Кількість абзаців - 194 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину другу статті 31 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.382 із наступними змінами) після слова «щорічно» доповнити словами та цифрою «до 1 лютого».
 
   1. Частину другу статті 31 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2011 р., № 10, ст. 63) після слова «щорічно» доповнити словами та цифрою «до 1 лютого».
 
6. 2. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):
 
   2. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181):
 
7. 1) частину другу статті 2 виключити;
 
-1- Буймістер Л.А.
У статті 2:
а) частину другу викласти у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України щорічно, у березні наступного за звітним року, подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність».
 
Відхилено Норма дублюється зі статтею 20-1, яка регулює питання звітування Антимонопольного комітету (далі - АМК).  1) частину другу статті 2 виключити;
 
    -2- Буймістер Л.А.
У статті 2:
б) частину третю викласти в такій редакції:
«Звіт повинен містити оцінку стану захисту економічної конкуренції, наявності антиконкурентних та монополістичних загроз економічному розвитку країни, шляхи їх подолання та пріоритети діяльності Антимонопольного комітету України».
 
Відхилено Не повністю враховує завдання АМК – так, п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону України про АМК містить таке завдання: «проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції». Також за межами звіту залишаються питання власне діяльності АМК (кількість розглянутих заяв, опрацьованих справ, видані розпорядження, накладені санкції тощо).   
    -3- Буймістер Л.А.
У статті 2:
в) додати нову частину четверту наступного змісту:
«Верховна Рада України також заслуховує Голову Антимонопольного комітету України з питань, що відносяться до компетенції Антимонопольного комітету України як з власної ініціативи, так і за зверненням Голови Антимонопольного комітету України».
І відповідно у зв’язку із запропонованими змінами частину третю вважати частиною п’ятою.
 
Відхилено Не обгрунтовано необхідність та з яких підстав має бути заслухано Голову АМК і чим відрізняється доповідь від щорічного звіту   
    -4- Буймістер Л.А.
У статті 9:
а) частину четверту викласти у такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади відповідно до частини другої статті 18 цього Закону. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України»;
 
Відхилено несено з порушенням вимог статті 116 Регламенту ВР України. Частина четверта статті 9 не була предметом розгляду у першому читанні.   
8. 2) частину сьому статті 9 виключити;
 
-5- Буймістер Л.А.
б) частину сьому викласти у такій редакції:
«Голова Антимонопольного комітету України не рідше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність Антимонопольного комітету України».
 
Відхилено Не обгрунтовано необхідність та з яких підстав має бути заслухано Голову АМК і чим відрізняється доповідь від щорічного звіту  2) частину сьому статті 9 виключити;
 
    -6- Пузійчук А.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу Івикласти у такій редакції: «2) частину сьому статті 9 викласти у такій редакції: «Голова Антимонопольного комітету представляє Верховній Раді України щорічний звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.».
 
Відхилено Норма дублюється зі статтею 20-1, яка регулює питання звітування Антимонопольного комітету.   
9. 3) частину першу і другу статті 20-1 викласти у такій редакції:
 
   3) у статті 20-1:
 
10. «Антимонопольний комітет України до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України щорічний звіт про свою діяльність.
 
-7- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту:
1) абзац другий викласти у такій редакції:
«Антимонопольний комітет України щороку до 15 березня подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність, який представляє Голова Антимонопольного комітету України.»;
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції: «Антимонопольний комітет України щороку до 15 березня подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність, який на засіданні Верховної Ради України представляє Голова Антимонопольного комітету України»;
 
11. Верховна Рада України розглядає до 15 квітня щорічний звіт Антимонопольного комітету України, який представляє Голова Антимонопольного комітету України.»
 
-8- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту: абзац третій виключити
 
Враховано   частину другу виключити.
 
    -9- Шкрум А.І.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту:
Верховна Рада України розглядає до 15 червня щорічний звіт Антимонопольного комітету України, який представляє Голова Антимонопольного комітету України.
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 8.   
12. 3. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 19, ст.134 із наступними змінами):
 
-10- Стефанчук Р.О.
1. Доповнити пункт 3 розділу І законопроєкту новим підпунктом першим такого змісту:
«1) пункт 4 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо поданої до Верховної Ради Програми діяльності Кабінету Міністрів України у межах предметів відання комітетів, проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;».
У зв’язку з цим підпункт перший пункту 3 розділу І законопроєкту вважати підпунктом другим.
 
Відхилено Програмі КМУ присвячена окрема стаття, яка її регулює. Тим більше, аналіз Програми КМУ не є законопроектною функцією, оскільки комітети не вносять зміни до Програми, а визначають за нею вимоги (якість) роботи Уряду.  3. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами):
 
13. 1) у частині першій статті 14:
 
-11- Стефанчук Р.О.
2. Підпункт перший пункту 3 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«1) у частині першій статті 14:
у пункті 1 слово «аналізі» замінити словами «оцінюванні ефективності застосування законодавства, що включає аналіз»;
у пункті 2 слова «Дня Уряду України» замінити словами «години запитань до Уряду»;
доповнити пунктами 10 та 10-1 такого змісту:
«10) розгляді на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, ухваленні висновків, рекомендацій за результатами розгляду або слухання;
10-1) за дорученням Голови Верховної Ради України організації та підготовці розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України;».
 
Враховано частково . Положення пункту 2 (слова «Дня Уряду України» замінити словами «години запитань до Уряду»)дублюються з першим читанням 2. Пункти 1 та 10-1 не було предметом розгляду в першому читанні , що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116  1) у частині першій статті 14:
 
14. у пункті 2 слова «Дня Уряду України» замінити словами «години запитань до Уряду»;
 
   у пункті 2 слова «Дня Уряду України» замінити словами «години запитань до Уряду»;
 
15. доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   пункт 10 викласти в такій редакції:
 
16. «10) розгляді на своєму засіданні звітів та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України розгляду таких звітів та інформації на пленарному засіданні Верховної Ради України.»;
 
-12- Дирдін М.Є.
У пункті десятому частини першої статті 14 законопроекту слова «за дорученням Верховної Ради України організації та підготовці розгляду таких звітів» замінити словами «організації та підготовці розгляду таких звітів за дорученням Верховної Ради України»
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 13.  «10) розгляді на своїх засіданнях або під час слухань у комітеті звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, здійсненні попередньої підготовки питань щодо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України таких звітів, доповідей та інформації»;
 
    -13- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
2. У пункті 3 розділу І законопроекту: 1) абзаци третій і четвертий підпункту 1 викласти у такій редакції: «пункт 10 викласти у такій редакції: «10) розгляді на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, здійсненні попередньої підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України таких звітів, доповідей та інформації.»;
 
Враховано    
    -14- Макаров О.А.
1. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 законопроекту (щодо редакції пункту 10 частини першої статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») викласти в такій редакції:
«10) розгляді на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, ухваленні висновків, рекомендацій за результатами розгляду або слухання.
За дорученням Голови Верховної Ради України комітети здійснюють організацію та підготовку розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.».
 
Відхилено . Право комітету прийняти відповідні акти за результатом здійснення контрольної функції і так передбачено ЗУ «Про комітети ВР України» (п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 50). 2. Якщо буде визначено, що підготовка здійснюється тільки за дорученням Голови, то зникає власна ініціатива комітету, а також навіть у випадку, якщо це питання включено до порядку денного.   
    -15- Фролов П.В.
Статтю 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» доповнити пунктом одинадцятим такого змісту: «11) розгляді на своєму засіданні або під час слухання у комітеті поданих до Верховної Ради України щорічних звітів про результати діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання відповідного комітету.».
 
Відхилено оповнення новими пунктами статтю 14 не було предметом розгляду в першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116. 2. Необгрунтовано зміст звітування, оскільки міністерства звітують в межах Програми діяльності КМУ. 3. Проблеми з тим, що частково предмети відання комітетів і сфери політики міністерств не збігаються (наприклад, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Аграрний комітет і Економічний комітет). 4. У пропонованих змінах до ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»: 4.1. не визначена дата подання звіту; 4.2. передбачено, що ЦОВВ звітують перед комітетами, але це суперечить конституційній ролі комітетів. 5. Змішано різні види ЦОВВ – ЦОВВ зі спеціальним статусом (АМК, Фонд держмайна і т.д.) мають спеціальні законодавчі норми звітування.   
    -16- Стефанчук Р.О.
3. Доповнити пункт 3 розділу І законопроєкту новими підпунктами 3-5 такого змісту:
«3) частину першу статті 16 доповнити новим пунктом 91 такого змісту:
«91) розглядати та готувати висновки щодо поданої до Верховної Ради Програми діяльності Кабінету Міністрів України у межах предметів відання комітетів;»;
4) частину другу статті 17 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«З метою збору інформації від заінтересованих осіб в рамках проведення оцінки ефективності застосування законодавства, комітет формує публічний запит на отримання інформації, що розміщується на офіційній веб-сторінці комітету.»;
5) статтю 24 викласти у такій редакції:
«Стаття 24. Оцінювання комітетами ефективності застосування законодавства у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання
1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють оцінку ефективності застосування законодавства, що може включати аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття, а також оцінку впливу на заінтересованих осіб чинного протягом не менше ніж 5 років закону та/або його розділу, статті, частини. За наслідками такої оцінки комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.
2. З метою здійснення оцінки ефективності застосування законодавства комітети мають право враховувати дані експертиз, інформаційних чи наукових досліджень.».
У зв’язку з цим підпункти 2-5 пункту 3 розділу І законопроєкту вважати підпунктами 6-9.
 
Відхилено . Статті 16, 17, 24 Закону України «Про комітети ВР України» не були предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116. 2. Програмі КМУ присвячена окрема стаття, яка її регулює. Тим більше, аналіз Програми КМУ не є законопроектною функцією, оскільки комітети не вносять зміни до Програми, а визначають за нею вимоги (якість) роботи Уряду. 3. Оцінювання ефективності застосування законодавства не є предметом цього законопроекту. Крім того не запропоновано механізм та критерії оцінки ефективності   
17. 2) у пункті першому частини першої статті 25 після слів та знака «Програми діяльності Кабінету Міністрів України,» доповнити словами та знаком «звіту про хід і результати її виконання,»;
 
-17- Дирдін М.Є.
У пункті першому частини першої статті 25 Законопроекту слова «про хід і результати її виконання» замінити словами «щодо процесу виконання програми та її результати»
 
Відхилено лова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати коміт етам практично неможливо»  2) у частині першій статті 25:
пункт 1 після слів «Програми діяльності Кабінету Міністрів України» доповнити словами «звіту про хід і результати її виконання»;
пункт 4 доповнити словами «та спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»;
доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України»;
 
    -18- Стефанчук Р.О.
4. Підпункт другий пункту 3 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
2) у частині першій статті 25:
у пункті першому після слів та знака «Програми діяльності Кабінету Міністрів України,» доповнити словами та знаком «звіту про хід і результати її виконання,»;
у пункті четвертому слово «доповіді» замінити словами «та спеціальних доповідей»;
у пункті п’ятому перед словами «висловлення недовіри Генеральному прокурору» доповнити словами та знаком «розгляду Верховною Радою України звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури,»;
доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:
«7) розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, якщо такий розгляд передбачений законом або якщо рішення про розгляд інформації, доповіді чи звіту прийняте Верховною Радою.».
 
