Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (чІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення
 
-1- Халімон П.В.
Чорноморов А.О.
Нікітіна М.В.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення
 
    -2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Назву проекту закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму».
 
Відхилено    
    -3- Дубіль В.О.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27):
 
-4- Халімон П.В.
Чорноморов А.О.
Нікітіна М.В.
2. Пункт 1 Розділу І викласти у такій редакції:»1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27): 1) статтю 130 викласти в такій редакції: Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України; б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава та/або територіальні громади; в) територіальні громади; г) держава. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками та кредитними установами 2в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками та кредитними установами на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім банків та кредитних установ), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац втрачає чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного у абзаці восьмому частини першої цієї статті. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначеннями юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі .За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі рішення, визначеного у абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 1) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 км від Державного кордону України (крім Державного кордону, який проходить по морю); 2) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; 3) особами, які належать або належали до терористичних організацій; 4) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави, 5) юридичними особами, де неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера); 6) юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України; 7) фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами; 8) юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих в державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків та кредитних установ) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. При цьому, якщо громадянину належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або на лише окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи. 3. Порушення вимог частини першої та другої цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки 4. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України. 5. Розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі. 6. Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.2) Статтю 131 викласти у такій редакції: «Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод1. Укладення цивільно-правових угод що передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу. 2. Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.». 3) Частину четверту статті 133 викласти у такій редакції: «4. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути лише банки та кредитні установи»; 4) Пункт «д» частини першої статті 143 виключити.5) Статтю 145 викласти у такій редакції: «Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності та/або у зв’язку із з порушенням обов’язку щодо її відчуження протягом встановленого законом строку 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.2. У випадках, коли відповідно до закону власник земельної ділянки зобов’язаний відчужити її протягом певного строку, і земельна ділянка не була відчужена ним протягом такого строку, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду. 3. У разі порушення вимог статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності однієї особи, земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, конфіскуються за рішенням суду.4. Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажом, виплачується її колишньому власнику».6) у розділі Х «Перехідні положення»: а) доповнити розділ пунктом 6-1 такого змісту:»6-1.Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 7 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів.» У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу. б) пункти 14, 15 виключити; в) доповнити пунктом 14-1 такого змісту: «14-1. Забороняється відчуження земельних часток (паїв), земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, крім передачі їх у спадщину; Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених цим пунктом, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)»; г) Доповнити пунктом 22 такого змісту:»22. До 1 січня 2025 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділеної в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) не може бути меншою їх нормативної грошової оцінки».
 
Враховано редакційно   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):
 
    -5- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
1. Статтю 22 доповнити частиною шостою такого змісту: «6. Обов’язковою умовою відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної форм власності у постійне користування, є наявність агрохімічного паспорта земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -6- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
2. У частині десятій статті 25 замість слів: у розмірі до 15 відсотків, – записати: «не менше 15 відсотків».
 
Відхилено    
    -7- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
3. У частині першій статті 117 після другого абзацу додати новий абзац наступного змісту: «Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що передається з державної власності у комунальну власність чи з комунальної у державну повинна мати агрохімічний паспорт.», – і далі абзац за текстом.
 
Відхилено    
    -8- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
4. Частину другу статті 118 доповнити новим абзацом наступного змісту: «У разі приватизації земельної ділянки сільськогосподарського призначення до заяви додається агрохімічний паспорт земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -9- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
5. До статті 123 внести наступні зміни: - частину першу статті 123 доповнити абзацом другим такого змісту: «Надання земельних ділянок сільськогосподарських угідь державної або комунальної власності у користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства здійснюється виключно за наявності агрохімічного паспорта земельної ділянки.», – і далі за текстом наступний абзац; абзац п’ятий частини першої вважати абзацом шостим і після слів: із землеустрою, – доповнити словами: «з урахуванням особливостей абзацу другого цієї частини.»; частину шосту цієї статті, після слів: висновку такої експертизи, – доповнити словам: «, та враховуючи положення абзацу другого частини першої цієї статті», – і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -10- Клименко Ю.Л.
Статтю 117 Земельного кодексу України доповнити частиною четвертою такого змісту: «Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність здійснюється лише на баланс об’єднаних територіальних громад утворених відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 
Відхилено    
    -11- Мороз В.В.
Статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту: «Зміна цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути здійснена не раніше 3 років з моменту набуття власником права власності на таку земельну ділянку, крім випадків відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону».
 
Відхилено    
    -12- Мороз В.В.
Частину п’яту статті 22 викласти в такій редакції: «Землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, юридичних осіб із іноземним інвестиціями, юридичних осіб, створених за законодавством України, засновником в якому є іноземці чи іноземні юридичні особи, та іноземних держав. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, юридичні особи із іноземним інвестиціями, юридичні особи, утворені за законодавством України, засновником в якому є іноземці чи іноземні юридичні особи, та іноземні держави, у разі набуття ними прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності».
 
Відхилено    
    -13- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем;».
 
Відхилено    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем;».
 
Відхилено    
    -15- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті 1 розділу І:
Доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем.»;»;
 
Відхилено    
    -16- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 розділу І Проекту новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) частину першу статті 5 доповнити новими пунктами такого змісту:
«е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем;
ж) пріоритету фермерського укладу ведення сільськогосподарської діяльності;
з) пріоритету ведення органічного виробництва;.»
 
Відхилено    
    -17- Шкрум А.І.
У пункті 1 розділу І:
Доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, а ніж їх продаж.»;»;
 
Відхилено    
    -18- Скороход А.К.
У Земельному Кодексі, статтю 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок, доповнити пунктом 8, який викласти в такій редакції «8. Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення не допускається, за виключення випадків вилучення таких земельних ділянок у зв’язку із державною необхідністю.
 
Відхилено    
    -19- Нагаєвський А.С.
Доповнити статтю 20 Земельного кодексу України частиною восьмою такого змісту:
«8. Зміна цільового призначення земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), допускається з 1 січня 2026 року, крім випадків зміни цільового призначення для розміщення об’єктів, визначених у статті 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
 
Відхилено    
    -20- Рудик С.Я.
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3–4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2008 р., № 27–28, ст. 253, № 48, ст. 358):
1) у статті 20:
частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Визначення цільового призначення земельних ділянок у межах певної категорії земель здійснюється органами державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень на підставі відповідної документації із землеустрою, яка розробляється при формуванні таких земельних ділянок.";
абзац другий відповідно вважати абзацом третім;
частину третю доповнити абзацом такого змісту:
"Зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) допускається лише для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності.";
 
Відхилено    
    -21- -- #20999
Пункт 1 Розділу І доповнити новими підпунктами 1, 2 такого змісту:
1) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
1.Забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, протягом 10 років, з моменту виникнення права власності, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
2. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту допускається лише у випадках:
1) якщо право власності на земельну ділянку виникло і розпочата процедура щодо зміни цільового призначення до набуття чинності цим Законом;
2) зміна цільового призначення для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону;
3) перебування таких земельних ділянок у власності громадян України з метою використання таких земельних ділянок для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування. При цьому розмір земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, не може перевищувати встановлених законом норм безоплатної передачі земельних ділянок відповідного цільового призначення громадянам.»;
2) частину шосту статті 37-1 доповнити абзацом другим та третім такого змісту:
«Власники та користувачі земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, зобов‘язані надати право сервітуту для забезпечення проходу (проїзду) іншим власникам та користувачам земельних ділянок до належної їм на відповідному праві земельної ділянки.
У разі порушення обов’язку надання права сервітуту для забезпечення проходу (проїзду) іншими власниками та користувачами земельних ділянок до належної їм на відповідному праві земельної ділянки власники та користувачі земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, сплачують іншим власникам завдані збитки.»;
 
Відхилено    
    -22- Фріс І.П.
Дубінський О.А.
Матусевич О.Б.
Василевська-Смаглюк О.М.
Бужанський М.А.
Андрійович З.М.
Рубльов В.В.
Прощук Е.П.
Пункт 1 Розділу І доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, протягом 10 років з моменту виникнення права власності.
2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (їх частини), право власності на які набуто після набрання чинності цим Законом, а також, коли такі земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим особам (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону).
3. Вимоги цієї статті не поширюються на зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту у випадку перебування таких земельних ділянок у власності громадян України з метою їх використання для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. При цьому розмір земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, не може перевищувати норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом».
 
Відхилено    
    -23- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) Доповнити статтю 22 частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі невикористання земельної ділянки сільськогосподарського призначення за її цільовим призначенням протягом трьох років держава та/або територіальна громада має право на викуп такої ділянки у її власника за нормативно-грошовою оцінкою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;»;
 
Відхилено    
    -24- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 22 частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі невикористання земельної ділянки сільськогосподарського призначення за її цільовим призначенням протягом трьох років держава та/або територіальна громада має право на викуп такої ділянки у її власника за нормативно-грошовою оцінкою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -25- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 22 частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі невикористання земельної ділянки сільськогосподарського призначення за її цільовим призначенням протягом трьох років держава та/або територіальна громада має право на викуп такої ділянки у її власника за нормативно-грошовою оцінкою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -26- Шкрум А.І.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) Доповнити статтю 22 частиною четвертою такого змісту:
«4. У випадку невикористання земельної ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до її цільового призначення протягом трьох років держава та/або територіальна громада має право на викуп такої ділянки у її власника за нормативно-грошовою оцінкою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;»;
 
Відхилено    
    -27- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 розділу І Проекту новим підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) Доповнити статтю 22 частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі невикористання (самостійно або шляхом передачі в оренду) земельної ділянки сільськогосподарського призначення за її цільовим призначенням протягом трьох років держава та/або територіальна громада має право на викуп такої ділянки у її власника за нормативно-грошовою оцінкою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;»;
 
Відхилено    
    -28- Бондаренко О.В.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
1) статтю 22 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Обов’язковою умовою відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної форм власності у постійне користування, є наявність агрохімічного паспорта земельної ділянки»;
 
Відхилено    
    -29- Рудик С.Я.
2) у статті 22:
пункт "а" частини третьої після слів "випасання худоби," доповнити словами "ведення фермерського господарства";
пункт "б" доповнити словами "та для ведення фермерського господарства";
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
"6. Не можуть продаватися або іншим способом відчужуватися (крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті):
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;
земельні ділянки, що були сформовані внаслідок виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) або у результаті їх поділу та об’єднання;
земельні частки (паї).
7. Відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), зазначених у частині шостій цієї статті, допускається у випадках:
а) безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами у порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу;
б) спадкування за законом або заповітом, а також переходу земельної ділянки у власність держави або територіальної громади в порядку визнання спадщини відумерлою;
в) міни земельної ділянки на іншу земельну ділянку, зазначену у частині шостій цієї статті;
г) викупу пам’яток культурної спадщини у власність держави;
ґ) відчуження земельної ділянки для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності;
д) відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства відповідно до статті 81 цього Кодексу;
е) реквізиції або конфіскації земельної ділянки;
є) добровільної відмови власника від права на земельну ділянку.";
 
Відхилено    
    -30- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-2 такого змісту:
«1-2) Частину першу статті 23 доповнити словами «та на правах оренди».»;
 
Відхилено    
    -31- Шкрум А.І.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-2 такого змісту:
«1-2) Частину першу статті 23 доповнити словами «та на правах оренди».»;
 
Відхилено    
    -32- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину першу статті 23 доповнити словами «та на правах оренди».
 
Відхилено    
    -33- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Частину першу статті 23 доповнити словами «та на правах оренди».
 
Відхилено    
    -34- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-3 такого змісту:
«1-3) Доповнити Кодекс статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення
1. Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, розташовані в межах кожної об’єднаної територіальної громади, сукупною площею 20 відсотків від загальної площі земель сільськогосподарського призначення кожної з таких громад згідно з обліковими даними Державного земельного кадастру, становлять Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення.
2. Землі Стратегічного фонду не підлягають продажу та будь-яким іншим способом відчуженню і можуть передаватися виключно в короткострокову оренду строком від 7 до 10 років особам, які згідно з цим Кодексом мають переважне право оренди земель сільськогосподарського призначення.»;»;
 
Відхилено    
    -35- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити Кодекс статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення
1. Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, розташовані в межах кожної об’єднаної територіальної громади, сукупною площею 20 відсотків від загальної площі земель сільськогосподарського призначення кожної з таких громад згідно з обліковими даними Державного земельного кадастру, становлять Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення.
2. Землі Стратегічного фонду не підлягають продажу та будь-яким іншим способом відчуженню і можуть передаватися виключно в короткострокову оренду строком від 7 до 10 років особам, які згідно з цим Кодексом мають переважне право оренди земель сільськогосподарського призначення».
У зв’язку з тим, підпункт 1 вважати підпунктом 2.
 
Відхилено    
    -36- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити Кодекс статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення
1. Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, розташовані в межах кожної об’єднаної територіальної громади, сукупною площею 20 відсотків від загальної площі земель сільськогосподарського призначення кожної з таких громад згідно з обліковими даними Державного земельного кадастру, становлять Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення.
2. Землі Стратегічного фонду не підлягають продажу та будь-яким іншим способом відчуженню і можуть передаватися виключно в короткострокову оренду строком від 7 до 10 років особам, які згідно з цим Кодексом мають переважне право оренди земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -37- Шкрум А.І.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-3 такого змісту:
«1-3) Доповнити Кодекс статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення
1. Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, розташовані в межах об’єднаної територіальної громади, сукупна площа яких становить 20 відсотків від загальної площі земель сільськогосподарського призначення кожної з таких громад відповідно до облікових даних Державного земельного кадастру, складають Стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення.
2. Землі Стратегічного фонду не підлягають продажу та/або відчуженню у будь який інший спосіб і можуть передаватися виключно в короткострокову оренду строком від 7 до 10 років особам, які згідно з цим Кодексом мають переважне право оренди земель сільськогосподарського призначення.»;»;
 
Відхилено    
    -38- Бондаренко О.В.
2) у частині десятій статті 25 слова «у розмірі до 15 відсотків» замінити на слова «не менше 15 відсотків»;
 
Відхилено    
    -39- Рудик С.Я.
3) у статті 25:
у частині першій слова "земельні ділянки" замінити словами "сільськогосподарські угіддя, крім тих, що залишаються у державній або комунальній власності";
частину дев’яту викласти в такій редакції:
"9. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у власність громадян та надані у користування сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, що створені колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або передані у власність держави або територіальної громади";
 
Відхилено    
    -40- Рудик С.Я.
4) частини першу та другу статті 28 викласти в такій редакції:
"1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть належати на праві власності та користування.
2. Право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення може набуватися такими підприємствами, установами та організаціями шляхом внесення до статутного капіталу земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.";
 
Відхилено    
    -41- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-4 такого змісту:
«1-4) Частину першу статті 33 викласти в такій редакції:
«1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть використовуватися громадянами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок і не можуть передаватися ними у користування, у тому числі в оренду, іншим особам.»;»;
 
Відхилено    
    -42- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-5 такого змісту:
«1-5) Доповнити статтю 33 частиною другою такого змісту:
«2. Громадяни, які безоплатно отримали у власність земельні ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, у разі продажу чи іншого оплатного відчуження таких ділянок приватному власнику до спливу семирічного строку набуття ними права власності на такі ділянки, зобов’язані протягом трьох днів з дня державної реєстрації правочину про відчуження ділянки сплатити до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки кошти у розмірі 100 відсотків від нормативно грошової оцінки такої ділянки.»;
 
Відхилено    
    -43- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 33 частиною другою такого змісту:
«2. Громадяни, які безоплатно отримали у власність земельні ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, у разі продажу чи іншого оплатного відчуження таких ділянок приватному власнику до спливу семирічного строку набуття ними права власності на такі ділянки, зобов’язані протягом трьох днів з дня державної реєстрації правочину про відчуження ділянки сплатити до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки кошти у розмірі 100 відсотків від нормативно грошової оцінки такої ділянки».
У зв’язку з цим, підпункт 1 вважати підпунктом 2.
 
Відхилено    
    -44- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 розділу І Проекту новим підпунктом 1-2 такого змісту:
«1-2) Частину першу статті 33 викласти в такій редакції:
«1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть використовуватися громадянами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок і не можуть передаватися ними у користування, у тому числі в оренду, іншим особам.»
 
Відхилено    
    -45- Шкрум А.І.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-4 такого змісту:
«1-4) Частину першу статті 33 викласти в такій редакції:
«1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть використовуватися громадянами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок і не можуть бути переданими ними у користування, у тому числі в оренду, іншим особам.»;»;
 
Відхилено    
    -46- Шкрум А.І.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-5 такого змісту:
«1-5) Доповнити статтю 33 частиною другою такого змісту:
«2. Громадяни, які безоплатно отримали у власність земельні ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, у випадку продажу чи іншого оплатного відчуження таких ділянок приватному власнику до спливу семирічного строку набуття ними права власності на такі ділянки, зобов’язані протягом трьох днів з дня державної реєстрації правочину про відчуження ділянки сплатити до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки кошти у розмірі 100 відсотків від нормативно грошової оцінки такої ділянки.»;
 
Відхилено    
    -47- Рудик С.Я.
5) у статті 37:
у частині першій слова "у власність або оренду землі сільськогосподарського та" замінити словами "в користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення та у власність або користування земельні ділянки";
у частині другій слова "оренду землі" замінити словами "користування земельні ділянки";
 
Відхилено    
    -48- Фріс І.П.
Дубінський О.А.
Матусевич О.Б.
Василевська-Смаглюк О.М.
Бужанський М.А.
Андрійович З.М.
Рубльов В.В.
Прощук Е.П.
Доповнити частину шосту статті 37-1 Земельного кодексу України абзацом другим такого змісту:
«Власники та користувачі земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, зобов’язані надавати право сервітуту для забезпечення проходу (проїзду) іншим власникам та користувачам земельних ділянок до належної їм на відповідному праві земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -49- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у пункті "а" частини першої статті 80 після слова «громадяни» доповнити словами «особи, які набули статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -50- Рудик С.Я.
6) у статті 81:
пункт "а" частини першої викласти в такій редакції:
"а) придбання земельних ділянок у випадках, визначених цим Кодексом, за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами";
доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
"5. У разі припинення громадянства України власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, такі земельні ділянки протягом року з дати припинення громадянства підлягають відчуженню;
6. У разі якщо протягом року іноземцями, які прийняли у спадщину землі сільськогосподарського призначення, особами без громадянства та особами, у яких припинено громадянство України, не здійснено відчуження земельної ділянки, орган місцевого самоврядування або відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у власність та користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язаний протягом одного місяця після спливу зазначеного строку подати до суду за місцем розташування земельної ділянки заяву про її відчуження.".
 
Відхилено    
    -51- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у статті 81:
назву статті доповнити словами «та осіб, які набули статусу закордонного українця»;
в абзаці першому частини першої після слів «Громадяни України» доповнити словами «та особи, які набули статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -52- Тарасов О.С.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 4) такого змісту:
«4) частину четверту статті 81 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі, якщо іноземець або особа без громадянства протягом року не здійснили відчуження прийнятої у спадщину земельної ділянки, така особа зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення річного строку укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону».
 
Відхилено    
    -53- Литвиненко С.А.
Кириченко М.О.
4. Пункт 1 розділу І доповнити пунктом 5 наступного змісту:
«5) у статті 81 частину 4 доповнити абзацом наступного змісту:
«У разі, якщо іноземець або особа без громадянства протягом року не здійснили відчуження прийнятої у спадщину земельної ділянки, така особа зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення річного терміну укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.»
 
Відхилено    
    -54- Рудик С.Я.
7) у частині першій статті 82:
Пункт "а" після слова "придбання" доповнити словами "земельних ділянок, у випадках визначених цим Кодексом.";
 
Відхилено    
    -55- Кіт А.Б.
Статтю 82 викласти в такій редакції:
«Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу;
в) прийняття спадщини;
г) виникнення інших підстав, передбачених законом.
2. Підприємство з іноземними інвестиціями, засноване громадянами України, які в сукупності володіють більш як 50 відсотками статутного капіталу такого підприємства та іноземні інвестиції в статутному капіталі якого становлять не більше 49 відсотків, може набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами з урахуванням положень частини другої статті 3, статті 28 Закону України «Про режим іноземного інвестування».
3. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення:
а) у межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;
б) за межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна.
4. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб.
5. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року».
 
Відхилено    
    -56- Кіт А.Б.
Статтю 83 після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. До моменту утворення об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» земельні ділянки сільськогосподарського призначення та земельні ділянки, які перебувають у користуванні Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, які підлягають передачі з державної власності у комунальну власність, залишаються у державній власності».
 
Відхилено    
    -57- Кіт А.Б.
Пункт «е» частини четвертої статті 84 викласти в такій редакції:
«е) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;».
У зв’язку з цим новим підпунктам та підпунктам 1-3 пункту 1 розділу І законопроекту присвоїти відповідну нумерацію.
 
Відхилено    
    -58- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у частині другій статті 86 після слова «громадяни» доповнити словами «особи, які набули статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -59- Крулько І.І.
стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб

5. Юридичні особи України можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якщо вони відповідають вимогам, передбаченим пунктом б) частини 1 статті 130 цього Кодексу.
 
Відхилено    
    -60- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-6 такого змісту:
«1-6) Частину шосту статті 93 доповнити реченням такого змісту:
Земельна ділянка сільськогосподарського призначення або її частина не може бути передана орендарем в суборенду протягом 7 років з дня набуття ним права на оренду такої ділянки.»;
У зв’язку з цим, підпункт 1 відповідно вважати підпунктом 2.
 
Відхилено    
    -61- Шкрум А.І.
Доповнити пункт новим підпунктом 1-6 такого змісту:
«1-6) Частину шосту статті 93 доповнити реченням такого змісту:
Земельна ділянка сільськогосподарського призначення або її частина не може передаватися орендарем в суборенду протягом 7 років з дня набуття ним права на оренду такої ділянки.»;
У зв’язку з цим, підпункт 1 відповідно вважати підпунктом 2.
 
Відхилено    
    -62- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 розділу І Проекту новим підпунктом 1-3 такого змісту:
«1-3) Частину шосту статті 93 доповнити реченням такого змісту:
Земельна ділянка сільськогосподарського призначення або її частина не може бути передана орендарем в суборенду протягом 3 років з дня набуття ним права на оренду такої ділянки.»;
У зв’язку з цим, підпункт 1 відповідно вважати підпунктом 2.
 
Відхилено    
    -63- Волинець М.Я.
Частину 2 статті 93 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
«Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть передаватись в оренду виключно суб’єктам, які передбачені пунктами «а» і «б» частини першої статті 130 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -64- Ткаченко О.М.
Пункт 1 розділу І доповнити новими положеннями такого змісту:
«Частину другу статті 93 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути виключно суб’єкти, передбачені частиною першою статті 130 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -65- Рудик С.Я.
У статті 93:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Строк дії договору оренди земельної ділянки визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.
При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни та не може бути менше 14 років, а у разі розміщення на земельній ділянці багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення – з урахуванням очікуваного періоду корисного використання відповідного багаторічного насадження, але не більше максимального строку дії договору оренди землі, визначеного законом.".
У частині п’ятій слова «крім випадків, визначених законом» замінити словами «відповідно до закону»;
 
Відхилено    
    -66- Шинкаренко І.А.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
Пункт 1 розділу І доповнити новими положеннями такого змісту:
«Частину другу статті 93 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути виключно суб’єкти, передбачені частиною першою статті 130 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -67- Столар В.М.
Частину другу статті 93 Земельного кодексу України доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть передаватись в оренду виключно суб’єктам, які передбачені пунктами «а» і «б» частини першої статті 130 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -68- Кабаченко В.В.
Частину другу статті 93 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути виключно суб’єкти, передбачені частиною першою статті 130 цього кодексу.»
 
Відхилено    
    -69- Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Клименко Ю.Л.
Совсун І.Р.
Частину другу статті 115 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
"Уздовж державного кордону України за будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки, що розташовані в межах п’ятдесяти кілометрів від лінії державного кордону, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особам, а також юридичними особами - резидентами, бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці та/або особи без громадянства.".
 
Відхилено    
    -70- Осадчук А.П.
Частину другу статті 115 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
«Уздовж державного кордону України за будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки, що розташовані в межах тридцяти кілометрів від лінії державного кордону.»
 
Відхилено    
    -71- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у назві Глави 19 (ст. 116-126) після слова «громадянами» доповнити словами «особами, які набули статусу закордонного українця, та юридичними особами»;
 
Відхилено    
    -72- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у статті 116:
у частині першій після слова «громадяни» доповнити словами «особи, які набули статусу закордонного українця»;
у частинах першій та другій після слова «громадянами» доповнити словами «особами, які набули статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -73- Бондаренко О.В.
3) у частині першій статті 117 після другого абзацу додати новий абзац такого змісту:
«Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що передається з державної власності у комунальну власність чи з комунальної у державну повинна мати агрохімічний паспорт»;
 
Відхилено    
    -74- Бондаренко О.В.
4)частину першу статті 118 викласти у новій редакції:
«1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву та агрохімічний паспорт земельної ділянки до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.»;
 
Відхилено    
    -75- Бондаренко О.В.
5) до статті 123 внести наступні зміни:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності у користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства здійснюється виключно за наявності агрохімічного паспорта земельної ділянки.» – і далі за текстом наступний абзац;
абзац п’ятий частини першої вважати абзацом шостим і після слів «із землеустрою» доповнити словами «з урахуванням особливостей абзацу другого цієї частини»;
частину шосту, після слів «висновку такої експертизи» доповнити словам «, та враховуючи положення абзацу другого частини першої цієї статті», – і далі за текстом;
 
Відхилено    
    -76- Горват Р.І.
Речення друге частини четвертої статті 124 Земельного кодексу України замінити реченнями такого змісту:
«Право оренди земельної ділянки може бути відчужено орендарем іншій особі без згоди орендодавця. Договір про відчуження права оренди земельної ділянки є підставою для державної реєстрації переходу права оренди. Про перехід права оренди новий орендар повідомляє орендодавця».
 
Відхилено    
    -77- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у статті 127 після слова «громадянам» доповнити словами «особам, які набули статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -78- Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Клименко Ю.Л.
Совсун І.Р.
У статті 128 Земельного кодексу України:
1) частину дев’яту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Держава здійснює фінансову підтримку громадян і фермерських господарств, шляхом надання часткової компенсації (не менше 50 відсотків) відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, що надаються на строк від 5 до 10 років на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що знаходяться у їх користуванні на праві оренди, емфітевзису, а також сільськогосподарської техніки та обладнання для їх обробки. Порядок здійснення фінансової підтримки громадян і фермерських господарств визначається Кабінетом Міністрів України.";
2) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
" Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної власності, зараховуються органами державної влади до спеціального Фонду розвитку сільських територій.
Кошти, отримані від продажу земельних ділянок комунальної власності, зараховуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування у розмірі: 50 відсотків – до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад та 50 відсотків – до спеціального Фонду розвитку сільських територій.".
 
