Кількість абзаців - 120 Таблиця поправок


Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні"   -1- Удовенко Г.Й.
У назві Закону вилучити слово "масових". Врахувати по всьому тексту.  
Враховано   ПРОЕКТ ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні  
1. Цей Закон визначає порядок організації та проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі вуличних, інших мирних масових заходів та акцій в Україні, що є невід`ємним правом її громадян, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на її території на законних підставах, закріпленим Загальною Декларацією прав людини і яке гарантується Конституцією України.   -2- Губський Б.В.
В преамбулі Проекту необхідно визначитись, чи розповсюджується дія цього закону на порядок проведення "страйку" громадянами на захист своїх економічних і соціальних інтересів, як це передбачено статтею 44 Конституції України.  
Відхилено   Цей Закон визначає порядок організації та проведення зборів, демонстрацій, пікетувань, походів, у тому числі вуличних, інших мирних заходів та акцій в Україні без використання зброї, що є невід`ємним правом її громадян, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, закріпленим Загальною декларацією прав людини, Міжнародним Пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 року, і яке гарантується Конституцією України.  
    -3- Губський Б.В.
В преамбулі проекту після слів "Загальною Декларацією прав людини" додати "Міжнародним пактом про громадянські та політичні права", Європейською Конвенцією з прав людини, 1950 року".  
Враховано частково    
    -4- Беспалий Б.Я.
Преамбула. Вилучити слова ", в тому числі вуличних".  
Відхилено    
    -5- Франчук І.А.
Преамбулу доповнити словами "без використання будь-якої зброї" після слів "в Україні" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -6- Удовенко Г.Й.
В преамбулі зробити посилання на Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Вилучити слова "будь-якої".  
Враховано    
2. Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Сфера дії Закону.   -7- Удовенко Г.Й.
Статтю 1 назвати "Дія Закону".  
Враховано   Стаття 1. Дія Закону  
4. Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах у межах їх прав та свобод, передбачених Конституцією України та її чинним законодавством.   -8- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина перша. Вилучити слова "у межах їх прав та свобод, передбачених Конституцією України та її чинним законодавством".  
Враховано частково   Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (далі - громадян), у межах їх прав та свобод, передбачених Конституцією України та законами України. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з реалізацією права громадян збиратися мирно, без зброї, та проводити мітинги, збори, походи, у тому числі вуличні, демонстрації, акції, пікетування, інші мирні заходи (далі - мирні заходи та акції), про проведення яких завчасно сповіщаються відповідно органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.  
    -9- Удовенко Г.Й.
Стаття 1, частина перша. В дужках записати слова "далі - громадян" і вживати цей термін по всьому тексту законопроекту. Замість слів "чинним законодавством" записати слова "законами України".  
Враховано    
    -10- Удовенко Г.Й.
Лебедівський В.А.
Частину першу статті 1 доповнити в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, пов'язані з реалізацією права громадян збиратися мирно, без зброї і проводити мітинги, збори, походи, в тому числі вуличні, демонстрації, акції і пікетування, інші мирні заходи (далі - мирні заходи та акції), про проведення яких завчасно сповіщаються відповідно органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування".  
Враховано    
5. Порядок організації та проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі вуличних, інших мирних масових заходів та акцій в Україні, визначених цим Законом, не розповсюджується на збори трудових колективів, політичних партій, професійних спілок, громадських та інших організацій, які проводяться у закритих приміщеннях у відповідності з чинним законодавством України, їхніми статутами та положеннями, а також на мирні масові заходи та акції, які проводяться за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування.   -11- Мигович І.І.
В статті 1, частині другій після слів "у закритих приміщеннях" додати слова "або поза ними".  
Враховано   Порядок організації та проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, у тому числі вуличних, інших мирних заходів та акцій в Україні, визначених цим Законом, не поширюється на: збори трудових колективів, політичних партій, професійних спілок, громадських організацій, які проводяться у закритих приміщеннях або поза ними у відповідності із законами України, їхніми статутами та положеннями; мирні заходи та акції, які проводяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування; мирні заходи та акції громадян з метою відпочинку.  
    -12- Шульга М.О.
Стаття 1, частина друга. Вилучити слова: "за ініціативою".  
Враховано    
    -13- Удовенко Г.Й.
Стаття 1, частина друга. Вилучити слова "осередків", "та інших".  
Враховано    
    -14- Мигович І.І.
Стаття 1. Доповнити частину другу реченням наступного змісту: "Положення цього Закону не поширюється на мирні заходи та акції громадян України з метою відпочинку". Частину другу розбити на три підпункти.  
Враховано    
    -15- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина друга. Вилучити слова ", в тому числі вуличних"; після слів "цим законом не" слово "розповсюджується" замінити словом "поширюється"; після слів "трудових колективів", додати слово "осередків"; слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано частково    
    -16- Франчук І.А.
Статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту "Право на організацію і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні надається організаторам заходу, в якому бере участь більш як 30 осіб.  
Відхилено    
6. Стаття 2. Визначення основних термінів.      Стаття 2. Визначення основних термінів  
7. Основні терміни, що використовуються в цьому Законі:   -17- Удовенко Г.Й.
Перше речення статті 2 подати в такій редакції: "У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:"  
Враховано   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
8. ЗБОРИ - спільна присутність групи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, які зібралися в одному місці, визначеному їх організаторами і погодженому ними з виконавчими органами місцевої державної влади чи місцевого самоврядування, для прилюдного обговорення та вираження свого відношення до дій всіх гілок державної влади, органів місцевого самоврядування і самоорганізації, їх посадових осіб, керівників підприємств, організацій та установ всіх форм власності, подій у соціально-політичному, економічному житті держави, суспільстві та світі в цілому, а також для вирішення інших питань.   -18- Мхітарян Н.М.
Стаття 2. Частини пронумерувати цифрами 1,2,3,4,5,6. Після слів "та осіб без громадянства" записати слова "у кількості не менше 50 осіб".  
Відхилено   збори - спільна присутність групи громадян, які зібралися у порядку, передбаченому цим Законом, в одному місці, визначеному їх організаторами, з можливим використанням звукопідсилювальної апаратури для прилюдного обговорення та вираження свого ставлення до дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, їх посадових і службових осіб, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій та установ, підприємств, незалежно від форми власності, подій в політичному, економічному, соціальному, духовному житті країни, суспільстві та світі в цілому.  
    -19- Удовенко Г.Й.
Стаття 2, частина перша. Після слів "які зібралися" записати слова "у випадках, передбачених Законом". Вилучити слова "і погодженому ними з виконавчими органами місцевої державної влади чи місцевого самоврядування". Після слова "керівників" додати слова "політичних партій, профспілкових, громадських організацій та установ". Слово "підприємств" подати після слова "установ". Замість слів "всіх форм власності" записати слова "незалежно від форми власності". Після слова "самоорганізації" додати слово "населення", після слова "посадових" додати слова "і службових". Слово "випадках" замінити словом "порядку", після слів "організаторами, з" записати слово "можливим", слова "а також для вирішення інших питань" вилучити.  
Враховано    
    -20- Таран В.В.
Стаття 2, частина перша. Після слів "їх організаторами" додати слова "з використанням звукопідсилювальної апаратури".  
Враховано    
    -21- Мигович І.І.
Стаття 2, частина перша. Замість слова "відношення" записати слово "ставлення". Замість слів "соціально-політичному" записати слова "у політичному, економічному, соціальному та духовному" і далі за текстом. Замість слова "держави" записати слово "країни". Замість слів "місцевої державної влади" записати "з місцевими органами виконавчої влади". Перед словами "місцевого самоврядування" додати слово "органами".  
Враховано    
    -22- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина перша. Слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом", а після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках, передбачених законом".  
Враховано    
    -23- Акопян В.Г.
Всі частини статті 2 після слова "осіб без громадянства" доповнити словами " (будь-якого повнолітнього віку)" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -24- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина перша. Після слів "їх організаторами і" додати слова "; у випадках прямо передбачених законом".  
Враховано    
    -25- Губський Б.В.
В статті 2 треба законодавчо встановити мінімальну чисельність (30 осіб), які становлять "збори", "мітинг", "похід" та таке інше.  
Відхилено    
    -26- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина перша. Слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -27- Шульга М.О.
Стаття 2, частина перша. Вилучити слова: "всіх гілок", після слова "дій" додати слово "органів".  
Враховано    
9. ДЕМОНСТРАЦІЯ - організоване, мирне масове проходження громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, з використанням як державної, так і іншої незабороненої чинним законодавством України символіки, плакатів, транспарантів, портретів по тротуару чи проїжджій частині вулиці (дороги), бульвару, проспекту, площі, по визначеному її організаторами та погодженому з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування маршруту з метою привернення уваги вищих та місцевих державних владних структур, їх посадових осіб, громадськості до вирішення нагальних соціально-політичних, економічних та інших проблем і питань держави, суспільства, місцевої територіальної громади або з метою прилюдного протесту проти рішень, заходів, здійснюваних державою, місцевими органами самоврядування, їх посадовими особами, а також проти окремих подій життя держави чи світу в цілому, або навпаки - їх підтримки.   -28- Борщевський В.В.
Лебедівський В.А.
Стаття 2, частина друга. Після слів "…державних владних структур, їх посадових осіб…" доповнити "…керівників організацій, установ, підприємств незалежно від форми власності".  
Враховано   демонстрація - організоване, мирне масове проходження громадян з можливим використанням як державної, так і іншої незабороненої законами України символіки, плакатів, транспарантів, портретів, а також звукопідсилювальної апаратури по тротуару чи проїжджій частині вулиці (дороги), бульвару, проспекту, площі за визначеним її організаторами маршрутом з метою привернення уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності, громадськості до вирішення нагальних політичних, економічних, соціальних та інших проблем і питань держави, суспільства, місцевої територіальної громади або з метою прилюдного протесту проти рішень, заходів, здійснюваних органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, а також проти окремих подій життя в державі чи світі в цілому, або навпаки - їх підтримки.  
    -29- Таран В.В.
Стаття 2, частина друга. Після слова "портретів" записати слова "а також звукопідсилювальної апаратури".  
Враховано    
    -30- Удовенко Г.Й.
Стаття 2, частина друга. Вилучити слова "та погодженому з місцевими органами державної влади чи місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -31- Мигович І.І.
Стаття 2, частина друга. Замість слів "місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого" записати слова "місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування" і далі за текстом. Замість слів "державних владних структур" записати слова "органів виконавчої влади". Замість слова "соціально-політичних" записати слова "політичних, соціальних" і далі за текстом. Після слова "портретів" записати слова "а також звукопідсилювальної апаратури". Після слова "громадян з" записати слово "можливим", після слова "політичних" додати слово "партій".  
Враховано    
    -32- Чубаров Р.А.
Стаття 2, частина друга. Після слів "посадових осіб" додати слова "керівників політичних, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності" і далі за текстом. Замість слів "здійснюваних державою" записати слова "органами державної влади".  
Враховано    
    -33- Борщевський В.В.
Стаття 2, частина друга. Після слів "владних структур" додати слова "органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб", вилучивши після слова "власності" слова "їх посадових осіб".  
Враховано    
    -34- Шульга М.О.
Стаття 2, частина друга. Замість слова "державою" записати слова "органами державної влади".  
Враховано    
10. МІТИНГ - організоване, мирне масове зібрання громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, з використанням як державної, так і іншої незабороненої чинним законодавством України символіки, плакатів, транспарантів, портретів, а також звукопідсилюючої апаратури, у визначеному його організаторами та погодженому ними з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування місці для прилюдного обговорення окремих подій чи питань соціально-політичного, економічного життя держави, суспільства, світу в цілому, вираження протесту або підтримки дій державних владних структур всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, політичних, профспілкових, громадських та інших організацій, окремих посадових осіб, а також з метою вирішення проблем та питань, що відносяться до сфери соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших інтересів учасників мирних масових зібрань та акцій.   -35- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина третя. Слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом", а після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках, передбачених законом".  
Враховано   мітинг - організоване, мирне масове зібрання громадян з можливим використанням як державної, так і іншої незабороненої законами України символіки, плакатів, транспарантів, портретів, а також звукопідсилювальної апаратури, у випадках, передбачених цим Законом, у визначеному його організаторами місці для прилюдного обговорення окремих подій чи питань політичного, економічного, соціального життя, вираження протесту або підтримки дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності, політичних, профспілкових, громадських організацій, посадових осіб, а також з метою вирішення проблем та питань, що відносяться до сфери політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших інтересів учасників мирних заходів та акцій.  
