Кількість абзаців - 61 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144):
 
   1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
6. 1) у частині третій статті 12 слова "іншими законодавчими актами" замінити словами "законодавчими актам та іншими нормативно-правовими актами";
 
-1- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   1) у частині третій статті 12 слова "іншими законодавчими актами" замінити словами "законодавчими актами та іншими нормативно-правовими актами";
 
    -2- Тарута С.О.
Пункт перший частини першої розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
7. 2) абзац третій частини першої статті 51 виключити;
 
   2) абзац третій частини першої статті 51 виключити;
 
8. 3) у частині п’ятій статті 131 слово "законом" виключити;
 
-3- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом другим такого змісту:
"2. Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №3-4, ст. 27):
1) статтю 100 доповнити частиною третьою такого змісту:
3. Підприємства, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, сейсморозвідувальні роботи, власники спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, оператори телекомунікацій, мають право вимагати встановлення строкового оплатного земельного сервітуту без зміни цільового призначення відповідних земельних ділянок (крім земель природно-заповідного фонду, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення та водного фонду) в межах, необхідних для розміщення лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об'єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних ліній телекомунікацій та/або усунення їх пошкоджень, із обов'язковим відшкодування повного розміру втрат і збитків, які можуть бути заподіяні власникам і землекористувачам відповідних земельних ділянок.
Розмір плати за користування земельною ділянкою встановлюється у договорі сервітуту, який не може бути меншим за трикратний розмір земельного податку щодо відповідної земельної ділянки.
Форма Типового договору про встановлення земельного сервітуту для цілей розміщення лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об'єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних ліній телекомунікацій та/або усунення їх пошкоджень, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особи, які вимагають встановлення земельного сервітуту, зазначені у частині третій цієї статті, надсилають проект Типового договору про встановлення земельного сервітуту за місцезнаходженням власника (землекористувача) земельної ділянки згідно даних Державного земельного кадастру.
Якщо впродовж 15 календарних днів (землекористувач) земельної ділянки, повідомлений належним чином, не надав зауважень/заперечень до проекту договору, такий Типовий договір про встановлення земельного сервітуту вважається погодженим.
Якщо сторони не дійшли згоди з умов укладання договору сервітуту протягом 30 календарних днів з дати одержання проекту Типового договору власником (землекористувачем) земельної ділянки, питання щодо встановлення земельного сервітуту для цілей розміщення лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об'єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних ліній телекомунікацій та/або усунення їх пошкоджень вирішуються у судовому порядку у формі спрощеного позовного провадження."
 
Відхилено   3) у частині п’ятій статті 131 слово "законом" виключити;
 
9. 2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
   2. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
 
10. 1) у частині першій статті 4:
 
-4- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   1) у частині першій статті 4:
 
11. абзаци третій та десятий виключити;
 
-5- Княжицький М.Л.
В підпункті 1 пункту 2 розділу І проекту Закону, яким абзаци третій та десятий частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключаються, слова "абзаци третій та десятий виключити" замінити словами "абзац третій виключити";
 
Відхилено   абзац десятий виключити;
 
    -6- Тарута С.О.
Абзац другий пункту першого частини другої розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -7- Підласа Р.А.
У абзаці другому пп. 1 п. 2 розділу І проекту слова "третій та" виключити;
 
Враховано    
12. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
13. "Дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а також перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
-8- Батенко Т.І.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту після слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова "відповідно до закону".
 
Відхилено   "Перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
    -9- Тарута С.О.
Абзац четвертий пункту першого частини другого розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а також перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру визначаються Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -10- Підласа Р.А.
Абзац четвертий пп. 1 п. 2 розділу І проекту викласти у наступній редакції:
"Перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано    
    -11- Княжицький М.Л.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу 1 проекту Закону, яким частина перша статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" доповнюється новим абзацом, викласти в такій редакції:
"Дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
Відхилено    
14. 2) у статті 4-1:
 
      
15. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
-12- Підласа Р.А.
Абзац другий пп. 2 п. 2 розділу І проекту виключити;
 
Враховано      
16. "У разі надання документів дозвільного характеру органами місцевого самоврядування порядок проведення дозвільно-погоджувальної процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру встановлюється їх рішенням, а у випадках передбачених законом, - на підставі типових порядків затверджених Кабінетом Міністрів України.";
 
-13- Підласа Р.А.
Абзац третій пп.2 п.2 розділу І проекту виключити;
 
Враховано      
17. абзац восьмий частини чотирнадцятої виключити;
 
   2) абзац восьмий частини чотирнадцятої статті 4-1 виключити.
 
