Кількість абзаців - 656 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про податок з доходів фізичних осіб'' (Третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. "Про податок з доходів фізичних осіб"      "Про податок з доходів фізичних осіб"  
2. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
4. 1.1. Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), або за його дорученням - будь-якою третьою особою, якщо такий дохід не є заробітною платою (прирівняними до неї виплатами чи відшкодуваннями) або іншими виплатами та винагородами, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв"язку з відносинами трудового найму згідно із законом, чи за цивільно-правовими угодами, укладеними таким платником податку";      1.1 Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його роботодавцем (самозайнятою особою), або за його дорученням - будь-якою третьою особою, якщо такий дохід не є заробітною платою (іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами) (далі - заробітна плата) або іншими виплатами та винагородами, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв"язку з відносинами трудового найму згідно із законом, чи за цивільно-правовими угодами, укладеними таким платником податку";  
5. Надання платнику податку додаткових благ третьою особою від імені та/або за дорученням працедавця (самозайнятої особи) чи за його рахунок, прирівнюється до надання таких додаткових благ таким працедавцем (самозайнятою особою).   -1- Терьохін С.А.
Слово "Надання" замінити на слова "Виплата (надання)" і далі за текстом.  
Враховано   Виплата (надання) платнику податку додаткових благ третьою особою від імені та/або за дорученням роботодавця (самозайнятої особи) чи за його рахунок, прирівнюється до надання таких додаткових благ таким роботодавцем (самозайнятою особою).  
    -2- Довгий Т.О.
У першому та другому абзацах підпункту 1.1 статті 1, а також далі за текстом замінити слово „працедавець" у відповідних відмінках словом „роботодавець" (абзаци першій та другій пункту 1.6, пункт 1.15, абзац „б" підпункту 4.2.4, абзац „д" частини першої та частини третьої підпункту 4.2.9, підпункт 4.3.7, абзаци перший та другій підпункту 4.3.14, абзац першій підпункту 4.3.19, абзац „б" підпункту 4.3.20, абзац першій підпункту 6.3.2, абзац „б" частини першої підпункту 8.11.1, абзац другий підпункту 8.1.14, пункт 15.2, пункт 16.1, абзац „а" пункту 16.2, абзац „б" пункту 18.5).  
Відхилено - роботодавець є калькою з іншої мови   
6. 1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріальних і нематеріальних цінностей, цінних паперів, інших об'єктів матеріальної та нематеріальної власності, що мають вартість, одержані платником податку у власність протягом оподатковуваного періоду як з джерел на території України, так і з іноземних джерел.   -3- Кальніченко І.В.
У абзаці першому пункту 1.2 слова "інших об'єктів матеріальної та нематеріальної власності, що мають вартість" виключити.  
Відхилено   1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або набутих незаконним шляхом у випадках, визначених підпунктом 4.2.16 статті 4 цього Закону протягом оподатковуваного періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.  
    -4- пункт 1.2 викласти у такій редакції: "1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або набутих незаконним шляхом у випадках, визначених підпунктом 4.2.16 статті 4 цього Закону протягом оподатковуваного періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.  Враховано    
    -5- Цушко В.П.
У абзаці першому пункту 1.2 статті 1: слова "оподатковуваного періоду" замінити словами "звітного податкового періоду", після слів "мають вартість" доповнити словами "або вартість яких може бути визначена".  
Відхилено    
7. До доходів платника податку також включаються суми коштів, які надходять іншим особам, якщо здійснення будь-яких видаткових операцій з такими коштами обумовлюється нормами договору або довіреності одержанням попередньої згоди такого платника податку.   -6- Абзац другий пункту 1.2 викласти у редакції: "З метою оподаткування до доходів платника податку також включаються: звичайна вартість майна, яке передається платником податку за довіреністю іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачають право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його в інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя у межах дольової або спільної сумісної власності. Якщо повірений повертає кошти, отримані внаслідок такого продажу (відчуження) довірителю протягом звітного періоду, в якому таке майно було передано, то такий повірений не включає суму таких коштів до складу свого оподатковуваного доходу; сума коштів або вартість майна, у тому числі цінних паперів, які надходять у власність юридичної особи, якщо згідно з довіреністю, наданою такою юридичною особою або її засновниками платнику податку, будь-які активні (видаткові) операції з такими коштами або майном здійснюються виключно за рішенням такого платника податку чи за його передорученням (окремою довіреністю) третьою особою"  Враховано   З метою оподаткування до доходів платника податку також включаються: звичайна вартість майна, яке передається платником податку за довіреністю іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачають право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його в інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя у межах дольової або спільної сумісної власності. Якщо повірений повертає кошти, отримані внаслідок такого продажу (відчуження) довірителю протягом звітного періоду, в якому таке майно було передано, то такий повірений не включає суму таких коштів до складу свого оподатковуваного доходу; сума коштів або вартість майна, у тому числі цінних паперів, які надходять у власність юридичної особи, якщо згідно з довіреністю, наданою такою юридичною особою або її засновниками платнику податку, будь-які активні (видаткові) операції з такими коштами або майном здійснюються виключно за рішенням такого платника податку чи за його передорученням (окремою довіреністю) третьою особою.  
    -7- Цушко В.П.
У абзаці другому пункту 1.2 статті 1 незрозуміло про які доходи, які надходять іншим особам, йдеться. Цю норму вилучити, оскільки вона ставить під питання можливість довірчого (трастового) менеджменту і розпорядження фондами чи рахунками осіб.  
Відхилено    
8. 1.3. Доходи з джерелом походження з України - будь-які доходи, одержані платником податку від будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді:      1.3. Доходи з джерелом їх походження з України - будь-які доходи, одержані платником податку від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно:  
9. а) процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями, випущеними (емітованими) резидентом;      а) процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями, випущеними (емітованими) резидентом;  
10. б) дивідендів, сплачених резидентом - емітентом корпоративних прав;      б) дивідендів, сплачених резидентом - емітентом корпоративних прав;  
11. в) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах;      в) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах;  
12. г) доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, отриманих від резидента;      г) доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, отриманих від резидента;  
13. д) доходів у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат та компенсацій), отриманих від здійснення трудової діяльності на території України, незалежно від резидентського статусу особи, що виплачує (надає) такі доходи;   -8- П. 1.3 абзац "д" викласти у редакції: "д) доходів у вигляді заробітної плати, інших прирівняних до неї виплат та відшкодувань, нарахованої внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також заробітної плати, нарахованої особі, що перебуває у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України";  Враховано   д) доходів у вигляді заробітної плати (інших заохочувальних та компенсаційних виплат), нарахованої внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також заробітної плати, нарахованої особі, що перебуває у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України.  
14. е) доходів від надання в оренду (лізинг):      е) доходів від надання в оренду (лізинг):  
15. нерухомого майна, розташованого на території України;   -9- Другий абзац п.п "е" п. 1.4 викласти у редакції: "нерухомості, розташованої на території України";  Враховано   нерухомості, розташованої на території України  
16. рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від резидентського статусу орендодавця;      рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від того чи є орендодавець резидентом чи нерезидентом;  
17. є) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України; доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни власника (продажу об"єкту рухомого майна) підлягає державній реєстрації чи нотаріальному посвідченню згідно із законодавством України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України;   -10- Цушко В.П.
У підпунті "є" пункту 1.3 статті 1 слова "від продажу нерухомого майна, розташованого на території України" вилучити; після слів "доходів від продажу рухомого майна" доповнити словами " (крім транспортних засобів)".  
Відхилено   є) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України; доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни власника (продажу об"єкту рухомого майна) підлягає державній реєстрації чи нотаріальному посвідченню згідно із законодавством України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України; ж) доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни власника (продажу об"єкту рухомого майна) підлягає державній реєстрації чи нотаріальному посвідченню згідно із законом України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України;  
    -11- Абзац "ж" п. 1.3 виключити.  Враховано    
    -12- Довгий Т.О.
Абзац „є" пункту 1.3 статті 1 виключити. Абзац „ж" вважати абзацом „е" і, відповідно, змінити подальше позначення абзаців.  
Враховано    
18. ж) доходів від ведення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності на території України.      з) доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України.  
19. з) доходів, що сплачуються (надаються) резидентами як:      и) доходів, що виплачуються (надаються) резидентами у вигляді:  
20. виграші і призи, у тому числі у лотерею;      виграшів і призів, у тому числі у лотерею (крім державної);  
21. благодійна допомога, подарунки;   -13- Цушко В.П.
У частині третій абзацу "з" пункту 1.3 статті 1 слова "благодійна допомога" вилучити.  
Немає висновку   благодійної допомоги, подарунків;  
22. и) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи розташовані або джерело їх виплати знаходиться на території України;   -14- Довгий Т.О.
Абзац „и" пункту 1.3 статті 1 виключити.  
Відхилено   і) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи або джерело їх виплати знаходяться на території України;  
23. 1.4. Іноземні доходи - доходи, які не мають джерел їх походження з території України.      1.4 Іноземні доходи - доходи, одержані поза межамиУкраїни.  
24. 1.5. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше 5 повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним чи присадибної ділянки) у заставу. Правила надання та погашення іпотечного житлового кредиту визначаються Національним банком України.   -15- Останнє речення п.1.5 викласти у редакції: "Правила надання та погашення іпотечного житлового кредиту визначаються Національним банком України"  Враховано   1.5 Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше 5 повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним чи присадибної ділянки) у заставу. Правила надання та погашення іпотечного житлового кредиту визначаються Національним банком України. 1.6. Загальний оподатковуваний дохід - будь-які доходи, які підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нараховані (виплачені) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті), доходів, які підлягають оподаткуванню у складі загального річного оподатковуваного доходу, а також доходів, які оподатковуються за наслідками інших податкових періодів, визначених цим Законом. Загальний оподатковуваний дохід поділяється на загальний місячний оподатковуваний дохід та загальний річний оподатковуваний дохід, відповідно до звітного податкового періоду, за наслідками якого вони підлягають оподаткуванню. 1.7. Звітний податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня звітного місяця або року та закінчується останнім календарним днем такого місяця або року. Якщо фізична особа уперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів. Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безісно відсутнім або втрачає статус резидента (за відсутності податкових зобов"язань як нерезидента за цим Законом), останнім податковим періодом ввжається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає така смерть, винесення такого судового рішення чи втрата статусу резидента. Норми цього пункту застосовуються також до інших календарних періодів, встановлених цим Законом для оподаткування окремих видів доходів.  
    -16- Увести пункт 1.6 такого змісту: "1.6. Загальний оподатковуваний дохід - будь-які доходи, які підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нараховані на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті), доходів, які підлягають оподаткуванню у складі загального річного оподатковуваного доходу, а також доходів, які оподатковуються за наслідками інших податкових періодів, визначених цим Законом. Загальний оподатковуваний дохід поділяється на загальний місячний оподатковуваний дохід та загальний річний оподатковуваний дохід, відповідно до звітного податкового періоду, за наслідками якого вони підлягають оподаткуванню";  Враховано    
    -17- Увести пункт 1.7 такого змісту: "1.7. Звітний податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня звітного місяця або року та закінчується останнім календарним днем такого місяця або року. Якщо фізична особа уперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів. Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безісно відсутнім або втрачає статус резидента (за відсутності податкових зобов"язань як нерезидента за цим Законом), останнім податковим періодом ввжається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає така смерть, винесення такого судового рішення чи втрата статусу резидента. Норми цього пункту застосовуються також до інших календарних періодів, встановлених цим Законом для оподаткування окремих видів доходів". Відповідним чином змінити нумерацію цієї статті;  Враховано    
25. 1.6. Наймана особа - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) згідно із законом. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов"язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем.   -18- П. 1.6 викласти у редакції: "пункт 1.6 викласти у такій редакції: "1.6. Наймана особа: а) фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов"язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем. Не вважається найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди; б) фізична особа, яка зареєструвалася як суб"єкт підприємницької діяльності та надає послуги іншій особі (виконує роботи на її користь) в межах цивільно-правового договору, прирівнюється до найманої особи з відповідним оподаткуванням отриманих нею доходів як заробітної плати, якщо умови такого цивільно-правового договору передбачають: надання таких послуг (робіт) на постійній та регулярній основі протягом більш ніж одного місячного податкового періоду та/або отримання (понесення) усіх видів вигод, винагород та всіх ризиків, пов"язаних з таким наданням або ненаданням, такою іншою особою-замовником послуг (робіт)".  Враховано   1.8. Наймана особа: а) фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов"язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем. Не вважається найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди; б) фізична особа, яка зареєструвалася як суб"єкт підприємницької діяльності та надає послуги іншій особі (виконує роботи на її користь) в межах цивільно-правового договору, прирівнюється до найманої особи з відповідним оподаткуванням отриманих нею доходів як заробітної плати, якщо умови такого цивільно-правового договору передбачають надання таких послуг (робіт) на постійній та регулярній основі протягом більш ніж одного місячного податкового періоду та/або отримання усіх видів вигод, винагород та понесення всіх ризиків, пов"язаних з таким наданням або ненаданням, такою іншою особою-замовником послуг (робіт). Не вважається з метою оподаткування найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди.  
    -19- Матвієнков С.А.
Перше речення першого абзацу доповнити словами: „... з обов'язковою наявністю трудової книжки".  
Відхилено    
26. Не вважається найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди.   -20- Другий абзац п. 1.6 викласти у такій редакції: "Не вважається з метою оподаткування найманою фізична особа, яка передоручає виконання зазначеної трудової функції третім особам як за згодою її працедавця так і без такої згоди";  Враховано    
    -21- Цушко В.П.
Абзац другий пункту 1.6 статті 1 вилучити, оскільки будь-який найманий робітник може передати свої функції будь-кому і всі вони втратять статус "наймана особа".  
Відхилено    
27. 1.7. Незалежна професійна діяльність - участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб, інша подібна діяльність, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками;   -22- Пункт 1.7 викласти у такій редакції: "1.9. Незалежна професійна діяльність - участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, інша подібна діяльність, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб"єктом підприємницької діяльності, який згідно з підпунктом "б" підпункту 1.8 цієї статті прирівнюється до найманої особи";  Враховано   1.9. Незалежна професійна діяльність - участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, інша подібна діяльність, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб"єктом підприємницької діяльності, який згідно з підпунктом "б" підпункту 1.8 цієї статті прирівнюється до найманої особи  
28. 1.8. Нерухоме майно (нерухомість) - об'єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без утрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля.      1.10. Нерухоме майно (нерухомість) - об'єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без утрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля.  
29. 1.8.1. Нерухомість, відмінна від землі, поділяється на будівлі та споруди:   -23- Цушко В.П.
Підпункт 1.8.1 пункту 1.8 статті 1 викласти у такій редакції: "До вартості нерухомості у вигляді землі включається також вартість будь-яких її капітальних поліпшень, у тому числі її планування, іригація, осушення, а також дороги (шляхи)". Зауваження: майже неможливо проконтролювати.  
Враховано   1.10.1. Нерухомість, відмінна від землі, поділяється на:  
    -24- Підпункти "а"-"б" підпункту 1.10.1 викласти у такій редакції: "а) будівлі, а саме приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями. Будівлі поділяються на будинки (включаючи готелі, мотелі, кемпінги та інші подібні об"єкти туристичної інфраструктури) , квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі; б) споруди, а саме об'єкти нерухомості, відмінні від будівель";  Враховано    
30. а) будівлями вважаються приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями. Будівлі поділяються на будинки, квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі";      а) будівлі, а саме приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями. Будівлі поділяються на будинки (включаючи готелі, мотелі, кемпінги та інші подібні об"єкти туристичної інфраструктури) , квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі;  
31. б) спорудами вважаються об'єкти нерухомості, відмінні від будівель.      б) споруди, а саме об'єкти нерухомості, відмінні від будівель.  
32. 1.8.2 До нерухомості у вигляді землі включаються також будь-які її капітальні поліпшення, у тому числі її планування, іригація, осушення, а також дороги (шляхи).   -25- Кальніченко І.В.
Підпункт 1.8.2 виключити, або викласти у такій редакції "До вартості нерухомості у вигляді землі включається також вартість будь-яких її капітальних поліпшень, у тому числі її планування, іригація, осушення, а також дороги (шляхи)."  
Враховано   1.10.2 До вартості нерухомості у вигляді землі включається також вартість будь-яких її капітальних поліпшень, у тому числі її планування, іригації, осушення, а також дороги (шляхи). 1.11. Особа - фізична особа або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), а також представництва юридичної особи.  
    -26- Увести пункт 1.11 такого змісту: "1.11. Особа - фізична особа або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також представництва)";  Враховано    
33. 1.9. Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів.   -27- Цушко В.П.
Пункт 1.9 статті 1 після слів "процентів" доповнити словами " (крім вкладів (депозитів) у банківських та інших фінансових установах)".  
Відхилено   1.12 Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів за договорами оперативної оренди.  
    -28- П. 1.9 доповнити словами "за договорами оперативної оренди".  Враховано    
34. 1.10. Податок, оподаткування, платник податку (у відповідних відмінках) - податок з доходів фізичних осіб; процедури, пов'язані з визначенням об'єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб; платник податку з доходів фізичних осіб.      1.13. Податок - податок з доходів фізичних осіб; оподаткування - порядок, пов'язаний з визначенням об'єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб; платник податку (у відповідних відмінках) - платник податку з доходів фізичних осіб.  
35. Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що виплачує оподатковувані доходи згідно з цим Законом.      Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що виплачує оподатковувані доходи згідно з цим Законом.  
36. 1.11. Податкова адреса фізичної особи - адреса, визначена згідно з положеннями статті__21 цього Закону.      1.14. Податкова адреса фізичної особи - місце постійно або переважного проживання платника податку, місце реєстрації платника податку, визначене згідно з законодавством.  
37. 1.12. Податковий агент - особа, що є будь-яким резидентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) або фізичною особою - суб"єктом підприємницької діяльності, а також нерезидентом чи його представництвом, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування уповноважені цим законом нараховувати податок з доходів платника податку, утримувати його та вносити до бюджету.   -29- П. 1.12 викласти у редакції: "1.15. Податковий агент - резидент-юридична особа, її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ (далі - резидент-юридична особа) або фізична особа чи представництво нерезидента, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов"язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, подавати відомості до податкових органів згідно законодавства, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа-суб"єкт підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, стосовно виплати заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат та компенсацій) таким іншим фізичним особам.".  Враховано   1.15. Податковий агент - резидент-юридична особа, її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ (далі - резидент-юридична особа) або фізична особа чи представництво нерезидента, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов"язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, подавати відомості до податкових органів згідно законодавства, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа-суб"єкт підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, стосовно виплати заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат та компенсацій) таким іншим фізичним особам.  
38. 1.13. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв"язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів України протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість), а також сума нарахованих податкових соціальних пільг, на які дозволяється зменшення суми його загального доходу, одержаного за наслідками такого року, у випадках, визначених цим Законом.   -30- Шепетін В.Л.
В пункті 1.13 Статті 1 слова: " (крім витрат на сплату податку на додану вартість)" - виключити.  
Відхилено   1.16. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв"язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів України протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), а також сума нарахованих податкових соціальних пільг, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального доходу, одержаного за наслідками такого року, у випадках, визначених цим Законом.  
    -31- Слова "а також сума нарахованих податкових соціальних пільг, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального доходу, одержаного за наслідками такого року, у випадках, визначених цим Законом" замінити словами "на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу у випадках, визначених цим Законом". Після слів "податку на додану вартість" доповнити словами "та акцизного збору"  Враховано    
    -32- Жванія Д.В.
В тексті проекту слова "податковий кредит" в усіх відмінках замінити словами "валові витрати" у відповідних відмінках  
Відхилено - протирічить усталеній практиці   
39. 1.14 Податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня місяця або року та закінчується останнім календарним днем відповідно такого місяця або року.   -33- Пункт 1.14 виключити у зв"язку із врахуванням його змісту у пп.1.6 - 1.7  Враховано    
40. Якщо фізична особа уперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.       
41. Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безісті відсутнім або втрачає резидентський статус (за відсутності податкових зобов"язань як нерезидента), останнім податковим періодом ввжається період, який закінчується відповідно днем такої смерті, винесення судового рішення чи втрати резидентського статусу.       
42. 1.15. Працедавець - юридична особа (її філія, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), які укладають трудові договори (контракти) з найманими особами та несуть обов'язки зі сплати їм заробітної плати (інших, прирівняних до неї виплат та відшкодувань), а також сплати цього податку, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.      1.17. Працедавець - юридична особа (її філія, віділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), які укладають трудові договори (контракти) з найманими особами та несуть обов'язки зі сплати їм заробітної плати (інших заохочувальних та компенсаційних виплат), а також сплати цього податку, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.  
43. 1.16 Рухоме майно - матеріальне майно, відмінне від нерухомого майна.      1.18 Рухоме майно - об'єкти, відмінні від нерухомого майна.  
44. 1.17 Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи професійної діяльності.      1.19 Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи професійної діяльності.  
45. 1.18. Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або громадянин іноземної держави   -34- У п.п. 1.18.1 після слів "громадянин України" доповнити словами "фізична особа".  Враховано   1.20. Фізична особа - громадянин України, фізична особа без громадянства або громадянин іноземної держави;  
46. 1.18.1. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.      1.20.1. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.  
47. У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання в Україні; якщо вона має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні.      У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні.  
48. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.      У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.  
49. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.      Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.  
50. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.      Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.  
51. Якщо фізична особа фактично має подвійне громадянство, то вона вважається такою, що підпадає під визначення абзацу п"ятого цього підпункту.   -35- Кальніченко І.В.
Абзац шостий підпункту 1.18.1 виключити.  
Відхилено   Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування така особа вважається громадянином України.  
    -36- Цушко В.П.
Абзац шостий підпункту 1.18.1 пункту 1.8 статті 1 вилучити (поняття "фактично має подвійне громадянство" не може вживатися, так як в в Україні подвійного громадянства не існує).  
Враховано за суттю   
52. Якщо фізична особа є особою без громадянства (апатрідом), та не підпадає під визначення абзаців першого - четвертого цього підпункту, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права.      Якщо фізична особа є особою без громадянства, та не підпадає під визначення на неї не поширюється положення абзаців першого - четвертого цього підпункту, її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.  
53. Достатньою підставою для визначення резидентського статусу особи є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом.   -37- Викласти абзац восьмий у такій редакції: "Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом, або реєстрація такої особи як суб"єкта підприємницької діяльності України, або її реєстрація як самозайнятої особи";  Враховано   Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом, або її реєстрація як самозайнятої особи.  
54. 1.18.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України.      1.20.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України.  
55. 1.18.3. У разі коли у цьому Законі використовуються терміни "резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або "фізична особа - нерезидент.      1.20.3. У разі коли у цьому Законі використовуються терміни "резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або "фізична особа - нерезидент.  
56. 1.19. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, рідні або усиновлені брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни.   -38- Терьохін С.А.
Після слова "батьки" додати слова "баба або дід";  
Враховано   1.21. Для цілей цього закону членами сім'ї фізичної особи є дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки, баба або дід як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.  
57. Членами сім"ї платника податку першого ступеню рідства вважаються його батьки та батьки його дружини (чоловіка), його дружина або чоловік, діти як платника податку так і його дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені).      Членами сім"ї фізичної особи першого ступеню рідства вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім"ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь рідства.  
58. 1.20. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, або іншими законами, що не суперечать ним чи цьому Закону у частині визначення термінів;      1.22. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, або іншими законами, що не суперечать таким законам чи цьому Закону у частині визначення термінів.  
59. Стаття 2. Платники податку      Стаття 2. Платники податку  
60. 2.1. Платниками податку є:      2.1. Платниками податку є:  
61. резиденти, які отримують як доходи з джерелом походження з території України, так і іноземні доходи;   -39- Цушко В.П.
У пункті 2.1 статті 2 слова "так і іноземні доходи" замінити словами "так і доходи з іноземних джерел".  
Відхилено   резиденти, які отримують як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;  
62. нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з території України.      нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України.  
63. 2.2. Не є платниками податку нерезиденти, які мають дипломатичний імунітет та користуються привілеями, встановленими на умовах взаємності міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з доходів, одержуваних безпосередньо від здійснення дипломатичної та представницької діяльності.   -40- Після слова "одержуваних" доповнити словами "ними безпосередньо від здійснення такої дипломатичної діяльності"  Враховано   2.2. Не є платниками податку нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України та мають дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відносно доходів, одержуваних ними безпосередньо від здійснення такої дипломатичної діяльності.  
64. 2.3. Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісті відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку при відкритті спадщини з урахуванням обмежень, встановлених законом.      2.3. Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісті безвісно відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку при відкритті спадщини з урахуванням обмежень, встановлених законом.  
65. Стаття 3. Об'єкт оподаткування      Стаття 3. Об'єкт оподаткування  
66. 3.1. Об'єктом оподаткування резидента є:      3.1. Об'єктом оподаткування резидента є:  
67. 3.1.1 загальний місячний оподатковуваний дохід;   -41- Цушко В.П.
Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 доповнити словами "за виключенням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом України". Одночасно скорегувати норму із ст. 4 законопроекту.  
Відхилено   3.1.1 загальний місячний оподатковуваний дохід;  
68. 3.1.2 чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;   -42- Цушко В.П.
У підпункті 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 з чистого річного оподатковуваного доходу також виключити річну мінімальну заробітну плату  
Відхилено   3.1.2 чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;  
69. 3.1.3 доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом.      3.1.3 доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом.  
70. 3.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:      3.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:  
71. 3.2.1 загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України;      3.2.1 загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;  
72. 3.2.2 загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України;   -43- Цушко В.П.
Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 доповнити словами "за виключенням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом України". Одночасно скорегувати норму із ст. 4 законопроекту.  
Відхилено - протирічить правилам розрахунку оподатковуваного доходу  3.2.2 загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;  
73. 3.2.3 доходи з джерелом походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом.      3.2.3 доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу згідно з цим Законом.  
74. 3.3. При отриманні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів.   -44- Слово "отриманні" замвнити словом "нарахуванні".  Враховано   3.3. При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів. 3.4. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах, об"єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіціент, який розраховується за такою формулою: К= 100 : (100 - Сп), де К -коефіціент; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування. Вартість такого нарахування визначається виходячи із звичайної ціни, збільшеної на суму: податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке нарахування, є платником податку на додану вартість; акцизного збору, якщо надається підакцизний товар. Якщо особа, яка нараховує доходи у формах, відмінних від грошової, є платником податку на прибуток підприємств, то до її валових витрат включається сума, розрахована згідно з цим пунктом. Така сама сума є базою для нарахування збору до Пенсійоного фонду України та внесків до фондів загальнообов"язкового соціального страхування. У такому ж порядку визначається об"єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк. 3.5. При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати, об"єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов"язкового соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.  
    -45- статтю 3 доповнити новим пунктом такого змісту: "3.4. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах, об"єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіціент, який розраховується за такою формулою: К= 100 : (100 - Сп), де К -коефіціент; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування. Вартість нарахування визначається виходячи із звичайної ціни, збільшеної на суму: податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке нарахування є платником податку на додану вартість; акцизного збору, якщо надається підакцизний товар. Якщо особа, що нараховує доходи у формах, відмінних від грошової, є платником податку на прибуток підприємств, то до її валових витрат включається сума, розрахована згідно з цим пунктом. Така сама сума є базою для нарахування внеску до Пенсійоного фонду України та зборів до фондів державного соціального страхування. У такому ж порядку визначається об"єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк";  Враховано    
    -46- Терьохін С.А.
Увести пункт 3.5 такого змісту: "3.5. При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати, об"єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов"язкового соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи";  
Враховано    
75. Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід      Стаття 4. Загальний оподатковуваний дохід  
76. 4.1. Визначення   -47- П. 4.1 вкласти у редакції: "4.1. Загальний річний оподатковуваний дохід"  Враховано   4.1. Загальний річний оподатковуваний дохід  
77. 4.1.1. Загальний річний оподатковуваний дохід - дохід, що складається з загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також оподатковуваних доходів, отриманих платником податку у попередні роки та виявлених у звітному році.   -48- Викласти у такій редакції: "Загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також оподатковуваних доходів, отриманих платником податку у попередні роки та виявлених у звітному році";  Враховано   Загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також оподатковуваних доходів, отриманих платником податку у попередні роки та виявлених у звітному році.  
78. 4.1.2 До складу загального доходу не включаються доходи, зазначені у пункті 4.3 цієї статті.   -49- П.п. 4.1.2 викласти у редакції: "4.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід"  Враховано   4.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід  
79. 4.2. Склад загального оподатковуваного доходу звітного періоду       
80. До складу загального оподатковуваного доходу звітного періоду включаються:   -50- викласти у редакції: "До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:"  Враховано   До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:  
81. 4.2.1 доходи у вигляді заробітної плати, премій, інших прирівняних до них законом виплат та винагород, отримані платником податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;   -51- У п.п. 4.2.1 слова ", отримані платником податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору" замінити словами " (далі - заробітна плата), нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору".  Враховано   4.2.1 доходи у вигляді заробітної плати, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;  
    -52- У п.п. 4.2.1 слова "премій, інших прирівняних до них законом інших заохочувальних та компенсаційних виплат, виплат та винагород (далі - заробітна плата)," вилучити.  Враховано    
82. 4.2.2 доходи від продажу об"єктів прав інтелектуальної власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;   -53- Цушко В.П.
У підпункті 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 слід уточнити редакцію, оскільки плата за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом по суті є роялті, в той час як в цьому п.п "роялті" вказано окремо. Пропонується слово "роялті" виключити або заключити в дужки.  
Враховано   4.2.2 доходи від продажу об"єктів прав інтелектуальної власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) - роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;  
    -54- Довгий Т.О.
У підпункті 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 слова ", у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу" замінити словом "тощо".  
Відхилено    
83. 4.2.3 сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами статті 13 цього Закону;   -55- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, підпункт 4.2.3 вилучити  
Відхилено   4.2.3 сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами статті 13 цього Закону;  
84. 4.2.4 суми страхових внесків (страхових премій), сплачених будь-якою особою, іншою ніж платник податку, за або на користь такого платника податку, якщо така особа одночасно не є бенефіціаром (вигодонабувачем) за таким договором, за винятком:   -56- Викласти у такій редакції: Викласти у такій редакції: "4.2.4 сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за чи на користь такого платника податку, крім сум, що сплачуються: а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіциаром) за таким договором" б) одним з членів сім"ї першого ступеню рідства платника податку; в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків від нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на такий місяць;  Враховано   4.2.4 сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за чи на користь такого платника податку, крім сум, що сплачуються: а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіциаром) за таким договором;  
85. а) сум, що сплачуються одним членом сім"ї за або на користь іншого члена сім"ї першого ступеню рідства;      б) одним з членів сім"ї першого ступеню рідства платника податку;  
86. б) сум, що сплачуються за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку його працедавцем у частині, дозволеній Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" для включення до складу валових витрат такого працедавця.   -57- Довгий Т.О.
У абзаці "б" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 слова "або недержавного пенсійного страхування" виключити.  
Відхилено   в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків від нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на такий місяць;  
    -58- Цушко В.П.
Абзац "б" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 вилучити, оскільки ці норми також мають бути встановлені під час прийняття законів, пов'язаних з пенсійною реформою.  
Враховано частково    
87. 4.2.5 суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом 8.9 статті 8 цього Закону;   -59- П.п. 4.2.5 викласти у редакції: "4.2.5 сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом 9.8 статті 9 цього Закону"  Враховано   4.2.5 сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пунктом 9.8 статті 9 цього Закону;  
    -60- Довгий Т.О.
У підпункті 4.2.5 пункту 4.2. статті 4 слова "та недержавного пенсійного страхування" виключити.  
Відхилено    
    -61- Альошин В.Б.
В ст. 4 п.п. 4.2.5 слова "викупних сум" вилучити.  
Відхилено    
    -62- Цушко В.П.
Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 статті 4 вилучити, оскільки ці норми також мають бути встановлені під час прийняття законів, пов'язаних з пенсійною реформою.  
Відхилено - див. "Прикінцеві положення"   
88. 4.2.6 частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статтей 11-12 цього Закону;      4.2.6 частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статтей 11-12 цього Закону;  
89. 4.2.7 дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 8.2 статті 8 цього Закону;      4.2.7 дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону;  
90. 4.2.8 оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом;   -63- Цушко В.П.
У підпункті 4.2.8 пункту 4.2 статті 4 застосовується термін "оподатковуваний дохід (прибуток), в той час як по тексту термін "прибуток" не застосовується. Пропонується слово "прибуток" виключити.  
Відхилено - термін "прибуток" застосовується тричі в цьому Законі  4.2.8 оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом;  
91. 4.2.9 доходи, отримані платником податку від його працедавця як додаткові блага (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), а саме у вигляді:      4.2.9 доходи, отримані платником податку від його працедавця як додаткові блага (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), а саме у вигляді:  
92. а) автомобільного транспорту, житла, інших об"єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції та передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених законодавством межах;   -64- Абзац "а" п.п. 4.2.9 викласти у редакції: "а) вартості використання житла, інших об"єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції чи передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених ними межах"  Враховано   а) вартості використання житла, інших об"єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції чи передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених ними межах;  
    -65- Цушко В.П.
Абзац "а" підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 вилучити, тому що неможливо визначити дохід як додаткове благо згідно з п.п. 4.2.9 "а" за безоплатне користування автомобільним транспортом, житлом тощо.  
Відхилено - узаконює корупцію   
93. б) майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у підпункті 5.4.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";   -66- Доповнити словом "вартості"  Враховано   б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у підпункті 5.4.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
94. в) послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб у тому числі осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув"язненими.   -67- Доповнити словом "вартості"  Враховано   в) вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув"язненими.  
    -68- Кальніченко І.В.
Абзац "в" підпункту 4.2.9 виключити.  
Відхилено - узаконює корупцію   
    -69- Цушко В.П.
Абзац "в" підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 виключити, тому що важко оцінити та проконтролювати.  
Відхилено - узаконює корупцію   
95. Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу" розуміються послуги з побутового обслуговування фізичної особи, членів її сім"ї або за їх дорученням - будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об"єктів рухомого чи нерухомого майна, що належать таким особам або використовуються ними;      Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу" розуміються послуги з побутового обслуговування фізичної особи, членів її сім"ї або від імені або за їх дорученням - будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об"єктів рухомого чи нерухомого майна, що належать таким особам або використовуються ними;  
96. г) грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що підлягають обов"язковому відшкодуванню згідно із законом або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом;   -70- Доповнити словом "суми"  Враховано   г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що підлягають обов"язковому відшкодуванню згідно із законом або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом;  
97. д) сум перевищення граничної суми страхового внеску працедавця згідно з договорами довгострокового страхування життя або додаткового пенсійного страхування, розмір якої визначається Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також будь-які інші страхові внески у межах добровільного страхування платника податку, що здійснюються його працедавцем або за дорученням такого працедавця - третьою особою;   -71- Підпункт "д" виключити у зв"язку з відображенням норм у підпункті "в" пп.4.2.4  Враховано    
    -72- Довгий Т.О.
