Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”
 
-1- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Назву законопроекту доповнити словами «та удосконалення системи обігу та формування кредитних історій фізичних осіб»;
 
Враховано частково   Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій
 
2.

 
-2- Заблоцький М.Б.
Назву законопроекту викласти в такій редакції «Про внесення змін до деяких законів України щодо кредитних договорів і формування та обігу кредитних історій».
 
Враховано по суті     
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 1, ст. 6):
 
   2. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2; 2019 р. № 44, ст.278):
 
6. 1) у статті 3:
 
   1) у статті 3:
 
7. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
8. у пункті 1 слова «та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця» виключити;
 
-3- Кінзбурська В.О.
Абзац третій пункту 1) частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«пункт 1 виключити».
 
Відхилено   у пункті 1 слова «та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця» виключити;
 
9. пункт 7 виключити;
 
-4- Кінзбурська В.О.
Після абзацу четвертого пункту 1) частини першої розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині третій слова «зі строком погашення кредиту, що становить від одного до трьох місяців або на вимогу» замінити словами «зі строком погашення кредиту, що не перевищує трьох місяців або на вимогу», а після слів «статті 18» доповнити словами «,статті 21».
 
Враховано частково   пункт 7 виключити;
частину третю після слова і цифр «статті 18» доповнити словом і цифрами «статті 21»;
 
10. доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
-5- Заблоцький М.Б.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 1 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною 3-1) викласти в такій редакції:
«після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту».
 
Враховано   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
11. «3-1. До кредитів за договорами, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, застосовуються вимоги цього Закону, крім частин другої - сьомої статті 9 і статті 19 цього Закону»;
 
-6- Заблоцький М.Б.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 1 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною 3-1):
цифри «3-1» замінити цифрою «4»;
слова та цифри «частин другої - сьомої статті 9 і статті 19» замінити словами та цифрами «абзацу другого частини другої, частин четвертої та сьомої статті 9».
 
Враховано частково   «4. До кредитів за договорами, загальний розмір кредиту за якими не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, застосовуються вимоги цього Закону, крім частин другої – сьомої, абзацу другого частини десятої та частини дванадцятої статті 9, частини шостої статті 14, статті 19 та частини другої статті 21 цього Закону».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
2) частину другу статті 9 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Забороняється обмежувати споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту";
 
    -7- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Підпункт 1 пункту 1 після слів "частин другої – сьомої" доповнити словами ", абзацу другого частини десятої та частини дванадцятої";
 
Враховано    
    -8- Заблоцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 1 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною 3-1) доповнити новим абзацом такого змісту:
«в частині четвертій цифру «4» замінити цифрою «5».
 
Враховано    
    -9- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) частину другу статті 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Забороняється обмежувати споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту";
 
Враховано    
12. 2) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-10- Кінзбурська В.О.
У абзаці першому пункту 2) частини першої розділу І законопроекту слова «частиною восьмою» замінити словами «частинами восьмою та дев’ятою».
 
Відхилено   3) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
13. «8. Договір про споживчий кредит має містити згоду споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції»;
 
-11- та інші
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Обов’язковою умовою для укладання договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до його кредитної історії та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операці»;
 
Враховано   «8. Обов’язковою умовою для укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції»;
 
    -12- Рєпіна Е.А.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацами такого змісту:
«3) у статті 14:
частину другу доповнити новим абзацем такого змісту:
«Кредитодавець має право відмовитися від укладання договору про споживчий кредит у разі відмови споживача надати згоду на доступ до його кредитної історії в бюро кредитних історій»
 
Враховано по суті   
    -13- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту доповнити такими словами:
«або його укладання на умовах, що враховують ризики від укладання договору. У разі невиконання споживачем зобов’язань за укладеним на умовах врахування таких ризиків договором згода споживача на передачу інформації стосовно такого невиконання не потребується, про факт передачі такої інформації кредитор повинен проінформувати споживача після першої передачі інформації в бюро кредитних історій».
 
