Кількість абзаців - 58 Таблиця поправок


Про особисте селянське господарство (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Проект Закон України  
1. Про особисте селянське господарство   -1- Беспалий Б.Я.
Відреагувати текст закону таким чином, щоб зняти дужки, що породжує неоднозначність у тлумаченні Закону.  
Враховано редакційно   Про особисте селянське господарство  
2. Цей Закон визначає організаційні, економічні, соціальні та правові засади ведення особистого селянського господарства.      Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади ведення особистого селянського господарства.  
3. Стаття 1. Поняття особистого селянського господарства      Стаття 1. Поняття особистого селянського господарства  
4. Особисте селянське господарство - це форма діяльності фізичної особи, що проводиться нею особисто або разом із членами її сім'ї (подружжя, їх батьки та діти, які досягли 14-річного віку), які ведуть господарство без створення юридичної особи на землях, переданих у власність або наданих у користування громадянам для цих цілей відповідно до законодавства, та з використанням майна, набутого в установленому законодавством порядку, з метою задоволення особистих потреб, шляхом виробництва, переробки та споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків.   -2- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 1 викласти в наступній редакції: "Особисте селянське господарство - це тип сільськогосподарського підприємства, заснованого фізичною особою особисто або із членами сім'ї з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки та споживання продукції, реалізації її надлишків".  
Враховано редакційно   Особисте селянське господарство - це господарська діяльність без створення юридичної особи, яка проводиться фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Члени особистого селянського господарства здійснюють діяльність на свій розсуд і власний ризик у межах встановленого правового господарського порядку, дотримуючись вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів України. Діяльність із ведення особистого селянського господарства не відноситься до підприємницької діяльності. Стаття 2. Законодавство, що регулює відносини, пов'язані з веденням особистого селянського господарства Відносини, пов'язані з веденням особистого селянського господарства, регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -3- Поліщук К.А.
Абзац 1 статті 1 викласти в такій редакції: "Особисте селянське господарство - це форма діяльності фізичної особи, що проводиться нею індивідуально або разом із членами її сім'ї (чоловік або дружина, їх батьки та діти, інші родичі, що об'єдналися для ведення господарства на основі спільної сумісної або спільної часткової власності) без створення юридичної особи…", далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -4- Гайдош І.Ф.
Сятиня М.Л.
Ющенко В.А.
Литвин В.М.
Ващук К.Т.
Миримський Л.Ю.
Частину першу статті 1 викласти у наступній редакції: "Особисте селянське господарство - це господарський комплекс (або господарство), ведення якого здійснює фізична особа, що проводиться нею особисто або разом із членами її сім'ї (подружжя, їх батьки та діти, які досягли 14-річного віку), які ведуть господарство без створення юридичної особи на землях, переданих у власність або наданих у користування фізичним особам для цих цілей відповідно до законодавства, та з використанням майна, набутого в установленому законодавством порядку, з метою задоволення особистих потреб, шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків, та надання послуг з використанням майна, яке належить особистому селянському господарству".  
Враховано редакційно    
    -5- Ващук К.Т.
Статтю 1 "Поняття особистого селянського господарства" доповнити такими частинами: "Особисте селянське господарство не є суб'єктом підприємницької діяльності. Особисте селянське господарство може бути розширене без створення юридичної особи за рахунок земельних ділянок членів господарства, отриманих ними на основі земельних часток (паїв); майна членів господарства, отриманого ними на основі майнових паїв; отримання земельних ділянок у спадщину за цивільно-правовими угодами відповідно до законодавства України. Члени особистого селянського господарства ведуть його на свій розсуд і власний ризик".  
Враховано редакційно    
    -6- Гайдош І.Ф.
Сятиня М.Л.
Ющенко В.А.
Томич І.Ф.
Литвин В.М.
Миримський Л.Ю.
Статтю 1 доповнити частиною 2 наступного змісту: "Діяльність по веденню особистого селянського господарства не відноситься до підприємницької діяльності".  
Враховано    
    -7- Томич І.Ф.
