Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .      проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"   -1- Онопенко В.В.
Оніщук М.В.
Назву Закону дано у редакції "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"  
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223) такі зміни:   -2- Ситник К.М.
Абзац восьмий статті 1 слова "вищу освіту" замінити словами "повну вищу освіту".  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2002 р., №12-13, ст. 92, №30, ст. 205; 2003 р., №10-11, ст.86, №24, ст. 158; із змінами внесеними законом України від 22 травня 2003 р., №860-ІV) такі зміни: 1.У абзаці восьмий статті 1 слова "вищу освіту" замінити словами "повну вищу освіту". 2. У частині другій статті 16 слова "Закону України "Про освіту" замінити словами "законів України "Про освіту", "Про вищу освіту". 3. Доповнити статтями 22-1 , 22-2 і 22-3 такого змісту: " Стаття 22-1. Посади наукових працівників Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень, тощо) є: керівник (президент, генеральний директор, директор, начальник тощо); заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, директора, начальника тощо) з наукової роботи; академік-секретар (його заступники); головний учений секретар, учений секретар (їх заступники); керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи тощо); головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник; докторант. До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь. Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників Посади науково-педагогічних працівників визначаються відповідно до статті 48 Закону України "Про вищу освіту". Стаття 22-3. Стаж наукової роботи До стажу наукової роботи зараховується: час роботи на посадах наукових працівників, визначених статтею 22-1 цього Закону; час роботи на посадах науково-педагогічних працівників, визначених статтею 48 Закону України "Про вищу освіту"; час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дати присудження наукового ступеня; час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота, передбачена абзацами другим, третім і четвертим цієї статті; час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі випускникам аспірантури, ад'юнктури; час навчання в заочній аспірантурі, ад'юнктурі випускникам аспірантури, ад'юнктури за наявності наукового ступеня; час підготовки- дисертації- на здобуття наукового ступеня кандидата наук в якості здобувача, але не більше 4 років, та за наявності наукового ступеня". 4. Частину другу статті 23 викласти у такій редакції: "Заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством України".  
    -3- Ситник К.М.
Другу частину статті 16 викласти у редакції: Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та цього Закону.  
Враховано    
    -4- Ситник К.М.
Доповнити Закон статтями 22-1 , 22-2 і 22-3 такого змісту: " Стаття 22-1. Посади наукових працівників Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень, тощо) є: керівник (президент, генеральний директор, директор, начальник тощо); заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, директора, начальника тощо) з наукової роботи; академік-секретар (його заступники); головний учений секретар, учений секретар (їх заступники); керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи тощо); головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник; докторант. До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступень і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь. Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників Посади науково-педагогічних працівників визначаються відповідно до статті 48 Закону України "Про вищу освіту" Стаття 22-3. Стаж наукової роботи До стажу наукової роботи зараховується: час роботи на посадах наукових працівників, визначених статтею 22-1 цього Закону; час роботи на посадах науково-педагогічних працівників, визначених статтею 48 Закону України "Про вищу освіту"; час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дати присудження наукового ступеня; час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота, передбачена абзацами другим, третім і четвертим цієї статті; час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі випускникам аспірантури, ад'юнктури; час навчання в заочній аспірантурі, ад'юнктурі випускникам аспірантури, ад'юнктури за наявності наукового ступеня; час підготовки- дисертації- на здобуття наукового ступеня кандидата наук в якості здобувача, але не більше 4 років, та за наявності наукового ступеня".  
Враховано    
    -5- Ситник К.М.
Частину другу статті 23 викласти у такій редакції: "Заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством України.";  
Враховано    
5. 1) в частині один виключити слово „"державних" (реєстр №1258)   -6- Ситник К.М.
Внести такі зміни у статті 24: 1) частину першу виключити у редакції: "Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних) працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на рівні, що забезпечує престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів".  
Враховано   5. Статтю 24 викласти у такій редакції: "Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних) працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на рівні, що забезпечує престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів.  
    -7- Сухий Я.М.
замість слів „на державних підприємствах, в установах, організаціях" викласти „на підприємствах, в установах, організаціях, які мають частку державного майна бідьше, як 50 відсотків"  
Враховано    
    -8- Онопенко В.В.
Оніщук М.В.
Вилучити слово „державних"  
Враховано    
6. 1) частину другу доповнити словами "за денною формою навчання";   -9- Беспалий Б.Я.
слова "за денною формою навчання" замінити словами „незалежно від форми навчання";  
Враховано    
    -10- Ситник К.М.
