Кількість абзаців - 528 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"   -1- Назву Закону викласти у такій редакції: "Закон України про внесення змін до деяких законів України "  Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до Закону України № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 21, ст.156):      І. Внести зміни до Закону України № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 21, ст.156):  
3. У статті 1:      У статті 1:  
4. у пункті 1.1:      у пункті 1.1:  
5. після слів "платник податку" додати слова: "оподатковувана операція", після слів "платник податку на додану вартість" додати слова: "операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість";   -2- Хомутиннік В.Ю.
Слова "поставка товарів (послуг)" у будь-яких відмінках та комбінаціях замінити за текстом законопроекту на слова "продаж товарів (послуг)" у відповідних відмінках та комбінаціях.  
Немає висновку   після слів "платник податку" додати слова: "оподатковувана операція", після слів "платник податку на додану вартість" додати слова: "операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість";  
6. доповнити пункт 1.2 частинами такого змісту:      Доповнити пункт 1.2 абзацами такого змісту:  
7. "представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.      " - представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;  
8. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність, вважаються окремою особою у межах такої діяльності";   -3- Доповнити пункт 1.2 частиною такого змісту: "1.15. Податковий агент - юридична особа, її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які зобов"язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону".  Враховано   Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність, вважаються окремою особою у межах такої діяльності". Доповнити пункт 1.2 частиною такого змісту: "1.15. Податковий агент - юридична особа, її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які зобов"язані нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати)_ цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону".  
9. викласти пункт 1.4 у такій редакції:   -4- Гіршфельд А.М.
Пункт 1.4. пропонується залишити в попередній редакції.  
Враховано частково   У пункті 1.4 та за текстом цього Закону словосполученння "продаж товарів", "продаж послуг (робіт)" замінити відповідно на словосполучення "поставка товарів", "поставка послуг" у відповідних відмінках та числі, крім випадків, коли термін "продаж товарів (робіт, послуг)" використовується для означення цивільно-правового договору купівлі-продажу.  
10. "1.4. Поставка товарів - будь-яка операція, що передбачає передання права власності на матеріальне майно, у тому числі його продаж, обмін чи дарування, включаючи надання електричної та теплової енергії, газу, води, пару, охолодження або кондиціювання повітря. Поставкою товарів, зокрема, але не виключно, вважається:   -5- У пункті 1.4 та за текстом цього Закону словосполученння "продаж товарів", "продаж послуг (робіт)" замінити відповідно на словосполучення "поставка товарів", "поставка послуг" у відповідних відмінках та числі, крім випадків, коли термін "продаж товарів (робіт, послуг)" використовується для означення цивільно-правового договору купівлі-продажу. Решту правок віднести на додаткове узгодження при прийнятті загального закону.  Враховано    
    -6- Довгий Т.О.
Пункт 1.4 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується викласти в такій редакції: "1.4. Продаж товарів - будь-яка операція, що передбачає передачу права власності на майно за договорами поставки, купівлі-продажу, міни, дарування та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на майно (майнові права), включаючи поставку електричної та теплової енергії, газу, води, пару, охолодження або кондиціювання повітря. Не вважаються продажем товарів: операції з майном у межах договорів комісії (консигнації), доручення, відповідального зберігання, довірчого управління, оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі; операції з повернення платнику податку майна, раніше наданого ним в користування (безоплатне користування, оренду, лізинг тощо); операції з повернення платнику податку майна, що тягнуть за собою корегування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту згідно з пунктом 4.5 статті 4 цього Закону".  
Немає висновку    
    -7- Хомутиннік В.Ю.
Викласти пункт 1.4 у такій редакції: "1.4. Продаж товарів - будь-яка угода, що передбачає перехід права власності на майно, у тому числі його продаж, поставку, міну чи дарування, включаючи надання електричної (в т.ч. реактивної) та теплової енергії, газу, води, пару, охолодження або кондиціювання повітря. Продажем товарів, у тому числі, вважається:"  
Немає висновку    
11. а) передача майна лізингодавцем на баланс лізингоотримувача згідно з договором про фінансовий лізинг або надання майна згідно з будь-яким іншим договором, умови якого передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу;   -8- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 1 Пункт 1.4. З проекту Закону виключити підпункт "а"  
Відхилено    
12. б) передача підрядником (виконавцем) на користь замовника чи за його дорученням - третій особі товарів, виготовлених або зібраних (складених, споруджених) з сировини, матеріалів чи інших предметів замовника, незалежно від того, чи використав підрядник у виготовлені таких товарів сировину або матеріали, що йому належать (операції з давальницькою сировиною);   -9- Хомутиннік В.Ю.
П. 1.4. абз. б) - виключити.  
Враховано    
13. в) передача заставодержателю або третій особі права власності на майно, що перебуває у заставі, у рахунок погашення заборгованості заставодавця;       
14. г) передача права власності на майно однією особою іншій за рішенням органу державної влади або місцевого самоврядування чи відповідно до закону, з урахуванням положень підпункту 5.1.16 статті 5 цього Закону;       
15. д) будь-яка з нижченаведених операцій платника податку з майном:       
16. безоплатна передача майна іншій особі;       
17. обмін майна на корпоративні права іншої особи, крім випадків, визначених підпунктом 3.2.8 статті 3 цього Закону;       
18. передача майна, що попередньо використовувалося платником податку в оподаткованих операціях, у його використання в операціях, звільнених від оподаткування або тих, що не є об'єктами оподаткування;   -10- Хомутиннік В.Ю.
абз. 4 пп. "Д" п. 1.4 - виключити.  
Враховано    
19. передача майна, що використовувалося у господарській діяльності платника податку, у невиробниче використання таким платником податку або його працівниками.   -11- Хомутиннік В.Ю.
абз. 5 п. "Д" п. 1.4 - викласти в наступній редакції: Передача майна, що використовувалося у господарській діяльності платника податку, у невиробниче використання таким платником податку або його працівниками на підставі відповідного внутрішнього наказу такого платника чи угоди.  
Немає висновку    
20. е) не вважаються поставкою товарів: операції з матеріальним майном у межах договорів комісії (консигнації), поруки, відповідального зберігання, довірчого управління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі, за винятком операцій, визначених у підпунктах "а" - "б" цього пункту; операції з повернення платнику податку матеріального майна, раніше наданого ним в оренду (лізинг) чи за іншими цивільно-правовими договорами; операції з дострокового повернення платнику податку майна згідно з договорами, визначеними у підпункті "а" цього пункту, що тягне за собою корегування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту згідно з пунктом 4.5 статті 4 цього Закону";   -12- Добкін М.М.
Пункт 1 законопроекту викласти в наступній редакції: Пункт 1.4 Статті 1 доповнити наступним текстом: "Місцем продажу товарів є: а) місце фактичного знаходження товарів на момент їх продажу (крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цієї статті); б) місце, де товари знаходяться в момент початку їх перевезення або пересилання, - у разі, коли товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою; в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, - у разі, коли товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені. А також інші місця продажу товарів, які визначені у Міжнародних правилах умовах купівлі-продажу товарів Іnсоtеrms. Не є продажем товарів передача товарів на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів спільної (сумісної) діяльності без створення юридичної особи, а також їх повернення з балансу такого платника податку після закінчення спільної (сумісної) діяльності"  
Перенесено на розгляд загального закону   
21. Увести пункт 1.4 (1) такого змісту:       
22. "1.4 (1). Поставка послуг - будь-яка операція, що не є поставкою товарів, включаючи поставку будь-яких послуг, виконання робіт, надання права на користування майном, передачу права власності на об'єкти права інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, на інше нематеріальне майно, чи надання права на користування ними. У тому числі поставкою послуг вважається:   -13- Пункт 1.4. (1) перенести на розгляд загального закону  Враховано    
23. а) відмова від здійснення окремих видів операцій на користь іншої особи або надання обіцянки не конкурувати з іншою особою;   -14- Зубанов В.О.
Стаття 1. Визначення термінів 1.4. Поставка товарів ________ 1.4. (1) поставка послуг - __________ 1) Підпункт а). Відмова від здійснення окремих видів операцій на користь іншої особи або надання обіцянки не конкурувати з іншою особою потребує уточнення з боку практичної сторони здійснення процедури обкладання ПДВ такої відмови або обіцянки.  
Перенесено на розгляд загального закону   
    -15- Довгий Т.О.
Пункт 1.4 (1) статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" викласти в такій редакції: „1.4 (1). Продаж послуг (робіт) - будь-яка операція, що не є продажем товарів (майна, майнових прав), включаючи продаж будь-яких послуг, виконання робіт тощо".  
Перенесено на розгляд загального закону   
    -16- Хомутиннік В.Ю.
П. 1.4. (1) Викласти в наступній редакції: "1.4 (1). Продаж послуг - будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг та виконання робіт, включаючи надання права на користування майном чи нематеріальними активами, передачу права власності чи права користування на об'єкти права інтелектуальної (у тому числі промислової) власності. Продажем послуг зокрема, але не виключно, вважається:"  
Перенесено на розгляд загального закону   
24. б) надання послуг за рішенням органу державної влади або місцевого самоврядування чи відповідно до закону;       
25. в) безоплатне надання послуг іншій особі.   -17- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
З пункту 1.4. (1) підпункт "в) безоплатне надання послуг іншій особі" вилучити.  
Перенесено на розгляд загального закону   
26. У разі коли платник податку, що діє від свого імені, але за дорученням іншої особи, приймає участь у поставці послуг, такий платник податку вважається з метою оподаткування особою, що отримує такі послуги від такої іншої особи та надає такі послуги їх споживачам".   -18- Абзац викласти у такій редакції: "У разі коли платник податку, що діє від свого імені, бере участь у поставці (наданні) послуг за дорученням іншої особи, такий платник податку вважається з метою оподаткування особою, що придбає такі послуги у такої іншої особи та поставляє (надає) їх третій особі";   Перенесено на розгляд загального закону   
27. Увести пункт 1.4 (2) такого змісту:   -19- пункт 1.4 (2) вилучити.  Враховано    
28. "1.4. (2) У разі коли у цьому законі використовуються терміни "надання" або "продаж" товарів (послуг) вони розуміються у значенні поставки товарів або послуг, згідно із цим пунктом".   -20- Довгий Т.О.
Пункт 1.4 (2) статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується виключити з огляду на пропозицію змінити пункти 1.4 та 1.4 (1).  
Враховано частково    
29. У цьому зв'язку слова "продаж товарів (робіт, послуг)" у будь-яких відмінках та комбінаціях замінити за текстом закону на слова "поставка товарів (послуг)" у відповідних відмінках та комбінаціях, крім випадків коли термін "продаж товарів (послуг)" використовується для означення цивільно-правової операції купівлі-продажу;       
30. увести пункти 1.12 - 1.13 такого змісту:   -21- Доповнити статтю 1 пунктами 1.11, 1.12 такого змісту:  Враховано   Доповнити статтю 1 новими пунктами 1.11, 1.12 такого змісту:  
31. "1.12. Касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості проданих товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості придбаних товарів (послуг).   -22- Зубанов В.О.
Викласти п. 1.12 у редакції: "1.12. Спеціальний податковий сертифікат - документ, що надає платникові податку право на отримання експортного відшкодування у порядку, визначеному підпунктом 8.6.3. пункту 8.6. статті 8 Закону."  
Відхилено   "1.11. Касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених йому товарів (послуг).  
32. 1.13. Безмитний магазин - пункт роздрібного продажу товарів (супутніх послуг), який знаходиться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, а також на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, інших зонах митного контролю, визначених митними органами, без справляння мита, цього податку, а також інших податків (зборів), базою оподаткування є вартість таких товарів (супутніх послуг)".   -23- пункт 1.12 викласти у такій редакції: "1.12. Безмитний магазин - пункт роздрібного продажу товарів (супутніх послуг), який знаходиться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні (крім залізничних та пішохідних митних переходів), відкритих для міжнародного сполучення, а також на авіаційному, морському (річковому) транспортниому засобі, який виконує міжнародний рейс, інших зонах митного контролю, визначених митними органами згідно з Митним кодексом України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків (зборів), базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібного продажу окремих видів товарів, у тому числі підакцизних;  Враховано   1.12. Безмитний магазин - пункт роздрібного продажу товарів (супутніх послуг), який знаходиться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні (крім залізничних та пішохідних митних переходів), відкритих для міжнародного сполучення, а також на авіаційному, морському (річковому) транспортниому засобі, який виконує міжнародний рейс, інших зонах митного контролю, визначених митними органами згідно з Митним кодексом України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків (зборів), базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібного продажу окремих видів товарів, у тому числі підакцизних. Пункт 1.11 вважати пунктом 1.13 та викласти у такій редакції: "1.13. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, або іншими законами, що не суперечать законам з питань оподаткування та цьому Закону у частині визначення термінів".  
    -24- Пустовойтенко В.П.
1.1. Доповнити пунктом 1.14 у такій редакції: "Транспортні послуги - послуги з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти, за які стягується плата за перевезення, за користування транспортними засобами та збори за додаткові операції і послуги. пов'язані з перевезенням.  
Відхилено - визначено іншим законодавством   
    -25- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Доповнити статтю 1 новими пунктами з визначеннями термінів "компетенція" та "податкова розписка"  
Визначено в інших статтях   
    -26- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити ст. 1 пунктом 1.12. наступного змісту - Імпорт товарів - ввезення (пересилання) товарів на митну територію України.  
Немає висновку    
    -27- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити ст. 1 пунктом 1.13. наступного змісту - Імпорт послуг (робіт) - отримання резидентом України від нерезидента послуг (робіт) для їх використання або споживання на митній території України.  
Немає висновку    
    -28- Кабінет Міністрів України
Статтю 1 доповнити пунктом такого змісту: "Спеціальний податковий сертифікат - документ, що надає платнику податку право на отримання експортного відшкодування без висновків органу державної податкової служби";  
Відхилено    
    -29- Пункт 1.11 вважати пунктом 1.13 та викласти у такій редакції: "1.13. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, або іншими законами з питань оподаткування, що не суперечать таким законам та цьому Закону у частині визначення термінів".  Враховано    
    -30- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити ст. 1 пунктом 1.14. наступного змісту - Експорт товарів - вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.  
Немає висновку    
    -31- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити ст. 1 пунктом 1.15. наступного змісту - Експорт послуг (робіт) - надання послуг (виконання робіт) резидентом України для їх використання або споживання за межами митної території України.  
Немає висновку    
33. 2. У статті 2:      2. У статті 2:  
34. пункт 2.1 викласти у такій редакції:      пункт 2.1 викласти у такій редакції:  
35. "2.1. будь-яка особа, що за своїм добровільним рішенням зареєстровулася платником податку чи підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку згідно з вимогами цього пункту.   -32- Довгий Т.О.
В пункті 2.1 статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість" слова "поставка товарів (послуг)" пропонується замінити словами "продаж товарів (послуг, робіт)" у відповідних відмінках.  
Немає висновку   "2.1. будь-яка особа, що за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником податку чи підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку згідно з вимогами цього пункту.  
36. Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, якщо загальна компенсації суми поставок товарів (послуг), які оподатковуються за ставкою, встановленою підпунктом 6.6.1 пункту 6.1 статті 6 цього закону, нарахована (сплачена) на користь такої особи, досягає за будь-який період протягом останніх 12 календарних місяців граничної суми у 125 000 гривень (без врахування податку на додану вартість). До цієї граничної суми не включаються суми продажу основних фондів такої особи протягом такого періоду.   -33- У абзаці другому цифру "125 000" замінити цифрою "300 000"; останнє речення виключити.  Враховано   Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, якщо загальна сума компенсації вартості поставок товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або у рахунок погашення її зобов"язань - третім особам, досягає за будь-який період протягом останніх 12 календарних місяців граничної суми у 300 000 гривень (без врахування податку на додану вартість).  
    -34- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
З тексту частини другої пункту 2.1. слова "за ставкою‚ встановленою підпунктом 6.6.1. пункту 6.1. статті 6" замінити словами "за ставками встановленими пунктами 6.1. та 6.2. статті 6"‚ оскільки експортери здійснюють операції з оподаткуванням за ставкою підпункту 6.2.  
Враховано по суті   
37. Якщо господарська діяльність особи та пов'язаних з нею осіб є тотожною або тісно пов'язаною, для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих такій особі та пов'язаним з нею особам.   -35- Абзац третій пункту 2.1 викласти у такій редакції: "Якщо оподатковувані операції особи та пов'язаної з нею особи (осіб) є тотожними повністю або переважно, для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих усім таким особам. Оподатковувані операції вважаються переважно тотожними, якщо сума компенсацій, отриманих за тотожні оподатковувані операції, дорівнює або перевищує 50 відсотків від загальної суми отриманих компенсацій протягом зазначеного 12-місячного періоду";  Враховано   Якщо оподатковувані операції особи та пов'язаної з нею особи (осіб) є тотожними повністю або переважно, для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих усім таким особам. Оподатковувані операції вважаються переважно тотожними, якщо сума компенсацій, отриманих пов"я-заними особами за тотожні оподатковувані операції, дорівнює або перевищує 50 відсотків від загальної суми отриманих ними компенсацій протягом зазначеного 12-місячного періоду.  
    -36- Гіршфельд А.М.
Абзац 3 пункту 2.1 пропонується виключити.  
Відхилено    
    -37- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Абзац 3 пункту 2.1 вилучити або дати чітке визначення термінів "тотожна діяльність"‚ "тісно пов'язана діяльність"‚ а також визначити в якому розумінні вживається термін "пов'язані особи" - згідно визначення особи у пп. 1.1. статті 1 Закону "Про податок на додану вартість" чи у розумінні терміну "пов'язана особа" згідно пп. 1.11 цієї ж статті 1 (тобто за визначенням Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") або в іншому розумінні‚ яке тоді потрібно визначити.  
Враховано по суті   
38. Особа, яка згідно з вимогами цього пункту мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, з метою оподаткування (у тому числі для стягнення податкового боргу) вважається платником податку без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту.   -38- Гіршфельд А.М.
Пропонується викласти останній абзац пункту 2.1 у наступній редакції: "Якщо особа, які згідно з вимогами цього пункту мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, не вказувала наявність ПДВ у складі власних робіт, товарів або послуг та не виписувала податкові накладні, з метою оподаткування (тому числі для стягнення податкового боргу) проводиться розрахунок її податкових зобов'язань, як би вона була платником податку з того моменту, який вимагається цим Законом. Виписати податкові накладні за період, в якому реєстрація була потрібна, але не здійснялася, така особа не має право, але має право власними силами запровадити дії, спрямовані на підтвердження податкового кредиту згідно з вимогами пункту 7.2.6."  
Враховано частково   Особа, яка згідно з вимогами цього пункту мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, несе обов"язки з нарахування та сплати цього податку, а також відповідальність за таку несплату на рівні особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту.  
39. 2.2. будь-яка особа, яка імпортує товари на митну територію України, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які імпортують товари (предмети) у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством;   -39- пункт 2.2 викласти у такій редакції: "2.2. будь-яка особа, яка імпортує (ввозить, пересилає) товари на митну територію України, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять товари (предмети) у спроводжувальному багажу у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством (крім імпорту транспортних засобів чи запасних частин до них).  Враховано   2.2. будь-яка особа, яка імпортує (ввозить, пересилає)_товари та супутні ним послуги на митну територію України, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством (крім ввезення транспортних засобів чи запасних частин до них такими фізичними особами);  
    -40- Хомутиннік В.Ю.
П. 2.2. - виключити з законопроекту, залишити чинну редакцію закону.  
Відхилено    
40. 2.3. будь-яка особа, що є нерезидентом, та надає послуги (виконує роботи) з місцем їх надання на митній території України.   -41- викласти пункти 2.3 - 2.5 у такій редакції: "2.3 уповноважений державний орган, який здійснює продаж конфіскованого, арештованого або безхазяйного майна, безпосередньо покупцю або за посередництвом іншої особи у встановленому законодавством порядку"; 2.4 особи, уповноважені Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту (від їх основної діяльності) та підприємствами зв'язку, що знаходяться в підпорядкуванні платника податку. Кабінет Мінстрів України установлює правила застосування цього пункту; 2..5. будь-яка особа, що є нерезидентом, та надає послуги (виконує роботи) з місцем їх надання на митній території України".  Враховано   2.3 уповноважений державний орган, який здійснює продаж конфіскованого, арештованого або безхазяйного майна покупцю безпосередньо або за посередництвом іншої особи у встановленому законодавством порядку; 2.4 особи, уповноважені Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту від їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що знаходяться в підпорядкуванні платника податку. Кабінет Мінстрів України установлює правила застосування цього пункту; 2.5. будь-яка особа, що є нерезидентом та підпадає під визначення пункту 2.1 цієї статті, яка надає послуги (виконує роботи) з місцем їх надання на митній території України;  
    -42- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Пункти 2.2. та 2.3. після слів "будь-яка особа" доповнити словами: "яка підпадає під дію пункту 2.1. цієї статті".  
Враховано частково    
    -43- Хомутиннік В.Ю.
П. 2.3. - виключити з законопроекту, залишити чинну редакцію.  
Немає висновку    
    -44- Гіршфельд А.М.
Пункт 2.3. пропонується викласти у наступній редакції: "будь-яка юридична особа, що є нерезидентом, яка надає послуги (виконує роботи) через постійне представництво в Україні з місцем їх надання на митний території України".  
Враховано по суті   
41. 2.4. Платниками податку також є:   -45- пункт 2.4 викласти у такій редакції: "2.6.податкові агенти".  Враховано   2.6 податковий агент.  
42. уповноважені державні органи, які здійснюють продаж конфіскованого або безхазяйного майна безпосередньо покупцю або на умовах комісії через комісіонера або на інших умовах у встановленому законодавством порядку;   -46- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Включити до абзацу першого пункту 2.4. органи приватизації та доповнити цей абзац після слів "у встановленому законом порядку" словами "за виключенням органів державної виконавчої служби‚ які проводять вилучення і реалізацію майна боржника за виконавчими документами‚ які передбачають примусове стягнення майна‚ яке не є конфіскацією".  
Враховано по суті   
43. особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок надання послуг підприємствами залізничного транспорту (від їх основної діяльності);       
44. особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок надання послуг підприємствами зв'язку, що знаходяться в підпорядкуванні такої особи.   -47- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Доповнити статтю 2 діючого Закону новим пунктом 2.7. в такій редакції: "2.7. Дія цієї статті не поширюється на осіб‚ які сплачують податки за спрощеними системами оподаткування‚ передбаченими чинним законодавством України‚ якщо обрані такими особами спрощені системи оподаткування не передбачають сплату податку на додану вартість або замінюють сплату цього податку сплатою інших податків чи обов'язкових платежів. Такі особи не є платниками податку у відповідності з цим законом".  
Враховано в інших нормах цього закону   
45. Зазначені у цьому підпункті особи зобов'язані зареєструватися платниками податку, незалежно від того, чи відповідають вони вимогам пункту 2.1 цієї статті або ні".   -48- Абзац викласти у такій редакції: "Особи, зазначені у пунктах 2.3, 2.6 цієї статті, зобов'язані зареєструватися платниками податку, незалежно від того, чи відповідають вони вимогам пункту 2.1 цієї статті або ні";  Враховано   Особи, зазначені у пунктах 2.3, 2.6 цієї статті, зобов'язані зареєструватися платниками податку, незалежно від того, чи відповідають вони вимогам пункту 2.1 цієї статті або ні.  
46. 3. У статті 3:      3. У статті 3:  
47. пункт 3.1. викласти у такій редакції:      пункт 3.1. викласти у такій редакції:  
48. "3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:      "3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:  
49. 3.1.1 поставки товарів (послуг), якщо місце їх надання знаходиться на митній території України;   -49- Гіршфельд А.М.
Пропонується викласти пункт 3.1.1 в наступній редакції: "Поставки товарів (робіт, послуг), якщо місце їх надання знаходиться на митній території України (крім експорту, які регулюються нормами пункту 3.1.3.,та імпорту, які регулюються нормами пункту 3.1.2.)"  
Відхилено - експортні поставки теж оподатковуються, але за ставкою "0" відсотків.  3.1.1 поставки товарів (послуг), якщо місце такої поставки знаходиться на митній території України;  
    -50- Довгий Т.О.
В підпункті 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується замінити слова "поставки товарів (послуг)" словами "продажу товарів (послуг, робіт).  
Немає висновку    
50. 3.1.2 імпорту товарів, включаючи їх ввезення (пересилання) з території безмитних магазинів та митних ліцензійних складів на митну територію України, а також операції з імпорту майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, за винятком товарів, які ввозяться на митну територію України під митними режимами тимчасового ввезення із зобов'язанням щодо їх зворотного вивезення, транзиту або на територію безмитних магазинів та митних ліцензійних складів, визначених такими згідно із законом;   -51- Викласти підпункт 3.1.2 у такій редакції: "3.1.2 імпорту товарів (супутніх таким товарам послуг). З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється: поставка товарів з-за меж митного кордону України на таку митну територію за договорами оренди (лізингу), застави та інших договорів, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери; поставка товарів з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного використання (споживання); поставка готової продукції на митну територію України для її вільного використання (споживання), виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів";  Враховано   3.1.2 імпорту товарів (супутніх таким товарам послуг). З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється: поставка товарів з-за меж митного кордону України на митну територію за договорами оренди (лізингу), застави та інших договорів, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери (крім давальницької сировини, яка надається виконавцю - резиденту у спосіб та за процедурою, визначеною законом з такого питання); поставка товарів з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного використання (споживання); поставка готової продукції на митну територію України для її вільного використання (споживання), виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів.  
    -52- Гіршфельд А.М.
Пункт 3.1.2. пропонується залишити в попередній редакції.  
Відхилено    
    -53- Кабінет Міністрів України
У підпункті 3.1.3 після слів "експорту" доповнити словами " (вивезення чи пересилання за межі митної території України)";  
Враховано по суті   
    -54- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3.1.2. викласти в наступній редакції 3.1.2 імпорту послуг (робіт), а також товарів, включаючи їх ввезення (пересилання) з території безмитних магазинів та митних ліцензійних складів на митну територію України, а також операції з імпорту майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, за винятком товарів, які ввозяться на митну територію України під митними режимами тимчасового ввезення із зобов'язанням щодо їх зворотного вивезення, транзиту або на територію безмитних магазинів та митних ліцензійних складів, визначених такими згідно із законом;  
Відхилено    
    -55- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У підпункті 3.1.2. слова "імпорту за договорами оренди (лізингу)‚ застави…" замінити словами "ввезення на митну територію України за договорами оренди (лізингу)‚ застави…"‚ оскільки за чинним законодавством при імпорті передбачається перехід права власності.  
Враховано за змістом   
51. 3.1.3 експорту товарів та супутніх таким товарам послуг";   -56- Підпункт 3.1.3 викласти у такій редакції: "3.1.3 експорту товарів (супутніх таким товарам послуг), вартість яких включається до митної вартості таких товарів згідно з нормами митного законодавства. З метою оподаткування до експорту також прирівнюється: поставка товарів за межі митного кордону України за договорами оренди (лізингу), застави та інших договорів, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери; поставка товарів з митної території України на територію митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів. З метою оподаткування не вважається експортом та не оподатковується цим податком за будь-якою ставкою: поставка товарів за межі митного кордону України з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів, а також поставка товарів з одного митного (ліцензійного) складу чи безмитного магазину, на територію іншого митного (ліцензійного) складу або безмитного магазину, якщо такі митні (ліцезійні) склади чи безмитні магазини розташовані на митній території України";  Враховано   3.1.3 експорту товарів (супутніх таким товарам послуг), вартість яких включається до митної вартості таких товарів згідно з нормами митного законодавства. З метою оподаткування до експорту також прирівнюється: поставка товарів за межі митного кордону України за договорами фінансової оренди (лізингу), застави та інших договорів, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери; поставка товарів з митної території України на територію митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів. З метою оподаткування не вважається експортом та не оподатковується цим податком за будь-якою ставкою: поставка товарів за межі митного кордону України з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів, а також поставка товарів з одного митного (ліцензійного) складу чи безмитного магазину, на територію іншого митного (ліцензійного) складу або безмитного магазину, якщо такі митні (ліцезійні) склади чи безмитні магазини розташовані на митній території України.  
    -57- Гіршфельд А.М.
Пропонується залишити пункт 3.1.3. у попередній редакції.  
Відхилено    
52. у абзаці першому підпункту 3.2.1 пункту 3.2:      у абзаці першому підпункту 3.2.1 пункту 3.2:  
53. після слова "деривативи" додати слова "корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах";   -58- Горбаль В.М.
У абзаці першому підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Закону вилучити слова "за кошти",  
Відхилено - не стосується цих змін  після слова "деривативи" додати слова "корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери формах";  
54. слова: "обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери" замінити словами: "обміну цінних паперів, корпоративних прав на інші цінні папери, корпоративні права";   -59- правку викласти у такій редакції: "слова: "обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери" замінити словами: "обміну цінних паперів, корпоративних прав на інші цінні папери, корпоративні права";  Враховано   слова: "обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери" замінити словами: "обміну цінних паперів, корпоративних прав на інші цінні папери, корпоративні права";  
55. підпункт 3.2.2 пункту 3.2 викласти у такій редакції:   -60- Мельничук В.В.
Коновалюк В.І.
Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Задорожній О.В.
Гаврилюк В.В.
Гуров В.М.
Сятиня М.Л.
Поліщук К.А.
Климпуш О.Д.
Іванов С.А.
В статті 3 в пункті 3.2. необхідно передбачити, що не підлягають оподаткуванню операції з поставки товарів, робіт, послуг, нематеріальних активів, що використовуються у процесі здійснення капітальних вкладень, а також придбання та створення основних засобів та об'єктів інтелектуальної власності.  
Відхилено - призводить до руйнації змісту цього податку  підпункт 3.2.2 пункту 3.2 викласти у такій редакції:  
56. "3.2.2. надання орендодавцем (лізингодавцем) майна у користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної оренди (лізингу) або оренди землі, якщо місце такого надання знаходиться на митній території України, та повернення такого майна орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору;   -61- Підпункт викласти у такій редакції: "3.2.2 передача майна у схов (відповідальне зберігання), в оренду (лізинг), за винятком фінансового лізингу, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України; повернення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику, майна, попередньо переданого в оренду (лізинг), крім фінансового лізингу, орендодавцю (лізингодавцю)";  Враховано   3.2.2 передача майна у схов (відповідальне зберігання), в оренду (лізинг), за винятком фінансового лізингу, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України; повернення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику, майна, попередньо переданого в оренду (лізинг), крім фінансового лізингу, орендодавцю (лізингодавцю)";  
    -62- Оніщук М.В.
Пропонується у п.3 проекту Закону доповнити запропоновану редакцію підпункту 3.2.2 п.3.2 ст.3 Закону‚ яка визначає операції‚ що не є об'єктом оподаткування ПДВ‚ новим абзацом наступного змісту: "сплатити частини лізингового платежу‚ що надається нерезиденту у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу згідно з договором‚ ввезеного на митну територію України".  
Враховано по суті в інших пунктах   
    -63- Довгий Т.О.
В частині першій підпункту 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується слова "оперативної оренди (лізингу) замінити словами "оренди (лізингу)"  
Немає висновку    
57. сплати процентів або комісій у складі орендних (лізингових) платежів, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без врахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу згідно із договором), місце надання якого знаходиться на митній території України;   -64- Горбаль В.М.
Абз. 2 п. 3.2.2. викласти в наступній редакції: "Сплати орендних (лізингових) платежів за умовами договору фінансового лізингу, якщо місце надання або розташування (державної реєстрації) об'єкту такого договору знаходиться на митній території України";  
Враховано за змістом  сплати процентів або комісій у складі орендних (лізингових) платежів, нарахованих на вартість об'єкту фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу згідно із договором), місце надання або державної реєстрації такого майна якого знаходиться на митній території України;  
58. надання на митній території України майна в заставу позикодавцю (кредитору) згідно з договором позики та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;   -65- Горбаль В.М.