Відхилено    
    -14- Аллахвердієва І.В.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту доповнити такими словами:
«або його укладання на умовах, що враховують ризики від укладання договору. У разі невиконання зобов’язань за попередньо укладеним на умовах врахування таких ризиків договору згода споживача не потребується, про що кредитор повинен проінформувати споживача після першої передачі інформації в бюро кредитних історій»;
 
Відхилено    
    -15- Кінзбурська В.О.
Абзац другий пункту 2) частини першої розділу І законопроекту після останнього речення доповнити такими словами:
«Норми цієї частини не поширюються на договори про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за якими не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати на день укладення договору.»
 
Відхилено    
    -16- Козак Т.Р.
Частину восьму статті 12 викласти у наступній редакції:
«8. Договір про споживчий кредит має містити згоду споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту в усі бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Відсутність такої згоди споживача є підставою для відмови кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.»;
 
Відхилено    
    -17- Лубінець Д.В.
Пункт 2 частини 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
2) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«Користувач має право відмовитися від укладання кредитного правочину або укласти кредитний правочин на умовах, що враховують ризики від укладання кредитного правочину, у разі відмови суб’єкта кредитної історії надати згоду на доступ до його кредитної історії та/або на передачу інформації до Бюро про кредитний правочин з Користувачем»
 
Відхилено    
    -18- Колтунович О.С.
Ст. 12 част. 8 викласти в наступній редакції:
«Договір про споживчий кредит автоматично дає згоду споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».
 
Відхилено    
    -19- Кінзбурська В.О.
Пункт 2) частини першої розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«9. Умови договору про обов’язок споживача сплатити кредитодавцю штраф або/та пеню з інших підстав, ніж прострочення виконання грошового зобов’язання, є нікчемними.»
 
Відхилено    
    -20- Заблоцький М.Б.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною восьмою) виключити.
 
Відхилено    
14. 3) статтю 14 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   4) статтю 14 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
15. «6. Кредитодавець зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».
 
-21- Ляшенко А.О.
У другому абзаці підпункту 3 пункту 1 законопроекту слова «за умови наявності письмової згоди споживача» виключити.
 
Враховано   «6. Кредитодавець зобов’язаний безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій»;
 
    -22- Василевська-Смаглюк О.М.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Кредитодавець зобов’язаний безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій»«.
 
Враховано    
    -23- Козак Т.Р.
Частину шосту статті 14 викласти у наступній редакції:
«6. Кредитодавець зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», в усі бюро кредитних історій, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій»;
 
Відхилено    
    -24- Аллахвердієва І.В.
У пункті 3 частини першої розділу Ізаконопроекту слово «письмової» виключити;
 
Враховано по суті   
    -25- Кінзбурська В.О.
Абзац другий пункту 3) частини першої розділу І законопроекту після останнього речення доповнити такими словами:
«Норми цієї частини не поширюються на споживчі кредити, загальний розмір яких не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати на день укладення договору».
 
Враховано редакції частини четвертої статті 3 шляхом внесення частини шостої статті 14 до переліку норм, дія яких не поширюється на споживчі кредити, загальний розмір яких не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати   
    -26- Ніколаєнко А.І.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Кредитодавець зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Бюро кредитних історій забороняється будь-яким чином передавати таку отриману інформацію іншим особам, не уповноважених на отримання такої інформації. Стягнення оплати з Кредитодавця за таку передачу інформації до бюро кредитних історій заборонено і це не може бути змінено умовами договорів».
 