Враховано частково . У пункті 1 повторює положення, прийняті в першому читанні. 2. Пункт 4 –4 . 3. Пункт 7 –3 .   
18. 3) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
-19- Стефанчук Р.О.
5. Підпункт третій пункту 3 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«3) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
«Стаття 25-1. Участь комітетів у розгляді Верховною Радою звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України
1. У межах повноважень, передбачених цих Законом, комітети контролюють хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2. Під час підготовки до розгляду Верховною Радою України звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України (далі – звіт Кабінету Міністрів України) комітети розглядають на своєму засіданні звіт Кабінету Міністрів України. За результатом розгляду звіту Кабінету Міністрів України комітет приймає висновок, в якому рекомендує Верховній Раді України прийняти відповідне рішення. Якщо комітет пропонує Верховній Раді України надати рекомендації Кабінету Міністрів України, такі рекомендації зазначаються у висновку комітету. Висновок надсилається комітету, визначеному головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України.
3. Під час розгляду звіту Кабінету Міністрів України, підготовки рекомендацій Кабінету Міністрів України комітети використовують інформацію, отриману ними під час реалізації контрольної функції, у тому числі оцінки ефективності застосування законодавчих актів, аналізу практики застосування законодавчих актів, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, наукових установ, вищих навчальних закладів, громадських об’єднань і громадян.».
 
Враховано частково одночас, дещо повторює положення прийняті в першому читанні. Крім того, оцінювання ефективності застосування законодавства не є предметом цього законопроекту.  3) доповнити статтями 25-1 і 25-2 такого змісту:
 
19. «Стаття 25-1. Участь комітетів у розгляді Верховною Радою звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України
 
-20- Дирдін М.Є.
У назві статті 25? Законопроекту слова «про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України» замінити словами «щодо процесу виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України та її результати»
 
Відхилено лова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  «Стаття 25-1. Участь комітетів у розгляді Верховною Радою України звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України
 
    -21- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту 3 пункту 3 законопроекту (щодо редакції статті 25-1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») викласти у такій редакції:
«Стаття 25-1. Участь комітетів у розгляді Верховною Радою звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України
1. У межах повноважень, передбачених цих Законом, комітети контролюють хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2. Під час підготовки до розгляду Верховною Радою України звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України (далі – звіт Кабінету Міністрів України) комітети розглядають на своєму засіданні звіт Кабінету Міністрів України.
За результатом розгляду звіту Кабінету Міністрів України комітет приймає висновок, в якому рекомендує Верховній Раді України прийняти відповідне рішення. Висновок надсилається комітету, визначеному головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України. Якщо комітет пропонує Верховній Раді України надати рекомендації Кабінету Міністрів України, такі рекомендації зазначаються у висновку комітету.
Окрема думка членів комітету, які голосували "проти" або утрималися від голосування за такий висновок комітету, якщо вона була надана в письмовій формі членом комітету, додаються до протоколу засідання на якому розглядається звіт Кабінету Міністрів України, а також розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
3. Під час розгляду звіту Кабінету Міністрів України, підготовки рекомендацій Кабінету Міністрів України комітети використовують інформацію, отриману ними під час реалізації контрольної функції, у тому числі аналізу практики застосування законодавчих актів, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, наукових установ, громадських об’єднань і громадян.».
 
Враховано частково Водночас, дещо повторює положення прийняті в першому Крім того, питання окремої думки члена комітету регулюється ч. 3 ст. 51, тому зміни повинні вноситись саме у цю статтю.   
20. 1. У межах повноважень, передбачених цих Законом, комітети контролюють хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
-22- Дирдін М.Є.
У частині першій статті 25? Законопроекту слова «хід виконання» замінити словами «процес виконання»
 
Відхилено лова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  1. У межах повноважень, визначених цим Законом, комітети контролюють хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
    -23- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
у підпункті 3: у абзаці третьому слово «цих» замінити словом «цим»
 
Враховано    
    -24- Пузійчук А.В.
У абзаці третьому підпункту 3 пункту 3 розділу Іслова «комітети контролюють хід» замінити словами «забезпечують здійснення Верховною Радою України контролю ходу».
 
Відхилено Змістовно 1 в редакції першого читання   
21. 2. Під час підготовки до розгляду Верховною Радою України звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України (далі – звіт Кабінету Міністрів України) комітети розглядають на своєму засіданні звіт Кабінету Міністрів України.
 
-25- Дирдін М.Є.
У частині другій статті 25? Законопроекту слова «про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України» замінити словами «щодо процесу виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України та її результати»
 
Відхилено лова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  2. Під час підготовки до розгляду Верховною Радою України звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України (далі – звіт Кабінету Міністрів України) комітети розглядають на своїх засіданнях звіт Кабінету Міністрів України.
 
22. За результатом розгляду звіту Кабінету Міністрів України комітет приймає висновок, в якому рекомендує Верховній Раді України прийняти відповідне рішення. Такий висновок надсилається комітету, визначеному головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України.
 
-26- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
абзац п’ятий та шостий викласти у такій редакції: «За результатом розгляду звіту Кабінету Міністрів України комітет приймає рекомендації. Такі рекомендації надсилаються комітету, визначеному головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано   За результатами розгляду звіту Кабінету Міністрів України комітет приймає рекомендації. Такі рекомендації надсилаються комітету, визначеному головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України.
 
23. Якщо комітет пропонує Верховній Раді України надати рекомендації Кабінету Міністрів України, такі рекомендації зазначаються у висновку комітету і подаються до комітету, визначеного головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України.
 
      
24. 3. Під час розгляду звіту Кабінету Міністрів України, підготовки рекомендацій Кабінету Міністрів України комітети використовують інформацію, отриману ними під час реалізації контрольної функції, у тому числі аналізу практики застосування законодавчих актів, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських об’єднань і громадян.»;
 
   3. Під час розгляду звіту Кабінету Міністрів України, підготовки рекомендацій Кабінету Міністрів України комітети використовують інформацію, отриману ними під час реалізації контрольної функції, у тому числі при здійсненні аналізу практики застосування законодавчих актів, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських об’єднань і громадян.
 
25. 4) доповнити статтею 25-2 такого змісту:
 
-27- Стефанчук Р.О.
6. Підпункт четвертий пункту 3 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«3) доповнити статтею 25-2 такого змісту:
«Стаття 25-2. Участь комітетів у розгляді звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб
1. Комітети мають право: 1) шляхом внесення відповідного проекту постанови народними депутатами України – членами комітету ініціювати перед Верховною Радою України питання про розгляд на пленарному засіданні звітів, доповідей та іншої інформації, поданих до Верховної Ради України державними органами та посадовими особами, а також рекомендувати Верховній Раді України прийняти відповідне рішення; 2) у межах повноважень, передбачених цим Законом, під час розгляду звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб запрошувати на своє засідання осіб, участь яких є необхідною для розгляду цього питання; 3) проводити відкриті для громадськості слухання в комітетах звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, поданих до Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
2. Комітети зобов’язані: 1) розглядати на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звіти, доповіді та іншу інформацію державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України; 2) за дорученням Верховної Ради України організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України.».
 
Відхилено Запропоновані положення вже передбачені ЗУ «Про комітети ВР України»     
26. «Стаття 25-2. Участь комітетів у розгляді звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб
 
   Стаття 25-2. Участь комітетів у розгляді звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб
 
27. 1. Комітети мають право:
 
   1. Комітети мають право:
 
28. 1) шляхом внесення відповідного проекту постанови народними депутатами України – членами комітету ініціювати перед Верховною Радою України питання про розгляд на пленарному засіданні звітів, доповідей та іншої інформації, поданих до Верховної Ради України державними органами та посадовими особами;
 
-28- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
3) у підпункті 4: у абзаці четвертому слова «шляхом внесення відповідного проекту постанови народними депутатами України – членами комітету» виключити,
 
Враховано   1) ініціювати перед Верховною Радою України питання про розгляд на пленарному засіданні звітів, доповідей та іншої інформації, поданих до Верховної Ради України державними органами та посадовими особами;
 
    -29- Макаров О.А.
В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 3 законопроекту (щодо редакції пункту 1 частини першої статті 25-2 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») після слів «посадовими особами» доповнити словами та знаками «, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти відповідне рішення;».
 
Відхилено Дане питання регулюється ч. 5 ст. 50 Закону України «Про комітети ВР України».   
    -30- Пузійчук А.В.
У абзаці четвертому підпункту 4 пункту 3 розділу Іслова «внесення відповідного проекту постанови народними депутатами України – членами комітету» замінити словами «розробки відповідного проекту постанови Верховної Ради України».
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 28.   
29. 2) у межах повноважень, передбачених цим Законом, під час розгляду звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб запрошувати на своє засідання осіб, участь яких є необхідною для розгляду цього питання;
 
   2) у межах повноважень, визначених цим Законом, під час розгляду звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб запрошувати на свої засідання осіб, участь яких є необхідною для розгляду цього питання;
 
30. 3) проводити відкриті для громадськості слухання в комітетах звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, поданих до Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
 
   3) проводити відкриті для громадськості слухання у комітетах звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, поданих до Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
 
31. 2. Комітети зобов’язані:
 
   2. Комітети зобов’язані:
 
32. 1) розглядати на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звіти, доповіді та іншу інформацію державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України;
 
   1) розглядати на своїх засіданнях або під час слухань у комітеті звіти, доповіді та іншу інформацію державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України;
 
33. 2) за дорученням Верховної Ради України організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України.»;
 
-31- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
4) абзац дев’ятий викласти у такій редакції: «2) здійснювати попередню підготовку питань щодо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України.».
 
Враховано   2) здійснювати попередню підготовку питань щодо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, у порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України»;
 
    -32- Фролов П.В.
Закон України «Про комітети Верховної Ради України» доповнити статтею 25-3 такого змісту:
«Стаття 25-3. Участь комітетів у розгляді звітів про результати діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання комітету.
1. Комітети мають право:
1) шляхом внесення відповідного проекту постанови народними депутатами України – членами комітету ініціювати перед Верховною Радою України питання про розгляд на пленарному засіданні звітів поданих до Верховної Ради України відповідними міністерствами та іншими центральними органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання комітету;
2) у межах повноважень, передбачених цим Законом, під час розгляду звітів про результати діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання комітету запрошувати на своє засідання осіб, участь яких є необхідною для розгляду цього питання;
3) проводити відкриті для громадськості слухання в комітетах звітів про результати діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання комітету поданих до Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
2. Комітети зобов’язані:
1) розглядати на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звіти про результати діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання комітету поданих до Верховної Ради України;
2) за дорученням Верховної Ради України організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звіти про результати діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності яких відповідає предмету відання комітету поданих до Верховної Ради України.».
 
Відхилено Аргументи наведені до пропозиції № 14.   
34. 5) статтю 26 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
35. «Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "години запитань до Уряду" у Верховній Раді України
 
   «Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "години запитань до Уряду" у Верховній Раді України
 
36. 1. Комітети беруть участь у підготовці та проведенні «години запитань до Уряду» у Верховній Раді України у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.».
 
-33- Стефанчук Р.О.
7. Доповнити пункт 3 розділу І законопроєкту новим підпунктом десятим такого змісту:
«10) у пункті другому частини 1 статті 29 після слів «з’ясування ефективності реалізації» доповнити словами «та оцінювання ефективності застосування».
 
Відхилено оповнення новим пунктом статті 29 ЗУ «Про комітети ВР України» не було предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116  1. Комітети беруть участь у підготовці та проведенні «години запитань до Уряду» у Верховній Раді України у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України».
 
