Кількість абзаців - 271 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 51, ст. 833 із наступними змінами):
 
   10. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833 із наступними змінами):
 
4. 1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
 
5. «1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.
 
-1- Гриб В.О.
доповнити частину першу новим абзацом другим такого змісту:
«Особливості спеціального статусу Регулятора обумовлюються його завданнями та повноваженнями та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливостях організації та порядку діяльності Регулятора, в особливому порядку призначення членів Регулятора та припинення ними повноважень, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Регулятора та гарантії незалежності в прийнятті ним рішень в межах повноважень, визначених законом, встановленні умов оплати праці членів та працівників Регулятора»
 
Враховано   «1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі ? Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.
Особливості спеціального статусу Регулятора обумовлюються його завданнями і повноваженнями та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливостях організації та порядку діяльності Регулятора, в особливому порядку призначення членів Регулятора та припинення ними повноважень, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Регулятора та гарантії незалежності в прийнятті ним рішень у межах повноважень, визначених законом, встановленні умов оплати праці членів та працівників Регулятора.
 
    -2- Герус А.М.
доповнити частину першу новим абзацом другим такого змісту:
«Спеціальний статус Регулятора обумовлюється вимогами щодо самостійності, повноважень та ресурсів в межах, визначених законодавством. Особливості спеціального статусу включають організацію та порядок діяльності Регулятора, порядок призначення членів Регулятора та припинення ними повноважень, гарантію самостійності в прийнятті ним рішень, встановлення умов оплати праці членів та працівників Регулятора»
 
Враховано редакційно    
6. Регулятор є колегіальним органом, який здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-3- Буймістер Л.А.
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особливості спеціального статусу Регулятора обумовлюються його завданнями та повноваженнями та визначаються цим Законом, іншими законами і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення членів Регулятора та припинення ними повноважень, в особливостях організації та порядку діяльності Регулятора, гарантії незалежності в прийнятті ним рішень в межах повноважень, визначених законом, умов оплати праці членів та працівників Регулятора»
 
Враховано редакційно   Регулятор є колегіальним органом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
7. 2) пункт 1 частини першої статті 2 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
   2) пункт 1 частини першої статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
8. «діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, забезпечення купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, трейдерської діяльності»;
 
   «діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, забезпечення купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, трейдерської діяльності».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
9. 3) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
10. «2) самостійність і незалежність в межах визначених законодавством»;
 
-4- Гриб В.О.
слово «законодавством» замінити словом «законом»
 
Враховано   «2) самостійність і незалежність у межах, визначених законом»;
 
    -5- Буймістер Л.А.
слово «законодавством» замінити словом «законом»
 
Враховано    
11. 4) у статті 5:
 
   4) у статті 5:
 
12. назву статті 5 викласти в такій редакції:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
13. «Гарантії здійснення повноважень Регулятора»;
 
   «Стаття 5. Гарантії здійснення повноважень Регулятора
 
14. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
15. «1. Регулятор у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом та іншими законодавчими актами України»;
 
   1. Регулятор у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом та іншими законодавчими актами України»;
 
16. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
   у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
17. «2. Під час виконання своїх функцій та повноважень Регулятор діє самостійно в межах визначених законодавством. Письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що обмежують повноваження членів Регулятора та посадових осіб Регулятора, є незаконним впливом.»;
 
-6- Гриб В.О.
слово «законодавством» замінити словом «законом»
 
Враховано   «2. Під час виконання своїх функцій та повноважень Регулятор діє самостійно у межах, визначених законом. Письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що обмежують повноваження членів Регулятора та посадових осіб Регулятора, є незаконним впливом»;
 
18. в абзаці другому частини другої слова «втручатися у» замінити словами «чинити незаконний вплив на»;
 
-7- Герус А.М.
перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків, передбачених цим Законом»
 
Враховано   в абзаці другому слова «втручатися у» замінити словами «чинити незаконний вплив на»;
перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
19. 5) у частині першій статті 6 слово «квітня» замінити словом «червня»;
 
-8- Герус А.М.
у частині першій статті 6 перед словами «Регулятор щорічно» доповнити новим реченням такого змісту:
«Регулятор підзвітний Верховній Раді України».
 
Враховано   5) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Регулятор підзвітний Верховній Раді України. Регулятор щороку, до 1 червня, подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність і виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за попередній рік»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Регулятор взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, іншими центральним органами виконавчої влади».
У зв’язку з цим частини другу ? четверту вважати відповідно частинами третьою ? п’ятою;
 
    -9- Бєлькова О.В.
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Регулятор щорічно до 1 червня наступного за звітним року, подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність, звіт про використання коштів. Звіт про діяльність повинен містити, в тому числі, інформацію про показники проходження опалювального сезону, фактичні показники діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг з питань, що належать до компетенції Регулятора відповідно до статті 2 цього Закону. Голова Регулятора щорічно представляє звіт про діяльність Регулятора та звіт про використання коштів на пленарному засіданні Верховної Ради України. Верховна Рада України також може ініціювати заслуховування Голови Регулятора з інших питань, що належать до компетенції Регулятора»
 
Враховано частково    
    -10- Бєлькова О.В.
статтю 6 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Регулятор взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, іншими центральним органами виконавчої влади в питаннях розроблення і реалізації програм економічного та соціального розвитку України, державних цільових програм»
 
Враховано редакційно    
20. 6) у статті 7:
 
   6) у статті 7:
 
21. у частині першій слово «Комісії» замінити словом «Регулятора», слова «не менше п’яти років» замінити словами «не менше трьох років»;
 
-11- Гриб В.О.
слово «трьох» замінити словом «п’яти»
 
Відхилено   у частині першій слово «Комісії» замінити словом «Регулятора», а слова «не менше п’яти років» ? словами «не менше трьох років»;
 
    -12- Буймістер Л.А.
у частині першій «слова «не менше п’яти років» замінити словами «не менше трьох років» виключити
 
Відхилено    
22. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
23. «3. У разі якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького мандата»;
 
-13- Пасічний О.С.
частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького мандата протягом одного місяця після призначення»
 
Відхилено   «3. У разі якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького мандата»;
 
24. 7) у статті 8:
 
   7) у статті 8:
 
25. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
26. «3. Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України.
 
-14- Кучеренко О.Ю.
абзаци третій – сьомий викласти в такій редакції:
«3. Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Конкурсної комісії входять п’ять членів, які призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо складу Конкурсної комісії можуть подаватися Кабінету Міністрів України від Верховної Ради України, Президента України, центральних органів виконавчої влади та представників громадськості»
 
Відхилено   «3. Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України.
 
