Пушкаренко А.М.
Кунаєв А.Ю.
Урбанський А.І.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Каптєлов Р.В.
Саламаха О.І.
Молоток І.Ф.
1. У пункті 11 розділу І законопроекту:
1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«11. У статті 24-2:
1) частину другу доповнити пунктом 1-1 такого змісту: «
2) доповнити новим підпунктом такого змісту:
#103004
2. Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«__) доповнити частину третю статті 103-1 словами «та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради #103004
 
Враховано в іншій редакції (без змін до ч.2 ст.24-2 Кодексу)  2) частину п’яту доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
    -34- Лопушанський А.Я.
Пункт 2 частини третьої статті 24-2 Кодексу викласти в наступній редакції:
«2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), з них не менше:
- 5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд;
- 10 відсотків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення гірських територій українських Карпат у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях; «.
 
Відхилено (пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами)   
38. 12. У частині другій статті 24-3:
 
      
39. 1) доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:
 
      
40. «1-1) надходження, визначені пунктом 1-2 частини третьої статті 15 цього Кодексу; «;
 
      
41. 2) у пункті 2 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
   13. У пункті 2 частини другої статті 24-3 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
42. 13. Частину другу статті 24-4 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
-35- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 13 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до ч.2 ст.24-4 Кодексу( викласти у такій редакції: «13. У підпункті 1 частини другої статті 24-4 слово «визначені» замінити словами і цифрами «визначені пунктом 10 (в частині власних надходжень бюджетних установ, що спрямовуються на фінансове забезпечення заходів, визначених частиною третьою цієї статті) та». (для забезпечення повноти відображення джерел формування державного фонду розвитку водного господарства)
 
Відхилено (врегулювання такого питання вбачається передчасним та потребує додаткового опрацювання)     
    -36- Струневич В.О.
У частині першій законопроекту змін до Бюджетного кодексу України:
1) пункт 13 викласти у такій редакції:
«13. У статті 24-4:
1) Частину другу доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) надходження, визначені пунктом 1-2 частини третьої статті 15 цього Кодексу; «;
2) пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:
«1) експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами (з них не більше 30 відсотків - на видатки споживання); «;
2) підпункт 1 пункту 15 доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) з урахуванням положень пункту 1-2 розділу VІ цього Кодексу; «;
3) підпункт 2 пункту 15 викласти у такій редакції:
«2) у частині третій:
пункт 13-3 викласти в такій редакції:
«13-3) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) з урахуванням положень пункту 1-2 розділу VІ цього Кодексу; «;
доповнити пунктом 13-6 такого змісту:
«13-6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; «;
4) пункт 43 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) частину першу доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
«1-2. Установити, що до 1 січня 2025 року, окремі положення статті 29 застосовуються таким чином:
1) пункт 4 частини другої:
«4) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) в обсязі:
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - 30 відсотків;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - 25 відсотків;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - 20 відсотків;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - 15 відсотків;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - 10 відсотків;
з 1 січня 2025 року - не спрямовується».
2) пункт 13-3 частини третьої:
«13-3) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) в обсязі:
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - 25 відсотків;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - 30 відсотків;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - 35 відсотків;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - 40 відсотків;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - 45 відсотків;
з 1 січня 2025 року - 55 відсотків; «.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 265,2 млн грн, а у наступних роках – ще більше у зв’язку з поступовим зменшенням до нуля відрахувань зазначеної рентної плати до загального фонду))   
    -37- Забуранна Л.В.
У частині першій законопроекту:
1) пункт 13 викласти у такій редакції:
«13. У статті 24-4:
1) Частину другу доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) надходження, визначені пунктом 1-2 частини третьої статті 15 цього Кодексу; «;
2) пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:
«1) експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами (з них не більше 30 відсотків - на видатки споживання); «;
2) підпункт 1 пункту 15 доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) з урахуванням положень пункту 1-2 розділу VІ цього Кодексу; «;
3) підпункт 2 пункту 15 викласти у такій редакції:
«2) у частині третій:
пункт 13-3 викласти в такій редакції:
«13-3) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) з урахуванням положень пункту 1-2 розділу VІ цього Кодексу; «;
доповнити пунктом 13-6 такого змісту:
«13-6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; «;
4) пункт 43 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) частину першу доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
«1-2. Установити, що до 1 січня 2025 року, окремі положення статті 29 застосовуються таким чином:
1) пункт 4 частини другої:
«4) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) в обсязі:
30 відсотків з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року;
25 відсотків з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
20 відсотків з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;
15 відсотків з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
10 відсотків з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;
не спрямовується з 1 січня 2025 року».
2) пункт 13-3 частини третьої:
«13-3) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення) в обсязі:
25 відсотків з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року;
30 відсотків з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
35 відсотків з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;
40 відсотків з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
45 відсотків з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;
55 відсотків з 1 січня 2025 року; «.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 265,2 млн грн, а у наступних роках – ще більше у зв’язку з поступовим зменшенням до нуля відрахувань зазначеної рентної плати до загального фонду))   
43. «1-1) надходження, визначені пунктом 1-2 частини третьої статті 15 цього Кодексу; «.
 
-38- Бєлькова О.В.
Жупанин А.В.
Доповнити Проект новим пунктом 14 такого змісту:
«14. Доповнити новою статтею 24-5 такого змісту:
«Стаття 24-5. Державний фонд розвитку геологічних даних
1. Державний фонд розвитку геологічних даних створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку геологічних даних є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти Державного фонду розвитку геологічних даних спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) геологічного вивчення надр з метою одержання геологічної інформації та оформлення геологічних звітів;
2) створення і обслуговування (супроводження) функціонування банків даних геологічної інформації;
3) удосконалення системи збирання геологічної інформації, її підготовки, обробки, обліку, узагальнення та переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання, придбання для зазначених цілей необхідного програмного забезпечення та обладнання;
4) популяризації оголошених аукціонів та конкурсів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами для залучення українських та іноземних інвесторів.
4. Порядок використання коштів Державного фонду розвитку геологічних даних визначається Кабінетом Міністрів України».
Пункти 14-43 вважати відповідно пунктами 15-44.
Після абзацу п’ятого підпункту першого пункту 15 Проекту доповнити новими абзацами такого змісту: «пункт 28 викласти в такій редакції:
«28) 75 відсотків збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів».
Підпункт другий пункту 15 Проекту доповнити новими абзацами такого змісту: «доповнити новим підпунктом такого змісту:
«13-4) 25 відсотків збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів».
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (в умовах 2019 р. виходячи із стану виконання відповідного платежу за 9 місяців зменшення відповідних доходів становитиме 190 млн грн))     
    -39- Маріковський О.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«__. Доповнити новою статтею 24-5 такого змісту:
«Стаття 24-5. Державний фонд розвитку геологічних даних
1. Державний фонд розвитку геологічних даних створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку геологічних даних є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти Державного фонду розвитку геологічних даних спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) геологічного вивчення надр з метою одержання геологічної інформації та оформлення геологічних звітів;
2) створення і обслуговування (супроводження) функціонування банків даних геологічної інформації;
3) удосконалення системи збирання геологічної інформації, її підготовки, обробки, обліку, узагальнення та переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання, придбання для зазначених цілей необхідного програмного забезпечення та обладнання;
4) популяризації оголошених аукціонів та конкурсів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами для залучення українських та іноземних інвесторів.
4. Порядок використання коштів Державного фонду розвитку геологічних даних визначається Кабінетом Міністрів України».
При цьому у пункті 15 законопроекту:
підпункт перший доповнити новими абзацами такого змісту: «пункт 28 викласти в такій редакції: «28) 75 відсотків збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів».
підпункт другий доповнити новими абзацами такого змісту: «доповнити новим підпунктом 13-4 такого змісту: «13-4) 25 відсотків збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів».
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (в умовах 2019 р. виходячи із стану виконання відповідного платежу за 9 місяців зменшення відповідних доходів становитиме 190 млн грн))   
44. 14. В абзаці другому частини другої статті 28 слова «три робочі дні» замінити словами «п’ять робочих днів».
 
-40- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункти 14 і 17 розділу І законопроекту (щодо змін до абз.2 ч.2 ст.28 і абз.1 ч.4 ст.37 Кодексу( виключити. (збільшення терміну уточнення бюджетних запитів унеможливить наявність відповідних актуалізованих даних на час представлення проекту державного бюджету у Парламенті)
 
Враховано      
45. 15. У статті 29:
 
-41- Копанчук О.Є.
Герман Д.В.
У частині 15 Розділу І законопроекту:
1. пункт 1) доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 16-3 виключити».
2. пункт 2) викласти в такій редакції:
«2) у частині третій:
доповнити пунктом 7-5 такого змісту:
«7-5) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; «
доповнити пунктом 13-6 такого змісту:
«13-6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))  14. У частині другій статті 29:
 
    -42- Соболєв С.В.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -43- Колихаєв І.В.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -44- Дирдін М.Є.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -45- Плачкова Т.М.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І законопроєкту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3».
При цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І законопроєкту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -46- Гриб В.О.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -47- Шенцев Д.О.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -48- Зуб В.О.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -49- Требушкін Р.В.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -50- Вацак Г.А.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -51- Пушкаренко А.М.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -52- Андрійович З.М.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -53- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -54- Кінзбурська В.О.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -55- Ляшенко А.О.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
    -56- Мінько С.А.
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «виключити пункт 16-3», при цьому підпункт 2 пункту 15 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»«.
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів становитиме у 2020 р. 303,9 млн грн))   
46. 1) у частині другій:
 
-57- Трухін О.М.
Крулько І.І.
Підпункт 1 пункту 15 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "у пункті 16-1 слова " (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та(або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі)" замінити словами " (крім екологічного податку, що справляється за введені в обіг енергоносії, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та(або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі)"".
При цьому пункт 15 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту: "__) у пункті 7-4 частини третьої після слів "та(або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк" доповнити словами "екологічний податок, що справляється за введені в обіг енергоносії, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю".
Пункт 16 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту: "__) доповнити частину новим пунктом такого змісту:
"__) здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності (за рахунок екологічного податку, що справляється за введені в обіг енергоносії, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю, визначеного пунктом 7-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
 
Відхилено (ця пропозиція призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету та розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (зменшення відповідних доходів на 952,8 млн грн))     
47. у пункті 19 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
 
   у пункті 19 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
 
48. у пункті 25 цифри «21-25, 27, 28» замінити цифрами «21-24, 27, 28, 28-1», а цифри і слово «18-22, 24 і 25» - цифрами і словом «18-21, 24, 25 і 25-1»;
 
   у пункті 25 цифри «21-25, 27, 28» замінити цифрами «21-24, 27, 28, 28-1», а цифри і слово «18-22, 24 і 25» - цифрами і словом «18-21, 24, 25 і 25-1»;
 
49. доповнити частину пунктом 25-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 25-2 такого змісту:
 
50. «25-2) плата за сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи; «;
 
   «25-2) плата за сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи»;
 
51. пункт 36 після слів «у пунктах пропуску» доповнити словами « (пунктах контролю)»;
 
   пункт 36 після слів «у пунктах пропуску» доповнити словами « (пунктах контролю)»;
 
52. 2) частину третю доповнити пунктом 13-6 такого змісту:
 
-58- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 2 пункту 15 і підпункт 2 пункту 16 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.3 ст.29 і ч.4 ст.30 Кодексу( виключити. (таке питання (зважаючи на рішення Конституційного Суду від 13.06.2019р. №5-р, яким визнано неконституційними і такими, що втрачають чинність з 31.12.2019р., окремі норми Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо порядку організації діяльності НКРЕКП) на даному етапі доцільно унормовувати у законі про державний бюджет, а не на постійній основі - у Кодексі( - варіант №1 пропозиції
 
Враховано      
53. «13-6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; «.
 