    -34- Стефанчук Р.О.
8. Доповнити пункт 3 розділу І законопроєкту новим підпунктом одинадцятим такого змісту:
«11) частину другу статті 34 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:
«19) організовує здійснення комітетом оцінки ефективності застосування законодавства та підписує рекомендації за її результатами.».
 
Відхилено Доповнення новим пунктом статті 34 ЗУ «Про комітети ВР України» не було предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
    -35- Шкрум А.І.
Стаття 48-1. Представлення інформації під час засідання комітету
1. В рамках здійснення контрольних функцій комітет Верховної Ради може вимагати від органів, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій представлення під час засідання комітету інформації стосовно питань, які становлять суспільний інтерес.
2. Представлення інформації може бути ініційоване рішенням комітету.
3. Регламент засідання комітету під час представлення інформації затверджується рішенням комітету. Розгляд під час засідання комітету Верховної Ради інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті, включає:1) представлення інформації доповідачем чи доповідачами;2) запитання народних депутатів.
 
Відхилено Питання отримання інформації комітетами врегульовано ст. 17, а участь у засіданні комітетів запрошених осіб врегульовано ст. 48. Водночас, віднесення таких повноважень до контрольної функції не відповідатиме Конституції, оскільки ВРУ не наділена контрольними повноваженнями щодо необмеженого кола осіб.   
    -36- Стефанчук Р.О.
9. Доповнити пункт 3 розділу І законопроєкту новим підпунктом дванадцятим такого змісту:
«12) пункт третій частини першої статті 49 після слів «щодо результатів слухань у комітетах» доповнити знаком та словами «; щодо результатів оцінювання ефективності застосування законодавства».
 
Відхилено Стаття 49 ЗУ «Про комітети ВР України» не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
    -37- Стефанчук Р.О.
10. Доповнити пункт 3 розділу І законопроєкту новим підпунктом тринадцятим такого змісту:
«13) у статті 50:
частину 4 доповнити новим пунктом третім такого змісту:
«3) за результатами оцінювання ефективності застосування законодавства – позицію комітету щодо відповідності чи невідповідності оцінюваного закону чи його частини цілям, завданням та меті закону, та рекомендації щодо напрацювання необхідних змін до законодавства.»;
доповнити новою частиною 6 такого змісту:
«6. У рішеннях та рекомендаціях комітетів, за результатами проведеної оцінки ефективності застосування законодавства, зазначаються:
1. Дата складання та публікації рекомендацій за результатами оцінювання ефективності застосування законодавства;
2. Характеристика акта чи його частини, що була предметом оцінювання ефективності застосування законодавства;
3. Хронологія проведення оцінки, включно з розміщенням публічного запиту на отримання інформації та завершенням консультацій із заінтересованими сторонами;
4. Позиція комітету щодо порушених питань;
5. Заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом недоліків та порушень;
6. Орієнтовні заходи та строки для відслідковування комітетом стану виконання рекомендацій.».
 
Відхилено Стаття 50 ЗУ «Про комітети ВР України» не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
37. 4. У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99 із наступними змінами):
 
   4. Статтю 18 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99) викласти в такій редакції:
 
38. 1) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
-38- Батенко Т.І.
Підпункт 1 пункту 4 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до частини третьої статті 9 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини») виключити.
 
Враховано      
    -39- Лубінець Д.В.
Підпункт 1 пункту 4 Розділу І законопроекту:
Виключити
 
Враховано    
39. «Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинен дати комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.»;
 
-40- Євтушок С.М.
Підпункт 1 пункту 4 Розділу І законопроекту:
«Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинен дати комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, після заслуховування звіту Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України.»;
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції 38, 39     
    -41- Лубінець Д.В.
Виключити
 
Враховано    
40. 2) статтю 18 викласти у такій редакції
 
-42- Стефанчук Р.О.
11. Підпункт другий пункту 4 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«2) статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого
Кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Щорічна доповідь подається Уповноваженим до Верховної Ради України до 1 березня поточного року.
Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також стан виконання рекомендацій, що містились у щорічній доповіді за попередній рік.
У випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради України Уповноважений представляє Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.
Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Уповноваженого.».
 
Враховано частково овторює деякі положення прийняті в першому читанні, а також замінено «може представити» на «представляє».     
41. «Стаття 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого
 
-43- Шкрум А.І.
«Стаття 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого
Кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Щорічна доповідь подається Уповноваженим до Верховної Ради України до 20 березня поточного року.
Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також стан виконання рекомендацій, що містились у щорічній доповіді за попередній рік.
У випадках, передбачених законом, за власною ініціативою з метою висвітлення стану додержання окремих прав і свобод людини і громадянина, впливу актів законодавства на реалізацію прав і свобод людини і громадянина Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді).
За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову, яка включає рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій.
Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Уповноваженого.
 
Враховано частково овторює деякі положення прийняті в першому читанні. Замінено «1 березня» на «20 березня»  «Стаття 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого
 
42. Кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Щорічна доповідь подається Уповноваженим до Верховної Ради України до 1 березня поточного року.
 
-44- Лубінець Д.В.
Кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Щорічна доповідь подається Уповноваженим до Верховної Ради України до 31 березня поточного року.
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 45  Щороку Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Щорічна доповідь подається Уповноваженим до Верховної Ради України до 20 березня поточного року.
 
    -45- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
3. У підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту: 1) у абзаці третьому слова і цифру «Кожного року» і «до 1 березня поточного року» замінити відповідно словами і цифрою «Щороку» і «до 20 березня поточного року»;
 
Враховано    
43. Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також стан виконання рекомендацій, що містились у щорічній доповіді за попередній рік.
 
   Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також інформацію про стан виконання рекомендацій, викладених у щорічній доповіді за попередній рік.
 
44. У випадках, передбаченх законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради України Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.
 
-46- Лубінець Д.В.
У випадках, передбачених законом або за власною ініціативою Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.
 
Відхилено   У випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради України Уповноважений представляє Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.
За результатами розгляду щорічної та спеціальної (спеціальних) доповідей Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову.
 
    -47- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
3. У підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту: 2) доповнити абзацом шостим такого змісту: «За результатами розгляду щорічної та спеціальної (спеціальних) доповідей Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову».
У зв’язку з цим абзац шостим вважати абзацом сьомим.
 
Враховано    
    -48- Пузійчук А.В.
Підпункт 2 пункту 4 розділу Іпісля абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову.»
 
Враховано    
45. Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Уповноваженого.».
 
-49- Лубінець Д.В.
За наслідками розгляду щорічної та спеціальної (спеціальних) доповідей Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову. Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Уповноваженого.».
 
Враховано   Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України та на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Уповноваженого».
 
    -50- Дирдін М.Є.
У частині четвертій статті 18 Законопроекту слово «веб-сайті» замінити словом «вебсайті»
 
Відхилено (редакційно невірно)   
46. 5. Пункт 4 частини другої статті 51 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238 із наступними змінами) після слів та знака «доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку,» доповнити словами «яка подається до Верховної Ради України щороку не пізніше 1 травня».
 
   5. Пункт 4 частини другої статті 51 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) доповнити словами і цифрою «яка подається до Верховної Ради України щороку не пізніше 1 травня».
 
47. 6. Частину другу статті 29 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 27, ст.208 із наступними змінами) після слова «щороку» доповнити словами і цифрою «не пізніше 1 березня».
 
   6. Частину другу статті 29 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208) після слова «щороку» доповнити словами і цифрою «не пізніше 1 березня».
 
48. 7. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
   7. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
49. 1) пункт 4 частини четвертої статті 20 після слів «передбачених Конституцією України та законами України» доповнити словами та знаками «крім питань, що розглядаються у порядку, визначеному статтею 232-8 цього Регламенту)»;
 
-51- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
У пункті 7 розділу І законопроекту: підпункт 1 викласти в новій редакцій: «у частині першій статті 49 слова та цифри «частина сьома статті 161» виключити та після слів та цифр «частина шоста статті 205» доповнити словами, знаками та цифрами «, частина п’ята статті 232-2»
 
Враховано   1) у частині першій статті 49 слова та цифри «частина сьома статті 161» виключити, а після слів та цифр «частина шоста статті 205» доповнити словами та цифрами «частина п’ята статті 232-2»;
 
    -52- Стефанчук Р.О.
12. Підпункт перший пункту 7 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«1) пункт 4 частини четвертої статті 20 після слів «передбачених Конституцією України та законами України» доповнити словами та знаками « (в тому числі питання, що розглядаються у порядку, визначеному статтею 232-8 цього Регламенту)».
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 51   
    -53- Макаров О.А.
Підпункт 1 пункту 7 законопроекту (щодо редакції пункту 4 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України) викласти в такій редакції: «1) пункт 4 частини четвертої статті 20 після слів «передбачених Конституцією України та законами України» доповнити словами та знаками «, питання, що розглядаються у порядку, визначеному статтею 232-8 цього Регламенту;».
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 51   
50. 2) частину сьому статті 161 виключити;
 
   2) частину сьому статті 161 виключити;
 
51. 3) статтю 213 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-54- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
4. У пункті 7 розділу І законопроекту: підпункт 3 виключити;
 
Враховано      
    -55- Монастирський Д.А.
Підпункт 3 пункту 7 виключити;
 
Враховано    
52. «5. Дія цієї статті не поширюється на висловлення недовіри Генеральному прокурору у випадку, передбаченому статтею 232-2 цього Регламенту.»;
 
      
53. 4) статтю 228 викласти у такій редакції:
 
-56- Стефанчук Р.О.
13. Підпункт четвертий пункту 7 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«4) статтю 228 викласти у такій редакції:
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.
3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.
5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніше як за п’ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніше як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного із рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. До проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, додаються рекомендації Кабінету Міністрів України.
6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.
8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень: 1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною; 2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України; 3) визнати діяльність Кабінету Міністрів України незадовільною.
9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України додаються до постанови Верховної Ради України, якою оформлюється відповідне рішення. Інформація про стан виконання рекомендацій надається Кабінетом Міністрів України у наступному звіті Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України, проводить відкриті для громадськості слухання інформації про стан виконання рекомендацій Кабінетом Міністрів України.
10. За підсумками обговорення позачергового звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає одне з рішень, передбачених пунктами 1 і 3 частини восьмої цієї статті. Відповідне рішення приймається Верховною Радою у формі постанови.
11. У разі якщо діяльність Кабінету Міністрів України визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.».
 
Відхилено Право комітету провести такі слухання передбачено статтею 25-2. Робити таке право обов’язком може бути недоцільним у зв’язку зі строками підготовки звіту КМУ до розгляду на пленарному засіданні та об’ємом і характером інформації.  3) статтю 228 викласти в такій редакції:
 
54. «Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України
 
-57- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
У пункті 7 розділу І законопроекту: 2) абзаци третій, сьомий і чотирнадцятий підпункту 4 викласти відповідно у такій редакції:
«1. Верховна Рада щорічно розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.»,
5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніше як за п’ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніше як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного із рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. У тексті проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, викладаються рекомендації Кабінету Міністрів України
«9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України викладаються у тексті відповідної постанови Верховної Ради України.»;
 
Враховано   «Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України
 
55. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
-58- Дирдін М.Є.
У частині першій статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України» замінити словами «щодо процесу виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України та її результати»
 
Відхилено Заміна слова «хід» на «процес» не несе практичної необхідності.  1. Верховна Рада щороку розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
56. 2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
-59- Дирдін М.Є.
У частині другій статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів», слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
 
Відхилено Слова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
57. 3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
 
58. 4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.
 
