Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки. (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки.      Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки.  
3. Верховна Рада постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1.У Законі України "Про фіксований сільськогосподарський податок (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 5-6, ст.39; № 9-10, ст.69; № 17, ст.112; 2000, № 37, ст.308; 2001 р. № 11, ст.47):   -1- Юхновський О.І.
Абзац сьомий та одинадцятий частини другої статті 1, вилучити.  
Враховано   1. У Законі України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 5-6, ст.39; № 9-10, ст.69; №17, ст. 112; 2000, №37, ст.308; 2001 р. №11, ст. 47): 1)абзаци сьомий та одинадцятий частини другої статті 1 виключити;  
    -2- Цибенко П.С.
Абзац десятий частини другої статті 1 виключити.  
Відхилено    
6. 1.У статті 2:      2) у статті 2:  
7. 1) в частині першій цифри "50" замінити цифрами "75";   -3- Буряк С.В.
У частині першій статі 2 після слів: "та збутом сільськогосподарської продукції" поставити крапку і додати таке речення: "Підприємства, які займаються іншими видами діяльності крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою оподаткування ведуть окремий облік фінансових результатів від інших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20 статі 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і підлягають оподаткуванню на загальних підставах".  
Відхилено   у частині першій цифри "50" замінити цифрами "75" і доповнити реченнями такого змісту:  
    -4- Шевченко О.О.
В частині першій статті 2 цифри "..75…" замінити цифрами "..50.." тобто залишити діючу редакцію Закону України.  
Відхилено    
    -5- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Частину першу статті 2 після слів "75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства." доповнити таким реченням: "Підприємства, які займаються іншими видами діяльності крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою оподаткування ведуть окремий облік фінансових результатів від інших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" які підлягають оподаткуванню на загальних підставах".  
Відхилено    
8. 2) частину першу доповнити реченнями:   -6- Сігал Є.Я.
Гладій М.В.
Борзих О.І.
Калінчук В.А.
Частину першу статті 2 доповнити таким реченням: "Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом тваринницької продукції, в яких сума, одержана від реалізації тваринницької та іншої сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу господарства, є платниками фіксованого сільськогосподарського податку тільки за умови наявності у вищезгаданих господарств, власних або орендованих сільськогосподарських угідь, на яких забезпечується виробництво зерна та кормових культур в обсязі, що перевищує 50 відсотків загальної кількості спожитих кормів за попередній звітний (податковий) рік, від загальної потреби спожитих кормів."  
Відхилено    
9. " Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання, утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку (незалежно від терміну реорганізації), які також займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. Новостворені суб'єкти господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського податку. На утворені в результаті реорганізації та новостворені суб'єкти господарювання не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону.";   -7- Юхновський О.І.
В частині першій останній абзац "На утворені в результаті реорганізації та новостворені суб'єкти господарювання не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону", вилучити.  
Враховано   "Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання, утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку (незалежно від терміну реорганізації), які також займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. Новостворені суб'єкти господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського податку."; у частині другій цифри "50" замінити цифрами "75";  
    -8- Юхновський О.І.
В частині другій статті 2 цифри "50" замінити цифрами "75".  
Враховано    
10. 3) частину третю викласти у такій редакції:   -9- Томич І.Ф.
Мельник М.Є.
Частину третю статті 2 вилучити.  
Враховано    
11. "До платників фіксованого сільськогосподарського податку належать також власники земельних ділянок та землекористувачі, які отримали або орендують земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виробляють товарну сільськогосподарську продукцію без створення юридичної особи, крім власників та землекористувачів земельних ділянок, переданих для ведення особистого селянського господарства (але не більше 2 гектарів), будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будівництва, а також наданих для городництва, сінокосіння та випасання худоби".   -10- Юхновський О.І.
в частині третій статті 2 замість слів ".. (але не більше 2 гектарів).., записати слова … (відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство")..  
Відхилено   частину четверту виключити; 3).у частині другій статті 5 слова "до 20 числа наступного місяця" замінити словами "протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця";  
    -11- Шаров І.Ф.
В частині тертій статті 2 після слів"… та виробляють товарну сільськогосподарську продукцію…" у дружках записати " (у тому числі без створення юридичної особи)"  
Відхилено    
    -12- Юхновський О.І.
Частину четверту статті 2, вилучити.  
Враховано    
    -13- Цибенко П.С.
У частині третій статті 3: в абзаці другому цифри "0,5" замінити цифрами "0,16"  
Відхилено    
    -14- Цибенко П.С.
У частині третій статті 3 в абзаці третьому цифри "0,3" замінити цифрами "0,096";  
Відхилено    
    -15- Цибенко П.С.
У частині першій статті 4 в абзаці другому цифри "0,3" замінити цифрами "0,096";  
Відхилено    
    -16- Цибенко П.С.