    -15- Гриб В.О.
абзаци третій – сьомий викласти в такій редакції:
«3. Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Конкурсної комісії входять п’ять членів, які призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо складу Конкурсної комісії можуть подаватися Кабінету Міністрів України від Верховної Ради України, Президента України, центральних органів виконавчої влади та представників громадськості»
 
Відхилено    
27. Склад Конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу Конкурсної комісії входять:
 
   Склад Конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу Конкурсної комісії входять:
 
28. 1) три особи - за поданням Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та житлово-комунальні послуги;
 
-16- Скороход А.К.
викласти в такій редакції:
«1) дві особи - за поданням Верховної Ради України»
 
Відхилено   1) три особи ? за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості, електроенергетики та житлово-комунальних послуг;
 
    -17- Буймістер Л.А.
доповнити новим речення такого змісту:
«Комітет Верховної Ради України приймає рішення щодо кандидатур членів Конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп)»
 
Відхилено    
29. 2) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері паливно-енергетичного комплексу;
 
-18- Скороход А.К.
викласти в такій редакції:
«2) дві особи – за поданням Кабінету Міністрів України»
 
Відхилено   2) одна особа ? за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері паливно-енергетичного комплексу;
 
30. 3) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.
 
-19- Скороход А.К.
викласти в такій редакції:
«3) одна особа – за поданням Президента України»
 
Відхилено   3) одна особа ? за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.
 
31. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.
 
   Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.
 
32. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
 
   Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
 
33. Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, крім підпункту 11 частини другої статті 7 цього Закону.
 
-20- Буймістер Л.А.
викласти в такій редакції:
«Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону (крім пункту 11 зазначеної частини), та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»
 
Відхилено   Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій (крім пункту 11) статті 7 цього Закону.
 
34. Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора. Особа, яка обіймала посаду члена Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора протягом 12 місяців з дня припинення її повноважень, як члена Конкурсної комісії.
 
   Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора. Особа, яка була членом Конкурсної комісії, не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора протягом 12 місяців з дня припинення нею повноважень члена Конкурсної комісії.
 
35. Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки та може бути припинений достроково Кабінетом Міністрів України за ініціативою органу, що здійснював подання члена (членів) Конкурсної комісії або за власною ініціативою члена Конкурсної комісії.
 
-21- Гриб В.О.
слова «за ініціативою органу, що здійснював подання члена (членів) Конкурсної комісії» виключити
 
Відхилено   Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки та може бути припинений достроково Кабінетом Міністрів України за ініціативою органу, що здійснював подання кандидатури члена (членів) Конкурсної комісії, або за власною ініціативою члена Конкурсної комісії.
 
36. Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.
 
   Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.
 
37. За пропозицією членів Конкурсної комісії до роботи Конкурсної комісії на громадських засадах з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
   За пропозицією членів Конкурсної комісії до роботи Конкурсної комісії на громадських засадах з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
38. Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.
 
   Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.
 
39. Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Забезпечується відео- та аудіофіксація засідання Конкурсної комісії на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України. Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України протягом трьох робочих днів з дня його проведення.
 
-22- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
після слів «відео- та аудіофіксація» доповнити словами «і трансляція у режимі реального часу»
 
Відхилено   Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Забезпечується відео- та аудіофіксація засідання Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом трьох робочих днів після проведення засідання.
 
    -23- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Бондар М.Л.
після слів «відео- та аудіофіксація» доповнити словами «, а також трансляція у режимі реального часу»
 
Відхилено    
    -24- Буймістер Л.А.
після слів «відео- та аудіофіксація» доповнити словами «трансляція у режимі реального часу»
 
Відхилено    
40. На засіданнях Конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутніми народні депутати України, представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представники громадськості.
 
   На засіданнях Конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутні народні депутати України, представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представники громадськості.
 
41. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
 
   Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
 
42. Інформація про порядок денний, час і місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два робочі дні до його початку.
 
   Інформація про порядок денний, час і місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніш як за два робочі дні до дня засідання.
 
43. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
   Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
44. Конкурсна комісія оголошує прийом документів на відкритий конкурс:
 
   Конкурсна комісія оголошує прийом документів на відкритий конкурс:
 
45. у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Регулятора, визначеного цим Законом, - не менше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень;
 
   у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Регулятора, визначеного цим Законом, ? не менш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень;
 
46. у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Регулятора відповідно до цього Закону - протягом п’яти робочих днів із дня припинення повноважень.
 
   у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Регулятора відповідно до цього Закону ? протягом п’яти робочих днів із дня припинення повноважень.
 
47. Прийом документів на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України, в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
 
   Прийом документів на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
 
48. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу мають містити, зокрема, вимоги щодо:
 
   Порядок та умови проведення відкритого конкурсу мають містити, зокрема, вимоги щодо:
 
49. критеріїв оцінювання професійної компетентності кандидатів, відповідно до яких Конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора;
 
   критеріїв оцінювання професійної компетентності кандидатів, відповідно до яких Конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора;
 
50. забезпечення прозорості проведення конкурсу;
 
   забезпечення прозорості проведення конкурсу;
 
51. зберігання матеріалів конкурсу протягом строку повноважень члена Регулятора.
 
   зберігання матеріалів конкурсу протягом строку повноважень члена Регулятора.
 
52. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи:
 
   Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи:
 
53. 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена Регулятора, до якої додається резюме довільної форми;
 
   1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена Регулятора, до якої додається резюме довільної форми;
 
54. 2) заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
   2) заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
55. 3) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
   3) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
56. 4) особовий листок з обліку кадрів;
 
   4) особовий листок з обліку кадрів;
 
57. 5) копію паспорта громадянина України;
 
   5) копію паспорта громадянина України;
 
58. 6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
   6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
59. 7) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 
   7) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 
60. 8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
   8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
61. 9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
   9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
62. 10) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
   10) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
63. Відомості, що містяться у поданих відповідно до цієї частини документах, підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заявки на відкритий конкурс на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
   Відомості, що містяться у поданих відповідно до цієї частини документах, підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заявки на відкритий конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата).
 
64. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора та оприлюднює його на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України. Протягом зазначеного строку також проводяться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
 
   Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Протягом зазначеного строку також проводяться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
 
65. Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.
 
   Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.
 
66. Конкурсна комісія подає на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду члена (членів) Регулятора кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості:
 
-25- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Бондар М.Л.
абзаци сорок третій – сорок дев’ятий викласти в такій редакції:
«Конкурсна комісія подає на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду члена (членів) Регулятора кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості з розрахунку дві особи на одну посаду члена Регулятора»
 
Відхилено   Конкурсна комісія вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду члена (членів) Регулятора кандидатур, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості:
 
67. на одну вакансію - два кандидата;
 
   на одну вакансію ? два кандидата;
 
68. на дві вакансії - три кандидата;
 
   на дві вакансії ? три кандидата;
 
69. на три вакансії - чотири кандидати;
 
   на три вакансії ? чотири кандидати;
 
70. на чотири вакансії -шість кандидатів;
 
   на чотири вакансії ? шість кандидатів;
 
71. на п’ять вакансій - сім кандидатів;
 
   на п’ять вакансій ? сім кандидатів;
 
72. на шість вакансій - вісім кандидатів.
 
   на шість вакансій ? вісім кандидатів.
 
73. Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
74. Кабінет Міністрів України призначає на посаду члена (членів) Регулятора зі списку поданих Конкурсною комісією кандидатів не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
 
-26- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення на посаду члена (членів) Регулятора зі списку поданих Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти робочих днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання»
 
Враховано   Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення на посаду члена (членів) Регулятора зі списку поданих Конкурсною комісією кандидатів протягом 10 робочих днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
 
75. Члени Регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України»;
 
   Члени Регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України»;
 
76. доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
77. «3-1. У разі неправомочності (відсутності кворуму) Регулятора Кабінет Міністрів України призначає членів Регулятора у кількості, що дорівнює кількості вакантних посад, до дня призначення членів Регулятора, обраних відповідно до вимог цієї статті, але не більш як на три місяці»;
 
-27- Кучеренко О.Ю.
викласти в такій редакції:
«Учасник конкурсу може оскаржити рішення Конкурсної комісії до Кабінету Міністрів України або до суду»
 
Відхилено   «4. У разі неправомочності (відсутності кворуму) Регулятора Кабінет Міністрів України призначає членів Регулятора у кількості, що дорівнює кількості вакантних посад, до дня призначення членів Регулятора, обраних відповідно до вимог цієї статті, але не більш як на три місяці».
У зв’язку з цим частини четверту ? восьму вважати відповідно частинами п’ятою ? дев’ятою»;
 
    -28- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«Учасник конкурсу може оскаржити рішення Конкурсної комісії до Кабінету Міністрів України або до суду»
 
Відхилено    
78. частини четверту - шосту викласти в такій редакції:
 
   частини п’яту ? сьому викласти в такій редакції:
 
79. «4. На працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора поширюється правовий статус державних службовців.
 
   «5. На працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора поширюється правовий статус державних службовців.
 
80. Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Регулятора.
 
-29- Гриб В.О.
доповнити речення словами такого змісту:
«за рішенням Регулятора»
 
Відхилено   Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Регулятора.
 
81. На час відсутності керівника апарату Регулятора чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин, його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Регулятора.
 
   На час відсутності керівника апарату Регулятора чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Регулятора.
 
82. 5. Строк повноважень членів Регулятора становить шість років.
 
-30- Гриб В.О.
доповнити новим реченням такого змісту:
«Одна й та сама особа не може бути членом Регулятора більше двох строків»
 
Відхилено   6. Строк повноважень членів Регулятора становить шість років.
 
83. У разі дострокового звільнення членів Регулятора з посади нові призначення за результатами конкурсу здійснюються на період, який визначається Кабінетом Міністрів України, але не менше ніж на два роки.
 
-31- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
викласти в такій редакції:
«У разі дострокового звільнення членів Регулятора з посади нові призначення за результатами конкурсу здійснюються на залишковий період перебування на посаді звільнених членів Регулятора»
 
Відхилено   У разі дострокового звільнення члена Регулятора з посади нове призначення за результатами конкурсу здійснюється на період, що визначається Кабінетом Міністрів України, але не менш як на два роки.
 
    -32- Кучеренко О.Ю.
викласти в такій редакції:
«У разі дострокового звільнення членів Регулятора з посади нові призначення здійснюються за результатами конкурсу»
 
Відхилено    
    -33- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«У разі дострокового звільнення членів Регулятора з посади нові призначення здійснюються за результатами конкурсу»
 
Відхилено    
84. 6. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за рішенням Кабінету Міністрів України у разі:
 
   7. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за рішенням Кабінету Міністрів України у разі:
 
85. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
86. 2) порушення ним вимог законів, що регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-34- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   2) встановлення факту порушення ним вимог законів, що регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
    -35- Буймістер Л.А.
виключити
 
Відхилено    
    -36- Герус А.М.
викласти в такій редакції:
«2) встановлення факту порушення ним вимог законів, що регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»
 
Враховано    
87. 3) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   3) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
88. 4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
89. 5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
   5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
90. 6) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   6) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
91. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у разі виходу на пенсію;
 
   7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у разі виходу на пенсію;
 
92. 8) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з рішенням (рішеннями) Регулятора;
 
   8) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з рішенням (рішеннями) Регулятора;
 
93. 9) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;
 
   9) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;
 
94. 10) смерті.
 
   10) смерті.
 
95. Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів України, яка прийнята Верховною Радою України або формування нового складу Кабінету Міністрів України.
 
   Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів України, прийнята Верховною Радою України, або формування нового складу Кабінету Міністрів України.
 
96. Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання розпорядження Кабінету Міністрів України про його звільнення»;
 
   Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання розпорядження Кабінету Міністрів України про його звільнення»;
 
97. в абзаці другому частини сьомої слово «двох» замінити словом «одного»;
 
-37- Бєлькова О.В.
абзац другий частини сьомої доповнити реченням такого змісту:
«Це обмеження не поширюється на членів Регулятора, які займали посаду менше шести/трьох місяців»
 
Враховано частково   в абзаці другому частини восьмої:
слова «двох років» замінити словами «одного року»;
доповнити другим реченням такого змісту: «Це обмеження не поширюється на особу, яка обіймала посаду члена Регулятора не більше трьох місяців»;
 
98. у частині восьмій після слів «про відставку» доповнити словами «або застосуванням до нього ротації»;
 
-38- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   абзац перший частини дев’ятої після слів «про відставку» доповнити словами «або застосування до нього ротації»;
 
99. 8) у статті 9:
 
   8) у статті 9:
 
100. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
101. «1. Голова Регулятора обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування строком на два роки.
 
   «1. Голова Регулятора обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування строком на два роки.
 
102. Одна і та ж особа не може бути обрана Головою Регулятора на два строки поспіль.
 
   Одна і та сама особа не може бути обрана Головою Регулятора на два строки поспіль.
 
103. Повноваження Голови Регулятора можуть бути дострокового припинені:
 
   Повноваження Голови Регулятора можуть бути дострокового припинені:
 
104. 1) у разі дострокового припинення повноважень як члена Регулятора;
 
   1) у разі дострокового припинення повноважень як члена Регулятора;
 
105. 2) за заявою про складення повноважень Голови Регулятора;
 
   2) за заявою про складення повноважень Голови Регулятора;
 
106. 3) за результатами голосування, яке проведено за вимогою не менше чотирьох членів Регулятора.
 
   3) за результатами голосування, проведеного на вимогу не менше чотирьох членів Регулятора.
 
