Кількість абзаців - 215 Таблиця поправок


Про Державну прикордонну службу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про Державну прикордонну службу України      Про Державну прикордонну службу України  
2. Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Державної прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та повноваження.   -1- Манчуленко Г.М.
У преамбулі слово "засади" замінити словом "основи".  
Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та повноваження.  
3. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Функції Державної прикордонної служби України   -2- Зубов В.С.
У назві та у тексті статті 1 слово "функції" замінити словами "завдання" у відповідних відмінках.  
Враховано   Стаття 1. Завдання Державної прикордонної служби України  
5. На Державну прикордонну службу України покладаються функції із забезпечення недоторканності державного кордону та охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.   -3- Стретович В.М.
Вилучити повноваження Служби що стосуються здійснення досудового слідства та контррозвідувальної діяльності.  
Враховано   На Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.  
6. Стаття 2. Основні завдання Державної прикордонної служби України   -4- Зубов В.С.
У назві та тексті статті 2 слово "завдання" замінити словом "функції".  
Враховано   Стаття 2. Основні функції Державної прикордонної служби України  
7. Основними завданнями Державної прикордонної служби України є:      Основними функціями Державної прикордонної служби України є:  
8. охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону;   -5- Крючков Г.К.
Абзац другий частини першої статті 2 проекту після слова "кордону" доповнити словами "та прикордонного режиму".  
Враховано   охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;  
9. здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;      здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;  
10. охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій;      охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій;  
11. ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України;   -6- Крючков Г.К.
В абзаці п'ятому частини першої статті 2 проекту: слово "контррозвідувальної" вилучити; після слова "України" доповнити словами "згідно з законами України "Про розвідувальні органи України" та "Про оперативно-розшукову діяльність."  
Враховано   ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із законами України "Про розвідувальні органи України" та "Про оперативно-розшукову діяльність";  
12. боротьба з організованою злочинністю та незаконною міграцією на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів;   -7- Сімонов В.Д.
В абзаці шостому частини першої статті 2 проекту слова "боротьба з організованою злочинністю та" замінити словами "участь у боротьбі з організованою злочинністю та боротьба з", і далі за текстом.  
Враховано   участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів;  
13. участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";      участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";  
14. охорона закордонних дипломатичних установ України;      охорона закордонних дипломатичних установ України;  
15. координація діяльності військових формувань та правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону України.   -8- Крючков Г.К.
Абзац дев'ятий частини першої статті 2 проекту після слів "кордону України" доповнити словами "а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму у пунктах пропуску через державний кордон України."  
Враховано   координація діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону України, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.  
16. Виконання зазначених у частині першій цієї статті завдань є оперативно-службовою діяльністю Державної прикордонної служби України.      Виконання зазначених у частині першій цієї статті функцій є оперативно-службовою діяльністю Державної прикордонної служби України.  
17. Стаття 3. Основні засади діяльності Державної прикордонної служби України   -9- Зубов В.С.
Статтю 3 проекту викласти в наступній редакції: "Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби Основними принципами діяльності Державної прикордонної служби України є: законність; повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина; позапартійність; безперервність; конспірація, поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; поєднання єдиноначальності та колегіального розроблення найбільш важливих рішень; взаємодія з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами; підконтрольність та підзвітність відповідним органам державної влади та відкритості для демократичного цивільного контролю."  
Враховано   Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України  
18. Державна прикордонна служба України провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод, поєднання гласності та конспірації в оперативно-службовій діяльності, відкритості для демократичного цивільного контролю; поєднання єдиноначальності та колегіального розроблення найбільш важливих рішень; взаємодії з іншими правоохоронними органами, військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону та населенням.      Основними принципами діяльності Державної прикордонної служби України є: законність; повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина; позапартійність; безперервність; поєднання гласних, негласних та конспіративних форм і методів діяльності; єдиноначальність; колегіальність при розробці важливих рішень; взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями при здійсненні покладених на Державну прикордонну службу України завдань; відкритість для демократичного цивільного контролю.  
19. Стаття 4. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України      Стаття 4. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України  
20. Правовою основою діяльності Державної прикордонної служби України є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про державний кордон України", інші закони, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Правовою основою діяльності Державної прикордонної служби України є Конституція України, Закон України "Про державний кордон України", цей Закон, інші закони, видані на їх виконання акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
21. Стаття 5. Діяльність Державної прикордонної служби України і забезпечення прав людини      Стаття 5. Діяльність Державної прикордонної служби України і забезпечення прав людини  
22. Діяльність Державної прикордонної служби України провадиться на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Органи, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов'язані поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення. У виняткових випадках з метою припинення незаконного перетинання державного кордону України та розкриття злочинів права і свободи окремих осіб можуть бути обмежені в порядку і в обсязі, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами.      Діяльність Державної прикордонної служби України провадиться на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Органи, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов'язані поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення..  
23. Неправомірне обмеження прав і свобод людини неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом.      Неправомірне обмеження прав і свобод людини неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом.  
24. Стаття 6. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України   -10- Крючков Г.К.
Статтю 6 проекту викласти відповідною статтею в розділі ІV  
Враховано Нумерація статті 6 змінена на 22   
25. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи в межах своїх повноважень сприяють Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.       
26. Державна прикордонна служба України має право для виконання покладених на неї завдань залучати до співробітництва на платній та безоплатній основі осіб за їх згодою, а також громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону у порядку, встановленому законами, що регулюють оперативно-розшукову діяльність та участь громадян в охороні державного кордону України.       
27. РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
28. Стаття 7. Загальна структура та чисельність Державної прикордонної служби України      Стаття 6. Загальна структура та чисельність Державної прикордонної служби України  
29. Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення і має таку загальну структуру:      Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення і має таку загальну структуру:  
30. центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону;   -11- Зубов В.С.
Частину першу статті 7 проекту доповнити новими абзацами такого змісту: "територіальні органи центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону; Морська охорона;"  
Враховано   спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону; територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону; Морська охорона, яка складається із загонів морської охорони;  
31. органи охорони державного кордону;      органи охорони державного кордону - прикордонні загони, окремі контрольно-пропускні пункти, авіаційні частини;  
32. органи спеціального призначення;      розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону;  
33. навчальні заклади, науково-дослідні установи;       
34. органи забезпечення.       
35. Загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 45000 осіб, у тому числі 8000 працівників.   -12- Сімонов В.Д.
Так як загальна чисельність Прикордонних військ відповідним законом визначена у 50000 осіб, пропонується чисельність Державної прикордонної служби затвердити у такій же кількості.  
Враховано   Загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 50000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців.  
36. Центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органи охорони державного кордону, а також інші органи та установи, що входять до структури Державної прикордонної служби України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органи охорони державного кордону та інші органи, зазначені у частині першій цієї статті, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті. У системі Державної прикордонної служби України є також навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення та органи забезпечення.  
37. Стаття 8. Підпорядкованість Державної прикордонної служби України   -13- Крючков Г.К.
Вилучити із проекту статтю 7, змінивши відповідно нумерацію наступних статей.  
