Кількість абзаців - 435 Таблиця поправок


Про третейські суди (арбітраж) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. "Про третейські суди (арбітраж)"   -1- Беспалий Б.Я.
Заголовок закону. Виключити текст " (арбітраж)". Аналогічно у всьому тексті Закону, оскільки вживання дужок та символів породжує неоднозначність та заплутує закон.  
Відхилено   Про третейські суди (арбітраж)  
3. Цей Закон регулює порядок створення та діяльності третейських судів (арбітражу) в Україні та встановлює обов'язкові для дотримання і застосування третейськими судами вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються законом.   -2- Оніщук М.В.
Преамбулу виключити, включивши її текст до ст. 1 в такій редакції: "Цей Закон регулює порядок утворення і діяльності третейських судів (арбітражу) в Україні (далі - третейські суди) та встановлює вимоги щодо третейського розгляду спорів з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб."  
Враховано редакційно    
4. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
5. Стаття 1. Статус третейського суду (арбітражу)      Стаття 1. Сфера застосування цього Закону  
6. Третейський суд (арбітраж) повноважний вирішувати будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, за наявності угоди сторін про передачу спору на вирішення третейського суду, крім випадків, передбачених цим та іншими законами України.   -3- Оніщук М.В.
Ч.1 ст.1 виключити.  
Враховано   Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів (арбітражу) в Україні (далі - третейські суди) та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб. До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-якій спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.  
7. Третейський суд (арбітраж) не є суб'єктом підприємницької діяльності та не має на меті одержання прибутку. Третейський суд (арбітраж), що є юридичною особою, має статус неприбуткової організації.   -4- Шибко В.Я.
Ч.2 ст.1 виключити.  
Враховано    
8. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлений інший порядок організації, діяльності та вирішення спорів третейським судом, ніж ті, що встановлені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.   -5- Стретович В.М.
Ч.3 ст.1 викласти в такій редакції: "Дія цього Закону не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж."  
Враховано частково   Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлений інший порядок організації, діяльності та вирішення спорів третейським судом, ніж ті, що встановлені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.  
9. Стаття 2. Визначення термінів      Стаття 2. Визначення термінів  
10. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
11. третейський суд (арбітраж) - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб, в порядку встановленому цим Законом для вирішення спорів, що виникають з цивільних та господарських правовідносин;      третейський суд (арбітраж) (далі - третейський суд) - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб, в порядку встановленому цим Законом для вирішення спорів, що виникають з цивільних та господарських правовідносин;  
12. третейський суддя (арбітр) - фізична особа, яка обрана чи призначена сторонами у погодженому сторонами порядку або призначена у відповідності до цього Законом для вирішення спорів в третейському суді;      третейський суддя (арбітр) (далі - третейський суддя) - фізична особа, яка призначена чи обрана сторонами у погодженому сторонами порядку або призначена чи обрана у відповідності до цього Закону для вирішення спорів в третейському суді;  
13. третейський розгляд - процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом;      третейський розгляд - процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом;  
14. третейська (арбітражна) угода - угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом;      третейська (арбітражна) угода (далі - третейська угода) - угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом;  
15. Регламент (Правила) третейського суду - документ, яким визначається порядок вирішення спорів в третейському суді, правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду;   -6- Беспалий Б.Я.
Ст.2, ч.1, п.5. Зняти дужки і з двох термінів "Регламент" або "Правила" залишити один. Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   Регламент постійно діючого третейського суду (далі - Регламент третейського суду) - документ, яким визначається порядок та правила вирішення спорів в третейському суді, правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, інші питання, пов'язані з вирішенням спорів третейським судом;  
16. сторони третейського розгляду (сторони) - позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред'явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред'явлено позовні вимоги;   -7- Беспалий Б.Я.
Ст.2, ч.1, п.6. Текст " (сторони)" замінити текстом " (далі - сторони)".  
Враховано   сторони третейського розгляду (далі - сторони) - позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред'явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред'явлено позовні вимоги;  
17. компетентний орган - орган управління юридичної особи, який відповідно до її статуту чи положення має право приймати рішення про утворення третейського суду, затверджувати Статут (Положення) третейського суду, Регламент (Правила) та списки третейських суддів ;   -8- Беспалий Б.Я.
Ст.2, ч.1, п.7. Текст "Статут (Положення)" замінити текстом "Статут чи Положення". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Враховано   компетентний орган - орган управління юридичної особи, який відповідно до її статуту чи положення має право приймати рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджувати Положення про постійно діючий третейський суд, Регламент та списки третейських суддів ;  
18. компетентний суд - місцевий суд загальної юрисдикції (суд першої інстанції), відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України;   -9- Беспалий Б.Я.
Ст.2, ч.1, п.8. Виключити текст " ( суд першої інстанції)", а текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано редакційно   компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий господарській суд, відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених цивільним процесуальним чи господарським процесуальним законом;  
19. склад третейського суду - персональний склад третейських суддів, що розглядають конкретну справу;   -10- Беспалий Б.Я.
Ст.2, ч.1, п.9. Текст "третейських суддів, що розглядають" замінити текстом "третейського суду, що розглядає".  
Враховано   склад третейського суду - персональний склад третейського суду, що розглядає конкретну справу;  
20. Третейська Палата України - постійно діючий орган самоврядування третейських суддів, створений для забезпечення та організації діяльності третейських судів в Україні.   -11- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Шибко В.Я.
Стретович В.М.
Останній абзац статті 2 виключити.  
Відхилено   Третейська Палата України - постійно діючий орган самоврядування третейських суддів.  
21. Стаття 3. Завдання третейського суду      Стаття 3. Завдання третейського суду  
22. Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення справ у відповідності з чинним законодавством України.      Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.  
23. Стаття 4. Принципи організації і діяльності третейського суду      Стаття 4. Принципи організації і діяльності третейського суду  
24. Третейський суд створюється та діє на принципах:      Третейський суд утворюється та діє на принципах:  
25. - законності;   -12- Беспалий Б.Я.
Ст.4, ч.1. Виділення пунктів знаком "-" замінити цифровою нумерацією - 1), 2),...  
Враховано   1) законності;  
26. - незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;      2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;  
27. - рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;      3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;  
28. - змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;      4) змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;  
29. - обов'язковості для сторін рішень третейського суду;      5) обов'язковості для сторін рішень третейського суду;  
30. - добровільності утворення третейського суду;      6) добровільності утворення третейського суду;  
31. - добровільної згоди третейських суддів на їхнє обрання чи призначення у конкретній справі;      7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;  
32. - арбітрування;      8) арбітрування;  
33. - самоврядування третейських суддів.   -13- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Пункти арбітрування та самоврядування третейських суддів виключити; Додати до статті 4 нові пункти: - всебічність, повнота та об'єктивність розгляду матеріалів справи; - сприяння сторонам у досягненні мирової угоди по справі.  
Враховано частково   9) самоврядування третейських суддів; 10) всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів; 11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди в будь-якій стадії третейського розгляду.  
    -14- Стретович В.М.
Останній пункт ст.4 виключити.  
Відхилено    
34. Стаття 5. Право передачі спору на розгляд третейського суду      Стаття 5. Право передачі спору на розгляд третейського суду  
35. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейського угоди, яка відповідає вимогам цього Закону.      Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейського угоди, яка відповідає вимогам цього Закону.  
36. Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих же підстав.      Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих же підстав.  
37. Стаття 6. Справи, підвідомчі третейському суду   -15- Оніщук М.В.
Назву ст.6 викласти в такій редакції: "Підвідомчість справ третейським судам"  
Враховано   Стаття 6. Підвідомчість справ третейським судам  
38. Третейські суди, в порядку передбаченому цим Законом, можуть вирішувати будь-які справи, що виникають з цивільних та господарських правовідносин, за винятком:      Третейські суди, в порядку передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають з цивільних та господарських правовідносин, за винятком:  
39. а) справ про визнання недійсними нормативно-правових актів;   -16- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Перелік спорів (пункти "а"- "є" ст.6) викласти в такій редакції: "1) спорів про визнання недійсними актів; 2) спорів, що виникають під час укладення, зміни, розірвання та виконання господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб; 3) спорів, пов'язаних з державною таємницею; 4) спорів про банкрутство; 5) спорів, що виникають із сімейних і трудових відносин; 6) спорів окремого провадження; 7) інших спорів, які відповідно до чинного законодавства України підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції."  
Враховано частково   1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;  
    -17- Беспалий Б.Я.
Ст.6, ч.1. Буквену нумерацію пунктів - а), б),... замінити цифровою - 1), 2),...  
Враховано    
40. б) справ, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;      2) справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;  
41. в) справ, пов'язаних з державною таємницею;      3) справ, пов'язаних з державною таємницею;  
42. г) справ, що виникають із сімейних правовідносин;   -18- Оніщук М.В.
Пунт 4 ч.1 ст.6 викласти в такій редакції: "4) справи у спорах, що виникають із сімейних і трудових правовідносин, крім справ у спорах, що виникають з шлюбних контрактів (договорів) та трудових контрактів"  
Враховано   4) справ у спорах, що виникають із сімейних і трудових правовідносин, крім справ у спорах, що виникають з шлюбних контрактів (договорів) та трудових контрактів; 5) справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;  
43. д) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, місцевого самоврядування, державні установи та організації, казенні підприємства;   -19- Шибко В.Я.
Статтю 6 доповнити новим пунктом:  
Враховано   6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;  
    -20- Беспалий Б.Я.
Ст.6, ч.1, пункт д). Текст "державні установи та організації, казенні підприємства" замінити текстом "державна установа чи організація, казенне підприємство".  
Враховано    
44. є) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції.   -21- Беспалий Б.Я.
Ст.6, ч.1. Пункт є) наприкінці доповнити текстом "або Конституційним Судом України".  
Враховано   7) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України.  
45. Стаття 7. Види третейських судів      Стаття 7. Види третейських судів  
46. В Україні можуть створюватися та діяти третейські суди для вирішення окремого конкретного спору (тимчасові третейські суди) та постійно діючі третейські суди.   -22- Шибко В.Я.
Словосполучення "тимчасовий третейський суд" у всіх відмінках замінити на "третейський суд аd hос". Частини 1 та 2 ст.7 викласти в такій редакції: "В Україні можуть створюватися та діяти третейські суди для вирішення окремого конкретного спору (третейські суди аd hос) та постійно діючі третейські суди. Третейські суди для вирішення окремого конкретного спору (третейські суди аd hос) та постійно діючі третейські суди створюються без статусу юридичної особи. Постійно діючі третейські суди створюються торговельними палатами, біржами, громадськими об'єднаннями підприємців та споживачів, іншими організаціями -- юридичними особами, які створені згідно українського законодавства, а також їх об'єднаннями (асоціаціями, спілками) і діють при цих організаціях -- юридичних особах. Постійно діючі третейські суди не можуть бути утворені при органах державної влади, а також при органах місцевого самоврядування."  
Враховано редакційно   В Україні можуть утворюватися та діяти постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору (суди аd hос) . Постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору утворюються без статусу юридичної особи.  
47. Тимчасові третейські суди створюються без статусу юридичної особи. Постійно діючі третейські суди можуть створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого статусу.       
48. За сферою діяльності третейські суди поділяються на:       
49. - міжнародні третейські суди, що здійснюють третейський розгляд у випадках, передбачених статтею 11 цього Закону;   -23- Стретович В.М.
У ст.7 виключити згадку про міжнародні третейські суди.  
Враховано    
50. - внутрішні третейські суди, що розглядають спори виключно між резидентами;       
51. - змішані - що розглядають справи як між резидентами, так і у випадках, передбачених статтею 11 цього Закону.   -24- Горбачов В.С.
Доповнити ст.7 частиною четвертою такого змісту: "Третейські суди, що створені при фондових та товарних біржах, розглядають спори, що виникають між постійними членами біржи або їх агентами (брокерами, ділерами та іншими біржевими агентами) стосовно угод, які бцли укладені на біржі." Частини четверту та п'яту вважати частинами п'ятою та шостою.  
Відхилено    
52. Вид третейського суду за сферою діяльності визначається Статутом чи Положенням постійно діючого третейського суду.       
53. Постійно діючий третейський суд очолює голова третейського суду, порядок обрання якого визначається відповідно Статутом чи Положенням цього третейського суду.   -25- Шибко В.Я.
Ч.5 ст.7 виключити.  
Відхилено   Постійно діючий третейський суд очолює голова третейського суду, порядок обрання якого визначається Положенням про постійно діючий третейський суд.  
54. Стаття 8. Порядок утворення третейських судів      Стаття 8. Порядок утворення третейських судів  
55. Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при:   -26- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ч.1 ст.8 викласти в такій редакції: "Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при: - об'єднаннях суб'єктів підприємницької діяльності, які мають статус неприбуткових відповідно до чинного законодавства України; - фондових і товарних біржах, організаторах торгівлі цінними паперами, а також саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів; - торгово-промислових палатах; - організаціях роботодавців та інших неприбуткових юридичних осіб, які утворені для надання відповідних послуг суб'єктам підприємницької діяльності або для захисту та представництва їх інтересів."  
Враховано частково   Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно чинного законодавства України :  
56. - зареєстрованих, згідно з чинним законодавством України, всеукраїнських громадських організаціях;   -27- Беспалий Б.Я.
Ст.8, ч.1, п.1. Текст "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Відхилено   - всеукраїнських громадських організаціях;  
57. - фондових і товарних біржах;      - всеукраїнських організаціях роботодавців;  
58. - об'єднаннях підприємств;   -28- Беспалий Б.Я.
Ст.8, ч.1. Виключити пункт 3.  
Відхилено   - фондових і товарних біржах, саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів;  
59. - торгово-промислових палатах.      - торгово-промислових палатах; - всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральної спілки споживчих товариств України ; - об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, в тому числі банків.  
60. Утворення постійно діючих третейських судів нерезидентами не допускається.      Постійно діючі третейські суди не можуть утворюватися та діяти при органах державної влади та органах місцевого самоврядування.  
61. Утворення постійно діючого третейського суду компетентним органом суб'єктів, визначених у частині першій цієї статті вимагає:      Утворення постійно діючого третейського суду компетентним органом суб'єктів, визначених у частині першій цієї статті вимагає:  
62. 1) прийняття рішення про утворення постійно діючого третейського суду;   -29- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Додати пункт 2 частини 2 статті 8: "2) Право утворення постійно діючого третейського суду має бути зазначено в установчих документах юридичної особи, при якій створюється даний третейський суд."  
Відхилено   1) прийняття рішення про утворення постійно діючого третейського суду;  
63. 2) затвердження Статуту постійно діючого третейського суду зі статусом юридичної особи, або Положення про постійно діючий третейський суд без статусу юридичної особи;      2) затвердження Положення про постійно діючий третейський суд;  
64. 3) затвердження Регламенту (Правил) третейського суду;      3) затвердження Регламенту третейського суду;  
65. 4) затвердження списку третейських суддів.      4) затвердження списку третейських суддів.  