107. У разі закінчення строку, на який було обрано Голову Регулятора або дострокового припинення його повноважень, голосування з обрання Голови Регулятора проводиться у десятиденний строк з дня припинення його повноважень»;
 
   У разі закінчення строку, на який обрано Голову Регулятора, або дострокового припинення його повноважень голосування з обрання Голови Регулятора проводиться у 10-денний строк з дня припинення його повноважень»;
 
108. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
109. у пункті 2 слова «відповідно до регламенту Регулятора» виключити;
 
   у пункті 2 слова «відповідно до регламенту Регулятора» виключити;
 
110. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:
 
111. «3) затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рік»;
 
   «3) затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рік»;
 
112. у пункті 5 слова «, а також звіт про використання коштів» виключити;
 
-39- Герус А.М.
пункт 5 викласти в такій редакції:
«на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Регулятора»
 
Враховано   «5) на вимогу Верховної Ради України, але не менше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Регулятора»;
 
113. 9) частини другу - четверту статті 11 викласти в такій редакції:
 
   9) частини другу ? четверту статті 11 викласти в такій редакції:
 
114. «2. Голова Регулятора не пізніше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рік.
 
-40- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проект кошторису Регулятора оприлюднюється щорічно, не пізніше 1 червня, шляхом розміщення на офіційному вебсайті Регулятора. Регулятор проводить відкрите обговорення проекту кошторису, за результатами якого проект кошторису може бути уточнений»
 
Відхилено   «2. Голова Регулятора не пізніше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рік.
 
115. Після затвердження проект кошторису разом з бюджетним запитом подається Регулятором до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 
   Після затвердження проект кошторису разом з бюджетним запитом подається Регулятором до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 
116. Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному вебсайті.
 
   Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.
 
117. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики за обґрунтованим поданням Регулятора погоджує внесення змін до кошторису та плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Регулятора, у разі необхідності вносить відповідні зміни до розпису державного бюджету.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за обґрунтованим поданням Регулятора погоджує внесення змін до кошторису та плану спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Регулятора, у разі необхідності вносить відповідні зміни до розпису державного бюджету.
 
118. Регулятор має право використовувати протягом поточного бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на рахунках спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисі на поточний рік, відповідно до законодавства.
 
   Регулятор має право використовувати протягом поточного бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на рахунках спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисі на поточний рік, відповідно до законодавства.
 
119. 3. Контроль за цільовим використанням коштів Регулятора здійснюється відповідно до законодавства»;
 
-41- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Звіт про виконання кошторису оприлюднюється на офіційному вебсайті Регулятора та подається до Верховної Ради України разом із річним звітом Регулятора»
 
Враховано частково   3. Контроль за цільовим використанням коштів Регулятора здійснюється відповідно до законодавства.
Звіт про виконання кошторису Регулятора оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регулятора»;
 
120. 10) у частині четвертій статті 12:
 
   10) у частині четвертій статті 12:
 
121. в абзаці першому слова «мінімальної заробітної плати, визначеної» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного»;
 
-42- Волинець М.Я.
абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. Установлюються такі посадові оклади членам Регулятора, працівникам центрального апарату і територіальних органів Регулятора відповідно до розміру посадового окладу Голови Регулятора, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України, але не більше 50 відсотків посадового окладу Прем’єр-міністра України»
 
Відхилено   в абзаці першому слова «мінімальної заробітної плати, визначеної» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного»;
 
122. в абзаці другому цифри «50» замінити цифрами «75»;
 
-43- Волинець М.Я.
в абзаці другому цифри «50» замінити цифрою «1»;
 
Відхилено   в абзаці другому цифри «50» замінити цифрами «75»;
 
123. в абзаці третьому цифри «40» замінити цифрами «60»;
 
-44- Волинець М.Я.
в абзаці третьому цифри «40» замінити цифрами «0,6»
 
Відхилено   в абзаці третьому цифри «40» замінити цифрами «60»;
 
124. в абзаці четвертому слова « від 10 до 25» замінити словами «від 15 до 30»;
 
-45- Волинець М.Я.
в абзаці четвертому слова «від 10 до 25» замінити словами «від 0,15 до 0,30»
 
Відхилено   в абзаці четвертому слова і цифри «від 10 до 25» замінити словами і цифрами «від 15 до 30»;
 
125. 11) у статті 13:
 
   11) у статті 13:
 
126. в абзаці третьому частини третьої цифри «0,1» замінити цифрами «0,15»;
 
-46- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   в абзаці третьому частини третьої цифри «0,1» замінити цифрами «0,15»;
 
127. абзац перший частини п’ятої доповнити словами «та може звернутися до суду про стягнення несплаченого внеску на регулювання»;
 
   абзац перший частини п’ятої доповнити словами «та може звернутися до суду про стягнення несплаченого внеску на регулювання»;
 
128. 12) абзац перший частини сьомої статті 14 викласти в такій редакції:
 
   12) абзац перший частини сьомої статті 14 викласти в такій редакції:
 
129. «7. Рішення Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів та рішення з питань встановлення тарифів на товари (послуги) суб'єктів природних монополій, цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані спеціальними законами) набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення. Регулятор оприлюднює свої рішення не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття»;
 
-47- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
слова «оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора» замінити словами «опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр»
 
Відхилено   «7. Рішення Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів, та рішення з питань встановлення тарифів на товари (послуги) суб'єктів природних монополій, цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані спеціальними законами) набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення. Регулятор оприлюднює свої рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття»;
 
    -48- Кучеренко О.Ю.
слова «оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора» замінити словами «опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні»
 
Відхилено    
    -49- Гриб В.О.
слова «на офіційному вебсайті Регулятора» замінити словами «в газеті «Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні»
 
Відхилено    
130. 13) у статті 15:
 
   13) у статті 15:
 
131. абзац другий частини другої виключити;
 
-50- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
виключити
 
Відхилено   абзац другий частини другої виключити;
 
    -51- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
    -52- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено    
    -53- Буймістер Л.А.
виключити
 
Відхилено    
    -54- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Виключити
 
Відхилено    
132. в частині третій слова «одного місяця» замінити словами «10 днів»;
 
-55- Кучеренко О.Ю.
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Регулятором і не може становити менше одного місяця та більше трьох місяців з дня оприлюднення відповідних проектів рішень, а для проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів) – не менше десяти днів»
 
Відхилено   у частині третій:
слова «одного місяця» замінити цифрами і словом «10 днів»;
доповнити другим реченням такого змісту: «Обчислення такого строку розпочинається з дня оприлюднення відповідних проектів рішень»;
 
    -56- Гриб В.О.
частину третю доповнити словами «а для проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів) – не менше десяти днів та більше одного місяця»
 
Відхилено    
    -57- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Бондар М.Л.
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Регулятором і не може становити для проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів) менше п’яти робочих днів та більше п’ятнадцяти робочих днів, для всіх інших проектів рішень менше одного місяця та більше трьох місяців. Обчислення такого строку розпочинається з дня оприлюднення відповідних проектів рішень»
 
Враховано частково    
    -58- Буймістер Л.А.
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
«При встановленні тарифів такий строк не може становити менше 10 днів та більше одного місяця з дня оприлюднення відповідних проектів рішень»
 
Відхилено    
    -59- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
133. в абзаці третьому частини четвертої слова «п’ять робочих днів» замінити словами «три робочих дні»;
 
-60- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   в абзаці третьому частини четвертої слова «п’ять робочих днів» замінити словами «три робочих дні»;
 
