Кількість абзаців - 91 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Проект  
1. Про внесення змін до деяких      ПОСТАНОВА  
2. законодавчих актів України      Верховної Ради України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      Скасувати рішення Верховної Ради України від 15 травня 2003 року про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України.  
5. 1. У статті 203-1 Кримінального кодексу України:   -1- Беспалий Б.Я.
Пункт 1 (зміни до Кримінального кодексу України вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
6. в абзаці другому слова "до п'яти років" замінити словами "від двох до п'яти років з конфіскацією дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва";   -2- Єщенко В.М.
Стаття 10, абзац перший. Слова „від двох" та „з конфіскацією дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва" вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
7. у примітці до статті слова "у три тисячі разів" замінити словами "у тисячу разів".   -3- Павловський М.А.
Єщенко В.М.
Примітку залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
8. 2. Частину двадцять сьому статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 49; 2000 р., № 24, ст. 186, № 38, ст. 318; 2002 р., № 17, ст. 121)   -4- Павловський М.А.
У пункті 2 частини першої законопроекту (зміни до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність") слова "відповідно до процедури видачі ліцензій, встановлені цією статтею" вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
9. викласти у такій редакції:   -5- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 (до статті 16 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" вилучити.  
Враховано    
10. "Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" відповідно до процедури видачі ліцензій, встановленої цією статтею".   -6- Єщенко В.М.
Стаття 16 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність". Викласти в такій редакції: „Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування та обладнання для їх виробництва здійснюється згідно Закону України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування".  
Відхилено , оскільки врахована попередня пропозиція про вилучення редакції змін   
11. 3. Пункт 63 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207) виключити.   -7- Павловський М.А.
Пункт 3 частини першої (зміни до статті 9 Закону України "Про ліцен-зування певних видів господарської діяльності") вилучити.  
Враховано    
    -8- Єщенко В.М.
Стаття 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Залишити в чинній редакції.  
Враховано    
12. 4. У Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. № 17, ст. 121):       
13. 1) у статті 1:   -9- Шаров І.Ф.
Ряд положень Закону (ст.1) узгодити із Законом України "Про зовнішньо-економічну діяльність" (ст.1).  
Відхилено , оскільки враховані пропозиції про вилучення редакції змін   
14. абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:       
15. "диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, у тому числі матриця, із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права або суміжних прав, чи без запису такої інформації";   -10- Павловський М.А.
У підпункті 1 пункту 4 частини першої, яким пропонуються зміни до термінів чинного Закону: у терміні "диск для лазерних систем зчитування" слова: "у тому числі матриця" вилучити; термін "ліцензійні умови" та його визначення вилучити.  
Враховано редакційно    
16. ліцензійні умови - це перелік вимог до діяльності з виробництва, що визначається цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для виробника, що отримав відповідну ліцензію";   -11- Єщенко В.М.
Стаття 1: абзац перший. Слова „в тому числі матриця" вилучити; абзац другий. Термін "ліцензійні умови" викласти в такій редакції: "ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, визначений цим Законом, та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав відповідну ліцензію".  
Враховано (залишається чинна редакція)   
17. доповнити статтю після абзацу шостого абзацами такого змісту:   -12- Беспалий Б.Я.
підпункт 1) до статті 1 - абзац 7 (новий) вилучити.  
Враховано    
18. "ліцензія на експорт (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - іменний дозвіл, що видається для здійснення зовнішньоекономічної операції конкретним суб'єктом господарської діяльності протягом встановленого строку;   -13- Павловський М.А.
У статті 1 у терміні "ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва" після слів "зберігання, реалізація" слово "переміщення" вилучити.  
Враховано редакційно    
    -14- Єщенко В.М.
Стаття 1, абзац третій. Викласти в такій редакції: „ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов". Стаття 1, абзац четвертий. Вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
19. експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - продаж дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (далі - товари) українськими суб'єктами господарської діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з переміщенням або без переміщення цих товарів через митний кордон України, включаючи їх реекспорт;   -15- Беспалий Б.Я.
Підпункт до ст.1 - абз.8 (новий). Другі дужки замінити комами.  
