Кількість абзаців - 283 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 1996 р., N 31, ст.145), виклавши його у такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 1996 р., N 31, ст.145; 1999 р., № 34. ст. 274), виклавши його у такій редакції:  
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону праці      "ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону праці  
4. Цей Закон визначає основні положення реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.   -1- Стоян О.М.
Преамбулу Закону викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні".  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.  
    -2- Шаров І.Ф.
Термін "роботодавець", "працівник" розшифрувати у преамбулі  
Відхилено    
    -3- Беспалий Б.Я.
Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади". Аналогічно у всьому тексті закону  
Враховано редакційно    
    -4- Заплатинський В.М.
У тексті законопроекту замінити термін „громадянин" на терміни „фізична особа" або „працівник" враховуючи її змістовне навантаження  
Враховано    
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Поняття охорони праці      Стаття 1. Поняття охорони праці.  
7. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.   -5- Акопян В.Г.
Статтю 1 доповнити наступними термінами: "Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності господарювання, і фізичні особи, які використовують найману працю". "Працівник - особа, працююча на підприємстві, в організації, установі та виконуюча обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)".  
Відхилено   Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.  
    -6- Заплатинський В.М.
Назву статті 1 викласти у редакції „Визначення понять і термінів"  
Відхилено    
8. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
9. Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності (далі - підприємство), фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх громадян, які працюють за наймом.   -7- Стоян О.М.
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Дія Закону поширюється на: осіб, які працюють за трудовим договором на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності, у фізичних осіб, які використовують найману працю (далі - підприємства); власників підприємств або уповноважених ними осіб чи органів, та фізичних осіб, які використовують найману працю (далі - роботодавці); осіб, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, але були залучені до роботи на підставі договорів цивільно-правового характеру як з громадянами, так і з тими юридичними особами, де працюють, проходять навчання або службу зазначені громадяни; осіб, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами".  
Враховано редакційно   Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності (далі - підприємство), фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працівників, а також громадян, залучених до праці на цих підприємствах, установах, організаціях (далі - працівник).  
    -8- Волков О.М.
Викласти статтю 2 у такій редакції: "Стаття 2. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності вдалі - підприємство), фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а також на всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють за наймом." Обґрунтування. Згідно статті 43 Конституції України "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці". Тому не можна обмежувати сферу дії цього Закону тільки громадянами України, як це випливає з чинної редакції статті. Крім того, не можна погодитися з тим, що цей Закон не поширюється на об'єднання громадян та релігійні організації, які також використовують найману працю.  
Враховано редакційно    
    -9- Шаров І.Ф.
В кінці частини першої статті 2 слово "громадян" замінити на "осіб".  
Враховано редакційно    
    -10- Акопян В.Г.
В частині першій статті 2 після слів "та на всіх" вилучити слово "громадян" і замінити його на слово "осіб, що працюють за наймом"  
Відхилено    
10. Дія Закону не поширюється на об'єднання громадян та релігійні організації.   -11- Шаров І.Ф.
В частині другій статті 2 слово "не" замінити на "також".  
Відхилено Обґрунтування: Закон України "Про охорону праці" регулює трудові відносини   
    -12- Акопян В.Г.
Частину другу статті 2 - вилучити.  
Враховано    
11. Стаття 3. Законодавство про охорону праці      Стаття 3. Законодавство про охорону праці  
12. Законодавство про охорону праці складається з Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", цього Закону та інших нормативно-правових актів.   -13- Стоян О.М.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції: "Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та інших нормативно-правових актів".  
Враховано   Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.  
    -14- Заплатинський В.М.
Наприкінці частини першої статті 3 слова „інших нормативно-правових актів" замінити словами „прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів".  
Враховано    
    -15- Беспалий Б.Я.
Наприкінці частини першої статті 3 доповнити її текстом ", що не повинні їм суперечити"  
Враховано редакційно    
13. У разі наявності міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, де встановлено більш високі вимоги до охорони праці, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.   -16- Стоян О.М.
Частину другу статті 3 викласти у такій редакції: „У разі наявності договорів або угод, в яких бере участь Україна, і якими встановлено більш високі вимоги до охорони праці, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються вимоги міжнародного договору або угоди".  
Враховано редакційно   Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.  
    -17- Беспалий Б.Я.
В частині другій статті 3 текст "більш високі" замінити словом "інші".  
Враховано редакційно    
    -18- Миримський Л.Ю.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору"  
Враховано    
14. Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці      Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці  
15. Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.      Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.  
16. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:      Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:  
17. пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;      пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;  
18. підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;   -19- Акопян В.Г.
Абзац другий частини другої статті 4 - вилучити.  
Відхилено Обґрунтування: це один із шляхів для забезпечення прав людини на безпечні умови праці.  підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;  
19. комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;      комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;  
20. соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;   -20- Стоян О.М.
П'ятий абзац частини другої статті 4 викласти у такій редакції: "соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали на виробництві від нещасних випадків та професійних захворювань, а також сім'ям загиблих на виробництві".  
Відхилено Обґрунтування: Закон регулює взаємовідносини роботодавця та працівника, соціальний захист їх сімей міститься в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності "  соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;  
21. встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності;      встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності;  
22. адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;      адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;  
23. використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залученні добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;      використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залученні добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;  
24. інформування населення, навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;   -21- Стоян О.М.
дев'ятий абзац частини другої статті 4 після слів "інформування населення" доповнити словом "здійснення"... далі за текстом.  
Враховано редакційно   інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;  
25. забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій, громадських об'єднань, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівні;   -22- Беспалий Б.Я.
У пункті дев"ятому частини другої статті 4 текст "громадських об'єднань" замінити текстом "об'єднань громадян".  
Враховано   забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівні;  
26. сприяння розвитку соціального партнерства;   -23- Шаров І.Ф.
Абзац одинадцятий частини другої статті 4 вилучити  
Враховано    
27. використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.      використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.  
28. Розділ ІІ. ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ ПРАЦІ   -24- Заплатинський В.М.
В назві розділу ІІ, статті 5 вилучити слово "Громадян".  
Враховано   Розділ ІІ. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ  
29. Стаття 5. Права громадян на охорону праці під час укладання трудового договору      Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору  
30. Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законам та іншим нормативно-правовим актам про охорону праці.   -25- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 5 Текст "які не відповідають" замінити словами "що суперечать"  
Враховано   Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.  