66. Списки третейських суддів постійно діючих третейських судів повинні містити такі відомості про третейських суддів: дата народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю.      Списки третейських суддів постійно діючих третейських судів повинні містити такі відомості про третейських суддів: дата народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю.  
67. Постійно діючий третейський суд зі статусом юридичної особи визнається утвореним з моменту його державної реєстрації в порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.   -30- Шибко В.Я.
Ч.5 ст.8 виключити.  
Враховано    
68. Постійно діючий третейський суд без статусу юридичної особи визнається утвореним з моменту виконання всіх вимог, передбачених у частині третій цієї статті.   -31- Шибко В.Я.
У частинах 6, 7 та 8 ст.8 слова "без статусу юридичної особи" виключити.  
Враховано   Постійно діючий третейський суд визнається утвореним з моменту виконання всіх вимог, передбачених у частині третій цієї статті.  
69. Юридична особа, що утворила постійно діючий третейський суд без статусу юридичної особи, в семиденний термін від дня його утворення, направляє до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за місцезнаходженням цього постійно діючого третейського суду повідомлення про його утворення, скріплене підписом керівника та круглою печаткою цієї юридичної особи - засновника третейського суду. До повідомлення додаються належним чином посвідчені копії документів, зазначених у частині третій цієї статті, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, її статуту та довідка з органів державної статистики про включення до державного реєстру.   -32- Беспалий Б.Я.
Ст.8, ч.7, речення 2. Текст "належним чином посвідчені" замінити текстом "нотаріально посвідчені".  
Враховано   Юридична особа, яка утворила постійно діючий третейський суд, в семиденний термін від дня його утворення, направляє до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за місцезнаходженням цього постійно діючого третейського суду повідомлення про його утворення, скріплене підписом керівника та круглою печаткою цієї юридичної особи - засновника третейського суду. До повідомлення додаються нотаріально посвідчені копії документів, зазначених у частині третій цієї статті, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, її статуту та довідка з органів державної статистики про включення до державного реєстру.  
70. Місцезнаходженням постійно діючого третейського суду без статусу юридичної особи є місцезнаходження його засновника.      Місцезнаходженням постійно діючого третейського суду є місцезнаходження його засновника, що не обмежує засновника третейського суду в праві визначати розташування третейських суддів за адміністративно-територіальним принципом.  
71. Місцезнаходженням постійно діючого третейського суду зі статусом юридичної особи є зазначена в свідоцтві про державну реєстрацію юридична адреса такого суду.   -33- Шибко В.Я.
Ч.9 ст.8 виключити.  
Враховано    
72. Порядок утворення тимчасового третейського суду визначається третейською угодою, умови якої не можуть суперечити положенням цього Закону.      Порядок утворення третейського суду для вирішення конкретного спору визначається третейською угодою, умови якої не можуть суперечити положенням Закону.  
73. Стаття 9. Статут (Положення) та Регламент (Правила) третейського суду   -34- Оніщук М.В.
Назву ст.9 викласти в такій редакції: "Положення та Регламент постійно діючого третейського суду"  
Враховано   Стаття 9. Регламент та Положення постійно діючого третейського суду  
74. Статут постійно діючого третейського суду зі статусом юридичної особи та Положення про постійно діючий третейський суд без статусу юридичної особи затверджується його засновником (засновниками).   -35- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ч. 1 ст.9 викласти в такій редакції: "Статут постійно діючого третейського суду затверджується його засновником (засновниками)."  
о тексту слово "Статут" - вилучено  Положення про постійно діючий третейський суд та його Регламент затверджуються його засновником і публікується.  
    -36- Беспалий Б.Я.
Ст.9, ч.1. Наприкінці виключити текст " (засновниками)" як такий, що суперечить статті 7. Аналогічно у всьому тексті.  
Враховано    
75. Статут третейського суду або Положення про нього повинні містити відомості про засновника (засновників) третейського суду (найменування, юридичну адресу), назву та місцезнаходження третейського суду, порядок утворення його майна, порядок його матеріального забезпечення засновниками, склад, компетенцію та порядок створення органів самоврядування третейських суддів, порядок обрання голови третейського суду, порядок фінансування діяльності третейського суду, підстави та порядок (процедуру) припинення діяльності третейського суду.   -37- Беспалий Б.Я.
Ст.9, ч.2. Текст "відомості про засновника (засновників) третейського суду (найменування, юридичну адресу)" замінити текстом "найменування, юридичну адресу засновника третейського суду", після тексту матеріального забезпечення" слово "засновниками" замінити словом "засновником", виключити текст " (процедуру)".  
Враховано   Положення про постійно діючий третейський суд повинно містити відомості про його найменування, місцезнаходження, відомості про засновника третейського суду, склад, компетенцію та порядок створення органів самоврядування третейських суддів, порядок обрання голови третейського суду, підстави та порядок припинення діяльності третейського суду. Положення про постійно діючий третейський суд може містити інші положення, визнані засновником за необхідні для забезпечення належної діяльності третейського суду відповідно до цього Закону.  
76. Постійно діючий третейський суд зі статусом юридичної особи не може бути реорганізований в будь-який суб'єкт підприємницької діяльності.   -38- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ч.3 ст.9 виключити.  
Враховано    
77. Порядок розгляду справ в третейських судах встановлюється цим Законом та Регламентом (Правилами) третейського суду.   -39- Шибко В.Я.
Ст.9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Положення та Регламент (Правила) третейського суду Положення про постійно діючий третейський суд затверджується його засновником (засновниками). Положення про нього повинні містити відомості про засновника (засновників) третейського суду (найменування, юридичну адресу), назву та місцезнаходження третейського суду, порядок утворення його майна, порядок його матеріального забезпечення засновниками, склад та компетенцію третейських суддів, порядок обрання голови третейського суду, порядок фінансування діяльності третейського суду, підстави та порядок (процедуру) припинення діяльності третейського суду. Порядок розгляду справ в третейських судах встановлюється цим Законом та Регламентом (Правилами) третейського суду. Невідповідність Положення третейського суду чи окремих його положень вимогам закону є підставою для звернення щодо визнання компетентним судом такого Положення чи його окремих положень, недійсними. У випадку визнання компетентним судом недійсним Положення третейського суду, компетентний суд розглядає питання про визнання недійсним рішення засновника (засновників) про створення такого третейського суду. В разі визнання недійсними окремих положень Положення третейського суду, його засновник (засновники) протягом одного місяця зобов'язані привести положення Положення у відповідність до закону. Регламент (Правила) третейського суду повинні визначати порядок та правила звернення до третейського суду, формування складу третейського суду, вирішення спорів третейським судом, інші питання віднесені до компетенції третейського суду цим Законом. Регламент (Правила) третейського суду можуть містити положення, які хоча і не передбачені цим Законом, але не суперечать принципам організації та діяльності третейського суду та законодавству України. Регламент (Правила) третейського суду чи його окремі положення, в разі невідповідності їх закону, можуть бути оскаржені учасниками третейського розгляду до компетентного суду."  
Враховано редакційно   Порядок та правила розгляду справ в постійно діючих третейських судах встановлюється цим Законом та Регламентом третейського суду.  
78. Невідповідність Статуту (Положення) третейського суду чи окремих його положень вимогам закону є підставою для звернення щодо визнання компетентним судом такого Статуту чи його окремих положень, недійсними.   -40- Оніщук М.В.
Ч.5 ст.9 викласти в такій редакції: "Невідповідність Положення про постійно діючий третейський суд чи окремих його положень вимогам цього Закону є підставою для звернення державних органів, визначених у частині шостій статті 8 цього Закону, до компетентного суду з заявою про визнання такого Положення чи його окремих положень, недійсними."  
Враховано   Невідповідність Положення про постійно діючий третейський суд чи окремих його положень вимогам цього Закону є підставою для звернення органів, визначених у частині шостій статті 8 цього Закону, до компетентного суду з заявою про визнання такого Положення чи його окремих положень, недійсними.  
79. Разом із визнанням недійсним Статуту третейського суду компетентний суд приймає рішення про скасування державної реєстрації третейського суду.       
80. У випадку визнання компетентним судом недійсним Положення третейського суду, компетентний суд розглядає питання про визнання недійсним рішення засновника (засновників) про створення такого третейського суду.       
81. В разі визнання недійсними окремих положень Статуту (Положення) третейського суду, його засновник (засновники) протягом одного місяця зобов'язані привести положення Статуту (Положення) у відповідність до закону.      В разі визнання недійсними окремих положень Положення про постійно діючий третейський суд, його засновник протягом одного місяця зобов'язаний привести Положення у відповідність до цього Закону.  
82. Регламент (Правила) третейського суду повинні визначати порядок та правила звернення до третейського суду, формування складу третейського суду, вирішення спорів третейським судом, інші питання віднесені до компетенції третейського суду цим Законом. Регламент (Правила) третейського суду можуть містити положення, які хоча і не передбачені цим Законом, але не суперечать принципам організації та діяльності третейського суду та законодавству України.   -41- Беспалий Б.Я.
Ст.9, ч.9. Наприкінці текст "законодавству України" замінити словом "закону". Узгодження з наступною частиною цієї статті.  
Враховано   Регламент третейського суду повинен визначати порядок та правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, правила вирішення спорів третейським судом, інші питання віднесені до компетенції третейського суду цим Законом. Регламент третейського суду може містити положення, які хоча і не передбачені цим Законом, але не суперечать, принципам організації та діяльності третейського суду, визначеним цим Законом, і є необхідними для належного здійснення третейським судом повноважень з третейського вирішення спорів.  
83. Регламент (Правила) третейського суду чи його окремі положення, в разі невідповідності їх закону, можуть бути оскаржені учасниками третейського розгляду до компетентного суду.       
84. Стаття 10. Реєстрація третейських судів   -42- Шибко В.Я.
Ст.10 виключити.  
Враховано    
85. Постійно діючі третейські суди, що утворюються зі статусом юридичної особи, підлягають державній реєстрації.       
86. Державна реєстрація таких постійно діючих третейських судів здійснюється Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями юстиції в десятиденний термін з дня надання засновником (засновниками) третейського суду вказаним органам документів, передбачених частиною третьою статті 8 цього Закону, та заяви, форму якої встановлює Міністерство юстиції України.       
87. Державна реєстрація постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські об'єднання громадян, здійснюється Міністерством юстиції України.       
88. Про реєстрацію постійно діючого третейського суду видається свідоцтво встановленого зразка.       
89. Підставою для відмови в реєстрації третейського суду є порушення вимог частини третьої статті 8 цього Закону або невідповідність Статуту вимогам цього Закону.   -43- Беспалий Б.Я.
Ст.10. Ч.5 після тексту "реєстрації третейського суду є" доповнити словом "виключно".  
Відхилено    
90. Відмова в реєстрації третейського суду може бути оскаржена до компетентного суду.       
91. За реєстрацію третейського суду стягується плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
92. Свідоцтво про державну реєстрацію може бути анульовано в судовому порядку за поданням органу, який зареєстрував третейський суд у випадках невиконання вимог, передбачених частиною восьмою статті 9 цього Закону або у разі порушення третейським судом вимог цього Закону або Статуту.       
93. Стаття 11. Здійснення третейським судом міжнародного арбітражу   -44- Стретович В.М.
Ч.3 ст.11 викласти в такій редакції: "Дія цього Закону не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж."  
Враховано   Стаття 10. Здійснення третейським судом міжнародного арбітражу  
94. Міжнародний арбітраж в Україні здійснюється постійно діючими третейськими судами, заснованими у відповідності з цим Законом, Міжнародним комерційним третейським судом та Морською третейською комісією при Торгово-промисловій палаті України.   -45- Оніщук М.В.
Ч.1 ст.10 викласти в такій редакції: "Міжнародний арбітраж в Україні здійснюється Міжнародним комерційним арбітражним судом, Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України, міжнародними третейськими судами, іншими третейськими судами, утвореними відповідно до цього Закону та Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж".  
Враховано частково   Міжнародний арбітраж в Україні здійснюється Міжнародним комерційним арбітражним судом, Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України, іншими третейськими судами, утвореними відповідно до Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж". Дія цього Закону не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж.  
95. Міжнародний арбітраж здійснюється у випадках, коли:       
96. а) сторони (або одна сторона) третейської угоди на момент її укладення є нерезидентами;   -46- Беспалий Б.Я.
Ст.11, ч.2. Буквену нумерацію пунктів - а), б). замінити числовою - 1), 2). Ст.11, ч.2, пункт а). Текст "сторони (або одна сторона)" замінити текстом "принаймні одна сторона".  
Відхилено    
97. б) місце виконання зобов'язання чи місце, де повинна бути виконана більша частина зобов'язань сторін, або місце, з яким найбільш тісно пов'язаний предмет спору, знаходиться за межами України.       
98. При здійсненні міжнародного арбітражу, з питань не врегульованих цим Законом, застосовуються норми Закону України "Про міжнародний комерційний арбітражний суд".       
99. Стаття 12. Законодавство, яке застосовується третейськими судами при вирішенні спору      Стаття 11. Законодавство, яке застосовується третейськими судами при вирішенні спорів  
100. Третейські суді вирішують спори на підставі законів, інших нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України.   -47- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
У ч.1 ст.12 після слів "вирішують спори на підставі" додати слова "Конституції України".  
Враховано   Третейські судді вирішують спори на підставі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.  
101. При розгляді справи третейськими судами застосовуються норми права інших держав у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України або угодою сторін, між якими виник спір, що вирішується третейським судом.   -48- Оніщук М.В.
У ч.2 ст.11слова "між якими виник спір, що вирішується третейським судом" замінити словами "при здійсненні міжнародного арбітражу".  
ідкликано  Третейський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України, застосовує норми права інших держав.  
102. В разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини, третейські суди застосовують законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого, третейські суди застосовують аналогію права чи керуються торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві спірним відносинам.   -49- Оніщук М.В.
Ч.2 ст.11 викласти в редакції: "Третейській суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором, застосовує норми права інших держав".  
Враховано   В разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини, третейські суди застосовують законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого, третейські суди застосовують аналогію права чи керуються торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві спірним відносинам.  
103. Розділ ІІ. Третейська угода      Розділ ІІ. Третейська угода  
104. Стаття 13. Види і форма третейської угоди      Стаття 12. Види і форма третейської угоди  
105. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського (арбітражного) застереження в договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди.   -50- Беспалий Б.Я.
Ст.13, ч.1. Виключити текст " (арбітражного)", а текст " (контракті)" замінити текстом ", контракті".  
Враховано частково   Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського (арбітражного) застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.  