Враховано    
38. Державна прикордонна служба України підпорядковується Президентові України.       
39. Стаття 9. Голова Державної прикордонної служби України      Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону  
40. Керівництво Державною прикордонною службою України та діяльністю центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону здійснює Голова Державної прикордонної служби України. Голова Державної прикордонної служби України несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, здійснює управління Державною прикордонною службою України, бере участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.  
41. Голова Державної прикордонної служби України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова Державної прикордонної служби України має заступників, які призначаються Президентом України за поданням Голови.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної прикордонної служби України, розробляє пропозиції, спрямовані на його вдосконалення, і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України або Кабінету Міністрів України. З метою ефективного виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону утворюються територіальні органи регіональні управління. Положення про регіональні управління затверджується Головою Державної прикордонної служби України. Начальники регіональних управлінь призначаються на посади Головою Державної прикордонної служби України.  
42. Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону      Стаття 8. Голова Державної прикордонної служби України  
43. Центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону України, здійснює управління Державною прикордонною службою України, бере участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.   -14- Сімонов В.Д.
У частині першій статті 10 проекту слово "охорони" замінити словом "захисту", що відповідатиме положенням частини третій статті 17 Конституції України.  
Враховано   Керівництво Державною прикордонною службою України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону здійснює Голова Державної прикордонної служби України. Голова Державної прикордонної служби України несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України.  
44. Центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної прикордонної служби України, розробляє пропозиції, спрямовані на його вдосконалення, і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України або Кабінету Міністрів України.      Голову Державної прикордонної служби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді. Голова Державної прикордонної служби України має заступників, які призначаються Президентом України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.  
45. З метою ефективного виконання Державною прикордонною службою України покладених на неї завдань центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону можуть утворюватися територіальні органи - регіональні управління.   -15- Крючков Г.К.
У частині третій статті 10 проекту слова "можуть утворюватися" замінити словом "утворюються". Статтю доповнити новими частинами такого змісту: "Регіональні управління у межах повноважень, делегованих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України реалізують державну прикордонну політику, здійснюють керівництво оперативно-службовою та адміністративно-господарською діяльністю підпорядкованих органів охорони державного кордону, органів забезпечення та навчальних закладів в межах регіону, беруть участь у розробці й реалізації загальних принципів правового оформлення й охорони державного кордону України. Положення про регіональні управління Державної прикордонної служби України затверджується Головою Державної прикордонної служби України. Начальники регіональних управлінь Державної прикордонної служби України призначаються на посади Головою Державної прикордонної служби України."  
Враховано   Стаття 9. Морська охорона Морська охорона Державної прикордонної служби України здійснює: охорону державного кордону на морі, річках, озерах та інших водоймах; контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій. До складу загону морської охорони входять кораблі, катери та судна забезпечення.  
    -16- Манчуленко Г.М.
Доповнити проект новою статтею такого змісту: "Стаття ___. Морська охорона Морська охорона Державної прикордонної служби України є системою органів управління та угрупування кораблів (катерів), на яку покладається реалізація державної прикордонної політики на морі, здійснення керівництва оперативно-службовою та адміністративно-господарською діяльністю підпорядкованих загонів морської охорони, участь у розробці й реалізації загальних принципів правового оформлення й охорони державного кордону на морі, річках, озерах та інших водоймах та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, організація контролю за реалізацією прав і виконання зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій."  
Враховано    
46. Стаття 11. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України      Стаття 10. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України  
47. Органами охорони державного кордону є прикордонні загони, загони морської охорони, окремі контрольно-пропускні пункти та авіаційні частини, які безпосередньо виконують поставлені перед Державною прикордонною службою України завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.      Органи охорони державного кордону безпосередньо виконують поставлені перед Державною прикордонною службою України завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України.  
48. Прикордонний загін є основною оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається охорона певної ділянки державного кордону самостійно чи у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. До складу прикордонного загону можуть входити прикордонні комендатури, прикордонні застави, контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю.      Прикордонний загін є основною оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладаються охорона певної ділянки державного кордону самостійно чи у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону та Морською охороною, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. До складу прикордонного загону можуть входити прикордонні комендатури, прикордонні застави, контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю.  
49. Окремий контрольно-пропускний пункт є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. До складу окремого контрольно-пропускного пункту можуть входити інші підпорядковані йому контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю і контролерські пости.      Окремий контрольно-пропускний пункт є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. До складу окремого контрольно-пропускного пункту можуть входити інші підпорядковані йому контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю і контролерські пости.  
50. Загін морської охорони є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається здійснення охорони державного кордону на морі, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебуванням у них, охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій. До складу загону морської охорони входять кораблі та катери.   -17- Сімонов В.Д.
Частину четверту статті 11 проекту: після слів "на морі" доповнити словами "річках, озерах та інших водоймах"; В кінці речення слова "та катери" замінити словами "катери та судна забезпечення".  
Враховано    
51. Авіаційна частина є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається охорона державного кордону у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. До складу авіаційної частини входять загони літаків та ланки вертольотів.      Авіаційна частина є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається охорона державного кордону у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону і Морської охорони, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. До складу авіаційної частини входять загони літаків та ланки вертольотів.  
52. Органи охорони державного кордону мають дійсне та умовне найменування.   -18- Зубов В.С.
Частину шосту статті 11 проекту вилучити  
Враховано   Стаття 11. Розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону Розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону організовує свою діяльність відповідно до Закону України "Про розвідувальні органи України".  
53. Стаття 12. Органи спеціального призначення      Стаття 12. Підрозділи спеціального призначення  
54. Органами спеціального призначення Державної прикордонної служби України є підрозділи розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону, боротьби з організованою злочинністю на державному кордоні, оперативного документування, оперативно-технічні, забезпечення внутрішньої та власної безпеки, які функціонують у складі центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органів охорони державного кордону, навчальних закладів, науково-дослідних установ.   -19- Манчуленко Г.М.
У частині першій статті 12 проекту: слова "підрозділи розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону, боротьби з організованою злочинністю на державному кордоні" замінити словами "розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, підрозділи"; після слова "внутрішньої" доповнити словом "безпеки", і далі за текстом.  
Враховано   У складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органів охорони державного кордону функціонують підрозділи спеціального призначення - оперативного документування, оперативно-технічні, забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки.  
55. Органи спеціального призначення забезпечують охорону державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, проводять боротьбу з організованою злочинністю на державному кордоні України, беруть участь у протидії розвідувально-підривній діяльності на кордоні іноземних спецслужб, а також забезпечують безпеку сил та засобів Державної прикордонної служби України.   -20- Крючков Г.К.
У частині другій статті 12 проекту слова "проводять боротьбу" замінити словами "беруть участь у боротьбі", і далі за текстом.  
Немає висновку    
56. Діяльність органів спеціального призначення Державної прикордонної служби України регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.      Діяльність підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
57. Стаття 13. Органи забезпечення      Стаття 13. Органи забезпечення  
58. Матеріально-технічне, медичне, транспортне та інші види забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України здійснюють відповідні служби, які є її органами забезпечення.   -21- Зубов В.С.