У абзаці "д" підпунту 4.2.9 пункту 4.2. статті 4 слова "або додаткового пенсійного страхування" виключити.  
Враховано по суті   
98. е) фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов"язаним з процедурою банкрутства;   -73- Доповнити словом "суми"  Враховано   д) суми фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов"язаним з процедурою банкрутства або закінченням строку позовної давності;  
    -74- Цушко В.П.
У абзаці "е" підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 слід уточнити, що розуміти під фінансовою допомогою. З цією метою після слів "фінансової допомоги" доповнити словами "крім фінансового кредиту, поворотої фінансової. допомоги".  
Відхилено - визначення фінансової допомоги міститься в Законі "Про оподаткування прибутку підприємств"   
99. є) безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених пунктом 4.3 цієї статті.   -75- Доповнити словом "вартості"  Враховано   е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених пунктом 4.3 цієї статті.  
    -76- Шепетін В.Л.
В підпункті 4.2.9 пункту 4.2 Статті 4 слова: ", а також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки)" - виключити.  
Відхилено    
    -77- Кальніченко І.В.
До абзацу "є" підпункту 4.2.9. Не зрозуміло визначення терміну "звичайна ціна". Якщо посилання є на Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", то звичайна ціна - це ціна, визначена у договорі.  
Відхилено - визначення звичайної ціни є іншим   
    -78- Цушко В.П.
У абзаці "є" підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 не зрозуміло визначення терміну "звичайна ціна". Якщо посилання є на Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", то звичайна ціна - це ціна, визначена у договорі. Як платнику податку реально визначити свої доходи, виходячи із звичайних цін?  
Відхилено - визначення звичайної ціни є іншим   
100. Якщо додаткові блага надаються у формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 8.1 статті 8 цього Закону.      Якщо додаткові блага надаються у формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 3.4 статті 3 цього Закону.  
101. Якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем платника податку чи особою, що діє за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням.      Якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем платника податку чи особою, що діє від імені або за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням.  
102. 4.2.10 доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені, одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної шкоди) шкоди, крім:      4.2.10 дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної шкоди) шкоди, крім:  
103. а) сум, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди;      а) сум, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди;  
104. б) процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством, якщо інша відповідальність за таке прострочення не встановлена таким цивільно-правовим договором;      б) процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством, якщо інший розмір не встановлено таким цивільно-правовим договором;  
105. в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов"язкових платежів) або сум бюджетного відшкодування;      в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду)внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов"язкових платежів) або сум бюджетного відшкодування;  
106. г) сум шкоди, завданої платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою у встановленому законом порядку.      г) сум шкоди, завданої платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою у порядку, встановленому законом.  
107. Підпункт 4.2.10 не регулює порядок оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум, який визначається підпунктом 4.2.5 цього пункту.   -79- Останній абзац п.п. 4.2.10 викласти у редакції: "Підпункт 4.2.10 не регулює порядок оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування"  Враховано   Підпункт 4.2.10 не регулює порядок оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування;  
108. 4.2.11 сум заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності;   -80- Підпункт 4.2.11 викласти у такій редакції: "4.2.11 сум заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно до закону, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків (зборів, обов"язкових платежів) та погашення податкового боргу";  Враховано   4.2.11 сум заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно до закону, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків (зборів, обов"язкових платежів) та погашення податкового боргу;  
    -81- Цушко В.П.
Підпункт 4.2.11 пункту 4.2 статті 4 після слова "сум" доповнити словом "кредиторської".  
Відхилено - для фізосіб будь-яка заборгованість є кредиторською   
109. 4.2.12 доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті у випадках, визначених пунктом 8.3 статті 8 цього Закону, виграшів, призів, інші доходи, крім випадків, коли такі доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті або звільняються від оподаткування згідно з нормами цього Закону;   -82- Підпункт 4.2.12 викласти у такій редакції: "4.2.12 доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів, інші доходи, крім зазначених у пункті 4.3 цієї статті";  Враховано   4.2.12 доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів, інші доходи, крім зазначених у пункті 4.3 цієї статті;  
    -83- Кальніченко І.В.
Підпункт 4.2.12 після слів "процентів (дисконтних доходів)" доповнити словами "крім вкладів (депозитів) у банківських установах, кредитних спілках та недержавних пенсійних фондах"  
Відхилено    
    -84- Цушко В.П.
Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 після слів "процентів (дисконтних доходів)" доповнити словами "крім вкладів (депозитів) у банківських установах, кредитних спілках та недержавних пенсійних фондах"; після слів "виграшів" доповнити словами " (вкючаючи виграші в лотерею)".  
Відхилено    
    -85- Цушко В.П.
У підпункті 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 йдеться про роялті, яке вже передбачалось у підпункті 4.2.2.  
Враховано по суті   
    -86- Цушко В.П.
У підпункті 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 посилання на п. 8.3 слід замінити на п. 8.5.  
Враховано по суті   
    -87- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, підпункт 4.2.12. Розкрити дужки, вилучити текст "інших доходів"  
Відхилено    
110. 4.2.13 інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах, крім доходу від операцій, визначених у підпунктах 4.3.3 та 4.3.17 цієї статті;      4.2.13 інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах, крім доходу від операцій, визначених у підпунктах 4.3.3 та 4.3.17 цієї статті;  
111. 4.2.14 доходи у вигляді успадкованого майна, у межах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 13 цього Закону;   -88- Цушко В.П.
У підпункті 4.2.14 пункту 4.2 статті 4 йдеться про включення спецодягу за первісною вартістю, що є несправедливим, слід в такому випадку враховувати його знос.  
Відхилено - створює підстави для ухилень  4.2.14 доходи у вигляді вартості успадкованого майна, у межах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 13 цього Закону;  
    -89- Довгий Т.О.
Підпункт 4.2.14 пункту 4.2 статті 4 пропонується виключити. Підпункти 4.2.15 і 4.2.16 вважати підпунктами 4.2.14 і 4.2.15.  
Відхилено    
112. 4.2.15 суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, що розраховуються згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону;   -90- У п.п. 4.2.15 слова ", що розраховуються згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону" замінити словами "та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої розраховується згідно з пунктом 9.10 статтті 9 цього Закону"  Враховано   4.2.15 сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої розраховується згідно з пунктом 9.10 статтті 9 цього Закону;  
113. 4.2.16 кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання;   -91- Шепетін В.Л.
Підпункт 4.2.16 пункту 4.2 Статті 4: "4.2.16 кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання;" - виключити.  
Відхилено - будь-які доходи мають оподатковуватися  4.2.16 кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання;  
    -92- Кальніченко І.В.
Підпункт 4.2.16 виключити.  
Відхилено    
114. 4.3. Виключення із загального оподатковуваного доходу   -93- Цушко В.П.
Пункт 4.3 статті 4 викласти у такій редакції: "Доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу", зважаючи на те, що в підпункті 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 йдеться про невключення до складу загального доходу доходів, зазначених у пункті 4.3.  
Враховано   4.3. Доходи, які не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу  
115. До розрахунку загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються і не відображаються в його річній податковій декларації такі доходи:   -94- Слова "До розрахунку загального" замінити словами "До складу загального місячного".  Враховано   До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:  
116. 4.3.1 суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов"язкового соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно):      4.3.1 суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов"язкового соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно):  
117. а) суми грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісті пропали) або померли у наслідок виконання ними службових обов'язків;      а) суми грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісті пропали) або померли у наслідок виконання ними службових обов'язків;  
118. б) суми державних премій України або державних стипендій України, визначених законом, а також вартість державних нагород України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, відмінним від таких нагород, сума Нобелевської премії;   -95- Терьохін С.А.
Доповнити: "та Абелевської премії" (заснована Норвезьким парламентом у 2002 році для математиків, додатково до Нобелевської премії);  
Враховано   б) суми державних премій України або державних стипендій України, визначених законом, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, відмінним від таких нагород, сума Нобелевської премії та Абелевської премії;  
119. в) суми допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України, а також особам, що мають звання "праведник миру";   -96- Терьохін С.А.
Останні два слова викласти у такій редакції: "Праведник Миру";  
Враховано   в) суми допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України, а також особам, що мають звання "Праведник Миру";  
120. г) суми допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаними репресованими згідно із законом, або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України;      г) суми допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаними репресованими реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою України;  
121. д) суми пенсій, отримуваних платником податку з Державного пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел у випадках, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      д) суми пенсій, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел у випадках, коли згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не оподатковуються.  
122. Виключення, передбачені підпунктом 4.3.1, не поширюються на виплати заробітної плати та інших прирівнних до неї законом виплат та винагород, та виплати, пов"язані з тимчасовою втратою працездатності та народженням, а також регресні виплати.   -97- Після абзацу "д" підпункту 4.3.1 увести абзац такого змісту: "Виключення, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплати заробітної плати; виплати, пов"язані з тимчасовою втратою працездатності та народженням, регресні виплати";  Враховано   Виключення, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплати заробітної плати; виплати, пов"язані з тимчасовою втратою працездатності, регресні виплати;  
    -98- Хара В.Г.
У частині другій п.п. 4.3.1 вилучити слова ", та виплати, пов"язані з тимчасовою втратою працездатності та народженням, а також регресні виплат".  
Відхилено    
    -99- Матвієнков С.А.
Останній абзац цього підпункту викласти у наступній редакції: „Виключення, передбачені підпунктом 4.3.1, не поширюються на виплати заробітної плати та інших, прирівняних до неї, виплат і винагород, які провадяться за рахунок працедавця."  
Відхилено    
123. 4.3.2 суми коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, крім сум надміру витрачених коштів, що розраховуються згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону;   -100- У п.п. 4.3.2 слова "крім сум надміру витрачених коштів, що розраховуються згідно з пунктом 8.11 статтті 8 цього Закону" замінити на "з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону"  Враховано   4.3.2 суми коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону;  
124. 4.3.3 суми доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, а також виграшів платником податку у державну лотерею;      4.3.3 суми доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею;  
125. 4.3.4 суми відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір якої є документально підтвердженим згідно із законом;      4.3.4 суми відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом;  
126. 4.3.5 суми виплат (відшкодувань), що здійснюються:   -101- Підпункт 4.3.5 викласти у такій редакції: "4.3.5 суми виплат чи відшкодувань (крім виплат заробітної плати та інших оподатковуваних доходів), що здійснюються: а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України, на користь отримувачів благодійної допомоги; в) іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов"язаним з ними фізичним особам;  Враховано   4.3.5 суми виплат чи відшкодувань (крім виплат заробітної плати та інших оподатковуваних доходів), що здійснюються:  
127. а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом (крім будь-яких виплат або відшкодувань посадовим особам таких спілок та пов'язаним з ними особам, а також будь-яким особам у вигляді заробітної плати і прирівняних до неї виплат та винагород);      а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України, на користь отримувачів благодійної допомоги;  
128. б) неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат (крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій чи фондів та пов'язаним з ними особам, а також будь-яким особам у вигляді заробітної плати і прирівняних до неї виплат та винагород);      в) іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов"язаним з ними фізичним особам;  
129. 4.3.6 суми внесків на обов"язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов"язкове державне соціальне страхування;   -102- Цушко В.П.
Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 статті 4 після слів "державне соціальне страхування" доповнити словами "чи на недержавне пенсійне забезпечення".  
Враховано частково в наступних статтях  4.3.6 суми внесків на обов"язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов"язкове державне соціальне страхування;  
130. 4.3.7 суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язковне державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом;   -103- Цушко В.П.
Підпункт 4.3.7 пункту 4.3 статті 4 після слів "державне соціальне страхування" доповнити словами "та внесків на недержавне пенсійне забезпечення"; слова "що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом" вилучити.  
Відхилено   4.3.7 суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язковне державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом;  
    -104- Довгий Т.О.
Підпункт 4.3.7 пункту 4.3 статті 4 викласти в такій редакції: "4.3.7. суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язковне державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом, внесків на недержавне (додаткове) пенсійне страхування тощо".  
Враховано в іншій статті   
    -105- Хара В.Г.
П.п. 4.3.7 вилучити.  
Відхилено    
131. 4.3.8 кошти або вартість майна (немайнових активів), розрахована за звичайними цінами, які надходять платнику податку внаслідок поділу спільної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням його недійсним як за добровільним рішенням сторін так і за рішенням суду;   -106- Шепетін В.Л.
В підпункті 4.3.8 пункту 4.3 Статті 4 слова: "розрахована за звичайними цінами, " - виключити.  
Враховано   4.3.8 кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін;  
132. 4.3.9 аліменти, що виплачуються:      4.3.9 аліменти, що виплачуються платнику податку:  
133. а) згідно з рішенням суду;      а) згідно з рішенням суду;  
134. б) за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів:      б) за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів:  
135. у розмірах, що перевищують граничні згідно із сімейним законодавством (у межах такого перевищення);      у розмірах, що перевищують граничні згідно з сімейним законодавством (у межах такого перевищення);  
136. нерезидентом, незалежно від розмірів аліментів, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України;      нерезидентом, незалежно від розмірів аліментів, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України;  
137. 4.3.10 кошти або майно (немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримуються платником податку як подарунок, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону;   -107- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, підпункт 4.3.10. Текст "або майно (немайнові права, вартість робіт, послуг)" замінити текстом ", майно, немайнові права, вартість робіт, послуг)"  
Відхилено   4.3.10 кошти або майно (немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримуються платником податку як подарунок, з урахуванням положень пункту 13.2 статті 13 цього Закону;  
138. 4.3.11 кошти або майно (немайнові права), отримувані спадкоємцями фізичної особи, у разі оформлення права на спадщину в порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.1 статті 13_ цього Закону;   -108- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, підпункт 4.3.11. Текст "або майно (немайнові права) замінити текстом ", майнові або немайнові"  
Враховано   4.3.11 кошти або майно, майнові чи немайнові права, які отримуються спадкоємцями фізичної особи, у разі оформлення права на спадщину в порядку, передбаченому законодавством, з урахуванням положень пункту 13.1 статті 13 цього Закону;  
    -109- Довгий Т.О.
Підпункт 4.3.11 пункту 4.3. статті 4 викласти такій редакції: „4.3.11. кошти або майно, успадковані фізичними особами в порядку, встановленому цивільним законодавством України."  
Відхилено    
139. 4.3.12 вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів;      4.3.12 вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів;  
140. 4.3.13 кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінної від грошової;   -110- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, підпункт 4.3.13. Текст "компенсації (відшкодування)" замінити словом "відшкодування", текст " (немайнових активів" замінити текстом ", немайнових активів", текст "такої компенсації, отриманої" замінити текстом "такого відшкодування, отримана"  
Відхилено   4.3.13 кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінної від грошової;  
141. 4.3.14 вартість безоплатного харчування, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає таке майно, за переліком та граничними строками його використання, що щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття відповідної постанови до подання проекту Державного бюджету України на наступний рік. Якщо така постанова не приймається у зазначений строк, то діють норми постанови, прийнятої для попереднього року (років).   -111- Матвієнков С.А.
Підпункт 4.3.14 викласти у наступній редакції: „вартість безоплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобів, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, що надає таке майно, за переліком та граничними строками його використання, що встановлюються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   4.3.14 вартість безоплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобів, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає таке майно, за переліком та граничними строками його використання, що щорічно встановлюються Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття відповідної постанови до подання проекту Державного бюджету України на наступний рік. Якщо така постанова не приймається у зазначений строк, то діють норми постанови, прийнятої для попереднього року (років). Якщо платник податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, не повертає йому такий робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби особистого захисту, граничний строк використання яких не настав, то під час остаточного розрахунку залишкова вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку;  
    -112- Цушко В.П.
Абзац другий підпункту 4.3.14 пункту 4.3. статті 4 виключити. Не враховується ступінь зношення.  
Відхилено    
    -113- Кальніченко І.В.
Абзац другий підпункту 4.3.14 виключити.  
Відхилено    
142. Якщо платник податку, який закінчує відносини трудового найму або цивільно-правові відносини з працедавцем, не повертає такий робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби особистого захисту, граничний строк використання яких не настав, то первісна вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку, під час остаточного розрахунку;   -114- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.14 доповнити абзацом такого змісту: "вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, платнику податку з числа осіб, що перебувають у трудових відносинах з вугледобувним підприємством, а також: а) непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких підприємствах не менш ніж 10 років на підземних роботах або не менш ніж 20 років на поверхні; б) особі, що отримала інвалідність внаслідок каліцтва або професійного захворювання під час роботи на такому підприємстві; в) члену сім"і загиблого працівника такого підприємства, що отримує пенсію у разі втрати годувальника. При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля, її сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному порядку";  
Враховано   вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, платнику податку з числа осіб, що перебувають у трудових відносинах з вугледобувним підприємством, а також: а) непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких підприємствах не менш ніж 10 років на підземних роботах або не менш ніж 20 років на поверхні; б) особі, що отримала інвалідність внаслідок каліцтва або професійного захворювання під час роботи на такому підприємстві; в) члену сім"і загиблого працівника такого підприємства, що отримує пенсію у разі втрати годувальника. При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля, її сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному порядку. Кабінет Міністрів України встановлює правила виконання цього підпункту;  
    -115- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.14 доповнити реченням такого змісту: "Кабінет Міністрів України встановлює правила виконання цього підпункту";  
Враховано    
143. 4.3.15 суми надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) чи тих, що підлягають відшкодуванню з бюджету або державного цільового страхового фонду згідно із законом, які повертаються платнику цього податку;   -116- Підпункт 4.3.15 викласти у такій редакції: "4.3.15 суми відшкодування платнику податку надміру сплачених ним податків, зборів (обов"язкових платежів) з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом";  Враховано   4.3.15 сума відшкодування платнику податку надміру сплачених ним податків, зборів (обов"язкових платежів) з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування при застосуванні права на податковий кредит;  
144. 4.3.16 дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;   -117- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.16 доповнити такими словами: "внаслідок чого збільшується статутний фонд емітента на відповідну суму";  
Враховано   4.3.16 дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на відповідну суму;  
145. 4.3.17 доходи, отримувані платником податку внаслідок відчуження ним акцій (інших корпоративних прав), отриманих ним у процесі приватизації в обмін на його приватизаційні або компенсаційні сертифікати чи в межах пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", а також доходи внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, отриманих ним у процесі приватизації згідно з нормами Земельного кодексу України;   -118- Терьохін С.А.
Підпункт 4.3.17 викласти у такій редакції: "4.3.17 сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на компенсаційні сертифікати, отримані ним як компенсація суми його внеску до Ощадбанку колишнього СРСР або внеску до Держстраху колишнього СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, одержаних ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства";  
Враховано   4.3.17 сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати (одержані в установах держстраху та ощадбанку), отримані ним як компенсація суми його внеску до Ощадбанку колишнього СРСР або внеску до Держстраху колишнього СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, одержаних ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства;  
146. 4.3.18 частина доходів від операцій з майном, що не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями статтей 11-12 цього Закону.   -119- П.п. 4.3.18 викласти у редакції: "4.3.18 прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього Закону"  Враховано   4.3.18 прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього Закону;  
147. 4.3.19 сума, сплачена працедавцем на користь освітніх закладів у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку-найманого працівника за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця, крім навчання членів керівних органів такого працедавця або пов"язанх з ними осіб.   -120- Підпункт 4.3.19 викласти у наступній редакції: „4.3.19 сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку-найманого працівника за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця, але не вище розміру суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на кожний повний чи неповний місяць піготовки чи перепідготовки такої найманої особи. Якщо така наймана особа припиняє трудові відносини з таким працедавцем впродовж такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, то сума, сплачена у компенсацію вартості такого навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такій найманій особі протягом року, на який припадає таке припинення";  Враховано   4.3.19 сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку-найманого працівника за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця, але не вище розміру суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на кожний повний чи неповний місяць піготовки чи перепідготовки такої найманої особи. Якщо така наймана особа припиняє трудові відносини з таким працедавцем впродовж такого навчання або до закінчення другого календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, то сума, сплачена у компенсацію вартості такого навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такій найманій особі протягом року, на який припадає таке припинення;  
    -121- Матвієнков С.А.
Підпункт 4.3.19 викласти у такій редакції: "4.3.19 сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку-найманого працівника за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця, але не вище розміру суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на кожний повний чи неповний місяць піготовки чи перепідготовки такого найманого працівника";  
Враховано по суті   
148. Така сума у розрахунку на кожного платника податку - найманого працівнка не може перевищувати суму, визначену як добуток чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої для такого року, та кількості місяців навчання такого працівника у цьому році;       
149. 4.3.20 кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:   -122- У п.п. 4.3.20 після слів "як допомога на" доповнити словами "лікування чи".  Враховано   4.3.20 кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування чи поховання платника податку:  
150. а) будь-якою іншою фізичною особою чи благодійною організацією;      а) будь-якою іншою фізичною особою чи благодійною організацією;  
151. б) останнім працедавцем такого платника податку (включаючи осіб, що мали останнє місце роботи у такого працедавця перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує потрійний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом для року, у якому відбувається таке поховання. У разі такого перевищення, його сума підлягає оподаткуванню таким працедавцем як додаткове благо, надане такому платнику податку.   -123- Підпункт "б" викласти у такій редакції: "працедавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону. Сума перевищення над такою сумою, при її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню при її виплаті за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону; б) лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств, при наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат, зазначених у підпунктах "а" - "з" підпункту 5.3.4 статті 5 цього Закону";  Враховано   працедавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону. Сума перевищення над такою сумою, при її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню при її виплаті за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону; б) лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств, при наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат, зазначених у підпунктах "а" - "з" підпункту 5.3.4 статті 5 цього Закону;  
152. 4.3.21. основна сума депозиту (у тому числі у вигляді вкладу, придбання ощадних (депозитних) сертифікатів облігацій), внесеного платником податку до банків, інших небанківських кредитно-фінансових установ, яка повертається такому платнику податку або його спадкоємцям, а також сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР чи в установи колишнього Укрдержстраху, що діяли на території України, а також громадянам України (їх спадкоємцям), що придбали на території України папери державної цільової позики, емітовані Урядом колишнього СРСР, погашення яких не відбулося;   -124- Підпункт 4.3.21 викласти у такій редакції: "4.3.21. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається такому платнику податку, основна сума кредиту, що отримується платником податку, а також сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР чи в установи колишнього Укрдержстраху СРСР або у папери цільової державної позики, емітованої на території колишнього СРСР, погашення яких не відбулося";  Враховано   4.3.21. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається такому платнику податку, основна сума кредиту, що отримується платником податку, а також сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР чи в установи колишнього Укрдержстраху СРСР або у папери цільової державної позики, емітованої на території колишнього СРСР, погашення яких не відбулося.  
153. 4.3.22 вартість путівок на відпочинок та лікування в межах України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов"язкового державного соціального стахування;      4.3.22 вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування в межах на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов"язкового державного соціального стахування;  
154. 4.3.23 дохід (прибуток), одержаний від провадження платником податку підприємницької діяльності та прирівняної до неї особистої незалежної діяльності, що згідно із законодавством оподатковується за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами), установленими законом;   -125- Підпункт 4.3.23 викласти у такій редакції: "4.3.23 дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, який згідно із законом оподатковується за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами)";  Враховано   4.3.23 дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, який згідно із законом оподатковується за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами);  
155. 4.3.24 суми державних стипендій, які отримуються учнями, студентами, ординаторами або аспірантами згідно із законом, джерелом виплати яких є бюджет;   -126- Підпункт 4.3.24 викласти у такій редакції: "4.3.24 сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад"юнкту, але не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону. Сума перевищення, при її наявності, підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону";  Враховано   4.3.24 сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад"юнкту, але не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону. Сума перевищення, при її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню при її виплаті за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону; вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації) у порядку і розмірах визначених Кабінетом Міністрів України;  
    -127- Кабінет Міністрів України
П.4.3.24 доповнити абзацом такого змісту: "вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації) у порядку і розмірах визначених Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
156. 4.3.25 суми грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі, що проходять альтернативну службу), передебачені законом, джерелом виплати яких є бюджет;      4.3.25 сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачені законом, яка виплачується з бюджету;  
157. 4.3.26 суми, одержувані платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства;      4.3.26 сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою;  
158. 4.3.27 вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або зі знижкою згідно до закону.      4.3.27 вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) відповідно до закону.  
159. Якщо платнику податку надається грошове відшкодування (компенсація) вартості такого житла, то сума такого відшкодування пілягає оподаткуванню при її виплаті на загальних підставах.   -128- Абзац викласти у такій редакції: "Якщо відповідно до закону платник податку має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов, то сума такої компенсації оподатковується при її виплаті на загальних підставах";  Враховано   Якщо платник податку має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов відповідно до закону, то сума такої компенсації оподатковується при її виплаті за її рахунок як додаткове благо;  
160. 4.3.28. суми, одержувані платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину (відходи), що є побутовими, за винятком металобрухту.      4.3.28. сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних або кольорових металів.  
161. При виплаті доходів за зданий платником податку металобрухт, особа, що його закуповує, вважається податковим агентом щодо такого платника податку та зобов"язана стягнути податок від суми таких доходів та за їх рахунок за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. Зазначений податок є кінцевим, а сума виплати не включається до складу загального доходу отримувача.   -129- Останнє речення другого абзацу п.п. 4.3.28 викласти у редакції: "Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок і не відображаються у складі річної податкової декларації платника податку"  Враховано   При виплаті доходів за зданий платником податку брухт чорних або кольорових металів, особа, що його закуповує, вважається податковим агентом стосовно платника податку - їх продавця та зобов"язана утримати податок із суми такої виплати та за її рахунок за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок;  
162. 4.3.29 суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами страхування, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування, чий розмір:   -130- Альошин В.Б.
В ст. 4 п.п. 4.3.29 слова "викупна сума" вилучити.  
Відхилено   4.3.29 сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування, при виконанні таких умов:  
    -131- Довгий Т.О.
У абзаці першому підпункту 4.3.29 пункту 4.3 статті 4 слова "або недержавне пенсійне страхування" виключити.  
Відхилено    
    -132- Підпункт 4.3.29 викласти у такій редакції: "4.3.29 сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від старховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування, при виконанні таких умов: а) при страхуванні життя або здоров"я платника податку факт нанесення шкоди страхувальнику має бути належним чином підвердженим. Якщо страхувальник помирає, сума страхової виплати оподатковується у складі спадщини згідно зі статтею 13 цього Закону; б) при майновому страхуванні сума страхового відшкодування не може перевищувати звичайну вартість застрахованого майна на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), та має бути спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її заміщення у порядку та строки, визначені статтею 14 цього Закону; в) при страхуванні цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіциару), яка оцінюється за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.  Враховано    
163. а) не перевищує застраховану суму прямої майнової шкоди, нанесеної платнику податку;      а) при страхуванні життя або здоров"я платника податку факт нанесення шкоди страхувальнику має бути належним чином підвердженим. Якщо страхувальник помирає, сума страхової виплати оподатковується у складі спадщини згідно зі статтею 13 цього Закону;  
164. б) є належним чином підтвердженим при нанесенні шкоди життю та здоров"ю платника податку;      б) при майновому страхуванні сума страхового відшкодування не може перевищувати звичайну вартість застрахованого майна на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), та має бути спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її заміщення у порядку та строки, визначені статтею 14 цього Закону;  
165. в) дорівнює сумі страхової виплати, наданої беніфіциару (вигодонабувачу) при страхуванні відповідальності платника податку.   -133- Увести підпункт 4.3.30 такого змісту: "4.3.30 сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, визначена у порядку, встановленому пунктом 9.8 статті 9 цього Закону";  Враховано   в) при страхуванні цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіциару), яка оцінюється за звичайними цінами на дату такої страхової виплати. 4.3.30 сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, визначена у порядку, встановленому пунктом 9.8 статті 9 цього Закону; 4.3.31 порядок застосування пунктів 4.3.29 - 4.3.30 визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону, за узгодженням з Комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого входять зазначені питання; 4.3.32 інші доходи, які відповідно до норм цього Закону не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу за іншими підставами.  
    -134- ппести новий п.п. 4.3.31 у такій редакції: "4.3.31 порядок застосування пунктів 4.3.29 - 4.3.30 визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону, за узгодженням з Комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого входять зазначені питання"  Враховано    
    -135- Франчук І.А.
П. 4.3 доповнити абзацом такого змітсу: "Суми грошового забезпечення, грошових винагород таінших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку звиконанням обов'язків несення служби".  
Відхилено    
    -136- Кальніченко І.В.
Абзац "б" пункту 4.3.29 виключити.  
Відхилено    
    -137- Цушко В.П.
Абзац "б" підпункту 4.3.29 пункту 4.3 статті 4 виключити. Розмір суми визначає страхова компанія на основі документів, підтверджуючих шкоду.  
Відхилено    
    -138- Богатирьова Р.В.
Пункт 4.3. ст. 4 доповнити новим п.п. 4.3.27 такого змісту: "Суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних особами рядового складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби".  
Відхилено - не стосується цього пункту   
    -139- Увести підпункт 4.3.32 такого змісту: "4.3.31 інші доходи, які відповідно до норм цього Закону не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу за іншими підставами";  Враховано    
    -140- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3 пунктом 4.3.30.: 4.3.30 вартість безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів, отриманих платниками податку, які працюють на підприємствах вугільної промисловості, за переліком професій та посад, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
Враховано в іншій редакції   
    -141- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити п. 4.3 пунктом 4.3.31.: 4.3.31. суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і пенітенціарної системи у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.  
Відхилено - генерал, прокурор, податковий міліціонер мають оподатковуватися принаймні на рівні оподаткування нянечки дитячого садка.   
    -142- Матвієнков С.А.
Пункт 4.3 доповнити підпунктами у наступній редакції: „4.3.30. Сума плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб. 4.3.31. Інші суми за рішенням місцевих органів виконавчої влади."  
Враховано в інших статтях.   
    -143- Альошин В.Б.
Доповнити п. 4.3 новим підпунктом про не віднесення інвестиційного доходу на пенсійні активи, який отримується в період накопичення пенсійних коштів, доходів до доходів фізичних, які підлягають оподаткуванню.  
Відхилено в зв'язку з незрозумілістю пропозиції   
    -144- Довгий Т.О.
Доповнити пункт 4.3 статті 4 підпунктами 4.3.30 і 4.3.31 такого змісту: „4.3.30. суми страхових виплат (відшкодувань) і викупних сум, отриманих платником податку за договорами недержавного (додаткового) пенсійного страхування. . 4.3.31. суми, одержувані в результаті відчуження належного громадянам на праві власності майна, за нотаріальне посвідчення угоди з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності".  
Відхилено    
    -145- Мойсик В.Р.
Доповнити п.4.3 ст. 4 новим п.п. такого змісту: "Суми грошового забезпечення, грошових винагород таінших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку звиконанням обов'язків несення служби".  
Відхилено - генерал, прокурор, податковий міліціонер мають оподатковуватися принаймні на рівні оподаткування нянечки дитячого садка.   
166. 4.4. Доходи, які не включаються до загального доходу платника податку, не враховуються при визначенні бази для нарахування (об'єкту оподаткування) збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язкове державне соціальне страхування.   -146- Шепетін В.Л.
Пункт 4.4 Статті 4: "4.4. Доходи, які не включаються до загального доходу платника податку, не враховуються при визначенні бази для нарахування (об'єкту оподаткування) збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування." - виключити.  
Відхилено   4.4.Базою (об"єктом) оподаткування (нарахування) збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнобов"язкового страхування громадян, є заробітна плата платника цього податку.  
    -147- Терьохін С.А.
Пункт 4.4 викласти у такій редакції: "4.4.Базою (об"єктом) оподаткування (нарахування) збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнобов"язкового страхування громадян, є заробітна плата платника цього податку;  
Враховано    
167. Стаття 5. Податковий кредит   -148- Цушко В.П.
Статтю 5 залишити у редакції другого читання.  
Враховано частково   Стаття 5. Податковий кредит  
168. 5.1. Право платника податку на податковий кредит   -149- Жванія Д.В.
пункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. Право платника податку на включення витрат до складу валових витрат 5.1.1. Платник податку має право включати до складу валових витрат витрати, визначені в пункті 5.3 цієї статті, за наслідками звітного податкового року. 5.1.2. Підстави для включення витрат до складу валових витрат із зазначенням конкретних сум таких витрат відображаються у річній податковій декларації. Підставою для включення до складу валових витрат сум податкових пільг є факт подання платником податку річної податкової декларації.";  
Враховано частково   5.1. Право платника податку на податковий кредит  
169. 5.1.1 Платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного податкового року.      5.1.1 Платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного податкового року.  
170. 5.1.2. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.      5.1.2. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.  
171. Підставою для включення до складу податкового кредиту сум соціальних податкових пільг є факт подання платником податку річної податкової декларації.   -150- Абзац другий підпункту 5.1.2 виключити.  Враховано    
172. 5.2. Документальне підтвердження витрат, які включаються до складу податкового кредиту      5.2. Документальне підтвердження витрат, які включаються до складу податкового кредиту  
173. 5.2.1. До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.   -151- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.2.1, абзац 1. Текст " робіт, послуг)" замінити текстом ", робіт, послуг"  
Відхилено   5.2.1. До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.  
174. При включенні до складу податкового кредиту сум податкових соціальних пільг, їх розрахунок самостійно здійснюється податковим органом на підставі податкової звітності, одержаної від осіб, що виплачували платнику податку заробітну плату (інші прирівняні до неї виплати і нарахування).   -152- Абзац другий підпункту 5.2.1 виключити.  Враховано    
    -153- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.2.1, абзац 2. Текст "інші прирівняні до неї виплати і нарахування" замінити текстом "та прирівняні до неї виплати" Узгодження з 5.3.7,6.1.1 та іншими  
Враховано    
175. 5.2.2. Зазначені у підпункті 5.2.1 документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.   -154- Жванія Д.В.
В підпункті 5.2.2: слова "нарахування такого податкового кредиту" замінити словами "включення таких витрат до складу валових витрат";  
Відхилено - протирічить усталеній практиці  5.2.2. Зазначені у підпункті 5.2.1 документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.  
176. Граничні строки зберігання таких документів у розрізі окремих видів витрат, що включаються до складу податкового кредиту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -155- Абзац другий підпункту 5.2.2 виключити.  Враховано    
    -156- Жванія Д.В.
В підпункті 5.2.2: абзац другий викласти в такій редакції: "Граничні строки зберігання документів, що дають право на включення витрат до складу валових витрат, встановлюються Кабінетом Міністрів України.";  
Враховано в іншій редакції   
177. 5.3. Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту      5.3. Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту  
178. Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року:   -157- Хомутиннік В.Ю.