Враховано частково    
    -27- Василевська-Смаглюк О.М.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) у статті 14:
доповнити частину другу абзацами такого змісту:
«Кредитодавець (крім банку), якій має намір укласти з споживачем договір про споживчий кредит у вигляді електронного документа, якщо умовами такого договору передбачено надання споживчого кредиту шляхом його перерахування споживачу згідно з наданими ним реквізитами платіжної картки, до укладення такого договору про споживчий кредит зобов’язаний здійснити перевірку належності споживачу платіжної картки, що заявлена ним до використання для цілей отримання споживчого кредиту (далі – верифікація платіжної картки).
Кредитодавець (крім банку) має право не здійснювати верифікацію платіжної картки у разі проведення ідентифікації та верифікації споживачів з використанням національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб Національного банку України (системи ВаnkІD Національного банку) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України.
Верифікація платіжної картки здійснюється кредитодавцем (крім банку) після отримання згоди споживача на обробку та передачу його персональних даних.
Для проведення верифікації платіжної картки кредитодавець (крім банку) зобов’язаний:
укласти договір про надання послуги верифікації платіжної картки з банком-резидентом, який емітував електронний платіжний засіб у вигляді платіжної картки (далі – банк-емітент) та/або
укласти договір про надання послуги верифікації платіжної картки з юридичною особою, яка має право здійснювати діяльність, визначену пунктом 39.5 статті 39 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – юридична особа, що надає послугу з верифікації платіжної картки) та/або
використовувати способи здійснення перевірки належності особам платіжних карток, що заявлені такими особами до використання для цілей одержання споживчого кредиту, визначені Національним банком України.
Для отримання послуги з верифікації платіжної картки кредитодавець (крім банку) надсилає банку-емітенту або юридичній особі, що надає послугу з верифікації платіжної картки, запит на проведення верифікації платіжної картки. Запит на проведення верифікації платіжної картки повинен містити реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта, якщо особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну відмітку в паспорті) споживача, що звертається за отриманням кредиту (позики), та номер платіжної картки, що заявлена таким споживачем до використання для цілей одержання споживчого кредиту. Договорами про надання послуг з верифікації можуть визначатися додаткові реквізити запиту на проведення верифікації платіжної картки.
Інформація про номер платіжної картки, що заявлена споживачем до використання для цілей одержання споживчого кредиту, зазначається у запиті на проведення верифікації платіжної картки у формі маски платіжної картки (перші шість і останні чотири цифри номеру платіжної картки).
Банк-емітент або юридична особа, що надає послугу з верифікації картки, здійснюють верифікацію платіжної картки шляхом співставлення наявних у них даних про емісії платіжних карток та їх держателів з маскою платіжної картки, зазначеною у запиті на проведення верифікації, та номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта), зазначеним у запиті на проведення верифікації. За результатами такого співставлення банк-емітент або юридична особа, що надає послугу з верифікації платіжної картки формує підтвердження (позитивний результат верифікації) або спростування (негативний результат верифікації) наявності статусу держателя платіжної картки, номер якої зазначено в запиті, у споживача, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорту) якого зазначений у такому запиті.
Результатом надання послуги верифікації платіжної картки є передача кредитодавцю (крім банку) банком-емітентом або юридичною особою, що надає послугу з верифікації платіжної картки, підтвердження або спростування наявності статусу держателя платіжної картки, номер якої зазначено в запиті на проведення верифікації, у споживача, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорту, якщо особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну відмітку в паспорті) якого зазначений у запиті на проведення верифікації платіжної картки.
Отримання кредитодавцем (крім банку) негативних результатів верифікації картки є підставою для відмови в укладенні договору про споживчий кредит».
 
Відхилено    
16. 4) статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-28- Кінзбурська В.О.
Абзац перший пункту 4) частини першої розділу І законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
«у статті 18:
у частині першій після слів «відповідно до цивільного законодавства» доповнити словами «та виключно за умови наявності на момент здійснення відступлення права вимоги простроченого на понад три місяці грошового зобов’язання споживача перед кредитодавцем на суму, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.»;
доповнити частиною другою такого змісту:».
 