Статтю 13 проекту викласти у такій редакції: "Органами забезпечення є підприємства, установи та підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України, які функціонують як самостійно, так і в складі центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, його територіальних органів, органів охорони державного кордону, навчальних закладів."  
Немає висновку   Органами забезпечення Державної прикордонної служби України є підприємства, установи, а також підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення її діяльності, які функціонують як самостійно, так і в складі відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, його територіальних органів, Морської охорони, інших органів охорони державного кордону, навчальних закладів Державної прикордонної служби України.  
59. Розділ ІІІ ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      Розділ ІІІ. ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
60. Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України      Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України  
61. Особовий склад Державної прикордонної служби України становлять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які є громадянами України.      Особовий склад Державної прикордонної служби України складається із військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України.  
62. Комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюється на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.      Комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.  
63. Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).      Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелік посад працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, визначається Головою Державної прикордонної служби України.  
64. Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній прикордонній службі України      Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній прикордонній службі України  
65. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України зупиняють на період військової служби членство в політичних партіях та професійних спілках.   -22- Зубов В.С.
У частині першій статті 15 проекту слова "та професійних спілках" вилучити, що відповідатиме положенням статті 36 Конституції України.  
Враховано   Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України на період військової служби та роботи зупиняють членство в політичних партіях.  
66. Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Державної прикордонної служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.      Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної прикордонної служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.  
67. Працівники Державної прикордонної служби України зупиняють на період роботи в Державній прикордонній службі України членство в політичних партіях.       
68. Професійні спілки працівників, які уклали трудовий договір з Державною прикордонною службою України, діють відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".       
69. Військовослужбовцям та працівникам Державної прикордонної служби України забороняється організовувати та брати участь у страйках.      Організація військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України страйків та участь у їх проведенні не допускається.  
70. Стаття 16. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Державної прикордонної служби України      Стаття 16. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Державної прикордонної служби України  
71. Умови грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Державної прикордонної служби України визначаються законодавством.      Умови грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Державної прикордонної служби України визначаються законодавством.  
72. Стаття 17. Підготовка кадрів для Державної прикордонної служби України      Стаття 17. Підготовка кадрів для Державної прикордонної служби України  
73. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації особового складу Державної прикордонної служби України проводяться у навчальних закладах різного рівня акредитації Державної прикордонної служби України та в інших навчальних закладах відповідно до законодавства.      Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації особового складу Державної прикордонної служби України проводяться у навчальних закладах Державної прикордонної служби України та в інших навчальних закладах.  
74. Стаття 18. Зарахування військовослужбовців Державної прикордонної служби України у запас      Стаття 18. Зарахування військовослужбовців Державної прикордонної служби України у запас  
75. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, звільнені з військової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України і виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.      Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, звільнені з військової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України.  
76. РОЗДІЛ ІV ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
77. Стаття 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України      Стаття 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України  
78. Державна прикордонна служба України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана:      На Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються:  
79. 1) припиняти будь-які спроби незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;      1) припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;  
80. 2) у взаємодії з іншими правоохоронними органами припиняти збройні конфлікти та інші провокації на державному кордоні України;   -23- Манчуленко Г.М.
У пункті 2 статті 19 проекту слово "іншими" замінити словом "відповідними", і далі за текстом.  
Враховано   2) припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України;  
81. 3) у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями брати участь у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;      3) участь у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;  
82. 4) брати участь у виконанні заходів територіальної оборони;   -24- Сімонов В.Д.
Пункт 4 статті 19 проекту після слова "оборони" доповнити наступними словами: "правового режиму воєнного і надзвичайного стану;"  
Враховано   4) участь у виконанні заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;  
83. 5) організовувати і провадити діяльність щодо запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення, припинення, проведення дізнання і досудового слідства, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;   -25- Манчуленко Г.М.
У пункті 5 статті 19 проекту слова "і досудового слідства" вилучити.  
Враховано   5) організація запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення, припинення, проведення дізнання, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;  
84. 6) здійснювати прикордонний контроль і пропуск в установленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна у разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю у пунктах пропуску через державний кордон;   -26- Манчуленко Г.М.
Пункт 6 статті 19 проекту після слова "контролю" доповнити словами "а також реєстрацію іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів", і далі за текстом.  
Враховано   6) здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон;  
    -27- Танюк Л.С.
Статтю 19 доповнити новим пунктом 7 наступного змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів: "7) у взаємодії з іншими правоохоронними органами та спеціально уповноваженим органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей здійснювати заходи по протидії незаконному перетину державного кордону культурних цінностей;"  
е охоплено положеннями пунктів 6 статті 19 та 35 статті 20 проекту   
85. 7) брати участь в укладенні міжнародних договорів України з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечувати їх виконання;      7) участь в укладанні міжнародних договорів України з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечення їх виконання;  
86. 8) запобігати і не допускати в'їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, розшукувати в пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, в установленому порядку виконувати інші доручення правоохоронних органів;      8) запобігання та недопущення в'їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів;  
87. 9) виявляти причини та умови, що призводять до порушень законодавства про державний кордон України, вживати в межах своєї компетенції заходи до їх усунення;      9) виявлення причин та умов, що призводять до порушень законодавства про державний кордон України, вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;  
88. 10) провадити розвідувальну, інформаційно-аналітичну, контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність в інтересах забезпечення захисту державного кордону України;   -28- Крючков Г.К.
У пункті 10 статті 19 проекту: слово "контррозвідувальну" вилучити; після слова "діяльність" пункт доповнити словами "а також здійснювати контррозвідувальні заходи", і далі за текстом.  
Враховано   10) розвідувальна, інформаційно-аналітична та оперативно-розшукова діяльність, а також здійснення контррозвідувальних заходів в інтересах забезпечення захисту державного кордону України;  
89. 11) здійснювати контроль за дотриманням прикордонного режиму, відповідно до законодавства організовувати прийняття заяв про надання статусу біженця від осіб, які мають намір його набути та змушені були незаконно перетнути державний кордон України;      11) контроль за дотриманням прикордонного режиму; 12) організація відповідно до законодавства прийняття заяв про надання статусу біженця від осіб, які мають намір його набути та змушені були незаконно перетнути державний кордон України;  
90. 12) установлювати за погодженням з Державною митною службою України та Міністерством транспорту України режим у пунктах пропуску через державний кордон України, контролювати його додержання самостійно або разом з органами внутрішніх справ, митними органами та органами Міністерства транспорту України;   -29- Крючков Г.К.
У пункті 12 статті 19 проекту слова " самостійно або разом з органами внутрішніх справ, митними органами та органами Міністерства транспорту України" вилучити.  
Враховано   13) встановлення за погодженням з Державною митною службою України та Міністерством транспорту України режиму у пунктах пропуску через державний кордон України, контроль за його додержанням;  
91. 13) здійснювати контроль за дотриманням усіма невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України;      14) контроль за дотриманням невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України;  
92. 14) самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служби безпеки України приймати рішення про видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів, здійснювати видворення цих осіб;   -30- Зубов В.С.