перший абзац п. 5.3 викласти у редакції: Платник податку, загальний оподатковуваний дохід звітного року якого не перевищує суми 30 мінімальних прожиткових рівнів, має право включити до складу податкового кредиту звітного року наступні витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року:  
Відхилено - право на життя не залежить від гаманця  Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року:  
179. 5.3.1. суму процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечними кредитами, що розраховується за правилами, визначеними згідно зі статтею 10 цього Закону;   -158- П.п. 5.3.1 викласти у редакції: "5.3.1. частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно зі статтею 10 цього Закону"  Враховано   5.3.1. частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно зі статтею 10 цього Закону;  
    -159- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 5.3.1 виключити.  
Відхилено    
180. 5.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п"яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;   -160- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.3.2. Вилучити текст "є не меншими 2 та", вилучити текст " пожертвувань або"  
Відхилено   5.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п"яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;  
    -161- Веревський А.М.
У п.5.3.2. ст..5 слова "не меншими 2 та" виключити.  
Відхилено    
181. 5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь освітніх закладів для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства, але не більше суми, яка дорівнює добутку чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої для такого звітного року, та кількості місяців навчання у цьому році.   -162- Жванія Д.В.
В підпункті 5.3.3 слова "для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання" замінити словами "для компенсації вартості здобуття освіти";  
Відхилено   5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь освітніх закладів для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства, але не більше суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.  
    -163- Довгий Т.О.
Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 пропонується викласти в такій редакції: "5.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь навчальних закладів незалежно від типу, форм власності та підпорядкування для компенсації вартості навчання такого платника податку або члена його сім'ї."  
Відхилено    
    -164- Підпункт 5.3.3 викласти у такій редакції: "5.3.3 суму коштів, сплачених платником податку на користь освітніх закладів для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства, але не більше суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року";  Враховано    
182. Такі витрати включаються:      Такі витрати включаються:  
183. а) при навчанні платника податку або іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства - до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором;      а) при навчанні платника податку або іншого члена його сім"ї першого ступеню рідства - до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором;  
184. б) при навчанні обох членів подружжя - окремо до податкового кредиту кожного, відповідно до вартості його навчання.      б) при навчанні обох членів подружжя - окремо до податкового кредиту кожного, відповідно до вартості його навчання.  
185. Зазначений у підпункті "а" цього підпункту вибір вважається здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, у якій визначається сума таких витрат.      Зазначений у підпункті "а" цього підпункту вибір вважається здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, у якій визначається сума таких витрат.  
186. Для цілей цього підпункту членами подружжя вважаються особи, які перебувають у шлюбі, заеєстрованому згідно із законом.      Для цілей цього підпункту членами подружжя вважаються особи, які перебувають у шлюбі, заеєстрованому згідно із законом.  
187. 5.3.4 суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеню рідства, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов"язкового медичного страхування, крім витрат на:   -165- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.3.4. Текст " (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань)" замінити текстом ", донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань"  
Враховано   5.3.4 суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеню рідства, у тому числі для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов"язкового медичного страхування, крім витрат на:  
    -166- Цушко В.П.
Абзац "в" підпункту 5.3.4 пункту 5.3 статті 5 доповнити словами "якщо вартість повної послуги та матеріалів більша за суму двох мінімальних заробітних плат".  
Відхилено    
    -167- Хомутиннік В.Ю.
У п.п. 5.3.4 після слів "медичного страхування, " доповнити словами "але не більше суми, що дорівнює сумі 12 мінімальних заробітних плат, встановлених для такого звітного року,"  
Відхилено    
188. а) косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями);   -168- Беспалий Б.Я.
Підпункт 5.3.4. а). Зняти дужки  
Відхилено   а) косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями);  
189. б) водолікування та геліотерапію;   -169- Терьохін С.А.
Підпунктс"б" доповнити словами: "не пов"язаних з лікуванням хронічних захворювань";  
Враховано   б) водолікування та геліотерапію не пов"язаних з лікуванням хронічних захворювань;  
190. в) лікування та протезування зубів;   -170- Шепетін В.Л.
Частину в) підпункту 5.3.4 пункту 5.3 Статті 5: "в) лікування та протезування зубів;" - виключити.  
Враховано частково щодо використання коштовних матеріалів  в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;  
    -171- Терьохін С.А.
Підпункт "в" підпункту 5.3.4 викласти у такій редакції: "в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни";  
Враховано    
    -172- Жванія Д.В.
В підпункті 5.3.4: підпункт "в" виключити;  
Враховано частково щодо використання коштовних матеріалів   
191. г) аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком звалтування);   -173- Беспалий Б.Я.
Підпункт 5.3.4. г). Зняти дужки  
Враховано   г) аборти, крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком згвалтування;  
192. д) операції з переміни статі;      д) операції з переміни статі;  
193. е) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування);   -174- Беспалий Б.Я.
Підпункт 5.3.4. е). Зняти дужки  
Враховано   е) лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування;  
194. є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;   -175- Кальніченко І.В.
Викласти абзац "є" підпункту 5.3.4 у такій редакції: "є) лікування тютюнової, алкогольної залежності чи наркотичної залежності";  
Відхилено   є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;  
    -176- Жванія Д.В.
В підпункті 5.3.4: підпункт "є" виключити;  
Відхилено    
    -177- Цушко В.П.
Абзац "є" підпункту 5.3.4 пункту 5.3 статті 5 викласти у такій редакції: "є) лікування тютюнової, алкогольної залежності чи наркотичної залежності".  
Враховано    
195. ж) клонування людини або її органів;      ж) клонування людини або її органів;  
196. з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України.   -178- Жванія Д.В.
В підпункті 5.3.4: Підпункт "з" викласти в новій редакції: "г) придбання профілактичних медичних препаратів (ліків, вітамінів, біологічно активних добавок до їжі тощо), медичних засобів та пристосувань, оплата вартості медичних послуг, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України";  
Відхилено   з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплата вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України.  
197. 5.3.5 суми плати (податку) за землю, а також податку на нерухомість, фактично сплачених протягом звітного податкового року, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої для такого звітного податкового року;   -179- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.3.5. Текст " (податку)" замінити текстом ", податку"  
Враховано у зв'язку з виключенням норми   
    -180- Терьохін С.А.
Підпункти 5.3.5 - 5.3.6 виключити.  
Враховано    
198. 5.3.6 суми витрат, понесених протягом зітного року на утримання нерухомого майна, яке здається платником податку в оренду (лізинг), але не вище 15 відсотків від суми доходу, отриманого таким платником податку від надання такого нерухомого майна в оренду (лізинг), житловий найм, піднайм;   -181- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.3.6. Двічі вилучити текст " (лізинг)"  
Враховано у зв'язку з виключенням норми   
199. 5.3.7 суми витрат платника податку на сплату страхових внесків (страхових премій) за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування такого платника податку за його власний рахунок, який залишається після оподаткування цим податком, але сукупно не більше 15 відсотків від суми його доходу, отриманого як заробітна плата (прирівняні до неї виплати і відшкодування) протягом звітного року;   -182- Підпункт 5.3.7 викласти у такій редакції: "5.3.5 сума витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій страхувальнику -резиденту за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування як такого платника податку так і членів його сім"ї першого ступеню рідства, яка не перевищує (у розрахунку на кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): а) при страхуванні платника податку - суму, визначену у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону; б) при страхуванні члена сім"ї платника податку першого ступеню рідства - 50 відсотків від суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на кожного застрахованого члена сім"ї. Якщо платник податку або члени його сім"ї першого ступеню рідства були застраховані їх працедавцями згідно з підпунктом "в" підпункту 4.2.4 статті 4 цього Закону, то гранична сума, встановлена підпунктом "а" або "б" цього підпункту, зменшується для відповідної застрахованої особи на суму страхових внесків, сплачених її працедавцем протягом такого звітного податкового року. Якщо член сім"ї платника податку першого ступеню рідства самостійно застрахував такі самі ризики за окремим страховим договором, то: платник податку не має права включати до складу податкового кредиту суму, визначену у підпункті "б" цього підпункту стосовно такого члена сім"ї; такий член сім"ї має право включити до складу свого податкового кредиту суму страхових внесків (премій) сплачених за таким окремим страховим договором на умовах цього підпункту";  Враховано   5.3.5 суму витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій страхувальнику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування як такого платника податку так і членів його сім"ї першого ступеню рідства, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): а) при страхуванні платника податку - суму, визначену у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону; б) при страхуванні члена сім"ї платника податку першого ступеню рідства - 50 відсотків від суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на кожного застрахованого члена сім"ї. Якщо платник податку або члени його сім"ї першого ступеню рідства були застраховані їх працедавцями згідно з підпунктом "в" підпункту 4.2.4 статті 4 цього Закону, то гранична сума, встановлена підпунктом "а" або "б" цього підпункту, зменшується для відповідної застрахованої особи на суму страхових внесків, сплачених її працедавцем протягом такого звітного податкового року. Якщо член сім"ї платника податку першого ступеню рідства самостійно застрахував такі самі ризики за окремим страховим договором, то: платник податку не має права включати до складу податкового кредиту суму, визначену у підпункті "б" цього підпункту стосовно такого члена сім"ї; такий член сім"ї має право включити до складу свого податкового кредиту суму страхових внесків (премій) сплачених за таким окремим страховим договором на умовах цього підпункту;  
    -183- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.3.7. Текст "страхових премій)" замінити текстом ", страхових премій", текст " (прирівняні до неї виплати і відшкодування)" замінити текстом ", прирівняні до неї виплати". Узгодження з 5.2.1., 6.1.1. та іншими  
Відхилено - протирічить сталій практиці   
200. 5.3.8. суми витрат платника податку із:      5.3.6. суми витрат платника податку із:  
201. штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у відносинах шлюбу з донором або ні;      штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у відносинах шлюбу з донором або ні;  
202. оплати вартості державних послуг (включаючи державне мито), пов'язаних з усиновленням дитини;   -184- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, підпункт 5.3.8. Текст " (включаючи державне мито)" замінити текстом ", включаючи державне мито,"  
Враховано   оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини.  
    -185- Лобода М.В.
П.п. 5.3.8 ст. 5 доповнити абзацом наступного змісту: "оплати вартості лікування за кордоном та проїзду до місця лікування."  
Відхилено    
203. 5.3.9 суми податкових соціальних пільг, визначених згідно зі статтею 6 цього Закону, якщо загальний річний оподатковуваний дохід платника податку не перевищує значення сорока мінімальних заробітних плат, установлених для такого звітного року;   -186- Хомутиннік В.Ю.
П. 5.3.9. - вилучити  
Враховано    
204. 5.3.10 суми інших витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно з іншими нормами цього Закону.   -187- Підпункт 5.3.10 виключити  Враховано    
205. 5.4. Обмеження права на нарахування податкового кредиту   -188- Жванія Д.В.
Пункт 5.4 викласти в такій редакції: "5.4.Обмеження прав на включення витрат до складу валових витрат 5.5.1. Включати витрати до складу валових витрат має право виключно резидент, який має податковий (ідентифікаційний) номер. 5.5.2. До складу валових витрат не включаються витрати, не підтверджені документально. 5.5.3. Платник податку має право включити до складу валових витрат витрати, визначені цією статтею, протягом строку давності, встановленого законом."  
Враховано частково   5.4. Обмеження права на нарахування податкового кредиту  
206. 5.4.1. Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має податковий ідентифікаційний номер.   -189- Довгий Т.О.
Підпункт 5.4.1 пункту 5.4 статі 5 пропонується виключити  
Відхилено   5.4.1. Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має податковий ідентифікаційний номер. 5.4.2. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата. 5.4.3. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.  
    -190- Увести пункт 5.4.2 такого змісту: "5.4.2. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата"  Враховано    
    -191- Увести пункт 5.4.3 такого змісту: "5.4.3. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься";.  Враховано    
207. 5.5. Порядок отримання податкового відшкодування   -192- Пункт 5.5 перенести в іншу статтю.  Враховано    
208. 5.5.1 Податковий орган, який розраховує суму податкового відшкодування, зобов"язаний протягом двох календарних місяців, наступних за спливом граничної дати подання декларації з цього податку, надіслати платнику податку податкове повідомлення, в якому визначається сума коштів, що підлягає відшкодуванню, а також інші відомості, необхідні для її отримання.       
209. Зазначене податкове повідомлення не надсилається, якщо платник податку у складі поданої податкової декларації визначає номер свого банківського рахунку, на який має бути зарахована така сума податкового відшкодування.       
210. 5.5.2 Якщо дані, зазначені у наданій податковій декларації, не містять відповідно до норм цього Закону підстав для надання податкового відшкодування, то податковий орган зобов"язаний надіслати платнику податку податкове повідомлення у строки, визначені підпунктом 5.5.1 цього пункту, в якому зазначаються причини відмови у наданні такого відшкодування із посиланням на відповідні пункти цього Закону.       
211. 5.5.3. Податкове відшкодування здійснюється шляхом перерахування його суми:       
212. а) на банківський рахунок платника податку, визначений у його податковій декларації;       
213. б) якщо такий рахунок не визначено - до банку, визначеного Кабінетом Міністрів України, у якому такий платник податку може отримати таку суму готівкою або покласти її у вклад (депозит) при пред"явленні документу, що посвідчує особу.   -193- Беспалий Б.Я.
Підпункт 5.5.3,б). Зняти дужки  
ідпункт виключений.   
214. Зазначене перерахування має бути здійснене не пізніше строків, встановлених підпунктом 5.5.1 цього пункту для надіслання податкових повідомлень.       
215. 5.5.4. Податкове відшкодування здійснюються за рахунок бюджету територіальної громади, на території якої платник податку постійно проживає станом на 1 січня звітного року.       
216. Кабінет Міністрів України при розрахунку розміру міжбюджетних трансферів та плануванні доходів бюджетів територіальних громад зобов"язаний брати до уваги прогнозні суми такого податкового відшкодування.       
217. 5.5.5. Центральний податковий орган видає інструкції з питань застосування норм цієї статті та проводить безоплатні роз"яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо.   -194- Увести пункт 5.5. такого змісту: "5.5. Центральний податковий орган видає інструкції з питань застосування норм цієї статті та проводить безоплатні роз"яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим законом, за будь-яким запитом платника цього податку".  Враховано   5.5. Центральний податковий орган видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та проводить безоплатні роз"яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим законом, за запитом платника цього податку.  
218. Стаття 6. Податкові соціальні пільги   -195- Жванія Д.В.
В тексті проекту слова "податкові соціальні пільги" в усіх відмінках замінити словами "податкові пільги" у відповідних відмінках  
Відхилено   Стаття 6. Податкові соціальні пільги  
219. 6.1. Перелік податкових соціальних пільг   -196- Пункт 6.1 статті 6 викласти у такій редакції: "6.1. Перелік податкових соціальних пільг З урахуванням норм пункту 6.5 цієї статті, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у таких розмірах: 6.1.1 для будь-якого платника податку - у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;  Враховано   6.1. Перелік податкових соціальних пільг  
220. До суми податкового кредиту звітного податкового року включається сума податкових соціальних пільг у таких розмірах:   -197- Хомутиннік В.Ю.
П. 6.1 викласти у редакції: "6.1. Загальний місячний дохід платника податку зменшується на суму податкових соціальних пільг в таких розмірах:"  
Враховано за змістом  З урахуванням норм пункту 6.5 цієї статті, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у таких розмірах:  
221. 6.1.1 для будь-якого платника податку - у розмірі, що дорівнює добутку значення мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для звітного податкового року, та кількості календарних місяців такого податкового року, у яких платник податку отримував заробітну плату (прирівняні до неї виплати та винагороди);   -198- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.1. Текст " (прирівняні до неї виплати та винагороди)" замінити текстом "та прирівняні до неї виплати". Узгодження з підпунктами 5.2.1, 5.3.7 та іншими  
Враховано   6.1.1 для будь-якого платника податку - у розмірі, що дорівнює однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;  
    -199- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 6.1.1 викласти у наступній редакції: "6.1.1 для платника податку, загальний місячний дохід якого не перевищує 1 мінімального прожиткового рівня - у розмірі, що дорівнює значенню 50% мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для звітного податкового року, у яких платник податку отримував заробітну плату (прирівняні до неї виплати та винагороди). Це положення підлягає перегляду Верховною Радою одночасно з визначенням нових розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати".  
Відхилено    
222. 6.1.2 у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який:   -200- П.п. 6.1.2 викласти у редакції: "6.1.2 у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який: а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; б) утримує дитину - інваліда 1 та 2 групи, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; в) має три чи більше дитини віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину; г) є вдівцем або вдовою; д) є особою, віднесеною законом до 1 і 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; е) є інвалідом 1 та 2 групи, у тому числі з дитинства; є) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.  Враховано   6.1.2 у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який:  
223. е) особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.       
224. а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;   -201- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.2, пункт а). Текст " (опікуном, піклувальником)" замінити текстом ", самотнім опікуном чи піклувальником"  
Відхилено   а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;  
225. є вдівцем (вдовицею), до місяця, в якому такий платник податку укладає наступний шлюб;   -202- Кальніченко І.В.
У підпункті 6.1.2 слово "вдовицею" замінити словом "вдовою".  
Враховано   б) утримує дитину - інваліда 1 або 2 групи, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років  
    -203- Цушко В.П.
У частині другій абзацу "а" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 слово "вдовицею"замінити словом "вдовою".  
Враховано    
    -204- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.2, пункт а). Абзац 2. Текст " (вдовицею)" замінити текстом "або вдовицею"  
Враховано    
226. б) утримує дитину - інваліда 1 та 2 групи, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;   -205- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.2., пункт б). Текст "1 та 2" замінити текстом "1 або 2"  
Враховано   в) має три чи більше дитини віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину;  
227. в) має три чи більше дитини віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину;      г) є вдівцем або вдовою;  
228. г) є особою, віднесеною законом до 1 і 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;   -206- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.2. Пункт г) вилучити як такий, що поглинається пунктом в) підпункту 6.1.3  
Відхилено   д) є особою, віднесеною законом до 1 і 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
    -207- Хомутиннік В.Ю.
Абзац (г) підпункту 6.1.2. виключити  
Відхилено    
229. д) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, військовослужбовцем строкової служби;   -208- Кальніченко І.В.
У підпункті 6.1.2 після слова "ординатором" доповнити словом ", ад'юнктом"  
Враховано   д) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, військовослужбовцем строкової служби;  
    -209- Цушко В.П.
Абзац "д" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 доповнити словом "ад'юнктом".  
Враховано    
230. е) є інвалідом 1 та 2 групи, у тому числі з дитинства;   -210- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.2. Пункт е). Після слова "інвалідом" доповнити текстом "крім інвалідів" стосовно 1 або 2 груп поглинається е) підпункту 6.1.3  
Відхилено   е) є інвалідом 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства; є) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;  
231. 6.1.3 у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який є:   -211- П.П. 6.1.3 викласти у редакції: "6.1.3 у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який є: а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової Слави; б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, або працівником тилу, який має відповідні державні відзнаки; в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або репресованою особою; г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року";  Враховано   6.1.3 у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який є:  
    -212- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.3. помилково повторюється двічі  
Відхилено    
    -213- Хомутиннік В.Ю.
Викласти підпункт 6.1.3. в такій редакції 6.1.3 у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 цього пункту, - для платника податку, який є: а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави та Трудової Слави; б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, а також працівником тилу, що має відповідні державні відзнаки; в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, а також репресованою особою; г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; д) особою, що перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року;  
Враховано    
    -214- Хомутиннік В.Ю.
е) є особою, віднесеною законом до 1 і 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
Враховано частково в п. 6.1.2.   
232. а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави та Трудової Слави;   -215- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.3.Пункт а) вилучити  
Відхилено   а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової Слави;  
233. б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, а також працівником тилу, що має відповідні державні відзнаки;   -216- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.3., пункт б). Вилучити текст ", що має відповідні державні відзнаки"  
Відхилено   б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, або працівником тилу, який має відповідні державні відзнаки;  
234. в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, а також репресованою особою;   -217- Кальніченко І.В.
У абзаці "в" підпункту 6.1.3 слова "репресованою особою" замінити словами "особою, визнаною репресованою згідно із законом".  
Враховано   в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою;  
    -218- Цушко В.П.
У абзаці "в" підпункту 6.1.3 пункту 6.1 статті 6 слова "репресованою особою" замінити словами "особою, визнаною репресованою згідно із законом".  
Враховано    
    -219- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.3. Технічно випав початок пункту в) "є особою віднесеною законом до 1 і 2 категорії"  
Відхилено    
235. г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;      г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;  
236. д) особою, що перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.   -220- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.3. Вилучити пункт д), як такий, що поглинутий 6.1.2.д)  
Відхилено   д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року  
    -221- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, підпункт 6.1.3. пункт г)- відсутній. Виправити нумерацію аж до 6.2.  
Відхилено    
237. 6.2. Порядок вибору податкової соціальної пільги, більшої за розміром   -222- Жванія Д.В.
В статті 6 пункт 6.2 виключити, у звязку з цим пункт 6.3 вважати пунктом 6.2, а підпункти 6.3.1 - 6.3.4 - відповідно підпунктами 6.2.3 - 6.2.6.  
Відхилено   6.2. Порядок вибору податкової соціальної пільги, більшої за розміром  
238. У разі коли платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 6.1 цієї статті, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір.   -223- Жванія Д.В.
Пункт 6.2 доповнити підпунктами 6.2.1, 6.2.2 такого змісту : "6.2.1.У разі, коли платник податку має право на застосування податкової пільги з двох і більше підстав, визначених у пункті 6.1 цієї статті, податкова пільга застосовується кожного разу з кожної окремої підстави, через яку у платника податку виникає право на таку податкову пільгу. 6.2.2. Платник податку може відмовитися від однієї, декількох або усіх податкових пільг, на які такий платник податку має право згідно з цим Законом. Таке рішення у довільній письмовій формі направляється на адресу податкового органу за місцем податкової реєстрації платника податку."  
Враховано за змістом  У разі коли платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 6.1 цієї статті, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір, при дотриманні процедур, визначених підпунктом 6.4.1 цієї статті.  
239. 6.3. Порядок застосування розміру податкових соціальних пільг   -224- Цушко В.П.
У підпункті 6.3 статті 6 проблематичним є реальне отримання податкової соціальної пільги, оскільки бажаючими гіпотетическі можуть бути всі працюючі громадяни, які будуть подавати декларації. Великі витрати на адміністрування, оскільки розрахунок соціальної пільги здійснюють податкові органи на підставі податкової звітності, що надсилають податковому органу особи, які виплачують заробітну плату. Можливо все ж такі раціональніше було б ввести неоподатковуваний мінімум.  
Враховано   6.3. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги  
    -225- У назві пункту 6.3 слова "Порядок застосування розміру" замінити словами "Вибір місця отримання податкової соціальної пільги";  Враховано    
240. 6.3.1 Платник податку, який бажає включити суму податкової соціальної пільги до складу податкового кредиту, зобов"язаний подати відповідному податковому органу річну податкову декларацію.   -226- Підпункт 6.3.1 викласти у такій редакції: "6.3.1 Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Якщо платник податку є самозайнятою особою, податкова соціальна пільга щодо отриманих нею доходів від такої діяльності не застосовується";  Враховано   6.3.1 Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Якщо платник податку є самозайнятою особою, податкова соціальна пільга щодо отриманих нею доходів від такої діяльності не застосовується.  
    -227- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 6.3.1 викласти у редакції: 6.3.1. Податкова соціальна пільга надається щомісяця у джерела виплати доходу на підставі заяви платника податку, якщо сума нарахованого доходу не перевищує прожиткового мінімуму доходів на працездатну особу з розрахунку на місяць (дванадцять прожиткових мінімумів з розрахунку на рік). За вимогою фізичної особи податкова соціальна пільга передбаченого пунктом 6.1.2. та 6.1.3. ст. 6 цього Закону надається також будь-яким джерелом виплати (суб'єктом правовідносин) на підставі заяви фізичної особи та документів, що дають підстави на отримання зазначених пільг.  
Враховано по суті   
241. Якщо платник податку має право на отримання податкової соціальної пільги, більшої ніж передбачена підпунктом 6.1.1 цієї статті, він має зазначити про це у поданій ним річній податковій декларації.       
242. Розрахунок суми податкової соціальної пільги здійснюється податковим органом самостійно на підставі даних, одержаних у складі податкової звітності від осіб, які виплачують такому платнику податку заробітну плату (прирівняні до неї виплати та відрахування).       
243. 6.3.2. Платник податку, який має право на використання податкової соціальної пільги, зазначеної у підпункті 6.1.2 або 6.1.3 цієї статті, зобов"язаний надати працедавцю, що виплачує йому заробітну плату (прирівняні до неї виплати та відрахування), відповідні документи, які підтверджують право на отримання такої пільги.   -228- Підпункт 6.3.2 викласти у такій редакції: "6.3.2. Платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги) за формою, визначеною центральним податковим органом. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування такої пільги. Пільга не застосовується, якщо платник податку не подає працедавцю заяву про її застосування до нарахування таких доходів, крім випадків, зазначених у підпункті 6.3.3 цього пункту. Платник податку, який змінює за самостійним рішенням місце отримання податкової соціальної пільги, зобов"язаний надати працедавцю за попереднім місцем її застосування заяву про відмову від такої пільги (далі - заява про відмову від пільги) за формою, визначеною центральним податковим органом. Така заява не подається, якщо платник податку припиняє трудові відносини з таким працедавцем за будь-якими підставами, а також у випадках, визначених у підпункті 6.3.3 цього пункту. Працедавець зобов"язаний у складі річної податкової звітності відображати всі випадки отримання заяв платників податку про застосування пільги та заяв про відмову від такої пільги. Податкова соціальна пільга застосовується за місцем отримання платником податку основного доходу (визначеним у трудовій книжці) на дату набрання чинності цим пунктом, без подання заяви про застосування пільги".  Враховано   6.3.2. Платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги) за формою, визначеною центральним податковим органом. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги. Пільга не застосовується до доходу, нарахованого до моменту отримання такої заяви, крім випадків, зазначених у підпункті 6.3.3 цього пункту. Платник податку, який змінює за самостійним рішенням місце отримання податкової соціальної пільги, зобов"язаний надати працедавцю за попереднім місцем її застосування заяву про відмову від такої пільги (далі - заява про відмову від пільги) за формою, визначеною центральним податковим органом. Така заява не подається, якщо платник податку припиняє трудові відносини з таким працедавцем за будь-якими підставами, а також у випадках, визначених у підпункті 6.3.3 цього пункту. Працедавець відображає у складі річної податкової звітності всі випадки отримання заяв платників податку про застосування пільги та заяв про відмову від такої пільги. Податкова соціальна пільга застосовується за місцем отримання платником податку основного доходу (визначеним у трудовій книжці) на дату набрання чинності цим пунктом, без подання заяви про застосування пільги.  
244. Порядок надання таких документів та їх склад визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок надання таких документів та їх склад визначається Кабінетом Міністрів України.  
245. 6.3.3. Податкові соціальні пільги, передбачені підпунктами "а" -"в" підпункту 6.1.2 цього Закону зберігаються до кінця зітного року, в якому дитина досягає вісімнадцяти років, а у разі її смерті до досягнення такого віку, - до кінця звітного року, на який припадає така смерть.   -229- Підпункт 6.3.3 викласти у такій редакції: "6.3.3. Податкова пільга не може бути застосованою до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового періоду одночасно такі доходи, як: а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов"язкового соціального страхування; б) стипендія, грошове чи речове забезпечення, одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, військовослужбовцями строкової служби за рахунок бюджету; в) заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати і компенсації) під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі; г) заробітна плата за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України; д) заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями; е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до доходів, визначених у підпунктах "а" - "д" цього підпункту та закінчує застосовуватись при завершенні нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, визначених підпунктом 6.3.2 цього пункту. Податкова соціальна пільга не застосовується до доходів, визначених підпунктом "е" цього підпункту";  Враховано   6.3.3. Податкова соціальна пільга не може бути застосованою до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як: а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов"язкового соціального страхування; б) стипендія, грошове чи речове забезпечення, одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, військовослужбовцями строкової служби за рахунок бюджету; в) заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати і компенсації) під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі; г) заробітна плата за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України; д) заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями; е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до доходів, визначених у підпунктах "а" - "д" цього підпункту, та закінчує застосовуватись при завершенні нарахування таких доходів, без подання відповідних заяв, визначених підпунктом 6.3.2 цього пункту. Податкова соціальна пільга не застосовується до доходів, визначених підпунктом "е" цього підпункту.  
    -230- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 6.3.2 викласти у редакції: 6.3.2. З метою перевірки розміру використаної суми податкової соціальної пільги за рік, фізична особа зобов'язана подати декларацію до податкового органу, якщо вона отримувала податкову соціальну пільгу з різних джерел отримуваних доходів та/або отримувала доходи з різних джерел. Декларація до податкового органу не подається, якщо фізична особа отримувала податкову соціальну пільгу з одного джерела отримуваних доходів (від одного роботодавця) та не мала інших джерел отримання доходів, або не скористалася правом отримання такої пільги. На підставі письмової заяви платника податку, орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податку відомості щодо отриманих такою особою доходів.  
Відхилено - обов'язок з визначення право-мірності застосування податкової пільги покладається на податковий орган, а не платника податку   
    -231- Хомутиннік В.Ю.
Податкова декларація має містити відомості про усі доходи (види доходів) які отримував впродовж звітного року платника податку. У випадку використання фізичною особою податкової соціальної пільги, що перевищує встановлений рівень, або у разі використання її без належних на те підстав, сума не утриманого податку, а також пеня у розмірі 120% облікової ставки НБУ від суми не сплачених податків, сплачується фізичною особою у встановлені законом строки та порядку. Відомості, зазначені у податковій декларації фізичної особи використовуються державними органами також для цілей надання адресних дотацій, субсидій, допомоги тощо. Неподання платником податку декларації до податкового органу у разі отримання податкової соціальної пільги з декількох джерел отримання доходів, вважається приховуванням доходів. У такому разі доходи та податкові зобов'язання такого платника податку підлягають перевірці з використанням непрямих методів.  
Відхилено - протирічить Закону України № 2181   
246. Право на отримання таких податкових пільг втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або коли він передає дитину на державне утримання, у тому числі до дитячого будинку (будинку маляти, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім'ї), незалежно від того чи береться плата за таке утримання або ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з місяця, на який припадає відповідна подія.       
247. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом "д" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку позбувається статусу, визначеного у такому підпункті.       
248. 6.3.4 Розрахунок розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помирає чи визнається судом померлим чи безвісті відсутнім або стає нерезидентом.   -232- Підпункти 6.3.4 - 6.3.5 викласти у такій редакції: "6.3.4 Якщо у порушення норм цього пункту платник податку подає заяву про застосування пільги більш ніж одному працедавцю, чи коли платник податку при отриманні доходів, визначених у підпункті 6.3.3 цього пункту, подає таку заяву іншому працедавцю, внаслідок чого податкова соціальна пільга фактично застосовується більше ніж один раз протягом будь-якого місяця звітного податкового року, то платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу, починаючи з місяця, у якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, у якому право на подання заяви про застосування податкової соціальної пільги відновлюється. Платник податку може відновити право на подання заяви про застосування податкової соціальної пільги, якщо він подає заяву про відмову від такої пільги всім працедавцям із зазначенням місяця, в якому мало місце таке порушення, на підставі чого такі працедавці розраховують та утримують відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків від суми такої недоплати за рахунок наближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності його суми - за рахунок наступних виплат. Якщо за будь-якими підставами сума недоплати та штрафу не була утримана за рахунок доходу платника податку до спливу граничного строку, встановленого законом для подання річної декларації з цього податку, то сума такої недоплати і штрафу стягується податковим органом у порядку, визначеному законом. При цьому право на подання заяви про застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються. Центральний податковий орган встановлює порядок періодичного інформування платників податку про наявність порушень ними норм підпункту 6.3.1 цього пункту, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок";  Враховано   6.3.4 Якщо у порушення норм цього пункту платник податку подає заяву про застосування пільги більш ніж одному працедавцю, чи коли платник податку при отриманні доходів, визначених у підпункті 6.3.3 цього пункту, подає таку заяву іншому працедавцю, внаслідок чого податкова соціальна пільга фактично застосовується також при отриманні інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця, то платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу, починаючи з місяця, у якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, у якому право на подання заяви про застосування податкової соціальної пільги відновлюється. Платник податку може відновити право на подання заяви про застосування податкової соціальної пільги, якщо він подає заяву про відмову від такої пільги всім працедавцям із зазначенням місяця, в якому мало місце таке порушення, на підставі чого такі працедавці розраховують та утримують відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків від суми такої недоплати за рахунок наближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності його суми - за рахунок наступних виплат. Якщо за будь-якими підставами сума недоплати та штрафу не була утримана за рахунок доходу платника податку до спливу граничного строку, встановленого законом для подання річної декларації з цього податку, то сума такої недоплати і штрафу стягується податковим органом у порядку, визначеному законом. При цьому право на подання заяви про застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються. Центральний податковий орган встановлює порядок періодичного інформування платників податку про наявність порушень ними норм підпункту 6.3.1 цього пункту, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок. 6.3.6. Працедавець, який на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги, застосовує таку пільгу, не несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку вимог підпункту 6.3.1 цього пункту, за винятком, коли такий працедавець та такий платник податку є пов"язаними особами. 6.4. Вибір податкової соціальної пільги за її розміром та строк її дії 6.4.1. Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги, більшої ніж передбачена підпунктом 6.1.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, та додає відповідні підтверджуючі документи за формою, визначеною центральним податковим органом. 6.4.2. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктами "а - в" підпункту 6.1.2 цього Закону надається до кінця року, в якому дитина досягає вісімнадцяти років, а у разі її смерті до досягнення такого віку, - до кінця року, на який припадає така смерть. Право на отримання такої податкової соціальної пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або коли він він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того чи береться плата за таке утримання або ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, на який припадає відповідна подія. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом "г" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з податкового місяця, в якому такий вдівець або вдова бере наступний шлюб чи підпадає під опіку інших осіб. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктами "д - е" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку позбувається статусу, визначеного у такому підпункті. 6.4.3 Розрахунок розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помирає чи визнається судом померлим, безвісті відсутнім або стає нерезидентом. 6.5. Перерахунок та обмеження 6.5.1 Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. 6.5.2. Працедавець платника податку за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг: а) за наслідками кожного звітного податкового року; б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених у підпункті 6.3.3 цієї статті; в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем. 6.5.3. Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата цього податку, то така сума стягується працедавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати. Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов"язання платника податку за наслідками звітного податкового року. 6.5.4 Якщо працедавець за будь-якими причинами не здійснює перерахунки, зазначені у підпункті 6.5.2 цього пункту, та/або не стягує суму недоплати чи її частину (крім випадку, визначеному в абзаці другому підпункту 6.5.3 цього пункту) у встановлені цим пунктом строки, то така сума стягується податковим органом за рахунок такого працедавця та не включається до складу його валових витрат. 6.5.5. Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата цього податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов"язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми - сума податкових зобов"язань наступних податкових періодів, до повного повернення суми такої переплати. Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума переплати, що перевищує суму податкового зобов"язання, нарахованого за останній звітний період, то така сума підлягає відшкодуванню з бюджету у встановленому порядку.  