-59- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
У підпункті 2 пункту 15 і підпункті 2 пункту 16 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.3 ст.29 і ч.4 ст.30 Кодексу( цифри «13-6» і «22» замінити відповідно цифрами «13-9» і «23». (техніко-юридичні правки для забезпечення узгодженості із остаточною редакцією Кодексу з урахуванням закону від 12.09.2019р. №76-ІХ щодо державної підтримки кінематографії, про що зазначено у висновку Комітету( - варіант №2 пропозиції (якщо не буде підтримано варіант №1 пропозиції)
 
Відхилено      
54. 16. У частині четвертій статті 30:
 
      
55. 1) абзац перший після слів «частини третьої цієї статті» доповнити словами і цифрами «з урахуванням пунктів 1-1 і 1-2 частини третьої статті 15»;
 
      
56. 2) доповнити частину пунктом 22 такого змісту:
 
      
57. «22) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-6 частини третьої статті 29 цього Кодексу).».
 
-60- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У частині четвертій статті 31 слова «Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і #103013
 
Враховано   15. У частині четвертій статті 31 слова «Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони» замінити словами «комітетами Верховної Ради України, до предмета відання яких належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, питання боротьби з корупцією, питання національної безпеки і оборони».
 
58. 17. В абзаці першому частини четвертої статті 37 слово «триденний» замінити словом «п’ятиденний».
 
      
59. 18. У частині першій статті 38:
 
-61- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 18 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.1 ст.38 Кодексу( доповнити положеннями такого змісту:
«підпункт «є» пункту 1 виключити;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту: «2-1) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення».
(виокремлення таких матеріалів із складу пояснювальної записки дозволить усунути неоднозначне трактування їх змісту виходячи з практики застосування, про необхідність удосконалення положень ст.38 Кодексу зазначено у висновку Комітету)
 
Враховано   16. У частині першій статті 38:
 
    -62- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Пункт 18 частини першої законопроєкту щодо внесення змін до статті 38 виключити з огляду на неприпустимість обмеження публічності та обґрунтованості матеріалів, що подаються разом із проектом державного бюджету.
 
Враховано частково    
    -63- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Пункт 18 частини першої законопроекту щодо внесення змін до статті 38 виключити з огляду на неприпустимість обмеження публічності та обґрунтованості матеріалів, що подаються разом із проектом державного бюджету.
 
Враховано частково    
60. 1) у пункті 1:
 
   1) у пункті 1:
 
61. в абзаці третьому підпункту «ґ» слова « (включаючи розрахунки за видами пільг та допомоги)» виключити;
 
   в абзаці третьому підпункту «ґ» слова « (включаючи розрахунки за видами пільг та допомоги)» виключити;
 
62. підпункт «е» виключити;
 
   підпункти «е» і «є» виключити;
2) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення»;
 
63. 2) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
64. «9) інформація про мету, завдання та результативні показники, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти під час виконання бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України, разом з поясненнями головних розпорядників коштів державного бюджету (подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету); «.
 
-64- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 18 розділу І законопроекту (щодо змін до п.9 ч.1 ст.38 Кодексу( слова «разом з #103004
 
Враховано   «9) інформація про мету, завдання та результативні показники, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти під час виконання бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України».
 
65. 19. У пункті 5 частини першої статті 40 слова «, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями» виключити.
 
-65- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Пункт 19 частини першої законопроєкту щодо внесення змін до статті 40 виключити.
 
Відхилено (змінено процедуру розподілу зазначених коштів для своєчасного забезпечення регіонів відповідними товарами та оперативного перерозподілу між регіонами за потреби)  17. У пункті 5 частини першої статті 40 слова «включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями» виключити.
 
    -66- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Пункт 19 частини першої законопроекту щодо внесення змін до статті 40 виключити.
 
Відхилено (змінено процедуру розподілу зазначених коштів для своєчасного забезпечення регіонів відповідними товарами та оперативного перерозподілу між регіонами за потреби)   
66. 20. У частинах другій, сьомій, восьмій та дев’ятій статті 43 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
   18. У частинах другій, сьомій, восьмій та дев’ятій статті 43 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
67. 21. У статті 45:
 
   19. У статті 45:
 
68. 1) частину другу після слів «та за поданням» доповнити словами «або висновком»;
 
-67- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
У підпункті 1 пункту 21, пункті 33 і підпункті 3 пункту 43 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.2 ст.45, абз.2 ч.2 ст.78 і п.24-1 розділу VІ Кодексу( слова «або висновком» замінити словом « (висновком)». (техніко-юридична правка для однозначного трактування відповідних положень)
 
Враховано   1) частину другу після слів «та за поданням» доповнити словом « (висновком)»;
 
69. 2) в абзаці другому частини четвертої слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
   2) в абзаці другому частини четвертої слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
70. 22. У статті 51:
 
   20. У статті 51:
 
71. 1) у частині першій слова «фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого» замінити словами «бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затверджених»;
 
   1) у частині першій слова «фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого» замінити словами «бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затверджених»;
 
72. 2) у частині третій слова «у межах» замінити словами «з дотриманням», а після слів «лімітів споживання» доповнити словами «на енергоносії та комунальні послуги»;
 
   2) у частині третій слова «у межах» замінити словами «з дотриманням» та доповнити словами «на енергоносії та комунальні послуги»;
 
73. 3) в абзаці першому частини дев’ятої слова «обсяги власних надходжень бюджетних установ» замінити словами «фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року».
 
-68- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
У підпункті 3 пункту 22 розділу І законопроекту (щодо змін доабз.1 ч.9 ст.51 Кодексу( слова «бюджетних коштів» замінити словами «відповідних бюджетних коштів». (техніко-юридичне уточнення для однозначного трактування норми)
 
Враховано   3) в абзаці першому частини дев’ятої слова «обсяги власних надходжень бюджетних установ» замінити словами «фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків відповідних бюджетних коштів на початок року»;
4) в абзаці другому частини десятої слова «наступному бюджетному періоді» замінити словами «наступних бюджетних періодах».
 
    -69- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 22 розділу І законопроекту (щодо змін до ст.51 Кодексу( доповнити підпунктом 4 такого змісту: «4) в абзаці другому частини десятої слова «наступному бюджетному періоді» замінити словами «наступних бюджетних періодах». (для узгодження норм у зв’язку із виключенням ст.20 і ст.24 із системно пов’язаного законопроекту №2000 про державний бюджет на 2020 рік у Бюджетних висновках)
 
Враховано    
74. 23. У частині другій статті 55:
 
   21. У частині другій статті 55:
 
75. 1) абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   1) абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
76. «соціальне забезпечення; «;
 
-70- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Підпункт 1 пункту 23 частини першої законопроєкту щодо внесення змін до абзацу восьмого статті 55 виключити з огляду на неоднозначність трактування поняття «соціальне забезпечення» та не визначення його бюджетною класифікацією.
 
Відхилено (таке поняття відповідає найменуванню коду 2700 економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 №11 (із змінами))  «соціальне забезпечення»;
 
    -71- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Підпункт 1 пункту 23 частини першої законопроекту щодо внесення змін до абзацу восьмого статті 55 виключити з огляду на неоднозначність трактування поняття «соціальне забезпечення» та не визначення його бюджетною класифікацією.
 
Відхилено (таке поняття відповідає найменуванню коду 2700 економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 №11 (із змінами))   
77. 2) абзаци десятий та дванадцятий викласти в такій редакції:
 
-72- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 2 пункту 23 розділу І викласти у такій редакції:
«2) абзац десятий викласти в такій редакції:
«підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; «.
 
Відхилено (уточнена назва видатків на науку відповідає Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» та найменуванням відповідних бюджетних програм у проекті державного бюджету на 2020 рік)  2) абзаци десятий та дванадцятий викласти в такій редакції:
 
78. «підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; «;
 
   «підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти»;
 
79. «наукову і науково-технічну діяльність; «.
 
   «наукову і науково-технічну діяльність».
 
80. 24. У частині шостій статті 56 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
   22. У частині шостій статті 56 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
81. 25. В абзаці другому частини першої статті 57 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
   23. В абзаці другому частини першої статті 57 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів фахової передвищої та вищої освіти».
 
82. 26. У частині другій статті 59:
 
   24. У частині другій статті 59:
 
83. 1) перше речення після слів «про надані державні гарантії» доповнити словами «та звіт про бюджетну заборгованість»;
 
-73- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 26 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.2 ст.59 Кодексу( доповнити положенням такого змісту: «слова «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду» замінити словами «звіти про надходження і використання коштів державного дорожнього фонду, Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, державного фонду розвитку водного господарства (такі звіти мають включати планові і фактичні показники відповідних надходжень і витрат державного бюджету в розрізі бюджетної класифікації та залишки коштів на початок і кінець звітного періоду)».
Відповідно пункт 28 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.2 ст.61 Кодексу( доповнити положенням такого змісту: «у пунктах 8-1, 8-2, 8-3 та 8-4 слово «використання» замінити словами «надходження і використання».
(уточнено формулювання відповідних звітів виходячи з практики застосування відповідних положень, про що зазначено у висновку Комітету до законопроекту)
 
Враховано   1) у першому реченні слова «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду» замінити словами «звіти про надходження і використання коштів державного дорожнього фонду, Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, державного фонду розвитку водного господарства (такі звіти мають включати планові та фактичні показники відповідних надходжень і витрат державного бюджету в розрізі бюджетної класифікації та залишки коштів на початок і кінець звітного періоду)», а після слів «про надані державні гарантії» доповнити словами «та звіт про бюджетну заборгованість»;
 
84. 2) друге речення виключити.
 