    -26- Заплатинський В.М.
В частині першій статті 5 слова „нормативно-правовим атам з про охорону праці" замінити на „нормативно-правовим актам з охорони праці". Аналогічно у всьому тексті законопроекту.  
Враховано    
31. Під час укладання трудового договору (в письмовій чи усній формі, строкового чи на не визначений строк) власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - роботодавець), повинні поінформувати громадянина під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.   -27- Акопян В.Г.
В частині другій статті 5 після слів "укладання трудового договору (в письмовій)" вилучити слово "чи усній" і далі за текстом  
Враховано   Під час укладання трудового договору в письмовій формі роботодавець повинен поінформувати громадянина під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.  
    -28- Заплатинський В.М.
Частину другу статті 5 привести у відповідність до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності "  
Враховано    
32. Громадянину не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком та результатами психофізіологічної експертизи протипоказана йому за станом здоров'я.   -29- Стоян О.М.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "Громадянину не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я".  
Враховано редакційно   Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.  
    -30- Заплатинський В.М.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.".  
Враховано    
    -31- Волков О.М.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "Громадянину не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком та результатами психофізіологічної експертизи протипоказана йому за станом здоров'я. Перелік видів робіт, виконання яких може бути доручено громадянину лише за наявності психофізіологічної експертизи, визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я." Обґрунтування. Згідно частини третьої статті 5 громадянину не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком та результатами психофізіологічної експертизи протипоказана йому за станом здоров'я. Можливо в окремих випадках така експертиза і є необхідною, однак такі випадки повинні бути чітко визначені, оскільки стає можливим невиправдана відмова у наданні роботи 3 боку роботодавця або відмова у виконанні роботи з боку працівника на підставі відсутності відповідної експертизи. Зважаючи на це, пропонується доповнити статтю нормою, відповідно до якої всі види робіт, виконання яких може бути доручено громадянину лише за наявності психофізіологічної експертизи, мають бути чітко визначені уповноваженим органом.  
Враховано редакційно    
    -32- Шаров І.Ф.
В частині третій статті 5 вилучити слова "та результатами психофізіологічної експертизи".  
Враховано редакційно    
    -33- Акопян В.Г.
Частину третю статті 5 перенести до статті 6 "Права працівників на охорону праці під час роботи"  
Відхилено Обґрунтування: ці вимоги слід обумовити до того, як людина приступила до роботи   
    -34- Беспалий Б.Я.
В частині третій статті 5 виключити текст "та результатами психофізіологічної експертизи"  
Враховано редакційно    
33. Усі працівники згідно із законодавством підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.   -35- Шаров І.Ф.
Частину четверту статті 5 перенести до статті 6  
Відхилено Обґрунтування: ці права визначаються на етапі укладання трудового договору  Усі працівники згідно із законодавством підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.  
    -36- Беспалий Б.Я.
В частині четвертій статті 5 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено Обґрунтування: норма загальнообов'язкового страхування визначена не одним законом.   
34. Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи      Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи  
35. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці.   -37- Стоян О.М.
З частини першої статті 6 вилучити слова "законодавства та..." далі за текстом;  
Відхилено Обґрунтування: суперечить статті 43 Конституції  Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.  
    -38- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 6 виключити текст "та нормативно-правових актів"  
Враховано    
36. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася не передбачена трудовим договором виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника професійної спілки, членом якої він є, або уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. У разі виникнення трудового спору зазначене питання розглядається відповідним органом державного нагляду за охороною праці за участю представників профспілкового органу, об'єднання роботодавців та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).   -39- Стоян О.М.
З першого речення частини другої статті 6 вилучити слова "не передбачена трудовим договором..." далі за текстом;  
Враховано   Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.  
    -40- Хара В.Г.
У частині другій статті 6 виключити останнє речення, як таке, що суперечить вимогам статті 121 Кодексу законів про працю України в якій прямо передбачені органи, що розглядають трудові спори  
Враховано    
37. За період простою з причин, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.   -41- Заплатинський В.М.
У частині третій статті 6 після слів „За період простою з причин," доповнити словами „передбачених частиною другою цієї статті,"  
Враховано   За період простою з причин, передбачених частиною другої цієї статті, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.  
38. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.      Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.  
39. Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та за свій рахунок організувати і провести навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.   -42- Стоян О.М.
Частину п'яту статті 6 після слів "роботодавець повинен" доповнити словами "за згодою працівника перевести його..." далі за текстом.  
Враховано   Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства  
    -43- Беспалий Б.Я.
В частині п"ятій статті 6 виключити текст "та за свій рахунок організувати і провести навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства".  
Враховано редакційно    
    -44- Заплатинський В.М.
Наприкінці частини п"ятої статті 6 слова „та за свій рахунок організувати і провести" замінити словами „організувати проведення".  
Враховано    
40. На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігається місце роботи, а також середній заробіток.      На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігається місце роботи, а також середній заробіток.  
41. Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці      Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці  
42. Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.   -45- Беспалий Б.Я.
В частині першій статті 7 після тексту "шкідливими умовами праці" доповнити текстом " (згідно переліку визначеному Кабінетом Міністрів України)"  
Відхилено Обґрунтування: зазначені переліки затверджено МОЗ, чинні на території України з 1993 року  Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку.  
43. У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.      У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.  
44. Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.      Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.  
45. Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен своєчасно, не пізніш як за 2 місяці, інформувати працівника під розписку про зміни щодо виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.      Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.  
46. Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами      Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами  
47. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, що залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, які не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.   -46- Акопян В.Г.
В частині першій статті 8 наприкінці останнього речення додати слова "службою з охорони праці"  
Відхилено Обґрунтування: роботодавець забезпечує засобами індивідуального захисту  На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, що залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, які не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.  
48. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів про охорону праці та колективного договору.      Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.  
49. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти, роботодавець зобов'язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.      У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти, роботодавець зобов'язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.  
50. Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.      Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.  
51. Стаття 9. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або у разі їх смерті      Стаття 9. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або у разі їх смерті  
52. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".   -47- Стоян О.М.