    -233- Підпункти 6.3.6 - 6.3.7 викласти у такій редакції: "6.3.6. Працедавець, який на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги, застосовує таку пільгу, не несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку вимог підпункту 6.3.1 цього пункту, за винятком, коли такий працедавець та такий платник податку є пов"язаними особами";  Враховано    
    -234- Увести пункт 6.4 такого змісту: "6.4.2. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктами "а - в" підпункту 6.1.2 цього Закону надається до кінця року, в якому дитина досягає вісімнадцяти років, а у разі її смерті до досягнення такого віку, - до кінця року, на який припадає така смерть. Право на отримання такої податкової соціальної пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або коли він він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того чи береться плата за таке утримання або ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, на який припадає відповідна подія. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом "г" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з податкового місяця, в якому такий вдівець або вдова бере наступний шлюб чи підпадає під опіку інших осіб. Податкова соціальна пільга, передбачена підпунктами "д - е" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, зупиняється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку позбувається статусу, визначеного у такому підпункті. 6.4.3 Розрахунок розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помирає чи визнається судом померлим, безвісті відсутнім або стає нерезидентом";  Враховано    
    -235- Увести пункт 6.5 такого змісту: "6.5. Перерахунок та обмеження 6.5.1 Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця для працездатної особи, якщо його розмір не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. 6.5.2. Працедавець платника податку за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг: а) за наслідками кожного звітного податкового року; б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених у підпункті 6.3.3 цієї статті; в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем. 6.5.3. Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата цього податку, то така сума стягується працедавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати. Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати сплачується платником податку у складі загального річного оподатковуваного доходу. 6.5.4 Якщо працедавець за будь-якими причинами не здійснює перерахунки, зазначені у підпункті 6.5.2 цього пункту, та/або не стягує суму недоплати чи її частину (крім випадку, визначеному в абзаці другому підпункту 6.5.3 цього пункту) у встановлені цим пунктом строки, то така сума стягується податковим органом за рахунок такого працедавця та не включається до складу його валових витрат. 6.5.5. Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата цього податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов"язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми - сума податкових зобов"язань наступних податкових періодів, до повного повернення суми такої переплати. Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума переплати, що перевищує суму податкового зобов"язання, нарахованого за останній звітний період, то така сума підлягає відшкодуванню з бюджету у встановленому порядку";  Враховано    
249. Стаття 7. Ставка податку      Стаття 7. Ставка податку  
250. 7.1. Ставка податку складає 15 відсотків до об"єкту оподаткування.   -236- пункт 7.1 викласти у такій редакції:: "7.1. Ставка податку становить 15 відсотків до об"єкту оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2 - 7.3 цієї статті";  Враховано   7.1. Ставка податку становить 15 відсотків до об"єкту оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2 - 7.3 цієї статті.  
    -237- Колоніарі О.П.
Пункт 7.1 викласти: "7.1 стаття податку складає 13 відсотків до об'єкту оподаткування".  
Відхилено    
    -238- Терьохін С.А.
Пункт 7.1 викласти: "7.1 стаття податку складає 12 відсотків до об'єкту оподаткування";  
Відхилено    
251. 7.2. Ставка податку на доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального річного або місячного оподатковуваного доходу, становить:   -239- пункт 7.2 викласти у такій редакції: "7.2. Ставка податку становить 5 відсотків до до об"єкту оподаткування, нарахованого податквим агентом як: процент на банківський депозит (вклад); процентний або дисконтний дохід за ощадним (депозитним) сертифікатом; в інших випадках, прямо визначених нормами цього Закону";  Враховано   7.2. Ставка податку становить 5 відсотків до об"єкту оподаткування, нарахованого податковим агентом як: процент на банківський депозит (вклад); процентний або дисконтний дохід за ощадним (депозитним) сертифікатом; в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього Закону.  
252. а)_при нарахуванні процентів (дисконтних доходів) - 5 відсотків;   -240- Кальніченко І.В.
У абзаці "а" пункту 7.2. після слів "процентів (дисконтних доходів)" доповнити словами "визначених відповідно до пункту 1.9 статті 1 та підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 цього Закону; Цифру "5" замінити на цифру "15".  
Відхилено    
    -241- Цушко В.П.
Абзац "а" 7.2 статті 7 після слів "процентів (дисконтних доходів)" доповнити словами "визначених відповідно до пункту 1.9 статті 1 та підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 цього Закону.  
Відхилено    
253. б) при виплаті грошових або майнових призів, виграшів в азартні ігри, розіграши (крім лотерей, що мають статус державних згідно із законом), - подвійне значення ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті;   -242- Шепетін В.Л.
В частині б) підпункту 7.2. Статті 7 слова: "виграшів в азартні ігри," - вилучити.  
Відхилено    
254. в) для доходів, інших ніж зазначені у підпунктах "а" - "б" цього підпункту, - розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті.       
255. 7.3. Якщо податок утримується при виплаті доходів, то ставка податку застосовується до суми такої виплати до її зменшення на суму цього податку.   -243- пункт 7.3 викласти у такій редакції: "7.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті, до об"єкту оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крім у державну лотерею), або до будь-яких інших доходів, нарахованих на користь нерезидентів - фізичних осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3 статті 9 цього Закону. 7.4. Ставка податку може становити інший розмір, прямо визначений відповідними нормами цього Закону".  Враховано   7.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті, до об"єкту оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крім у державну лотерею), або до будь-яких інших доходів, нарахованих на користь нерезидентів - фізичних осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3 статті 9 цього Закону. 7.4. Ставка податку може становити інший розмір, прямо визначений відповідними нормами цього Закону.  
256. Якщо податок справляється з суми чистого річного оподатковуваного доходу (для нерезидентів - з суми загального річного оподатковуваного доходу), то ставка податку застосовується до суми такого доходу до його зменшення на суму цього податку.       
257. Стаття 8. Порядок оподаткування окремих видів доходів   -244- статтю 8 викласти у такій редакції: "Стаття 8. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету 8.1. Оподаткування доходів, нарахованих платнику податку податковим агентом 8.1.1 Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону. 8.1.2. Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. 8.1.3. Якщо згідно з нормами цього Закону окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, то платник податку зобов"язаний самостійно включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку. 8.1.4. Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси резидента, то податок сплачується до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати. 8.2. Оподаткування доходів, нарахованих платнику податку особою, що не є податковим агентом 8.2.1. Платник податку, що отримує доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом, зобов"язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку. 8.2.2. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб"єкту підприємницької діяльності, а також будь-яка інша особа, які відповідно до закону нараховує цей податок у спосіб, відмінний від загального (за винятками, передбаченими цим Законом)"  Враховано   Стаття 8. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету 8.1. Оподаткування доходів, нарахованих платнику податку податковим агентом 8.1.1 Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону. 8.1.2. Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. 8.1.3. Якщо згідно з нормами цього Закону окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, то платник податку зобов"язаний самостійно включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку. 8.1.4. Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси резидента, то податок сплачується (переаховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати. 8.2. Оподаткування доходів, нарахованих платнику податку особою, що не є податковим агентом 8.2.1. Платник податку, що отримує доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом, зобов"язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку. 8.2.2. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб"єкту підприємницької діяльності, а також будь-яка інша особа, які відповідно до закону нараховує цей податок у спосіб, відмінний від загального (за винятками, передбаченими цим Законом).  
258. 8.1. Оподаткування доходів, отриманих у формах, відмінних від грошової   -245- Пункт 8.1 перенести до статті 3  Враховано    
259. 8.1.1 При виплаті доходів у будь-яких формах, відмінних від грошової, об"єкт оподаткування визначається як вартість такої виплати, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіціент, який розраховується за такою формулою:   -246- Шепетін В.Л.
Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 Статті 8 викласти в наступній редакції: "8.1.1 При виплаті доходів (крім виплати заробітної плати) у будь-яких формах, відмінних від грошової, об'єкт оподаткування визначається як вартість такої виплати, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою: К= 100 : (100 - С п), де К - коефіцієнт; С п - ставка податку, діюча на момент такої виплати."  
Враховано в іншій редакції в статті 3   
260. К= 100 : (100 - Сп), де       
261. К -коефіціент;       
262. Сп - ставка податку, діюча на момент такої виплати.       
263. 8.1.2 Значення об"єкту оподаткування, розраховане згідно з підпунктом 8.1.1 цього пункту, застосовується також для підрахунку валових витрат особи, що виплачує такі доходи.      Стаття 9. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів  
264. 8.2. Оподаткування доходу, отриманого від надання окремих видів власності в оренду   -247- Пункт 8.2 викласти у такій редакції: "9.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 9.1.1. Податковим агентом платника податку - орендодавця, щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, є орендар. При цьому об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством з питань оренди землі.  Враховано   9.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)  
265. 8.2.1. Дохід, отриманий платником податку від надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, що належать йому на правах приватної власності, оподатковується при виплаті такого доходу за його рахунок. Сума стягнутого податку є остаточною, а сума такого доходу не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку-орендодавця.      9.1.1. Податковим агентом платника податку - орендодавця, щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, є орендар. При цьому об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством з питань оренди землі.  
266. При цому:       
267. а) особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету є орендар, що є податковим агентом орендодавця;       
268. б) об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, з урахуванням мінімальних орендних цін, встановлених законодавством з цього питання.   -248- Веревський А.М.
п. 8.2 ст.. 8: підпункт б) ст.8.2.1. викласти у такій редакції: "б) об'єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати, визначеної з урахуванням мінімальних орендних цін, встановлених законодавством з цього питання, та площі землі, що перевищує розмір паю на кожного члена сім'ї встановленого Законом, що окремо зазначається в орендному договорі".  
Відхилено - втручається у компетенцію місцевої територіальної громади.   
    -249- Веревський А.М.
до п.8.2.1 додати підпункт в) такого змісту: "в) за умов суборенди орендар визначає суму оподатковуваного доходу як різницю між його зобов'язаннями орендодавцю та зобов'язаннями суборендаря перед ним".  
Відхилено у зв"язку з вилученням норми.   
    -250- Цушко В.П.
Підпункт 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 після слів "податковий розрахунок" доповнити словами "форма якого встановлюється за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації".  
Враховано    
269. 8.2.2. Дохід, отриманий платником податку від надання інших об"єктів нерухомого майна (включаючи землю, що знаходиться під такими об"єктами, або присадибні ділянки) в оренду або суборенду, оподатковується при виплаті такого доходу та за його рахунок. Сума стягнутого податку є остаточною, а сума такого доходу не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку - орендодавця.   -251- Довгий Т.О.
У частині першій підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 слово „землю" замінити словосполученням „земельну ділянку".  
Враховано   9.1.2. Податковим агентом платника податку - орендодавця при нарахуванні доходу від надання в оренду нерухомого майна, іншого ніж зазначене у підпукті 9.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під таким нерухомим майном, чи присадибну ділянку), є орендар. При цьому об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, але не менше мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості, з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташована така нерухомість, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо таку мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного податкового року, то об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, визначеного в орендному договорі. 9.1.3. Надання в оренду нерухомості, що належить юридичній або фізичній особі - нерезиденту, здійснюється виключно через засноване ним постійне представництво на території України або юридичну особу - резидента (уповноважену особу), що виконує представницькі функції відносно такого нерезидента на підставі письмового договору, а якщо нерезедент є фізичною особою, - виступає також його податковим агентом відносно таких доходів. 9.1.4. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб"єктом підприємницької діяльності, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому: а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені законом для квартального податкового періоду, а саме протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем такого звітного кварталу; б) договір оренди нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому нотар зобов"язаний надіслати інформацію про такий договір податковому органу за основним місцем проживання платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. 9.1.5. Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за її рахунок.  
    -252- П.п. 8.2.2 викласти у такій редакції: "9.1.2. Податковим агентом платника податку - орендодавця, щодо його доходу від надання в оренду нерухомого майна, іншого ніж зазначене у підпукті 9.1.1 цього пункту (включаючи землю, що знаходиться під таким нерухомим майном, чи присадибної ділянки), є орендар. При цьому об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в орендному договорі, але не менше мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості, з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташована така нерухомість, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо таку мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного податкового року, то об"єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, визначеного в орендному договорі. 9.1.3. Надання в оренду нерухомості, що належить юридичній або фізичній особі - нерезиденту, здійснюється виключно через засноване ним постійне представництво на території України або юридичну особу - резидента (уповноважену особу), що виконує представницькі функції відносно такого нерезидента на підставі письмового договору, а якщо нерезедент є фізичною особою, - виступає також його податковим агентом відносно таких доходів. 9.1.4. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб"єктом підприємницької діяльності, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому: а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені законом для квартального податкового періоду, а саме протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем такого звітного кварталу; б) договір оренди нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому нотар зобов"язаний надіслати інформацію про такий договір податковому органу за основним місцем проживання платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. 9.1.5. Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за її рахунок."  Враховано    
270. При цьому:       
271. а) особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету є орендар, що є податковим агентом орендодавця;       
272. б) якщо орендарем є фізична особа або інша особа, на яку не поширюються обов"язки податкового агента, то платник податку - орендодавець самостійно розраховує суму податку з доходів, отриманих від надання майна в оренду.       
273. Зазначений податок підлягає сплаті до бюджету щоквартально, виходячи з розміру орендної плати, отриманої протягом такого кварталу, але не нижче її щомісячного мінімального значення, визначеного згідно з підпунктом "в" цього підпункту для кожного повного або неповного місяця оренди. Платник податку, який отримує такі доходи протягом звітного року, зобов"язаний у строки, визначені законом для подання річної декларації з цього податку, надати податковому органу за місцем податкової реєстрації податковий розрахунок таких отриманих доходів у складі такої декларації.       
274. в) орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться таке житло, встановлює з метою оподаткування мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця його розташування, інших функціональних та якісних показників, та оприлюднює своє рішення у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади, яка є звичайною вартістю такої послуги;   -253- Шепетін В.Л.
В підпункті 8.2.2 пункту 8.2 Статті 8 частини: "в) орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться таке житло, встановлює з метою оподаткування мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця його розташування, інших функціональних та якісних показників, та оприлюднює своє рішення у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади, яка є звичайною вартістю такої послуги;"  
Враховано по суті   
    -254- Цушко В.П.
У абзаці "в" підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 слова "таке житло" замінити словами "така нерухомість", оскільки йдеться взагалі про надане в оренду нерухоме майно.  
Враховано    
275. г) договір оренди такого майна має бути посвідченим нотаріально.   -255- Шепетін В.Л.
В підпункті 8.2.2 пункту 8.2 Статті 8 частини: "г) договір оренди такого майна має бути посвідченим нотаріально." - виключити  
Відхилено    
276. 8.2.3 Дохід, отриманий від надання в оренду (суборенду) рухомого майна, оподатковується у порядку, визначеному підпунктом 8.2.2 цього пункту для нерухомого майна (за винятком норм, які містяться у підпункті "в" такого підпункту).       
277. 8.3. Оподаткування процентів   -256- Пункт 8.3. викласти у такій редакції: "9.2. Оподаткування процентів 9.2.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь процентів на банківський депозит (вклад) або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат (далі - проценти), є особа, яка здійснює таке нарахування. Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих процентів платникам податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені законом для місячного податкового періоду. 9.2.2. Податковий агент, який нараховує проценти, надає податковий розрахунок загальної суми нарахованих процентів та загальної суми стягнених з них податків у складі податкової декларації з податку на прибуток підприємств у строки, встановлені законом для такого податку. При цьому інформація щодо окремого вкладу (депозиту) фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається. Форма зазначеного податкового розрахунку затверджується у порядку, визначеному законом для затвердження податкової декларації, та узгоджується з Національним банком України. 9.2.3 Оподаткування процентів, нарахованих за іншими підставами, ніж зазначені у підпункті 9.2.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим законом для доходів, що кінцево оподатковуються при їх виплаті, за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону. 9.2.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок"  Враховано   9.2. Оподаткування процентів  
278. 8.3.1 Юридична особа - резидент, який нараховує проценти або дисконтні доходи (далі - проценти) будь-якій фізичній особі - резиденту або нерезиденту, нараховує, утримує та вносить до бюджету податок у розмірі, встановленому підпунктом "а" пункту 7.2 цього Закону, від суми такого нарахування за її рахунок.   -257- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 8.3.1 викласти у редакції: 8.3.1. Суми доходів (проценти), отримані платником податку у результаті розміщення його власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків, інших кредитно-фінансових установ України, та від цінних паперів, емітованих резидентами України, у тому числі в іноземній валюті, не оподатковуються.  
Відхилено   9.2.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь процентів на банківський депозит (вклад) або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат (далі - проценти), є особа, яка здійснює таке нарахування. Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих процентів платникам податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені законом для місячного податкового періоду. 9.2.2. Податковий агент, який нараховує проценти, надає податковий розрахунок загальної суми нарахованих процентів та загальної суми стягнених з них податків у складі податкової декларації з податку на прибуток підприємств у строки, встановлені законом для такого податку. При цьому інформація щодо окремого вкладу (депозиту) фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається. Форма зазначеного податкового розрахунку встановлюється у порядку, визначеному законом, та узгоджується з Національним банком України. 9.2.3 Оподаткування процентів, нарахованих за іншими підставами, ніж зазначені у підпункті 9.2.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим законом для доходів, що кінцево оподатковуються при їх виплаті, за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону. 9.2.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.  
279. При цьому:       
280. а) утримана сума податку при нарахуванні процентів є остаточною, а сума таких процентів не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача;       
281. б) загальна сума податків, стягнутих при нарахуванні процентів фізичним особам, підлягає утриманню до або під час їх виплати, та внесенню до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.       
282. 8.3.2 Резидент, який нараховує проценти фізичним особам, подає у строки, встановлені законом для річного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації. Зазначений податковий розрахунок не містить інформації про окремих отримувачів таких процентів.   -258- Хомутиннік В.Ю.
П.п. 8.3.2 викласти у редакції: 8.3.2. У разі коли доходи (проценти) одержані платником податку у результаті розміщення коштів на поточних (депозитних) або інших рахунках банків та інших кредитно-фінансових установ, які знаходиться за межами України, або від цінних паперів, емітованих нерезидентами, податок стягується з платника податку з суми таких процентів у складі його річного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, визначеними статтею 7 цього Закону, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано по суті   
283. 8.4. Оподаткування дивідендів   -259- Хомутиннік В.Ю.
П. 8.4 викласти у редакції: П. 8.4. "Оподаткування дивідендів" викласти в наступній редакції: 8.4.1. Сума дивідендів, які були оподатковані при їх виплаті податком на прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку та не оподатковується; 8.4.2. У разі, коли джерело виплат дивідендів знаходиться за межами України, або коли дивіденди виплачуються нерезидентами, або якщо дивіденди не були оподатковані при їх виплаті податком на прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", сума таких дивідендів, отриманих платником податку протягом звітного року, включається до складу його загального річного оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою, передбаченою ст. 7 цього закону.  
Відхилено   9.3. Оподаткування дивідендів  
284. 8.4.1. Крім випадків, визначених у підпункті 4.3.16 цього Закону, емітент корпоративних прав - резидент, який нараховує будь-якій фізичній особі, резиденту або нерезиденту - власнику таких корпоративних прав дивіденди, нараховує, утримує та вносить до бюджету податок у розмірі, встановленому пунктом 7.1 цього Закону, від суми такого нарахування за її рахунок.   -260- Викласти пункт 8.4 у такій редакції: "9.3.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь дивідендів, крім випадків, визначених у підпункті 4.3.16 цього Закону, є особа, яка здійснює таке нарахування. 9.3.2. Податковим агентом при виплаті дивідендів є будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального, або є звільненим від сплати такого податку за будь-якими підставами. 9.3.3. Резидент, що виплачує дивіденди платникам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом. 9.3.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх";  Враховано   9.3.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь дивідендів, крім випадків, визначених у підпункті 4.3.16 цього Закону, є особа, яка здійснює таке нарахування. 9.3.2. Податковим агентом при виплаті дивідендів є будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального, або є звільненим від сплати такого податку за будь-якими підставами. 9.3.3. Резидент, що виплачує дивіденди платникам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом. 9.3.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх.  
285. При цьому:       
286. а) утримана сума податку при нарахуванні дивідендів є остаточною, а сума таких дивідендів не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача;       
287. б) податок підлягає сплаті під час виплати дивідендів платнику податку єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату дивідендів фізичним особам, які не передбачають сплати цього податку.       
288. 8.4.2.Обов"язок із нарахування та сплати податку, визначеного у підпункті 8.4.1 цього пункту, покладається на будь-якого резидента - емітента корпоративних прав, незалежно від того, чи сплачує такий емітент податок з доходів фізичних осіб на загальних умовах чи у складі єдиного податку (спеціального торгового патенту).   -261- Цушко В.П.
У підпункті 8.4.2 пункту 8.4 статті 8 виникає питання про оподаткування дивідендів, що виплачуються емітентом, який є платником єдиного податку, оскільки при виплаті дивідендів по Закону про прибуток він нараховує 30 відсотків і не зменшує при цьому єдиний податок, потім ще 15 відсотків нараховує по цій нормі.  
Відхилено - потребує урегулювання окремим законом   
289. 8.4.3. Резидент, що виплачує дивіденди платникам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, податковий розрахунок, форма якого визначається за правилами, встановленими законом для визначення та узгодження форми податкової декларації.       
290. 8.5. Оподаткування роялті   -262- Пункт 8.5 викласти у такій редакції: "9.4. Оподаткування роялті 9.4.1. Оподаткування роялті цим податком здійснюється за правилами, встановленими пунктом 9.3 цієї статті для оподаткування дивідендів, без застосування норм підпункту 4.3.16 статті 4 цього Закону. 9.4.2. Резиденти можуть нараховувати роялті лише у зв"язку з використанням платником податку права на інтелектуальну (промислову) власність, зареєстрованого відповідно до закону";  Враховано   9.4. Оподаткування роялті  
291. 8.5.1. Оподаткування роялті здійснюється за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування процентів, з урахуванням того, що ставка податку при виплаті роялті визначається пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.      9.4.1. Оподаткування роялті цим податком здійснюється за правилами, встановленими пунктом 9.3 цієї статті для оподаткування дивідендів, без застосування норм підпункту 4.3.16 статті 4 цього Закону.  
292. 8.5.2. Роялті можуть нараховуватися лише у зв"язку з використанням права інтелектуальної (промислової) власності, належним чином зареєстрованого в Україні.      9.4.2. Резиденти можуть нараховувати роялті лише у зв"язку з використанням платником податку права на інтелектуальну (промислову) власність, зареєстрованого відповідно до закону";  
293. 8.6. Оподаткування виграшів та призів   -263- Пункт 8.6 викласти у такій редакції: "9.5. Оподаткування виграшів та призів 9.5.1. Податковим агентом платника податку при нарахованні на його користь доходу у вигляді виграшів або призів у лотерею (крім державних лотерей, статутний фонд (капітал) яких відповідає вимогам абзацу другого підпункту 10.2.3 статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), а також внаслідок проведення конкурсу або будь-якого іншого прилюдного розігрування шансів чи призів, крім виграшів в азартні ігри, є особа, яка здійснює таке нарахування. При цьому витрати, понесені таким платником податку у зв"язку з одержанням таких доходів, не беруться до уваги. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку. 9.5.2. Платник податку, який отримує дохід у вигляді виграшу в азартні ігри в казино, інших гральних місцях чи домах (далі-гральний заклад), зобов"язаний включити до складу свого загального оподатковуваного річного доходу позитивну різницю між сумою такого доходу та документально підтвердженими витратами, понесеними у зв"язку з отриманням такого доходу протягом такого року. Для цілей здійснення податкового контролю, будь-яка фізична особа - резидент чи нерезидент зобов"язана пред"явити паспорт при вході до грального закладу, а відповідна службова особа такого грального закладу зобов"язана занести відомості про номер такого паспорту, ім"я та прізвище його власника, його громадянство, а у разі коли така особа є громадянином України - зареєстроване місце його проживання. На вимогу платника податку - гравця особа, що виплачує виграш, зобов"язана надати персоніфіковані відомості про такий виграш та понесені такою особою витрати. Порядок виконання норм цього підпункту визначається центральним податковим органом"  Враховано   9.5. Оподаткування виграшів та призів  
294. 8.6.1. Доходи, отримані платником податку у лотерею (крім державної лотереї), внаслідок виграша у конкурсі або будь-якого іншого прилюдного розігрування шансів або призів резидентом, включаючи азартні ігри, оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок за подвійною ставкою, визначеною підпуктом "б" пункту 7.2 цього закону, від суми такої виплати за її рахунок, з урахуванням правил, встановлених цим законом для виплати доходів у формі, відмінної від грошової.   -264- Шепетін В.Л.
В підпункті 8.6.1 пункту 8.6 Статті 8 слова: "включаючи азартні ігри" - виключити.  
Враховано по суті  9.5.1. Податковим агентом платника податку при нарахованні на його користь доходу у вигляді виграшів або призів у лотерею (крім державних лотерей, статутний фонд (капітал) яких відповідає вимогам абзацу другого підпункту 10.2.3 статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), а також внаслідок проведення конкурсу або будь-якого іншого прилюдного розігрування шансів чи призів, крім виграшів в азартні ігри, є особа, яка здійснює таке нарахування. При цьому витрати, понесені таким платником податку у зв"язку з одержанням таких доходів, не беруться до уваги. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок. 9.5.2. Платник податку, який отримує дохід у вигляді виграшу в азартні ігри в казино, інших гральних місцях чи домах (далі-гральний заклад), зобов"язаний включити до складу свого загального оподатковуваного річного доходу позитивну різницю між сумою такого доходу та документально підтвердженими витратами, понесеними у зв"язку з отриманням такого доходу протягом такого року. Для цілей здійснення податкового контролю, будь-яка фізична особа - резидент чи нерезидент зобов"язана пред"явити паспорт при вході до грального закладу, а відповідна службова особа такого грального закладу зобов"язана занести відомості про номер такого паспорту, ім"я та прізвище його власника, його громадянство, а у разі коли така особа є громадянином України - зареєстроване місце його проживання. На вимогу платника податку - гравця особа, що виплачує виграш, зобов"язана надати персоніфіковані відомості про такий виграш та понесені такою особою витрати. Порядок виконання норм цього підпункту визначається центральним податковим органом.  
    -265- Цушко В.П.
У підпункті 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 слова "за подвійною ставкою" виключити;  
Відхилено    
    -266- Кальніченко І.В.
У підпункті 8.6.1 слова "за подвійною ставкою" виключити.  
Відхилено    
295. При цьому витрати, понесені платником податку у зв"язку з одержанням таких доходів, не беруться до уваги.       
296. Оподаткування таких доходів при їх виплаті є кінцевим, а сума такого отриманого доходу не включається до складу загального оподаткову-ваного доходу платника податку-їх отримувача.       
297. Податковим агеном вважається особа, яка виплачує такі доходи.       
298. 8.6.2. Податок, який справляється до або під час виплати таких доходів, є кінцевим, а сума таких доходів не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку.       
299. 8.7. Оподаткування інвестиційного прибутку   -267- Пункт 8.7 викласти у такій редакції: "9.6. Оподаткування інвестиційного прибутку 9.6.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від обліку інших доходів і витрат. 9.6.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу, з урахуванням норм підпункту 9.6.4 цього пункту. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з: обміну інвестиційного актива на інший інвестиційний актив; зворотнього викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку; повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента. Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за нульовою вартістю. 9.6.3. Якщо у результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими підпунктом 9.6.2 цього пункту, виникає від"ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком. 9.6.4. Якщо протягом 30 календарних днів до дня, а також протягом наступних 30 календарних днів за днем продажу пакету цінних паперів (корпоративних прав), платник податку придбає пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) такого ж емітента, то: а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами; б) вартість такого придбаного пакету визначається на рівні ціни такого проданого пакету, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання цих двох пакетів. 9.6.5. Якщо платник податку протягом податкового року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право на його зворотній викуп у наступному податковому році, чи придбає опціон на такий викуп, то інвестиційний збиток, який виник внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Якщо платник податку, який продає інвестиційнимй актив протягом звітного податкового року, внаслідок чого виникає інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому пакет у наступному податковому році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакету визначається на рівні ціни такого проданого пакету, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання цих двох пакетів. Якщо платник податку продає пакет цінних паперів (корпоративні права) пов"язаним з ним особам, то то інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Якщо платник податку дарує інвестиційний актив або передає його у спадщину, то інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу або надання у спадщину, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами"; 9.6.5. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року. Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від"ємне значення, то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення"; 9.6.6. Для цілей цього пункту: а) під терміном "інвестиційний актив" розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банка, незалежно від місця їх подальшого продажу; б) під терміном "пакет цінних паперів" розуміється окремий цінний папір чи сукупність ідентичних цінних паперів; в) під терміном "ідентичний цінний папір" розуміються цінні папери, випущені одним емітентом за тотожніми умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення. 9.6.7. Не підлягає оподаткуванню та не включається до складу річного оподатковуваного доходу: а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не не перевищує суму, визначену у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону; б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадках, визначених підпунктом 4.3.3 та 4.3.17 статті 4 цього Закону. У випадках, визначених підпунктами "а" і "б" цього підпункту, платник податку не включає суму таких доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. 9.6.8. Платник податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням постуг професійного торгівця цінними паперами, має право укласти договір з таким торгівцем стосовно виконання ним функцій податкового агента. Порядок застосування цього підпункту визначається центральним податковим органом. 9.6.9. Норми цього пункту не поширюються на придбання або продаж (погашення) цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів.  Враховано   9.6. Оподаткування інвестиційного прибутку  
300. 8.7.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від обліку інших доходів і витрат.      9.6.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.  
301. 8.7.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу протягом звітного року, та витратами, понесеними ним у зв'язку з придбанням такого інвестиційного активу як протягом цього року, так і попередніх податкових років.      9.6.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу, з урахуванням норм підпункту 9.6.4 цього пункту.  
302. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:      До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:  
303. його обміну на інше майно, у тому числі інші інвестиційні активи;      обміну інвестиційного актива на інший інвестиційний актив;  
304. зворотнього викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку;      зворотнього викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку;  
305. повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.      повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.  
306. До придбання інвестиційного активу прирівнюються також операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.      Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права. Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за нульовою вартістю.  
307. 8.7.3. Інвестиційний збиток розраховується за правилами, встановленими підпунктом 8.7.2 цього пункту для визначення інвестиційного прибутку, якщо у результаті такого розрахунку виникає від"ємне значення.      9.6.3. Якщо у результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими підпунктом 9.6.2 цього пункту, виникає від"ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком.  
308. 8.7.4. Якщо внаслідок обміну одного інвестиційного активу на інший (у тому числі під умову наступного платежу, заліку взаємних заборгованостей чи проведення зворотнього обміну у майбутньому), виникає збиток, такий збиток враховується у визначенні фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступного звітного податкового року.      9.6.4. Якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакету цінних паперів (корпоративних прав), а також протягом наступних 30 календарних днів за днем такого продажу платник податку придбає пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав), то: а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами; б) вартість придбаного пакету для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ціни проданого пакету. 9.6.5. Якщо платник податку протягом звітного року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право на його зворотній викуп у наступному році, чи придбає опціон на такий викуп, то інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Якщо платник податку, який продає інвестиційнимй актив протягом звітного податкового року, внаслідок чого виникає інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому пакет у наступному податковому році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакету визначається на рівні ціни такого проданого пакету, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання цих двох пакетів. Якщо платник податку продає пакет цінних паперів (корпоративні права) пов"язаним з ним особам, то то інвестиційний збиток, що виникає вн аслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Якщо платник податку дарує інвестиційний актив або передає його у спадщину, то інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу або надання у спадщину, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.  
309. Якщо внаслідок такого обміну виникає прибуток, то він визнається у податковому році його виникнення.       
310. Норми цього підпункту поширюються також на операції з продажу інвестиційного активу за кошти або в обмін на інше майно під умову зворотнього викупу такого інвестиційного активу у майбутньому.       
311. 8.7.5. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається сума фінансового результату операцій з інвестиційними активами, яка складається із сум інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків щодо окремих інвестиційних активів, отриманих (понесених) протягом звітного податкового року.      9.6.6. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року. Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від"ємне значення, то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення";  
312. 8.7.6. Норми підпунктів 8.7.2 - 8.7.5 цього пункту не поширюються нерезидентів, які зобов"язані сплатити податок з доходів від продажу (інших видів відчуження) інвестиційних активів, без їх зменшення на суму витрат, пов"язаних з їх придбанням.       
313. 8.7.7. Фінансові результати операцій з інвестиційними активами відображаються платником податку у додатку до податкової річної декларації, форма якої встановлюється відповідно до закону.       
314. 8.7.8 Для цілей цього пункту під терміном "інвестиційні активи" розуміються цінні папери, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах.      9.6.7. Для цілей цього пункту: а) під терміном "інвестиційний актив" розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банка, незалежно від місця їх подальшого продажу; б) під терміном "пакет цінних паперів" розуміється окремий цінний папір чи сукупність ідентичних цінних паперів; в) під терміном "ідентичний цінний папір" розуміються цінні папери, випущені одним емітентом за тотожніми умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.  
315. 8.7.9 Норми цього пункту не поширюються на операції з продажу акцій або корпоративних прав у випадках, визначених підпунктом 4.3.3 та 4.3.17 статті 4 цього Закону.      9.6.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до складу річного оподатковуваного доходу: а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не не перевищує суму, визначену у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону; б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадках, визначених підпунктом 4.3.3 та 4.3.17 статті 4 цього Закону. У випадках, визначених підпунктами "а" і "б" цього підпункту, платник податку не включає суму таких доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. 9.6.9. Платник податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням постуг професійного торгівця цінними паперами, має право укласти договір з таким торгівцем стосовно виконання ним функцій податкового агента. Порядок застосування цього підпункту визначається центральним податковим органом. 9.6.10. Норми цього пункту не поширюються на придбання або продаж (погашення) платником податку цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів.  
316. 8.8. Оподаткування благодійної допомоги      9.7. Оподаткування благодійної допомоги  
317. 8.8.1 Звільняється від оподаткування та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.   -268- Перший абзац підпункту 9.7.1 викласти у такій редакції: "9.7.1. Не підлягає оподаткуванню та включенню до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом. Цільовою є благодійна допомога, яка надається під визначені умови та напрямки її витрачання, а нецільовою (матеріальною) вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямків";  Враховано   9.7.1. Не підлягає оподаткуванню та включенню до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом. Цільовою є благодійна допомога, яка надається під визначені умови та напрямки її витрачання, а нецільовою (матеріальною) вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямків.  
318. Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову благодійну допомогу.      Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову благодійну допомогу.  
319. 8.8.2. Звільняється від оподаткування цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок:      9.7.2. Звільняється від оподаткування цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок:  
320. а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України;      а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України;  
321. б) стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України.      б) стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначаних Кабінетом Міністрів України.  
322. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний або місцевий бюджети чи через банківські рахунки існуючої мережі благодійних організацій.   -269- Терьохін С.А.
Доповнити: "Товариства Червоного Хреста України";  
Враховано   Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний або місцевий бюджети чи через банківські рахунки існуючої мережі благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України. 9.7.3. Не підлягає оподаткуванню сума нецільової благодійної (матеріальної) допомоги, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 статті 6 цього Закону. Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у складі податкової звітності. При отриманні нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної особи, платник податку зобов"язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її сум у випадку, якщо: а) загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений цим підпунктом; б) платник податку не має права на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 статті 6 цього Закону.  
    -270- Увести підпункт 9.7.3 такого змісту: "9.7.3. Не підлягає оподаткуванню сума нецільової благодійної допомоги, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 статті 6 цього Закону. Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у складі податкової звітності. При отриманні нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної особи, платник податку зобов"язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її сум у випадку, якщо: а) загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений цим підпунктом; б) платник податку не має права на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 статті 6 цього Закону";  Враховано    
323. 8.8.3. Звільняється від оподаткування цільова благодійна допомога, яка надається для:   -271- Увести підпункти "а -б" такого змісту: "а закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеню рідства, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов"язкового медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов"язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком звалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; клонування людини або її органів; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України"; б) нижчевизначеним закладам для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у таких закладах: будинку маляти; будинку дитини; будинку-інтернаті; школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт); дитячому будинку сімейного типу; школі соціальної реабілітації; притулку для неповнолітних; приймальнику - розподільнику системи міністерства внутрішніх справ України";  Враховано   9.7.4. Не підлягає оподаткуванню цільова благодійна допомога, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі (вартості): а) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеню рідства, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов"язкового медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов"язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком звалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; клонування людини або її органів; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України; б) нижчевизначеним закладам для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у таких закладах: будинку маляти; будинку дитини; будинку-інтернаті; школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт); дитячому будинку сімейного типу; школі соціальної реабілітації; притулку для неповнолітних; приймальнику - розподільнику системи міністерства внутрішніх справ України";  
324. а) харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у державних або комунальних закладах, що надають такі послуги;   -272- Підпункти "а" - "б" викласти у такій редакції: "в) державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не мають житла, з їх харчування та облаштування на нічліг; г) пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання, харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи місцях позбавлення волі, або безпосередньо таким особам;"  Враховано   в) державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не мають житла, з їх харчування та облаштування на нічліг;  
325. б) поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;   -273- Увести підпункт "д" такого змісту: "д) дому для перестарілих чи інвалідів для компенсації витрат з утримання таких осіб, поліпшення умов харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації"; Відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів;  Враховано   г) пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання, харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи місцях позбавлення волі, або безпосередньо таким особам; д) дому для перестарілих чи інвалідів для компенсації витрат з утримання таких осіб, поліпшення умов їх харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації;  
326. в) проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також у разі коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги.   -274- Підпункт "в" викласти у такій редакції: "е) платнику податку, який здійснює наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших особистих витрат), за умови, якщо результатитаких досліджень та розробок підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги";  Враховано   е) платнику податку, який здійснює наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших особистих витрат), за умови, якщо результати таких досліджень та розробок підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги.  
327. У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), такий набувач зобов'язаний:      У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), такий набувач зобов'язаний:  
328. або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;      або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;  
329. або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;      або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;  
330. або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з наступним його оподаткуванням;   -275- Цушко В.П.
У частині п'ятій абзацу "в" підпункту 8.8.3 пункту 8.8 статті 8 не враховується знос. Важко визначити звичайну вартість.  
Відхилено - суми зносу закладаються у сумах грантів  або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з наступним його оподаткуванням;  
331. г) придбання спортивного знаряддя та інвентарю; вартість оренди або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд або забезпечення участі спортсмена у спортивних змаганнях, якщо він є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремим спортсменом-аматором.   -276- Підпункт "г" викласти у такій редакції: "є) є) аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена - аматора у спортивних змаганнях. Під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" розуміється громадська організація, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" розуміється особа, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України так і інших країн, у вигляді медалей, грамот, пам"ятних призів у формах, відмінних від грошової, а також як сума відшкодування витрат, пов"язаних із відрядженням такого спортсмена-аматора у місце проведення змагання, у межах встановлених законом норм для відрядження найманого працівника";  Враховано   є) аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена - аматора у спортивних змаганнях. Під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" розуміється громадська організація, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" розуміється особа, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України так і інших країн, у вигляді медалей, грамот, пам"ятних призів у формах, відмінних від грошової, а також як сума відшкодування витрат, пов"язаних із відрядженням такого спортсмена-аматора у місце проведення змагання, у межах встановлених законом норм для відрядження найманого працівника.  
332. З метою застосування цього підпункту під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України так і інших країн у формах, відмінних від грошової;       
333. 8.8.4 Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за отриманням такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту.   -277- Підпункт 8.8.4 викласти у такій редакції: "9.7.4 Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за отриманням такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова благодійна допомога не використовується її набувачем протягом такого строку та не повертається благодійнику, то такий набувач зобов"язаний включити суму такої допомоги до складу оподатковуваного доходу та сплатит відповідий податок";  Враховано   9.7.5 Набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова благодійна допомога у вигляді коштів не використовується її набувачем протягом такого строку та не повертається благодійнику до його закінчення, то такий набувач зобов"язаний включити невикористану суму такої допомоги до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити відповідий податок.  
334. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати основну суму такого ендавменту.      Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати чи відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.  
335. Якщо благодійна допомога, визначена абзацом другим цього підпункту, не використовується суб"єктом благодійної допомоги протягом поточного податкового року, то невикористана сума підлягає поверненню благодійнику протягом наступного календарного року, а після спливу такого строку підлягає внесенню до місцевого бюджету за місцем реєстрації такого суб"єкта у такій невикористаній сумі.   -278- Виключити.  Враховано    
    -279- Цушко В.П.
У абзаці третьому підпункту 8.8.4 пункту 8.4 статті 8 після слів "за місцем реєстрації такого суб'єкта", слова "у такій невикористаній сумі"замінити словами "у розмірі такої невикористаної суми".  
Враховано у зв"зку з виключенням   
336. 8.8.5. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку згідно із законом.   -280- Після слів "зазначені цим пунктом строки" додати слова: "а керівник такого податкового органу має право прийняти рішення про таке продовження";  Враховано   9.7.6. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки, а керівник такого податкового органу має право прийняти рішення про таке продовження. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку згідно із законом.  
337. 8.8.6 Цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платником податку органам державної або місцевої влади, або створеним ними підприємствам, установам чи організаціям, які видають ліцензіїї чи дозволи (провадять будь-які реєстрації) включається до складу податкового кредиту платника цього податку, не зважаючи на факт адміністративного чи кримінального переслідування окремих посадових осіб таких органів.   -281- Підпункт 8.8.6 викласти у такій редакції: "9.7.6. Забороняється надавати благодійну, гуманітарну чи спосорську допомогу органам державного управління та місцевої влади, або створеним ними благодійним фондам чи іншим неприбутковим організаціям чи за їх дорученням - третім особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, державної послуги чи іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі (спрощення її процедури). Дії посадових (службових) осіб органів державного управління та місцевої влади з висування таких умов вважаються діями з вимагання коштів або майна у розмірі такої благодійної допомоги" .  Враховано   9.7.7. Забороняється надавати благодійну, гуманітарну чи спосорську допомогу органам державного управління та місцевої влади, або створеним ними благодійним фондам чи іншим неприбутковим організаціям чи за їх дорученням - третім особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, державної послуги чи іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі (спрощення її процедури). Дії посадових (службових) осіб органів державного управління та місцевої влади з висування таких умов вважаються діями з вимагання коштів або майна у розмірі такої благодійної допомоги.  
338. 8.9. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхуванням життя та недержавного пенсійного страхування платника податку   -282- Довгий Т.О.
Назву пункту 8.9 статті 8 викласти в такій редакції: "8.9. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхуванням життя платника податку".  
Немає висновку   9.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування  
    -283- Пункт 8.9 викласти у такій редакції: "9.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування платника податку 9.8.1. Податковим агентом платника податку -застрахованої особи є страховик - резидент, який здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя. 9.8.2 Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього закону, від: а) 60 відсотків від суми одноразової страхової виплати за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору; б) 60 відсотків від сум регулярних та послідовних пенсійних виплат (додаткової пенсії) за договором недержавного пенсійного страхування чи регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 цього пункту; в) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору недержавного пенсійного страхування чи довгострокового страхування життя. 9.8.3. Не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті) страховиком-резидентом та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку: а) суми регулярних та послідовних пенсійних виплат (додаткової пенсії) за договором недержавного пенсійного страхування чи регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років; б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність 1 групи 9.8.4. Дохід у вигляді страхової виплати, що сплачується спадкоємцю платника податку, оподаткувується за правилами, встановленими статтею 13 цього Закону для оподаткування спадщини";  Враховано    
339. 8.9.1. Підлягають оподаткуванню такі доходи, отримані як страхові виплати та викупні суми за договором довгострокового страхування життя платника податку:      9.8.1. Податковим агентом платника податку -застрахованої особи є страховик - резидент, який здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя.  
340. а) за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону від:      9.8.2 Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього закону, від: а) 60 відсотків від суми одноразової страхової виплати за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору; б) 60 відсотків від сум регулярних та послідовних пенсійних виплат (додаткової пенсії) за договором недержавного пенсійного страхування чи регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 цього пункту; в) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору недержавного пенсійного страхування чи довгострокового страхування життя.  
341. суми одноразової страхової виплати за договорами недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя у разі дожиття такого платника податку до граничної дати дії страхового договору або до досягнення ним певного віку, визначеного таким договором, зменшеної на суму, що дорівнює двадцятикратному значенню мінімальної заробітної плати, встановленої законом для року, на який припадає така одноразова страхова виплата;   -284- Цушко В.П.
У підпункті 8.9.1 пункту 8.9 статті 8 оподаткування пенсійних виплат недоцільне, адже це соціальний захист людей пенсійного віку, який вони створили самостійно і таким чином зменшили навантаження на бюджет та державні соціальні фонди. Пропонується вилучити.  
Відхилено    
342. викупної суми при достроковому розірванні договору довгострокового страхування життя або договору з недержавного пенсійного страхування;       
343. суми страхової виплати у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата надається особам, іншим ніж члени його сім"ї, що мали спільну сумісну власність з платником податку, який помер;       
344. сум регулярних та послідовних страхових виплат (ануїтетів), які виплачуються застрахованій особі або пенсійних виплат.   -285- Цушко В.П.
У частині п'ятій абзацу "в" підпункту 8.9.1 пункту 8.9 статті 8 слова "або пенсійних виплат" вилучити  
Відхилено    
345. 8.9.2. Не підлягають оподаткуванню та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу доходи платника податку, отримані як страхові виплати за договорами довгострокового страхування його життя, якщо він є:      9.8.3. Не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті) страховиком-резидентом та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку: а) суми регулярних та послідовних пенсійних виплат (додаткової пенсії) за договором недержавного пенсійного страхування чи регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років; б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність 1 групи.  
346. а) застрахованою особою, що внаслідок нещасного випадку отримує інвалідність І групи;       
347. б) будь-яким членом сім"ї застрахованої особи першого ступеню рідства, яка померла або була визнана судом померлою чи безвісті відсутньою.   -286- Кальніченко І.В.
У абзаці "б" слова "першого ступеню родства" замінити словами ", що мав спільну сумісну власність з такою особою,".  
Враховано у зв"язку з виключенням   
348. 8.9.3. Доходи, які виплачуються платнику податку (його спадкоємцям) у межах недержавного пенсійного страхування, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для оподаткування спадщини.   -287- Довгий Т.О.
Підпункт 8.9.3 пункту 8.9 статті 8 виключити. Підпункт 8.9.4 вважати підпунктом 8.9.3.  
Відхилено   9.8.4. Дохід у вигляді страхової виплати, що сплачується спадкоємцю платника податку, оподаткувується за правилами, встановленими статтею 13 цього Закону для оподаткування спадщини";  
349. 8.9.4. Якщо страхові внески (страхові премії) за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування були сплачені платником податку чи членами його сім"ї першого ступеню рідства за їх власний рахунок після оподаткування цим податком, то страхова або пенсійна виплата, зменшена на суму сплачених страхових (пенсійних) внесків, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.   -288- Довгий Т.О.
. Підпункт 8.9.4 пункту 8.9 статті 8 вважати підпунктом 8.9.3 і викласти в такій редакції: "8.9.3. Якщо страхові внески (страхові премії) за договорами довгострокового страхування життя були сплачені платником податку чи членами його сім"ї першого ступеню рідства за їх власний рахунок після оподаткування цим податком, то страхова виплата, зменшена на суму сплачених страхових внесків, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону".  
Відхилено    
350. 8.10. Оподаткування окремих видів іноземних доходів   -289- Пункт 8.10 викласти у такій редакції "9.9. Оподаткування іноземних доходів"; 9.9.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів, є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача, який зобов"язаний подати річну податкову декларацію. 9.9.2. Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов"язання на суму податків, сплачених за кордоном, то такий платник податку визначає суму такого зменшення за визначеними підставами у річній податковій декларації. 9.9.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення суми річного податкового зобов"язання платника податку такі податки: а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно; б) поштові податки; в)податки на реалізацію (продаж), інші непрямі податки, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно до законодавства іноземних держав. 9.9.4. Для отримання права на зменшення суми податкового зобов"язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник податку зобов"язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачується такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування, яка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні. 9.9.5. Сума податку з доходу платника податку - резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням доходів, отриманих з-за кордону України)";  Враховано   9.9. Оподаткування іноземних доходів  
351. 8.10.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів, у тому числі визначених у пункті 8.10 цієї статті, є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача.      9.9.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів, є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача, який зобов"язаний подати річну податкову декларацію.  
352. 8.10.2. Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку має право на зменшення суми річного податкового зобов"язання на суму податків, сплачених за кордоном з частини таких іноземних доходів, то такий платник податку має право подати податкову декларацію, в якій визначається така сума та підстави для такого зменшення.      9.9.2. Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов"язання на суму податків, сплачених за кордоном, то такий платник податку визначає суму такого зменшення за визначеними підставами у річній податковій декларації. 9.9.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення суми річного податкового зобов"язання платника податку такі податки: а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно; б) поштові податки; в)податки на реалізацію (продаж), інші непрямі податки, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно до законодавства іноземних держав. 9.9.4. Для отримання права на зменшення суми податкового зобов"язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник податку зобов"язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачується такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування, яка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні. 9.9.5. Сума податку з доходу платника податку - резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням доходів, отриманих з-за кордону України).  
353. 8.11.Оподаткування надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт   -290- Цушко В.П.
У підпункті 8.11статті 8 не зовсім коректно застосування виразу "надміру витрачених коштів", оскільки вони можуть бути не витрачені, а просто своєчасно не повернені у касу підприємства і у бухгалтерському обліку відображаються як дебіторська заборгованість за підзвітною особою. Крім того, порядок повернення та складення фінансового звіту не є нормою цього Закону.  
Враховано по суті  9.10. Оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк  
    -291- Пункт 8.11 викласти у такій редакції "9.10. Оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк 9.10.1. Податковим агентом платника податку при оподаткуванні сум, отриманих на відрядження або під звіт, не повернутих таким платником податку протягом встановленого підпунктом 9.10.3 цього пункту строку, є особа, що надала такі суми, а саме: а) на відрядження, у сумі перевищення над сумою витрат платника податку на таке відрядження, розрахованою згідно з підпунктом 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; б) під звіт для здійснення окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх надала, у сумі перевищення над сумою фактичних витрат платника податку на здійснення таких дій. Сума податку, нарахованого на суму такого перевищення, утримується особою, що надала такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців, до повної сплати суми такого податку. Якщо платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що надала такі кошти, то така сума податку утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а при недостатності суми такого доходу - включається у несплаченій сумі до суми податкового зобов"язання платника податку за наслідками звітного року. Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті платника податку або визнання його за рішенням суду безвісті відсутнім або померлим, то така сума утримується при нарахуванні доходу за останній для такого платника податку податковий період. 9.10.2. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, надається за формою, встановленою центральним податковим органом, до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку: а) завершує таке відрядження; б) завершує виконання окремої цивільно - правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт. При наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку у касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх надала, до або під час подання зазначеного звіту. 9.10.3. Якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку, встановленого підпунктом 9.10.2 цього пункту, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків від суми таких надміру витрачених коштів, який стягується за процедурою стягнення податку, встановленою підпунктом 9.10.1 цього пункту. Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк, то така сума пілягає оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 9.10.4 цього пункту, та платник податку сплачує штраф, встановлений абзацом першим цього підпункту. Якщо у майбутніх податкових періодах платник податку повертає суму надміру витрачених коштів або вона стягується з такого платника податку за рішенням суду, перерахунок податкових зобов"язань такого платника податку не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.  Враховано    
354. 8.11.1 До загального оподатковуваного доходу платника податку включається перевищення суми коштів, виданих платнику податку його працедавцем або стороною цивільно-правової угоди чи за їх дорученням - третьою особою:      9.10.1. Податковим агентом платника податку при оподаткуванні сум, отриманих на відрядження або під звіт, не повернутих таким платником податку протягом встановленого підпунктом 9.10.3 цього пункту строку, є особа, що надала такі суми, а саме: а) на відрядження, у сумі перевищення над сумою витрат платника податку на таке відрядження, розрахованою згідно з підпунктом 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; б) під звіт для здійснення окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх надала, у сумі перевищення над сумою фактичних витрат платника податку на здійснення таких дій. Сума податку, нарахованого на суму такого перевищення, утримується особою, що надала такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців, до повної сплати суми такого податку. Якщо платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що надала такі кошти, то така сума податку утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а при недостатності суми такого доходу - включається у несплаченій сумі до суми податкового зобов"язання платника податку за наслідками звітного року. Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті платника податку або визнання його за рішенням суду безвісті відсутнім або померлим, то така сума утримується при нарахуванні доходу за останній для такого платника податку податковий період.  
355. а) на відрядження, над сумою фактичних витрат на відрядження, розрахованою за правилами підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";       
356. б) під звіт для здійснення окремих цивільно-правових дій від імені працедавця та за його рахунок, над сумою фактичних витрат такого платника податку, пов"язаних зі здійсненням таких дій.       
357. 8.11.2. Фінансовий звіт про використання коштів, визначених у підпункті 8.11.1 цього пункту, подається особі, що їх виплатила, за формою, встановленою центральним податковим органом.      9.10.2. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, надається за формою, встановленою центральним податковим органом, до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку: а) завершує таке відрядження; б) завершує виконання окремої цивільно - правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт. При наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку у касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх надала, до або під час подання зазначеного звіту.  
358. 8.11.3. Якщо платник податку не повертає зайво витрачену суму коштів, отриманих на відрядження або під звіт шляхом їх внесення до каси або зарахування на банківський рахунок особи, що надала такі кошти, до граничної дати подання фінансового звіту про їх використання, то така особа зобов"язана:      9.10.3. Якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку, встановленого підпунктом 9.10.2 цього пункту, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків від суми таких надміру витрачених коштів, який стягується за процедурою стягнення податку, встановленою підпунктом 9.10.1 цього пункту. Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк, то така сума пілягає оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 9.10.4 цього пункту, та платник податку сплачує штраф, встановлений абзацом першим цього підпункту. Якщо у майбутніх податкових періодах платник податку повертає суму надміру витрачених коштів або вона стягується з такого платника податку за рішенням суду, перерахунок податкових зобов"язань такого платника податку не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.  
359. або визнати таку суму як заробітна плата такого платника податку, який перебуває з нею у трудових відносинах, за наслідками місяця, на який припадає така гранична дата, з відповідним оподаткуванням цим податком та включенням до бази нарахування збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов"язкове соціальне страхування;       
360. або протягом місяця, наступного за місяцем, на який припадає така гранична дата, звернутися до суду із заявою (позовом) про стягнення такої суми з такого платника податку.       
361. Якщо така особа не здійснює визначених цим підпунктом дій у визначені ним строки, то сума такого перевищення прирівнюється до додаткового блага, наданого такою особою такому платнику податку, з її відповідним оподаткуванням за наслідками наступного календарного місяця.       
362. 8.11.4. Граничною датою надання звіту про відрядження або витрачання кошів, наданих під звіт є десятий календарний день, наступний за днем, у якому платник податку:   -292- Цушко В.П.
Підпункт 8.11.4 виключити як такий, що не є нормою цього Закону.  
Відхилено    
363. а) завершує відрядження;       
364. б) завершує виконання окремої цивільно - правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала такі кошти, але не пізніше десятого календарного дня від дня видачі коштів, включаючи такий день.       
365. Якщо платник податку, який отримує доходи, визначені цим пунктом, завершує трудові чи цивільно-правові відносини з особою, що видала кошти на відрядження або під звіт, до спливу граничного строку надання звіту про їх використання чи повернення їх надлишку, звіт подається до проведення остаточного розрахунку між працедавцем (стороною цивільно-правової угоди) та таким платником податку.       
366. Якщо повне утримання таких сум не є можливим внаслідок смерті такого платника податку або визнання його за рішенням суду безвісті відсутнім або померлим, то такі суми включаються до складу загального оподатковуваного доходу такого платника податку за наслідками останнього податкового періоду;   -293- Кальніченко І.В.
Абзац п'ятий підпункту 8.11.4 виключити.  
Відхилено    
    -294- Цушко В.П.
У частині треті абзацу "б" підпункту 8.11.4 пункту 8.11 статті 8 незрозуміло, хто має сплатити податок, якщо платник податку є померлим. 9.10.4. Норми цього пункту поширюються також на здійснення витрат, пов"язаних з відрядженням чи виконанням окремих цивільно-правових дій, з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів";  
Відхилено - податок сплачується за місцем останньої виплати доходу, а при відсутності такого, - то спадкємцем, перед відкриттям спадщини.   
367. 8.11.5. Норми цього пункту поширюються також на отримання оподатковуваного доходу платником податку з використанням дебетових або кредитних карток платіжних систем, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів, емітованих особою, яка надсилає платника податку у відрядження або доручає йому здійснити окрему цивільно-правову дію від імені такої особи та за її рахунок.      9.10.4. Норми цього пункту поширюються також на здійснення витрат, пов"язаних з відрядженням чи виконанням окремих цивільно-правових дій, з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів";  
368. 8.12. Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами   -295- Пункт 8.12 викласти у такій редакції "9.11. Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами 9.11.1. Доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону. Додатково до визначень пункту 1.3 статті 1 цього Закону, доходами з джерелом їх походження з України вважаються доходи, нараховані нерезидентам, які: а) працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі у представництвах нерезидентів-юридичних осіб, незалежно від джерел виплати таких доходів; б) є членами керівних органів резидентів -юридичної особи чи фізичної особи-суб"єкта підприємницької діяльності або їх представництв за кордоном, та отримують у цьому зв'язку заробітну плату, інші прирівняні до неї виплати, нарахування та будь-які компенсації за рахунок таких резидентів; в) є суб'єктами підприємницької діяльності або здійснюють незалежну професійну діяльність на території України, незалежно від джерел виплати таких доходів. 9.11.2. Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то такі доходи повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому цей банк-резидент вважається податковим агентом при здійсненні будь-яких видаткових операцій з такого рахунку. У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або у формі, відмінній від грошової, то нерезидент-отримувач такого доходу зобов"язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати у встановлені цим Законом строки сплати, але не пізніше закінчення його перебування в Україні. Порядок виконання норм цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України та узгоджується з Національним банком України. 9.11.3. Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то такий резидент вважається податковим агентом такого нерезидента стосовно таких доходів. При укладенні договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження з України, резидент зобов'язаний зазначити у такому договорі ставку податку, яка буде застосована до таких доходів. При нарахуванні на користь нерезидента доходів у вигляді процентів, дивідендів або роялті, застосовується відповідна ставка податку, встановлена цим Законом для нарахування таких доходів резиденту.  Враховано   9.11. Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами  
369. 8.12.1. Підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, доходи нерезидентів, одержаних ними від виконання цивільно-правових або трудових договорів на території України, у тому числі (але не виключно) нерезидентів, які:      9.11.1. Доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону. Додатково до визначень пункту 1.3 статті 1 цього Закону, доходами з джерелом їх походження з України вважаються доходи, нараховані нерезидентам, які:  
370. а) працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі у представництвах нерезидентів-юридичних осіб;      а) працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі у представництвах нерезидентів-юридичних осіб, незалежно від джерел виплати таких доходів;  
371. б) є членами керівних органів юридичних осіб - резидентів або їх представництв за кордоном, та отримують у цьому зв'язку заробітну плату, інші прирівняні до неї виплати, нарахування та будь-які компенсації;      б) є членами керівних органів резидентів -юридичної особи чи фізичної особи-суб"єкта підприємницької діяльності або їх представництв за кордоном, та отримують у цьому зв'язку заробітну плату, інші прирівняні до неї виплати, нарахування та будь-які компенсації за рахунок таких резидентів;  
372. в) займаються незалежною професійною діяльністю на території України, а саме як артисти театру, кіно, радіо, телебачення, естради, музиканти чи спортсмени, лікарі, адвокати, нотаріуси, аудитори, оцінщики, архітектори (інженери), у релігійній (місіонерській) діяльності, чи мають професії, допоміжні вищеозначеним;      в) є суб'єктами підприємницької діяльності або здійснюють незалежну професійну діяльність на території України, незалежно від джерел виплати таких доходів.  
373. 8.12.2. Якщо зазначені у підпункті 8.12.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то такі доходи повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом при здійсненні будь-яких видаткових операцій з такого рахунку. Якщо такі доходи виплачуються нерезиденту готівкою або у формі, відмінної від грошової, то такий нерезидент зобов"язаний самостійно нарахувати та сплатити податок до закінчення його перебування в Україні, під час якого отримуються такі доходи.      9.11.2. Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то такі доходи повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому цей банк-резидент вважається податковим агентом при здійсненні будь-яких видаткових операцій з такого рахунку. У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або у формі, відмінній від грошової, то нерезидент-отримувач такого доходу зобов"язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати у встановлені цим Законом строки сплати, але не пізніше закінчення його перебування в Україні. Порядок виконання норм цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України та узгоджується з Національним банком України.  
374. 8.12.3. Якщо зазначені у підпункті 8.12.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то такий резидент вважається податковим агентом стосовно такого нерезидента. При укладенні договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходів з джерелом їх походження з України, резидент зобов'язаний зазначити у такому договорі чи є сума цього доходу до або після оподаткування цим податком .      9.11.3. Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то такий резидент вважається податковим агентом такого нерезидента стосовно таких доходів. При укладенні договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження з України, резидент зобов'язаний зазначити у такому договорі ставку податку, яка буде застосована до таких доходів. При нарахуванні на користь нерезидента доходів у вигляді процентів, дивідендів або роялті, застосовується відповідна ставка податку, встановлена цим Законом для нарахування таких доходів резиденту.  
375. 8.12.4. Норми цього пункту не поширюються на оподаткування доходів, що мають джерело їх походження з території України, отриманих нерезидентами, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку.   -296- Мойсик В.Р.
Статтю 8 доповнити піпунктом наступного змісту: "Звільняється від оподаткування цільова або нецільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями, організаціями Товариства Червоного Хреста України".  
Враховано в п. 4.3.5.   
376. Стаття 9. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи   -297- Статтю 9 викласти її у такій редакції: "9.12 Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - суб"єктом підприємницької діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір 9.12.1. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту. 9.12.2. Якщо фізична особа - суб"єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір отримує інші доходи, ніж визначені у підпункті 9.12.1 цього пункту, включаючи будь-які доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Законом для платників податку, що не є суб"єктами підприємницької діяльності. 9.12.3. Фізична особа - суб"єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір вважається податковим агентом найманої ним особи або фізичної особи, що перебуває з ним у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатоковуваних доходів, нарахованих на користь такої особи, включаючи будь-які доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку. При цьому порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань їх спрощеного оподаткування";  Враховано   9.12 Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - суб"єктом підприємницької діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір  
377. 9.1. Оподаткування доходів, отриманих платником податку від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань.      9.12.1. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту.  
378. 9.2. У виняток з правил оподаткування, встановлених пунктом 9.1 цієї статті, якщо особа виплачує заробітну плату (прирівняні до неї виплати і відрахування) найманій особі або особі, що перебуває з нею у цивільно-правовох відносинах, або при виплаті інших доходів, які згідно з цим Законом кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, то така особа зобов"язана нараховувати, утримувати та вносисти до бюджету цей податок у загальному порядку, визначеному цим Законом, а також нести відповідальність за таке ненарахування або неповне нарахування, згідно із законом.      9.12.2. Якщо фізична особа - суб"єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір отримує інші доходи, ніж визначені у підпункті 9.12.1 цього пункту, включаючи будь-які доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Законом для платників податку, що не є суб"єктами підприємницької діяльності. 9.12.3. Фізична особа - суб"єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір вважається податковим агентом найманої ним особи або фізичної особи, що перебуває з ним у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатоковуваних доходів, нарахованих на користь такої особи, включаючи будь-які доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку. При цьому порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань їх спрощеного оподаткування";  
379. 9.3. Норми пункту 9.2 цієї статті не поширюються на платників ринкового збору, крім випадку коли такі платники ринкового збору зобов"язані виплачувати найманим працівникам заробітну плату (інші прирівняні до неї виплати та нарахування).       
380. Стаття 10. Оподаткування операцій, пов"язаних з іпотечним житловим кредитуванням   -298- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 10 - виключити  
Відхилено   Стаття 10. Оподаткування операцій, пов"язаних з іпотечним житловим кредитуванням  
    -299- Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Оподаткування операцій, пов"язаних з іпотечним житловим кредитуванням 10.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину процентів за іпотечним житловим кредитом, фактично сплачених протягом звітного податкового року. Таке право виникає у разі, якщо за рахунок такого іпотечного житлового кредиту будується чи придбається житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким платником податку як основне місце його проживання.  Враховано    
381. 10.1. Право на включення до складу податкового кредиту витрат, пов'язаних з погашенням іпотечного житлового кредиту      10.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину процентів за іпотечним житловим кредитом, фактично сплачених протягом звітного податкового року. Таке право виникає у разі, якщо за рахунок такого іпотечного житлового кредиту будується чи придбається житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким платником податку як основне місце його проживання.  
382. 10.1.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину суми фактично сплачених протягом податкового року платежів у рахунок погашення іпотечного житлового кредиту (процентів та основної суми).   -300- Цушко В.П.
У підпункті 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 йдеться про проценти і основну суму іпотечного житлового кредиту, тоді як у подальшому йдеться лише про основну суму іпотечного кредиту.  
Враховано    
383. 10.1.2. Таке право виникає у разі, якщо за рахунок коштів такого іпотечного житлового кредиту було збудовано чи придбано житловий будинок (квартиру), визначений таким платником податку як основне місце його проживання.       
384. 10.2. Розрахунок частини іпотечного житлового кредиту, дозволеного до включення до складу податкового кредиту.       
385. 10.2.1. Частина іпотечного житлового кредиту, яку дозволяється включити до складу податкового кредиту звітного податкового року, не може перевищувати:   -301- П.п. 10.2.1 викласти у редакції: "10.2. Частина суми процентів, яка включається до складу податкового кредиту платника податку- позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року у рахунок його погашення, на коефіціент, який розраховується за такою формулою: К = МП / ЗП, де К - коефіціент; МП - мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює 100 квадратних метрів; ЗП - загальна площа житла, яке будується (придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту. Якщо цей коефіціент є більшим одиниці, то до складу податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіціенту"  Враховано   10.2. Частина суми процентів, яка включається до складу податкового кредиту платника податку- позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року у рахунок його погашення, на коефіціент, який розраховується за такою формулою: К = МП / ЗП, де К - коефіціент; МП - мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює 100 квадратних метрів; ЗП - загальна площа житла, яке будується (придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту. Якщо цей коефіціент є більшим одиниці, то до складу податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіціенту.  
    -302- Жванія Д.В.
Перше речення підпункту 10.2.1 після слова "частина" доповнити словами "суми фактично сплачених протягом податкового року платежів у рахунок погашення";  
Враховано по суті   
386. суми, дозволеної до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року, яка розраховується за такою формулою:       
387. МЗП х (1 + МЗП / СК) ЧІК = ----------------------------------, де КР       
388. ЧІК - частина основної суми іпотечного житлового кредиту, дозволена до включення до складу податкового кредиту звітного податкового року;       
389. МЗП - сума, яка дорівнює виплаті частини основної суми іпотечного кредиту, але не більше суми у 100 мінімальних заробітних плат, встановлених для звітного року;       
390. СК - розмір основної суми наданого житлового іпотечного кредиту;       
391. КР - кількість років, протягом яких погашається основна сума іпотечного житлового кредиту згідно з укладеною кредитною угодою.       
392. 10.2.2 У разі коли у майбутньому змінюються умови кредитного договору за домовленістю сторін, для цілей розрахунку частини іпотечного житлового кредиту, дозволеного до включення до складу податкового кредиту платника податку, такі нові умови застосовуються з податкового року, наступного за звітним, на який припадають такі зміни.       
393. 10.2.3 У разі коли іпотечний житловий кредит залучається товариством співвласників житла або житловим кооперативом, то у заставу передається як житло членів такого товариства (кооперативу), які надали письмову згоду на укладення такого кредитного договору, так і місця їх загального користування, включаючи підвали і горища.       
394. У цьому випадку члени товариства співвласників житла (житлового кооперативу) мають право включити до складу податкового кредиту кожного із членів такого товариства (кооперативу) суму, визначену за правилами підпункту 10.2.1 цього пункту, розподілену виходячи з пропорції загальної площі квартири такого платника у загальній площі такого дому (з врахуванням площ загального користування, підвалів та горищ). Поділ таких сум здійснюється особою, яка відповідно до норм житлового кодексу є уповноважною здійснювати нарахування сум житлової плати.   -303- Цушко В.П.
Абзац другий підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статі 10 виключити як такий, що не є нормою цього Закону.  
Відхилено    
395. Якщо товариство співвласників житла (житловий кооператив) не виконують обов"язків зі своєчасного погашення основної суми чи процентів за таким іпотечним кредитом, то стягення не може бути спрямовано на житло осіб, які повністю погасисли поточну заборгованість за основною сумою та процентів з такого іпотечного кредиту у долі, що припадає на них.   -304- Цушко В.П.