Відхилено    
    -79- Осадчук А.П.
У статті 128 Земельного кодексу України:
1) частину дев’яту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Держава здійснює фінансову підтримку громадян України і фермерських господарств, шляхом надання часткової компенсації (не менше 50 відсотків) відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в тому числі, що знаходяться у їх користуванні на праві оренди, емфітевзису, а також сільськогосподарської техніки та обладнання для обробки таких ділянок. Порядок здійснення фінансової підтримки громадян і фермерських господарств визначається Кабінетом Міністрів України.»
2) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної власності, зараховуються органами державної влади до спеціального Фонду розвитку сільських територій.
Кошти, отримані від продажу земельних ділянок комунальної власності, зараховуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування у розмірі: 60 відсотків – до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад та 40 відсотків – до спеціального Фонду розвитку сільських територій.»
 
Відхилено    
    -80- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
Перед підпунктом 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у статті 128:
у назві та частині першій після слова «громадянам» доповнити словами «особам, які набули статусу закордонного українця»;
у частині другій:
після слова «громадяни» доповнити словами «особи, які набули статусу закордонного українця»;
після слова «громадянина» доповнити словами «особи, яка набула статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
5. 1) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
   1) статті 130 і 131 викласти в такій редакції:
 
6. Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
 
-81- Кіт А.Б.
підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції з відповідною зміною і присвоєнням нумерації: «__) статтю 130 викласти в такій редакції: «Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України, які народилися на території України та на дату набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення проживають в Україні протягом останніх десяти років; б) юридичні особи України, засновані громадянами України, які в сукупності володіють 100 відсотками статутного капіталу таких юридичних осіб, в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями з урахуванням положень , визначених у статті 82 цього Кодексу, частині другій статті 3, статті 28 Закону України «Про режим іноземного інвестування»; в) територіальні громади; г) держава. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера): в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України. Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України. Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України. 3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;»
 
Відхилено   «Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
 
    -82- Мороз В.В.
В Земельному кодексі України назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 130. Набувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.».
 
Відхилено    
    -83- Мороз В.В.
В Земельному кодексі України назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 130. Набувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -84- Мороз В.В.
В Земельному кодексі України назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 130. Набувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -85- Пономарьов О.С.
Правка 78. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 4 наступною редакцією: «4. Порядок проведення аукціону з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення відбувається відповідно до норм чинного законодавства України». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -86- Пономарьов О.С.
Правка 30. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 4 наступного змісту: «4. Іноземці та особи без громадянства, які передали право користування суб’єктам переліченими в частині 3 даної статті мають право на отримання плати за користування земельною ділянкою у розмірі 50% від нормативно-грошової оцінки». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -87- Пономарьов О.С.
Правка 29. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 4 наступного змісту: «4. Іноземці та особи без громадянства, які передали право користування суб’єктам переліченими в частині 3 даної статті мають право на отримання плати за користування земельною ділянкою у розмірі 50% від нормативно-грошової оцінки». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -88- Пономарьов О.С.
Правка 28. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 4 наступного змісту: «4. Іноземці та особи без громадянства, які передали право користування суб’єктам переліченими в частині 3 даної статті мають право на отримання плати за користування земельною ділянкою у розмірі 50% від нормативно-грошової оцінки». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -89- Пономарьов О.С.
Правка 27. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 4 наступного змісту: «4. Іноземці та особи без громадянства, які передали право користування суб’єктам переліченими в частині 3 даної статті мають право на отримання плати за користування земельною ділянкою у розмірі 50% від нормативно-грошової оцінки». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -90- Пономарьов О.С.
Правка 26. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 3 наступного змісту: «3. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, повинні протягом року передати право користування земельною ділянкою громадянину України, юридичній особі резиденту, органам місцевого самоврядування або державі». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -91- Пономарьов О.С.
Правка 25. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 3 наступного змісту: «3. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, повинні протягом року передати право користування земельною ділянкою громадянину України, юридичній особі резиденту, органам місцевого самоврядування або державі». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -92- Пономарьов О.С.
Правка 24. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 3 наступного змісту: «3. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, повинні протягом року передати право користування земельною ділянкою громадянину України, юридичній особі резиденту, органам місцевого самоврядування або державі». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -93- Пономарьов О.С.
Правка 23. Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 3 наступного змісту: «3. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, повинні протягом року передати право користування земельною ділянкою громадянину України, юридичній особі резиденту, органам місцевого самоврядування або державі». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -94- Пономарьов О.С.
Правка 4. Назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 130. Права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються недійсними».
 
Відхилено    
    -95- Пономарьов О.С.
Правка 3. Назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 130. Права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацами наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -96- Пономарьов О.С.
Правка 2. Назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 130. Права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -97- Пономарьов О.С.
Правка 1. Назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 130. Права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -98- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Статтю 130 викласти в такій редакції Набуття права власності та оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
 
Відхилено    
    -99- Гнатенко В.С.
назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Покупці земель сільськогосподарського призначення та умови набуття права власності на такі землі»;
 
Відхилено    
    -100- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
6. Статтю 130 викласти в наступній редакції: «Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України для ведення фермерського господарства; б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; в) територіальні громади; г) держава. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. 2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення має її орендар, за умови сплати ним ціни, за якою вона продається, громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування та уповноважений державний орган.».
 
Відхилено    
    -101- Качний О.С.
Назву статті 130 Земельного кодексу Україні викласти в наступній редакції:
«Стаття 130. Права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -102- Христенко Ф.В.
У статті 130:
1. Назву статті 130 викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Власники земель сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено    
    -103- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 1 (Назву статті 130 викласти в такій редакції:)
«Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -104- Кабаченко В.В.
В пункті 1 (внесення змін до ст.130):
абзац другий (назва статті 130) викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -105- Загородній Ю.І.
Назву статті 130 викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено    
    -106- Папієв М.М.
У статті 130:
Назву статті 130 викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Власники та покупці земель сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено    
    -107- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
У назві статті 130 слово «власність» виключити;
 
Відхилено    
    -108- Кальцев В.Ф.
Назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -109- Тарута С.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Обмеження щодо обсягів земельних ділянок, що можуть перебувати у власності або користуванні»;
 
Відхилено    
    -110- Христенко Ф.В.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть:»
 
Відхилено    
7. 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
 
-111- Гнатенко В.С.
частину першу статті 130 Земельного кодексу України викласти таким чином: «1. Покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути:»;
 
Відхилено   1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
 
    -112- Лукашев О.А.
У підпункті першому пункту 1 розділу І: 1. У частині першій статті 130 Земельного кодексу України після слів «ділянки сільськогосподарського призначення» доповнити словами та символами «, інформація про які внесена до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у разі відсутності спору щодо визначення їхніх меж,»;
 
Відхилено    
    -113- Мороз В.В.
У статті 130 Земельного кодексу України абзац перший частини першої викласти в такій редакції: «1. Набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -114- Мороз В.В.
У статті 130 Земельного кодексу України абзац перший частини першої викласти в такій редакції: «1. Набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -115- Мороз В.В.
У статті 130 Земельного кодексу України абзац перший частини першої викласти в такій редакції: «1. Набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -116- Пономарьов О.С.
Правка 8. Перше речення абзацу 1 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «1. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення шляхом купівлі набувати мають право:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними»
 
Відхилено    
    -117- Пономарьов О.С.
Правка 7. Перше речення абзацу 1 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «1. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення шляхом купівлі набувати мають право:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу Україні абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -118- Пономарьов О.С.
Правка 6. Перше речення абзацу 1 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «1. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення шляхом купівлі набувати мають право:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -119- Пономарьов О.С.
Правка 5. Перше речення абзацу 1 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «1. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення шляхом купівлі набувати мають право:». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу Україні абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -120- Загородній Ю.І.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:»
 
Відхилено    
    -121- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац третій підпункту 1 (абзац перший частини першої статті 130) викласти в такій редакції:
«1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:».
 
Відхилено    
    -122- Кабаченко В.В.
Абзац третій (внесення змін до ч.1) викласти в такій редакції:
«1.Набувати право оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право:»;
 
Відхилено    
    -123- Кабаченко В.В.
Абзац четвертий (внесення змін до пункту а) ч. 1) викласти в такій редакції :
«а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва та не мають паспорту інших держав;»;
 
Відхилено    
    -124- Наливайченко В.О.
Абзац 2 підпункту 1 (статтю 130 викласти у такій редакції:) пункту 1 (У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):) Розділу І:
частину 1 Статті 130 викласти у такій редакції:
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право:»
 
Відхилено    
    -125- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які зареєстровані і фактично проживають на території області, де розташована земельна ділянка, право власності на яку набувається, та мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, зареєстровані на території області, де розташована земельна ділянка, право власності на яку набувається, та основним видом діяльності яких є ведення сільськогосподарського виробництва (зокрема, обсяг виготовленої сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, виконаних робіт), та які на момент набуття права власності здійснюють господарську діяльність не менше трьох років, та засновником (засновниками) якої є громадяни України або юридичні особи, засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є виключно громадяни України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення виключно в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. Невиконання вказаних вимог є підставою для позбавлення іноземця, особи без громадянства права власності на земельну ділянку та передачі цієї земельної ділянки у власність територіальної громади.
У випадку, коли учасником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи України, створеної за законодавством України, став іноземець, особа без громадянства або іноземна юридична особа, то така юридична особа України зобов’язана здійснити відчуження всіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у її власності, протягом одного року з дня державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у порядку, передбаченому статтею 135 цього Кодексу. Невиконання вказаних вимог є підставою для позбавлення юридичної особи права власності на земельні ділянки, у кількості, що пропорційна частці такого іноземця, особи без громадянства або іноземної юридичної особи у статутному капіталі такої юридичної особи.»
 
Відхилено    
    -126- Колихаєв І.В.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І законопроекту викласти у наступному вигляді:
«1) статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або 5 останніх років займались сільськогосподарською діяльністю чи веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, кінцевим бенефіціарним власником або кінцевими бенефіціарними власниками є виключно громадянин (громадяни) України;
в) територіальні громади, органи місцевого самоврядування, держава в особі визначеного Кабінетом Міністрів України органу, які здійснюють викуп належних громадянам та юридичним особам земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 20 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 1 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,1 відсоток земель сільськогосподарського призначення України.
3. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.
4. Послідуючий продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення після дати набуття права власності забороняється протягом п’яти років, після набуття Україною членства у Європейському Союзі.
5. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення суб’єктами, які визначені частиною першою цієї статті, здійснюється з моменту схвалення (затвердження) за результатами всеукраїнського референдуму рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення та офіційного оприлюднення його результатів у порядку, відповідно до законодавства України.
 
Відхилено    
    -127- Славицька А.К.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, які відповідають наступним вимогам:
1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
2) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України;
в) територіальні громади;
г) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу;
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не повинна перевищувати 10 гектарів, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України та ЯКІ відповідають вимогам частини першої цієї статті, що мають спільного засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати розміру площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у 200 гектарів.
3. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення забороняється відчужувати їх протягом п’яти років з моменту виникнення у них права власності на земельну ділянку.
4. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення забороняється змінювати цільове призначення таких земельних ділянок.
5. Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
6. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
7. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України, з урахуванням вимогам частини першої цієї статті до юридичних осіб».
 
Відхилено    
    -128- Лабазюк С.П.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, до складу засновників та учасників яких входять виключно громадяни України, територіальні громади, держава;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
У випадку, коли учасником юридичної особи України, створеної за законодавством України, став іноземець, особа без громадянства або іноземна юридична особа, то така юридична особа України зобов’язана здійснити відчуження всіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у її власності, протягом одного року з дня державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу учасників юридичної особи, у порядку, передбаченому статтею 135 цього Кодексу.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, із врахуванням граничних обмежень, у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - громадянина України, не повинна перевищувати:
в межах первинного суб’єкта місцевого самоврядування - 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення в межах одного первинного суб’єкта місцевого самоврядування;
в межах області або Автономної Республіки Крим – 10 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
в межах України – в межах максимальної граничної сукупної площі земельних ділянок, визначних цією статтею.
Гранична сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення не повинна перевищувати:
у власності громадянина України – п’ятисот гектарів (для фермерських господарств без статусу юридичної особи – сукупної площі, що перебуває у власності всіх членів такого фермерського господарства, виходячи з обмежень, встановлених для одного громадянина);
у власності юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)-громадянина України - п’ятдесяти тисяч гектарів.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «спільний бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Термін «первинний суб’єкт місцевого самоврядування» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про місцеве самоврядування».
Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на неї є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на земельну ділянку, а після набуття права власності на земельну
ділянку – підставою для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельних ділянок сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним абзацами другим та третім цієї частини затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення має її орендар, за умови сплати ним ціни, за якою вона продається.»;
 
Відхилено    
    -129- Тарасов О.С.
«1) статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти та інших цивільно-правових угод можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, учасниками (акціонерами) яких є виключно громадяни України, територіальні громади, держава;
в) територіальні громади;
г) держава.
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення має її орендар за умови сплати ним ціни, за якою вона продається.
2. Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати корпоративні права на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти та інших цивільно-правових угод.
У випадку, коли на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, а також дарування, успадкування учасником (акціонером) юридичної особи України, створеної за законодавством України, став іноземець, особа без громадянства або юридична особа, то такий іноземець, особа без громадянства або юридична особа зобов’язані здійснити відчуження всіх корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення, протягом одного року з дня державної реєстрації змін, пов’язаних зі зміною складу учасників юридичної особи.
3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи та/або громадянина України не повинна перевищувати п’ятдесят тисяч гектарів з урахуванням особливостей, встановлених, в абзаці третьому цієї частини.
Якщо громадянин України є учасником (акціонером) юридичної особи – власника земель сільськогосподарського призначення, то сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності відповідного громадянина України для цілей цієї статті визначається як сума площі земельних ділянок, що знаходяться у власності громадянина та площі земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності юридичних осіб, помножені на належні громадянину України відсотки статутного (складеного) капіталу (акцій) відповідних юридичних осіб.
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері тваринництва, може перевищувати обмеження, передбачене абзацом першим цієї частини, але не більше ніж два гектари на одну ідентифіковану корову, що, станом на початок року, внесена до Єдиного державного реєстру тварин.
4. Заборонено набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти та інших цивільно-правових угод, якщо після набуття права власності на відповідні земельні ділянки сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи та/або громадянина України перевищуватиме обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті.
Контроль за дотриманням обмеження сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також за відчуженням корпоративних прав юридичних осіб України, створених за законодавством України, що є власниками земель сільськогосподарського призначення, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельних ділянок сільськогосподарського призначення вимогам частини першої цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Особи, що набули право власності на земельні ділянки на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, а також дарування, успадкування і не відповідають вимогам, встановленим частиною першою цієї статті та не є громадянами України, банками та іншими фінансовими установами, зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. У разі, якщо така особа протягом року не здійснила відчуження відповідних земельних ділянок, вона зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення річного строку укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.
Банки та інші фінансові установи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, зобов’язані здійснити їх відчуження протягом двох років з дня набуття права власності. У разі, якщо банк або інша фінансова установа протягом двох років не здійснила відчуження відповідних земельних ділянок, вона зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення дворічного строку укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.
Термін «банк» використовується у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність». Термін «фінансова установа» використовується у значенні, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.»
Якщо після набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, а також дарування, успадкування, сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи та/або громадянина України перевищує обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті, така особа зобов'язана протягом одного року з дня набуття права власності здійснити відчуження принаймні частини таких земель сільськогосподарського призначення з тим, щоб загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина України та/або юридичної особи, не перевищувала обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті. У разі, якщо така особа протягом року не здійснила відчуження відповідних земельних ділянок, вона зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення річного строку укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.
6. Якщо після набуття у власність громадянином України корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення, сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України перевищуватиме обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті, така особа зобов'язана протягом одного року з дня набуття права власності здійснити відчуження принаймні частини таких земель та/або корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення з тим, щоб загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина України, не перевищувала обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті.
7. Заборонено набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі відсутності у особи, яка має намір набути у власність землі сільськогосподарського призначення, офіційного документа (документів), які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких планується набути у власність землі сільськогосподарського призначення.
8. Порушення вимог цієї статті є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на земельну ділянку, визнання правочину, за яким набуто право власності на земельну ділянку недійсним, а також примусового відчуження земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -130- Кириченко М.О.
Статтю 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) можуть:
а) громадяни України;
б) територіальні громади;
в) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати 20 га.
3. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), може також набуватися банками в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.
4. Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
5. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -131- Литвиненко С.А.
Кириченко М.О.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І законопроекту викласти у наступному вигляді:
«1) статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти та інших цивільно-правових угод можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, учасниками (акціонерами) яких є виключно громадяни України, територіальні громади, держава;
в) територіальні громади;
г) держава.
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення має її орендар за умови сплати ним ціни, за якою вона продається.
2. Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати корпоративні права на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти та інших цивільно-правових угод.
У випадку, коли на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, а також дарування, успадкування учасником (акціонером) юридичної особи України, створеної за законодавством України, став іноземець, особа без громадянства або юридична особа, то такий іноземець, особа без громадянства або юридична особа зобов’язані здійснити відчуження всіх корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення, протягом одного року з дня державної реєстрації змін, пов’язаних зі зміною складу учасників юридичної особи.
3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи та/або громадянина України не повинна перевищувати двадцять тисяч гектарів з урахуванням особливостей, встановлених, в абзаці третьому цієї частини.
Якщо громадянин України є учасником (акціонером) юридичної особи - власника земель сільськогосподарського призначення, то сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності відповідного громадянина України для цілей цієї статті визначається як сума площі земельних ділянок, що знаходяться у власності громадянина та площі земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності юридичних осіб, помножені на належні громадянину України відсотки статутного (складеного) капіталу (акцій) відповідних юридичних осіб.
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, що здійснюють діяльність у сфері тваринництва, може перевищувати обмеження, передбачене абзацом першим цієї частини, але не більше ніж два гектари на одну ідентифіковану корову, що, станом на початок року, внесена до Єдиного державного реєстру тварин.
4. Заборонено набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти та інших цивільно-правових угод, якщо після набуття права власності на відповідні земельні ділянки сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи та/або громадянина України перевищуватиме обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті.
Контроль за дотриманням обмеження сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також за відчуженням корпоративних прав юридичних осіб України, створених за законодавством України, що є власниками земель сільськогосподарського призначення, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельних ділянок сільськогосподарського призначення вимогам частини першої цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Особи, що набули право власності на земельні ділянки на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, а також дарування, успадкування і не відповідають вимогам, встановленим частиною першою цієї статті та не є громадянами України та банками, зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. У разі, якщо така особа протягом року не здійснила відчуження відповідних земельних ділянок, вона зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення річного терміну укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.
Банки, що набули право власності на земельні ділянки на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, зобов’язані здійснити їх відчуження протягом двох років з дня набуття права власності. У разі, якщо такий банк протягом двох років не здійснив відчуження відповідних земельних ділянок, він зобов’язаний протягом 30 днів з моменту закінчення річного терміну укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.
Термін «банк» використовується у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Якщо після набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, а також дарування, успадкування, сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи та/або громадянина України перевищує обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті, така особа зобов'язана протягом одного року з дня набуття права власності здійснити відчуження принаймні частини таких земель сільськогосподарського призначення з тим, щоб загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина України та/або юридичної особи, не перевищувала обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті. У разі, якщо така особа протягом року не здійснила відчуження відповідних земельних ділянок, вона зобов’язана протягом 30 днів з моменту закінчення річного терміну укласти договір про проведення електронного аукціону з виконавцем земельних торгів у формі електронного аукціону.
6. Якщо після набуття у власність громадянином України корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення, сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України перевищуватиме обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті, така особа зобов'язана протягом одного року з дня набуття права власності здійснити відчуження принаймні частини таких земель та/або корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земель сільськогосподарського призначення з тим, щоб загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина України, не перевищувала обмеження, встановлені абзацом першим частини третьої цієї статті.
7. Заборонено набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі відсутності у особи, яка має намір набути у власність землі сільськогосподарського призначення, офіційного документа (документів), які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких планується набути у власність землі сільськогосподарського призначення.
8. Порушення вимог цієї статті є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на земельну ділянку, визнання правочину, за яким набуто право власності на земельну ділянку недійсним, а також примусового відчуження земельної ділянки.»
 
Відхилено    
    -132- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шенцев Д.О.
У Розділі І:
У пункті 1 (зміни до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
«статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які зареєстровані як платники податків в Україні;
б) юридичні особи, кінцевими беніфіціарними власниками яких виступають виключно громадяни України та зареєстровані як платники податків в Україні;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Юридичним та фізичним особам, які мають заборгованість перед бюджетами усіх рівнів та державними фондами, заборонено набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,3 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності можуть передаватися виключно в оренду, окрім випадків передбачених абзацом четвертим цієї частини.
Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, відчужено за іншими цивільно–правовими угодами.
Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому цим Кодексом, або за результатами аукціону.
Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок, а також юридичні особи (що мають кінцевого бенефіціарного власника виключно громадян України та зареєстровані як платники податків в Україні), яким належить право постійного користування земельними ділянками, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів.
3. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення має її орендар за умови сплати ним ціни, за якою вона продається.»;
 
Відхилено    
    -133- Шевченко Є.В.
1) Підпункт 1 Пункт 1 Розділ І викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або на корпоративні права юридичних осіб (їх часток) які мають такі землі у своїй власності можуть виключно:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, засновані виключно громадянами України, які не мають громадянства інших країн.
2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.
3. Максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може бути у власності фізичних та юридичних осіб:
а) якщо фізична особа не була фермером, засновником чи співзасновником юридичної особи або юридична особа, засновником якої є виключно громадяни України, які не мають громадянства інших країн 70% доходів якої отримані від сільськогосподарської діяльності - не має перевищувати 500 га;
б) якщо фізична особа була фермером понад 5 років, засновником чи співзасновником юридичної особи або юридична особа, засновником якої є виключно громадяни України, які не мають громадянства інших країн 70% доходів якої отримані від сільськогосподарської діяльності - не має перевищувати 2 000 га;
в) якщо фізична особа була фермером понад 10 років, засновником чи співзасновником юридичної особи або юридична особа, засновником якої є виключно громадяни України, які не мають громадянства інших країн 70% доходів якої отримані від сільськогосподарської діяльності - не має перевищувати 20 000 га.
Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на неї є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на земельну ділянку, а після набуття права власності на земельну ділянку – підставою для примусового відчуження земельної ділянки, окрім випадків, коли підставою набуття права власності є спадкування.
Порядок проведення перевірки відповідності набувача або власника земельних ділянок сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, визначається Кабінетом Міністрів України.
4. Основним правовстановлюючим документом права власності на землі сільськогосподарського призначення є державний акт про право власності на земельну ділянку.
5. Купівля або відчуження зрошувального (осушувального) масиву може відбуватись виключно єдиним масивом на підставі цивільно-правових угод з усіма власниками, співвласниками, в межах єдиного контуру.
Земельний контур – це єдиний земельний масив, виділений за природніми, історичними, якісними ознаками, характером використання земель, та який має замкнені межі.
Зрошувальний (осушувальний) масив – земельний контур земель сільськогосподарського призначення, на якому проводиться гідротехнічна меліорація та / або розташовані внутрішньогосподарські меліоративні системи.
Меліоративна система – технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає такі окремі об’єкти, як меліоративна мережа внутрішньопольових каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами та насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них тощо.
Відомості про зрошувальний (осушувальний) масив повинні вноситись до Державного земельного кадастру.»
 
Відхилено    
    -134- Божик В.І.
Козак В.В.
Заремський М.В.
Наталуха Д.А.
1. Підпункт 1 пункту першого Розділу І викласти в такій редакції:
«1) статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які зареєстровані і фактично проживають на території області, де розташована земельна ділянка, право власності на яку набувається;
б) юридичні особи України які:
зареєстровані на території області, де розташована земельна ділянка право власності на яку набувається;
мають частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків;
на момент набуття права власності здійснюють господарську діяльність не менше трьох років;
засновником (засновниками) якої є громадяни України або юридичні особи, засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є виключно громадяни України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення виключно в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
Банки, що набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі звернення стягнення на предмет застави у вигляді земельної ділянки, зобов’язані здійснити їх відчуження протягом двох років з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не може перевищувати:
1) 500 гектарів у суб’єктів, визначених пунктом «а» частини першої цієї статті;
2) 5 000 гектарів у суб’єктів визначених пунктом «б» частини першої цієї статті.
3. Переважне право на придбання у власність земельної ділянки належить:
1) орендарю, якому на момент продажу належить право оренди цієї земельної ділянки;
2) громадянам, яким належить право постійного користування земельної ділянки державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства;
3) територіальній громаді на територія якої розташована відповідна земельна ділянка;
4) власникам сусідніх та суміжних земельних ділянок.
4. Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання правочину щодо передачі права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення недійсним.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Примітка. 1. Термін «банк» використовується у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
2. Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
3.Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.»
 
Відхилено    
    -135- Лубінець Д.В.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для цільового використання таких земель можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України (кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є громадянин України та/або юридична особа України);
в) територіальні громади;
г) держава.
Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення України у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, що мають кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
для фізичних осіб 500 га земель сільськогосподарського призначення, для юридичних осіб України 5000 га земель сільськогосподарського призначення.
Землі сільськогосподарського призначення набутті з перевищенням визначених розмірів підлягають відчуженню протягом року з моменту набуття.
Відчуження земель сільськогосподарського призначення протягом 3 років після набуття права власності на них забороняється.
Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, примусового відчуження таких земель затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, відповідні органи місцевого самоврядування, орендарі земельних ділянок, власники сусідніх земельних ділянок.
Орендарі мають переважне право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення , якщо вони орендували її протягом останнього року».
 
Відхилено    
    -136- Тимофійчук В.Я.
Гузенко М.В.
Нагаєвський А.С.
Частину першу статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть лише:
а) громадяни України;
б) фермерські господарства;
в) інші юридичні особи, створені за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України (крім акціонерних товариств);
г) юридичні особи, створені за законодавством України, не зазначені у пунктах «б», «в» цієї частини;
ґ) територіальні громади;
д) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності».
 
Відхилено    
    -137- Грищенко Т.М.
Пункт 1 статті 130 Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення викласти в такій редакції:
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) територіальні громади;
в) держава, в особі державного земельного банку;
г) юридичні особи України, створені за законодавством України, але не раніше 2025 року.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності».
 