Абз. 3 п. 3.2.2. викласти в наступній редакції: "надання на митній території України майна в заставу заставодержателю (кредитору) та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору застави";  
Враховано   передача майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору, іпотекодавцю) чи у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України;  
59. надання кредитором об'єкту іпотечного кредиту, розташованого на митній території України, у власність або використання позичальника, а також погашення боржником основної суми та процентів згідно з умовами такого іпотечного кредиту";   -66- Частину викласти у такій редакції: "повернення позичальнику або іпотекодавцю майна, попередньо переданого платнику податку у заставу чи іпотеку, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України";  Враховано   повернення позичальнику або іпотекодавцю майна, попередньо переданого платнику податку у заставу чи іпотеку, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України; у пункті 3.2.4: після слів "грошових винагород" додати слова "крім їх виплати у будь-яких формах, відмінних від грошової";  
    -67- у пункті 3.2.4: після слів "грошових винагород" додати слова "крім їх виплати у бкдь-яких формах, відмінних від грошової";  Враховано    
    -68- Довгий Т.О.
В частині четвертій підпункту 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується замінити слово "використання" словом "користування".  
Немає висновку    
60. підпункт 3.2.5 доповнити словами такого змісту:   -69- Гавриш С.Б.
Залишити підпункт 3.2.5. у редакції чинного закону.  
Відхилено   підпункт 3.2.5 доповнити абзацом такого змісту:  
    -70- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Доповнити перелік операцій у підпункті 3.2.5 операціями з отримання пені‚ штрафів‚ компе6нсації немайнової (побічної) шкоди за рішенням суду‚ судових витрат‚ повернення державного мита.  
Відхилено - не стосується цього пункту   
61. "надання або отримання технічної допомоги у вигляді коштів";   -71- Частнину вкласти у такій редакції: "імпорт (увезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної допомоги чи благодійної (гуманітарної) допомоги, ящ згідно з нормами міжнародних договорів, згода на укладення яких була надана Верховною Радою України, така допомога не підлягає оподаткуванню цим податком";  Враховано   "імпорт (увезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної допомоги чи благодійної (гуманітарної) допомоги, ящ згідно з нормами міжнародних договорів, згода на укладення яких була надана Верховною Радою України, така допомога не підлягає оподаткуванню цим податком";  
    -72- Матвієнко П.В.
З метою усунення подвійного тлумачення деяких термінів пропоную чітко визначитись щодо: - "надання або отримання технічної допомоги у вигляді коштів"  
Немає висновку    
62. у підпункті 3.2.7 пункту 3.2 слова "на ринку цінних паперів України, а також деривативами на фондових, валютних і товарних біржах, створених у порядку, передбаченому відповідними законами;" виключити;   -73- У підпункті 3.2.7 пункту 3.2 слова "на ринку цінних паперів України, а також деривативами на фондових, валютних і товарних біржах, створених у порядку, передбаченому відповідними законами" замінити словами: "та валютними цінностями, включаючи виплати будь-яких зборів фондовим чи валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам у зв"язку з торгівлею валютними цінностями чи цінними паперами";  Враховано   У підпункті 3.2.7 пункту 3.2 слова "на ринку цінних паперів України, а також деривативами на фондових, валютних і товарних біржах, створених у порядку, передбаченому відповідними законами" замінити словами: "та валютними цінностями, включаючи будь-які виплати (у тому числі комісійні) фондовим чи валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею валютними цінностями чи цінними паперами";  
63. у підпункті 3.2.8 пункту 3.2:   -74- Пустовойтенко В.П.
П.п.3.2.8. пункту 3.2. "Не є об'єктом оподаткування операції …" статті 3 залишити у діючій редакції.  
Відхилено    
64. у частині першій слова "в тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні" замінити словами " (крім підакцизних товарів), у тому числі при їх вивезенні";   -75- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Доповнити частину першу підпункту 3.2.8. після слів "основних фондів" словами "майна‚ майнових та немайнових прав‚ нематеріальних активів‚ робіт‚ послуг" оскільки все це може вноситися до статутного фонду згідно Закону України "Про господарські товариства".  
Перенесено на розляд загального закону  у частині першій слова "в тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні" замінити словами " (крім підакцизних товарів), у тому числі при їх вивезенні";  
    -76- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
В частині третій підпункту 3.2.8. останнє речення щодо обов'язкового правонаступництва вилучити‚ оскільки при реорганізації або санації юридичної особи‚ яка передбачає його поділ далеко не завжди є повне правонаступництво всіх виділених осіб.  
Перенесено на розляд загального закону   
65. частину четверту виключити;   -77- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Частину четверту підпункту 3.2.8. пропонується не вилучати з тексту проекту‚ оскільки оподаткування повернення внесків до статутного фонду при виході зі складу засновників може унеможливити розрахунки між учасниками товариства‚ буде вести до заниження вартості‚ майна‚ що повертається та інших намагань обійти це положення.  
Викладено в іншій редакції   
    -78- Хомутиннік В.Ю.
Частину четверту п. 3.2.8. залишити в чинній редакції Закону.  
Перенесено на розляд загального закону   
    -79- Гіршфельд А.М.
У пункті 3.2.8. частину четверту пропонується залишити.  
Перенесено на розляд загального закону   
    -80- Зубанов В.О.
Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування 1) Виключення частини 4 п.3.2.8. п.3.2. (Не є об'єктом оподаткування операції з…) це дуже велика помилка, бо введення процедури нарахування ПДВ на суму основних фондів, внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи, або при ліквідації такої юридичної особи, буде гальмувати вільне переміщення тимчасово не зайняти основних фондів підприємств у ті напрямки бізнесу, де у наступний момент часу є найбільша віддача.  
Перенесено на розляд загального закону   
66. у частині п'ятій після слів "такої спільної діяльності," додати слова: "а також їх повернення з балансу такого платника податку після закінчення здійснення такої спільної (сумісної) діяльності, з метою оподаткування";   -81- Пропозицію вилучити  Враховано    
    -82- Семенюк В.П.
П.П. 3.2.9 після слів "або комунальної власності," доповнити словами такого змісту: "а також при передачі об'єктів соціальної сфери з балансу недержавних сільськогосподарських підприємств в комунальну власність, що здійснюється за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить такий платник податку та така юридична особа".  
Діюча редакція поглинає цю пропозицію   
    -83- Хомутиннік В.Ю.
В частині п'ятій п.3.2.8. слова "вважається продажем таких товарів (робіт, послуг)" замінити словами: "а також їх повернення з балансу такого платника податку після закінчення здійснення такої спільної (сумісної) діяльності, не є продажем з метою оподаткування";  
Немає висновку    
    -84- Добкін М.М.
Пункт 3 законопроекту доповнити наступним абзацом: пункт 3.2.9 викласти в наступній редакції: "3.2.9 операції по безоплатній передачі майна де суб'єктами передачі такого майна є виключно державні та комунальні підприємства, установи та організації"  
Діюча редакція поглинає цю пропозицію   
67. підпункт 3.2.10 виключити у зв'язку з відповідним доповненням підпункту 5.1.3 статті 5;   -85- Підункт 3.2.10 виключити, у цьому зв'язку підпункт 3.2.11 вважати підпунктом 3.2.10"  Враховано   Підункт 3.2.10 виключити, у цьому зв'язку підпункт 3.2.11 вважати підпунктом 3.2.10.  
    -86- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Доповнити пункт 3.2. діючого Закону новим підпунктом 3.2.12 в такій редакції: "діяльності осіб‚ які сплачують податки за спрощеними системами оподаткування‚ передбаченими чинним законодавством України‚ якщо обрані такими особами спрощені системи оподаткування не передбачають сплату податку на додану вартість або замінюють сплату цього податку сплатою інших податків чи обов'язкових платежів".  
Враховано частково у перехідних положеннях   
    -87- Бойко В.О.
Доповнити п. 3.2 підпунктом такого змісту: "3.2.12 надання населенню послуг з енерго, тепло, водопостачання і водовідведення, доставки води до населених пунктів водопроводним та іншими видами транспорту, продаж обладнання та матеріалів в межах водопостачальних рідприжмств, у тому числі, водоочищення та водопідготовки, необхідних для забезпечення населення водою".  
Немає висновку    
68. 4. У статті 4:   -88- Добкін М.М.
Пункт 4 законопроекту викласти в наступній редакції: Пункти 1,3,4 Статті 4 викласти в наступній редакції: 4.1. База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податку. 4.3. Для товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є митна вартість товарів, зазначена у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань. Для робіт (послуг), які виконуються (надаються) нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг). Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань. 4.4. Для готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, у разі її продажу на митній території України базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість такої. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань. При цьому податок сплачується до бюджету покупцем у порядку, передбаченому для оподаткування товарів, що імпортуються, а відповідальність за сплату податку покупцем такої продукції несе вітчизняний її переробник.  
Враховано частково   4. У статті 4: Перше речення пункту 4.1 доповнити словами такого змісту: " а також суми процентів, сплачених (нарахованих) за договорами товарного кредиту (позики) у частині, що перевищує подвійний розмір облікової ставки Національного банку України, встановленої на дату такої сплати (нарахування), у розрахунку за строк користування таким кредитом (позикою)".  
    -89- Перше речення пункту 4.1 доповнити словами такого змісту: " а також суми процентів, сплачених (нарахованих) за договорами товарного кредиту (позики) у частині, що перевищує подвійний розмір облікової ставки Національного банку України, встановленої на дату такої сплати (нарахування) у розрахунку за строк користування таким кредитом (позикою)".  Враховано    
69. друге речення пункту 4.1 доповнити словами такого змісту:   -90- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 4 Пункт 4.1. виключити слова "а також бу дь-яка бюджетна субсидія або дотація, що надається продавцю або покупцю товарів (робіт, послуг) у зв'язку з регулюванням цін на такі товари (роботи, послуги)".  
Відхилено    
70. "у тому числі вартість пакування, навантаження, перевантаження, транспо-ртування, страхування, інших подібних послуг та комісій, які включаються до ціни товарів (послуг) їх постачальником, а також будь-яка бюджетна субсидія або дотація, що надається у зв'язку з регулюванням цін на такі товари (послуги). Якщо така субсидія (дотація) надається постачальнику таких товарів (пос луг), то базою оподаткування є продажна вартість такого товару (послуги). Якщо така субсидія (дотація) надається постачальнику таких товарів (послуг), то базою оподаткування є продажна вартість такого товару (послуги). Якщо така субсидія надається покупцю товарів (послуг), то такий покупець не має права включати до складу податкового кредиту суму податку, сплаченого ним при придбанні таких товарів (послуг) або їх частини, пропорційній коштам такої субсидії (дотації) до загальної вартості товару (послуги)".   -91- Друге речення пункту 4.1 віднести на на розгляд загального закону  Враховано    
71. пункт 4.2 доповнити словами такого змісту: "а при неможливості визначити такі звичайні ціни, - за цінами придбання таких товарів (з урахуванням правил обліку товарних запасів, визначених законом з питань оподаткування прибутку підприємств), або за фактичними витратами на їх виготовлення (спорудження)";   -92- Доповнення виключити.  Враховано    
    -93- Зубанов В.О.
Стаття 4. База оподаткування 1) Стосовно змін до п.4.2. - якщо розглядати цей закон відокремлено від інших, то це добре доповнення, бо воно дає право при неможливості визначити звичайну ціну, користуватися цінами придбання або фактичними витратами на виготовлення цієї продукції. Але якщо признати що саме поняття "звичайної ціни" у нас не відрегульоване, то краще взагалі про це не писати або дати поняття "звичайної ціни" виходячи із середньозваженої ціни за певний період (квартал, півріччя або рік).  
Враховано по суті   
    -94- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У пункті 4.2. або в окремій частині статті 4 треба дати визначення терміну звичайні ціни принципи їх розрахунку.  
Враховано по суті   
    -95- Гуров В.М.
Стаття 4. База оподаткування Пункт 4.2 Вважаємо за доцільне зберегти редакцію діючого Закону.  
Враховано    
    -96- Гіршфельд А.М.
Пропонується пункт 4.2. викласти наступним чином: "а при неможливості визначити звичайні ціни, або не нижче за ціну придбання покупцем, або за фактичними затратами на їх виготовлення (спорудження) або за експертною оцінкою, що повинна бути здійснена особами, які мають необхідний дозвіл (ліцензію) на таку оцінку".  
Враховано по суті (див. визначення звичайної ціни)   
72. у першому реченні пункту 4.3 слова "до пункту перетину митного кордону" замінити словами "до пункту першого призначення", доповнити частину першу реченням такого змісту: "Пунктом першого призначення вважається місце, визначене у вантажній митній декларації або договорі, на підставі якого товари імпортуються в Україну. У разі коли таке не визначене, пунктом першого призначення вважається місце першого вручення вантажу імпортеру на митній території України";   -97- У пункті 4.3: у першому реченні абзацу першого слова "до пункту перетину митного кордону" замінити словами "до пункту першого призначення на митній території України". У другому реченні абзацу першого слова "на момент виникнення податкових зобов"язань" замінити словами: "на банківський день, попередній дню, в якому товар (товарна партія) уперше підпає під режим митного контролю відвповідно до митного законодавства. У такому ж порядку встановлюється валютний (обмінний) курс для нарахування інших податків (зборів), базою оподаткування яких є митна вартість таких товарів Доповнити перший абзац реченням такого змісту: "Пунктом першого призначення на митній території Украни вважається місце вручення товару імпортеру або перевізнику (експедитору) - резиденту, відповідно до базису поставки, визначеного у зовнішньоекономічному договорі, або місце, визначене у вантажній митній декларації. Якщо такою декларацією або договором пункт першого призначення не визначений, то з метою оподаткування пунктом першого призначення вважається місце першого фактичного вручення вантажу імпортеру на митній території України;  Враховано   У пункті 4.3: у першому реченні абзацу першого слова "до пункту перетину митного кордону" замінити словами "до пункту першого призначення на митній території України". У другому реченні абзацу першого слова "на момент виникнення податкових зобов"язань" замінити словами: "на банківський день, попередній дню, в якому товар (товарна партія) уперше підпає під режим митного контролю відвповідно до митного законодавства. У такому ж порядку встановлюється валютний (обмінний) курс для нарахування інших податків (зборів), базою оподаткування яких є митна вартість таких товарів". Доповнити перший абзац реченням такого змісту: "Пунктом першого призначення на митній території Украни вважається місце вручення товару імпортеру або перевізнику (експедитору) - резиденту, відповідно до базису поставки, визначеного у зовнішньоекономічному договорі, або місце, визначене у вантажній митній декларації. Якщо такою декларацією або договором пункт першого призначення не визначений, то з метою оподаткування пунктом першого призначення вважається місце першого фактичного вручення вантажу імпортеру на митній території України;  
    -98- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 4.3. Залишити в редакції діючого Закону "Про податок на додану вартість".  
Відхилено    
    -99- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4.3. залишити в редакції чинного Закону.  
Немає висновку    
    -100- Пустовойтенко В.П.
Пункт 4.3. статті 4 доповнити абзацом такого змісту: Для товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України платниками податку на умовах фінансової оренди (лізингу), базою оподаткування є сума першочергового платежу (попередньої оплати), яка вноситься орендодавцю (лізингодавцю) орендарем (лізингоотримувачем) при передачі об'єкту фінансової оренди.  
Відхилено - створює очевидний шлях для ухилення від оподаткування   
73. пункт 4.4 викласти у такій редакції:   -101- Гіршфельд А.М.
У пункті 4.4. пропонується виправити термінологічну незрозумілість. Закон не визначає терміну "податкова розписка". Тому фразу "без права виписки податкової розписки" пропонується виключити зі змін  
Враховано   Пункт 4.4 викласти у такій редакції:  
    -102- Довгий Т.О.
В пункті 4.4 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість": - у частині першій пропонується замінити слово "поставки" словом "продаж" у відповідному відмінку. - частину другу пропонується викласти у такій редакції: "При цьому податок сплачується до бюджету у порядку, передбаченому для оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, без права виписки податкової розписки, а платником податку є замовник-нерезидент або його постійне представництво, розташоване на території України, або, за дорученням такого замовника-нерезидента чи його представництва, - виконавець-резидент, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
Немає висновку    
74. "4.4. Для готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, у разі її поставки на митній території України базою оподаткування є вартість такої готової продукції, визначена умовами зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з її покупцем, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків та зборів (за винятком податку на додану вартість), які включаються до ціни аналогічної продукції при її ввезенні (пересиланні) на митну території України. Визначена вартість перераховується в гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань. При цьому податок сплачується до бюджету у порядку, передбаченому для оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, без права виписки податкової розписки, а платником податку є постійне представництво замовника-нерезидента або за дорученням такого замовника-нерезидента або його представництва, - виконавець-резидент.   -103- Зміни до пункту 4.4. віднести до розгляду загального закону.  Враховано    
75. пункт 4.5 викласти у такій редакції: 4.5. У разі коли після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, що їх надала, сума податкових зобов'язань та податкового кредиту продавця та покупця підлягають відповідному перерахуванню. а). Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - продавця, то: продавець відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку; покупець відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, коли він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення корегування, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (робіт, послуг). б). Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації платнику податку - продавцю, то: продавець відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку; покупець відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (робіт, послуг). в). Норми цього пункту не поширюються на випадки, коли продавець товарів (робіт, послуг) не є платником податку на додану вартість станом на кінець податкового періоду, в якому був зроблений такий перерахунок. Зменшення суми податкових зобов"язань платника податку-продавця при зміні компенсації вартості товарів, наданих особам, що не були платниками цього податку на момент такого продажу, дозволяється лише при: поверненні раніше проданих товарів у власність продавцю з наданням покупцю грошової компенсації їх вартості; при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів; у зв'язку з проведенням процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок продажу товарів (робіт, послуг) у товарний кредит (розстрочку). г). Правила, визначені підпунктами "а" - "б" цього пункту, застосовуються також при збільшенні суми валових витрат або валового доходу платника цього податку внаслідок проведення процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості відповідно до положень статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" чи визнанням боргу покупця безнадійним за іншими причинами.   -104- Пункт 4.5. викласти у такій редакції: "4.5. У разі коли після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, що їх надала, а також при проведенні процедур урегулювання сумнівної, базнадійної заборгованості згідно зі статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", сума податкових зобов'язань та податкового кредиту продавця та покупця підлягають відповідному перерахуванню. 4.5.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - продавця, то: а) продавець відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку; б) покупець відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, коли він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення корегування, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (робіт, послуг). 4.5.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації платнику податку - продавцю, то: а) продавець відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку; б) покупець відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (робіт, послуг). 4.5.3. Норми цього пункту не поширюються на випадки, коли продавець товарів (робіт, послуг) не є платником податку на додану вартість станом на кінець податкового періоду, в якому був зроблений такий перерахунок. 4.5.4. Зменшення суми податкових зобов"язань платника податку-продавця при зміні компенсації вартості товарів, наданих особам, що не були платниками цього податку на момент такого продажу, дозволяється лише при: а) поверненні раніше проданих товарів у власність продавцю з наданням покупцю грошової компенсації їх вартості; б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів; в) у зв'язку з проведенням процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок продажу товарів (робіт, послуг) у товарний кредит (розстрочення)";  Враховано   пункт 4.5 викласти у такій редакції: 4.5. У разі коли після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, що їх надала, а також при проведенні процедур урегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості згідно зі статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", сума податкових зобов'язань та податкового кредиту продавця та покупця підлягають відповідному перерахуванню. 4.5.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - продавця, то: а) продавець відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку; б) покупець відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, коли він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення корегування, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (робіт, послуг). 4.5.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації платнику податку - продавцю, то: а) продавець відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку; б) покупець відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (робіт, послуг). 4.5.3. Норми цього пункту не поширюються на випадки, коли продавець товарів (робіт, послуг) не є платником податку на додану вартість станом на кінець податкового періоду, в якому був зроблений такий перерахунок. 4.5.4. Зменшення суми податкових зобов"язань платника податку-продавця при зміні компенсації вартості товарів, наданих особам, що не були платниками цього податку на момент такого продажу, дозволяється лише при: а) поверненні раніше проданих товарів у власність продавцю з наданням покупцю грошової компенсації їх вартості; б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів; в) у зв'язку з проведенням процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок продажу товарів (робіт, послуг) у товарний кредит (розстрочення)";  
    -105- Довгий Т.О.
В частині першій пункту 4.5 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість": слова "поставки товарів (послуг)" пропонується замінити словами "продажу товарів (послуг, робіт)"  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -106- Кабінет Міністрів України
У підпункті 4.5: абзац другий підпункту а) після слів "надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку" доповнити словами "у вигляді розрахунку коригування до раніше виписаної податкової накладної";  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -107- Гіршфельд А.М.
У пункті 4.5. пропонується виключити частину "в".  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -108- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Частину в) пункту 4.5. вилучити.  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -109- Зубанов В.О.
Зміст підпункту "г" п.4.5, який стосується запропонованих процедур зміни суми податкових зобов'язань та податкового кредиту продавця, які підлягають відповідному перерахуванню при змінах сум компенсації, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення проданих товарів особі, що їх надала, а також внаслідок проведення процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, то вони заслуговують схвалення.  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -110- Кабінет Міністрів України
абзац г) після слів "застосовуються також при збільшенні" доповнити словом, "зменшенні";  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
    -111- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 4.5. У підпункті г) пункту 4.5 замінити слова "статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на "діючого законодавства".  
Відхилено у зв"язку з виключенням пункту   
76. пункт 4.7 доповнити частиною такого змісту:   -112- Зміни до пункту 4.7 віднести на розгляд загального закону  Враховано    
    -113- Матвієнко П.В.
"неоподатковувані особи" (пункт 4.7 законопроекту) - не зрозуміло, які саме особи підпадають під це визначення.  
Враховано    
77. "У разі коли платник податку здійснює операції з переробки, обробки, складання, інших видів перетворення сировини, наданої такому платнику податку неоподатковуваними особами - замовниками, базою оподаткування є вартість таких послуг платника податку. Це правило не поширюється на переробку чи надання підакцизних товарів, де базою оподаткування є їхня вартість, а також на операції, визначені пунктом 4.4 цієї статті".   -114- Пропозицію вилучити.  Враховано   Пункт 4.8 доповнити реченням такого змісту: "Для цілей оподаткування цим Законом, надання або отримання векселя не змінює суми податкового кредиту або податкового зобов"язання з цього податку".  
    -115- пункт 4.8 доповнити реченням такого змісту: "Для цілей оподаткування цим Законом, надання або отримання векселя не змінює суми податкового кредиту або податкового зобов"язання з цього податку".  Враховано    
    -116- Акопян В.Г.
Ст. 4 доповнити п.4.10 у такій редакції: "База оподаткування операцій з продажу основних виробничих фондів, які використовується в операціях, що згідно з п.3.2 ст.3 діючого Закону України не є об'єктом оподаткування, а сума податку на додану вартість сплачена при їх придбанні (ввезенні на митну територію України), таких основних фондів не була включена до складу податкового кредиту минулих податкових періодів, визначається як різниця між договірною (контрактною) вартістю продажу і витратами, пов'язаними з придбанням таких основних фондів з урахуванням податку на додану вартість, сплаченого при їх придбанні (ввезенні на митну територію України).  
Перенесено на розхгляд загального закону   
78. 5. У статті 5:      5. У статті 5:  
79. пункт 5.1 викласти у такій редакції:   -117- Ландик В.І.
Звільняються від сплати податку на додану вартість такі види діяльності: - медичне обслуговування; - освіта (початкова, середня, вища і професійна); діяльність громадського та благодійного характеру; - експорт товарів (продукції, робіт, послуг), включаючи послуги, пов'язані з транспортуванням, навантаженням, перевантаженням і розвантаженням товарів, що експортуються, а також з транзитом іноземних вантажів через територію України за конвертовану валюту, якщо інше не передбачено угодами між Україною та іншими державами. Перелік ставок і пільг щодо податку на додану вартість єдиним для всієї території України.  
Враховано за суттю   
    -118- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Доповнити статтю 5 пункт 5.1. частиною "операції з міжнародного транзиту вантажів та пасажирів та пов'язані з ними послуги".  
Немає висновку    
80. "5.1. Звільняються від оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6, операції з:";   -119- Єдін О.Й.
Пропоную в статті 5 "Операції‚ що звільнені від оподаткування" викласти в такій редакції пункт 5.1. "Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів на всьому проміжку транзиту через територію України‚ включаючи вантажні операції і транспортно-експедиційне обслуговування".  
Перенесено на розхгляд загального закону  "5.1. Звільняються від оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6, операції з:";  
    -120- Пустовойтенко В.П.
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Стаття 5 Операції, що звільнені від оподаткування 5.1. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів на всьому проміжку транзиту через територію і порти України, включаючи вантажні операції і транспортно - експедиційне обслуговування"  
Перенесено на розхгляд загального закону   
    -121- -100-Кабінет Міінстрів України Пункт 5.1.2 виключити  Відхилено    
81. підпункт 5.1.3 пункту 5.1 статті 5 викласти у такій редакції:   -122- Довгий Т.О.
В підпункті 5.1.3 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість": слова "організаційно-правового статусу" пропонується замінити словами "організаційно-правової форми".  
Немає висновку   Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 викласти у такій редакції:  
82. "5.1.3. надання послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України; послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках; платних послуг у сфері позашкільної освіти";   -123- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5.1.7. виключити.  
Відхилено - право на життя не залежить від стану гаманця  "5.1.3. поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України; а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках; 5.1.7 поставка ліків, лікарських засобів, медичних пристосувань та медичних засобів, визначених життєво необхідними за переліком, який установлюється Кабінетом Міністрів України. Такий перелік установлюється раз у рік до 1 липня року, попереднього звітньому. При неустановленні зазначеного переліку у такий строк, діє перелік, установлений для попереднього року, а при відсутності такого - пільга поширюється на всі види ліків, лікарських засобів, медичних пристосувань та медичних засобів; 5.1.8. поставка (надання) медичних послуг, визначених життєво необхідними за переліком, що встановлюється Кпабінетом Міністрів України, до якого не можуть бути включені послуги з: а) косметичного лікування або косметичної хірургії (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями); б) водолікування та геліотерапії, не пов"язаних з лікуванням хронічних захворювань; в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни; г) абортів, крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком згвалтування; д) операції з переміни статі; е) лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування; є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності; ж) клонування людини або її органів; з) поставки послуг з доставки хворих або поранених громадян, незалежно від статусу осіб, які здійснюють таку доставку, чи статусу таких хворих чи поранених осіб; и) оплати вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України. Такий перелік установлюється раз у рік до 1 липня року, попереднього звітньому. При неустановленні зазначеного переліку у такий строк, діє перелік, встановлений для попереднього року, а при відсутності такого - пільга поширюється на всі види медичних послуг, крім визначених у цьому підпункті. Пункт 5.1.13 виключити. Пункт 5.1.14 доповнити такими словами: "крім підакцизних товарів". Пункт 5.1.17 виключити.  
    -124- Кабінет Міністрів України
Пункт 5.1.8 виключити  
Відхилено    
    -125- Підпункти 5.1.7 - 5.1.8 викласти у такій редакції: " 5.1.7 поставка ліків, лікарських засобів, медичних пристосувань та медичних засобів, включаючи для інвалідів, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Такий перелік установлюється Кабінетом Мінстрів України раз у рік до 1 липня року, попереднього звітньому. При неустановленні зазначеного переліку у такий строк, діє перелік, установлений для попереднього року, а при відсутності такого - пільга поширюється на всі види ліків, лікарських засобів, медичних пристосувань та медичних засобів. 5.1.8. поставка (надання) медичних послуг, крім послуг із: а) косметичного лікування або косметичної хірургії (включаючи косметичне протезування, не пов"язане з медичними показаннями); б) водолікування та геліотерапії, не пов"язаних з лікуванням хронічних захворювань; в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни; г) абортів, крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком згвалтування; д) операції з переміни статі; е) лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування; є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності; ж) клонування людини або її органів; з) поставки послуг з доставки хворих або поранених громадян, незалежно від статусу осіб, які здійснюють таку доставку, чи статусу таких хворих чи поранених осіб; и) оплати вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України. Такий перелік установлюється Кабінетом Мінстрів України раз у рік до 1 липня року, попереднього звітньому. При неустановленні зазначеного переліку у такий строк, діє перелік, встановлений для попереднього року, а при відсутності такого - пільга поширюється на всі види медичних послуг, крім визначених у цьому підпункті";  Враховано по суті   
    -126- Ландик В.І.
Матвієнко П.В.
П.п. 5.1.7 пункту 5.1 ст. 5 виключити.  
Відхилено    
    -127- Кабінет Міністрів України
Пункт 5.1.9 виключити  
Відхилено    
    -128- Кабінет Міністрів України
Пункт 5.1.13 виключити.  
Враховано    
    -129- Пункт 5.1.14 доповнити такими словами: "крім підакцизних товарів";  Враховано    
    -130- Кабінет Міністрів України
Пункт 5.1.17 виключити  
Враховано    
83. підпункт 5.1.20 викласти у такій редакції:      Підпункт 5.1.20 пункту 5.1 викласти у такій редакції:  
84. "5.1.20 надання об'єктів нерухомості (нерухомого майна), якщо внаслідок їх попереднього придбання або спорудження платник податку, який надає такі об'єкти, збільшив податковий кредит.   -131- перше речення викласти у такій редакції: "5.1.20 поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім першої поставки";  Враховано   5.1.20 поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.  
    -132- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Частина перша підпункту 5.1.20. потребує більш чіткого формулювання з визначенням випадків збільшення податкового кредиту внаслідок надання нерухомості.  
Враховано по суті   
    -133- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5.1.20. виключити з тексту Законопроекту і з тексту чинної редакції Закону.  
Відхилено    
85. Це звільнення не поширюється на перше надання об'єкту нерухомості. Для цілей цього підпункту під першим наданням об'єкту нерухомості розуміється перший продаж готового новозбудованого об'єкта покупцю, вартість робіт зі спорудження нового об'єкта нерухомості, яка компенсується замовником, а також перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого об'єкта нерухомості покупцю, що є особою, іншою ніж власник такого об'єкту на момент виведення його з експлуатації у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом";   -134- Частину другу викласти у такій редакції: "Частину другу викласти у такій редакції: "Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкту житлового фонду) розуміється: а) перше передання готового новозбудованого житла (об"єкту житлового фонду) у власність покупця або вартість робіт з його спорудження; б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкту житлового фонду) покупцю, що є особою, іншою ніж власник такого об'єкту на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або вартість робіт з такої реконструкції чи капітального ремонту. Норми цього підпункту поширюються також на продаж дачних або садових будинків, інших об"єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), а також індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках".  Враховано   Частину другу викласти у такій редакції: "Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкту житлового фонду) розуміється: а) перше передання готового новозбудованого житла (об"єкту житлового фонду) у власність покупця або вартість робіт з його спорудження; б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкту житлового фонду) покупцю, що є особою, іншою ніж власник такого об'єкту на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або вартість робіт з такої реконструкції чи капітального ремонту. Норми цього підпункту поширюються також на продаж дачних або садових будинків, інших об"єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), а також індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках".  
    -135- Пустовойтенко В.П.
Абзац другий підпункту 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 у наступній редакції: "Це звільнення поширюється також на операції з будівництва (передачі, продажу) об'єкту нерухомості житла. Для цілей цього підпункту під будівництвом об'єкту нерухомості житла розуміється вартість робіт з будівництва нового, а також реконструйованого або капітально відремонтованого житла, операції з продажу (передачі) такого житла фізичним особам або юридичним особам, якщо вони являються замовниками (інвесторами) цього житла."  
Відхилено    
86. у абзаці першому підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 слова "абзацами "а" і "б"" замінити словами "абзацами "а", "б" і "е"";   -136- Доповнити: "в абзаці третьому перед словами "а також контролю" увести такі слова "що унемоливлюють поширення таких товарів без такого маркування (їх продаж при вилученні такого маркування)";  Враховано   У підпункті 5.1.21: в абзаці першому слова "абзацами "а" і "б"" замінити словами "абзацами "а", "б" і "е""; в абзаці третьому перед словами "а також контролю" увести такі слова "що унемоливлюють поширення таких товарів без такого маркування (їх продаж при вилученні такого маркування)";  
    -137- Гуров В.М.