Абзац третій підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статі 10 виключити як такий, що не є нормою цього Закону.  
Відхилено   10.3. Якщо товариство співвласників житла або житловий кооператив не виконує обов"язків із своєчасного погашення основної суми чи процентів за іпотечним житловим кредитом, то стягнення не може бути спрямовано на житло особи, яка не має заборгованості за основною сумою та процентами з таким іпотечним кредитом, а також на місця загального користування у долі, що припадає на неї.  
    -305- Викласти у редакції: "10.3. Якщо товариство співвласників житла або житловий кооператив не виконує обов"язків із своєчасного погашення основної суми чи процентів за іпотечним житловим кредитом, то стягнення не може бути спрямовано на житло особи, яка не має заборгованості за основною сумою та процентами з таким іпотечним кредитом, а також на місця загального користування у долі, що припадає на неї. 10.4. Продаж підвалів або горищ товариства співвласників житла або житлового кооперативу, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард), відбувається у випадку, якщо таке товариство або кооператив відповідно до їх статуту (положення) укладає відповідну цивільно-правову угоду, а при наявності залученого ними іпотечного кредиту - при письмовій згоді кредитора. Кошти, отримані за такою угодою, зараховуються на рахунок такого товариства або кооперативу та спрямовуються на погашення основної суми та процентів за іпотечним житловим кредитом, а при відсутності зобов"язань з такого кредиту - зараховуються на рахунок особи, яка надає комунальні послуги такому товариству або кооперативу у порядку, визначеному їх керівними органами. 10.5. Право на включення до складу податкового кредиту суми, розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, в якому об"єкт житлової іпотеки придбається або починає будуватися. Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення, більший за 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до складу податкового кредиту за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього житлового іпотечного кредиту. У разі коли подружжя, у спільній сумісній власності яких знаходився об"єкт іпотечного кредитування, розлучається, то зазначені строки поширюються на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об"єкт житлового іпотечного кредитування, а у разі поділу такого об"єкту між колишніми членами подружжя - на кожного такого члена. Платник податку має право відновити право на включення частини процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом, до складу податкового кредиту, без дотримання зазначених у цій статті строків, у разі: а) примусового продажу або конфіскації об"єкту іпотеки у випадках, передбачених законом; б) ліквідації об"єкту житлової іпотеки за рішенням органу місцевої влади у випадках, передбачених законом; г) зруйнування об"єкту житлової іпотеки або визначення його непридатним для використання за причинами нездоланної сили (форс-мажору); д) продажу об"єкту житлової іпотеки у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку відповідно до закону.  Враховано    
396. Продаж підвалів або горищ багатоквартирного житлового будинку, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард), відбувається у випадку, якщо всі із приватних власників квартир такого дому дають згоду на таку дію та із забудовником (орендарем) та таким співтовариством (кооперативом) укладається відповідна угода. У цьому випадку отримані кошти зараховуються на рахунок організації співвласників такого житла (житлового кооперативу) або за відсутністю такого рахунку - на рахунок житлово-експлуатаційної контори, яка обслуговує такий дім, у спрямування зменшення заборгованості з іпотечного кредиту, а при його відсутності - на погашення витрат зі сплати комунальних платежів жителів квартир такого дому у порядку, встановленому таким житловим співтовариством або житловим кооперативом.      10.4. Продаж підвалів або горищ товариства співвласників житла або житлового кооперативу, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард), відбувається у випадку, якщо таке товариство або кооператив відповідно до їх статуту (положення) укладає відповідну цивільно-правову угоду, а при наявності залученого ними іпотечного кредиту - при письмовій згоді кредитора. Кошти, отримані за такою угодою, зараховуються на рахунок такого товариства або кооперативу та спрямовуються на погашення основної суми та процентів за іпотечним житловим кредитом, а при відсутності зобов"язань з такого кредиту - зараховуються на рахунок особи, яка надає комунальні послуги такому товариству або кооперативу у порядку, визначеному їх керівними органами.  
397. 10.3. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту стосовно окремого об"єкту нерухомої власності, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, наступного за роком в якому розпочинається будівля об"єкту нерухомого майна під попередній іпотечний кредит, але не раніше його погашення.   -306- Довгий Т.О.
У пункті 10.3 статті 10 слова „нерухомої власності" замінити словами „нерухомого майна".  
Враховано в іншій редакції  10.5. Право на включення до складу податкового кредиту суми, розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, в якому об"єкт житлової іпотеки придбається або починає будуватися. Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення, більший за 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до складу податкового кредиту за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього житлового іпотечного кредиту. У разі коли подружжя, у спільній сумісній власності яких знаходився об"єкт іпотечного кредитування, розлучається, то зазначені строки поширюються на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об"єкт житлового іпотечного кредитування, а у разі поділу такого об"єкту між колишніми членами подружжя - на кожного такого члена. Платник податку має право відновити право на включення частини процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом, до складу податкового кредиту, без дотримання зазначених у цій статті строків, у разі: а) примусового продажу або конфіскації об"єкту іпотеки у випадках, передбачених законом; б) ліквідації об"єкту житлової іпотеки за рішенням органу місцевої влади у випадках, передбачених законом; г) зруйнування об"єкту житлової іпотеки або визначення його непридатним для використання за причинами нездоланної сили (форс-мажору); д) продажу об"єкту житлової іпотеки у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку відповідно до закону.  
398. 10.4 Платник податку - резидент, який бажає протягом звітного податкового року скористатися правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту, зобов'язаний разом із отриманням такого права визначити житловий будинок (квартиру, кімнату), збудований (придбаний) за кошти такого кредиту, як основне місце проживання. При цьому місце прописки (реєстрації місця проживання) такого платника податку або членів його сім'ї для цілей оподаткування не береться до уваги.   -307- 10.6 Платник податку, який бажає про тягом звітного податкового року скористатися правом на включення до складу податкового кредиту частини суми фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом, зобов'язаний визначити житловий будинок (квартиру, кімнату), який будується або придбається за кошти такого іпотечного житлового кредиту як основне місце проживання.  Враховано   10.6 Платник податку, який бажає про тягом звітного податкового року скористатися правом на включення до складу податкового кредиту частини суми фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом, зобов'язаний визначити житловий будинок (квартиру, кімнату), який будується або придбається за кошти такого іпотечного житлового кредиту як основне місце проживання.  
399. Дебітор має право включити такі сплачені суми до складу податкового кредиту року, в якому вони були понесені (включаючи три календарних роки, попередні року набрання чинності цим Законом), але не пізніше закінчення року, в якому такий об"єкт житлового будівництва передається у власність такого дебітора.       
400. 10.5. У разі коли іпотечний житловий кредит має строк погашення, більший за 10 календарних років, право на отримання нового іпотечного житлового кредиту на умовах, визначених цією статтею, виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного кредиту.   -308- Цушко В.П.
Пункт 10.5 статті 10 виключити як такий, що не є нормою цього Закону. У пункті 10.5 статті 10 незрозуміло,про яке право на отримання нового іпотечного житлового кредиту йдеться, це не норма цього закону, можливо йдеться про отримання нового податкового кредиту.  
Відхилено    
401. 10.6. У разі коли подружжя розлучається, десятирічне обмеження, встановлене пунктом 10.5 цієї статті поширюється виключно на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об"єкт житлового іпотечного кредитування.   -309- Цушко В.П.
Пункт 10.6 статті 10 виключити як такий, що не є нормою цього Закону.  
Відхилено    
    -310- Довгий Т.О.
. В пункт 10.6 статті 10 пропонується слова "у разі, коли подружжя розлучається" замінити на слова "у разі припинення шлюбу".  
Відхилено в зв'язку зі зміною редакції   
402. Якщо внаслідок розлучення об"єкт житлового іпотечного кредитування поділяється між колишніми членами подружжя або продається з метою поділу між ними отриманих доходів, десятирічне обмеження, встановлене підпунктом 10.5 цього пункту, поширюється на кожного з колишніх членів подружжя.       
403. Якщо заємник іпотечного кредиту помирає чи визнається судом померлим або безвісті відсутнім, то особою, відпоідальною за погашення іпотечного кредиту стає фізична особа, якій відповідно до заповіту або закону передається у власність такий об"єкт власності.       
404. 10.7. Вікові обмеження       
405. 10.7.1. Правом включення витрат на погашення іпотечного житлового кредиту до складу податкового кредиту користуються особи, які досягли 18-річного віку та не перевищують вік, за яким вони отримують державну пенсію за віком згідно із законом.   -311- Викласти у редакції: 10.7. Право на включення частини фактично сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом до складу податкового кредиту має особа, яка досягла 18-річного віку. Це правило не поширюється на випадки, коли: а) об"єкт іпотеки перебуває у дольовій або спільній сумісній власності подружжя, один з членів якого має менший вік; б) за умовами заповіту об"єкт іпотеки передається у спадщину фізичній особі, що має менший вік. 10.8. Розподіл витрат між членами подружжя 10.8.1. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту надається одному з членів подружжя, у спільній сумісній власності якого знаходиться об"єкт іпотечного житлового кредитування. При цьому кредитна угода має бути підписаною обома членами такого подружжя, або одним з членів подружжя при наявності нотаріально завіреної довіреності іншого члена подружжя на таке підписання.  Враховано   10.7. Право на включення частини фактично сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом до складу податкового кредиту має особа, яка досягла 18-річного віку. Це правило не поширюється на випадки, коли: а) об"єкт іпотеки перебуває у дольовій або спільній сумісній власності подружжя, один з членів якого має менший вік; б) за умовами заповіту об"єкт іпотеки передається у спадщину фізичній особі, що має менший вік.  
406. 10.7.2. Зазначене у підпункті 10.7.1 цього пункту обмеження не застосовується, якщо об"єкт, що перебуває в іпотеці, належить на правах спільної сумісної власності подружжя за умови, якщо один з членів подружжя не відповідає вимогам вікових обмежень, встановлених таким підпунктом.       
407. 10.8. Розподіл витрат між членами подружжя      10.8. Розподіл витрат між членами подружжя  
408. 10.8.1. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту надається платнику податку - позичальнику, а також іншому члену його подружжя, за умови якщо житловий будинок (квартира) перебувають у спільній (сумісній) власності таких членів подружжя та кредитна угода була підписана обидвома членами подружжя, або особою, яка згідно з нормами шлюбного контракту є уповноваженою підписувати подібні документи.   -312- Довгий Т.О.
В підпункті 10.8.1 пункту 10.8 статті 10 та у абзаці „е" підпункту 13.1.1 пункту 13.1 статті 13 слова "спільній (сумісній) власності" пропонується замінити на слова "спільній сумісній власності".  
Враховано   10.8.1. Право на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту надається одному з членів подружжя, у дольовій або спільній сумісній власності якого знаходиться об"єкт іпотечного житлового кредитування. При цьому кредитна угода має бути підписаною обома членами такого подружжя, або одним з членів подружжя при наявності нотаріально завіреної довіреності іншого члена подружжя на таке підписання.  
409. У цьому випадку члени подружжя мають право самостійно визначити платника податку, який має право на включення таких витрат до складу податкового кредиту або при недосягенні такого спільного рішення - звернутися до суду, який визначає у власності якого члена подружжя знаходиться об"єкт іпотечного кредиту (та який відповідає за його погашення). Таке рішення доводиться до відома кредитора у письмовому вигляді.   -313- Викласти у редакції: Якщо таке подружжя розлучається, то право на включення до складу податкового кредиту частини процентів за іпотечним житловим кредитом має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або за рішенням суду такий об"єкт житлової іпотеки. 10.8.2. Якщо внаслідок розлучення об"єкт іпотечного житлового кредиту поділяється між колишніми членами подружжя, то правом на включення до складу податкового кредиту частини процентів за іпотечним житловим кредитом мають обидва колишніх члена подружжя, відповідно до розподіленого між ними обов"язку з погашення суми такого кредиту та процентів за ним, якщо такий розподіл дозволено кредитним іпотечним договором. 10.8.3. Якщо член подружжя, який мав право на включення до складу податкового кредиту частини процентів за іпотечним житловим кредитом помирає або визнається за рішенням суду померлим чи безвісті відсутнім, то таке право переходить до іншого члена подружжя, починаючи з процентів, сплачених з початку звітного року, на який припадає така смерть або таке рішення суду. 10.8.4. Якщо позичальник бере шлюб після отримання іпотечного житлового кредиту або його частини, то особою, відповідальною за його погашення є такий позичальник, а власність, яка перебуває у заставі згідно з договором іпотечного житлового кредитування, не може бути включеною до складу дольової або спільної сумісної власності такого подружжя до повного погашення такого іпотечного житлового кредиту та процентів за ним.  Враховано   Якщо таке подружжя розлучається, то право на включення до складу податкового кредиту частини процентів за іпотечним житловим кредитом має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або за рішенням суду такий об"єкт житлової іпотеки. 10.8.2. Якщо внаслідок розлучення об"єкт іпотечного житлового кредиту поділяється між колишніми членами подружжя, то правом на включення до складу податкового кредиту частини процентів за іпотечним житловим кредитом мають обидва колишніх члена подружжя, відповідно до розподіленого між ними обов"язку з погашення суми такого кредиту та процентів за ним, якщо такий розподіл дозволено кредитним іпотечним договором. 10.8.3. Якщо член подружжя, який мав право на включення до складу податкового кредиту частини процентів за іпотечним житловим кредитом помирає або визнається за рішенням суду померлим чи безвісті відсутнім, то таке право переходить до іншого члена подружжя, починаючи з процентів, сплачених з початку звітного року, на який припадає така смерть або таке рішення суду. 10.8.4. Якщо позичальник бере шлюб після отримання іпотечного житлового кредиту або його частини, то особою, відповідальною за його погашення є такий позичальник, а власність, яка перебуває у заставі згідно з договором іпотечного житлового кредитування, не може бути включеною до складу дольової або спільної сумісної власності такого подружжя до повного погашення такого іпотечного житлового кредиту та процентів за ним.  
410. Порядок виконання вимог цього підпункту визначається за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України.       
411. 10.8.2. У разі коли платник податку - позичальник бере шлюб після підписання зазначеного кредитного договору, то особою, відповідальною за погашення такого кредиту, є такий платник податку, а власність, що перебуває в іпотечній заставі, може бути стягнена у рахунок погашення кредиту незалежно від норм нового шлюбного контракту та сімейного законодавства.   -314- Цушко В.П.
Підпункт 10.8.2 пунку 10.8 статті 10 виключити.  
Враховано    
412. 10.8.3. У разі коли подружжя, яке має право на самостійний розподіл витрат з погашення іпотечного житлового кредиту згідно з відповідними пунктами цієї статті розлучається, правом на включення до складу податкового кредиту фактично сплаченої частини іпотечного житлового кредиту за наслідками податкового року, на який припадає таке розлучення, має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або рішенням суду такий житловий будинок (квартира).       
413. 10.8.4. Правами, визначеними підпунктами 10.8.1 - 10.8..2 та обов'язками, визначеними підпунктом 10.8.3 цього пункту, користуються (виконують) також одинока мати (батько) та її (його) дитина (діти), між якими установлені відносини утримання (опікунства) згідно із законом.       
414. 10..9. Дострокове зупинення права на включення до складу податкового кредиту витрат з погашення іпотеки.   -315- Жванія Д.В.
Назву пункту 10.9 викласти в такій редакції: "10.9. Дострокове зупинення права на включення витрат з погашення іпотечного житлового кредиту до складу валових витрат";  
Враховано у зв"язку з виключенням назви  10.9. Платник податку достроково позбавляється права на включення частини процентів за іпотечним житловим кредитом до складу податкового кредиту у разі втрати ним резидентського статусу, а також при виїзді такого платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої).  
    -316- П. 10.9 викласти у редакції: "10.9. Платник податку достроково позбавляється права на включення частини процентів за іпотечним житловим кредитом до складу податкового кредиту у разі втрати ним резидентського статусу, а також при виїзді такого платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої)";  Враховано    
415. 10.9.1. Платник податку достроково позбавляється права на включення витрат з погашення іпотечного кредиту до складу податкового кредиту у разі:       
416. а) зміни місця основного проживання до погашення іпотечного житлового кредиту, - починаючи з місяця, наступного за місяцем, на який припадає така зміна;       
417. б) у разі втарати резидентського статусу, а також при виїзді платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої) до погашення іпотечного житлового кредиту.       
418. 10.10. Відновлення права на збільшення іпотечного житлового кредиту       
419. Платник податку має право на відновлення права на збільшення іпотечного житлового кредиту у разі:       
420. а) примусового продажу житлового будинку (квартири, кімнати), що є об"єктом іпотеки, у випадках, передбачених законом;       
421. б) конфіскації такого житлового будинку (квартири, кімнати) у випадках, передбачених законом;       
422. в) ліквідації квартири (кімнати) або дому як об"єкта власності за рішенням органу місцевої влади, із попереднім такій ліквідації відшкодуванням їх вартості згідно із законом;       
423. г) зруйнування житлового будинку (квартири, кімнати) або визначення їх непридатними для використання за причинами нездоланної сили (форс-мажору);       
424. д) розлучення, за умовами якого об'єкт іпотечного кредитування:       
425. залишається у власності іншого члена подружжя;       
426. передається особі, над якою платник податку здійснює опіку на момент такого розлучення;       
427. е) продажу житлового будинку (його частини) або квартири (її частини) у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку, встановленою в судовому порядку.       
428. 10.11. Забезпечення іпотечного кредиту   -317- Цушко В.П.
Пункт 10.11 статті 10 виключити.  
Враховано    
    -318- Жванія Д.В.
Пункт 10.11 "Забезпечення іпотечного кредиту" виключити;  
Враховано    
429. 10.11.1. Кредитор може вимагати додаткове забезпечення наданого іпотечного житлового кредиту.       
430. 10.11.2. У разі якщо платники податку - позичальники порушують умови договору з іпотечного житлового кредитування, на таких платників податку не поширюється дія статті 109 Житлового кодексу України.       
431. Стаття 11. Операції з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом   -319- Кальніченко І.В.
Статтю 11 вилучити.  
Відхилено   Стаття 11. Операції з об"єктами нерухомого майна 11.1 Операції з продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом 11.1.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об"єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою цього податку у розмірі 1 відсотка від вартості такого майна, якщо загальна площа такого будинку, квартири або кімнати не перевищує 100 квадратних метрів. У разі, коли площа такого об"єкту нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону. 11.1.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об"єктів нерухомості, зазначених у підпункті 11.1.1 цього пункту, або від продажу об"єкту нерухомості, іншого ніж зазначене у пункті 11.1.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону. У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об"єкту незавершеного будівництва. 11.1.3. Дохід від продажу об"єкту нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розраховану державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства. 11.1.4. При обміні одного об"єкту нерухомості на інший (інші), кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об"єкту нерухомості.  
    -320- Довгий Т.О.
Статті 11 і 12 виключити. Відповідно, змінити нумерацію подальших статей - 13-та буде 11-ою, 14-та - 12-ою і так далі.  
Відхилено    
    -321- Статтю 11 -12 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Операції з об"єктами нерухомого майна 11.1 Операції з продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом 11.1.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об"єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою цього податку у розмірі 1 відсотка від вартості такого майна, якщо загальна площа такого будинку, квартири або кімнати не перевищує 100 квадратних метрів. У разі, коли площа такого об"єкту нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону. 11.1.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об"єктів нерухомості, зазначених у підпункті 11.1.1 цього пункту, або від продажу об"єкту нерухомості, іншого ніж зазначене у пункті 11.1.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону. У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об"єкту незавершеного будівництва. 11.1.3. Дохід від продажу об"єкту нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розраховану державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства. 11.1.4. При обміні одного об"єкту нерухомості на інший (інші), кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об"єкту нерухомості.  Враховано    
    -322- Цушко В.П.
Статтю 11 виключити.  
Відхилено    
    -323- Хомутиннік В.Ю.
Ст.. 11 - викласти у наступній редакції: Стаття 11. Порядок оподаткування операцій з продажу, інших видів відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності фізичної особи 11.1. Порядок оподаткування операцій з відчуження нерухомого майна: 11.1.1. Суб'єктом оподаткування є платник податку - власник нерухомого майна, який отримав дохід від здійснення операцій з відчуження цього майна. 11.1.2. Об'єктом оподаткування є сума доходу, одержаного платником податку внаслідок відчуження нерухомого майна. З метою оподаткування за величину вартості майна береться договірна вартість, але не нижча ніж середня ринкова вартість такого майна на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (адміністративний район, райони у містах), визначена органом місцевого самоврядування в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Одержаний дохід зменшується на документально підтверджену суму нотаріальних послуг і послуг з оцінки майна, сплачених у зв'язку з таким відчуженням, та оподатковується за ставкою 1 відсоток вартості майна. При цьому сума одержаного доходу не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не береться до уваги у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року.  
Враховано частково    
432. 11.1. Будівлі, які перебували у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом, оподатковуються при їх продажу після набрання чинності цим Законом, за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 7.2 статті 7 цього Закону.   -324- Веревський А.М.
Статтю 11 викласти у такій редакції: "Дохід платника податку, отриманий від продажу будівлі, яка була придбана платником податку до моменту прийняття цього Закону, не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу такого платника податку.  
Враховано частково    
433. Стягнення цього податку здійснюється нотарем, який засвідчує дійсність підписів сторін такого договору, та утримує суму зазначеного податку, який підлягає відрахуванню таким нотарем до відповідого бюджету територіальної громади протягом трьох банківських днів, наступних за днем такого нотаріального посвідчення.   -325- Цушко В.П.
У абзаці другому пункту 11.1 статті 11 слова "нотарем" замінити словами "нотаріусом".  
Враховано    
434. 11.1.1. Дохід платника податку, отриманий від продажу будівлі, яка використовувалася платником податку як місце його постійного проживання на момент прийняття цього Закону, підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу такого платника податку.       
435. 11.1.2. Чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, розраховується за такою формулою:       
436. ЧД = ВД - П х (1 + П: ВД), де       
437. ЧД - чистий дохід, що підлягає оподаткуванню;       
438. ВД - валовий дохід, отриманий платником податку від продажу житлового будинку (квартири), що дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, чи вартість присадибної ділянки);       
439. П - сума пільги, визначена підпунктом 13.1.3 цього пункту.       
440. У разі коли сума розрахованого чистого доходу має нульове або від"ємне значення, податок не нараховується, а збитки не переносяться на результати наступних податкових періодів (років).       
441. 11.1.3. Для визначення розміру чистого доходу, отриманого внаслідок продажу житлового будинку (квартири), який перебував у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом, застосовується пільга у сумі, що дорівнює верхньому значенню другої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону, помноженої на кількість членів сім"ї (включаючи такого платника податку), які постійно проживали у такому житловому будинку (квартирі) протягом трьох повних календарних років, попередніх року, на який припадає такий продаж.   -326- Цушко В.П.
У підпункт 11.1.3 пункту 11.1 статті 11 слід уточнити суму пільги, для визначення чистого доходу, отриманого внаслідок продажу квартири, оскільки закон не має шкали.  
Враховано    
442. До зазначеного трьохрічного строку включається також строк використання такого об'єкта нерухомості, що перебував у державній,       
443. комунальній власності або утримувся на балансі підприємств, та був у подальшому приватизований платником податку (членами його сім'ї), незалежно від того чи відбулася така приватизація до або після прийняття цього Закону.       
444. 11.1.4. Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту, не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.   -327- Цушко В.П.
У підпункті 11.1.4 пункту 11.1 статті 11 слід уточнити суму пільги, для визначення чистого доходу, отриманого внаслідок продажу квартири, оскільки закон не має шкали.  
Враховано    
445. 11.1.5. Стягнення податку з доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), здійснюється особою, що нотаріально засвідчує договір, за рахунок доходів, які виплачуються платнику податку покупцем такого житлового будинку (квартири). При цьому особою, яка отримує статус податкового агента, є такий нотаріус.   -328- Цушко В.П.
Підпункт 11.1.5 пункту 11.1 статті 11 фактично дублює абзац другій пункту 11.1.  
Враховано    
446. 11.1.6. Платник податку зобов'язаний протягом строків давності, визначених законом, зберігати оригінали договорів (контрактів, рахунків, фактур, інших розрахункових документів), які свідчать про правомірність нарахування таким платником податку суми податкових зобов"ящань або частин податкового кредиту.       
447. 11.1.7. Для цілей цієї статті під терміном "місце постійного проживання платника податку" розуміється місце прописки (реєстрації місця постійного проживання) платника податку. У разі, якщо члени сім'ї платника податку мають різні місця прописки (реєстрації), для цілей застосування пільг, визначених підпунктом 13.1.3 цього пункту, платник податку та члени його сім"ї мають подати спільну заяву до відповідного податкового органу з визначенням спільного основного місця проживання у порядку, терміни та за формою, встановленими центральним податковим органом.       
448. 11.2. Порядок оподаткування доходів, отриманих платником податку від продажу житла, що не використовувалося як основне місце його проживання, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у його власності (співвласності) на момент набрання чинності цим Законом.       
449. 11.2.1. Валовий дохід платника податку, отриманий від продажу житла, що не використовувалося як основне місце його проживання, а також інших об'єктів нерухомого майна, що перебували у його власності (співвласності) на момент набрання чинності цим Законом, підлягає включенню до складу річного оподатковуваного доходу року, протягом якого відбувся такий продаж.   -329- Цушко В.П.
У підпункті 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 при продажу житла, що не використовується як основне місце проживання платника податку, у валовому доході врахувати витрати на його придбання.  
Враховано по суті   
450. 11.2.2. Сума доходу, отриманого від продажу житлових будинків (квартир), інших об'єктів нерухомого майна, дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки).       
451. 11.2.3. Загальний дохід платника податку включає дохід від продажу таких житлових будинків (квартир, кімнат, інших об'єктів нерухомого майна), що відображається у декларації такого платника податку за наслідками звітного податкового року.       
452. Стаття 12. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) житлових будинків, квартир, інших об'єктів нерухомого майна, що будуть продані платником податку після набрання чинності цим Законом.   -330- Цушко В.П.
Статтю 12 виключити.  
Відхилено   11.2.Операції з продажу або обміну об"єкту нерухомості, набутого у власність платником податку після набрання чинності цим Законом  
    -331- Довгий Т.О.
Статтю 12 виключити. Відповідно, змінити нумерацію подальших статей - 13-та буде 11-ою, 14-та - 12-ою і так далі.  
Відхилено    
    -332- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 12 виключити.  
Відхилено    
    -333- Статтю 12 викласти у редакції: "11.2.Операції з продажу або обміну об"єкту нерухомості, набутого у власність платником податку після набрання чинності цим Законом 11.2.1. Прибуток, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об"єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. Зазначений прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об"єкту нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), зменшена на 10 відсотків у розрахунку за кожний рік володіння такою нерухомістю, починаючи з другого календарного року, наступного за роком набуття власності на таку нерухомість, а саме за такою формулою: П = (Д - В) х (1-0,1х (Р-1), де П- оподатковуваний прибуток; Д - дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження об"єкту нерухомості; В - витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням такого об"єкту нерухомості; Р- кількість повних або неповних календарних років, протягом яких об"єкт нерухомості перебував у власності платника податку (спільній сумісній власності з іншим членом подружжя). При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об"єкту нерухомості. 11.2.2. Прибуток, одержаний від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об"єктів нерухомості, зазначених у підпункті 11.2.1 цього пункту, або об"єкту нерухомості, іншого ніж зазначені у підпункті 11.2.1 цього пункту, розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об"єкту нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), та оподатковується за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. У такому ж порядку оподатковується прибуток від продажу об"єкту незавершеного будівництва. При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об"єкту нерухомості. 11.2.3. Для цілей визначення прибутку згідно з підпунктами 11.2.1 або 11.2.2 цього пункту: дохід від продажу об"єкту нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства; витрати з придбання такого об"єкту нерухомості, зазначені у нотаріально посвідченому договорі, а при понесені витрат на будівництво (спорудження) такого об"єкту нерухомості - його оціночна вартість, розрахована державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства. 11.2.4. При обміні одного об"єкту нерухомості на інший (інші), кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.2.1 цього пункту, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об"єкту нерухомості.  Враховано    
453. 12.1. Порядок визначення суми чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), які використовувалися як основне місце проживання такого платника податку та були придбані ним після набрання чинності цим Законом.      11.2.1. Прибуток, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об"єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. Зазначений прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об"єкту нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), зменшена на 10 відсотків у розрахунку за кожний рік володіння такою нерухомістю, починаючи з другого календарного року, наступного за роком набуття власності на таку нерухомість, а саме за такою формулою: П = (Д - В) х (1-0,1х (Р-1), де П- оподатковуваний прибуток; Д - дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження об"єкту нерухомості; В - витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням такого об"єкту нерухомості; Р- кількість повних або неповних календарних років, протягом яких об"єкт нерухомості перебував у власності платника податку (спільній сумісній власності з іншим членом подружжя). При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об"єкту нерухомості.  
454. 12.1.1. Сума чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлового будинку (квартири), який використовувався як основне місце проживання фізичної особи та був придбаний таким платником податку після набрання чинності цим Законом, розраховується як різниця між валовим доходом, отриманим внаслідок такого продажу, та витратами, понесеними на придбання такого житлового будинку (квартиру), зменшена на 10 відсотків за кожний повний календарний рік володіння таким житловим будинком (квартирою), починаючи з третього календарного року, наступного за роком, на який припадає його придбання.      11.2.2. Прибуток, одержаний від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об"єктів нерухомості, зазначених у підпункті 11.2.1 цього пункту, або об"єкту нерухомості, іншого ніж зазначені у підпункті 11.2.1 цього пункту, розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об"єкту нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), та оподатковується за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. У такому ж порядку оподатковується прибуток від продажу об"єкту незавершеного будівництва. При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об"єкту нерухомості. 11.2.3. Для цілей визначення прибутку згідно з підпунктами 11.2.1 або 11.2.2 цього пункту: дохід від продажу об"єкту нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства; витрати з придбання такого об"єкту нерухомості, зазначені у нотаріально посвідченому договорі, а при понесені витрат на будівництво (спорудження) такого об"єкту нерухомості - його оціночна вартість, розрахована державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства. 11.2.4. При обміні одного об"єкту нерухомості на інший (інші), кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.2.1 цього пункту, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об"єкту нерухомості.  
455. Зазначена сума чистого доходу обчислюється за такою формулою:       
456. 1 Чд = (Вд - Вв) х ( 1 - --------), де 10 х Р   -334- Веревський А.М.
 
Враховано в іншій редакції   
457. Чд - чистий дохід;       
458. Вд - валовий дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження житлового будинку (квартири, іншого нерухомого майна), що дорівнює його вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки), але не менше вартісної бази, встановленої для такого об'єкта нерухомості згідно із законодавством;       
459. Вв - валові витрати, понесені у зв'язку з придбанням такого житлового будинку (квартири), засвідчені нотаріально (включаючи вартість землі, на якій розташований такий житловий будинок, а також вартість присадибної ділянки);       
460. Р - кількість повних календарних років, протягом яких такий житловий дім (квартира) перебував у власності (співвласності) платника податку, починаючи з третього календарного року, наступного за роком, на який припадає придбання такого житлового дому (квартири) таким платником податку - продавцем.       
461. 12.1.2 Для цілей оподаткування сума чистого річного оподатковуваного доходу, розрахована згідно з нормами цього пункту, не може бути меншою за суму, визначену підпунктом 12.1.1 цього пункту.   -335- Веревський А.М.
П.12.1.2 виключити. 11.3. Податковим агентом при нарахуванні доходів (прибутків), визначених цією статею, є нотаріус, який: а) посвідчує відповідний договір при наявності оціночної вартості такого нерухомого майна; б) надає послуги із здійснення зазначених у цій статті розрахунків. Сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди, попередньо її нотаріальному посвідченню, або стягується податковим агентом, який сплачує (перерахавує) її до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 11.4. Доходи (прибутки), зазначені у цій статті, кінцево оподатковується при їх виплаті за їх рахунок";  
Враховано    
462. 12.2. Порядок визначення суми чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлових будинків (квартир), які не використовувалися як основне місце проживання платника податку, а також інших об'єктів нерухомого майна, які були придбані таким платником податку після набрання чинності цим Законом      11.3. Податковим агентом при нарахуванні доходів (прибутків), визначених цією статею, є нотаріус, який: а) посвідчує відповідний договір при наявності оціночної вартості такого нерухомого майна; б) надає послуги із здійснення зазначених у цій статті розрахунків. Сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди, попередньо її нотаріальному посвідченню, або стягується податковим агентом, який сплачує (перерахавує) її до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 11.4. Доходи (прибутки), зазначені у цій статті, кінцево оподатковується при їх виплаті за їх рахунок.  
463. 12.2.1. Сума чистого доходу, отриманого платником податку від продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомого майна), крім зазначених у пункті 14.1 цієї статті, придбаних таким платником податку після набрання чинності цим Законом, розраховується як різниця між валовим доходом, що дорівнює їх вартості, зазначеній у нотаріально завіреному договорі, (включаючи вартість землі, на якій розташований такий об'єкт нерухомості, а також вартість присадибної ділянки), але не менше вартісної бази, встановленої для такого об'єкта нерухомості згідно із законодавством, та валовими витратами, понесеними у зв'язку з придбанням такого житлового будинку (квартири, іншого об'єкту нерухомої власності), засвідченими нотаріально (включаючи вартість землі, на якій розташований такий житловий будинок, інші об'єкти нерухомого майна, а також вартість присадибної ділянки);       
464. 12.2.2 Для цілей оподаткування сума чистого доходу, розрахована згідно з нормами цього підпункту щодо продажу житлових будинків або квартир (крім інших об'єктів нерухомого майна) не може бути меншою верхнього значення першої податкової шкали, встановленого статтею 7 цього Закону.   -336- Веревський А.М.
П. 12.2.2. виключити.  
Враховано    
465. 12.3. Обов'язок осіб, що здійснюють нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків (квартир, інших об'єктів нерухомої власності), хоча б однією стороною яких є платник податку       
466. 12.3.1. Особи, які відповідно до законодавства здійснюють нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків (квартир, інших об"єктів нерухомої власності), визначених у цій статті, зобов'язані надсилати податковому органу відомості про сторони договору (включаючи їх ідентифікаційні податкові номери, а для договорів, де однією зі сторін є юридична особа, - відповідні коди), предмет та суму договору, у строки та за формою, визначеними центральним податковим органом.       
467. Порушення процедури, форми або строків надання такої довідки тягне за собою відповідальність, тотожну відповідальності за порушення процедури, форм або строків надання податкової звітності.       
468. 12.4. Порядок оподаткування чистого доходу, отриманого платником податку від операцій з продажу житлових будинків, квартир, інших об'єктів нерухомої власності, які були придбані таким платником податку після набрання чинності цим Законом       
469. 12.4.1. Чистий дохід платника податку, отриманий внаслідок продажу житлового будинку, квартири, чи інших об'єктів нерухомості, придбаних після набрання чинності цим Законом, включається до сукупного валового доходу такого платника податку за результатами звітного податкового року та оподатковується у порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону.       