    -36- Удовенко Г.Й.
Стаття 2, частина третя. Вилучити слова "та погодженому ними з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування". Після слова "апаратури" додати слова "у випадках, передбачених цим Законом". Вилучити слова "та інших", "окремих". Замість слова "зібрань" записати слово "заходів".  
Враховано    
    -37- Шульга М.О.
Стаття 2, частина третя. Замість слів "державних владних структур" записати слова "органів державної влади".  
Враховано    
    -38- Мигович І.І.
Стаття 2, частина третя. Замість слів "виконавчими органами державної влади" записати слова "місцевими органами виконавчої влади". Після слова "чи" додати слова "органами". Слова "соціально-політичних, економічних" записати "політичних, економічних, соціальних" і далі за текстом. Після слова "політичних" додати слово "партій", після слова "громадян з" додати слово "можливим".  
Враховано    
    -39- Борщевський В.В.
Стаття 2, частина третя. Після слова "самоврядування" доповнити словами "керівників організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності" і далі за текстом.  
Враховано    
11. ПІКЕТУВАННЯ - прилюдне виявлення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, особистих, групових, та інших соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших інтересів чи протесту (без демонстрацій, мітингів, походів), в тому числі шляхом голодування, біля та навколо адміністративних будинків державних, правоохоронних органів, судів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ всіх форм власності, організацій та навчальних закладів з використанням чи без використання закликів, плакатів, транспарантів, портретів та інших дозволених наглядних засобів.   -40- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина четверта. Після слів "адміністративних будинків" слово "державних" замінити словами "органів державної влади"; після слів "підприємств, установ" додати слово ", організацій", а після тексту "портретів та інших" вилучити слово "дозволених".  
Враховано частково   пікетування - прилюдне виявлення громадянами особистих, групових, політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних інтересів чи протесту (без демонстрацій, мітингів, походів), у тому числі шляхом голодування, біля та навколо адміністративних будинків органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, об'єднань громадян, установ, підприємств, незалежно від форми власності, політичних партій, профспілкових, громадських організацій, навчальних закладів з використанням чи без використання закликів, плакатів, транспарантів, портретів.  
    -41- Гайдош І.Ф.
Стаття 2 частина четверта. Після слів "портретів та інших" виключити слово "дозволених".  
Враховано частково    
    -42- Мигович І.І.
Стаття 2, частина четверта. Вилучити слова "та інших". Замість слів "соціально-політичних" записати слова "політичних, економічних, соціальних" і далі за текстом. Замість слова "державної" записати слово "виконавчої", після слова "політичних", додати слово "партій".  
Враховано    
    -43- Удовенко Г.Й.
Чубаров Р.А.
Стаття 2, частина четверта. Вилучити слова "та інших дозволених наглядних засобів". Замість слів "будинків державних, правоохоронних органів" записати слова "будинків органів державної влади, органів місцевого самоврядування" і далі за текстом. Замість слів "всіх форм власності" записати слова "незалежно від форми власності", після цих слів додати слова "політичних, профспілкових, громадських" і далі за текстом".  
Враховано    
    -44- Шульга М.О.
Стаття 2, частина четверта. Замість слова "державних" записати слова "органів державної влади", вилучити слово "судів".  
Враховано    
12. ПОХІД - організований, довготривалий, з перервами на проїзд транспортом та проведення мітингів, пікетувань та відпочинку, мирний масовий рух громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, по завчасно розробленому його організаторами та погодженому з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування, загальноукраїнському, загальнокримському, загально-обласному, чи загально-районному маршрутах з метою привернення уваги вищих та місцевих державних владних структур, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до себе та своїх проблем, а також з метою прилюдного виявлення своїх соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших настроїв чи протесту.   -45- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина п'ята. Після слів "організований, довготривалий з" додати слово "можливий"; після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках передбачених законом"; слова "загальнокримському, загально-обласному, чи загально-районному" замінити словами "реґіональному чи місцевому"; слова "вищих та місцевих державних владних структур" замінити словами "органів державної влади"; слова "до себе та своїх" замінити словами "важливих, на їх погляд"; після слів "національних та інших" слово "настроїв" замінити словами "поглядів, підтримки".  
Враховано частково   похід - організований, довготривалий, з можливими перервами на проїзд транспортом та проведення мітингів, пікетувань та відпочинку, мирний масовий рух громадян, у випадках, передбачених цим Законом, за завчасно розробленими його організаторами на території України, кількох областей або місцевим маршрутами з метою привернення уваги органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, підприємств, незалежно від форми власності, до важливих, на погляд організаторів проблем, а також з метою прилюдного виявлення своїх політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних та інших поглядів, підтримки чи протесту.  
    -46- Удовенко Г.Й.
Стаття 2, частина п'ята. Вилучити слова "та погодженому з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування". Після слова "громадян" записати слова "у випадках, передбачених цим Законом, по завчасно розробленому його організаторами на території України, кількох областей або місцевим маршрутами" і далі за текстом. Після слів "посадових осіб" записати слова "керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, керівників підприємств, незалежно від форми власності, до важливих на їх погляд проблем" і далі за текстом.  
Враховано    
    -47- Мигович І.І.
Стаття 2, частина п'ята. Замість слів "загальноукраїнському, регіональному" записати слова "на території кількох областей". Замість слів "з місцевими виконавчими органами державної влади" записати слова "з місцевими органами виконавчої влади". Після слова "чи" записати слово "органами". Замість слів "соціально-політичних" записати "політичних, економічних, соціальних" і далі за текстом.  
Враховано    
    -48- Шульга М.О.
Стаття 2, частина п'ята. Замість слів "вищих та місцевих державних владних структур" записати слова "органів державної влади".  
Враховано    
13. ВУЛИЧНИЙ ПОХІД - організований, з перервами для проведення мітингів, пікетувань мирний масовий рух громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, по заздалегідь розробленому його організаторами та погодженому ними з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування загальноміському, загально-районному в місті, загально-селищному чи загально-сільському маршрутах з метою привернення уваги вищих та місцевих державних владних структур, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до себе та своїх проблем, проблем місцевої територіальної громади, а також з метою прилюдного виявлення своїх соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших настроїв чи протесту.   -49- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина шоста. Після слів "організований, з" додати слово "можливими"; після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках передбаченим законом"; слова "вищих та місцевих державних владних структур" замінити словами "органів державної влади"; слова "до себе та своїх" замінити словами "важливих, на їх погляд"; після слів "національних та інших" слово "настроїв" замінити словом "поглядів, підтримки".  
Враховано   вуличний похід - організований, з можливими перервами для проведення мітингів, пікетувань, мирний масовий рух громадян, у випадках, передбачених цим Законом, за заздалегідь розробленими його організаторами міським, районним у місті, селищним чи сільським маршрутами з метою привернення уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, підприємств, незалежно від форми власності, до важливих, на погляд організаторів, проблем, проблем місцевої територіальної громади, а також з метою прилюдного виявлення своїх політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних та інших поглядів, підтримки чи протесту.  
    -50- Удовенко Г.Й.
Стаття 2, частина шоста. Визначення терміну "вуличний похід" подати в такій редакції: "вуличний похід - організований з можливими перервами для проведення мітингів, пікетувань мирний масовий рух громадян, у випадках, передбачених Законом, по заздалегідь розробленими його організаторами міським, районним в місті, селищним чи сільським маршрутами з метою привернення уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, підприємств, незалежно від форми власності, до важливих, на погляд організаторів, проблем, проблем місцевої територіальної громади, а також з метою прилюдного виявлення своїх політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних та інших поглядів, підтримки чи протесту".  
Враховано    
    -51- Мигович І.І.
Стаття 2, частина шоста. Замість слів "соціально-політичних" записати "політичних, економічних, соціальних" і далі за текстом. Замість слів "місцевими виконавчими органами державної влади" записати слова "місцевими органами виконавчої влади", після слова "чи" додати слово "органами". У словах "загальноміському, загальнорайонному, загальноселищному, загальносільському" зняти частину "загально".  
Враховано    
    -52- Шульга М.О.
Стаття 2, частина шоста. Замість слів "вищих та місцевих владних структур та" записати слова "органів державної влади", замість слів "себе та своїх проблем" записати слова "до важливих на погляд організаторів".  
Враховано    
14. АКЦІЯ - організована мирна масова дія протестного характеру (голодування, наметове містечко, факельний вуличний похід тощо) або без нього (автомотовелопробіг, благодійний культурний захід, виставка, тощо) групи людей, об`єднаних єдиною спільною метою, направленою на привернення уваги органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадськості до вирішення соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших проблем, які представляють приватно-індивідуальний, колективний, суспільний чи державний інтерес.   -53- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина сьома. Після слів "мирна масова дія" доповнити словами ", у тому числі"; слова у двох дужках об'єднати, а слова "або без нього" - вилучити.  
Враховано   акція - організована мирна дія, у тому числі протестного характеру (голодування, наметове містечко, факельний вуличний похід, автомотовелопробіг, благодійний культурний захід, виставка тощо), групи громадян, об`єднаних спільною метою, спрямованою на привернення уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності, громадськості до вирішення політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних та інших проблем, які представляють індивідуальний, колективний, суспільний чи державний інтерес.  
    -54- Удовенко Г.Й.
Стаття 2, частина сьома. Після слова "керівників" додати слова "політичних, профспілкових, громадських" і далі за текстом.  
Враховано    
    -55- Мигович І.І.
Стаття 2, частина сьома. Вилучити слово "єдиною", замість слова "людей" записати слово "громадян". Замість слів "органів державної влади" записати слова "органів виконавчої влади", додавши слово "органів місцевого". Замість слів "соціально-політичних" записати "політичних, економічних, соціальних" і далі за текстом. У слові "приватно-індивідуальний" вилучити частку "приватно".  
Враховано    
    -56- Лебедівський В.А.
Борщевський В.В.
Стаття 2, частина сьома. Після слів "…місцевого самоврядування, їх посадових осіб…" доповнити "…керівників організацій, установ, підприємств незалежно від форми власності…" і далі за текстом.  
Враховано    
15. МИРНИЙ МАСОВИЙ ЗАХІД ТА АКЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ - організований мирний масовий захід чи акція групи людей, об`єднаних єдиною спільною комерційною метою.   -57- Удовенко Г.Й.
Мигович І.І.
Визначення терміну подати в такій редакції: "Захід та акція комерційного характеру - організований мирний захід та акція групи громадян, об'єднаних спільними економічними інтересами".  
Враховано   захід та акція комерційного характеру - організований мирний захід та акція групи громадян, об`єднаних спільними економічними інтересами. відкриті території - вулиці, майдани, площі, парки, сквери, водні поверхні, повітряний простір та інші території, що знаходяться за межами приміщень і не належать організаторам мирних заходів та акцій, не орендуються ними або не перебувають в їх іншому законному користуванні.  
    -58- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина восьма. Після слів "групи людей, об'єднаних" вилучити слово "єдиною".  
Враховано    
    -59- Губський Б.В.
Удовенко Г.Й.
Лебедівський В.А.
Стаття 2, подати визначення "Відкриті території" в такій редакції: "Відкриті території - вулиці, майдани, площі, парки, сквери та інші території, що знаходяться за межами приміщень і не належать організаторам мирних заходів та акцій, не орендуються ними або не перебувають в їх іншому законному користуванні".  
Враховано    
    -60- Шульга М.О.
Стаття 2. До відкритих територій віднести водні поверхні, повітряний простір.  
Враховано    
    -61- Оніщук М.В.
Статтю 2 доповнити новою частиною і подати в такій редакції: "страйк - тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту)".  
Відхилено . Ця норма урегульована іншим законодавчим актом.   
16. Стаття 3. Законодавство про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні.      Стаття 3. Законодавство про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні  
17. Порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні регулюється Конституцією України, цим Законом та прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.   -62- Удовенко Г.Й.
В назві статті 3 вилучити слово "масових". Статтю 3 викласти в такій редакції: "Законодавство про порядок організації і проведення мирних заходів, акцій базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, з міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів".  