Стаття 5. Операції, що звільнені від оподаткування. Підпункт 5.1.22 Вважаємо за доцільне залишити звільнення від оподаткування фундаментальних досліджень‚ науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт‚ які здійснюються за рахунок Державного бюджету України‚ зважаючи на необхідність державної підтримки наукової діяльності як це робиться у всіх країнах світу.  
Відхилено - не дозволяє компенсувати втрати від зменшення ставки   
    -138- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 5 Підпункт 5.2.4 (перший абзац) діючого Закону "Про ПДВ" викласти в наступній редакції: "Надання в сільській місцевості товаровиробниками усіх форм власності та незалежно від напрямку господарської діяльності, або їх окремими підрозділами послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та подання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я".  
Відхилено - не дозволяє компенсувати втрати від зменшення ставки   
87. пункти 5.8 - 5.10 виключити;   -139- Кабінет Міністрів України
Підпункти 5.1.22 - 5.1.23 пункту 5.1, підпункти 5.2.3 - 5.2.4 пункту 5.2, пункти 5.8 - 5.10 цієї статті виключити; у підпункті 5.2.5 виключити слова "продажу та", а також "за умови їх використання виключно для власних потреб";  
Враховано   Підпункти 5.1.22 - 5.1.23 пункту 5.1, підпункти 5.2.3 - 5.2.4 пункту 5.2, пункти 5.8 - 5.10 цієї статті виключити; у підпункті 5.2.5 виключити слова "продажу та", а також "за умови їх використання виключно для власних потреб"; У пункті 5.3: Перше речення доповнити словами такого змісту: "на територію платника податку, який здійснює переробку або подальшу переробку таких товарів". Останнє речення пункту 5.3 викласти у такій редакції: "Подальша поставка зазначених товарів з території таких платників податку прирівнюється до їх імпорту н територію України. Кабінет Міністрів України визначає правила застосування норм цього пункту".  
    -140- У пункті 5.3: Перше речення доповнити словами такого змісту: "на територію платника податку, який здійснює переробку або подальшу переробку таких товарів". Останнє речення пункту 5.3 викласти у такій редакції: "Подальша поставка зазначених товарів з території таких платників податку прирівнюється до їх імпорту н територію України. Кабінет Міністрів України визначає правила застосування норм цього пункту".  Враховано    
    -141- Зубанов В.О.
Стаття 5. Операції, що звільнені від оподаткування 1) Виключення пп. 5.8, 5.9, 5.10 просто не допустимо, бо тоді все що так чи інше зв'язано з олімпійською та параолімпійською підготовкою також буде об'єктом обкладання ПДВ. Це груба помилка. Поразки на останній Олімпіаді довели, що ці напрямки державного престижу повинні фінансуватися на льготних засадах.  
Відхилено    
88. 6. У статті 6:   -142- Ландик В.І.
Гранична ставка податку на додану вартість встановлюється у розмірі 10 відсотків. Застосовуються такі ставки податку на добавлену вартість: - товари та послуги першої необхідності - 3 відсотки; - товари та послуги культурно-побутового призначення - 5,0 відсотків; - інші товари та послуги (за винятком підакцизних) - 10 відсотків. Виключаються із загальної податкової суми, що підлягає перерахуванню до бюджету, податки на додану вартість: - сплачені суб'єктами господарської діяльності за товари (продукцію, роботи, послуги), матеріальні ресурси та інші цінності, використані у процесі здійснення капітальних вкладень; - сплачені товари (продукцію, роботи, послуги), використані для невиробничих потреб, а також основні засоби і нематеріальні активи (майнові й інші права, ноу-хау, ліцензії та ін.).  
Відхилено - не містить прогнозу втрат бюджету  6. У статті 6: У підпункті 6.1.1 пункту 6.1 цифру "20" замінити цифрою "15";  
    -143- Рудьковський М.М.
Пункт 6 доповнити абзацом другим у такій редакції: "6.1. Об'єкти оподаткування, що визначені статтею 3 цього Закону, за винятком операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка згідно з цим Законом, оподатковуються за ставкою 13 відсотків."  
Відхилено - не містить прогонозу втрат бюджету   
    -144- Терьохін С.А.
У підпункті 6.1.1 пункту 6.1 цифру "20" замінити цифрою "15";  
Враховано    
    -145- Мельничук В.В.
Коновалюк В.І.
Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Задорожній О.В.
Гаврилюк В.В.
Гуров В.М.
Сятиня М.Л.
Поліщук К.А.
Климпуш О.Д.
Іванов С.А.
Пропонується внести зміну у пункті 6.1. статті 6 діючого Закону України "Про податок на додану вартість зменшивши ставку оподаткування з 20 до 10 відсотків від бази оподаткування.  
Відхилено    
    -146- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 6.1.1. п.6.1. ст.6. викласти в наступній редакції: 6.1.1. Податок становить 10 відсотків бази оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до ціни товарів (робіт, послуг).  
Немає висновку    
    -147- Рудьковський М.М.
Пункт 6 доповнити абзацом третім у такій редакції: "6.1.1. Податок становить 13 відсотків бази оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до ціни товарів (робіт, послуг)." Абзаци 2-4 пункту 6 вважати відповідно абзацами 4-6.  
Відхилено - призводить до зриву соціальних програм   
89. пункт 6.2 викласти у такій редакції:   -148- Гіршфельд А.М.
Пропонується залишити пункт 6.2. у попередній редакції.  
Відхилено - веде до продовження свавілля митних органів та корупції  Пункт 6.2 викласти у такій редакції:  
    -149- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Викласти пункт 6.2. в такій редакції: "При експорті товарів (послуг) незалежно від виду зовнішньоекономічних операцій за якими вони експортуються податок становить "0" відсотків до бази оподаткування".  
Враховано по суті   
90. 6.2. При експорті товарів (послуг) податок становить "0" відсотків до бази оподаткування";   -150- пункт 6.2 викалсти у такій редакції: "6.2. При експорті товарів (супутніх таим товарам послуг) ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування. Для цілей цього Закону супутніми розуміються послуги, чия вартість включається до митної вартості товарів, що експортуються";  Враховано   6.2. При експорті товарів (супутніх таим товарам послуг) ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування. Для цілей цього Закону супутніми розуміються послуги, чия вартість включається до митної вартості товарів, що експортуються.  
    -151- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 6. Підпункт 6.2.1. Перше речення замінити на -"поставок товарів (робіт, послуг) на експорт податок становить "0" відсотків до бази оподаткування - при наявності відповідно оформленої вантажно-митної декларації що підтверджує перетин товару за межі митної території України."  
Враховано у подальших статтях   
    -152- Кабінет Міністрів України
Пункт 6.2. викласти у такій редакції: "При експорті (вивезенні чи пересиланні за межі митної території України) товарів (послуг) податок становить "0" відсотків до бази оподаткування";  
Відхилено - зобов'язує бюджет надавати відшкодування фізо-собам, які пересилають товари поштою   
    -153- Бойко В.О.
Доповнити пункт 6.2 підпунктом такого змісту: "6.2.9 продаж товарів (робіт, послуг) централізованого водопостачання і водовідведення".  
Немає висновку    
    -154- Кабінет Міністрів України
Підункти 6.2.6 - 6.2.8 виключити.  
Враховано    
91. пункт 6.3 виключити.   -155- Пункт 6.3 викласти у такій редакції: "6.3. Якщо місце надання товарів (послуг) знаходиться за межами митної території України, цей податок не застосовується".  Враховано   6.3. Якщо місце надання товарів (послуг) знаходиться за межами митної території України, цей податок не застосовується.  
92. 7. У статті 7:   -156- Підпункт 7.2.2 доповнити реченням такого змісту: "При поставці товарів або послуг згідно зі статтею 8-1 цього Закону, у податковій накладній визначається зазначена таким пунтком ставка податку".  Враховано   7. У статті 7: Підпункт 7.2.2 доповнити реченням такого змісту: "При поставці товарів або послуг згідно зі статтею 8-1 цього Закону, у податковій накладній визначається зазначена таким пунтком ставка податку".  
93. підпункт 7.2.4 викласти у такій редакції:   -157- Гавриш С.Б.
Підпункт 7.2.4 доповнити абзацом такого змісту: "Суми податкового кредиту за товарними залишками, що обліковуються на момент переходу до спрощених систем оподаткування, включаються до податкових зобов'язань відповідного звітного періоду". Таким чином ліквідовується можливість отримання податкового кредиту по ПДВ і подальшого уникнення сплати податкових зобов'язань по ПДВ шляхом переходу на спрощену систему оподаткування.  
Відхилено - веде до умисного податкового планування  Підпункт 7.2.4 викласти у такій редакції:  
94. "7.2.4. Право на нарахування податку та виписування податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону.   -158- Гуров В.М.
Пропонуємо підпункт 7.2.4 залишити в редакції діючого Закону.  
Відхилено   7.2.4. Право на нарахування податку та виписування податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, визначеному статтями 8-1 чи 9 цього Закону.  
    -159- Ландик В.І.
Пункт 7.2.4. виключити.  
Відхилено - порушує головний принцип ПДВ   
95. Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли за самостійним вибором до систем спрощеного оподаткування, які не передбачають сплати податку на додану вартість або передбачають його сплату за ставками, відмінними від визначених цим Законом, втрачають з моменту такого переходу право на видачу податкової накладної, а також на отримання бюджетного (експортного) відшкодування з урахуванням положень пункту 9.6 статті 9 цього Закону.   -160- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У частині другій підпункту 7.2.4. слова "або передбачають його сплати за ставками‚ відмінними від визначених цим Законом" замінити словами "або замінюють сплату цього податку сплатою інших податків чи обов'язкових платежів".  
Враховано   Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли за самостійним вибором до систем спрощеного оподаткування, які не передбачають сплати податку на додану вартість або передбачають його сплату за ставками, відмінними від визначених цим Законом (чи замінюють сплату цього податку сплатою інших податків, зборів чи обов'язкових платежів, у тому числі в їх складі), втрачають з моменту такого переходу право на видачу податкової накладної, а також на отримання бюджетного (експортного) відшкодування, з урахуванням положень пункту 9.6 статті 9 цього Закону.  
96. У разі коли особа, що не має права на нарахування податку та виписування податкової накладної, здійснює таке нарахування або виписування всупереч нормам цього Закону, така особа вважається такою, що несе податкове зобов'язання у розмірі нарахованих сум податку без права нарахування податкового кредиту";      У разі коли особа, що не має права на нарахування податку та виписування податкової накладної, здійснює таке нарахування або виписування всупереч нормам цього Закону, така особа вважається такою, що несе податкове зобов'язання у розмірі нарахованих сум податку без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного (експортного) відшкодування.  
97. підпункт 7.2.6 пункту 7.2 викласти у такій редакції:   -161- Гуров В.М.
Пропонуємо підпункт 7.2.6 залишити в редакції діючого Закону.  
Відхилено - заоохочує створення компаній-"метеликів"та ухиленню від оподаткування  Підпункт 7.2.6 пункту 7.2 викласти у такій редакції:  
98. "7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, що поставляє товари (послуги) покупцю на його вимогу.   -162- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 7 Підпункт 7.2.6. пункту 7.2 викласти у такій редакції: Абзац 1 "Податкова накладна покупцю видається платником податку, що поставляє товари (послуги)".  
Враховано по суті  7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, що поставляє товари (послуги) покупцю на його вимогу.  
    -163- Довгий Т.О.
В частині першій підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" слова "поставляє товари (послуги)" пропонується замінити словами "продає товари (послуги, роботи)".  
Немає висновку    
99. При продажі товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти, а також з розрахунками пластиковими картками платіжних систем чи банківськими або персональними чеками, податкова накладна виписується за бажанням покупця, а підставою для нарахування податкового кредиту є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує передання товарів (робіт, послуг) покупцю та/або прийняття платежу, із визначенням загальної суми платежу, суми податку та податкового номера продавця, або за бажанням покупця - податкова накладна. Це правило діє для розрахунків готівковими коштами у межах сум, дозволених Національним банком України згідно із законодавством.      При продажу товарів (послуг) за готівку, а також з розрахунками картками платіжних систем чи банківськими або персональними чеками, податкова накладна виписується за бажанням покупця, а підставою для нарахування податкового кредиту є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує передання товарів (робіт, послуг) покупцю та/або прийняття платежу, із визначенням загальної суми платежу, суми податку та податкового номера продавця, або за бажанням покупця - податкова накладна. Це правило діє для розрахунків готівковими коштами у межах сум, дозволених Національним банком України згідно із законодавством.  
100. Підставою для нарахування податкового кредиту також є транспортний білет, готельний рахунок (незалежно від видів розрахунків за ними та суми платежу), а також касовий чек, що містить загальну суму продажу та суму податку (з визначенням фіскального номеру, але без визначення податкового номеру продавця), який підтверджує разовий продаж товарів обсягом не більше 100 гривень";   -164- Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "Підставою для нарахування податкового кредиту також є: транспортний білет; готельний рахунок; рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв"язку, а також інші послуги, вартість яких визначається за показниками відповідних приладів обліку; касовий чек, що містить загальну суму продажу та суму податку (з визначенням фіскального номеру, але без визначення податкового номеру продавця), який підтверджує разовий продаж товарів обсягом не більше 100 гривень на день";  
Враховано   Підставою для нарахування податкового кредиту також є: транспортний білет; готельний рахунок; рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв"язку, а також інші послуги, вартість яких визначається за показниками відповідних приладів обліку; касовий чек, що містить загальну суму продажу та суму податку (з визначенням фіскального номеру, але без визначення податкового номеру продавця), який підтверджує разовий продаж товарів обсягом не більше 100 гривень на день.  
    -165- Ландик В.І.
Пункт 7.2.6. змінити третій абзац наступною редакцією: "Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не більше ста гривень, у випадку продажу транспортних квитків та при наданні готельних рахунків. При цьому підставою для збільшення суми полдаткового кредиту є товарний чек (інший розрахунковий чи платіжний документ)".  
Немає висновку    
    -166- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Абзац третій викласти у такій редакції: "Підставою для нарахування податкового кредиту також є: а) транспортний білет (незалежно від видів розрахунків за ними та суми платежу), б) готельний рахунок (незалежно від видів розрахунків за ними та суми платежу), в) касовий чек, що містить загальну суму продажу та суму податку (з визначенням фіскального номеру, але без визначення податкового номеру продавця), який підтверджує разовий продаж товарів обсягом не більше 100 гривень"  
Враховано по суті   
101. підпункт 7.2.7 доповнити словами такого змісту:   -167- Зубанов В.О.
Стаття 7. Порядок обчислення і сплати податку Пунктом 7.2.7 введено нове поняття "податкова розписка". У статтю 1 "Визначення термінів" це термін чомусь не включено. Воно дано у п.11.4.  
Враховано   Підпункт 7.2.7 доповнити словами такого змісту:  
    -168- Гіршфельд А.М.
Зміни до пункту 7.2.7. виключити, тому що Законом термін "податкова розписка" не визначається і як слідство застосовуватися не може.  
Враховано    
102. "або надання податкової розписки";      "або погашений податковий вексель";  
103. підпункт 7.2.8 пункту 7.2 викласти у такій редакції:      підпункт 7.2.8 пункту 7.2 викласти у такій редакції:  
104. "7.2.8 Платники податку повинні вести окремий облік операцій з продажу та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, за нульовою ставкою, а також звільнених від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону.   -169- Веревський А.М.
Абзац перший підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 викласти в такій редакції: "Платники податку повинні вести окремий облік операцій з продажу товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню за різними ставками та звільнених від оподаткування операцій згідно з цим Законом"  
Враховано частково   "7.2.8 Платники податку повинні вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також звільнених від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону.  
    -170- Довгий Т.О.
Частину першу підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується після слова "послуг" доповнити словом „ (робіт)".  
Немає висновку    
    -171- Довгий Т.О.
В частині другій підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" слова "є підставою для застосування адміністративних санкцій згідно із законодавством" пропонується замінити словами "є підставою для притягнення такого платника податку до адміністративної відповідальності згідно із законодавством."  
Немає висновку    
105. Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначається центральним податковим органом України. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за його вибором, у якому зазначається порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. При наявності оригіналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є підставою для відмови у зарахуванні сум податку, визначених у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку, але є підставою для застосування адміністративних санкцій згідно із законодавством.   -172- Веревський А.М.
В абзаці другому підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 в останньому реченні після слів "складу податкового кредиту такого платника податку" додати фразу " у наступних податкових періодах" та викласти наступну фразу в такій редакції: "та не є підставою для застосування адміністративних санкцій згідно із законодавством"  
Враховано частково   Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначається центральним податковим органом України. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за його вибором, у якому зазначається порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. При наявності оригіналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку, але є підставою для застосування адміністративних санкцій згідно із законодавством..  
106. Для цілей документального контролю при веденні реєстру в електронному вигляді платник податку повинен мати копію такого реєстру на м'яких носіях електронної інформації (дисках, дискетах), що зберігається протягом строків, встановлених для збереження звітності на паперових носіях";   -173- Гіршфельд А.М.
В пункті 7.2.8. пропонується абзац останній виключити.  
Враховано   При проведенні документальної перевірки платнк податку зобов"язаний забезпечити доступ поадковому інспектору до реєстра податкових накладних, та у разі ведення його в електронному вигляді - носієм електронної інформації за свій рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися потягом строку давності, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп"ютерних програм (систем) в Україні. Нав"язування операційних програм (систем) чи носіїв інформації з боку податкового органу або будь-якого іншого органу державної виконавчої влади платнику податку не припускається та розцінються як порушення правил антимонопольного законодавства чи вимагання хабара.  
    -174- Викласти у такій редакції: "При проведенні документальної перевірки платнк податку зобов"язаний забезпечити доступ поадковому інспектору до реєстра податкових накладних, та уразі ведення його в електронному вигляді - носієм електронної інформації за свій рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися потягом строку давності, що встановлений законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп"ютерних програм (систем) в Україні. Нав"язування операційних програм (систем) чи носіїв інформації з боку податкового органу або будь-якого іншого органу державної виконавчої влади платнику податку не припускається та розцінються як вимагання хабаря";  Враховано    
107. доповнити підпункт 7.3.1 частиною такого змісту:       
108. "або дата отримання податкової накладної";   -175- Перенести до обговорення норм загального закону  Враховано    
    -176- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.3.1.пропонується залишити без змін.  
Перенесено до визначення норм загального закону   
    -177- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.3.1. Замінити слово "отримання" на "надання".  
Перенесено до визначення норм загального закону   
    -178- Кабінет Міністрів України
У статті 7: абзац четвертий підпункту 7.3.1. виключити;  
Перенесено до визначення норм загального закону   
    -179- Хомутиннік В.Ю.
У статті 7 абзац четвертий підпункту 7.3.1. виключити,  
Перенесено до визначення норм загального закону   
109. у першому реченні підпункту 7.3.2 статті 7 виключити слова " (валютних цінностей)";      У першому реченні підпункту 7.3.2 пункту 7.3 виключити слова " (валютних цінностей)";  
110. підпункт 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 викласти у такій редакції:   -180- Віднести до загального закону  Враховано    
    -181- Гавриш С.Б.
Залишити підпункт 7.3.4 у редакції чинного закону, зберігши існуючий порядок оподаткування бартерних операцій.  
Перенесено до визначення норм загального закону   
    -182- Матвієнко П.В.
Недоцільно скасовувати чинну норму Закону, якою визначається база оподаткування платника податку у разі здійснення ним бартерних (товарообмінних) операцій (п.п.7.3.4 діючого закону), оскільки ці операції ще мають значне місце у господарській діяльності підприємства (у ІІ кв. 2002 року 31,4% підприємств України використовували бартерні операції).  
Перенесено до визначення норм загального закону   
111. "7.3.4 Датою виникнення податкових зобов'язань при поставці майна у фінансову оренду (лізинг) є дата фактичного передання об'єкту фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу)";   -183- Довгий Т.О.
Підпункт 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується викласти у такій редакції: "7.3.4. Датою виникнення податкових зобов'язань при наданні майна в оренду (лізинг) є дата передання об'єкту оренди (лізингу) орендарю (лізингоодержувачу)."  
Перенесено до визначення норм загального закону   
    -184- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Пропонується залишити в попередній редакції діючого закону підпункт 7.3.4. щодо оподаткування бартерних операцій.  
Перенесено до визначення норм загального закону   
    -185- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Запропонований в цьому проекті підпункт 7.3.4. може тлумачитися як обов'язок сплати 20% податку з загальної вартості майна що передається в оренду або лізинг одразу (в межах податкового періоду) після її фактичної передачі, в цьому разі такі операції можуть втратити економічну доцільність, тому пропонується цей підпункт вилучити або визначити, що сплата податкових зобов'язань здійснюється в складі сплати орендних (лізингових) платежів.  
Перенесено до визначення норм загального закону   
112. ввести підпункт 7.3.9 пункту 7.3 статті 7 такого змісту:   -186- Пункт 7.3 доповнити новим підпунктом 7.3.9 такого змісту: "7.3.9. Особа, яка протягом останніх 12 календарних місяців мала оподатковувані поставки, чия вартість не перевищує 300 000 гривень (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового обліку. У разі коли зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрації і не може бути зміненим до кінця року, протягом якого відбулася така реєстрація; У разі коли зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи в якості платника податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути зміненим протягом наступних 12 місячних (4 квартальних) податкових періодів; Рішення про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого було зроблено такий вибір. Податковий орган зобов'язаний видати платнику податку спеціальне свідоцтво про його реєстрацію як платника податку за касовим методом;  Враховано   Пункт 7.3 доповнити новим підпунктом 7.3.9 такого змісту:  
113. "7.3.9. Особа, яка відповідно до цього Закону має право зареєструватися в якості платника податку за самостійним рішенням, може вибрати касовий метод податкового обліку:      "7.3.9. Особа, яка протягом останніх 12 календарних місяців мала оподатковувані поставки, чия вартість не перевищує 300 000 гривень (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового обліку.  
114. а) у разі коли зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрації і не може бути зміненим до кінця року, протягом якого відбулася така реєстрація;      Якщо зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрації і не може бути зміненим до кінця року, протягом якого відбулася така реєстрація.  
115. б) у разі коли зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи в якості платника податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути зміненим протягом наступних 12 місячних (4 квартальних) податкових періодів;      Якщо зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути зміненим протягом наступних 12 місячних (4 квартальних) податкових періодів.  
116. в) рішення про вибір касового методу надається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого було зроблено такий вибір. Податковий орган зобов'язаний видати платнику податку спеціальне свідоцтво про його реєстрацію як платника податку за касовим методом;   -187- Довгий Т.О.
Абзац "в" підпункту 7.3.9 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується викласти в такій редакції: „в) заява платника податку про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого було зроблено такий вибір. Податковий орган зобов'язаний впродовж семи робочих днів з дня подання заяви видати платнику податку спеціальне свідоцтво про його реєстрацію як платника податку за касовим методом відповідно до форми, яка встановлюється центральним податковим органом України".  
Немає висновку   Рішення про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого було зроблено такий вибір. Податковий орган зобов'язаний видати платнику податку спеціальне свідоцтво про його реєстрацію як платника податку за касовим методом;  
117. г) касовий метод не застосовується стосовно таких окремих операцій, які обліковуються за звичайними правилами:   -188- Касовий метод не застосовується: до імпортних та експортних операціях; до операцій із поставки підакцизних товарів; до оподатковуваних операцій, якщо платник податку - продавець, який вибрав касовий метод, надає покупцю протягом звітного періоду податкову накладну без фактичної поставки товарів (послуг) протягом такого звітного періоду. Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку)_протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, - для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної,безнадійної заборгованості відповідно до закону, то сума нарахованих податків підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду, а податковий кредит не перераховується.  Немає висновку   Касовий метод не застосовується:  
118. - по імпортним та експортним операціям;      до імпортних та експортних операцій;  
119. - при поставках товарів (послуг) у межах бартерних (товарообмінних) операцій;       
120. - при поставках підакцизних товарів;      до операцій із поставки підакцизних товарів;  
121. - по операціям коли платник податку - продавець, що вибрав касовий метод, отримує протягом звітного періоду від покупця податкову накладну без фактичної поставки товарів (послуг) протягом такого звітного періоду.      до оподатковуваних операцій, якщо платник податку - продавець, який вибрав касовий метод, надає покупцю протягом звітного періоду податкову накладну без фактичної поставки товарів (послуг) протягом такого звітного періоду.  
122. У разі коли товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі протягом трьох податкових місяців, наступних за місцем, у якому відбулося їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, - для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), сума нарахованих податків підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду, а податковий кредит не перераховується;      Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку)_протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, - для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної,безнадійної заборгованості відповідно до закону, то сума нарахованих податків підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду, а податковий кредит не перераховується.  
123. д) застосування касового методу зупиняється з податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого платник податку приймає самостійне рішення про перехід до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань або податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцій, визначеного пунктом 2.1 статті 2 цього Закону.      Застосування касового методу зупиняється з податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого платник податку приймає самостійне рішення про перехід до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцій, визначеного пунктом 2.1 статті 2 цього Закону.  
124. Платник податку має право відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу, у якому він є зареєстрований як платник цього податку, та здати спеціальне свідоцтво, визначене у частині "в" цього підпункту.   -189- Частини викласти у такій редакції: "Платник податку має право відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу, у якому він є зареєстрований як платник цього податку, та здати спеціальне свідоцтво, визначене четвертим абзацом цього підпункту. У разі, коли обсяги оподатковуваних операцій перевищують розмір суми, визначеної пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органа, в якому він є зареєстрованим як платник цього податку, та здати спеціальне свідоцтво. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування, починаючи з податкового періоду, наступного за періодом подання такої заяви. У разі, коли платник податку не подає таку заяву у встановлені цією частиною строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку, починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, та позбавити права використання таким платником податку касового методу протягом наступних 36 податкових місяців".  Немає висновку   Платник податку має право самостійно відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу, у якому він є зареєстрований як платник цього податку, та здати спеціальне свідоцтво, визначене четвертим абзацом цього підпункту.  
125. Платник податку зобов'язаний відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органа, в якому він зареєстрований як платник цього податку (та зобов'язаний здати спеціальне свідоцтво), у випадку коли обсяги його оподатковуваних операцій перевищують суму та строки, визначені пунктом 2.1 статті 2 цього Закону. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування, починаючи з податкового періоду, наступного за періодом подання такої заяви. У разі коли платник податку не виконує таке зобов'язання у встановлені цією частиною строки, податковий орган зобов'язаний перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку, починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, та позбавити права використання таким платником податку касового методу протягом наступних 36 податкових місяців.      У разі, коли обсяги оподатковуваних операцій перевищують розмір суми, визначеної пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органа, в якому він є зареєстрованим як платник цього податку, та здати спеціальне свідоцтво. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування, починаючи з податкового періоду, наступного за періодом подання такої заяви. У разі, коли платник податку не подає таку заяву у встановлені цією частиною строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку, починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, та позбавити права використання таким платником податку касового методу протягом наступних 36 податкових місяців.  
126. е) при початку застосування касового методу за підставами, визначеними цим Законом:      З початку застосування касового методу за підставами, визначеними цим Законом:  
127. суми податкових зобов'язань, що виникли до застосування касового методу, не підлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування;   -190- Кабінет Міністрів України
У підпункті 7.3.9.: абзац другий частини е) після слів "податкових зобов'язань" доповнити словами "та податкового кредиту";  
Враховано   сума податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникла до застосування касового методу, не підлягає перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.  
128. суми податкового кредиту, нараховані до початку застосування касового методу, включаються до складу податкового періоду платника податку після початку такого застосування.   -191- Кабінет Міністрів України
третій абзац виключити;  
Враховано    
129. При зупинці застосування касового методу за будь-якими підставами:   -192- Частини викласти у такій редакції: "При відмові від застосування касового методу за будь-якими підставами та переходу до загальної системи оподаткування цим податком: сума податкових зобов"язань платника податку збільшується на суму, нараховану на суму (вартість) товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу до звичайного режиму оподаткування; сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму (вартість) товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування.  Враховано   При відмові від застосування касового методу за будь-якими підставами та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:  
130. вартість будь-яких товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій, включається до складу податкових зобов'язань платника податку за наслідками останнього податкового періоду застосування касового методу;      сума податкових зобов"язань платника податку збільшується на суму, нараховану на суму (вартість) товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;  
131. вартість будь-яких товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій, включається до складу податкового кредиту платника податку за наслідками останнього податкового періоду застосування касового методу";   -193- Гіршфельд А.М.
У пункті 7.3.9. підпункт "г" останній абзац пропонується виключити.  
Відхилено   сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму (вартість) товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування.  
132. перше речення підпункту 7.4.1 доповнити словами такого змісту:   -194- Гуров В.М.
Підпункт 7.4.1 Вважаємо за доцільне зберегти редакцію діючого Закону.  
Відхилено    
    -195- Хомутиннік В.Ю.
Доповнення до підпункту 7.4.1. виключити.  
Немає висновку    
    -196- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.4.1. Виключити  
Враховано    
133. "та крім товарів, що не призначаються платником податку для їх використання в оподатковуваних операціях";       
134. підпункт 7.4.2 виключити. У цьому зв'язку підпункти 7.4.3 -7.4.5 вважати підпунктами 7.4.2 -7.4.4;   -197- Віднести до загального закону  Враховано    
    -198- Гавриш С.Б.
Зберегти підпункт 7.4.2  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -199- Зубанов В.О.
Пропозиція пункт 7.4.2. "виключити" це добре рішення. Хоч цього у законопроекті і немає, вважаю, що логічно виключити і наступний пункт 7.4.3 бо він тісно пов'язаний з п.7.4.2.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
135. підпункт 7.4.4 викласти у такій редакції:   -200- Гавриш С.Б.
Зберегти підпункт 7.4.4 у редакції чинного Закону.  
Відхилено    
136. "7.4.3 У разі коли платник придбає товари (послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) чи не підлягає амортизації (крім випадків, визначених у пункті 4.7 статті 4 цього Закону), податки, сплачені у зв'язку з таким придбанням, до складу податкового кредиту не включаються.   -201- Віднести до загального закону  Враховано    
137. У разі коли платник податку придбає товари (послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягає амортизації, але які не призначаються для їх використання в оподатковуваних операціях, податки, сплачені у зв'язку з таким придбанням, включаються до складу валових витрат або підлягають амортизації відповідно до їх призначення.   -202- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У частині підпункту 7.4.3. треба дати визначення терміну "товари (послуги)… які не призначаються для їх використання в оподатковуваних операціях".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -203- Хомутиннік В.Ю.
Абз.2 підпункту 7.4.4 (7.4.3.) викласти у такій редакції: У разі коли платник податку придбає товари (послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягає амортизації, але здійснює з такими товарами (послугами) операції, що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування згідно з статтями 3 та 5 цього Закону, податки, сплачені у зв'язку з таким придбанням, включаються до складу валових витрат або підлягають амортизації відповідно до їх призначення і виключаються з податкового кредиту в тому податковому періоді, в якому здійснені такі операції.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
138. Правило, визначене абзацом першим цього підпункту, не поширюється на суми витрат, що не підлягають включенню до складу валових витрат виробництва (обігу) згідно з нормами пункту 18.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";       
139. підпункт 7.4.5 викласти у такій редакції:   -204- Віднести до загального закону  Враховано    
    -205- Гавриш С.Б.
Зберегти існуючі положення підпункту 7.4.5 у редакції чинного Закону, та додати до підпункту 7.4.5 існуючого закону пункти б) та в) підпункту 7.4.5, запропоновані автором законопроекту 1277-1. Пункт а) не включати.  
Відхилено    
    -206- Зубанов В.О.
Проект законопроекту пропоную у п.7.4.5 дуже важливе рішення проблеми жорсткого покарання платників податку за включення у розрахунки сум податкового кредиту, тих що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями. Ще краща пропозиція про те, щоб дозволити податковому органу включати суми податку не підтверджені податковими накладними у зв'язку з їх втратою, знищення, тощо, якщо ці суми підтверджені іншими документами, в яких визначено податковий номер продавця. Вважаю, що логічно дозволити це не податківцям, а підприємцям, але обов'язково дати їм трьох місячний термін на поновлення цих документів.  