18. 3) У частині п’ятій статті 9-1 після слів "в межах повноважень та в порядку, передбачених" слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
-14- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -15- Тарута С.О.
Пункт третій частини другої розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -16- Підласа Р.А.
пп. 3 п. 2 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -17- Княжицький М.Л.
підпункт 3 пункту 2 розділу 1 проекту Закону, яким вносяться зміни в частину п’яту статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", вилучити, оскільки повноваження державних органів, в тому числі під час здійснення контролю, визначаються Законом, що відповідає статті 19 Конституції України;
 
Враховано    
19. 3. Закон України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409):
 
   3. У Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 3, ст. 30):
 
20. 1) в пункті 3 частини першої статті 1 слова "відповідно до закону" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
-18- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -19- Підласа Р.А.
пп. 1 п. 3 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
21. 2) у статті 5:
 
-20- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   1) у статті 5:
 
22. пункти 1, 2 та 3 частини першої виключити;
 
-21- Білозір Л.М.
У статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №32, ст. 409):
Пункти 1, 2 та 3 частини першої викласти у такій редакції:
"1) найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання;
2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.".
 
Враховано частково   пункт 3 частини першої виключити;
 
    -22- Підласа Р.А.
У абзаці другому пп. 2 п. 3 розділу І проекту слова та знаки "пункти 1, 2 та 3" замінити на слова та знаки "пункт 3";
 
Враховано    
    -23- Княжицький М.Л.
в підпункті 2 пункту 3 розділу 1 проекту Закону, яким вносяться зміни до частини першої статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" абзац другий викласти у такій редакції:
"пункти 1 та 3 частини першої виключити;
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
"2) повноваження суб’єкта надання адміністративної послуги щодо надання адміністративної послуги;";
 
Відхилено    
23. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
24. "2. Найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання, суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги, а також перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
-24- Батенко Т.І.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту після слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова "відповідно до закону".
 
Відхилено   "2. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
    -25- Підласа Р.А.
Абзац четвертий пп. 2 п. 3 розділу І проекту викласти у наступній редакції:
"Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано    
    -26- Княжицький М.Л.
в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 3 розділу 1 проекту Закону, яким частина друга статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" викладається в новій редакції, слова "та його повноваження щодо надання адміністративної послуги" вилучити;
 
Враховано по суті   
25. 3) у статті 8:
 
-27- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено      
26. у частині першій слова "яку він надає відповідно до закону" виключити;
 
   2) у частині першій статті 8 слова "яку він надає відповідно до закону" виключити;
 
27. у частинах другій та третій слова "відповідно до закону" виключити;
 
-28- Підласа Р.А.
Абзац третій пп. 3 п. 3 розділу І проекту виключити;
 
Враховано      
28. 4) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
29. у частині п’ятій слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
-29- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 4 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   у частині п’ятій слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
    -30- Батенко Т.І.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 3 розділу І законопроекту після слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова "відповідно до закону".
 
Відхилено    
30. у частині шостій слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
-31- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац третій підпункту 4 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   у частині шостій слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
31. у частині сьомій друге речення викласти у такій редакції:
 
      
32. "Якщо відомості, що містяться в документах, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги суб’єкт звернення подає, зокрема:";
 
-32- Підласа Р.А.
Абзац п'ятий пп. 4 п. 3 розділу І після слів "що містяться в документах" та перед словами та знаками ", не внесені до відповідних інформаційних. Баз." Доповнити словами та знаками ", необхідних для отримання адміністративної послуги";
 
Враховано частково   друге речення абзацу першого частини сьомої викласти в такій редакції: "Якщо відомості, що містяться в документах, необхідних для отримання адміністративної послуги, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення подає, зокрема";
 
33. 5) в пункті 6 частини четвертої статті 13 слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
-33- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   4) у пункті 6 частини четвертої статті 13 слова "у випадках, передбачених законом" виключити;
 
    -34- Підласа Р.А.
Пп. 5 п. 3 розділу І проекту викласти у наступній редакції:
"в пункті 6 частини четвертої статті 13 слова "у випадках, передбачених законом" виключити;
 
Враховано    
34. 6) у частинах першій – четвертій статті 19 слова "відповідно до закону" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
-35- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 6 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   5) у частинах першій – четвертій статті 19 слова "відповідно до закону" виключити.
 