106. Якщо сторони не домовились про інше, при передачі спору до постійно діючого третейського суду, Регламент (Правила) цього постійно діючого третейського суду розглядається як невід'ємна частина третейської угоди. В такому випадку третейський суд при розгляді спору керується цим Регламентом (Правилами).      Якщо сторони не домовились про інше при передачі спору до постійно діючого третейського суду, а також при вказівці в третейській угоді на конкретний постійно діючий третейський суд, Регламент третейського суду розглядається як невід'ємна частина третейської угоди.  
107. При конкуренції положень третейської угоди та Регламенту (Правил) третейського суду, застосовуються положення Регламенту (Правил).   -51- Шибко В.Я.
Ч. 3 ст. 13 виключити.  
Відхилено   За будь-яких обставин, у разі суперечності третейської угоди Регламенту третейського суду, застосовуються положення Регламенту.  
    -52- Беспалий Б.Я.
Ст.13, ч.3. Текст "При конкуренції" замінити текстом "У разі суперечності".  
Враховано редакційно    
108. Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу чи з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.   -53- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
У ст.13 додати нову частину 5 такого змісту: "Третейська угода може містити положення про можливість досудового регулювання спору шляхом розгляду відповідачем пред'явленої йому претензії."  
Відхилено   Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу чи з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.  
109. Посилання у договорі на документ, який містить умову про третейський розгляд, є третейською угодою, за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.      Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою, за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.  
110. При недодержанні правил, передбачених у частинах третій та четвертій цієї статті, третейська угода є недійсною.      При недодержанні правил, передбачених цією статтею, третейська угода є недійсною.  
111. Недійсність окремих положень договору, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.      Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.  
112. Третейська угода може містити як вказівку про конкретно визначений третейський суд, так і просте посилання на вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом.   -54- Шибко В.Я.
Якщо третейська (арбітражна) угода оформлена у вигляді застереження, то вона вважається невід'ємною частиною угоди і щодо неї діють ті ж правила правонаступництва, що й до угоди в цілому. Якщо третейська (арбітражна) угода оформлена у вигляді окремої угоди, то цедент зобов'язаний повідомити цесіонарія про її існування. Зміна арбітражної угоди в такому випадку можлива лише за умови явно вираженої згоди іншої (інших) сторони (сторін) угоди."  
Враховано редакційно   Третейська угода може містити як вказівку про конкретно визначений третейський суд, так і просте посилання на вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом. Стаття 13. Третейська угода і правонаступництво сторін Якщо третейська угода оформлена у вигляді третейського (арбітражного) застереження, то вона вважається невід'ємною частиною угоди і щодо неї діють ті ж правила правонаступництва, що й до угоди в цілому. Якщо третейська угода оформлена у вигляді окремої угоди, то у випадку заміни кредитора у зобов'язанні, останній повинен повідомити нового кредитора про її існування. Зміна третейської угоди в такому випадку можлива лише за умови явно вираженої згоди іншої (інших) сторони (сторін) угоди.  
    -55- Оніщук М.В.
Перше речення ч.2 нової ст.13 викласти в такій редакції: "Якщо третейська угода оформлена у вигляді окремої угоди, то у випадку заміни кредитора у зобов'язаннях, останній повинен повідомити нового кредитора про її існування."  
Враховано    
113. Стаття 14. Призначення (обрання) третейського суду та третейських суддів   -56- Беспалий Б.Я.
Ст.14. У назві статті текст " (обрання)" замінити текстом "чи обрання". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Враховано   Стаття 14. Призначення чи обрання третейського суду та третейських суддів  
114. Сторони мають свободу призначення (обрання) третейського суду та третейських суддів. За домовленістю сторін вони можуть доручити третій особі (фізичній або юридичній) призначення (обрання) третейського суду чи суддів.      Сторони мають право вільно призначати чи обирати третейський суд та третейських суддів. За домовленістю сторін вони можуть доручити третій особі (юридичній або фізичній) призначення чи обрання третейського суду чи суддів.  
115. В постійно діючих третейських судах призначення (обрання) третейських суддів здійснюється із затвердженого у встановленому порядку списку третейських суддів.   -57- Беспалий Б.Я.
Ст.14, ч.2. Текст "у встановленому порядку" замінити текстом "відповідно до вимог статті 8 цього Закону".  
Враховано   Для призначення чи обрання третейських суддів у кожній справі необхідна їхня згода. В постійно діючих третейських судах призначення чи обрання третейських суддів здійснюється з затвердженого відповідно до статті 8 цього Закону списку третейських суддів, який за Регламентом цього постійно діючого третейського може мати обов'язковий чи рекомендаційний характер.  
116. Стаття 15. Обмін документами та письмовими матеріалами      Стаття 15. Обмін документами та письмовими матеріалами  
117. Обмін документами і письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і третейським судом чи третейськими суддями здійснюється у порядку, погодженому сторонами і за вказаними ними адресами.      Обмін документами і письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і третейським судом чи третейськими суддями здійснюється у порядку, погодженому сторонами і за вказаними ними адресами.  
118. Якщо сторони не дійшли згоди з цих питань, то документи та інші письмові матеріали направляються за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.      У постійно діючому третейському суді порядок обміну документами та письмовими матеріалами визначається Регламентом третейського суду. Якщо сторони не дійшли згоди з цих питань, або у випадку невизначеності цих питань Регламентом, документи та інші письмові матеріали направляються за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.  
119. Розділ ІІІ. Формування третейського суду      Розділ ІІІ. Формування третейського суду  
120. Стаття 16. Склад третейського суду      Стаття 16. Склад третейського суду  
121. Склад третейського суду та порядок його формування визначається відповідно до третейської угоди або Регламенту (Правил) третейського суду, обраного сторонами.      Склад третейського суду формується шляхом призначення чи обрання третейських суддів (третейського судді). Третейський суд може розглядати справи в складі одного третейського судді або в будь-якій непарній кількості третейських суддів. У постійно діючому третейському суді кількісний та персональний складу третейського суду визначається за правилами, встановленими Регламентом такого третейського суду.  
122. Сторони на свій розсуд можуть домовитись про кількісний та персональний склад третейських суддів або прийняти умови Регламенту (Правил) постійно діючого третейського суду щодо формування складу суддів.      У третейському суді для вирішення конкретного спору сторони на свій розсуд можуть домовитись про кількісний і персональний склад третейського суду.  
123. Третейський суд може розглядати справи в складі одного третейського судді або в будь-якій непарній кількості третейських суддів.      За всіх умов третейський суд може розглядати справи в будь-якій непарній кількості третейських суддів. Якщо сторони не погодили кількісний склад третейського суду у третейському суді для вирішення конкретного спору, то третейській розгляд здійснюється у складі трьох суддів.  
124. Для призначення (обрання) третейських суддів необхідна їхня згода. Склад третейського суду вважається сформованим з моменту погодження сторонами його персонального та кількісного складу або з моменту призначення необхідної кількості третейських суддів відповідно до статті 17 цього Закону.       
125. Стаття 17. Формування складу третейського суду      Стаття 17. Формування складу третейського суду  
126. Формування складу третейського суду для вирішення конкретного спору відбувається у порядку, який погоджується сторонами.      Формування складу третейського суду в постійно діючому третейському суді здійснюється в порядку, встановленому Регламентом такого третейського суду. Формування складу третейського суду в третейському суді для вирішення конкретного спору здійснюється в порядку, погодженому сторонами.  
127. Формування складу постійно діючого третейського суду відбувається у порядку, встановленому Регламентом (Правилами) постійно діючого третейського суду або третейською угодою сторін.       
128. У випадку, якщо Регламентом (Правилами) третейського суду чи третейською угодою не визначено порядок формування складу третейського суду, то формування відбувається у наступному порядку:      Якщо сторони не погодили іншого, то формування складу третейського суду у третейському суді для вирішення конкретного спору здійснюється в наступному порядку:  
129. а) При формуванні третейського суду в складі більше трьох третейських суддів кожна із сторін обирає однакову кількість третейських суддів і один третейський суддя обирається спільно обома сторонами. Якщо сторони впродовж п'яти днів з дня розгляду певної кандидатури третейського судді, який має бути обраний спільним рішенням сторін, не дійдуть згоди щодо обрання цієї кандидатури, будь-яка із сторін має право звернутися з клопотанням про призначення такого третейського судді до Третейської Палати України, яка в п'ятиденний строк призначає одного суддю в цій справі.   -58- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
У абзаці 1 пункту а) ч.3 ст.17 друге речення виключити.  
Враховано   1) при формуванні третейського суду в складі трьох і більше третейських суддів кожна із сторін призначає чи обирає рівну кількість третейських суддів, а обрані у такий спосіб третейські судді обирають ще одного третейського суддю для забезпечення непарної кількості третейських суддів. Якщо одна із сторін не призначить чи не обере належної кількості третейських суддів впродовж 10 днів після одержання прохання про це від іншої сторони або, якщо призначені чи обрані сторонами третейські судді впродовж 10 днів після їх призначення чи обрання не оберуть ще одного третейського суддю, то розгляд спору в третейському суді припиняється і цей спір може бути переданий на вирішення компетентного суду; 2) якщо спір підлягає вирішенню третейським суддею одноособово, і після звернення однієї сторони до іншої з пропозицією про призначення чи обрання третейського судді сторони не призначать чи не оберуть третейського суддю, то розгляд спору в третейському судді припиняється і цей спір може бути переданий на вирішення компетентного суду.  
    -59- Стретович В.М.
Із ст.17 виключити все, що стосується Третейської палати України.  
Враховано    
    -60- Беспалий Б.Я.
Ст.17, ч.3. Буквену нумерацію пунктів - а), б),... замінити цифровою - 1), 2),...  
Враховано    
130. Головуючий складу третейського суду у справі обирається кваліфікованою більшістю у 2/3 від обраного складу суду шляхом голосування.      Головуючий складу третейського суду у справі та третейській суддя, у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 1 частини третьої цієї статті, обираються кваліфікованою більшістю у 2/3 від призначеного чи обраного складу суду, шляхом відкритого голосування.  
131. Якщо впродовж п'яти днів від дня обрання (призначення) повного складу третейського суду, третейські судді не оберуть головуючого, за зверненням будь-якої із сторін головуючий призначається Третейською Палатою України зі складу цього третейського суду в п'ятиденний термін від дня надходження відповідного звернення сторони.   -61- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Абзац 3 пункту а) ч.3 ст.17 виключити.  
Враховано    
132. б) При формуванні складу третейського суду з трьох третейських суддів, кожна із сторін обирає одного третейського суддю, а два обраних сторонами третейських судді обирають третього третейського суддю. Якщо сторона не обере третейського суддю впродовж п'яти днів після одержання прохання про це від іншої сторони або якщо обрані третейські судді впродовж п'яти днів після свого обрання не оберуть третього третейського суддю, будь-яка із сторін має право передати спір на вирішення компетентного суду або звернутися з відповідним клопотанням до Третейської Палати України, якою в п'ятиденний термін від дня надходження клопотання призначається третій третейський суддя.   -62- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
У п. б) ч.3 ст.17 слова "або звернутися з відповідним клопотанням до Третейської Палати України, якою в п'ятиденний термін від дня надходження клопотання призначається третій третейський суддя" виключити.  
Враховано    
133. в) Якщо спір підлягає одноособовому розгляду, і якщо після звернення однієї сторони до іншої з проханням про обрання третейського судді сторони впродовж п'яти днів не оберуть третейського суддю, будь-яка з сторін має право передати спір на вирішення компетентного суду або звернутися з відповідним клопотанням до Третейської Палати України, якою в п'ятиденний термін від дня надходження клопотання призначається третейський суддя.   -63- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
У п. в) ч.3 ст.17 слова "або звернутися з відповідним клопотанням до Третейської Палати України, якою в п'ятиденний термін від дня надходження клопотання призначається третій третейський суддя" виключити.  
Враховано    
134. При зверненні сторін за вирішенням спору до постійно діючого третейського суду, функції щодо призначення третейських суддів чи головуючого складу третейського суду у випадках, визначених пунктами а - в цієї статті, виконують голови відповідних третейських судів. У цьому разі сторона може звернутися до Третейської Палати України за відповідним призначенням лише у разі, якщо таке призначення не буде здійснено головою відповідного третейського суду у встановлені строки.   -64- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Шибко В.Я.
Друге речення ч.4 ст.17 виключити.  
Враховано    
135. Третейська Палата України та голова третейського суду при призначенні у відповідних випадках третейських суддів або головуючого складу третейського суду забезпечують дотримання вимог статей 16 та 18 цього Закону.   -65- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Шибко В.Я.
Ч.5 ст.17 виключити.  
Враховано редакційно   Сторони та призначені чи обрані ними третейські судді при призначенні чи обранні у відповідних випадках третейських суддів або головуючого складу третейського суду повинні забезпечувати дотримання вимог цього Закону.  
136. Стаття 18. Вимоги до третейських суддів      Стаття 18. Вимоги до третейських суддів  
137. Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути обрана (призначена)особа, яка прямо чи опосередковано не зацікавлена в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.      Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не зацікавлена в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.  
138. Здійснення повноважень третейського судді не є підприємницькою діяльністю та носить творчий характер.   -66- Шибко В.Я.
У ч. 2 ст. 18 слова "та носить творчий характер" виключити.  
Враховано    
139. Підстави і порядок відводу (самовідводу), припинення повноважень або заміни третейського судді визначаються цим Законом, угодою сторін чи Регламентом (Правилами) постійно діючих третейських судів.   -67- Беспалий Б.Я.
Ст.18, ч.3. Текст " (самовідводу)" замінити текстом "чи самовідводу". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Враховано    
140. Третейськими суддями не можуть бути:      Третейськими суддями не можуть бути:  
141. - особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;      - особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;  
142. - судді Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції; працівники прокуратури, міліції, Державної виконавчої служби, Державної податковою служби та співробітники Служби безпеки України;       
143. - особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної у Регламенті (Правилах) третейського суду;      - особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної у Регламенті третейського суду;  
144. - особи, які мають судимість.   -68- Шибко В.Я.
Ч. 3 ст. 18 доповнити пунктом: "- в судовому порядку визнані недієздатними;"  
Враховано   -особи, які мають судимість; -особи, визнані в судовому порядку недієздатними.  
145. У разі одноособового вирішення справи, третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення справи вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу третейського суду.   -69- Оніщук М.В.
Перше речення ч.4ст.18 викласти в редакції: "У разі одноособового вирішення справи третейській суддя постійно діючого третейського суду повинен мати вищу юридичну освіту".  
Враховано   У разі одноособового вирішення спору третейський суддя постійно діючого третейського суду повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу третейського суду.  
146. У третейській угоді можуть бути визначені додаткові вимоги до третейських суддів.      При вирішенні спору третейським судом для вирішення конкретного спору, угодою сторін можуть бути встановлені додаткові вимоги до третейських суддів.  