   2) друге речення виключити.
 
85. 27. Пункти 1 і 2 частини другої статті 60 викласти в такій редакції:
 
   25. Пункти 1 і 2 частини другої статті 60 викласти в такій редакції:
 
86. «1) баланс;
 
   «1) баланс;
 
87. 2) звіт про фінансові результати; «.
 
   2) звіт про фінансові результати».
 
88. 28. Пункти 1 і 3 частини другої статті 61 викласти в такій редакції:
 
   26. У частині другій статті 61:
1) пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
 
89. «1) баланс; «;
 
   «1) баланс»;
 
90. «3) звіт про фінансові результати; «.
 
-74- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 28 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.2 ст.61 Кодексу( доповнити підпунктом такого змісту:
«_) частину другу статті 61 доповнити пунктом 16-1 такого змісту: «16-1) пояснювальну записку до звіту про виконання закону про Державний бюджет України, що включає пояснення відхилень звітних показників від планових показників за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету, інформацію щодо стану державного боргу і гарантованого державою боргу». (забезпечить обов’язковість надання відповідних пояснень та сприятиме покращенню здійснення Верховною Радою і Рахунковою палатою відповідних контрольних функцій, про що зазначено у висновку Комітету до законопроекту)
 
Враховано   «3) звіт про фінансові результати»;
2) у пунктах 8-1, 8-2, 8-3 та 8-4 слово «використання» замінити словами «надходження і використання»;
3) доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
«16-1) пояснювальну записку до звіту про виконання закону про Державний бюджет України, що включає пояснення відхилень звітних показників від планових показників за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету, інформацію щодо стану державного боргу і гарантованого державою боргу».
 
91. 29. У частині першій статті 64:
 
-75- Кузбит Ю.М.
Пункт 29 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.1 ст.64 Кодексу( доповнити положенням такого змісту: «частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-4 такого змісту: «4-4) 30 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) бурштину».
У зв’язку з цим розділ І законопроекту доповнити положенням такого змісту: «У пунктах 4 і 4-3 частини першої статті 64, пункті 4 частини першої статті 66, пункті 3-2 частини першої статті 69 слова « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)».».
(така пропозиція по суті врегульовує питання урядового законопроекту за реєстр. №2242 щодо уточнення розподілу між бюджетами рентної плати за користування надрами для видобування бурштину)
 
Враховано   27. У частині першій статті 64:
1) у пунктах 4 і 4-3 слова « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)»;
2) доповнити пунктом 4-4 такого змісту:
«4-4) 30 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) бурштину»;
 
92. 1) пункт 22 після слів «ліцензії та сертифікати» доповнити словами і цифрами « (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25-2 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
 
   3) пункт 22 після слів «ліцензії та сертифікати» доповнити словами і цифрами « (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25-2 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
 
93. 2) у пункті 23 після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а слова «спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового» замінити словами «дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу»;
 
-76- Гетманцев Д.О.
1. Підпункт 2 пункту 29 розділу І законопроекту доповнити словами «а після слова «виробів» доповнити словами «і пального».
2. Пункт 29 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) у пунктах 27 і 28 після слова «виробами» доповнити словами «і пальним».
У зв’язку з чим підпункти 5-6 вважати підпунктами 6-7.
3. Підпункт 3 пункту 30 розділу І законопроекту доповнити словами «а після слова «виробів» доповнити словами «і пального».
4. Пункт 30 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) у пунктах 24 і 25 після слова «виробами» доповнити словами «і пальним».
У зв’язку з чим підпункт 6 вважати підпунктом 7.
 
Враховано в іншій редакції (відповідне питання вже врегульовано у законопроекті в інший спосіб – ч.1 ст.64 Кодексу доповнено п.28-1 та ч.1 ст.66 Кодексу доповнено п.25-1)  4) у пункті 23 після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а слова «спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового» замінити словами «дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу»;
 
94. 3) у пункті 24:
 
   5) у пункті 24:
 
95. слова «експорту, імпорту та» виключити;
 
   слова «експорту, імпорту та» виключити;
 
96. слова «коньячним та плодовим» замінити словами «коньячним і плодовим та зерновим дистилятом»;
 
   слова «коньячним та плодовим» замінити словами «коньячним і плодовим та зерновим дистилятом»;
 
97. слова «спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим» замінити словами «дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом»;
 
   слова «спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим» замінити словами «дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом»;
 
98. 4) пункт 25 виключити;
 
   6) пункт 25 виключити;
 
99. 5) доповнити частину пунктом 28-1 такого змісту:
 
   7) доповнити пунктом 28-1- такого змісту:
 
100. «28-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; «;
 
   «28-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»;
 
101. 6) у пункті 31 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».
 
   8) у пункті 31 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».
 
102. 30. У частині першій статті 66:
 
   28. У частині першій статті 66:
1) у пункті 4 слова « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)»;
 
103. 1) у пункті 17 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
 
   2) у пункті 17 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
 
104. 2) пункт 19 після слів «ліцензії та сертифікати» доповнити словами і цифрами « (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25-2 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
 
   3) пункт 19 після слів «ліцензії та сертифікати» доповнити словами і цифрами « (крім плати за сертифікацію, визначеної пунктом 25-2 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
 
105. 3) у пункті 20 після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а слова «спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового» замінити словами «дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу»;
 
   4) у пункті 20 після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та зернового дистиляту», а слова «спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового» замінити словами «дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу»;
 
106. 4) у пункті 21:
 
   5) у пункті 21:
 
107. слова «експорту, імпорту та» виключити;
 
   слова «експорту, імпорту та» виключити;
 
108. слова «коньячним та плодовим» замінити словами «коньячним і плодовим та зерновим дистилятом»;
 
   слова «коньячним та плодовим» замінити словами «коньячним і плодовим та зерновим дистилятом»;
 
109. слова «спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим» замінити словами «дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом»;
 
   слова «спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим» замінити словами «дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом»;
 
110. 5) пункт 22 виключити;
 
   6) пункт 22 виключити;
 
111. 6) доповнити частину пунктом 25-1 такого змісту:
 
   7) доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
 
112. «25-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; «.
 
   «25-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності».
29. У пункті 3 частини четвертої статті 67 цифри «102» виключити.
30. У пункті 3-2 частини першої статті 69 слова « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину)».
 
113. 31. У статті 71:
 
   31. У статті 71:
 
114. 1) у частині третій слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;
 
   1) у частині третій слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;
 
115. 2) частину п’яту після слів «реконструкцію і реставрацію» доповнити словами «, капітальний ремонт».
 
   2) перше речення частини п’ятої після слів «реконструкцію і реставрацію» доповнити словами «капітальний ремонт».
32. Частину сьому статті 74 викласти в такій редакції:
«7. Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом трьох наступних років».
 
116. 32. Частину п’яту статті 75-1 доповнити абзацами такого змісту:
 
-77- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 32 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.5 ст.75-1 Кодексу( викласти в такій редакції:
«32. У частині сьомій статті 75-1:
в абзаці першому слово «містить» замінити словами «містить положення, що включають»;
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) положення щодо взаємовідносин місцевого бюджету з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів)».
(уточнена пропозиція спрямована на узгодження з відповідними нормами ст.33 Кодексу)
 
Враховано   33. У частині сьомій статті 75-1:
в абзаці першому слово «містить» замінити словами «містить положення, що включають»;
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) положення щодо взаємовідносин місцевого бюджету з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів)».
 
117. «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад в триденний строк після отримання прогнозу надають до інших місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад обсяги міжбюджетних трансфертів, які прогнозується надати таким місцевим бюджетам.
 
      
118. Обсяги таких міжбюджетних трансфертів мають бути враховані під час схвалення прогнозів відповідних місцевих бюджетів.».
 
   34. У пункті 2 частини другої статті 76 слова «і місцевого боргу» замінити словами «місцевого боргу і гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу».
 
119. 33. Абзац другий частини другої статті 78 після слів «та за поданням» доповнити словами «або висновком».
 
   35. Абзац другий частини другої статті 78 після слів «та за поданням» доповнити словом « (висновком)».
 
120. 34. У частині першій статті 87:
 
   36. У частині першій статті 87:
 
121. 1) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
122. «4) наукову і науково-технічну діяльність; «;
 
   «4) наукову і науково-технічну діяльність»;
 
123. 2) у пункті 7:
 
   2) у пункті 7:
 
124. підпункти «а» і «б» викласти в такій редакції:
 
   підпункти «а», «б» і «в» викласти в такій редакції:
 
125. «а) загальну середню освіту: спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати державної власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
 
   «а) загальну середню освіту:
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати державної власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
 
126. школи соціальної реабілітації державної власності;
 
   школи соціальної реабілітації державної власності;
 
127. б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України); «;
 
   б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України);
 
128. доповнити пункт підпунктом «б-1» такого змісту:
 
      
129. «б-1) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення у закладах фахової передвищої освіти, які є відокремленими структурними підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, закладів вищої освіти); «;
 
-78- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 7 підпункту 2) пункту 34 Розділу І викласти у наступній редакції:
«б-1) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення у структурних підрозділах та відокремлених структурних підрозділах закладів вищої освіти державної власності);»;
 
Враховано в іншій редакції (у редакції пропозиції №79 (таке питання врегульовано у змінах до пп.»в» п.7 ч.1 ст.87 Кодексу), оскільки зазначені освітні послуги надаються структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності))     
130. у підпункті «в» слова і цифри «у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах) державної власності» замінити словами «у закладах вищої освіти державної власності, а також закладах вищої освіти приватної власності, вартість освітніх послуг яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість»;
 
-79- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 34 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до пп.»в» п.7 ч.1 ст.87 Кодексу( викласти в такій редакції:
«в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої освіти державної та приватної власності, вартість освітніх послуг яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість) та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності, що не мають статусу юридичної особи)».
У зв’язку із цим, абзаци шостий та сьомий підпункту 2 пункту 34 розділу Ізаконопроекту (щодо доповнення п.7 ч.1 ст.87 Кодексу новим пп.»б-1»( виключити.
(відокремлення видатків державного бюджету щодо фахової передвищої освіти є недоречним, оскільки такі освітні послуги надаються структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності)
 
Враховано   в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої освіти державної та приватної власності, вартість освітніх послуг яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість) та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності, що не мають статусу юридичної особи)»;
 
131. у підпункті «г» слова «у навчальних закладах державної власності» виключити;
 
   у підпункті «г» слова «у навчальних закладах державної власності» виключити;
 
132. у підпункті «ґ» слова «позашкільні навчальні заклади» замінити словами «заклади позашкільної освіти»;
 
   у підпункті «ґ» слова «позашкільні навчальні заклади» замінити словами «заклади позашкільної освіти»;
 
133. 3) доповнити пункт 9 підпунктами «и» та «і» такого змісту:
 
   3) пункт 9 доповнити підпунктами «и» та «і» такого змісту:
 
134. «и) житлові субсидії населенню та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу десятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»; абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; доставку громадянам повідомлень про призначення (непризначення), відмову у призначенні житлової субсидії.
 