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Працівникові (членам сім'ї та утриманцям померлого) відшкодовується шкода, заподіяна йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов"язків, а у випадку настання стійкої втрати працездатності або смерті, внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, виплачується одноразова допомога. При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, не враховуються. Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлено стійку втрату працездатності, одноразова допомога виплачеється з розрахунку його середньомісячного заробітку за кожен відсоток втрати ним працездатності. У разі смерті потерпілого одноразова допомога виплачується в розмірі п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю та не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася протягом не більше як десятимісячного строку після смерті потерпілого. Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено відповідно до висновку комісії з розслідування нещасного випадку, але не більш як на 50 відсотків, Працівникові відшкодовується моральна шкода, якщо порушення його законних прав на належні, безпечні та здорові умови праці призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Потерпілому працівникові відшкодовуються втрати на лікування (в тому числі санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається у встановленому порядку. У разі зміни вартості життя розміри виплат відшкодування шкоди та одноразової допомоги підлягають перерахуванню згідно з законодавством. Розміри відшкодування шкоди та одноразової допомоги не підлягають оподаткуванню. Виплати щодо відшкодування шкоди та одноразової допомоги здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору. За працівниками, які втратили працездатність у зв"язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводиться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. Час перебування на інвалідеості у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах". Зазначена редакція статті 9 запропонована виходячи з того , що Закон України "Про охорону праці" є базовим щодо реалізації конституційного права громадян не тільки на здорові і безпечні умови праці на виробництві, а і на їх соціальний захист у разі повної, часткової, тимчасової втрати працездатності або втрати годувальника і саме в ньому повинні бути збережені всі соціальні гарантії, які в основному передбачені в статті 11 чинного Закону "Про охорону праці".  
Враховано частково   Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати додаткові виплати потерпілим та членам їх сімей відповідно до колективного чи трудового договору. За працівниками, які втратили працездатність у зв"язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводиться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. Час перебування на інвалідеості у зв"язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.  
53. Стаття 10. Охорона праці жінок      Стаття 10. Охорона праці жінок  
54. Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.      Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
55. Залучення жінок до роботи у нічний час не допускається, за винятком галузей і видів робіт, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.   -48- Заплатинський В.М.
Частину другу статті 10 вилучити  
Враховано    
56. Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.      Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.  
57. Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх      Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх  
58. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.      Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
59. Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.      Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.  
60. Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами із шкідливими або небезпечними умовами праці визначається положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.   -49- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 11 виключити текст "спеціально уповноваженим". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Відхилено   Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами із шкідливими або небезпечними умовами праці визначається положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
61. Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законодавством.      Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом.  
62. Стаття 12. Охорона праці інвалідів      Стаття 12. Охорона праці інвалідів  
63. Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.      Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників..  
64. У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.      У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.  
65. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час без їх згоди не допускається.   -50- Хара В.Г.
У частині третій статті 12 після слів "і робіт у нічний час" слова "без їх згоди" виключити.  
Враховано   Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час не допускається.  
66. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ      Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ  
67. Стаття 13. Управління охороною праці на виробництві та обов'язки роботодавця      Стаття 13. Управління охороною праці на виробництві та обов'язки роботодавця  
68. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.      Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.  
69. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:      З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:  
70. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;      створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;  
71. розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;      розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;  
72. забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;      забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;  
73. впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;      впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;  
74. забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;      забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;  
75. забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;      забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;  
76. організовує проведення аудиту з питань охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;   -51- Хара В.Г.
В абзаці восьмому частини другої статті 13 замість слів „аудиту з питань охорони праці" записати „аудит охорони праці" і далі за текстом  
Враховано   організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;  
77. розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти про охорону праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів про охорону праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства про охорону праці;      розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;  
78. здійснює постійний контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;      здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;  
79. організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівником у галузі охорони праці;      організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;  
80. вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків.   -52- Хара В.Г.
В абзаці дванадцятому частини другої статті 13 замість слів „надзвичайних ситуацій" записати „аварій" і далі за текстом  
Враховано   вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.  
81. Роботодавець безпосередньо несе відповідальність за порушення зазначених вимог.      Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.  
82. Стаття 14. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів про охорону праці      Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці  
83. Працівники зобов'язані:      Працівник зобов'язаний:  
84. дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;      дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;  
85. знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;      знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;  
86. проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.   -53- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 14 пункт після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.  
87. Працівники безпосередньо несуть відповідальність за порушення зазначених вимог.      Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.  
88. Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві      Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві  
89. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.   -54- Волков О.М.
Статтю 15 викласти у такій редакції: "Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві" Роботодавець, який має більше 50 найманих працівників,створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень з питань охорони праці мають право: Видавати керівникам структурних підрозділів підприємств чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів про охорону праці; Зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; Надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою відповідно до законодавства . Роботодавець, який має 50 або менше найманих працівників і який не створив служби охорони праці відповідно до частини першої цієї статті, покладає відповідні функції служби охорони праці на одного з працівників, який виконує ці функції за сумісництвом." Обґрунтування. Стаття 15 законопроекту зобов'язує роботодавців створити службу охорони праці на підприємствах, однак якщо для великих підприємств це виправдано, то для малих підприємств або фізичних осіб, що використовують найману працю ця норма не є прийнятною. У зв'язку з малою кількістю працюючих за наймом на таких підприємствах та у фізичних осіб створення на них служби охорони праці є недоцільним, а іноді й неможливим. Тому пропонується дозволити на малих підприємствах виконання цих функцій за сумісництвом без створення відповідної служби.  
Враховано частково Обгрунтування: Пропозиція містить норми Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. № 73, зареєстрованого Міністерством юстиції України 30 вересня 1993 р. № 140  На підприємстві з кількістю працюючих більше 50 осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
    -55- Беспалий Б.Я.
Частину першу статті 15 на початку доповнити текстом "на підприємствах з кількістю понад 50 працівників". Виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Враховано    
    -56- Заплатинський В.М.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції: „На підприємстві з кількістю працюючих більше 50 роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики"  
Враховано    
90. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.      Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.  
91. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.      Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.  
92. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень з питань охорони праці мають право:      Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:  
93. видавати керівникам структурних підрозділів підприємств чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;      видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;  
94. вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно - правових актів про охорону праці;   -57- Беспалий Б.Я.
В пункті другому частини другої статті 15 після тексту "які не пройшли" доповнити текстом "передбачених законодавством"  
Враховано   вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли, передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно - правових актів з охорони праці;  
95. зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;      зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;  
96. надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.      надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.  
97. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.      Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.  
98. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою відповідно до законодавства .   -58- Беспалий Б.Я.
Наприкінці частини шостої статті 15 виключити текст "відповідно до законодавства"  
Враховано   Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.  
99. Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства      Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства  
100. На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.   -59- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 16 текст "за рішенням трудового колективу" замінити текстом "згідно колективного договору"  
Відхилено Обґрунтування: таке рішення може бути прийнято загальними зборами.  З метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу на підприємстві може створюватися комісія з питань охорони праці.  
101. Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.      Комісія складається з представників роботодавця, профспілки, а у разі їх відсутності іншої уповноваженої працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
102. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.      Рішення комісії мають рекомендаційний характер.  
103. Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій      Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій  
104. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними медичними закладами, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.   -60- Стоян О.М.
У статті 17 останнє речення частини першої викласти у редакції: "Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та всеукраїнськими об'єднаннями профспілок".  
Враховано частково   Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров"я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законом за невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюється спеціально уповноваженим цетральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров"я за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною праці.  
    -61- Беспалий Б.Я.
В реченні першому частини першої статті 17 текст "за свої кошти забезпечити фінансування" перенести після тексту "на роботу) і".  
Відхилено Обґрунтування: роботодавець забезпечує періодичні огляди   
105. Роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.      Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.  
106. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:   -62- Беспалий Б.Я.
У першому абзаці частини третьої статті 17 виключити текст "за свій рахунок"  
Відхилено Обґрунтування: це питання пов'язане зі створенням безпечних умов праці, за яке відповідає роботодавець  Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:  
107. за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;      за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;  
108. за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.      за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.  
109. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.      За час проходження медичного огляду за працівниками зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.  
110. Стаття 18. Навчання з питань охорони праці      Стаття 18. Навчання з питань охорони праці  
111. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і відповідної поведінки у разі виникнення аварії.      Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правилам поведінки у разі виникнення аварії.  
112. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів про охорону праці.      Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.  
113. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.      Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
114. Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.   -63- Стоян О.М.
Частину четверту статті 18 доповнити словами: "за участю представників органів державного нагляду за охороною праці та всеукраїнських об'єднань профспілок"  
Враховано редакційно   Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.  
115. Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.      Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
116. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.      Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.  
117. У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.      У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.  
118. Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із спеціально уповноваженим державним органом з нагляду за охороною праці.      Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із державним органом з нагляду за охороною праці.  
119. Стаття 19. Фінансування охорони праці      Стаття 19. Фінансування охорони праці  
120. Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.      Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.  
121. Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат підприємства чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -64- Хара В.Г.
Після частини другої статтю 19 доповнити новою частиною в такій редакції: "Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, відраховувати на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції".  
Враховано , ротація частини другої та четвертої  Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням передбачається в Державному і місцевих бюджетах та виділяються окремим рядком. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці складають не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції.  
122. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, заходи з охорони праці здійснюються за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.   -65- Хара В.Г.
Частину третю статті 19 викласти в такій редакції: "Для підприємств, організацій і установ, які фінансуються з Державного бюджету, передбачити кошти на охорону праці в Державному або місцевих бюджетах не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці. Витрати на охорону праці, які передбачаються в Державному і місцевих бюджетах, виділяються окремою строкою."  
Враховано редакційно Друге речення пропозиції 1 у частині четвертій статті 19.  На підприємствах,що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в Державному або місцевих бюджетах і складають не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці  
123. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання національної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, здійснюється відповідно до законодавства.   -66- Стоян О.М.
Частину четверту статті 19 доповнити новим реченням такого змісту: „Витрати на охорону праці, що передбачаються в Державному і місцевих бюджетах, виділяються окремим рядком".  
Враховано ротація частини другої та четвертої  Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат підприємства чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
124. Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі      Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.  
125. У колективному договорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аварії і пожежі, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.      У колективному договорі, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аварії і пожежі, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.  
126. Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва      Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва  
127. Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів про охорону праці.      Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.  
128. Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці. Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.      Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.  
129. Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.   -67- Стоян О.М.
Статтю 21 доповнити новою частиною третьою такого змісту: "Проектні організації зобов'язані за власний рахунок здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об'єктів. Авторський нагляд здійснюється на підставі договору, який укладається між проектною організацією та роботодавцем". У зв'язку з цим частини третю-восьму закону вважати відповідно частинами четвертою-дев'ятою.  
Відхилено Обґрунтування: ці питання регулюються Державними будівельними нормами  Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -68- Заплатинський В.М.
В частині третій статті 21 після слів „на початок роботи" доповнити словами „та види робіт". Далі по тексту  
Враховано    
130. Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, прийняття їх в експлуатацію, видача дозволу на початок роботи підприємства (його філії, окремого виробництва) провадяться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.   -69- Хара В.Г.
З частини четвертої статті 21 вилучити слова „видача дозволу на початок роботи підприємства (його філії, окремого виробництва)". Далі по тексту.  
Враховано   Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, прийняття їх в експлуатацію провадяться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
131. У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, а також установа відповідного банку за поданням спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці протягом місяця вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства і закриття його розрахункових рахунків.      У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу посадові особи спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці мають право зупинити експлуатацію підприємства до усунення порушень вимог законодавства про охорону праці або звернутись до місцевого органу виконавчої влади з вимогою про скасування державної реєстрації цього підприємства.  
132. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, що чинні на території України.      Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.  
133. Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів проводиться за участю представників професійних спілок.      Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів проводиться за участю представників професійних спілок.  
134. Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гігієнічні норми та регламенти, методики їх визначення, засоби метрологічного контролю і які не мають відповідного гігієнічного висновку та не пройшли державної реєстрації (як небезпечний фактор) у встановленому порядку.   -70- Беспалий Б.Я.
У частині восьмій статті 21 після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством"  
Відхилено   Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин, у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.  
    -71- Заплатинський В.М.
Частину восьму статті 21 викласти в редакції: „Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин, у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації".  
Враховано    
135. Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій      Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій  
136. Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -72- Стоян О.М.