147. Стаття 19. Підстави відводу (самовідводу) третейського судді      Стаття 19. Підстави відводу чи самовідводу третейського судді  
148. Третейський суддя не може брати участь у розгляді спору, а після його призначення підлягає відводу (самовідводу) у випадках:      Третейський суддя не може брати участь у розгляді справи, а після його призначення чи обрання підлягає відводу чи самовідводу у випадках:  
149. - якщо він особисто чи опосередковано зацікавлений в результаті розгляду справи;      - якщо він особисто чи опосередковано зацікавлений в результаті розгляду справи;  
150. - якщо він є родичем однієї із сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами в особливих стосунках;      - якщо він є родичем однієї із сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами в особливих стосунках;  
151. - на його прохання або за рішенням сторін;      - на його прохання або за спільним рішенням сторін;  
152. - встановлення стороною (сторонами) обставин, які дають їй (їм) підстави вважати упередженим або необ'єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторони дізнались після його обрання (призначення);   -70- Беспалий Б.Я.
Ст.19, ч.1, п.4. Виключити текст " (сторонами)", а також текст "їм".  
Враховано   - встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ'єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторона дізнались після його обрання чи призначення;  
153. - у разі тривалого, більш як один місяць від дня обрання (призначення) невиконання ним обов'язків третейського судді у конкретній справі;      - у разі тривалого, більш як один місяць від дня призначення чи обрання, невиконання ним обов'язків третейського судді у конкретній справі;  
154. - у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 цього Закону.   -71- Оніщук М.В.
У статтях 19, 20, 22, 37 проекту уточнити посилання на відповідні статті.  
Враховано   - у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 цього Закону;  
155. Жодна особа не може бути третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь в якості третейського судді, але була відведена чи заявила самовідвід; сторони; представника сторони або в будь-якій іншій якості.      - у разі, якщо третейський суддя бере участь у вирішенні спору, який прямо чи опосередковано пов'язаний з виконанням ним службових повноважень, наданих державою. Жодна особа не може бути третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь в якості третейського судді, але була відведена чи заявила самовідвід; сторони; представника сторони або в будь-якій іншій якості. У третейському суді для вирішення конкретного спору угодою сторін можуть бути встановлені додаткові підстави для відводу чи самовідводу третейського судді.  
156. Стаття 20. Порядок відводу (самовідводу) третейського судді      Стаття 20. Порядок відводу чи самовідводу третейського судді  
157. У разі звернення до особи за отриманням згоди на обрання (призначення) її третейським суддею у конкретній справі ця особа повинна повідомити про наявність обставин, які є підставами для відводу (самовідводу) у відповідності зі статтею 19 цього Закону.      У разі звернення до особи за отриманням згоди на обрання чи призначення її третейським суддею у конкретній справі ця особа повинна повідомити про наявність обставин, які є підставами для відводу чи самовідводу у відповідності до статті 19 цього Закону.  
158. Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу (самовідводу), зазначені у статті 19 цього Закону, що виникли після початку третейського розгляду та заявити самовідвід.      Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу чи самовідводу, зазначені у статті 19 цього Закону, що виникли після початку третейського розгляду та заявити самовідвід.  
159. За наявності підстав, вказаних у статті 19 цього Закону, сторона може заявити про відвід обраного нею третейського судді лише у разі, якщо обставини, які є підставою для відводу обраного нею третейського судді, стали відомі цій стороні після його обрання. Сторони можуть погоджувати процедуру відводу третейського судді у тимчасовому третейському суді при вирішенні конкретного спору.      За наявності підстав, вказаних у статті 19 цього Закону, сторона може заявити про відвід обраного нею третейського судді лише у разі, якщо обставини, які є підставою для відводу призначеного чи обраного нею третейського судді, стали відомі цій стороні після його призначення чи обрання. Сторони можуть погоджувати процедуру відводу третейського судді у третейському суді для вирішення конкретного спору.  
160. Процедура відводу третейського судді у постійно діючому третейському суді визначається Регламентом (Правилами) постійно діючого третейського суду з додержанням вимог цього Закону.      Процедура відводу третейського судді у постійно діючому третейському суді визначається Регламентом третейського суду з додержанням вимог цього Закону.  
161. Якщо в третейській угоді або у Регламенті (Правилах) постійно діючого третейського суду не визначена процедура відводу третейського судді, то письмова мотивована заява про відвід третейського судді має бути подана стороною впродовж трьох днів після того, як цій стороні стали відомі обставини, які є підставою для відводу третейського судді у відповідності з цим Законом.      Якщо в третейській угоді або у Регламенті третейського суду не визначена процедура відводу третейського судді, то письмова мотивована заява про відвід третейського судді має бути подана стороною впродовж трьох днів після того, як цій стороні стали відомі обставини, які є підставою для відводу третейського судді у відповідності з цим Законом.  
162. У разі пропуску встановленого строку, питання про прийняття заяви вирішується головою третейського суду в залежності від причин пропуску строку, якщо інше не передбачено Регламентом (Правилами) третейського суду.      У разі пропуску встановленого строку, питання про прийняття заяви про відвід третейського судді вирішується головою третейського суду в залежності від причин пропуску строку, якщо інше не передбачено Регламентом третейського суду.  
163. Заява сторони про відвід подається третейському судді тимчасового третейського суду, кандидатура якого відводиться чи голові постійно діючого третейського суду. За відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу, третейський суддя є відведеним з дня подання стороною заяви про його відвід.      Заява сторони про відвід подається третейському судді третейського суду для вирішення конкретного спору, кандидатура якого відводиться чи голові постійно діючого третейського суду. За відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу, третейський суддя є відведеним з дня подання стороною заяви про його відвід.  
164. Якщо інша сторона не погоджується з відводом третейського судді, вона має право, протягом трьох днів, подати голові третейського суду свої мотивовані заперечення. В цьому випадку питання про відвід вирішується головою третейського суду спільно з іншими третейськими суддями, обраними (призначеними) у справі, протягом п'яти днів з моменту отримання заяви сторони, рішення яких є обов'язковим для сторін.      Якщо інша сторона не погоджується з відводом третейського судді, вона має право протягом 3 днів подати голові третейського суду свої мотивовані заперечення. В цьому випадку питання про відвід вирішується головою третейського суду спільно з іншими третейськими суддями, призначеними чи обраними у справі, протягом 5 днів з моменту отримання заяви сторони, рішення яких є обов'язковим для сторін.  
165. Незалежно від заперечень сторони, третейський суддя тимчасового третейського суду, якому заявлений відвід не може брати участь у справі. Якщо протягом десяти днів після відводу третейського судді тимчасового третейського суду сторони не погодять іншої кандидатури, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення компетентного суду.      Незалежно від заперечень сторони, третейський суддя третейського суду для вирішення конкретного спору, якому заявлений відвід не може брати участь у справі. Якщо протягом 10 днів після відводу такого третейського судді сторони не погодять іншої кандидатури, спір може бути переданий на вирішення компетентного суду.  
166. Стаття 21. Припинення повноважень третейського судді, складу третейського суду      Стаття 21. Припинення повноважень третейського судді, складу третейського суду  
167. Повноваження третейського судді припиняються:      Повноваження третейського судді припиняються:  
168. - за погодженням сторін;      - за погодженням сторін;  
169. - у разі відводу (самовідводу) у відповідності до цього Закону;      - у разі відводу чи самовідводу відповідно до цього Закону;  
170. - у разі смерті або оголошення його померлим рішенням суду, що набрало законної сили;      - у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили;  
171. - у разі набрання чинності обвинувального вироку суду щодо цього третейського судді;      - у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;  
172. - у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього третейського судді обмежено дієздатним чи недієздатним.      - у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним.  
173. Повноваження складу третейського суду, яким розглядався спір, припиняються після прийняття ним рішення по конкретній справі.      Повноваження складу третейського суду, яким вирішувався спір, припиняються після прийняття ним рішення по конкретній справі.  
174. У випадках, передбачених статтями 46-48 цього Закону, повноваження складу третейського суду поновлюються і припиняються після проведення зазначених у цих статтях процесуальних дій.      У випадках, передбачених статтями 46-48 цього Закону, повноваження складу третейського суду поновлюються і припиняються після проведення зазначених у цих статтях процесуальних дій.  
175. Стаття 22. Невиконання третейськими суддями своїх обов'язків      Стаття 22. Невиконання третейськими суддями своїх обов'язків  
176. У разі невиконання або неналежного виконання третейськими суддями своїх обов'язків, вони несуть відповідальність, передбачену Статутом (Положенням) або Регламентом (Правилами) третейського суду чи контрактом, укладеним згідно зі статтею 24 цього Закону, крім випадків, коли дії третейських суддів містять ознаки складу правопорушень, за вчинення яких чинним законодавством України передбачено цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.   -72- Шибко В.Я.
У ст. 22 та у ч. 3 ст. 25 слово "Статутом" виключити.  
Враховано   У разі невиконання або неналежного виконання третейськими суддями своїх обов'язків без поважних причин, вони несуть відповідальність, передбачену Положенням або Регламентом третейського суду чи контрактом, укладеним згідно статті 24 цього Закону, крім випадків, коли дії третейських суддів містять ознаки складу правопорушень, за вчинення яких законом передбачено адміністративну чи кримінальну відповідальність.  
    -73- Беспалий Б.Я.
Ст.22. Текст "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано    
177. Стаття 23. Заміна третейського судді      Стаття 23. Заміна третейського судді  
178. У разі, якщо повноваження третейського судді припинені відповідно до цього Закону, інший третейський суддя обирається (призначається) згідно з правилами, які застосовувались при обранні (призначенні) третейського судді, який замінюється.      У разі, якщо повноваження третейського судді припинені відповідно до цього Закону, інший третейський суддя призначається чи обирається згідно з правилами, які застосовувались при призначенні чи обранні третейського судді, який замінюється.  
179. Стаття 24. Контракти третейських суддів      Стаття 24. Контракти третейських суддів  
180. При прийнятті справи до розгляду тимчасовим третейським судом сторони та третейський суддя такого третейського суду можуть укладати між собою контракт, в якому обумовлюються взаємні права та обов'язки, а також інші питання.      У третейському суді для вирішення конкретного спору сторони та третейські судді такого третейського суду можуть укладати між собою контракти, в яких обумовлюються взаємні права та обов'язки та інші питання.  
181. Третейський суддя тимчасового третейського суду отримує гонорар за свої послуги, розмір якого обумовлюється в контракті між ним та сторонами.      У третейському суді для вирішення конкретного спору третейський суддя отримує гонорар за свої послуги, розмір якого обумовлюється в контракті між ним та стороною.  
182. Розділ ІV. Витрати, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом      У третейському суді для вирішення конкретного спору третейській суддя має право укласти контракт та одержувати гонорар тільки від однієї із сторін спору. Розділ ІV. Витрати, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом  
183. Стаття 25. Склад витрат, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом      Стаття 25. Склад витрат, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом  
184. До складу витрат, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом, належать:      До складу витрат, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом, належать:  
185. - гонорари третейських суддів;      1) гонорари третейських суддів;  
186. - третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого визначається Регламентом (Правилами) третейського суду або контрактом, укладеним згідно зі статтею 24 цього Закону;      2) третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого сторонами, визначається Регламентом третейського суду;  
187. - витрати пов'язані із третейським розглядом.   -74- Горбачов В.С.
Доповнити ч.1 ст.25 наступними пунктами: "- витрати на відправлення кореспонденції третейського суду будь-якими видами зв'язку; - витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок - покриття витрат, пов'язаних із створенням, упровадженням та матеріально-технічним забезпеченням роботи постійно діючого третейського суду."  
Враховано частково    
188. До складу витрат, пов'язаних з третейським розглядом можуть включатися:       
189. - витрати, які були понесені третейськими суддями в зв'язку з участю в третейському розгляді;      3) витрати, які були понесені третейськими суддями в зв'язку з участю в третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;  
190. - суми для оплати участі експертів і перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;      4) витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;  
191. - виплати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у місці їх знаходження;      5) витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у місці їх знаходження;  
192. - витрати, які були понесені свідками;      6) витрати, які були понесені свідками;  
193. - витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було прийняте рішення третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;      7) витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було прийняте рішення третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;  
194. - витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;      8) витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду; 9) витрати на листування третейського суду; 10) витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок;  
195. - гонорар секретаря третейського суду (за його наявності) та інші витрати визначені Регламентом (Правилами) третейського суду або контрактом з третейським суддею.   -75- Беспалий Б.Я.
Ст.25, ч.2, п.7. Виключити текст "за його наявності", оскільки ця частина і без цього уточнення містить необов`язкові витрати.  
Враховано   11) гонорар секретаря третейського суду та інші витрати визначені Регламентом третейського суду або контрактом з третейським суддею.  
196. Розміри гонорарів третейських суддів постійно діючих третейських судів за розгляд конкретної справи та порядок їх виплати визначається у відповідності зі Статутом, (Положенням) або Регламентом (Правилами) постійно діючого третейського суду.   -76- Шибко В.Я.
Статтю 25 доповнити частиною 4 наступного змісту: "У випадку, коли розгляд справи Третейським судом не відбувся через відвід усіх суддів, мирову угоду сторін та за інших обставин, що не суперечать положенням цього Закону, третейський збір сторонам не повертається."  
Враховано   Якщо Регламентом чи Положенням постійно діючого третейського суду не визначено, що витрати, зазначені у пунктах 3-11 частини першої цієї статті, під час третейського розгляду несуть сторони, або сторона, яка подала позов, то такі витрати здійснюються постійно діючим третейським судом з наступним їх стягненням зі сторін спору, про що зазначається в рішенні чи ухвалі постійно діючого третейського суду. Розміри гонорарів третейських суддів постійно діючих третейських судів та порядок їх виплати третейським суддям визначається у відповідності до Регламенту чи Положення постійно діючого третейського суду. У випадку, коли третейській розгляд справи постійно діючим третейським судом не відбувся чи був припинений, сплачений сторонами третейський збір, повертається сторонам, окрім випадків, якщо це було зумовлено відводом усіх суддів, укладанням сторонами мирової угоди, відмовою позивача від позову та іншими обставинами, передбаченими цим Законом. У випадку, коли третейській розгляд справи постійно діючим третейським судом не відбувся чи був припинений з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, то якщо інше не передбачено Регламентом, сторони відшкодовують постійно діючому третейському суду всі, понесені ним витрати, про що зазначається в ухвалі третейського суду. Здійснення фізичною особою повноважень третейського судді та утворення і діяльність постійно діючого третейського суду відповідно до цього Закону, не є підприємницькою діяльністю. Надходження постійно діючого третейського суду, третейського судді, що пов'язані з вирішенням спору третейським судом відповідно до цього Закону, не є доходами від здійснення підприємницької діяльності.  