Відхилено , оскільки врахована попередня пропозиція про вилучення редакції змін   
20. імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - купівля (у тому числі з оплатою не в грошовій формі) дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (далі - товари) українськими суб'єктами господарської діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності з переміщенням або без переміщення цих товарів через митний кордон України, включаючи їх купівлю, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;   -16- Єщенко В.М.
Стаття 1, абзац п'ятий. Вилучити.  
Враховано    
    -17- Беспалий Б.Я.
Абз.9 (новий) - перші дужки замінити комамит.  
Відхилено , оскільки врахована пропозиція про вилучення редакції змін   
21. експортер/імпортер дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює експортні/імпортні операції з купівлі/продажу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва з постійним місцезнаходженням або місцем проживання на території України;   -18- Єщенко В.М.
Стаття 1, абзац шостий. Вилучити.  
Враховано    
22. транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва- переміщення дисків матриць, обладнання та сировини (далі - товари), вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на території України;   -19- Єщенко В.М.
Стаття 1, абзац сьомий. Вилучити.  
Враховано    
23. сировина - оптичний полікарбонат, що використовується у виробництві дисків для лазерних систем зчитування".   -20- Єщенко В.М.
Стаття 1, абзац восьмий. Вилучити.  
Враховано    
24. У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;       
25. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:       
26. "ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, місцезнаходження якого зазначається у додатку до ліцензії на виробництво, експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування, де здійснюється виробництво, зберігання та/або реалізація дисків для лазерних систем зчитування";       
27. абзац шістнадцятий після слів "зберігання, реалізація" доповнити словом "переміщення";   -21- Павловський М.А.
У статті 1 у терміні "незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва" після слів "зберігання, реалізація" слово "переміщення" вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
    -22- Єщенко В.М.
Стаття 1, абзац десятий. Слово „переміщення" вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
28. 2) у статті 2:       
29. частину третю замінити частинами такого змісту:       
30. "Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:   -23- Єщенко В.М.
Стаття 2, абзац перший. Викласти в такій редакції: „Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в особистих цілях". Стаття 2, абзац другий. Вилучити.  
Відхилено , оскільки нова редакція за пропозиціями народних депутатів відхилена, текст закону відсутній, і не можна визначити його дію   
31. ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами. Кількість дисків не повинна перевищувати 20;       
32. ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях юридичними особами для забезпечення господарської діяльності за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності без права подальшого продажу або розповсюдження. Кількість дисків не повинна перевищувати 20;   -24- Єщенко В.М.
Стаття 2, абзац третій. Доповнити словами: „Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:".  
Відхилено , оскільки нова редакція за пропозиціями народних депутатів відхилена, текст закону відсутній, і не можна визначити його дію   
    -25- Шаров І.Ф.
В абз.1 частини 2 ст.2 вилучити слова "кількість дисків не повинна перевищувати 20".  
Враховано (залишається чинна редакція)   
33. надходять з технічною документацією у складі обладнання за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.       
34. Транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється відповідно до Митного кодексу України та Закону України "Про транзит вантажів";       
35. 3) у пункті "б" частини першої статті 4 слова "код матриці" замінити словами "код прес-форми";   -26- Святаш Д.В.
У розділі І пункту 4 підпункт 3) викласти у такій редакції: "3) пункт б) частини першої статі 4 викласти в такій редакції: проставляти по кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із/без запису інформації спеціальний ідентифікаційний код у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано (залишається чинна редакція)   
    -27- Павловський М.А.
У статті 4 пункт б) залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
    -28- Єщенко В.М.
Стаття 4: пункт 4. Залишити в чинній редакції; пункт 5. Після слова „Експорт" доповнити словом „імпорт"; пункт 6. Залишити в чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
36. 4) у статті 5:       
37. частини першу, третю і четверту викласти в такій редакції:       
38. "1. Відповідно до цього Закону та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" здійснюється ліцензування експорту/ імпорту:       
39. а) дисків для лазерних систем зчитування, матриць для їх виробництва;   -29- Павловський М.А.
У пункті а) частини 1 статті 5 слова "матриць для їх виробництва" вилучити.  
Враховано    
40. б) обладнання або основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - обладнання), та сировини для їх виробництва";   -30- Єщенко В.М.