Враховано   Законодавство про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, з міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.  
    -63- Беспалий Б.Я.
Стаття 3. Слово "законодавчими" замінити текстом "нормативно-правовими".  
Відхилено    
18. Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МИРНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ В УКРАЇНІ.   -64- Удовенко Г.Й.
В назві розділу та по тексту статей розділу вилучити слово "масових".  
Враховано   Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ МИРНИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ В УКРАЇНІ  
19. Стаття 4. Організатори мирних масових заходів та акцій.      Стаття 4. Організатори мирних заходів та акцій  
20. Організаторами мирних масових заходів та акцій можуть бути громадяни України, не менш трьох осіб, яким виповнилось 18 років і які мають право голосу, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, не молодші 21 року, за умовою, що вищевказані особи взяли на себе у письмовій формі зобов`язання виконувати організаторські функції по підготовці та проведенню зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі і вуличних, інших мирних масових заходів та акцій згідно з цим Законом.   -65- Гайдош І.Ф.
Статті 4 частина перша. Після слів "взяти на себе" додати слова "перед місцевим виконавчим органом державної влади чи місцевого самоврядування", після слів "у письмовій формі зобов'язання " додати слова вказані у повідомлені".  
Враховано   Організаторами мирних заходів та акцій можуть бути особи з числа повнолітніх громадян України, а також іноземців чи осіб без громадянства, яким виповнилося 18 років і які перебувають в Україні на законних підставах, за умови, що зазначені особи взяли на себе письмові зобов'язання, вказані у повідомленні про проведення мирних заходів та акцій, виконувати функції організаторів відповідних мирних заходів та акцій згідно з вимогами цього Закону.  
    -66- Беспалий Б.Я.
Удовенко Г.Й.
Мигович І.І.
Чубаров Р.А.
Стаття 4. Частину першу викласти у редакції: "Організаторами мирних заходів, акцій можуть бути особи з числа повнолітніх громадян України, а також іноземців чи осіб без громадянства, яким виповнилося 18 років і які перебувають в Україні на законних підставах за умови, що зазначені особи взяли на себе письмові зобов'язання, вказані у повідомленні про проведення мирних заходів та акцій, виконувати функції організаторів відповідних мирних заходів та акцій згідно вимог цього Закону".  
Враховано    
    -67- Лебедівський В.А.
Стаття 4, частина перша. Замість слів "яким виповнився 21 рік" записати слова "яким виповнилося 18 років". Вилучити слова "які мають право голосу".  
Враховано    
    -68- Акопян В.Г.
В частинах першій та четвертій, статті 4 слова "не молодше 21 року" вилучити. Замість них записати наступне "яким виповнилося 18 років" і далі за текстом.  
Враховано    
21. Не можуть бути організаторами мирних масових заходів та акцій особи, які перебувають під арештом, тримаються під вартою або у місцях позбавлення волі чи визнані у встановленому Законом порядку повністю або частково недієздатними, та інші особи, яким це заборонено згідно з чинним законодавством України.   -69- Губський Б.В.
В частину другу статті 4 після слів "позбавлення волі" після коми записати слова "до яких обрані інші запобіжні заходи" і далі за текстом.  
Відхилено   Не можуть бути організаторами мирних заходів та акцій особи, які відбувають покарання за вироком суду у виді позбавлення волі та які звільнені від відбування покарання, а також визнані судом недієздатними, або які за рішенням суду перебувають у місцях примусового лікування.  
    -70- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частину другу викласти у редакції: "Не можуть бути організаторами мирних масових акцій особи, які відбувають покарання за вироком суду у вигляді позбавлення чи обмеження волі, у тому числі з відстрочкою виконання вироку, а також визнані судом недієздатними".  
Враховано частково    
    -71- Франчук І.А.
Стаття 4 частина друга. Після слів "позбавлення волі" доповнити словами "а також особи, які за рішенням суду перебувають в місцях примусового лікування".  
Враховано    
    -72- Чубаров Р.А.
Удовенко Г.Й.
Стаття 4, частина друга. Викласти в такій редакції: "Не можуть бути організаторами мирних заходів та акцій особи, які відбувають покарання за вироком суду у виді позбавлення волі і які звільненні від відбування покарання, а також визнані судом недієздатними, або які за рішенням суду перебувають в місцях примусового лікування".  
Немає висновку    
22. Політичні партії, професійні спілки, громадські та інші організації, зареєстровані в Україні у встановленому чинним законодавством порядку, також можуть виступати ініціаторами мирних масових заходів та акцій, для чого вони визначають своїх уповноважених осіб (згідно з рішенням даного об`єднання громадян), які виконують функції відповідальних організаторів.   -73- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина третя. Текст "зареєстровані в Україні у встановленому чинним законодавством порядку" замінити "легалізовані в Україні відповідно до закону", після тексту "вони визначають" слово "своїх" замінити текстом "згідно свого Статуту (Положення) не менше трьох", а текст " (згідно з рішенням даного об'єднання громадян)" вилучити.  
Враховано частково   Політичні партії, професійні спілки, громадські організації, зареєстровані в Україні відповідно до закону, можуть виступати ініціаторами проведення передбачених цим Законом мирних заходів та акцій, для чого вони визначають уповноважених осіб, які виконують функції організаторів за наявності письмового зобов'язання, передбаченого частиною першою цієї статті.  
    -74- Мигович І.І.
Стаття 4, частина третя. Подати в такій редакції: "Політичні партії, професійні спілки, громадські організації, зареєстровані в Україні відповідно до закону, можуть виступати ініціаторами проведення передбачених цим Законом мирних заходів, акцій, для чого вони визначають уповноважених осіб, які виконують функції організаторів за наявності письмового зобов'язання передбаченого частиною першою цієї статті".  
Враховано    
    -75- Лебедівський В.А.
Таран В.В.
Стаття 4, частина третя. Вилучити слова "своїх", " (згідно з рішенням даного об'єднання громадян)", "відповідальних".  
Враховано    
    -76- Чубаров Р.А.
Стаття 4, частина третя. Замість слів "установленому чинним законодавству порядку також" записати слова "відповідно до закону".  
Враховано    
23. Організаторами мирних масових заходів та акцій з боку дитячих громадських організацій, колективів, груп дітей можуть виступати тільки їх батьки чи уповноважені ними громадяни України, які не молодші 21 року та які мають право голосу згідно з чинним законодавством України.   -77- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина четверта. Після слів "не молодші 21 року" слова "та які" замінити "," (комою); а слова "згідно з чинним законодавством України" замінити словами "та відповідають вимогам частини другої цієї статті".  
Враховано частково   Організаторами мирних заходів та акцій з боку дитячих громадських організацій, колективів, груп дітей можуть виступати тільки їх батьки, опікуни чи уповноважені ними громадяни України, яким виповнилося 18 років та які відповідають іншим вимогам частини першої цієї статті. Під діями, спрямованими на організацію і проведення мирних заходів та акцій, слід розуміти розповсюдження в будь-якій формі інформації про заходи, що готуються, а також вчинення інших дій, які свідчать про підготовку заходів і забезпечення присутності учасників на них, що не суперечать Конституції України та законам України.  
    -78- Мигович І.І.
Стаття 4, частина четверта. Вилучити слова "не молодші 21 року".  
Враховано    
    -79- Лебедівський В.А.
Стаття 4, частина четверта. Після слів "їх батьки" додати слово "опікуни". Замість слів "право голосу" записати слова "18 років".  
Враховано    
    -80- Шульга М.О.
Стаття 4, частина четверта. Замість слів "не молодші 21 року та які мають право голосу згідно з чинним законодавством України" записати слова "яким виповнилося 18 років та відповідають вимогам частини першої цієї статті. Після слова "відповідають" записати слово "іншим".  
Враховано    
    -81- Удовенко Г.Й.
Статтю 4 доповнити новою частиною в такій редакції: "Під діями, спрямованими на організацію і проведення мирних заходів, акцій, слід розуміти розповсюдження в будь-якій формі інформації про заходи, що готуються, а також вчинення інших дій, які свідчать про підготовку заходів і забезпечення присутності учасників на них, що не суперечать Конституції України та законам України".  
Враховано    
24. Організація релігійних мирних масових заходів та акцій визначається цим Законом та іншими законодавчими актами України.   -82- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частину п'яту вилучити.  
Враховано    
25. Стаття 5. Учасники мирних масових заходів та акцій.      Стаття 5. Учасники мирних заходів та акцій  
26. Учасниками мирних масових заходів та акцій вважаються громадяни України, члени зареєстрованих в Україні в законному порядку політичних партій, професійних спілок, громадських та інших організацій, в тому числі дитячих, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умовою, що вищевказані особи здійснюють практичні дії по підготовці та проведенню мирних масових заходів і акцій за дорученням їх організаторів і безпосередньо там присутні, за винятком осіб, яким заборонено це робити згідно з чинним законодавством України.   -83- Беспалий Б.Я.
Стаття 5. Слова "зареєстрованих в Україні в законному порядку" замінити словами "легалізованих відповідно до закону"; слова "умовою, що вищевказані" замінити словами "умови, що зазначені"; слова за винятком осіб, яким заборонено це робити згідно з чинним законодавством України" - вилучити.  
Враховано частково   Учасниками мирних заходів та акцій можуть бути громадяни України, члени зареєстрованих в Україні відповідно до закону політичних партій, професійних спілок, громадських організацій, у тому числі дитячих, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умови, що зазначені особи здійснюють практичні дії з підготовки та проведення мирних заходів та акцій за дорученням їх організаторів чи безпосередньо там присутні.  
    -84- Франчук І.А.
Статтю 5 доповнити словами "Громадяни, які стихійно приєднуються до мирних масових заходів та акцій, автоматично стають їх учасниками".  
Відхилено    
    -85- Губський Б.В.
Статтю 4 доповнити положенням законопроекту за № 3004 про те, що "учасникам мирних масових заходів та акцій забороняється приводити, привозити чи приносити з собою тварин, крім випадку, коли наявність на зборах тварин погоджена з організаторами зборів і зумовлена особливостями сценарію їх проведення".  
Відхилено    
    -86- Шульга М.О.
Стаття 5. Замість слова "вважаються" записати слова "можуть бути".  
Враховано    
    -87- Чубаров Р.А.
Стаття 5. Замість слів "в законному порядку" записати слова "зареєстрованих в Україні відповідно до закону". Замість слова "вищевказані" записати слово "зазначені". Вилучити слова " за винятком осіб, яким заборонено це робити згідно з чинним законодавством України".  
Враховано    
27. Стаття 6. Повідомлення про строки проведення мирних масових заходів та акцій, його зміст і форма.   -88- Таран В.В.
Статтю 6 за змістом розділити на три статті, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: 6; стаття 7 стає статтею 9, стаття 8 - статтею 7.  
Враховано   Стаття 6. Повідомлення про проведення мирних заходів та акцій, строки його подання  
    -89- Удовенко Г.Й.
Назву статті 6 подати в такій редакції: "Стаття 6. Повідомлення про проведення мирних заходів та акцій та строки його пдання".  
Враховано    
28. Повідомлення про проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі вуличних, інших мирних масових заходів та акцій подаються їх організаторами завчасно у письмовій формі до місцевих виконавчих органів державної влади чи місцевого самоврядування, на території яких планується їх проведення.   -90- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина перша. Подати в такій редакції: "Повідомлення про проведення мирних заходів, акцій подається їх організаторами в письмовій формі до відповідних місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, на території яких планується їх проведення, за три календарних дні".  
Враховано частково   Повідомлення про проведення мирних заходів та акцій подається їх організаторами в письмовій формі за три календарних дні до початку їх проведення: до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; до відповідної районної чи обласної державної адміністрації, якщо проведення мирних заходів та акцій передбачається на території району чи області; до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, якщо проведення мирних заходів та акцій виходить за межі одного району.  
    -91- Таран В.В.
Стаття 6, частина перша. Подати в такій редакції: "Повідомлення про проведення мирних заходів, акцій подається їх організаторами в письмовій формі за три календарних дні до початку їх проведення: до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; до відповідної районної чи обласної державної адміністрації, якщо проведення мирних заходів, акцій передбачається на території району чи області; до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, якщо проведення мирних заходів, акцій виходить за межі одного району".  
Враховано    
    -92- Мхітарян Н.М.
Стаття 6, частина перша. Замість слова "завчасно" записати слова "п'ять робочих днів" і "три робочих дні".  