   «и) житлові субсидії населенню та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу десятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; доставку громадянам повідомлень про призначення (непризначення), відмову у призначенні житлової субсидії.
 
135. Граничні показники вартості та мінімальні норми твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на підставі яких надаються пільги та житлові субсидії населенню, визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
   Граничні показники вартості та мінімальні норми твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на підставі яких надаються пільги та житлові субсидії населенню, визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
136. і) допомогу сім’ям з дітьми, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям, допомогу по догляду за особами з інвалідністю Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»), щомісячну компенсаційну виплату непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю Ігрупи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; «.
 
-80- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
В абзаці четвертому підпункту 3 пункту 34 розділу І законопроекту (щодо доповнення п.9 ч.1 ст.87 Кодексу новим пп.»і»( слова «допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях» і «відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»« виключити. (включення відповідних положень до Кодексу є передчасним і безпідставним без унормування таких видів допомог у базовому законі, яким є Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)
 
Враховано   і) допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям, допомогу по догляду за особами з інвалідністю Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»), щомісячну компенсаційну виплату непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю Ігрупи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків».
 
    -81- Пуртова А.А.
Абзац 4 підпункт 3 пункту 34 розділу І законопроекту (щодо змін до пп.»і» п.9 ч.1 ст.87 Кодексу) після слів «пакунок малюка» доповнити словами «виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків; «.
Абзац 10 підпункту 1 пункту 35 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «б» пункту 4 виключити»;
Пункт 39 розділу І законопроекту викласти в редакції:
«39. Статтю 102 виключити».
 
Враховано в іншій редакції (у зв’язку з виключенням ст.102 Кодексу виключено посилання на цю статтю в інших нормах Кодексу, а саме виключено у ч.8 ст. 23 слова і цифри «частини шостої статті 102 та», у п.3 ч.4 ст.67 цифри «102» та у ч.6 ст.108 слова і цифри «обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а»)   
    -82- Скрипка Т.В.
Крячко М.В.
Богуцька Є.П.
Кравчук Є.М.
Констанкевич І.М.
Абзац четвертий підпункт 3 пункту 34 розділу І законопроекту (зміни до ст.87 Кодексу) викласти в такій редакції:
«і) допомогу сім’ям з дітьми, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям, допомогу по догляду за особами з інвалідністю Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»), щомісячну компенсаційну виплату непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю Ігрупи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків; «.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 35 розділу І законопроекту (зміни до ст.89 Кодексу) викласти в такій редакції:
«підпункт «б» пункту 4 частини першої статті 89 виключити».
Пункт 39 розділу І законопроекту (зміни до ст.102 Кодексу) викласти в редакції:
«Статтю 102 виключити».
 
Враховано частково (щодо доповнення пп.»і» п.9 ч.1 ст.87 Кодексу словами «виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків», а також виключення у зв’язку з цим пп.»б» п.4 ч.1 ст.89 і ст.102 Кодексу)   
    -83- Лопушанський А.Я.
У пункті 13 частини першої статті 87 Кодексу після слів «регіонального розвитку» доповнити словами «проектів (програм) транскордонного співробітництва в Україні».
 
Відхилено (не потребує додаткового унормування, оскільки згідно із ст.3 Закону «Про транскордонне співробітництво» метою такого співробітництва є вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, що передбачено у п.13 ч.1 ст.87 Кодексу)   
137. 35. У частині першій статті 89:
 
   37. У частині першій статті 89:
 
138. 1) у пункті 2:
 
   1) у пункті 2:
 
139. підпункти «б» і «в» викласти в такій редакції:
 
   підпункти «б» і «в» викласти в такій редакції:
 
140. «б) загальну середню освіту: початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами); міжшкільні ресурсні центри; спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу), навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри;
 
-84- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 35 розділу І законопроекту (щодо змін до пп.»б» п.2 ч.1 ст.89 Кодексу(: після слів «наукові ліцеї-інтернати» доповнити словами «гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів», слова «навчально-реабілітаційні центри» замінити словами «дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри», після слів «кількості учнів» доповнити словами «дитячих будинків».
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 36 розділу І законопроекту (щодо змін до пп.»а» п.2 ч.1 ст.90 Кодексу(: слова «навчально-реабілітаційні центри» і «навчально-реабілітаційних центрів» замінити відповідно словами «дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри» і «дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів», після слів «наукові ліцеї-інтернати» доповнити словами «гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів», виключити слово «спеціалізованої».
У пункті 40 розділу І законопроекту (щодо змін ст.103-2 Кодексу(:
1) у підпункті 1:
абзац п’ятий після слів «наукові ліцеї-інтернати» доповнити словами «гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів»;
в абзаці шостому слова «навчально-реабілітаційні центри» замінити словами «дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри»;
абзац восьмий після слів «фахової передвищої освіти» доповнити словом «і коледжі»;
2) у абзаці другому підпункту 2 після слів «фахової передвищої освіти» доповнити словом «і коледжах».
(уточнено перелік закладів відповідно до законодавства про освіту, зокрема, згідно із Законом про освіту до 31.12.2021р. існуючі відповідні школи-інтернати перетворюються у дитячі будинки, згідно із Законом про загальну середню освіту відповідні заклади можуть мати у своєму складі інтернати з частковим або повним утриманням здобувачів освіти)
 
Враховано   «б) загальну середню освіту:
початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами);
міжшкільні ресурсні центри;
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу);
дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри;
 
    -85- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 3 підпункту 1) пункту 35 розділу І викласти у наступній редакції:
«б) загальну середню освіту: початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами); міжшкільні ресурсні центри; спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу); дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри; «;
 
Враховано    
141. в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, районна, сільська або селищна рада); «;
 
   в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, районна, сільська або селищна рада)»;
 
142. у підпункті «ґ» слова і цифри «у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів» замінити словами «на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, районна, сільська або селищна рада»;
 
   у підпункті «ґ» слова і цифри «у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів» замінити словами «на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, районна, сільська або селищна рада»;
 
143. доповнити пункт підпунктом «ґ-1» такого змісту:
 
   доповнити підпунктом «ґ-1» такого змісту:
 
144. «ґ-1) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення); «;
 
   «ґ-1) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення)»;
 
145. підпункт «е» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «е» викласти в такій редакції:
 
146. «е) професійну (професійно-технічну) освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст); «;
 
-86- Соболєв С.В.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)  «е) професійну (професійно-технічну) освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст)»;
 
    -87- Колихаєв І.В.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту:
абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;»;
абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -88- Дирдін М.Є.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту: абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -89- Плачкова Т.М.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І законопроєкту: абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І законопроєкту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -90- Гриб В.О.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту:
абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;»;
абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -91- Шенцев Д.О.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -92- Зуб В.О.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;», абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -93- Требушкін Р.В.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -94- Вацак Г.А.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту: абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -95- Пушкаренко А.М.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -96- Андрійович З.М.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -97- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту:
1) абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;»;
2) та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -98- Кінзбурська В.О.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -99- Ляшенко А.О.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
    -100- Мінько С.А.
У підпункті 1 пункту 35 Розділу І Законопроекту абзац дев’ятий викласти в редакції: «підпункт «е» виключити;» та абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим, у підпункті 1 пункту 36 Розділу І Законопроекту слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);» виключити.
 
Відхилено (Концепцією реалізації державної політики у сфері такої освіти на період до 2027 року (розпорядження КМУ від 12.06.2019 №419-р) передбачено перехід на фінансове забезпечення такої освіти виключно з обласних бюджетів у 2022-2024 роках)   
147. абзаци другий і третій підпункту «б» пункту 4 виключити.
 
-101- Соболєв С.В.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)  2) підпункт «б» пункту 4 виключити.
 
    -102- Колихаєв І.В.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.»«
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -103- Дирдін М.Є.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.»«.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -104- Плачкова Т.М.
доповнити пункт 35 новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І законопроєкту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.»«.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -105- Гриб В.О.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.»«.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -106- Шенцев Д.О.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -107- Зуб В.О.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -108- Требушкін Р.В.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -109- Вацак Г.А.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -110- Пушкаренко А.М.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -111- Андрійович З.М.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -112- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -113- Кінзбурська В.О.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -114- Ляшенко А.О.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги; ««;
2) доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
    -115- Мінько С.А.
Доповнити пункт 35 новим підпунктом такого змісту:
«2) Підпункт «б» пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; «.
При цьому у пункті 39 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) у частині шостій слова «субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги;
доповнити новим підпунктом:
«3) доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«45. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.»
 
Відхилено (запропонований порядок виплат фактично діяв до 2017 р. та був змінений з огляду на визначений статтею 7 Кодексу принцип субсидіарності бюджетної системи щодо максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача, а також з урахуванням необхідності переходу на адресне надання відповідних пільг; при цьому врахування даної пропозиції призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік на 2 млрд грн)   
148. 36. У частині першій статті 90:
 
   38. У частині першій статті 90:
 
149. 1) у пункті 2:
 
   1) у пункті 2:
 
150. підпункт «а» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «а» викласти в такій редакції:
 
151. «а) загальну середню освіту: спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри (крім навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу), заклади загальної середньої освіти державної власності (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу), спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі спеціалізованої освіти, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад); «;
 
-116- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 36 розділу І викласти у наступній редакції:
«а) загальну середню освіту: спеціальні школи; санаторні школи; дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу); заклади загальної середньої освіти державної власності (крім закладів, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу); спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад); «;
 
Враховано   «а) загальну середню освіту:
спеціальні школи, санаторні школи;
дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);
заклади загальної середньої освіти державної власності (крім закладів, визначених у підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу);
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі освіти, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад)»;
 
152. підпункт «а-1» виключити;
 
   підпункт «а-1» виключити;
 
153. підпункт «б» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «б» викласти в такій редакції:
 
154. «б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу); «;
 
   «б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
 
155. доповнити пункт підпунктом «б-1» такого змісту:
 
   доповнити підпунктом «б-1» такого змісту:
 
156. «б-1) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного та/або регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу); «;
 
   «б-1) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного та/або регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
 
157. підпункт «в» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «в» викласти в такій редакції:
 
158. «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «ґ» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу); «;
 
   «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті «ґ» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
 
159. 2) пункт 3 доповнити підпунктом «є» такого змісту:
 
   2) пункт 3 доповнити підпунктом «є» такого змісту:
 
160. «є) інші заклади та заходи у системі охорони здоров’я (будинки дитини, заклади служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання); «.
 
