Кількість абзаців - 56 Таблиця поправок


Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .      проект  
1. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на період до 2005 року"   -1- Юхновський І.Р.
Ситник К.М.
Назву Закону дати у редакції: "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в України"  
Враховано   Закон України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні. Метою Закону є створення правової бази для концентрації ресурсів держави на провідних напрямах науково-технологічного оновлення виробництва та сфери послуг у країні, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією та виходу з нею на світовий ринок. Визначені цим Законом пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні зобов'язують органи виконавчої влади України всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, та концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів. Стаття 1. Законодавство України в сфері прогнозування та інноваційної діяльності Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Конституція України, закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інноваційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків", інші закони України, Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Стаття 2. Визначення основних термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні - науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможної, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні складаються із стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності: стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності - розраховані на тривалу перспективу (не менше десяти років) найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу; середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності - розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох - п'яти років напрями інноваційного оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі новітніх досягнень вітчизняної і світової науки, аналізу кон'юнктури світового і внутрішнього ринків та ресурсних можливостей держави. За своїми масштабами, направленістю та специфікою реалізації середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності можуть бути пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого або реґіонального рівнів; інноваційний потенціал - сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки; інноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах; моніторинг інноваційної діяльності - систематичний збір, обробка та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в країні, результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Стаття 3. Формування та затвердження стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності із залученням Національної та галузевих академій наук України на основі ґрунтовних прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій світового науково-технологічного розвитку, результатів реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України, зіставлення їх із реальними потребами економіки України, можливостями та станом інноваційного потенціалу країни. Кабінет Міністрів України проводить експертизу розроблених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, організовує їх публікацію в засобах масової інформації та обговорення в Національній, галузевих академіях наук України, в громадських наукових та науково-технічних організаціях. Порядок формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності та відповідні обґрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України до 1 березня останнього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Стаття 4. Формування та затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на затвердження разом із стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. Кожні три - п'ять років середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня уточнюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності на основі системного експертного аналізу даних моніторингу інноваційної діяльності, пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань центральних органів виконавчої влади галузей, виконавчих органів місцевого самоврядування, Національної та галузевих академій наук, громадських наукових та науково-технічних організацій. Зміни до середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності вносяться Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України разом із проектом закону України про Державний бюджет України. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади в рамках стратегічних та загальнодержавних середньострокових пріоритетів інноваційного розвитку з урахуванням науково-технічного та технологічного розвитку галузі, її інноваційного потенціалу і затверджуються їх колегіями терміном на три - п'ять років. Середньострокові інноваційні пріоритетні напрями інноваційної діяльності реґіонального рівня розробляються виконавчими органами місцевого самоврядування в рамках стратегічних та загальнодержавних середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності на основі аналізу стану економічного та інноваційного потенціалу регіону і затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами терміном на три - п'ять років. Прийняттю рішень щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності передує їх широке громадське обговорення із залученням громадських наукових, науково-технічних організацій, реґіональних наукових центрів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України. По кожному з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності проводиться маркетингове дослідження та дається техніко-економічне обґрунтування. Стаття 5. Механізм реалізації стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є одним із найважливіших завдань Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, Національної та галузевих академій наук України, а також інноваційних структур, створених за підтримки держави (фінансово-кредитних установ, технологічних парків, інноваційних центрів тощо). Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності враховуються при розробці державних прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, що здійснюється згідно із Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України". Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності здійснюється через систему загальнодержавних (національних) програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. Порядок розробки загальнодержавних (національних) програм визначається законодавством України. Стаття 6. Механізм реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня враховуються при розробці державних прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, що здійснюється згідно із Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України". Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня реалізуються на конкурсних засадах через систему державних програм та державне замовлення. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня враховуються при розробці прогнозів та програм розвитку галузей, що здійснюється згідно із Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України". Реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів галузевого рівня здійснюється на конкурсних засадах через державні програми, інноваційні програми, інноваційні проекти та інноваційні проекти технологічних парків. Найбільш важливі для держави роботи з реалізації інноваційних пріоритетів загальнодержавного та галузевого рівнів здійснюються на конкурсних засадах через державне замовлення за інноваційними проектами у порядку, визначеному законодавством України. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня враховуються при розробці прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста, що здійснюється згідно із Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України". Реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів реґіонального рівня здійснюється на конкурсних засадах через реґіональні інноваційні програми та інноваційні проекти, інноваційні проекти технологічних парків. Стаття 7. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності України Верховна Рада України проголошує особливим пріоритетом України гармонійний розвиток людського потенціалу, економіки і природного середовища держави. Верховна Рада України визначає такі стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності України на 2003 - 2013 роки: 1.Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології; 2.Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії; 3.Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; 4.Вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; 5.Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості; 6.Транспортні системи: будівництво і реконструкція; 7.Охорона і оздоровлення людини та оточуючого середовища; 8.Розвиток інноваційної культури суспільства.  