Відхилено   5) статтю 18 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
17. «2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, сповістити бюро кредитних історій, в яке передавалася інформація за таким договором, відомості про відступлення права вимоги в порядку, встановленому законодавством»;
 
-29- та інші
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У разі продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит кредитодавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги надати до всіх бюро кредитних історій, до яких передавалася інформація за таким договором:
1) у разі якщо право вимоги за договором про споживчий кредит відступлено на користь юридичної особи:
повне найменування юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України;
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою (номер телефону, адреса електронної пошти);
2) у разі якщо право вимоги за договором про споживчий кредит відступлено на користь фізичної особи чи фізичної особи-підприємця – інформацію про факт такого відступлення.
3. Особа, яка набула право вимоги за договором про споживчий кредит, зобов’язана протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги укласти договір для надання та отримання інформації, що складає кредитну історію, з бюро кредитних історій, до яких передавалася інформація за таким договором про споживчий кредит;»
 
Враховано   «2. У разі продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит кредитодавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги надати до всіх бюро кредитних історій, до яких передавалася інформація за таким договором:
1) у разі якщо право вимоги за договором про споживчий кредит відступлено на користь юридичної особи:
повне найменування юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України;
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою (номер телефону, адреса електронної пошти);
2) у разі якщо право вимоги за договором про споживчий кредит відступлено на користь фізичної особи чи фізичної особи-підприємця – інформацію про факт такого відступлення.
3. Особа, яка набула право вимоги за договором про споживчий кредит, зобов’язана протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги укласти договір для надання та отримання інформації, що складає кредитну історію, з бюро кредитних історій, до яких передавалася інформація за таким договором про споживчий кредит»;
 
    -30- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, новий кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, укласти договір для надання та отримання інформації, що складає кредитну історію з бюро кредитних історій, в яке передавалася інформація за таким договором про споживчий кредит».
 
Враховано по суті   
    -31- Аллахвердієва І.В.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, укласти договір для надання та отримання інформації, що складає кредитну історію з бюро кредитних історій, в яке передавалася інформація за таким договором про споживчий кредит»;
 
Враховано по суті   
    -32- Заблоцький М.Б.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 18 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною другою):
слово «п`яти» замінити словом «двох»,
а слова «в яке передавалася інформація за таким договором» замінити словами «якщо інформація щодо такого споживчого кредиту передавалася в таке бюро кредитних історій».
 
Враховано частково    
    -33- Ляшенко А.О.
У підпункті 4 пункту 1 розділу І слово «п’яти» замінити словом «двох», а також слово «яке» замінити словом «які».
 
Враховано частково    
    -34- Козак Т.Р.
Частину другу статті 18 викласти у наступній редакції:
«2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, сповістити усі бюро кредитних історій, в які передавалася інформація за таким договором, відомості про відступлення права вимоги у порядку, встановленому законодавством.»
 
Враховано по суті   
18. 5) у частині другій статті 21:
 
   6) статтю 21 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
19. після слів «договору про споживчий кредит» доповнити словами «крім договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати»;
 
-35- та інші
Абзац другий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту виключити у зв'язку із внесенням необхідного застереження у частину четверту статті 3.
 
Враховано      
20. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-36- Кінзбурська В.О.
Абзац третій пункту 5) частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«доповнити новими двома абзацами такого змісту:»
 
Враховано по суті     
21. «Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін».
 
-37- та інші
Абзац четвертий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені в сторону погіршення для споживача».
 
Враховано   «3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для споживача.
4. Одночасне застосування штрафу та пені за порушення споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит заборонено».
 
    -38- Козак Т.Р.
Останній абзац частини другої статті 21 викласти у наступній редакції:
«Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит, у тому числі процентів за користування кредитом, неустойки (штрафу, пені), інших платежів з обслуговування кредиту, загальний розмір якого не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може бути більшим подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.»
 
Відхилено    
    -39- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Для договорів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати:
у разі прострочення виконання споживачем зобов’язань зі сплати платежів умови договору про споживчий кредит, встановлені пунктом 8 частини першої статті 12, не можуть бути змінені (погіршені);
сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), інших платежів), крім процентів, нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін»;
 
Враховано по суті   
    -40- Колтунович О.С.
Ст. 21 част. 2 викласти у наступній редакції:
«Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати 100% суми, одержаної споживачем за таким договором. У разі неможливості сплати споживачем повністю заборгованості по кредиту з ряду обставин, сума заборгованості може бути знижена до тіла кредиту».
 