у Частині першій статті 4 в абзаці третьому цифри "0,1" замінити цифрами "0,032"  
Відхилено    
    -17- Цибенко П.С.
У частині другій статті 6 слова "на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68 відсотків" виключити, а цифри та слова "30 відсотків" та "2 відсотки" замінити відповідно цифрами та словами "94 відсотки" та "6 відсотків."  
Відхилено    
    -18- Юхновський О.І.
У частині другій статті 5 слова " до 20 числа наступного місяця" замінити словами "протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця".  
Враховано    
12. 2. У пункті 1 статті 9:      4).у статті 9:  
13. 1) в абзаці першому слова та цифри "до 1 січня 2004 року" замінити словами та цифрами "до 31 грудня 2009 року";   -19- Бокий І.С.
в абзаці першому частини першої статті 9 цифри "..2004" замінити на "2010".  
Враховано частково   у частині першій: в абзаці першому слова та цифри "до 1 січня 2004 року" замінити словами та цифрами "до 31 грудня 2009 року";  
    -20- Буряк С.В.
Абзац перший статті 9 викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з для його опублікування і діє до набрання чинності Податковим кодексом України."  
Відхилено    
    -21- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
в абзаці першому статті 9 слова та цифри "до 1 січня 2004 року" замінити словами "до набрання чинності Податковим кодексом України".  
Відхилено    
14. 2) абзац третій виключити;   -22- Шевченко О.О.
Абзац третій пункту 1 статті 9 викласти в такій редакції: "У разі реорганізації колективного та іншого сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку (незалежно від терміну реорганізації) створені на його основі суб'єкти господарювання різних організаційно -правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, також є платником цього податку. На такі підприємства, а також на державні сільгосппідприємства (включаючи дослідні та навчально - дослідні господарства наукових установ і навчальних закладів), що є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, приватизація яких заборонена законодавчими актами, не поширюється вимога частини четвертої статі 2 цього Закону."  
Враховано   абзац третій виключити;  
15. 3) у абзаці четвертому:      в абзаці четвертому:  
16. після слів "фіксованого сільськогосподарського податку" додати слова " (за виключенням безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ)";      перше речення доповнити словами: " (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") ;  
17. доповнити реченням другим такого змісту:      доповнити другим реченням такого змісту:  
18. "Порядок реструктуризації (відстрочки) сплати визначається центральним податковим органом."   -23- Суркіс Г.М.
Гладій М.В.
Борзих О.І.
Калінчук В.А.
Пункт 3 статті 9 доповнити частиною: "в місячний термін внести відповідні зміни до Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку."  
Враховано частково   "Порядок реструктуризації (відстрочки) сплати цього податку визначається центральним податковим органом";  
    -24- Юхновський О.І.
Прикінцеві положення доповнити частинами: " у трьохмісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; "щорічно передбачати в Законі України "Про Державний бюджет України " компенсацію коштів Пенсійному фонду на виплату пенсій сільським пенсіонерам - колишнім працівникам сільськогосподарських підприємств" "у трьохмісячний термін розробити Положення про систему персоніфікованого обліку надходження коштів фіксованого сільськогосподарського податку на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в рахунок застрахованих осіб - працівників сільськогосподарських підприємства, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку"  
Враховано    
    -25- Цибенко П.С.
Абзац одинадцятий пункту 4 статті 9 виключити.  
Відхилено    
19. 2. Пункт перший статті 5 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №20-21, ст. 121; 2001, №10, ст.44) доповнити словами " і діє до 31 грудня 2009 року".   -26- Буряк С.В.
Пункт перший статті 5 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України , 1999, № 20-21, ст. 121;2001,№ 10, ст.44) доповнити словами: "і діє до набрання чинності Податковим кодексом України".  
Відхилено   2. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №20-21, ст. 121; доповнити словами "і діє до 31 грудня 2009 року"; ІІ. Прикінцеві положення:  
    -27- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
2. Пункт перший статті 5 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №20-21, ст. 121; 2001, №10, ст.44) доповнити словами " і діє до набрання чинності Податковим кодексом України".  
Відхилено    
    -28- Юхновський О.І.
Пункт другий статті 5 доповнити абзацом "У трьох місячний термін удосконалити механізм справляння та використання коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  
Відхилено    
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -29- Юхновський О.І.
В розділі ІІ слова "… з 1 січня 2004 року" замінити словами ".. з дня його опублікування"  
Відхилено   1). Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; розробити Положення про систему персоніфікованого обліку надходження коштів фіксованого сільськогосподарського податку на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в рахунок застрахованих осіб - працівників сільськогосподарських підприємств, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку". 3. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати під час підготовки проекту Закону України про державний бюджет України компенсацію коштів Пенсійному фонду на виплату пенсій сільським пенсіонерам - колишнім працівникам сільськогосподарських підприємств;