Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України"      "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Господарського процесуального кодексу України такі зміни:   -1- Черновецький Л.М.
Назву розділу ХІІ-2 після слова "рішень" доповнити словами: "і ухвал".  
Відхилено   І. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2001 р. N 36, ст. 188) такі зміни: 1. У статті 111-14 після слів "апеляційного господарського суду" доповнити словами "а також ухвалу Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками подання касаційної скарги або внесення касаційного подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного господарського суду"  
    -2- Черновецький Л.М.
Назву статті 111-14 після слова "рішень" доповнити словами: "і ухвал".  
Відхилено    
    -3- Черновецький Л.М.
В тексті статті 111-14 після слів "апеляційного господарського суду" доповнити словами "а також ухвалу Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками подання касаційної скарги на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного господарського суду".  
Враховано    
5. 1. У статті 111-15:   -4- Черновецький Л.М.
Назву статті 111-15 після слова "постанов" доповнити словами: "і ухвал".  
Враховано   2. У статті 111-15: у назві і тексті після слів "постанов", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвал", "чи ухвали";  
    -5- Черновецький Л.М.
В тексті статті 111-15 після слів "постанови" доповнити словами "і ухвали".  
Враховано    
6. Пункт 1 викласти у такій редакції:   -6- Сіренко В.Ф.
Залишити п.1 ст.111-15 в чинній редакції.  
Враховано    
7. "1) з мотивів їх невідповідності Конституції України;"   -7- Оніщук М.В.
Шкіря І.М.
Пункт 1 ст.111-15 викласти у такій редакції: "1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону, іншого нормативно-правового акта чи їх окремих положень, які Рішенням Конституційного Суду України визнані такими, що не відповідають Конституції України."  
Враховано частково   доповнити пунктом 3-1 такого змісту: "3-1) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;"  
    -8- Шаров І.Ф.
Пункт 2 статті 111-15 викласти у такій редакції: "2) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону, іншого нормативно-правового акту чи їх окремих положень, які визнанні рішенням Конституційного Суду України такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними)".  
Враховано частково в пункті 1   
    -9- Шаров І.Ф.
пункт 3 статті 111-15 викласти у такій редакції: "3) у разі їх невідповідності рішенням чи роз'ясненням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права".  
Враховано частково в пункті 2   
8. Пункт 4 вважати пунктом 5.   -10- Шаров І.Ф.
Частини 2 та 3 пункту 1 викласти у такій редакції: "Пункт 5 вважати пунктом 6".  
Відхилено   у пункті 4 слово "їх" замінити словами "постанов чи ухвал";  
    -11- Сіренко В.Ф.
В п.4 слово "їх" замінити словами "постанов і ухвал".  
Враховано    
9. Доповнити статтю пунктами 4 і 6:   -12- Оніщук М.В.
Шкіря І.М.
Пропозиції щодо включення пунктів 4 і 6 відхилити.  
Відхилено   доповнити пунктом 5 такого змісту:  
10. "4) з мотивів їх невідповідності міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;   -13- Шаров І.Ф.
Частину викласти в такій редакції: "Доповнити статтю пунктами 5 і 7: "5) з мотивів їх не відповідності міжнародними договорам, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України; 7) на підставі іншого неправильного застосування норм матеріального або процесуального права".  
Враховано частково    
11. 6) на підставі іншого неправильного застосування норм матеріального або процесуального права."   -14- Сіренко В.Ф.
У ст.111-15 внести такі зміни: У пункті 5 слово "їх" замінити словами "постанов і ухвал"  
Враховано   "5) на підставі неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права." 3. У назві та тексті статті 111-16 після слів "постанову", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали". 4. У статті 111-17: у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";  
    -15- Сіренко В.Ф.
В пункті 6 зняти слово "іншого"  
Враховано    
    -16- Черновецький Л.М.
Назву статті 111-16 після слів "постанову" доповнити словами "і ухвалу".  
Враховано    
    -17- Черновецький Л.М.