Відхилено    
    -41- Кінзбурська В.О.
Пункт 5) частини першої розділу І законопроекту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Умови договору про обов’язок споживача сплатити кредитодавцю штраф з інших підстав, ніж прострочення виконання грошового зобов’язання, є нікчемними. Штраф обчислюється виключно у відсотках від суми грошового зобов'язання, виконання якого прострочено, та не може бути більшим половини облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент виникнення прострочення. У випадку нарахування штрафу за прострочення виконання грошового зобов’язання пеня за прострочення виконання того ж самого грошового зобов’язання не нараховується».
 
Враховано частково    
22. 2. У Законі України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами):
 
-42- Аллахвердієва І.В.
Частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у статті 3:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«суб’єкт кредитної історії - будь-яка юридична або фізична особа, яка виразила бажання стати клієнтом користувача та укласти кредитний правочин або вже уклала кредитний правочин та щодо якої формується кредитна історія»;
доповнити абзацом такого змісту:
«згода - згода суб'єкта кредитної історії на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації щодо нього, яка складає кредитну історію. Згода може бути надана суб'єктом кредитної історії у вигляді підписання окремого документа, у формі умови договору правочину, умови публічного договору, блоку анкети, веб-анкети або іншим способом документально зафіксованої згоди суб'єкта кредитної історії, що дає змогу зробити висновок про її надання»;
за текстом Закону слова «письмової згоди» замінити словом «згоди»;
 
Враховано частково   1. У Законі України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами):
1) абзац одинадцятий статті 3 викласти в такій редакції:
«суб’єкт кредитної історії - будь-яка юридична або фізична особа, яка звернулася до Користувача з метою укладення кредитного правочину або вже уклала кредитний правочин та щодо якої формується кредитна історія»;
2) частину першу статті 6 доповнити словами «а також особи, які набули право вимоги за кредитним правочином»;
 
    -43- Аллахвердієва І.В.
Частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які укладають або мають з суб'єктом кредитної історії кредитні правочини, за якими виникають грошові або майнові зобов'язання (в тому числі суб'єкти законодавства про телекомунікації та у сфері житлово-комунальних послуг), а також особи, які набувають право вимоги за кредитним правочином»;
пункт 1 вважати відповідно пунктом 3;
 
Враховано частково    
23. 1) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
24. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
25. «Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше наступного робочого дня після укладення кредитного правочину, укладеного відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» та при будь-яких змінах відомостей (інформації) про такого позичальника»;
 
-44- та інші
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«Для кредитних правочинів, визначених Законом України «Про споживче кредитування», Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше двох робочих днів з дня укладення кредитного правочину та/або зміни інформації про суб’єкта кредитної історії, яка визначена пунктами 1 та 2 частини першої статті 7 цього Закону»;
 
Враховано   «Стосовно кредитних правочинів, на які поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування», Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше двох робочих днів з дня укладення кредитного правочину або зміни інформації про суб’єкта кредитної історії, визначеної пунктами 1 і 2 частини першої статті 7 цього Закону»;
 
    -45- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше двох робочих днів з дня укладення кредитного правочину та/або зміни відомостей про грошове зобов’язання суб’єкта кредитної історії, передбачених пунктом 2 частини першої статті 7 цього Закону.
Передана до Бюро інформація для формування кредитної історії оновлюється Користувачем впродовж дії кредитного правочину не рідше, ніж 1 раз на календарний місяць».
 
Враховано частково    
    -46- Кінзбурська В.О.
Абзац третій пункту 1) частини другої законопроекту доповнити другим реченням такого змісту:
«Користувач не пізніше наступного робочого дня після дня повного або часткового погашення простроченого грошового зобов’язання за кредитним правочином передає до Бюро інформацію про здійснення такого погашення.».
 
Враховано частково    
    -47- Ляшенко А.О.
В абзаці 3 підпункту 1 пункту 2 розділу І у словосполучення «кредитного правочину» замінити словосполученням «кредитного договору».
 