У пункті 14 статті 19 проекту: слово "самостійно або" вилучити; після слова "районів" доповнити словами "при спробі або після незаконного перетинання державного кордону в Україну", і далі за текстом.  
Враховано   15) прийняття у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служби безпеки України рішень про видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону в Україну, видворення цих осіб;  
93. 15) самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів здійснювати контроль за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;      16) здійснення самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;  
94. 16) забезпечувати охорону, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохоронним органам України або суду;      17) охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохоронним органам України або суду;  
95. 17) забезпечувати відповідно до законодавства виконання системи особливих заходів захисту особового складу Державної прикордонної служби України від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно осіб з його числа та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю;      18) виконання відповідно до законодавства системи особливих заходів щодо захисту військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку із їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів;  
96. 18) здійснювати заходи протидії і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України;      19) протидія і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України;  
97. 19) у межах своєї компетенції сприяти органам Служби безпеки України, органам внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам у боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;      20) участь у межах своєї компетенції у взаємодії з органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;  
98. 20) забезпечувати участь прикордонних представників у роботі спільних міжнародних комісій з розгляду прикордонних спорів, інцидентів, конфліктів;   -31- Сімонов В.Д.
Пункт 20 статті 19 проекту доповнити словами "вести прикордонно-представницьку роботу та", і далі за текстом.  
Враховано   21) прикордонно-представницька робота та участь прикордонних представників у роботі спільних міжнародних комісій з розгляду прикордонних спорів, інцидентів, конфліктів;  
99. 21) самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами здійснювати контроль у районах несення служби за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;      22) здійснення самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;  
100. 22) повідомляти відповідним державним органам та об'єднанням громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;      23) інформування відповідних державних органів та громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;  
101. 23) охороняти закордонні дипломатичні установи України;      24) охорона закордонних дипломатичних установ України;  
102. 24) у межах своєї компетенції брати участь у забезпеченні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";      25) участь у межах своєї компетенції у забезпеченні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";  
103. 25) взаємодіяти під час охорони державного кордону України з відповідними органами іноземних держав у порядку, який установлюється міжнародними договорами.      26) взаємодія під час охорони державного кордону України з відповідними органами іноземних держав у порядку, який установлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
104. Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України      Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України  
105. Органам, підрозділам та особовому складу Державної прикордонної служби України для виконання покладених на них обов'язків надається право:      Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань надається право:  
106. 1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися під час виконання службових обов'язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідомленням про це їх адміністрації;      1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися під час виконання службових обов'язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідомленням про це їх адміністрації;  
107. 2) відповідно до законів та інших нормативно-правових актів виключно в інтересах кримінального судочинства, міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю, а також з метою забезпечення національної безпеки України здійснювати контрольований (під оперативним контролем) пропуск через державний кордон України осіб у пунктах пропуску або поза ними. Рішення на такий пропуск приймає Голова Державної прикордонної служби України;      2) відповідно до законів та інших нормативно-правових актів виключно в інтересах кримінального судочинства, міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю, а також з метою забезпечення національної безпеки України здійснювати контрольований (під оперативним контролем) пропуск через державний кордон України осіб у пунктах пропуску або поза ними. Рішення на такий пропуск приймає Голова Державної прикордонної служби України;  
108. 3) перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в них відповідні відмітки і у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;      3) перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в них відповідні відмітки і у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;  
109. 4) шляхом опитування осіб з'ясовувати підстави в'їзду в Україну або виїзду з України, не пропускати через державний кордон України осіб без дійсних документів на право його перетинання, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки;      4) шляхом опитування осіб з'ясовувати підстави в'їзду в Україну або виїзду з України, не пропускати через державний кордон України осіб без дійсних документів на право його перетинання, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки;  
110. 5) відповідно до законодавства приймати рішення щодо надання дозволу на перетинання державного кордону у спрощеному порядку;      5) відповідно до законодавства приймати рішення щодо надання дозволу на перетинання державного кордону у спрощеному порядку;  
111. 6) самостійно, а у разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, під митним контролем - разом з митними органами проводити відповідно до законодавства огляд, у разі потреби - і супроводження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів;      6) самостійно, а в разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, під митним контролем разом з митними органами проводити відповідно до законодавства огляд, у разі потреби і супроводження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів;  
112. 7) здійснювати згідно з дорученнями правоохоронних органів України затримання в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон України та розшукуються за підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання та в інших випадках, передбачених законодавством України;      7) здійснювати згідно з дорученнями правоохоронних органів України затримання в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон України та розшукуються за підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання та в інших випадках, передбачених законодавством України;  
113. 8) надавати за згодою митних органів України та компетентних органів суміжних держав дозвіл на в'їзд в Україну або на виїзд з України осіб, переміщення транспортних засобів, вантажів та іншого майна поза пунктами пропуску через державний кордон України за наявності невідкладних обставин, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, загрози людському життю та за відсутності загрози національній безпеці України;      8) надавати за згодою митних органів України та компетентних органів суміжних держав дозвіл на в'їзд в Україну або на виїзд з України осіб, переміщення транспортних засобів, вантажів та іншого майна поза пунктами пропуску через державний кордон України за наявності невідкладних обставин, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, загрози людському життю та за відсутності загрози національній безпеці України;  
114. 9) за погодженням з Державною митною службою України, Міністерством транспорту України та Міністерством оборони України надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України;      9) за погодженням з Державною митною службою України, Міністерством транспорту України та Міністерством оборони України надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України;  
115. 10) надавати українським та іноземним юридичним і фізичним особам інформаційні послуги та послуги щодо здійснення охоронних заходів, супроводження осіб і транспортних засобів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України;   -32- Стретович В.М.
Пункт 10 статті 20 проекту вилучити, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.  
Враховано    
116. 11) створювати і використовувати в інтересах розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону України, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з організованою злочинністю та незаконною міграцією інформаційні системи, у тому числі банки даних щодо осіб, які перетнули державний кордон України, осіб, які вчинили правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та в інших випадках, передбачених законами України;   -33- Манчуленко Г.М.
У пункті 11 статті 20 проекту: слово "боротьби" замінити словами "участі у боротьбі", і далі за текстом; після слів "злочинністю та" доповнити словом "протидії", і далі за текстом.  