У частині першій статті 1 після слів "реалізації її надлишків" додати слова "та надання послуг з використанням майна, яке належить особистому селянському господарству, в тому числі у сфері сільського зеленого туризму".  
Враховано    
    -8- Лещенко В.О.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття . Регулювання відносин, пов'язаних з веденням особистого селянського господарства Відносини, пов'язані з веденням особистого селянського господарства регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України".  
Враховано    
    -9- Кирильчук Є.І.
Доповнити законопроект статтею наступного змісту: "Стаття_. Законодавство про особисте селянське господарство Законодавство про особисте селянське господарство складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, цього Закону та інших законів України".  
Враховано    
5. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
6. 1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з веденням особистого селянського господарства, і поширюється на громадян, яким передано у власність або надано для цієї мети у користування земельні ділянки відповідно до земельного законодавства.   -10- Франчук І.А.
Пункт 1 статті 2 доповнити наступним реченням: "Дія цього Закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, яким передано для користування земельні ділянки на умовах оренди для ведення особистого селянського господарства".  
Враховано редакційно   Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб, яким передано у власність або оренду земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства в установленому законодавством порядку.  
7. 2. Дія цього Закону не поширюється на громадян, яким надано земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби або які використовують земельні ділянки понад норму, визначену цим Законом.   -11- Лещенко В.О.
Частину 2 статті 2 виключити.  
Враховано    
8. Стаття 3. Облік особистих селянських господарств      Стаття 4. Облік особистих селянських господарств  
9. Особисті селянські господарства підлягають обліку.      Особисті селянські господарства підлягають обліку.  
10. Облік особистих селянських господарств здійснюється сільськими, селищними, міськими радами за місцем розташування земельної ділянки в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з питань статистики.      Облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики.  
11. Стаття 4. Земельні ділянки особистого селянського господарства   -12- Лещенко В.О.
Назву статті 4 викласти у такій редакції: "Земельні ділянки громадян, які ведуть особисте селянське господарство".  
Враховано редакційно   Стаття 5. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства  
12. 1. Для ведення особистого селянського господарства використовуються земельні ділянки розміром не більше двох гектарів, передані у власність або надані у користування на умовах оренди громадянам, та приєднані ним безоплатно в установленому законом порядку в результаті отримання в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), у тому числі шляхом їх успадкування членами особистих селянських господарств.   -13- Кирильчук Є.І.
Статтю 4 проекту викласти в наступній редакції: "1. Для ведення особистого селянського господарства використовуються земельні ділянки розміром до двох гектарів, але не менше земельної частки (паю), отриманої в установленому законом порядку. 2. До особистого селянського господарства може бути приєднана земельна ділянка (пай), передана у власність шляхом успадкування членами родини або ділянка, надана у користування на умовах оренди". Пункт 2 проекту відповідно вважати пунктом 3.  
Враховано   Для ведення особистого селянського господарства фізичні особи використовують земельні ділянки розміром не більше двох гектарів, передані їм у власність або оренду в порядку, встановленому законом. Розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого селянського господарства відповідно до закону.  
    -14- Франчук І.А.
У пункті 1 статті 4 після слів "передані у власність" доповнити словами "отримані громадянами завдяки даруванню".  
Відхилено    
    -15- Поліщук К.А.
Пункт 1 статті 4 викласти у такій редакції: "Для ведення особистого селянського господарства використовуються земельні ділянки, передані у власність або надані у користування громадянам на умовах оренди - розміром не більше двох гектарів та приєднані ними безоплатно в установленому чинним законодавством порядку шляхом отримання в натурі…", далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -16- Лещенко В.О.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції: "Для ведення особистого селянського господарства фізичні особи використовують земельні ділянки розміром не більше двох гектарів, передані їм у власність або оренду. Розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та успадкування земельної ділянки членами особистого селянського господарства відповідно до закону".  
Враховано    
13. 2. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства можуть перебувати у приватній власності однієї особи, спільній частковій власності членів особистого селянського господарства, спільній сумісній власності подружжя.   -17- Кирильчук Є.І.