-60- Дирдін М.Є.
У частині четвертій статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
 
Відхилено Слова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.
 
59. 5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніше як за п’ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніше як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного із рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. До проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, додаються рекомендації Кабінету Міністрів України.
 
-61- Дирдін М.Є.
У частині п’ятій статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
 
Відхилено Слова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніш як за п’ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного з рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. У тексті проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, викладаються рекомендації Кабінету Міністрів України.
 
    -62- Шкрум А.І.
5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніше як за п’ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніше як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного із рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. До проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, додаються рекомендації Кабінету Міністрів України. Під час розгляду звіту на засіданні комітету присутні усі члени Кабінету Міністрів України та усі керівники центральних органів виконавчої влади, підпорядкованих Кабінету Міністрів України на момент подання звіту.
 
Відхилено Відповідно до ст. 113 Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Тому всі ЦОВВ можуть розглядатися як «підпорядковані» Кабміну. Присутність такої кількості осіб на одному засіданні є проблематичним і навряд доцільним.   
60. 6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
-63- Дирдін М.Є.
У частині шостій статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
 
Відхилено Заміна слова «хід» на «процес» не несе практичної необхідності.  6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
    -64- Шкрум А.І.
6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України. Під час розгляду звіту на пленарному засіданні присутні усі члени Кабінету Міністрів України та усі керівники центральних органів виконавчої влади, підпорядкованих Кабінету Міністрів України на момент подання звіту.
 
Відхилено Відповідно до ст. 113 Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Тому всі ЦОВВ можуть розглядатися як «підпорядковані» Кабміну. Присутність такої кількості осіб на одному засіданні є проблематичним і навряд доцільним.   
61. 7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.
 
-65- Дирдін М.Є.
У частині сьомій статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
 
Відхилено Заміна слова «хід» на «процес» не несе практичної необхідності.  7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.
 
62. 8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:
 
   8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:
 
63. 1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;
 
   1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;
 
64. 2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
 
   2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
 
65. 3) визнати діяльність Кабінету Міністрів України незадовільною.
 
   3) визнати діяльність Кабінету Міністрів України незадовільною.
 
66. 9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України додаються до постанови Верховної Ради України, якою оформлюється відповідне рішення.
 
-66- Євтушок С.М.
9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України затверджуються окремою постановою Верховної Ради України, що долучається до постанови Верховної Ради України, якою оформлюється відповідне рішення.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції № 57.  9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України викладаються у тексті відповідної постанови Верховної Ради.
 
    -67- Шкрум А.І.
9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України затверджуються постановою Верховної Ради України, якою оформлюється відповідне рішення. Інформація про стан виконання рекомендацій надається Кабінетом Міністрів України у наступному звіті Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено    
    -68- Пузійчук А.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 7 викласти у такій редакції:
«9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України затверджуються відповідною постановою Верховної Ради України, якою оформлюється відповідне рішення.».
 
Враховано редакційно У зв’язку з врахуванням пропозиції № 57.   
67. Інформація про стан виконання рекомендацій надається Кабінетом Міністрів України у наступному звіті Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
-69- Дирдін М.Є.
У абзаці другому частини дев’ятої статті 228 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
 
Відхилено Слова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  Інформація про стан виконання рекомендацій надається Кабінетом Міністрів України у наступному звіті Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
68. 10. За підсумками обговорення позачергового звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає одне з рішень, передбачених пунктами 1 і 3 частини восьмої цієї статті. Відповідне рішення приймається Верховною Радою у формі постанови.
 
   10. За підсумками обговорення позачергового звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з рішень, передбачених пунктами 1 і 3 частини восьмої цієї статті.
 
69. 11. У разі якщо діяльність Кабінету Міністрів України визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.»;
 
   11. У разі якщо діяльність Кабінету Міністрів України визнана незадовільною, Верховна Рада, за умови додержання вимог статті 87 Конституції України, може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради»;
 
70. 5) главу 38-1 викласти у такій редакції:
 
-70- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
3) підпункт 5 викласти у такій редакції:
«5) главу 38-1 викласти у такій редакції:
«Глава 38-1
РОЗГЛЯД ЗВІТІВ, ДОПОВІДЕЙ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ (КРІМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)
Стаття 232-1. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей державних органів та посадових осіб
1. Положення цієї статті поширюються на порядок розгляду:
1) звіту Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань;
2) звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури;
3) звіту Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України;
4) звіту Антимонопольного комітету України про його діяльність;
5) звіту Фонду державного майна України про його роботу та хід приватизації державного майна;
6) звіту Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про її діяльність;
7) доповіді Голови Національного банку України про діяльність Національного банку України.
2. Верховна Рада щорічно розглядає звіти та доповіді державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
3. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Директора Державного бюро розслідувань з питань, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті.
4. Звіти Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідного звіту надсилаються Головою Верховної Ради України або за розподілом обов’язків згідно з розподілом обов'язків Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України до Рахункової палати для підготовки попереднього аналізу відповідного звіту в частині, що впливає на виконання Державного бюджету України.
5. Звіти та доповіді державних органів і посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам та одночасно направляються до комітетів відповідно до предметів їх відання, які у 21-денний строк з дня отримання звітів та доповідей здійснюють попередню підготовку питань про розгляд звітів, доповідей на пленарному засіданні Верховної Ради.
Звіти Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України надаються народним депутатам та направляються до комітетів разом із попереднім аналізом Рахункової палати.
6. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді включає:
1) доповідь посадової особи, яка представляє звіт чи доповідь, – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
2) виступ представника комітету, який здійснював попередню підготовку питання про розгляд звіту, доповіді на пленарному засіданні Верховної Ради – до 10 хвилин;
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
4) обговорення звіту;
7. За підсумками обговорення звіту, доповіді Верховна Рада може прийняти відповідну постанову про взяття звіту, доповіді до відома, оцінки діяльності державного органу, посадової особи, звіт чи доповідь якої було розглянуто, а також у порядку, передбаченому цим Регламентом, прийняти інші рішення, прийняття яких рекомендується у звіті, доповіді.
8. За підсумками обговорення звіту Директора Державного бюро розслідувань Верховна Рада може прийняти постанову про взяття звіту до відома та визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.
У разі визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною таке рішення є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
Стаття 232-2. Розгляд Верховною Радою щорічного звіту про діяльність Рахункової палати та інформації за результатом здійснення позапланових заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за рішенням Верховної Ради
1. Верховна Рада розглядає щорічно звіт про діяльність Рахункової палати.
2. Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати надається народним депутатам та одночасно направляється до комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, який у 21-денний строк з дня отримання звіту здійснює попередню підготовку питання про розгляд звіту на пленарному засіданні Верховної Ради.
3. Щорічний звіт розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, передбаченому частиною шостою статті 2321 цього Регламенту.
4. За підсумками обговорення щорічного звіту Верховна Рада може прийняти рішення про звернення для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не поінформували Рахункову палату про результати розгляду її рішень або заходи яких, заплановані та вжиті у зв’язку з її рішеннями, були визнані Рахунковою палатою неналежними.
5. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи).
Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи).
6. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України протягом 15 календарних днів з дня затвердження звіту.
Рахункова палата надсилає до Верховної Ради України інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати протягом 45 календарних днів з дня отримання інформації від об’єкта контролю.
7. Інформація, зазначена у частині шостій цієї статті, у п’ятиденний строк з дня її надходження передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, інших комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надається народним депутатам.
8. Інформація, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому статтею 2324 цього Регламенту.
Стаття 232-3. Розгляд Верховною Радою щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Верховна Рада розглядає щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради.
Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України, не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, може прийняти рішення про підготовку та розгляд спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таке рішення не може бути прийнято Верховною Радою більше одного разу протягом одного календарного року.
Предмет спеціальної доповіді (висвітлення стану додержання окремих прав і свобод людини і громадянина, вплив законів та підзаконних актів на реалізацію прав і свобод людини і громадянина тощо) повинен бути визначений у рішенні Верховної Ради.
3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надається народним депутатам та одночасно направляється до комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, який у 21-денний строк з дня отримання щорічної доповіді, здійснює попередню підготовку питання про її розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради.
Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надається народним депутатам та одночасно направляється до комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина не пізніш як за 5 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
4. Щорічна доповідь та спеціальна доповідь розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, передбаченому частиною шостою статті 2321 цього Регламенту.
5. Звіти та доповіді державних органів і посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам та одночасно направляються до комітетів відповідно до предметів їх відання, які у 21-денний строк з дня отримання звітів та доповідей здійснюють попередню підготовку питань про розгляд звітів, доповідей на пленарному засіданні Верховної Ради.
Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Стаття 232-4. Інформування Верховної Ради України про діяльність інших державних органів та посадових осіб
1. Положення цієї статті поширюються на порядок заслуховування звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб, крім передбачених статтями 228, 2321 – 2323 цього Регламенту.
2. Звіти, доповіді та інформація інших державних органів та посадових осіб подаються до Верховної Ради у передбачених законами України випадках і надаються народним депутатам та одночасно направляються до комітетів, до предмета відання яких належать відповідні питання.
3. Заслуховування звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб здійснюється у комітетах, які можуть ініціювати перед Верховною Радою питання про заслуховування цих звітів, доповідей та інформації на пленарному засіданні Верховної Ради.
4. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді та інформації інших державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до дня заслуховування звіту, доповіді чи інформації.
5. Питання про заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді та інформації інших державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, включаються до порядку денного сесії Верховної Ради та розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому частиною шостою статті 232-1 цього Регламенту.»
 
Враховано   3) главу 38-1 викласти в такій редакції:
 