   «є) інші заклади та заходи у системі охорони здоров’я (будинки дитини, заклади служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання)».
 
161. 37. У частині першій статті 91:
 
   39. У частині першій статті 91:
 
162. 1) у підпункті «в» пункту 3 слова «професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;
 
   1) у підпункті «в» пункту 3 слова «професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;
 
163. 2) доповнити частину пунктом 20-5 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктом 20-5 такого змісту:
 
164. «20-5) професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої та вищої освіти державної, комунальної та приватної власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку; «.
 
-117- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Абзац другий підпункту 2 пункту 37 розділу І (щодо доповнення ч.1 ст.91 Кодексу новим п.20-5( викласти в такій редакції:
«20-5) місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти». (пропозиція редакційно уточнена з урахуванням змісту ст.91 Кодексу)
 
Враховано   «20-5) місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти».
 
165. 38. Пункт 5 частини другої статті 101 викласти в такій редакції:
 
-118- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 38 розділу І законопроекту (щодо змін до п.5 ч.2 ст.101 Кодексу( виключити. (відповідне питання не потребує додаткового законодавчого врегулювання)
 
Враховано      
166. «5) дотації та інші субвенції (у тому числі які надаються за рахунок трансфертів з державного бюджету).».
 
      
167. 39. У статті 102:
 
   40. Статтю 102 виключити.
 
168. 1) частини другу, третю і четверту виключити;
 
      
169. 2) у частині шостій слова «пільг, субсидій і допомоги» замінити словами «виплат та допомоги».
 
-119- Соболєв С.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)  41. У статті 103-1:
1) у частині другій:
у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»;
абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»;
2) частину третю доповнити словами «та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
    -120- Колихаєв І.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою».
При цьому у частині 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -121- Дирдін М.Є.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою».
При цьому у частині 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою. «.
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -122- Плачкова Т.М.
Розділ І законопроєкту доповнити новим пунктом 44 такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою».
При цьому пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроєкту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -123- Гриб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою».
При цьому у частині 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4). У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.»
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -124- Шенцев Д.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -125- Зуб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -126- Требушкін Р.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -127- Вацак Г.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -128- Пушкаренко А.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою».
При цьому у частині 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -129- Андрійович З.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -130- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -131- Кінзбурська В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -132- Ляшенко А.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
    -133- Мінько С.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»«.
При цьому частину 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) У статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано частково (у ч.2 ст.103-1 Кодексу внесено такі зміни: у другому реченні абзацу другого слова і цифри «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків» замінити словами і цифрами «на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, у розмірі не більше 60 відсотків»; абзац третій доповнити словами «а також може спрямовуватися на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг у місті Києві, які є складовими автомобільних доріг державного значення»)   
170. 40. У статті 103-2:
 
-134- Драбовський А.Г.
Виключити в пункті 8 частини першої статті 103-2 слова «державної та комунальної власності».
 
Відхилено (у передбаченій законопроектом новій редакції ч.1 ст.103-2 Кодексу немає п.8)  42. У статті 103-2:
 
171. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
-135- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 1) пункту 40 розділу І викласти у наступній редакції:
«1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
1) початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп);
2) спеціальні школи, санаторні школи;
3) спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів;
4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;
5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти;
6) заклади фахової передвищої освіти, коледжі державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.»; «;
 
Враховано   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
172. «1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
 
   «1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
 
173. 1) початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп);
 
   1) початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп);
 
174. 2) спеціальні школи, санаторні школи;
 
   2) спеціальні школи, санаторні школи;
 
175. 3) спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати;
 
   3) спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів;
 
176. 4) навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;
 
   4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;
 
177. 5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти;
 
   5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти;
 
178. 6) заклади фахової передвищої освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.»;
 
-136- Соболєв С.В.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)  6) заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти»;
 
    -137- Колихаєв І.В.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -138- Дирдін М.Є.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -139- Плачкова Т.М.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І законопроєкту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити пункт 40 Розділу І законопроєкту підпунктом 7 такого змісту: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -140- Гриб В.О.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -141- Шенцев Д.О.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -142- Зуб В.О.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -143- Требушкін Р.В.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -144- Вацак Г.А.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -145- Пушкаренко А.М.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -146- Андрійович З.М.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -147- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -148- Кінзбурська В.О.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -149- Ляшенко А.О.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
1) після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
2) доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
    -150- Мінько С.А.
У підпункті 1 пункту 40 Розділу І Законопроекту:
після слів «оплату праці з нарахуванням» доповнити словами «підвищення кваліфікації та перепідготовку»;
доповнити словами: «7) заклади дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (в частині підвищення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 року); «.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті даної субвенції (для оплати праці педагогів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти), а також призведе до розбалансування загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік)   
179. 2) пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
 
180. «1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах; «;
 
-151- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 2 підпункту 2) пункту 40 розділу І викласти у наступній редакції:
«1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах; «;
 
Враховано в іншій редакції (в абз.2 пп.2 п.1 ч.3 ст.103-2 Кодексу після слів «фахової передвищої освіти» доповнено словом «і коледжах»)  «1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах»;
 
181. 3) у частині четвертій слова «навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті» замінити словами «закладів освіти, зазначених у частині першій цієї статті (крім закладів приватної власності)».
 
-152- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
У підпункті 3 пункту 40 розділу І законопроекту (щодо змін до ч.4 ст.103-2 Кодексу( слова «закладів освіти, зазначених у частині першій цієї статті (крім закладів приватної власності)» замінити словами «закладів освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті». (техніко-юридичні правки для забезпечення термінологічної єдності з урахуванням пропозиції ГНЕУ)
 
Враховано   3) у частині четвертій слова «навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті» замінити словами «закладів освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті».
 
    -153- Одарченко А.М.
Підпункт третій пункту другого частини 40 розділу І законопроекту слова «закладів освіти, зазначених у частині першій цієї статті (крім закладів приватної власності)» замінити словами «закладів освіти державної і комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті».
 
Враховано    
182. 41. В абзаці третьому пункту 1 та пункті 2 частини другої статті 103-3 слова і цифри «професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації» замінити словами «професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти».
 
   43. В абзаці третьому пункту 1 та пункті 2 частини другої статті 103-3- слова і цифри «професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації» замінити словами «професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти».
 
183. 42. У статті 103-6:
 
-154- Соболєв С.В.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)  44. У статті 103-6:
 
    -155- Колихаєв І.В.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджети - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -156- Дирдін М.Є.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «;
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -157- Плачкова Т.М.
У пункті 42 Розділу І законопроєкту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджети - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити пункт 42 підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -158- Гриб В.О.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
2) доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -159- Шенцев Д.О.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -160- Зуб В.О.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -161- Требушкін Р.В.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -162- Вацак Г.А.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -163- Пушкаренко А.М.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -164- Андрійович З.М.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -165- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -166- Кінзбурська В.О.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -167- Ляшенко А.О.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
1) підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
2) доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
    -168- Мінько С.А.
У пункті 42 Розділу І Законопроекту:
підпункт 2 викласти в редакції:
«2) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»; «
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину четверту, п’яту виключити.»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає визначеному ст.7 Кодексу принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи, не враховує нерівномірність процесу добровільного об’єднання територіальних громад, соціально-економічні та географічні особливості кожної з адміністративно-територіальних одиниць, призведе до незабезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів з низькою податко-спроможністю та проблем з проведення відповідних видатків, позбавить обласні бюджети ресурсу для утримання відповідних бюджетних установ)   
184. 1) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
185. «1) видатки закладів освіти, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти, визначених пунктами 1-4 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також закладів освіти, визначених пунктами 5 і 6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти); «;
 
   «1) видатки закладів освіти, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти, визначених пунктами 1-4 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також закладів освіти, визначених пунктами 5 і 6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти)»;
 
186. 2) частину третю викласти в такій редакції:
 
   2) частину третю викласти в такій редакції:
 
187. «3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
 
   «3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
 
188. 1) кількість населення;
 
   1) кількість населення;
 
189. 2) надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
 
   2) надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
 
190. 3) приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
 
   3) приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
 
191. 4) кількість учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
 
   4) кількість учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
 
192. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
 
   Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
 
193. 10 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
 
   10 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
 
194. 40 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
 
   40 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
 
195. 50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня року, що передує плановому.».
 
   50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня року, що передує плановому».
45. У другому реченні частини шостої статті 108 слова і цифри «обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а» виключити.
 