Враховано   10) створювати і використовувати в інтересах розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону України, оперативно-розшукової діяльності, участі у боротьбі з організованою злочинністю та протидії незаконній міграції інформаційні системи, у тому числі банки даних щодо осіб, які перетнули державний кордон України, осіб, які вчинили правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та в інших випадках, передбачених законами України;  
117. 12) визначати разом із заінтересованими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності місця і тривалість зупинок (стоянок) транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України;      11) визначати разом із заінтересованими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності місця і тривалість зупинок (стоянок) транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України;  
118. 13) вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної прикордонної служби України;      12) вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної прикордонної служби України;  
119. 14) у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення;      13) у випадках та в порядку, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матеріали про правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів;  
120. 15) здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України, стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про передачу їх прикордонним органам суміжної держави, на час, необхідний для такої передачі;      14) здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України, стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про передачу їх прикордонним органам суміжної держави, на час, необхідний для такої передачі;  
121. 16) здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, особистий огляд затриманих, а також оглядати і у разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду їх здоров'ю;      15) здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду здоров'ю людей;  
122. 17) тримати осіб, затриманих в адміністративному порядку, в спеціально обладнаних для цих цілей приміщеннях;      16) тримати осіб, затриманих в адміністративному порядку, в спеціально обладнаних для цих цілей приміщеннях;  
123. 18) проводити судову експертизу паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України;      17) проводити у відповідності з законом судову експертизу паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України;  
124. 19) відповідно до своєї компетенції обмежувати або тимчасово забороняти у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними із забезпеченням охорони державного кордону України, та проведенням навчань і бойових стрільб, виконання різних робіт, переміщення транспортних засобів, плавзасобів і доступ осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах, за винятком робіт на будовах, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення і робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань;      18) відповідно до своєї компетенції обмежувати або тимчасово забороняти у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними із забезпеченням охорони державного кордону України, та проведенням навчань і бойових стрільб, виконання різних робіт, переміщення транспортних засобів, плавзасобів і доступ осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах, за винятком робіт на будовах, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення і робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань;  
125. 20) зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами - разом з органами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, з метою виконання завдань боротьби з організованою злочинністю та незаконною міграцією на державному кордоні України. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому огляду тільки разом з органами Державної митної служби України;      19) зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами разом з органами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, з метою виконання завдань щодо боротьби з організованою злочинністю та незаконною міграцією на державному кордоні України. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому огляду тільки разом з органами Державної митної служби України;  
126. 21) використовувати у порядку, встановленому законодавством, водний і повітряний простір України, морські та річкові порти, аеропорти та аеродроми (посадкові майданчики), розташовані на території України, незалежно від їх відомчої належності і призначення, одержувати навігаційну метеорологічну, гідрографічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення польотів і кораблеводіння;      20) використовувати у порядку, встановленому законодавством, водний і повітряний простір України, морські та річкові порти, аеропорти та аеродроми (посадкові майданчики), розташовані на території України, незалежно від їх відомчої належності і призначення, одержувати навігаційну метеорологічну, гідрографічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення польотів і кораблеводіння;  
127. 22) у встановленому законодавством порядку виконувати польоти на літальних апаратах Державної прикордонної служби України на повітряних трасах, за маршрутами поза трасами, а також за встановленими маршрутами у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах та виключній (морській) економічній зоні України;      21) у встановленому законодавством порядку виконувати польоти на літальних апаратах Державної прикордонної служби України на повітряних трасах, за маршрутами поза трасами, а також за встановленими маршрутами у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах та виключній (морській) економічній зоні України;  
128. 23) здійснювати плавання на кораблях, катерах, суднах забезпечення по всій акваторії внутрішніх вод, територіального моря і виключної (морської) економічної зони України, підходити до берега, будь-яких причалів (пристаней) і здійснювати висадку на них особового складу Державної прикордонної служби України;      22) здійснювати плавання на кораблях, катерах, суднах забезпечення по всій акваторії внутрішніх вод, територіального моря і виключної (морської) економічної зони України, підходити до берега, будь-яких причалів (пристаней) і здійснювати висадку на них особового складу Державної прикордонної служби України;  
129. 24) надавати дозвіл на заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти України відповідно до прийнятих у двосторонньому порядку рішень про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;      23) надавати дозвіл на заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти України, у тому числі відповідно до прийнятих у встановленому порядку рішень про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, схвалених Верховною Радою України;  
130. 25) проводити в установленому порядку огляд українських та іноземних невійськових суден, що допустили порушення законодавства під час плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України, супроводжувати кораблями та катерами Державної прикордонної служби України в порти або за межі територіальних вод України;      24) проводити в установленому порядку огляд українських та іноземних невійськових суден, що допустили порушення законодавства під час плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України, супроводжувати кораблями та катерами Державної прикордонної служби України в порти або за межі територіальних вод України;  
131. 26) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби, що ведуть промисел риби та інших водних живих ресурсів, здійснюють пошук, дослідження та операції, пов'язані з таким промислом, виконують інші роботи у виключній (морській) економічній зоні України та територіальному морі; перевіряти документи на ведення рибного промислу та виконання інших робіт;      25) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби, що ведуть промисел риби та інших водних живих ресурсів, здійснюють пошук, дослідження та операції, пов'язані з таким промислом, виконують інші роботи у виключній (морській) економічній зоні України та територіальному морі; перевіряти документи на ведення рибного промислу та виконання інших робіт;  
132. 27) зупиняти або припиняти рибний промисел, морські наукові дослідження, інші роботи у територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні, та внутрішніх водах України в разі відсутності відповідного дозволу (погодження) або порушення правил їх проведення, установлених законодавством;      26) зупиняти або припиняти рибний промисел, морські наукові дослідження, інші роботи у територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та внутрішніх водах України в разі відсутності відповідного дозволу (погодження) або порушення правил їх проведення, установлених законодавством;  
133. 28) відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах, в установках і спорудах, що знаходяться у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перевіряти документи, які посвідчують право на проведення робіт, спорудження штучних островів, установок, споруд і встановлення зон безпеки навколо них;      27) відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах, в установках і спорудах, що знаходяться у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перевіряти документи, які посвідчують право на проведення робіт, спорудження штучних островів, установок, споруд і встановлення зон безпеки навколо них;  
134. 29) затримувати судна, що допускають порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України або норм міжнародного права, і доставляти їх в один з відкритих для заходження іноземних невійськових суден портів України;      28) затримувати судна, що допускають порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України або норм міжнародного права, і доставляти їх в один з відкритих для заходження іноземних невійськових суден портів України;  
135. 30) тимчасово обмежувати мореплавство та забороняти вихід у море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від форми власності, які допустили порушення встановленого порядку плавання і перебування у територіальному морі та внутрішніх водах України;      29) тимчасово обмежувати мореплавство та забороняти вихід у море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від форми власності, які допустили порушення встановленого порядку плавання і перебування у територіальному морі та внутрішніх водах України;  
136. 31) забороняти сходження на берег і перебування на березі членів екіпажів іноземних невійськових суден та інших осіб, що перебувають на них і допустили правопорушення під час плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;      30) забороняти сходження на берег і перебування на березі членів екіпажів іноземних невійськових суден та інших осіб, що перебувають на них і допустили правопорушення під час плавання та перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;  
137. 32) здійснювати належні розвідувальні, контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи згідно із законодавством;      31) здійснювати розвідувальні, контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи згідно із законами України;  
138. 33) направляти військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України для роботи на штатних посадах на підприємствах, в установах та організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону України, боротьби з організованою злочинністю та незаконною міграцією, у закордонні дипломатичні установи України для встановлення правових підстав та надання дозволу на отримання віз на в'їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства;   -34- Крючков Г.К.