Відхилено    
    -138- Володіна Д.А.
Частину першу статті 130 після пункту «г» доповнити новим абзацом такого змісту:
«Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
Відхилено    
    -139- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Дмитрієва О.О.
Якименко П.В.
У підпункті 1) пункту 1 розділу І Проекту Закону:
1) доповнити частину першу статті 130 Земельного кодексу України, після слів «г) держава» абзацом такого змісту:
«Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання надання громадянам іноземних держав, особам без громадянства, юридичним особам, створеним за законодавством України, але кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземні фізичні та/або юридичні особи, юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, а також іноземним державам права набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -140- Кабаченко В.В.
Абзац п’ятий (внесення змін до пункту б) ч.1) викласти в такій редакції «б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам:
установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року;
кінцевим бенефіціарним власником (контролером), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України;».
 
Відхилено    
    -141- Васильєв І.С.
1. Пункт перший Розділу І викласти в такій редакції:
«1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
1) статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи, що створені за законодавством України, знаходяться на території України та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновниками яких є виключно громадяни України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина та/або юридичної особи, в тому числі пов’язаних з ними осіб, не повинна перевищувати 2000 га земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, або підставою для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -142- Колюх В.В.
Коваль О.В.
Колебошин С.В.
Абзац перший підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право:
а) громадяни України, які не мають громадянства інших держав;
б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам:
установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 70% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року;
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України, який не має громадянства іншої держави.
в) територіальні громади;
г) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 5000 гектарів.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
Нецільове та нераціональне використання земельної ділянки є підставою для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, а також її цільового та раціонального використання, затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -143- Арсенюк О.О.
Мезенцева М.С.
Торохтій Б.Г.
Одарченко А.М.
І. У Розділі Іпроекту Закону (зміни до Земельного кодексу України):
1. Підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах території України, що перебувають у власності: фізичної особи (громадянина) не повинна перевищувати 200 (двісті) га; юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 10 000 (десять тисяч) га.а)
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.».
 
Відхилено    
    -144- Верещук І.А.
Підпункт 1 пункту 1 частини 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
1.Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є виключно громадяни України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці, особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.»
 
Відхилено    
    -145- Ляшенко А.О.
У пп. 1 п. 1 розділу І законопроекту:
абзац п’ятий викласти у наступній редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України»;
 
Відхилено    
    -146- Дунда О.А.
У пункті 1 розділу І
Підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) територіальні громади;
в) держава.
2. Гранична сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не повинна перевищувати п’ятисот гектарів.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -147- Камельчук Ю.О.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
1) статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, бенефіціарним власником (контролером), яких не є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України;
в) територіальні громади;
г) держава в особі Державного банку земель.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. (після закінчення строків та невчинення вищевказаних дій земельна ділянка відчужується до Державного банку).
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності не повинна перевищувати 500 гектарів для фізичної особи - громадянина, та 1000 гектарів для юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник» (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. (до земель Державного банку).
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
4. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державного банку земель сільськогосподарського призначення здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
5. Після набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, що має на меті створення конкурентного середовища серед сільськогосподарських виробників, фермерських господарств, переробників сільськогосподарської продукції, продаж права оренди земель сільськогосподарського призначення може здійснюватися лише з урахуванням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті.»;
 
Відхилено    
    -148- Лаба М.М.
Пункт 1частини 1 Розділу І викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 5000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 10000 гектарів земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
 
Відхилено    
    -149- Тарасов О.С.
У підпункті 3) пункту 1 розділу І законопроекту абзаци 5-12 виключити.
 
Відхилено    
    -150- Пивоваров Є.П.
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):
1) статтю 130 доповнити в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність лише громадяни України та юридичні особи України (засновані громадянами України та юридичними особами України).
Іноземні громадяни, особи без громадянства, підприємства, засновані за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземні юридичні особи та іноземні держави не можуть мати у власності землі сільськогосподарського призначення.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, успадковані іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, заснованими за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземними юридичними особами та іноземними державами, підлягають відчуженню відповідно до закону.
Оборот земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється з додержанням таких вимог:
використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;
дотримання вимог закону щодо переважного права суб’єктів ринку землі на придбання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до закону;
створення умов для раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.
Власник земельної ділянки повинен дотримуватись вказаних рекомендацій для її ефективного використання та з метою запобігання виснаженню земельних ресурсів.
У разі порушення вказаних рекомендацій та недотримання вимог до власника застосовують штрафні санкції притягується до адміністративної відповідальності).
Утворити державний земельний фонд (банк земель) з метою забезпечення фінансово-кредитного функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та фінансування середнього та дрібного товаровиробника, фермерських сімейних господарств.
 
Відхилено    
    -151- Цимбалюк М.М.
Пункт 1), частини 1, розділу І Проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) держава
б) територіальні громади;
в) громадяни України, які не мають подвійного/мульти громадянства, мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві не менше 5 років, зареєстровані як фізичні особи – підприємці або є членами фермерського господарства, або є власниками сільськогосподарського підприємства, та не менше трьох років проживають в місцевості, де розташована ділянка що продається.
У разі припинення громадянства України особами, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, такі земельні ділянки протягом року з дати набуття громадянства (підданства) іншої держави підлягають відчуженню. В разі не відчуження протягом року такими особами успадкованої земельної ділянки, вона переходить у власність держави або територіальної громади за місцем її розташування.
г) юридичні особи України, які створені за законодавством України та не мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, створенних за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземних держав, виключно шляхом внесення до статутного капіталу земельних ділянок їх засновників.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. У разі не відчуження протягом року такими особами успадкованої земельної ділянки, вона переходить у власність держави або територіальної громади за місцем її розташування.
2. У приватній власності громадян України можуть перебувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 500 гектарів, крім набуття таких земельних ділянок у спадщину за законом.
До загальної площі земельних ділянок у приватній власності однієї особи включається площа частки у власності на земельну ділянку, якою ця особа володіє на праві спільної часткової власності, та площа земельних ділянок, якою ця особа володіє на праві спільної сумісної власності.
У разі успадкування земельних ділянок (крім успадкування за законом) та перевищення внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності одного громадянина України, громадянин зобов’язаний протягом одного року з дня набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних йому земельних ділянок до 500 гектарів шляхом її відчуження.
Контроль за дотриманням обмежень щодо граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності здійснюється відповідно до законодавства.
Обмеження щодо граничних розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності, не поширюються на державу та територіальні громади.
3. Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва має у зазначеній послідовності: держава, територіальні громади, громадяни України – власники суб’єкта господарювання, який орендує земельну ділянку.»
 
Відхилено    
    -152- Кучеренко О.Ю.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
1) статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення
1. Покупцями (власниками) земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва не менш ніж 30 роки;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, що мають кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянина (громадян) України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці, особи, які мають подвійне (множинне) громадянство, та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, та юридичні особи України, створені за законодавством України, що мають кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - громадянин іноземної країни, осіб, які мають подвійне (множинне) громадянство, або осіб без громадянства, не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, крім в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності особам, зазначеним в пунктах «а»-»г» частині 1 цієї статті.
Порушення вимог цієї частини є підставою для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,1 відсотка земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може набути у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі його відмови та продажу земельної ділянки на аукціоні орендар має бути письмово проінформований про час та умови проведення такого аукціону. В випадку участі орендаря на аукціоні, якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону, він вважається переможцем такого аукціону.
У випадку відмови орендаря або нездійснення ним переважного права на придбання земельної ділянки у власність Власник земельної ділянки при відчуженні земельної ділянки зобов’язаний попередити покупця (покупців) про наявні укладені ним договори оренди та ознайомити з їх (договорів) істотні умови.
У разі набуття права власності на земельну ділянку іншою особою, ніж орендар цієї ділянки, до набувача переходять всі права та обов’язки за укладеним договором оренди між попереднім землевласником та орендарем відповідної земельної ділянки в тому ж обсязі та на тих же умовах, що були зазначені в укладеному договорі оренди. Угоди про відчуження земельних ділянок, щодо яких укладені договори оренди, мають обов’язково містити посилання на укладені договори оренди, в випадку їх наявності, з інформацією про істотні умови таких договорів та обов’язок письмово інформування орендарів про зміну власника земельної ділянки. Угоди про відчуження земельних ділянок, щодо яких укладені договори оренди, які не містять такої інформації, є нікчемними. Новий власник земельної ділянки не може вимагати дострокового припинення або зміни істотних умов існуючого договору в зв’язку зі зміною власника земельної ділянки. Перехід права оренди відбувається автоматично, але кожна із сторін договору оренди може вимагати письмового переоформлення права користування земельною ділянкою на себе у встановленому чинним законодавством порядку, а інша сторона не може відмовити в такому переоформленні.»
 
Відхилено    
    -153- Гончаренко О.О.
Викласти статтю 130 Земельного кодексу України в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які постійно проживають на території відповідної або суміжної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки;
б) територіальні громади, а також відповідні органи місцевого самоврядування;
в) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, створені за законодавством України, засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є громадяни України, що постійно проживають на території відповідної або суміжної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають засновниками, та/або спільними кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) – громадянин України – не повинна перевищувати 500 гектарів землі на одну особу.
Обмеження щодо граничних розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності, не поширюються на державу та територіальні громади.
абзаци вилучити
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки, переважне право на придбання такої ділянки у власність мають територіальні громади та відповідні органи місцевого самоврядування, за умови, яка передбачена в абзаці першому частини третьої цієї статті.»
 
Відхилено    
    -154- Мурдій І.Ю.
Викласти статтю 130 Земельного кодексу України в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, юридичні особи України, створені громадянами України та/або юридичними особами України, єдиними учасниками яких є громадяни України та/або юридичні особи України, та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 1 відсотка земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 0,3 відсотка земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,005 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -155- Павліш П.В.
Викласти статтю 130 Земельного кодексу України в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи (з урахуванням сумарної кількості площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності пов’язаних юридичних осіб, та з врахуванням сумарної кількості площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності засновників, або кінцевих бенефіціарів юридичної особи) не може перевищувати 5000 га земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
4. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має право примусового викупу земельної ділянки у разі її відчуження власником третій особі шляхом дарування, якщо обдарований не є близьким родичом дарувальника.
Викуп відбувається шляхом переведення права власності на земельну ділянку на підставі рішення суду зі сплатою вартості грошової оцінки земельної ділянки її первісному власнику.».
 
Відхилено    
    -156- Демченко С.О.
Статтю 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
б) юридичні особи, створені за законодавством України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є виключно громадяни України, та установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
в) територіальні громади;
г) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу.
2. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державного банку земель сільськогосподарського призначення здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
3. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення має її орендар, за умови сплати ним ціни, за якою вона продається, громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування та уповноважений державний орган.».
Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення після орендаря чи постійного користувача цих земельних ділянок мають власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що мають з ними загальну межу.
4. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
5. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 1000 га земель сільськогосподарського призначення.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, та моніторингу використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -157- Копанчук О.Є.
У Розділі І підпункт 1 пункту 1 викласти у такій редакції:
«1) статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 500 га земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 5000 га земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 10 000 га земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
4. Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній та комунальній власності, вздовж державного кордону України загальною смугою і 50 км завширшки.»
 
Відхилено    
    -158- Фріс І.П.
Дубінський О.А.
Матусевич О.Б.
Василевська-Смаглюк О.М.
Бужанський М.А.
Андрійович З.М.
Рубльов В.В.
Прощук Е.П.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, видами діяльності яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства, можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
Громадяни України, юридичні особи України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення виключно за своїм зареєстрованим місцем проживання (місцезнаходженням) в межах Автономної Республіки Крим або області.
Громадяни України та юридичні особи України, зазначені в частині першій цієї статті, протягом не менше 5-річного періоду з дати набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, зобов’язані безпосередньо використовувати її за цільовим призначенням, визначеним частиною третьою статті 22 цього Кодексу, без права відчуження та передачі таких земельних ділянок в користування іншим особам.
За порушення зобов’язань, встановлених цією статтею, громадяни України та юридичні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
2. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати:
в межах однієї об’єднаної територіальної громади - 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах Автономної Республіки Крим або однієї області - 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення Автономної Республіки Крим або області;
в межах України - 600 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Для цілей цієї статті термін «пов'язані особи», вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.
Для цілей цієї статті термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
3. Правочин, за яким право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення набуте з порушення вимог частини 1 та 2 цієї статті є нікчемним.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, її орендар, а також територіальна громада, на території якої розташована земельна ділянка, мають переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу на земельних торгах.
Продавець земельної ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язаний письмово повідомити орендаря та територіальну громаду в особі органу місцевого самоврядування про намір продати свою земельну ділянку, вказавши ціну та умови продажу.
Якщо орендар та територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не реалізують це право протягом одного місяця від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати вказану земельну ділянку іншій особі.
Якщо намір придбати земельну ділянку сільськогосподарського призначення виявили одночасно орендар і територіальна громада, продавець має право вибору покупця на свій розсуд.
У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням вимог цієї частини, будь-хто з осіб, що мають переважне право купівлі, може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.
Передача визначеного цією частиною статті переважного права на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення іншій особі не допускається.
5. Не допускається перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення за борговими зобов’язаннями, а також припинення або реорганізації юридичної особи - власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, у разі набуття прав внаслідок такого припинення або реорганізації на таку юридичну особу іноземною державою, іноземною юридичною особою, іноземцем або особою без громадянства.
6. Громадяни України, юридичні особи України можуть набувати право власності на юридичні особи України, які створені внаслідок припинення або реорганізації юридичних осіб України, яким на праві власності належать земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виключно за своїм зареєстрованим місцем проживання (місцезнаходженням) в межах області або Автономної Республіки Крим».
 
Відхилено    
    -159- Бакунець П.А.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
Якщо у громадянина України, що вчинив правочин набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, було виявлено наявність громадянства іноземної держави, то це є підставою для визнання такого правочину, на підставі якого набулося право власності на земельну ділянку, нікчемним, а також підставою для примусового відчуження земельної ділянки.
Особи, що відповідно до цієї статті можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, крім іноземців та осіб без громадянства, не можуть відчужувати такі земельні ділянки протягом п’яти років з моменту набуття такого права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
не повинна перевищувати 5 тис. га земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.».
 
Відхилено    
    -160- Качний О.С.
Доповнити статтю 130 Земельного кодексу Україні абзацом наступного змісту:
«До проведення Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення забороняється вчинення будь яких дій щодо передачі у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -161- Ткаченко О.М.
Підпункт 1 пункт 1 розділу Івикласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва та не мають паспорту інших держав;
б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам:
1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року;
3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України;
в) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу;
г) територіальні громади.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України та відповідаючих вимогам частини 1 цієї статті, що мають спільного засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати розміру площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у 300 гектарів.
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 4 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 0,8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,05 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
3. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державного банку земель сільськогосподарського призначення здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
4. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення заборонено відчужувати їх протягом п’яти років з моменту виникнення у них права власності на земельну ділянку.
5. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення заборонено змінювати цільове призначення таких земельних ділянок.
6. Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
7. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»
 
Відхилено    
    -162- Шинкаренко І.А.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
Підпункт 1 пункт 1 розділу Івикласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва та не мають паспорту інших держав;
б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам:
1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року;
3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України;
в) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу;
г) територіальні громади.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не повинна перевищувати 10 гектарів, а юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України та відповідаючих вимогам частини 1 цієї статті, що мають спільного засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати розміру площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у 200 гектарів.
3. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державного банку земель сільськогосподарського призначення здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
4. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення заборонено відчужувати їх протягом п’яти років з моменту виникнення у них права власності на земельну ділянку.
5. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення заборонено змінювати цільове призначення таких земельних ділянок.
6. Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
7. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»
 
Відхилено    
    -163- - Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Статтю 130 викласти в такій редакції:
"Стаття 130. Покупці земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:
а) держава в особі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та відповідних органів виконавчої влади, які передають земельні ділянки державної власності у власність та користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;
б) територіальні громади села, селища, міста в особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад;
в) громадян та юридичні особи, крім випадків, передбачених частиною шостою статті 22 цього Кодексу.";
 
Відхилено    
    -164- Новинський В.В.
У пункті 1 (зміни до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
«статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які зареєстровані як платники податків в Україні;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, кінцевими беніфіціарними власниками яких виступають виключно громадяни України та зареєстровані як платники податків в Україні;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,3 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону»;
 
Відхилено    
    -165- Павловський П.І.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту, пропоновану ст. 130 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти в наступній редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, єдиними учасниками яких є юридичні особи України та/або громадяни України та кінцевими бенефіціарними власниками (контролери) яких є громадяни України, за умови здійснення такими юридичними особами України товарного сільськогосподарського виробництва;
в) територіальні громади;
г) держава.
Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної територіальної громади не менше як протягом трьох років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.
У разі набуття нерезидентом частки в статутному фонді юридичної особи України, якій належать на праві власності землі сільськогосподарського призначення, така юридична особа України зобов’язана відчужити землі сільськогосподарського призначення протягом одного року з моменту придбання нерезидентом частки в статутному фонді юридичної особи України.
Земельні ділянки державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не можуть бути відчуженні у приватну власність.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб, не може перевищувати:
в межах однієї територіальної громади 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення для фізичних осіб та 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб України;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення для фізичних осіб та 1000 гектарів земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб України;
в межах України 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення для фізичних осіб та 5000 гектарів земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У разі порушення вимог цієї частини правочин, за яким набувається право власності на земельну ділянку, є нікчемним.
У разі введення набувачем відчужувача в оману, наслідком чого є нікчемність правочину, отримане відчужувачем поверненню не підлягає. У випадку неможливості повернення земельної ділянки за нікчемним правочином вона підлягає примусовому відчуженню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»
 
Відхилено    
    -166- Василевська-Смаглюк О.М.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«3) статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які не мають громадянства іншої держави;
б) юридичні особи України, видом діяльності яких є ведення сільськогосподарського виробництва з метою ведення сільськогосподарського виробництва;
в) територіальні громади в особі місцевих рад;
г) держава в особі Державного земельного банку України.
Іноземці та особи без громадянства, юридичні особи іноземного права, можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
2. Переважне право набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають громадяни України за місцем свого постійного проживання в межах області або Автономної Республіки Крим.
3. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати:
в межах однієї об’єднаної територіальної громади - 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим - 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
в межах України - 600 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Примітка: Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Правочин, за яким право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення набуте з порушення вимог частини 1 та 2 цієї статті є нікчемним.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
5. Не допускається перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення за борговими зобов‘язаннями, а також припинення або реорганізації юридичної особи - власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, у разі набуття прав внаслідок такого припинення або реорганізації на таку юридичну особу іноземною державою, іноземною юридичною особою, фізичною особою-іноземцем або особою без громадянства.».
 
Відхилено    
    -167- Столар В.М.
Статтю 130 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або 5 останніх років займались сільськогосподарською діяльністю чи веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) є виключно громадянин (громадяни) України;
в) органи місцевого самоврядування, територіальні громади, держава в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу, які здійснюють викуп належних громадянам та юридичним особам земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.
3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 25 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,1 відсоток земель сільськогосподарського призначення України.
4. Послідуючий продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення після дати набуття права власності забороняється протягом двох років.
5. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення суб’єктами, які визначені частиною першою цієї статті, здійснюється з моменту схвалення (затвердження) за результатами всеукраїнського референдуму рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення та офіційного оприлюднення його результатів у порядку, передбаченому законодавством України.»
 
Відхилено    
    -168- Волинець М.Я.
Пункт 1 частини 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або 7 останніх років займались сільськогосподарською діяльністю чи веденням товарного сільськогосподарського виробництва за умови, що такі громадяни останні 5 років проживають на території України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) є виключно громадянин (громадяни) України;
в) органи місцевого самоврядування, територіальні громади, держава в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу, які здійснюють викуп належних громадянам та юридичним особам земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.
3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 500 гектарів.
4. Послідуючий продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення після дати набуття права власності забороняється протягом семи років.
5. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення суб’єктами, які визначені частиною першою цієї статті, здійснюється з моменту схвалення (затвердження) за результатами всеукраїнського референдуму рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення та офіційного оприлюднення його результатів у порядку, передбаченому законодавством України».
 
Відхилено    
    -169- Папієв М.М.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:»
 
Відхилено    
    -170- Качний О.С.
Перше речення абзацу 1 частини 1 статті 130 Земельного кодексу Україні викласти у наступній редакції:
«1. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення шляхом купівлі набувати мають право:».
 
Відхилено    
    -171- Кальцев В.Ф.
У частині першій статті 130 Земельного кодексу України після слів «сільськогосподарського призначення» додати слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -172- Соболєв С.В.
Частину 1 статті 130 викласти в наступній редакції:
«1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть:
а) громадяни України, які проживають на території України протягом п’яти останніх років, мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) фермерські господарства, що створені одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї;
в) територіальні громади;
г) держава.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності».
 
Відхилено    
    -173- Геращенко І.В.
Герасимов А.В.
Н.д.Климпуш- Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#21079
#21145
#17948
#19858
#15687
#15672
#17961
Пропонуємо частину першу статті 130 Земельного кодексу України (у редакції проекту) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
1) особами без громадянства;
2) особами, які належать або належали до терористичних організацій;
3) іноземними державами;
4) юридичними особами, де неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);
5) громадянам Російської Федерації;
6) юридичним особам, бенефіціарним власником (контролером) або учасником яких є громадянин Російської Федерації.».
 
Відхилено    
8. а) громадяни України;
 
-174- Гнатенко В.С.
у пункті «а» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «громадяни України» додати слова «які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено   а) громадяни України;
 
    -175- Гнатенко В.С.
4. Частину першу статті 130 ЗКУ абзац 6 проекту доповнити наступним абзацом: «Громадяни України, які втратили громадянство України, зобов’язані здійснити відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, якими володіють на праві власності, протягом десяти місяців з дня втрати громадянства.»
 
Відхилено    
    -176- Скорик М.Л.
1. У статті 130 Земельного кодексу України пункт а) частини першої викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -177- Скорик М.Л.
2. У статті 130 Земельного кодексу України пункт а) частини першої викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -178- Скорик М.Л.
3. У статті 130 Земельного кодексу України пункт а) частини першої викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -179- Пономарьов О.С.
Правка 9. Пункт а) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які мають досвід роботи у сільському господарстві;» Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення». Пункт а) частини 1 статті 130 Земельного кодексу Україні викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які мають досвід роботи у сільському господарстві;» Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -180- Пономарьов О.С.
Правка 10. Пункт а) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які мають досвід роботи у сільському господарстві;» Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -181- Пономарьов О.С.
Правка 11. Пункт а) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «а) громадяни України, які мають досвід роботи у сільському господарстві;» Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -182- Мороз В.В.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт «а» частини першої викласти в такій редакції: «а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту та досвід роботи у сільському господарстві чи займаються ведення товарного сільськогосподарського виробництва не менше 5 років;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -183- Мороз В.В.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт «а» частини першої викласти в такій редакції: «а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту та досвід роботи у сільському господарстві чи займаються ведення товарного сільськогосподарського виробництва не менше 5 років;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).».
 
Відхилено    
    -184- Мороз В.В.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт «а» частини першої викласти в такій редакції: «а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту та досвід роботи у сільському господарстві чи займаються ведення товарного сільськогосподарського виробництва не менше 5 років;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -185- Лукашев О.А.
2. У підпункті а) частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «громадяни України» доповнити словами та символом «, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві не менше п‘яти років чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва протягом останніх трьох років та не є громадянами інших держав»;
 
Відхилено    
    -186- Володіна Д.А.
У пункті «а» частини першої статті 130 після слів «громадяни України» доповнити словами «які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -187- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац четвертий підпункту 1 (підпункт «а» частини першої статті 130) викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;».
 
Відхилено    
    -188- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«а) громадяни України за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га;».
 
Відхилено    
    -189- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:
«а-1) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га;».
 
Відхилено    
    -190- Мазурашу Г.Г.
У пункті 1 статті 130 абзац «а» викласти у наступній редакції:
«громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту, або досвід роботи у сільському господарстві (не менше 3-х років), або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;»
 
Відхилено    
    -191- Гривко С.Д.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 1 розділу І Закону викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які не мають іншого громадянства»;
 
Відхилено    
    -192- Наливайченко В.О.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
пункт а) частини 1 Статті 130 викласти у такій редакції:
«а) громадяни України, які не мають громадянства (паспорту) іншої держави та:
займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва не менше 5 (п’яти) років;
мають сільськогосподарську освіту;
досвід роботи у сільському господарстві не менше 5 (п’яти) років;»
 
Відхилено    
    -193- Пузійчук А.В.
Пункт «а» частини першої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави або держав, займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва або мають досвід роботи у сільському господарстві;».
 
Відхилено    
    -194- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 пункту 1 розділу Проекту новим абзацом такого змісту:
«а-1) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га;»
 
Відхилено    
    -195- Власенко С.В.
Абзац 5 частини 1 (підпункт 1) розділу 1 викласти в редакції:
«а) громадяни України, у випадках та на умовах визначених цим законом;».
 
Відхилено    
    -196- Загородній Ю.І.
пункт а) частини першої викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;»
 
Відхилено    
    -197- Папієв М.М.
пункт а) частини першої викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту та займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;»
 
Відхилено    
    -198- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Пункт «а» частини першої викласти у наступній редакції:
«а) громадяни України, фізичні особи –суб’єкти, які можуть набувати земельну ділянку в оренду для ведення сімейного фермерського господарства. Спосіб набуття ділянки — оренда та передача в довгостроковий викуп (земельну іпотеку, довжиною 10-20 років) за підтримки держави після успішного ведення господарства на орендованій ділянці протягом 7 років.
Для набуття землі у довгострокову оренду фізична особа має задовольняти наступним умовам: проживання на території країни не менше 5 років; проживання в громаді, де розташована ділянка, або підтверджений намір туди переїхати; профільна сільськогосподарська освіта чи досвід роботи в сільському господарстві;
У випадку, якщо у даної фізичної особи виявлено подвійне громадянство або фізична особа-орендар проживає за межами територіальної громади довше за 1 рік, всі належні їй земельні ділянки мають бути негайно відчужені (викуплені) і переходять у власність Державної Земельної Агенції.
Фізична особа може використовувати свій пай для підсобного чи комерційного виробництва, долучити його до фермерського господарства (без переходу права власності), або продати Державній Земельній Агенції, або укласти самостійний договір про оренду землі із малим и (родинними) та середніми фермерськими господарствами на термін до 10 років.
У випадку, якщо власник пая бажає продати свій пай, але він знаходиться в довгостроковій оренді, він може звернутись до Державної Земельної Агенції – і йому буде відшкодовано вартість цієї земельної ділянки. Правовласництво при цьому перейде до Державної Земельної Агенції, а договір оренди залишається непорушним.
Фізична особа має передати право оренди свого паю або іншій фізичній особі, або Державній Земельній Агенції. Якщо продаж права оренди ділянки відбувається в термін, менший за 7 років з минулої купівлі, то з покупця права оренди береться податок в розмірі 100% від продажної вартості землі, або земля викупається Державною земельною Агенцією.»
 