    -36- Підласа Р.А.
пп. 6 п. 3 розділу І проекту викласти у наступній редакції:
"у частинах першій – четвертій статті 19 слова "відповідно до закону" виключити";
 
Враховано    
35. 4. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   4. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 2, ст. 17; 2017 р., № 27-28, ст. 312; 2019 р., № 47, ст. 310):
 
36. 1) у частині першій статті 1:
 
-37- Підласа Р.А.
пп. 1 п. 4 розділу І проекту виключити;
 
Враховано      
37. в пункті 4 слова "іншого уповноваженого законом органу державної влади," виключити;
 
      
38. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
-38- Тарута С.О.
Абзац третій пункту першого частини четвертої розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
39. "7) орган ліцензування - орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, визначений Кабінетом Міністрів України.";
 
-39- Батенко Т.І.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 4 розділу І законопроекту після слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова "відповідно до закону".
 
Відхилено      
    -40- Тарута С.О.
Абзац четвертий пункту першого частини четвертої розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
40. 2) у статті 2:
 
      
41. в абзаці другому частини п’ятої слова "або інший орган державної влади у випадках, встановлених законом," виключити;
 
-41- Підласа Р.А.
Абзац другий пп. 2 п. 4 розділу І викласти у наступній редакції:
"в абзаці другому частини п'ятої слова та знаки "у випадках, встановлених" замінити словом "уповноважений";
 
Враховано   1) в абзаці другому частини п'ятої статті 2 слова "у випадках, встановлених" замінити словом "уповноважений";
 
42. 3) в пункті 3 частини першої статті 4 слова "та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами" замінити словами "органами ліцензування";
 
-42- Підласа Р.А.
пп. 3 п. 4 розділу І проекту виключити;
 
Враховано      
43. 4) у статті 6:
 
-43- Підласа Р.А.
пп. 4 п. 4 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
44. абзац другий частини першої виключити;
 
      
45. в пункті 1 частини другої слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
-44- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац третій підпункту 4 пункту 4 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -45- Княжицький М.Л.
абзац третій підпункту 4 пункту 4 розділу 1 проекту Закону, яким вносяться зміни до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", вилучити;
 
Враховано    
46. в пункті 2 частини п’ятої слова "відповідно законом чи" виключити;
 
      
47. 5) у частині другій статті 9 слова ", що є центральним органом виконавчої влади," та ", крім випадків, визначених законом" виключити;
 
-46- Підласа Р.А.
пп. 5 п. 4 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -47- Бєлькова О.В.
У підпункті 5 пункту 4 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", слова "та ", крім випадків, визначених законом" виключити.
 
Відхилено    
48. 6) у статті 11:
 
-48- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -49- Княжицький М.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу 1 проекту Закону, яким вносяться зміни до статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", вилучити;
 
Враховано    
49. в пункті 2 частини п’ятої слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
      
50. 7) пункт 7 частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
 
-50- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 7 пункту 4 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -51- Княжицький М.Л.
підпункт 7 пункту 4 розділу 1 проекту Закону, яким вносяться зміни до статті 17 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", вилучити.
 
Враховано    
51. "7) інші документи, подання яких передбачено законодавством".
 
-52- Підласа Р.А.
Доповнити п. 4 новим підпунктом такого змісту:
"частину 11 статті 13 викласти у наступній редакції:
"Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді шляхом запису про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в ліцензійному реєстрі органу ліцензування.;"
 
Враховано   2) частину одинадцяту статті 13 викласти в такій редакції:
"11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді шляхом внесення запису про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання до ліцензійного реєстру органу ліцензування";
3) частини п'яту і вісімнадцяту статті 16 доповнити словами "або за допомогою засобів комунікації, передбачених законодавством України".
 
    -53- Підласа Р.А.
Доповнити п. 4 новим підпунктом такого змісту:
"у статті 16:
Частину п'яту після слів "шляхом направлення йому рекомендованого листа" доповнити словами "або за допомогою засобів комунікації, передбачених чинним законодавством України";
Частину вісімнадцяту після слів "шляхом направлення йому рекомендованого листа" доповнити словами "або за допомогою засобів комунікації, передбачених чинним законодавством України";".
 
Враховано    
    -54- Борзова І.Н.
Доповнити частину дев'ятнадцяту статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., №46, ст. 345 із наступними змінами), новим абзацом, такого змісту:
"суб'єктами господарювання всіх форм власності при веденні сільського господарства виключно для власних потреб".
 
Відхилено    
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
55. підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України для приведення їх у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України для приведення їх у відповідність із цим Законом;
 
56. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
58. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
-55- Підласа Р.А.
1) Розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом третім такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік".
 
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
 
    -56- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом третім такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Типовий договір про встановлення земельного сервітуту для цілей розміщення лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об'єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних лінії телекомунікацій та/або усунення їх пошкоджень.".
 
Відхилено    
59. Голова
 
   Голова
 
60. Верховної Ради України

   Верховної Ради України