Статтю 22 викласти у такій редакції: "Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок та Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Розслідування нещасного випадку проводиться за участю представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці (якщо профспілка на підприємстві не створена). У розслідуванні має право брати участь потерпілий або його довірена особа. Спеціальне розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком, можливою інвалідністю і групових (з кількістю потерпілих двоє або більше осіб) проводиться уповноваженим на те органом державного нагляду за охороною праці за участю представників відповідних органів управління охороною праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків та профспілок або комісією із спеціального розслідування, що призначається рішенням Кабінету Міністрів України. Особливості спеціального розслідування нещасних випадків, що сталися на ядерних установках або під час аварій і катастроф 3 повітряними, морськими, річковими суднами, рухомим складом залізничного транспорту, визначаються законодавством. За підсумками розслідування нещасного випадку складається акт за встановленою формою, один примірник якого роботодавець зобов'язаний видати потерпілому або його довіреній особі не пізніше трьох діб 3 моменту закінчення розслідування. У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або його довіреної особи із змістом акта питання вирішується державним інспектором охорони праці, або іншою посадовою особою, рішення якої є обов'язковим для роботодавця. Представники профспілок та Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають право подати особам чи органам, які розглядають спір, свої висновки про причини нещасного випадку на виробництві. Професійне захворювання розслідується комісією під головуванням представника спеціально уповноваженого органу з питань гігієни праці, за результатами якого складається акт. Акт видається хворому або його довіреній особі не пізніше трьох діб після закінчення розслідування. У разі незгоди з актом розслідування нещасного випадку або професійного захворювання працівник або роботодавець можуть оскаржити його у судовому порядку".  
Відхилено . Обґрунтування: Порядок розслідування визначено Кабінетом Міністрів України  Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
137. За висновками роботи комісії з розслідування нещасного випадку, роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому або його довіреній особі не пізніше трьох діб з моменту закінчення розслідування.      За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.  
138. Акт про професійне захворювання видається роботодавцем хворому або його довіреній особі протягом трьох діб після закінчення розслідування цього захворювання комісією під головуванням представника спеціально уповноваженого державного органу з питань гігієни праці. У разі незгоди хворого або роботодавця з висновками відповідних лікувально-профілактичних установ чи закладів щодо зв'язку захворювання з умовами праці, зазначене питання вирішується в судовому порядку.   -73- Хара В.Г.
Частину третю статті 22 виключити, як таку, що визначає окремі моменти порядку розслідування професійного захворювання, а у частині 1 цієї статті встановлено, що Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій затверджується Кабінетом Міністрів України  
Враховано    
139. У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом, питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов'язковим для роботодавця.      У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом, питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов'язковим для роботодавця.  
140. Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці      Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці  
141. Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників, їх довірених осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів про охорону праці, та Фонд соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.      Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.  
142. Працівникам та/ або їхнім довіреним особам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і державного нагляду за охороною праці.   -74- Заплатинський В.М.
У частині другій стаття 23 слова „довіреним особам" замінити словом „пр4дставникам"  
Враховано   Працівникам та/ або їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і державного нагляду за охороною праці.  
143. Органи державного управління охороною праці у встановленому порядку інформують населення України, працівників про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання національної, галузевих чи регіональних програм з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров'я працівників.   -75- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 23 текст "державного управління охороною" замінити текстом "державної влади з питань охорони"  
Відхилено Обґрунтування: мова іде про функцію управління охороною праці.  Органи державного управління охороною праці у встановленому порядку інформують населення України, працівників про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих чи регіональних програм з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров'я працівників.  
144. На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці, форма якої погоджується спеціально уповноваженим державним органом з нагляду за охороною праці, професійними спілками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків.   -76- Беспалий Б.Я.
Частину четверту статті 23 викласти у редакції "Центральним органом виконавчої влади з питань охорони праці ведеться єдина державна статистична звітність за формою встановленою Кабінетом Міністрів України за погодженням з Фондом соціального страхування від нещасних випадків"  
Відхилено Обґрунтування: Це належить до повноважень Держкомстату  На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці, форма якої погоджується спеціально уповноваженим державним органом з нагляду за охороною праці, професійними спілками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків.  
145. Стаття 24. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці      Стаття 24. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці  
146. З метою об'єднання зусиль найманих працівників, учених, спеціалістів з охорони праці та окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань можуть створюватись асоціації, товариства, фонди та інші добровільні об'єднання громадян, що діють відповідно до законодавства.   -77- Беспалий Б.Я.
Наприкінці статті 24 слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   З метою об'єднання зусиль найманих працівників, учених, спеціалістів з охорони праці та окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань можуть створюватись асоціації, товариства, фонди та інші добровільні об'єднання громадян, що діють відповідно до закону.  
147. Розділ ІV. СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ      Розділ ІV. СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
148. Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці      Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці  
149. До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором.      До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором, угодою.  
150. Разі коли відповідних профілактичних заходів роботодавцем досягнуто належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності травматизму та професійної захворюваності, йому зменшується сума страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.   -78- Шаров І.Ф.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції: "Роботодавцю зменшується сума страхового внеску до фонду соціального страхування від нещасних випадків за умови досягнення належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності травматизму і професійної захворюваності внаслідок здійснення ним відповідних профілактичних заходів".  
Враховано редакційно   При розрахунку розміру страхового внеску для кожного підприємства Фондом соціального страхування від нещасних випадків за умови досягнення належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності травматизму і професійної захворюваності внаслідок здійснення роботодавцем відповідних профілактичних заходів може бути встановлено знижку до нього, або надбавку до розміру страхового внеску за високий рівень травматизму і професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці.  
    -79- Заплатинський В.М.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції: " При розрахунку розміру страхового внеску фондом соціального страхування від нещасного випадку за умови досягнення належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності травматизму і професійної захворюваності внаслідок здійснення ним відповідних профілактичних заходів може бути встановлено знижку до нього, або надбавку до розміру страхового внеску за високий рівень травматизму і професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці.".  
Враховано редакційно    
    -80- Заплатинський В.М.
Частину третю статті 25 виключити.  
Враховано    
151. За високий рівень травматизму і професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці роботодавець сплачує до Фонду соціального страхування від нещасних випадків страховий внесок у розмірі, що перевищує встановлений страховий тариф.       
152. Застосування знижок та надбавок, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, провадиться згідно з порядком визначення страхових тарифів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -81- Хара В.Г.
Частину четверту статті 25 викласти в такій редакції: „Розрахунок розміру страхового внеску із застосуванням знижок та надбавок для кожного підприємства передбаченою частиною другою цієї статті, провадиться відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".  
Враховано   Розрахунок розміру страхового внеску із застосуванням знижок та надбавок для кожного підприємства передбаченою частиною другою цієї статті, провадиться відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.  
153. Стаття 26. Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог щодо охорони праці   -82- Заплатинський В.М.