    -2- Юхновський І.Р.
Ситник К.М.
Родіонов М.К.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні. Метою Закону є створення правової бази для концентрації ресурсів держави на провідних напрямах науково-технологічного оновлення виробництва та сфери послуг в країні, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією та виходу з нею на світовий ринок. Визначені цим Законом пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні зобов'язують органи виконавчої влади України всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, та концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів. Стаття 1. Законодавство України в сфері прогнозування та інноваційної діяльності Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Конституція України, закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інноваційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки України", "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків", інші закони України, Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Стаття 2. Визначення основних термінів У цьому законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні - науково, економічно і соціально обгрунтовані та законодавчо визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентноздатній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні складаються з стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності: стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності - розраховані на тривалу перспективу (не менше 10 років) найважливіші напрями інноваційної діяльності по забезпеченню соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі наукового-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу; середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності - розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох-п'яти років напрями інноваційного оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарі та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі новітніх досягнень вітчизняної і світової науки, аналізу кон'юнктури світового і внутрішнього ринку та ресурсних можливостей держави. За своїми масштабами, направленістю та специфікою реалізації середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності можуть бути пріоритетами напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого або регіонального рівня; інноваційний потенціал - сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства і т.д.), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки; інноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості і суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах; моніторинг інноваційної діяльності - систематичний збір, обробка та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в країні, результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Стаття 3. Формування та затвердження стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності із залученням Національної та галузевих академії наук України на основі ґрунтовних прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій світового науково-технологічного розвитку, результатів реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України, співставлення їх із реальними потребами економіки України, можливостями та станом інноваційного потенціалу країни. Кабінет Міністрів України проводить експертизу розроблених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, організує їх публікацію в засобах масової інформації та обговорення в Національній, галузевих академіях наук України, в громадських наукових та науково-технічних організаціях. Порядок формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності та відповідні обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України до першого березня останнього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Стаття 4. Формування та затвердження середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на затвердження разом із стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. Кожні 3-5 років середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня уточнюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності на основі системного експертного аналізу даних моніторингу інноваційної діяльності, пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань центральних органів виконавчої влади галузей, виконавчих органів місцевого самоврядування, Національної та галузевих академії наук, громадських наукових та науково-технічних організацій. Зміни до середньострокових пріоритетних напрями інноваційної діяльності вносяться Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України разом з проектом закону України про Державний бюджет України. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади в рамках стратегічних та загальнодержавних середньострокових пріоритетів інноваційного розвитку з урахуванням науково-технічного та технологічного розвитку галузі, її інноваційного потенціалу і затверджуються їх колегіями терміном на 3-5 років. Середньострокові інноваційні пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня розробляються виконавчими органами місцевого самоврядування в рамках стратегічних та загальнодержавних середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності на основі аналізу стану економічного та інноваційного потенціалу регіону і затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами терміном на 3-5 років. Прийняттю рішень щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності передує їх широке громадське обговорення із залученням громадських наукових, науково-технічних організацій, регіональних наукових центрів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України. По кожному з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності проводиться маркетингове дослідження та техніко-економічне обґрунтування. Стаття 5. Механізм реалізації стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є одним із найважливіших завдань Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, Національної та галузевих академій наук України, а також інноваційних структур, створених за підтримкою держави (фінансово-кредитних установ, технологічних парків, інноваційних центрів тощо). Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності враховуються при розробці державних прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, що здійснюється згідно Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" Реалізація стратегічних пріоритетних напрями інноваційної діяльності здійснюється через систему загальнодержавних (національних) програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. Порядок розробки загальнодержавних (національних) програм визначається законодавством України. Стаття 6. Механізм реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня враховуються при розробці державних прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, що розробляються згідно Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня реалізуються на конкурсних засадах через систему державних програм, та державне замовлення. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня враховуються при розробці прогнозів та програм розвитку галузей, що розробляються згідно Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України". Реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів галузевого рівня здійснюється на конкурсних засадах через державні програми, інноваційні програмами, інноваційні проекти та інноваційні проекти технологічних парків. Найбільш важливі для держави роботи по реалізації інноваційних пріоритетів загальнодержавного та галузевого рівня реалізуються на конкурсних засадах через державне замовлення за інноваційними проектами у порядку, визначеному законом України. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня враховуються при розробці прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної республіки Крим, області, району, міста, що розробляються згідно Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" Реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів регіонального рівня здійснюється на конкурсних засадах через регіональні інноваційні програмами та інноваційні проекти, інноваційні проекти технологічних парків. Стаття 7. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності України Верховна Рада України проголошує особливим пріоритетом України гармонійний розвиток людського потенціалу, економіки і природного середовища держави і визначає наступні стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності України на 2003 - 2013 роки: 1.модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології; 2.машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії; 3.нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; 4.вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; 5.високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості; 6.транспортні системи: будівництво і реконструкція; 7.охорона і оздоровлення людини та оточуючого середовища; 8.розвиток інноваційної культури суспільства.  
Враховано    
2. І. Визначити такі пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на період до 2005 року:   -3- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
Стаття 9. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності Верховна Рада України визначає на строк до 2007 року такі середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності України на 2003 - 2013 роки: 1. Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології: -засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах; обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; засоби дегазації шахт, способи і методи добування та утилізації метану з вугільних родовищ; -енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; енергоекономічні джерела світла та системи освітлення; функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі; -модернізація електростанцій і електромереж; електромережі видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові установки та технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива; -бурове нафтогазове обладнання; -високопродуктивне енергозберігаюче компресорне обладнання для оснащення вугільних шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей.  
Враховано   Стаття 8. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності Верховна Рада України на строк до 2007 року за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності України на 2003 - 2013 роки визначає такі середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня :  
3. 1. Ресурсозберігаюче устаткування та технологічні процеси для базових галузей економіки:   -4- Томич І.Ф.
Додати абзац "обладнання для зберегання та комплексної переробки сільскогосподарської сировини, у тому числі продовольчого обладнання для цукрової, олійно-жирової, кондитерської, хлібопекарської, пивобезалкогольної галузей"  
Враховано частково   1. Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології: -засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах; обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; засоби дегазації шахт, способи і методи добування та утилізації метану з вугільних родовищ; -енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; енергоекономічні джерела світла та системи освітлення; функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі; -модернізація електростанцій і електромереж; електромережі видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові установки та технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива; -бурове нафтогазове обладнання; -високопродуктивне енергозберігаюче компресорне обладнання для оснащення вугільних шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей.  
    -5- Томич І.Ф.
Додати абзац "технологічне забезпечення виробництва відновлювальних видів палива (біодизелю) та біодобавки (ВКД) до моторного палива"  
Враховано частково    
4. обладнання для видобутку вугілля з крутих і тонких пластів;   -6- Богатирьова Р.В.
доповнити словами "засоби, призначені для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах"  
Враховано    
5. бурове нафтогазове обладнання; способи і методи добування та утилізації метану з вугільних родовищ;       
6. парогазові установки та технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива вуглецевого походження;   -7- Павловський М.А.
після слів "вуглецевого походження" доповнити словами "засоби дегазації шахт"  
Враховано    
7. засоби буріння похилоспрямованих свердловин;       
8. основне електротехнічне обладнання електростанцій;       
9. енергоефективні двигуни для базових галузей економіки;   -8- Павловський М.А.
