Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я
 
2. щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я
 
      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
У ході редакційного доопрацювання проекту пропонуємо врахувати вимоги законодавчої техніки, за якими, в разі внесення змін до декількох законів, вони подаються в хронологічному порядку, причому якщо в переліку актів, до яких вносяться зміни, є кодекси, то зміни до кодексів ставляться на першому місці. Відтак, по тексту проекту спершу мають бути розташовані зміни до Цивільного кодексу України, потім – до Основ законодавства України про охорону здоров’я, а вже потім – до законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про екстрену медичну допомогу» та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
 
5. 1. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19 із змінами):
 
   2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
7. у частині другій після слів «забезпечує розвиток мережі» доповнити словом «державних»;
 
-2- Радуцький М.Б.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроект виключити.
 
Враховано      
    -3- Стефанишина О.А.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Розділу І виключити.
 
Враховано    
8. у частині третій слова «формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення сфери» виключити;
 
   у частині п’ятій слова «формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення сфери» виключити;
 
9. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
10. «Органи місцевого самоврядування здійснюють управління закладами охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону»;
 
-4- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту (частина п’ята статті 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я) пропонуємо викласти в такій редакції:
«Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління комунальними закладами охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону»
 
Враховано   «Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління комунальними закладами охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону»;
 
    -5- Лукашев О.А.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 Розділу І Законопроекту викласти в наступній редакції:
«Органи місцевого самоврядування здійснюють управління закладами охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону».
 
Враховано частково    
11. 2) у статті 16:
 
   2) у статті 16:
 
12. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
13. «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності»;
 
-6- Радуцький М.Б.
Підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом 4 такого змісту:
«частину третю після слів «формується з урахуванням» доповнити словами «планів розвитку госпітальних округів»
 
Враховано   «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності»;
частину третю після слів «формується з урахуванням» доповнити словами «планів розвитку госпітальних округів»;
 
14. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
15. «Планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності, прийняття рішень про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я комунальної власності відповідної територіальної громади або закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, є виключною компетенцією відповідних органів місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами»;
 
-7- Радуцький М.Б.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«З метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної допомоги населенню створюється госпітальний округ. Госпітальний округ – це сукупність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне обслуговування населення відповідної території. В межах госпітального округу визначаються опорні заклади охорони здоров’я. Порядок створення госпітальних округів та перелік опорних закладів охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   «З метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної допомоги населенню створюється госпітальний округ. Госпітальний округ – це сукупність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне обслуговування населення відповідної території. У межах госпітального округу визначаються опорні заклади охорони здоров’я. Порядок створення госпітальних округів та перелік опорних закладів охорони здоров’я затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Органи місцевого самоврядування здійснюють планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, приймають рішення про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я самостійно з урахуванням плану розвитку госпітального округу».
У зв’язку з цим частини п’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;
 
    -8- Лукашев О.А.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 Розділу І Законопроекту викласти в наступній редакції:
«Планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності, прийняття рішень про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я комунальної власності є виключною компетенцією відповідних органів місцевого самоврядування».
 
Враховано редакційно    
    -9- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту (частина четверта статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я) пропонуємо викласти в такій редакції:
«До виключної компетенції місцевих рад належить планування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання таких закладів».
 
Враховано редакційно    
    -10- Радуцький М.Б.
Підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом 6 та 7 такого змісту:
«після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
Органи місцевого самоврядування здійснюють планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, приймають рішення про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я самостійно з урахуванням плану розвитку госпітального округу»
 
Враховано    
    -11- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я державної власності, прийняття рішень про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я державної власності здійснюються відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами державної власності. Планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності, прийняття рішень про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я комунальної власності відповідної територіальної громади або закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, є виключною компетенцією відповідних органів місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.»
 
Враховано частково    
16. частину тринадцяту доповнити новим реченням такого змісту: «Заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як спільне комунальне підприємство, в порядку передбаченому Законом України «Про співробітництво територіальних громад»;
 
-12- Радуцький М.Б.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«частину тринадцяту доповнити новим реченням такого змісту: «Заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати шляхом здійснення співробітництва територіальних громад у формах, передбачених законом, у тому числі як спільне комунальне підприємство»
 
Враховано   частину чотирнадцяту доповнити другим реченням такого змісту: «Заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати шляхом здійснення співробітництва територіальних громад у формах, передбачених законом, у тому числі як спільне комунальне підприємство»;
 
    -13- Лукашев О.А.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 Розділу І Законопроекту викласти в наступній редакції:
«Заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися як спільне комунальне підприємство, в порядку передбаченому Законом України «Про співробітництво територіальних громад».
 