В тексті статті після слів "постанову" доповнити словами "і ухвалу" у відповідному числі та відмінку.  
Враховано    
    -18- Черновецький Л.М.
Назву статті 111-17 після слова "постанов" доповнити словами: "і ухвал". В тексті статті 111-17 після слів "постанови" доповнити словами "і ухвали" у відповідному числі та відмінку.  
Враховано    
12. 2. Частину першу і другу статті 111-17 викласти у такій редакції:      частини першу і другу викласти у такій редакції:  
13. "Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше двох суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.   -19- Сіренко В.Ф.
Частину першу ст.111-17 викласти в такій редакції: "Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою одного судді Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання. Питання про згоду про порушення провадження з перегляду Верховним Судом України постанова Вищого господарського суду України розглядається на засіданні колегії суддів судової палати з господарських справ при умові, якщо в цьому засіданні взяли участь не менше п'яти членів Судової палати з господарських справ."  
ішення не прийнято  "Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови чи ухвали Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше двох суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.  
14. Постанова Вищого господарського суду України переглядається на спільному засіданні суддів відповідних судових палат Верховного Суду України."   -20- Шаров І.Ф.
Частину 2 статті 111-17 викласти в такій редакції: "Постанова Вищого господарського суду України переглядається на засіданні Судової палати у господарських справах, а у виняткових випадках, за рішенням Голови Верховного Суду України чи його заступника, на спільному засіданні суддів відповідних судових палат Верховного Суду України".  
Враховано частково   Постанова чи ухвала Вищого господарського суду України переглядається на спільному засіданні суддів відповідних судових палат Верховного Суду України."; у частині третій після слова "постанови" доповнити словом "чи ухвали". 5. У статті 111-18: у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал"; в тексті після слова "постанову" доповнити словом "чи ухвалу" ; пункт 2 викласти в такій редакції: "2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України;"  
    -21- Оніщук М.В.
Шкіря І.М.
Статтю 111-17 викласти в такій редакції: "Стаття 111-17. Порядок перегляду у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України Питання про передачу справи на розгляд всього складу судової палати у господарських справах вирішується судом у складі трьох суддів в нарадчій кімнаті без виклику осіб, що беруть участь у справі. Справа передається на розгляд всього складу судової палати, якщо не менше двох суддів із складу суду дійшли до такого висновку. Якщо справа передана на розгляд всього складу судової палати, то суд може зупинити виконання відповідних рішень до закінчення касаційного провадження. У разі відсутності підстав для передачі справи на розгляд всього складу судової палати суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги, яка підписується всім складом суду і оскарженню не підлягає. Якщо судом відмовлено в прийнятті касаційної скарги, то справа повертається до Вищого господарського суду України, який скеровує справу до суду першої інстанції, а копія ухвали протягом п'яти днів надсилається особам, що брали участь у справі. Справа передана до касаційного розгляду всім складом судової палати, передається судді-доповідачу для підготовки. У касаційному порядку справа розглядається не менше як двома третинами суддів судової палати у господарських справах Верховного Суду України за правилами розгляду справи у господарському суді першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням."  
ішення не прийнято   
    -22- Черновецький Л.М.
Назву статті 111-18 після слова "постанов" доповнити словами: "і ухвал".  
Враховано    
    -23- Черновецький Л.М.
В тексті статті 111-18 після слів "постанов" доповнити словами "і ухвал" у відповідному числі та відмінку.  
Враховано    
    -24- Черновецький Л.М.
В тексті пунктів 1, 3 статті 111-18 після слів "постанову" доповнити словами: "або ухвалу".  
Враховано    
    -25- Черновецький Л.М.
В тексті пункту 2 статті 111-18 після слова "інстанції" доповнити словами: "або скасувати ухвалу і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України".  
Враховано    
15. 3. Статтю 111-19 після слова "права" доповнити словами:   -26- Оніщук М.В.
Шкіря І.М.
Відхилити запропоновані зміни, залишивши чинну редакцію статті 111-19.  