Відхилено    
    -199- Качний О.С.
Пункт а) частини 1 статті 130 Земельного кодексу Україні викласти в наступній редакції:
«а) громадяни України, які працюють у сільському господарстві останні 7 років»;
 
Відхилено    
    -200- Кальцев В.Ф.
У пункті «а» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «громадяни України» додати слова «для ведення фермерського господарства або мають сільськогосподарську освіту чи досвід роботи у сільському господарстві»;
 
Відхилено    
    -201- Княжицький М.Л.
В нормі літери а) частини першої статті 130 Земельного кодексу України, що викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону:
після слів «громадян України» додати слова «які є резидентами України відповідно до Податкового кодексу України».
 
Відхилено    
    -202- Тарута С.О.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;»;
 
Відхилено    
    -203- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
Абзац четвертий підпункту 1 вилучити.
 
Відхилено    
    -204- Кунаєв А.Ю.
Пункт а) частини першої статті 130 доповнити словами та знаками « (крім осіб, які мають громадянство іншої країни)».
 
Відхилено    
    -205- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
У підпункті 1 пункту 1 Розділу І законопроекту:
в абзаці четвертому після слів «громадяни України» доповнити словами «та особи, які набули статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -206- Крулько І.І.
а) громадяни України, які відповідають наступним вимогам:
1) мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
2) проживають в Україні не менше десяти років;
3) проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки або мають підтверджений намір туди переїхати;
4) не мають паспорту інших держав;
У випадку, якщо у фізичної особи, яка набула право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення виявлено подвійне громадянство або така фізична особа проживає за межами відповідної місцевої ради більше одного року, всі належні їй земельні ділянки підлягають відчуженню.
 
Відхилено    
    -207- Христенко Ф.В.
пункт а) частини першої викласти в такій редакції:
«а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту та мають досвід роботи у сільському господарстві;»
 
Відхилено    
    -208- Бондарєв К.А.
Пункт «а» частини першої статті 130 після слів «громадяни України» доповнити словами: «які мають сільськогосподарську освіту чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва і не мають паспорту та/або громадянства інших держав».
 
Відхилено    
9. б) юридичні особи України, створені за законодавством України;
 
-209- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти в такій редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів місцевих та Всеукраїнського референдуму (Всеукраїнський референдум проводиться після проведення місцевих референдумів, якщо результатом останнього було схвальне рішення стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що розташована на території відповідної громади) щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено   б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;
 
    -210- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти в такій редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів місцевих та Всеукраїнського референдуму (Всеукраїнський референдум проводиться після проведення місцевих референдумів, якщо результатом останнього було схвальне рішення стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що розташована на території відповідної громади) щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -211- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти в такій редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів місцевих та Всеукраїнського референдуму (Всеукраїнський референдум проводиться після проведення місцевих референдумів, якщо результатом останнього було схвальне рішення стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що розташована на території відповідної громади) щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -212- Гнатенко В.С.
у пункті «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «створені за законодавством України» додати слова «кінцевим бенефіціарним власником, засновником яких є виключно громадяни України»:
 
Відхилено    
    -213- Гнатенко В.С.
у пункті «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України слова «створені за законодавством України» виключити;
 
Відхилено    
    -214- Гнатенко В.С.
у пункт «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «б) юридичні особи України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -215- Скорик М.Л.
4. У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -216- Скорик М.Л.
5. У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -217- Скорик М.Л.
6. У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -218- Скорик М.Л.
10. У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої виключити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -219- Скорик М.Л.
11. У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої виключити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -220- Скорик М.Л.
12. У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої виключити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -221- Скорик М.Л.
13. У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -222- Пономарьов О.С.
Правка 12. Пункт б) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, які протягом останніх 10 (десяти) років здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -223- Пономарьов О.С.
Правка 13. Пункт б) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, які протягом останніх 10 (десяти) років здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -224- Пономарьов О.С.
Правка 14. Пункт б) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, які протягом останніх 10 (десяти) років здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -225- Пономарьов О.С.
Правка 15. Пункт б) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «б) юридичні особи України, які протягом останніх 10 (десяти) років здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -226- Мороз В.В.
Пункт «б» частини першої статті 130 викласти у такій редакції: «б) юридичні особи України, створені за законодавством України, окрім тих, що створені за участі іноземних юридичних і фізичних осіб чи осіб без громадянства».
 
Відхилено    
    -227- Лукашев О.А.
3. Підпункт б) частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам: 1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; 2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року; 3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України»;
 
Відхилено    
    -228- Володіна Д.А.
Пункт «б» частини першої статті 130 викласти у такій редакції:
«б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) яких є виключно громадянин (громадяни) України;
 
Відхилено    
    -229- Пузійчук А.В.
Пункт «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, які відповідають таким вимогам:».
 
Відхилено    
    -230- Геращенко І.В.
Герасимов А.В.
Н.д.Климпуш- Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#21079
#21145
#17948
#19858
#15687
#15672
#17961
Пропонуємо пункт б) частини першої статті 130 Земельного кодексу України (у редакції проекту) викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи, створені за законодавством України, за сукупності таких умов:
установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
займаються сільськогосподарським виробництвом в Україні щонайменше чотири роки.».
 
Відхилено    
    -231- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 (підпункт «б» частини першої статті 130) викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.».
 
Відхилено    
    -232- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац п’ятий підпункту 1 вилучити;
 
Відхилено    
    -233- Леонов О.О.
Пункт «б» частини першої статті 130 викласти у такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені за законодавством України, окрім тих, що створені за участі іноземних юридичних і фізичних осіб чи осіб без громадянства.»;
 
Відхилено    
    -234- Мазурашу Г.Г.
У пункті 1 статті 130 абзац «б» викласти у наступній редакції:
«б) юридичні особи України, створені за законодавством України, якщо установчими документами передбачено ведення сільськогосподарського виробництва і якщо серед їх засновників, бенефіціарних власників (контролерів) немає іноземців;»
 
Відхилено    
    -235- Фролов П.В.
підпункт 1 пункту 1 розділу І (статтю 130 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції: «Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України; б) юридичні особи, зареєстровані в Україні, кінцевий бенефіціарний власник (власники) яких є громадянином (громадянами) України; в) територіальні громади; г) держава. Іноземні громадяни можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. Порушення вимог цієї частини статті 130 цього Кодексу є підставою для визнання правочину, на підставі якого набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також підставою для примусового відчуження такої земельної ділянки, в порядку, встановленому законом. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, кінцевий бенефіціарний власник (власники) яких є громадянином (громадянами) України: в межах однієї об’єднаної територіальної громади, яка об’єднала до п’яти територіальних громад, не повинна перевищувати двадцяти відсотків земель сільськогосподарського призначення у межах такої громади; в межах однієї об’єднаної територіальної громади, яка об’єднала від п’яти до десяти територіальних громад, не повинна перевищувати п’ятнадцяти відсотків земель сільськогосподарського призначення у межах такої громади; в межах однієї об’єднаної територіальної громади, яка об’єднала понад десять територіальних громад, не повинна перевищувати десяти відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя не повинна перевищувати чотирьох відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя; не повинна перевищувати двадцяти тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення України. Термін «пов’язані особи» використовується у цьому Кодексі у значенні, наведеному у підпункті 14.1.159. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України. Термін «бенефіціарний власник (контролер)» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в абзаці першому пункту 20 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки в порядку, встановленому законом. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України. Переважне право на придбання у власність земельної ділянки у разі продажу цієї земельної ділянки має: 1) територіальна громада (в особі відповідної сільської, селищної, міської ради), у межах якої розташована ця земельна ділянка; 2) орендар цієї земельної ділянки – у разі відсутності пропозиції з боку територіальної громади; 3) власники суміжних земельних ділянок – у разі відсутності пропозицій з боку територіальної громади та орендаря.».
 
Відхилено    
    -236- Ар'єв В.І.
Пропоную підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції: 1) статтю 130 викласти в такій редакції: Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1.Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України; б) юридичні особи України за сукупності таких умов: створені за законодавством України; установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; займаються сільськогосподарським виробництвом в Україні щонайменше чотири роки; участь громадян України в капіталі яких складає щонайменше п’ятдесят один відсоток; в) територіальні громади; г)держава. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. Забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 1) громадянами держави, визнаною Україною в установленому порядку державою-агресором; 2) особами без громадянства; 3) особами, які належать або належали до терористичних організацій; 4) іноземними державами; 5) юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є держава, визнана Україною в установленому порядку державою-агресором; 6) юридичними особами, де неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера); 7) юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України, чи в межах тимчасово окупованої території України. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням повязаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати десять тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення України. в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України. Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України. Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України. 3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»
 
Відхилено    
    -237- Шпенов Д.Ю.
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Земельному кодексі України:
1). пункт б частини першої статті 130 викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких виступають виключно громадяни України;»;
 
Відхилено    
    -238- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац п’ятий підпункту 1 вилучити;
 
Відхилено    
    -239- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:
«а-1) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га;»;
 
Відхилено    
    -240- Гривко С.Д.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 1 розділу І Закону викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені за законодавством України, які ведуть діяльність в сфері сільського господарства не менше п’яти років і засновниками яких є виключно громадяни України»;
 
Відхилено    
    -241- Наливайченко В.О.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
пункт б) частини 1 Статті 130 викласти у такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені за законодавством України і відповідають одночасно наступним вимогам:
зареєстровані не менше як 5 (п’ять) років;
установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом останнього звітного календарного року;
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України.»
 
Відхилено    
    -242- Пузійчук А.В.
Пункт «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року;
3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України;».
 
Відхилено    
    -243- Тимофійчук В.Я.
Підпункт 1) пункт 1 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни у Земельному кодексі України, а саме п. б ч. 1 ст. 130 викласти у такій редакції:
«юридичні особи України, створені за законодавством України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) якої є виключно громадянин (громадяни) України, який (які) останні 5 років проживають на території України»;
 
Відхилено    
    -244- Чайківський І.А.
У змінах статті 130 Земельного кодексу України:
1) пункт «б» частини 1 викласти в такій редакції:
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, з метою ведення сільськогосподарської діяльності, за умови, що їх кінцевим бенефіціарним власником є виключно громадяни України;
 
Відхилено    
    -245- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І Проекту вилучити;
 
Відхилено    
    -246- Власенко С.В.
Абзац 6 частини 1 розділу 1 – виключити.
 
Відхилено    
    -247- Загородній Ю.І.
пункт б) частини першої викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені відповідно до законодавства України та установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
 
Відхилено    
    -248- Ніколаєнко А.І.
У пункті 1 частини 1 Розділу І законопроекту:
В частині 1 статті 130 Земельного кодексу України пункти б) та в) викласти в наступній редакції:
"б) юридичні особи, створені за законодавством України, кінцевим бенефіціаром яких є резидент України та предметом діяльності яких є ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
в) фермерські господарства. "
 
Відхилено    
    -249- Папієв М.М.
пункт б) частини першої викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені за законодавством України, які здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва.
 
Відхилено    
    -250- Мамка Г.М.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«б) юридичні особи України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) якої є виключно громадянин (громадяни) України;»
 
Відхилено    
    -251- Савчук О.В.
Пункти б) та в) абзацу першого частини першої статті 130 вилучити.
У зв’язку з цим пункт г) вважати пунктом б).
 
Відхилено    
    -252- Бунін С.В.
Викласти пункт б ч. 1 ст. 130 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради україни,2002 р., №3-4. Ст.27) в такій редакції:
«б) юридичні особи України, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України»;
 
Відхилено    
    -253- Бондарєв К.А.
Пункт «б» частини першої статті 130 після слів «юридичні особи, створені за законодавством України» доповнити словами «з урахуванням обмежень щодо суб’єктів права власності, передбачених у частині першій цієї статті».
 
Відхилено    
    -254- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Пункт «б» частини першої викласти у наступній редакції:
«б) малі (родинні) та середні фермерські господарства – об’єднання власників права на оренду з метою ведення власників права на оренду з метою ведення сільськогосподарського товарного чи переробного виробництва включно з пасовищами. Засновниками та співвласниками, які мають право на володіння земельними ділянками, можуть бути лише громадяни України, між якими існує спорідненість першого ступеню, як це визначено в ст. Податкового Кодексу України (п.14.1.263). В залежності від виду діяльності такі об’єднання можуть накопичувати 500 га в сукупності. В перехідний період, визначений окремо після офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму з питань запровадження ринку землі, малі (родинні) та середні фермерські господарства можуть самостійно укладати договори оренди земель з власниками паїв на термін до 10 років. Всі інші договори та операції мають бути проведені через Державну Земельну Агенцію і повинні мати довгостроковий характер (20-25 років).
Малі (родинні) та середні фермерські господарства не мають права передавати свої корпоративні права в управління юридичним особам, які мають серед беніфіціарів іноземні фізичні та юридичні, або взагалі не розкрили своїх кінцевих бенефіціарів.
У випадку банкрутства чи ліквідації малих (родинних) та середніх фермерських господарств права власності на земельні ділянки, які належали його засновникам і членам, не можуть бути відчужені чи використані як відшкодування боргів. Право власності переходить до Державної Земельної Агенції, яка відшкодовує кредитору відповідну суму, як в процедурі викупу землі.
У випадку, якщо один з учасників малого (родинного) та середнього фермерського господарства бажає припинити свою участь в господарстві, його пай не може бути проданий третім особам, а має бути або безоплатно переданий іншому члену його родини, який виявив таке бажання, або викуплений Державною Земельною Агенцією, після чого переданий малому (родинному) та середньому фермерському господарству на правах оренди.»
 
Відхилено    
    -255- Качний О.С.
Пункт б) частини 1 статті 130 Земельного кодексу Україні викласти в наступній редакції:
«б) юридичні особи України, які протягом останніх 7 років здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва;»
 
Відхилено    
    -256- Тарута С.О.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«б) фізичні особи – підприємці, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;»;
 
Відхилено    
    -257- Кальцев В.Ф.
У пункті «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України слова «створені за законодавством України» виключити;
 
Відхилено    
    -258- Кальцев В.Ф.
У пункті «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «юридичні особи України» додати слова «установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -259- Княжицький М.Л.
В нормі літери б) частини першої статті 130 Земельного кодексу України, що викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону:
після слів «законодавством України» додати слова «які є резидентами України відповідно до Податкового кодексу України, за умови, що вони займаються фактичною діяльністю в сільському господарстві безперервно не менше п’яти років, що підтверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
    -260- Скороход А.К.
До статті 130.
Підпункт б) підпункту 1 пункту 1 розділу 1 викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені згідно законодавства України, учасниками, кінцевим бенефеціаром яких є виключно громадяни України та установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.»
 
Відхилено    
    -261- Халімон П.В.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, створені за законодавством України і засновані громадянами України та/або юридичними особами України, учасниками (акціонерами) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни України);»;
 
Відхилено    
    -262- Дубіль В.О.
У підпункті б) п.1 частини 1 розділу І законопроекту слова «за законодавством» замінити словами «згідно із законодавством»;
 
Відхилено    
    -263- Дубіль В.О.
Підпункт б) п.1 частини 1 розділу І законопроекту після слів «законодавства України» доповнити розділовим знаком «,» та словами «в тому числі малі (родинні) та середні фермерські господарства»;
 
Відхилено    
    -264- Качура О.А.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції – «юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -265- Кулініч О.І.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи, створені та зареєстровані за законодавством України»;
 
Відхилено    
    -266- Нікітіна М.В.
Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Гузенко М.В.
Салійчук О.В.
Пункт «б» частини першої нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України».
 
Відхилено    
    -267- Крулько І.І.
б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам:
1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;
2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року;
3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України;
 
Відхилено    
    -268- Христенко Ф.В.
пункт б) частини першої викласти в такій редакції:
«б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
 
Відхилено    
    -269- Шкрум А.І.
Абзац п’ятий підпункту 1 вилучити;
 
Відхилено    
    -270- Шкрум А.І.
Доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:
«а-1) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше протягом трьох останніх років, при умові, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га;»;
 
Відхилено    
    -271- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -272- Павленко Ю.О.
У статті 130 Земельного кодексу України пункт б) частини першої викласти у наступній редакції:
б) юридичні особи України, створені за законодавством України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є виключно громадяни України;
 
Відхилено    
10. в) територіальні громади;
 
-273- Гнатенко В.С.
пункт «в» частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «органи місцевого самоврядування в межах адміністративно-територіальних одиниць»;
 
Відхилено   в) територіальні громади;
 
    -274- Гнатенко В.С.
у пункті «в» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «територіальні громади» додати слова «в особі органів місцевого самоврядування»;
 
Відхилено    
    -275- Пономарьов О.С.
Правка 16. Пункт в) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: « в) органи місцевого самоврядування в інтересах територіальних громад;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -276- Пономарьов О.С.
Правка 17. Пункт в) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «в) органи місцевого самоврядування в інтересах територіальних громад;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -277- Пономарьов О.С.
Правка 18. Пункт в) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: « в) органи місцевого самоврядування в інтересах територіальних громад;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -278- Пономарьов О.С.
Правка 19. Пункт в) частини 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: « в) органи місцевого самоврядування в інтересах територіальних громад;». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -279- Лукашев О.А.
4. У підпункті в) частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «територіальні громади» доповнити словами «в особі органів місцевого самоврядування»;
 
Відхилено    
    -280- Наливайченко В.О.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
пункт в) частини 1 Статті 130 викласти у такій редакції:
«в) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад;»
 
Відхилено    
    -281- Пузійчук А.В.
Пункт «в» частини першої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) викласти в такій редакції:
«в) територіальні громади (об’єднані територіальні громади);».
 
Відхилено    
    -282- Кабаченко В.В.
Абзац шостий (внесення змін до пункту в) ч.1) викласти в такій редакції «в) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу;».
 
Відхилено    
    -283- Власенко С.В.
Абзац 7 частини 1 розділу 1 – виключити.
 
Відхилено    
    -284- Загородній Ю.І.
пункт в) виключити.
У зв’язку з цим, пункт г) вважати відповідно пунктом в).
 
Відхилено    
    -285- Папієв М.М.
пункт в) виключити.
У зв’язку з цим, пункт г) вважати відповідно пунктом в).
 
Відхилено    
    -286- Мамка Г.М.
Абзац 6 підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«в) територіальні громади, в особі органів місцевого самоврядування;»
 
Відхилено    
    -287- Качний О.С.
Пункт в) частини 1 статті 130 Земельного кодексу Україні викласти в наступній редакції:
«в) органи місцевого самоврядування від імені територіальних громад;»
 
Відхилено    
    -288- Тарута С.О.
Абзац шостий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«в) фермерські господарства;»;
 
Відхилено    
    -289- Кальцев В.Ф.
У пункті «в» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «територіальні громади» додати слова «які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності»;
 
Відхилено    
    -290- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац шостий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«а) територіальні громади;».
 
Відхилено    
    -291- Дубіль В.О.
У підпункті в) п.1 частини 1 розділу І законопроекту після слів «територіальні громади» добавити словами «створенні та зареєстровані згідно із законодавством України»;
 
Відхилено    
    -292- Крулько І.І.
в) територіальна громада – на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться в її межах;
 
Відхилено    
    -293- Христенко Ф.В.
пункт в) виключити.
У зв’язку з цим, пункт г) вважати відповідно пунктом в).
 
Відхилено    
    -294- Тарута С.О.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«г) територіальні громади;»;
 
Відхилено    
    -295- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац сьомий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«б) держава.».
 
Відхилено    
11. г) держава.
 
-296- Гнатенко В.С.
пункт «г» частини першої статті 130 викласти в такій редакції: «органи державної влади в межах та поза межами територій населених пунктів, що можуть належати їм на праві власності»;
 
Відхилено   г) держава.
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.
 
    -297- Лукашев О.А.
5. Підпункт г) частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «г) держава в особі Державної іпотечної установи, створеної відповідно до закону»;
 
Відхилено    
    -298- Скорик М.Л.
9. Статті 130 Земельного кодексу України пункт г) частини першої виключити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -299- Скорик М.Л.
8. У статті 130 Земельного кодексу України пункт г) частини першої виключити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -300- Скорик М.Л.
7. У статті 130 Земельного кодексу України пункт г) частини першої виключити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -301- Королевська Н.Ю.
Поправка №69: частина 1 поправки №69: «Підпункт г пункту 1 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «держава в особі вищого органу в системі органів виконавчої влади"; частина 2 поправки №69: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -302- Мамка Г.М.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«г) держава, в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу.»
 
Відхилено    
    -303- Наливайченко В.О.
Абзац 6 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
пункт г) частини 1 Статті 130 викласти у такій редакції:
«г) держава, в особі спеціального державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.»
 
Відхилено    
    -304- Кальцев В.Ф.
У пункті г частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «держава» додати слова «яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності»;
 
Відхилено    
    -305- Бондарєв К.А.
Пункт «г» частини першої статті 130 доповнити словами: «в особі відповідних органів державної влади, державної спеціалізованої установи, державних органів приватизації».
 
Відхилено    
    -306- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Пункт «г» частини першої після слова «держава» доповнити словами «в особі Державної Земельної Агенції. Державна Земельна Агенція спільно з органами державної влади, що здійснюють екологічний нагляд та громадськими організаціями є основним елементом контролю за належним земелекористуванням.»;
 
Відхилено    
    -307- Крулько І.І.
г) держава, в особі уповноваженого органу.
 
Відхилено    
    -308- Дубіль В.О.
Підпункт г) у п.1 частини 1 розділу І законопроекту доповнити словами «в особі центрального органу виконавчої влади – Державної земельної агенції України»;
 
Відхилено    
    -309- Кабаченко В.В.
Абзац сьомий (внесення змін до пункту г) ч.1) викласти в такій редакції «г) територіальної громади.»;
 
Відхилено    
    -310- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -311- Тарута С.О.
Абзац восьмий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«ґ) держава в особі Державної Земельної Агенції.»;
 
Відхилено    
12. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
 
-312- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої доповнити абзацом в такій редакції: «Абзац другий частини першої цієї статті вступає в дію після проведення референдумів, які передбачені пунктом 14 та 15 Розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Земельного кодексу України.»
 
Відхилено   Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац втрачає чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті.
Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі.
За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
1) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю);
2) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;
3) особами, які належать або належали до терористичних організацій;
4) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави;
5) юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);
6) юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України;
7) фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;
8) юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. При цьому, якщо громадянину належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або на лише окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.
3. Порушення вимог частин першої і другої цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
4. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі.
6. Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.
 
    -313- Гнатенко В.С.
у абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України слова «Іноземці та особи без громадянства» замінити словами «Іноземні юридичні особи»;
 
Відхилено    
    -314- Гнатенко В.С.
у абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України слова «за законом» виключити;
 
Відхилено    
    -315- Гнатенко В.С.
абзац другий частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти таким чином: «Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства підлягають відчуженню протягом одного року.»;
 
Відхилено    
    -316- Гнатенко В.С.
частину першу статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом третім такого змісту: «Порушення вимог абзацу другого частини першої цієї статті є підставою для примусового відчуження таких земельних ділянок сільськогосподарського призначення у судовому порядку.»;
 
Відхилено    
    -317- Гнатенко В.С.
частину першу статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Частина перша цієї статті Кодексу набуває законної сили після офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -318- Пономарьов О.С.
Правка 20. Абзац 2 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України вважати частиною 2 статті 130 та викласти у наступній редакції: «2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом.» Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення». Абзац 2 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України вважати частиною 2 статті 130 та викласти у наступній редакції: «2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -319- Пономарьов О.С.
Правка 21. Абзац 2 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України вважати частиною 2 статті 130 та викласти у наступній редакції: «2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -320- Пономарьов О.С.
Правка 22. Абзац 2 частини 1 статті 130 Земельного кодексу України вважати частиною 2 статті 130 та викласти у наступній редакції: «2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -321- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої викласти в такій редакції: «Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом п’яти років з дня набуття права власності, набувачам зазначеним в пункті «а» частини першої цієї статті. В іншому випадку, земельна ділянка сільськогосподарського призначення переходить у власність територіальної громади, на території якої вона розташована.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -322- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої викласти в такій редакції: «Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом п’яти років з дня набуття права власності, набувачам зазначеним в пункті «а» частини першої цієї статті. В іншому випадку, земельна ділянка сільськогосподарського призначення переходить у власність територіальної громади, на території якої вона розташована.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -323- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої викласти в такій редакції: «Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом п’яти років з дня набуття права власності, набувачам зазначеним в пункті «а» частини першої цієї статті. В іншому випадку, земельна ділянка сільськогосподарського призначення переходить у власність територіальної громади, на території якої вона розташована.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -324- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої доповнити абзацом в такій редакції: «Забороняється відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -325- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої доповнити абзацом в такій редакції: «Забороняється відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -326- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої доповнити абзацом в такій редакції: «Забороняється відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -327- Лукашев О.А.
6. Абзац шостий частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. У разі спадкування земельної ділянки за законом вони зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності»;
 
Відхилено    
    -328- Крулько І.І.
Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
 
Відхилено    
    -329- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац восьмий підпункту 1 викласти у такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування за законом».
 
Відхилено    
    -330- Володіна Д.А.
Доповнити статтю 130 новою частиною другою в такій редакції:
«2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування».
Частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
Відхилено    
    -331- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац восьмий підпункту 1 (абзац шостий частини першої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -332- Мазурашу Г.Г.
У пункті 1 статті 130 частину другу викласти у наступній редакції:
«Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності – громадянам України, державі, органам місцевого самоврядування, юридичним особам України, створеним за законодавством України, якщо серед їх засновників, бенефіціарних власників (контролерів) немає іноземців. У разі порушення іноземцями та особами без громадянства передбаченого терміну відчуження земельна ділянка передається у власність держави».
 
Відхилено    
    -333- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац восьмий підпункту 1 викласти у такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування за законом.»;
 
Відхилено    
    -334- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
«2. Набувати право оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки;
в) фермерські господарства – юридичні особи України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки.»;
«3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:
а) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності;
б) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад.»;
«4. Переважне право на набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають орендарі таких ділянок, які належно виконують обов’язки за умовами договорів оренди, а саме:
а) особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
б) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку щодо справляння земельного податку.».
 