В статті 26 слово „підприємствам" замінити словами „юридичним". та слова "щодо охорони праці" замінити на слова "з охорони праці"  
Враховано   Стаття 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці  
154. Роботодавець зобов'язаний відшкодувати збитки іншим підприємствам, громадянам і державі на загальних підставах у зв'язку із заподіянням шкоди у разі порушення вимог щодо охорони праці.      Роботодавець зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні порушенням вимог з охорони праці іншим юридичним, фізичним особам і державі на загальних підставах.  
155. Роботодавець сплачує витрати на проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, на розслідування і проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку або професійного захворювання, на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності професійного захворювання, а також інші витрати, передбачені законодавством.      Роботодавець відшкодовує витрати на проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, на розслідування і проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку або професійного захворювання, на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності професійного захворювання, а також інші витрати, передбачені законодавством.  
156. Стаття 27. Штрафні санкції до підприємств, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників   -83- Хара В.Г.
Згідного з тематикою змісту статтю 27 перенести до розділу VІІІ законопроекту. В тексті статті окремо викласти фінансові санкції, які застосовуються до юридичних осіб та питання адміністративної відповідальності, до якої можуть притягатися посадові особи та працівники відповідно до закону.  
Враховано    
157. За порушення нормативно-правових актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці підприємства чи фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягуються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу в установленому порядку.       
158. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.       
159. Несплата підприємствами чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.       
160. Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи.       
161. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку.       
162. Кошти від застосування штрафних санкцій до підприємств чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, передбачених цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.       
163. Стаття 28. Відшкодування шкоди у разі ліквідації підприємства чи припинення використання фізичною особою відповідно до законодавства найманої праці   -84- Хара В.Г.
Статтю 28 виключити, оскільки питання які вона містить, вирішені в Законі України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"  
Враховано    
164. У разі ліквідації підприємства чи припинення використання фізичною особою відповідно до законодавства найманої праці, відшкодування шкоди, заподіяної іншим підприємствам, державі або громадянам порушенням вимог щодо охорони праці, аваріями, нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, провадиться у порядку, передбаченому законодавством.   -85- Беспалий Б.Я.
Наприкінці статті 28 слово "законодавством " замінити словом "законом".  
Статтю вилучено   
165. Розділ V. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ      Розділ V. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  
166. Стаття 29. Документи, що належать до нормативно-правових актів про охорону праці      Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів про охорону праці  
167. Нормативно-правові акти про охорону праці - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання.   -86- Беспалий Б.Я.
Статтю 29 після тексту "документи, яким" доповнити словом "законом"  
Відхилено Обґрунтування: такі нормативно-правові акти затверджуються наказом  Нормативно-правові акти про охорону праці - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання.  
    -87- Заплатинський В.М.
В статті 29 слова „яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання." замінити словами „обов'язкові для виконання."  
Відхилено    
168. Стаття 30. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів про охорону праці      Стаття 28. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів про охорону праці  
169. Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів про охорону праці проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.      Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів про охорону праці проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.  
170. Санітарні правила та норми затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.      Санітарні правила та норми затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
171. Нормативно-правові акти про охорону праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років.      Нормативно-правові акти про охорону праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років.  
172. Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.      Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.  
173. Стаття 31. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів про охорону праці      Стаття 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів про охорону праці  
174. У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. За згодою працівників, яких це стосується, він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.   -88- Стоян О.М.
З другого речення частини першої статті 31 виключити слова: "за згодою працівників, яких це стосується..." далі за текстом.  
Враховано   У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.  
175. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає мотивування роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх повноту і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування відповідного нормативу з охорони праці.   -89- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 31 виключити текст ", як виняток,"  
Відхилено Обґрунтування: правила обов'язкові для виконання, роботодавцю дають термін для виконання вимог в повному обсязі  Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів про охорону праці.  
176. Роботодавець повідомляє заінтересованих працівників про рішення зазначеного органу державного нагляду за охороною праці.   -90- Хара В.Г.
У частині третій статті 31 слово „повідомляє" замінити словами „зобов'язаний невідкладно повідомити"  
Враховано   Роботодавець зобов'язаний невідкладно повідомити заінтересованих працівників про рішення зазначеного органу державного нагляду за охороною праці.  
177. Стаття 32. Поширення дії нормативно-правових актів про охорону праці на сферу трудового і професійного навчання      Стаття 30. Поширення дії нормативно-правових актів про охорону праці на сферу трудового і професійного навчання  
178. Нормативно-правові акти про охорону праці є обов'язковими для виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання, облаштованих у будь-яких навчальних закладах.      Нормативно-правові акти про охорону праці є обов'язковими для виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання, облаштованих у будь-яких навчальних закладах.  
179. Організація охорони праці на зазначених об'єктах, а також порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами під час трудового та професійного навчання у навчальних закладах визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки за погодженням з відповідним профспілковим органом.      Організація охорони праці на зазначених об'єктах, а також порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами під час трудового та професійного навчання у навчальних закладах визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки за погодженням з відповідним профспілковим органом.  
180. До учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їх персоналу, застосовується законодавство про охорону праці у такому ж порядку, що й до працівників підприємства.      До учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їх персоналу, застосовується законодавство про охорону праці у такому ж порядку, що й до працівників підприємства.  
181. Розділ VІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ      Розділ VІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  
182. Стаття 33. Органи державного управління охороною праці      Стаття 31. Органи державного управління охороною праці  
183. Державне управління охороною праці здійснюють:      Державне управління охороною праці здійснюють:  
184. Кабінет Міністрів України;      Кабінет Міністрів України;  
185. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;  
186. спеціально уповноважений державний орган з нагляду за охороною праці;   -91- Хара В.Г.
З абзацу четвертого статті 33 та в тексті законопроекту в цілому, де це необхідно, виключити слова "спеціально уповноважений", як такі, що не вживаються в розділі VІ Конституції України  
Враховано   Спеціально уповноважений державний орган з нагляду за охороною праці;  
187. міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;      міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;  
188. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;      Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.  
189. Стаття 34. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці      Стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці  
190. Кабінет Міністрів України:   -92- Стоян О.М.
Частину першу статті 34 доповнити абзацами такого змісту: "визначає порядок створення фондів охорони праці підприємств та використання їх коштів; Приймає інші рішення, спрямовані на забезпечення прав громадян в сфері охорони праці та соціального захисту потерпілих на виробництві".  