    -61- Гриб В.О.
«перше речення абзацу третього частини четвертої доповнити словами «а для проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів) – не пізніш як за три робочих дні»
 
Відхилено    
134. 14) частину другу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   14) частину другу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
135. «У разі проведення відкритого обговорення проектів рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг, які приймаються за ініціативою Регулятора, відкрите обговорення проводиться за місцем знаходження Регулятора»;
 
   «У разі проведення відкритого обговорення проектів рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг, які приймаються за ініціативою Регулятора, відкрите обговорення проводиться за місцезнаходженням Регулятора»;
 
136. 15) у статті 17:
 
   15) у статті 17:
 
137. у частини першій:
 
   у частині першій:
 
138. пункт 3:
 
-62- Гриб В.О.
абзаци другий та третій пункту 3 викласти в такій редакції:
«ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг; та порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, у вищезазначених сферах відповідно до закону;
порядок контролю за дотриманням вимог законодавства та порядок розслідування порушень законодавства у відповідних сферах регулювання та ліцензійних умов»
 
Відхилено   у пункті 3:
 
139. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
   після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
140. «правила ринку та зміни до них відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
-63- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»
 
Відхилено   «правила ринку, правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та зміни до них відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
У зв’язку з цим абзаци шостий ? тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим ? чотирнадцятим;
 
    -64- Буймістер Л.А.
викласти в такій редакції:
«правила ринку, правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, правила роздрібного ринку та зміни до них відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»
 
Враховано частково    
141. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-65- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   доповнити абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим такого змісту:
 
    -66- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
    -67- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
142. «порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;
 
-68- Буймістер Л.А.
абзац виключити
 
Відхилено   «порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;
 
143. порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Регулятором»;
 
-69- Герус А.М.
абзац викласти в такій редакції:
«порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Регулятором»
 
Враховано   порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Регулятором»;
 
144. пункт 13 доповнити словами «та змінює їх за результатами перевірки або моніторингу»;
 
-70- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   пункт 13 доповнити словами «та змінює їх за результатами перевірки або моніторингу»;
 
    -71- Бєлькова О.В.
доповнити новим пунктом 13-1 такого змісту:
«13-1) встановлює тарифи на послуги транспортування природного газу та інші платежі, пов’язані із доступом або приєднанням до газотранспортної системи, з урахуванням необхідності забезпечення покриття витрат на погоджені Регулятором інвестиції та узгоджену норму прибутку»
 
Відхилено    
145. пункт 19 викласти в такій редакції:
 
   пункти 19-21 викласти в такій редакції:
 
146. «19) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу, в тому числі впроваджує в регуляторні акти регламенти, прийняті на рівні Енергетичного Співтовариства, та проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо питань адаптації законодавства України»;
 
   «19) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу, в тому числі впроваджує в регуляторні акти регламенти, прийняті на рівні Енергетичного Співтовариства, та проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо питань адаптації законодавства України;
 
147. пункти 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
      
148. «20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів у сферах енергетики та комунальних послуг, визначає умови, порядок та розміри компенсації споживачам, що застосовується у випадках недотримання встановлених стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, здійснює моніторинг їх дотримання;
 
   20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів у сферах енергетики та комунальних послуг, визначає умови, порядок і розміри компенсації споживачам, що застосовується у разі недотримання встановлених стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, здійснює моніторинг їх дотримання;
 
149. 21) схвалює/затверджує інвестиційні програми (плани розвитку) суб'єктів, діяльність яких регулюється Регулятором у випадках, встановлених законом, та вносить зміни до них, відповідно до порядку, затвердженого Регулятором»;
 
   21) схвалює / затверджує інвестиційні програми (плани розвитку) суб'єктів, діяльність яких регулюється Регулятором, у випадках, встановлених законом, та вносить зміни до них відповідно до порядку, затвердженого Регулятором»;
 
150. доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
 
-72- Буймістер Л.А.
виключити
 
Відхилено   доповнити пунктами 22-1 і 22-2 такого змісту:
 
    -73- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено    
    -74- Буймістер Л.А.
виключити
 
Відхилено    
    -75- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
151. «23) здійснює розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку»;
 
-76- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«23) проводить розслідування порушень законодавства у відповідних сферах регулювання та ліцензійних умов»
 
Враховано частково   «22-1) проводить розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку;
22-2) встановлює відповідно до затвердженої ним методики розміри нормативних та виробничо-технологічних втрат / витрат природного газу для кожного оператора газорозподільної системи, які враховуються при встановлені тарифів на послуги розподілу природного газу»;
 
    -77- Герус А.М.
після пункту 23 доповнити новим пунктом 24 такого змісту:
«24) встановлює відповідно до затвердженої ним методики розміри нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу для кожного оператора газорозподільної системи, які враховуються при встановлені тарифів на послуги розподілу природного газу»
 
Враховано    
152. частину другу доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
 
-78- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   частину другу доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
    -79- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
153. «2) встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони відповідно до методики, визначеної Регулятором»;
 
   «1-1) встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони відповідно до методики, визначеної Регулятором»;
 
154. абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:
 
155. «У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін з метою встановлення тарифу суб'єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на схвалення/затвердження Регулятору розроблену інвестиційну програму/план розвитку після її/його громадського обговорення. Інвестиційні програми/плани розвитку є публічною інформацією та повинні бути загальнодоступними»;
 
   «У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін з метою встановлення тарифу суб'єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на схвалення (затвердження) Регулятору розроблену інвестиційну програму (план) розвитку після громадського обговорення. Інвестиційні програми (плани) розвитку є публічною інформацією та повинні бути загальнодоступними»;
 
156. 16) у статті 19:
 
   16) у статті 19:
 
157. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
158. у пункті 4 після слова «пояснення» доповнити новими словами: « (у тому числі працівників суб'єкта господарювання)»;
 
-80- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   пункт 4 після слова «пояснення» доповнити словами «у тому числі працівників суб'єкта господарювання»;
 
159. доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
 
-81- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
160. «7) за результатами перевірки або моніторингу приймати рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та внесення змін до відповідних інвестиційних програм»;
 
-82- Волинець М.Я.
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) за результатами перевірки або моніторингу приймати рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) або внесення змін до інвестиційних програм суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, у випадках прямо встановлених законом»
 
Відхилено   «7) за результатами перевірки або моніторингу приймати рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та внесення змін до відповідних інвестиційних програм»;
 
161. в абзаці шостому частини шостої слово «квітня» замінити словом «червня»;
 
   в абзаці шостому частини шостої слово «квітня» замінити словом «червня»;
 
162. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
163. доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 
-83- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
    -84- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
164. «5) перевірка достовірності наданих Регулятору даних у звітності або в інших документах»;
 
-85- Волинець М.Я.
в пункті 5 слова «або в інших документах» виключити
 
Відхилено   «5) перевірка достовірності наданих Регулятору даних у звітності або в інших документах»;
 
165. доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
 
-86- Волинець М.Я.
виключити
 
Відхилено   доповнити абзацами восьмим і дев’ятим такого змісту:
 
    -87- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
    -88- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
166. «Під час проведення позапланової виїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланової перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.
 