Враховано по суті у наступних статтях   
    -207- Кабінет Міністрів України
У підпункті 7.4.5. замість номера підпункту 7.4.4. вказати 7.4.5;  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
140. "7.4.4. З урахуванням положень цього підпункту не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту):   -208- Абзац перший підпункту 7.4.5 статті 7 викласти у такій редакції: "Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту)". Решту правок залишити на обговорення норм загального закону.  Враховано   Абзац перший підпункту 7.4.5 статті 7 викласти у такій редакції: "Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту)".  
141. а) у разі коли на момент перевірки платника податку податковим органом суми податку, попередньо включені до складу його податкового кредиту, залишаються непідтвердженими такими документами, то податковий орган має право застосувати відповідні адміністративні санкції до винуватої особи, а у разі коли внаслідок зменшення суми податкового кредиту на суму податків, не підтверджених такими документами, виникає позитивне значення податку, належного до сплати, - застосувати відповідні фінансові санкції, виходячи з суми такого позитивного значення;   -209- Гуров В.М.
Підпункт 7.4.4 Виключити 3 та 4 абзаци: - "відсутність у постачальника податкового боргу з податку на додану вартість". - "та при умові‚ що постачальник не знаходиться у розшуку за ухилення від сплати податків".  
Зазначені слова відсутні у підпункті 7.4.4   
    -210- Довгий Т.О.
Абзац "а" підпункту 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується викласти у такій редакції: „а) у разі, якщо на момент перевірки платника податку органом податкової служби суми податку, попередньо включені до складу його податкового кредиту, залишаються непідтвердженими такими документами, то орган державної податкової служби має право притягнути такого платника податку до адміністративної відповідальності згідно із законодавством України."  
Немає висновку    
142. б) податковий орган має право за запитом платника податку та на підставі додаткової перевірки, у тому числі зустрічної, дозволити включити суми податків, не підтверджені податковими накладними у зв'язку з їх втратою, знищенням або викраденням, якщо такий платник податку підтверджує такі суми іншими документами касовими або товарними чеками, накладними, касовими ордерами, в яких визначено податковий номер продавця;   -211- Кабінет Міністрів України
підпункт б) виключити;  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
143. в) у разі відмови з боку продавця видати податкову накладну на вимогу покупця або при порушенні порядку її заповнення, покупець має право разом з поданням декларації за відповідний звітний період звернутися до відповідного податкового органу зі скаргою, до якої додаються копії товарних або касових чеків, інших платіжно-розрахункових документів, що засвідчують факт придбання товарів (послуг). Своєчасно подана скарга є підставою для проведення позачергової податкової перевірки продавця та при підтвердженні фактів, викладених у такій скарзі, є підставою для включення сум податку, сплачених (нарахованих) покупцем при придбанні таких товарів (послуг), до складу його податкового кредиту;   -212- Васильєв Г.А.
У п. в) п. 7.4.4. після слів "при порушенні порядку її заповнення" вставити " (незаповнення хоча б однієї позиції, спотворення даних)", та після слів "за відповідний звітний період" вставити "впродовж одного місяця".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -213- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Частину в) підпункту 7.4.4. після першого речення доповнити реченнями в такій редакції: "Зазначена скарга подається не пізніше трьох робочих днів до закінчення строку подання податкової декларації за відповідний звітний період. В разі пропуску цього строку скарга до розгляду не приймається, а сам строк не поновлюється".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -214- Хомутиннік В.Ю.
Пункт в) підпункту 7.4.5 (7.4.4.) викласти у наступній редакції: в) у разі відмови з боку продавця видати податкову накладну на вимогу покупця або при порушенні порядку її заповнення, покупець має право разом з поданням декларації за відповідний звітний період звернутися до відповідного податкового органу зі скаргою, до якої додаються копії товарних або касових чеків, інших платіжно-розрахункових документів, що засвідчують факт придбання товарів (послуг). Своєчасно подана скарга є підставою для включення сум податку, сплачених (нарахованих) покупцем при придбанні таких товарів (послуг), до складу його податкового кредиту, а також для проведення позачергової податкової перевірки такого платника податку та продавця для підтвердження фактів, викладених у такій скарзі;  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -215- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.4.4. в підпункті в) слова "у разі відмови з боку продавця видати податкову накладну на вимогу покупця або при порушенні порядку її заповнення" замінити на "у разі не видання податкової накладної продавцем або при порушенні порядку її заповнення".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
144. г) якщо внаслідок відсутності податкової накладної (іншого подібного документу) або її неповного заповнення продавцем платник податку не включає до складу податкового кредиту суму податків, фактично сплачених при придбанні товарів (послуг), такий платник податку має право включити таку суму до складу валових витрат відповідного звітного періоду. У разі коли у майбутніх податкових періодах (але не більше строку давності, визначеного законом) такий платник податку отримує або виправляє податкову накладну, чи отримує право на збільшення податкового кредиту за підставами, визначеними частинами "б" - "в" цього підпункту, такий платник податку зобов'язаний збільшити суму валового доходу на відповідну суму";   -216- підпункт "г" викласти у такій редакції: "У разі відсутності податкової накладної (іншого подібного документу) або її неповного заповнення продавцем, платник податку самостійно не включає до складу податкового кредиту суму податків, фактично сплачених при придбанні товарів (послуг), чи коли податковий орган відмовляє у праві покупця включити до податкового кредиту таку суму фактично сплачених податків у зв"язку з таким неповним заповненням, то такий платник податку має право включити таку суму податків до складу своїх валових витрат відповідного звітного періоду. Якщо у майбутніх звітних періодах (але не більше строку давності, визначеного законом) платник податку отримує або виправляє податкову накладну, чи отримує право на збільшення податкового кредиту за підставами, визначеними третім та четвертим абзацами цього підпункту, такий платник податку має право збільшити суму податкового кредиту та при цьому зобов'язаний збільшити суму валового доходу на відповідну суму цього податку у такому звітному періоді з цього податку ";  Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -217- Васильєв Г.А.
У пп.. г) п.7.4.4. після слів "або її неповного заповнення" вставити "за відсутності хоча б однієї позиції)".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -218- Мироненко В.А.
Ввести новий пункт такого змісту: "Підставою для застосування нульової ставки щодо наданих робіт (послуг) є документ, який підтверджує факт споживання їх результатів за межами митної території України. таким документом є акт виконаних і переданих робіт (послуг), який підтверджує передачу прав власності на роботи (послуги) нерезиденту України, і контракт на виконання робіт (послуг)".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -219- Хомутиннік В.Ю.
Пункт г) підпункту 7.4.5 (7.4.4.) - вилучити  
Немає висновку    
    -220- Гіршфельд А.М.
В пункту 7.4.4. (г) є правова колізія. Закон "про оподаткування прибутку підприємств" аналогічної норми не має. Внаслідок чого запропонований пункт не ьуде мати юридичної сили, тому що правила сплати податку на нрибуток визначається виключно цим Законом.  
Враховано - відповідна норма прийнята 24.10.02.   
    -221- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.4.4. З підпункту виключити підпункт "г".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
145. ввести підпункт 7.4.5 такого змісту:   -222- Кабінет Міністрів України
У підпункті 7.4.6. виключити з абзацу першого слова "а також чи є така особа зареєстрованою платником такого податку";  
Враховано по суті  Увести підпункти 7.4.6 - 7.4.7 такого змісту: "7.4.6. Платник податку - покупець має право включити до податкового кредиту суми податків, належним чином підтверджені податковими накладними (іншими подібними документами), незалежно від того, чи дотримується особа, яка виписує таку податкову накладну, вимог цього Закону щодо включення сум податку до складу своїх податкових зобов'язань або належної сплати сум податку до бюджету, а також незалежно від того, чи така особа зареєструвалася платником такого податку чи ні. 7.4.7. Якщо угода (договір) між продавцем і покупцем визнається судом недійсною внаслідок з'ясування того, що особа - продавець була зареєстрована на підставну особу чи з використанням раніше загублених чи викрадених документів, то покупець вважається таким, що не має права на нарахування податкового кредиту за таким договором, якщо за рішенням суду визнається наявність змови між стронами такої угоди або наявність умислу такого покупця, спрямованого на ухилення від сплати цього податку. Те саме стосується випадків отримання бюджетного ( експортного) відшкодування".  
    -223- Увести підпункти 7.4.6 - 7.4.7 такого змісту: "7.4.6. Платник податку - покупець має право включити до податкового кредиту суми податків, належним чином підтверджені податковими накладними (іншими подібними документами), незалежно від того, чи дотримується особа, яка виписує таку податкову накладну, вимог цього Закону щодо включення сум податку до складу своїх податкових зобов'язань або належної сплати сум податку до бюджету, а також незалежно від того, чи така особа зареєструвалася платником такого податку чи ні. 7.4.7. Якщо угода (договір) між продавцем і покупцем визнається судом недійсною внаслідок з'ясування того, що особа - продавець була зареєстрована на підставну особу чи з використанням раніше загублених чи викрадених документів, то покупець вважається таким, що не має права на нарахування податкового кредиту за таким договором, якщо за рішенням суду визнається наявність змови між стронами такої угоди або наявність умислу такого покупця, спрямованого на ухилення від сплати цього податку. Те саме стосується випадків отримання бюджетного ( експортного) відшкодування.  Враховано    
146. 7.4.6. Платник податку - покупець має право включити до податкового кредиту суми податків, належним чином підтверджені податковими накладними (іншими подібними документами), незалежно від того, чи дотримується особа, яка виписує таку податкову накладну, вимог цього Закону щодо включення сум податку до складу своїх податкових зобов'язань або належної сплати сум податку до бюджету, а також чи є така особа зареєстрованою платником такого податку.   -224- Васадзе Т.Ш.
Пункт 7.4.6. При одноразовій покупці товарів (робіт‚ послуг) на суму‚ що перевищує один мільйон гривень‚ передбачається надавати податковому органу додатково документ підтвердження та інформації про відсутність у постачальника податкової заборгованості з ПДВ та про‚ що він не перебуває у розшуку за ухилення від сплати податків. Механізм отримання таких довідок‚ особливо для постачальників-нерезидентів‚ не врегульований ніякими нормативними документами. Отримати такі довідки‚ а тим більше підтвердити їх достовірність практично неможливо.  
Враховано за змістом   
    -225- Ландик В.І.
Пункт 7.4.6. виключити.  
Немає висновку    
    -226- Оніщук М.В.
Пропонується доповнити п.7 проекту закону після запропонованого підпункту 7.4.6 новим підпунктом 7.4.7 наступного змісту: "7.4.7. Суб'єкти спрощених систем оподаткування‚ які відмовляються від спрощеної системи оподаткування та реєструється платниками податку‚ мають право включити до складу податкового кредиту‚ за наслідками першого податкового періоду‚ в якому такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит‚ суми нарахованого (сплаченого) податку у складі ціни товарних залишків та основних фондів‚ які перебувають на обліку такого суб'єкта на дату реєстрації платником податку".  
Відхилено - веде до ухилення від оподаткування   
147. Це правило також поширюється на випадки визнання у встановленому порядку угоди, укладеної з продавцем, недійсною внаслідок державної реєстрації такого продавця на підставну особу чи з використанням раніше загублених чи викрадених документів або при наявності умислу такого продавця, спрямованого на ухилення від сплати цього податку. При доведенні у майбутньому наявності змови обох сторін оподатковуваної операції, спрямованої на ухилення від сплати цього податку, платник податку-покупець зобов'язаний збільшити суму податкових зобов'язань на суму податків, попередньо включених до податкового кредиту внаслідок здійснення такої операції та сплатити фінансові санкції, передбачені законом.   -227- Кабінет Міністрів України
Абзац другий виключити.  
Відхилено   У підпункті 7.5.2 пункту 7.5 статті 7 слова " (робіт, послуг)" замінити словами " (супутніх послуг)".  
    -228- Довгий Т.О.
Частину другу підпункту 7.4.6 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується виключити.  
Відхилено    
    -229- У підпункті 7.5.2 пункту 7.5 статті 7 слова " (робіт, послуг)" замінити словами " (супутніх послуг)".  Враховано    
148. підпункт 7.5.3 пункту 7.5 викласти у такій редакції:   -230- Гавриш С.Б.
Пропоную залишити підпункт 7.5.3 у попередній редакції зберігши існуючий порядок виникнення права на податковий кредит для бартерних операцій.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -231- Перенести правку підпункту 7.5.3 до прийняття загального закону.  Враховано    
149. "7.5.3. датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу), є дата фактичного отримання об'єкту фінансового лізингу таким орендарем";   -232- Зубанов В.О.
У п.7.5.3. пропонується "…датою виникнення права орендаря (лізінгоутримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу), є дата фактичного отримання об'єкту фінансового лізингу таким орендарем". Однак, по-перше, неясно, як буде з бартерними (товарообмінними) операціями, які підпадали під п.7:5.3. По-друге, ця пропозиція скоординована з п.7.3.4 законопроекту з яким я не згоден.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -233- Пустовойтенко В.П.
Підпункт 7.5.3. пункту 7.5 статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту: Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата сплати лізингових платежів до моменту закінчення дії лізингового договору і переходу права власності на об'єкт лізингу.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
150. пункт 7.6 доповнити такими словами:   -234- Перенести правку до підпункту 7.6 до прийняття загального закону.  Враховано    
151. "інформація з яких знімається у порядку, визначеному продавцем, але не рідше одного разу на звітний місяць до спливу граничного строку подання декларації з цього податку, встановленого законом, за такий звітний місяць";       
152. пункт 7.7 викласти у такій редакції:   -235- Перенести правку до підпункту 7.6 до прийняття загального закону.  Враховано    
153. "7.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню, а також порядок взаєморозрахунків між платником податку та бюджетом, визначається цим пунктом.       
154. 7.7.1. Платник податку подає декларацію з цього податку у строки, передбачені законом, незалежно від наявності або відсутності податкових зобов'язань або права на отримання бюджетного, у тому числі експортного відшкодування протягом звітного податкового періоду, та сплачує податок у строки, визначені законом для місячного податкового періоду.   -236- Пустовойтенко В.П.
7.2. У підпункті 7.7.1. слова "визначені законом" замінити словами "визначені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
155. 7.7.2. Сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкових зобов'язань особи, зареєстрованої як платник податку за будь-якими причинами, та сумою її податкового кредиту звітного періоду.       
156. У разі коли зазначена сума має позитивне значення, вона підлягає сплаті до бюджету у строки, визначені законом для місячного податкового періоду, (квартального податкового періоду - для платників податку, які його обрали).       
157. У разі коли зазначена сума має від'ємне значення, то така сума:       
158. а) зараховується у рахунок погашення суми податкового боргу з цього податку минулих податкових періодів при його наявності, або у рахунок погашення податкових зобов'язань з податків, що справляються до державного бюджету.       
159. б) у сумі, що залишається після застосування частини "а" цього підпункту, підлягає включенню до податкового кредиту платника податку наступного податкового періоду.   -237- Кабінет Міністрів України
У підпункті б) пункту 7.7.2. слова "підлягає включенню до податкового кредиту платника податку наступного податкового періоду" замінити словами "враховується при розрахунках з бюджетом з цього податку в наступних податкових періодах";  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
160. 7.7.3. Якщо після виконання вимог частини "а" підпункту 7.7.2 платник податку має від'ємне значення податку протягом кожного з шести послідовних місячних податкових періодів (двох податкових періодів при застосуванні квартального податкового періоду), такий платник податку має право на отримання бюджетного відшкодування від'ємного значення податку, що виникло за наслідками шостого (другого квартального) податкового періоду.   -238- Зубанов В.О.
У новій редакції п.7.7.3. (крім помилки - сноска повинна бути на 7.7.2. "а", а не на 7.7.3. "а" як це у тексті) закладено погіршення умов роботи підприємств.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -239- Пустовойтенко В.П.
Перший абзац підпункту 7.7.3. викласти в такій редакції: "Якщо після виконання вимог частини "а" підпункту 7.7.2. платник податку має від'ємне значення податку протягом кожного з трьох послідовних місячних податкових періодів, такий платник податку має право на отримання бюджетного відшкодування від'ємного значення податку, що виникло за наслідками третього податкового періоду."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -240- Хомутиннік В.Ю.
Перший абзац підпункту 7.7.3. викласти в такій редакції: Якщо після виконання вимог частини "а" підпункту 7.7.2. платник податку має від'ємне значення податку протягом кожного з трьох послідовних місячних податкових періодів (одного податкового періоду при застосуванні квартального податкового періоду), такий платник податку має право на отримання бюджетного відшкодування від'ємного значення податку, що виникло за наслідками третього (першого квартального) податкового періоду  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -241- Ландик В.І.
пункт 7.7.3. виключити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -242- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Шестимісячний термін, передбачений у підпункті 7.7.3 для бюджетного відшкодування занадто довгий, оскільки в проекті встановлено, що звітний період триває 1 місяць чи квартал, пункт 7.7.5 передбачає проведення перевірки протягом місяця з можливістю подовженням цього строку ще на місяць, що фактично буде означати строк відшкодування у 9-12 місяців залежно від тривалості звітного періоду. Тому пропонується встановити строк бюджетного відшкодування не більше 90 днів з дня подання декларації за звітний період, включаючи і терміни проведення перевірок.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -243- Васадзе Т.Ш.
Пункт 7.7.3. Передбачено подовження терміну відшкодування сплаченого ПДВ платнику податку з державного бюджету з 3-х місяців до 12-ти місяців‚ що негативно вплине на фінансовий стан платника податку. При прийнятті цієї норми пропонується пункт 7.7.3. доповнити таким абзацом: "При цьому на суму від'ємного значення нараховуються відсотки на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України‚ починаючи від дня подання податкової декларації."  
Відхилено - правка стосується пропозиці КМУ, а не цього Закону   
    -244- Скомаровський В.В.
У першому абзаці пункту 7.7.3 статті 7 слова "протягом кожного з шести послідовних місячних податкових періодів" замінити словами "протягом кожного з трьох послідовних місячних податкових періодів (одного податкового періоду при застосуванні квартального податкового періоду)".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -245- Гуров В.М.
Підпункт 7.7.3 Потрібно зменшити період погашення від'ємного значення податковими зобов'язаннями з 12 періодів на меншу кількість періодів.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -246- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.3. залишити в цілому в редакції діючого Закону, ввівши такі зміни: Абзац 3 після слів "банківськими установами" доповнити "та є як засіб платежу на внутрішньому ринку без обмежень". Слова "законодавством" замінити на "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -247- Кабінет Міністрів України
У пункті 7.7.: Абзац перший підпункту 7.7.3. викласти в такій редакції: "Якщо після виконання вимог абзацу "а" підпункту 7.7.2 цієї статті, сума податку має від'ємне значення, вона спрямовується на погашення податкових зобов'язань, нарахованих у податкових деклараціях наступних 12 місячних (4 квартальних) звітних (податкових) періодів, а її залишок підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України протягом місяця після подання декларації за останній податковий період";  
Відхилено - річне кредитування бюджету є беззмістовним, коли середня кредитна ставка перевищує облікову у 4 рази.   
    -248- Гіршфельд А.М.
В пункті 7.7..3 запропонованих змін слово "шести" замінити на "трьох" та "шостого" на "третього"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
161. Належним чином визначене бюджетне відшкодування є власністю платника податку, який згідно з цим пунктом має право на його отримання.       
162. Бюджетне відшкодування здійснюється органом державного казначейства шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку - резиденті до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем, в якому подається податкова декларація, що містить його розрахунок за шостий (другий квартальний) податковий період згідно з абзацом першим цього підпункту.   -249- Пустовойтенко В.П.
У третьому абзаці підпункту 7.7.3. слова "шостий (другий квартальний)" змінити на слово "третій".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -250- Хомутиннік В.Ю.
Абз. 3 п. 7.7.3 викласти у такій редакції: Бюджетне відшкодування здійснюється органом державного казначейства шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку - резиденті до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем, в якому подається податкова декларація, що містить його розрахунок за третій (перший квартальний) податковий період згідно з абзацом першим цього підпункту.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -251- Мельничук В.В.
Коновалюк В.І.
Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Задорожній О.В.
Гаврилюк В.В.
Гуров В.М.
Сятиня М.Л.
Поліщук К.А.
Климпуш О.Д.
Іванов С.А.
Пропонується встановити у законопроекті жорсткий 90 денний строк бюджетного відшкодування від дня подання декларації по ПДВ за звітний період до дати фактичного перерахування коштів підприємству. Цей термін повинен включити в себе все - податкові перевірки, дії казначейства тощо.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
163. Залік (погашення) суми бюджетного відшкодування із сумою податкових зобов'язань платника податку за іншими податками (зборами, обов'язковими платежами), не дозволяється.   -252- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий підпункту 7.7.3. виключити;  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -253- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Частину п'яту підпункту 7.7.3 пропонується вилучити оскільки проведення заліку заборгованості з різних податків є предметом регулювання інших законів - про систему оподаткування. про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами тощо.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
164. Залік (погашення) суми бюджетного відшкодування із сумою податкового боргу платника податку за іншими податками (зборами, обов'язковими платежами) дозволяється виключно з податковим боргом, що виник за податками (зборами, обов'язковими платежами), які згідно із законом зараховуються до державного бюджету.   -254- Мельничук В.В.
Коновалюк В.І.
Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Задорожній О.В.
Гаврилюк В.В.
Гуров В.М.
Сятиня М.Л.
Поліщук К.А.
Климпуш О.Д.
Іванов С.А.
Пропонується з підпункту 7.7.3. абзаци 5 та 6 вилучити і замість цього встановити, що "На вимогу платника податку бюджетна заборгованість по бюджетному відшкодуванню перед таким платником податку може бути погашена шляхом її зарахування в залік його поточних податкових зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" і визначити порядок проведення таких заліків.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки  У разі якщо, починаючи з податкового періоду, протягом якого проведено добровільну реєстрацію, і до податкового періоду, у якому досягається зазначений обсяг оподатковуваних операцій, різниця між загальною сумою податкових зобов'язань звітного періоду та сумою податковго кредиту такого платника податку має від'ємне значення, сума податку на додану вартість зараховується у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових періодів. Якщо протягом такого строку суми від'ємного значення податку залишаються не погашеними сумами податкових зобов'язнаь, вони враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, або суми бюджетного відшкодування за наслідками податкового періоду у якому були досягнуті зазначені обсяги оподатковуваних операцій. Ці правила щодо отримання бюджетного відшкодування поширюються на осіб, зареєстрованих платниками податку на підставі того, що вони здійснюють торггівлю за готівку (кредитні дебетові картки або комерційні чеки).  
    -255- П.п. 7.7.3 доповнити абзацем такого змісту: "У разі якщо, починаючи з податкового періоду, протягом якого проведено добровільну реєстрацію, і до податкового періоду, у якому досягається зазначений обсяг оподатковуваних операцій, різниця між загальною сумою податкових зобов'язань звітного періоду та сумою податковго кредиту такого платника податку має від'ємне значення, сума податку на додану вартість зараховується у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових періодів. Якщо протягом такого строку суми від'ємного значення податку залишаються не погашеними сумами податкових зобов'язнаь, вони враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, або суми бюджетного відшкодування за наслідками податкового періоду у якому були досягнуті зазначені обсяги оподатковуваних операцій. Ці правила щодо отримання бюджетного відшкодування поширюються на осіб, зареєстрованих платниками податку на підставі того, що вони здійснюють торггівлю за готівку (кредитні дебетові картки або комерційні чеки). "  Враховано    
165. 7.7.4. За винятками, передбаченими підпунктами цього пункту, підставою для отримання бюджетного відшкодування є виключно дані податкової декларації за звітний період.   -256- Зубанов В.О.
У пп. 7.7.4., .7.7.5, 7.7.6., 7.7.7…. у новій редакції є добрі пропозиції, що направлені на врегулювання відносин платників ПДВ податківців у процесі здачі першими податкових декларацій. Є і права податківців на перевірку підозрілих декларацій… "при наявності достатніх підстав". Яких? Як і все наше законодавство ці положення не мають чітких критеріїв застосування. Ця розпливчатість робить нас беззахисними перед проізволом не порядних чиновників. І як звичайно не не має ніяких санкцій за порушення прав підприємців податківцями. Теж саме ніяких санкцій у випадку, якщо бюджетне відшкодування не буде сплачено казначейським органом у зазначений термін, або якщо податкова міліція все ж буде ініціювати перевірки по факту від'ємного значення податку з ПДВ.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -257- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.4. Абзац 1. Замінити на "Підставою для отримання бюджетного відшкодування є виключно дані податкової декларації за звітний період".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
166. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки заявлених у ній даних (крім випадків, визначених у підпункті 7.7.15), а також без проведення будь-яких додаткових перевірок платника податку та висунення йому будь-яких інших вимог чи передумов. У разі коли податковий орган порушує зазначене правило, то:   -258- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Абзац 2. Виключити слова "крім випадків, визначених у підпункті 7.7.15".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -259- Гіршфельд А.М.
В пункті 7.7.4 пропонується вилучити фразу "крім випадків, визначених у пункті 7.7.15"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
167. за скаргою платника податку керівник податкового органу зобов'язаний забезпечити прийняття податкової декларації відповідно до цього закону, та застосувати заходи, передбачені трудовим законодавством щодо службових осіб податкового органу, які припустили такі порушення;   -260- Беспалий Б.Я.
2 Стаття 7‚ підпункт 7.7.4. Абзац 3 після тексту "трудовим законодавством щодо" доповнити текстом "посадових і"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
168. платник податку має право розпочати процедуру адміністративного оскарження таких дій податкового органу у строки та за процедурою, встановлені законом для оскарження податкового нарахування, та/або звернутися до суду з позовом про відшкодування майнової чи немайнової шкоди, завданої неправомірними діями таких осіб.   -261- Після слів "адміністративного оскарження таких дій податкового органу," вставити слова "який відмовляється або ставить передумови прийняття декларації".  Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
169. Платник податку має право надіслати податкову декларацію з цього податку поштою з повідомленням про вручення за свій рахунок протягом граничних строків, встановлених законом для подання такої податкової декларації.       
170. 7.7.5. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого самого строку провести документальну та/або матеріальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.   -262- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.5. Абзац перший викласти у наступній редакції: „Податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених даних в отриманій от платника податку декларації. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести документальну та/або матеріальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування. Загальний термін проведення перевірок (камеральної, документальної та/або матеріальної) не може перевищувати 30 днів наступних за днем отримування декларації."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -263- Довгий Т.О.
В частині другій підпункту 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується слово "апеляційного" замінити словом "адміністративного".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -264- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.5. Викласти у наступній редакції: "7.7.5. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання декларації, податковий орган має право провести камеральну перевірку заявлених у ній даних. У разі, коли висновки камеральної перевірки свідчать про завищення суми бюджетного відшкодування, податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначається сума такого перевищення. На підставі такого податкового повідомлення платник податку має право: погодитися з вимогами податкового органу та подати нову податкову декларацію з виправленими даними; оскаржити висновки, які містяться у податковому повідомленні у строки та за процедурою, встановлені законом для апеляційного або судового оскарження податкового нарахування. Сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою з податковим органом та не може бути оскарженою ним в адміністративному порядку, якщо: а) податковий орган не надсилає платнику податку податкове повідомлення протягом визначеного цим підпунктом 30-денного терміну; б) податковий орган отримує від платника податку нову податкову декларацію, виправлену згідно з вимогами податкового повідомлення; в) унаслідок адміністративного або судового оскарження нарахування податкового органу, визначеного у податковому повідомленні, рішення приймається на користь платника податку."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -265- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.5 пропонується вилучити зі змін.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
171. У разі коли висновки камеральної, документальної або матеріальної перевірок свідчать про завищення суми бюджетного відшкодування, податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначається сума такого перевищення.       
172. На підставі такого податкового повідомлення платник податку має право:       
173. погодитися з вимогами податкового органу та подати нову податкову декларацію з виправленими даними;       
174. оскаржити висновки, які містяться у податковому повідомленні у строки та за процедурою, встановлені законом для апеляційного або судового оскарження податкового нарахування, - у цьому випадку оскаржувана сума бюджетного відшкодування не надається протягом строку такого оскарження.       
175. Сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою з податковим органом та не може бути оскарженою ним в адміністративному порядку, якщо:       
176. а) податковий орган не надсилає платнику податку податкове повідомлення протягом визначеного цим підпунктом 30-денного терміну;       
177. б) податковий орган отримує від платника податку нову податкову декларацію, виправлену згідно з вимогами податкового повідомлення;       
178. в) унаслідок адміністративного або судового оскарження нарахування податкового органу, визначеного у податковому повідомленні, рішення приймається на користь платника податку.       
179. 7.7.6. Податковий орган зобов'язаний самостійно надати відповідному казначейському органу доручення на перерахування сум бюджетного відшкодування платнику податку протягом 10 календарних днів, наступних за днем узгодження суми такого бюджетного відшкодування згідно з підпунктом 7.7.5 цього пункту, а казначейський орган зобов'язаний виконати це перерахування протягом наступних трьох робочих днів.   -266- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.6 пропонується вилучити зі змін.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -267- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Підпункт 7.7.6 доповнити реченням в такій редакції: "В разі, якщо податковий орган не дав доручення, або казначейський орган не виконав перерахування бюджетного відшкодування у встановлені цим підпунктом строки платник податку має право списати погоджену суму бюджетного відшкодування з рахунків Державного казначейства України та його органів в порядку примусового стягнення через органи державної виконавчої служби. При цьому виконавчим документом вважається узгоджена згідно цього закону податкова декларація, прийнята податковим органом. У зв'язку з цим пропонується у прикінцеві положення включити доручення Кабінету Міністрів України внести проект закону про відповідні зміни до Закону України "Про виконавче провадження".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
180. 7.7.7. Якщо податковий орган відкриває кримінальну справу за ознаками ухилення такого платника податку від сплати цього податку, то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування до передачі справи до суду. Суд, який приймає справу до розгляду, може за клопотанням сторони звинувачення продовжити термін такого призупинення до моменту винесення рішення за справою.   -268- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.7. у підпункті 7.7.7. після слів "...то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування" добавити "на суму, оскаржену податковим органом".  
Відхилено у зв"язку з виключенням статті   
    -269- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 7.7.7. у підпункті 7.7.7. після слів "...то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування" добавити "на суму, оскаржену податковим органом".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -270- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Частину першу підпункту 7.7.7 викласти в такій редакції, "7.7.7. Якщо компетентним органом дізнання порушено кримінальну справу за ознаками ухилення платника податку від сплати цього податку, та зазначена кримінальна справа за затвердженою прокурором постановою передана у відповідності до статей 109 та 113 Кримінально-процесуального кодексу України слідчому для проведення досудового слідства, або якщо слідчим у встановленому порядку порушено кримінальну справу за ознаками ухилення платника податку від сплати цього податку, то слідчий, який здійснює досудове слідство, може з санкції прокурора винести постанову про призупинення сплати бюджетного відшкодування до передачі справи до суду. Постанова слідчого про призупинення сплати бюджетного відшкодування направляється відповідним податковим органом, а також органам державного казначейства, які здійснюють сплату бюджетного відшкодування. Суд, який приймає до розгляду справи зазначені у цьому пункті, у разі наявності відповідного подання прокурору або органу досудового слідства, має право відповідною ухвалою продовжити термін призупинення виплати бюджетного відшкодування до дня винесення вироку або скасувати постанову про призупинення виплати бюджетного відшкодування. У разі закриття кримінальної справи слідчим або прокурором у встановленому законом порядку, постанова слідчого про призупинення виплати бюджетного відшкодування вважається скасованою. У випадку передачі кримінальної справи до судового розгляду, вирішення питання щодо продовження або зупинення виплати бюджетного відшкодування вирішується судом".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -271- Довгий Т.О.
В підпункті 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" слова "відкриває кримінальну справу" пропонується замінити словами "порушує кримінальну справу". В другому реченні цього підпункту пропонується виключити слова "може за клопотанням сторони звинувачення". Слово "рішення" пропонується замінити словом "вироку". Слова "податковий орган" пропонується замінити словами "орган державної податкової служби".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -272- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.7 пропонується вилучити зі змін.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
181. В інших випадках податкова міліція не може обмежувати права платника податку на отримання бюджетного відшкодування та не може ініціювати будь-які види його перевірок у зв'язку із виникненням такого права.   -273- Хомутиннік В.Ю.