196. 43. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   46. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
197. 1) підпункти 2-4 пункту 1-1 викласти в такій редакції:
 
   1) підпункти 2-4 пункту 1-1 викласти в такій редакції:
 
198. «2) у пункті 3 частини першої статті 89 цього Кодексу:
 
   «2) у пункті 3 частини першої статті 89 цього Кодексу:
 
199. підпункт «а-1» діє до 1 липня 2018 року;
 
   підпункт «а-1» діє до 1 липня 2018 року;
 
200. підпункти «а», «б» і «в» діють до 1 квітня 2020 року;
 
   підпункти «а», «б» і «в» діють до 1 квітня 2020 року;
 
201. підпункт «г» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 квітня 2020 року;
 
   підпункт «г» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 квітня 2020 року;
 
202. підпункти «ґ» і «д» вводяться в дію з 1 квітня 2020 року;
 
   підпункти «ґ» і «д» вводяться в дію з 1 квітня 2020 року;
 
203. підпункт «е» вводиться в дію з 1 січня 2020 року;
 
   підпункт «е» вводиться в дію з 1 січня 2020 року;
 
204. 3) у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу:
 
   3) у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу:
 
205. підпункти «а», «б», «в» і «г» діють до 1 квітня 2020 року;
 
   підпункти «а», «б», «в» і «г» діють до 1 квітня 2020 року;
 
206. підпункти «ґ» і «д» вводяться в дію з 1 квітня 2020 року;
 
   підпункти «ґ» і «д» вводяться в дію з 1 квітня 2020 року;
 
207. підпункт «е» вводиться в дію з 1 січня 2020 року;
 
   підпункт «е» вводиться в дію з 1 січня 2020 року;
 
208. підпункт «є» вводиться в дію з 1 квітня 2020 року;
 
   підпункт «є» вводиться в дію з 1 квітня 2020 року;
 
209. 4) пункт 8 частини першої статті 97 і стаття 103-4 цього Кодексу діють до 1 квітня 2020 року; «;
 
   4) пункт 8 частини першої статті 97 і стаття 103-4 цього Кодексу діють до 1 квітня 2020 року»;
2) доповнити пунктом 3-5 такого змісту:
«3-5. Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом до початку функціонування Боргового агентства України»;
 
210. 2) пункт 20 викласти в такій редакції:
 
-169- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 2) пункту 43 розділу І викласти у наступній редакції:
«2) пункт 20 викласти в такій редакції:
«20. Установити, що з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на:
освіту (в частині утримання закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл);
державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек).
За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, та укладеного між ними договору.
За зверненням обласної ради міська рада (міста обласного значення - обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді в обсягах які визначаються пропорційно кількості учнів таких закладів з місцем реєстрації на території міст обласного значення - обласних центрів та затверджує в міському бюджеті (міста обласного значення - обласного центру) обсяги міжбюджетних трансферів з міського бюджету (міста обласного значення - обласного центру) обласному бюджету.
При прийняті рішення про передачу коштів затверджується формула розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів, що міститься у додатку до рішення про відповідний міський бюджет та враховує вартість підготовки кваліфікованих кадрів в залежності від професії та рівня кваліфікації.»;
 
Відхилено (запропоновані абз. 5 і 6 п.20 розділу VІ Кодексу не узгоджуються із змістом зазначеного пункту, оскільки стосуються професійно-технічної освіти)  3) пункт 20 викласти в такій редакції:
 
211. «20. Установити, що з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на:
 
   «20. Установити, що з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на:
 
212. освіту (в частині утримання закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл);
 
   освіту (в частині утримання закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл);
 
213. державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек).
 
   державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек).
 
214. За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, та укладеного між ними договору.»;
 
-170- Соболєв С.В.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)  За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, та укладеного між ними договору»;
4) у пункті 20-1:
перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: «За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру) або бюджету об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«В окремих областях (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) на період реалізації пілотного проекту щодо здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення - обласних центрів (об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр), як виняток з положень підпункту «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу міська рада (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді (в обсягах, що визначаються пропорційно кількості учнів, місцем реєстрації яких є місто обласного значення - обласний центр (об’єднана територіальна громада, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр), з розрахунку розміру середніх витрат на одного учня) та затверджує у міському бюджеті обсяги міжбюджетних трансферів з міського бюджету (міста обласного значення - обласного центру, бюджету об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) обласному бюджету»;
 
    -171- Колихаєв І.В.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -172- Дирдін М.Є.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -173- Плачкова Т.М.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І законопроєкту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі неукладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -174- Гриб В.О.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -175- Шенцев Д.О.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -176- Зуб В.О.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -177- Требушкін Р.В.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -178- Вацак Г.А.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -179- Пушкаренко А.М.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -180- Андрійович З.М.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -181- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -182- Кінзбурська В.О.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -183- Ляшенко А.О.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -184- Мінько С.А.
Підпункт 2 пункту 43 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не укладання або розірвання договору про утримання закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів (відділень, груп) початкових шкіл, сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек фінансування таких закладів здійснюється відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено (таке питання унормовано у ст.89 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
    -185- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 43 розділу І законопроекту (щодо доповнення розділу VІ Кодексу( після пункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту: «__) в абзаці другому пункту 20-1 перше речення викласти у такій редакції: «За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру, об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру) або бюджету об’єднаної територіальної громади, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр». (для узгодження із змінами до пп.»е» п.2 ч.1 ст.89 Кодексу)
 
Враховано    
    -186- Коваль О.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Колюх В.В.
Пункт 43 доповнити підпунктами 3) такого змісту:
«3) пункту 20-1 викласти у новій редакції:
«20-1. Установити, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у частині підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області.
За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) в обсягах які визначаються пропорційно кількості учнів таких закладів з місцем реєстрації в межах області та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру).
За зверненням обласної ради міська рада (міста обласного значення - обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді в обсягах які визначаються пропорційно кількості учнів таких закладів з місцем реєстрації на території міст обласного значення - обласних центрів та затверджує в міському бюджеті (міста обласного значення - обласного центру) обсяги міжбюджетних трансферів з міського бюджету (міста обласного значення - обласного центру) обласному бюджету.
При прийняті рішення про передачу коштів затверджується формула розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів, що міститься у додатку до рішення про відповідний обласний або міський бюджет та враховує вартість підготовки кваліфікованих кадрів в залежності від професії та рівня кваліфікації.».
Відповідно підпункти 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) пункту 43 вважати підпунктами 4,)5), 6), 7), 8), 9), 10), 11)».
 
Враховано    
215. 3) пункт 24-1 після слів «за поданням» доповнити словами «або висновком»;
 
   5) пункт 24-1 після слів «за поданням» доповнити словом « (висновком)»;
 
216. 4) пункт 24-2 після слів і цифр «та 99 цього Кодексу)» доповнити словами і цифрами «та при розрахунку додаткової дотації місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (відповідно до статті 103-6 цього Кодексу)»;
 
-187- Єфімов М.В.
Внести зміни до Бюджетного кодексу:
1) Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 24-3 такого змісту: «24-3. Установити, що тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, екологічний податок (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та(або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), що сплачується на території Донецької та Луганської областей, як виняток з положень пункту 16-1 частини другої статті 29 та пункту 4-1 частини першої статті 69-1 цього Кодексу, зараховується у розмірі: 20 відсотків – до загального фонду Державного бюджету України, 80 відсотків – до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів – 55 відсотків.».
2) Пункт 16-1 частини другої статті 29 доповнити словами такого змісту «з урахуванням особливостей, визначених пунктом 24-3 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Кодексу;».
3) Пункт 4-1 частини першої статті 69-1 доповнити словами такого змісту «з урахуванням особливостей, визначених пунктом 24-3 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Кодексу;».
 
Відхилено   6) пункт 24-2 після слів і цифр « (відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу)» доповнити словами і цифрами «та при розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (відповідно до статті 103-6 цього Кодексу)»;
 
    -188- Єфімов М.В.
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу доповнити новим пунктом 24-4 такого змісту:
«24-4. Установити, що тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей, як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, зараховується у розмірі: 70 відсотків – до загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад Донецької та Луганської областей; 30 відсотків – до загального фонду відповідних обласних бюджетів цих областей».
 
Відхилено (пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами, а також призведе до розбалансування показників загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік()   
    -189- Ткаченко М.М.
Горбенко Р.О.
Кузнєцов О.О.
Доповнити пункт 43 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»( новим пунктом такого змісту:
«__) доповнити розділ новим пунктом 24-3 такого змісту:
«24-3. Установити, що тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади:
1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей, як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, зараховується у розмірі: 70 відсотків - до загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад Донецької та Луганської областей; 30 відсотків - до загального фонду відповідних обласних бюджетів цих областей.
2) екологічний податок (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та(або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), що сплачується на території Донецької та Луганської областей, як виняток з положень пункту 16-1 частини другої статті 29 та пункту 4-1 частини першої статті 69-1 цього Кодексу, зараховується у розмірі: 20 відсотків - до загального фонду Державного бюджету України, 80 відсотків - до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів - 55 відсотків.».
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2273)
 
Відхилено (пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами, а також призведе до розбалансування показників загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік()   
217. 5) у пункті 25 слова «державних і комунальних вищих навчальних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів фахової передвищої та вищої освіти»;
 
   7) у пункті 25 слова «державних і комунальних вищих навчальних закладів» замінити словами «державних і комунальних закладів фахової передвищої та вищої освіти»;
 
218. 6) у пункті 26:
 
   8) у пункті 26:
 
219. після слів і цифр «Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380)» доповнити словами і цифрами «; абзаців другого та третього частини другої статті 24, частини шостої статті 27, частини п’ятої статті 54, частини першої статті 63, частини першої статті 66, статей 67, 68, 72, підпункту 16 пункту 2 розділу ХІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119)»;
 
   після слів і цифр «Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380)» доповнити словами і цифрами «абзаців другого та третього частини другої статті 24, частини шостої статті 27, частини п’ятої статті 54, частини першої статті 63, частини першої статті 66, статей 67, 68, 72, підпункту 16 пункту 2 розділу ХІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119)»;
 
220. після слів і цифр «Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904)» доповнити словами і цифрами «; статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37)»;
 
   після слів і цифр «Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904)» доповнити словами і цифрами «статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37)»;
 
221. 7) доповнити розділ пунктом 28-1 такого змісту:
 
   9) доповнити пунктом 28-1 такого змісту:
 
222. «28-1. Установити, що обтяження майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань, наданого суб’єктами господарювання за кредитами (позиками), залученими державою, або державними гарантіями відповідно до частини п’ятої статті 17 цього Кодексу, є публічними. Державна реєстрація таких обтяжень та зміна відомостей про них проводяться у відповідних державних реєстрах адміністратором цих реєстрів у порядку, встановленому законом, за заявою Міністерства фінансів України або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує надане суб’єктами господарювання майно відповідно до зазначених положень цього Кодексу.»;
 
-190- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
У підпункті 7 пункту 43 розділу І законопроекту (щодо доповнення розділу VІ Кодексу новим п.28-1( слова «та зміна відомостей про них проводяться у відповідних державних реєстрах адміністратором цих реєстрів» замінити словами «в частині рухомого майна та зміна відомостей про них проводяться».
Відповідно в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту (щодо доповнення ч.1 ст.37 Закону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» новим п.5-1( слова «відповідних державних реєстрах адміністратором цих реєстрів у порядку, встановленому законом» замінити словами «у порядку, встановленому цим Законом».
(техніко-юридичні уточнення для узгодження правових норм)
 
Враховано   «28-1. Установити, що обтяження майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань, наданого суб’єктами господарювання за кредитами (позиками), залученими державою, або державними гарантіями відповідно до частини п’ятої статті 17 цього Кодексу, є публічними. Державна реєстрація таких обтяжень у частині рухомого майна та зміна відомостей про них проводяться у порядку, встановленому законом, за заявою Міністерства фінансів України або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує надане суб’єктами господарювання майно відповідно до зазначеного положення цього Кодексу»;
10) у пункті 35:
в абзаці першому слова «в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України» замінити словами «в особі Голови Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
в абзаці другому слова «Міністр фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України» замінити словами «Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України»;
в абзаці третьому слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Борговим агентством України»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Якщо очікуваний обсяг видатків на виплати за державними деривативами перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України та Рахункову палату. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких видатків Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України»;
11) пункт 37 виключити;
 
    -191- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Підпункт 7 пункту 43 частини першої законопроєкту щодо доповнення розділу «Прикінцеві положення» новим пунктом 28-1 виключити.
 