Пункт 2 викласти в такій редакції: "3. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства можуть перебувати у приватній власності однієї особи, спільній частковій власності членів особистого селянського господарства, спільній сумісній власності подружжя. Розмір такого особистого селянського господарства не повинен перевищувати суми земельних часток (паїв) подружжя, сім'ї". Пункти 3,4 вважати пунктами 4,5.  
Враховано частково   Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю членів особистого селянського господарства відповідно до закону.  
14. 3. Земельні ділянки, отримані членами господарства на основі земельних часток (паїв) та приєднані за їх бажанням до особистого селянського господарства, належать кожному з них на праві приватної власності.       
15. 4. Громадяни, які мають право на земельну частку (пай), у разі прийняття ними рішення про об'єднання своїх земельних ділянок для спільного ведення особистого селянського господарства можуть отримати належні їм земельні ділянки єдиним масивом у спільну часткову власність з визначенням частки кожного з них. При цьому кожен з них має право безперешкодного виходу із складу особистого селянського господарства з виділенням його земельної ділянки в натурі.   -18- Лещенко В.О.
Доповнити статтю 4 новою частиною такого змісту: "Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі 0,6 гектара в межах населеного пункту, мають право на безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в межах граничних норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України".  
Враховано   Членам особистого селянського господарства земельні частки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність (подружжя) відповідно до закону. У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості). Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 Земельного кодексу України для ведення особистого селянського господарства.  
16. Стаття 5. Майно особистого селянського господарства   -19- Лещенко В.О.
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства ".  
Враховано   Стаття 6. Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства  
17. 1. До майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать житлові будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар, транспортні засоби, домашня худоба і птиця, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому законодавством порядку.   -20- Франчук І.А.
Пункт 1 статті 5 після слів "домашня худоба" доповнити словами "домашні тварини (кролі, ондатри, нутрії…)" і далі за текстом. Слова "багаторічні насадження" замінити словами "сільськогосподарські рослини, фруктові дерева та чагарники".  
Відхилено   До майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать жилі будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські тварини, птиця, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому законодавством порядку.  
18. 2. Майно особистого селянського господарства може перебувати у приватній власності однієї особи, спільній частковій власності його членів чи у спільній сумісній власності подружжя.      Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, може бути власністю однієї особи, спільною частковою або спільною сумісною власністю його членів відповідно до закону.  
19. 3. Майно, набуте в результаті ведення особистого селянського господарства, може бути власністю однієї особи, спільною частковою власністю його членів, спільною сумісною власністю подружжя відповідно до законодавства або письмової угоди між ними.       
20. 4. Звернення стягнення на майно члена особистого селянського господарства допускається лише на підставі рішень суду.   -21- Кирильчук Є.І.
Доповнити проект статтею: "Стаття 5-1. Уповноважена особа (керівник) особистого селянського господарства Уповноваженою особою (керівником) може бути будь-який дієздатний член особистого селянського господарства, який досяг 18 років, і на це дали згоду інші члени даного господарства. Особисте селянське господарство може набути (за бажанням) статус юридичної особи шляхом його реєстрації відповідно до чинного законодавства".  
Враховано частково в ст.7  Звернення стягнення на майно члена особистого селянського господарства допускається лише на підставі рішень суду.  
21. Стаття 6. Права та обов'язки особистого селянського господарства   -22- Лещенко В.О.
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Права та обов'язки громадян, які ведуть особисте селянське господарство".  
Враховано   Стаття 7. Права та обов'язки членів особистого селянського господарства  
22. 1. Особисте селянське господарство має право:   -23- Лещенко В.О.
Частину першу статті 6 розпочати такими словами: "Громадяни, які ведуть особисте селянське господарство мають право:".  
Враховано   Члени особистого селянського господарства мають право: самостійно господарювати на землі;  
    -24- Александровська А.О.
У статті 6 пункті 1 після слів "Особисте селянське господарство" доповнити словами "в особі його представників".  