197. Стаття 26. Розподіл витрат, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом      Стаття 26. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом  
198. Розподіл витрат між сторонами, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом, здійснюється третейським судом згідно з третейською угодою між сторонами або Регламентом (Правилами) третейського суду. В разі відсутності посилань в третейській угоді або Регламенті (Правилах) на порядок розподілу витрат розподіл між сторонами витрат, які пов'язані з вирішенням спору, він здійснюється третейським судом у такому порядку:      Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом, між сторонами здійснюється третейським судом згідно третейської угоди або Регламенту третейського суду. В разі відсутності посилань в третейській угоді або Регламенті на порядок розподілу витрат розподіл між сторонами витрат, які пов'язані з вирішенням спору, він здійснюється третейським судом у такому порядку:  
199. при задоволенні позову витрати покладаються на відповідача;      при задоволенні позову витрати покладаються на відповідача;  
200. при відмові в позові - на позивача;      при відмові в позові - на позивача;  
201. при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.      при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.  
202. Порядок розподілу витрат, які пов'язані з вирішенням спору, зазначається у рішенні або ухвалі третейського суду.   -77- Шибко В.Я.
Діяльність третейського суду не оподатковується за виключенням відрахувань на утримання виконавчої служби, що займається виконанням рішень третейського суду. "  
Враховано частково в ст.25  Порядок розподілу витрат, які пов'язані з вирішенням спору третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі третейського суду.  
203. Розділ V. Третейський розгляд      Розділ V. Третейський розгляд  
204. Стаття 27. Компетенція третейського суду      Стаття 27. Компетенція третейського суду  
205. Третейський суд, з дотриманням вимог цього Закону, самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи.      Третейський суд, з дотриманням вимог цього Закону, самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи.  
206. Сторона має право заявити про відсутність у третейського суду компетенції відносно переданого на його вирішення спору до початку розгляду справи.      Сторона має право заявити про відсутність у третейського суду компетенції відносно переданого на його вирішення спору до початку розгляду справи по суті.  
207. Сторона має право заявити про перевищення третейським судом меж його компетенції, якщо в процесі третейського розгляду виникне питання, розгляд якого не передбачено третейською угодою або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до Регламенту (Правил) третейського суду чи цього Закону.      Сторона має право заявити про перевищення третейським судом меж його компетенції, якщо в процесі третейського розгляду виникне питання, розгляд якого не передбачено третейською угодою або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до Регламенту третейського суду чи цього Закону.  
208. У випадках, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, третейський суд повинен відкласти розгляд справи або зупинити розгляд справи по суті до вирішення ним питання щодо наявності у нього відповідної компетенції.      У випадках, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, третейський суд повинен відкласти розгляд справи або зупинити розгляд справи по суті до вирішення ним питання щодо наявності у нього відповідної компетенції.  
209. З питань наявності чи відсутності компетенції третейський суд у вказаних випадках виносить мотивовану ухвалу.      З питань наявності чи відсутності компетенції третейський суд у вказаних випадках виносить мотивовану ухвалу.  
210. Якщо третейський суд дійде висновку щодо неможливості розгляду ним конкретного спору внаслідок відсутності у нього компетенції, провадження у цій справі закривається, а витрати, понесені третейським судом, відшкодовуються сторонами в рівних частках.      Якщо третейський суд дійде висновку щодо неможливості розгляду ним конкретного спору внаслідок відсутності у нього компетенції, третейській розгляд припиняється, а витрати, понесені третейським судом, відшкодовуються сторонами в рівних частках.  
211. Третейський суд вирішує питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд третейського суду.      При прийнятті позову третейський суд вирішує питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд третейського суду.  
212. В разі, якщо третейський суд дійде висновку про відсутність або недійсність зазначеної угоди, він повинен відмовитись від розгляду справи.      В разі, якщо третейський суд дійде висновку про відсутність або недійсність зазначеної угоди, він повинен відмовити в розгляді справи.  
213. Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, яка надсилається сторонам, при цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.      Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, яка надсилається сторонам. При цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.  
214. Стаття 28. Визначення правил третейського розгляду      Стаття 28. Визначення правил третейського розгляду  
215. Правила третейського розгляду спорів тимчасовим третейським судом визначаються цим Законом та третейською угодою.      Правила третейського розгляду у третейському суді для вирішення конкретного спору визначаються цим Законом та третейською угодою.  
216. Правила третейського розгляду постійно діючим третейським судом визначаються його Регламентом (Правилами), який не повинен суперечити цьому Закону.      Правила третейського розгляду визначені угодою сторін відповідно до частини першої цієї статті, не можуть суперечити обов'язковим положенням цього Закону, які не надають сторонам права домовлятися з окремих питань. Правила третейського розгляду постійно діючим третейським судом визначаються його Регламентом, який не повинен суперечити цьому Закону.  
217. У випадку, коли Регламент (Правила) постійно діючого третейського суду не визначає правил третейського розгляду, третейський суд застосовує норми цього Закону та може визначити власні правила третейського розгляду лише в тій частині, що не суперечить цьому Закону.      З питань, неврегульованих Регламентом третейського суду або третейською угодою у третейському суді для вирішення конкретного спору, щодо правил третейського розгляду, третейський суд застосовує норми цього Закону та може визначити власні правила третейського розгляду лише в тій частині, що не суперечить принципам організації та діяльності третейського суду, визначених цим Законом.  
218. Строки вчинення процесуальних дій, передбачені цим Законом, можуть бути подовжені лише за спільною згодою сторін та складу третейського суду, яким вирішується справа. Про продовження строку третейського розгляду постановляється відповідна ухвала.      Строки вчинення процесуальних дій, передбачені цим Законом, можуть бути подовжені лише за спільною згодою сторін та складу третейського суду, яким вирішується спір. Про продовження строку третейського розгляду постановляється відповідна ухвала.  
219. Стаття 29. Гласність третейського розгляду      Стаття 29. Гласність третейського розгляду  
220. У випадках, коли проти відкритого розгляду справи третейським судом висунуті заперечення (з мотивів дотримання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації) навіть однією стороною, справа розглядається у закритому засіданні.   -78- Беспалий Б.Я.
Ст.29. У тексті зняти дужки. Ст.29 на початку доповнити такою новою частиною: "Розгляд справ у третейському суді проводиться відкрито і гласно".  
Враховано частково   У випадках, коли проти відкритого розгляду справи третейським судом висунуті заперечення з мотивів дотримання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації навіть однією стороною, справа розглядається у закритому засіданні.  
221. Стаття 30. Місце проведення третейського розгляду      Стаття 30. Місце проведення третейського розгляду  
222. За загальним правилом місцем проведення третейського розгляду є місцезнаходження третейського суду.      За загальним правилом місцем проведення третейського розгляду є місцезнаходження третейського суду, якщо інше не передбачено Регламентом третейського суду.  
223. Сторони можуть на свій розсуд обрати місце третейського розгляду для вирішення конкретного спору тимчасовим третейським судом.      Сторони можуть на свій розсуд обрати місце третейського розгляду у третейському суді для вирішення конкретного спору.  
224. При відсутності такої домовленості місце третейського розгляду визначається третейським судом з урахуванням усіх обставин справи, зокрема характеру справи та зручності обраного місця третейського розгляду для сторін та складу третейського суду.      При відсутності такої домовленості місце третейського розгляду визначається третейським судом з урахуванням усіх обставин справи, зокрема характеру справи та зручності обраного місця третейського розгляду для сторін та складу третейського суду.  
225. Стаття 31. Мова третейського розгляду      Стаття 31. Мова третейського розгляду  
226. Розгляд справ в третейському суді проводиться мовою чи мовами, визначеними Регламентом (Правилами) третейського суду, а в разі відсутності таких - мовою чи мовами, погодженими третейським судом зі сторонами.   -79- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ст.31 викласти в такій редакції: "Розгляд справ у третейському суді проводиться українською мовою, якщо інше не передбачено домовленістю сторін."  
Враховано редакційно   Розгляд справ в третейському суді проводиться українською мовою, якщо інше не передбачено Регламентом третейського суду чи угодою сторін.  
227. Сторона, яка представляє документи та письмові матеріали мовою чи мовами, іншими, ніж ті, якими здійснюється третейський розгляд, забезпечує переклад цих документів та письмових матеріалів на мову чи мови третейського розгляду.   -80- Шибко В.Я.
Ст. 31 викласти в такій редакції: "Стаття 31. Мова третейського розгляду Якщо сторони не домовились про інше, то третейський розгляд проводиться українською мовою. Сторона, яка надає матеріали іншою мовою, ніж мова третейського розгляду, повинна забезпечити їх переклад на мову третейського розгляду."  
Враховано редакційно   Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою, іншою, ніж мова третейського розгляду, повинна забезпечити їх переклад на мову чи мови третейського розгляду.  
228. Стаття 32. Конфіденційність      Стаття 32. Конфіденційність  
229. Третейський суд не в праві розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється вимагати від третейських суддів надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у зв'язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.   -81- Беспалий Б.Я.
Ст.32. Перше речення після тексту "Третейський суд" доповнити текстом ", суддя третейського суду".  
Враховано   Третейський суд, суддя третейського суду не в праві розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється вимагати від третейських суддів надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у зв'язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.  
230. Стаття 33. Розгляд справ третейським судом та мирова угода      Стаття 33. Розгляд справ третейським судом та мирова угода  
231. Розгляд справи третейським судом починається з винесення відповідної ухвали та направлення її сторонам.      Розгляд справи третейським судом починається з винесення відповідної ухвали та направлення її сторонам.  
232. Розгляд справ третейським судом не обмежений будь-якими строками, якщо інше не встановлено Регламентом (Правилами) третейського суду або третейською угодою.      Розгляд справ третейським судом не обмежений будь-якими строками, якщо інше не встановлено Регламентом третейського суду або третейською угодою.  
233. При розгляді справи третейським судом можуть встановлюватись строки для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій.      При розгляді справи третейським судом можуть встановлюватись строки для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій.  
234. Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість закінчити справу мировою угодою та в подальшому сприяє вирішенню спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу.      Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість закінчити справу мировою угодою та в подальшому сприяє вирішенню спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу.  
235. Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення.      Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення.  
236. За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору.      За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору.  
237. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні третейського суду.      Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні третейського суду.  
238. До рішень третейського суду, прийнятих відповідно до цієї статті, застосовуються правила розділу VІ цього Закону.      До рішень третейського суду, прийнятих відповідно до цієї статті, застосовуються правила розділу VІ цього Закону.  
239. Стаття 34. Учасники третейського розгляду      Стаття 34. Учасники третейського розгляду  
240. Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники.      Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники.  
241. Питання щодо участі третіх осіб в третейському розгляді вирішується третейським судом згідно положень третейської угоди або Регламенту (Правил) постійно діючого третейського суду.   -82- Шибко В.Я.
Ч.2 ст. 34 доповнити реченням: "Третя сторона бере участь у третейському розгляді добровільно."  
Враховано редакційно   Питання щодо участі третіх осіб та їх процесуальні права в третейському розгляді вирішується третейським судом відповідно до Регламенту третейського суду або угоди сторін у третейському суді для вирішення конкретного спору. Третя особа бере участь у третейському розгляді добровільно.  
242. У випадку участі третіх осіб в третейському розгляді вони користуються правами сторін. Неявка третіх осіб у засідання третейського суду не перешкоджає подальшому третейському розгляду.   -83- Оніщук М.В.
Ч.3 ст.34 викласти в такій редакції: "Треті особи не користуються правом оскарження рішення третейського суду."  
Враховано   Треті особи не користуються правом оскарження рішення третейського суду.  
243. Стаття 35. Форма та зміст позовної заяви      Стаття 35. Форма та зміст позовної заяви  
244. Позовна заява подається у письмовій формі.      Позовна заява подається у письмовій формі.  
245. В позовній заяві, що подається до третейського суду повинні зазначатися:      В позовній заяві, що подається до третейського суду повинні зазначатися:  
246. - назва постійно діючого третейського суду або склад тимчасового третейського суду;      - назва постійно діючого третейського суду або склад третейського суду для вирішення конкретного спору;  
247. - дата подання заяви;      - дата подання позовної заяви;  
248. - найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;      - найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;  
249. - найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою у випадках, коли позов подається представником;      - найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою у випадках, коли позов подається представником;  
250. - зміст вимог, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;      - зміст вимог, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;  
251. - обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;      - обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;  
252. - посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;      - посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;  
253. - перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;      - перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;  
254. - підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника;      - підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника;  
255. До заяви додаються документи, що підтверджують:      До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:  
256. а) наявність угоди сторін про передачу спору на вирішення третейського суду (третейської угоди);   -84- Беспалий Б.Я.
Ст.35, ч.3. Буквену нумерацію пунктів замінити цифровою.  
Враховано   1) наявність третейської угоди;  
257. б) обгрунтованість позовних вимог;      2) обгрунтованість позовних вимог;  
258. в) повноваження представника;      3) повноваження представника;  
259. в) направлення копії позовної заяви іншій стороні (поштова квитанція, виписка з реєстру поштових відправлень тощо).      4) направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо).  
260. Стаття 36. Відзив на позовну заяву      Стаття 36. Відзив на позовну заяву  
261. Відповідач повинен надати третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на позовну заяву направляється позивачу та третейському суду в порядку та строки, передбачені третейською угодою або Регламентом (Правилами) третейського суду.      Відповідач повинен надати третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на позовну заяву направляється позивачу та третейському суду в порядку та строки, передбачені третейською угодою у третейському суді для вирішення конкретного спору або Регламентом третейського суду.  
262. Якщо в третейській угоді або Регламенті (Правилах) третейського суду строк надання відзиву на позовну заяву не визначений, а також у випадку розгляду спору тимчасовим третейським судом, відзив на позовну заяву надається не менш, ніж за три дні до першого засідання третейського суду, який розглядає спір.      Якщо Регламентом третейського суду строк надання відзиву на позовну заяву не визначений, а також у випадку розгляду справи третейським судом для вирішення конкретного спору, відзив на позовну заяву надається не менш, ніж за три дні до першого засідання третейського суду, який вирішує спір.  
263. Неподання відповідачем відзиву у встановлені цією статтею строки не звільняє в подальшому від виконання вимог третейського суду про надання відзиву на позов.      Неподання відповідачем відзиву у встановлені цією статтею строки не звільняє в подальшому від виконання вимог третейського суду про надання відзиву на позов.  
264. Наслідки невиконання вимог третейського суду можуть бути передбачені третейського угодою сторін або Регламентом (Правилами) третейського суду чи встановлені складом тимчасового третейського суду.      Наслідки невиконання вимог третейського суду можуть бути передбачені третейського угодою сторін у третейському суді для вирішення конкретного спору або Регламентом третейського суду, чи встановлені складом третейського суду.  