Відхилено    
26. частину третю доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;
 
-48- Заблоцький М.Б.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення частини третьої статті 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій») виключити.
 
Відхилено   частину третю доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;
 
    -49- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«частину третю доповнити реченням такого змісту:
«У разі невиконання зобов’язань за попередньо укладеним на умовах врахування таких ризиків правочину згода суб’єкта кредитної історії не потребується, про що кредитор повинен проінформувати суб’єкта кредитної історії після першої передачі інформації в бюро кредитних історій»;
 
Відхилено    
    -50- Аллахвердієва І.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«частину третю доповнити реченням такого змісту:
«У разі невиконання зобов’язань за попередньо укладеним на умовах врахування таких ризиків правочину згода суб’єкта кредитної історії не потребується, про що кредитор повинен проінформувати суб’єкта кредитної історії після першої передачі інформації в бюро кредитних історій»;
 
Відхилено    
27. у частині шостій слово «семи» замінити словом «трьох»;
 
-51- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині шостій слова «семи робочих днів» замінити словами «наступного робочого дня».
 
Враховано частково   у частині шостій слово «семи» замінити словом «двох»;
доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Надання Користувачем до Бюро інформації щодо суб’єкта кредитної історії є безоплатним для Бюро. Отримання від Користувача та внесення Бюро інформації до відповідної кредитної історії є безоплатним для Користувача».
 
    -52- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції
«у частині шостій слово «семи робочих днів» замінити словами «наступного робочого дня»;
 
Враховано частково    
    -53- Заблоцький М.Б.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо змін до частини шостої статті 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій») викласти в такій редакції:
«в частині шостій слова «семи робочих днів після» замінити словами «першого робочого дня, наступного за днем».
 
Враховано частково    
    -54- та інші
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Надання Користувачем до Бюро інформації щодо суб’єкта кредитної історії є безоплатним для Бюро. Отримання від Користувача та внесення Бюро інформації до відповідної кредитної історії є безоплатним для Користувача.»;
 
Враховано    
    -55- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Отримання від Користувача інформації щодо суб’єкта кредитної історії та внесення її до відповідної кредитної історії є безоплатним»;
 
Враховано по суті   
    -56- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Бюро зобов’язане подавати інформацію до Кредитного реєстру Національного банку України у порядку та обсягах, визначених статтею 67-1 Закону України "Про банки і банківську діяльність", про наявність у нього кредитної історії суб’єкта кредитної історії, а також про вилучення ним всієї інформації, що складає кредитну історію».
 
Відхилено    
    -57- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту новими абзацами такого змісту:
«доповнити статтю новою частиною такого змісту:
7. З метою забезпечення достовірності інформації у кредитній історії, Користувач, у випадку припинення Договору між ним та Бюро, зобов’язаний оновлювати на постійній основі інформацію стосовно позичальників, щодо яких Користувачем раніше була передана інформація до Бюро, до повного погашення боргу позичальником або відступлення права вимоги».
 
Відхилено    
    -58- Аллахвердієва І.В.
після пункту 1 частини другої законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Згода є чинною для Користувача на час прийняття рішення щодо укладання кредитного правочину, але не більше 1 (одного) місяця та упродовж дії існуючих правочинів з суб’єктом кредитної історії, а для Бюро – впродовж строку визначеному пунктом 3 статті 10 цього Закону»
 
Відхилено    
28. 2) частину четверту статті 11 доповнити реченням «Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в не менше ніж 1/2 кількості Бюро, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».
 
-59- та інші
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -60- Рєпіна Е.А.
Пункт 2 частини 2 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину четверту статті 11 доповнити реченням «Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в усіх бюро, що включені до єдиного реєстру бюро кредитних історій»
 
Відхилено    
    -61- Лубінець Д.В.
Пункт 2 частини 2 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
2) частину четверту статті 11 доповнити реченням «Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в усіх бюро, що включені до єдиного реєстру бюро кредитних історій»
 
Відхилено    
    -62- Козак Т.Р.
Частину четверту статті 11 викласти у наступній редакції:
«4. Бюро надають кредитні звіти Користувачам за їх запитами на паперовому або електронному носіях на умовах, передбачених цим Законом та Договором. Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в усіх Бюро, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.»
 