470. 12.4.2. Платник податку, який протягом звітного податкового року здійснив операції, визначені цією статтею, зобов'язаний разом із декларацією за такий податковий рік подати розрахунок одержаних від валових доходів, отриманих від таких операцій, а у разі коли згідно з нормами цього пункту такий платник податку має право на їх зменшення на суму валових витрат чи на застосування положень підпункту -------пункту ------- цієї статті, - розрахунок валових витрат (з урахуванням або без такого, залежно від статусу житлового будинку (квартири), права на застосування процентного зменшення суми чистого доходу). Форма зазначеного розрахунку визначається центральним податковим органом.   -337- Веревський А.М.
У п.12.4.2. передбачити у декларації окремий розділ для майна.  
Враховано по суті  Стаття 12. Операції з продажу або обміну об"єкту рухомого майна 12.1. Дохід платника податку від продажу об"єкту рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 12.2. У виняток з норм пункту 12.1 цієї статті, при продажі об"єкту рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна, продавець звільняється від сплати цього податку, за умови сплати (перерахування) ним суми відповідного державного мита до бюджету до або під час такого продажу. 12.3. Якщо об"єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента, то така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу. 12.4. Якщо один об"єкт рухомого майна обмінюється на інший об"єкт рухомого майна, то кожна зі сторін договору міни сплачує 50 відсотків від ставки податку, встановленої пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, від звичайної вартості майна, що відчужується кожною зі сторін. 12.5 Податковим агентом при нарахуванні доходів (прибутків), визначених цією статею, є нотаріус, який: а) посвідчує відповідний договір; б) надає послуги із здійснення зазначених у цій статті розрахунків. Сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди, попередньо її нотаріальному посвідченню, або стягується податковим агентом, який сплачує (перераховує) її до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 12.6. Доходи (прибутки), зазначені у цій статті, кінцево оподатковується при їх виплаті за їх рахунок.  
    -338- Статтю 12 викласти у такій редакції: "Стаття 12. Операції з продажу або обміну об"єкту рухомого майна 12.1. Дохід платника податку від продажу об"єкту рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 12.2. У виняток з норм пункту 12.1 цієї статті, при продажі об"єкту рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна, продавець звільняється від сплати цього податку, за умови сплати (перерахування) ним суми відповідного державного мита до бюджету до або під час такого продажу. 12.3. Якщо об"єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента, то така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу"; 12.4. Якщо один об"єкт рухомого майна обмінюється на інший об"єкт рухомого майна, то кожна зі сторін договору міни сплачує 50 відсотків від ставки податку, встановленої пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, від звичайної вартості майна, що відчужується кожною зі сторін. 12.5 Податковим агентом при нарахуванні доходів (прибутків), визначених цією статею, є нотаріус, який: а) посвідчує відповідний договір; б) надає послуги із здійснення зазначених у цій статті розрахунків. Сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди, попередньо її нотаріальному посвідченню, або стягується податковим агентом, який сплачує (перераховує) її до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 12.6. Доходи (прибутки), зазначені у цій статті, кінцево оподатковується при їх виплаті за їх рахунок";  Враховано    
471. Стаття 13. Оподаткування коштів або майна (майнових та немайнових прав), отриманих у спадок чи подарованого платнику податку   -339- Довгий Т.О.
Назву статті 13 викласти в такій редакції: "Стаття 13. Оподаткування коштів або майна (майнових та немайнових прав), подарованого платнику податку". Пункт 13.1 статті 13 виключити повністю. Пункт 13.2. вважати пунктом 13.1.  
Відхилено   Стаття 13. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадок коштів, майна, майнових чи немайнових прав 13.1. Об"єкт спадку платника податку поділяється з метою оподаткування на: а) об"єкт нерухомого майна; б) об"єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір мистецтва; природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння; будь-який транспортний засіб та приладдя до нього; інши види рухомого майна; в) об"єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного) сертифікату), корпоративне право, власність на об"єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею; г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного страхування; д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) сертифікати.  
    -340- Статтю 13 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадок коштів, майна, майнових чи немайнових прав 13.1. Об"єкт спадку платника податку поділяється з метою оподаткування на: а) об"єкт нерухомого майна; б) об"єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір мистецтва; природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння; будь-який транспортний засіб та приладдя до нього; інши види рухомого майна; в) об"єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного) сертифікату), корпоративне право, власність на об"єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею; г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного страхування; д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) сертифікати. 13.2. Об"єкти спадку оподатковуються: 13.2.1 при отриманні спадку членами сім"ї першого ступеню рідства: а) за нульовою ставкою до: вартості власності, визначеної у підпунктах "а", "б", "г", "д" пункту 13.1 цього Закону, що передається спадкодавцем іншому члену його подружжя; б) за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону до: вартості власності, визначеної у підпунктах "а", "б", "г" пункту 13.1 цього Закону, що передається спадкодавцем члену його сім"ї першого ступеню рідства, що не є членом його поружжя; суми коштів, яка не перевищує суму, що дорівнює стократному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок року, в якому такий спадок відкривається та передається члену сім"ї першого ступеню рідства, що не є членом його подружжя; в) за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до: вартості комерційної власності, що передається будь-якому члену сім"ї платника податку першого ступеню рідства; суми перевищення коштів над сумою стократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок року, в якому такий спадок відкривається; 13.2.2 при отриманні спадку спадкоємцями, іншими ніж зазначені у підпункті 13.2.1 цього пункту, - за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до будь-якого об"єкту спадку; 13.2.3 при отриманні спадку будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента - за ставкою податку, визначеною пунктом 7.3 статті 7 цього Закону, до будь-якого об"єкту спадку. 13.3. Якщо спадкоємець отримує доходи у вигляді плати за використання права інтелектуальної (промислової) власності спадкодавця, у тому числі у вигляді роялті, то такі доходи оподатковуються при їх нарахуванні (виплаті) та за їх рахунок, за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, незалежно від того чи є їх отримувач спадкоємцем першого ступеню рідства або ні, а якщо спадкодавцем є нерезидент, - то за ставкою, визначеною пунктом 7.3 статті 7 цього Закону".  Враховано    
472. 13.1.Оподаткування коштів або майна (немайнових прав), отриманих у спадок   -341- Хомутиннік В.Ю.
Викласти у наступній редакції: 12.1. Оподаткування коштів або майна, отриманого у спадок 12.1.1. Кошти або майно, отримані платником податку - членом сім'ї спадкодавця, не включаються до складу загального доходу та не оподатковуються. 12.1.2. Сума коштів або майна, що успадковується іншими, ніж члени сім'ї спадкодавця, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою, передбаченою ст.7 цього Закону. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного сукупного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року. 12.1.3. Нарахування та стягнення зазначеного податку здійснюється особою, що здійснює нотаріальне оформлення спадку та вважається податковим агентом.  
Враховано частково   13.2. Об"єкти спадку оподатковуються: 13.2.1 при отриманні спадку членами сім"ї першого ступеню рідства: а) за нульовою ставкою до: вартості власності, визначеної у підпунктах "а", "б", "г", "д" пункту 13.1 цього Закону, що передається спадкодавцем іншому члену його подружжя; б) за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону до: вартості власності, визначеної у підпунктах "а", "б", "г" пункту 13.1 цього Закону, що передається спадкодавцем члену його сім"ї першого ступеню рідства, що не є членом його поружжя; суми коштів, яка не перевищує суму, що дорівнює стократному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок року, в якому такий спадок відкривається та передається члену сім"ї першого ступеню рідства, що не є членом його подружжя; в) за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до: вартості комерційної власності, що передається будь-якому члену сім"ї платника податку першого ступеню рідства; суми перевищення коштів над сумою стократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок року, в якому такий спадок відкривається; 13.2.2 при отриманні спадку спадкоємцями, іншими ніж зазначені у підпункті 13.2.1 цього пункту, - за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до будь-якого об"єкту спадку; 13.2.3 при отриманні спадку будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента - за ставкою податку, визначеною пунктом 7.3 статті 7 цього Закону, до будь-якого об"єкту спадку. 13.3. Якщо спадкоємець отримує доходи у вигляді плати за використання права інтелектуальної (промислової) власності спадкодавця, у тому числі у вигляді роялті, то такі доходи оподатковуються при їх нарахуванні (виплаті) та за їх рахунок, за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, незалежно від того чи є їх отримувач спадкоємцем першого ступеню рідства або ні, а якщо спадкодавцем є нерезидент, - то за ставкою, визначеною пунктом 7.3 статті 7 цього Закону.  
473. 13.1.1. У разі коли кошти або майно передаються платником податку у спадок члену його сім"ї, то не підлягають оподаткуванню такі об"єкту спадку:   -342- Мойсик В.Р.
П. 13.1 після слів "члену його сім"ї" доповнити словами "а твкож сума коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) юридичними і фізичними особами, Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям" і далі за текстом.  
Відхилено - Товариство Червоного Хреста не є платником цього податку   
474. а) нерухома власність, яка є житловим будинком (його частиною), квартирою (кімнатою), що використовується або письмово заявляється спадкоємцем як одне основне місце його проживання;   -343- Кальніченко І.В.
Абзац "а" підпункту 13.1.1 викласти у такій редакції: "а)нерухома власність, яка є житловим будинком (його частиною), квартирою (кімнатою);"  
Враховано у зв"язку з виключенням підпункту   
    -344- Цушко В.П.
У абзаці "а" підпункту 13.1.1 пункту 13.1 статті 13 слова "що використовується або письмово заявляється спадкоємцем як одне основне місце його проживання" замінити словами "що передається у спадок членам його сім'ї першого ступеню рідства".  
Враховано у зв"язку з виключенням підпункту   
475. б) один індивідуальний гараж, одне місце у гаражному кооперативі або приватній стоянці за вибором спадкоємця;       
476. в) особисті речі спадкодавця, на які не може бути спрямовано стягнення згідно із цивільним законодавством України;       
477. г) кошти, які зберігалися на пенсійних рахунках спадкодавця та передаються спадкоємцю згідно із законом;       
478. д) кошти, які зберігалися на банківських рахунках спадкодавця та передаються спадкоємцю, але не більше суми, що дорівнює стократногому розміру мінімальної заробітної плати, встановленої для року відкриття спадщини;   -345- Матвієнков С.А.
Стаття 13, п. 13.1, п.п. 13.1.1: Абзац д) викласти у наступній редакції: „кошти, які зберігалися на банківських рахунках спадкодавця в Ощадбанку та інших комерційних банках України та передаються спадкоємцю - члену сім'ї".  
Враховано в інших статтях   
479. е) кошти, майно (майнові чи немайнові права), які перебували у спільній (сумісній) власності спадкодавця та спадкоємця та передаються іншому члену подружжя.   -346- Матвієнков С.А.
Стаття 13, п. 13.1, п.п. 13.1.1: Абзац е) викласти у наступній редакції: „кошти, майно (майнові чи немайнові права), які перебували у спільній (сумісній) власності спадкодавця та спадкоємця та передаються іншому члену сім'ї".  
Враховано в інших статтях   
480. 13.1.2. Вартість об"єктів спадку, інших ніж зазначені у підпункті 13.1.1 цього пункту, підлягають оподаткуванню під час нотаріального оформлення спадку за ставкою, встановленою для третьої податкової шкали згідно зі статтею 7 цього Закону. При цьому сума спадку (його вартість) не включається до складу річного оподатковуваного доходу платника податку, а утримана сума податку є остаточною і не бере участі у перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку за підсумками такого року.   -347- Виключити п.п. 13.1.2. 13.4. Правила виконання цієї статті визначаються Постановою Кабінету Міністрів України.  Враховано    
481. Нарахування та стягнення зазначеного податку здійснюється особою, що здійснює нотаріальне оформлення спадку та вважається податковим агентом.      13.4. Правила виконання цієї статті визначаються Постановою Кабінету Міністрів України.  
482. 13.1.3. Податок, визначений підпунктом 15.1.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами заповіту або закону майно (майнові або немайнові права) та кошти спадкодавця передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.   -348- Мойсик В.Р.
П.п. 13.1.3 після слів "згідно із законом" доповнити словами "в тому числі благодійними організаціями, організаціями Товариства Червоного Хреста України" і далі за текстом. Стаття 14. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок (внаслідок укладення договору дарування) 14.1. Кошти, майно, майнові чи немайнові права, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини. 14..2. Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно (майнові чи немайнові права), надані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини дольової чи спільної сумісної власності подружжя згідно із законом.  
раховано у зв"язку з виключенням цього підпункту.   
483. 13.2. Оподаткування коштів та майна, подарованих платнику податку іншими особами      Стаття 14. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок (внаслідок укладення договору дарування)  
484. 13.2.1. У разі коли кошти або майно даруються платником податку іншій особі, не включається до складу загальних доходів такої іншої особи та не оподатковується вартість таких подарунків:      14.1. Кошти, майно, майнові чи немайнові права, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини.  
485. а) будь-яких подарунків на користь члена сім"ї дарувальника;      14..2. Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно (майнові чи немайнові права), надані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини дольової чи спільної сумісної власності подружжя згідно із законом.  
486. б) подарунків, отриманих від дарувальника - фізичної особи протягом звітного податкового року особою, іншою ніж член сім"ї дарувальника, сукупна вартість яких не перевищує верхнього значення першої податкової шкали, встановленої статтею 7 цього Закону.   -349- Кальніченко І.В.
Абзац "б" підпункту 13.2.1 виключити.  
Враховано    
487. 13.2.2. Вартість подарунків, інших ніж ті, що зазначені у підпункті 15.2.1 цього пункту, включається до складу сукупного оподатковуваного доходу їх отримувача за наслідками звітного податкового року і оподатковується за правилами, визначеними статтею 7 цього Закону. У виняток з цього правила, вартість подарунків, які надаються дарувальником-юридичною особою, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з її відповідним оподаткуванням, незалежно від того чи сплачує така юридична особа цей податок за загальними правилами або за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених (спеціальних) режимів оподаткування.   -350- Веревський А.М.
Друге речення у підпункті 13.2.2. виключити повністю, оскільки згідно положень цього закону всі подарунки понад норми будуть оподатковані на загальних підставах.  
Враховано    
    -351- Довгий Т.О.
У підпункті 13.2.2 пункту 13.2 статті 13 змінити посилання на підпункт 15.2.1 посиланням на підпункт 13.1.1  
Відхилено в зв'язку з вилученням   
488. 13.2.3. Податок, визначений підпунктом 13.2.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами договору дарування майно (майнові або немайнові права) та кошти передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом.   -352- Шепетін В.Л.
Підпункт 13.2.3 пункту 13.2 Статті 13: "13.2.3. Податок, визначений підпунктом 13.2.2 цього пункту, не застосовується, якщо згідно з умовами договору дарування майно (майнові або немайнові права) та кошти передаються у власність державному або місцевому бюджету, окремим бюджетним організаціям, а також організаціям, що мають статус благодійних згідно із законом." - виключити.  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -353- Довгий Т.О.
Підпункті 13.2.3 пункту 13.2 статті 13 пропонується виключити  
Враховано    
    -354- Веревський А.М.
П.13.2.3. виключити повністю  
Враховано    
489. Стаття 14 Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності   -355- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 14 - Виключити  
Відхилено   Стаття 14 Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності  
490. 14.1. У разі коли платник податку втрачає належний йому на правах власності житловий будинок (квартиру, кімнату), який використовувався таким платником податку як основне місце проживання, у зв'язку з його зруйнуванням чи визнанням такого об'єкту непридатним для використання внаслідок наявності обставин непереборної сили або призначеним для знесення відповідно до законодавства, такий платник податку має право включити до складу податкового кредиту документально підтверджену суму витрат, понесених у зв'язку з придбанням або спорудженням нового житлового будинку (квартири, кімнати), за наслідками податкового року, на який припадає таке придбання, яка розраховується:   -356- Статтю 14 викласти у такій редакції: 15.1. Якщо платник податку втрачає належний йому на правах власності застрахований об"єкт майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання при наявності обставин непереборної сили, чи внаслідок його змушеної заміни за іншими підставами, то такий платник податку при отриманні суми страхового відшкодування зобов"язаний витратити її на відновлення такого майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому, у його заміну. При цьому: для рухомого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця каледарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія; для нерумого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія. 15.2. Якщо платник податку, який отримав страхове вішкодування, не здійснює таку заміну (відновлення) протягом зазначених строків, то невикористана сума такого страхового відшкодування включається до складу відповідного річного оподатковуваного доходу такого платника податку. 15.3. Наявність факту втрати об'єкту майна має бути підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ України або іншими установами або організаціями, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин непереборної сили. Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;"  Враховано   15.1. Якщо платник податку втрачає належний йому на правах власності застрахований об"єкт майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання при наявності обставин непереборної сили, чи внаслідок його змушеної заміни за іншими підставами, то такий платник податку при отриманні суми страхового відшкодування зобов"язаний витратити її на відновлення такого майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому, у його заміну. При цьому: для рухомого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця каледарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія; для нерумого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія. 15.2. Якщо платник податку, який отримав страхове вішкодування, не здійснює таку заміну (відновлення) протягом зазначених строків, то невикористана сума такого страхового відшкодування включається до складу відповідного річного оподатковуваного доходу такого платника податку. 15.3. Наявність факту втрати об'єкту майна має бути підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ України або іншими установами або організаціями, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин непереборної сили. Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;"  
491. а) для нерухомої власності, придбаної до набрання чинності цим Законом, - у сумі, що визначається за такою фомулою:   -357- Довгий Т.О.
У абзаці „а" пункту 14.1 статті 14 слова „нотаріально засвідченої вартості" замінити словами „вартості, вказаної в договорі про відчуження". У абзацах „а" і „б" пункту 14.1 статті 14 слова „нерухомої власності, придбаної" замінити словами „нерухомого майна, придбаного".  
Відхилено в зв'язку з вилученням   
492. С = П х В (м), де:       
493. С - сума, яка включається до складу податкового кредиту;       
494. П- загальна площа втраченої нерухомості (у квадратних метрах);       
495. В (м) -середня вартість одного квадратного метру придбаного об"єкту нерухомості, яка встановлюється на підставі нотаріально засвідченої вартості такого об"єкту (для житлового будинку або його частини - з урахуванням вартості присадибної ділянки, крім випадків коли такий об"єкт споруджується на присадибній ділянці, що належить на правах власності такому платнику податку), зазначеної у договорі купівлі - продажу та поділеної на кількість метрів загальної площі такого об"єкту (без урахування площі присадибної ділянки).       
496. б) для нерухомої власності, придбаної після набрання чинності цим Законом, - у сумі, що визначається за такою формулою:   -358- Довгий Т.О.
У абзаці „б" пункту 14.1 статті 14 слова „нотаріально при засвідченні договору купівлі-продажу" замінити словами „у договорі про відчуження".  
Відхилено в зв'язку з вилученням   
497. С = (В + КП) - Н, де       
498. С - сума, яка включається до податкового кредиту;       
499. В - загальна вартість втраченого об"єкту нерухомості, зазначена нотаріально при засвідченні договору купівлі-продажу такого об"єкта;       
500. КП - вартість будь-яких капітальних поліпшень об"єкту нерухомості, підтверджених документально;       
501. Н - загальна вартість придбаного або новозбудованого об"єкту нерухомості, підтверджена документально.       
502. Якщо внаслідок визначення такої суми вона має від"ємне значення, то таке від"ємне значення не включається як до складу податкового кредиту, так і до складу валового доходу платника податку.       
503. 14.2. Право на збільшення податкового кредиту, передбачене пунктом 16.1 цієї статті, діє до закінчення третього календарного року, наступного за роком, в якому сталася втрата житлового будинку (квартири).   -359- Цушко В.П.
У пункті 14.2 статті 14 слід уточнити посилання на норми закону, оскільки п. 16.1 передбачає відповідальність за утримання податку.  
Враховано    
    -360- Довгий Т.О.
У пунктах 14.2 і 14.3 статті 14 посилання на номери пунктів „16.1" змінити посиланням на номери 14.1.  
Враховано частково    
504. 14.3. Право на збільшення податкового кредиту, передбачене пунктом 16.1 цієї статті, не поширюється на осіб, які застрахували випадок втрати об'єкту нерухомості за причинами, визначеними цією статтею. При цьому суми страхового відшкодування не включаються до валового доходу платника податку - страхувальника.   -361- Цушко В.П.
У пункті 14.3 статті 14 слід уточнити посилання на норми закону, оскільки п. 16.1 передбачає відповідальність за утримання податку.  
Враховано    
505. 14.4. Наявність факту втрати об'єкту нерухомого майна має бути підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ України або іншими установами або організаціями, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин непереборної сили. Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України.   -362- Довгий Т.О.
Пункт 14.4 статті 14 викласти в такій редакції: "14.4. Підтвердження факту втрати житлового будинку (квартири, кімнати), що використовувались як основне місце проживання, а також визнання таких будинків (квартир, кімнат) непридатними для проживання або такими, що підлягають знесенню, відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
506. Стаття 15. Порядок внесення податку до бюджету   -363- Статтю 15 викласти у такій редакції: Стаття 16. Порядок перерахування податку до бюджету 16.1. Податок, стягнутий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України. 16.2. Податок, стягнутий з доходів нерезидентів, підлягає зарахуванню до бюджету територіальної громади за місцем стягнення такого податку.  Враховано   Стаття 16. Порядок перерахування податку до бюджету  
507. 15.2. Податок, утриманий працедавцем (самозайнятою особою) при виплаті доходу на користь платника податку за його рахунок, підлягає внесенню до бюджету територіальної громади, на території якої знаходиться особа, що виплачує такі доходи..      16.1. Податок, стягнутий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.  
508. 15.3. При виплаті доходів, які згідно з нормами цього Закону включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку, податок зараховується до бюджету територіальної громади, за основним місцем проживання платника цього податку.      16.2. Податок, стягнутий з доходів нерезидентів, підлягає зарахуванню до бюджету територіальної громади за місцем стягнення такого податку.  
509. 15.4. Особа, яка виплачує доходи:   -364- Викласти у редакції: "16.3. Цей порядок застосовується всіма підприємствами, установами, організаціями, що мають підрозділи, які розташовані на території іншого села, селища, міста, району, ніж така юридична особа, відповідальними за утримання (нарахування) та перерахування до відповідного бюджету податку, Також Порядок застосовується відокремленими підрозділами юридичних осіб, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і перерахування до бюджету податку (далі - уповноважений підрозділ). 16.3.1. Сума податку за звітний місяць, яка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету за місцезнаходженням підрозділів, визначається юридичною особою або уповноваженим підрозділом самостійно, виходячи із загальної кількості громадян, які працюють у цих підрозділах та суми виплаченого (нарахованого) доходу, за рахунок якого сплачується податок. 16.3.2. Юридична особа, за місцезнаходженням своїх підрозділів, а уповноважений підрозділ за своїм місцезнаходженням, одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних громадянам сум, перераховує податок на відповідні розподільчі рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України. Територіальні управління Державного казначейства в установленому порядку здійснюють розподіл зазначених коштів згідно із нормативами, встановленими статтею 65 Бюджетного кодексу України, та спрямовують розподілені частки до відповідних місцевих бюджетів. 16.3.3. Фізичні особи відповідальні згідно з вимогами цього Закону за нарахування та утримання податку, перераховують його до відповідного бюджету: за місцем реєстрації у податкових органах (у випадку, коли є податковим агентом) ; за податковою адресою; 16.3.4. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює податковий орган за місцезнаходженням юридичної особи або уповноваженого підрозділу. 16.3.5. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням підрозділів несе юридична особа. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у випадках, визначених Законом".  Враховано   16.3. Цей порядок застосовується всіма підприємствами, установами, організаціями, що мають підрозділи, які розташовані на території іншого села, селища, міста, району, ніж така юридична особа, відповідальними за утримання (нарахування) та перерахування до відповідного бюджету податку, Також Порядок застосовується відокремленими підрозділами юридичних осіб, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і перерахування до бюджету податку (далі - уповноважений підрозділ). 16.3.1. Сума податку за звітний місяць, яка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету за місцезнаходженням підрозділів, визначається юридичною особою або уповноваженим підрозділом самостійно, виходячи із загальної кількості громадян, які працюють у цих підрозділах та суми виплаченого (нарахованого) доходу, за рахунок якого сплачується податок. 16.3.2. Юридична особа, за місцезнаходженням своїх підрозділів, а уповноважений підрозділ за своїм місцезнаходженням, одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних громадянам сум, перераховує податок на відповідні розподільчі рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України. Територіальні управління Державного казначейства в установленому порядку здійснюють розподіл зазначених коштів згідно із нормативами, встановленими статтею 65 Бюджетного кодексу України, та спрямовують розподілені частки до відповідних місцевих бюджетів. 16.3.3. Фізичні особи відповідальні згідно з вимогами цього Закону за нарахування та утримання податку, перераховують його до відповідного бюджету: за місцем реєстрації у податкових органах (у випадку, коли є податковим агентом) ; за податковою адресою; 16.3.4. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює податковий орган за місцезнаходженням юридичної особи або уповноваженого підрозділу. 16.3.5. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням підрозділів несе юридична особа. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у випадках, визначених Законом.  
510. а) найманим працівникам:       
511. збирає довідки про основне місце проживання платників податку й передає отримані відомості податковому органу у спосіб та за формою, визначені центральним податковим органом;       
512. нараховує та утримує податок з виплачених сум доходів, й надсилає утриману суму єдиним платежем до відповідного бюджету.   -365- Жванія Д.В.
Абзац третій підпункту "а" пункту 15.4 викласти в такій редакції "нараховує та утримує податок з виплачених сум доходів і вносить утриману суму єдиним платежем до відповідного бюджету територіальної громади, за місцем податкової реєстрації платника податку - отримувача таких доходів";  
Враховано в іншій статті   
513. б) іншим особам:       
514. нараховує та утримує податок з виплачених сум доходу, отриманого такою особою, й надсилає утриману суму податку з її доходів до бюджету територіальної громади, на території якої така особа є зареєстрованою в податковому органі.       
515. 15.5. Доходи, утримані та сплачені особою у випадках, передбачених частиною "а" пункту 15.4. цього пункту, підлягають перерахуванню до бюджету територіальної громади, де було зареєстровано отримувача таких доходів як платника цього податку.   -366- Жванія Д.В.
Пункт 15.5 виключити  
Враховано    
516. Стаття 16. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та внесення податку до бюджету   -367- Статтю викласти у такій редакції: Стаття 17. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету 17.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати є працедавець (самозайнята особа), яка виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи). 17.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з інших доходів є: а) для оподатковуваних доходів з джерелом їх походження з України - податковий агент; б) для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку, - платник податку, отримувач таких доходів; в) для доходів, що виплачуються на користь платника податку фізичними особами, - такий платник податку.  Враховано   Стаття 17. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету  
517. 16.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з доходів які виплачуються як заробітна плата (прирівняні до неї віплати та відшкодування), є працедавець (самозайнята особа), яка виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).      17.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати є працедавець (самозайнята особа), яка виплачує такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої особи).  
518. 16.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з інших доходів є:      17.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та внесення до бюджету податку з інших доходів є:  
519. а) для доходів з джерелом їх походження з України - працедавець, що виплачує такі інші доходи на користь платника податку;      а) для оподатковуваних доходів з джерелом їх походження з України - податковий агент;  
520. б) для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку, - платник податку - отримувач таких доходів у складі його річного оподатковуваного доходу.      б) для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування, утримання або сплати цього податку, - платник податку, отримувач таких доходів; в) для доходів, що виплачуються на користь платника податку фізичними особами, - такий платник податку.  
521. 16.3. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку з доходів, які кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, є особа, визначена відповідними статтями цього Закону;       
522. 16.4. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку на доходи від підприємницької діяльності, є фізична особа, яка провадить таку діяльність.       
523. 16.5. Особою, відповідальною за утримання (нарахування) та внесення до бюджету податку на доходи, отримані від продажу майна, що підлягає нотаріальному посвідченню, у тому числі інвестиційних активів, одержання їх у спадок або згідно із договором дарування, є особа, яка здійснює нотаріальне посвідчення відповідних цивільно-правових договорів.   -368- Довгий Т.О.
У пункті 16.5 статті 16 слова „особа, яка здійснює нотаріальне посвідчення відповідних цивільно-правових договорів" замінити словами „платник податку, що одержав доход від оплати за відповідними цивільно-правовими договорами". Слова "у спадок або" виключити.  
Відхилено    
524. 16.6. Особою, відповідальною за утримання та внесення до бюджету податку з загального річного оподатковуваного доходу , є:       
525. а) у разі отримання платником податку доходу, який оподатковується під час його виплати та за його рахунок, - резидент, що виплачує такі доходи;       
526. б) у разі виплати (наданні) доходів податковими агентами, - такі податкові агенти;       
527. в) в інших випадках - платник цього податку податку за наслідками звітного податкового року.       
528. Стаття 17. Джерела виплати податку та отримання бюджетного відшкодування   -369- Статтю 17 виключити.  Враховано    
529. 17.1. Джерелом виплати податку з основного або неосновного місця його отримання є сума такого виплачуваного доходу, за рахунок якого стягується такий податок.       
530. 17.2. Джерелом виплати податку з пасивних доходів є сума таких доходів, за рахунок яких стягується такий податок.       
531. 17.3. Джерелом сплати податку з доходів, що виплачуються у формі, відмінній від грошової, є будь-які активи платника податку, якщо такі доходи включаються до складу його загального річного оподатковуваного доходу, або активи особи, що виплачує такі доходи, якщо такі доходи кінцево оподатковуються при їх виплаті та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку.       
532. 17.4. Джерелом сплати податку з загального оподатковуваного річного доходу платника податку, є його активи, за винятком тих, на які не може бути спрямоване стягнення згідно з цивільним законодавством.       
533. 17.5. Джерелом виплати відшкодування сум податку, надміру сплачених до бюджету протягом звітного податкового року, є бюджет територіальної громади, на території якої знаходиться основне місце проживання платника податку.       
534. Стаття 18. Визначення суми річних податкових зобов'язань, а також порядок складення і подання декларацій про річний сукупний оподатковуваний дохід   -370- Статтю 18 викласти у такій редакції: "Стаття 18. Порядок подання річних декларацій з цього доходу 18.1. Річна декларація з цього доходу подається платником податку, який: а) зобов"язаний подати таку декларацію згідно з нормами цього Закону; б) має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту. 18.2.Платник податку вважається особою, що виконала обов"язок з подання декларації про майновий стан та доходи, якщо він отримував доходи виключно від осіб, що нараховували доходи такому платнику податку та були зобов"язані звітувати про такі нарахування у порядку, встановленому законом. 18.3. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду. Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур. Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України. 18.4. Платники податку звільняються від обов'язку подання річної податкової декларації у таких випадках: а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які: є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року; перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року. б) в інших випадках, визначених цим Законом. 18.5. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення. 18.5.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами цього пункту, то: а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності; б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладаються на таких, інших ніж платник податку, осіб: на опікуна або піклувальника, стосовно доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою; на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) стосовно доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер; на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об'явленого в установленому порядку банкрутом. 18.5.2. У разі заповнення декларації іншою особою, така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку. Центральний податковий орган визначає правила виконання цього пункту. 18.6. Перевірка достовірності даних, визначених у податкових деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. 18.7. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом. 18.8. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у поадтковій декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації. 18.9. Форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання, виходячи з таких умов: загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку; декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання; розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку при наявності таких доходів (витрат); декларація (додатки) повинна складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення; декларація (додатки) повинна містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов"язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків. Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.  Враховано   Стаття 18. Порядок подання річних декларацій з цього доходу 18.1. Річна декларація з цього доходу подається платником податку, який: а) зобов"язаний подати таку декларацію згідно з нормами цього Закону; б) має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту. 18.2.Платник податку вважається особою, що виконала обов"язок з подання декларації про майновий стан та доходи, якщо він отримував доходи виключно від осіб, що нараховували доходи такому платнику податку та були зобов"язані звітувати про такі нарахування у порядку, встановленому законом.  
535. 18.1. Сума загального річного оподатковуваного доходу визначається відповідним податковим органом на підставі відомостей, наданих такому органу особами, що виплатили такі доходи на користь такого платника податку протягом такого звітного податкового року, або відомостями, зазначеними у декларації про річний сукупний оподатковуваний дохід (далі - декларація), наданій податковому органу таким платником податку у випадках, визначених цим Законом.       
536. 18.2. Крім випадків коли згідно з нормами цього Закону утримання (нарахування) та сплата податку до бюджету здійснюється до або під час виплати відповідного доходу на користь платника податку, обов'язок з визначення суми податкового зобов'язання та стягнення податку покладається на відповідний податковий орган.       
537. 18.3. Норми пункту 18.2 цієї статті не поширюються на порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, який установлюється спеціальним законом з цього питання.       
538. 18.4. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду.      18.3. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду.  
539. Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.   -371- Цушко В.П.
У абзаці другому пінкту 18.4 та абзаці першому пункту 18.11 статті 18 немає механізму оскарження дій податкових органів платниками податку.  
Відхилено - є у Законі № 2181  Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.  
540. Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.  
541. 18.5. Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації про сукупний оподатковуваний дохід, отриманий протягом звітного податкового року, у таких випадках:      18.4. Платники податку звільняються від обов'язку подання річної податкової декларації у таких випадках:  
542. а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:      а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:  
543. Є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебували на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;      є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;  
544. перебували під арештом або були засуджені до позбавлення волі, перебували у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;      перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;  
545. визнані безвісно відсутніми, померлими за рішенням суду чи перебували у розшуку станом на кінець звітного податкового року;      перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;  
546. перебували на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;      перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.  
547. б) є платниками податку, які отримували будь-які з нижченаведених видів доходів:      б) в інших випадках, визначених цим Законом.  
548. доходи, які виплачуються працедавцем, визначеним цим Законом як джерело виплати доходу з території України;       
549. доходи, які згідно з нормами цього Закону підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті та не включаються до складу річного сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, прямо встановлених цим Законом;       
550. доходи у вигляді благодійної допомоги.       
551. 18.6. Платники податку, які звільняються від обов'язку подання декларації про сукупний оподатковуваний дохід згідно з нормами пункту 20.5 цієї статті, мають право за власним бажанням подати таку декларацію, якщо вони хочуть скористатися правом на отримання бюджетного відшкодування сум надміру внесених податків згідно з нормами цього Закону.       
552. 18.7. За винятком випадків, визначених у пункті 20.5 цієї статті, платник податку зобов'язаний скласти та надіслати декларацію на адресу податкового органу за місцем знаходження основного місця проживання такого платника податку протягом строків, визначених законом.       
553. 18.8. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення.      18.5. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення.  