Враховано частково    
    -93- Губський Б.В.
В статті 6 чітко визначити термін подання повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій, замість "завчасно" записати "за 10 днів".  
Відхилено    
    -94- Беспалий Б.Я.
Стаття 6. Частину першу викласти у редакції: "Письмове повідомлення про проведення мирного масового заходу, акції подається до його відповідної місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу місцевого самоврядування не пізніше як за 72 години до початку масового заходу, акції. Зазначене письмове повідомлення може не подаватись при проведенні пікетування групою людей, кількість яких не перевищує 20 чоловік".  
Враховано частково    
    -95- Мигович І.І.
Борщевський В.В.
Стаття 6, частина перша. Строки, що використовуються в цьому Законі, викласти в такій редакції: мирних зборів - за 3 дні; демонстрацій, вуличних походів в центральній частині столиці України місті Києві та в місті Севастополі з кількістю учасників понад 20 тис. осіб - за 10 днів, при меншій їх кількості - за 7 днів; мітингів, пікетувань та інших мирних масових заходів в центральній частині столиці України місті Києві та в місті Севастополі з кількістю учасників понад 20 тис. осіб - за 7 днів, в інших частинах міст Києва та Севастополя при меншій кількості учасників - за 5 днів; демонстрацій, вуличних походів в обласних центрах та містах обласного підпорядкування з кількістю учасників понад 10 тис. осіб - за 7 днів, а при меншій їх кількості - за 5 днів; демонстрацій, величних походів в інших містах, районних центрах, в селищах і селах - за 5 днів; мітингів, пікетувань, інших мирних масових заходів та акцій в інших містах, районних центрах, селищах і селах - за 3 дні.  
Враховано частково    
    -96- Іоффе Ю.Я.
Стаття 6. Замість слова "…завчасно…" записати "у 5-ти денний термін" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -97- Стоян О.М.
В статті 6 необхідно встановити 3-денний термін повідомлення про проведення мирних зборів.  
Враховано    
    -98- Волков О.М.
У частині першій статті 6 слово "завчасно" замінити словами "не менш як за 10 днів до початку заходу".  
Відхилено    
    -99- Франчук І.А.
В частині першій статті 6 слово "завчасно" вилучити. Після слів "їх організаторами" доповнити словами "за 15 днів до проведення заходу" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -100- Акопян В.Г.
В частині першій статті 6 замість слів "завчасно" записати слова "не менше ніж за тиждень" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -101- Матвієнко А.С.
У статті 6 по всьому тексту слово "завчасно" замінити словами "десять днів".  
Відхилено    
29. Організатори можуть не подавати до місцевих виконавчих органів державної влади чи місцевого самоврядування письмове повідомлення про проведення пікетування групою людей, кількість яких не перевищує 50 чоловік.   -102- Мигович І.І.
Стаття 6, частина друга. Викласти в такій редакції: "Організатори можуть не подавати до відповідних місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування письмове повідомлення про проведення пікетування групою громадян, кількість яких не перевищує 50 осіб". Частину другу подати частиною наступною, частину п'яту - частиною другою  
Враховано   Якщо мирні заходи та акції організатори передбачають проводити за маршрутами на території кількох областей, вони за три календарних дні до початку їх проведення подають письмове повідомлення про маршрут до відповідних обласних державних адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.  
    -103- Таран В.В.
Стаття 6, частина друга. Доповнити реченням: "Повідомити про цей захід вони можуть напередодні в усній формі".  
Враховано    
    -104- Волков О.М.
Частину другу статті 6 вилучити.  
Відхилено    
30. Повідомити про цей захід вони можуть напередодні в усній формі особисто чи по телефону.   -105- Лебедівський В.А.
Волков О.М.
Беспалий Б.Я.
Частину третю статті 6 вилучити.  
Враховано    
    -106- Акопян В.Г.
В частині третій статті 6 замість слів "напередодні" записати слова "за 1-2 дні" і далі за текстом.  
Відхилено    
31. Не подається письмове повідомлення, якщо пікетування здійснює громадянин України, іноземець, чи особа без громадянства, що перебуває в Україні на законних підставах одноособово за власною ініціативою.   -107- Мигович І.І.
Стаття 6, частина четверта. Вилучити.  
Враховано    
32. Якщо мирні масові походи, автомотовелопробіги чи інші заходи та акції організатори передбачають проводити по загальноукраїнському маршруту на території кількох областей, вони зобов`язані завчасно подати письмове повідомлення про проведення такого маршруту до кожної обласної держадміністраціі, в Автономній Республіці Крим - до Кабінету Міністрів АРК.   -108- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина п'ята. Текст "походи, автомотовелопробіги чи інші" - вилучити; після слів "по загальноукраїнському" додати слова "чи реґіональному".  
Відхилено   Організатори можуть не подавати до відповідних місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування письмове повідомлення про проведення пікетування групою громадян, кількість яких не перевищує 50 осіб. Повідомити про цей захід вони можуть напередодні в усній формі.  
    -109- Іоффе Ю.Я.
Стаття 6, частина п'ята. Замість слова "завчасно" записати "у 10-ти денний термін" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -110- Мигович І.І.
Чубаров Р.А.
Таран В.В.
Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина п'ята. Подати в такій редакції: "Якщо мирні заходи, акції організатори передбачають проводити за маршрутами на території кількох областей, вони за три календарних дні до початку їх проведення подають письмове повідомлення про маршрут до відповідних обласних державних адміністрацій, а в Автономній Республіки Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
33. Обмежити реалізацію права на такі заходи чи акції перед їх початком може тільки Верховний Суд України, який повинен розглянути подання Кабінету Міністрів АРК, облдержадміністрацій одночасно в триденний строк, а припинити такі заходи чи акції в ході їх проведення може обласний суд за поданням облдержадміністрації, при умові введення надзвичайного стану на території областей.   -111- Мигович І.І.
Стаття 6, частину шосту вилучити.  
Враховано    
    -112- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина шоста. Після слів "АРК, облдержадміністрацій" вилучити слово "одночасно"; слово "за поданням облдержадміністрації, при умові введення надзвичайного стану на території областей" замінити словами "Верховний Суд Автономної Республіки Крим, у разі введення на відповідній територіях надзвичайного, воєнного стану чи оголошення її зоною надзвичайної екологічної ситуації".  
Відхилено    
34. Загальнокримські, загально-обласні, загальнорайонні маршрути мирних масових походів, автомотовелопробігів, інших таких заходів та акцій погоджуються їх організаторами завчасно на основі письмового повідомлення виконавчих органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади.   -113- Іоффе Ю.Я.
Стаття 6 частина сьома. Замість слова "завчасно" записати "відповідно до встановлених у цій статті термінів" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -114- Мигович І.І.
Стаття 6, частина сьома. Вилучити.  
Враховано    
    -115- Борщевський В.В.
Стаття 6, частина сьома. Слово "завчасно" замінити словом "сім днів".  
Відхилено    
35. Обмежити реалізацію права на такі заходи чи акції перед їх початком в АР Крим може тільки Верховний Суд АР Крим за поданням Кабінету Міністрів АР Крим в триденний строк, а в областях та районах: обласний суд, який повинен розглянути подання обласних і районних держадміністрацій одночасно в триденний строк.   -116- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частини сім і вісім вилучити.  
Враховано    
    -117- Борщевський В.В.
Стаття 6, частина восьма. Слова "Кабінет міністрів автономної республіки Крим" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим".  
Відхилено у зв'язку з вилученням частини   
    -118- Таран В.В.
Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина восьма. Вивести цю частину в окрему статтю 9 під назвою: "Обмеження реалізації права на проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано    
36. Якщо передбачається проводити мирні масові заходи та акції на території кількох сільських, селищних рад, адміністративно-територіальних одиниць сільського району, їх організатори повинні подати письмове повідомлення до райдержадміністрації.   -119- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина дев'ята. Вилучити слово "сільського"; слова "до райдержадміністрації" замінити словами "не пізніше як за 5 діб до масового заходу, акції до відповідної районної державної адміністрації"  
Відхилено    
    -120- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина дев'ята. Вилучити.  
Враховано    
37. Обмежити реалізацію права на такі заходи та акції перед їх початком може тільки районний суд, який повинен розглянути подання районної держадміністрації у той же день.   -121- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина десята. Слова "держадміністрації у той же день" замінити словами "державної адміністрації у дводенний строк".  
Відхилено    
    -122- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина десята. Вилучити.  
Враховано    
38. Проведення загальноміських, загальнорайонних у містах, загальноселищних чи загальносільських вуличних походів, інших мирних масових заходів та акцій погоджується на основі письмового повідомлення їх організаторів відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування.   -123- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина одинадцята. Вилучити слова "вуличних походів, інших мирних".  
Відхилено    
    -124- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина одинадцята. Вилучити.  
Враховано    
39. Обмежити реалізацію права на такі заходи та акції перед їх початком можуть тільки міські суди, які повинні розглянути подання міських держадміністрацій у той же день.   -125- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина дванадцята. Слова "міських держадміністрацій у той же день" замінити словами "відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування у дводенний строк"  
Відхилено    
    -126- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина дванадцята. Вилучити.  
Враховано    
40. В містах Київ та Севастополь письмові повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій, окрім пікетувань, подаються їх організаторами до міських держадміністрацій.   -127- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина тринадцята. Вилучити слова "окрім пікетувань", слово "держадміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій".  
Відхилено    
    -128- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина тринадцята. Вилучити.  
Враховано    
41. Обмежити реалізацію права на такі заходи та акції перед їх початком можуть тільки міські суди, які повинні розглянути подання міських держадміністрацій у той же день.   -129- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина чотирнадцята. Слова "у той же день" замінити словами "у дводенний строк".  
Враховано   Стаття 9. Обмеження реалізації права на проведення мирних заходів та акцій Обмежити реалізацію права на проведення мирних заходів та акцій може лише суд за заявою відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. Рішення про обмеження реалізації права на проведення мирних заходів та акцій приймається судом у дводенний термін з дня одержання відповідної заяви. У разі, коли у дводенний термін з дня подачі повідомлення організаторами мирних заходів та акцій вони не отримали рішення суду щодо обмеження реалізації права на їх проведення , вважається, що заплановані мирні заходи та акції є законними. Обмежити проведення мирних заходів та акцій суд може лише у випадку введення в країні надзвичайного стану.  
    -130- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина чотирнадцята. Вилучити.  
Враховано    
    -131- Таран В.В.
Назву статті 7 (нової статті 9) подати в такій редакції: "Обмеження реалізації права на проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано    
    -132- Таран В.В.
Зміст статті 7 (нова стаття 9) подати в такій редакції: "Обмежити реалізацію права на проведення мирних заходів та акцій може лише суд за заявою відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. Рішення про обмеження реалізації права на проведення мирних заходів, акцій приймається судом у дводенний термін з дня одержання відповідної заяви. У разі, коли у дводенний термін з дня подачі повідомлення організаторами мирних заходів, акцій, вони не отримали рішення суду щодо обмеження реалізації права на їх проведення, вважається, що заплановані мирні заходи, акції є законними. Обмежити проведення мирних заходів, акцій суд може лише у випадку введення в країні надзвичайного стану".  
Враховано    
    -133- Павловський М.А.
Стаття 7 (нова стаття 9) доповнити частиною четвертою в такій редакції: "Заборонити проведення мирних заходів та акцій суд може лише у випадку введення в країні надзвичайного стану".  
Враховано частково    
    -134- Шульга М.О.
Стаття 6, частина сьома - вилучити.  
Враховано    
42. Організатори мирних масових заходів та акцій повинні завчасно направляти письмові повідомлення про їх проведення місцевим виконавчим органам державної влади чи місцевого самоврядування, де вказуються:   -135- Таран В.В.