Відхилено    
    -335- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
«2. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення почергово мають:
1) орендарі таких ділянок, які орендують ці ділянки не менше семи останніх років та належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, а саме:
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га;
2) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад;
3) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.
Набуття особами, зазначеними у пункту 1 цієї статті, у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, виключно у безготівковій формі та, за бажанням покупця, з розстрочкою платежу строком до п’яти років.
3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору.
4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу – власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб).
Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника.
5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку.
7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають:
громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду;
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сільськогосподарські кооперативи, фермерські (у тому числі сімейні фермерські) господарства, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств не перевищуватиме 500 га.»;
 
Відхилено    
    -336- Гривко С.Д.
Абзац 8 підпункту 1 пункту 1 розділу І Закону викласти в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. Набуття іноземцями та особами без громадянства права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на інших умовах може бути дозволено тільки в разі позитивного результату загальнонаціонального референдуму з цього питання»;
 
Відхилено    
    -337- Наливайченко В.О.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Як виняток, іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення лише в порядку спадкування за законом, але при умові та зобов’язанні здійснити її відчуження (продаж) протягом одного року з дня набуття права власності (в порядку спадкування за законом) особам, зазначеним у частині 1 даної статті, у порядку та на умовах, визначеним законодавчими актами України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -338- Пузійчук А.В.
Доповнити новим абзацом частину першу статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) такого змісту:
«Переважне право набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які відповідають вимогам пункту «а» частини першої статті 130 і постійно проживають на території відповідної територіальної громади (об’єднаної територіальної громади), де здійснюється продаж земельної ділянки, мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва, а також сама відповідна територіальна громада (об’єднана територіальна громада).».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
Відхилено    
    -339- Пузійчук А.В.
Абзац другий частини першої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) після слів «іноземці та особи без громадянства» доповнити словом «не».
 
Відхилено    
    -340- Пузійчук А.В.
В абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) слова «в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності» виключити.
 
Відхилено    
    -341- Тимофійчук В.Я.
Підпункт 1) пункт 1 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни у Земельному кодексі України, а саме ч. 1 ст. 130 доповнити наступним абзацом:
«Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
Відхилено    
    -342- Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Клименко Ю.Л.
Совсун І.Р.
У статті 130 Земельного кодексу України:
1) у частині першій після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Не допускається набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення:
фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;
юридичними особам, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих в державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України), з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків);
юридичними особами, часткою у статутному капіталі яких володіє держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичними особами, контроль над якими здійснює держава-агресор;
юридичними особами, бенефіціарними власниками акцій (часток) яких є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.";
2) у абзаці третьому частини другої цифру "8" замінити цифрою "5";
3) у абзаці четвертому частини другої цифри і знак "0,5" замінити цифрами і знаком "0,15";
4) у частині другій після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
Термін "контроль" вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України "Про захист економічної конкуренції".".
У зв’язку з цим абзаци сьомий – восьмий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим;
5) частину третю викласти в такій редакції:
"Орендар, який відповідно до закону може мати у власності земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання у власність орендованої ним земельної ділянки у разі її продажу, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права її орендаря на придбання орендар може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно з подачею позову орендар зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець земельної ділянки.".
 
Відхилено    
    -343- Чайківський І.А.
замінити нумерацію частин - частину «2» на «3», а частину «3» на «4»;
додати частину 2 в такому вигляді:
2. Громадяни України та юридичні особи України, що відповідають вимогам ч.1 ст. 130 цього кодексу, які набули право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення на підставі міни, ренти, дарування, та інших цивільно-правових угод, окрім успадкування, не мають права на її відчуження впродовж 7 років з моменту набуття такого права, за винятком продажу відповідній територіальній громаді за ціною нормативної грошової оцінки або внаслідок звернення стягнення банком на предмет застави у виді земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -344- Бєлькова О.В.
Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 розділу І Проекту викласти у такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування та дарування за законом.»;
 
Відхилено    
    -345- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 розділу І Проекту після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
«2. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:
1) орендарі таких ділянок, які орендують ці ділянки не менше 3 останніх років та належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, а саме:
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га.
2) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад;
3) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.
Набуття особами, зазначеними у пункту 1 цієї статті, у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, виключно у безготівковій формі.
3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору.
4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу – власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб).
Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника.
5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай).Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку.
7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають:
громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду;
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сільськогосподарські кооперативи, сімейні фермерські господарства, які займаються закладанням та вирощуванням виноградників та інших багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств, не перевищує 500 га.
 
Відхилено    
    -346- Власенко С.В.
Абзац 9 частини 1 розділу 1 викласти в редакції: «Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -347- Загородній Ю.І.
Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -348- Ніколаєнко А.І.
Доповнити статтю 130 Земельного кодексу частиною 2 наступного змісту:
"Обмеження обсягів площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи:
1) для громадян України – не більше 100 га на одну особу;
2) для юридичних осіб, у тому числі фермерських господарств – не більше 200 га;
3) для юридичних осіб, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб – резидентів України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), – не більше 500 га. "
 
Відхилено    
    -349- Пузанов О.Г.
В абзаці восьмому підпункту 1 пункту 1 розділу І після слів "сільськогосподарського призначення" додати слово "виключно".
 
Відхилено    
    -350- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Дмитрієва О.О.
Якименко П.В.
Доповнити частину першу статті 130 Земельного кодексу України, після слів «з дня набуття права власності.» абзацами такого змісту:
«У випадках, коли земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зазначені в абзаці третьому частини першої цієї статті, не були відчужені у встановлений строк, їх примусове відчуження здійснюється в судовому порядку, за позовом органів місцевого самоврядування, в межах території здійснення повноважень яких розташовані відповідні земельні ділянки, а у разі, якщо такі земельні ділянки розташовані за межами територій здійснення повноважень такими органами місцевого самоврядування, за позовом органів державної виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин на відповідній території. Особи, стосовно земельних ділянок яких ухвалено судове рішення про примусове відчуження, мають право на отримання компенсації їх вартості в розмірі нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок за рахунок коштів відповідного місцевого чи державного бюджету. На випадки, передбачені цим абзацом, не поширюються положення абзацу третього частини другої статті 135 цього Кодексу.
Особи, зазначені в абзаці третьому частині першої цієї статті, не мають права змінювати цільове призначення належних їм земельних ділянок сільськогосподарського призначення, обтяжувати їх правами третіх осіб, в тому числі вносити до статутних (складених) капіталів господарських товариств, передавати їх у користування, заставу, іпотеку, крім передачі в оренду на строк, що не перевищує строку, за який вони зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
Правочини, вчинені всупереч вимог абзацу п’ятого частини першої цієї статті є нікчемними.»
 
Відхилено    
    -351- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Дмитрієва О.О.
Якименко П.В.
В абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України, перед словами «Сукупна площа» додати слова «Гранична максимальна», після слів «що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):» додати слова «за виключенням об’єднаних територіальних громад:», після слів «в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати» слова «35 відсотків» замінити на слова «5 000 гектарів», після слів «в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати» слова «8 відсотків» замінити на слова «10 000 гектарів», перед словами «земель сільськогосподарського призначення України.» слова «0,5 відсотків» замінити на слова «20 000 гектарів».
 
Відхилено    
    -352- Папієв М.М.
Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення до моменту скасування чи закінчення терміну дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення та проведення всеукраїнського референдуму з питання можливості купівлі-продажу сільськогосподарських земель та схвалення відповідного рішення».
 
Відхилено    
    -353- Савчук О.В.
Абзац другий частини першої статті 130 вилучити.
 
Відхилено    
    -354- Богданець А.В.
В абзаці другому частини першої статті 130 Земельного Кодексу України виключити словосполучення «за законом».
 
Відхилено    
    -355- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -356- Качний О.С.
Абзац 2 частини 1 статті 130 Земельного кодексу Україні викласти у наступній редакції:
«2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом з встановленням обмеження щодо володіння даною земельною ділянкою.»
 
Відхилено    
    -357- Качний О.С.
Статтю 130 Земельного кодексу Україні доповнити новою частиною 3 наступного змісту:
«3. Іноземці та особи без громадянства, які набули право власності за законом зобов’язані протягом двох років з моменту отримання права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом відчужити дану земельну ділянку громадянину України, органам місцевого самоврядування, державі.».
 
Відхилено    
    -358- Кальцев В.Ф.
У абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «особи без громадянства» додати слова «іноземні юридичні особи»;
 
Відхилено    
    -359- Кальцев В.Ф.
У абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України слова «одного року» замінити словами «шести місяців»;
 
Відхилено    
    -360- Кальцев В.Ф.
У абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України у словосполученні «спадкування за законом» слова «за законом» виключити;
 
Відхилено    
    -361- Кальцев В.Ф.
У частині першій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац третій наступного змісту: «Іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування, забороняється зміна цільового призначення таких земельних ділянок»;
 
Відхилено    
    -362- Кальцев В.Ф.
у частині першій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац дванадцятий такого змісту «Дія норми цієї частини набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено    
    -363- Княжицький М.Л.
Абзац шостий частини першої статті 130 Земельного кодексу України, що викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, і починається зі слів «Іноземці та особи без громадянства» викласти в новій редакції, а саме:
Іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи, зареєстровані не в Україні, або які зареєстровані в Україні але серед їх засновників є особи, що мають громадянство інших країн або юридичні особи, зареєстровані не в Україні (надалі – іноземні юридичні особи), можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом або за наслідками звернення стягнення на земельну ділянку відповідно до закону, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
 
Відхилено    
    -364- Княжицький М.Л.
Частину першу статті 130 Земельного кодексу України, що викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, доповнити новими абзацами сьомим – дев’ятим наступного змісту:
«Особа, щодо якої виникли обставини, які унеможливлюють отримання дозволу на перехід права власності відповідно до цього Кодексу, після набуття ними права власності на земельну ділянку, зобов’язані відчужити земельну ділянку впродовж одного року з моменту, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про виникнення таких обставин.
Право власності особи на земельну ділянку, не відчужену відповідно до попередніх двох абзаців цієї статті, припиняється на 366-й день з моменту, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про виникнення у неї права власності або про виникнення обставин, які відповідно до цього Кодексу виключають можливість отримання дозволу на перехід права власності.
В момент припинення у особи права власності на земельну ділянку, не відчужену нею впродовж року з дня виникнення права власності відповідно до цього Кодексу, така земельна ділянка переходить у власність відповідної територіальної громади.»
 
Відхилено    
    -365- Осадчук А.П.
У статті 130 Земельного кодексу України:
1) у частині першій після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Не допускається набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення без наявності підтвердження законності походження коштів для набуття таких земельних ділянок.
Не допускається набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення юридичними особами, бенефіціарними власниками акцій (часток) яких є держава чи юридична особа держави, резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.»
 
Відхилено    
    -366- Скороход А.К.
Абзац 8 пункту 1 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 викласти в такій редакції «Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення виключно в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом 6 місяців з дня набуття права власності, в іншому випадку, із закінченням 6 місячного терміну така земельна ділянка автоматично переходить у власність держави.»
 
Відхилено    
    -367- Халімон П.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І Законопроекту після абзацу 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками та іншими фінансовими установами в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками та іншими фінансовими установами на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.».
 
Відхилено    
    -368- Неклюдов В.М.
Абзац восьмий підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту Закону доповнити другим реченням такого змісту:
«Іноземці та особи без громадянства мають право здійснити відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих у власність в порядку спадкування за законом, лише громадянам України, юридичним особам України, створеним за законодавством України, територіальним громадам або державі».
 
Відхилено    
    -369- Качура О.А.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції – «Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом та за заповітом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.»;
 
Відхилено    
    -370- Салійчук О.В.
Кириченко М.О.
Литвиненко С.А.
Частину першу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Заборонено набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення іноземним державам та юридичним особам, в яких іноземні держави мають будь-яку пряму чи опосередковану участь або здійснюють прямий чи опосередкований контроль над такими юридичними особами».
 
Відхилено    
    -371- Салійчук О.В.
Частину першу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками в порядку звернення стягнення на них як предмет застави.
Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності»
 
Відхилено    
    -372- Нікітіна М.В.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи не повинна перевищувати 10 тисяч га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -373- Кабаченко В.В.
Абзац дев’ятий (внесення змін до ч.2) викласти в такій редакції «2.Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у оренді одного громадянина не повинна перевищувати 20 гектарів, а юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України та які відповідають вимогам частини першої цієї статті, що мають спільного засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати розмір орендованої площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у 300 гектарів.»;
 
Відхилено    
    -374- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Після абзацу восьмого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«Не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичні особи, створені за законодавством України, - власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв), та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є:
а) держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;
б) юридичні особи, бенефіціарні власники будь-якої кількості акцій (часток, паїв) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
в) фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором».
 
Відхилено    
    -375- Нікітіна М.В.
Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Гузенко М.В.
Салійчук О.В.
Частину першу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності»
 
Відхилено    
    -376- Кириченко М.О.
Салійчук О.В.
Литвиненко С.А.
Тарасов О.С.
Нагаєвський А.С.
Частину першу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками та іншими фінансовими установами в порядку звернення стягнення на них як предмет застави.
Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками та іншими фінансовими установами на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності»
 
Відхилено    
    -377- Горват Р.І.
Частину першу статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками та іншими фінансовими установами в порядку звернення стягнення на них як предмет застави.
Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками та іншими фінансовими установами протягом двох років з дня набуття права власності»
 
Відхилено    
    -378- Крулько І.І.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення набуті іноземцями, а також особами без громадянства у порядку спадкування, підлягають відчуженню протягом року з дня набуття права власності.
 
Відхилено    
    -379- Крулько І.І.
У випадку, коли земельна ділянка сільськогосподарського призначення не відчужена протягом встановленого строку, така земельна ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду.
 
Відхилено    
    -380- Христенко Ф.В.
Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення до моменту скасування чи закінчення терміну дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення та проведення всеукраїнського референдуму з питання можливості купівлі-продажу сільськогосподарських земель та схвалення відповідного рішення про можливість купівлі-продажу сільськогосподарських земель на такому референдумі».
 
Відхилено    
    -381- Ляшенко А.О.
абзац восьмий викласти в такій редакції: «Іноземні держави, іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства не мають права набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком випадків коли іноземці та особи без громадянства набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування.
Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями або особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
У разі невиконання вимог, передбачених у абзаці третьому частини першої статті 130 цього Кодексу, такі земельні ділянки переходять у власність територіальної громади або держави, за рішенням суду на підставі звернення відповідної місцевої ради або місцевої державних адміністрацій за місцезнаходженням земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -382- Шкрум А.І.
Абзац восьмий підпункту 1 викласти у такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування за законом.»;
 
Відхилено    
    -383- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом шести місяців з дня набуття права власності.
У разі неможливості вказаних осіб здійснити відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення у шестимісячний строк вона передається на баланс відповідної територіальної громади з виплатою компенсації, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, в порядку передбаченому законом.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати 50 гектарів.
 
Відхилено    
    -384- Павленко Ю.О.
2. У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий викласти в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -385- Павленко Ю.О.
3. У статті 130 Земельного кодексу України абзац другий доповнити реченням:
«Дія абзацу другого є чинною до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».»
 
Відхилено    
    -386- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
«2. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:
1) орендарі таких ділянок, які орендують ці ділянки не менше семи останніх років та належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, сукупною площею не більше 500 га, а саме:
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га;
2) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад;
3) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.
Набуття особами, зазначеними у пункту 1 цієї статті, у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, з оплатою за придбані земельні ділянки виключно у безготівковій формі та, за бажанням покупця, з розстрочкою платежу строком до п’яти років.
 
Відхилено    
    -387- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:
3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору.
 
Відхилено    
    -388- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу – власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб).
Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника.
 
Відхилено    
    -389- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -390- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу дев’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:
6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку.
 
Відхилено    
    -391- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу двадцятого новим абзацом такого змісту:
7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають:
громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду;
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сільськогосподарські кооперативи, фермерські (у тому числі сімейні фермерські) господарства, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств не перевищуватиме 500 га».
 
Відхилено    
    -392- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац дев’ятий підпункту 1 (абзац перший частини другої статті 130) викласти в такій редакції:
«Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.».
 
Відхилено    
13. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
 
-393- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України частину другу викласти в наступній редакції: «2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 5 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів місцевих та Всеукраїнського референдуму (Всеукраїнський референдум проводиться після проведення місцевих референдумів, якщо результатом останнього було схвальне рішення стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що розташована на території відповідної громади) щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено      
    -394- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України частину другу викласти в наступній редакції: «2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 5 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів місцевих та Всеукраїнського референдуму (Всеукраїнський референдум проводиться після проведення місцевих референдумів, якщо результатом останнього було схвальне рішення стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що розташована на території відповідної громади) щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -395- Лукашев О.А.
У статті 130 Земельного кодексу України частину другу викласти в наступній редакції: «2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 5 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.» Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів місцевих та Всеукраїнського референдуму (Всеукраїнський референдум проводиться після проведення місцевих референдумів, якщо результатом останнього було схвальне рішення стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що розташована на території відповідної громади) щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -396- Гнатенко В.С.
у абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» замінити на слова «з урахуванням юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником, засновником яких є виключно громадяни України»;
 
Відхилено    
    -397- Гнатенко В.С.
у абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «Сукупна площа» замінити на слова «Гранична площа»;
 
Відхилено    
    -398- Гнатенко В.С.
абзац перший частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: «Гранична площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина або юридичних осіб України, а також юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України»;
 
Відхилено    
    -399- Гнатенко В.С.
1. Частину другу статті 130 ЗКУ пункту 2 абзац 1 і 2 проекту викласти в наступній редакції: «Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера): в межах однієї об’єднаної територіальної громади або району не повинна перевищувати 5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
 
Відхилено    
    -400- Скорик М.Л.
14. У статті 130 Земельного кодексу України частину другу викласти в наступній редакції: «Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 10 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -401- Скорик М.Л.
15. У статті 130 Земельного кодексу України частину другу викласти в наступній редакції: «Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 10 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -402- Скорик М.Л.
16. У статті 130 Земельного кодексу України частину другу викласти в наступній редакції: «Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 10 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -403- Пономарьов О.С.
Правка 31. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слово «Сукупна» вилучити. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -404- Лукашев О.А.
7. Абзаци перший – четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України замінити новими абзацами першим і другим такого змісту: «2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати 200 га. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не може перевищувати 5000 га.»;
 
Відхилено    
    -405- Тарута С.О.
Абзац девятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи не може перевищувати таких розмірів:»;
 
Відхилено    
    -406- Княжицький М.Л.
В абзаці першому частині другій статті 130 Земельного кодексу України, що викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону:
слова «створених за законодавством України» виключити.
 
Відхилено    
    -407- Чайківський І.А.
Перший-п’ятий абзаци частини 3 замінити абзацами такого змісту:
3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення:
у власності громадянина не повинна перевищувати 700 Га;
у власності юридичної особи, з урахуванням інших юридичних осіб, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 20 000 Га.
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, що здійснює діяльність у сфері молочного тваринництва, може перевищувати обмеження передбачені цією частиною, але не більше ніж на 2 Га на одну ідентифіковану корову, що, станом на початок поточного року, внесена до Єдиного державного реєстру тварин.
 
Відхилено    
    -408- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Н.д.Климпуш- Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Абзаци 1-4 частини другої статті 130 Земельного кодексу України (у редакції проекту) пропонуємо замінити абзацом такого змісту:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не повинна перевищувати п’яти тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -409- Богданець А.В.
До частини другої статті 130 Земельного Кодексу України додати другий абзац наступного змісту:
«Сукупна площа земельної ділянки з урахуванням обмежень, визначених частиною другою цієї статті, не повинна перевищувати 20 000 га».
Абзац другий, третій, четвертий вважати третім четвертим, п’ятим відповідно.
 
Відхилено    
    -410- Верещук І.А.
Підпункт 2 пункту 1 частини 1 викласти в такій редакції:
«2. Гранична максимальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 1 цієї статті не може перевищувати 1000 гектарів, при цьому в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «спільний бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -411- Кабаченко В.В.
Абзац десять (внесення змін до абз.2 ч.2) виключити;
 
Відхилено    
    -412- Пузійчук А.В.
В абзаці першому частини другої слова «у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України» виключити.
 
Відхилено    
    -413- Ляшенко А.О.
у абзаці десятому число «35» замінити на «20», у абзаці одинадцятому число «8» замінити на «1», а в абзаці дванадцятому число «0,5» замінити на «0,3».
 
Відхилено    
    -414- Гузенко М.В.
Пункт 2 ст. 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не може перевищувати 20 000,00 га».
Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Термін «бенефіциарний власник» (контрлер) вживається у цьомц кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Правочини, які укладені із порушенням даного пункту є нікчемними із застосуванням відповідних наслідків такої нікчемності.
Порушення даного пункту є підставою для примусового відчуження земельної ділянки без відповідного відшкодування.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначених цим кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -415- Шпенов Д.Ю.
2). абзаци 1-4 частини другої статті 130 викласти в наступній редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України або юридичної особи (заснованої громадянами України або юридичними особами України), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої виступає виключно громадянин України, з урахуванням пов’язаних фізичних та юридичних осіб:
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 17,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 4 відсотки земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,25 відсотка земель сільськогосподарського призначення України.»
 
Відхилено    
    -416- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзаци дев’ятий – дванадцятий вилучити;
 
Відхилено    
    -417- Бєлькова О.В.
Абзаци дев’ятий – дванадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І Проекту вилучити;
 
Відхилено    
    -418- Гривко С.Д.
Абзац 9 підпункту 1 пункту 1 розділу І Закону викласти в такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина (місце проживання якого зареєстроване в межах району області, в якому знаходяться відповідні земельні ділянки) або юридичної особи (з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), місцезнаходження якої зареєстроване в межах району області, в якому знаходяться відповідні земельні ділянки»;
 
Відхилено    
    -419- Наливайченко В.О.
Абзац 8 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
абзац 1 частини 2 Статті 130 викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності особи, визначеної пунктом а), пунктом б) частини 1 даної статті, з урахуванням пов’язаних осіб:
 
Відхилено    
    -420- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзаци 1,2,3,4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:
«2. Гранична площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення не повинна перевищувати:
п’ятсот гектарів - у власності одного громадянина України (для фермерських господарств без статусу юридичної особи – сукупної площі, що перебуває у власності всіх членів такого фермерського господарства, виходячи з обмежень, встановлених для одного громадянина);
тисяча гектарів - у власності юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадян, юридичних осіб, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 20 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим - 5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; та 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.».
 
Відхилено    
    -421- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) перед словами «сукупна площа» доповнити словом «гранична».
 
Відхилено    
    -422- Бондарєв К.А.
Абзац перший частини другої статті 130 після слів «бенефіціарного власника (контролера)» доповнити словами «не повинна перевищувати 300 га земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -423- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) після слів «сільськогосподарського призначення» доповнити словами «які перебувають у власності, для».
 
Відхилено    
    -424- Пузійчук А.В.
Абзац перший частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) доповнити абзацами такого змісту:
«а) для громадянина, визначеного пунктом «а» частини першої цієї статті – трьохсот гектарів;
б) юридичної особи, визначеної пунктом «б» частини першої цієї статті (з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – п’ятсот гектарів.».
 
Відхилено    
    -425- Власенко С.В.
Абзац 10 частини 1 розділу 1 викласти в редакції:
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності чи оренді громадянина не може бути більшою як 500 гектар.».
 
Відхилено    
    -426- Загородній Ю.І.
Абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -427- Ніколаєнко А.І.
У зв’язку з чим частину другу вважати частиною третьою та викласти в наступній редакції:
"Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб – резидентів України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 0,048 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,003 відсотків земель сільськогосподарського призначення України. "
 
Відхилено    
    -428- Пузанов О.Г.
Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти в наступній редакції:
"2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності громадянина України, юридичної особи, зареєстрованої за законодавство України, з урахуванням пов’язаних осіб та/або юридичних осіб, створених і зареєстрованих за законодавством України, що мають спільного (спільних) кінцевого бенефіціарного власника (контролера), осіб, які володіють істотною участі в будь-якій юридичній особі на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами, керівника (членів керівного органу) такої юридичної особи:".
 
Відхилено    
    -429- Папієв М.М.
Абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, а також відповідні органи місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -430- Савчук О.В.
Частину другу статті 130 викласти у такій редакції:
«2. Громадяни України можуть мати у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які набуті ними у законний спосіб у ході розпаювання або у порядку спадкування за законом.
 
Відхилено    
    -431- Бунін С.В.
Викласти ч. 2 ст. 130 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради україни,2002 р., №3-4. Ст.27) в такій редакції: «Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 2000 га земель сільськогосподарського призначення України.
Термін «пов'язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України. Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
    -432- Микиша Д.С.
Частину другу статті 130 викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 10 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 1 відсотка земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,1 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.».
 
Відхилено    
    -433- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзаци дев’ятий – сімнадцятий підпункту 1 вилучити.
 
Відхилено    
    -434- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державної Земельної Агенції земель сільськогосподарського призначення здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
Державна Земельна Агенція – 100% державна організація, яка забезпечує функціонування обігу права на оренду сільськогосподарської землі. Вона не може бути приватизована. До повноважень Державної Земельної Агенції належать: нагляд за цільовим використанням земельних ділянок; нагляд за рішеннями про виведення земель з експлуатації і викуп виведених земель; нагляд за сукупним володінням та накопиченням орендованої землі; управління землями державної та комунальної власності і передача їх в оренду для ведення сільськогосподарського виробництва із урахуванням переважного права; управління земельними ділянками малих середніх фермерських господарств -банкрутів і викуп їх у кредитора по експертній оцінці; викуп паїв у власників за ціною, визначеною державною експертизою; захист чи представлення інтересів пайовиків в суперечках щодо ренти за неналежну оренду землі чи продажу земельної ділянки, що знаходиться в довгостроковій оренді; виключне право володіння на землі, які визначені як особливо цінні.
Державна Земельна Агенція єдиний і виключний власник Державного Кадастру як публічного реєстру і здійснює контроль достовірності даних, які в ньому містяться.
За Державною Земельною Агенцією здійснюється подвійний нагляд з боку Кабінету Міністрів України та громадського суспільства, яке повинно отримати інструментарій перевірки достовірності даних та сповіщення про виявлені помилки та зловживання.
Також Державна Земельна Агенція в контакті із громадою виконує роль медіатора у випадку претендування на одну ділянку кількох потенційних орендарів — саме вона здійснює економічну експертизу бізнес-плану з точки зору інтересів громади та народу України».
 
Відхилено    
    -435- Качний О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «пов’язаних осіб» замінити словами «особи, які є членами сім’ї».
 
Відхилено    
    -436- Тарута С.О.
Абзаци дев’ятий – тринадцятий підпункту 1 пункту першого розділу першого виключити.
 
Відхилено    
    -437- Кальцев В.Ф.
У абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» виключити;
 
Відхилено    
    -438- Кальцев В.Ф.
У абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слів «юридичної особи» додати слова «України, установчими документами якої передбачено ведення сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -439- Скороход А.К.
Пункт 2, абзац 1,2,3 викласти в такій редакції «2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не може бути більше 1000 га.
сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 10 га.
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 30 га.»
 