554. 18.8.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами цього пункту, то:      18.5.1. У разі коли уповноважена платником податку особа заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормами цього пункту, то:  
555. а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності;      а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності;  
556. б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладаються на таких, інших ніж платник податку, осіб:      б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладаються на таких, інших ніж платник податку, осіб:  
557. на опікуна або піклувальника, стосовно доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою;      на опікуна або піклувальника, стосовно доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою;  
558. на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) стосовно доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;      на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) стосовно доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;  
559. на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об'явленого в установленому порядку банкрутом.      на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, об'явленого в установленому порядку банкрутом.  
560. У разі заповнення декларації іншою особою, така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку.      18.5.2. У разі заповнення декларації іншою особою, така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку. Центральний податковий орган визначає правила виконання цього пункту.  
561. 18.9. Подання декларації здійснюється шляхом її надіслання податковому органу поштою з повідомленням про вручення або шляхом особистого вручення уповноваженим особам податкового органу за вибором платника податку.       
562. Поштове відправлення має бути вручене пошті у строки, передбачені законом. Плата за зазначене поштове відправлення не справляється. Витрати поштових установ, понесені у зв'язку з таким поштовим відправленням, відшкодовуються за рахунок бюджету у порядку, встановленому законом..       
563. У разі, якщо платник податку надсилає декларацію поштою у встановлені законом строки та така декларація втрачається, знищується або стає непридатною для наступного контролю за вини пошти або будь-якої третьої особи, то:       
564. податковий орган надсилає платнику податку повідомлення про неотримання декларації у строки, визначені законом;       
565. платник податку повторно надсилає (вручає) податковому органу декларацію протягом 30 календарних днів від дня одержання такого повідомлення та при наявності документу, що підтверджує факт вручення пошті первинної декларації, - звільняється від відповідальності за несвоєчасне її подання.       
566. 18.10. Перевірка достовірності даних, визначених у податкових деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.      18.6. Перевірка достовірності даних, визначених у податкових деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.  
567. 18.11. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом внаслідок обробки даних декларації, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом.      18.7. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом.  
568. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу його фактичного проживання, протягом 60 календарних днів від дня отримання декларації такого платника податку.      18.8. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у поадтковій декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.  
569. 18.12. Форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання, виходячи з таких умов:      18.9. Форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання, виходячи з таких умов:  
570. загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;      загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;  
571. декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;      декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;  
572. розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку при наявності таких доходів (витрат);      розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку при наявності таких доходів (витрат);  
573. декларація (додатки) повинна складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;      декларація (додатки) повинна складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;  
574. декларація (додатки) повинна містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов"язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків.      декларація (додатки) повинна містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов"язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків.  
575. Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.      Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.  
576. Стаття 19. Забезпечення виконання податкових зобов'язань   -372- Статтю 11 викласти у редакції: "Стаття 19. Забезпечення виконання податкових зобов'язань 19.1. Платники податку зобов'язані: а) вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для визначення суми загального та річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов'язаний цим Законом подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків. Форми такого обліку та порядок їх заповнення визначається центральним податковим органом; б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого законом, документи первинного обліку, на підставі яких формується податковий кредит платника податку; в) подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках коли згідно з нормами цього Закону таке подання є обов'язковим; на вимогу податкового органу та у межах її компетенції, визначеної законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації з цього податку; г) надавати особам, які згідно з цим Законом визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету документи та підтвердження прав платника податку, який отримує такі доходи, на застосування соціальних податкових пільг; д) у порядку, визначеному законом, допускати службових осіб податкового органу на територію або до приміщень, що використовуються платником цього податку для одержання доходів від здійснення підприємницької діяльності; е) у разі зміни отримання податкової соціальної пільги, здійснювати заходи, передбачені цим Законом; є) своєчасно сплачувати узгоджені суми податкових зобов'язань, а також суми штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих податковим органом та пеню, за винятком сум, що оскаржуються в адміністративному або судовому порядку. 19.2. Особи, які відповідно до цього Закону мають статус податкових агентів, зобов'язані: а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок; б) надавати за формою, визначеною центральним податковим органом, та у строки, встановлені законом для місячної податкової звітності, звітність про суми доходу, фактично сплаченого на користь платників податку, а також про суми стягнутого з них податку, податковому органу за місцем свого розташування. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи, або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається; в) надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму стягнутого податку; г) надавати податковому органу інші відомості з питань оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за процедурою, визначеною цим Законом та законом з питань не внесених у строк податків та неподаткових обов"язкових платежів.  Враховано   Стаття 19. Забезпечення виконання податкових зобов'язань  
577. 19.1. Платники податку зобов'язані:      19.1. Платники податку зобов'язані:  
578. а) вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для визначення суми загального та річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов'язаний цим Законом подавати декларацію або має право на таке подання з метою отримання бюджетного відшкодування надміру сплачених податків. Форми такого обліку та порядок їх заповнення визначається центральним податковим органом;      а) вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для визначення суми загального та річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов'язаний цим Законом подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків. Форми такого обліку та порядок їх заповнення визначається центральним податковим органом;  
579. б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого законом, документи первинного обліку, на підставі яких формується податковий кредит платника податку;      б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого законом, документи первинного обліку, на підставі яких формується податковий кредит платника податку;  
580. в) подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках коли згідно з нормами цього Закону таке подання є обов'язковим;      в) подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках коли згідно з нормами цього Закону таке подання є обов'язковим;  
581. на вимогу податкового органу та у межах її компетенції, визначеної законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації про доходи;      на вимогу податкового органу та у межах її компетенції, визначеної законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації з цього податку;  
582. г) надавати особам, які згідно з цим Законом визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету документи та підтвердження прав платника податку, який отримує такі доходи, на застосування соціальних податкових пільг;      г) надавати особам, які згідно з цим Законом визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету документи та підтвердження прав платника податку, який отримує такі доходи, на застосування соціальних податкових пільг;  
583. д) у порядку, визначеному законодавством, допускати службових осіб податкового органу на території або до приміщень, що використовуються платником податку для одержання доходів від здійснення підприємницької діяльності;      д) у порядку, визначеному законом, допускати службових осіб податкового органу на територію або до приміщень, що використовуються платником цього податку для одержання доходів від здійснення підприємницької діяльності;  
584. е) у разі зміни місця отримання основного доходу, самостійно здійснювати заходи, визначені пунктом 8.3 статті 8 цього Закону;      е) у разі зміни отримання податкової соціальної пільги, здійснювати заходи, передбачені цим Законом;  
585. є) своєчасно сплачувати узгоджені суми податкових зобов'язань, а також суми штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих податковим органом та пеню, за винятком сум, що оскаржуються в адміністративному або судовому порядку.      є) своєчасно сплачувати узгоджені суми податкових зобов'язань, а також суми штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих податковим органом та пеню, за винятком сум, що оскаржуються в адміністративному або судовому порядку.  
586. 19.2. Особи, які відповідно до цього Закону, визначені відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до бюджету (крім податкових органів у випадках, визначених цим Законом), зобов'язані:      19.2. Особи, які відповідно до цього Закону мають статус податкових агентів, зобов'язані:  
587. а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та вносити до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок;      а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок;  
588. б) надавати за формою, визначеною центральним податковим органом, та у строки, встановлені законом для квартальної податкової звітності, звітність про суми доходу, фактично сплаченого на користь платників податку, а також про суми стягнутого з них податку, податковому органу за місцем свого розташування, який надсилає зазначені відомості до податкових органів за місцем постійного проживання платника податку. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи, або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається;      б) надавати за формою, визначеною центральним податковим органом, та у строки, встановлені законом для місячної податкової звітності, звітність про суми доходу, фактично сплаченого на користь платників податку, а також про суми стягнутого з них податку, податковому органу за місцем свого розташування. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи, або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається;  
589. в) надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму стягнутого податку;      в) надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму стягнутого податку;  
590. г) надавати довідку, визначену пунктом 8.3 статті 8 цього Закону, за вимогою платника податку, який змінює місце отримання основного доходу;       
591. д) надавати податковому органу інші відомості з питань оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за процедурою, визначеною законодавством.      г) надавати податковому органу інші відомості з питань оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за процедурою, визначеною цим Законом та законом з питань не внесених у строк податків та неподаткових обов"язкових платежів.  
592. 19.3. Податковий орган, визначений згідно з нормами цього Закону відповідальним за нарахування податку з сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, зобов'язаний:       
593. а) на підставі відомостей, зазначених у декларації платника податку, а також податковій звітності, поданій особами згідно з нормами пункту 21.2 цієї статті, визначати суму податкового зобов'язання платника податку або суму бюджетного відшкодування, на одержання якого має право платник податку, та надсилати на підставі такого визначення відповідно податкове повідомлення платнику податку або розпорядження про перерахування сум бюджетного відшкодування відповідному органу органу державного казначейства (іншим фінансовим органам, які виконують аналогічні функції) протягом строку, з що не перевищує 90 календарних днів, наступним за останнім днем строку, встановленого законодавством для подання платником податку декларації;       
594. б) надавати податкове повідомлення платнику податку у строки та за процедурою, визначеною пунктом 20.4 статті 20 цього Закону;       
595. в) надсилати відомості, отримані у щоквартальній податковій звітності від осіб, що виплачують доходи на користь платників податку, іншим податковим органам за місцем постійного проживання таких платників податку у порядку, визначеному центральним податковим органом;       
596. г) безоплатно надавати роз'яснення правил застосування цього податку його платникам (податкові роз'яснення), у тому числі шляхом проведення їх безоплатного навчання чи розповсюдження безоплатної методичної літератури, у тому числі періодичних видань центрального податкового органу або його підрозділів;       
597. д) здійснювати заходи із стягнення податку, у випадках та за процедурою, встановленою законом.       
598. Стаття 20. Відповідальність   -373- Статтю 20 викласти у редакції: "Стаття 20. Відповідальність 20.1. Розмір відповідальності а) Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм цього Закону та підстави для їх застосування визначаються законом, що регулює такі питання, якщо інше не встановлене нормами цього Закону. 20.2. Особи, які несуть фінансову відповідальність за порушення норм цього Закону Фінансово відповідальними за порушення норм цього Закону є такі особи: а) при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визначеними цим Законом податковими агентами, - такі особи; б) при порушенні правил сплати податку з чистого річного оподатковуваного доходу платника податку - такий платник податку. 20.3. Особи, відповідальні за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу 20.3.1. Особами, відповідальними за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу з цього податку, є: а) при нарахуванні суми податку особою, на яку покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та внесення податку до бюджету згідно з нормами цього Закону, - така особа - податковий агент; б) при нарахуванні податку податковим органом на підставі поданої декларації - платник цього податку; в) при самостійному нарахуванні податку його платником - такий платник. 20.3.2. У разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку, не здійснює нарахування, утримання або виплату цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу. 20.4. Особи, які несуть відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення сум надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, та розміри такої відповідальності 20.4.1. Особою, яка несе відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит , є: а) податковий орган, який порушує строки подання розрахунку такої суми або занижує його розмір; б) орган державного казначейства, що порушує строки такого повернення або занижує його розмір. 20.4.2. За неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит на користь платника податку сплачуються такі штрафи: якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 10 відсотків від такої суми; якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці від 31 до 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 50 відсотків від такої суми; якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці від 91 календарного дня, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 100 відсотків від такої суми. Нарахування таких штрафів самостійно здійснюється органом державного казначейства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 20.4.3.Повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, та штрафів відповідно до підпункту 20.4.2 цього пункту, здійснюється органом державного казначейства за рахунок доходів бюджету, до якого зараховується такий податок. У разі коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються у наслідок наявності причин, визначених частиною "а" підпункту 22.4.1 цього пункту, така сума стягується у безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу. 20.4.4. У разі коли особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування, не здійснюють або відмовляються здійснювати зазначене відшкодування чи його частину всупереч норм цього Закону, то платник податку має право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді (господарському суді) без попередньої сплати державного мита у зв'язку поданням позовної заяви (скарги).  Враховано   Стаття 20. Відповідальність  
599. 20.1. Розмір відповідальності      20.1. Розмір відповідальності  
600. а) Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм цього Закону та підстави для їх застосування визначаються згідно зі спеціальним законом, що регулює такі питання.      а) Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм цього Закону та підстави для їх застосування визначаються законом, що регулює такі питання, якщо інше не встановлене нормами цього Закону.  
601. 20.2. Особи, які несуть фінансову відповідальність за порушення норм цього Закону      20.2. Особи, які несуть фінансову відповідальність за порушення норм цього Закону  
602. Фінансово відповідальними за порушення норм цього Закону є такі особи:      Фінансово відповідальними за порушення норм цього Закону є такі особи:  
603. а) при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, який виплачується особами, на яких покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та сплату згідно з нормами цього Закону, - такі особи;      а) при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визначеними цим Законом податковими агентами, - такі особи;  
604. б) при порушенні правил сплати податку з сукупного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, - такий платник податку.      б) при порушенні правил сплати податку з чистого річного оподатковуваного доходу платника податку - такий платник податку.  
605. 20.3. Особи, які несуть відповідальність за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу      20.3. Особи, відповідальні за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу  
606. 20.3.1. Особами, на які покладається відповідальність за погашення сум податкових зобов'язань або податкового боргу, є:      20.3.1. Особами, відповідальними за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу з цього податку, є:  
607. а) при нарахуванні сум податку особами, на яких покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та внесення податку до бюджету згідно з нормами цього Закону, - такі особи;      а) при нарахуванні податку особою, на яку покладається відповідальність за таке нарахування, утримання та внесення податку до бюджету згідно з нормами цього Закону, - така особа - податковий агент;  
608. б) при нарахуванні сум податку податковими органами на підставі поданої декларації або розрахунків, отриманих податковим органом згідно з пунктом 11.5 статті 11 цього Закону, - такі платники податку.      б) при нарахуванні податку податковим органом на підставі поданої декларації - платник цього податку; в) при самостійному нарахуванні податку його платником - такий платник.  
609. 20.3.2. У разі коли особа, на яку згідно з цим Законом покладено обов'язок з нарахування, стягнення та сплати податку до бюджету до або під час виплати доходу на користь платника податку, не здійснює таке нарахування, утримання або виплату, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій такої особи, покладається на таку особу. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.      20.3.2. У разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку, не здійснює нарахування, утримання або виплату цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.  
610. 20.4. Особи, які несуть відповідальність за неповне або несвоєчасне надання бюджетного відшкодування платнику податку та розміри такої відповідальності      20.4. Особа, які несе відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення сум надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, та розміри такої відповідальності  
611. 20.4.1. Особою, що несе відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування є:      20.4.1. Особою, яка несе відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит , є:  
612. а) відповідний податковий орган, який порушує строки подання розрахунку суми такого бюджетного відшкодування або занижує його;      а) податковий орган, який порушує строки подання розрахунку такої суми або занижує його розмір;  
613. б) відповідний орган державного казначейства (інший фінансовий орган, який виконує аналогічні функції), що порушує строки надання бюджетного відшкодування такому платнику податку або занижує його розмір.      б) орган державного казначейства, що порушує строки такого повернення або занижує його розмір.  
614. 20.4.2. За неповне або несвоєчасне надання платнику податку бюджетного відшкодування особа, яка несе відповідальність згідно з підпунктом 22.4.1 цього пункту, сплачує на користь платника податку такі штрафні (фінансові) санкції:      20.4.2. За неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит на користь платника податку сплачуються такі штрафи:  
615. У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на десять відсотків його суми.      якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 10 відсотків від такої суми;  
616. У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці від 31 до 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на двадцять відсотків його суми.      якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці від 31 до 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 50 відсотків від такої суми;  
617. У разі коли платник податків не отримує належну йому суму бюджетного відшкодування у строк, визначений цим Законом, при затримці, більшій 91 календарного дня, наступних за останнім днем граничного строку його виплати, таке бюджетне відшкодування збільшується на п"ятдесят відсотків від його суми.      якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці від 91 календарного дня, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 100 відсотків від такої суми. Нарахування таких штрафів самостійно здійснюється органом державного казначейства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
618. 20.4.3. Виплата суми бюджетного відшкодування, збільшеного на суму штрафних (фінансових) санкцій, установлених підпунктом 22.4.2 цього пункту, самостійно здійснюється органом державного казначейства (іншим фінансовим органом, який виконує аналогічні функції) за рахунок доходів бюджету, до якого зараховується такий податок. У разі коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються у наслідок наявності причин, визначених частиною "а" підпункту 22.4.1 цього пункту, такий орган має право стягнути суму сплачених штрафних (фінансових) санкцій з бюджетного рахунку, призначеного для утримання такого податкового органу (центрального податкового органу).      20.4.3.Повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, та штрафів відповідно до підпункту 20.4.2 цього пункту, здійснюється органом державного казначейства за рахунок доходів бюджету, до якого зараховується такий податок. У разі коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються у наслідок наявності причин, визначених частиною "а" підпункту 22.4.1 цього пункту, така сума стягується у безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу.  
619. 20.4.4. У разі коли особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування, не здійснюють або відмовляються здійснювати зазначене відшкодування чи його частину, платник податку має право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді (господарському суді) без попередньої сплати державного мита у зв'язку поданням такої заяви (позову).      20.4.4. У разі коли особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику бюджетного відшкодування, не здійснюють або відмовляються здійснювати зазначене відшкодування чи його частину всупереч норм цього Закону, то платник податку має право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді (господарському суді) без попередньої сплати державного мита у зв'язку поданням позовної заяви (скарги).  
620. Стаття 21. Основне місце проживання платника податку (податкова адреса платника податку)   -374- Статтю 21 вилучити.  Враховано    
621. 21.1. Будь-який платник податку зобов'язаний визначити податкову адресу, яка визначається як основне місце його проживання. Таке визначення здійснюється платником податку шляхом надіслання відповідному податковому органу відомостей про поштову адресу місця його основного проживання.   -375- Цушко В.П.
Пункт 21.1 статті 21 після слів "основного проживання" доповнити словами "крім випадків, коли податкова адреса збігається з адресою реєстрації".  
Відхилено у зв"язку з виключенням   
622. 21.2. Основне місце проживання платника податку - місце знаходження житлового будинку або квартири, що використовуються таким платником податку як місце його постійного або переважного проживання, пов'язане з повсякденною та постійною діяльністю такого платника податку, незалежно від того, чи перебуває цей житловий будинок або квартира у власності такого платника податку або ні.       
623. Незалежно від положень частини першої цього підпункту, основним місцем проживання вважається місце, самостійно визначене таким платником податку.       
624. Стаття 22. Міжнародні договори   -376- Статтю 22 викласти у редакції: "Стаття 21. Міжнародні договори 21.1. Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого була надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб"єктів, які підпадають під його дію. 21.2. У разі укладення цивільно - правових договорів (контрактів) з нерезидентами, не дозволяється внесення до них податкових застережень, згідно з якими особи, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків.  Враховано   Стаття 21. Міжнародні договори  
625. 22.1. Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого була надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб"єктів, які підпадають під його дію.      21.1. Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого була надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб"єктів, які підпадають під його дію.  
626. 22.2. У разі укладення цивільно - правових договорів (контрактів) з нерезидентами, не дозволяється внесення до них податкових застережень, згідно з якими особи, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків.      21.2. У разі укладення цивільно - правових договорів (контрактів) з нерезидентами, не дозволяється внесення до них податкових застережень, згідно з якими особи, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків.  
627. Стаття 23. Усунення подвійного оподаткування   -377- Статтю 23 виключити  Враховано    
628. 23.1 У разі коли платник податку - резидент сплачує податок з отриманого доходу за межами України, сума такого сплаченого податку зменшує суму податкових зобов"язань такого платника податку, розрахованих, виходячи з бази оподаткування, до якої включаються доходи, отримані таким платником податку за межами України.       
629. 23.2. Для отримання права на зменшення суми податкового зобов"язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник податку зобов"язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачується такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування, яка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні.       
630. 23.3. Сума податку з доходу платника податку - резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі сукупного оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням доходів, отриманих з-за кордону України).       
631. 23.4. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені за кордоном (якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов"язковість яких була надана Верховною Радою):       
632. податок на капітал (майно) та приріст капіталу;       
633. поштові податки;       
634. податки на реалізацію (продаж);       
635. непрямі податки, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію податків на доходи фізичних осіб, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних країн;       
636. суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).       
637. Стаття 24. Прикінцеві положення   -378- Статтю 24 викласти у редакції: "Стаття 22. Прикінцеві положення "22.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім: підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 та статті 10, які набирають чинність після набрання чинності законом, що регулює питання іпотеки, але не раніше 1 січня 2005 року; підпункту 5.3.4 пункту 5.3 статті 5, який набирає чинності з початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про обов"язкове медичне страхування; підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 у частині недержавного пенсійного страхування, яка набере чинності після набрання чинності закону, що регулює питання недержавного пенсійного страхування, але не раніше 1 січня 2005 року. підпунктів 9.2.1-9.2.2 пункту 9.2 статті 9 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2005 року; стіття 11 щодо операцій з об'єктами нерухомого майна набирає чинності 1 січня 2005 року; статті 13 щодо оподаткування доходу, отриманого платником податку в наслідок прийняття ним у спадок кошиів, майна, майнових чи немайнових прав набирає чинності 1 січня 2005 року; статті 14 щодо оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок, набирає чинності 1 січня 2005 року набирає чинності 1 січня 2005 року"  Враховано   Стаття 22. Прикінцеві положення  
638. 24.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім пунктів 17.9 - 17.10 статті 17 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2004 року, з урахуванням положень, визначених у пункті 26.5 цієї статті.   -379- Шепетін В.Л.
Пункт 24.1. Статті 24 викласти в наступній редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
Враховано по суті  22.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім: підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 та статті 10, які набирають чинність після набрання чинності законом, що регулює питання іпотеки, але не раніше 1 січня 2005 року; підпункту 5.3.4 пункту 5.3 статті 5, який набирає чинності з початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про обов"язкове медичне страхування; підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 у частині недержавного пенсійного страхування, яка набере чинності після набрання чинності закону, що регулює питання недержавного пенсійного страхування, але не раніше 1 січня 2005 року; підпунктів 9.2.1-9.2.2 пункту 9.2 статті 9 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2005 року; стіття 11 щодо операцій з об'єктами нерухомого майна набирає чинності 1 січня 2005 року; статті 13 щодо оподаткування доходу, отриманого платником податку в наслідок прийняття ним у спадок кошиів, майна, майнових чи немайнових прав набирає чинності 1 січня 2005 року; статті 14 щодо оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок, набирає чинності 1 січня 2005 року набирає чинності 1 січня 2005 року.  
    -380- Довгий Т.О.
Підпункт 24.1. статті 24 викласти в такій редакції: "24.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4, абзацу "а" пункту 7.2 статті 7, пункту 8.3 статті 8 цього Закону (в частині щодо оподаткування процентів, які нараховуються на суми депозитних вкладів платників податку), які набирають чинності з 1 січня 2009 року".  
Враховано частково    
    -381- Кабінет Міністрів України
Доповнити підпункт 22.1 статті 22 останнім абзацом такого змісту: "Обмеження щодо розмірів податкового кредиту, визначеного статтею 5, встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України при затвердженні Державного бюджету на наступний рік".  
Відхилено    
    -382- Хомутиннік В.Ю.
24.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім статті 5 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2004 року. 23.2 Якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, протирічать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.  
Враховано частково    
639. 24.2 Якщо норми інших законів, які містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, протирічать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.      22.2 Якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, протирічать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.  
640. 24.3 Починаючи з календарного кватралу, наступного за кварталом, у якому цей Закон набирає чинності, ставка оподаткування, визначена пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, дорівнює 13 відсоткам від об"єкту оподаткування, до 1 січня 2006 року;   -383- Хомутиннік В.Ю.
23.3 Починаючи з 1 січня 2004 року та до 1 січня 2007 року ставка оподаткування, визначена пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, встановлюється на рівні 13 відсотків від об"єкту оподаткування.  
Враховано   22.3 Починаючи з 1 січня 2004 року та до 1 січня 2007 року ставка оподаткування, визначена пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, встановлюється на рівні 13 відсотків від об"єкту оподаткування.  
    -384- Цушко В.П.
Середня ставка дорівнює 16,8%. Для недопущення втрат місцевих бюджетів пропоную встановити ставку у розмірі 15% при скасуванні невиправданих пільг  
Відхилено    
    -385- Хомутиннік В.Ю.
24.3. З 1 січня 2004р. до 1 січня 2007 року, ставка оподаткування, визначена пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, дорівнює 13 відсоткам від об'єкту оподаткування.  
Враховано    
    -386- Хомутиннік В.Ю.
На період до 1 січня 2007 року призупиняється дія статті 5 цього Закону щодо застосування податкового кредиту.  
Відхилено    
641. Встановлюється такий розмір податкових соціальних пільг:   -387- Викласти у такій редакції: 22.4. На перехідний період установлюються такі розміри податкової соціальної пільги: у 2004 році - у розмірі 30% від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону; у 2005 році - у розмірі 50% від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону; у 2006 році - у розмірі 80% від від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону; у 2007 році - у розмірі 100% від від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону. 22.5 Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пунктом 6.1.1 статті 6 цього Закону для відповідного року ( з урахуванням положень пункту 23.2 цієї статті). 22.6 Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" втрачає чинність, за винятком норм розділу ІV у частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, норми якого застосовуються з урахуванням положень пункту 9.12 статті 9 цього Закону, та діють до набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності. 22.7. Доходи, нараховані на користь платників податку за податкові періоди до 1 січня 2004 року, оподатковуються за правилами, діючими на момент такого нарахування, незалежно від строків їх фактичної виплати.  Враховано   22.4. На перехідний період установлюються такі розміри податкової соціальної пільги:  
642. у 2003 році - у розмірі 50% від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону;      у 2004 році - у розмірі 30% від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону;  
643. у 2004 році - у розмірі 80% від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону;      у 2005 році - у розмірі 50% від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону;  
644. у 2005 році - у розмірі 100% від від суми податкових соціальних пільг, встановлених статтею 6 цього Закону.      у 2006 році - у розмірі 80% від від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону; у 2007 році - у розмірі 100% від від суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону.  
645. 24.4 Установити, що для визначення розміру штрафних (фінансових) санкцій, встановлених адміністративним законодавством, а також під час застосування норм законодавства щодо справляння державного мита, що містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні 17 гривень.      22.5 Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пунктом 6.1.1 статті 6 цього Закону для відповідного року ( з урахуванням положень пункту 23.2 цієї статті).  
646. Якщо норми кримінального законодавства містять посилання на суми, виражені в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, то їх розмір розраховується за правилами, встановленими цим Законом для розрахунку розміру податкових соціальних пільг згідно з пунктом 24.3 цієї сттті.       
647. 24.5. Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" втрачає чинність, за винятком норм розділу ІV щодо оподаткування доходів фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності, діючих на момент набрання чинності цим Законом, який втрачає чинність у момент набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності або набранням чинності Податковим Кодексом України.      22.6. Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" втрачає чинність, за винятком норм розділу ІV у частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, норми якого застосовуються з урахуванням положень пункту 9.12 статті 9 цього Закону, та діють до набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності.  
648. 24.6. Доходи, нараховані на користь платників податку за податкові періоди до 1 січня 2003 року, оподатковуються за правилами, діючими на момент такого нарахування, незалежно від строків їх фактичного отримання.      22.7. Доходи, нараховані на користь платників податку за податкові періоди до 1 січня 2004 року, оподатковуються за правилами, діючими на момент такого нарахування, незалежно від строків їх фактичної виплати.  
649. 24.7 Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрати доходів цієї категорії громадян.   -388- П. 24.7 викласти у редакції: "22.8. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян".  Враховано   22.8. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.  
    -389- Рудковський Д.О.
Вилучити п. 24.7.  
Відхилено    
    -390- Крючков Г.К.
Вилучити п. 24.7.  
Відхилено    
    -391- Кузьмук О.І.
Вилучити п.24.7.  
Відхилено    
650. 24.8. До 1 січня 2006 року включаються до складу податкового кредиту платника податку кошти, внесені таким платником податку на його пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".   -392- Цушко В.П.
Пункт 24.8 статті 24 викласти в такій редакції: "24.8. До 1 січня 2006 року включаються до складу податкового кредиту платника податку кошти, внесені таким платником податку на його пенсійний рахунок, або до фондів банківського управління в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".  
Враховано частково   22.9. До 1 січня 2006 року включаються до складу податкового кредиту платника податку кошти, внесені таким платником податку на його пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".  
651. До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, які вносяться третіми особами на користь фізичної особи на її пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".   -393- Цушко В.П.
Абзац другий пункту 24.8 статті 24 викласти в такій редакції: "До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, які вносяться третіми, у тому числі юридичними особами на користь фізичної особи на її пенсійний рахунок, або до фондів банківського управління в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".  
Враховано частково   До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, які вносяться третіми особами на користь фізичної особи на її пенсійний рахунок, відкритий в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".  
652. До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу).   -394- Цушко В.П.
Абзац третій пункту 24.8 статті 24 викласти в такій редакції: "До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються вкладником з пенсійного рахунка або з рахунка фонду банківського управління з порушенням умов, зазначених у договорі).  
Враховано частково   До 1 січня 2009 року не підлягають оподаткуванню цим податком кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу).  
653. 24.9 При формування бюджетів різних рівінів на кожний наступний бюджетний рік передбачати суми для бюджетного відшкодування податку на доходи з фізичних осіб.   -395- Доповнити новим пунктом такого змісту: "Внести такі зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підриємств": абзац перший п.п. 7.2.4 пункту 7.2 ст. 7 викласти в наступній редакції: "У разі дострокового розірвання довгострокового страхування життя, протягом визначеного пунктом 1.37 цього Закону граничного строку, доходи, одержані страховиком за таким договором, визначаються як різниця між отриманими страховими платежами та повернутими викупними сумами і оподатковуються за ставкою 3 відсотків".  Враховано   22.10. Внести такі зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підриємств": абзац перший п.п. 7.2.4 пункту 7.2 ст. 7 викласти в наступній редакції: "У разі дострокового розірвання довгострокового страхування життя, протягом визначеного пунктом 1.37 цього Закону граничного строку, доходи, одержані страховиком за таким договором, визначаються як різниця між отриманими страховими платежами та повернутими викупними сумами і оподатковуються за ставкою 3 відсотків.  
654. 24.10 Кабінету Міністрів України передбачати на фінансування заходів щодо впровадження в дію цього Закону.   -396- Кабінет Міністрів України
П.22.11 викласти у такій редакції: а) до 1 серпня 2003 року забезпечує приведення у відповідність з цим Законом норми нормативно-правових актів; б) передбачає при розробці проектів державних бюджетів на наступні роки: реальний механізм повної компенсації витрат, пов"язаних зі справлянням цього податку з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби; фінансування заходів із впровадження цього закону Міністерством фінансів України, Державною податковою Адміністрацією України, іншими державними органами, визначеними цим законом; в) до 1 серпня 2003 року подає на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до таких законів, які випливають зі змісту цього Закону, а саме у: Закон України "Про державну податкову службу в України"; Закону Украни "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перею бюджетами та державними цільовими фондами"; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємтсв (малу приватизацію)"; Закон України "Про приватизацію державного майна"; Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; Закон України "Про вибори Президента України"; Закон України "Про статус народного депутата України"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закон України "Про вибори народних народних депутатів України"; Закон України "Про систему оподаткування"; Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"; Закон України "Про осоновні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"; Закон України "Про оплату праці"; Кодекс законів про працю в Україні; Кримінальний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про статус суддів"; Закон України "Про прокуратуру"; Закон України "Про міліцію"; Закон України "Про селянське (фермерське господарство)"; Заокн України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Декрет Кабінету Міністрів України "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордену Слави"; Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито".  
Враховано   22.11. Кабінет Міністрів України: а) до 1 серпня 2003 року забезпечує приведення у відповідність з цим Законом норми нормативно-правових актів; б) до 1 серпня 2003 року надає пропозиції щодо зміни п.п. 7.2.4. п. 7.2 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підриємств" щодо оподаткування страхувальника при достроковому розірванні довгострокових договорів страхування життя: в) передбачає при розробці проектів державних бюджетів на наступні роки: реальний механізм повної компенсації витрат, пов"язаних зі справлянням цього податку з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби; фінансування заходів із впровадження цього закону Міністерством фінансів України, Державною податковою Адміністрацією України, іншими державними органами, визначеними цим законом; г) до 1 серпня 2003 року подає на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до таких законів, які випливають зі змісту цього Закону, а саме у: Закон України "Про державну податкову службу в України"; Закону Украни "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перею бюджетами та державними цільовими фондами"; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємтсв (малу приватизацію)"; Закон України "Про приватизацію державного майна"; Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; Закон України "Про вибори Президента України"; Закон України "Про статус народного депутата України"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закон України "Про вибори народних народних депутатів України"; Закон України "Про систему оподаткування"; Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"; Закон України "Про осоновні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"; Закон України "Про оплату праці"; Кодекс законів про працю в Україні; Кримінальний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про статус суддів"; Закон України "Про прокуратуру"; Закон України "Про міліцію"; Закон України "Про селянське (фермерське господарство)"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Декрет Кабінету Міністрів України "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордену Слави"; Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито".  
655. 24.11 У зв"язку з набранням чинності цим Законом рекомендувати Президенту України скасувати Укази Президента України, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб (прибуткового податку з доходів громадян).   -397- Матвієнков С.А.
Пункт 24.11 викласти у наступній редакції: „24.12. У зв'язку з набранням чинності цим Законом: 24.12.1. Рекомендувати Президенту України скасувати Укази Президента України, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб (прибуткового податку з доходів громадян). 24.12.2. Кабінету Міністрів України, Національному банку України привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.  
Враховано   22.12. У зв'язку з набранням чинності цим Законом: 22.12.1. Рекомендувати Президенту України скасувати Укази Президента України, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб (прибуткового податку з доходів громадян). 22.12.2. Національному банку України привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.  
    -398- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 доповнити пунктом такого змісту: "22.11. Внести зміни до таких законодавчих актів України: Закон України "Про державну податкову службу в Украхні"; Закону Украни "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перею бюджетами та державними цільовими фондами"; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємтсв (малу приватизацію)"; Закон України "Про приватизацію державного майна"; Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; Закон України "Про вибори Президента України"; Закон України "Про статус народного депутата України"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закон України "Про вибори народних народних депутатів України"; Закон України "Про систему оподаткування"; Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"; Закон України "Про осоновні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"; Закон України "Про оплату праці"; Кодекс законів про працю в Україні Кримінальний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про статус суддів"; Закон України "Про прокуратуру"; Закон України "Про міліцію"; Закон України "Про селянське (фермерське господарство)"; Заокн України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито"; Декрет Кабінету Міністрів України "Про пільги Г ероям Радянського Союзу і повним кавалерам ордену Слави".  
Враховано у попередній статті   
    -399- Мойсик В.Р.
Дповнити ст. 26 новим пунктом такого змісту: "Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та фнших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обовзків несення служби, зараховуються до спеціального фонде Державного бюджету і спрямовуються виключно на виплату компенсації, рівноцінної втрати жоходів цієї категорії громадян".  
Враховано частково у попередній статті