Ввести нову статтю 7. Назву подати в такій редакції: "Зміст і форма повідомлення про проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано   Стаття 7. Зміст і форма повідомлення про проведення мирних заходів та акцій Повідомлення про проведення зборів, демонстрацій, мітингів, походів, у тому числі вуличних, а також пікетувань за участю понад 50 осіб (далі - повідомлення), подається у письмовій формі до відповідного місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону. У повідомленні вказуються: дата проведення мирного заходу та акції, їх початок і орієнтовна тривалість; мета, форма, місце проведення; маршрути руху демонстрацій, походів, у тому числі вуличних, інших акцій, які передбачають ходу (проїзд) учасників; передбачувана кількість учасників мирного заходу та акції; використання технічних засобів, у тому числі звукопідсилювальної апаратури; прізвища, імена та по батькові організаторів мирного заходу та акції, адреси їх проживання, номери домашніх та контактних телефонів; дата подачі повідомлення. Повідомлення підписується організаторами мирного заходу та акції. У повідомленні зазначається, що вони зобов'язуються виконувати функції організаторів з підготовки та проведення мирного заходу та акції відповідно до вимог цього Закону.  
    -136- Таран В.В.
Стаття 7. Зміст подати в такій редакції: "Повідомлення про проведення зборів, демонстрацій, мітингів, походів, у тому числі вуличних, а також пікетувань за участю понад 50 осіб (далі - повідомлення), подається у письмовій формі до відповідного місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону. У повідомленні вказуються: дата проведення мирного заходу, акції, його початок і орієнтовна тривалість; мета, форма, місце проведення; маршрути руху демонстрацій, походів, у тому числі вуличних, інших акцій, які передбачають ходу (проїзд) учасників; передбачувана кількість учасників мирного заходу, акції; використання технічних засобів, у тому числі звукопідсилювальної апаратури; прізвища, імена та по батькові організаторів мирного заходу, акції, адреси їх проживання, номери домашніх та контактних телефонів; дата подачі повідомлення. Повідомлення підписується організаторами мирного заходу, акції. У повідомленні зазначається, що вони зобов'язуються виконувати функції організаторів з підготовки та проведення мирного заходу, акції відповідно до вимог цього Закону".  
Враховано    
    -137- Губський Б.В.
Задля юридичної чистоти необхідно вивести в окрему статтю вимоги (відомості), які повинні міститися в письмовому повідомленні про проведення мирних масових заходів та акцій.  
Враховано частково    
    -138- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина п'ятнадцята. Слова "виконавчим органам місцевої влади чи" замінити словами "державним адміністраціям чи органам".  
Відхилено    
43. 1. Мета, форма, місце проведення мирних масових заходів та акцій.   -139- Таран В.В.
У зв'язку з введення нової редакції статті 7, пункти 1,2,3,4,5,7 вилучити.  
Враховано    
44. 2. Час їх початку та закінчення.       
45. 3. При необхідності маршрути руху.       
46. 4. Передбачувана кількість учасників мирних масових заходів та акцій.       
47. 5. Прізвища, імена та по-батькові організаторів мирних масових заходів та акцій, адреси їх проживання, номери домашніх чи контактних телефонів, факсів, мобільних телефонів (за їх наявністю).   -140- Гайдош І.Ф.
Стаття 6, частина п'ятнадцята, пункт 5. Доповнити словами "та їхні зобов'язання виконувати організаторські функції з підготовки та проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі і вуличних, інших мирних заходів та акцій згідно з цим Законом".  
Враховано    
48. 6. Заходи по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні мирних масових заходів та акцій; обумовлюється необхідність (чи відсутність такої) залучення працівників правоохоронних органів (їх кількість) та служби швидкої медичної допомоги, наявність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.   -141- Мигович І.І.
Стаття 6, частина п'ятнадцята, пункт 6 вилучити.  
Враховано    
49. 7. Дата подачі письмового повідомлення.       
50. Повідомлення підписується організаторами мирних масових заходів та акцій. Якщо їх ініціаторами є політичні партії, професійні спілки, громадські та інші організації, в тому числі дитячі, які зареєстровані в Україні в законному порядку, вони повинні затвердити підписи організаторів своїми печатками.   -142- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина шістнадцята. Друге речення вилучити.  
Відхилено    
    -143- Борщевський В.В.
Стаття 6, частина шістнадцята, друге речення викласти в такій редакції: "Якщо їх організаторами є політичні партії, професійні спілки, громадські та інші організації, в тому числі дитячі, які зареєстровані в Україні у законному порядку, повідомлення може бути підписане їх керівником (керівниками) і підпис його (їх) має бути затверджений (затверджені) своєю (своїми) печаткою (печатками)".  
Відхилено    
    -144- Таран В.В.
Стаття 6, частина шістнадцята. Вилучити у зв'язку з новою редакцією нової статті 7.  
Враховано    
51. Строк подачі організаторами письмового повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій відраховується з дня реєстрації їх повідомлення у місцевому виконавчому органі державної влади чи місцевого самоврядування.   -145- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина сімнадцята. Після слів "відраховується з" слово "дня" замінити словом "моменту", а слова "виконавчому органі державної влади чи" замінити словами "державної адміністрації".  
Відхилено    
    -146- Таран В.В.
Стаття 6, частина сімнадцята. Вилучити у зв'язку з новою редакцією нової статті 7.  
Враховано    
52. Організаторам мирних масових заходів та акцій не може бути відмовлено у прийомі як письмових, так і усних повідомлень про проведення мирних масових заходів та акцій, якщо вони подаються згідно з цим Законом.   -147- Лебедівський В.А.
Стаття 6, частина вісімнадцята. Ввести в нову статтю 7 окремою частиною, вилучивши з тексту слова "як", "так і усних ", замість слів "згідно з цим Законом" записати слова "з дотриманням вимог цього Закону".  
Враховано   Організаторам мирних заходів та акцій не може бути відмовлено у прийомі письмових повідомлень про проведення мирних заходів, акцій, якщо вони подаються з дотриманням вимог цього Закону.  
53. Стаття 7. Порядок прийняття і розгляд повідомлень про проведення мирних масових заходів та акцій.   -148- Удовенко Г.Й.
Назву статті 8 подати в такій редакції: "Прийняття і розгляд повідомлення про проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано   Стаття 8. Прийняття і розгляд повідомлення про проведення мирних заходів та акцій  
54. Посадова особа, уповноважена виконавчим органом місцевої державної влади чи місцевого самоврядування, приймає від організаторів повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій, ставить на копії цього повідомлення дату і час його прийняття, своє прізвище, ім`я, по-батькові, службову посаду, номер службового телефону та засвідчує все це своїм підписом і печаткою відповідного органу. Копії повідомлень про проведення мирних масових заходів та акцій залишаються у їх організаторів.   -149- Удовенко Г.Й.
Таран В.В.
Нова стаття 8, частина перша. Викласти в такій редакції: "Уповноважена посадова особа відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, приймає від організаторів повідомлення про проведення мирних заходів, акцій, ставить на копії вхідний номер цього повідомлення, дату і час його прийняття, своє прізвище, ім`я, по батькові, посаду, номер службового телефону та засвідчує все це своїм підписом. Копії повідомлень про проведення мирних заходів, акцій залишаються у їх організаторів".  
Враховано   Уповноважена посадова особа відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування приймає від організаторів повідомлення про проведення мирних заходів та акцій, ставить на копії вхідний номер цього повідомлення, дату і час його прийняття, своє прізвище, ім`я, по батькові, посаду, номер службового телефону та засвідчує все це своїм підписом. Копії повідомлень про проведення мирних заходів та акцій залишаються у їх організаторів.  
    -150- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина перша. Слова "уповноважена виконавчим органом місцевої державної влади чи" замінити словами "місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу", після слова "по-батькові" вилучити слово "службову", також вилучити слова "і печаткою відповідного органу".  
Враховано частково    
    -151- Борщевський В.В.
Стаття 7, частина перша. Після слова "копії" записати слова "вхідний номер" і далі за текстом.  
Враховано    
55. Виконавчі органи державної влади чи місцевого самоврядування у дводенний термін, за винятком офіційних вихідних та свят, беруть повідомлення до відому.   -152- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина друга. Слова "Виконавчі органи державної влади чи" замінити словами "Місцеві державні адміністрації чи виконавчі органи".  
Враховано частково   Уповноважена посадова особа відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування бере повідомлення до розгляду у відповідності із цим Законом, забезпечує своєчасний розгляд повідомлення і сприяє здійсненню конституційного права громадян на проведення мирних заходів та акцій.  
    -153- Удовенко Г.Й.
Гайдош І.Ф.
Лебедівський В.А.
Стаття 8, частина друга. Викласти в такій редакції: "Уповноважена посадова особа відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування бере повідомлення до розгляду у відповідності з цим Законом, забезпечує своєчасний розгляд повідомлення і сприяє здійсненню конституційного права громадян на проведення мирних заходів, акцій".  
Враховано    
56. Якщо виконавчі органи державної влади чи місцевого самоврядування вбачають в запланованих мирних масових заходах та акціях порушення ст. 39 Конституції України, чинного законодавства України, вони звертаються до відповідного суду з метою отримання його рішення щодо правомірності їх проведення, про що одночасно повідомляються організатори мирних масових заходів та акцій.   -154- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина третя. Слова "виконавчі органи державної влади чи" замінити текстом "місцеві державні адміністрації чи виконавчі органи".  
Відхилено    
    -155- Таран В.В.
Стаття 7, частина третя. Вилучити.  
Враховано    
    -156- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина третя. Слова "чинного законодавства" замінити словами "чинних законів України".  
Відхилено у зв'язку з вилученням частини   
    -157- Матвієнко А.С.
Стаття 7, частина третя. Після слів "місцевого самоврядування" записати слова "мають достовірну інформацію чи матеріали, що" і далі за текстом.  
Відхилено у зв'язку з вилученням частини   
57. У випадку, коли у триденній (після подачі повідомлення) термін організатори мирних масових заходів та акцій не отримали рішення суду щодо обмеження права на їх проведення, вважається, що заплановані мирні масові заходи та акції є законними.   -158- Таран В.В.
Стаття 7, частина четверта. Перенести у нову статтю 9 частиною другою у новій редакції: "обмеження реалізації права на проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано    
58. Стаття 8. Місце і час проведення мирних масових заходів та акцій і підстави для їх проведення.      Стаття 10. Місце і час проведення мирних заходів та акцій, підстави для їх проведення  
59. Мирні масові заходи та акції в Україні можуть проводитися у будь-яких придатних для цього місцях за винятком, коли це не обмежено або не заборонено цим та іншими Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної влади чи місцевого самоврядування.   -159- Удовенко Г.Й.
Стаття 8, частина перша. Вилучити слова "Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної влади чи місцевого самоврядування", "цим та іншими".  
Враховано   Мирні заходи та акції в Україні можуть проводитися у будь-яких придатних для цього місцях за винятком, коли це обмежено законами України. Підставою для проведення мирних заходів та акцій є повідомлення про їх проведення, направлене відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону.  
    -160- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина перша. Слова "органів державної влади" замінити словами "державних адміністрацій"; а після слів "Кабінету Міністрів України", додати "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим"  
Враховано частково    
    -161- Стоян О.М.
Конституція не дає права Кабінету Міністрів України, місцевим органам державної влади чи місцевого самоврядування встановлювати обмеження або забороняти проведення мирних масових заходів, у тому числі за територіальною ознакою, тому частину першу статті 8 необхідно привести у відповідність до положень Конституції України.  
Враховано    
    -162- Таран В.В.
Удовенко Г.Й.
В нову статтю 10 ввести частину в такій редакції: "Підставою для проведення мирних заходів, акцій є повідомлення про їх проведення, направлене відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону".  
Враховано    
60. Збори, демонстрації, мітинги, пікетування, вуличні походи, інші мирні масові заходи та акції поблизу будівель Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради АР Крим, Ради Міністрів АР Крим, дипломатичних представництв та консульств іноземних держав можуть проводиться на відстані не менше 150 метрів, а поблизу будівель республіканських органів державного управління, місцевих представницьких та виконавчих органів, правоохоронних органів, судів, органів прокуратури адміністративних будинків, підприємств, установ та організацій всіх форм власності і призначення, об`єктів, що знаходяться у приватній власності-на відстані не менше 25 метрів, а індивідуальні пікетування можливі безпосередньо біля вказаних будівель.   -163- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина друга. Викласти у редакції: "Мирні масові заходи поблизу будівель Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, дипломатичних представництв та консульств іноземних держав можуть проводитися на відстані не менше як 50 метрів, а поблизу будівель інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністративних будинків підприємств, установ, організацій усіх форм власності, штаб-квартир політичних партій, громадських організацій - на відстані не менше як 25 метрів. Індивідуальні пікетування можуть проводитися безпосередньо біля зазначених будівель".  