   «Під час проведення позапланової виїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення позапланової перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.
 
167. У разі виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень, або таких, що прямо випливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланової перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення із наступним застосуванням до суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої законодавством»;
 
   У разі виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або таких, що прямо випливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення позапланової перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення із подальшим застосуванням до суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої законодавством»;
 
168. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
169. пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
 
-89- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
    -90- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
170. «1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;
 
   «1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;
 
171. 2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений Регулятором строк або в інших документах»;
 
   2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений Регулятором строк або в інших документах»;
 
172. після пункту 3 доповнити новими пунктами 4 - 6 такого змісту:
 
-91- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено   доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
 
173. «4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), які підтверджують таке порушення;
 
-92- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   «4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення;
 
174. 5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), які підтверджують таке порушення ліцензійних умов;
 
-93- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«4) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж водопостачання та водовідведення та/або порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), які підтверджують таке порушення ліцензійних умов»
 
Враховано редакційно   5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення ліцензійних умов;
 
175. 6) виявлення під час аналізу звітності або моніторингу нецільового використання коштів, передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою»;
 
   6) виявлення під час аналізу звітності або моніторингу нецільового використання коштів, передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою»;
 
176. доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
 
-94- Волинець М.Я.
виключити
 
Відхилено   доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
177. «11. Рішення Регулятора про накладення санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, може бути прийняте протягом 30 днів з дня виявлення правопорушення Регулятором»;
 
-95- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«11. Рішення Регулятора про накладення санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, може бути прийняте не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання від ліцензіата, діяльність якого перевірялася, письмових пояснень та обґрунтувань до акта перевірки, але не пізніше тридцяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом акта про результати перевірки»
 
Відхилено   «11. Рішення Регулятора про застосування санкцій за порушення ліцензійних умов, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг може бути прийнято протягом 30 днів з дня виявлення порушення Регулятором»;
 
178. 17) у статті 20:
 
   17) у статті 20:
 
179. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
180. пункти 2 та 3 викласти в такій редакції:
 
   пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
181. «2) рівня відкриття ринків у сфері енергетики, ефективності функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, рівня конкуренції на оптовому і роздрібному ринках, показників зміни постачальника і статистики відключень, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-96- Гриб В.О.
слова «рівня відкриття ринків у сфері енергетики, ефективності функціонування ринків» замінити словами «рівня відкриття та ефективності функціонування ринків»
 
Враховано   «2) рівня відкриття та ефективності функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, рівня конкуренції на оптовому і роздрібному ринках, показників зміни постачальника і статистики відключень, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
182. 3) оптових цін на енергетичних ринках та роздрібних цін на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   3) оптових цін на енергетичних ринках та роздрібних цін на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
183. у пункті 6 слово «відсутності» виключити;
 
   у пункті 6 слово «відсутності» виключити;
 
184. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   пункти 8, 10, 12 і 14 викласти в такій редакції:
 
185. «8) реалізації інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування щодо операторів систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем, у коротко- і довгостроковій перспективі з метою підвищення ефективності роботи систем і сприяння ринковій інтеграції»;
 
   «8) реалізації інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування щодо операторів систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем у коротко- і довгостроковій перспективі з метою підвищення ефективності роботи систем і сприяння ринковій інтеграції»;
 
186. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
      
187. «10) дотримання вимог щодо надійності та безперебійності електро-, тепло-, водо-, газопостачання, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів»;
 
   «10) дотримання вимог щодо надійності та безперебійності електро-, тепло-, водо-, газопостачання, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів»;
 
188. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
      
189. «12) дотримання правил управління перевантаженнями, включаючи правила розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж/перетинів»;
 
   «12) дотримання правил управління перевантаженнями, включаючи правила розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж/перетинів»;
 
190. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
      
191. «14) виконання операторами систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем умов щодо недискримінаційного доступу до їх мереж/систем, у тому числі доступу до мереж нових учасників ринків електричної енергії (у тому числі виробників електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії) та природного газу»;
 
-97- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«14) виконання операторами систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем умов щодо недискримінаційного доступу до їх мереж/систем»
 
Відхилено   «14) виконання операторами систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем умов щодо недискримінаційного доступу до їхніх мереж/систем, у тому числі доступу до мереж нових учасників ринків електричної енергії, у тому числі виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, та природного газу»;
 
192. у пункті 15 після слів «доступу до» доповнити словом «газосховищ,»;
 
   пункт 15 після слів «доступу до» доповнити словом та знаком «газосховищ,»;
 
193. пункт 26 викласти в такій редакції:
 
   пункт 26 викласти в такій редакції:
 
194. «26) виконання програм відповідності, прийнятих оператором газотранспортної системи, систем розподілу природного газу, оператором газосховищ, операторами систем передачі та розподілу електричної енергії, за допомогою яких вони повинні забезпечувати повну юридичну, фінансову, управлінську та операційну незалежність від вертикально інтегрованих організацій (суб’єктів господарювання), до складу яких вони належать, а також від суміжних підприємств, з метою забезпечення недискримінації, прозорості та об'єктивності у функціонуванні енергетичних ринків»;
 
   «26) виконання програм відповідності, прийнятих оператором газотранспортної системи, систем розподілу природного газу, оператором газосховищ, операторами систем передачі та розподілу електричної енергії, за допомогою яких вони повинні забезпечувати повну юридичну, фінансову, управлінську та операційну незалежність від вертикально інтегрованих організацій (суб’єктів господарювання), до складу яких вони належать, а також від суміжних підприємств з метою забезпечення недискримінації, прозорості та об'єктивності у функціонуванні енергетичних ринків»;
 
195. абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
 
196. «Порядок здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, визначається Регулятором»;
 
   «Порядок здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг визначається Регулятором»;
 
197. в частині другій слова «не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу» виключити;
 
-98- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   у частині другій слова «не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу» виключити;
 
    -99- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
198. 18) у статті 22:
 
   18) у статті 22:
 
199. в першому реченні частини третьої після слів «послуг Регулятор» додати слова «у тридцятиденний строк з дня складення акта перевірки»;
 
-100- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   перше речення частини третьої після слова «Регулятор» доповнити словами і цифрами «у 30-денний строк з дня складення акта перевірки»;
 
    -101- Волинець М.Я.
виключити
 
Відхилено    
    -102- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«в першому реченні частини третьої після слів «послуг Регулятор» доповнити словами «не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання від ліцензіата, діяльність якого перевірялася, письмових пояснень та обґрунтувань до акта перевірки, але не пізніше тридцяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом акта про результати перевірки»
 
Відхилено    
200. частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-103- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
    -104- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
    -105- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
201. «Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг становить 5 років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення»;
 
-106- Волинець М.Я.
цифру «5» замінити цифрою «3»
 
Відхилено   «Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення ліцензійних умов, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг становить п’ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення ? з дня закінчення вчинення порушення»;
частину п’яту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«За заявою суб'єкта господарювання, на якого накладено штраф, Регулятор своїм рішенням має право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу».
У зв’язку з цим абзаци другий ? п’ятий вважати відповідно абзацами третім ? шостим;
 
    -107- Буймістер Л.А.
цифру «5» замінити цифрою «3»
 
Відхилено    
    -108- Герус А.М.
частину п’яту після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«За заявою суб'єкта господарювання, на якого накладено штраф, Регулятор своїм рішенням має право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу»
 
Враховано    
202. 19) у розділі ІV Прикінцеві та перехідні положення пункти 3 та 3-1- виключити.
 