Відхилено Обґрунтування: див. статтю 19.  Кабінет Міністрів України:  
191. забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;      забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;  
192. подає на затвердження до Верховної Ради України національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;   -93- Миримський Л.Ю.
У статтях 34 та 35 слова "національна програма" замінити словами "загальнодержавна програма"  
Враховано   подає на затвердження Верховної Ради України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;  
193. спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці;      спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці;  
194. встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці.      встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці.  
195. З метою координації діяльності органів державного управління охороною праці створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України.   -94- Беспалий Б.Я.
Частину другу статті 34 виключити.  
Відхилено Обґрунтування: через Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення реалізується функція державного управління охороною праці.  З метою координації діяльності органів державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України.  
196. Стаття 35. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці      Стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці  
197. 1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:      Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:  
198. проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;      проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;  
199. розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;   -95- Стоян О.М.
В третій абзац частини першої статті 35 після слова "розробляють" додати слова "за участю всеукраїнських об'єднань профспілок..." далі по тексту  
Враховано редакційно   розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок;  
200. здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;      здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;  
201. укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;      укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;  
202. беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів про охорону праці;      беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів про охорону праці;  
203. організовують у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці;   -96- Беспалий Б.Я.
У пункт шостому частини першої статті 35 виключити текст "у встановленому порядку".  
Враховано   організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці;  
204. створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи;      створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи;  
205. здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.      здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.  
206. Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади створюються структурні підрозділи з охорони праці.      Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади створюються структурні підрозділи з охорони праці.  
207. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики:      2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики:  
208. 1) забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці;      1) забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням санітарно-епідеміологічних служб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці;  
209. 2) через спеціально уповноважений державний орган з нагляду за охороною праці:      2) через державний орган з нагляду за охороною праці:  
210. здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;      здійснює комплексне державне управління охороною праці, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;  
211. розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;      розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;  
212. здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти про охорону праці або зміни і доповнення до них;      здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти про охорону праці та зміни до них;  
213. координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;      координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;  
214. одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості та інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;      одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань;  
215. бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення і поступового наближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних та європейських норм.   -97- Беспалий Б.Я.
У підпункті 6 (останньому) пункту другого частини другої статті 35 текст "і угод" замінити текстом "визнаних Україною обов'язковими"  
Враховано редакційно   бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення і поступового наближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних та європейських норм.  
    -98- Заплатинський В.М.
Упідпункті шостому пункту другого частини другої статті 35 після слів "міжнародних договорів" записати "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,". Далі по тексту.  
Враховано    
216. Рішення, прийняті спеціально уповноваженим державним органом з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.      Рішення, прийняті спеціально уповноваженим державним органом з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.  
217. Стаття 36. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці      Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці  
218. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій:      Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації в межах їх компетенції  
219. забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони праці;      забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони праці;  
220. формують за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;      формують за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;  
221. забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці;      забезпечують соціальний захист працівників, зокрема зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці;  
222. вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;      вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;  
223. здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці.      здійснюють контроль за додержанням роботодавцями нормативно-правових актів про охорону праці.  
224. Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.      Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що здійснюють свою діяльність згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
225. Стаття 37. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці      Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці  
226. Органи місцевого самоврядування у межах відповідних територій:   -99- Хара В.Г.
В абзаці першому частини першої статті 37 слова „відповідних територій" замінити словами „своєї компетенції"  
Враховано   Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:  
227. затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;   -100- Беспалий Б.Я.
У пункт першому частини першої статті 37 слово "регіональні" замінити словом "місцеві"  
Враховано   затверджують цільові місцеві програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;  
228. приймають рішення щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.   -101- Заплатинський В.М.
У пункті першому частини першої статті 37 слова "регіональних (комунальних)" виключити.  
Враховано   приймають рішення щодо створення аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.  
    -102- Беспалий Б.Я.
У пункті другому частини першої статті 37 текст "регіональних (комунальних)" замінити словом "комунальних".  
Враховано редакційно    
229. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах.      Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах.  
230. Для виконання функцій, зазначених у частині другій цієї статті, сільська, селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.      Для виконання функцій, зазначених у частині другій цієї статті, сільська, селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.  
231. Стаття 38. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці      Стаття 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці  
232. Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанням функцій в їх апаратах створюються служби охорони праці.      Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанням функцій в їх апаратах створюються служби охорони праці.  
233. Стаття 39. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці      Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці  
234. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах національної та інших програм з цих питань і проводяться Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, іншими науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами та організаціями, вищими навчальними закладами та фахівцями.   -103- Беспалий Б.Я.
У статті 39 виключити текст "Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, іншими"  
Відхилено Обґрунтування: Національний науково-дослідний інститут створено для зазначених цілей, не виключається участь інших організацій.  Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах загальнодержавної та інших програм з цих питань і проводяться Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, іншими науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами та організаціями, вищими навчальними закладами та фахівцями.  
235. Розділ VІІ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ      Розділ VІІ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  
236. Стаття 40. Органи державного нагляду за охороною праці      Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці  
237. Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:      Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:  
238. спеціально уповноважений державний орган з нагляду за охороною праці;      спеціально уповноважений державний орган з нагляду за охороною праці;  
239. спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань радіаційної безпеки;  
240. спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань пожежної безпеки;  
241. спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
242. Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування.   -104- Заплатинський В.М.
В частині другій статті 40 наприкінці речення після слів „органів місцевого самоврядування" добавити слова „їм не підзвітні і не підконтрольні."  
Враховано   Органи державного нагляду за охороною праці у своїй діяльності незалежні від суб'єктів підприємництва, громадських організацій, політичних партій, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.  
243. Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законами України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України.      Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється законами України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.  
244. Стаття 41. Права і відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці      Стаття 39. Права посадових осіб спеціально уповноваженого органу з державного нагляду за охороною праці  
245. Права посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, зазначених у статті 40 (крім спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці), визначено Законами України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".   -105- Хара В.Г.