Відхилено (таке положення передбачене для врегулювання процедури реєстрації відповідного обтяження)   
    -192- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Підпункт 7 пункту 43 частини першої законопроекту щодо доповнення розділу «Прикінцеві положення» новим пунктом 28-1 виключити.
 
Відхилено (таке положення передбачене для врегулювання процедури реєстрації відповідного обтяження)   
223. 8) у пункті 42:
 
-193- Костюк Д.С.
Халімон П.В.
Кириченко М.О.
Чернявський С.М.
Тимофійчук В.Я.
Соломчук Д.В.
Салійчук О.В.
Литвиненко С.А.
Богданець А.В.
Підпункт 8 пункту 43 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено (уточнення редакції цієї норми Кодексу пов’язане з необхідністю узгодженості правових норм щодо відповідних показників проекту держаного бюджету на 2020 рік)  12) у пункті 42:
 
    -194- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Підпункт 8 пункту 43 частини першої законопроєкту щодо внесення змін до пункту 42 розділу «Прикінцеві положення» виключити з огляду на неприпустимість законодавчого обмеження розміру державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
 
Відхилено (уточнення редакції цієї норми Кодексу пов’язане з необхідністю узгодженості правових норм щодо відповідних показників проекту держаного бюджету на 2020 рік)   
    -195- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Підпункт 8 пункту 43 частини першої законопроекту щодо внесення змін до пункту 42 розділу «Прикінцеві положення» виключити з огляду на неприпустимість законодавчого обмеження розміру державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
 
Відхилено (уточнення редакції цієї норми Кодексу пов’язане з необхідністю узгодженості правових норм щодо відповідних показників проекту держаного бюджету на 2020 рік)   
    -196- Пузійчук А.В.
Підпункт 8 пункту 43 розділу Івикласти в такій редакції:
«8) абзац другий пункту 42 викласти в такій редакції: «Порядок використання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства.».
 
Відхилено Таке питання не унормовано Законом «Про державну підтримку сільського господарства України» і ч.7 ст.20 Кодексу та не потребує додаткового законодавчого врегулювання)   
224. в абзаці першому слова «не менше» замінити словами «не більше»;
 
   в абзаці першому слова «не менше» замінити словами «не більше»;
 
225. абзац другий виключити;
 
-197- Єфімов М.В.
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 43-2 наступного змісту:
«43-2. Установити, що з 2020 року, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей автоматично:
1) у першому півріччі - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя попереднього року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя попереднього року;
2) у другому півріччі - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя поточного року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя поточного року.
При цьому, 20 відсотків від надходжень акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування зараховується до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей.
Зазначені кошти спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування.».
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))  абзац другий виключити;
 
    -198- Соболєв С.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -199- Колихаєв І.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -200- Дирдін М.Є.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«.
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -201- Плачкова Т.М.
Розділ І законопроєкту доповнити новим пунктом 47 такого змісту:
47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -202- Гриб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -203- Шенцев Д.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -204- Зуб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -205- Требушкін Р.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -206- Вацак Г.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -207- Пушкаренко А.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -208- Андрійович З.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -209- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -210- Кінзбурська В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -211- Ляшенко А.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
    -212- Мінько С.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«47. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 43-2 такого змісту:
«43-2. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;
2) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.»«
(пропозиція містить положення законопроекту за реєстр. №2231)
 
Відхилено (ця пропозиція сформульована некоректно і суперечить нормам Кодексу (акцизний податок з пального з 2020 р. взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та у повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету як джерело надходжень державного дорожнього фонду), а також призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2020 рік (а саме зменшення надходжень і витрат державного дорожнього фонду на 7,7 млн грн))   
226. 9) у пункті 46:
 
   13) у пункті 46:
 
227. в абзаці першому слова «вищими навчальними закладами» замінити словами «закладами вищої освіти»;
 
   в абзаці першому слова «вищими навчальними закладами» замінити словами «закладами вищої освіти»;
 
228. в абзаці другому слова «освітньо-кваліфікаційними рівнями» замінити словами «державним замовленням за рівнями вищої освіти, формами здобуття вищої освіти»;
 
   в абзаці другому слова «освітньо-кваліфікаційними рівнями» замінити словами «державним замовленням за рівнями вищої освіти, формами здобуття вищої освіти»;
 
229. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
230. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
231. «показники якості освітньої, наукової та міжнародної діяльності закладу вищої освіти.»;
 
-213- Гришина Ю.М.
Коваль О.В.
Воронов В.А.
Бабак С.В.
Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 6 підпункту 9) пункту 43 розділу І викласти у наступній редакції:
««показники освітньої, наукової та міжнародної діяльності закладу вищої освіти.
 
Враховано   «показники освітньої, наукової та міжнародної діяльності закладу вищої освіти»;
 
232. 10) доповнити розділ пунктом 50 такого змісту:
 
   14) доповнити пунктом 50 такого змісту:
 
233. «50. Установити, що до приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами Закону України «Про освіту» їх фінансове забезпечення здійснюється відповідно до порядку, який діяв у 2019 році.».
 
-214- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Абзац другий підпункту 10 пункту 43 розділу І законопроекту (щодо доповнення розділу VІ Кодексу новим п.50( доповнити словами «включаючи спрямування освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» та у вечірніх (змінних) школах». (з метою однозначності трактування такого положення щодо обов’язковості проведення відповідних видатків за рахунок освітньої субвенції у перехідний період)
 
Враховано   «50. Установити, що до приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами Закону України «Про освіту» їх фінансове забезпечення здійснюється відповідно до порядку, який діяв у 2019 році, включаючи спрямування освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» та у вечірніх (змінних) школах».
 
    -215- Єфімов М.В.
Розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу доповнити пунктом 33-1 наступного змісту:
«33-1. Встановити, що тимчасово, з 1 січня 2020 року до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, у Донецькій та Луганській областях.
Перелік об'єктів, щодо яких здійснюється реалізація зазначених заходів згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради #103004
На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів Донецької та Луганської областей в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), призведе до втрат доходів загального фонду державного бюджету, а також може спричинити юридичну колізію і проблеми у застосуванні, оскільки положеннями (п.6 ст.11 та п.15 і п.16 ст.14) поданого Урядом на ІІ читання проекту закону про державний бюджет на 2020 рік (реєстр. №2000) передбачено спрямування сум перевиконання ПДВ з ввезених на митну територію України товарів (продукції) на фінансування проектів розвитку транспортної інфраструктури (90%) та забезпечення функціонування і реформування Державної митної служби (10%))   
    -216- Батенко Т.І.
Лопушанський А.Я.
Крулько І.І.
Тістик Р.Я.
Саламаха О.І.
Гевко В.Л.
Лунченко В.В.
Цабаль В.В.
Доповнити частину 43 розділу 1 законопроекту пунктом 11) такого змісту:
«11) доповнити розділ пунктом 51 такого змісту:
«51. Установити, що на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» від 20.09.2019 №713/2019 з 1 січня 2020 року до 1 січня 2023 року запроваджується фінансове забезпечення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Перелік об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація зазначених заходів, затверджується відповідною обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
На період проведення зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Сума щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів на період проведення зазначених заходів розраховується відповідно до щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, визначених для відповідної митниці на 2019 рік».
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), призведе до втрат доходів загального фонду державного бюджету, а також може спричинити юридичну колізію і проблеми у застосуванні, оскільки положеннями (п.6 ст.11 та п.15 і п.16 ст.14) поданого Урядом на ІІ читання проекту закону про державний бюджет на 2020 рік (реєстр. №2000) передбачено спрямування сум перевиконання ПДВ з ввезених на митну територію України товарів (продукції) на фінансування проектів розвитку транспортної інфраструктури (90%) та забезпечення функціонування і реформування Державної митної служби (10%))   
    -217- Соболєв С.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -218- Колихаєв І.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік, передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.».
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -219- Дирдін М.Є.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.».
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -220- Плачкова Т.М.
Розділ І законопроєкту доповнити новим пунктом 46 такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік, передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.».
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -221- Гриб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.».
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -222- Шенцев Д.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -223- Зуб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -224- Требушкін Р.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік, передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.».
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -225- Вацак Г.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -226- Пушкаренко А.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -227- Андрійович З.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -228- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -229- Кінзбурська В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -230- Ляшенко А.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -231- Мінько С.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«46. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2020 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.»
 
Відхилено (таке питання не є предметом регулювання безпосередньо Кодексу, при цьому дана пропозиція містить у її викладі внутрішню суперечність та не матиме практичної реалізації)   
    -232- Соболєв С.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -233- Колихаєв І.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України»«.
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -234- Дирдін М.Є.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -235- Плачкова Т.М.
Розділ І законопроєкту доповнити новим пунктом 48 такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України»«.
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -236- Гриб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -237- Шенцев Д.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -238- Зуб В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -239- Требушкін Р.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -240- Вацак Г.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -241- Пушкаренко А.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -242- Андрійович З.М.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -243- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
М'ялик В.Н.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
Колихаєв І.В.
Кіссе А.І.
Юрчишин П.В.
Урбанський А.І.
Мінько С.А.
Дубневич Я.В.
Балога В.І.
Гузь І.В.
Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -244- Кінзбурська В.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -245- Ляшенко А.О.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».»
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
    -246- Мінько С.А.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«48. Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 вересня відповідно до законодавства визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді? та які отримали чи підтвердили такий статус, з наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах:
59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним такого статусу;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи підтвердили такий статус;
25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу „Громада, дружня до дітей та молоді?; 25 відсотків - до державного бюджету, 12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи підтвердили такий статус.
Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено (ця пропозиція не узгоджується з визначеними статтею 7 Кодексу принципами бюджетної системи (щодо єдиного регулювання бюджетних відносин, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами), запропонований перерозподіл податку на доходи фізичних осіб призведе до втрат доходів загального фонду державного та обласних бюджетів, що ніяким чином не пов’язані з реалізацією ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», крім того, згідно з Меморандумом щодо впровадження такої ініціативи в Україні територіальні громади міст та ОТГ самостійно укладають договори про наміри та взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні, а тому з огляду на статтю 91 Кодексу реалізація такої ініціативи має забезпечуватися з відповідних місцевих бюджетів в рамках програм місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї)   
234. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
235. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, крім пункту 5, підпункту 8 пункту 7 і підпункту 1 пункту 12 розділу І та підпункту 9 пункту 2 і пункту 3 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
236. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
237. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-247- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Виключити підпункт 1 пункту 2 частини другої законопроєкту щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Відхилено (такі зміни необхідні для усунення правової колізії в частині повноважень Мінфіну щодо розгляду відповідних правопорушень)  1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
    -248- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Виключити підпункт 1 пункту 2 частини другої законопроекту щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Відхилено (такі зміни необхідні для усунення правової колізії в частині повноважень Мінфіну щодо розгляду відповідних правопорушень)   
238. статтю 244-23 виключити;
 