Відхилено    
    -440- Соболєв С.В.
Абзац 1 частини 2 статті 130 викласти в наступній редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності суб’єктів, зазначених у пунктах «а» і «б» частини першої цієї статті, не повинна перевищувати 500 га».
 
Відхилено    
    -441- Дубіль В.О.
В абзаці першому п.2 частини 1 розділу І законопроекту після слів «власника (контролера)» розділовий знак «:» вилучити, замінивши розділовим знаком «,» та доповнити словами «не повинна перевищувати 500 гектарів.»;
 
Відхилено    
    -442- Заблоцький М.Б.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи не повинна перевищувати 100 000,0 га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»
 
Відхилено    
    -443- Заблоцький М.Б.
Юраш С.А.
в абзаці дев’ятому після слова «громадянина» доповнити словами «особи, яка набула статусу закордонного українця»;
 
Відхилено    
    -444- Стефанчук Р.О.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України, створеними за законодавством України (в тому числі, з урахуванням громадян, які є учасниками (засновниками) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи) не повинна перевищувати 20 000,0 га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки у власність держави.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
    -445- Кириченко М.О.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи не повинна перевищувати 30 000,0 га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
    -446- Кириченко М.О.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи не повинна перевищувати 70 000,0 га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
    -447- Литвиненко С.А.
Нагаєвський А.С.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи:
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 7 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 2 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим.
в межах України, не повинна перевищувати 0,1 відсотка земель сільськогосподарського призначення України.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
    -448- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац дев’ятий частини другої статті 130 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити словами « (крім юридичних осіб, визначених абзацами сьомим-десятим частини першої цієї статті)».
 
Відхилено    
    -449- Салійчук О.В.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи:
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 4 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
    -450- Гайду О.В.
Гузенко М.В.
Салійчук О.В.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи не повинна перевищувати 20 тисяч га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -451- Пузійчук А.В.
Абзаци другий та третій частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) виключити.
 
Відхилено    
    -452- Чорноморов А.О.
Нагаєвський А.С.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи не повинна перевищувати 50 тисяч га.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -453- Крулько І.І.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України не повинна перевищувати 500 га.
 
Відхилено    
    -454- Христенко Ф.В.
Абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -455- Шкрум А.І.
Абзаци дев’ятий – дванадцятий вилучити;
 
Відхилено    
    -456- Шкрум А.І.
Підпункт 2 вилучити;
 
Відхилено    
    -457- Колтунович О.С.
Медведчук В.В.
Частину другу статтю 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не повинна перевищувати 100 га; у власності юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 500 га.».
 
Відхилено    
    -458- Павленко Ю.О.
Абзац перший частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, та створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):»
 
Відхилено    
    -459- Гузенко М.В.
Нагаєвський А.С.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням громадян – учасників такої юридичної особи:
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 7 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 2 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформація про загальну площу земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах громади, області, України щорічно публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
    -460- Мамка Г.М.
Після абзацу 12 підпункту 1 пункту 1 Розділу І доповнити новими абзацами наступного змісту:
«Гранична сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення не повинна перевищувати:
у власності громадянина України – п’ятисот гектарів;
у власності юридичної особи України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) якої є виключно громадянин (громадяни) України, з урахуванням пов’язаних осіб - десяти тисяч гектарів.»
 
Відхилено    
    -461- Володіна Д.А.
Частину другу та третю статті 130 вважати відповідно частиною третьою та четвертою, частину третю викласти її в такій редакції:
«3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим не повинна перевищувати 5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
загалом по Україні - не повинна перевищувати 120000 га земель сільськогосподарського призначення.
Центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки, щорічно здійснює оприлюднення інформації про розмір площ земель сільськогосподарського призначення по Україні, по областях та по Автономній Республіці Крим станом на 1 січня відповідного року шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях.
Фізичні та юридичні особи, що набули статусу кінцевого власника (бенефіціара) юридичної особи, яка є власником земельної (земельних) ділянки (ділянок) сільськогосподарського призначення, у 10-денний строк з дня набуття такого статусу зобов’язані надіслати відповідне повідомлення органам Антимонопольного комітету України. Форма такого повідомлення, відомості, які мають бути в ньому зазначені, порядок прийняття, обліку та опрацювання таких повідомлень визначається Кабінетом Міністрів України.
У випадку набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами та в порядку спадкування набувач прав власності на такі земельні ділянки зобов’язаний подати реєстратору речових прав, який здійснює реєстрацію переходу права власності, декларацію про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у його власності з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, утворених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Відповідальність за неправдиві відомості, вказані в декларації, несе набувач права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -462- Грищенко Т.М.
Абзац перший Пункту 2 статті 130 Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення викласти в такій редакції:
«2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати 1000 га.»
 
Відхилено    
14. в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
 
-463- Гнатенко В.С.
в абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної територіальної громади» замінити словами «території населеного пункту»;
 
Відхилено      
    -464- Гнатенко В.С.
в абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «35 відсотків» замінити на слова та цифри «1000 гектарів»;
 
Відхилено    
    -465- Гнатенко В.С.
в абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «такої громади» виключити»;
 
Відхилено    
    -466- Гнатенко В.С.
2. Частину другу статті 130 ЗКУ пункту 2 абзац 1 і 3 проекту викласти в наступній редакції: «Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 4 відсотки земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
 
Відхилено    
    -467- Гнатенко В.С.
3. Частину другу статті 130 ЗКУ пункту 2 абзац 1 і 4 проекту викласти в наступній редакції: «Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):не повинна перевищувати 0,05 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.»
 
Відхилено    
    -468- Пономарьов О.С.
Правка 36. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної територіальної громади» замінити словами «відповідної місцевої ради». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -469- Пономарьов О.С.
Правка 37. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної територіальної громади» замінити словами «відповідної місцевої ради». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -470- Пономарьов О.С.
Правка 38. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної територіальної громади» замінити словами «відповідної місцевої ради». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -471- Пономарьов О.С.
Правка 39. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної територіальної громади» замінити словами «відповідної місцевої ради». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -472- Пономарьов О.С.
Правка 40. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «35 відсотків» замінити на цифри та слова «1500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -473- Пономарьов О.С.
Правка 41. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «35 відсотків» замінити на цифри та слова «1500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -474- Пономарьов О.С.
Правка 42. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «35 відсотків» замінити на цифри та слова «1500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -475- Пономарьов О.С.
Правка 43. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «35 відсотків» замінити на цифри та слова «1500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -476- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці другому частини другої цифру «35» замінити на цифру «10». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -477- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці другому частини другої цифру «35» замінити на цифру «10». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -478- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці другому частини другої цифру «35» замінити на цифру «10». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -479- Мороз В.В.
В абзац другий частини другої статті 130 Земельного кодексу України включити речення: «Дія абзацу другого частини другої набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -480- Мороз В.В.
Абзац другий частини другої статті 130 викласти в такій редакції: «в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 1 тисячі гектарів;
 
Відхилено    
    -481- Штепа С.С.
Пропонується в частині 2 статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати «10 відсотків» замість «35 відсотків».
 
Відхилено    
    -482- Остапенко А.Д.
У абзаці десятому підпункту 1 пункту 1 цифри і слово «35 відсотків» замінити цифрами і словом «3 відсотка».
 
Відхилено    
    -483- Крулько І.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -484- Мейдич О.Л.
У частині 2 статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна бути більша за «10 відсотків».
 
Відхилено    
    -485- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац десятий підпункту 1 (абзац другий частини другої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -486- Леонов О.О.
Абзац другий частини другої статті 130 викласти в такій редакції:
«в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 1 тисячі гектарів;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати
5 тисяч гектарів;
не повинна перевищувати 10 тисяч гектарів в межах держави».
 
Відхилено    
    -487- Бондарєв К.А.
Абзац другий частини другої статті 130 – виключити.
 
Відхилено    
    -488- Павленко Ю.О.
Абзац другий частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 15 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;»
 
Відхилено    
    -489- Гривко С.Д.
Абзаци 10-12 підпункту 1 пункту 1 розділу І Закону викласти в такій редакції:
«не може перевищувати для одного громадянина – 500 гектарів;
не може перевищувати для однієї юридичної особи – 5000 гектарів. Сукупно всі юридичні особи України, створені за законодавством України, можуть мати у власності не більше 60% земель сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -490- Наливайченко В.О.
Абзац 9 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
абзац 2 частини 2 Статті 130:
«в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;» - вилучити.
 
Відхилено    
    -491- Тимофійчук В.Я.
Підпункт 1) пункт 1 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни у Земельному кодексі України, а саме п.1 ч. 2 ст. 130 виключити;
 
Відхилено    
    -492- Шол М.В.
Абзаци 2-4 частини 2 статті 130, яка викладається в новій редакції, викласти в такій редакції:
«в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 2 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,12 відсотків земель сільськогосподарського призначення України»
 
Відхилено    
    -493- Пузанов О.Г.
В абзаці десятому підпункту 1 пункту 1 розділу І число "35" замінити на число "5".
 
Відхилено    
    -494- Мамка Г.М.
В абзаці 10 підпункту 1 пункту 1 Розділу І цифру «35» замінити на цифру «15»;
 
Відхилено    
    -495- Аліксійчук О.В.
Пункт 1 частини 2 статті 130 Кодексу доповнити абзацом другим наступного змісту:
«об’єднана територіальна громада має право виключно на аукціоні відчужити не більше сімдесяти п’яти відсотків від усіх земель сільськогосподарського призначення, які належать їй на підставі права власності;»
 
Відхилено    
    -496- Качний О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної територіальної громади» замінити словами « в межах органу місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -497- Качний О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «35 відсотків» замінити на цифри та слова «1200 гектарів»
 
Відхилено    
    -498- Качний О.С.
Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «Термін «близькі родичи чи члени сім’ї» вилучити.
 
Відхилено    
    -499- Тарута С.О.
Абзац десятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«1)для громадян України та фізичних осіб підприємців – не більше 100 га на одну особу;»;
 
Відхилено    
    -500- Кальцев В.Ф.
В абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї об’єднаної» виключити;
 
Відхилено    
    -501- Кальцев В.Ф.
В абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «35 відсотків» замінити на слова та цифри «500 гектарів»;
 
Відхилено    
    -502- Тищенко М.М.
У абзаці десятому підпункту 1 пункту 1 цифри і слово «35 відсотків» замінити цифрами і словом «5 відсотків».
 
Відхилено    
    -503- Соболєв С.В.
Абзаци 2 - 3 частини 2 статті 130 виключити.
 
Відхилено    
    -504- Халімон П.В.
Абзац 10 підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -505- Дубіль В.О.
У п.2 частини 1 розділу І законопроекту абзац другий вилучити;
 
Відхилено    
    -506- Заблоцький М.Б.
Абзац другий частини другої нової редакції статті 130 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -507- Качура О.А.
Абзац 10 підпункту 1 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції – «в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 9 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;»;
 
Відхилено    
    -508- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -509- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці десятому частини другої статті 130 пункту 1 розділу І законопроекту замість слів і цифр «35 відсотків» записати «слова і цифри «75 гектарів».
 
Відхилено    
    -510- Дирдін М.Є.
У абзац 2 частини 2 статті 130 Законопроекту внести зміни такого змісту:
«в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 10 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;»
 
Відхилено    
    -511- Крулько І.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -512- Павленко Ю.О.
7. Абзац другий частини другої статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом та викласти у такій редакції:
«Дія абзацу другого частини другої набуває чинності після встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
15. в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
 
-513- Гнатенко В.С.
в абзаці третьому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слово «однієї» виключити;
 
Відхилено      
    -514- Гнатенко В.С.
в абзаці третьому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «8 відсотків» замінити на слова та цифри «2500 гектарів»
 
Відхилено    
    -515- Гнатенко В.С.
абзаці третій частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «в межах території області або Автономної Республіки Крим не повинна перевищувати 3000 гектарів земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва або ведення фермерського господарства.»;
 
Відхилено    
    -516- Кабаченко В.В.
Абзац одинадцятий (внесення змін до абз.3 ч.2) виключити;
 
Відхилено    
    -517- Пономарьов О.С.
Правка 44. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї області» замінити словами «одного регіону». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -518- Пономарьов О.С.
Правка 45. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї області» замінити словами «одного регіону». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту:
«До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -519- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -520- Крулько І.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -521- Пономарьов О.С.
Правка 46. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї області» замінити словами «одного регіону». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -522- Пономарьов О.С.
Правка 47. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «однієї області» замінити словами «одного регіону». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -523- Пономарьов О.С.
Правка 48. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «8 відсотків» замінити на цифри та слова «3500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -524- Пономарьов О.С.
Правка 49. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «8 відсотків» замінити на цифри та слова «3500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -525- Пономарьов О.С.
Правка 50. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «8 відсотків» замінити на цифри та слова «3500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -526- Пономарьов О.С.
Правка 51. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «8 відсотків» замінити на цифри та слова «3500 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються недійсними».
 
Відхилено    
    -527- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці третьому частини другої цифру «8» замінити на цифру «5». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -528- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці третьому частини другої цифру «8» замінити на цифру «5». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -529- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці третьому частини другої цифру «8» замінити на цифру «5». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -530- Мороз В.В.
В абзац третьому частини другої статті 130 Земельного кодексу України включити речення: «Дія абзацу третього частини другої набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -531- Мороз В.В.
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 3 тисяч гектарів;
 
Відхилено    
    -532- Кулініч О.І.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«не повинна перевищувати 50 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення України»;
 
Відхилено    
    -533- Халімон П.В.
Абзац 11 підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 15 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;».
 
Відхилено    
    -534- Тимофійчук В.Я.
Підпункт 1) пункт 1 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни у Земельному кодексі України, а саме п. 2 ч. 2 ст. 130 викласти у такій редакції: «в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 3000 га земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим»;
 
Відхилено    
    -535- Гайду О.В.
Абзац четвертий частини другої нової редакції ст.130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції
«не повинна перевищувати 0,1 відсотка земель сільськогосподарського призначення України».
 
Відхилено    
    -536- Мейдич О.Л.
У частині 2 статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати «5 відсотків».
 
Відхилено    
    -537- Скороход А.К.
Абзац 4 пункту 2 вилучити.
 
Відхилено    
    -538- Штепа С.С.
Пропонується в частині 2 статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати «5 відсотків» замість «8 відсотків».
 
Відхилено    
    -539- Остапенко А.Д.
У абзаці одинадцятому підпункту 1 пункту 1 цифру і слово «8 відсотків» замінити цифрами і словом «1,5 відсотка».
 
Відхилено    
    -540- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац одинадцятий підпункту 1 (абзац третій частини другої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -541- Бондарєв К.А.
Абзац третій частини другої статті 130 – виключити.
 
Відхилено    
    -542- Мазурашу Г.Г.
У пункті 2 статті 130 абзац третій викласти у наступній редакції:
«в межах однієї області, або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати
1 відсотка земель сільськогосподарського призначення відповідної області, або Автономної Республіки Крим»;
 
Відхилено    
    -543- Дирдін М.Є.
У абзац 3 частини 2 статті 130 Законопроекту внести зміни такого змісту:
«в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 2 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;»
 
Відхилено    
    -544- Наливайченко В.О.
Абзац 10 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
абзац 3 частини 2 Статті 130:
«в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;» - вилучити.
 
Відхилено    
    -545- Пузанов О.Г.
В абзаці одинадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І число "8" замінити на число "1".
 
Відхилено    
    -546- Мамка Г.М.
В абзаці 11 підпункту 1 пункту 1 Розділу І цифру «8» замінити на цифру «5»
 
Відхилено    
    -547- Аліксійчук О.В.
У пункті 3 частини 2 статті 130 Кодексу слова «5 відсотків» замінити словами «30 000 га»;
 
Відхилено    
    -548- Качний О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слово «області» замінити словом «регіону».
 
Відхилено    
    -549- Качний О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «8 відсотків» замінити на цифри та слова «3200 гектарів»
 
Відхилено    
    -550- Качний О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «0,5 відсотків» замінити на цифри та слова «5000 гектарів».
 
Відхилено    
    -551- Качний О.С.
Доповнити після абзацу 3 частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту:
«У разі встановлення недостовірної інформації та порушення вимог даної статті, такі земельні ділянки у власність підлягають вилучення відповідно до законодавство України.»
У зв’язку з цим абзац 4 відповідно вважається абзацом 5.
 
Відхилено    
    -552- Качний О.С.
Після абзацу 4 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом наступного змісту:
«Проведення перевірок щодо дотримання законодавства України при отриманні у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюється відповідно до Порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України після проведення Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».».
 
Відхилено    
    -553- Кальцев В.Ф.
В абзаці третьому частини другої частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «8 відсотків» замінити на слова та цифри «2000 гектарів»;
 
Відхилено    
    -554- Кальцев В.Ф.
В абзаці четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції «в межах території України не повинна перевищувати 6000 гектарів земель сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -555- Тарута С.О.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«2) для фермерських господарств – не більше 500 га для одного господарства.»;
 
Відхилено    
    -556- Тарута С.О.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яку може накопичити одна особа з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб – резидентів України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), включаючи власні земельні ділянки самого бенефіціара не може перевищувати 4,5 тисячі гектарів в межах територіальної громади, де ця особа зареєстрована.»;
 
Відхилено    
    -557- Тищенко М.М.
У абзаці одинадцятому підпункту 1 пункту 1 цифру і слово «8 відсотків» замінити цифрою і словом «1,5 відсотка».
 
Відхилено    
    -558- Тищенко М.М.
У абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 цифри і слово «0,5 відсотків» замінити цифрами і словом «0,003 відсотків».
 
Відхилено    
    -559- Дубіль В.О.
У п.2 частини 1 розділу І законопроекту абзац третій вилучити;
 
Відхилено    
    -560- Кунаєв А.Ю.
У абзаці четвертому частини другої статті 130 цифри та слова «0,5 відсотків» замінити на слова, знаки та числа «для громадянина – 1 000 гектарів та для юридичної особи – 10000 гектарів».
 
Відхилено    
    -561- Качура О.А.
Абзац 11 підпункту 1 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції – «в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 2 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;»;
 
Відхилено    
    -562- Качура О.А.
Абзац 12 підпункту 1 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції – «не повинна перевищувати 0,125 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.»;
 
Відхилено    
    -563- Дубіль В.О.
У п.2 частини 1 розділу І законопроекту абзац четвертий вилучити;
 
Відхилено    
    -564- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці одинадцятий частини другої статті 130 пункту 1 розділу І законопроекту замість слів і цифр «8 відсотків» записати «слова і цифри «150 гектарів».
 
Відхилено    
    -565- Гнатенко В.С.
в абзаці четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «0,5 відсотків» замінити на слова та цифри «5000 гектарів»;
 
Відхилено    
    -566- Гнатенко В.С.
в абзаці четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слова «призначення» додати слова «в межах території»;
 
Відхилено    
    -567- Бондарєв К.А.
Абзац четвертий частини другої статті 130 – виключити.
 
Відхилено    
    -568- Гнатенко В.С.
абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти таким чином: «в межах території України не повинна перевищувати 5500 гектарів земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва або ведення фермерського господарства»;
 
Відхилено    
    -569- Павленко Ю.О.
Абзац третій частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 3 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;»
 
Відхилено    
    -570- Павленко Ю.О.
Абзац третій частини другої статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом та викласти у такій редакції:
«Дія абзацу третього частини другої набуває чинності після встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -571- Павленко Ю.О.
Абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«не повинна перевищувати 0,1 відсотку земель сільськогосподарського призначення України.»
 
Відхилено    
    -572- Павленко Ю.О.
Абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом та викласти у такій редакції:
«Дія абзацу четвертого частини другої набуває чинності після встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
16. не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
 
-573- Мороз В.В.
В абзац четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України включити речення: «Дія абзацу четвертого частини другої набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено      
    -574- Мороз В.В.
не повинна перевищувати 5 тисяч гектарів в межах держави.
 
Відхилено    
    -575- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці четвертому частини другої цифру «0,5» замінити на «0,2». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.»
 
Відхилено    
    -576- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці четвертому частини другої цифру «0,5» замінити на «0,2». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -577- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці четвертому частини другої цифру «0,5» замінити на «0,2». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -578- Крулько І.І.
Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не підлягають приватизації, в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади.
 
Відхилено    
    -579- Пономарьов О.С.
Правка 55. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «0,5 відсотків» замінити на цифри та слова «6000 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються недійсними».
 
Відхилено    
    -580- Пономарьов О.С.
Правка 54. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «0,5 відсотків» замінити на цифри та слова «6000 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -581- Пономарьов О.С.
Правка 53. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «0,5 відсотків» замінити на цифри та слова «6000 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -582- Пономарьов О.С.
Правка 52. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова «0,5 відсотків» замінити на цифри та слова «6000 гектарів». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -583- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац дванадцятий підпункту 1 (абзац четвертий частини другої статті 130) виключити
 
Відхилено    
    -584- Гнатенко В.С.
у абзаці сьомому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слів «а також для примусового відчуження земельної ділянки» додати слова «у судовому порядку»;
 
Відхилено    
    -585- Костюк Д.С.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи не повинна перевищувати «0,1 відсотка» замість «0,5 відсотків».
 
Відхилено    
    -586- Мейдич О.Л.
У частині 2 статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи не повинна перевищувати «0,3 відсотка» замість «0,5 відсотків».
 
Відхилено    
    -587- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці дванадцятому частини другої статті 130 пункту 1 розділу І законопроекту замість слів і цифр замість слів і цифр «0,5 відсотків» записати «слова і цифри «300 гектарів».
 
Відхилено    
    -588- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -589- Мазурашу Г.Г.
У пункті 2 статті 130 абзац четвертий викласти у наступній редакції:
«по всій країні не повинна перевищувати 0,05 відсотка земель сільськогосподарського призначення України».
 
Відхилено    
    -590- Дубнов А.В.
у частині другій статті 130 цифри «0,5» замінити цифрами «0,05».
 
Відхилено    
    -591- Заблоцький М.Б.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України цифри «0,5» замінити цифрами «1,5».
 
Відхилено    
    -592- Тимофійчук В.Я.
Підпункт 1) пункт 1 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни у Земельному кодексі України, а саме п. 3 ч. 2 ст. 130 викласти у такій редакції: «не повинна перевищувати 15000 га земель сільськогосподарського призначення України»;
 
Відхилено    
    -593- Кабаченко В.В.
Абзац дванадцятий (внесення змін до абз. 4 ч.2) виключити;
 
Відхилено    
    -594- Штепа С.С.
В частині 2 статті 130 Земельного кодексу України передбачити, що сукупна площа земельних ділянок у власності громадянина, юридичної особи не повинна перевищувати «0,1 відсотків» замість «0,5 відсотків».
 
Відхилено    
    -595- Остапенко А.Д.
У абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 цифри і слово «0,5 відсотків» замінити цифрами і словом «0,003 відсотка».
 
Відхилено    
    -596- Гривко С.Д.
Абзац 12 підпункту 1 пункту 1 розділу І Закону викласти в такій редакції:
«для фізичних та юридичних осіб, що займаються молочним скотарством, додатково дозволяється придбання землі сільськогосподарського призначення із розрахунку 2 гектара на 1 корову (яка зареєстрована в державному реєстрі). В разі скорочення поголів’я корів та не відновлення його протягом одного календарного року, така особа зобов’язана відчужити відповідну кількість землі державі»;
 
Відхилено    
    -597- Дирдін М.Є.
У абзац 4 частини 2 статті 130 Законопроекту внести зміни такого змісту:
«не повинна перевищувати 0,1 відсотка земель сільськогосподарського призначення України.
 
Відхилено    
    -598- Наливайченко В.О.
Абзац 11 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
абзац 4 частини 2 Статті 130 викласти у такій редакції:
«не повинна перевищувати 500 га земель сільськогосподарського призначення України.»
 
Відхилено    
    -599- Пузанов О.Г.
В абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І число "0,5" замінити на число "0,05".
 
Відхилено    
    -600- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Дмитрієва О.О.
Якименко П.В.
Частину другу статті 130 Земельного кодексу України, після слів «земель сільськогосподарського призначення України.» доповнити абзацами наступного змісту:
«До сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи, з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, включається площа земельних ділянок, якими ця особа володіє на праві спільної власності.
До сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не включається площа земельних ділянок, на яких розміщені господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна. Площа таких земельних ділянок встановлюється з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил, щодо їх розмірів, які забезпечать умови обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд, розташованих на них.
Громадяни, юридичні особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), які набули у власність земельні ділянки, сукупною площею, що перевищує граничну максимальну сукупну площу, визначену абзацом першим частини другої цієї статті, зобов’язані в строк до одного року з моменту набуття права власності на такі земельні ділянки привести сукупну площу належних їм земельних ділянок до граничної максимальної сукупної площі шляхом відчуження земельних ділянок.
Надлишок від граничної максимальної сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, визначеної абзацом першим частини другої цієї статті, у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), який не був відчужений у добровільному порядку у строки встановлені абзацом четвертим частини другої цієї статті, підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. Позов про примусове відчуження таких земельних ділянок подається органами місцевого самоврядування, в межах території здійснення повноважень яких розташовані відповідні земельні ділянки, а у разі, якщо такі земельні ділянки розташовані за межами територій здійснення повноважень такими органами місцевого самоврядування, позов подається органами державної виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин на відповідній території. Особи, стосовно земельних ділянок яких ухвалено судове рішення про примусове відчуження, мають право на отримання компенсації їх вартості в розмірі нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок за рахунок коштів відповідного місцевого чи державного бюджету. На випадки, передбачені цим абзацом, не поширюються положення абзацу третього частини другої статті 135 цього Кодексу.
Гранична максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у користуванні громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 10 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої громади;
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 20000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 40 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення України.»
 
Відхилено    
17. Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
 
-601- Бурміч А.П.
58. Вноситься правка: в абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «пов’язаних осіб» замінити словами «особи, які є близькими родичами чи членами сім’ї».
 
Відхилено      
    -602- Пономарьов О.С.
Правка 59. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Термін «близькі родичи чи члени сім’ї» використовується у значенні, визначеному чинним законодавством України. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -603- Пономарьов О.С.
Правка 58. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Термін «близькі родичи чи члени сім’ї» використовується у значенні, визначеному чинним законодавством України. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -604- Пономарьов О.С.
Правка 57. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Термін «близькі родичи чи члени сім’ї» використовується у значенні, визначеному чинним законодавством України. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -605- Пономарьов О.С.
Правка 56. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Термін «близькі родичи чи члени сім’ї» використовується у значенні, визначеному чинним законодавством України. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -606- Пономарьов О.С.
Правка 35. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «пов’язаних осіб» замінити словами «особи, які є близькими родичами чи членами сім’ї». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються и недійсними».
 