Пункт 33 статті 20 проекту вилучити, змінивши відповідно нумерацію пунктів.  
Враховано    
139. 34) на договірних засадах з авіаперевізниками здійснювати в іноземних аеропортах попередню перевірку правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства;      32) здійснювати за домовленістю з авіаперевізниками в іноземних аеропортах попередню перевірку правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства;  
140. 35) у взаємодії з митними та іншими державними органами здійснювати заходи щодо недопущення незаконного переміщення через державний кордон України вантажів та іншого майна, стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження, вилучати такі вантажі та інше майно у разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;      33) у взаємодії з митними та іншими державними органами здійснювати заходи щодо недопущення незаконного переміщення через державний кордон України вантажів та іншого майна, стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження, вилучати такі вантажі та інше майно в разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;  
141. 36) запрошувати осіб до підрозділів Державної прикордонної служби України для з'ясування обставин незаконного перетинання державного кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, а також інших правопорушень, розгляд яких належить до компетенції Державної прикордонної служби України. У разі потреби з'ясування обставин зазначених порушень може здійснюватися і в інших місцях;      34) запрошувати осіб до підрозділів Державної прикордонної служби України для з'ясування обставин незаконного перетинання державного кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, а також інших правопорушень, розгляд яких належить до компетенції Державної прикордонної служби України. У разі потреби з'ясування обставин зазначених порушень може здійснюватися і в інших місцях;  
142. 37) на підставах, передбачених законами, скорочувати строк перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затриманих в межах контрольованих прикордонних районів;      35) на підставах, передбачених законами, скорочувати строк перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів;  
143. 38) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій усіх форм власності, військових частин військових формувань, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;      36) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій усіх форм власності, військових частин військових формувань, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;  
144. 39) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, використовувати транспортні засоби, плавзасоби громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім транспортних засобів, плавзасобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав та організацій) для проїзду до місця незаконного перетинання державного кордону України, припинення злочину, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги, з наступним відшкодуванням витрат і збитків цим громадянам, підприємствам, установам та організаціям;      37) використовувати у встановленому порядку транспортні засоби, плавзасоби громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім транспортних засобів, плавзасобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав та організацій) для проїзду до місця незаконного перетинання державного кордону України, припинення злочину, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги, з наступним відшкодуванням витрат і збитків цим громадянам, підприємствам, установам та організаціям згідно із законодавством;  
145. 40) використовувати засоби електричного зв'язку центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України, відбиття вторгнення на територію України збройних формувань, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших випадках на умовах, погоджених у встановленому порядку, з наступним відшкодуванням пов'язаних з цим витрат;      38) використовувати засоби електричного зв'язку центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України, відбиття вторгнення на територію України збройних формувань, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших випадках на умовах, погоджених у встановленому порядку, з наступним відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством;  
146. 41) подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо припинення порушень законодавства з питань охорони державного кордону України та усунення передумов до їх вчинення;      39) подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо припинення порушень законодавства з питань охорони державного кордону України та усунення передумов до їх вчинення;  
147. 42) відповідно до законодавства одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Державної прикордонної служби України від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, військових частин, громадян та їх об'єднань відомості, потрібні для виконання завдань із забезпечення охорони державного кордону України;      40) на письмовий запит керівника відповідного органу Державної прикордонної служби України відповідно до законодавства одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, військових частин, громадян та їх об'єднань відомості, необхідні для виконання завдань із забезпечення охорони державного кордону України;  
148. 43) матеріально і морально заохочувати осіб, які надають Державній прикордонній службі України допомогу у виконанні покладених на неї завдань;      41) матеріально і морально заохочувати осіб, які надають Державній прикордонній службі України допомогу у виконанні покладених на неї завдань;  
149. 44) співпрацювати відповідно до законодавства з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що належать до компетенції Державної прикордонної служби України і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства;      42) співпрацювати відповідно до законодавства з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що належать до компетенції Державної прикордонної служби України і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства;  
150. 45) підтримувати взаємодію з питань охорони державного кордону України, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній злочинності, контрабандній діяльності з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями в порядку і на засадах, установлених законодавством;      43) взаємодіяти з питань охорони державного кордону України, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній злочинності, контрабандній діяльності з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями в порядку і на засадах, установлених законодавством;  
151. 46) позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселятися в готелях за пред'явленням посвідчення про відрядження;   -35- Крючков Г.К.
Пункт 46 статті 20 проекту вилучити.  
Враховано    
152. 47) під час безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону при несенні служби у складі прикордонних нарядів або здійсненні оперативно-розшукової діяльності безоплатно користуватися всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), засобами залізничного, водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;      44) під час безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону при несенні служби у складі прикордонних нарядів або здійсненні оперативно-розшукової діяльності безоплатно користуватися всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), засобами залізничного, водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;  
153. 48) у порядку, передбаченому законодавством, одержувати і використовувати земельні ділянки для розміщення стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд на державному кордоні України, розташування органів, підрозділів, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій Державної прикордонної служби України, пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, базування кораблів і катерів, авіаційних підрозділів, стрільбищ і навчальних полів, інших установ Державної прикордонної служби України.   -36- Крючков Г.К.
Статтю 21 проекту доповнити новою частиною такого змісту: "У випадках, передбачених законом, посадові та службові особи Державної прикордонної служби України здійснюють також і інші повноваження ."  
Враховано   45) у порядку, передбаченому законодавством, одержувати і використовувати земельні ділянки для розміщення стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд на державному кордоні України, розташування органів, підрозділів, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій Державної прикордонної служби України, пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, базування кораблів і катерів, авіаційних підрозділів, стрільбищ і навчальних полів тощо; У випадках, передбачених законом, посадові та службові особи Державної прикордонної служби України здійснюють також і інші повноваження.  
154. Стаття 21. Застосування сили під час охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні      Стаття 21. Застосування сили під час охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні  
155. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні в межах повноважень, визначених цим Законом, Законами України "Про державний кордон України", "Про виключну (морську) економічну зону України", мають право в порядку і випадках, передбачених Законом України "Про міліцію", військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, застосовувати фізичну силу, використовувати службових собак, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі підрозділів.      Військовослужбовці, а також працівники Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні в межах повноважень, визначених цим Законом, Законами України "Про державний кордон України", "Про виключну (морську) економічну зону України", мають право в порядку і випадках, передбачених Законом України "Про міліцію", військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, застосовувати фізичну силу, використовувати службових собак, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі підрозділів.  
156. Не допускається застосування зброї в напрямку території суміжної держави, за винятком випадків відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань, припинення збройних провокацій, а також для відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.      Не допускається застосування зброї в напрямку території суміжної держави, за винятком випадків відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань, припинення збройних провокацій, а також для відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України. Стаття 22. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи в межах своїх повноважень сприяють Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Державна прикордонна служба України має право для виконання покладених на неї завдань залучати до співробітництва на платній та безоплатній основі осіб за їх згодою, а також громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону у порядку, встановленому законами, що регулюють оперативно-розшукову діяльність та участь громадян в охороні державного кордону України.  