265. Якщо сторони не домовились про інше, до прийняття рішення третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги чи заперечення на позов.      Якщо сторони не домовились про інше, до прийняття рішення третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги.  
266. Стаття 37. Зустрічний позов      Стаття 37. Зустрічний позов  
267. Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду третейським судом.      Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду третейським судом, якщо такий позов підвідомчий третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди.  
268. Зустрічний позов може бути подано на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення у справі.      Зустрічний позов може бути подано на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення у справі.  
269. Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані та спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одного правовідношення або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.      Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані та спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одного правовідношення або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.  
270. Зустрічний позов має відповідати вимогам статті 35 цього Закону.      Зустрічний позов має відповідати вимогам статті 35 цього Закону.  
271. Сторона зобов'язана надати відзив на пред'явлений до неї зустрічний позов в порядку і у строки, передбачені третейською угодою або Регламентом (Правилами) третейського суду.      Сторона зобов'язана надати відзив на пред'явлений до неї зустрічний позов в порядку і у строки, передбачені третейською угодою в третейському суді для вирішення окремого конкретного спору або Регламентом третейського суду.  
272. Стаття 38. Докази      Стаття 38. Докази  
273. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.      Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.  
274. Засоби доказування визначаються Регламентом (Правилами) третейського суду.      Засоби доказування визначаються Регламентом третейського суду.  
275. В разі, якщо спір розглядатиметься тимчасовим третейським судом, засоби доказування визначаються третейською угодою.      У третейському суді для вирішення конкретного спору, засоби доказування визначаються третейською угодою з урахуванням вимог цього Закону.  
276. У випадку невизначеності цього питання Регламентом (Правилами) третейського суду або третейською угодою засоби доказування визначаються третейським судом, що розглядає відповідну справу.      У випадку невизначеності цього питання Регламентом третейського суду або третейською угодою в третейському суді для вирішення конкретного спору, засоби доказування визначаються третейським судом, що розглядає відповідну справу.  
277. Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.      Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.  
278. При здійсненні третейським судом міжнародного арбітражу засоби доказування визначаються законодавством, обраним сторонами при укладенні третейської угоди, якщо інше не передбачено законодавством України.      Кожна сторона третейського розгляду повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.  
279. Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об'єктивного вирішення спору.      Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об'єктивного вирішення спору.  
280. Якщо третейський суд визнає за необхідне одержати документи від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони (одну із сторін) одержати відповідні документи та надати їх третейському суду.   -85- Беспалий Б.Я.
Ст.38, ч.8. Текст " (одну із сторін)" замінити текстом "або одну із сторін".  
Враховано   Якщо третейський суд визнає за необхідне одержати документи від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони, або одну із сторін одержати відповідні документи та надати їх третейському суду.  
281. Сторони повинні надавати третейську суду докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Всі зібрані письмові докази, разом з процесуальними документами сторін (позов, відзив на позов тощо) та третейського суду, повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.      Сторони повинні надавати третейську суду докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Всі зібрані письмові докази, разом з процесуальними документами сторін (позов, відзив на позов тощо) та третейського суду, повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.  
282. Стаття 39. Участь та права сторін у засіданні третейського суду      Стаття 39. Участь та права сторін у засіданні третейського суду  
283. Третейський розгляд здійснюється у засіданні третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовились про інше щодо їхньої участі в засіданні.      Третейський розгляд здійснюється у засіданні третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовились про інше щодо їхньої участі в засіданні.  
284. Третейський суд вправі визнати явку сторін у засідання обов'язковою.      Третейський суд вправі визнати явку сторін у засідання обов'язковою.  
285. Сторонам має бути направлене повідомлення про день, час та місце проведення засідання третейського суду не пізніше ніж за десять днів до такого засідання. Повідомлення направляється або вручається в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.      Сторонам має бути направлене повідомлення про день, час та місце проведення засідання третейського суду не пізніше ніж за десять днів до такого засідання. Повідомлення направляється або вручається в порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.  
286. Третейський суд під час розгляду справи повинен забезпечити дотримання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам в наданні ними доказів і у доведенні перед третейським судом їх переконливості.      Третейський суд під час розгляду справи повинен забезпечити дотримання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам в наданні ними доказів і у доведенні перед третейським судом їх переконливості.  
287. Сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, користуватися іншими правами відповідно до третейської угоди, Регламенту (Правил), цього Закону   -86- Оніщук М.В.
У ч.5 ст.39 після слів "учасників розгляду" доповнити текстом "заявляти відводи".  
Враховано   Сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до третейської угоди у третейському суді для вирішення конкретного спору чи Регламенту третейського суду та цього Закону. Стаття 40.- Забезпечення позову Якщо інше не передбачено третейською угодою, будь-яка з сторін третейського розгляду має право звернутися до компетентного суду з заявою про забезпечення позову, який є предметом третейського розгляду. Заява про забезпечення позову, який є предметом третейського розгляду, подається до компетентного суду за місцем здійснення третейського розгляду або за місцем знаходження майна, відносно якого можуть бути вжиті заходи забезпечення. До заяви про забезпечення позову додаються ухвала третейського суду про призначення справи до розгляду, третейська угода та докази сплати державного мита в порядку та розмірі, встановленому законом. Розгляд компетентним судом заяви про забезпечення позову, який розглядається третейським судом, постановлення ухвали про забезпечення позову або про відмову в його забезпеченні, а також скасування забезпечення позову здійснюються в порядку, встановленому господарським процесуальним або цивільним процесуальним законом.  
    -87- Горбачов В.С.
Доповнити проект новою статтею 39-1 такого змісту: "Стаття 39-1. Забезпечувальні заходи, що можуть застосовуватися третейськими судами Третейський суд має право за заявою будь-якої сторони застосовувати заходи щодо забезпечення позову та зустрічного позову. До таких забезпечувальних заходів належать: - арешт будь-якого майна або грошових коштів, що належать відповідачу, в тому числі арешт майна або грошових коштів відповідача, що знаходяться у третіх осіб; - заборона будь-якій стороні вчиняти певні дії; - будь-які інші заходи, що передбачені Регламентом або третейського суду; Про застосування забезпечувальних заходів третейський суд виносить ухвалу або інше процедурне рішення, передбачене Регламентом або Положенням третейського суду. Ухвала третейського суду про застосування забезпечувальних заходів та будь-яке інше процедурне рішення з цього питання підлягає обов'язковому і негайному виконанню сторонами та будь-якими підприємствами, організаціями, закладами і державними установами. Питання про скасування забезпечувальних заходів вирішується третейським судом на будь-якій стадії, але не пізніше, ніж при винесення рішення."  
Враховано частково    
288. Стаття 40. Наслідки неподання сторонами документів, інших письмових матеріалів або неявки сторін      Рішення третейського суду про відмову в задоволенні позову або ухвала третейського суду про припинення третейського розгляду, є підставами для скасування компетентним судом заходів забезпечення. Стаття 41. Наслідки неподання сторонами документів, інших письмових матеріалів або неявки сторін  
289. Ненадання витребуваних третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка сторін у засідання третейського суду або їхніх представників, які належним чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін у засідання визнана третейським судом неповажною.      Ненадання витребуваних третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка сторін у засідання третейського суду або їхніх представників, які належним чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін у засідання визнана третейським судом неповажною.  
290. Стаття 41. Невиконання чи неналежне виконання стороною процесуальних дій      Стаття 42. Невиконання чи неналежне виконання стороною процесуальних дій  
291. Невиконання або неналежне виконання однією зі сторін вимог, передбачених третейською угодою чи Регламентом (Правилами) не є підставою для надання третейським судом переваг аргументам та доказам, наведеним та поданим іншою стороною.      Невиконання або неналежне виконання однією зі сторін вимог щодо необхідності вчинення певних процесуальних дій, передбачених третейською угодою у третейському суді для вирішення конкретного спору чи Регламентом третейського суду, не є підставою для надання третейським судом переваг аргументам та доказам, наведеним та поданим іншою стороною.  
292. Наслідки невиконання чи неналежного виконання стороною вимог, встановлених третейською угодою чи Регламентом (Правилами), можуть бути передбачені Регламентом (Правилами) третейського суду або третейською угодою.      Наслідки невиконання чи неналежного виконання стороною вимог, встановлених третейською угодою чи Регламентом, можуть бути передбачені відповідно третейською угодою чи Регламентом третейського суду.  
293. Стаття 42. Призначення експертизи      Стаття 43. Призначення експертизи  
294. З метою правильного вирішення справи третейський суд має право зобов'язати сторони чи одну зі сторін замовити проведення експертизи для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань, про що третейський суд виносить відповідну ухвалу. Наслідки невиконання стороною (сторонами) цих вимог визначаються за Регламентом (Правилами) третейського суду чи складом тимчасового третейського суду.   -88- Беспалий Б.Я.
Ст.42, речення 2. Виключити текст " (сторонами)".  
Враховано   З метою правильного вирішення спору третейський суд має право зобов'язати сторони чи одну зі сторін замовити проведення експертизи для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань, про що третейський суд виносить відповідну ухвалу. Наслідки невиконання стороною цих вимог визначаються Регламентом третейського суду чи третейським судом для вирішення конкретного спору. Підстави та порядок відводу експерта визначається Регламентом третейського суду або угодою сторін третейського розгляду для вирішення конкретного спору.  
    -89- Оніщук М.В.
Доповнити ст. 43 частиною 2 такого змісту: "Підстави та порядок відводу експерта визначається Регламентом третейського суду або угодою сторін третейського розгляду для вирішення конкретного спору."  
Враховано    
295. Стаття 43. Протокол засідання третейського суду      Стаття 44. Протокол засідання третейського суду  
296. Протокол засідань третейського суду ведеться лише в разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу чи у випадку, коли ведення протоколу передбачено Регламентом (Правилами) третейського суду.      Протокол засідань третейського суду ведеться лише в разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу або у разі, коли ведення протоколу передбачено Регламентом третейського суду.  
297. Для ведення протоколу за згодою третейських суддів (третейського судді) сторонами може бути призначений секретар третейського розгляду. За його відсутності третейські судді можуть обрати секретаря зі складу (крім голови) третейського суду, яким вирішується спір.      Для ведення протоколу за згодою третейських суддів (третейського судді) сторонами може бути призначений секретар третейського розгляду. За його відсутності третейські судді можуть обрати секретаря зі складу (крім голови) третейського суду, яким вирішується спір.  
298. У протоколі зазначається:      У протоколі зазначається:  
299. - дата та місце розгляду справи;      - дата та місце розгляду справи;  
300. - прізвища третейських суддів і секретаря;      - прізвища третейських суддів і секретаря;  
301. - суть спору;      - суть спору;  
302. - найменування сторін, їхніх представників, свідків, експертів, інших осіб, що беруть участь у розгляді справи;      - найменування сторін, їхніх представників, свідків, експертів, інших осіб, що беруть участь у розгляді справи;  
303. - заяви та клопотання сторін      - заяви та клопотання сторін  
304. - вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті третейським судом;      - вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті третейським судом;  
305. - розклад засідань третейського суду;      - розклад засідань третейського суду;  
306. - зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;      - зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;  
307. - подані під час третейського розгляду докази, відомості про їх огляд;      - подані під час третейського розгляду докази, відомості про їх огляд;  
308. - узгодження сторонами питання про необхідність збереження та умови збереження рішень третейського суду;      - узгодження сторонами питання про необхідність зберігання та умови зберігання рішень третейського суду;  
309. - витрати, понесені сторонами;      - витрати, понесені сторонами.  
310. Протокол підписується секретарем та всіма третейськими суддями, які розглядали справу.   -90- Оніщук М.В.
Доповнити ст. 44 частиною 5 такого змісту: "Підстави та порядок відводу секретаря визначається Регламентом третейського суду або угодою сторін третейського розгляду для вирішення конкретного спору."  
Враховано   Протокол підписується секретарем та всіма третейськими суддями, які розглядали справу. Підстави та порядок відводу секретаря визначається Регламентом третейського суду або угодою сторін третейського розгляду для вирішення конкретного спору.  
311. Розділ VІ. Рішення третейського суду      Розділ VІ. Рішення третейського суду  
312. Стаття 44. Прийняття рішення третейським судом      Стаття 45. Прийняття рішення третейським судом  
313. Рішення третейського суду приймається після дослідження усіх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу третейського суду. Рішення оголошується в засіданні третейського суду.      Рішення третейського суду приймається після дослідження усіх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу третейського суду. Рішення оголошується в засіданні третейського суду.  
314. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк направлення їм рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.      Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк направлення їм рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.  
315. Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення.      Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення.  
316. У разі відмови сторони одержати рішення третейського суду або її неявки без поважних причин в засідання третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається такій стороні у встановленому порядку.   -91- Беспалий Б.Я.
Ст.44, ч.4. Виключити текст "у встановленому порядку".  
Враховано редакційно   У разі відмови сторони одержати рішення третейського суду або її неявки без поважних причин в засідання третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається такій стороні.  
317. Стаття 45. Вимоги до рішення третейського суду      Стаття 46. Вимоги до рішення третейського суду  
318. Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу або повним складом третейського суду, що розглядав справу, у тому числі і третейським суддею, який має окрему думку, суть якої має бути викладена в самому рішенні.   -92- Оніщук М.В.
В ч.1 ст.45 слова "суть якої має бути викладена в самому рішенні" виключити Частину доповнити реченням такого змісту: "Окрема думка третейського судді викладається письмово та додається до рішення."  
Враховано   Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу або повним складом третейського суду, що розглядав справу, у тому числі і третейським суддею, який має окрему думку. Окрема думка третейського судді викладається письмово та додається до рішення третейського суду.  
319. Рішення постійно діючого третейського суду скріплюється круглою печаткою цього суду, а у відповідному випадку - печаткою юридичної особи - засновника цього третейського суду, а також підписом керівника цієї юридичної особи. Підписи складу тимчасового третейського суду на рішенні посвідчуються нотаріально.   -93- Беспалий Б.Я.
Ст.45, ч. 2, речення 1 після тексту "діючого третейського суду" доповнити текстом ", що є юридичною особою", а текст " у відповідному" замінити текстом " в іншому".  
Відхилено   Рішення постійно діючого третейського суду скріплюється підписом керівника та круглою печаткою юридичної особи - засновника цього третейського суду. Підписи третейських суддів третейського суду для вирішення конкретного спору на рішенні третейського суду посвідчуються нотаріально.  
320. В рішенні третейського суду повинні бути зазначені:      В рішенні третейського суду повинні бути зазначені:  
321. - назва третейського суду;      - назва третейського суду;  
322. - дата прийняття рішення;      - дата прийняття рішення;  
323. - склад третейського суду і порядок його формування;      - склад третейського суду і порядок його формування;  
324. - місце третейського розгляду;      - місце третейського розгляду;  
325. - сторони, їх представники та інші учасники третейського розгляду, що брали участь у розгляді справи третейським судом;      - сторони, їх представники та інші учасники третейського розгляду, що брали участь у розгляді справи третейським судом;  
326. - висновок про компетенцію третейського суду (обсяг його повноважень за третейською угодою);   -94- Беспалий Б.Я.