Враховано частково   Мирні заходи та акції поблизу будинків Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, дипломатичних представництв та консульств іноземних держав можуть проводитися на відстані не менш як 25 метрів.  
    -164- Удовенко Г.Й.
Нова стаття 10, частина друга. Після слова "заходи" записати слова "та акції", замість слова "будівель" записати слово "будинків"; замість слів "50 м." Записати слова "25 метрів". Вилучити слова: "а поблизу будівель інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністративних будинків підприємств, установ, організацій усіх форм власності, штаб-квартир політичних партій, громадських організацій - на відстані не менше як 25 метрів. Пікетування однією чи двома особами можуть проводитися безпосередньо біля зазначених будівель".  
Враховано    
    -165- Стоян О.М.
Стаття 8, частину другу - вилучити.  
Враховано частково    
    -166- Шульга М.О.
Стаття 8, частина друга. Вилучити слова "Верховної ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
61. Обмежується проведення мирних масових заходів та акцій на об`єктах метрополітену, залізнодорожнього, водного та повітряного транспорту, а також на відстані не менше 50 метрів від об`єктів чи території підприємств, установ, організацій, що забезпечують обороноздатність, безпеку держави та життєдіяльність населення (громадський транспорт, постачання води, електроенергії, тепла, інших енергоносіів, лікарні, поліклініки, дитячі дошкільні заклади, школи, військові частини та їх об`єкти).   -167- Беспалий Б.Я.
Стаття 8. Частини третя, четверта, п'ята замінити такою частиною: "Проведення мирних масових заходів та акцій обмежується на об'єктах метрополітену, залізничного, водного, повітряного та трубопровідного транспорту, швидкісних автомагістралях, атомних електростанціях, біля ліній високовольтних передач, а також об'єктів, які охороняються відповідно до цього закону як пам'ятники культури".  
Враховано частково   .  
    -168- Удовенко Г.Й.
Мигович І.І.
Чубаров Р.А.
Стаття 8 (нова стаття 10). Вилучити частини третю і четверту.  
Враховано    
    -169- Мхітарян Н.М.
Стаття 8, частина третя. Слово "обмежується" замінити словом "забороняється". Включити в перелік об'єктів "будівельні майданчики та підїздні шляхи до них".  
Відхилено у зв'язку з вилученням цієї частини.   
62. Проведення мирних масових заходів та акцій обмежується на території, де безпека людей не гарантується, а саме там, де розташовані небезпечні та шкідливі для здоров`я людей об`єкти, залізниці, швидкісні автомагістралі, шосе, трубопроводи, лінії високовольтних електропередач, атомні електростанції, пожежно-вибухово небезпечні об`єкти, а також об`єкти та споруди, які мають культурну цінність, якщо проведення таких заходів та акцій на територіях, де знаходяться вищевказані споруди, може привести до їх пошкоджень.   -170- Мхітарян Н.М.
Стаття 8, частина четверта. Слово "обмежується" замінити словом "забороняється". Після слів "пожежно-вибухово небезпечні об'єкти" записати слова "а також на території будівельних майданчиків, будівельних об'єктів та під'їзних шляхів до них".  
Відхилено у зв'язку з вилученням цієї частини.   
63. Гранично допустимі відстані проведення мирних масових заходів та акцій біля небезпечних для життя людей об'єктів, визначається відповідно до чинних загальних правил.   -171- Удовенко Г.Й.
Стаття 8, частина п'ята. Замість слів "визначається відповідно до чинних загальних правил" записати слова "визначається відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування та позначаються на місцевості".  
Враховано   Гранично допустимі відстані проведення мирних заходів та акцій біля небезпечних для життя людей об'єктів визначаються відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування та позначаються на місцевості.  
64. Проведення мирних масових заходів та акцій може відбуватися, як правило, у будь-який час доби, якщо це не порушує права та свободи інших людей, особливо в період з 23 години вечора до 6 годин ранку. Використання звукопідсилюючої апаратури в цей час не допускається.   -172- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина шоста. Викласти у редакції: "Проведення мирних масових заходів та акцій може відбуватися у будь-який час доби. В період з 22-ї години використання звукопідсилювальної апаратури забороняється".  
Враховано   Проведення мирних заходів та акцій відбувається в будь-яких придатних для цього місцях, у будь-який час доби, крім випадків, обмежених відповідно до цього Закону або інших законів України. Використання звукопідсилювальної апаратури з 22 години вечора до 7 години ранку забороняється.  
    -173- Губський Б.В.
Стаття 8, частина шоста. Записати: "Мирні масові заходи та акції проводяться у будь-який час, крім часу з 23 до 7 години".  
Враховано частково    
    -174- Чубаров Р.А.
Мигович І.І.
Удовенко Г.Й.
Таран В.В.
Стаття 8 (нова стаття 10), частина шоста. Подати в такій редакції: "Проведення мирних заходів, акцій відбувається у будь-яких придатних для цього місцях, у будь-який час доби, крім випадків, обмежених відповідно до цього Закону або інших законів України. Використання звукопідсилювальної апаратури з 22 години вечора до 7 години ранку забороняється".  
Враховано    
65. Якщо організатори запланували провести мирний масовий захід чи акцію у місці та в час, які вже були надані для проведення іншого заходу та акції, або якщо їх проведення у обраному місці може стати образою для громадської моралі, звичаїв, релігійних почуттів, місцевий виконавчий орган державної влади чи місцевого самоврядування повинен запропонувати організаторам провести їх в іншому місці, в інший час або в іншій формі.   -175- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина сьома. Слова "місцевий виконавчий орган державної влади чи" замінити словами "місцева державна адміністрація чи виконавчий орган".  
Відхилено   Якщо організатори подають повідомлення про проведення мирного заходу та акції в місці та в час, які визначені в повідомленні про проведення іншого мирного заходу чи акції, що надійшло раніше, вони можуть внести відповідні зміни у своє повідомлення або подати нове повідомлення, при цьому змінивши місце або час проведення мирного заходу та акції. На вимогу організаторів уповноважена посадова особа відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язана пред'явити їм повідомлення, у зв'язку з наявністю якого вона пропонує внести зміни щодо місця або часу проведення мирного заходу та акції.  
    -176- Таран В.В.
Лебедівський В.А.
Стаття 8 (нова стаття 10), частини сьому і восьму об'єднати і подати в такій редакції: "Якщо організатори подають повідомлення про проведення мирного заходу, акції в місці та в час, які визначені в повідомленні про проведення іншого мирного заходу чи акції, що надійшло раніше, вони можуть внести відповідні зміни у своє повідомлення або подати нове повідомлення, при цьому змінивши місце або час проведення мирного заходу, акції. На вимогу організаторів уповноважена посадова особа відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язана пред'явити їм повідомлення, у зв'язку з наявністю якого вона пропонує внести зміни щодо місця або часу проведення мирного заходу, акції".  
Враховано    
66. Пропозиція має бути конкретною та містити кілька варіантів. У разі прийняття одного із запропонованих варіантів організатори підтверджують свою згоду новим повідомленням, яке оформляється відповідно до ст. 6, абзацу восьмого даного Закону, а звернення до суду в цьому випадку не направляється.   -177- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина восьма. Перше речення після слів "конкретною та" доповнити словом "може". У другому реченні слово "даного" замінити словом "цього", а слова "а звернення до суду в цьому випадку не направляються" - вилучити.  
Враховано частково    
67. Стаття 9. Оскарження рішення суду щодо проведення мирних масових заходів та акцій.   -178- Удовенко Г.Й.
Назву статті 9 (нова стаття 11) привести у відповідність з її змістом і подати в редакції: "Оскарження рішення суду щодо обмеження права громадян на проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано   Стаття 11. Оскарження рішення суду щодо обмеження права громадян на проведення мирних заходів та акцій  
68. Рішення суду щодо обмеження права громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, збиратися мирно без зброї та проводити збори, демонстрації мітинги, походи, в тому числі й вуличні, інші мирні масові заходи та акції може бути оскаржене організаторами відповідно до чинного законодавства України.   -179- Беспалий Б.Я.
Статтю 9 вилучити.  
Відхилено   Рішення суду щодо обмеження права громадян збиратися мирно, без зброї, та проводити збори, демонстрації, мітинги, походи, у тому числі вуличні, інші мирні заходи та акції може бути оскаржене організаторами відповідно до законів України.  
    -180- Удовенко Г.Й.
Зміст статті 11 подати в такій редакції: "Рішення суду щодо обмеження права громадян збиратися мирно без зброї та проводити збори, демонстрації мітинги, походи, в тому числі й вуличні, інші мирні заходи та акції може бути оскаржене організаторами відповідно до законів України".  
Враховано    
69. Стаття 10. Матеріально-технічне забезпечення мирних масових заходів та акцій.      Стаття 12. Матеріально-технічне забезпечення мирних заходів та акцій  
70. Матеріально-технічне забезпечення мирних масових заходів та акцій здійснюється за рахунок коштів їх організаторів і учасників, а також пожертвувань інших громадян України.   -181- Беспалий Б.Я.
Статтю 10 після слів "за рахунок коштів" доповнити словами "та майна"; а наприкінці -словами "українських юридичних осіб за винятком тих, які повністю або частково фінансуються з бюджетів усіх рівнів".  
Враховано   Матеріально-технічне забезпечення мирних заходів та акцій здійснюється за рахунок коштів та майна їх організаторів і учасників, а також пожертвувань громадян України, установ, підприємств, незалежно від форми власності, організацій, створених відповідно до законодавства України.  
    -182- Губський Б.В.
В статті 10 треба передбачити, що матеріально-технічне забезпечення мирних масових заходів та акцій здійснюється тільки за рахунок коштів резидентів України.  
Враховано    
    -183- Удовенко Г.Й.
Стаття 10 ( нова стаття 12). Вилучити слово "інших". Після слів "громадян України" записати слова: "установ, підприємств, незалежно від форми власності, організацій, створених відповідно до законодавства України".  
Враховано    
    -184- Чубаров Р.А.
Стаття 10. Вилучити слова: "за винятком тих, які повністю або частково фінансуються з бюджетів усіх рівнів".  
Враховано    
71. Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ.      Розділ ІІІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ  
72. Стаття 11. Обов`язки організаторів і учасників мирних масових заходів та акцій.      Стаття 13. Обов`язки організаторів і учасників мирних заходів та акцій  
73. Організатори мирних масових заходів та акцій зобов`язані:      Організатори мирних заходів та акцій зобов`язані:  
74. 1. Постійно бути присутніми на мирних масових заходах та акціях, які проводяться з їх ініціативи.   -185- Удовенко Г.Й.
Стаття 11 (нова стаття 13), частина перша. Зняти цифрову нумерацію (1-7), текст подати через крапку з комою. Пункт один вилучити.  
Враховано    
75. 2. Дотримуватися місця, часу, мети та форми проведення мирних масових заходів та акцій, зазначених у повідомленні, а також оголосити про них завчасно, та на початку їх проведення.   -186- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина перша, пункт 2. Слова "них завчасно, та на початку" замінити словом "початок".  
Відхилено   дотримуватися місця, дати, часу, мети та форми проведення мирних заходів та акцій, зазначених у повідомленні;  
    -187- Мигович І.І.
Стаття 11 (нова стаття 13), частина перша, пункт 2. Після слова "місця" додати слово "дата".  
Враховано    
    -188- Удовенко Г.Й.
Стаття 11 (нова стаття 13), частина перша, пункт 2. Вилучити слова: "а також оголосити про них завчасно та на початку їх проведення".  
Враховано    
76. 3. Перед початком проведення мирних масових заходів та акцій повідомити учасників про відсутність заборони на їх проведення або про її наявність.   -189- Чубаров Р.А.
Стаття 11, частина перша, пункт 3. Вилучити.  
Враховано    
    -190- Гайдош І.Ф.
Стаття 11, частина перша, пункт 3. Замість слів "заборони на їх проведення або її наявність" записати слова "рішення суду про відмову у їх проведенні".  
Відхилено    
77. 4. Забезпечувати дотримання умов та порядку проведення мирних масових заходів та акцій; при використанні під час таких заходів та акцій транспортних, піротехнічних засобів, великогабаритних, висотних конструкцій, тварин тощо вживати організаційні заходи по дотриманню умов безпеки їх учасників, збереженню будівель, споруд, зелених насаджень, та іншого майна.   -191- Чубаров Р.А.