після слів "енергоефективні двигуни" доповнити словами "і електроприводи"  
Враховано    
10. обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва;       
11. новітні технології, обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції;   -9- Юхновський І.Р.
Абзац викласти у редакції "новітні технології; сучасний каталіз, створення нових каталізаторів в хіміко-технологічних процесах обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції;  
Враховано    
12. побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів;       
13. лазерна техніка та обладнання і технологічні процеси їх застосування;       
14. технології переробки вторинної сировини кольорових металів;       
15. енергоекономічні джерела світла та системи освітлення;       
16. енергоефективне, ресурсозберігаюче модульне екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами.   -10- Павловський М.А.
доповнити абзацом "функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі"  
Враховано    
    -11- Дашутін Г.П.
Доповнити абзацом "високопродуктивне енергозберігаюче компресорне обладнання для оснсащення вугільних шахт, підприємств залізничого транспорту та інших галузей"  
Враховано    
    -12- Волков О.М.
доповнити абзацом "обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії"  
Враховано    
17. 2. Авіаційна, ракетно-космічна техніка та технології спеціального призначення:   -13- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
2. Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії: -виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління; системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів створення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, прилади та комплектуючі техніки нового покоління; -диспетчерські системи, системи локації в різних середовищах; оптоелектронні системи подвійного призначення; -обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції; обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту; -обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання та виробництва автомобілів; -обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології переробки вторинної сировини кольорових металів; -побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холодильників та інших товарів широкого вжитку.  
Враховано   2. Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії: -виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління; системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів створення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, прилади та комплектуючі техніки нового покоління; -диспетчерські системи, системи локації в різних середовищах; оптоелектронні системи подвійного призначення; -обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції; обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту; -обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання та виробництва автомобілів; -обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології переробки вторинної сировини кольорових металів; -побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холодильників та інших товарів широкого вжитку  
18. системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки авіаційної техніки нового покоління;   -14- Павловський М.А.
після слів "… логістичної" доповнити словами "законодавчої і бюджетної"  
Враховано    
19. агрегати систем для комплектування літаків і ракет-носіїв;   -15- Павловський М.А.
після слів "агрегати систем" доповнити словами "бортові прилади і системи"  
Враховано    
20. елементи систем протиповітряної оборони;       
21. системи локації в різних середовищах;       
22. оптоелектронні системи подвійного призначення;       
23. матеріали та технологічні вузли для бронетанкової техніки і систем артилерійського та стрілецького озброєння;       
24. засоби діагностики авіаційної та ракетно-космічної техніки.       
25. 3. Електронні інформаційні технології та системи зв'язку:   -16- Павловський М.А.
перед словами "Електронні інформаційні…" доповнити словами "комп'ютери нового покоління,"  
Враховано частково   3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації: -інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності; програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації; -лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування; -електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; волоконно-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура.  
    -17- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації: -інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності; програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації; -лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування; -електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; волоконно-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура.  
Враховано    
26. інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності;       
27. центри дистанційної освіти із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій;       
28. інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій;       
29. сучасні комп'ютерні технології для навчальних і наукових процесів;       
30. програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів;       
31. цифрові широкосмугові системи розподілу інформації;       
32. світлосигнальна та інформаційна апаратура;       
33. волоконно-оптичні кабелі.   -18- Павловський М.А.
доповнити абзацом "електронна база систем зв'язку та комп'ютерні технології"  
Враховано    
34. 4. Функціональні та конструкційні матеріали:   -19- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
4. Вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій: -сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів; -розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів; -імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали; -сучасні конструкційні матеріали, технології їх виробництва та застосування; -керамічні матеріали широкого спектру застосування, надтверді інструментальні матеріали; -матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; органічні люмінофори та барвники; -напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали.  
Враховано   4. Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій: -сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів; -розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів; -імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали; -сучасні конструкційні матеріали, технології їх виробництва та застосування; -керамічні матеріали широкого спектра застосування, надтверді інструментальні матеріали; -матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; органічні люмінофори та барвники; -напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали.  
35. матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва;   -20- Павловський М.А.
доповнити абзацом "організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холодильників та інших товарів широкого вжитку"  
Враховано    
36. напівпровідникові матеріали на основі надчистого силіцію, германію, арсеніду галію, сполук А2 В6; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали; нанотехнології, їх одержання та застосування;       
37. кераміка та надтверді інструментальні матеріали;       
38. конструкційні матеріали, технології їх виробництва та обробки;       
39. органічні люмінофори та барвники;       
40. біосумісні матеріали.       
41. 5. Медичні діагностичні системи, профілактичні та лікувальні засоби:   -21- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості: -комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності, кормозбиральна та бурякозбиральна техніка; -біодобрива; -засоби захисту рослин і тварин; -обладнання для глибинної переробки рослинної та тваринної продукції; -сучасні технології зберігання сільськогосподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв; -екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.  
Враховано   5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості: -комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності, кормозбиральна та бурякозбиральна техніка; -біодобрива; -засоби захисту рослин і тварин; -обладнання для глибинної переробки рослинної та тваринної продукції; -сучасні технології зберігання сільськогосподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв; -екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.  
42. діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси;       
43. лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо); психотропні та наркотичні препарати;       
44. препарати на основі продуктів переробки донорської крові;       
45. педіатричні форми лікарських засобів;       
46. імунобіологічні препарати.       
47. 6. Техніка і технології для агропромислового комплексу:   -22- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
Дати таку редакцію: 6. Транспортні системи: будівництво і реконструкція: -інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів та транспортних систем; -глобальні та регіональні системи радіонавігації транспортних засобів з використанням супутникового та наземного обладнання; -реконструкція портів; -модернізація систем транспорту газу, нафти, аміаку.  
Враховано   6. Транспортні системи: будівництво і реконструкція: -інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів та транспортних систем; -глобальні та реґіональні системи радіонавігації транспортних засобів з використанням супутникового та наземного обладнання; -реконструкція портів; -модернізація систем транспортування газу, нафти, аміаку.  
48. агрегати тракторів середньої потужності;   -23- Павловський М.А.
перед словами "агрегати тракторів…" доповнити словами "комбайни і трактори,"  
Враховано    
49. елементи конструкцій кормозбиральної та бурякозбиральної техніки;   -24- Томич І.Ф.
Після слова "конструкцій" додати слово "зернозбиральної" далі за текстом  
Враховано частково    
50. біодобрива;   -25- Томич І.Ф.
Додати слова " регулятори росту рослин, мікробіологічні препарати"  
Враховано частково    
51. засоби захисту рослин і тварин;   -26- Томич І.Ф.
Додати слова " виробництво екологічно чистої продукції"  
Враховано    
52. обладнання для переробки м'яса та птиці;       
53. матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв;       
54. харчові продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.   -27- Томич І.Ф.
Абзац викласти у редакції "ресурсозберігаючі технології та обладнання для виробництва харчових продуктів, біологічно-активних добавок з використанням складових комплексної переробки рослинницької та тваринницької продукції"  
Враховано частково   7. Охорона і оздоровлення людини та оточуючого середовища: -діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси; -лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо); психотропні та наркотичні препарати; -препарати на основі продуктів переробки донорської крові; -педіатричні форми лікарських засобів; -обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії; -енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами. 8. Розвиток інноваційної культури суспільства: -підтримка національної книговидавничої справи; освітніх та науково-популярних видань; -розвиток освітніх і науково-популярних програм у засобах масової інформації; -центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій; -сучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових процесів. Стаття 9. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України З метою забезпечення динамічного і ефективного управління процесами інноваційного розвитку України, своєчасного внесення коректив у здійснювану державну науково-технологічну та інноваційну політику Кабінет Міністрів України організовує систематичний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України. Усі міністерства і відомства України щорічно в першому кварталі наступного року подають до Кабінету Міністрів України звіти про заходи, здійснені ними для реалізації стратегічних і середньострокових інноваційних пріоритетів, та про досягнуті результати. Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України щорічно до 1 квітня подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. Узагальнена інформація повинна містити крім інших, такі показники: - обсяг інноваційних капіталовкладень відносно до річного рівня амортизаційних відрахувань; - розмір доходу від інноваційних капіталовкладень за рік відносно до обсягу інноваційних капіталовкладень; - розмір сукупного фінансування розвитку науки і техніки відносно до річного ВВП; - обсяг продаж новоствореної продукції в рік відносно до річного загального обсягу продаж; - кількість винаходів на 1 мільйон населення; - кількість впроваджених винаходів у рік відносно до їх загальної кількості.  