Ст.45, ч.3, п.6. Зняти дужки.  
Враховано   - висновок про компетенцію третейського суду, обсяг його повноважень за третейською угодою;  
327. - стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників третейського розгляду;      - стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників третейського розгляду;  
328. - встановлені обставини справи, підстави виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди, якщо вона укладена сторонами, доводи, за яких третейський суд відхилив клопотання та докази сторін;      - встановлені обставини справи, підстави виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди, якщо вона укладена сторонами, мотиви, з яких третейський суд відхилив доводи, докази та заявлені під час третейського розгляду клопотання сторін;  
329. - висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із заявлених вимог;      - висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із заявлених вимог;  
330. - норми законодавства, якими керувався третейський суд при прийнятті рішення.      - норми законодавства, якими керувався третейський суд при прийнятті рішення.  
331. Висновки третейського суду, що містяться в рішенні по справі, не можуть залежати від настання або ненастання будь-яких обставин.      Висновки третейського суду, що містяться в рішенні по справі, не можуть залежати від настання або ненастання будь-яких обставин.  
332. В разі задоволення позовних вимог в резолютивній частині рішення зазначається:      В разі задоволення позовних вимог в резолютивній частині рішення зазначається:  
333. - сторона, на користь якої вирішено спір;      - сторона, на користь якої вирішено спір;  
334. - сторона, з якої за рішенням третейського суду має бути здійснено стягнення грошових сум та/або яка зобов'язана виконати певні дії або утриматись від виконання певних дій;      - сторона, з якої за рішенням третейського суду має бути здійснено стягнення грошових сум та/або яка зобов'язана виконати певні дії або утриматись від виконання певних дій;  
335. - розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, та/або дії, які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматись за рішенням третейського суду;      - розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, та/або дії, які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматись за рішенням третейського суду;  
336. - строк сплати коштів та/або строк виконання таких дій;      - строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких дій;  
337. - порядок розподілу між сторонами витрат третейського суду;      - порядок розподілу між сторонами витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом;  
338. - інші обставини, які третейський суд вважає за необхідне зазначити.      - інші обставини, які третейський суд вважає за необхідне зазначити.  
339. Стаття 46. Додаткове рішення      Стаття 47. Додаткове рішення  
340. Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може впродовж п'яти днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли від ображення у рішенні.      Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може впродовж 7 днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні.  
341. Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, впродовж семи днів після її одержання третейським судом.      Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, впродовж 7 днів після її одержання третейським судом.  
342. За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення третейського суду, або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.      За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення третейського суду, або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.  
343. Стаття 47. Роз'яснення рішення      Стаття 48. Роз'яснення рішення  
344. Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка зі сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право впродовж п'яти днів після одержання рішення звернутися до третейського суду з заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення.      Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка зі сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право впродовж 7 днів після одержання рішення звернутися до третейського суду з заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення.  
345. Заяву про роз'яснення резолютивної частини рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її одержання третейським судом.      Заяву про роз'яснення резолютивної частини рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, протягом 7 днів після її одержання третейським судом.  
346. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.      За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.  
347. Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, третейський суд не має права змінювати зміст рішення.      Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, третейський суд не має права змінювати зміст рішення.  
348. Стаття 48. Виправлення рішення      Стаття 49. Виправлення рішення  
349. Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.      Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.  
350. Стаття 49. Обов'язковість рішення третейського суду      Стаття 50. Обов'язковість рішення третейського суду  
351. Сторони, які передали спір на вирішення третейського суду зобов'язані виконати рішення третейського суду, яке набрало чинності, без будь-яких зволікань чи застережень.   -95- Шибко В.Я.
Статтю 49 доповнити частиною 1 такого змісту: "Рішення Третейського суду має рівну юридичну силу з рішенням компетентного суду."  
Відхилено   Сторони, які передали спір на вирішення третейського суду зобов'язані добровільно виконати рішення третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень. Сторони та третейській суд вживають всіх необхідних заходів з метою забезпечення виконання рішення третейського суду.  
    -96- Беспалий Б.Я.
Ст.49. Частину 1 виключити, як таку, що поглинається частиною 1 статті 54.  
Відхилено    
352. Рішення третейських судів набирають чинності та є обов'язковими для виконання з дня видання компетентним судом виконавчого документу, в порядку передбаченому статтею 54 цього Закону.   -97- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ч.2 ст.49 виключити. Додати нові частини такого змісту: "Рішення третейських судів у спорах між юридичними особами набирають чинності та є обов'язковими для виконання з дня їх проголошення. Рішення третейських судів у спорах між юридичними особами оскарженню не підлягають."  
Відхилено    
    -98- Беспалий Б.Я.
Стаття 49. Частину 2 перенести до статті 54 після частини 2, а статтю 49 виключити.  
Враховано редакційно    
    -99- Горбачов В.С.
Ст.49 викласти в такій редакції: "Рішення третейського суду по суті спору є остаточними, підлягають добровільному і обов'язковому виконанню стороною, щодо якої воно винесено, та не підлягають апеляційному або касаційному оскарженню. Рішення третейського суду набуває чинності в момент його проголошення, якщо інше не визначено в цьому рішенні або в Регламенті чи Положенні третейського суду. Рішення третейського суду може бути скасоване тільки у випадках, що передбачені цим Законом. Скасування рішення третейського суду є винятковим засобом його оспорювання в компетентному суді."  
Відхилено    
353. Стаття 50. Оскарження рішення третейського суду   -100- Горбачов В.С.
В назві та тексті статті 50 слово "оскарження" замінити на "скасування".  
Відхилено   Стаття 51. Оскарження рішення третейського суду  
    -101- Черновецький Л.М.
Викласти ст.50 в такій редакції: "Стаття 50. Оскарження рішення третейського суду Рішення третейського суду щодо спору між сторонами є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення третейського суду може бути оскаржене стороною до компетентного суду відповідно до встановлених чинним законодавством України підвідомчості та підсудності спорів. Оскарження рішення третейського суду може бути проведено тільки шляхом подання заяви про скасування та лише з таких підстав: 1) сторона, яка подає заяву про скасування, подасть докази того, що: одна з сторін в третейській угоді, зазначеній у статті 13, була якоюсь мірою недієздатною; або рішення винесено щодо не передбаченого третейською угодою спору; 2) суд визначить що: об'єкт спору не може бути предметом третейського розгляду за чинним законодавством України, або рішення третейського суду суперечить публічному порядку України. Заяву про скасування рішення третейського суду не може бути заявлено після закінчення десятиденного строку з того дня, коли сторона, що подала заяву отримала рішення третейського суду. Суд, до якого подано клопотання про скасування рішення третейського суду, може, якщо визнає це належним і якщо про це просить одна із сторін, зупинити провадження з питання про скасування на встановлений ним строк з тим, щоб надати третейському суду можливість відновити розгляд справи або вжити інші дії, які, на думку третейського суду, дадуть можливість усунути підстави для скасування рішення, яке оспорено. Скасування рішення третейського суду не позбавляє сторони права за їх згодою передати спір на розгляд до того ж самого або іншого третейського суду."  
Враховано частково Пропозиції в частині встановлення як підстави для перегляду рішення третейського суду "порушення основ публічного порядку" відкликані Л.М. Черновецьким   
354. Рішення третейського суду може бути оскаржене стороною до компетентного суду відповідно до встановлених чинним законодавством України підвідомчості та підсудності спору.   -102- Беспалий Б.Я.
Ст.50, ч.1. Текст "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано   Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення третейського суду може бути оскаржене стороною у випадках передбачених цим Законом до компетентного суду відповідно до встановлених законом підвідомчості та підсудності справ.  
355. Рішення третейського суду може бути оскаржене та скасоване з таких підстав:      Рішення третейського суду може бути оскаржене та скасоване лише з таких підстав:  
356. - порушення третейським судом під час розгляду справи вимог, встановлених цим Законом, Регламентом (Правилами) третейського суду, якщо ці порушення призвели до прийняття неправильного рішення;      1) справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду згідно закону; 2) рішення третейського суду прийнято у спорі, непередбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасоване може бути лише та частина рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;  
357. - визнання недійсною в судовому порядку третейської угоди;      3) третейська угода визнана недійсною компетентним судом;  
358. - визнання в судовому порядку недійсним Регламенту (Правил) третейського суду або його окремих положень, на підставі яких вирішувався спір, якщо це призвело до прийняття неправильного рішення;      4) склад третейського суду, яким прийнято рішення не відповідав вимогам статей 16-19 цього Закону.  
359. - невідповідності рішення третейського суду публічному порядку України;   -103- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
П.4 ст.50 виключити. Додати новий пункт такого змісту: "- неправильне застосування норм матеріального права."  
Відхилено    
    -104- Черновецький Л.М.
пункт 5 ч.3 ст.50 - виключити  
Враховано    
    -105- Беспалий Б.Я.
Ст.50, ч.2, п.4. Після тексту "третейського суду публічному" слово "порядку" замінити словом "праву".  
Відхилено    
    -106- Горбачов В.С.
Абзац 2 ч.2 ст.50 викласти в такій редакції: "невідповідності рішення третейського суду публічному порядку України, якщо третейський суд застосував при розгляді та винесенні рішення іноземне право;  
Відхилено    
360. - рішення прийнято в неправомочному складі третейського суду.       
361. Заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано до компетентного суду впродовж трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом.      Заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано до компетентного суду впродовж трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом.  
362. Скасування компетентним судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права за їх згодою передати спір на розгляд до того ж самого або іншого третейського суду.      Скасування компетентним судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених цією статтею. У випадку, якщо рішення третейського суду скасоване повністю або частково внаслідок визнання компетентним судом недійсною третейської угоди, або через те, що рішення прийняте у спорі, який не передбачений третейською угодою чи цим рішенням вирішені питання, що виходять за межі третейської угоди, відповідний спір не підлягає подальшому розгляду в третейських судах.  
363. Стаття 51. Ухвали третейського суду З питань, що виникають в процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, третейський суд постановляє ухвали.   -107- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ст.51 виключити.  
Відхилено   Стаття 52. Ухвали третейського суду З питань, що виникають в процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, третейський суд постановляє ухвали.  
364. Стаття 52. Припинення третейського розгляду   -108- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ст.52 виключити.  
Відхилено   Стаття 53. Припинення третейського розгляду  
365. Третейський суд постановляє ухвалу про припинення третейського розгляду в наступних випадках:      Третейський суд постановляє ухвалу про припинення третейського розгляду в наступних випадках:  
366. - спір не підлягає вирішенню в третейських судах України;      - спір не підлягає вирішенню в третейських судах України;  
367. - є рішення компетентного суду між тими ж сторонами, з того ж предмету і з тих самих підстав;      - є рішення компетентного суду між тими ж сторонами, з того ж предмету і з тих самих підстав;  
368. - позивач відмовився від позову;      - позивач відмовився від позову;  
369. - сторони уклали угоду про припинення третейського розгляду;      - сторони уклали угоду про припинення третейського розгляду;  
370. - підприємство, установу чи організацію, які є стороною третейського розгляду, ліквідовано;      - підприємство, установу чи організацію, які є стороною третейського розгляду, ліквідовано;  
371. - третейський суд є не компетентним щодо переданого на його розгляд спору;      - третейський суд є не компетентним щодо переданого на його розгляд спору;  
372. - смерті громадянина, який був стороною по справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.   -109- Беспалий Б.Я.
Ст.52, ч.1, п.7. Текст "громадянина, який був" замінити текстом "фізичної особи, яка була".  
Враховано   - смерті фізичної особи, яка була стороною по справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.  
373. Стаття 53. Зберігання матеріалів справ, розглянутих третейським судом      Стаття 54. Зберігання матеріалів справ, розглянутих третейським судом  
374. Справи, розглянуті постійно діючим третейським судом зберігаються у цьому третейському суді.   -110- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Після ч.1 ст.53 додати частину такого змісту: "Справи, розглянуті постійно діючим третейським судом у спорах між юридичними особами зберігаються у цьому третейському суді протягом 25 років."  
Враховано частково   Справи, розглянуті постійно діючим третейським судом зберігаються у цьому третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення третейського суду.  
375. Справи, розглянуті тимчасовим третейським судом, зберігаються у відповідному компетентному суді, за місцем здійснення третейського розгляду. За домовленістю сторін або Регламентом (Правилами) третейського суду можуть встановлюватись інші умови та порядок зберігання справ, розглянутих третейським судом, а також вирішуватись всі інші питання пов'язані зі зберіганням справ.      Справи, розглянуті третейським судом для вирішення конкретного спору, за якими видані виконавчі документи, зберігаються у компетентному суді, за місцем видачі виконавчого документу. Регламентом третейського суду можуть вирішуватись питання пов'язані з покриттям витрат такого суду на зберігання справ.  
376. Якщо Регламент (Правила) постійно діючого третейського суду не визначає іншого строку, справа, розглянута в постійно діючому третейському суді, зберігається в ньому впродовж п'яти років з дня прийняття рішення по цій справі.       
377. Розділ VІІ. Виконання рішення третейського суду      Розділ VІІ. Виконання рішення третейського суду  
378. Стаття 54. Порядок виконання рішення третейського суду   -111- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Ст.54 виключити.  
Відхилено   Стаття 55. Виконання рішення третейського суду  
379. Рішення третейського суду, яке набрало чинності, має бути виконане сторонами в порядку, у спосіб та у строки, які ним встановлені.   -112- Горбачов В.С.
Ст.54 викласти в такій редакції: "Стаття 54. Виконання рішення третейського суду Рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно у порядку і в строки, встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню."  
Враховано   Рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно в порядку і в строки, встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню. Виконання рішення третейського суду, якщо воно потребує вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі компетентним судом виконавчого документу.  
380. Зацікавлена сторона може протягом одного місяця з дня прийняття рішення третейським судом звернутися до компетентного суду з письмовою заявою про видачу виконавчого документу. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї з сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.   -113- Оніщук М.В.
Порядок видачі виконавчого документу передбачати окремою статтею.  
Враховано   Стаття 56. Порядок видачі виконавчого документу Заява про видачу виконавчого документу може бути подана до компетентного суду, протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї з сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.  
381. При розгляді заяви про видачу виконавчого документу компетентний суд має право витребувати справу з третейського суду чи компетентного суду, в якому зберігається справа, яка має бути направлена третейським судом чи суддею до компетентного суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого документу продовжується до одного місяця.   -114- Горбачов В.С.