В абз. 2 п.7.7.7. - замінити слово "податкова міліція" на "податковий орган"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
182. 7.7.8. Джерелом сплати бюджетного відшкодування та експортного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи державного бюджету. Забороняється обумовлювати виплату бюджетного відшкодування з наявністю або відсутністю доходів, отриманих державним бюджетом від сплати цього податку, у тому числі в окремих реґіонах України, а також наявністю чи відсутністю відповідних бюджетних призначень.   -274- Добкін М.М.
Вилучити підпункт 7.7.8 статті 7.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
183. До доходів державного бюджету включається позитивний результат звернутого сальдо активно-пасивного бюджетного рахунку, на який зараховуються суми сплаченого податку, та з якого сплачуються бюджетні (у тому числі експортні) відшкодування. Режим такого бюджетного рахунку визначається Міністерством фінансів.   -275- Гіршфельд А.М.
Абзац другий пункту 7.7.8. пропонується включити в відповідну частину бюджетного кодексу та вилучити з запропонованих змін до Закону.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
184. 7.7.9. Суми бюджетного відшкодування, які залишаються не сплаченими на користь платника податку у строки, визначені цією статтею, вважаються боргом державного бюджету (далі - бюджетним боргом) перед таким платником податку.   -276- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У підпункті 7.7.9 треба визначити порядок нарахування та сплати передбаченої пені - строки, суб'єкти сплати, тощо. 2 у зв"язку з вилученням правки  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
185. На суму бюджетного боргу нараховується пеня у розмірі 120 відсотків від облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення такого бюджетного боргу, протягом строку його дії, за виключенням дня його погашення.       
186. Платник податку має право включити суму бюджетного боргу (крім суми нарахованої пені) до складу своїх валових витрат за наслідком податкового періоду, на який припадає його виникнення. У разі коли у майбутніх податкових періодах такий бюджетний борг погашається повністю або частково, платник податку збільшує валові доходи на погашену суму за наслідками таких періодів.   -277- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.9. Абзац 3 - виключити з проекту Закону.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -278- Гіршфельд А.М.
Абзац 3 запропонованих змін до пункту 7.7.9. треба вилучити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
187. Пеня, сплачена на користь платника цього податку згідно з цим підпунктом, не включається до складу його валового доходу.   -279- Гіршфельд А.М.
Абзац 4 запропонованих змін до пункту 7.7.9. треба вилучити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
188. 7.7.10. Пеня починає нараховуватися:   -280- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.10. пропонується виключити з запропонованих змін.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
189. а) у разі коли податковий орган не надсилає платнику податку податкове повідомлення протягом строку, визначеного підпунктом 7.7.5, - з наступного дня після спливу такого строку;       
190. б) у разі коли податковий орган отримує від платника податку нову податкову декларацію, виправлену згідно з вимогами податкового повідомлення, - з 10 календарного дня, наступного за днем отримання такої виправленої декларації;       
191. в) у разі коли внаслідок оскарження рішень податкового органу, визначених у податковому повідомленні, рішення приймається на користь платника податку, - з дня, наступного за останнім днем граничного строку надання бюджетного відшкодування;       
192. г) у разі коли суд приймає рішення на користь платника податку внаслідок розгляду справи, розпочатої згідно з підпунктом 7.7.7 цього пункту, - з дня, наступного за останнім днем граничного строку надання бюджетного відшкодування.       
193. 7.7.11. Пеня є складовою частиною бюджетного боргу та підлягає самостійному нарахуванню і сплаті податковим органом разом із погашенням основної суми такого боргу.       
194. 7.7.12. Платник податку має право у будь-який момент після виникнення бюджетного боргу звернутися до суду з позовом про стягнення такого боргу та нарахованої пені, а також про відшкодування майнової чи немайнової шкоди, завданої неправомірними діями податкового органу та/або його посадових осіб, що призвели до виникнення такого бюджетного боргу.       
195. Зазначені кошти стягуються з рахунку державного казначейства у безспірному порядку, незалежно від наявності або відсутності відповідних бюджетних призначень.   -281- Добкін М.М.
Вилучити другий абзац підпункту 7.7.12 статті 7.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
196. 7.7.13. У разі коли за висновками камеральної, документальної або матеріальної перевірок податковий орган виявляє заниження суми бюджетного відшкодування або переплату сум податку, зазначених у податковій декларації, відносно суми, яка мала бути відшкодованою (сплаченою) згідно із законом, то такий податковий орган зобов'язаний надати платнику податку податкове повідомлення про суму такого заниження у строки, визначені підпунктом 7.7.5 цього пункту. При цьому платник податку включає суму такого заниження (переплати) до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.   -282- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.13. пропонується вилучити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
197. 7.7.14. У разі коли податковий орган затримує надання доручення казначейському органу про перерахування суми бюджетного відшкодування на рахунок платника податку і при цьому не надає податкове повідомлення платнику податку у визначений цим пунктом строк, то за заявою платника податку або за власною ініціативою орган прокуратури зобов'язаний провести перевірку дотримання податкового законодавства з боку податкового органу та прийняти відповідні рішення. Незалежно від цього платник податку має право звернутися до суду з позовом про стягнення бюджетного відшкодування та нарахованої пені, а також про відшкодування майнової чи немайнової шкоди, завданої неправомірними діями податкового органу та/або його посадових осіб, що призвели до виникнення такої затримки.   -283- Добкін М.М.
Вилучити підпункт 7.7.14 статті 7.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -284- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.14 вилучити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
198. 7.7.15. У разі коли сума бюджетного відшкодування перевищує 100 тисяч гривень, платник податку зобов'язаний визначити у додатку до податкової декларації відомості про назви та податкові номера платників податку, на користь яких протягом періоду такого відшкодування були сплачені (нараховані) податки, а у разі додаткової вимоги податкового органу - надати виписку з реєстру податкових накладних, отриманих від таких продавців товарів (послуг) щодо таких покупок.   -285- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.15 Виключити повністю.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -286- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 7.7.15 викласти у наступній редакції: "У разі коли сума бюджетного відшкодування перевищує 100 тис. грн., платник податку зобов'язаний: додати копії платіжних доручень про перерахування платником податку коштів на користь іншого платника податків, в оплату придбаних товарів (робіт, послуг), з урахуванням податків, нарахованих на ціну такого придбання"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -287- Веревський А.М.
Абзац перший підпункт 7.7.15 пункту 7.7 викласти в наступній редакції: "Коли сума бюджетного відшкодування перевищує 100,0 тисяч гривень, платник податку зобов'язаний зазначити у додатку до податкової декларації відомості про назви та податкові номери платників податку, на користь яких протягом періоду такого відшкодування були сплачені (нараховані) податки, якщо сума сплаченого податку на додану вартість одному платнику перевищує 10 тисяч гривен. А у разі додаткової письмової вимоги податкового органу - надати виписку з реєстру податкових накладних, отриманих від таких продавців товарів (послуг) щодо таких покупок"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -288- Гіршфельд А.М.
Пропонується викласти пункт 7.7.15.у наступній редакції: "Податкова інспекція має право перевірити наявність відшкодування за податковий період, за який підприємство задекларувало від'ємне значення податкових зобов'язань у термін, починаючи з першого робочого дня подання такої декларації і скінчити таку перевірку не пізніш попереднього робочого дня, у який згідно з пунктом 7.7.3. платнику податку надається отримати бюджетне відшкодування".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
199. Форма додатку і виписки та правила їх складання визначаються центральним податковим органом виходячи з вимог цього підпункту.       
200. 7.7.16. Бюджетне відшкодування не надається:       
201. а). платнику податку, зареєстрованому за власним (самостійним) рішенням, протягом перших 12 місяців, включаючи місяць, в якому відбулася така реєстрація;   -289- Мельничук В.В.
Коновалюк В.І.
Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Задорожній О.В.
Гаврилюк В.В.
Гуров В.М.
Сятиня М.Л.
Поліщук К.А.
Климпуш О.Д.
Іванов С.А.
Частину а) підпункту 7.7.16 статті 7 законопроекту вилучити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -290- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У частину а) підпункту 7.7.16 (п.219 порівняльної таблиці) вилучити, оскільки вона ставить новозареєстровані підприємства у нерівні умови і її застосування може призведе до накопичення бюджетного боргу протягом до двох років (з урахуванням 9-12 місячного строку на бюджетне відшкодування - див. п.7.6. цих зауважень). Крім того, в цьому проекті закону не врегульоване питання чи буде після набуття ним чинності проводитися перереєстрація платників податку, зареєстрованих на поточний час. Тобто можлива ситуація, коли після прийняття цього закону всі платники податку стануть зареєстрованими і втратять право на бюджетне відшкодування на строк до двох років.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
202. б). платнику податку, який вибрав касовий метод згідно з підпунктом 7.3.9 цієї статті, протягом строку дії такого касового методу.   -291- Добкін М.М.
Вилучити підпункт б) підпункту 7.7.16 статті 7.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
203. в) платник податку, що не подав у зазначені у цьому пункті строки розрахунку бюджетного відшкодування, а у випадку, визначеному підпунктом 7.7.15 цього пункту, відповідні документи або виписку.   -292- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.16 абзац (в) виключити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
204. У цих випадках платник податку зараховує суми від'ємного значення податку, отриманого за наслідками звітного податкового періоду, до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.       
205. У разі коли за наслідками останнього податкового періоду з 12 календарних місяців, зазначених у частині "а", чи останнього податкового періоду дії касового методу згідно з чистиною "б" платник податку продовжує мати від'ємне значення податку, воно вважається від'ємним значенням першого податкового періоду із зазначених у підпункті 7.7.3 цього пункту.       
206. Норми цього підпункту не поширюються на порядок надання експортного відшкодування, який регулюється статтею 8 цього Закону.       
207. 7.7.17. Форма декларації з цього податку розробляється центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики";   -293- Кабінет Міністрів України
У підпункті 7.7.17 виключити слова "за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики";  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -294- Гіршфельд А.М.
Пункт 7.7.17. треба вивчити на Конституційну відповідність.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
208. пункт 7.8 викласти у такій редакції:      пункт 7.8 викласти у такій редакції:  
209. "7.8 Податкові періоди   -295- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 7.8 Залишити у редакції діючого Закону.  
Відхилено   "7.8 Податкові періоди  
210. 7.8.1. Податковим періодом є один календарний місяць, а випадках, визначених підпунктом 7.8.2 цього пункту, - календарний квартал, з урахуванням того, що:      7.8.1. Податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, визначених підпунктом 7.8.2 цього пункту, - календарний квартал, з урахуванням того, що:  
211. а). у разі коли особа реєструється платником податку з дня, іншого ніж перший день календарного місяця такої реєстрації, першим податковим періодом є період, який розпочинається з дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;      - у разі, коли особа реєструється платником податку з дня, іншого ніж перший день календарного місяця такої реєстрації, першим податковим періодом є період, який розпочинається з дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;  
212. б). у разі коли податкова реєстрація особи анулюється у день, інший ніж останній день календарного місяця такого анулювання, останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.      - у разі, коли податкова реєстрація особи анулюється у день, інший ніж останній день календарного місяця такого анулювання, останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.  
213. 7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищує 250 тисяч гривень (без врахування податку на додану вартість), може вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом із декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року та діє до його кінця.      7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищує 300 тисяч гривень (без врахування податку на додану вартість), може вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом із декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року та діє до його кінця.  
214. У разі коли протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує 500 000 гривень (без врахування податку на додану вартість), такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з місяця, на який приходиться таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації";      У разі коли протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує 300 000 гривень (без врахування податку на додану вартість), такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з місяця, на який приходиться таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації".  
215. пункт 7.9 викласти у такій редакції:   -296- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 7.9. залишити в редакції діючого Закону.  
Відхилено   Пункт 7.9 викласти у такій редакції:  
216. "7.9. Місце надання товарів (послуг)   -297- Зубанов В.О.
У новому пункті 7.9 "Місце надання товарів (послуг)" треба чітко ув'язати усі положення цього пункту, який трактує у тому числі питання перевезення продукції (товарів), з термінами ІНКОТЕРМС.  
Враховано по суті  7.9. Місце надання товарів (послуг)  
217. 7.9.1. Місцем надання товарів вважається:      7.9.1. Місцем надання товарів вважається:  
218. а) у разі поставки товарів, що відправляються або транспортуються постачальником або особою, на користь якої вони надаються (покупцю, комісіонеру, орендарю), - місце, де такі товари знаходяться на момент такої відправки або надання їх перевізнику (якщо такий перевізник є особою, іншою ніж постачальник чи особа, на користь якої надаються такі товари).   -298- Веревський А.М.
Абзац перший підпункту 7.9.1 (а) пункту 7.9 статті 7 викласти статті 7 в такій редакції: "у разі поставки товарів, що відправляються або транспортуються постачальником або особою, на користь якої вони надаються (покупцю, комісіонеру, орендарю), - місце, де на такі товари переходить право власності у відповідності з умовами договорів між постачальником та покупцем товарів (робіт, послуг).  
Відхилено   а) у разі поставки товарів, що відправляються або транспортуються постачальником або особою, на користь якої вони надаються (покупцю, комісіонеру, орендарю), - місце, де такі товари знаходяться на момент такої відправки або надання їх перевізнику (якщо такий перевізник є особою, іншою ніж постачальник, чи особою, на користь якої надаються такі товари).  
219. Якщо товари монтуються або збираються (з їх тестуванням чи випробовуванням або без таких) постачальником або особою, що уповноважена від його імені здійснювати такі дії, - місце, де вони монтуються або збираються;      Якщо товари монтуються або збираються (з їх тестуванням чи випробовуванням або без таких) постачальником або особою, що уповноважена від його імені здійснювати такі дії, - місце, де вони монтуються або збираються;  
220. б) у разі коли поставка товарів здійснюється за місцем їх розташування (які не відправляються або не транспортуються), - місце, де товари фізично знаходяться на початок такої поставки;      - у разі, коли поставка товарів здійснюється за місцем їх розташування (які не відправляються або не транспортуються), - місце, де товари фактично знаходяться на початок такої поставки;  
221. в) у разі коли продається нерухоме майно, - місце його фактичного розташування;      - у разі, коли продається нерухоме майно, - місце його розташування;  
222. г) у разі коли товари постачаються на борт морських, повітряних суден або поїздів, - місце убуття таких транспортних засобів.      - у разі, коли товари постачаються на борт морських, повітряних суден або поїздів, - місце убуття таких транспортних засобів.  
223. Для цілей цього підпункту під терміном "місце убуття" розуміється перший географічний пункт, в якому вантаж був розміщений на транспортний засіб, або де громадяни стали його пасажирами, за умови коли такий вантаж або такі пасажири мають пункт прибуття (вивантаження) за межами митної території країни, в якому знаходиться такий географічний пункт;      Для цілей цього підпункту під терміном "місце убуття" розуміється перший географічний пункт, в якому вантаж був розміщений на транспортний засіб, або де громадяни стали його пасажирами, за умови коли такий вантаж або такі пасажири мають пункт прибуття (вивантаження) за межами митної території України;  
224. д) у разі коли товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу (ІНТЕРНЕТ) або локальні комп'ютерні мережі, - місце розташування продавця, незалежно від місця реєстрації його доменного імені (електронної сторінки чи адреси).   -299- Гіршфельд А.М.
Пропонується викласти пункт 7.9.1. у наступній редакції: "У разі, коли продаж товарів здійснюється з допомогою будь-яких засобів зв'язку, наприклад, локальних чи глобальних комп'ютерних мереж, телевізійних та радіопередач та інших, незважаючи на місце розташування таких засобів у цілях цього підпункту місцем надання вважається; якщо через засоби зв'язку укладається лише угода, а сам товар транспортується чи надається без допомоги таких засобів - згідно з попередніми пунктами; якщо товари фізично транспортується через таки засоби (наприклад, комп'ютерна програма) - місця розташування покупця".  
Враховано частково   - у разі, коли товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу (ІНТЕРНЕТ) або локальні комп'ютерні мережі, - місце розташування продавця, незалежно від місця реєстрації його доменного імені (електронної сторінки чи адреси), а якщо продавець є нерезидентом, - місцезнаходження (розташування) покупця, який у цьому випадку виступає податковим агентом.  
225. Особи, які надають товари (послуги) на території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, зобов'язані зареєструватися як платники цього податку при наявності підстав, визначених пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, а у разі коли такі особи є нерезидентами - відкрити своє постійне представництво на території України та зареєструвати його як платника цього податку.      Особи, які надають товари (послуги) на території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, зобов'язані зареєструватися як платники цього податку при наявності підстав, визначених пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, а у разі коли такі особи є нерезидентами - відкрити своє постійне представництво на території України та зареєструвати його як платника цього податку.  
226. 7.9.2. Місцем надання послуг вважається:      7.9.2. Місцем надання послуг вважається:  
227. а) за винятками, визначеними у частинах "б" -"д" цього підпункту, - місце де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі коли така послуга надається нерезидентом, - місце розташування його представництва, а при відсутності такого, - місце розташування резидента, що виконує агентські функції від імені такого нерезидента, а при відсутності такого, - місце фактичного розташування покупця;      а) за винятками, визначеними у частинах "б" -"д" цього підпункту, - місце де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі коли така послуга надається нерезидентом, - місце розташування його представництва, а при відсутності такого, - місце розташування резидента, що виконує агентські функції від імені такого нерезидента, а при відсутності такого, - місце фактичного розташування покупця;  
228. б) при наданні послуг з продажу або спорудження нерухомого майна, включаючи послуги агентів та ріалтерів, а також інших осіб, відповідальних за підготовку, координацію та здійснення робіт із будівництва об'єктів нерухомості, включаючи послуги архітекторів та осіб, які здійснюють нагляд за будівництвом та інших подібних осіб, - місце, де таке нерухоме майно розташоване;      б) при наданні послуг з продажу або спорудження нерухомого майна, включаючи послуги агентів та ріалтерів, а також інших осіб, відповідальних за підготовку, координацію та здійснення робіт із будівництва об'єктів нерухомості, включаючи послуги архітекторів та осіб, які здійснюють нагляд за будівництвом та інших подібних осіб, - місце, де таке нерухоме майно розташоване;  
229. в) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізнодорожних транспортних засобів у тій частині, що приходиться на перевезення пасажирів або вантажів по митній території України, - у пункті відправлення такого транспортного засобу.   -300- Довгий Т.О.
В абзаці "в" підпункту 7.9.2 пункту 7.9 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" слово "залізнодорожних" пропонується замінити на слово "залізничних".  
Немає висновку   в) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізнодорожних транспортних засобів у тій частині, що приходиться на перевезення пасажирів або вантажів по митній території України, - у пункті відправлення такого транспортного засобу.  
230. Для цілей цієї частини використовуються такі терміни:      Для цілей цієї частини використовуються такі терміни:  
231. "частина перевезення пасажирів або вантажів по митній території України" - частина перевезення, що здійснюється між пунктом відправлення на митній території України та пунктом прибуття такого транспорту на митній території України, без будь-яких зупинок за межами такої митної території;      "частина перевезення пасажирів або вантажів по митній території України" - частина перевезення, що здійснюється між пунктом відправлення на митній території України та пунктом прибуття такого транспорту на митній території України, без будь-яких зупинок за межами такої митної території;  
232. "пункт відправлення транспорту" - перший пункт посадки пасажирів або навантаження вантажів;      "пункт відправлення транспорту" - перший пункт посадки пасажирів або навантаження вантажів;  
233. "пункт прибуття транспорту" - останній пункт на митній території України для посадки пасажирів або навантаження вантажів на митній території України.      "пункт прибуття транспорту" - останній пункт на митній території України для посадки пасажирів або навантаження вантажів на митній території України.  
234. У випадку поїздки або перевезення в обидві сторони, поїздка (перевезення) у зворотну сторону вважається окремим перевезенням;      У випадку поїздки або перевезення в обидві сторони, поїздка (перевезення) у зворотну сторону вважається окремим перевезенням;  
235. г) місце, де фактично надаються послуги у сфері:      г) місце, де фактично надаються послуги у сфері:  
236. культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної або подібної ним діяльності, включаючи діяльність організаторів (продюсерів) таких діяльностей, та пов'язаних з ними послуг;      культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної або подібної ним діяльності, включаючи діяльність організаторів (продюсерів) таких діяльностей, та пов'язаних з ними послуг;  
237. діяльності, допоміжній транспортній, як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види робіт;      діяльності, допоміжній транспортній, як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види робіт;  
238. оцінки нерухомого майна (нерухомості);      оцінки нерухомого майна (нерухомості);  
239. проведення будь-яких робіт з рухомим матеріальним майном;      проведення будь-яких робіт з рухомим майном;  
240. д). якщо інше не визначено підпунктом 7.9.3 цього пункту, місцем, де нижчезазначені послуги надаються покупцям, заснованим за межами митної території України, є місце реєстрації такого покупця або його постійного представництва, якому надаються такі послуги, а при відсутності такого місця реєстрації, - місце його постійної адреси або проживання:      д) якщо інше не визначено підпунктом 7.9.3 цього пункту, місцем, де нижчезазначені послуги надаються покупцям, заснованим за межами митної території України, є місце реєстрації такого покупця або його постійного представництва, якому надаються такі послуги, а при відсутності такого місця реєстрації, - місце його постійної адреси або проживання:  
241. передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, авторських прав, торгових марок та аналогічних прав;      передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, авторських прав, торгових марок та аналогічних прав;  
242. надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства);      надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства);  
243. надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;      надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;  
244. надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю;      надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю;  
245. здійснення банківських, фінансових та страхових угод, включаючи перестрахування, за винятком надання в оренду банківських сейфів;      здійснення банківських, фінансових та страхових угод, включаючи перестрахування, за винятком надання в оренду банківських сейфів;  
246. надання послуг персоналу, тобто фізичних осіб, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, у використання іншій особі;      надання послуг персоналу, тобто фізичних осіб, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, у використання іншій особі;  
247. надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо вони забезпечують надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;      надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо вони забезпечують надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;  
248. надання в оренду рухомого майна, крім транспортних засобів.      надання в оренду рухомого майна, крім транспортних засобів.  
249. 7.9.3. На виняток з правил визначення місця надання послуг, перелік яких міститься у частині "г" підпункту 7.10.2 цього пункту, а також при наданні в оперативну оренду транспортних засобів:      7.9.3. На виняток з правил визначення місця надання послуг, перелік яких міститься у піщпункті "д" підпункту 7.9.2 цього пункту, а також при наданні в оперативну оренду транспортних засобів:  
250. а) місцем надання послуг, яке згідно з положеннями такої частини "д" знаходилося би на митній території України, вважається місце, яке знаходиться за її межами, якщо фактичне користування та споживання таких послуг знаходиться за межами митної території України;      а) місцем надання послуг, яке згідно з положеннями підпункту "д" підпункту 7.9.2 цього пункту знаходилося би на митній території України, вважається місце, яке знаходиться за її межами, якщо фактичне користування та споживання таких послуг знаходиться за межами митної території України;  
251. б) місцем надання послуг, яке згідно з положеннями такої частини "д" знаходилося би за межами митної території України, вважається місце, яке знаходиться на митній території України, якщо фактичне користування та споживання таких послуг знаходиться на митній території України".      б) місцем надання послуг, яке згідно з положеннями підпункту "д" підпункту 7.9.2 цього пункту знаходилося би за межами митної території України, вважається місце, яке знаходиться на митній території України, якщо фактичне користування та споживання таких послуг знаходиться на митній території України".  
252. 8. Статтю 8 викласти у такій редакції:   -301- Статтю 8 віднести до загального закону  Враховано    
253. "Стаття 8. Оподаткування експорту та експортне відшкодування       
254. 8.1. Нульова ставка   -302- Гуров В.М.
Пункт 8.1 Цей пункт вимагає доопрацювання.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -303- Ландик В.І.
Пункт 8.1 виключити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
255. За нульовою ставкою оподатковуються такі експортні поставки товарів (супутніх, допоміжних послуг), місцем надання яких є митна територія України, а саме:   -304- Веревський А.М.
В абзаці другому пункту 8.1 статті 8 після слів "… митна територія України" додати слова "а однією із сторін є нерезидент".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
256. 8.1.1. поставки товарів (супутніх, допоміжних послуг) за межі митного кордону України, що вивозяться (пересилаються) резидентом - продавцем таких товарів або за його дорученням перевізником - резидентом;   -305- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 8 Підпункт 8.1.1. одним абзацом наступного змісту: Перший, другий абзаци об'єднати та викласти у наступній редакції: "На поставки товарів (супутніх, допоміжних послуг) що незалежно від умов поставки в редакції "Інкотермс", між резидентом України - продавцем та нерезидентом України - покупцем, вивозяться за межі митної території України продавцем - резидентом (за його дорученням перевізником), або покупцем - нерезидентом (за його дорученням перевізником)".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -306- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У частинах першій та другій підпункту 8.1.1. слова "перевізником - резидентом" та "перевізником-нерезидентом" замінити словом "перевізником".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
257. поставки товарів (супутніх, допоміжних послуг) за межі митного кордону України, що вивозяться (пересилаються) нерезидентом - покупцем таких товарів або за його дорученням перевізником - нерезидентом.       
258. Для цілей цього пункту товари вважаються вивезеними за митний кордон України у момент їх підпадання під митний режим експорту згідно із законом, незалежно від того, чи були вони вивезені за межі митної (географічної) території України або ні;   -307- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 8.1.1. Абзац 3 виключити з редакції Закону.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -308- Кабінет Міністрів України
У статті 8: Абзац третій пункту 8.1.1 викласти у такій редакції: "Товари вважаються вивезеними (експортованими) за межі митної території України у разі, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою вантажною митною декларацією, на якій є відмітка митного органу про те, що товар фактично був вивезений за межі митної території України";  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
259. 8.1.2. поставки товарів для заправки та постачання річкових або морських суден, що:       
260. відправляються у міжнародні рейси для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, іншої комерційної, промислової або риболовецької діяльності, здійснюваної від зони митного контролю за межі територіальних вод України;       
261. відправляються у міжнародні рейси для рятування або подання допомоги у нейтральних або територіальних водах інших країн;       
262. входять до складу військово-морських сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки;       
263. 8.1.3 поставки товарів для заправки або постачання повітряних суден, що:       
264. відправляються у міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;       
265. входять до складу військово-повітряних сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування;       
266. використовуються для заправки та постачання космічних кораблів, супутників та інших космічних об'єктів при їх запуску, експлуатації чи приземленні;       
267. 8.1.4 поставки товарів згідно з дипломатичними та консульськими угодами, а також до інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у межах, передбачених міжнародними договорами (конвенціями) про утворення таких організацій;       
268. 8.1.5. поставки товарів на територію:       
269. а) митних ліцензійних складів та безмитних магазинів (у тому числі особами, що заснували такий безмитний магазин);       
270. б) морських бурових та добувних платформ, платформ для старту космічних об'єктів, що знаходяться за межами територіальних вод України, у цілях будівництва, ремонту, реконструкції, обслуговування таких платформ, або для встановлення транспортного або комунікаційного зв'язку між такими платформами та суходолом;       
271. 8.1.6 поставки послуг, супутніх або допоміжних поставкам товарів, визначених у цій статті.       
272. Для цілей цього пункту під терміном "супутня послуга" розуміється послуга, ціна якої включається до ціни товару відповідно до базису його поставки, а під терміном "допоміжна послуга" розуміється послуга, яка надається за окремими угодами, укладеними експортером або покупцем із сторонніми особами у зв'язку із поставкою товару на експорт, включаючи транспортні послуги, страхування вантажу чи ризиків його перевезення тощо.   -309- Пустовойтенко В.П.
Доповнити прийнятий у першому читанні пункт 8.1. "Нульова ставка" підпунктом 8.1.7. в редакції діючої податкової норми 6.2.2. в частині оподаткування туристичних послуг для нерезидентів: "8.1.7. Надання послуг з туризму на території України в разі продажу за межами України безпосередньо або при посередництві нерезидентів із застосуванням безготівкових розрахунків."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -310- Пустовойтенко В.П.
Доповнити прийнятий у першому читанні пункт 8.1. "Нульова ставка" підпунктом 8.1.8: "8.1.8. Надання послуг та робіт по ремонту суден на судноремонтних підприємствах України для вітчизняних та іноземних судовласників."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -311- Пустовойтенко В.П.
Доповнити прийнятий у першому читанні пункт 8.1. "Нульова ставка" підпунктом 8.1.9: "перевезення вантажів, які знаходяться під митним контролем, на експорт через порти України;"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
273. 8.2. Виключення   -312- Гуров В.М.
Пункт 8.2. Пункт потрібно залишити в редакції діючого Закону.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -313- Ландик В.І.
Пункт 8.2 виключити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -314- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Назву пункту 8.2. викласти в такій редакції: "Виключення з режиму оподаткування".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
274. 8.2.1. Не вважаються експортом та не підлягають оподаткуванню, у тому числі за нульовою ставкою:   -315- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
З першого абзацу підпункту 8.2.1 вилучити слова "у тому числі і за нульовою ставкою".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
275. а) поставки товарів (послуг), місце надання яких знаходиться за межами митної території України (крім раніше імпортованих товарів);       
276. б) поставки товарів за межі території України з території митних ліцензійних складів (безмитних магазинів), а також з території одного митного ліцензійного складу (безмитного магазину) на територію іншого митного ліцензійного складу (безмитного магазину). При цьому вартість торгових послуг (торгової націнки), що виникає внаслідок такого продажу, оподатковується за нульовою ставкою;   -316- Абзац б) п.п. 8.2.1 викласти в наступній редакції: "б) поставки товарів (супутніх ним послуг) за межі території України з території митних (ліцензійних складів (безмитних магазинів), а також з території одного митного складу (безмитного магазину) на територію іншого митного складу (безмитного магазину). При цьому вартість торгових послуг (торгової націнки), що виникає внаслідок такої поставки, оподатковується за ставкою, відповідно до того, на якій території надається така послуга;"  Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
277. Ввезення (пересилання) товарів з території безмитних магазинів або ліцензійних складів на територію України, у тому числі товарів, що були попередньо придбані фізичними особами при їх виїзді за митний кордон України, оподатковується за правилами, встановленими цим Законом для їх імпорту.       
278. Порядок функціонування безмитних магазинів та контролю за їх діяльністю встановлюється Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що продаж товарів (послуг) безмитними магазинами без нарахування податку на додану вартість та інших податків, базою нарахування яких є продажна вартість, здійснюється фізичним особам, що виїжджають за митний кордон України, або перевізникам таких фізичних осіб повітряним або морським транспортом.       
279. Податковий орган має право безперешкодного доступу до території зазначених безмитних магазинів (складів) з метою здійснення документальної або матеріальної перевірок фінансово-господарської діяльності у порядку, визначеному законодавством для перевірки інших суб'єктів підприємницької діяльності.       
280. Митні органи та органи прикордонного контролю зобов'язані брати участь у такій перевірці за вимогою податкового органу. Порядок координації дій таких контролюючих органів установлюється Кабінетом Міністрів України. Комплексна податково-митна перевірка такого суб'єкту може проводитися не частіше одного разу на календарний рік. Інші податкові перевірки здійснюються згідно із законодавством;   -317- Беспалий Б.Я.
Стаття 8‚ підпункт б)‚ останній абзац. Наприкінці текст "згідно із законодавством" замінити текстом "у випадках передбачених законом".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
281. в) поставки товарів за межі митної території України під митними режимами тимчасового вивезення товарів під зобов'язання щодо їх зворотного ввезення, а також транзиту раніше ввезених товарів;       
282. г) поставки товарів за межі митної території України у вигляді добровільних пожертвувань, благодійних внесків, гуманітарної допомоги;   -318- Хомутиннік В.Ю.
Пункт "г" п. 8.2.1. доповнити наступним: …, що вважається продажем товарів на митній території України, та оподатковується за ставкою, передбаченою ст. 6.1.1. цього закону".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
283. д) поставки товарів (послуг), що не є об'єктами оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону, крім зазначених у підпунктах 3.2.3 - 3.2.5, та звільнених від оподаткування згідно з пунктом 5.2 статті 5 цього Закону.       