Стаття 11, частина перша, пункт 4. Вилучити слова: "та порядку ". Ввести окремою частиною в такій редакції: "при використанні під час проведення мирних заходів та акцій транспортних засобів, великогабаритних, висотних конструкцій, тварин тощо вживати організаційні заходи щодо дотримання умов безпеки їх учасників, збереження будівель, споруд, зелених насаджень та іншого майна".  
Враховано   забезпечувати дотримання вимог законодавства стосовно проведення мирних заходів та акцій; при використанні під час проведення мирних заходів та акцій транспортних засобів, великогабаритних, висотних конструкцій, тварин тощо вживати організаційні заходи щодо дотримання умов безпеки їх учасників, збереження будівель, споруд, зелених насаджень та іншого майна; не застосовувати піротехнічні засоби під час проведення мирних заходів та акцій;  
    -192- Мигович І.І.
В статті 11, частина перша, пункт 4 вилучити слова "піротехнічних засобів". Додати самостійний пункт наступного змісту: "Не застосовувати піротехнічні засоби під час проведення мирних заходів, акцій".  
Враховано    
78. 5. Припинити на законну вимогу міліції та інших посадових чи службових осіб, які згідно з цим Законом здійснюють функції щодо забезпечення громадського порядку, проведення мирних масових заходів та акцій у разі вчинення їх учасниками протиправних дій.   -193- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина перша, пункт 5. Слова "вимогу міліції та інших посадових чи службових" замінити словами "письмову вимогу посадових осіб".  
Відхилено   сприяти правоохоронним органам у дотриманні громадського порядку при проведенні мирних заходів та акцій;  
    -194- Удовенко Г.Й.
Стаття 11, частина перша, пункт 5. Подати в такій редакції: "Сприяти правоохоронним органами у дотриманні громадського порядку при проведенні мирних заходів та акцій".  
Враховано    
79. 6. По закінченню мирних масових заходів та акцій повідомляти про це їх учасників.   -195- Удовенко Г.Й.
Стаття 11, частина перша, пункт 6. Подати в такій редакції: "Повідомляти учасників про закінчення мирних заходів, акцій";  
Враховано   повідомляти учасників про закінчення мирних заходів та акцій;  
80. 7. Мати розпізнавальний знак організаторів мирних масових заходів та акцій.      мати розпізнавальний знак організаторів мирних заходів та акцій.  
81. Учасники мирних масових заходів та акцій зобов`язані:   -196- Удовенко Г.Й.
Стаття 11, частина друга. Зняти нумерацію (1-3), підпункти подати через крапку з комою.  
Враховано   Учасники мирних заходів та акцій зобов`язані:  
82. 1. При проведенні мирних масових заходів та акцій не допускати навмисного маскування свого обличчя, носіння при собі холодної, вогнепальної, газової та іншої зброї, спеціально виготовлених засобів фізичного ушкодження, використання яких може загрожувати життю та здоров`ю людей, а також вибухових, займистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних речовин, присутність тварин, окрім випадків, коли це не зумовлено особливостями погодженого з організаторами, сценарію проведення таких заходів та акцій.   -197- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина друга, пункт 1. Вилучити слова "використання яких може загрожувати життю та здоров'ю людей", а також - слова "та інших небезпечних речовин".  
Відхилено   не допускати при проведенні мирних заходів та акцій носіння при собі холодної, вогнепальної, газової та іншої зброї, спеціально виготовлених засобів фізичного ушкодження, використання яких може загрожувати життю та здоров`ю людей, а також вибухових, займистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних речовин;  
    -198- Гайдош І.Ф.
Стаття 11, частина друга, пункт 1. Вилучити слова "окрім випадків, коли це не зумовлене особливостями погодженого з організаторами сценарію проведення таких заходів та акцій".  
Враховано    
    -199- Лебедівський В.А.
Стаття 11, частина друга, пункт 1. Вилучити слова: "навмисного маскування свого обличчя".  
Враховано    
83. 2. Не допускати заворушень чи дій, що створюють загрозу здоров`ю інших людей, їх конституційним правам і свободам, перешкоджають чи заважають їм вільно виражати, демонструвати та поширювати свій світогляд, погляди, переконання.   -200- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина друга, пункт 2. Вилучити слова "заворушень чи".  
Враховано   не допускати дій, що створюють загрозу життю та здоров`ю інших людей, їх конституційним правам і свободам.  
    -201- Чубаров Р.А.
Стаття 11, частина друга, пункт 2. Вилучити слова: "перешкоджають чи заважають їм вільно виражати, демонструвати та поширювати свій світогляд, погляди, переконання". Після слова "загрозу" записати слово "життю".  
Враховано    
84. 3. Розходитись як після закінчення мирних масових заходів та акцій, так і в тому разі, коли їх організатори, посадова чи службова особа, яка уповноважена законом забезпечувати громадський порядок, оголошують про відмову у проведенні мирних масових заходів та акцій на підставі рішення суду або про припинення цих заходів та акцій відповідно до положень ст. 13, абзацу другого, пунктів 1, 3, 4 цього Закону.   -202- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина друга, пункт 3. Вилучити слова "чи службова", слова "абзацу другого, пунктів 1, 3, 4" замінити словами "частини другої, пунктів 1, 3".  
Відхилено    
    -203- Чубаров Р.А.
Стаття 11, частина друга, пункт 3. Вилучити.  
Враховано    
85. Стаття 12. Повноваження виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування.   -204- Удовенко Г.Й.
Лебедівський В.А.
Назву статті 12 (нова стаття 14) подати в такій редакції: "Стаття 14. Повноваження посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення розгляду повідомлення про проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано   Стаття 14. Повноваження посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення розгляду повідомлення про проведення мирних заходів та акцій  
    -205- Удовенко Г.Й.
Лебедівський В.А.
Зміст статті 12 (нова стаття 14) подати в такій редакції: "Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яким доручено розгляд повідомлення, зобов'язані: забезпечити згідно повідомлення необхідні умови для проведення мирних заходів, акцій, дотримання санітарно-гігієнічних вимог і надання учасникам медичної допомоги; повідомити правоохоронні органи про проведення мирних заходів, акцій; повідомити організаторів мирних заходів, акцій про заяву до суду та про ухвалене рішення суду щодо обмеження на проведення мирного заходу, акції."  
Враховано    
86. Виконавчі органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані:      Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яким доручено розгляд повідомлення, зобов'язані:  
87. 1. Забезпечити необхідні умови для проведення мирних масових заходів та акцій, дотримуватись належних санітарно-гігієнічних вимог у разі потреби надавати учасникам зборів та акцій необхідну медичну допомогу.   -206- Беспалий Б.Я.
Стаття 12, частина перша, пункт 1. Слово "дотримуватись" замінити словами "сприяти дотриманню".  
Враховано частково   забезпечити згідно з повідомленням необхідні умови для проведення мирних заходів та акцій, дотримання санітарно-гігієнічних вимог і надання учасникам медичної допомоги; повідомити правоохоронні органи про проведення мирних заходів та акцій;  
88. 2. Запропонувати (якщо це можливо) інше місце та час для проведення мирних масових зборів та акцій за наявністю підстав та у випадках, передбачених ст. 8 цього Закону.   -207- Беспалий Б.Я.
Стаття 12, частина перша, пункт 2. Вилучити слова " (якщо це можливо)".  
Відхилено у зв'язку з новою редакцією  повідомити організаторів мирних заходів та акцій про подання заяви до суду та про ухвалене рішення суду щодо обмеження на проведення мирного заходу та акції.  
89. Стаття 1З. Повноваження органів внутрішніх справ.   -208- Удовенко Г.Й.
Назву статті 13 (нова стаття 15) подати в такій редакції: "Стаття 15. Повноваження правоохоронних органів".  
Враховано частково   Стаття 15. Повноваження правоохоронних органів  
    -209- Удовенко Г.Й.
Стаття 13 (нова стаття 15) частини першу і другу викласти в такій редакції: "Під час проведення мирних заходів та акцій працівники правоохоронних органів забезпечують правопорядок відповідно до законів України, які реґламентують їх діяльність. Працівники правоохоронних органів мають право, припиняти проведення мирних заходів, акцій: якщо організатори мирних заходів, акцій не повідомили про їх проведення відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування; якщо є рішення суду про обмеження на їх проведення; якщо при проведенні мирних заходів, акцій виникне небезпека для життя і здоров'я людей."  
Враховано    
90. Під час проведення мирних масових заходів та акцій працівники міліції повинні виконувати свої повноваження щодо забезпечення громадського порядку відповідно до Законів України, які реґламентують їх діяльність.      Під час проведення мирних заходів та акцій працівники правоохоронних органів забезпечують правопорядок відповідно до законів України, які регламентують їх діяльність.  
91. Працівники міліції мають право припинити проведення мирних масових заходів та акцій:   -210- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина друга. Слова "Працівники міліції" замінити словами "Посадові особи, які уповноважені законом забезпечувати громадський порядок".  
Враховано частково   Працівники правоохоронних органів мають право припиняти проведення мирних заходів та акцій у разі:  
92. 1. Якщо їх організатори не повідомили виконавчі органи державної влади чи місцевого самоврядування про проведення мирних масових зборів та акцій.   -211- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина друга, пункт 1. Слова "Виконавчі органи державної влади чи" замінити словами "місцеву державну адміністрацію чи виконавчий орган".  
Враховано частково   якщо організатори мирних заходів та акцій не повідомили про їх проведення відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;  
93. 2. Якщо є відповідне рішення суду.   -212- Лебедівський В.А.
Таран В.В.
Стаття 13, частина друга, пункт 2. Викласти в такій редакції: "Якщо є рішення суду про обмеження на їх проведення".  
Враховано   якщо є рішення суду про обмеження на їх проведення;  
94. 3. Якщо під час проведення мирних масових заходів та акцій допущені навмисні дії, спрямовані на порушення суверенітету та територіальну цілісність України, зміну чи повалення конституційного ладу насильницьким шляхом, незаконне захоплення державної влади, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, пропаганду насильства та війни.   -213- Таран В.В.
Лебедівський В.А.
Стаття 13, частина друга, пункт 3. Викласти в такій редакції: "якщо при проведенні масових заходів та акцій виникне небезпека для життя і здоров'я людей".  
Враховано   якщо при проведенні мирних заходів та акцій виникне небезпека для життя і здоров'я людей.  
95. 4. За наявністю інших підстав, передбачених ст. 11 цього Закону.   -214- Беспалий Б.Я.
Удовенко Г.Й.
Таран В.В.
Стаття 13, частина друга. Пункт 4 вилучити.  
Враховано    
96. Перш ніж припинити проведення мирних масових заходів та акцій, працівники міліції повинні поставити перед їх організаторами вимогу усунути зазначені вище порушення. В інших випадках працівники міліції припиняють ці заходи та акції, про що повідомляють їх учасників.   -215- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина третя. Слова "працівники міліції" двічі замінити словами "посадові особи, які уповноважені законом забезпечувати громадський порядок". Перше речення після слів "їх організаторами" доповнити словом "письмову". Друге речення наприкінці доповнити словами "і письмово та мотивовано їх організаторами".  
Враховано частково   Перш ніж припинити проведення мирних заходів та акцій працівники правоохоронних органів повинні запропонувати організаторам заходу, повноважним представникам відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування усунути зазначені вище обставини. Якщо ці обставини будуть усунені, захід може бути продовжений. В інших випадках працівники правоохоронних органів припиняють захід, про що повідомляють його учасників. Припинення мирних заходів та акцій може здійснюватися без застосування засобів фізичного впливу.  
    -216- Таран В.В.
Стаття 13, частина третя. Подати в такій редакції: "Перш ніж припинити проведення мирних заходів, акцій працівники правоохоронних органів повинні запропонувати організаторам заходу, повноважним представникам відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування усунути зазначені вище обставини. Якщо ці обставини будуть усунені, захід може бути продовжений. В інших випадках працівники правоохоронних органів припиняють захід, про що повідомляють його учасників. Припинення мирних заходів, акцій може здійснюватися без застосування засобів фізичного впливу".  