    -71- Стефанчук Р.О.
14. Підпункт п’ятий пункту 7 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«5) главу 38-1 викласти у такій редакції:
«Глава 38-1 РОЗГЛЯД ЗВІТІВ, ДОПОВІДЕЙ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ (КРІМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)
Стаття 232-1. Розгляд Верховною Радою звіту Директора Державного бюро розслідувань
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань.
2. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Директора Державного бюро розслідувань з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
3. Звіт Директора Державного бюро розслідувань не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, а також надається народним депутатам.
4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає: 1) доповідь Директора Державного бюро розслідувань – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності – до 10 хвилин; 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ; 4) обговорення звіту.
5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада приймає постанову про затвердження звіту та визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною. Визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
Стаття 232-2. Розгляд Верховною Радою звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Генерального прокурора про діяльність прокуратури.
2. Звіт Генерального прокурора про діяльність прокуратури не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури, а також надається народним депутатам. Комітет, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури, проводить відкриті для громадськості слухання звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури з обов’язковою участю Генерального прокурора.
4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає: 1) доповідь Генерального прокурора – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури – до 10 хвилин; 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ; 4) обговорення звіту.
5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада може прийняти постанову про висловлення недовіри Верховної Ради Генеральному прокуророві. Таке рішення приймається без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної Ради Генеральному прокуророві здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади.
Стаття 232-3. Розгляд Верховною Радою звіту Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України.
2. Звіт Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України не пізніш як за 15 днів передається до комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки, а також надається народним депутатам. Комітет, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки, проводить відкриті для громадськості слухання звіту Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України з обов’язковою участю Голови Служби безпеки України.
3. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає: 1) доповідь Голови Служби безпеки України – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки – до 10 хвилин; 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ; 4) обговорення звіту.
Стаття 232-4. Розгляд Верховною Радою доповіді Голови Національного банку України
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає доповідь Голови Національного банку України.
2. Доповідь Голови Національного банку України не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до відповідного комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики, а також надається народним депутатам. Комітет, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики, проводить відкриті для громадськості слухання доповіді Голови Національного банку України з обов’язковою участю Голови Національного банку України.
3. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради доповіді включає: 1) доповідь Голови Національного банку України – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики – до 10 хвилин; 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ; 4) обговорення доповіді.
4. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти рішення, прийняття яких рекомендується у доповіді Голови Національного банку України.
Стаття 232-5. Розгляд Верховною Радою звіту Антимонопольного комітету України, звіту Фонду державного майна України
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Антимонопольного комітету України, звіт Фонду державного майна України.
2. Звіт Антимонопольного комітету України, звіт Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідного звіту надсилаються Головою Верховної Ради України або за розподілом обов'язків Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України до Рахункової палати для підготовки попереднього аналізу відповідного звіту в частині, що впливає на виконання державного бюджету.
3. Звіт Антимонопольного комітету України, звіт Фонду державного майна України разом із попереднім аналізом Рахункової палати не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передаються до комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надаються народним депутатам. Комітети, відповідно до предметів їх відання, проводять відкриті для громадськості слухання звіт Антимонопольного комітету України, звіт Фонду державного майна України.
4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає: 1) доповідь відповідно Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання – до 10 хвилин; 3) виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати – до 5 хвилин на кожен виступ; 4) обговорення звіту.
Стаття 232-6. Розгляд Верховною Радою щорічного звіту про діяльність Рахункової палати та інформації за результатом здійснення позапланових заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за рішенням Верховної Ради
1. Верховна Рада один раз на рік розглядає щорічний звіт про діяльність Рахункової палати.
2. Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати не пізніш як за 15 днів передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, а також надається народним депутатам. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, проводить відкриті для громадськості слухання звіту про діяльність Рахункової палати з обов’язковою участю Голови Рахункової палати.
4. Звіт про діяльність Рахункової палати на пленарному засіданні Верховної Ради представляє Голова Рахункової палати. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає: 1) доповідь Голови Рахункової палати - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету – до 10 хвилин; 3) обговорення звіту.
5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада може прийняти рішення про звернення для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не поінформували Рахункову палату про результати розгляду її рішень або заходи яких, заплановані та вжиті у зв’язку з її рішеннями, були визнані Рахунковою палатою неналежними.
6. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи). Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи).
7. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, а також інформація, надана об’єктом контролю про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України протягом 15 днів з дня отримання інформації від об’єкта контролю.
8. Інформація, зазначена у частині сьомій цієї статті, у п’ятиденний строк з дня її надходження передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, інших комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надається народним депутатам.
9. Інформація, зазначена у частині сьомій цієї статті, може бути розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому статтею 2328 цього Регламенту.
Стаття 232-7. Розгляд Верховною Радою щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Верховна Рада один раз на рік не пізніше 1 квітня розглядає щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України, не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, може прийняти рішення про підготовку та розгляд спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таке рішення не може бути прийнято Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради. Предмет спеціальної доповіді (дотримання окремих прав і свобод людини і громадянина, діяльність визначеної посадової особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, конкретний випадок чи випадки порушення прав людини тощо) повинен бути визначений у рішенні Верховної Ради.
3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не пізніш як за 15 днів, а спеціальна доповідь - не пізніш як за 5 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, а також надається народним депутатам.
4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради доповіді включає: 1) доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина – до 10 хвилин; 3) обговорення доповіді.
5. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій. Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Стаття 232-8. Розгляд звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб
1. Звіти, доповіді та інформація посадових осіб та державних органів подаються до Верховної Ради у передбачених законом випадках і надаються народним депутатам.
2. Питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу чи посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, включається до порядку денного сесії Верховної Ради після надходження інформації, доповіді чи звіту в разі, якщо такий розгляд передбачений законом або якщо рішення про розгляд інформації, доповіді чи звіту прийняте Верховною Радою не менш як третиною голосів народних депутатів від її конституційного складу. Дата розгляду інформації, доповіді чи звіту визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом.
3. У разі необхідності Голова Верховної Ради може доручити відповідному комітету підготовку питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті.
4. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу або посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до дня розгляду відповідного питання та публікуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
5. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу або посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, включає: 1) доповідь чи виступ - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів - до 20 хвилин; 2) виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання – до 10 хвилин; 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ; 4) обговорення доповіді, звіту чи інформації, якщо Верховною Радою прийнято рішення про таке обговорення.
6. Після завершення обговорення зазначеного питання проводиться голосування щодо прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.
7. Положення цієї статті не поширюється на розгляд звітів, доповідей та інформації, порядок розгляду яких визначений іншими статтями цього Регламенту.».
 
Відхилено . У зв’язку з врахуванням пропозиції № 70. 2. Право проводити відкриті слухання за концепцією першого читання є правом, а не обов’язком комітету.   
71. «Глава 38-1
 
   «Глава 38-1
 
72. РОЗГЛЯД ЗВІТІВ, ДОПОВІДЕЙ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ (КРІМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)
 
   РОЗГЛЯД ЗВІТІВ, ДОПОВІДЕЙ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ (КРІМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)
 
73. Стаття 232-1. Розгляд Верховною Радою звіту Директора Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 232-1. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей державних органів та посадових осіб
 
74. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань.
 
   1. Положення цієї статті поширюються на порядок розгляду:
1) звіту Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань;
2) звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури;
3) звіту Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України;
4) звіту Антимонопольного комітету України про його діяльність;
5) звіту Фонду державного майна України про його роботу та хід приватизації державного майна;
6) звіту Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про її діяльність;
7) доповіді Голови Національного банку України про діяльність Національного банку України.
 
75. 2. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Директора Державного бюро розслідувань з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   2. Верховна Рада щороку розглядає звіти та доповіді державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
 
76. 3. Звіт Директора Державного бюро розслідувань не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, а також надається народним депутатам.
 
   3. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Директора Державного бюро розслідувань з питань, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті.
 
77. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
   4. Звіти Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідного звіту надсилаються Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України до Рахункової палати для підготовки попереднього аналізу відповідного звіту в частині, що впливає на виконання Державного бюджету України.
 
78. 1) доповідь Директора Державного бюро розслідувань – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
      
79. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності – до 10 хвилин;
 
      
80. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
-72- Дануца О.А.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України     
    -73- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І /щодо викладення глави 38-1 у новій редакції/: у пункті 3 частини четвертої статті 232-1 слова «представника Рахункової палати» замінити словами «Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати»
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
    -74- Шкрум А.І.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
81. 4) обговорення звіту.
 
-75- Євтушок С.М.
5) За підсумками обговорення звіту Верховна Рада України може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій. Верховна Рада України у порядку, передбаченому цим регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
82. 5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада приймає постанову про затвердження звіту та визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.
 
   5. Звіти та доповіді державних органів і посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам та одночасно направляються до комітетів відповідно до предметів їх відання, які у 21-денний строк з дня отримання звітів та доповідей здійснюють попередню підготовку питань про розгляд звітів, доповідей на пленарному засіданні Верховної Ради.
Звіти Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України надаються народним депутатам та направляються до комітетів разом із попереднім аналізом Рахункової палати.
 
83. Визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
 
   6. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді включає:
1) доповідь посадової особи, яка представляє звіт чи доповідь, – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
2) виступ представника комітету, який здійснював попередню підготовку питання щодо розгляду звіту, доповіді Верховною Радою, – до 10 хвилин;
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
4) обговорення звіту.
7. За підсумками обговорення звіту, доповіді Верховна Рада може прийняти відповідну постанову про взяття звіту, доповіді до відома, про оцінку діяльності державного органу, посадової особи, звіт чи доповідь якої було розглянуто, а також у порядку, передбаченому цим Регламентом, прийняти інші рішення, прийняття яких рекомендується у звіті, доповіді.
8. За підсумками обговорення звіту Директора Державного бюро розслідувань Верховна Рада може прийняти постанову про взяття звіту до відома та визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.
У разі визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною таке рішення Верховної Ради є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
 
84. Стаття 232-2. Розгляд Верховною Радою звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури
 
   Стаття 232-2. Розгляд Верховною Радою щорічного звіту про діяльність Рахункової палати та інформації за результатами здійснення позапланових заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за рішенням Верховної Ради
 
85. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Генерального прокурора про діяльність прокуратури.
 
   1. Верховна Рада щороку розглядає звіт про діяльність Рахункової палати.
 
86. 2. Звіт Генерального прокурора про діяльність прокуратури не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури, а також надається народним депутатам.
 
   2. Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати надається народним депутатам та одночасно направляється до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, який у 21-денний строк з дня отримання звіту здійснює попередню підготовку питання щодо розгляду звіту на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
87. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
   3. Щорічний звіт розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, передбаченому частиною шостою статті 232-1 цього Регламенту.
 
88. 1) доповідь Генерального прокурора – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
   4. За підсумками обговорення щорічного звіту Верховна Рада може прийняти рішення про звернення для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не поінформували Рахункову палату про результати розгляду її рішень або заходи яких, заплановані та вжиті у зв’язку з її рішеннями, визнані Рахунковою палатою неналежними.
 
89. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури – до 10 хвилин;
 
      
90. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
-76- Дануца О.А.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України     
    -77- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І: у пункті 3 частини четвертої статті 232-2 слова «представника Рахункової палати» замінити словами «Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати»
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
    -78- Шкрум А.І.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
91. 4) обговорення звіту.
 
      
92. 5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада може прийняти постанову про висловлення недовіри Верховної Ради Генеральному прокуророві. Таке рішення приймається без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
 
-79- Монастирський Д.А.
Частину п’яту статті 232-2 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (в редакції проєкту) виключити.
 
Враховано редакційно в редакції нової статті 232-1 Регламенту ВР України  5. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи).
Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи).
 
93. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної Ради Генеральному прокуророві здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади.
 
   6. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради протягом 15 днів з дня затвердження звіту.
Рахункова палата надсилає до Верховної Ради інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати протягом 45 днів з дня отримання інформації від об’єкта контролю.
7. Інформація, зазначена у частині шостій цієї статті, у п’ятиденний строк з дня її надходження передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, інших комітетів відповідно до предметів відання, а також надається народним депутатам.
8. Інформація, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому статтею 232-4 цього Регламенту.
 
94. Стаття 232-3. Розгляд Верховною Радою звіту Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України
 
   Стаття 232-3. Розгляд Верховною Радою щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 
95. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України.
 
   1. Верховна Рада розглядає щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
96. 2. Звіт Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України не пізніш як за 15 днів передається до комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки, а також надається народним депутатам.
 
   2. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради.
Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України, не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, може прийняти рішення про підготовку та розгляд спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таке рішення не може бути прийнято Верховною Радою більше одного разу протягом одного календарного року.
Предмет спеціальної доповіді (висвітлення стану додержання окремих прав і свобод людини і громадянина, вплив законів та підзаконних актів на реалізацію прав і свобод людини і громадянина тощо), повинен бути визначений у рішенні Верховної Ради.
 
97. 3. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
   3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надається народним депутатам та одночасно направляється до комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, який у 21-денний строк з дня отримання щорічної доповіді, здійснює попередню підготовку питання щодо її розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надається народним депутатам та одночасно направляється до комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, не пізніш як за п’ять днів до дня її розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
98. 1) доповідь Голови Служби безпеки України – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
   4. Щорічна доповідь та спеціальна доповідь розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, передбаченому частиною шостою статті 232-1 цього Регламенту.
 
99. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки – до 10 хвилин;
 
   5. За підсумками обговорення щорічної доповіді та спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Верховна Рада приймає постанову, а також може прийняти рішення про направлення рекомендацій, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання.
Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
100. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
-80- Дануца О.А.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України     
    -81- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І: у пункті 3 частини третьої статті 232-3 слова «представника Рахункової палати» замінити словами «Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати»
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
    -82- Шкрум А.І.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
101. 4) обговорення звіту.
 
-83- Євтушок С.М.
5) За підсумками обговорення звіту Верховна Рада України може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій. Верховна Рада України у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції № 70.     
102. Стаття 232-4. Розгляд Верховною Радою доповіді Голови Національного банку України
 
   Стаття 232-4. Інформування Верховної Ради про діяльність інших державних органів та посадових осіб
 
103. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає доповідь Голови Національного банку України.
 
   1. Положення цієї статті поширюються на порядок заслуховування звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб, крім передбачених статтями 228, 232-1 – 232-3 цього Регламенту.
 
104. 2. Доповідь Голови Національного банку України не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до відповідного комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики, а також надається народним депутатам.
 
   2. Звіти, доповіді та інформація інших державних органів та посадових осіб подаються до Верховної Ради у передбачених законом випадках і надаються народним депутатам та одночасно направляються до комітетів, до предмета відання яких належать відповідні питання.
 
105. 3. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради доповіді включає:
 
   3. Заслуховування звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб здійснюється у комітетах, які можуть ініціювати перед Верховною Радою питання про заслуховування таких звітів, доповідей та інформації на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
106. 1) доповідь Голови Національного банку України – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
   4. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді та інформації інших державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до дня заслуховування звіту, доповіді чи інформації.
5. Питання про заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді та інформації інших державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, включаються до порядку денного сесії Верховної Ради та розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому частиною шостою статті 232-1 цього Регламенту».
 
107. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики – до 10 хвилин;
 
      
108. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
-84- Дануца О.А.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України     
    -85- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І: у пункті 3 частини третьої статті 232-4 слова «представника Рахункової палати» замінити словами «Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати»
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
    -86- Шкрум А.І.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
109. 4) обговорення доповіді.
 
      
110. 4. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти рішення, прийняття яких рекомендується у доповіді Голови Національного банку України.
 
      
111. Стаття 232-5. Розгляд Верховною Радою звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України
 
      
112. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Антимонопольного комітету України та звіт Фонду державного майна України.
 
      
113. 2. Звіт Антимонопольного комітету України та звіт Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідного звіту надсилаються Головою Верховної Ради України або за розподілом обов'язків Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України до Рахункової палати для підготовки попереднього аналізу відповідного звіту в частині, що впливає на виконання державного бюджету.
 
      
114. 3. Звіт Антимонопольного комітету України та звіт Фонду державного майна України разом із попереднім аналізом Рахункової палати не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передаються до комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надаються народним депутатам.
 
      
115. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
      
116. 1) доповідь відповідно Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
      
117. 2) виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання – до 10 хвилин;
 
      
118. 3) виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
-87- Дануца О.А.
3) виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України     
    -88- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І: у пункті 3 частини четвертої статті 232-5 слова «представника Рахункової палати» замінити словами «Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати»
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
    -89- Шкрум А.І.
3) виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
119. 4) обговорення звіту.
 
-90- Євтушок С.М.
5) За підсумками обговорення звіту Верховна Рада України може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій.
Верховна Рада України у порядку, передбаченому цим регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції № 70.     
    -91- Батенко Т.І.
2. У підпункті 5 пункту 7 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України») нову статтю 232-5 доповнити новими частинами такого змісту:
«5. За підсумками розгляду звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:
1) визнати діяльність відповідно Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України задовільною;
2) визнати діяльність відповідно Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України незадовільною.
6. Прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, має наслідком звільнення відповідно Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України.».
 
Відхилено Відповідні питання мають бути врегульовані у ЗУ «Про Фонд державного майна України» і «Про Антимонопольний комітет України».   
120. Стаття 232-6. Розгляд Верховною Радою щорічного звіту про діяльність Рахункової палати та інформації за результатом здійснення позапланових заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за рішенням Верховної Ради
 
      
121. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає щорічний звіт про діяльність Рахункової палати.
 
      
122. 2. Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати не пізніш як за 15 днів передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, а також надається народним депутатам.
 
      
123. 4. Звіт про діяльність Рахункової палати на пленарному засіданні Верховної Ради представляє Голова Рахункової палати.
 
      
124. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
      
125. 1) доповідь Голови Рахункової палати - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
      
126. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету – до 10 хвилин;
 
      
127. 3) обговорення звіту.
 
      
128. 5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада може прийняти рішення про звернення для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не поінформували Рахункову палату про результати розгляду її рішень або заходи яких, заплановані та вжиті у зв’язку з її рішеннями, були визнані Рахунковою палатою неналежними.
 
      
129. 6. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи).
 
      
130. Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи).
 
      
131. 7. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, а також інформація, надана об’єктом контролю про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України протягом 15 днів з дня отримання інформації від об’єкта контролю.
 
-92- Дануца О.А.
7. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України. Рахункова палата інформує Верховну Раду України про виконання вимог частини другої статті 36 Закону України "Про Рахункову палату". Узагальнену інформацію про оцінку виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи, Рахункова палата направляє Верховній Раді України разом із щорічним звітом про діяльність Рахункової палати.
 
Враховано частково У редакції пропозиції № 70.     
    -93- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І: частину сьому статті 232-6 викласти у такій редакції: «7. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України.
Рахункова палата надсилає до Верховної Ради України інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати протягом 45 робочих днів з дня отримання інформації від об’єкта контролю.».
 
Враховано частково редакції пропозиції № 70.   
    -94- Шкрум А.І.
7. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення.
Об’єкт контролю у місячний строк інформує Рахункову палату та Верховну Раду України про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.   
132. 8. Інформація, зазначена у частині сьомій цієї статті, у п’ятиденний строк з дня її надходження передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, інших комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надається народним депутатам.
 
      
133. 9. Інформація, зазначена у частині сьомій цієї статті, може бути розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому статтею 232-8 цього Регламенту.
 
      
134. Стаття 232-7. Розгляд Верховною Радою щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 
      
135. 1. Верховна Рада один раз на рік не пізніше 1 квітня розглядає щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
-95- Лубінець Д.В.
Верховна Рада один раз на рік не пізніше 30 квітня розглядає щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
136. 2. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради.
 
-96- Лубінець Д.В.
Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених законом або за власною ініціативою.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
    -97- Шкрум А.І.
2. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених статтею 18 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.   
137. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України, не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, може прийняти рішення про підготовку та розгляд спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таке рішення не може бути прийнято Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради.
 
-98- Лубінець Д.В.
виключити
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
138. Предмет спеціальної доповіді (дотримання окремих прав і свобод людини і громадянина, діяльність визначеної посадової особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, конкретний випадок чи випадки порушення прав людини тощо) повинен бути визначений у рішенні Верховної Ради.
 
-99- Лубінець Д.В.
виключити
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
139. 3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не пізніш як за 15 днів, а спеціальна доповідь - не пізніш як за 5 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, а також надається народним депутатам.
 
      
140. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради доповіді включає:
 
      
141. 1) доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
-100- Лубінець Д.В.
1) доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
142. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина – до 10 хвилин;
 
-101- Лубінець Д.В.
2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина;
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
143. 3) обговорення доповіді.
 
      
144. 5. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій.
 
-102- Лубінець Д.В.
За наслідками розгляду щорічної та спеціальної (спеціальних) доповідей Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій.
 
Враховано редакційно у пропозиції № 70     
    -103- Шкрум А.І.
5. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада приймає рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.   
145. Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
      
146. Стаття 232-8. Розгляд звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб
 
-104- Макаров О.А.
5. У підпункті 5 пункту 7 законопроекту (щодо редакції статті 232-8 Регламенту Верховної Ради України): «Стаття 232-8. Розгляд звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб
1. Звіти, доповіді та інформація посадових осіб та державних органів подаються до Верховної Ради у передбачених законом випадках і надаються народним депутатам. Комітети проводять відкриті для громадськості слухання в комітетах звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, поданих до Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
2. Дата розгляду інформації, доповіді чи звіту визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом.
3. У разі необхідності Голова Верховної Ради може доручити відповідному комітету підготовку питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті.».
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням пропозиції №70.     
147. 1. Звіти, доповіді та інформація посадових осіб та державних органів подаються до Верховної Ради у передбачених законом випадках і надаються народним депутатам.
 
      
148. 2. Питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу чи посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, включається до порядку денного сесії Верховної Ради після надходження інформації, доповіді чи звіту в разі, якщо такий розгляд передбачений законом або якщо рішення про розгляд інформації, доповіді чи звіту прийняте Верховною Радою. Це питання може бути включено до порядку денного сесії Верховної Ради у разі внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозиції про розгляд інформації, доповіді чи звіту на пленарному засіданні Верховної Ради. Дата розгляду інформації, доповіді чи звіту визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом.
 
      
149. 3. У разі необхідності Верховна Рада може доручити відповідному комітету підготовку питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті.
 
      
150. 4. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу або посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до дня розгляду відповідного питання.
 
      
151. 5. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу або посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, включає:
 
      
152. 1) доповідь чи виступ - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів - до 20 хвилин;
 
      
153. 2) виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання – до 10 хвилин;
 
      
154. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
-105- Дануца О.А.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України     
    -106- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 частини сьомої розділу І: у пункті 3 частини п’ятої статті 232-8 слова «представника Рахункової палати» замінити словами «Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати».
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
    -107- Шкрум А.І.
3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання Голови Рахункової палати або за його дорученням члена Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
Враховано редакційно В пункті 3 частини шостої нової статті 232-1 Регламенту ВР України   
155. 4) обговорення доповіді, звіту чи інформації, якщо Верховною Радою прийнято рішення про таке обговорення.
 
      
156. 6. Положення цієї статті не поширюється на розгляд звітів, доповідей та інформації, порядок розгляду яких визначений іншими статтями цього Регламенту.»;
 
-108- Стефанчук Р.О.
15. Пункт сьомий розділу І законопроєкту доповнити новим підпунктом шостим такого змісту:
«6) частину третю статті 234 доповнити реченням такого змісту:
«У разі необхідності Верховною Радою України може бути прийняте рішення про проведення парламентських слухань у режимі відеоконференції.»;
У зв’язку з цим підпункти шостий – сьомий пункту сьомого розділу І законопроєкту вважати підпунктами сьомим – восьмим.
Обґрунтування: Відповідно до ч. 1 ст. 233 Реєстр.картка №234) Регламенту з тим, щоб такі слухання могли проводитися в режимі відеоконференції.
 