284. 8.2.2. Експортне відшкодування не надається платнику податку, який вибрав касовий метод згідно з підпунктом 7.3.9 цієї статті, протягом строку дії такого касового методу. У цьому випадку платник податку зараховує суми від'ємного значення податку, отриманого за наслідками звітного податкового періоду, до складу податкового кредиту та відшкодовує їх у порядку, встановленому підпунктом 7.7.16 статті 7 цього Закону для бюджетного відшкодування.   -319- Добкін М.М.
В пункті 8 законопроекту: Вилучити підпункт 8.2. 2 пункту 8.2 статті 8.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
285. 8.2.3. Товари для постачання трубопровідного транспорту, заправки та постачання автомобільного та залізнодорожного транспорту на митній території України, незалежно від їх резидентського статусу та видів перевезень, оподатковуються за ставкою, передбаченою підпунктом 6.1.1 статті 6 цього Закону.   -320- Довгий Т.О.
У підпункті 8.2.3 пункту 8.2 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" слово "залізнодорожних" пропонується замінити словом "залізничних".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -321- Сігал Є.Я.
Доповнити статтю 8. Оподаткування експорту та експортне відшкодування пунктом 8.2.4. такого змісту: "8.2.4. Експортне відшкодування не надається платнику податку‚ який виконує функції трейдера по експорту зерна".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
286. 8.3. Підтвердження факту експорту       
287. 8.3.1. Експортне відшкодування надається при підтвердженні факту експорту товарів (супутніх, допоміжних послуг) оригіналом п'ятого основного аркушу (примірник декларанта) вантажної митної декларації, виданої митним органом під час митного оформлення експорту товарів, з відміткою зовнішньої митниці про фактичне вивезення такого товару (супутніх послуг) за межі митної території України.   -322- Зубанов В.О.
Ст.8. "Оподаткування експорту та експортне відшкодування" У п. 8.3.1. неясно як той факт, що згідно з цим положенням експортне відшкодування надається при підтвердженні факту експорту товарів оригіналом п'ятого основного аркушу вантажної митної декларації… з відміткою зовнішньої митниці про фактичне вивезення такого товару за межі митної території України, стикується з попереднім (п. 8.1.1.) у якому річ йшла про інший критерій. То була прогресивна пропозиція, а ця її майже перекреслила.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -323- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
До підпункту 8.3.1. Залишити підпункт а) пункту 8.1. статті 8 у редакції діючого Закону України "Про податок на додану вартість".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -324- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 8.3. підпункт 8.3.1. Слова "п'ятого основного" замінити словами "шостого"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
288. 8.3.2. Відмітка зовнішньої митниці не вимагається, якщо такий товар поставляється з митної території України до українського митного ліцензійного складу або безмитного магазину.       
289. При поставці товарів з території одного митного ліцензійного складу (безмитного магазину) на територію іншого ліцензійного складу (безмитного магазину) на території України податкова накладна не виписується. Центральний митний орган установлює порядок ведення документального контролю за такими поставками.       
290. 8.4. Експортне відшкодування       
291. 8.4.1. Платник податку має право на отримання експортного відшкодування з державного бюджету (далі - експортне відшкодування) частини від'ємного значення податку, що виникло за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбувається експорт товарів (послуг).   -325- Беспалий Б.Я.
Стаття 8. пункт 8‚ частина 1. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України"  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
292. 8.4.2. Для отримання експортного відшкодування платник податку подає разом з декларацією за звітний податковий період розрахунок його суми разом з копією п'ятого основного аркушу (примірник декларанта) вантажної митної декларації та актом (іншим подібним документом), що засвідчує факт надання допоміжних послуг експортеру таких товарів при їх наявності, а при експорті попередньо імпортованих товарів - також завіреними банком копіями платіжних доручень, які засвідчують факт сплати податку при їх імпорті або копіями погашених податкових розписок, виданих у зв'язку з імпортом таких товарів.   -326- Кабінет Міністрів України
У підпункті 8.4.2. слова "копією п'ятого основного аркуша (примірник декларанта) вантажної митної декларації" замінити словами "оригіналом п'ятого основного аркуша (примірник декларанта) вантажної митної декларації, оформленого митним органом під час митного оформлення експорту товарів з відмітками відповідного митного органу України, який здійснив випуск товарів у митному режимі експорту, та відміткою про те, що товар фактично був вивезений за межі митної території України; письмовим підтвердженням установи банку про перерахування покупцем-нерезидентом на рахунок платника податку в установі банку в Україні сум в рахунок оплати вартості товарів (робіт, послуг), вивезених (пересланих) за межі митної території України; копіями платіжних доручень, завірених банком, про перерахування платником податку коштів на користь іншого платника податків, в оплату придбаних товарів (робіт, послуг), а при експорті попередньо імпортованих товарів - також завіреними банком копіями платіжних доручень, які засвідчують факт сплати податку при їх імпорті";  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
293. 8.4.3. Підставою для отримання експортного відшкодування є виключно дані податкової декларації, підтверджені документами, визначеними підпунктом 8.4.2 цього пункту, якщо інше не встановлене цією статтею.       
294. У разі коли платник податку не подає розрахунок експортного відшкодування або документи, визначені у підпункті 8.4.2 цієї статті, у встановлені цим підпунктом строки, таке експортне відшкодування не надається, а частина податкового кредиту, яка би підлягала експортному відшкодуванню за умови надання такого розрахунку, бере участь у визначенні суми податкових зобов'язань або суми бюджетного відшкодування платника податку у загальному порядку.       
295. У разі коли платник подає зазначений розрахунок та документи у встановлені строки, але податковий орган виявляє помилки чи похибки, допущені при їх заповненні, платник податку має право повторно подати виправлений розрахунок (документи). У цьому випадку строки надання експортного відшкодування починають відраховуватися від такого повторного подання.       
296. У разі коли податковий орган порушує норми цього підпункту, то:       
297. за скаргою платника податку керівник податкового органу зобов'язаний забезпечити прийняття податкової декларації відповідно до цього закону, та застосувати заходи, передбачені трудовим законодавством щодо службових осіб податкового органу, які припустили такі порушення;   -327- Довгий Т.О.
В частині п'ятій підпункту 8.4.3 пункту 8.4 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується виключити слова "та застосувати заходи, передбачені трудовим законодавством щодо службових осіб податкового органу, які припустили такі порушення."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -328- Кабінет Міністрів України
Підпункт 8.4.3. доповнити абзацами такого змісту: "Право на отримання визначеного згідно з цим пунктом експортного відшкодування за вивезені (експортовані) товари (роботи, послуги) виникає в частині, пропорційній частці проведення покупцем-нерезидентом розрахунків з постачальником товарів (робіт, послуг). У разі непроведення платником податку - експортером розрахунків з постачальниками за придбані товари (роботи, послуги), використані для виготовлення продукції, право на отримання експортного відшкодування за товари (роботи, послуги) не виникає";  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
298. платник податку має право розпочати процедуру адміністративного оскарження таких дій податкового органу у строки та за процедурою, встановлені законом для оскарження податкового нарахування, та/або звернутися до суду з позовом про відшкодування майнової чи немайнової шкоди, завданої неправомірними діями таких осіб.       
299. 8.4.4. Експортне відшкодування надається з урахуванням правил, установлених підпунктами 7.7.7 - 7.7.14 пункту 7.7 статті 7 цього Закону для надання бюджетного відшкодування.       
300. 8.4.5. Належним чином визначене експортне відшкодування є власністю платника податку, який згідно з цією статтею має право на його отримання.       
301. Експортне відшкодування здійснюється органом державного казначейства шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку - резиденті до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем, в якому подається податкова декларація.   -329- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 8.4.5. Абзац третій викласти у наступній редакції: "За добровільним рішенням платника податку сума експортного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку інших податків, зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законом зараховуються до Державного бюджету України. Про таке рішення платник податку зазначає у декларації. Залік (погашення) суми експортного відшкодування із сумою податкових зобов'язань платника за іншими податками (зборами, обов'язковими платежами), не дозволяється".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
302. Залік (погашення) суми експортного відшкодування із сумою податкових зобов'язань платника податку за іншими податками (зборами, обов'язковими платежами), не дозволяється. Залік (погашення) суми експортного відшкодування із сумою податкового боргу платника податку за іншими податками (зборами, обов'язковими платежами) дозволяється виключно з податковим боргом, що виник за податками (зборами, обов'язковими платежами), які згідно із законом зараховуються до державного бюджету.   -330- Кабінет Міністрів України
Абзац третій підпункту 8.4.5 виключити;  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -331- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 8.4.5. В абзаці 3 - перше речення виключити.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -332- Скомаровський В.В.
підпункт 8.4.5. пункту 8.4. статті 8 доповнити останнім абзацом такого змісту: "Дозволяється залік суми бюджетного (експортного) відшкодування із сумою податкового боргу, який виник у наслідок нарахування (самостійно або податковими органами) фінасовихї санкцій, пені (в тому числі пені по валюті). По податках?зборах, обов'язкових платежах".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
303. 8.4.6. Податковий орган зобов'язаний самостійно надати відповідному казначейському органу доручення на перерахування сум експортного відшкодування платнику податку протягом 10 календарних днів, наступних за днем узгодження суми такого експортного відшкодування, а казначейський орган зобов'язаний виконати таке перерахування протягом наступних трьох робочих днів.   -333- Зубанов В.О.
У п.8.4.6. знову ніяких санкцій у випадку, якщо експортне відшкодування не буде сплачено казначейським органом у зазначений термін.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
304. 8.4.7. У разі коли платник податку отримує експортне відшкодування, сума від'ємного значення податку, яка підлягає бюджетному відшкодуванню згідно з нормами пункту 7.7 статті 7 цього Закону протягом такого ж податкового періоду, зменшується на суму отриманого експортного відшкодування. У разі коли за наслідками звітного податкового періоду платник податку отримує бюджетне відшкодування повної суми від'ємного значення податку (без її зменшення на суму експортного відшкодування за такий самий період) згідно з пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, то таке експортне відшкодування окремо не надається та вважається виконаним.       
305. 8.5. Розрахунок суми експортного відшкодування   -334- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 8.5 викласти у наступній редакції: "Сума експортного відшкодування розраховується за такою формулою: СВ = ПК х Е , де ЗВ СВ- сума експортного відшкодування; ПК- сума податкового кредиту - суми ПДВ, фактично сплачені платником податку - експортером коштами іншим платникам податку у складі ціни придбаних товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат виробництва (обігу) або підлягає амортизації, починаючи з першого числа звітного місяця та закінчуючи днем подання розрахунку експортного відшкодування, включаючи такий день, а при ввезенні (імпортуванні) таких товарів (робіт, послуг)- суми податку, сплачені у такий же самий період до бюджету у зв'язку із таким ввезенням (імпортуванням) або визначені у податкової записці, виданій протягом такого місяця згідно с пунктом 11.4 статті 11 цього Закону, але не погашеної до дня подання такого розрахунку." Далі за текстом проекту Закону.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
306. Сума експортного відшкодування розраховується за такою формулою:       
307. Е СВ = ВЗ х ---------, де ЗВ       
308. СВ - сума експортного відшкодування;       
309. ВЗ - сума від'ємного значення податку за наслідками звітного податкового періоду;       
310. Е - митна вартість товарів (супутніх, допоміжних послуг), поставлених на експорт протягом звітного податкового періоду;       
311. ЗВ - загальна вартість товарів або послуг (без урахування суми податку), які:       
312. поставляються платником податку протягом звітного податкового періоду та оподатковуються за звичайною та нульовою ставкою, є звільненими від оподаткування або не є об'єктом оподаткування;       
313. поставляються у випадках, визначених частиною "д" пункту 1.4 статті 1 цього Закону, протягом звітного податкового періоду.       
314. 8.6. Строки надання експортного відшкодування       
315. 8.6.1. У разі, якщо інше не встановлене цим пунктом, експортне відшкодування надається протягом місяця, наступного за місяцем, на який припадає день подання податкової декларації, в якій міститься розрахунок такого експортного відшкодування, підтверджений документами, визначеними підпунктом 8.4.2 цього пункту.       
316. 8.6.2. У разі коли розрахунок експортного відшкодування надається платником податку, який:   -335- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
До підпункту 8.6.2 Абзаци а) та б) вилучити  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
317. а) звертається за його отриманням протягом перших 12 календарних місяців, наступних за місяцем його реєстрації як платника цього податку;       
318. б) уперше з моменту податкової реєстрації звертається за його отриманням, сума якого перевищує один мільйон гривень;       
319. в) незалежно від часу податкової реєстрації звертається за його отриманням, сума якого перевищує п'ять мільйонів гривень,   -336- Довгий Т.О.
У підпункті 8.6.2. пункту 8.6 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" в абзаці "в" пропонується слово "апеляційного" замінити словом "адміністративного";  
Відхилено    
320. то керівник податкового органу має право призначити позачергову податкову документальну та/або матеріальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого експортного відшкодування. Згідно з висновками такої перевірки податковий орган може визнати:       
321. нараховану суму експортного відшкодування достовірною;       
322. завищення суми експортного відшкодування;       
323. заниження суми експортного відшкодування.       
324. Податковий орган також проводить камеральні перевірки даних податкових декларацій інших платників податку, що бажають отримати експортне відшкодування.       
325. Якщо за наслідками таких перевірок сума експортного відшкодування визнаються заниженою або завищеною, податковий орган надсилає платнику податку відповідне податкове повідомлення, в якому зазначається сума такого заниження або завищення. На підставі такого податкового повідомлення платник податку має право погодитися з висновками податкового органу та подати новий розрахунок експортного відшкодування з виправленими даними або оскаржити висновки, які містяться у податковому повідомленні у строки та за процедурою, встановлені законом для апеляційного або судового оскарження податкового нарахування. У цьому випадку оскаржувана сума експортного відшкодування не надається протягом строку такого оскарження, за винятком коли його сума визнається заниженою.       
326. При наявності підстав для виписки податкового повідомлення, воно має бути надіслане платнику податку протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання від платника податку розрахунку експортного відшкодування.   -337- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 8.6.2. Абзац восьмий підрозділу (в) викласти у наступній редакції: "Податкове повідомлення має бути надіслане платнику податку протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання від платника податку розрахунку експортного відшкодування."  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
327. У разі коли податкова перевірка платників податку, зазначених у частині "в" цього підпункту не завершується протягом таких строків за об'єктивними причинами та при наявності достатніх сумнівів про правомірність нарахування суми експортного відшкодування, підтверджених зібраними доказами, керівник податкового органу може звернутися до керівника податкового органу вищого рівня з письмовим викладенням таких сумнів та таких зібраних доказів, які долучаються до документів перевірки. На підставі отриманих даних керівник податкового органу вищого рівня має право прийняти рішення про продовження строку податкової перевірки таких платників податку на строк, що не перевищує 30 календарних днів від дня отримання податковим органом розрахунку експортного відшкодування, або відмовити у такому продовженні чи передати справу слідчому податкової міліції. Зазначене рішення може бути оскаржене платником податку в адміністративному або апеляційному порядку.   -338- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У абзаці восьмому підпункту 8.6.2 (п. 345 порівняльної таблиці) після слів "в адміністративному або апеляційному порядку" додати слова "у судовому порядку".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -339- Довгий Т.О.
У підпункті 8.6.2. пункту 8.6 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" у частині п"ятій слово "апеляційному" замінити словом "судовому".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
    -340- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 8.6.2. Абзац дев'ятий підрозділу (в) виключити  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
328. 8.6.3. Сума експортного відшкодування вважається узгодженою з податковим органом та не може бути оскарженою ним в адміністративному порядку, якщо:   -341- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Підпункт 8.6.3 викласти у наступній редакції: "Сума експортного відшкодування вважається узгодженою з податковим органом та не може бути оскарженою ним у адміністративному порядку, якщо керівник податкового органу не надсилає платнику податку податкове повідомлення протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання від платника податків розрахунку експортного відшкодування, в тому разі і коли податкова перевірка не завершується протягом цього строку. У цьому випадку платник податку має право на отримання експортного відшкодування без будь-яких пояснень, перевірок чи апеляційних процедур у встановлені строки".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
329. а). керівник податкового органу не надсилає платнику податку податкове повідомлення у строки, визначені підпунктом 8.6.2 цього пункту;       
330. б). керівник податкового органу вищого рівня відмовляє у продовженні позачергової податкової перевірки платників податку, визначених у частині "в" підпункту 8.6.2 цього пункту;       
331. в). податкова перевірка не завершується протягом строків, зазначених у підпункті 8.6.2 цього пункту;       
332. г). платник податку погоджується з висновками податкового органу, що містяться у податковому повідомленні, та надсилає новий розрахунок експортного відшкодування.       
333. У цих випадках платник податку має право на отримання експортного відшкодування без будь-яких додаткових пояснень, перевірок чи апеляційних процедур у встановлені строки.   -342- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 8 пунктом 8.6.4 такого змісту: "8.6.4.Платники податку, яким орган державної податкової служби видав спеціальний податковий сертифікат, мають право на отримання експортного відшкодування, шляхом подачі безпосередньо органу Державного казначейства другий примірник податкової декларації у строки та в порядку, передбачені пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, та розрахунок експортного відшкодування, передбачений пунктом 8.4.2 цієї статті, на яких зроблено відмітку органом державної податкової служби, що засвідчує тотожність даних, зазначених у ньому, даним першого примірника податкової декларації та розрахунку. Право на отримання спеціального податкового сертифіката надається платнику податку, який відповідає таким вимогам: експортує продукцію не менше ніж 2 роки; відсутня кредиторська заборгованість з придбання товарів з терміном прострочення більше ніж три місяці; експортує продукцію власного виробництва; має за попередній звітний податковий рік обсяг експортованої продукції, який у вартісному виразі дорівнює або перевищує 100 мільйонів гривень; не має податкового боргу, непогашеного більше ніж три звітних місяці; Видача та анулювання спеціального податкового сертифіката здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За наявності у платника податку спеціального податкового сертифіката експортне відшкодування здійснюється органом Державного казначейства з Державного бюджету України на 31 день з моменту подання документів, передбачених абзацом першим цього підпункту. Якщо орган державної податкової служби встановить за даними податкового обліку, що визначені в податковій декларації та розрахунку суми податку на додану вартість платником податку надмірно відшкодовані з бюджету платнику податку, який має спеціальний податковий сертифікат, такий орган державної податкової служби надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначає необхідну до повернення в бюджет суму податку та нараховані відсотки (на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України), починаючи з дня отримання платником податку бюджетного відшкодування. Платник податку зобов'язаний сплатити зазначені у податковому повідомленні суми у триденний термін з дня його отримання. У разі виконання цієї вимоги платник податку не втрачає право на використання спеціального податкового сертифіката. Якщо платник податку в установлені терміни не повертає в бюджет отримані суми бюджетного відшкодування, орган державної податкової служби повинен звернутися до суду з позовом про визнання цієї суми відшкодування (частини суми) такою, що надмірно відшкодована та підлягає поверненню до бюджету. У разі винесення судом рішення на користь органу державної податкової служби платник податку зобов'язаний повернути надмірно одержані суми бюджетного відшкодування та сплатити штрафні санкції відповідно до законодавства. Такий платник податку втрачає право на використання спеціального податкового сертифіката у звітному році, в якому було допущене порушення. Посадові особи, які допустили нецільове використання бюджетних коштів, притягаються до відповідальності згідно із законом. Якщо під час розгляду справ за позовами органів державної податкової служби судові органи приймають рішення не на користь платників податку, які мають спеціальний податковий сертифікат, такі платники втрачають право на використання спеціального податкового сертифіката протягом наступних трьох років незалежно від оцінки податкової історії";  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
334. 8.7. Пеня   -343- Гуров В.М.
Пункт 8.7 Залишити в редакції Закону.  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
335. 8.7.1. Пеня, визначена пунктом 7.7.9 - 7.7.11 статті 7 цього Закону для боргу з бюджетного відшкодування, застосовується за такою ж самою процедурою, розмірами та строками для боргу з експортного відшкодування.       
336. Якщо податкова перевірка, строк якої було продовжено згідно з абзацом шостим підпункту 8.6.2 цієї статті, не підтверджує неправомірність нарахування суми експортного відшкодування повністю або частково, пеня застосовується з дати, яка встановлюється згідно з частинами "б" - "в" підпунктом 7.7.10 статті 7.       
337. 8.8. Експортне відшкодування податку фізичним особам   -344- Кабінет Міністрів України
Пункт 8.8. виключити;  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
338. 8.8.1. Фізична особа, яка відповідає вимогам підпункту 8.9.2 цього пункту, має право на отримання експортного відшкодування сум податку, фактично сплачених нею при купівлі товарів у магазинах роздрібної торгівлі, що розташовані на митній території України та мають відповідний дозвіл на виписку експортної податкової накладної (далі - безподаткові магазини).       
339. Цей пункт не поширюється на продаж фізичним особам або їх перевізникам товарів безмитними магазинами, розташованими у зонах митного контролю на території України.       
340. 8.8.2. Правом отримання експортного відшкодування користується фізична особа - нерезидент, яка:       
341. а) має іноземне громадянство, за винятком коли вона має громадянство країн, податковий режим яких передбачає оподаткування податком на додану вартість (іншим аналогічним податком) експорту всіх або окремих товарів (продукції, сировини) при їх поставці на митну територію України;       
342. б) здійснює в окремому безподатковому магазині одночасну покупку товарів на суму, що перевищує три тисячі гривень;       
343. в) вивозить придбані товари за межі митної території України протягом дев'яноста календарних днів від дня їх покупки у незмінному вигляді. Вивезення товарів, що побували у вжитку протягом такого строку, не дає право на отримання експортного відшкодування.       
344. 8.8.3. Експортне відшкодування надається у сумі, що дорівнює 12 відсоткам від суми їх продажу, без урахування податку на додану вартість.       
345. 8.8.4. Експортне відшкодування надається при придбанні споживчих товарів в обсягах, дозволених до безмитного вивезення фізичними особами за межі митної території України згідно із законом.       
346. Експортне відшкодування фізичній особі не надається при вивезенні (експорті):       
347. а) підакцизних товарів, крім транспортних засобів;       
348. б) товарів, які підпадають під визначення 1 - 24 груп Єдиної товарної номенклатури;       
349. в) товарів, отриманих у межах туристичних послуг, послуг сфери громадського харчування (їдалень, кафе, барів, ресторанів тощо);       
350. г) уживаних товарів, антикваріату, виробів мистецтва та народних промислів;       
351. д) будь-яких товарів, що мають промислове призначення, а також їх запасних чи складових частин;       
352. е) будь-яких товарів, які пересилаються у вантажних або поштових відправленнях, що здійснюються окремо від такого платника податку;       
353. є) будь-яких послуг (у тому числі супутніх або допоміжних експорту таких товарів);       
354. ж) товарів, які вивозяться наземним транспортом (залізною дорогою, автомобільним транспортом).       
355. Кабінет Міністрів України деталізує правила такого вивезення (експорту) та оприлюднює їх з метою широкого інформування фізичних осіб - експортерів, а також працівників безподаткових магазинів.       
356. 8.8.5. Експортне відшкодування надається не пізніше 60 календарного дня від дня отримання податковим органом за місцем розташування продавця таких товарів, засвідченого митним органом примірника експортної накладної, на банківський рахунок їх експортера або на рахунок його кредитової чи дебетової картки. Видача експортного відшкодування готівкою забороняється.       
357. 8.8.6. Право на отримання виписки експортної податкової накладної мають магазини роздрібного продажу товарів, якщо особа, що заснувала такий магазин:       
358. а) є зареєстрованою платником цього податку більше 24 календарних місяців до місяця, в якому подається заява про отримання такого статусу (без урахування строку, впродовж якого така особа була суб'єктом спрощених систем оподаткування);       
359. б) не має на момент подання такої заяви податкового боргу з цього податку, не підпадає під процедуру відновлення платоспроможності або банкрутства чи ліквідації за іншими причинами;       
360. в) не здійснює продаж товарів, визначених у частинах "а" - "д" підпункту 8.9.4 цього пункту;       
361. г) веде окремий податковий облік результатів діяльності такого магазину із загальнодержавних податків (зборів);       
362. д) отримала сертифікат від самоврядної організації України, яка об'єднує засновників безмитних та безподаткових магазинів, статут якої узгоджується з міністерством фінансів.       
363. 8.8.6. Дозвіл на виписку безподатковим магазином експортної податкової накладної видається податковим органом за місцем податкової реєстрації платника, який заснував такий магазин, за його заявою.       
364. Зазначений дозвіл видається не пізніше 60 календарного дня від дня отримання податковим органом такої заяви до якої додаються відомості, визначені у частинах "а" - "г" підпункту 8.8.5 цього пункту.       
365. Відмова у наданні такого дозволу може бути оскаржена в адміністративному чи судовому порядку.       
366. 8.8.7. За запитом покупця, який пред'являє іноземний паспорт, експортна декларація заповнюється продавцем товарів, у якій містяться такі відомості:       
367. а) повна назва та податковий номер продавця, номер його дозволу;       
368. б) коротка назва або опис товару, що дозволяє його ідентифікацію митним органом;       
369. в) сума покупки з окремо виділеною сумою податку, що підлягає експортному відшкодуванню;       
370. г) ім'я та прізвище покупця, його громадянство, номер його паспорту, дата видачі та закінчення строку його дії;       
371. д) номер пластикової картки покупця, на рахунок якої здійснюватиметься перерахування сум експортного відшкодування, або номер його банківського рахунку із стандартними координатами такого банку.       
372. 8.8.8. Примірники експортної декларації, надані покупцю, підлягають пред'явленню митному органу разом із пред'явленням для візуального огляду товарів, що експортуються.       
373. За одиничним товаром, вартість якого перевищує одну тисячу гривень, митний орган має право тимчасово вилучити такий товар при його пред'явленні фізичною особою до митного огляду, та повернути його за межами митного кордону у тій самій зоні митного контролю такій фізичній особі у строки, достатні для ідентифікації такого товару, але не пізніше оголошення посадки на транспортний засіб. Якщо вартість такого одиничного товару перевищує десять тисяч гривень, митний орган зобов'язаний здійснити таке вилучення та таку ідентифікацію.   -345- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
До підпункту 8.8.8 у другому абзаці після слів "має право тимчасово" замінити слово "вилучити" на слова "провести ідентифікацію".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
374. 8.8.9. Експортна декларація виписується у чотирьох примірниках, два з яких залишаються у продавця, а два - видаються покупцю.       
375. Продавець залишає один примірник експортної декларації для цілей внутрішнього податкового обліку, а другий надсилає на адресу податкового органу за місцем своєї податкової реєстрації.       
376. Покупець зобов'язаний при пред'явленні товарів, що експортуються, надати митному органу два примірника експортної декларації.       
377. Митний орган зобов'язаний при відповідності відомостей, зазначених в експортних деклараціях, фактичному обстеженню товарів, які експортуються, проставити штамп на таких двох примірниках експортера, що засвідчує таку відповідність та такий експорт. Один з таких примірників залишається фізичній особі - експортеру, а другий утримується митним органом. Митний орган зобов'язаний надсилати зведені відомості таких експортних декларацій центральному податковому органу у строки та за процедурою, визначеними Кабінетом Міністрів України.       
378. Форма експортної декларації для фізичних осіб затверджується Кабінетом Міністрів України.       
379. 8.8.10. Суперечки, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням положень цього пункту, вирішуються у порядку адміністративної чи судової апеляції, встановлених законом для оскарження податкового нарахування.   -346- Довгий Т.О.
Підпункт 8.8.10 пункту 8.8 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" пропонується викласти в такій редакції: "8.8.10. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням положень цього пункту, вирішуються в адміністративному або судовому порядку".  
Відхилено у зв"язку з вилученням правки   
380. 8.9. Норми підпункту 7.7.12 статті 7 поширюються також на стягнення експортного боргу, а норми підпункту 7.7.13 статті 7 поширюються також на випадки заниження суми експортного відшкодування, з урахуванням того, що сума такого заниження відшкодовується платнику податку за наслідками податкового періоду, в якому він подав відкоригований розрахунок такої суми".       
381. 9. Доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:      9. Доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:  
382. "Стаття 8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства   -347- Сігал Є.Я.
Томенко М.В.
Парубок О.Н.
Калінчук В.А.
Мельник М.Є.
Статтю 8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства‚ а також рибальства‚ якою доповнюється Закон‚ виключити.  
Відхилено   "Стаття 8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства  
383. 8-1.1. Будь-яка юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка проводить господарську діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства та діяльність з обробки чи переробки такої продукції (далі - агрофірма), може обрати спеціальний режим оподаткування, передбачений цією статтею.      8-1.1. Будь-яка юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка проводить господарську діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства та діяльність з обробки чи переробки такої продукції та відповідає вимогам цієї статті (далі - агрофірма), може обрати спеціальний режим оподаткування, передбачений цією статтею.  
384. 8-1.2. Агрофірма, яка вирішила обрати спеціальний режим оподаткування, реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними цим Законом для реєстрації платників податку на додану вартість за самостійним рішенням.   -348- Довгий Т.О.
Підпункт 8-1.2 пропонується доповнити реченням такого змісту: "Форма свідоцтва встановлюється центральним податковим органом України."  
Відхилено   8-1.2. Агрофірма, яка вирішила обрати спеціальний режим оподаткування, реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними цим Законом для реєстрації платників податку на додану вартість за самостійним рішенням.  
385. У наслідок такої реєстрації податковий орган видає агрофірмі свідоцтво про її реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму.      У наслідок такої реєстрації податковий орган видає агрофірмі свідоцтво про її реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму за цією статтею.  
386. 8-1.3. Податковий орган зобов'язаний відмовити агрофірмі у реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, якщо протягом останніх 12 календарних місяців до подання заяви така агрофірма надає товари (послуги), інші ніж у сфері сільського, лісового господарства та рибальства (їх обробки чи переробки), на суму, яка перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, з урахуванням того, що до розрахунку зазначеної суми не включається сума наданих агрофірмою іншим особам основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували на її балансі протягом трьох або більше років з дати їх оприбуткування до дати їх надання.      8-1.3. Податковий орган зобов'язаний відмовити агрофірмі у реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, якщо протягом останніх 12 календарних місяців до подання заяви така агрофірма надає товари (послуги), інші ніж у сфері сільського, лісового господарства та рибальства (їх обробки чи переробки), на суму, яка перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, з урахуванням того, що до розрахунку зазначеної суми не включається сума поставлених такою агрофірмою іншим особам основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували на її балансі протягом більше ніж трьох років до дати подання заяви про таку реєстрацію.  
387. 8-1.4. У разі коли агрофірма - суб'єкт спеціального режиму оподаткування (далі - агрофірма) надає товари (послуги), інші ніж у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, вартість яких перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.1 статті 2 цього Закону (з урахуванням винятків, установлених пунктом 8-1.3 цієї статті), то:      8-1.4. У разі коли агрофірма - суб'єкт спеціального режиму оподаткування (далі - агрофірма) надає товари (послуги), інші ніж у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, вартість яких перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.1 статті 2 цього Закону протягом визначеного ним строку (з урахуванням винятків, установлених пунктом 8-1.3 цієї статті), то:  
388. така агрофірма зобов'язана визнати податкове зобов'язання у сумі податку на додану вартість, нарахованого на вартість таких інших товарів (послуг), без права відповідного нарахування податкового кредиту;       
389. у разі коли обсяг таких товарів (послуг) перевищує протягом звітного податкового року 250 000 гривень, податковий орган, який зареєстрував агрофірму як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, зобов'язаний скасувати таку реєстрацію. У цьому випадку агрофірма повинна повернути податковому органу видане ним свідоцтво та зареєструватися як платник податку на додану вартість за загальними правилами.      податковий орган, який зареєстрував агрофірму як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, зобов'язаний скасувати таку реєстрацію на підставі даних податкової декларації або документальної перевірки. У цьому випадку агрофірма повинна повернути податковому органу видане ним свідоцтво та зареєструватися як платник податку на додану вартість за загальними правилами.  