Враховано редакційно    
23. через уповноважену особу укладати будь-які угоди, що не суперечать законодавству. Уповноваженою особою може бути дієздатний член особистого селянського господарства, який досяг 18 років;   -25- Лещенко В.О.
Абзац 1 частини першої статті 6 викласти у такій редакції: "укладати будь-які угоди, що не суперечать законодавству;" і далі за текстом.  
Враховано   укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що не суперечать законодавству. Уповноваженою особою може бути дієздатний член особистого селянського господарства, який досяг 18 років;  
    -26- Кирильчук Є.І.
Абзац перший частини першої статті 6 викласти відповідно в наступній редакції: "особисте селянське господарство через уповноважену особу (керівника) має право укладати будь-які угоди, що не суперечать чинному законодавству".  
Враховано    
24. реалізовувати надлишки виробленої в особистому селянському господарстві продукції на ринках, заготівельним організаціям, іншим юридичним і фізичним особам;   -27- Кирильчук Є.І.
Абзац другий частини першої статті 6 викласти в наступній редакції: "реалізовувати надлишки виробленої в особистому селянському господарстві продукції, придбання необхідного господарського інвентарю, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та ін.".  
Враховано   реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках, а також заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам; самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва; відкривати рахунки в установах банків та отримувати кредити в установленому законодавством порядку; бути членами кредитної спілки та користуватися її послугами; отримувати в установленому законом порядку трудову пенсію, а також усі види соціальної державної допомоги та субсидії; надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства;  
    -28- Лещенко В.О.
Частину першу статті 6 доповнити новими абзацами такого змісту: "отримувати в установленому порядку трудову пенсію, всі види соціальної державної допомоги та субсидії; відкривати рахунки в установах банків; отримувати банківські кредити на комерційній основі; бути членами кредитної спілки та користуватися її послугами; самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва, у тому числі на договірних умовах".  
Враховано    
    -29- Гайдош І.Ф.
Сятиня М.Л.
Ющенко В.А.
Литвин В.М.
Ващук К.Т.
Томич І.Ф.
Миримський Л.Ю.
Після частини другої пункту 1 статті 6 "Особисте селянське господарство має право" доповнити новою частиною наступного змісту: "надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства".  
Враховано    
25. використовувати в установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф та ін.), лісові насадження, водні об'єкти тощо;   -30- Беспалий Б.Я.
У статті 6 частині першій абзаці 3 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно   використовувати в установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі відповідно до закону; на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;  
    -31- Кирильчук Є.І.
Абзаци третій частини першої статті 6 викласти в наступній редакції: "використовувати для власних потреб наявні на земельній ділянці будівельні матеріали (пісок, гравій, вапно тощо), торф'яні поклади, лісові насадження та інші об'єкти, які знаходяться на поверхневому шарі грунту".  
Враховано редакційно    
    -32- Александровська А.О.
У статті 6 пункті першому абзац третій вилучити.  
Відхилено    
26. розпоряджатися майном, у тому числі сільськогосподарською продукцією, продуктами її переробки, отриманими у результаті ведення особистого селянського господарства, якщо інше не передбачено письмовою угодою між членами особистого селянського господарства;   -33- Томич І.Ф.
Частину першу статті 6 доповнити абзацом такого змісту: "отримувати всі види дорадчих послуг".  
Враховано   вільно розпоряджатися належним майном, виробленою сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки; отримувати дорадчі послуги;  
27. брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників для отримання фінансової та бюджетної підтримки відповідно до цільових державних і регіональних програм.   -34- Беспалий Б.Я.
У статті 6 частині першій абзаці 5 текст "і регіональних" замінити текстом "регіональних і місцевих".  
Враховано частково   брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників для отримання фінансової та бюджетної підтримки відповідно до цільових загальнодержавних і реґіональних програм; об'єднуватися на добровільних засадах у виробничі товариства, асоціації, спілки з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів тощо відповідно до законодавства України; проводити в установленому законом порядку зовнішньоекономічну діяльність.  
    -35- Кирильчук Є.І.