157. РОЗДІЛ V ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
158. Стаття 22. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України      Стаття 23. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України  
159. Особовому складу Державної прикордонної служби України (крім військовослужбовців строкової служби) видаються службові та спеціальні посвідчення, а також відповідні знаки (жетони).      Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, видаються службові та спеціальні посвідчення, а також відповідні знаки (жетони).  
160. Законні вимоги і розпорядження військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України є обов'язковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, посадовими і службовими особами.      Законні вимоги і розпорядження військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень залучені до оперативно-службової діяльності, є обов'язковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, посадовими і службовими особами.  
161. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання покладених на них обов'язків керуються тільки законами, діють на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених Конституцією та законами України випадках, не вправі втручатися у законну діяльність військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України.      Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання покладених на них обов'язків керуються тільки законами, діють на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених Конституцією та законами України випадках, не вправі втручатися у законну діяльність військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України.  
162. Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної прикордонної служби України виконання обов'язків, не передбачених законами України.      Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної прикордонної служби України виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України.  
163. Втручання в діяльність Державної прикордонної служби України тягне за собою відповідальність, передбачену законами.      Втручання в діяльність Державної прикордонної служби України тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
164. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки якого розробляються відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".      Військовослужбовці Державної прикордонної служби України мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки якого розробляються відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".  
165. Використання військових звань, відзнак, форменого одягу, службових чи спеціальних посвідчень, знаків (жетонів) особою, яка не належить до особового складу Державної прикордонної служби України, тягне за собою відповідальність, передбачену законами.      Використання військових звань, відзнак, форменого одягу, службових чи спеціальних посвідчень, знаків (жетонів) особою, яка не належить до особового складу Державної прикордонної служби України, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
166. Стаття 23. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України      Стаття 24. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України  
167. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом.      Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом. Недоторканність особи військовослужбовця, а також працівника Державної прикордонної служби України, який відповідно до його службових повноважень залучений до оперативно-службової діяльності, їх честь і гідність охороняються законом.  
168. Вчинення злочинів та адміністративних правопорушень щодо членів сімей військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків тягне за собою відповідальність, передбачену законами.      Вчинення злочинів та адміністративних правопорушень щодо членів сімей військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
169. Вчинення злочинів та адміністративних правопорушень щодо пенсіонера Державної прикордонної служби України, членів його сім'ї, у зв'язку з його попередньою службовою діяльністю, а так само щодо особи, яка відповідно до закону бере участь в охороні державного кордону України, та членів її сім'ї тягне за собою відповідальність згідно із законом.      Вчинення злочинів та адміністративних правопорушень щодо військовослужбовців або працівників Державної прикордонної служби України, які звільнилися зі служби чи з роботи, а також членів їхніх сімей, у зв'язку з їх попередньою службовою діяльністю, а так само і щодо особи, яка відповідно до закону бере участь в охороні державного кордону України, та членів її сім'ї тягне за собою відповідальність згідно із законом.  
170. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право оскаржити прийняті щодо них рішення посадових осіб Державної прикордонної служби України згідно із законом.       
171. Звільнення осіб з числа особового складу Державної прикордонної служби України зі служби або з роботи у зв'язку з обвинуваченням у вчиненні злочину допускається лише після набрання обвинувальним вироком суду законної сили.   -37- Сімонов В.Д.
Частину п'яту статті 23 проекту вилучити як таку, що дублює норми Конституції України.  
Враховано    
172. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які виконують завдання за кордоном, перебувають під захистом України.      Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які виконують завдання за кордоном, перебувають під захистом України.  
173. Стаття 24. Соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України      Стаття 25. Соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України  
174. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.   -38- Зубов В.С.
Статтю 24 проекту доповнити новою частиною другою такого змісту: "Пенсія військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) Державної прикордонної служби України, які звільнені зі служби і мають право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру грошового забезпечення цих військовослужбовців на день звільнення або в розмірах, встановлених для відповідної категорії військовослужбовців."  
Враховано   Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства. Пенсія військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) Державної прикордонної служби України, які звільнені зі служби і мають право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру грошового забезпечення цих військовослужбовців на день звільнення або в розмірах, встановлених для відповідної категорії військовослужбовців.  
175. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України користуються соціально-економічними правами та пільгами відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, інших актів законодавства.      Військовослужбовці Державної прикордонної служби України користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, інших актів законодавства.  
176. Соціальний захист працівників Державної прикордонної служби України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим договором.      Соціальний захист працівників Державної прикордонної служби України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим договором.  
177. Особовому складу Державної прикордонної служби України гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Державної прикордонної служби України.      Особовому складу Державної прикордонної служби України гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Державної прикордонної служби України.  
178. Діти загиблих під час виконання службових обов'язків військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України мають право вступу до навчальних закладів Державної прикордонної служби України поза конкурсом, а до навчальних закладів державної та комунальної форм власності різного рівня акредитації - першочергового зарахування у разі рівності набраних балів на місця за державним замовленням.   -39- Сімонов В.Д.
Частину шосту статті 24 проекту після слів "прикордонної служби України" доповнити словами "які відповідно до їх службових повноважень були залучені до оперативно-службової діяльності"; слова "а до навчальних закладів…" вилучити.  
Враховано   Діти загиблих під час виконання службових обов'язків військовослужбовців, а також працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень були залучені до оперативно-службової діяльності, мають право вступу до навчальних закладів Державної прикордонної служби України поза конкурсом.  
179. Стаття 25. Компенсаційна виплата у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України і заподіяння шкоди їх майну      Стаття 26. Компенсаційна виплата у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби України і заподіяння шкоди майну військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України  
180. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного військовослужбовцем Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов'язків, чи у разі встановлення інвалідності внаслідок зазначених ушкоджень, а також інвалідності, що настала у період проходження служби або не пізніш як через 3 місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, йому здійснюється компенсаційна виплата в розмірі до десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він займав, а у разі його загибелі або смерті членам сім'ї у розмірі двадцятирічного грошового утримання у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого зберігається право на одержання житлової площі.   -40- Сімонов В.Д.
У частині першій статті 25 проекту слово "утримання" замінити словом "забезпечення".  
Враховано   У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного військовослужбовцем Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов'язків, чи в разі встановлення інвалідності внаслідок зазначених ушкоджень, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніш як через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, йому здійснюється компенсаційна виплата в розмірі до десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він займав, а в разі його загибелі або смерті членам сім'ї у розмірі двадцятирічного грошового забезпечення в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого зберігається право на одержання житлової площі.  
181. У разі загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби України під час виконання службових обов'язків його сім'ї або утриманцям у зв'язку з втратою годувальника призначається пенсія в розмірі його місячного посадового окладу.   -41- Зубов В.С.
Частину другу статті 25 проекту вилучити, так як це питання врегульовано чинним законодавством.  
Враховано    
182. Шкода, заподіяна майну військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України чи його близьким родичам у зв'язку з виконанням службових обов'язків, компенсується в установленому законом порядку за рахунок коштів державного бюджету.      Шкода, заподіяна майну військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України чи його близьким родичам у зв'язку з виконанням службових обов'язків, компенсується в установленому законом порядку за рахунок коштів державного бюджету.  