Відхилено    
    -63- Ляшенко А.О.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2) частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
«Бюро надають кредитні звіти Користувачам за їх запитами на паперовому або електронному носіях на умовах, передбачених цим Законом та Договором.
Під час опрацювання запитів Бюро перевіряє наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в усіх Бюро, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».
 
Відхилено    
    -64- Заблоцький М.Б.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо змін до частини четвертої статті 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій») слова та цифри «не менше ніж 1/2 кількості» виключити.
 
Відхилено    
    -65- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Кучер М.І.
У підпункті 2 пункту 2 Розділу І законопроекту замість слів «не менше ніж 1/2 кількості» записати слово «усіх».
 
Відхилено    
    -66- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«3. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
1) у статті 2:
визначення терміну «Кредитний реєстр Національного банку України» доповнити словами «а також інформації про наявність кредитної історії суб’єкта кредитної історії в бюро кредитних історій»;
доповнити статтю абзацом такого змісту:
«Терміни «бюро кредитних історій», «кредитна історія», «користувач Бюро», та «суб’єкт кредитної історії» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
2) у статті 67-1:
а) після частини четвертої доповнити частиною такого змісту:
«Бюро кредитних історій подає до Кредитного реєстру інформацію про сформовану ним кредитну історію суб’єкта кредитної історії в конкретному бюро кредитних історій, що складається з:
1) відомостей, що ідентифікують суб’єкта кредитної історії, а саме:
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2) відомостей, що ідентифікують користувача Бюро – найменування та ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
У зв’язку з цим, частини п’яту-вісімнадцяту вважати відповідно частинами шостою-дев’ятнадцятою.
б) у реченні першому частини сьомої слово «та» після слова «Банки» виключити, а після слова «повноважень» доповнити словами «та бюро кредитних історій»;
в) після частини чотирнадцятої доповнити частиною такого змісту:
«Національний банк України у встановленому ним порядку надає користувачам Бюро доступ до інформації з Кредитного реєстру про наявність кредитної історії конкретного суб’єкта кредитної історії в конкретному бюро кредитних історій, що складається з:
1) відомостей, що ідентифікують суб’єкта кредитної історії, а саме:
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2) відомостей про бюро кредитних історій (найменування та ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), в якому сформовано кредитну історію суб’єкта кредитної історії»;
У зв’язку з цим, частини п’ятнадцяту-дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою-двадцятою.
г) частину сімнадцяту після слова «Банк» доповнити словами «та користувач Бюро отримують»;
д) частину вісімнадцяту після слова «банками» доповнити словами «користувачами Бюро»;
е) у частині дев’ятнадцятій:
речення перше доповнити словами « (за виключенням інформації про наявність кредитної історії суб’єкта кредитної історії в бюро кредитних історій)»;
доповнити частину реченням такого змісту: «Інформація про наявність кредитної історії конкретного суб’єкта кредитної історії видаляється Національним банком України у визначеному ним порядку з Кредитного реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від бюро кредитних історій про вилучення ним всієї інформації, що складає таку кредитну історію»;
є) частину двадцяту після слова «банкам» доповнити словами «та користувачам Бюро».
 
Відхилено    
    -67- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
«3. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 29, ст.137 із наступними змінами):
Доповнити статтю 14 новим пунктом 14.22 такого змісту:
«14.22. Банки-резиденти, які емітують електронні платіжні засоби у вигляді платіжних карток, а також юридичні особи, які здійснюють діяльність, визначену пунктом 39.5 статті 39 цього Закону, на підставі відповідних запитів (заяв) небанківських фінансових установ укладають з ними договори про надання послуг верифікації платіжних карток (послуг зі здійснення перевірки належності особам платіжних карток, що заявлені такими особами до використання для цілей одержання споживчого кредиту). Підставою для відмови в укладенні з небанківською фінансовою установою договору про надання послуг верифікації платіжних карток є відсутність у такої фінансової установи чинної ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Умови договорів про надання послуг верифікації платіжних карток не можуть передбачати вартість послуг за одну верифікацію, що перевищує два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. Банк-резидент, який емітував електронний платіжний засіб у вигляді платіжних карток, а також юридична особа, яка здійснює діяльність, визначену пунктом 39.5 статті 39 цього Закону, несе відповідальність у визначеному законодавством порядку за шкоду, заподіяну небанківській фінансовій установі у разі відмови від здійснення верифікації в режимі реального часу».
У зв’язку з цим пункт 14.22 вважати пунктом 14.23.
 