Доповнити законопроект статтею наступного змісту: "Стаття_. Право громадян, що ведуть особисте селянське господарство на об'єднання З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів, громадяни, що ведуть особисте селянське господарство, мають право на добровільних засадах об'єднуватися у виробничі товариства, асоціації, спілки тощо відповідно до Конституції України, чинних законів України".  
Враховано редакційно    
    -36- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Законопроект доповнити статтею такого змісту: "Особисте селянське господарство може через державні органи вступати у ділові, виробничі контакти із зарубіжними сільськогосподарськими підприємствами (допомога, досвід, обмін продуктами, саджанцями, добривами тощо)".  
Враховано редакційно    
28. 2. Особисте селянське господарство зобов'язане:   -37- Лещенко В.О.
Частину другу статті 6 розпочати такими словами: "Особи, які ведуть особисте селянське господарство зобов'язані:" і далі за текстом.  
Враховано   Члени особистого селянського господарства зобов'язані:  
29. забезпечувати цільове, раціональне використання та охорону земель;      дотримуватися вимог земельного законодавства та законодавства про охорону довкілля;  
30. укладати угоди відповідно до законодавства;   -38- Беспалий Б.Я.
У статті 6 частині другій пункт 2, що починається словом "укладати", виключити.  
Враховано   забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;  
    -39- Поліщук К.А.
Абзац 2 пункту 2 статті 6 викласти у такій редакції: "дотримуватися законодавства".  
Враховано    
31. дотримуватися діючих нормативів щодо якості продукції, санітарних, екологічних та інших вимог законодавства.   -40- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити статтею такого змісту: "Особисте селянське господарство бере участь у розвитку в Україні "зеленого туризму" на засадах діючого законодавства та з організацією широкої державної пропаганди".  
Враховано частково в ст.1  дотримуватися діючих нормативів щодо якості продукції, санітарних, екологічних та інших вимог відповідно до законодавства; надавати сільським, селищним, міським радам необхідні дані щодо їх обліку.  
32. Законом можуть бути встановлені також інші права та обов'язки особистого селянського господарства.   -41- Лещенко В.О.
Абзац 5 частини другої статті 6 викласти у такій редакції: "Законом можуть бути встановлені інші права та обов'язки осіб, які ведуть особисте селянське господарство".  
Враховано   Законом можуть бути встановлені також інші права та обов'язки членів особистого селянського господарства.  
33. Стаття 7. Зайнятість членів особистих селянських господарств   -42- Александровська А.О.
Статтю 7 вилучити.  
Відхилено   Стаття 8. Зайнятість членів особистих селянських господарств  
34. Члени особистих селянських господарств належать до зайнятого населення у разі, коли робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід від ведення особистого селянського господарства дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Розрахунковий місячний дохід від ведення особистого селянського господарства визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -43- Поліщук К.А.
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Зайнятими вважаються особи працездатного віку, які відпрацювали у особистому селянському господарстві не менше 30 годин протягом обстежуваного тижня. Рівень зайнятості визначається на підставі матеріалів щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності".  
Відхилено   Члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Порядок визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського господарства встановлює Кабінет Міністрів України.  
    -44- Томич І.Ф.
У статті 7 після слів "розрахований місячний доход від ведення особистого селянського господарства" доповнити словами "на одного члена цього господарства".  
Враховано    
35. Стаття 8. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств      Стаття 9. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств Члени особистих селянських господарств підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню.  
36. 1. Пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств та сплата ними збору до Пенсійного фонду України здійснюється відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.      Загальнообов'язкове державне соціальне страхування членів особистих селянських господарств здійснюється в порядку, встановленому законом.  
37. 2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування членів особистих селянських господарств здійснюється в порядку, встановленому законодавством.   -45- Беспалий Б.Я.
У статті 8 частині другій наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств та сплата ними збору до Пенсійного фонду України здійснюється відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.  
38. 3. З метою встановлення права членів особистих селянських господарств на всі види соціальної державної допомоги та визначення розміру їх внесків до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування використовується розрахунковий місячний дохід від ведення особистого селянського господарства.   -46- Поліщук К.А.
Пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції: "З метою встановлення права членів особистих селянських господарств на всі види соціальної державної допомоги та визначення розміру їх внесків до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування за їх згоди визначається розрахунковий місячний доход від ведення особистого селянського господарства. Порядок визначення розрахункового місячного доходу від ведення особистого селянського господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -47- Александровська А.О.
У статті 8 вилучити пункт 3.  
Враховано    
39. 4. Надання соціальної допомоги особистим селянським господарствам та його членам здійснюється відповідно до законодавства.      Надання соціальної допомоги членам особистого селянського господарства здійснюється відповідно до закону.  
40. Стаття 9. Підтримка особистих селянських господарств      Стаття 10. Державна підтримка особистих селянських господарств  
41. 1. Підтримка особистих селянських господарств здійснюється відповідно до цільових державних і регіональних програм у порядку, визначеному законодавством.   -48- Беспалий Б.Я.
У статті 9 частині першій текст "і регіональних" замінити текстом "регіональних і місцевих".  
Враховано   Державна підтримка особистих селянських господарств здійснюється відповідно до цільових загальнодержавних і реґіональних програм за рахунок державного і місцевого бюджетів у порядку, встановленому законом.  
    -49- Александровська А.О.
У статті 9 пункт 1 викласти в наступній редакції: "1. Підтримка особистих селянських господарств здійснюється органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в межах місцевих та державного бюджетів відповідно до цільових державних і регіональних програм. Кабінет Міністрів України щороку передбачає на ці цілі в проекті Державного бюджету України відповідні кошти в межах загального обсягу видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики".  
Враховано частково    
42. Кабінет Міністрів України щороку передбачає на ці цілі в проекті Державного бюджету України відповідні кошти в межах загального обсягу видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.   -50- Беспалий Б.Я.
У статті 9 частину другу узгодити з Бюджетним кодексом України. У разі потреби передбачити внесення змін до нього.  
Враховано   Кабінет Міністрів України відповідно до цільових загальнодержавних програм щорічно передбачає в проекті Державного бюджету України відповідні кошти на підтримку особистих селянських господарств. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до місцевих програм щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку особистих селянських господарств.  
    -51- Лещенко В.О.
Абзац другий частини першої статті 9 викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів України відповідно до державних програм щорічно передбачає кошти в проекті Державного бюджету України на підтримку особистих селянських господарств. Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування відповідно до місцевих програм щорічно передбачають кошти в проекті місцевих бюджетів на підтримку особистих селянських господарств".  
Враховано    
43. 2. Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування сприяють:      Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють особистим селянським господарствам:  
44. організації в сільській місцевості кредитних спілок, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що надають особистим селянським господарствам послуги із заготівлі, зберігання, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, спільного використання технічних і транспортних засобів та соціально-побутового обслуговування, забезпечення кормами і молодняком худоби та птиці;   -52- Александровська А.О.
У статті 9 пункті 2 абзац перший викласти в наступній редакції: "організації в сільській місцевості кредитних спілок, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання особистим селянським господарствам послуг із заготівлі, зберігання, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, спільного використання технічних і транспортних засобів та соціально-побутового обслуговування, забезпечення кормами і молодняком худоби та птиці".  
Враховано   в організації у сільській місцевості кредитних спілок, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання послуг із заготівлі, зберігання, переробки та збуту сільськогосподарської продукції, спільного використання технічних і транспортних засобів та соціально-побутового обслуговування, забезпечення кормами і молодняком худоби та птиці;  
45. організації діяльності з надання особистим селянським господарствам інженерно-технічних, ветеринарних, агрономічних, зоотехнічних та інших послуг, а також послуг із забезпечення сортовим насінням, садивним матеріалом, племінною та продуктивною худобою, гібридами та кросами птиці, сільськогосподарською технікою та обладнанням;   -53- Кирильчук Є.І.
Пункт 2 статті 9 доповнити наступним реченням: "сприяють особистим селянським господарствам у виділенні земельних ділянок єдиним масивом".  