Відхилено    
17. частину п’ятнадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
 
18. «Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що діють в організаційно-правовій формі установи, можуть бути реорганізовані, у тому числі шляхом перетворення, за рішенням власника або уповноваженого органу управління».
 
-14- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 8 підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту (частина п’ятнадцята статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я) пропонуємо викласти в такій редакції:
«Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форм власності, що діють в організаційно-правовій формі установи, можуть бути реорганізовані, у тому числі шляхом перетворення, виключно за рішенням власника».
 
Відхилено   «Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що діють в організаційно-правовій формі установи, можуть бути реорганізовані, у тому числі шляхом перетворення, за рішенням власника або уповноваженого органу управління»;
3) частину одинадцяту статті 35-2 виключити.
3. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2017 р., № 31, ст. 343):
1) абзац п’ятий частини другої статті 6 виключити;
2) частину першу статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«методичні настанови та розміщує їх на своєму офіційному сайті наступного дня після затвердження».
 
    -15- Струневич В.О.
Абзац восьмий підпункту другого пункту 1 розділу І законопроєкту викласти в такій редакції:
«Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що діють в організаційно-правовій формі установи, можуть бути реорганізовані, у тому числі шляхом перетворення за рішенням власника або уповноваженого органу управління, за умови погодження територіальними громадами та рішенням органів місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -16- Радуцький М.Б.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) частину одинадцяту статті 35-2 виключити».
 
Враховано    
19. 2. У Законі України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340):
 
   4. У частині четвертій статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст.340):
 
20. 1) у статті 6:
 
-17- Радуцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
21. абзац четвертий частини першої доповнити словами «та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування»;
 
      
22. в абзаці четвертому частини третьої після слів «які складають систему екстреної медичної допомоги» доповнити словами «та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування»;
 
      
23. у частині четвертій після слів «системи екстреної медичної допомоги» доповнити словами «та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування»;
 
      
24. 2) у частині четвертій статті 11:
 
      
25. в абзаці другому після слів «розмір та порядок встановлення яких» доповнити словами «для державних і комунальних закладів охорони здоров’я»;
 
   абзац другий після слів «розмір та порядок встановлення яких» доповнити словами «для державних і комунальних закладів охорони здоров’я»;
 
26. в абзаці третьому після слів «які встановлюються» доповнити словами «для державних і комунальних закладів охорони здоров’я»;
 
   абзац третій після слів «які встановлюються» доповнити словами «для державних і комунальних закладів охорони здоров’я»;
 
27. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
28. «Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги».
 
   «Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги».
 
29. 3. У Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31):
 
   5. У Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст.31):
 
30. 1) частину одинадцяту статті 10 виключити;
 
-18- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   1) частину одинадцяту статті 10 виключити;
 
    -19- Штепа С.С.
Частину одинадцяту статті 10 не виключати, а залишити без змін.
 
Відхилено    
    -20- Струневич В.О.
Підпункт перший пункту третього розділу І законопрєкту викласти у такій редакції:
«1) Частину одинадцяту статті 10 викласти у такій редакції:
«У закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які є надавачами медичних послуг за програмами державних та місцевих медичних гарантій, обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, може складати не більше 20 відсотків від обсягу всіх наданих послуг для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей до досягнення 6-річного віку, дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, з категорії тих, яким не встановлено інвалідність.»
 
Відхилено    
    -21- Стефанишина О.А.
Підпункт 1 пункту 3 Розділу Івикласти в такій редакції:
«У Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31):
1)частину одинадцяту статті 10 викласти в такій редакції:
«Заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які є надавачами медичних послуг за програмою медичних гарантій, можуть надавати платні медичні послуги згідно з переліком та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, за умови, що такі послуги не включені до програми медичних гарантій».
 
Відхилено    
    -22- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -23- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -24- Магера С.В.
Пункт 3 розділу І проекту закону виключити.
 