   а) статтю 244-23 виключити;
 
239. у статті 255:
 
   б) у статті 255:
 
240. пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
 
   пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
 
241. «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику (стаття 164-19); «;
 
   «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику (стаття 164-19)»;
 
242. в абзаці першому частини другої цифри «, 244-23» виключити;
 
   в абзаці першому частини другої цифри «244-23» виключити;
 
243. 2) у Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140; 2016 р., № 30, ст. 542):
 
-249- Тимошенко Ю.В.
Лабунська А.В.
Крулько І.І.
Виключити підпункти 2 пункту 2 частини другої законопроєкту щодо внесення змін до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
 
Відхилено (такі зміни передбачені для врегулювання процедури реєстрації відповідного обтяження)  6) у Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140; 2016 р., № 30, ст. 542):
 
    -250- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Давиденко В.М.
Люшняк М.В.
Кіт А.Б.
Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Петьовка В.В.
Виключити підпункти 2 пункту 2 частини другої законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
 
Відхилено (такі зміни передбачені для врегулювання процедури реєстрації відповідного обтяження)   
244. частину першу статті 37 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   а) частину першу статті 37 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
245. «5-1) обтяження рухомого майна, наданого суб’єктами господарювання за кредитами (позиками), залученими державою, або державними гарантіями відповідно до частини п’ятої статті 17 Бюджетного кодексу України. Державна реєстрація таких обтяжень та зміна відомостей про них проводяться у відповідних державних реєстрах адміністратором цих реєстрів у порядку, встановленому законом, за заявою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує таке рухоме майно відповідно до зазначених положень Бюджетного кодексу України; «;
 
   «5-1) обтяження рухомого майна, наданого суб’єктами господарювання за кредитами (позиками), залученими державою, або державними гарантіями відповідно до частини п’ятої статті 17 Бюджетного кодексу України. Державна реєстрація таких обтяжень та зміна відомостей про них проводяться у порядку, встановленому цим Законом, за заявою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує таке рухоме майно відповідно до зазначеного положення Бюджетного кодексу України»;
 
246. у частині першій статті 46 слова «а також у разі надання витягів на його запит» замінити словами і цифрами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує рухоме майно відповідно до частини п’ятої статті 17 Бюджетного кодексу України, а також у разі надання витягів на їх запит»;
 
   б) у другому реченні частини першої статті 46 слова «а також у разі надання витягів на його запит» замінити словами і цифрами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або іншого центрального органу виконавчої влади, що отримує рухоме майно відповідно до частини п’ятої статті 17 Бюджетного кодексу України, а також у разі надання витягів на їх запит»;
 
247. 3) у частині сьомій статті 159 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14-17, ст. 133; 2012 р., № 9, ст. 63; 2019 р., № 4, ст. 32), слова « (з відповідним візуванням)» виключити.
 
-251- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ законопроекту (щодо змін до ч.7 ст.159 Регламенту Верховної Ради( виключити. (оскільки додатки до закону про державний бюджет формуються в спеціалізованій автоматизованій інформаційно-аналітичній базі даних, власником якої є Мінфін, та уповноважені представники Мінфіну залучаються на всіх етапах розгляду і прийняття у Верховній Раді відповідного законопроекту)
 
Враховано   2) у частині першій статті 4 Закону України «Про «державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №5, ст. 21) слова «у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів» виключити;
3) у частині першій статті 11 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №35, ст. 290; 2002 р., №50, ст. 367) слова «субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів» замінити словами «коштів Державного бюджету України»;
4) у частині першій статті 16 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №1, ст. 2) слова «у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів» виключити;
7) статтю 13 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №33-34, ст. 404; 2017 р., №40-41, ст. 383) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги
Виплата державної соціальної допомоги і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України»;
5) абзац п’ятий частини першої статті 26 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) викласти в такій редакції: «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, - щодо реклами державних цінних паперів»;
8) у Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
в абзаці третьому частини четвертої, частині десятій статті 10, частині третій статті 11 слова «Міністерство фінансів України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом» у відповідному відмінку;
у частинах восьмій і дев’ятій статті 10, абзаці п’ятому частини четвертої і частині сьомій статті 11, абзаці першому частини сьомої статті 17, абзаці сімнадцятому частини п’ятої статті 40 слова «Міністерство фінансів України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики» у відповідному відмінку»;
9) у Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №36, ст. 360; 2017 р., №2, ст. 25, №7-8, ст. 50; 2018 р., №6-7, ст. 45, №46, ст. 368; 2019 р., №2, ст. 9):
а) у частині першій статті 17 слово «дев’яти» замінити словом «тринадцяти»;
б) у статті 20:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Заступник Голови Рахункової палати обирається із складу членів Рахункової палати. Обрання та увільнення від виконання обов’язків заступника Голови Рахункової палати здійснюється на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування за поданням Голови Рахункової палати. Заступник Голови Рахункової палати вважається обраним або увільненим від виконання обов’язків, якщо таке рішення підтримала більшість від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону»;
частину сьому доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) досягнення шістдесяти п'яти років»;
в) частину першу статті 23 доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) двома або більше членами Рахункової палати, вони несуть спільну відповідальність за результати їхньої роботи»;
г) частину другу статті 26 після слів «членів Рахункової палати» доповнити словами « (за винятком випадків, передбачених цим Законом)».
ґ) розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
«4-1. Установити, що до призначення Верховною Радою України складу Рахункової палати, встановленого частиною першою статті 17 цього Закону (із змінами, внесеними Законом України від _________ 2019 року №__-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»), засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин від фактично призначеної Верховною Радою України кількості членів Рахункової палати.
4-2. Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, разом з Апаратом Верховної Ради України не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Законом України від _________ 2019 року №__-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» забезпечити проведення конкурсу для допризначення чотирьох членів Рахункової палати і внести на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали».
 
    -252- Пузійчук А.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ після слів «до предмета відання якого належать питання бюджету» доповнити словами «, та візуються членом Кабінету Міністрів України, відповідальним за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки».
 
Враховано частково (див. пропозицію №252)   
    -253- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новими підпунктами такого змісту:
«_) у частині першій статті 4 Закону України «Про «державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №5, ст. 21) слова «у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів» виключити;
_) у частині першій статті 11 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №35, ст. 290; 2002 р., №50, ст. 367) слова «субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів» замінити словами «коштів Державного бюджету України»;
_) у частині першій статті 16 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №1, ст. 2) слова «у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів» виключити; «
_) статтю 13 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №33-34, ст. 404; 2017 р., №40-41, ст. 383) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги
Виплата державної соціальної допомоги і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України».
(для узгодження з передбаченими законопроектом змінами до п.9 ч.1 ст.87 і п.4 ч.1 ст.89 Кодексу щодо здійснення відповідних допомог безпосередньо з державного бюджету)
 
Враховано    
    -254- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту: «_) у другому реченні частини четвертої статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, #103004
 
Відхилено (таке питання потребує додаткового опрацювання з метою недопущення послаблення парламентського контролю)   
    -255- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) у статті 11 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №51, ст. 833):
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Проект кошторису Регулятора оприлюднюється щорічно, не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора. Регулятор проводить відкрите обговорення проекту кошторису, за результатами якого проект кошторису може бути уточнений.
Після відкритого обговорення проект кошторису подається Регулятором до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової і бюджетної політики, для включення показників проекту кошторису до Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті»;
частину третю виключити».
 
Відхилено (таке питання потребує додаткового опрацювання з метою недопущення послаблення парламентського контролю)   
    -256- Трухін О.М.
Кузбит Ю.М.
Арістов Ю.Ю.
Пуртова А.А.
Забуранна Л.В.
Крулько І.І.
Дунаєв С.В.
Борт В.П.
Лопушанський А.Я.
Гончаренко О.О.
Цабаль В.В.
Саламаха О.І.
Кіссе А.І.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту (з набранням чинності цього підпункту з дня, наступного за днем опублікування відповідного закону):
«_) у Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №36, ст. 360; 2017 р., №2, ст. 25, №7-8, ст. 50; 2018 р., №6-7, ст. 45, №46, ст. 368; 2019 р., №2, ст. 9):
а) у частині першій статті 17 слово «дев’яти» замінити словом «тринадцяти»;
б) у статті 20:
частину четверту викласти в такій редакції:
«Заступник Голови Рахункової палати обирається із складу членів Рахункової палати. Обрання та увільнення від виконання обов’язків заступника Голови Рахункової палати здійснюється на засіданні Рахункової палати шляхом відкритого голосування за поданням Голови Рахункової палати. Заступник Голови Рахункової палати вважається обраним або увільненим від виконання обов’язків, якщо таке рішення підтримала більшість від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону»;
частину сьому доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) досягнення шістдесяти п'яти років»;
в) частину першу статті 23 доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) двома або більше членами Рахункової палати, вони несуть спільну відповідальність за результати їхньої роботи»;
г) частину другу статті 26 після слів «членів Рахункової палати» доповнити словами « (за винятком випадків, передбачених цим Законом)».
ґ) розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
«4-1. Установити, що до призначення Верховною Радою України складу Рахункової палати, встановленого частиною першою статті 17 цього Закону (із змінами, внесеними Законом України від ……………. 2019 року №___-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»), засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин від фактично призначеної Верховною Радою України кількості членів Рахункової палати.
4-2. Комітету Верховній Раді України, до предмета відання якого належать питання бюджету, разом з Апаратом Верховної Ради України не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Законом України від ……………. 2019 року №___-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» забезпечити проведення конкурсу для допризначення чотирьох членів Рахункової палати і внести на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали».
 
Враховано    
248. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
вжити заходів щодо утворення та забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
 
249. 1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
250. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-257- Кузбит Ю.М.
Забуранна Л.В.
Пуртова А.А.
Заремський М.В.
Задорожній М.М.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.