Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"      "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №45, ст397 із змінами, внесеними згідно із Законом №1458-ІІІ від 17.02.2000,ВВР,2000,№14-15-16,ст.121; Рішенням Конституційного суду №11-рп/2000 від 18.10.2000; Законами №2120-ІІІ від 07.12.2000, ВВР, 2001, №2-3, ст.10; №2886-ІІІ від 13.12.2001) такі зміни і доповнення:      1. Статтю 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №45, ст.397; 2002 р., № 11, ст. 79 викласти у такій редакції:  
5. 1. Статтю 16 викласти в наступній редакції:      "Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об'єднань  
6. Профспілки, їх організації та об'єднання легалізуються повідомленням.   -1- Стребко С.К.
Пропозиції не можуть бути прийняті та затверджені, бо в цьому випадку буде виключена можливість будь-якого контролю з боку органів юстиції України за дотриманням профспілковими органами та організаціями Закону про профспілки, а сам Закон стане непотрібним. Крім того, створювані профспілкові організації мають отримати права юридичних осіб (у т.ч. виготовлення печаток і бланків, відкриття рахунків у відповідних банківських установах), що потребує виконання певних формальностей згідно з чинним законодавством. Запропоновані п. Волинцем М.Я. зміни та доповнення були обговорені на засіданні Національної Ради соціального партнерства 31 березня поточного року. Проти цих пропозицій виступила практично уся профспілкова сторона Нацради: як представники галузевих профспілок, так і керівництво Федерації профспілок України. Серйозна критика на адресу зазначених пропозицій пролунала при обговоренні їх у Верховній Раді України 1 квітня цього року. Виходячи з зазначеного вважаю зміни і доповнення до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" такими, що не можуть бути затвердженими Верховною Радою України.  
Відхилено   Профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.  
    -2- Майко В.І.
Частину першу статті 16 викласти у такій редакції: "Профспілки, їх об'єднання підлягають легалізації (офіційному визнанню) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу"  
Враховано частково    
7. Легалізація профспілок, їх організацій та об'єднань проводиться шляхом подання про це інформації з належними установчими документами (витяг з установчого протоколу, статут чи положення) до Міністерства юстиції або регіональних управлінь юстиції відповідно до статусу профспілки, за місцем розміщення свого виборного керівного органу.   -3- Кабінет Міністрів України
У запропонованій редакції частини другої статті 16 слова "регіональних управлінь" слід замінити словами "територіальних органів", як це визначено Положенням про Мін'юст, затвердженим Указом Президента України від 30 грудня 1997 року, № 1396/97. Частиною другою цієї ж статті пропонується встановити, що легалізація профспілок, їх організацій та об'єднань провадиться за місцем розміщення їх виборного керівного органу. Це може викликати труднощі при легалізації профспілок, їх організацій та об'єднань у випадку відсутності виборного керівного органу, у зв'язку з цим слова "за місцем розміщення свого виборного керівного органу" виключити.  
Враховано   Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції. Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань. На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до Реєстру громадських організацій і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу. Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілок. У разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до Реєстру громадських організацій. Первинні профспілкові організації легалізуються шляхом письмового повідомлення про це роботодавця. Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею. Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом."  
    -4- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
В частині 1 ст. 16 визначити, якого роду "Інформацію" необхідно подавати для легалізації профспілок та її можливі форми. Замість слів "регіональних управлінь юстиції" записати "Територіальних органів Міністерства юстиції".  
Враховано    
    -5- Майко В.І.
Частини другу-четверту залишити в редакції Закону України від 13.12.2001 р. Частину п'яту викласти у такій редакції: "У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об'єднань зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, їх об'єднанням надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу." Частини шосту та сьому статті 16 залишити у редакції чинного Закону. У частині восьмій діючої статті 16 слова "із зазначенням персонального складу членів профспілки" виключити. Частини дев'яту - дванадцяту статті 16 залишити у редакції чинного Закону: Оскільки статусом профспілок обумовлюється представництво відповідної профспілки на загальнонаціональному, регіональному , галузевому, місцевому рівнях при веденні консультацій, колективних переговорів щодо укладання угод, колективних договорів, участь у роботі тристоронніх органів тощо. Крім того, рішенням Конституційного суду України від 18 жовтня 2000 року (справа про свободу утворення профспілок) зазначено, що положення статті 11 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в цілому узгоджуються з законодавчими актами, що передбачають конкретні повноваження профспілок та їх об'єднань. Тому редакція статті 16 має кореспондувати з іншими статтями Закону.  
Враховано частково    
8. Первинні профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях, інших місцях трудової діяльності, служби чи навчання утворюються без будь-якого дозволу і легалізуються шляхом повідомлення про це власника чи уповноваженого ним органу або керівника підприємства, установи, організації.   -6- Кабінет Міністрів України
У частині третій цієї ж статті пропонується встановити те, що первинні профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях, інших місцях трудової діяльності, служби чи навчання утворюються без будь-якого дозволу. Проте, вказане не передбачається для профспілок іншого статусу, їх організацій та об'єднань. У зв'язку з цим, пропонуємо з частини третьої виключити слова "утворюються без будь-якого дозволу". Також, у цій частині слова "повідомлення" пропонуємо замінити словами "письмового повідомлення".  
Враховано    
    -7- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
В ч.2 ст. 16 уточнити форму повідомлення власника.  
Враховано    
9. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки       
10. Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.       
11. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).       
12. За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законом.       
13. 2. Закон вступає в дію з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.