Відхилено    
    -607- Пономарьов О.С.
Правка 34. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «пов’язаних осіб» замінити словами «особи, які є близькими родичами чи членами сім’ї». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -608- Пономарьов О.С.
Правка 33. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «пов’язаних осіб» замінити словами «особи, які є близькими родичами чи членами сім’ї». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -609- Пономарьов О.С.
Правка 32. В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «пов’язаних осіб» замінити словами «особи, які є близькими родичами чи членами сім’ї». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу Україні абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -610- Гнатенко В.С.
абзац п’ятий частини другої статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -611- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац тринадцятий підпункту 1 (абзац п’ятий частини другої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -612- Бєлькова О.В.
Абзаци тринадцятий - шістнадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І Проекту вилучити;
 
Відхилено    
    -613- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзаци тринадцятий - шістнадцятий вилучити;
 
Відхилено    
    -614- Власенко С.В.
Абзац 14 частини 1 розділу 1 – виключити.
 
Відхилено    
    -615- Загородній Ю.І.
Абзац другий частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -616- Папієв М.М.
Абзац другий частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -617- Тарута С.О.
Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності чи оренди на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки на конкурсних засада відповідно до статей 134-139 цього кодексу.»
 
Відхилено    
    -618- Кальцев В.Ф.
Абзац п’ятий частини другої частини другої статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -619- Крулько І.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -620- Христенко Ф.В.
Абзац другий частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -621- Шкрум А.І.
Абзаци тринадцятий - шістнадцятий вилучити;
 
Відхилено    
    -622- Шкрум А.І.
Абзац сімнадцятий вилучити;
 
Відхилено    
    -623- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -624- Павленко Ю.О.
У абзаці п’ятому частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції:
«Термін «пов'язані особи» використовується згідно з визначенням у Податковому кодексі України.»
 
Відхилено    
    -625- Горват Р.І.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту:
«Розрахунки, пов'язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, провадяться в безготівковій формі».
 
Відхилено    
18. Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
-626- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено      
    -627- Пономарьов О.С.
Правка 63. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова « наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» замінити на слова «відповідних нормативно-правових актах України». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються недійсними».
 
Відхилено    
    -628- Пономарьов О.С.
Правка 62. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова «наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» замінити на слова «відповідних нормативно-правових актах України». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту:
«Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -629- Пономарьов О.С.
Правка 61. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова « наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» замінити на слова «відповідних нормативно-правових актах України». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -630- Пономарьов О.С.
Правка 60. Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова « наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» замінити на слова «відповідних нормативно-правових актах України». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -631- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 (абзац шостий частини другої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -632- Павленко Ю.О.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити третім абзацом такої редакції:
«Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
Відхилено    
    -633- Кабаченко В.В.
В абзаці чотирнадцятому (внесення змін до абз. 6 ч.2) після слів та знаків « Термін « « доповнити словом «кінцевий»;
 
Відхилено    
    -634- Шпенов Д.Ю.
3) в абзаці шостому частини другої статті 130 термін «бенефіціарний власник (контролер)» замінити терміном «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)»;
 
Відхилено    
    -635- Власенко С.В.
Абзац 15 частини 1 розділу 1 – виключити.
 
Відхилено    
    -636- Загородній Ю.І.
Термін «бенефіціарний власник (контролер)» замінити терміном «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)».
 
Відхилено    
    -637- Пузанов О.Г.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І словосполучення " Термін "бенефіціарний власник (контролер) вживається" замінити словосполучення "Терміни "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та "істотна участь" вживаються".
 
Відхилено    
    -638- Пузанов О.Г.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І доповнити абзацами п'ятнадцятим-шістнадцятим наступного змісту:
"Ланцюг володіння корпоративними правами - інформація про склад засновників, учасників, акціонерів юридичної особи, яка є власником (має намір стати власником) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що включає дані про засновників, учасників, акціонерів першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи, яка є власником (має намір стати власником) земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
Для цілей цієї частини сумарна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення розраховується шляхом додавання площ земельних ділянок, які належать усім пов'язаним між собою особам".
 
Відхилено    
    -639- Папієв М.М.
Доповнити новою частиною такого змісту:
«Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному кодексах України та інших законодавчих актах.»
 
Відхилено    
    -640- Качний О.С.
Абзац 2 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції:
Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається відповідно до нормативно правових актів України».
 
Відхилено    
    -641- Тарута С.О.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції:
«3. Орендар, має переважне право на придбання орендованої ділянки у власність, якщо інше не передбачено законом.»;
 
Відхилено    
    -642- Кальцев В.Ф.
Абзац шостий частини другої частини другої статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -643- Княжицький М.Л.
Частину другу статті 130 Земельного кодексу України, яка викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, після абзацу, що починається зі слів «Термін "бенефіціарний власник», доповнити новим абзацом сьомим наступного змісту:
Для визначення частки земельних ділянок, які належать або можуть належати особі у разі набуття нею у власність відповідної земельної ділянки, використовуються дані інвентаризації земель, проведеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -644- Гнатенко В.С.
У абзаці восьмому частини другої статті 130 Земельного кодексу України «слова Кабінетом Міністрів України» замінити на слова «Верховною Радою України»;
 
Відхилено    
    -645- Гнатенко В.С.
У абзаці восьмому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення» замінити словами «щодо дотримання граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності громадян та юридичних осіб України»;
 
Відхилено    
    -646- Гнатенко В.С.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац дев’ятий такого змісту:
«Контроль за дотриманням вимог земельного законодавства для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.»;
 
Відхилено    
    -647- Гнатенко В.С.
частину другу статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом десятим такого змісту: «Частина друга цієї статті Кодексу набуває законної сили після офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -648- Крулько І.І.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
Відхилено    
    -649- Христенко Ф.В.
Абзац третій частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -650- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення допускається виключно з підстав суспільної необхідності.
 
Відхилено    
    -651- Павленко Ю.О.
Абзац шостий частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Порядок примусового відчуження, затверджується Кабінетом Міністрів України. Визнання правочину недійним відбувається на підставі вимог Цивільного кодексу України».
 
Відхилено    
    -652- Кабаченко В.В.
Абзац п’ятнадцятий (внесення змін до абз.7 ч.2) викласти в такій редакції «Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право користування на земельну ділянку недійсним.»;
 
Відхилено    
19. Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
 
-653- Гнатенко В.С.
у абзаці сьомому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слів «земельну ділянку додати слова «сільськогосподарського призначення;
 
Відхилено      
    -654- Мороз В.В.
В абзац сьомий частини другої статті 130 Земельного кодексу України включити речення в такій редакції: «Дія абзацу сьомого частини другої набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -655- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: «Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки застосовується лише до тієї частини ділянки, яка перевищує обмежену площу, передбачену абзацами другим, третім, четвертим частини другої цієї статті.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.».
 
Відхилено    
    -656- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: «Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки застосовується лише до тієї частини ділянки, яка перевищує обмежену площу, передбачену абзацами другим, третім, четвертим частини другої цієї статті.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -657- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: «Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки застосовується лише до тієї частини ділянки, яка перевищує обмежену площу, передбачену абзацами другим, третім, четвертим частини другої цієї статті.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -658- Пономарьов О.С.
Правка 71. Доповнити після абзацу 3 частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «У разі встановлення порушення вимог цієї частини, отримані земельні ділянки у власність підлягають вилучення з дотриманням вимог чинного законодавства України». У зв’язку з цим абзац 4 відповідно вважається абзацом 5. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються недійсними».
 
Відхилено    
    -659- Пономарьов О.С.
Правка 70. Доповнити після абзацу 3 частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «У разі встановлення порушення вимог цієї частини, отримані земельні ділянки у власність підлягають вилучення з дотриманням вимог чинного законодавства України». У зв’язку з цим абзац 4 відповідно вважається абзацом 5. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -660- Пономарьов О.С.
Правка 69. Доповнити після абзацу 3 частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «У разі встановлення порушення вимог цієї частини, отримані земельні ділянки у власність підлягають вилучення з дотриманням вимог чинного законодавства України». У зв’язку з цим абзац 4 відповідно вважається абзацом 5. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -661- Пономарьов О.С.
Правка 68. Доповнити після абзацу 3 частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «У разі встановлення порушення вимог цієї частини, отримані земельні ділянки у власність підлягають вилучення з дотриманням вимог чинного законодавства України». У зв’язку з цим абзац 4 відповідно вважається абзацом 5. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -662- Пономарьов О.С.
Правка 67. Абзац 3 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «У разі порушення вимог цієї частини виникає право для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу Україні новим абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації земель не дозволяється відчуження у будь який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також проведення інвентаризації землі такі угоди визнаються недійсними».
 
Відхилено    
    -663- Пономарьов О.С.
Правка 66. Абзац 3 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: « У разі порушення вимог цієї частини виникає право для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, та проведення інвентаризації земель відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: «Визнаються угоди недійсними, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського та до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -664- Пономарьов О.С.
Правка 65. Абзац 3 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: « У разі порушення вимог цієї частини виникає право для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -665- Пономарьов О.С.
Правка 64. Абзац 3 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: « У разі порушення вимог цієї частини виникає право для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -666- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 1 (абзац сьомий частини другої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -667- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац сімнадцятий вилучити;
 
Відхилено    
    -668- Пузійчук А.В.
В абзаці четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) слова «примусового відчуження» замінити словами «примусової передачі».
 
Відхилено    
    -669- Пузійчук А.В.
Абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) після слів «земельної ділянки» доповнити словами «на користь держави в особі відповідної сільської, селищної, міської ради територіальної громади (об’єднаної територіальної громади), на території якої така ділянка розташована».
 
Відхилено    
    -670- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку встановлення факту подвійного громадянства фізичної особи, факту невідповідності юридичної особи вимогам, передбаченим пунктом «б» частини першої цієї статті, земельна ділянка примусово передається у розпорядження сільської, селищної, міської ради територіальної громади (об’єднаної територіальної громади), на території якої така ділянка розташована. Встановлення такого факту є підставою для вчинення державним реєстратором реєстраційних дій по переоформленню такої земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -671- Чайківський І.А.
Абзац 6 частини 2 викласти в такій редакції:
Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, окрім спадкування за законом, є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на земельну ділянку, а після набуття права власності на земельну ділянку – підставою для визнання правочину недійсним.
 
Відхилено    
    -672- Чайківський І.А.
Після абзацу 6 вставити абзаци такого змісту:
Особа, яка успадкували за законом земельну ділянку сільськогосподарського призначення з порушенням вимог цієї статті, зобов'язана протягом року з дня набуття власності відчужити цю чи іншу частину земель сільськогосподарського призначення які перебувають у її власності, на власний розсуд, щоб їх загальна площа не перевищувала встановленої межі.
Якщо зазначена особа не здійснила такого відчуження- право власності на успадковану земельну ділянку сільськогосподарського призначення підлягає примусовому відчуженню в користь відповідної територіальної громади з компенсацією вартості такої ділянки відповідно до нормативної грошової оцінки.
 
Відхилено    
    -673- Власенко С.В.
Абзац 16 частини 1 розділу 1 – виключити.
 
Відхилено    
    -674- Загородній Ю.І.
Абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
«Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, в судовому порядку недійсним, а також для примусового відчуження такої земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -675- Пузанов О.Г.
В абзаці п'ятнадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І слова ", а також для примусового відчуження земельної ділянки." виключити.
У зв'язку із попередніми змінами абзаци п'ятнадцятий-шістнадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І вважати абзацами сімнадцятим-вісімнадцятим відповідно.
 
Відхилено    
    -676- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Дмитрієва О.О.
Якименко П.В.
Абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України замінити абзацами наступного змісту:
«Контроль за дотриманням обмежень щодо граничних максимальних сукупних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється, нотаріусами – під час посвідчення правочинів про відчуження та передачу у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, органами місцевого самоврядування та органами державної влади та органами виконавчої влади – межах їх повноважень, визначених чинним законодавством України.
Правочини, вчинені з перевищенням граничних максимальних сукупних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може бути у користуванні громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), визначеної абзацом сьомим частини другої цієї статті є нікчемними.»
 
Відхилено    
    -677- Папієв М.М.
Абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
«Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, в судовому порядку недійсним.
 
Відхилено    
    -678- Богданець А.В.
Абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного Кодексу України викласти в наступній редакції: «Порушення вимог цієї частини є підставою для примусового відчуження земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -679- Тарута С.О.
Абзаци п’ятнадцятий – сімнадцятий підпункту 1 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -680- Кальцев В.Ф.
У абзаці сьомому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «правочину, за яким набувається» виключити;
 
Відхилено    
    -681- Соболєв С.В.
У абзаці 4 частини 2 статті 130 після слів «земельної ділянки» додати слова «у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -682- Дубіль В.О.
В абзаці сьомому п.2 частини 1 розділу І законопроекту після слів «відчуження земельної ділянки» доповнити розділовим знаком «,» та словами «згідно із законодавством України»;
 
Відхилено    
    -683- Крулько І.І.
Порушення вимог цієї частини тягне за собою визнання правочину недійсним, а земельна ділянка, набута в результаті такого правочину, підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду.
 
Відхилено    
    -684- Христенко Ф.В.
Абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
«Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, в судовому порядку недійсним, а також для примусового відчуження у встановленому порядку такої земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -685- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -686- Кабаченко В.В.
Абзац шістнадцятий (внесення змін до абз. 8 ч.2) виключити.
 
Відхилено    
20. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-687- Мороз В.В.
В абзац восьмий частини другої статті 130 Земельного кодексу України включити речення в такій редакції: «Дія абзацу восьмого частини другої набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено      
    -688- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції: «Порядок здійснення перевірки для встановлення фактичної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 01 січня 2030 року.».
 
Відхилено    
    -689- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції: «Порядок здійснення перевірки для встановлення фактичної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції:» «Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»
 
Відхилено    
    -690- Мороз В.В.
В статті 130 Земельного кодексу України абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції: «Порядок здійснення перевірки для встановлення фактичної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -691- Пономарьов О.С.
Правка 75. Частину 13 статті 130 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом наступного змісту: «Рішення про вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення може бути оскаржене до судових органів відповідно до чинного законодавства України». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -692- Пономарьов О.С.
Правка 74. Абзац 4 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом наступного змісту: «Проведення перевірок щодо дотримання законодавства України при отриманні у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюються після Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.».
 
Відхилено    
    -693- Пономарьов О.С.
Правка 73. Абзац 4 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Проведення перевірок щодо дотримання законодавства України при отриманні у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюється відповідно до Порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «До проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу земель сільськогосподарського призначення». Абзац 4 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Проведення перевірок щодо дотримання законодавства України при отриманні у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюється відповідно до Порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -694- Пономарьов О.С.
Правка 72. Абзац 4 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: «Проведення перевірок щодо дотримання законодавства України при отриманні у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюється відповідно до Порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.». Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: «Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -695- Гнатенко В.С.
частину третю статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом десятим такого змісту: «Частина друга цієї статті Кодексу набуває законної сили після офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -696- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 1 (абзац восьмий частини другої статті 130) виключити.
 
Відхилено    
    -697- Наливайченко В.О.
Абзац 15 підпункту 1 пункту 1 Розділу І:
абзац 8 частини 2 Статті 130 викласти у такій редакції:
«Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується спеціальним державним органом, уповноваженим розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення.»
 
Відхилено    
    -698- Пузійчук А.В.
В абзаці п’ятому частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) слова «набувача або» виключити.
 
Відхилено    
    -699- Пузійчук А.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 130 Земельного кодексу України (в редакції законопроекту) після слів «земельної ділянки сільськогосподарського призначення» доповнити словами «та примусової передачі земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -700- Загородній Ю.І.
Абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
«Порядок здійснення перевірки відповідності набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -701- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Дмитрієва О.О.
Якименко П.В.
Абзац сьомий частини 2 статті 130 доповнити абзацами такого змісту:
«У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення учасниками концентрації, здійснюється лише за умови попереднього отримання дозволу на концентрацію.
Набуття права власності і права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, яке призводить до монополізації товарних ринків, забороняється.
Правочини щодо набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення без попереднього отримання дозволу на економічну концентрацію, у випадках, коли отримання такого дозволу передбачено законодавством про захист економічної конкуренції, є нікчемними.»
 
Відхилено    
    -702- Папієв М.М.
Абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
«Порядок проведення перевірки відповідності набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -703- Качний О.С.
Частину 3 статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції:
«3. Орендодавець може запропоновувати Орендарю, придбати земельну ділянку у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за ціною встановленої експертною оцінкою землі»
 
Відхилено    
    -704- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 3 статті 130 викласти в такій редакції:
«3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається.
В разі продажу земельної ділянки через електронний аукціон переважне право на придбання у власність такої земельної ділянки мають орендар, об’єднана територіальна громада, на території якої розташована земельна ділянка, власники сусідніх та суміжних земельних ділянок, громадяни України, які зареєстровані та проживають на території об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка, - у разі, якщо їх пропозиція є рівною або перевищує пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону
Порядок реалізації переважного права на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -705- Кабаченко В.В.
Абзац сімнадцятий (внесення змін до ч.3) викласти в такій редакції:
«3. Орендар, має право на придбання у власність орендованої земельної ділянки якщо протягом останніх 9 років фізична особа (орендар) або створене підприємство (орендар) платить податки, є прибутковим і виконує всі умови землекористування – Державною Земельною Агенцією може бути прийняте рішення про передачу в право власності із розстрочкою не менше 10 років.»;
Після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«4. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення протягом дії договору оренди заборонена. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення заборонено змінювати цільове призначення таких земельних ділянок протягом 10 років з моменту отримання права власності на цю земельну ділянку сільськогосподарського призначення.
5. Держава з метою створення та забезпечення Державної Земельної Агенції здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
6. Після набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, що має на меті створення конкурентного середовища серед сільськогосподарських виробників, фермерських господарств, переробників сільськогосподарської продукції, продаж права оренди земель сільськогосподарського призначення може здійснюватися лише з урахуванням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті.»;
 
Відхилено    
    -706- Качний О.С.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити новою частиною 4 наступною редакцією:
«4. Порядок проведення аукціону (торгів) з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення відбувається з урахування вимог законодавства України».
 
Відхилено    
    -707- Кальцев В.Ф.
У частину другу статті 130 Земельного кодексу України додати абзац восьмий такого змісту: «Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на таку земельну ділянку»;
 
Відхилено    
    -708- Кальцев В.Ф.
У частину другу статті 130 Земельного кодексу України додати абзац дев’ятий такого змісту: «Примусове відчуження такої земельної ділянки здійснюється у судовому порядку»;
 
Відхилено    
    -709- Кальцев В.Ф.
У частину другу статті 130 Земельного кодексу України додати абзац десятий такого змісту: «У разі наявності рішення суду щодо примусового відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення така земельна ділянка продається на земельних торгах»;
 
Відхилено    
    -710- Кальцев В.Ф.
У абзаці восьмому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним» замінити словами «перевірки дотримання вимог, визначених»;
 
Відхилено    
    -711- Кальцев В.Ф.
У абзаці восьмому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова «для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення» виключити;
 
Відхилено    
    -712- Кальцев В.Ф.
У частину другу статті 130 Земельного кодексу України додати абзац одинадцятий такого змісту: «Правовстановлюючим документом права власності на землі сільськогосподарського призначення є державний акт про право власності на земельну ділянку»;
 
Відхилено    
    -713- Кальцев В.Ф.
у частину другу статті 130 Земельного кодексу України додати абзац дванадцятий такого змісту «Дія норми цієї частини набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено    
    -714- Кальцев В.Ф.
У абзаці першому частини третьої статті 130 Земельного кодексу України слова «а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону» виключити;
 
Відхилено    
    -715- Кальцев В.Ф.
У абзаці першому частини третьої статті 130 Земельного кодексу України після слів «орендар» додати слова «земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -716- Кальцев В.Ф.
У абзаці першому частини третьої статті 130 Земельного кодексу України після слів «який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку» додати слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -717- Кальцев В.Ф.
У частину третю статті 130 Земельного кодексу України додати абзац другий такого змісту: «Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення поширюється на орендарів земельних ділянок, які відповідно до частини першої цієї статті, можуть бути набувачами права власності таких земельних ділянок»;
 
Відхилено    
    -718- Кальцев В.Ф.
У частину третю статті 130 Земельного кодексу України додати абзац третій наступного змісту: «При проведенні земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства обов’язково додається агрохімічний паспорт поля або земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
    -719- Кальцев В.Ф.
У частину третю статті 130 Земельного кодексу України додати абзац четвертий наступного змісту: «Громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до п’яти років за ціною, яка дорівнює експертно грошовій оцінці таких земельних ділянок»;
 
Відхилено    
    -720- Кальцев В.Ф.
У частину третю статті 130 Земельного кодексу України додати абзац п’ятий такого змісту: «Дія норми цієї частини набуває чинності після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -721- Кальцев В.Ф.
У статті 130 Земельного кодексу України додати частину четверту в такій редакції: «Набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва забороняється юридичним особам бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, іноземним юридичним особам, іноземним державам.»;
 
Відхилено    
    -722- Княжицький М.Л.
Абзац восьмий частини другої статті 130 Земельного кодексу України, яка викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, абзац восьмий, що починається зі слів «Порядок здійснення перевірки» викласти в новій редакції, зробивши на її базі нову частину третю статты 130, а саме:
«3. Особа набуває право власності на земельну ділянку на підставах, встановлених законодавством України, за наявності дозволу на перехід права власності, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин.
Дозвіл на перехід права власності видається за наслідками розгляду заяви особи, яка має намір отримати земельну ділянку у власність, за наявності підстав та відсутності обмежень для набуття права власності на земельні ділянки, встановлених цією статтею Кодексу.
Дозвіл на перехід права власності не може бути виданим за наявності щонайменше однієї з таких підстав:
особа не може набувати права власності на земельну ділянку відповідно до цього Кодексу;
до особи застосовані заходи відповідно до Закону України «Про санкції»;
у випадку набуття особою права власності на земельну ділянку, зазначену в заяві на отримання дозволу на перехід права власності, сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у неї, з урахуванням площ належних пов'язаним особам або юридичним особам, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), перевищуватиме максимально допустимі розміри, встановлені цим Кодексом;
особа не може підтвердити джерело походження коштів, що використовуються (мають використовуватись) для оплати за земельну ділянку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
кошти, що використовуються (мають використовуватись) для оплати за земельну ділянку, отримані особою в формі позик, кредитів, інвестиції, внесків до статутних капіталів, прямо або опосередковано від громадян країни-агресора або юридичних осіб, які мають місцезнаходження в країні-агресорі, або юридичних осіб, незалежно від місцезнаходження, учасником якої є громадянин країни-агресора або юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин країни-агресора чи будь-який державний орган країни-агресора;
Правила подання і розгляду заявки на отримання дозволу на перехід права власності, правила здійснення перевірки наявності підстав та відсутності обмежень для набуття права власності на земельні ділянки, форма дозволу на перехід права власності встановлюються в Порядку розгляду заявок на видачу дозволу на перехід права власності, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Дозвіл на перехід права власності визнається нечинним органом, який його видав, якщо після його видачі будуть встановлені обставини, які відповідно до цього Кодексу не допускають володіння особою відповідною земельною ділянкою.
Дозвіл на перехід права власності, рішення про визнання дозволу на перехід права власності нечинним може бути оскарженим до адміністративного суду.»;
 
Відхилено    
    -723- Княжицький М.Л.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України, яка викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, викласти в новій редакції, а саме:
«4. Пріоритетне переважне право на отримання земельної ділянки, яка відчужується на підставі відповідної угоди, має місцева територіальна громада, на території якої ділянка розташована.
Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а пріоритетне переважне право територіальної громади було припинене відповідно до цієї частини статті Закону, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
У випадку, якщо впродовж 45 днів від дати отримання повідомлення відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради про намір укласти договір, від виконавчого органу не надійшло повідомлення про згоду на викуп земельної ділянки за ціною, за якою сторони угоди домовились здійснити відчуження, або якщо надійшло повідомлення про відмову від викупу, пріоритетне переважне право територіальної громади вважається припиненим, і ці самі сторони вправі укласти відповідну угоду між собою за тією є ціною та інших умовах, які повідомлялись відповідному виконавчому органу.
Якщо виконавчий орган сільської, селищної, міської ради впродовж 45 днів від дати отримання ним повідомлення про реалізацію переважного права територіальної громади надіслав стороні, яка повідомлення надіслала, про свою згоду укласти угоду на відповідних умовах, така угода повинна бути укладена впродовж 15 днів від дати надсилання відповідного повідомлення про згоду.
У випадку, якщо у встановлений попереднім абзацом строк угода про викуп земельної ділянки на користь територіальної громади не була укладена з причин, незалежних від власника земельної ділянки, пріоритетне переважне право територіальної громади вважається припиненим, і власник земельної ділянки вправі відчужити її на користь особи та за ціною, про які орган виконавчої влади повідомлявся у відповідному повідомленні.»
 
Відхилено    
    -724- Княжицький М.Л.
В статті 130 Земельного кодексу України, яка викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, доповнити новою частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Угода про придбання права власності на земельну ділянку, щодо укладення якої не отримувався дозвіл на перехід права власності відповідно до цього Кодексу, або якщо дозвіл отриманий на підставі даних, які не відповідали дійсності, є нікчемною. Земельна ділянка, відчужена на підставі такої нікчемної угоди, переходить у власність відповідної місцевої територіальної громади на рішенням суду.»
 
Відхилено    
    -725- Княжицький М.Л.
В статті 130 Земельного кодексу України, яка викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, доповнити новою частиною шостою наступного змісту:
«6. Укладення угоди про набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення допускається за наявності висновку про результати обстеження стану земельної ділянки, складеного в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин.
Висновок повинен містити відомості про дотримання законодавства щодо користування земельними ресурсам, в тому числі: забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення.»
 
Відхилено    
    -726- Княжицький М.Л.
В статті 130 Земельного кодексу України, яка викладається в новій редакції відповідно до підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту закону, доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
«7. Земельна ділянка, право власності на яку перейшло до територіальної громади відповідно до цієї статті Кодексу, підлягає продажу на аукціоні в порядку, встановленому законодавством.»
 
Відхилено    
    -727- Осадчук А.П.
2) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання у власність орендованої ним земельної ділянки у разі її продажу, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права її орендаря на придбання орендар може звернутись до суду з позовом про поновлення свого переважного права на придбання такої ділянки.»
 
Відхилено    
    -728- Скороход А.К.
Статтю 130 доповнити наступними пунктами, які викласти в такій редакції
«4. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом до набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення покладається на Земельний банк України, створений Кабінетом Міністрів України. А у випадку виявлення порушення після набуття права власності – на прокуратуру.
5. Купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення здійснюється виключно через електронний майданчик Земельного банку, що створюється КМУ.
6. Земельний банк - ДП, створене КМУ, на яке покладається регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорона та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності, здійснення нагляду за використанням земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог збереження родючості ґрунтів та інших властивостей земель, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж територіальних громад та організація і проведення аукціонів (торгів) з продажу, передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення, ведення реєстру права власності та користування землями сільськогосподарського призначення України.
Положення про порядок функціонування та здійснення своїх повноважень Земельним банком розробляється КМУ та затверджується ВРУ.»
 