-109- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«19) у розділі ІV Прикінцеві та перехідні положення:
пункти 3 та 3-1 викласти в такій редакції:
«3. Особи, які станом на день набрання чинності цим Законом, фактично перебувають на посадах членів державного колегіального органу - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжують виконувати свої повноваження на відповідних посадах у новоствореному центральному органі виконавчої влади із спеціальним статусом - Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в межах встановленого законом строку їх повноважень, на який вони були призначені Указом Президента України»;
положення пункту 5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«до 31 грудня 2019 року:
утворити центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом реорганізації (перетворення) державного колегіального органу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є правонаступником всіх прав та обов’язків державного колегіального органу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
призначити членами центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, осіб, які станом на день створення такого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом фактично перебувають на посадах членів державного колегіального органу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та продовжують виконувати свої обов’язки, відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону;
затвердити персональний склад Конкурсної комісії, відповідно до статті 8 цього Закону;
до 31 березня 2020 року забезпечити за результатами відкритого конкурсного відбору призначення на вакантні посади членів центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Відхилено   19) у розділі ІV «Прикінцеві та перехідні положення» пункти 3 і 3-1 виключити.
 
203. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 із наступними змінами) доповнити новою статтею 172-8-1 такого змісту:
 
-110- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити статтею 172-8-1 такого змісту:
 
204. «Стаття 172-8-1. Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
   «Стаття 172-8-1. Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
205. Порушення встановлених законом обмежень протягом року з дня припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, діяльність якого ліцензується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
-111- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Бондар М.Л.
слова «протягом року» замінити словами «протягом шести місяців»
 
Відхилено   Порушення встановлених законом обмежень протягом року з дня припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо укладення трудових договорів (контрактів) або вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності з суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, діяльність якого ліцензується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ?
 
206. тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
207. 3. Частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446 із наступними змінами) доповнити новими пунктами 6 та 7 такого змісту:
 
-112- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   2. Частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:
 
208. «6) зупинення рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення державних регульованих цін (тарифів) на ринку електричної енергії та газу, та затвердження методик (порядків) їх встановлення (формування, розрахунку);
 
-113- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено   «6) зупинення рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення державних регульованих цін (тарифів) на ринку електричної енергії та природного газу, затвердження методик (порядків) їх встановлення (формування, розрахунку);
 
209. 7) зупинення рішення Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлення заборони для Кабінету Міністрів України призначати на посаду члена (членів) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
   7) зупинення рішення Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлення заборони Кабінету Міністрів України призначати на посаду члена (членів) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
210. 4. У статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 19, ст.134 із наступними змінами)
 
-114- Гриб В.О.
викласти в такій редакції:
«4. Частину десяту статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 19, ст.134 із наступними змінами) виключити»
 
Відхилено   3. У статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами):
 
    -115- Кучеренко О.Ю.
«4. Частину десяту статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 19, ст.134 із наступними змінами) виключити»
 
Відхилено    
211. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
212. «Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб»;
 
   «Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб»;
 
213. частину десяту викласти в такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
214. «10. Комітет, до предмета відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та житлово-комунальні послуги подає на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
   «10. Комітет, до предмета відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості, електроенергетики та житлово-комунальних послуг, подає на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
215. 5. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст.389 із наступними змінами) доповнити словами «, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
-116- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   4. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. .389 із наступними змінами) доповнити словами «державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
    -117- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
    -118- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
216. 6. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами) статтю 208-3 виключити.
 
   5. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2016 р., № 51, ст. 833), статтю 208-3 виключити.
 
217. 7. Пункт 3 частини першої статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 49, ст. 571) викласти в такій редакції:
 
-119- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   6. Пункт 3 частини першої статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
    -120- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
218. «3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію, на її виробництво (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, тарифи на послуги з постачання теплової енергії, на послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, послуги з централізованого водовідведення»;
 
-121- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
слова «тарифи на теплову енергію, на її виробництво» замінити словами «тарифи на виробництво теплової енергії»
 
Відхилено   «3) тарифи на комунальні послуги ? тарифи на теплову енергію, її виробництво (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, тарифи на послуги з постачання теплової енергії, на послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, послуги з централізованого водовідведення».
 
219. 8. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 1696, із наступними змінами)
 
   7. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2014 р., № 13, ст. 223):
 
220. частину першу статті 16 доповнити словом «, комісії»;
 
   частину першу статті 16 доповнити знаком та словом «, комісії»;
 
221. у статті 24:
 
   у статті 24:
 
222. назву після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   назву та абзац перший частини першої після слів та знаку «Фонд державного майна України, « доповнити словами та знаком «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,»;
 
223. абзац перший частини першої після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
      
224. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
 
225. «Склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначається на посади відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-122- Гриб В.О.
слово «Склад» замінити словом «Члени»
 
Враховано   «Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначаються на посади відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
226. 9. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 23, ст.158, із наступними змінами):
 
-123- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   8. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
    -124- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
227. частину другу статті 2 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
 
-125- Герус А.М.
абзац другий викласти в такій редакції:
«частину другу статті 2 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту»
 
Враховано   частину другу статті 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
228. «4) діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах»;
 
-126- Герус А.М.
«3-1) діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах»
 
Враховано   «4) діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах»;
 
    -127- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено    
229. у частині першій статті 7:
 
   у частині першій статті 7:
 
230. у пункті 28 слова «, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом» виключити;
 
   у пункті 28 слова «, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом» виключити;
 
231. у пункті 29 слова «, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом» виключити;
 
   у пункті 29 слова «, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом» виключити;
 
232. частину сьому статті 19 після слів «органи ліцензування» доповнити словами «, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здійснює контроль відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
-128- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено   частину третю статті 19 після слів органи ліцензування» доповнити словами «, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здійснює контроль відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
233. 10. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України 2015 р., № 27, ст. 1426, із наступними змінами):
 
-129- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   9. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):
 
234. у статті 4:
 
   у статті 4:
 
235. у частині третій:
 
      
236. пункт 3 після слова «встановлення» доповнити словом « (зміна)»;
 
   пункти 3 і 8 частини третьої після слова «встановлення» доповнити словом « (зміна)»;
 
237. пункт 8 після слова «встановлення» доповнити словом « (зміна)»;
 
      
238. пункт 7 частини п’ятої після слова «встановлювати» доповнити словом « (змінювати)»;
 
   пункт 7 частини п’ятої після слова «встановлювати» доповнити словом « (змінювати)»;
 
239. у статті 59:
 
   у статті 59:
 
240. пункт 5 частини четвертої доповнити новими підпунктами такого змісту:
 
-130- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено   пункт 5 частини четвертої доповнити підпунктами б-1 і б-2 такого змісту:
 
241. «в) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Регулятора, прийнятих у межах його повноважень;
 
   «б-1) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Регулятора, прийнятих у межах його повноважень;
 
242. г) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу».
 