    -28- Волков О.М.
Додати абзац "обладнання і технології для виробництва екологічно чистої продукції"  
Враховано    
    -29- Томич І.Ф.
Доповнити пункт шість такими абзацами: дизельні двигуни малої, середньої та великої потужності для тракторно-комбайної техніки; техніка для льонарства, хмелярства, садівництва та виноградарства; модульні конструкції сільськогосподарських машин для енергоресурсозберігаючих технологій; машини для хімічного захисту та підживлення рослин; обладнання для утримання ВРХ, корів дійного стада, свиней та птиці; нетрадиційні джерела енергії для енерго- теплозабезпечення об'єктів агропромислового комплексу; судна рибопромислового флоту.  
Враховано частково    
    -30- Павловський М.А.
додати пункт 7 вредакції: "глобальні та регіональні системи радіонавігації транспортних засобів: літальних, водних, наземних транспортних засобів; супутники та наземне обладнання супутникових систем для транспортних засобів; радіолокаційні системи і їх елементи; автономні інерціальні системи навігації."  
Враховано    
    -31- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
7. Охорона і оздоровлення людини та оточуючого середовища: -діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси; -лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо); психотропні та наркотичні препарати; -препарати на основі продуктів переробки донорської крові; -педіатричні форми лікарських засобів; -обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії; -енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами.  
Враховано    
    -32- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 7 у редакції "7. Автомобільна техніка: - обладнання, матеріали та новітні технології для зварювання кузовів - обладнання, матеріали та новітні технології для фарбування кузовів - обладнання, комплектуючи та новітні технології для складання автомобілів; - обладнання, комплектуючи та новітні технології для виробництва автомобілів."  
Враховано    
    -33- Павловський М.А.
доповнити статтею ІІ наступного змісту: "Кабінету Міністрів України забезпечити державну підтримку інноваційних проектів по розробці і виготовленню кінцевої наукоємної продукції, на основі використання розробок в пріоритетних напрямах, визначених у статті І цього закону, шляхом створення технологічних парків, фінансово-промислових груп, організації державного замовленні."  
Враховано    
    -34- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
Дати таку редакцію: 8. Розвиток інноваційної культури суспільства: -підтримка національної книговидавничої справи; освітніх та науково-популярних видань; -розвиток освітніх і науково-популярних програм в засобах масової інформації; -центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій; -сучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових процесів.  
Враховано    
    -35- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
Дати статтю 10 у редакції: Стаття 10. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України З метою забезпечення динамічного і ефективного управління процесами інноваційного розвитку України, своєчасного внесення коректив у здійснювану державну науково-технологічну та інноваційну політику Кабінет Міністрів України організує систематичний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України. Всі міністерства і відомства України щорічно в першому кварталі наступного року подають до Кабінету Міністрів України звіти про заходи, здійснені ними для реалізації стратегічних і середньострокових інноваційних пріоритетів, та про досягнуті результати. Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України щорічно до першого квітня подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. Узагальнена інформація повинна містити крім інших наступні показники: - обсяг інноваційних капіталовкладень відносно до річного рівня амортизаційних відрахувань; - розмір доходу від інноваційних капіталовкладень за рік відносно до обсягу інноваційних капіталовкладень; - розмір сукупного фінансування розвитку науки і техніки відносно до річного ВВП; - обсяг продаж новоствореної продукції в рік відносно до річного загального обсягу продаж; - кількість винаходів на 1 мільйон населення; - кількість впроваджених винаходів в рік відносно до їх загальної кількості.  
Немає висновку    
55. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -36- Юхновський І.Р.
Родіонов М.К.
Дати таку редакцію: ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1.Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Кабінету Міністрів України протягом шести місяців привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.  
Немає висновку   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.