Відхилено    
    -729- Тищенко М.М.
Доповнити підпункт 1 пункту 1 абзацом 17 наступного змісту:
«До офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму з питання продажу землі сільськогосподарського призначення забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -730- Соболєв С.В.
До частини 3 статті 130 додати абзац наступного змісту:
«Такі положення поширюються виключно на суб’єктів, зазначених у пунктах «а», «б», «в» і «г» частини першої цієї статті».
 
Відхилено    
    -731- Халімон П.В.
Абзац 16 підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«Контроль за дотриманням зазначених обмежень розміру земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про захист економічної конкуренції.».
 
Відхилено    
    -732- Халімон П.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І Закону після абзацу 16 доповнити новим абзацом змісту:
«Обмеження, зазначені у цій статті, не розповсюджуються на випадки набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність банків та інших фінансових установ в порядку звернення стягнення них як предмет застави».
 
Відхилено    
    -733- Пушкаренко А.М.
У частині третій нової редакції статті 130 Земельного кодексу України (підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту) слова «орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом» замінити словами «Якщо інше не передбачено законом, орендар який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку».
 
Відхилено    
    -734- Дубіль В.О.
В абзаці восьмому п.2 частини 1 розділу І законопроекту після слів «перевірки» доповнити словами «Державною земельною агенцією України»;
 
Відхилено    
    -735- Дубіль В.О.
У п.3 частини 1 розділу І законопроекту слово «закону» замінити словами «законодавства України»;
 
Відхилено    
    -736- Дубіль В.О.
У п.3 частини 1 розділу І законопроекту після слів «не передбачено», слово «законом» замінити словами «законодавством України»;
 
Відхилено    
    -737- Качура О.А.
Абзац 16 підпункту 1 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції – «Громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, відповідні органи місцевого самоврядування, орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»;
 
Відхилено    
    -738- Стефанчук Р.О.
Нову редакцію статті 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту:
«Розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, провадяться в безготівковій формі».
 
Відхилено    
    -739- Стефанчук Р.О.
Нову редакцію статті 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту:
«Забороняється набуття у власність громадянами та/або юридичними особами України, створеними за законодавством України, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих ближче 60 км від лінії Державного кордону України, який відмежовує територію України від території держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
 
Відхилено    
    -740- Стефанчук Р.О.
Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України частиною такого змісту:
«Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначеннями іноземцями, юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством іншим, ніж законодавство України, та юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці, може здійснюватися з дня та за умови прийняття (схвалення) цього на референдумі».
 
Відхилено    
    -741- Дубіль В.О.
В абзаці восьмому п.2 частини 1 розділу І законопроекту слова «у власність земельної ділянки» замінити словами «права власності на земельну ділянку»;
 
Відхилено    
    -742- Остапенко А.Д.
Доповнити підпункт 1 пункту 1 абзацом 17 наступного змісту:
«До офіційного оприлюднення результатів Всеукраїнського референдуму з питання продажу землі сільськогосподарського призначення забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -743- Сюмар В.П.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Земельна ділянка державної власності не може бути продана за ціною, меншою ніж двадцять прожиткових мінімумів».
 
Відхилено    
    -744- Салійчук О.В.
Кириченко М.О.
Литвиненко С.А.
В частині другій нової редакції статті 130 Земельного кодексу України після абзацу шостого доповнити абзацами сьомим-десятим такого змісту:
Вимоги цього пункту не розповсюджуються на випадки набуття банками та іншими фінансовими установами права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення на них як предмет застави.
Землі сільськогосподарського призначення набуті банківськими та іншими фінансовими установами у власність в порядку звернення стягнення, підлягають обов’язковому відчуженню на земельних торгах через електронний аукціон протягом двох років з дня набуття права власності.
Порушення вимог частини першої та (або) другої цієї статті є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні правочину та відмови в державній реєстрації права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення.
Правочин вчинений з порушенням вимог частини першої та (або) другої цієї статті є недійсним.
Абзац восьмий частини 2 статті 130 вважати абзацом одинадцятим.
 
Відхилено    
    -745- Салійчук О.В.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Обмеження, зазначені у цій статті, не розповсюджуються на випадки набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність банків в порядку звернення стягнення них як предмет застави».
 
Відхилено    
    -746- Нагаєвський А.С.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Першочергове право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають, у наступній черговості:
орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом (перша черга);
територіальна громада, на території якої розташована земельна ділянка, в особі відповідної сільської, селищної, міської ради (друга черга).
Суб’єкт переважного права на купівлю земельної ділянки другої черги:
набуває таке право у разі відмови від реалізації такого права суб’єктом першої черги;
реалізує таке право в порядку, визначеному статтею 9 Закону України «Про оренду землі»;
не може здійснювати розпорядження земельною ділянкою, придбаною з використанням переважного права інакше, ніж через надання її в оренду на земельних торгах або надання в користування для розміщення об’єктів, визначених статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
Першочергове право на придбання земельних ділянок реалізується за умови, що суб’єкт переважного права сплачує ціну, за якою земельна ділянка продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.».
 
Відхилено    
    -747- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. При продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, має її орендар, фермерське господарство, що знаходиться на території відповідної територіальної громади, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також територіальна громада, на території якої розташована відповідна земельна ділянка.
Передача визначеного цією частиною статті переважного права на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення іншій особі не допускається».
 
Відхилено    
    -748- Нагаєвський А.С.
Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступною частиною:
«Набуття права власності на земельну ділянку громадянами України, які також мають громадянство країни, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, здійснюється в порядку набуття права власності на такі земельні ділянки іноземцями».
 
Відхилено    
    -749- Нагаєвський А.С.
Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступною частиною:
«Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, придбана на підставі цивільно-правового договору, не може бути відчужена суб’єктом права власності протягом 7 років з дня набуття права власності на неї, крім випадків:
відчуження земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
звернення стягнення на неї як предмет застави;
набуття права власності на неї суб’єктом права власності в порядку спадкування».
 
Відхилено    
    -750- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«4. Землі сільськогосподарського призначення, передані фермерським господарствам на праві постійного користування, передаються таким фермерським господарствам у власність безоплатно.
 
Відхилено    
    -751- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом дев’тнадцятим такого змісту:
5. Не допускається зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які набуто відповідно до цієї статті, протягом 10 років з моменту виникнення права власності.
 
Відхилено    
    -752- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:
6. Громадяни України та юридичні особи України, зазначені в частині першій цієї статті (крім юридичних осіб, визначених абзацами сьомим-десятим частини першої цієї статті), протягом 5 років з дати набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, не можуть відчужувати такі земельні ділянки та передавати їх в користування іншим особам.
 
Відхилено    
    -753- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами двадцятим і двадцять першим такого змісту:
6. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації, здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї), і передає такі земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та такі права на земельні частки (паї) до статутного капіталу державного земельного банку.
Державний земельний банк має переважне право на викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення, якщо орендар відповідної земельної ділянки, а також територіальна громада, на території якої розташована така земельна ділянка, не скористались своїм переважним правом на купівлю такої земельної ділянки.
Державний земельний банк надає в користування громадянам України, фермерським господарствам земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, внесені до його статутного капіталу, за пільговою ставкою не більше 5 відсотків річних».
 
Відхилено    
    -754- Нагаєвський А.С.
Чайківський І.А.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту:
«Розрахунки, пов'язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, провадяться в безготівковій формі».
 
Відхилено    
    -755- Кириченко М.О.
Салійчук О.В.
Литвиненко С.А.
Тарасов О.С.
Нагаєвський А.С.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Обмеження, зазначені у цій статті, не розповсюджуються на випадки набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність банків та інших фінансових установ в порядку звернення стягнення них як предмет застави».
 
Відхилено    
    -756- Горват Р.І.
Частину другу нової редакції статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Обмеження, зазначені у цій статті, не розповсюджуються на випадки набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність банків та інших фінансових установ в порядку звернення стягнення них як предмет застави».
 
Відхилено    
    -757- Крулько І.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -758- Крулько І.І.
3. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державної земельної агенції здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї).
 
Відхилено    
    -759- Крулько І.І.
4. Після набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, що має на меті створення конкурентного середовища серед сільськогосподарських виробників, фермерських господарств, переробників сільськогосподарської продукції, продаж права оренди земель сільськогосподарського призначення може здійснюватись лише з урахуванням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті.»;
 
Відхилено    
    -760- Крулько І.І.
Стаття 130-1. Державна земельна агенція
1. Державна земельна агенція є юридичною особою, яка забезпечує функціонування обігу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та 100 відсотків статутного фонду якої належить державі.
2. До повноважень Державної земельної агенції належить:
а) організація проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи;
б) розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передача їх в оренду для ведення сільськогосподарського виробництва;
в) здійснення нагляду за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
г) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;
ґ) здійснення нагляду за дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;
д) управління особливо цінними землями;
е) вирішенням інших питань, визначених законами України.
 
Відхилено    
    -761- Христенко Ф.В.
Абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
«Перевірка відповідності набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -762- Христенко Ф.В.
Доповнити частиною 4 такого змісту:
«4. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути суб’єкти визначені у частині 1 цієї, а саме лише у випадку скасування чи закінчення терміну дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення та проведення всеукраїнського референдуму з питання можливості купівлі-продажу сільськогосподарських земель та схвалення відповідного рішення про можливість купівлі-продажу сільськогосподарських земель.»
 
Відхилено    
    -763- Шкрум А.І.
Доповнити пункт 1 після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:
«Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення почергово мають:
1) орендарі таких ділянок, які орендують ці ділянки не менше семи останніх років та належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, а саме:
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами – громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га;
2) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад;
3) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.
Набуття особами, зазначеними у пункту 1 цієї статті, у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, виключно у безготівковій формі та, за бажанням покупця, з розстрочкою платежу строком до п’яти років.
3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору.
4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу – власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб).
Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника.
5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку.
7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають:
громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду;
особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
сільськогосподарські кооперативи, фермерські (у тому числі сімейні фермерські) господарства, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств не перевищуватиме 500 га.»;
 
Відхилено    
    -764- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -765- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається.»
 
Відхилено    
    -766- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
4. Юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, мають право набувати права на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
Право на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення реалізується юридичними особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, виключно за результатами проведення аукціону.
 
Відхилено    
    -767- Гнатенко В.С.
У абзаці першому частини третьої статті 130 Земельного кодексу України слова «який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом» замінити на слова «який відповідно до вимог частини першої цієї статті може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -768- Гнатенко В.С.
Абзац перший частини третьої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Орендар, який відповідно до вимог цього Кодексу може мати у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважене право набуття її у власність за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається»;
 
Відхилено    
    -769- Гнатенко В.С.
У частині третій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац другий такого змісту: «Переважне право орендаря на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб»;
 
Відхилено    
    -770- Гнатенко В.С.
У частині третій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац третій наступного змісту:
«Громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва та яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності на праві постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до п’яти років за ціною, яка дорівнює експертно грошовій оцінці таких земельних ділянок»;
 
Відхилено    
    -771- Гнатенко В.С.
У частині третій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац четвертий: «Громадяни України мають переважне право на викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства з розстрочкою платежу до 7 років за ціною встановленою відповідно до вимог Закону України «Про оцінку земель» за умови, що спочатку відповідні ділянки надаватимуться їм в оренду строком на 3 роки.»
 
Відхилено    
    -772- Павленко Ю.О.
«Дія абзацу сьомого частини другої набуває чинності після встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -773- Павленко Ю.О.
Абзац сьомий частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується постановою Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -774- Павленко Ю.О.
«Дія абзацу сьомого частини другої набуває чинності після встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -775- Павленко Ю.О.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такій редакції:
«Дія частини третьої є чинною до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
    -776- Гайду О.В.
В частині третій нової редакції ст.130 після слів «Орендар» доповнити словами «землекористувач земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзіс)».
 
Відхилено    
21. 3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»

-777- Колтунович О.С.
Доповнити частину третю статті 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: «Громадяни України мають право на викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства з розстрочкою платежу до п’яти років за ціною, яка дорівнює експертно грошовій оцінці таких земельних ділянок, за умови, що спочатку відповідні ділянки надаватимуться їм в оренду строком на 3 роки.»;
 
Відхилено  
    -778- Лукашев О.А.
9. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України частиною четвертою такого змісту: «4. Набуття права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності заборонено. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності надаються в оренду відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" протягом трьох місяців з моменту набуття відповідного права власності або припинення дії попереднього договору оренди.»
 
Відхилено    
    -779- Лукашев О.А.
8. Частину третю статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «3. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають у такій послідовності: держава в особі Державної іпотечної установи; територіальна громада в особи органів місцевого самоврядування; орендар земельної ділянки; громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки. У разі, якщо суб‘єкти переважного права на купівлю земельної ділянки не скористалися таким правом, земельна ділянка виставляються на загальні торги. Порядок реалізації переважного права затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -780- Колтунович О.С.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту: «Набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення орендарями на підставі переважного права на викуп таких земельних ділянок можливо лише особами зазначеними у частині першій цієї статті Кодексу»;
 
Відхилено    
    -781- Колтунович О.С.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України додати абзацом наступного змісту: «Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також відповідні органи місцевого самоврядування»;
 
Відхилено    
    -782- Колтунович О.С.
Абзац перший частини третьої статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -783- Колтунович О.С.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац дев’ятий у такій редакції: «Контроль за дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом, щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.»
 
Відхилено    
    -784- Колтунович О.С.
Абзац восьмий частини другої статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -785- Колтунович О.С.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац десятий такого змісту: «Кошти отримані від продажу такої земельної ділянки сплачуються попередньому власнику земельної ділянки враховуючи витрати, пов’язані з проведенням земельних торгів»;
 
Відхилено    
    -786- Колтунович О.С.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац дев’ятий наступного змісту: «Земельна ділянка сільськогосподарського призначення щодо якої судом прийнято рішення про її примусове відчуження продається на земельних торгах»;
 
Відхилено    
    -787- Колтунович О.С.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац восьмий: «Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду Антимонопольним комітетом України»;
 
Відхилено    
    -788- Колтунович О.С.
Абзац сьомий частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти таким чином: «Перевищення сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у приватній власності, в межах встановлених частиною другою цієї статті, є підставою для примусового відчуження таких земельних ділянок у судовому порядку на земельних торгах.»
 
Відхилено    
    -789- Колтунович О.С.
Абзац шостий частини другої статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -790- Колтунович О.С.
В абзаці четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слів «сільськогосподарського призначення» додати слова «в межах території»;
 
Відхилено    
    -791- Колтунович О.С.
В абзаці четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «0,5 відсотків» замінити на слова та цифри «6000 гектарів»;
 
Відхилено    
    -792- Колтунович О.С.
В абзаці третьому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «8 відсотків» замінити на слова та цифри «2500гектарів»;
 
Відхилено    
    -793- Колтунович О.С.
В абзаці третьому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слово «однієї» замінити словом «території»;
 
Відхилено    
    -794- Колтунович О.С.
В абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова та цифри «35 відсотків» замінити на слова та цифри «500 гектарів»;
 
Відхилено    
    -795- Колтунович О.С.
В абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слово «однієї» виключити;
 
Відхилено    
    -796- Колтунович О.С.
Абзац перший частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадян України та юридичних осіб України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -797- Колтунович О.С.
У частині першій статті 130 Земельного кодексу України додати шостий такого змісту: «Порушення вимог цієї частини Кодексу є підставою для примусового відчуження набутих у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення у судовому порядку»;
 
Відхилено    
    -798- Колтунович О.С.
У частині першій додати абзац п’ятий наступного змісту: «Іноземці та особи без громадянства, які отримали земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування за законом, можуть набувати право постійного користування такими земельними ділянками для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва або ведення фермерського господарства».
 
Відхилено    
    -799- Колтунович О.С.
У частині першій статті 130 Земельного кодексу України додати абзац третій наступного змісту: «Іноземці та особи без громадянства, які отримали земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування за законом, та є родичами прямої лінії споріднення, можуть набувати право власності на такі земельні ділянки для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -800- Колтунович О.С.
У абзаці другому частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності»;
 
Відхилено    
    -801- Колтунович О.С.
У пункті «г» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «держава» додати слова «в особі органу державної влади, здійснює викуп належних громадянам та юридичним особам земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -802- Колтунович О.С.
У пункті «в» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «територіальні громади» додати слова «в межах адміністративно-територіальних одиниць, в особі органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп належних громадянам та юридичним особам земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -803- Колтунович О.С.
У пункті «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України додати слова такого змісту «які відповідають таким вимогам: ведення товарного сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності такої юридичної особи; кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є виключно громадяни України»;
 
Відхилено    
    -804- Колтунович О.С.
У пункті «б» частини першої статті 130 Земельного кодексу України слова «створені за законодавством України» виключити;
 
Відхилено    
    -805- Колтунович О.С.
У пункті «а» частини першої статті 130 Земельного кодексу України після слів «громадяни України» додати слова «які мають сільськогосподарську освіту чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва»;
 
Відхилено    
    -806- Колтунович О.С.
Назву частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти таким чином: «1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:»;
 
Відхилено    
    -807- Колтунович О.С.
Назву статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Покупці земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -808- Волошин О.А.
Поправка №208 частина 1 поправки №208 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави.";частина 2 поправки №208 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -809- Волошин О.А.
Поправка №207: частина 1 поправки №207 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави.";частина 2 поправки №207 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -810- Волошин О.А.
Поправка №209: частина 1 поправки №206 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави.";частина 2 поправки №206 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -811- Волошин О.А.
Поправка №205:частина 1 поправки №205 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №205: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -812- Волошин О.А.
Поправка №204 частина 1 поправки №204 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу. На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №204 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -813- Волошин О.А.
Поправка №203: частина 1 поправки №203 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №203 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -814- Волошин О.А.
Поправка №202: частина 1 поправки №202 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №202 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -815- Волошин О.А.
Поправка №201: частина 1 поправки №201 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №201 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -816- Волошин О.А.
Поправка №200: частина 1 поправки №200 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №200 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -817- Волошин О.А.
Поправка №199 частина 1 поправки №199 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №199 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -818- Волошин О.А.
Поправка №198: частина 1 поправки №198 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №198: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -819- Волошин О.А.
Поправка №197: частина 1 поправки №197 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №197 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -820- Волошин О.А.
Поправка №196: частина 1 поправки №196 «Частину 3 статті 130 викласти в наступній редакції:"Орендар земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності держави та/або органів місцевого самоврядування має переважне право викупу орендованих ним земель сільськогосподарського призначення за ціною нормативної грошової оцінки з правом розстрочки платежу за неї на п'ять років. Розстрочка платежу безумовно надається продавцем якщо покупець не висловить бажання сплатити усю суму відразу.На час розстрочки земельна ділянка є предметом застави."; частина 2 поправки №196; «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення:а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -821- Волошин О.А.
Поправка №195: частина 1 поправки №195 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту:"Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України.";частина 2 поправки №195 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення:а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -822- Волошин О.А.
Поправка №194: частина 1 поправки №1194 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту:"Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №194 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -823- Волошин О.А.
Поправка №193: частина 1 поправки №193 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту:"Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України.";частина 2 поправки №1193 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -824- Волошин О.А.
Поправка №192:частина 1 поправки №192 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту:"Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України.";частина 2 поправки №192 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -825- Волошин О.А.
Поправка №191: частина 1 поправки №191 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №191:»Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -826- Волошин О.А.
Поправка №190: частина 1 поправки №190 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №190 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -827- Волошин О.А.
Поправка №189: частина 1 поправки №189 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту:"Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №189 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -828- Волошин О.А.
Поправка №188: частина 1 поправки №188 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №188 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -829- Волошин О.А.
Поправка №187: частина 1 поправки №187 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України.";частина 2 поправки №187 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -830- Волошин О.А.
Поправка №186: частина 1 поправки №186 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №186 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -831- Волошин О.А.
Поправка №185: частина 1 поправки №185 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №185: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -832- Волошин О.А.
Поправка №184: частина 1 поправки №184 «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту:"Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України.";частина 2 поправки №184 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -833- Волошин О.А.
Поправка №183: частина 1 поправки №183: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 6 такого змісту: "Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог частини 2 статті 130 забезпечується автоматизованими системами, котрі забезпечують уніфіковану взаємодію та обробку даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та іншими державними реєстрами. Даний порядок затверджується Кабінетом Міністрів України."; частина 2 поправки №183: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -834- Волошин О.А.
Поправка №182: частина 1 поправки №182: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №182: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -835- Волошин О.А.
Поправка №181:частина 1 поправки №181: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту:"Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №181: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -836- Волошин О.А.
Поправка №180: частина 1 поправки №180: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №180: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -837- Волошин О.А.
Поправка №179: частина 1 поправки №179: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №179: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -838- Волошин О.А.
Поправка №178: частина 1 поправки №178: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №178: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -839- Волошин О.А.
Поправка №177 частина 1 поправки №177: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №177: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -840- Волошин О.А.
Поправка №176: частина 1 поправки №176: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №176: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -841- Волошин О.А.
Поправка №175: частина 1 поправки №175: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №175: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -842- Волошин О.А.
Поправка №174:частина 1 поправки №174: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту:"Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №174: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -843- Волошин О.А.
Поправка №173: частина 1 поправки №173: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №173: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -844- Волошин О.А.
Поправка №172: частина 1 поправки №172: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №172 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -845- Волошин О.А.
Поправка №171: частина 1 поправки №171: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту:"Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №171: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -846- Волошин О.А.
Поправка №170: частина 1 поправки №170: «Доповнити частину 2 статті 130 Земельного кодексу України новим абзацом 5 такого змісту: "Встановлення факту порушення вимог частини 2 статті 130 є підставою для безоплатного відчуження в постійне користування уповноваженою Кабінетом Міністрів України державною установою або організацією відповідного надлишку земель сільськогосподарського призначення. Вартість постійного користування такої набутої земельної ділянки складатиме 1% від її нормативної грошової оцінки за 365 днів користування. Дане положення не застосовується у випадку, якщо на момент переходу права власності не було порушено вимоги частини 2 статті 130 Земельного кодексу України."; частина 2 поправки №170: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -847- Волошин О.А.
Поправка №169: частина 1 поправки №169: «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити; частина 2 поправки №169: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -848- Волошин О.А.
Поправка №168: частина 1 поправки №168: «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити; частина 2 поправки №168: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -849- Волошин О.А.
Поправка №167: частина 1 поправки №167 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №167: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -850- Волошин О.А.
Поправка №166: частина 1 поправки №166 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №166: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -851- Волошин О.А.
Поправка №165: частина 1 поправки №165 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №165: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -852- Волошин О.А.
Поправка №164: частина 1 поправки №164 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №164: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -853- Волошин О.А.
Поправка №163: частина 1 поправки №163 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. ;частина 21 поправки №163: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -854- Волошин О.А.
Поправка №162: частина 1 поправки №162 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №162 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -855- Волошин О.А.
Поправка №161: частина 1 поправки №161 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. ;частина поправки №161 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -856- Волошин О.А.
Поправка №160: частина 1 поправки №160 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. ; частина 2 поправки №160 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -857- Волошин О.А.
Поправка №159: частина 1 поправки №159 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. ; частина 2 поправки №159: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -858- Волошин О.А.
Поправка №158: частина 1 поправки №158 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. ; частина 2 поправки №158 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -859- Волошин О.А.
Поправка №157: частина 1 поправки №157 «Абзац 6 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. ;частина 2 поправки №157: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -860- Волошин О.А.
Поправка №156: частина 1 поправки №156 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №156: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -861- Волошин О.А.
Поправка №155: частина 1 поправки №155 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №155 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -862- Волошин О.А.
Поправка №154: частина 1 поправки №154 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №154: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -863- Волошин О.А.
Поправка №153: частина 1 поправки №153 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №153: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -864- Волошин О.А.
Поправка №152: частина 1 поправки №152 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №152: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -865- Волошин О.А.
Поправка №151: частина 1 поправки №151 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №151 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями:"Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -866- Волошин О.А.
Поправка №150: частина 1 поправки №150 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №150: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -867- Волошин О.А.
Поправка №149: частина 1 поправки №149 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №149: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -868- Волошин О.А.
Поправка №148: частина 1 поправки №148 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №1148: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -869- Волошин О.А.
Поправка №147: частина 1 поправки №147 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №147: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -870- Волошин О.А.
Поправка №146 частина 1 поправки №146 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №146: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності."«.
 
Відхилено    
    -871- Волошин О.А.
Поправка №145: частина 1 поправки №145 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №145: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -872- Волошин О.А.
Поправка №144: частина 1 поправки №144 «Абзац 5 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України виключити. частина 2 поправки №144 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -873- Волошин О.А.
Поправка №143: частина 1 поправки №143 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції: "сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №143 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -874- Волошин О.А.
Поправка №142: частина 1 поправки №142 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:"сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №142: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Проведення та встановлення результатів Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення є обов’язковою вимогою для запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -875- Волошин О.А.
Поправка №141: частина 1 поправки №141 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:"сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №141 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "У разі встановлення Всеукраїнським референдумом з питання обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільськогосподарського призначення продовжується безстроково. До проведення такого Всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків). Протягом року з набуття чинності має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформацією стосовно усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -876- Волошин О.А.
Поправка №140: частина 1 поправки №140 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:"сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №140 «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "До встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення заборонено здійснення відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (в т.ч. передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застава, укладання договорів емфітевзису тощо) окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, договорів міни (різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків).Дія заборони продовжується якщо в результаті Всеукраїнського референдуму було встановлено підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -877- Волошин О.А.
Поправка №139: частина 1 поправки №139 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції: "сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №139: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення:а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -878- Волошин О.А.
Поправка №138: частина 1 поправки №138 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:"сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №138: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної чи фізичної особи до встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з питання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -879- Волошин О.А.
Поправка №137: частина 1 поправки №137 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції: "сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №137: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, можуть бути відчужені виключно в разі підтримання громадянами України через Всеукраїнський референдум вільного обігу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено    
    -880- Волошин О.А.
Поправка №136: частина 1 поправки №136 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:"сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №136: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно в разі підтримання рішення про запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на Всеукраїнському референдумі з цього питання."«.
 
Відхилено    
    -881- Волошин О.А.
Поправка №135: частина 1 поправки №135 «Абзац 4 частини 2 статті 130 викласти в такій редакції:"сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї фізичної особи або приватної юридичної особи не може перевищувати 0,01% усієї сукупності земель сільськогосподарського призначення України;"; частина 2 поправки №135: «Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення."«.
 
Відхилено