390. 8-1.5. Спеціальний режим оподаткування передбачає:      8-1.5. Спеціальний режим оподаткування передбачає:  
391. а) звільнення агрофірми від обов'язків сплати податку на додану вартість за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;      а) звільнення агрофірми від обов'язків сплати податку на додану вартість за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;  
392. б) оподаткування операцій з надання товарів (послуг) такою агрофірмою за ставками:      б) оподаткування операцій з надання товарів (послуг) такою агрофірмою за ставками:  
393. 4 відсотки, нараховані на суму наданих товарів (послуг) лісового господарства та рибальства (їх обробки, переробки);   -349- Кабінет Міністрів України
У статті 8-1: В абзаці б) статті 8-1.5 замінити слова "4 відсотки " та "6 відсотків" на слова "6 відсотків" та "9 відсотків";  
Враховано   6 відсотків до суми поставлених товарів (послуг) лісового господарства та рибальства (продуктів їх обробки, переробки такою агрофірмою);  
394. 6 відсотків, нарахованих на суму наданих товарів сільського господарства (їх обробки, переробки).      9 відсотків до суми поставлених товарів сільського господарства (продуктів їх обробки, переробки такою агрофірмою).  
395. Зазначені у цьому пункті ставки нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону для податку на додану вартість.      Зазначені у цьому пункті ставки нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону, а отримані суми такого податку залишаються у власності агрофірми, що їх нараховує.  
396. 8-1.6. Сума податків, установлених пунктом 8-1.5 цієї статті, отримана агрофірмою (нарахована на її користь), направляється на відшкодування її витрат зі сплати (нарахування) податків на додану вартість у складі ціни виробничих факторів, а у надлишковій сумі залишається у вільному використанні такої агрофірми. При цьому така надлишкова сума не включається до складу валових доходів такої агрофірми.      8-1.6. Сума податків, утриманих агрофірмою за ставками, визначеними пунктом 8-1.5 цієї статті, (нарахованими на її користь), спрямовується на відшкодування її витрат зі сплати (нарахування) податків на додану вартість у складі ціни виробничих факторів, а у надлишковій сумі залишається у вільному використанні такої агрофірми, без її включення до складу її валових доходів з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.  
397. 8-1.7. У разі коли сума податків, установлених пунктом 8-1.5 цієї статті, отримана агрофірмою (нарахована на її користь), є меншою за суму податків на додану вартість, сплачену (нараховану) агрофірмою у складі ціни виробничих факторів, така від'ємна сума не підлягає бюджетному відшкодуванню та не включається до складу валових витрат такої агрофірми.      8-1.7. У разі коли сума податків, установлених пунктом 8-1.5 цієї статті, отримана агрофірмою (нарахована на її користь), є меншою за суму податків на додану вартість, сплачену (нараховану) агрофірмою у складі ціни виробничих факторів, така від'ємна сума не підлягає бюджетному відшкодуванню та не включається до складу валових витрат такої агрофірми з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.  
398. 8-1.8. Агрофірма має право на отримання експортного відшкодування внаслідок експорту товарів сільського, лісового господарства та рибальства. При цьому сума експортного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 8.4 статті 8 цього Закону, з урахуванням того, що для такого розрахунку береться податковий кредит, який виник внаслідок придбання такою агрофірмою виробничих факторів.      8-1.8. Агрофірма має право на отримання експортного відшкодування внаслідок експорту товарів сільського, лісового господарства та рибальства. При цьому сума експортного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 8.4 статті 8 цього Закону, з урахуванням того, що для такого розрахунку береться податковий кредит, який виник внаслідок придбання такою агрофірмою виробничих факторів.  
399. 8-1.9. Агрофірма не має права:      8-1.9. Агрофірма не має права:  
400. нараховувати та сплачувати податок на додану вартість за загальними правилами та мати право на податковий кредит;   -350- Васильєв Г.А.
У п. 8-1.9 в абзаці 1 вилучити слова "та мати право на податковий кредит".  
Відхилено   нараховувати та сплачувати податок на додану вартість за загальними правилами та мати право на податковий кредит;  
401. добровільно реєструватися платником податку на додану вартість на загальних підставах або як імпортери товарів (послуг);      добровільно реєструватися платником податку на додану вартість на загальних підставах;  
402. реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають відмінний від норм цього закону порядок сплати податку на додану вартість або звільнення від його сплати.      реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають відмінний від норм цього закону порядок сплати податку на додану вартість або звільнення від його сплати.  
403. 8-1.10. Агрофірма зобов'язана надати податкову накладну покупцю товарів (послуг) за його вимогою, у порядку, визначеному пунктом 7.2 цього Закону.      8-1.10. Агрофірма зобов'язана надати податкову накладну покупцю товарів (послуг) за його вимогою, у порядку, визначеному пунктом 7.2 цього Закону.  
404. Покупець таких товарів (послуг) має право включити суму податку, встановленого цією статтею, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону.      Покупець таких товарів (послуг) має право включити суму податку, визначену у такій податковій накладній, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону.  
405. 8-1.11. Агрофірма у строки, передбачені законом для річного податкового періоду, подає відповідному податковому органу декларацію про загальну суму нарахованого податку за звітний рік. При цьому така агрофірма звільняється від обов'язків подання іншої звітності з цього податку, але зобов'язана вести реєстр виданих податкових накладних у загальному порядку.      8-1.11. Агрофірма у строки, передбачені законом для квартального податкового періоду, подає відповідному податковому органу податкову декларацію. При цьому така агрофірма зобов'язана вести облік документів первинного обліку та звітності у загальному для платників цього податку порядку.  
406. Правило, встановлене частиною першою цього пункту, не поширюється на випадки, коли агрофірма надає товари (послуги), які оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, - у цьому разі подання податкової звітності здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.       
407. 8-1.12. Свідоцтво про реєстрацію агрофірми як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити відомості, передбачені у свідоцтві платника податку на додану вартість, та підлягає анулюванню за такими підставами:      8-1.12. Свідоцтво про реєстрацію агрофірми як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити відомості, передбачені у свідоцтві платника податку на додану вартість, та підлягає анулюванню за такими підставами:  
408. а) агрофірма підпадає під дію частини третьої пункту 8-1.4 цієї статті;      а) агрофірма підпадає під дію пункту 8-1.4 цієї статті;  
409. б) агрофірма подає заяву про знаття її з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування;      б) агрофірма подає добровільну заяву про знаття її з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або її реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах; в) агрофірма стає зобов"язаною зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах;  
410. в) агрофірма підпадає під дію частин "б" - "г" пункту 9.8 статті 9 цього Закону."      в) агрофірма підпадає під дію підпунктів "б", "в", "д" пункту 9.8 статті 9 цього Закону."  
411. 8-1.13. Терміни, які використовуються у цій статті, мають таке значення:      8-1.13. Терміни, які використовуються у цій статті, мають таке значення:  
412. діяльність у сфері сільського господарства:      а) діяльність у сфері сільського господарства:  
413. а) виробництво продукції рослинництва, у тому числі вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); вирощування грибів, насіння, прянощів, саджанців;      виробництво продукції рослинництва, у тому числі вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); вирощування грибів, сім"ян, прянощів, саджанців;  
414. б) виробництво продукції тваринництва, у тому числі птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій;   -351- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 8-1.13 абзацом в) такого змісту: "переробка власної сільськогосподарської сировини, включаючи виготовлену продукцію на давальницьких умовах";  
Враховано частково у попередніх нормах  виробництво продукції тваринництва, у тому числі птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій;  
415. 8-1.13.2 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва) - саджання, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід;      б) діяльність у сфері лісового господарства (лісництва) - саджання, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід;  
416. 8-1.13.3 діяльність у сфері рибальства - вилов прісноводної риби, її розведення чи інших прісноводних; розведення мушлів, устриць та ракоподібних; розведення жаб;      в) діяльність у сфері рибальства - вилов прісноводної риби, її розведення чи інших прісноводних; розведення мушлів, вустриць та ракоподібних; розведення жаб;  
417. 8-1.13.4 до діяльності у сфері сільського господарства (лісового господарства та лісництва) також включається надання таких послуг особами, що здійснюють діяльність у сферах, визначених у підпунктах 8-1.13.1 - 8-1. 13.2, а саме:      До діяльності у сфері сільського господарства також включається надання таких послуг особами, що здійснюють діяльність у сферах, визначених у підпункті 8-1.13 цього пункту, а саме:  
418. - сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив;      сіяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;  
419. - пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очистка, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;      пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очистка, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;  
420. - зберігання сільськогосподарської продукції;      зберігання сільськогосподарської продукції;  
421. - вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;      вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;  
422. - оренда (лізинг) обладнання, що звичайно використовується в сільському господарстві;      надання в оренду (лізинг) обладнання, що звичайно використовується у сільському господарстві;  
423. - надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної підпунктами 8-1.13.1 - 8-1.13.4, у тому числі загально управлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту);      надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної підпунктом 8-1.13, у тому числі загально управлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту);  
424. - знищення бур'яну та шкідливих комах, обробка посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту росли      знищення бур'яну та шкідливих комах, обробка посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;  
425. - експлуатація меліоративного (зрошуючого) та іригаціонного обладнання.      експлуатація меліоративного (зрошуючого) та іригаціонного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь.  
426. Виробничими факторами у сфері сільського господарства є товари (послуги), що придбаються суб'єктами оподаткування для їх використання в операціях у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, включаючи основні фонди, що переважно використовуються у таких операціях;      Виробничими факторами у сфері сільського господарства є товари (послуги), що придбаються суб'єктами оподаткування для їх використання в операціях у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, включаючи основні фонди, що переважно використовуються у таких операціях.  
427. 8-1.13.6 Діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності у сфері сільського господарства, рибальства, а також лісового господарства (у частині оброки (переробки) дикорослих грибів та ягід) вважається відповідно діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо зазначена обробка є звичайною діяльністю особи у сфері сільського господарства, рибальства та лісного господарства, та продукцію, що обробляється, одержано в результаті діяльності такої особи у сфері сільського господарства, рибальства чи лісного господарства".   -352- Терьохін С.А.
Увести пункт такого змісту: "8-2.1. У порядку, визначеним пунктом 8-1 цієї статті, та за ставкою податку у 10 відсотків, оподатковуються госпрозрахункові установи пенітенціарних закладів України, з урахуванням того, що перелік їх виробничих факторів та номенелатура товарів (послуг), що ними надається, визначається у спосіб, встановлений Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності у сфері сільського господарства, рибальства, а також лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід) вважається відповідно діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається таким переробником - платником цього податку. 8-2.1. У порядку, визначеним пунктом 8-1 цієї статті, та за ставкою податку у 10 відсотків, оподатковуються госпрозрахункові установи пенітенціарних закладів України, з урахуванням того, що перелік їх виробничих факторів та номенелатура товарів (послуг), що ними надається, визначається у спосіб, встановлений Кабінетом Міністрів України.  
428. 10. У статті 9:   -353- Мельничук В.В.
Коновалюк В.І.
Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Задорожній О.В.
Гаврилюк В.В.
Гуров В.М.
Сятиня М.Л.
Поліщук К.А.
Климпуш О.Д.
Іванов С.А.
Пропонується визначити в статті 9 або у прикінцевих положеннях законопроекту, що зберігається існуючий порядок реєстрації платників ПДВ, що дія реєстрації для платників податку, зареєстрованих на дату набрання чинності законом зберігається, в разі якщо вони відповідають положенням цього законопроекту.  
Враховано по суті  10. У статті 9:  
    -354- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
У статті 9 відсутні положення, що визначають основні засади, принципи та механізм реєстрації платника податку. Відсутній і перелік документів, який необхідно надати суб'єктом господарювання для здійснення реєстрації. У статті не врегульовано питання про статус суб'єктів господарювання, які вже є зареєстрованими платниками податку на момент набрання чинності цим законопроектом. Стаття не визначає чи буде проводитися перереєстрація вже зареєстрованих платників податку, чи вони автоматично набуватимуть відповідний статус, згідно з вимогами цього законопроекту. З огляду на це, пропонується: внести до статті положення про принципи та механізм реєстрації платника податку, визначити вичерпний перелік документів, необхідний для проведення такої реєстрації, вважати суб1єктів господарювання, які на момент набрання чинності цим законопроектом є зареєстрованими платниками податку і відповідають критеріям статті 2 законопроекту, такими, що не потребують перереєстрації, якщо суб'єкти господарювання момент набрання чинності цим законопроектом є зареєстрованими платниками податку і не відповідають критеріям статті 2 законопроекту і, у зв'язку з цим, перереєстрація необхідна, в разі проведення такої перереєстрації такі суб'єкти господарювання не вважаються нановозареєстрованими. Зазначена перереєстрація повинна проводитися на протязі 14 календарних днів. В разі виконання суб'єктом господарювання всіх вимог, встановлених законопроектом стосовно перереєстрації, податкові органи не мають права відмовити суб'єкту господарювання у такій перереєстрації.  
Враховано за змістом   
429. а) пункти 9.3 - 9.8 статті 9 викласти у такій редакції:      а) пункти 9.3 - 9.8 статті 9 викласти у такій редакції:  
430. "9.3. Особи, що підпадають під визначення статті 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися в якості платників податку у податковому органі за їх місцезнаходженням. Форма заяви про реєстрацію визначається центральним податковим органом.   -355- Гуров В.М.
Пропонуємо пункт 9.3. залишити в редакції діючого Закону.  
Відхилено   "9.3. Особи, що підпадають під визначення статті 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися в якості платників податку у податковому органі за їх місцезнаходженням. Форма заяви про реєстрацію визначається центральним податковим органом.  
431. Фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та ввозять (імпортують) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, сплачують податок на додану вартість в момент перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без їх реєстрації як платників цього податку.      Фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та ввозять (імпортують) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, сплачують податок на додану вартість в момент перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без їх реєстрації як платників цього податку.  
432. 9.4. Якщо особа, що не підпадає під визначення пункту 2.1 статті 2 цього Закону як платник податку, у зв'язку з тим, що обсяги операцій, які підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, є меншими за визначену таким пунктом суму, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.      9.4. Якщо особа, що не підпадає під визначення пункту 2.1 статті 2 цього Закону як платник податку, у зв'язку з тим, що обсяги операцій, які підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, є меншими за визначену таким пунктом суму, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.  
433. Якщо така особа досягає обсягу оподатковуваних операцій, що перевищує суму, визначену пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу реєстраційну заяву протягом 20 календарних днів, наступних за податковим періодом, на який припадає день досягнення такого обсягу.      Якщо така особа досягає обсягу оподатковуваних операцій, що перевищує суму, визначену пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу реєстраційну заяву протягом 20 календарних днів, наступних за податковим періодом, на який припадає день досягнення такого обсягу.  
434. Якщо внаслідок укладення такою особою однієї чи більше цивільно-правових угод (договорів), у результаті виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме у два чи більше разів суму, визначену пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, така особа зобов'язана надіслати реєстраційну заяву до кінця податкового періоду, за наслідками якого були би збільшені податкові зобов'язання внаслідок такої операції згідно з нормами цього Закону, якби така особа була зареєстрована як платник податку.      Якщо внаслідок укладення такою особою однієї чи більше цивільно-правових угод (договорів), у результаті виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме у два чи більше разів суму, визначену пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, така особа зобов'язана надіслати реєстраційну заяву до кінця податкового періоду, за наслідками якого були би збільшені податкові зобов'язання внаслідок такої операції згідно з нормами цього Закону, коли би така особа була зареєстрована як платник податку.  
435. Особа, що не здійснює таку реєстрацію у таких випадках, несе відповідальність за такою операцією на рівні відповідальності зареєстрованого платника податку за такою ж операцією.      Особа, що не здійснює таку реєстрацію у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність на рівні платника цього податку.  
436. 9.5. Реєстраційну заяву може бути направлено на адресу податкового органу з повідомленням про вручення. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи.   -356- Терьохін С.А.
Пункт 9.5 викласти у такій редакції: "9.5. Реєстраційну заяву може бути направлено на адресу податкового органу з повідомленням про вручення. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом 10 днів від дня отримання реєстраційної заяви. Якщо податковий орган не надає таке свідоцтво у зазначені строки, то при вірішенні спору між таким податковим органом та такою особою щодо права такої особи виписувати податкову накладну та мати право на податковий кредит чи права податкового органу на стягнення податкового бору такої особи, спір вирішується з урахуванням правила вирішення конфлікту інтересів відповідно до закону".  
Враховано   9.5. Реєстраційну заяву може бути направлено на адресу податкового органу з повідомленням про вручення. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом 10 днів від дня отримання реєстраційної заяви. Якщо податковий орган не надає таке свідоцтво у зазначені строки, то при вірішенні спору між таким податковим органом та такою особою щодо права такої особи виписувати податкову накладну та мати право на податковий кредит чи права податкового органу на стягнення податкового бору такої особи, спір вирішується з урахуванням правила вирішення конфлікту інтересів відповідно до закону.  
    -357- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 9.5. Друге речення викласти у наступній редакції: "Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом 10 робочих днів з моменту отримання реєстраційної заяви".  
Враховано    
437. 9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цієї статті, реєстраційна заява має бути подана (надіслана) податковому органу:      9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цієї статті, реєстраційна заява має бути подана (надіслана) податковому органу:  
438. а) особами, що підлягають реєстрації згідно з пунктом 2.1 статті 2 цього закону, - не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення обсягом оподатковуваних операцій суми, визначеної зазначеним пунктом;      а) особами, що підлягають реєстрації згідно з пунктом 2.1 статті 2 цього закону, - не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення обсягом оподатковуваних операцій суми, визначеної зазначеним пунктом;  
439. б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку із здійсненням ними операцій, визначених у пунктах 2.2 - 2.4 статті 2 цього Закону, - не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення таких операцій;      б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку із здійсненням ними операцій, визначених у пунктах 2.2 - 2.4 статті 2 цього Закону, - не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення таких операцій;  
440. в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку, - не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.      в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку, - не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.  
441. Форма реєстраційної заяви та свідоцтва про реєстрацію визначаються центральним податковим органом, з урахуванням того, що у реєстраційній заяві має зазначатися юридична адреса платника та фактична адреса розташування його керівного органу, а також основне місце проживання фізичних осіб, уповноважених підписувати правоустановчі документи від імені такого платника податку. У разі коли у майбутньому змінюються зазначені відомості, платник податку зобов'язаний повідомити податковий орган про такі зміни у строки, встановлені законом для подання декларації з цього податку. Ненадання таких відомостей у такі строки тягне за собою адміністративну відповідальність, встановлену законом для невчасного подання обов'язкової звітності";      Форма реєстраційної заяви та свідоцтва про реєстрацію визначаються центральним податковим органом, з урахуванням того, що у реєстраційній заяві має зазначатися юридична адреса платника та фактична адреса розташування його керівного органу, а також основне місце проживання фізичних осіб, уповноважених підписувати правоустановчі документи від імені такого платника податку. У разі коли у майбутньому змінюються зазначені відомості, платник податку зобов'язаний повідомити податковий орган про такі зміни у строки, встановлені законом для подання декларації з цього податку. Ненадання таких відомостей у такі строки тягне за собою адміністративну відповідальність, встановлену законом для невчасного подання обов'язкової звітності";  
442. пункт 9.5 діючого закону вважати пунктом 9.7;      пункт 9.5 діючого закону вважати пунктом 9.7;  
443. увести пункт 9.8 такого змісту:      увести пункт 9.8 такого змісту:  
444. "9.8. Реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках коли:      "9.8. Реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках коли:  
445. а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями частини першої пункту 2.1 статті 2 цього Закону більше 24 календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні 12 поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, визначені з урахуванням положень частини третьої пункту 2.1 статті 2 цього Закону, менші за 60 000 гривень;      а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями частини першої пункту 2.1 статті 2 цього Закону більше 24 календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні 12 поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, визначені з урахуванням положень частини третьої пункту 2.1 статті 2 цього Закону, менші за 300 000 гривень;  
446. б) зареєстрована згідно з положеннями пунктів 2.2 - 2.4 статті 2 цього Закону особа не здійснює протягом останніх 12 поточних календарних місяців операції, визначені у відповідних пунктах статті 2 цього Закону та при цьому відповідає вимогам підпункту "а" цього пункту;   -358- Терьохін С.А.
Підпункт "б" виключити  
Враховано    
447. в) добровільно зареєстрована особа не здійснює операцій, оподатковуваних за ставками, визначеними пунктом 6.1 статті 6 цього закону, протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її податкової реєстрації;   -359- Терьохін С.А.
Підпункт "в" виключити  
Враховано    
448. г) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта підприємницької діяльності);      б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта підприємницької діяльності);  
449. д) зареєстрована як платник податку особа реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, умови яких визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняється від внесення цього податку до бюджету за рішенням суду або будь-якими іншими причинами;      в) зареєстрована як платник податку особа реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших систем оподаткування, умови яких визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняється від внесення цього податку до бюджету за рішенням суду або будь-якими іншими причинами;  
450. е) зареєстрована як платник податку особа обирає спеціальний режим, передбачений статтею 8-1 цього Закону;      г) зареєстрована як платник податку особа обирає спеціальний режим, передбачений статтею 8-1 цього Закону;  
451. є) зареєстрована як платник податку особа не надає податковому органу декларації з цього податку протягом послідовних дванадцяти місячних звітних періодів (чотирьох послідовних квартальних податкових періодів);   -360- Терьохін С.А.
Підпункт "є" виключити  
Враховано    
452. ж) зареєстрована як платник податку не надає податковому органу декларації з цього податку протягом шести послідовних податкових місяців (двох послідовних квартальних місяців), та податковий орган не знаходить фактичне місце розташування (місцезнаходження) платника податку і при цьому виконує процедури, визначені законом з питань погашення зобов'язань платників податків з цього податку.   -361- Терьохін С.А.
Підпункт "ж" викластти у такій редакції: "ж) зареєстрована як платник податку особа не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатокуваних покупок та оподаткувуваних продажів протягом такого періоду, чи коли податковий орган не знаходить фактичне місце розташування (місцезнаходження) платника податку і при цьому виконує процедури, визначені законом з питань погашення зобов'язань платників податків з цього податку";  
Враховано   д) зареєстрована як платник податку особа не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатокуваних покупок та оподаткувуваних продажів протягом такого періоду, а також коли податковий орган не знаходить фактичне місце розташування (місцезнаходження) платника податку у зв"язку з неподанням ним декларації з цього податку та при цьому виконує процедури, визначені законом з питань погашення зобов'язань або боргу платників податків з цього податку.  
453. Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою платника податку.      Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою платника податку.  
454. Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпунктах "б"-"ж" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу або такої особи.      Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпунктах "б"-"д" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу або такої особи.  
455. У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, при їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку або ні.      У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного (експортного) відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, при їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку або ні.  
456. У разі коли за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного (експортного) відшкодування, таке відшкодування має бути надане протягом строків, визначених цим Законом, незалежно від того чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного (експортного) відшкодування чи сплати такої суми податку або ні. Це правило не поширюється на осіб, зазначених у частині "в" цього підпункту.      У разі коли за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного (експортного) відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим Законом, незалежно від того чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного (експортного) відшкодування або ні. Це правило не поширюється на осіб, зазначених у частиніі "в" цього підпункту.  
457. Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а" - "б" цього пункту та зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації за підставами, визначених у підпунктах "в" - "ж" цього пункту.      Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а" - "б" цього пункту та зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації за підставами, визначених у підпунктах "в" - "г" цього пункту.  
458. Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається у строки, визначені цією статтею для податкової реєстрації.      Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається у строки, визначені цією статтею для податкової реєстрації.  
459. Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстраційне свідоцтво:      Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстраційне свідоцтво:  
460. якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою платника податку - разом із наданням заяви про таке анулювання;      якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою платника податку - разом із наданням заяви про таке анулювання;  
461. якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу - протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з цього податку.      якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу - протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з цього податку.  
462. При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.      При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.  
463. Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податковому періоді, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання".      Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податковому періоді, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання".  
464. 11. Статтю 10 викласти у такій редакції:   -362- Терьохін С.А.
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету 10.1. Особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є: а) платники податку, визначені у пунктах 2.1 та 2.4 статті 2 цього Закону; б) митний орган при справлянні податку з осіб, визначених у пункті 2.2 статті 2 цього Закону; в) у разі коли сплата податку особами, визначеними у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, розстрочується з виданням податкового векселя, - платник податку, що надав таку податкову розписку; г) представництво нерезидента, визначене у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, або резидент, який є податовим агентом такого нерезидента. 10.2. Платники податку, визначені у частинах "а", "в", "г" цього пункту, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повнотою та своєчасністю його внесення до бюджету. 10.3. Платники податку, визначені у частині "б" цього пункту, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати), особам, відповідальним за збір та внесення податку до бюджету. 10.4. Контроль за правильністю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здійснюється відповідним податковим органом, а при імпорті товарів зі сплатою податку при його митному оформленні - відповідним митним органом за правилами, встановленими центральним податковим органом. 10.5. Суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства). Це правило також поширюється на сплату інших податків (зборів), нарахованих на митну вартість товарів (супутніх послуг) при їх імпорті (ввезенні, пересиланні). Якщо під час імпорту (ввезення) товарів був наданий податковий вексель (простий вексель при ввезенні давальницької сировини), то надання будь-яких грошових гарантій, фінансових гарантій чи гарантійних листів забороняється. 10.6. Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики.  
Враховано   Статтю 10 викласти у такій редакції:  
465. "Стаття 10. Особи, відповідальні за збір податку, відповідальність платників податку та контроль за справлянням податку      "Стаття 10. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету  
466. 10.1. Особами, відповідальними за збір та внесення податку до бюджету, є:      10.1. Особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:  
467. а) платники податку, визначені у пунктах 2.1 та 2.4 статті 2 цього Закону;      а) платники податку, визначені у пунктах 2.1 та 2.4 статті 2 цього Закону;  
468. б) митний орган при справлянні податку з осіб, визначених у пункті 2.2 статті 2 цього Закону;      б) митний орган при справлянні податку з осіб, визначених у пункті 2.2 статті 2 цього Закону;  
469. в) у разі коли сплата податку особами, визначеними у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, розстрочується з виданням податкової розписки, - платник податку, що надав таку податкову розписку;      в) у разі коли сплата податку особами, визначеними у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, розстрочується з виданням податкового векселя, - платник податку, що надав такий податковий вексель;  
470. г) постійне представництво нерезидента, визначеного у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, або резидент, який виконує агентські функції по відношенню до такого нерезидента;      г) представництво нерезидента, визначене у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, або резидент, який є податовим агентом такого нерезидента.  
471. д) при відсутності осіб, визначених частиною "г" цього пункту, - відповідний податковий орган за місцем надання таких послуг.       
472. 10.2. Платники податку, визначені у частинах "а", "в", "г" цього пункту, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повнотою та своєчасністю його внесення до бюджету.      10.2. Платники податку, визначені у частинах "а", "в", "г" цього пункту, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повнотою та своєчасністю його внесення до бюджету.  
473. 10.3. Платники податку, визначені у частинах "б", "д" цього пункту, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати), особам, відповідальним за збір та внесення податку до бюджету.      10.3. Платники податку, визначені у частині "б" цього пункту, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати), особам, відповідальним за збір та внесення податку до бюджету.  
474. 10.4. Контроль за правильністю нарахування та сплати податку до бюджету здійснюється відповідним податковим органом, а при імпорті товарів зі сплатою податку при його митному оформленні - відповідним митним органом.      10.4. Контроль за правильністю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здійснюється відповідним податковим органом, а при імпорті товарів зі сплатою податку при його митному оформленні - відповідним митним органом за правилами, встановленими центральним податковим органом.  
475. 10.5. Суми податку, стягнуті митним органом, підлягають зарахуванню на рахунок державного бюджету:      10.5. Суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства). Це правило також поширюється на сплату інших податків (зборів), нарахованих на митну вартість товарів (супутніх послуг) при їх імпорті (ввезенні, пересиланні). Якщо під час імпорту (ввезення) товарів був наданий податковий вексель (простий вексель при ввезенні давальницької сировини), то надання будь-яких грошових гарантій, фінансових гарантій чи гарантійних листів у рахунок забезпечення до митниці призначення не дозволяється.  
476. негайно, при оплаті суми податку кредитними або дебетовими картками, авторизованими їх емітентом;       
477. протягом третього банківського дня, наступного за днем оплати суми податку готівкою або безготівковим переказом.       
478. 10.6. Форми декларацій з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики".   -363- Кабінет Міністрів України
у пункті 10.6 статті 10 вилучити слова "за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики";  
Відхилено   10.6. Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики.  
479. 12 Статтю 11 викласти у такій редакції:   -364- Увести такі зміни до статті 11: Пункт 11.4 викласти у такій редакції: "11.4. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього закону окремим законом. У разі коли іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому законі, пріоритет мають норми цього Закону". В абзаці першому пункту 11.5 після слів "на митну територію України" додати слова: "для будь-яких потреб".  Враховано   Увести такі зміни до статті 11:  
480. "Стаття 11. Прикінцеві положення      пункт 11.4 викласти у такій редакції:  
481. 11.1. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього закону окремим законом.      11.4. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього закону окремим законом з питань оподаткування.  
482. 11.2. У разі коли іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому законі, пріоритет мають норми цього Закону.      У разі коли іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому законі, пріоритет мають норми цього Закону.  
483. 11.3. Податок на додану вартість є внутрішнім податком. Ставки податку, база оподаткування та об'єкти оподаткування не можуть регулюватися нормами міжнародних договорів, крім тих, що включають Україну до митного союзу, згода на які надана Верховною Радою України.   -365- Тарасюк Б.І.
Частину 1 п. 11.3 ст. 11 викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлений інший порядок оподаткування ніж той, що передбачений цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору України ."  
Немає висновку   В абзаці першому пункту 11.5 після слів "на митну територію України" додати слова: "для будь-яких потреб";  
    -366- Тарасюк Б.І.
Частину 2 п. 11.3 ст. 11 виключити.  
Немає висновку    
484. Якщо до набрання чинності цим законом були укладені міжнародні договори або протоколи до них, включаючи міжурядові угоди, які містять відмінний від загального порядок справляння податку на додану вартість, за умови коли такі договори (протоколи, угоди) не були не ратифіковані Верховною Радою України, то вони втрачають чинність у частинах, що встановлюють такий відмінний порядок справляння податку на додану вартість, з початку бюджетного року, наступного за роком, в якому цей закон набирає чинності.   -367- Кабінет Міністрів України
Пункти 11.6 - 11.8, 11.10, 11.13 виключити. У пункті 11.9 абзац другий виключити. У пуінкті 11.11 абзац п"ятий виключити. Пункт 11.12 доповнити абзацем такого змісту: "Норми цього пункту діють з урахуванням норм пункту 12.2 статті 12 цього Закону".  
Враховано   Пункти 11.6 - 11.8, 11.10, 11.13 виключити. У пункті 11.9 абзац другий виключити. У пуінкті 11.11 абзац п"ятий виключити. Пункт 11.12 доповнити абзацем такого змісту: "Норми цього пункту діють з урахуванням норм пункту 12.2 статті 12 цього Закону".  
485. 11.4. Платник податку при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України може за власним бажанням надати митному органу податкову розписку на суму податкового зобов'язання, один примірник якої залишається у такому митному органі, другий надсилається ним на адресу податкового органу за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається такому платнику податку.   -368- Демьохін В.А.
Осика С.Г.
Гуров В.М.
Климпуш О.Д.
Задорожній О.В.
Поліщук К.А.
Коновалюк В.І.
Гаврилюк В.В.
Сятиня М.Л.
Мельничук В.В.
Пунктом 11.4 законопроекту містить положення щодо податкової розписки, яка може застосовуватися при ввезенні товарів на митну територію України. Проте, пункт не містить жодних роз'яснень, що діє при ввезенні товарів на митну територію України, тобто простого векселя, як це визначено у пункті 11.5. статті 11 діючого Закону України "Про податок на додану вартість".Пропонується вексельну схему залишити, а механізм податкових розписок зробити альтернативним механізмом.  