Враховано частково   6. У статті 111-19: у назві і тексті після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";  
16. "і процесуального права, а також у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права, або у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного і того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах".   -27- Шаров І.Ф.
Пункт 3 розділу 1 статті 111-19 викласти у такій редакції: "Статтю 111-19 після слова "матеріального" доповнити словами "чи процесуального права, а також у разі застосування Вищим господарським судом України закону, іншого нормативно-правового акту чи їх окремих положень, які визнанні рішенням Конституційного Суду України такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), або їх невідповідності рішенням чи роз'ясненням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права, або у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного і того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах"  
Враховано частково   після слова "матеріального" доповнити словами "чи процесуального"; доповнити новими частинами такого змісту: "Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування судових рішень лише за умови, якщо ці порушення призвели до неправильного вирішення справи. У будь-якому випадку, підставою для скасування судових рішень і передачі справи на новий судовий розгляд є: 1) розгляд справи неправомочним складом суду; 2) постановлення чи підписання рішення не тим суддею чи складом суддів, які розглядали справу; 3) розгляд справи у відсутності будь-якої сторони судового процесу, неповідомленої належним чином про час і місце судового засідання; 4) вирішення судом питань про права і обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі у справі. У випадку, якщо порушення процесуального права, зазначені в частині третій цієї статті, допущені судом першої інстанції і не були усунені судом апеляційної інстанції чи Вищим господарським судом України, справа направляється на новий розгляд до суду першої інстанції. При допущені цих порушень лише апеляційною чи касаційною інстанцією, справа направляється на новий розгляд до відповідної інстанції." 7. У частині першій статті 111-20 після слів "постанову", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали". 8. У статті 111-21: у частині першій після слів "розгляду справи" доповнити словами "та для Вищого господарського суду під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання"; у частині другій після слова "постанови" доповнити словами "чи ухвали", а після слова "матеріального" доповнити словами "чи процесуального".  
    -28- Черновецький Л.М.
Назву статті 111-19 після слова "постанов" доповнити словами: "і ухвал". В тексті статті 111-19 після слів "постанов" доповнити словами "і ухвал" у відповідному числі та відмінку.  
Враховано    
    -29- Оніщук М.В.
Статтю 111-19 викласти у такій редакції: "Підставами для скасування постанов Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України чи інше порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права, а також у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права, або у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного і того ж положення закону чи іншого нормативного правового акта в аналогічних справах. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування судових рішень лише за умови, якщо ці порушення призвели до неправильного вирішення справи. У будь-якому випадку, підставою для скасування судових рішень і передачі справи на новий судовий розгляд є: 1) розгляд справи неправомочним складом суду; 2) постановлення чи підписання рішення не тим суддею чи складом суддів, які розглядали справу; 3) розгляд справи у відсутності будь-якої сторони судового процесу, неповідомленої належним чином про час і місце судового засідання; 4) вирішення судом питань про права і обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі у справі. У випадку, якщо порушення процесуального права, зазначені в частині третій цієї статті, допущені судом першої інстанції і не були усунені судом апеляційної інстанції чи Вищим господарським судом України, справа направляється на новий розгляд до суду першої інстанції. При допущені цих порушень лише апеляційної чи касаційною інстанцією, справа направляється на новий розгляд до відповідної інстанції."  
Враховано частково    
    -30- Черновецький Л.М.
В тексті статті 111-20 після слів "постанову" доповнити словами "і ухвалу" у відповідному числі та відмінку.  
Враховано    
    -31- Черновецький Л.М.
В тексті частини першої статті 111-21 після слів "розгляду справи" доповнити словами: "та для Вищого господарського суду під час розгляду матеріалів касаційної скарги".  
Враховано    
    -32- Черновецький Л.М.
В тексті частини другої статті 111-21 після слів "у касаційному порядку постанови" доповнити словами "і ухвали", а після слів "матеріального" доповнити словами "і процесуального".  
Враховано    
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.