Статтю 54, яка викладена у попередніх пропозиціях, доповнити частиною третьою слідуючого змісту: "Рішення третейського суду є виконавчим документом."  
Відхилено   При розгляді заяви про видачу виконавчого документу компетентний суд повинен витребувати справу з постійно діючого третейського суду, в якому зберігається справа, яка має бути направлена до компетентного суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого документу продовжується до одного місяця.  
382. Після розгляду компетентним судом заяви про видачу виконавчого документу, справа підлягає поверненню до третейського суду.      Ухвала про видачу виконавчого документу направляється сторонам протягом 5 днів з дня її прийняття. Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у компетентному суді. Після розгляду компетентним судом заяви про видачу виконавчого документу, справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.  
383. Компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документу, якщо:      Компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документу, якщо:  
384. на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документу рішення третейського суду скасоване компетентним судом;      1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документу рішення третейського суду скасоване компетентним судом;  
385. рішення третейського суду прийнято з порушення вимог цього Закону;      2) справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду згідно закону;  
386. пропущений, встановлений цією статтею, строк для звернення за видачею виконавчого документу, а причини його пропуску не визнані судом поважними;      3) пропущений, встановлений цією статтею, строк для звернення за видачею виконавчого документу, а причини його пропуску не визнані судом поважними;  
387. третейський суд чи третейський суддя не надали на вимогу суду відповідну справу;      4) рішення третейського суду прийнято у спорі, непередбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасоване може бути лише та частина рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 5) третейська угода визнана недійсною компетентним судом; 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення не відповідав вимогам статей 16-19 цього Закону;  
388. рішення третейського суду не відповідає публічному порядку України.   -115- Оніщук М.В.
П.7 ч.6 ст.56 викласти в такій редакції: "7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;  
Враховано   7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;  
389. Сторони мають право протягом п'ятнадцяти днів після винесення компетентним судом ухвали про відмову у видачі виконавчого документу, оскаржити цю ухвалу в апеляційному порядку. Після закінчення строку на апеляційне оскарження і набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого документа, спір між сторонами може бути вирішений компетентним судом в загальному порядку.      8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу компетентного суду відповідну справу. Ухвала компетентного суду про відмову у видачі виконавчого документа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляції ухвала компетентного суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції. Сторони мають право протягом п'ятнадцяти днів після винесення компетентним судом ухвали про відмову у видачі виконавчого документу, оскаржити цю ухвалу в апеляційному порядку. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого документа, спір між сторонами може бути вирішений компетентним судом в загальному порядку.  
390. Стаття 55. Примусове виконання рішення третейського суду      Стаття 57. Примусове виконання рішення третейського суду  
391. Якщо рішення третейського суду, яке набрало чинності, не виконано добровільно, воно підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.   -116- Горбачов В.С.
В ст.55 в першій частині слова "з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом" виключити.  
Враховано   Рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".  
392. Виконавчий документ за рішенням третейського суду, яке набрало чинності, може бути пред'явлений до примусового виконання впродовж одного року з наступного дня після закінчення строку, вказаного в рішенні третейського суду для його виконання, а у випадку, якщо такий строк у рішенні третейського суду не встановлений - протягом одного року з дня наступного за днем набрання чинності рішенням третейського суду.   -117- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
В ч.2 ст.55 слова "протягом одного року" замінити на "протягом трьох місяців".  
Відхилено   Виконавчий документ за рішенням третейського суду може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".  
    -118- Оніщук М.В.
Ч.2 ст.56 викласти в такій редакції: "Виконавчий документ за рішенням третейського суду може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".  
Враховано    
    -119- Горбачов В.С.
Ч.2 ст.55 викласти в такій редакції: "Рішення третейського суду, яке набрало чинності, може бути пред'явлено до примусового виконання впродовж одного року з наступного дня після закінчення строку, вказаного в рішенні третейського суду для його виконання, а у випадку, якщо такий строк у рішенні третейського суду не встановлений, - протягом одного року з дня, наступного за днем набрання чинності рішення третейського суду."  
Відхилено    
393. Розділ VІІІ. Третейське самоврядування   -120- Слабенко С.І.
Бондар В.Н.
Шибко В.Я.
Стретович В.М.
Розділ VІІІ. Третейське самоврядування виключити.  
Відхилено   Розділ VІІІ. Третейське самоврядування  
394. Стаття 56. Самоврядування третейських суддів      Стаття 58. Самоврядування третейських суддів  
395. Для координації діяльності третейських судів, захисту інтересів третейських судів та третейських суддів, та з метою виконання функцій, визначених цим Законом створюються органи третейського самоврядування.      Для представництва та захисту інтересів третейських суддів постійно діючих третейських судів утворюються органи третейського самоврядування.  
396. Вищим органом третейського самоврядування є Всеукраїнський з'їзд (конференція) третейських суддів.   -121- Беспалий Б.Я.
Ст.56, ч.2. Зняти дужки і обрати один термін або "з'їзд", або "конференція".  
Враховано   Вищим органом третейського самоврядування є Всеукраїнський з'їзд третейських суддів.  
397. Для забезпечення та організації поточної діяльності третейських судів в Україні, виконання ними покладених цим Законом завдань Всеукраїнський з'їзд (конференція) третейських суддів утворює (обирає) Третейську Палату України.   -122- Беспалий Б.Я.
Ст.56, ч.3. Текст "утворює (обирає)" замінити словом "обирає".  
Враховано   Всеукраїнський з'їзд третейських суддів обирає Третейську Палату України. Третейська палата є постійно діючим органом третейського самоврядування, який представляє та захищає соціальні та професійні права та інтереси третейських суддів та третейських судів, здійснює методичну і видавничу роботу, аналізує практику правозастосування третейських судів та здійснює інші повноваження, визначені вищим органом третейського самоврядування.  
398. Третейську Палату України очолює Голова (Головний третейський суддя), який обирається вищим органом самоврядування третейських суддів терміном на три роки.   -123- Беспалий Б.Я.
Ст.56, ч.4. Зняти дужки і обрати один термін або "Голова Третейської Палати України" або "Головний третейський суддя" .  
Враховано   Третейську Палату України очолює Голова Третейської Палати України, який обирається вищим органом самоврядування третейських суддів терміном на три роки.  
399. Повноваження та компетенція Третейської Палати України визначаються цим Законом та Положенням про Третейську Палату України, що затверджується Всеукраїнським з'їздом (конференцією) третейських суддів.      Інші повноваження та компетенція Третейської Палати України, умови матеріально-технічного, інформаційного забезпечення її діяльності визначаються Положенням про Третейську Палату України, що затверджується Всеукраїнським з'їздом третейських суддів.  
400. Стаття 57. Повноваження Головного третейського судді      Стаття 59. Повноваження Голови Третейської Палати України  
401. Головний третейський суддя:      Голова Третейської Палати України:  
402. 1) представляє Третейську Палату України у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;   -124- Беспалий Б.Я.
Ст.57, ч.1, п.1. Текст "підприємствами, установами, організаціями, громадянами" замінити текстом "юридичними та фізичними особами".  
Враховано   представляє Третейську Палату України у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;  
403. 2) організовує діяльність Третейської Палати України та Всеукраїнського з'їзду (конференції) третейських суддів;      організовує діяльність Третейської Палати України та Всеукраїнського з'їзду третейських суддів;  
404. 3) має право бути третейським суддею у вирішенні спорів третейським судом;      має право бути третейським суддею у вирішенні спорів третейським судом;  
405. 4) від імені Третейської Палати України підписує рішення про призначення третейських суддів у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону;       
406. 5) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Третейську Палату України.      здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Третейську Палату України.  
407. Розділ ІХ. Прикінцеві положення      Розділ ІХ. Прикінцеві положення  
408. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
409. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:   -125- Оніщук М.В.
Змінити нумерацію та порядок розташування статей Перехідних положень.  
Враховано   ІІ. Третейським судам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести правовстановлюючі документи у відповідність до вимог цього Закону.  
410. 2.1. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 24, ст. 207):      ІІІ. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
411. у пункті 6 частини 1 статті 3 та пункті 2 частини 1 статті 21 слово "арбітражних" замінити на "господарських".      розробити і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність до цього Закону;  
412. 2.2 У Законі України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради, 1998, № 36-37, ст.243):      привести свої рішення у відповідність до цього Закону;  
413. частину першу статті 1 після слів "…рішень судів…" доповнити словами: "третейських судів", далі за текстом.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України всіх нормативних актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття відповідних актів, направлених на реалізацію положень цього Закону.  
414. 2.3. У Цивільному кодексі Української РСР:      ІV. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Цивільному процесуальному кодексі України:  
415. в частині першій статті 6:      1) статтю 25 викласти в такій редакції:  
416. слово "арбітражем" виключити.   -126- Оніщук М.В.
У Цивільному кодексі Української РСР слово "арбітраж" у відповідних відмінках виключити.  
Враховано   "Стаття 25. Підвідомчість цивільних справ третейським судам  
417. 2.4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.1997р. (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 27, ст. 181):   -127- Оніщук М.В.
Положення пункту 2 Прикінцевих положень, що стосуються внесення змін до законів з питань оподаткування, викласти в новій редакції: "2.3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.1997р. (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 27, ст. 181): 2.3.1. Пункт 4.2. статті 4 доповнити підпунктом 4.2.19. наступного змісту: "- суми коштів або вартість майна, одержаних засновником третейського суду в якості третейського збору чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону". 2.3.2. Підпункт 5.2.2. пункту 5.2. статті 5 доповнити абзацем другим наступного змісту: "Суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданого) юридичним особам, в тому числі неприбутковим організаціям, - засновникам постійно діючого третейського суду в якості третейського збору чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону, включаються до складу витрат платників податків в повному обсязі." 2.3.3. Доповнити пункт 7.11. статті 7 новим підпунктом 7.11.14. наступного змісту: "Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, одержаних в якості третейського збору чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно закону." 2.4. У Законі України "Про податок на додану вартість", в редакції Закону України № 168/97-ВР від 03.04.1997р. (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст. 156): Пункт 3.2. статті 3 доповнити підпунктом 3.2.12. наступного змісту: "3.2.12. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону"."  
Враховано   У випадках, передбачених законом або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, спори, що виникають з цивільних правовідносин за згодою сторін можуть вирішуватися третейськими судами (арбітражами), в порядку передбаченому Законом України "Про третейські суди (арбітраж)" та Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж";  
418. 2.4.1. Пункт 7.11.1. статті 7 доповнити абзацем ж) наступного змісту:      2) Положення про третейський суд (додаток №2 до Кодексу) вважати таким, що втратило чинність. 2. У Цивільному кодексі Української РСР слово "арбітраж" у відповідних відмінках виключити. 3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 27, ст. 181, 2001р., №30, ст.143): 1) пункт 4.2. статті 4 доповнити підпунктом 4.2.19. такого змісту: "4.2.19. Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником третейського суду в якості третейського збору чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону"; 2) підпункт 5.2.2. пункту 5.2. статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту: "Суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданого) юридичним особам, в тому числі неприбутковим організаціям, - засновникам постійно діючого третейського суду в якості третейського збору чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону, включаються до складу витрат платників податків в повному обсязі";  
419. "ж) третейськими судами, створеними відповідно до Закону України "Про третейські суди (арбітраж)",      3) доповнити пункт 7.11. статті 7 новим підпунктом 7.11.14. такого змісту: "7.11.14 .Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, одержаних в якості третейського збору чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно закону."  
420. 2.4.2. Після підпункту 7.11.7. доповнити пункт 7.11.1. новим підпунктом 7.11.7.-1 наступного змісту:      4. Пункт 3.2. статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст. 156, №51, ст.305; 1999р., №39, ст.357; 2000р., №4, ст.29, №20, ст.149, №45, ст.377, №46, ст.393; 2002р, №8, ст.63, №29, ст.192; 2003р., №14, ст.103) доповнити підпунктом 3.2.12. такого змісту:  
421. "7.11.7.-1. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених в абзаці "ж" підпункту 7.11.1., отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, внесків засновників та у вигляді пасивних доходів".      "3.2.12. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону".  
422. 2.4.3. В абзаці третьому підпункту 7.11.13. пункту 7.11.1. статті 7 після слів "…з надання благодійної допомоги,…" доповнити словами "здійснення третейського розгляду спорів", далі за текстом.      5. Частину першу статті 1 Закону України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради, 1998, № 36-37, ст.243) після слів "рішень судів" доповнити словами "третейських судів (арбітражів)".  
423. 2.5. У Законі України "Про податок на додану вартість", в редакції Закону України № 168/97-ВР від 03.04.1997р. (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст. 156):       
424. пункт 3.2. статті 3 доповнити підпунктом 3.2.12. наступного змісту:   -128- Оніщук М.В.
У Закон України "Про виконавче провадження" внести такі зміни: 1) пункт 7 частини першої статті 18-1 виключити; 2) пункт 3 частини першої статті 18-1 викласти в такій редакції: "3) накази господарських судів, в тому числі, що видаються на підставі рішення третейських судів (арбітражів)".  
Враховано   6. У статті 18-1 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верхової Ради України, 1999р., №24, ст.207; 2003р., №5, ст46):  
425. "3.2.12. оплата вартості послуг з третейського вирішення спорів, які надаються фізичним та/або юридичним особам третейськими судами (арбітражем), створеними відповідно до Закону України "Про третейські суди (арбітраж)", і в тому числі внески засновників, третейські збір та інше, відповідно до вказаного Закону.      1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "рішення третейського суду (арбітражу)"; 2) пункт 3 викласти в такій редакції: "3) накази господарських судів, в тому числі, що видаються на підставі рішення третейського суду (арбітражу)"; 3) пункт 7 виключити.  
426. 2.6. У Цивільному процесуальному кодексі України:       
427. 2.6.1. Статтю 25 викласти в редакції:       
428. "Стаття 25. Підвідомчість цивільних справ третейським судам       
429. У випадках, передбачених законом або міжнародними договорами, спори, що виникають з цивільних правовідносин можуть вирішуватися третейськими судами (арбітражем), в порядку передбаченому Законом України "Про третейські суди (арбітраж)" та Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж";   -129- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення. Пункт 2.6.1. після тексту "міжнародними договорами," доповнити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
    -130- Оніщук М.В.
Прикінцеві положення доповнити ст.3 наступного змісту: "Третейським судам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести правовстановлюючі документи у відповідність до цього Закону" В зв'язку з цим, статтю 3 вважати статтею 4.  
Враховано    
430. 2.6.2. Положення про третейський суд (Додаток № 2) вважати таким, що втратило чинність.       
431. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:       
432. розробити і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність до цього Закону;       
433. привести свої рішення у відповідність до цього Закону;       
434. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України всіх нормативних актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття відповідних актів, направлених на реалізацію положень цього Закону.