Частину 1 статті 41 виключити, оскільки вона дублює положення частини 3 статті 40, з назви статті вилучити слова „і відповідальність" тому, що в статті викладені лише права посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці  
Враховано    
246. Посадові особи спеціально уповноважених державних органів з нагляду за охороною праці мають право:      Посадові особи спеціально уповноваженого органу з державного нагляду за охороною праці та його територіальних органів мають право:  
247. безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;      безперешкодно відвідувати підприємства (об'єкти), фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;  
248. одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;      одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи до їх усунення;  
249. видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, фізичним особам, які відповідно до законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;      видавати в установленому порядку роботодавцям та іншим посадовим особам підприємств, фізичним особам, які відповідно до законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;  
250. забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;      зупиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників;  
251. притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні нормативно-правових актів про охорону праці;      накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні нормативно-правових актів про охорону праці на підставі документального оформлення цих порушень;  
252. надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.      надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.  
253. Рішення посадових осіб спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці за необхідності обгрунтовуються результатами роботи та висновками експертно-технічних центрів, дослідних, випробувальних лабораторій та інших підрозділів (груп) технічної підтримки, що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють згідно із законодавством як незалежні експертні організації. Наукова підтримка наглядової діяльності здійснюється Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, іншими науково-дослідними установами.      Рішення посадових осіб спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці за необхідності обґрунтовуються результатами роботи та висновками експертно-технічних центрів, дослідних, випробувальних лабораторій та інших підрозділів (груп) технічної підтримки, що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють згідно із законодавством як незалежні експертні організації. Наукова підтримка наглядової діяльності здійснюється Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, іншими науково-дослідними установами.  
254. Посадові особи спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці є державними службовцями, і на них поширюється дія Закону України "Про державну службу". Вони несуть відповідальність за виконання покладених обов'язків згідно із законодавством.   -106- Заплатинський В.М.
Розділ VІІ доповнити статтею " Соціальний захист посадових осіб Держнаглядохоронпраці" наступного змісту: „Посадовим особам Держнаглядохоронпраці держава гарантує соціальний захист. Держава гарантує їм і членам їх сімей захист життя, здоров'я, честі, гідності і майна від злочинних посягань та інших протиправних дій, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків. Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадовим особам органів державного нагляду у виконанні ними службових обов'язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб, котрі перешкоджають виконувати ці обов'язки , вдаються до погроз, шантажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів державного нагляду або членам їх сімей, до завдання шкоди їх майну. Посадовим особам органів державного нагляду та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо. Місцеві органи виконавчої влади можуть відповідно до чинного законодавства продавати житло посадовим особам органів державного нагляду із знижкою до 50 відсотків його вартості. Посадові особи органів державного нагляду мають право на пільгове одержання безвідсоткових кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво з відповідних бюджетів. За особами. які звільнені з посади в органах державного нагляду за віком або через хворобу чи каліцтво, а також за членами сім'ї або утриманцями загиблої під час виконання службових обов'язків посадової особи зберігається право на пільги згідно з чинним законодавством. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державного нагляду здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок держави."  
Враховано частково   Посадові особи спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці є державними службовцями, і на них поширюється дія Закону України "Про державну службу". Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці Посадовим особам спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за охороною праці держава гарантує соціальний захист. Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці у виконанні ними службових обов'язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб, котрі перешкоджають виконувати ці обов'язки, вдаються до погроз, шантажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці або членам їх сімей, до завдання шкоди їх майну. Місцеві органи виконавчої влади можуть відповідно до чинного законодавства продавати житло посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці із знижкою до 50 відсотків його вартості. За особами. які звільнені з посади в органах державного нагляду за охороною праці за віком або через хворобу чи каліцтво, а також за членами сім'ї або утриманцями загиблої під час виконання службових обов'язків посадової особи зберігається право на пільги згідно з чинним законодавством. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державного нагляду здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок держави.  
255. Стаття 42. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці      Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці  
256. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.      Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх організації та об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.  
257. Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.      Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.  
258. Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та давати свої висновки про них.   -107- Стоян О.М.
Частину третю статті 42 доповнити словами: "вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь".  
Враховано   Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та давати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду за охороною праці подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.  
259. У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.      У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена працівниками особа.  
260. Стаття 43. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці      Стаття 42. Уповноважені працівниками особи з питань охорони праці  
261. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.      Уповноважені працівниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.  
262. Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.      Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.  
263. Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв'язку з виконанням ними обов'язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.      Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв'язку з виконанням ними обов'язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою працівників у порядку, визначеному колективним договором.  
264. Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, цими органами.      Якщо уповноважені працівниками особи з питань охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, цими органами.  
265. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці діють відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.      Уповноважені працівниками особи з питань охорони праці діють відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
266. Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ      Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ  
267. Стаття 27. Штрафні санкції до підприємств, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників   -108- Хара В.Г.
У статті 27 словосполучення „підприємств (чи), фізичних осіб" замінити на прийняте в цивільному законодавстві словосполучення „юридичних та (чи) фізичних осіб  
Враховано   Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних осіб та фізичних осіб, які використовують найману працю, посадових осіб та працівників  
268. За порушення нормативно-правових актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці підприємства чи фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягуються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу в установленому порядку.   -109- Беспалий Б.Я.
Частину першу статті 27 після тексту "в установленому" замінити словом "законом".  
Враховано редакційно   За порушення нормативно-правових актів з охорони праці, невиконання приписів службових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, притягуються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, установленому законом.  
269. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.   -110- Шаров І.Ф.
В частині другій статті 27 замість слів "двох відсотків" записати "п'яти відсотків".  
Враховано   Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків місячного фонду оплати праці підприємства, фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.  
270. Несплата підприємствами чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.      Несплата юридичними чи фізичними особами, які використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.  
271. Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи.      Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
272. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку.      Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку.  
273. Кошти від застосування штрафних санкцій до підприємств чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, передбачених цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.      Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які використовують найману працю, посадових осіб і працівників, передбачених цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.  
274. Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці      Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці  
275. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законами.   -111- Стоян О.М.
Статтю 44 після слів "нагляду за охороною праці" доповнити словами: "представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків..." далі за текстом.  
Враховано редакційно   За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань, винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.  
276. Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
277. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -112- Хара В.Г.
Доповнити пункт 1 Прикінцевих положень наступним текстом: " за винятком частини 4 статті 19, яка набуває чинності з 1 січня 2003 року".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком частини 4 статті 19, яка набуває чинності з 1 січня 2003 року.  
278. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
279. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:      3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:  
280. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;      внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
281. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;      привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
282. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону".      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.