Відхилено Стаття 234 Регламенту ВРУ не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116. Крім того, Регламент ВР не передбачає порядку проведення відеоконференції, на якій пропонується посилатися в частині першій статті 236 Регламенту ВР України.     
157. 6) статтю 236 доповнити частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
 
-109- Стефанчук Р.О.
16. Підпункт шостий пункту сьомого розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«6) у статті 236:
частину першу доповнити реченням такого змісту: «Проведення парламентських слухань у режимі відеоконференції здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.»;
доповнити частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
«8. Після проведення парламентських слухань комітет, який здійснював підготовку до проведення парламентських слухань, готує рекомендації за результатом проведення парламентських слухань.
9. Постанова, якою схвалюються рекомендації за результатом проведення парламентських слухань, повинна містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також у разі необхідності план проведення обговорень («круглих столів», громадських обговорень, слухань у комітетах тощо) щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким Верховна Рада доручає розробити відповідні законопроекти, перелік інших заходів, спрямованих на реалізацію рекомендацій та контроль за їх виконанням.»;
У зв’язку з цим частину восьму статті 236 вважати частиною десятою.
 
Відхилено Частина перша статті 236 Регламенту ВРУ не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116, Крім того, Регламент ВР не передбачає порядку проведення відеоконференції, на якій пропонується посилатися в частині першій статті 236 Регламенту ВР України.  4) статтю 236 після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
158. «8. Після проведення парламентських слухань комітет, який здійснював підготовку до проведення парламентських слухань, готує рекомендації за результатом проведення парламентських слухань.
 
   «8. Після проведення парламентських слухань комітет, який здійснював підготовку до проведення парламентських слухань, готує рекомендації за результатами проведення парламентських слухань.
 
159. 9. Постанова, якою схвалюються рекомендації за результатом проведення парламентських слухань, повинна містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також у разі необхідності план проведення обговорень («круглих столів», громадських обговорень, слухань у комітетах тощо) щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким Верховна Рада доручає розробити відповідні законопроекти, перелік інших заходів, спрямованих на реалізацію рекомендацій та контроль за їх виконанням.»;
 
   9. Постанова, якою схвалюються рекомендації за результатами проведення парламентських слухань, повинна містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також, у разі необхідності, план проведення обговорень («круглих столів», громадських обговорень, слухань у комітетах тощо) щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким Верховна Рада доручає розробити відповідні законопроекти, перелік інших заходів, спрямованих на реалізацію рекомендацій та контроль за їх виконанням».
 
160. У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
   У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
161. 7) статтю 240 виключити.
 
-110- Шкрум А.І.
Глава 41. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ВЕРХОВНІЙ РАДІ ІНФОРМАЦІЇ, В РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
Стаття 240. Представлення інформації під час пленарного засідання у Верховній Раді
1. В рамках здійснення контрольних функцій Верховна Рада може вимагати від органів, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій представлення під час засідання Верховної Ради інформації стосовно питань, які становлять суспільний інтерес.
2. Представлення інформації може бути ініційоване на вимогу не менш як двох депутатських фракцій (депутатських груп). Це питання може бути включено до порядку денного сесії Верховної Ради у разі, якщо за нього проголосувало не менше 150 народних депутатів. Дата представлення інформації визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом.
3. Щорічні звіти та інформація посадових осіб, щодо яких Верховна Рада надає згоду на призначення їх на посаду або призначає чи обирає на посади (крім суддів Конституційного Суду України), у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради і надаються народним депутатам.
4. Питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині третій цієї статті, включається Головою Верховної Ради до порядку денного сесії Верховної Ради після надходження інформації чи звіту в разі, якщо такий розгляд передбачений законом.
5. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту чи інформації посадової особи, зазначеної у частині третій цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до дня розгляду питання.
6. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті, включає:1) представлення інформації доповідачем – до 20 хвилин;
2) запитання народних депутатів – до 40 хвилин;
3) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
4) виступи народних депутатів - членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії.
6. За результатами представлення інформації може проводитися голосування щодо прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.
 
Відхилено ргументи наведені до пропозиції №35. Питання отримання інформації комітетами врегульовано ст. 17, а участь у засіданні комітетів запрошених осіб врегульовано ст. 48. Водночас, віднесення таких повноважень до контрольної функції не відповідатиме Конституції, оскільки ВРУ не наділена контрольними повноваженнями щодо необмеженого кола осіб.  5) статтю 240 виключити.
 
    -111- Шкрум А.І.
Стаття 241. Представлення інформації під час засідання комітету
1. В рамках здійснення контрольних функцій комітет Верховної Ради може вимагати від органів, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій представлення під час засідання комітету інформації стосовно питань, які становлять суспільний інтерес.
2. Представлення інформації може бути ініційоване рішенням комітету.
3. Регламент засідання комітету під час представлення інформації затверджується рішенням комітету.
Розгляд під час засідання комітету Верховної Ради інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті, включає:
1) представлення інформації доповідачем чи доповідачами;
2) запитання народних депутатів.
 
Відхилено ргументи наведені до пропозиції №35. Питання отримання інформації комітетами врегульовано ст. 17, а участь у засіданні комітетів запрошених осіб врегульовано ст. 48. Водночас, віднесення таких повноважень до контрольної функції не відповідатиме Конституції, оскільки ВРУ не наділена контрольними повноваженнями щодо необмеженого кола осіб.   
162. 8. Абзац другий частини другої статті 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 28, ст.311 із наступними змінами) після слова «щороку» доповнити словами і цифрою «до 20 лютого».
 
-112- Дирдін М.Є.
У частині другій статті 4 Законопроекту слова «хід» замінити словами «процес»
 
Відхилено Заміна слова «хід» на «процес» не несе практичної необхідності.  8. Абзац третій частини другої статті 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311; 2018 р., № 12, ст. 68) після слова «щороку» доповнити словами і цифрою «до 1 травня».
 
    -113- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
5. У пункті 8 розділу І законопроекту слова «до 20 лютого» замінити словами «до 1 травня».
 
Враховано    
163. 9. У статті 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222 із наступними змінами):
 
   9. У статті 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
 
164. 1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
165. «Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії досягнення програмних цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, іншу інформацію, надану Кабінетом Міністрів України.»;
 
-114- Євтушок С.М.
«Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії досягнення програмних цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, а також часові проміжки (етапи) її виконання, іншу інформацію, надану Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано частково В редакції пропозиції № 115  «Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії і строки досягнення програмних цілей та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, строки виконання таких завдань, іншу інформацію, надану Кабінетом Міністрів України»;
 
    -115- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
6. Абзац другий підпункту 1 пункту 9 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії і строки досягнення програмних цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, строки виконання таких завдань, іншу інформацію, надану Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
166. 2) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
167. «6. Щорічно не пізніше 15 квітня поточного року Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за попередній рік.».
 
-116- Дирдін М.Є.
У частині шостій статті 11 Законопроекту слова «про хід і результати виконання» замінити словами «щодо процесу виконання і результатів»
.
 
Відхилено Слова «хід» та «процес» мають різне правове навантаження. («хід» відповідає на питання чи виконується програма, «процес» - ким, як і в якій спосіб, що проконтролювати комітетам практично неможливо»  «6. Щорічно, не пізніше 15 квітня поточного року, Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за попередній рік».
 
    -117- Стефанчук Р.О.
17. Абзац другий підпункту другого пункту дев’ятого розділу І законопроєкту доповнити новим реченням такого змісту:
«Цей звіт також повинен містити інформацію про стан виконання законів, прийнятих Верховною Радою України, відповідно до яких забезпечення виконання їх окремих положень здійснюється Кабінетом Міністрів України, або для реалізації їх положень Кабінет Міністрів України має прийняти чи привести у відповідність із ними свої нормативно-правові акти.».
 
Відхилено Не є предметом Програми діяльності КМУ.   
    -118- Фролов П.В.
Статтю 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» доповнити підпунктом 5 такого змісту: «5) у разі висловлення недовіри члену Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради; питання про висловлення недовіри члену Кабінету Міністрів України включається до порядку денного пленарного засідання за ініціативою 90 або більше народних депутатів».
 
Відхилено таття 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
    -119- Фролов П.В.
Частину другу статті 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» доповнити підпунктом 22 такого змісту: «22) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо звільнення керівника центрального органу виконавчої влади, у разі отримання рішення комітету про визнання незадовільною роботу керівника центрального органу виконавчої влади діяльність якого відповідає предмету відання відповідного комітету, та як наслідок, висловлення йому недовіри;».
 
Відхилено таття 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
    -120- Фролов П.В.
Частину четверту статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» доповнити підпунктом 34 такого змісту: «34) звітує перед комітетом Верховної Ради України, предмет відання якого відповідає сфері діяльності центрального органу виконавчої влади, про результати діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів;».
 
Відхилено таття 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» не була предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
168. 10. Частину другу статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
 
-121- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
7. Пункт 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«10. Частину другу статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«2. Генеральний прокурор щороку, до 1 квітня, подає Верховній Раді України звіт про діяльність прокуратури, який повинен містити інформацію про:
1) статистичні та аналітичні дані про виконання функцій, покладених на прокуратуру;
2) фактичну чисельність органів прокуратури у розрізі чисельності прокурорів, державних службовців, інших працівників, підвищення їхньої кваліфікації, проходження спеціальної підготовки, діяльності Тренінгового центру прокурорів України;
3) забезпечення незалежності прокурорів, зокрема кількість повідомлень про загрозу незалежності прокурора, які надійшли до Ради прокурорів України, та інформацію щодо прийнятих за такими повідомленням рішень;
4) забезпечення законності та доброчесності у діяльності прокуратури, зокрема:
кількість перевірок доброчесності прокурорів, проведених підрозділами внутрішньої безпеки, та інформацію щодо прийнятих за такими перевірками рішень;
кількість проведених службових розслідувань, інформацію щодо приводів і підстав для їх призначення та проведення і прийнятих рішень за результатами проведення таких службових розслідувань;
кількість звернень та судових справ щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, та розмір такої шкоди, відшкодований державою за звітний період, а також кількість судових справ щодо зворотної вимоги держави до прокурорів та сума коштів, витребувана за задоволеними судом зворотними вимогами держави;
кількість дисциплінарних скарг щодо прокурорів, інформацію щодо прийнятих рішень за результатами розгляду таких скарг, зокрема кількість рішень про наявність дисциплінарних проступків прокурорів та накладені дисциплінарні стягнення;
5) кошториси органів прокуратури та їх виконання;
6) забезпечення діяльності органів прокурорського самоврядування;
7) відомості, зазначені у пунктах 1-5 цієї частини щодо діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності прокуратури.
Генеральний прокурор особисто звітує про діяльність органів прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні.».
 
Враховано   10. Частину другу статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12; 2017 р., № 7-8, ст. 50) викласти в такій редакції:
 
    -122- Монастирський Д.А.
Пункт 10 розділу І проєкту виключити.
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції №121.   
    -123- Монастирський Д.А.
У розділі І законопроєкту: Пункт 10 викласти у такій редакції: «10. Частину другу статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«2. Генеральний прокурор щороку, до 1 квітня, подає Верховній Раді України звіт про діяльність прокуратури, який повинен містити інформацію про:
1) статистичні та аналітичні дані про виконання функцій, покладених на прокуратуру;
2) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями, укладені міжвідомчі міжнародні договори, виконання у межах компетенції органів прокуратури міжнародних договорів, визначених у статтях 92 і 93 цього Закону;
3) фактичну чисельність органів прокуратури у розрізі чисельності прокурорів, державних службовців, інших працівників, підвищення їхньої кваліфікації, проходження спеціальної підготовки
4) забезпечення законності та доброчесності у діяльності прокуратури, зокрема:
кількість перевірок доброчесності прокурорів, проведених підрозділами внутрішньої безпеки, та інформацію щодо прийнятих за такими перевірками рішень;
кількість проведених службових розслідувань, інформацію щодо приводів і підстав для їх призначення та проведення і прийнятих рішень за результатами проведення таких службових розслідувань;
кількість звернень та судових справ щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, та розмір такої шкоди, відшкодований державою за звітний період, а також кількість судових справ щодо зворотної вимоги держави до прокурорів та сума коштів, витребувана за задоволеними судом зворотними вимогами держави;
5) кошториси органів прокуратури та їх виконання;
6) інші відомості, що стосуються результатів діяльності.
Генеральний прокурор особисто звітує про діяльність органів прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні.».
 