Відхилено    
    -68- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
«4. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238 із наступними змінами):
Статтю 7 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
«6-1) визначає способи здійснення небанківськими фінансовими установами перевірки належності особам платіжних карток, що заявлені такими особами до використання для цілей одержання споживчого кредиту;
6-2) визначає порядок використання небанківськими фінансовими установами національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб Національного банку України (системи ВаnkІD Національного банку) для ідентифікації та верифікації споживачів фінансових послуг».
 
Відхилено    
29. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
30. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:
 
-69- та інші
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року крім:
пункту 2 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування;
підпунктів 1 і 6 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня його опублікування;
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім:
підпунктів 1 і 6 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня його опублікування;
пункту 2 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
.
 
    -70- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Пункт 1 Розділу ІІ доповнити абзацом другим такого змісту:
«пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, який набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування»;
 
Відхилено    
31. підпункту 1 пункту 2, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
 
-71- Василевська-Смаглюк О.М.
У розділі законопроекту «Прикінцеві положення» у підпункті 1 слова «підпункту 1 пункту 2, який набирає» замінити словами «підпункту 3 пункту 1, підпункту 1 пункту 2, які набирають»
 
Відхилено      
    -72- Ніколаєнко А.І.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
„1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім підпункту 2 пункту 2, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
 
Враховано частково    
32. підпункту 2 пункту 2, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 
-73- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. До набрання чинності цим Законом для договорів про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати застосовуються такі особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит:
у разі прострочення виконання споживачем зобов’язань зі сплати платежів умови договору про споживчий кредит, встановлені пунктом 8 частини першої статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», не можуть бути змінені (погіршені);
сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), інших платежів), крім процентної ставки, нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін»
 
Відхилено      
    -74- Ніколаєнко А.І.
Прикінцеві положення законопроекту доповнити пунктом 2 такого змісту:
„2. Дія Закону України „Про споживче кредитування» не поширюється на кредитні договори загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, якщо такі договори були укладені до набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено    
33. 2. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-75- та інші
У пункті 2 Прикінцевих положень слова «та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити.
 
Враховано   2. Національному банку України до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -76- Железняк Я.І.
Бєлькова О.В.
Доповнити розділ ІІ законопроекту «Прикінцеві положення» новим пунктом такого змісту:
«4. Національному банку України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
- забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
- вжити заходів щодо оновлення програмного забезпечення та належного функціонування Кредитного реєстру Національного банку України.
2. Бюро кредитних історій, які провадять діяльність відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", з дня введення в дію цього Закону забезпечити подання до Кредитного реєстру Національного банку України у визначеному Національним банком України порядку інформації, передбаченої цим Законом.
Бюро кредитних історій, які провадять діяльність відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", передають у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, інформацію до Кредитного реєстру Національного банку України про наявні у них на момент набрання чинності цим Законом кредитні історії суб’єктів кредитної історії».
 
Відхилено    
    -77- Василевська-Смаглюк О.М.
Доповнити розділ законопроекту «Прикінцеві положення» новим пунктом такого змісту:
«3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, якими встановити:
способи здійснення небанківськими фінансовими установами перевірки належності особам платіжних карток, що заявлені такими особами до використання для цілей одержання споживчого кредиту;
порядок використання небанківськими фінансовими установами національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб Національного банку України (системи ВаnkІD) для ідентифікації та верифікації споживачів фінансових послуг.
 
Відхилено