Стаття 5: пункт 1, підпункт б). Слова „Обладнання або" вилучити; пункт 3. Залишити в чинній редакції.  
Враховано    
41. "3. Ліцензування експорту/імпор- ту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки відповідно до цього Закону і Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".   -31- Павловський М.А.
Частини 3 та 4 статті 5 у запропонованій новій редакції статті вилучити.  
Враховано    
42. 4. Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва видається за наявності:   -32- Беспалий Б.Я.
Пункт 4 ст.5 залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
43. власних або орендованих (складських) приміщень, у яких зберігаються диски для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та сировина для їх виробництва;       
44. власних або орендованих приміщень, у яких буде здійснюватися оптова чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (імпорт);       
45. зовнішньоекономічного контракту (договору) або іншого документа (інвойс, рахунок-фактура), що його замінює, яким встановлюються умови експорту/імпорту;       
46. погодження центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.       
47. Для одержання погодження суб'єкт господарської діяльності подає центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності документи, перелік яких встановлюється цим органом";       
48. у частині п'ятій слово "імпорт" виключити;   -33- Павловський М.А.
Частину 5 статті 5 залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
49. частину шосту викласти в такій редакції:       
50. "6. Копія ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання або сировини для їх виробництва разом з пакетом документів зберігається центральним органом виконавчої влади з питань економіки протягом трьох років ";   -34- Павловський М.А.
У частині 6 статті 5 замість слів "у галузі економіки" записати слова "на видачу ліцензій".  
Враховано    
    -35- Єщенко В.М.
Стаття 6. Залишити в чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
51. 5) статтю 6 викласти в такій редакції:       
52. "Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування   -36- Павловський М.А.
Статтю 6 у новій редакції вилучити і залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
53. 1. Органами контролю за виробництвом дисків для лазерних систем зчитування є спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності (орган ліцензування), органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України та інші органи державної влади в межах їх повноважень.   -37- Беспалий Б.Я.
У абз.1 частини 1 ст.6 (в новій редакції) вилучити текст: "спеціально уповноважений орган з питань ліцензування", а також вилучити текст ", органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України", а наприкінці додати текст: ", визначених законом".  
Відхилено (залишається чинна редакція)   
54. Органами контролю за експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва є центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України та інші органи державної влади в межах їх повноважень.   -38- Беспалий Б.Я.
У абз.2 частини 1 ст.6 вилучити текст "Міністерства внутрішніх справ України", а наприкінці додати текст ", визначених законом".  
Відхилено (залишається чинна редакція)   
55. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, орган ліцензування шляхом проведення планових та позапланових (раптових) перевірок.   -39- Беспалий Б.Я.
У абз.3 частини 1 ст.6 вилучити текст "спеціально уповноважений орган з питань ліцензування," вилучити текст " (раптових)", а наприкінці додати текст "виключно у випадках, передбачених законом".  
Відхилено (залишається чинна редакція)   
56. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, Державна митна служба України шляхом забезпечення проведення щомісячного моніторингу інформації щодо виданих погоджень, ліцензій та фактичних обсягів відвантаження продукції згідно з ліцензіями на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування.       
57. Державний контроль за додержанням суб'єктами господар-ської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі у сфері виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, здійснюють державні інспектори з питань інтелектуальної власності.       
58. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають право залучати до проведення перевірок представників органів контролю, зазначених в абзаці першому цієї статті.       
59. Повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, порядок проведення ними перевірок визначаються Кабінетом Міністрів України.       
60. 2. Планові перевірки проводяться органом ліцензування не частіше одного разу на рік з попереднім (за п'ять днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.   -40- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 6: у абз.1 дужки замінити комами; абз. 2-7 вилучити.  
Відхилено , оскільки врахована пропозиція про вилучення редакції змін   
    -41- Шаров І.Ф.
Обгрунтувати виключення абзацу 8 з ч.2 ст.6 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування".  
алишається чинна редакція   
61. Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності з метою здійснення контролю за:       
62. наявністю ліцензії у виробника дисків для лазерних систем зчитування;       
63. виконанням ліцензійних умов, передбачених у частинах першій і другій статті 4 цього Закону;       
64. виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;       
65. припиненням порушень ліцензійних умов за наявності документально підтвердженої інформації про порушення.       
66. Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності проводяться також у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, з приводу порушення їх прав.       
67. Перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, або представників цих осіб.       
68. 3. Суб'єкт господарської діяльності дає право оскаржувати дії органів контролю у судовому порядку";       
69. 6) у статті 7:       
70. у частині другій:       
71. в абзаці третьому слова "експортером, імпортером" виключити;   -42- Єщенко В.М.
Стаття 7, абзац перший. Після слова „виробником" доповнити словами „експортером, імпортером".  
Враховано (залишається чинна редакція)   
    -43- Шаров І.Ф.
Ст.7 доповнити абзацом такого змісту: "в абз.4 четвертому слова "відповідно", "експортера чи імпортера" виключити.  
Враховано , залишається чинна редакція   
72. доповнити частину абзацом такого змісту:       
73. "опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриці, вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення питання у судовому порядку";   -44- Павловський М.А.
Вилучити доповнення абзацом частини 2 статті 7: "Опечатування та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриці, вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення питання у судовому порядку".  
Враховано    
    -45- Беспалий Б.Я.
У підпункт 6) ст.7 - в новому абзаці вилучити текст "та/або вилучити", а після слова "закону" поставити крапку, вилучивши решту тексту.  
алишається чинна редакція   
74. 7) в абзаці шостому частини першої статті 8 слово "наявності" замінити словом "нанесення";   -46- Павловський М.А.
Абзац 6 частини першої статті 8 залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
75. 8) статтю 9 викласти в такій редакції:   -47- Єщенко В.М.
Стаття 9. Залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
76. "Стаття 9. Спеціальні заходи стосовно припинення порушень вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування   -48- Павловський М.А.
Статтю 9 у новій редакції вилучити і залишити у чинній редакції; статтю 10 залишити у чинній редакції.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
77. 1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування органом ліцензування додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:       
78. 1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання у разі її невідповідності вимогам цього Закону;   -49- Беспалий Б.Я.
Підп.8) до ст.9. Частина 1 пункт 1) - вилучити.  
Враховано    
79. 2) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування у разі повторного порушення ліцензійних умов, передбачених у частинах першій і другій цього Закону. Виробник може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії;   -50- Беспалий Б.Я.
Пункт 2) частини 1 ст.9 Друге речення вилучити.  
алишається чинна редакція   
    -51- Святаш Д.В.
У пункті 2) нової редакції статті 9 треба виключити слова "передбачених у частинах першій і другій цього Закону".  
алишається чинна редакція   
80. 3) тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво у разі виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня його виявлення;       
81. 4) опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.   -52- Беспалий Б.Я.
Пункт 4) частини 1 ст.9. Вилучити текст "та/або вилучення", після слова "Закону" поставити крапку, вилучивши решту тексту.  
алишається чинна редакція   
82. 2. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування вважається тимчасово припиненою чи анульованою з дня прийняття відповідного рішення органом ліцензування.       
83. 3. Спеціальні заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.       
84. 4. Спеціальні заходи, передбачені пунктом 4 частини першої цієї статті, застосовуються в порядку, визначеному законом, органом ліцензування із залученням у разі потреби органів Міністерства внутрішніх справ України.   -53- Беспалий Б.Я.
Частини 4-5 статті 9 вилучити.  
Враховано (залишається чинна редакція)   
85. 5. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва або в разі зміни будь-яких даних, що зазначені в ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва, центральний орган виконавчої влади з питань економіки анулює цю ліцензію.       
86. Експортер/імпортер має право одержати нову ліцензію на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва:       
87. у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати письмового звернення суб'єкта господарської діяльності - у разі змін будь-яких даних, що зазначені у ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва;       
88. не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення центрального органу виконавчої влади з питань економіки - у разі порушення вимог цього Закону.       
89. 6. Про анулювання ліцензії на експорт/імпорт дисків, обладнання та сировини для їх виробництва письмово повідомляється Державна митна служба України".       
90. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -54- Беспалий Б.Я.
Розділ ІІ. Текст "дня його опублікування" замінити текстом "1 січня 2004 року".  
Відхилено , оскільки відсутній текст Закону