Враховано у зв"язку з вилученням пункту   
486. 11.4.1. Сума, зазначена в податковій розписці, включається до суми податкових зобов'язань платника податку звітного податкового місяця, в якому така податкова розписка видається, та враховується у визначенні розрахунку суми податку за такий звітний податковий місяць. При цьому сума, зазначена у податковій розписці, окремо до бюджету не сплачується, а така податкова розписка вважається погашеною у момент прийняття податковим органом декларації з цього податку, що відображає суму, зазначену у податковій розписці, включену до податкових зобов'язань такого податкового періоду.   -369- Віднести до обговорення норм загального закону  Враховано    
487. У наступному податковому періоді сума, що була зазначена у такій податковій розписці, включається до складу податкового кредиту платника податку.       
488. 11.4.2. Платник податку має право за самостійним рішенням достроково погасити податкове зобов'язання, визначене у податкової розписці, шляхом перерахування коштів до бюджету чи заліку з нарахованими сумами експортного відшкодування згідно з пунктом 8.7 статті 8 цього Закону. При цьому податкова розписка вважається погашеною, а сума, зазначена в податковій розписці, включається до складу податкового кредиту у податковому періоді її сплати, та не включається до складу податкових зобов'язань платника податку.       
489. 11.4.3. Обов'язки з погашення податкової розписки не можуть передаватися іншим особам, податкова розписка не підлягає продажу чи іншим видам цивільно-правових операцій; проценти або інші види плати за користування податковою розпискою не нараховуються.       
490. 11.4.4. Правом виписування податкових розписок користується платник податку, який:       
491. а) має право на отримання бюджетного відшкодування з урахуванням норм підпункту 7.7.16 статті 7 цього Закону;   -370- Хомутиннік В.Ю.
В п. "а" п. 11.4.4. після слова "бюджетного" доповнити словом "експортного", а в кінці доповнити словами "на суму, що не перевищує такого бюджетного (експортного) відшкодування".  
Відхилено    
492. б) протягом останніх 12 місяців здійснює поставку товарів (послуг), оподатковуваних за ставками податку, визначеними пунктами 6.1 - 6.2 статті 6 цього Закону, на суму, що перевищує 10 мільйонів гривень;   -371- Скомаровський В.В.
У підпункті "б" пункту 11.4.4 статті 11 слова "що перевищує 10 мільйонів гривень" замінити словами "що перевищує 5 мільйонів гривень".  
Відхилено у зв"язку з вилученням підпункту   
    -372- Хомутиннік В.Ю.
Пункт "б" п. 11.4.4. - вилучити.  
Враховано    
493. в) не має податкового боргу з цього податку.   -373- Хомутиннік В.Ю.
Пункт "в" п. 11.4.4. - вилучити.  
Враховано    
494. За запитом платника податку податковий орган зобов'язаний надати йому річний сертифікат, що дає право на виписування таких податкових розписок, у строки, встановлені цим законом для податкової реєстрації. Відмова у такому наданні може бути оскаржена платником податку в адміністративному або судовому порядку, у строки, передбачені законом для оскарження податкового нарахування.   -374- Хомутиннік В.Ю.
Абз. 2 п. 11.4.4. - викласти в наступній редакції: За запитом платника податку податковий орган зобов'язаний надати йому письмове підтвердження щодо наявності та суми права на бюджетне (експортне) відшкодування, що дає право на виписування таких податкових розписок, у строки, встановлені цим законом для податкової реєстрації. Відмова у такому наданні може бути оскаржена платником податку в адміністративному або судовому порядку, у строки, передбачені законом для оскарження податкового нарахування.  
Відхилено у зв"язку з вилученням підпункту   
495. Податкова розписка є спеціальним додатком до митної декларації та є документом суворого обліку та звітності.       
496. Форма податкової розписки встановлюється Міністерством фінансів.   -375- Скомаровський В.В.
Останній абзац підпункту 11.4.4 статті 11 викласти у такій редакції: "Форма податкової розписки встановлюється Міністерством фінансів протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону".  
Відхилено у зв"язку з вилученням підпункту   
497. 11.4.5. Податкова розписка не видається при імпорті підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів".   -376- Гуров В.М.
Пункт 11.5 Вважаємо за доцільне залишити в редакції діючого Закону.  
Враховано   Вилучити підпункти 11.16 - 11.17, 11.20 - 11.21, 11.25, 11.26, 11.29, 11.30 - 11.32, 11.34, 11.35.  
    -377- Васадзе Т.Ш.
Пункт 11.37. Передбачене пунктом 11.37 "добровільне" розстрочення відшкодування ПДВ строком на 36 місяців повинно бути дійсно добровільним. З проекту змін до Закону треба вилучити з тим‚ щоб виключити можливість примусового укладання угод про таке розстрочення з боку державних фіскальних органів.  
Враховано в інших статтях   
    -378- Кабінет Міністрів України
Статтю 11 пропонуємо доповнити пунктом такого змісту: "Установити, що для платників податку на додану вартість, які мають заборгованість перед бюджетом з цього податку в сумі більше ніж 1 мільйон гривень, запроваджується спеціальний режим використання коштів з усіх рахунків, відкритих в установах банків, який передбачає виконання банками платіжних документів цього платника податку за видатковими операціями з рахунків підприємства лише за наявності на платіжних документах підпису податкового керуючого, який призначається наказом керівника органу державної податкової служби з числа службових осіб такого органу державної податкової служби. Зазначені в абзаці першому цього пункту платники податку під час отримання на рахунки в установах банків коштів, що надійшли їм як оплата за поставлену продукцію, суму податку на додану вартість, визначену в розрахункових документах, зараховують не пізніше ніж на третій день з дня надходження коштів у повній сумі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок), відкритий в установі банку. Згідно затвердженого алгоритму розподілу коштів по електричній енергії Державному підприємству "Енергоринок" відокремлювати від отриманих за оптове постачання електричної енергії кошти (до їх розподілу) в розмірі, еквівалентному сумі податку на додану вартість, здійснювати їх розподіл між генеруючими компаніями та іншими учасниками оптового ринку відповідно до затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики алгоритмів розподілу і перераховувати генеруючим компаніям та іншим учасникам оптового ринку розподілені суми на спеціальний рахунок, відкритий кожному учаснику ринку у відповідній установі банку для розрахунків з податку на додану вартість, у день надходження коштів окремими платіжними дорученнями. Стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєструвалися як платники податків на додану вартість, суми податку на додану вартість отримані ними у складі вартості проданих товарів (робіт, послуг) протягом перших 12 календарних місяців починаючи з першого місяця після дня реєстрації, зараховуються в обов'язковому порядку на спеціальні рахунки, відкриті в установах банку в порядку, визначеному в абзаці другому цього пункту. Спеціальні рахунки відкриваються відповідно до порядку відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті в установленому порядку. Кошти, зараховані на спеціальні рахунки, використовуються платником податку лише на погашення податкового боргу з податку на додану вартість, поточних податкових зобов'язань та на сплату податку на додану вартість постачальникам матеріальних ресурсів (робіт, послуг). Використання цих коштів на інші потреби не допускається. У платіжних дорученнях банку на перерахування коштів із спеціального рахунку платник податку зобов'язаний визначити призначення платежу за напрямками, визначеними у цьому пункті. Для розрахунків з постачальниками матеріальних ресурсів (робіт, послуг), придбаних (отриманих) у звітному податковому періоді з податку на додану вартість, визначеному постачальниками у податкових накладних, платник податку може перераховувати кошти із спеціального рахунка у разі, коли він не має заборгованості перед бюджетом з податку на додану вартість. Органи державної податкової служби подають установам банків, перелік платників податків, на яких поширюється зазначені у цьому пункті спеціальні режими зарахування та використання коштів на спеціальних рахунках. У разі погашення податкової заборгованості та повного виконання зобов'язань з погашення поточних нарахувань з податку на додану вартість за заявою платника податку про закриття спеціального рахунка, підтвердженою керівником органу державної податкової служби, спеціальний рахунок закривається, про що установа банку повідомляє орган державної податкової служби. З дня надходження такої заяви припиняється дія спеціального режиму використання коштів із спеціального рахунка платника, зазначеного в абзаці першому. У разі відсутності коштів на спеціальному рахунку на момент подачі податкової декларації або на спеціальному рахунку наявних коштів у сумі, недостатній для погашення визначених податкових зобов'язань, платник податку зобов'язаний самостійно перерахувати суму податку на додану вартість з інших рахунків. Якщо платник податку не перерахував на спеціальний рахунок в установі банку 100 відсотків суми податку на додану вартість, визначеної в розрахункових документах, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, або перерахував кошти із спеціального рахунка на інші цілі, ніж передбачені в абзаці шостому цього пункту, такий платник несе відповідальність у порядку і розмірах, передбачених законодавством за нецільове використання бюджетних коштів";  
Відхилено у зв"язку з вилученням підпункту   
    -379- Сігал Є.Я.
Томенко М.В.
Парубок О.Н.
Калінчук В.А.
Мельник М.Є.
Доповнити статтю 11. Прикінцеві положення двома новими пунктами 11.5 та 11.6 такого змісту: "11.5. Сума податку на додану вартість‚ що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію‚ м'ясо та м'ясопродукти‚ у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. Сума податку на додану вартість‚ що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними зерно‚ овочі‚ фрукти‚ цукрові буряки‚ картоплю‚ льон‚ молоко‚ худобу‚ птицю‚ яйця‚ вовну‚ молочну продукцію‚ м'ясопродукти та інші види сільськогосподарськими товаровиробниками‚ повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного сільськогосподарського виробництва. Порядок нарахування і використання зазначених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України. 11.6. Зупинити дію пункту 7.7 статті 7‚ пунктів 10.2‚ 10.3 та 10‚4 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт‚ послуг) власного виробництва‚ включаючи продукцію (крім підакцизних товарів)‚ виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини‚ за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою‚ що здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності‚ в яких сума‚ одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік‚ становить не менше 50 відсотків загальної суми власного доходу підприємства… Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду. Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку. Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено у зв"язку з вилученням підпункту   
    -380- Кабінет Міністрів України
Вилучити підпункти 11.16 - 11.21, 11.25, 11.26, 11.29, 11.30 - 11.32, 11.34, 11.35.  
Враховано частково    
498. 13. Ввести статтю 12 і викласти у такій редакції:      Увести статтю 12 у такій редакції:  
499. "Стаття 12. Перехідні положення      "Стаття 12. Перехідні положення  
500. 12.1. Тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом України, платники податку, які продають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), включаючи вартість його транспортування, чи надають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати або плати за утримання житла, бюджетним установам, фізичним особам, не зареєстрованим платниками цього податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості (далі - "ЖЕКи"), визначають базу оподаткування при продажі таких товарів (послуг) за касовим способом. За касовим способом визначається також база оподаткування ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують зазначені товари (послуги), у разі якщо вони зареєстровані як платники податку.   -381- Вилучити пункт для подальшого опрацювання у загальному законі  Враховано    
    -382- Беспалий Б.Я.
Стаття 12. Перехідні положення‚ пункт 12.1. Друге речення після тексту "житла‚ бюджетним установам" доповнити текстом "і організаціям"  
Відхилено у зв"язку з вилученням пункту   
    -383- Литвин В.В.
Астров-Шумілов Г.К.
Макеєнко В.В.
Оніщук М.В.
Пропонується не приймати законопроект № 2006-1 окремим законом, а врахувати запропоновані зміни до пункту 11.11 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" у такій редакції: "11.9. Тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом України платники податку, які здійснюють операції з продажу вугілля та вугільних брикетів, електричної та теплової енергії, газу природного (крім скрапленого), включаючи вартість його транспортування, усім категоріям споживачів (покупців), чи надаються послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, на зареєстрованим платникам цього податку, а також житлово-комунальним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають базу оподаткування операцій з продажу таких товарів (послуг) за касовим способом. У споживачів зазначених товарів (послуг), які зареєстровані платниками цього податку, датою виникнення права на додатковий кредит є дата списання коштів з їх банківського рахунку в оплату таких товарів (послуг) або надання інших видів компенсацій їх вартості".  
Відхилено у зв"язку з вилученням пункту   
    -384- Пустовойтенко В.П.
Перше речення першого абзацу пункту 12.1 статті 12 викласти у редакції: "Тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом України, база оподаткування визначається за касовим методом при продажі робіт, товарів, послуг платниками податку, які: виконують підрядні будівельні роботи; продають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), включаючи вартість його транспортування, чи надають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати або плати за утримання житла, бюджетним установам, фізичним особам, не зареєстрованим платниками цього податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості (далі - "ЖЕКи")."  
Відхилено у зв"язку з вилученням пункту   
    -385- Оніщук М.В.
У пункті 13 проекту закону внести зміни до першого абзацу запропонованого пункту 12.1 ст.12‚ а саме: (а) після слів "які продають" додати слова "вугілля та вугільні брикети‚ електричну та"; (б) після слова "транспортування"‚ додати слова "усім категоріям споживачів‚"; (в) в другому реченні першого абзацу після "база оподаткування" додати слова "споживачів‚ у тому числі".  
Відхилено у зв"язку з вилученням пункту   
    -386- Іоффе Ю.Я.
Прошу розглянути пропозицію по внесенню змін до частини 11.11 ст.11 Закону України "Про податок на додану вартість" стосовно включення до переліку організацій, для яких база оподаткування операцій з продажу товарів (послуг) визначається за касовим способом, підприємства, що здійснюють послуги населенню з водопостачання.  
Прийнято відповідний закон   
501. Для цілей цього пункту під терміном "послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла" розуміються послуги з технічного обслуговування ліфтів та ліфтових диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових газових та електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водотеплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому підпункті покупцям за їх рахунок.       
502. 12.2. На виняток від правила, встановленого цим Законом, при виписуванні рахунків населенню за послуги, які включаються до квартирної плати та плати за стаціонарний телефон, податок на додану вартість не виділяється окремо та включається до загальної суми вартості таких відповідних послуг. Це правило не звільняє платників податку, які надають такі послуги, від обов'язків ведення відповідного податкового обліку та сплати податку у визначені строки.      12.1. На виняток із правила, встановленого цим Законом, при виписуванні до 1 січня 2007 року рахунків населенню за послуги, які включаються до квартирної плати та плати за стаціонарний телефон, податок на додану вартість не виділяється окремо та включається до загальної суми вартості таких відповідних послуг. Це правило не звільняє платників податку, які надають такі послуги, від обов'язків ведення відповідного податкового обліку та сплати (перерахування) податку у визначені законом строки.  
503. 12.3. Операції з фінансової оренди (лізингу) майна, наданого у таку оренду (лізинг), оподатковуються за правилами, що діяли на момент виникнення таких орендних (лізингових) відносин.   -387- Вилучити  Враховано    
504. 12.4. Операції з надання товарів (послуг) у межах бартерних (товарообмінних) операцій оподатковуються за правилами, що діяли на момент здійснення першої операції (незалежно від строку балансуючої).   -388- Вилучити  Враховано    
505. 12.5. Пільги з цього податку, встановлені для платників, які знаходяться на території вільних економічних зон або інших місцевостей, режим оподаткування яких відрізняється від загального, поширюються на осіб, що набули право на отримання таких пільг до набрання чинності цим Законом, та закінчуються 1 січня 2004 року. До цієї дати ввезення або вивезення товарів з або на територію таких зон прирівнюється до відповідно до імпорту або експорту таких товарів з (або до) митної території України.   -389- Викласти у такій редакції: "12.2. Сплата податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 11.12 статті 11 цього Закону, здійснюється лише особами, які набули право на таку сплату з такими особливостями до дати опублікування цього Закону, з урахуванням того, що: сплата податку при імпорті (ввезенні, пересиланні) товарів (у тому числі підакцизних та тих, що підпадають під визначення статті 1-24 УТНЗЕД, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, а також будь-яких послуг), за винятком обладнання та устаткування, здійснюється у загальному порядку, без застосування норм пункту 11.12 статті 11 цього Закону; норми пункту 11.12 статті 11 цього Закону щодо таких осіб утрачають чинність з моменту завершення (припинення) дії інвестиційних договорів, зареєстрованих до дати опублікування цього Закону, без права на продовження (пролонгацію) таких договорів".  Враховано   12.2. Сплата податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 11.12 статті 11 цього Закону, здійснюється лише особами, які набули право на таку сплату з такими особливостями до дати опублікування цього Закону, з урахуванням того, що: сплата податку при імпорті (ввезенні, пересиланні) товарів (у тому числі підакцизних та тих, що підпадають під визначення статті 1-24 УТНЗЕД, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, а також будь-яких послуг), за винятком обладнання та устаткування, здійснюється у загальному порядку, без застосування норм пункту 11.12 статті 11 цього Закону; норми пункту 11.12 статті 11 цього Закону щодо таких осіб утрачають чинність з моменту завершення (припинення) дії інвестиційних договорів, зареєстрованих до дати опублікування цього Закону, без права на продовження (пролонгацію) таких договорів. 12.3. Поставка житла оподатковується за правилами, що діяли до дати набрання чинності цим Законом, якщо до такої дати: а) житло було передано у власність покупцю; б) були розпочаті роботи зі спорудження житла під фінансові зобов"язання покупця, оформлені кредитним договором; в) покупець сплатив внесок у рахунок погашення вартості житла, але не менший за 20 відсотків від його вартості; г) відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", покупець сплатив внесок у рахунок придбання житла або отримав його у власність.  
    -390- Увести пункт такого змісту: "12.5. Якщо до набрання чинності цим Законом об"єкт нерухомості був переданий покупцю або були розпочаті роботи зі спорудження такого об"єкту нерухомості під фінансові зобов"язання такого покупця, а також коли відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" позичальник сплатив внесок у рахунок придбання житла або отримав житло у власність до набрання чинності цим Законом, то поставка такого об"єкту нерухомості здійснюється за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом. При цьому пролонгація зазначених договорів не припускається. Правила адміністрування цього пункту визначаються Кабінетом Міністрів України";  Немає висновку    
    -391- Хомутиннік В.Ю.
В пункті 12.5. -виключити останнє речення.  
Немає висновку    
506. 12.6. Установити, що такі пункти статті 11 закону, до якого вносяться ці зміни, втрачають чинність:   -392- увести Пункти 12.6 - 12.7 першого читання виключити.  Враховано    
    -393- Зубанов В.О.
Ст. 12. "Перехідні положення" Дуже добре те, що згідно пропозицій авторів законопроекту у п.12.6 всі зміни будуть введені без порушення термінів дії статей діючого закону, чим неприємно відзначався варіант проекту закону фахівців з КМУ.  
Враховано по суті   
507. пункт 11.15 - з 1 січня 2004 року;   -394- Кабінет Міністрів України
У статті 12: У пункті 12.6: Абзац другий викласти у такій редакції: "підпункт 6.2.6 пункту 6.2, пункти 11.21, 11.29- з 1 січня 2003 року";  
Відхилено    
508. пункт 11.18 - з 1 січня 2008 року;   -395- Кабінет Міністрів України
Абзац третій викласти у такій редакції: "пункт 11.15 - з прийняттям Податкового Кодексу";  
Відхилено    
    -396- Гуров В.М.
Вважаємо за доцільне залишити пункти 11.18‚ 11.19‚ 11.26‚ 11.30‚ 11.31‚ 11.32‚ 11.34.  
Відхилено    
509. пункт 11.23 - до завершення робіт, передбачених цим пунктом;       
510. пункти 11.27 - 11.28 - з 1 січня 2009 року.   -397- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий викласти у такій редакції: "пункти 11.27, 11.28 - з 1 січня 2009 року".  
Враховано    
511. 12.7. Протягом року, наступного за роком, у якому набирає чинність цей Закон, звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф". При цьому ввезення (імпортування) паперу газетного з використанням цієї пільги не дозволяється, а його митна вартість встановлюється на рівні середньої роздрібної ціни на ринку України (зменшеної на суму цього податку).       
512. 12.8. Суб'єкти спрощених систем оподаткування, які згідно з нормами цього Закону зобов'язані повернути свідоцтво про реєстрацію податковому органу, що їх видав до моменту набрання чинності цим Законом, здійснюють таке повернення протягом 30 календарних днів від такого набрання чинності цим Законом. При цьому правила, установлені останньою частиною пункту 9.8 статті 9 не застосовуються.   -398- Пункт 12.8 викласти в такій редакції: "12.4. Суб'єкти спрощених систем оподаткування, які згідно з нормами цього Закону зобов'язані повернути свідоцтво про реєстрацію податковому органу, що їх видав до моменту набрання чинності цим Законом, здійснюють таке повернення протягом 30 календарних днів від такого набрання чинності цим Законом. Після цієї дати такі суб'єкти вважаються такими, що умисно ухиляються від оподаткування при видачі податкових накладних або при заявленні права на отримання бюджетного (експортного) відшкодування";  Враховано   12.4. Суб'єкти спрощених систем оподаткування, які згідно з нормами цього Закону зобов'язані повернути свідоцтво про реєстрацію податковому органу, що їх видав до моменту набрання чинності цим Законом, здійснюють таке повернення протягом 30 календарних днів від такого набрання чинності цим Законом. Після цієї дати такі суб'єкти вважаються такими, що умисно ухиляються від оподаткування при видачі податкових накладних або при заявленні права на отримання бюджетного (експортного) відшкодування.  
513. 12.9. До 1 січня 2004 року платники податку, які вивозять (експортують) відходи як вторинну сировину, не мають права на отримання експортного відшкодування щодо такого вивезення (експорту), починаючи з місяця, в якому цей Закон набирає чинність.   -399- Пункт 12.9 виключити для додаткового роз"яснення  Враховано    
    -400- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 12 Пункт 12.9 викласти у наступній редакції: "З моменту набуття чинності цього Закону платники податку, які вивозять (експортують) відходити як вторинну сировину, та металобрухт чорних металів, не мають права на отримання експортного відшкодування щодо такого вивезення (експорту)".  
Відхилено у зв"зку з виключенням пункту   
514. 12.10. Платники податку, перед якими державний бюджет має борг з експортного відшкодування, мають право прийняти рішення щодо:       
515. а) розстрочення такого боргу на строк у 36 календарних місяців з виплатою такого боргу рівними частинами до закінчення календарного кварталу, за правилами, які встановлюються Міністерством фінансів України. При прийнятті такого рішення кредитор відмовляється від отримання пені, нарахованої на цей реструктурований борг згідно з цим Законом;       
516. б) звернення до суду з позовом про стягнення податкового боргу (включаючи пеню), джерелом виплати якого є рахунки державного казначейства (незалежно від їх бюджетних призначень).   -401- Кабінет Міністрів України
Доповнити пункт 12.10 абзацом такого змісту: "Платник податку, якому за його згодою реструктуризовано бюджетну заборгованість з податку на додану вартість, що не відшкодовано станом на 1 липня 2002 року також має право на отримання податкового сертифікату, зазначеного у пункті 8.6.4 статті 8, з урахуванням вимог, передбачених в абзаці другому цього підпункт, крім вимоги, визначеної в абзаці шостому цього підпункту";  
Відхилено    
517. 12.11. Для інформування платників податку центральний податковий орган:      12.7. Для інформування платників податку центральний податковий орган:  
518. оприлюднює реєстр платників цього податку на офіційному сайті у глобальній комп'ютерній мережі "Інтернет", доступ до якого є вільним (безоплатним);      оприлюднює реєстр платників цього податку на офіційному сайті у глобальній комп'ютерній мережі "Інтернет", доступ до якого є вільним (безоплатним);  
519. установлює правила надання місцевими (реґіональними) податковими органами письмових підтверджень факту податкової реєстрації особи за запитами інших платників податку;      установлює правила надання місцевими (реґіональними) податковими органами письмових підтверджень факту податкової реєстрації особи за запитами інших платників податку;  
520. періодично оприлюднює перелік осіб, позбавлених податкової реєстрації за ініціативою податкових органів чи рішенням суду.      періодично оприлюднює перелік осіб, позбавлених податкової реєстрації за ініціативою податкових органів чи рішенням суду.  
521. Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує програму комп'ютеризації державної податкової служби та враховує такі витрати при розробці проекту державного бюджету на черговий рік.      Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує програму комп'ютеризації державної податкової служби та враховує такі витрати при розробці проекту державного бюджету на черговий рік.  
522. 12.12. До прийняття Податкового кодексу зберігається пільга, встановлена підпунктом 5.1.20 статті 5 цього Закону, у тому числі для капітального ремонту або реконструкції такого житла, умови якого передбачали виселення чи відселення мешканців.   -402- Виключити пункт 12.12.  Враховано    
    -403- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 12.12. - вилучити з тексту проекту.  
Враховано    
523. Стаття 13. Прикінцеві положення   -404- Назву статті викласти в редакції: "Стаття 13. Порядок уведення в дію цього Закону";  Враховано   Стаття 13. Порядок уведення в дію цього Закону  
524. 13.1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2002 року.   -405- Пустовойтенко В.П.
13.1. У пункті 13.1. слова та цифри "1 вересня 2002" змінити на слова та цифри "1 січня 2003".  
Враховано   13.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім пункту 12.2 статті 12 цього Закону, який набирає чинності з дати опублікування цього Закону.  
    -406- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 31.1. викласти у наступній редакції: 13.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року. Пункт 13.1. - викласти в наступній редакції: Пункт 5.1.7. статті 5 втрачає свою чинність з 1 січня 2004 року. Пункт 5.1.20. статті 5 втрачає свою чинність з 1 січня 2004 року. Нова редакція пункту 6.1. статті 6 вступає в силу з 1 січня 2004 року.  
Немає висновку    
    -407- Васильєв Г.А.
П. 13.1 викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року".  
Враховано частково    
525. 13.1. Нова редакція підпункту 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -408- Терьохін С.А.
Статтю 13 доповнити новим пунктом: "13.2. На період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2006 року: а) ставка податку становить 17 відсотків до бази оподаткування; б) ставки податку для осіб, визначених у статті 8-1 цього Закону, становлять: для осіб, які згідно з нормами цієї статті зобов"язані сплачувати ставку податку у розмірі 6 відсотків, - 8 відсотків; для осіб, які згідно з нормами цієї статті зобов"язані сплачувати ставку податку у розмірі 9 відсотків, - 10 відсотків";  
Враховано   13.2. На період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2006 року: а) ставка податку становить 17 відсотків до бази оподаткування; б) ставки податку для осіб, визначених у статті 8-1 цього Закону, становлять: для осіб, які згідно з нормами цієї статті зобов"язані сплачувати ставку податку у розмірі 6 відсотків, - 8 відсотків; для осіб, які згідно з нормами цієї статті зобов"язані сплачувати ставку податку у розмірі 9 відсотків, - 10 відсотків.  
    -409- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 13.2 цифри "2006" замінити цифрами "2005".  
На рішення комітету   
526. 13.2. Стаття 8-1 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2004 року. До цієї дати діють правила оподаткування, визначені законодавством, дійсні до моменту набрання чинності цією нормою цього Закону.   -410- Сігал Є.Я.
Томенко М.В.
Парубок О.Н.
Калінчук В.А.
Мельник М.Є.
Пункт 13.2 статті 13 виключити.  
Враховано    
    -411- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Стаття 13 Пункт 13.2 - виключити з проекту Закону.  
Враховано    
    -412- Кабінет Міністрів України
У статті 13: Викласти пункт 13.2. у такій редакції: "13.2. Стаття 8-1 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2003 року. До цієї дати діють правила оподаткування, визначені законодавством, дійсні до моменту набрання чинності цією нормою цього Закону";  
Відхилено    
527. 13.3. Вважати таким, що втратив чинність Указ Президента України № 857/98 від 7 серпня 1998 року "Про деякі зміни в оподаткуванні", згідно з другою частиною пункту 4 розділу ХV Конституції України.   -413- Кабінет Міністрів України
В підпункті 13.3 слова "вважати таким, що втратив чинність" замінити на слова "припиняється дія пункту 4".  
Відхилено у зв"язку з вилученням  13.3. Увести такі зміни до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльнсть": у частині шостій статті 1 виключити слова "або без вивезення цих товарів через митний кордон України"; у частині дев'ятій статті 1 виключити слова: "або без ввезення цих товарів"; у подальших статтях такого закону використовувати значення експорту чи імпорту з урахуванням цих змін. 13.4. Увести такі зміни до статті 4 Закону України "Про бюджетний кодекс України": пункт "4" статті 4 викласти у такій редакції: "4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу, крім законів з питань податків, зборів (обов'язкових плаатежів), установлених відповідно до Закону України "Про систему оподаткування в Україні". 13.5. Увести такі зміни до закону України "Про патентування деяких видів піприємницької діяльності": пункти 6 - 13 статті 3 виключити; статті 3-1, 3-2, 7-1 виключити. 13.6. Відповідно до пункту 4 Розділу ХV Конституції України установити, що Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва" №746/99 від 28 червня 1999 року діє з у рахуванням таких положень: а) до складу єдиного податку не включається податок на додану вартість; б) будь-які суб"єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи, які переходять до спрощеної системи оподаткування згідно з таким Указом, сплачують єдиний податок за ставкою 8 відсоків від суми коштів, інших видів компенсацій, отриманих такими особами протягом звітного періоду від продажу (інших видів відчуження) товарів, робіт, послуг, а також пасивних доходів; в) зазначені суб"єкти малого підприємництва зобов"язані зареєструватися як платники податку на додану вартість при досягненні граничної суми, встановленої пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, або мають право добровільно зареєструватися як платники податку на додану вартість у встановленому цим законом порядку; г) зазначені суб"єкти малого підприємництва, які не зареєструвалися платниками податку на додану вартість, не мають права виписувати (надавати) податкові накладні чи отримувати бюджетне (експортне) відшкодування податку на додану вартість".  
    -414- Доповнити статтю 13 такими пунктами: 13.4. Увести такі зміни до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльнсть": у частині шостій статті 1 виключити слова "або без вивезення цих товарів через митний кордон України"; у частині дев'ятій статті 1 виключити слова: "або без ввезення цих товарів"; у подальших статтях такого закону використовувати значення експорту чи імпорту з урахуванням цих змін. 13.5. Увести такі зміни до Закону Українеи "Про електроенергетику (Відомості ВВР , 1998, №1, ст.1): частину 17 статті 1 доповнити такими словами: "який має передбачати нарахування податку на додану вартість"; частину 22 доповнити словами: "з урахуванням податку на додану вартість"; у частині 24 після слів "виключно для" доповнити словами: "сплати податку на додану вартість"; частину 25 доповнити словами: "з урахуванням сплати податку на додану вартість"; частину четверту статті 15-1 доповнити такими словами: "до Державного бюджету України як податок на додану вартість;" частину сімнадцяту статті 15-1 викласти у такій редакції: "Режим поточних рахунків із спеціальним режимом використання прирівнюється до загального режиму банківського рахунку платника. Якщо платник цього податку визнається таким, що має податковий борг, то його стягнення здійснюється у звичайному порядку, визначеномому законом". 13.6. Увести такі зміни до статті 4 Закону України "Про бюджетний кодекс України": пункт "4" статті 4 викласти у такій редакції: "4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу, крім законів з питань податків, зборів (обов'язкових плаатежів), установлених відповідно до Закону України "Про систему оподаткування в Україні". 13.7. Увести такі зміни до закону України "Про патентування деяких видів піприємницької діяльності": пункти 6 - 13 статті 3 виключити; статті 3-1, 3-2, 7-1 виключити. 13.6. Відповідно до пункту 4 Розділу ХV Конституції України установити, що Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва" №746/99 від 28 червня 1999 року діє з у рахуванням таких положень: а) до складу єдиного податку не включається податок на додану вартість; б) будь-які суб"єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи, які переходять до спрощеної системи оподаткування згідно з таким Указом, сплачують єдиний податок за ставкою 8 відсоків від суми коштів, інших видів компенсацій, отриманих такими особами протягом звітного періоду від продажу (інших видів відчуження) товарів, робіт, послуг, а також пасивних доходів; в) зазначені суб"єкти малого підприємництва зобов"язані зареєструватися як платники податку на додану вартість при досягненні граничної суми, встановленої пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, або мають право добровільно зареєструватися як платники податку на додану вартість у встановленому цим законом порядку; г) зазначені суб"єкти малого підприємництва, які не зареєструвалися платниками податку на додану вартість, не мають права виписувати (надавати) податкові накладні чи отримувати бюджетне (експортне) відшкодування податку на додану вартість".  Враховано Перенесено до обгрунтування норм загального закону