Враховано    
97. Працівники правоохоронних органів, які ставлять вимоги перед організаторами та учасниками мирних масових заходів і акцій та віддають обов'язкові для виконання розпорядження, повинні бути у форменому одязі або мати зовнішні розпізнавальні знаки. Під час виконання обов'язків щодо забезпечення правопорядку працівникам міліції забороняється маскувати обличчя.   -217- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина четверта. Вилучити слова "та віддають обов'язкові для виконання розпорядження", а також слова "або мати зовнішні розпізнавальні знаки". Слово "міліції" замінити словами "правоохоронних органів".  
Враховано   Під час виконання обов'язків щодо забезпечення правопорядку працівники правоохоронних органів повинні бути у форменому одязі, їм забороняється маскувати обличчя.  
    -218- Таран В.В.
Стаття 13, частина четверта. Подати в такій редакції: "Під час виконання обов'язків щодо забезпечення правопорядку працівники правоохоронних органів повинні бути у форменому одязі, їм забороняється маскувати обличчя".  
Враховано    
98. Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї для забезпечення правопорядку під час проведення мирних масових заходів та акцій здійснюється працівниками правоохоронних органів у випадках і порядку, встановлених законами України, які реґламентують їх діяльність.   -219- Таран В.В.
Стаття 13, частина п'ята. Подати в такій редакції: "У випадках переростання мирного заходу, акції в масові заворушення або погроми працівникам правоохоронних органів дозволяється застосування для їх припинення передбачених законами України засобів впливу".  
Враховано   У випадках переростання мирного заходу та акції в масові заворушення або погроми працівникам правоохоронних органів дозволяється застосування для їх припинення передбачених законами України засобів впливу.  
99. Стаття 14. Резолюції та звернення, прийняті учасниками мирних масових заходів та акцій.      Стаття 16. Резолюції та звернення, прийняті учасниками мирних заходів, акцій  
100. Учасники мирних масових заходів та акцій можуть приймати резолюції та звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків згідно з Законом України "Про звернення громадян".   -220- Лебедівський В.А.
Стаття 14 (нова стаття 16), частину першу подати в такій редакції: "Учасники мирних заходів, акцій можуть приймати резолюції та звернення до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форми власності, засобів масової інформації з питань їх компетенції".  
Враховано   Учасники мирних заходів та акцій можуть приймати резолюції та звернення до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форми власності, засобів масової інформації з питань їх компетенції. Посадові особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівники організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності, яким адресовані резолюції, звернення, зобов'язані на вимогу учасників мирних заходів, акцій прийняти їх організаторів, вислухати вимоги і пропозиції, взяти до розгляду їх резолюції, звернення відповідно до Закону України "Про звернення громадян".  
    -221- Борщевський В.В.
Удовенко Г.Й.
Таран В.В.
Статтю 14 (нова стаття 16) доповнити новою частиною в такій редакції: "Посадові особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівники організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності, яким адресовані резолюції, звернення, зобов'язані на вимогу учасників мирних заходів та акцій прийняти їх організаторів, вислухати вимоги і пропозиції та взяти до розгляду їх резолюції, звернення відповідно до Закону України "Про звернення громадян".  
Враховано    
101. Розділ ІV. ГАРАНТІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ, ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ ЗБИРАТИСЯ МИРНО БЕЗ ЗБРОЇ.   -222- Удовенко Г.Й.
Назву розділу ІV подати в такій редакції: "Гарантії права громадян на проведення мирних заходів та акцій".  
Враховано   Розділ ІV ГАРАНТІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ  
102. Стаття 15. Забезпечення умов для проведення мирних масових заходів та акцій.      Стаття 17. Забезпечення умов для проведення мирних заходів та акцій  
103. Держава забезпечує умови громадянам та їх об'єднанням, іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, на проведення мирних масових заходів та акцій шляхом безплатного надання для цих цілей вулиць, майданів, площ, парків, скверів та інших відкритих територій та споруд суспільного призначення, окрім обмежень, визначених цим Законом, та у випадках, коли вказані заходи та акції проводяться у комерційних цілях.   -223- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина перша. Після слів "законних підставах", доповнити словами "для реалізації їх права".  
Враховано   Держава забезпечує умови громадянам для реалізації їх права на проведення мирних заходів та акцій шляхом надання для цих цілей в тимчасове користування на договірних засадах вулиць, майданів, площ, парків, скверів, інших відкритих територій та споруд суспільного призначення.  
    -224- Удовенко Г.Й.
Стаття 15, частина перша. Вилучити слова: "окрім обмежень, визначених цим Законом та у випадках, коли вказані заходи та акції проводяться у комерційних цілях"; "та їх об'єднанням". В кінці речення записати слова "незалежно від форми власності".  
Враховано    
104. Матеріально-технічне забезпечення (оплата праці, паливно-мастильні матеріали, при необхідності виділення автотранспорту та інше) органів внутрішніх справ, які залучені для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення мирних масових заходів та акцій комерційного характеру, здійснюється за рахунок коштів їх організаторів та учасників.   -225- Губський Б.В.
Стаття 15, частина друга. Викласти в такій редакції: "Матеріально-технічне забезпечення (оплата праці, паливно-мастильні матеріали, при необхідності виділення автотранспорту та інше) органів внутрішніх справ, залучених для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення мирних зборів комерційного характеру, здійснюється за рахунок коштів організаторів заходу".  
Враховано частково   Матеріально-технічне забезпечення (оплата праці, пально-мастильні матеріали, при необхідності - виділення автотранспорту та інше) правоохоронних органів, які залучені для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення на договірній основі заходів та акцій комерційного характеру, здійснюється за рахунок коштів їх організаторів та учасників.  
    -226- Удовенко Г.Й.
Стаття 15, частина друга. Замість слів "органів внутрішніх справ" записати слова "правоохоронних органів". Вилучити слова "мирних масових", замість них внести слова "на договірній основі, "охорони".  
Враховано    
    -227- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина друга. Після слів "коштів їх організаторів" доповнити словом "спонсорів".  
Відхилено    
    -228- Гайдош І.Ф.
Стаття 15, частина друга. Вилучити, оскільки охорона громадського порядку - це обов'язок органів внутрішніх справ.  
Відхилено    
105. Виконавчі органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, політичні партії, профспілкові союзи, громадські та інші організації, їх лідери, а також громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, не мають права втручатися та перешкоджати мирним масовим заходам та акціям, які проводяться згідно з вимогами цього Закону.   -229- Удовенко Г.Й.
Стаття 15 (нова стаття 17), частина третя. Викласти в такій редакції: "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, політичні партії, профспілкові, громадські організації, їх лідери, а також громадяни не мають права втручатися та перешкоджати мирним заходам та акціям, які проводяться згідно з вимогами Конституції України та у відповідності з цим Законом".  
Враховано   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, політичні партії, профспілкові, громадські організації, їх лідери, а також громадяни не мають права втручатися та перешкоджати мирним заходам та акціям, які проводяться згідно з вимогами Конституції України та у відповідності із цим Законом.  
    -230- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина третя. Вилучити слова "та службові"; слова ", союзи громадські та інші організації, їх лідери" замінити словами ", громадські та релігійні організації, їх керівники", вилучити слова ", що перебувають на території України на законних підставах".  
Враховано частково    
106. Стаття 16. Добровільність участі в мирних масових заходах та акціях.      Стаття 18. Добровільність участі в мирних заходах та акціях  
107. Громадяни України та їх об'єднання, іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, беруть участь у мирних масових заходах та акціях добровільно. Доступ на такі заходи та акції, присутність на них є вільними. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у проведенні мирних масових заходів та акцій в Україні.   -231- Чубаров Р.А.
Стаття 16 (нова стаття 18) в частинах першій та другій вилучити слова: "України", "іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах", "та їх об"єднання".  
Враховано   Громадяни беруть участь у мирних заходах та акціях добровільно. Доступ на такі заходи та акції, присутність на них є вільними. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у проведенні мирних заходів та акцій в Україні.  
108. Забороняється брати плату з громадян, іноземців, осіб без громадянства, що перебувають на Україні на законних підставах, за доступ на мирні масові заходи та акції і присутність на них, платити ім за перебування на таких заходах та акціях у ролі слухача чи глядача, або заохочувати їх іншими засобами. Це не виключає їх права вносити добровільні пожертвування.   -232- Беспалий Б.Я.
Стаття 16, частина друга. Вилучити слова "у ролі слухача чи глядача".  
Враховано   Забороняється брати плату з громадян за участь у мирних заходах та акціях і присутність на них, платити їм за перебування на таких заходах та акціях або заохочувати їх іншими засобами. Це не виключає права громадян вносити добровільні пожертвування на проведення мирних заходів та акцій.  
    -233- Удовенко Г.Й.
Стаття 16 (нова стаття 18), частина друга. Після слова "права" записати слово "громадян" та додати слова "на проведення мирних заходів, акцій".  
Враховано    
109. Стаття 17. Право на вільне одержання та поширення інформації про мирні масові заходи та акції.      Стаття 19. Право на вільне одержання та поширення інформації про мирні заходи та акції  
110. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, представники засобів масової інформації мають право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про мирні масові заходи та акції усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір) у межах чинного законодавства України.   -234- Губський Б.В.
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Під час проведення масових заходів та акцій присутні на них громадяни України, іноземці, особи без громадянства, в тому числі представники засобів масової інформації, мають право вільно, але не заважаючи проведенню мирних заходів та акцій, здійснювати теле- та відео- зйомки подій та звукозапис виступів, що там відбуваються. Відмова організаторів мирних масових заходів та акцій у праві представникам засобів масової інформації бути присутнім та таких акціях тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України."  
Враховано частково   Громадяни, представники засобів масової інформації мають право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про мирні заходи та акції усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір) у порядку, передбаченому законами України. . Представники засобів масової інформації мають право вільно, але не заважаючи проведенню мирних заходів та акцій, здійснювати теле- та відео- зйомки подій та звукозапис виступів, що там відбуваються, брати інтерв'ю, ставити запитання, збирати інформацію для опублікування у порядку, передбаченому законами України.  
    -235- Чубаров Р.А.
Стаття 17 (нова стаття 19 вилучити слова: "України", "іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах". Замість слів "у межах чинних законів України" записати слова "у порядку, передбаченому законами України".  
Враховано    
    -236- Удовенко Г.Й.
Стаття 17 (нова стаття 19). Доповнити частиною в редакції: "Представники засобів масової інформації мають право вільно, але не заважаючи проведенню мирних заходів та акцій, здійснювати теле- та відео- зйомки подій та звукозапис виступів, що там відбуваються, брати інтерв'ю, задавати питання, збирати інформацію для опублікування у порядку, передбаченому законами України".  
Враховано    
111. Стаття 18. Відповідальність за порушення порядку організації та проведення мирних масових заходів та акцій.   -237- Беспалий Б.Я.
Стаття 18. Назву статті викласти у редакції "Відповідальність за порушення вимог цього Закону".  
Враховано   Стаття 20. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
112. Посадові і службові особи, громадяни України, їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, які винні в порушенні цього Закону несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.   -238- Чубаров Р.А.
Стаття 18 (нова стаття 20) вилучити слова: "України", "іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах". Замість слів "з чинним законодавством" записати слова "у порядку, передбаченому законами України".  
Враховано   Посадові особи, громадяни, їх об'єднання за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законами України.  
    -239- Беспалий Б.Я.
Удовенко Г.Й.
Стаття 18. Вилучити слова "і службові"; слова "які винні в порушенні" замінити словами "за порушення вимог", слова "чинним законодавством України" замінити словом "законами".  
Враховано    
113. Стаття 19. Відшкодування матеріальних збитків.   -240- Таран В.В.
Статтю 19 вилучити.  
Враховано    
114. Матеріальні збитки, нанесені громадянам, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності під час проведення мирних масових заходів та акцій їх учасниками, підлягають відшкодуванню винними особами у відповідності з чинним законодавством України.       
115. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.      Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
116. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -241- Удовенко Г.Й.
Прикінцеві положення подати в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.  
117. Кабінет Міністрів України зобов'язаний протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього Закону:   -242- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення, частина друга. Слова "цього Закону" замінити словами "цим Законом".  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:  
118. 1. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні".      підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
119. 2. Прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, забезпечивши при цьому перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними та місцевими виконавчими органами державної влади і місцевого самоврядування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -243- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення, частина друга. Пункт 2 замінити таким текстом: "2. Прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону. 3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону. 4. Забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано частково   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.