   б-2) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу»;
 
243. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
244. в абзаці першому слова «п'яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором» замінити словами «тридцятиденного строку з дня складення акта перевірки»;
 
   в абзаці першому слова «п'яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором» замінити цифрами і словами «30-денного строку з дня складення акта перевірки»;
 
245. в абзаці другому слово «три» замінити словом «п’ять»;
 
-131- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
виключити
 
Відхилено   в абзаці другому слово «три» замінити словом «п’ять».
 
246. 11. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312 із наступними змінами):
 
   11. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):
 
247. 1) у частині другій статті 2:
 
   1) у частині другій статті 2:
 
248. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
-132- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
249. «Проекти правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексів системи передачі та систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових актів, що можуть вплинути на конкуренцію, підлягають погодженню з Антимонопольним комітетом України»;
 
-133- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Бондар М.Л.
викласти в такій редакції:
«Проекти правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексів системи передачі та систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових актів та змін до них, що можуть вплинути на конкуренцію, підлягають погодженню з Антимонопольним комітетом України. Такі нормативно-правові акти набувають чинності виключно за умови погодження їх з Антимонопольним комітетом України»
 
Відхилено   «Проекти правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексів системи передачі та систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових актів, що можуть вплинути на конкуренцію, підлягають погодженню з Антимонопольним комітетом України»;
 
250. в абзаці дванадцятому слова «одного місяця» замінити словами «десяти днів, а в разі повторного погодження протягом п’яти днів»;
 
-134- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   в абзаці дванадцятому слова «одного місяця» замінити цифрами і словами «10 днів, а в разі повторного погодження ? протягом п’яти днів»;
 
    -135- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
    -136- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Бондар М.Л.
виключити
 
Відхилено    
251. 2) абзац перший пункту 7 частини третьої статті 6 доповнити словом « (зміна)»;
 
-137- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   2) абзац перший пункту 7 частини третьої статті 6 доповнити словом « (зміна)»;
 
    -138- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
252. 3) у частині шостій статті 77:
 
   3) у частині шостій статті 77:
 
253. в абзаці першому слова «п'яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором» замінити словами «тридцятиденного строку з дня складення акта перевірки»;
 
-139- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   в абзаці першому слова «п'яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором» замінити цифрами і словами «30-денного строку з дня складення акта перевірки»;
 
    -140- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
254. в абзаці другому слово «три» замінити словом «п’ять»;
 
-141- Кучеренко О.Ю.
виключити
 
Відхилено   в абзаці другому слово «три» замінити словом «п’ять»;
 
    -142- Гриб В.О.
виключити
 
Відхилено    
255. частину десяту виключити.
 
   частину десяту виключити.
 
256. 12. Абзац перший пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019 р., № 76, ст. 118) після слів «державних органів» доповнити словами «, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
-143- Герус А.М.
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019 р., № 76, ст. 118) після пункту 4 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1. Установити, що положення пункту 3 цих Прикінцевих та перехідних положень не застосовуються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
 
Враховано   12. Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 43, ст. 250) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1. Установити, що положення пункту 3 цього розділу не застосовуються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
257. Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
258. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-144- Герус А.М.
пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 9 розділу Іцього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня опублікування цього Закону»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 8 розділуІ, який набирає чинності через два місяці з дня опублікування цього Закону.
 
259. 2. З дня набрання чинності цим Законом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією державних органів.
 
   2. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією державних органів.
 
260. 3. Особа, яка перебуває на посаді члена Регулятора на день набрання чинності цим Законом, продовжує здійснювати повноваження члена Регулятора протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом з урахування пункту 4 цього Розділу.
 
-145- Буймістер Л.А.
слова «з урахуванням пункту 4 цього Розділу» виключити
 
Відхилено   3. Особа, яка перебуває на посаді члена Регулятора на день набрання чинності цим Законом, продовжує здійснювати повноваження члена Регулятора протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом, з урахування пункту 4 цього Розділу.
 
261. 4. Ротація членів Регулятора, які перебувають на посаді станом на день набрання чинності цим Законом, застосовується до:
 
-146- Волинець М.Я.
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Ротація членів Регулятора, які були призначені на посаду члена Регулятора строком на шість років та перебували на цій посаді станом на день набрання чинності цим Законом, застосовується в порядку:
один член Регулятора – через 1 рік;
один член Регулятора – через 2 роки;
один член Регулятора – через 3 роки
після призначення за результатами конкурсу осіб на всі вакантні посади членів Регулятора, замість тих, хто був призначений указом Президента України строком до трьох місяців.
Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   4. Ротація членів Регулятора, які перебувають на посаді станом на день набрання чинності цим Законом, застосовується до:
 
    -147- Гриб В.О.
пункт 4 виключити
 
Відхилено    
    -148- Буймістер Л.А.
пункт 4 виключити
 
Відхилено    
262. одного члена Регулятора - до 1 липня 2020 року;
 
   одного члена Регулятора ? до 1 липня 2020 року;
 
263. одного члена Регулятора - до 1 липня 2021 року;
 
   одного члена Регулятора ? до 1 липня 2021 року;
 
264. одного члена Регулятора - до 1 липня 2023 року;
 
   одного члена Регулятора ? до 1 липня 2023 року;
 
265. двох членів Регулятора - до 1 липня 2024 року;
 
   двох членів Регулятора ? до 1 липня 2024 року;
 
266. двох членів Регулятора - до 1 липня 2025 року.
 
   двох членів Регулятора ? до 1 липня 2025 року.
 
267. Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Президентом України.
 
-149- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
викласти в такій редакції «Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Президентом України.
 
268. 5. Процедури, передбачені статтею 16 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до проектів рішень Регулятора з питань встановлення тарифів на транспортування природного газу, протягом 2019 – 2020 років не застосовуються.
 
-150- Стефанчук Р.О.
доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано   5. Установити, що процедури, передбачені статтею 16 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо проектів рішень Регулятора з питань встановлення тарифів на транспортування природного газу, протягом 2019-2020 років не застосовуються.
6. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
 
269. Голова Верховної Ради
 
      
270. України Д. РАЗУМКОВ