Відхилено    
    -25- Лабазюк С.П.
Частину одинадцяту статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №5, ст.31) викласти в такій редакції:
«11. У закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності при організації надання медичних послуг за програмою медичних гарантій та платних медичних послуг, медичний заклад має забезпечити недопущення дискримінації пацієнтів, яким надаються послуги за програмою медичних гарантій.»
 
Відхилено    
    -26- Кунаєв А.Ю.
Частину одинадцяту статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» не виключати, а викласти у наступній редакції:
«11. У закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які є надавачами медичних послуг за програмою медичних гарантій, обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, може складати не більше 50 відсотків від обсягу всіх наданих послуг.».
 
Відхилено    
31. 2) у Розділі ІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
   2) у розділі ІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
32. у пункті 3 слова та цифри «Протягом 2018-2019 років» замінити словами та цифрами «До 1 квітня 2020 року»;
 
   у реченні першому пункту 3 слова та цифри «Протягом 2018-2019 років» замінити словами та цифрами «До 1 квітня 2020 року»;
 
33. у пункті 4 слова та цифри «З 1 січня 2020 року» замінити словами та цифрами «З 1 квітня 2020 року».
 
-27- Радуцький М.Б.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:
«Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2021 року»
 
Враховано   у пункті 4 слова та цифри «З 1 січня 2020 року» замінити словами та цифрами «З 1 квітня 2020 року»;
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1. Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2021 року»;
пункт 6 виключити.
 
    -28- Стефанишина О.А.
Розділ Іпункт 1 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«Розділ ІV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«Частина десята статті 10 зупиняє дію на період до 31 грудня 2020 року включно.»
 
Враховано редакційно    
    -29- Радуцький М.Б.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 6 виключити»
 
Враховано    
    -30- Стефанишина О.А.
Розділ Іпункт 1 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«Пункт 6 Розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.»
 
Враховано    
34. 4. Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 40-44, ст. 356) доповнити словами «крім випадків передбачених законом».
 
-31- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 4 розділу І пропонуємо викласти в такій редакції:
«4. Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 40-44, ст. 356 із наступними змінами) доповнити словами і знаками «, якщо інше не передбачено законом».
 
Відхилено      
    -32- Лабазюк С.П.
Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №40-44, ст.356) доповнити словами «крім випадків перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства».
 
Відхилено    
35. 5. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 19, ст. 98):
 
      
36. 1) абзац п’ятий частини другої статті 6 виключити.
 
      
37. 2) частину першу статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
38. «методичні настанови та розміщує їх на своєму офіційному сайті наступного дня після затвердження».
 
-33- Стефанишина О.А.
Розділ Ідоповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. У Законі України «Про співробітництво територіальних громад» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 34, ст. 1167 із наступними змінами):
абзац другий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«Забороняється утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації на базі майна, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, окрім випадків, передбачених законом».
У зв’язку з цим вважати пункти 3-5 Розділу Іпунктами 4-6 відповідно.
 
Відхилено (суперечить статті 116 Регламенту, до цього Закону зміни не вносилися у першому читанні)     
39. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-34- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 1 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Установити, що до 31 грудня 2020 року:
 
   2. Установити, що до 31 грудня 2020 року:
 
42. 1) кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;
 
-35- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Підпункти 1-4 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» із тексту проекту виключити.
 
Відхилено   1) кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;
 
43. 2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не застосовується;
 
   2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не застосовується;
 
44. 3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
 
   3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
 
45. 4) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються у результаті реорганізації, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;
 
   4) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються внаслідок реорганізації, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;
 
46. 5) власні надходження бюджетних установ, які зараховуються в дохід бюджету внаслідок реорганізації, використовуються виключно для формування статутного капіталу утворених закладів охорони здоров’я.
 
-36- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Підпункті 5 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» із тексту проекту виключити.
 
Відхилено   5) власні надходження бюджетних установ, які зараховуються до доходу бюджету внаслідок реорганізації, використовуються виключно для формування статутного капіталу утворених закладів охорони здоров’я.
 
47. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
48. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
49. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
50. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
-37- Струневич В.О.
Пункт третій розділу ІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити абзацом наступного змісту:
«Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження програм місцевих медичних гарантій»
 
Відхилено   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
51. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України