Враховано частково 1 п. 2 ч. 2 ст. 6 (у пропонованій редакції).   
169. «2. Генеральний прокурор щороку, до 1 квітня, подає Верховній Раді України звіт про діяльність прокуратури, який повинен містити інформацію про:
 
-124- Мамка Г.М.
В абзаці 2 пункту 10 Розділу І (зміни до статті 6 Закону України «Про прокуратуру») слова та цифру «до 1 квітня» замінити на словами та цифрою «до 1 червня».
 
Відхилено Відсутнє обґрунтування. Прокуратура у своєму листі не заперечувала проти пропонованої дати звітування.  «2. Генеральний прокурор щороку до 1 квітня подає до Верховної Ради України звіт про діяльність прокуратури, який повинен містити інформацію про:
 
170. 1) статистичні та аналітичні дані про виконання функцій, покладених на прокуратуру;
 
   1) статистичні та аналітичні дані щодо виконання функцій, покладених на прокуратуру;
 
171. 2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
   2) фактичну чисельність органів прокуратури у розрізі чисельності прокурорів, державних службовців, інших працівників, підвищення їхньої кваліфікації, проходження спеціальної підготовки, діяльності Тренінгового центру прокурорів України;
 
172. 3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями, укладені міжвідомчі міжнародні договори, виконання у межах компетенції органів прокуратури міжнародних договорів, визначених у статтях 92 і 93 цього Закону;
 
   3) забезпечення незалежності прокурорів, зокрема кількість повідомлень про загрозу незалежності прокурора, які надійшли до Ради прокурорів України, та інформацію щодо прийнятих за такими повідомленнями рішень;
 
173. 4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
   4) забезпечення законності та доброчесності у діяльності прокуратури, зокрема:
кількість перевірок доброчесності прокурорів, проведених підрозділами внутрішньої безпеки, та інформацію щодо прийнятих за такими перевірками рішень;
кількість проведених службових розслідувань, інформацію щодо приводів і підстав для їх призначення та проведення і щодо прийнятих рішень за результатами проведення таких службових розслідувань;
кількість звернень та судових справ щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, та розмір такої шкоди, відшкодований державою за звітний період, а також кількість судових справ щодо зворотної вимоги держави до прокурорів та сума коштів, витребувана за задоволеними судом зворотними вимогами держави;
кількість дисциплінарних скарг щодо прокурорів, інформацію щодо прийнятих рішень за результатами розгляду таких скарг, зокрема кількість рішень про наявність дисциплінарних проступків прокурорів та про накладені (застосовані) дисциплінарні стягнення;
 
174. 5) фактичну чисельність органів прокуратури у розрізі чисельності прокурорів, державних службовців, інших працівників, підвищення їхньої кваліфікації, проходження спеціальної підготовки, діяльності Тренінгового центру прокурорів України;
 
   5) кошториси органів прокуратури та їх виконання;
 
175. 6) забезпечення незалежності прокурорів, зокрема кількість повідомлень про загрозу незалежності прокурора, які надійшли до Ради прокурорів України, та інформацію щодо прийнятих за такими повідомленням рішень;
 
   6) забезпечення діяльності органів прокурорського самоврядування;
 
176. 7) забезпечення законності та доброчесності у діяльності прокуратури, зокрема:
 
   7) відомості, зазначені у пунктах 1-5 цієї частини щодо діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
177. кількість перевірок доброчесності прокурорів, проведених підрозділами внутрішньої безпеки, та інформацію щодо прийнятих за такими перевірками рішень;
 
   8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності прокуратури.
 
178. кількість проведених службових розслідувань, інформацію щодо приводів і підстав для їх призначення та проведення і прийнятих рішень за результатами проведення таких службових розслідувань;
 
      
179. кількість звернень та судових справ щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, та розмір такої шкоди, відшкодований державою за звітний період, а також кількість судових справ щодо зворотної вимоги держави до прокурорів та сума коштів, витребувана за задоволеними судом зворотними вимогами держави;
 
      
180. кількість дисциплінарних скарг щодо прокурорів, інформацію щодо прийнятих рішень за результатами розгляду таких скарг, зокрема кількість рішень про наявність дисциплінарних проступків прокурорів та накладені дисциплінарні стягнення;
 
      
181. 8) функціонування прокурорського самоврядування;
 
      
182. 9) кошториси органів прокуратури та їх виконання;
 
      
183. 10) відомості, зазначені у пунктах 1-9 цієї частини щодо діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
      
184. 12) інші відомості, що стосуються результатів діяльності.
 
      
185. Генеральний прокурор особисто звітує про діяльність органів прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні.».
 
   Генеральний прокурор особисто звітує про діяльність органів прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні».
 
186. 11. У пункті другому частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55 із наступними змінами) слова і цифру «до 1 квітня» замінити словами і цифрою «у 45-денний строк після закінчення календарного року».
 
-125- Стефанчук Р.О.
18. Пункт 11 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«11. У пункті другому частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55 із наступними змінами) слова і цифру «до 1 квітня» замінити словами і цифрою «до 14 лютого».
 
Враховано частково у редакції пропозиції № 126.  11. У пункті 2 частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55; 2020 р., № 6, ст. 33) слова і цифру «до 1 квітня» замінити словами і цифрами «до 15 лютого».
12. У Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360):
1) пункт 9 частини другої статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Член Рахункової палати може бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її органів та виступати з питань, що стосуються компетенції Рахункової палати, за дорученням Голови Рахункової палати»;
2) частину першу статті 30 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«6) інформацію про стан виконання об’єктом контролю рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати.
У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7».
 
    -126- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
8. У пункті 11 слова «у 45-денний строк після закінчення календарного року» замінити словами «до 15 лютого».
 
Враховано    
    -127- Мамка Г.М.
2. У пункті 11 Розділу І (зміни до статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань») слова та цифру «у 45-денний строк після закінчення календарного року» замінити словами та цифрою «до 1 червня».
 
Відхилено У редакції пропозиції № 126.   
    -128- Пузійчук А.В.
У пункті 11 розділу І слова та цифри «у 45-денний строк після закінчення календарного року» замінити словами та цифрами «до 14 лютого»
 
Враховано частково У редакції пропозиції № 126   
    -129- Шкрум А.І.
Стаття 23. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань
1. Контроль від імені Верховної Ради України за діяльністю Державного бюро розслідувань здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, у порядку, визначеному Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
2. Директор Державного бюро розслідувань:
1) інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених на них завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина;
2) щороку, до 14 лютого, подає Президенту України та Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за попередній рік.
 
Відхилено несено з порушенням вимог статті 116 Регламенту ВР України.   
    -130- Шкрум А.І.
12. Внести до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250) такі зміни:
пункт 1 частини другої статті 19 виключити;
частину другу статті 34 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби – на один рік з правом повторного призначення без обов?язкового проведення конкурсу щорічно»;
у статті 83:
пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:
«7) у разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом»;
частину третю доповнити реченням такого змісту:
«Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.»;
у статті 91:
абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції: «Повноваження суб?єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює Голова Верховної Ради України.»
частину одиннадцяту викласти в такій редакції: «11. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби у Апараті Верховної Ради України, державних органах, зазначених у частинах першій, восьмій - десятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних, митних та податкових органах регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері. Для цілей статей 20 та 22 цього Закону час роботи особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, народним депутатом України прирівнюється до досвіду роботи на посадах державної служби категорії «А» та враховується конкурсною комісією під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.»
 
Відхилено акон України «Про державну службу» не був предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116   
    -131- Дануца О.А.
12. У Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 36, ст.360 із наступними змінами):
1) у частині четвертій статті 20: у другому реченні слова «якщо таке рішення підтримала більшість від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону» замінити словами «якщо таке рішення прийнято в порядку, встановленому частиною другою статті 26 цього Закону»;
2) у пункті 9 частини другої статті 23 після слів «може бути присутнім» доповнити словами «та виступати»;
3) у частині другій статті 28 після слів «двома третинами голосів від» доповнити словом «фактичного»;
4) у частині першій статті 30: після пункту п’ятого доповнити новим пунктом такого змісту: «6) узагальнену інформацію про оцінку виконання об’єктом контролю рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати»; у зв’язку з цим пункт шостий вважати пунктом сьомим.
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 133   
    -132- Торохтій Б.Г.
Розділ І /щодо внесення змін до законів України/ доповнити частиною дванадцятою такого змісту: «12. У Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 36, ст.360 із наступними змінами):
1) у частині четвертій статті 20:
у другому реченні слова «якщо таке рішення підтримала більшість від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону» замінити словами «якщо таке рішення прийнято в порядку, встановленому частиною другою статті 26 цього Закону»;
2) у пункті 9 частини другої статті 23 після слів «брати участь в обговоренні питань» доповнити словами «відповідно до норм Регламенту Верховної Ради України»;
3) у частині другій статті 28 після слів «двома третинами голосів від» доповнити словом «фактичного»;
4) у частині першій статті 30:
після пункту п’ятого доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) інформацію про стан виконання об’єктом контролю рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати»;
у зв’язку з цим пункт шостий вважати пунктом сьомим.».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 133   
    -133- Разумков Д.О.
Кальченко С.В.
9. Розділ І законопроекту доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. У Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 36, ст.360 із наступними змінами):
1) пункт 9 частини другої статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Член Рахункової палати може бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її органів та виступати з питань, що стосуються компетенції Рахункової палати, за дорученням Голови Рахункової палати.»;
2) абзац другий частини першої статті 30 доповнити пунктом шостим такого змісту:
«6) інформацію про стан виконання об’єктом контролю рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати».
У зв’язку з цим пункт шостий абзацу другого частини першої статті 30 вважати пунктом сьомим.
 
Враховано    
    -134- Стефанчук Р.О.
19. Доповнити розділ І законопроєкту новим пунктом 12 такого змісту:
«12. Статтю 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 51, ст.292 із наступними змінами) доповнити новим абзацом третім такого змісту: «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щороку до 1 червня подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність.».
 
Відхилено акон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» не був предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116,   
187. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
188. 1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинність з дня опублікування цього Закону.
 
-135- Шкрум А.І.
2. Державні службовці, звільнені у зв?язку з виходом на пенсію після 1 травня 2016 року до набрання чинності цим Законом, можуть бути за рішенням суб?єкта призначення поновлені на державній службі на умовах, встановлених частиною четвертою статті 83 Закону України «Про державну службу» для державних службовців, строк перебування на державній службі яких продовжено.
До призначення Верховною Радою України Керівника Апарату Верховної Ради України відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України повноваження суб’єкта призначення стосовно заступників Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України.
 
Відхилено Запропонований пункт не був предметом розгляду у першому читанні, що не узгоджується з вимогами ч. 1 ст.116  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
189. 2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2021 року:
 
   2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2021 року:
 
190. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
191. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
192. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
193. України

   України