183. РОЗДІЛ VІ ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   -42- Зубов В.С.
Із назви та змісту розділу слово "матеріально-технічне" вилучити.  
Враховано   РОЗДІЛ VІ. ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
184. Стаття 26. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України      Стаття 27. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України  
185. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.      Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.  
186. Стаття 27. Матеріально-технічне та медичне забезпечення Державної прикордонної служби України   -43- Зубов В.С.
Назву та зміст статті 27 після слова "забезпечення" доповнити словом "діяльності".  
Враховано   Стаття 28. Забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України  
187. Матеріально-технічне та медичне забезпечення органів Державної прикордонної служби України здійснюється центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону через державне оборонне замовлення та закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.      Забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону через державне оборонне замовлення та закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.  
188. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній прикордонній службі України, її органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком.   -44- Крючков Г.К.
Частину другу статті 27 проекту доповнити новими реченнями такого змісту: "Державна прикордонна служба України звільняється від передачі місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування частини житла, побудованого за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інших коштів. Житло державного житлового фонду, що звільняється військовослужбовцями Державної прикордонної служби України передається у встановленому порядку її відповідним органам для його повторного заселення."  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній прикордонній службі України, її органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком. Державна прикордонна служба України звільняється від передачі місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування частини житла, побудованого за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інших коштів. Житло державного житлового фонду, що звільняється військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, передається у встановленому порядку її відповідним органам для його повторного заселення.  
189. Державна прикордонна служба України має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, службовий житловий фонд.      Державна прикордонна служба України має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, службовий житловий фонд.  
190. Майно, закріплене за центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органами, навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємствами, установами, організаціями Державної прикордонної служби України, є державною власністю і належить їм на праві оперативного управління.      Майно, закріплене за спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органами Державної прикордонної служби України, її навчальними закладами, установами та організаціями є державною власністю і належить їм на праві оперативного управління.  
191. РОЗДІЛ VІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ VІІ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
192. Стаття 28. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної прикордонної служби України      Стаття 29. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної прикордонної служби України  
193. Голова Державної прикордонної служби України систематично інформує Верховну Раду України про виконання Державною прикордонною службою України покладених на неї завдань, додержання законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань.      Голова Державної прикордонної служби України систематично інформує Верховну Раду України про виконання Державною прикордонною службою України покладених на неї завдань, додержання законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань.  
194. Державна прикордонна служба України та її органи в порядку, встановленому законодавством, зобов'язані давати відповіді на звернення комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України.       
195. Голова Державної прикордонної служби України щороку подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Державної прикордонної служби України.      Голова Державної прикордонної служби України щороку подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Державної прикордонної служби України.  
196. Стаття 29. Контроль Президента України за діяльністю Державної прикордонної служби України      Стаття 30. Контроль Президента України за діяльністю Державної прикордонної служби України  
197. Контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється Президентом України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.      Контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється Президентом України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.  
198. Голова Державної прикордонної служби України систематично інформує Президента України, Раду національної безпеки і оборони України з основних питань діяльності Державної прикордонної служби України, а також щороку подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Державної прикордонної служби України.      Голова Державної прикордонної служби України систематично інформує Президента України, Раду національної безпеки і оборони України з основних питань діяльності Державної прикордонної служби України, а також щороку подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Державної прикордонної служби України.  
199. Стаття 30. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України      Стаття 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України  
200. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному Президентом України.   -45- Манчуленко Г.М.
У статті 30 проекту слова "Президентом України" замінити словами "законами України",  
Враховано   Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному законами України.  
201. Стаття 31. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної прикордонної служби України      Стаття 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної прикордонної служби України  
202. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.      Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
203. РОЗДІЛ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
204. Стаття 32. Відповідальність особового складу Державної прикордонної служби України      Стаття 33. Відповідальність особового складу Державної прикордонної служби України  
205. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами та наказами прямих начальників. Наказ, який є явно злочинним, виконанню не підлягає. Посадові особи, які віддали такий наказ, несуть відповідальність і відшкодовують заподіяну внаслідок його виконання шкоду згідно із законами.      Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами та наказами прямих начальників. Наказ, який є явно злочинним, виконанню не підлягає. Посадові особи, які віддали такий наказ, несуть відповідальність і відшкодовують заподіяну внаслідок його виконання шкоду згідно із законами.  
206. За протиправні дії чи бездіяльність військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України несуть відповідальність згідно із законами.      За протиправні дії чи бездіяльність військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України несуть відповідальність згідно із законами.  
207. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих цим Законом повноважень, не несуть відповідальності за заподіяну не з їх вини іншим особам майнову шкоду. Така шкода у разі недоведення вини цих осіб компенсується відповідно до законів за рахунок Державного бюджету України. Шкода, заподіяна державам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, організаціям та юридичним і фізичним особам, не з вини військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, компенсуються відповідно до норм міжнародного права та в порядку, встановленому міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -46- Сімонов В.Д.
У частині третій статті 32 проекту третє речення вилучити.  
Враховано   Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих цим Законом повноважень, не несуть відповідальності за заподіяну не з їх вини іншим особам майнову шкоду. Така шкода у разі недоведення вини цих осіб компенсується відповідно до законів за рахунок Державного бюджету України.  
208. Стаття 33. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної прикордонної служби України      Стаття 34. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної прикордонної служби України  
209. Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законами.      Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законами.  
210. РОЗДІЛ ІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
211. 1. Державна прикордонна служба України є правонаступником Прикордонних військ України, створюється на їх основі, у тому числі матеріально-технічній базі, у межах штатної чисельності та фінансування станом на 1 січня 2003 року.   -47- Манчуленко Г.М.
Положення цього пункту необхідно привести у відповідність до Закону України "Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2003 року, крім частини другої статті 6 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року. До набрання нею чинності загальна чисельність Державної прикордонної служби України становитиме: до 1 січня 2004 року - 45000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців; з 1 січня 2004 року - 48000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців. 2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність: 1) Закон України "Про Прикордонні війська України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 7; 1996 р., № 37, ст. 167; 1999 р., № 48, ст. 419; 2002 р., № 16, ст. 113, № 33, ст. 236); 2) Закон України "Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 18, ст. 158). 3) Постанова Верховної Ради України "Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 9, № 29, ст. 400; 1996 р., № 37, ст. 167); 4) Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про Прикордонні війська України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 8);  
212. 2. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну прикордонну службу України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      3. Державна прикордонна служба України є правонаступником Прикордонних військ України, створюється на їх основі, у тому числі матеріально-технічній базі, у межах штатної чисельності та фінансування за станом на 1 січня 2003 року.  
213. 3. Кабінету Міністрів України протягом півроку після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.      4. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну прикордонну службу України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
214. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -48- Зубов В.С.
Пункт 4 розділу подати пунктом 1, передбачивши введення закону в дію з 1 серпня 2003 року та змінивши відповідно нумерацію інших пунктів.  
Враховано   5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.