Враховано   в організації діяльності з надання інженерно-технічних, ветеринарних, агрономічних, зоотехнічних та інших послуг, а також послуг із забезпечення сортовим насінням, садивним матеріалом, племінною та продуктивною худобою, гібридами та кросами птиці, сільськогосподарською технікою та обладнанням; у виділенні земельних ділянок єдиним масивом;  
46. забезпеченню кредитами для будівництва житла, виробничих приміщень, придбання сільськогосподарської техніки та обладнання.   -54- Гайдош І.Ф.
Сятиня М.Л.
Ющенко В.А.
Литвин В.М.
Ващук К.Т.
Миримський Л.Ю.
Пункт 2 статті 9 "Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування сприяють:" доповнити новою четвертою частиною наступного змісту: "організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки осіб зайнятих у особистих селянських господарствах".  
Враховано   в отриманні кредитів для будівництва житла, господарських будівель і споруд, придбання сільськогосподарської техніки та обладнання; в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства.  
    -55- Томич І.Ф.
Частину другу статті 9 доповнити абзацом такого змісту: "організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства".  
Враховано    
47. Стаття 10. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо особистих селянських господарств   -56- Беспалий Б.Я.
Назву статті 10 викласти у редакції: "Відповідальність за незаконне втручання у ведення особистого селянського господарства".  
Враховано редакційно в ст.13   
48. 1. Втручання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у діяльність громадян у частині ведення особистого селянського господарства не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.   -57- Лещенко В.О.
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Відповідальність за порушення Закону про особисте селянське господарство Особи, винні в порушенні положень цього Закону несуть відповідальності згідно із законами України".  
Враховано в ст.13   
49. 2. Посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за нанесену своїми діями або бездіяльністю шкоду громадянам у частині ведення особистого селянського господарства несуть відповідальність згідно із законодавством.   -58- Беспалий Б.Я.
У статті 10 частині другій наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано в ст.13   
50. Стаття 11. Підстави та порядок припинення ведення особистого селянського господарства      Стаття 11. Припинення ведення особистого селянського господарства  
51. Підставами для припинення ведення особистого селянського господарства є:   -59- Беспалий Б.Я.
У статті 11 частині першій нумерацію пунктів - а), б), в) … замінити цифровою - 1), 2), 3) …  
Враховано редакційно   Ведення особистого селянського господарства припиняється в разі:  
52. а) добровільна відмова всіх власників від права на земельні ділянки;       
53. б) смерть власників земельних ділянок за відсутності спадкоємців;      рішення членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності; якщо не залишилось жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення;  
54. в) припинення права користування земельними ділянками або примусове припинення права власності на земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України.      припинення прав на земельну ділянку згідно із Земельним кодексом України.  
55. У разі припинення ведення особистого селянського господарства сільська, селищна, міська рада за місцем розташування земельної ділянки вилучає його з обліку особистих селянських господарств.   -60- Лещенко В.О.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття . Вирішення спорів щодо ведення особистого селянського господарства Спори щодо ведення особистого селянського господарства можуть вирішуватись органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади або судом".  
Враховано   У разі припинення ведення особистого селянського господарства сільська, селищна, міська рада за місцем розташування земельної ділянки, наданої для цих цілей, вилучає його з обліку особистих селянських господарств. Стаття 12. Вирішення спорів щодо ведення особистого селянського господарства Спори щодо ведення особистого селянського господарства можуть вирішуватись органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом або в суді. Стаття 13. Відповідальність за порушення Закону про особисте селянське господарство Особи, винні в порушенні положень цього Закону, несуть відповідальність згідно із законами України.  
56. Стаття 12. Прикінцеві положення      Стаття 14. Прикінцеві положення  
57. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -61- Ващук К.Т.
Статтю 12 Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "Стаття 12. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після опублікування цього Закону: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін та доповнень до діючих законодавчих актів, що випливають з цього Закону; затвердити методику визначення розрахункового доходу від ведення особистого селянського господарства з урахуванням регіональних умов; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; затвердити порядок визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського господарства з урахуванням реґіональних умов; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.