частину другу та третю виключити. У зв'язку з цим дати повну редакцію статті 24 з врахуванням внесених змін.  
Враховано    
7. 2) в частині третій виключити слово „"державних" (реєстр №1258)   -11- Онопенко В.В.
Оніщук М.В.
Вилучити слово „державних"  
Враховано   Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку: чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.  
    -12- Сухий Я.М.
замість слів „державних підприємствах, в установах, організаціях" викласти „на підприємствах, в установах, організаціях, які мають частку державного майна більше, як 50 відсотків"  
Враховано    
8. 2) частину п'яту викласти в такій редакції: "Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи, яка визначається відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески). За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною четвертою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати";   -13- Ісаєв Л.О.
після слів „Закону України "Про пенсійне забезпечення" додати слова „"Приведення заробітної плати в рублях за період до 1. 01. 92 р. До заробітної плати для нарахування пенсій в гривнях здійснення шляхом множення на єдиний коефіцієнт, що дорівнює 1,1. Далі за текстом.  
Враховано частково   Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески). За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною четвертою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати.  
    -14- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 24 новою частиною „Розмір перерахованих пенсій науковим працівникам державних наукових установ, організацій та науково-педагогічним працівникам державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які вийшли на пенсію до набрання чинності Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність" не може перевищувати 90 відсотків посадового (чинного, після прийняття цього Закону) окладу з урахуванням надбавки за науковий ступінь або вчене звання."  
Враховано частково    
    -15- Ситник К.М.
Слова " за основним місцем роботи" вилучити, а після слів і цифр " у розмірі 80 відсотків" доповнити словами " від сум ".  
Враховано    
9. 3) доповнити статтю після частини п'ятої частиною такого змісту :3аробіток для обчислення пенсії корегується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому заробіток для обчислення пенсії не може в усіх випадках перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов'язкове пенсійне страхування.   -16- Ситник К.М.
Після частини третьої доповнити статтю одинадцятьма частинами такого змісту: При обчисленні пенсії, крім випадків коли заробітна плата враховується за два роки перед зверненням за призначенням або перерахунком пенсії, середньомісячна заробітна плата визначається за формулою Зп=Зс х (Ск : К), де: Зп - заробітна плата наукового працівника для обчислення пенсії, у гривнях; Зс -середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати наукового працівника за кожний місяць (Кз1+ К з2 + Кз3 + …+ Кзп); К - кількість місяців наукового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати наукового працівника. У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих в галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Коефіцієнт заробітної плати за кожний місяць наукового стажу, який враховується для обчислення пенсії , визначається за формулою: Кз=Зв: Зс, де Кз - коефіцієнт заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника; Зв - сума отриманої науковим ( науково-педагогічним) працівником заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується при обчисленні пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати; Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати. У разі подання науковим ( науково - педагогічним) працівником для обчислення розміру пенсії даних про заробітну плату за період до 1 січня 1992 року, при визначенні коефіцієнта заробітної плати величина середньої заробітної плати за рік ( квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року ( кварталу). У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередні місяці, для визначення коефіцієнта заробітної плати враховується щомісячна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за наявний попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної плати після отримання даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць ( місяці), що передують зверненню за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятий у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається Державним комітетом статистики України. При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. У міру зростання заробітної плати в Україні з 1 березня поточного року проводиться підвищення розміру пенсії на коефіцієнт, який відповідає 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком. Положення цієї статті поширюється також на пенсіонерів із числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання чинності цим Законом При визначенні середньомісячного заробітку наукових ( науково - педагогічних) працівників недержавних підприємств, установ, організацій для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони отримували під час перебування на посадах, зазначених у статті 19 цього Закону, розмір якої не перевищував: для керівників, заступників керівників недержавних підприємств, установ, організацій - максимального розміру посадового окладу ( ставки) керівника, заступника керівника науково - дослідної установи Національної академії наук з урахуванням доплати за наукову ступінь та надбавки за стаж наукової роботи відповідно до законодавства, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки); для інших працівників - максимального розміру посадового окладу ( ставки) старшого наукового співробітника керівника науково - дослідної установи Національної академії наук з урахуванням доплати за наукову ступінь та надбавки за стаж наукової роботи відповідно до законодавства, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу ( ставки).  
Враховано   При обчисленні пенсії, крім випадків коли заробітна плата враховується за два роки перед зверненням за призначенням або перерахунком пенсії, середньомісячна заробітна плата визначається за формулою: Зп=Зс х (Ск : К), де: Зп - заробітна плата наукового працівника для обчислення пенсії, у гривнях; Зс -середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати наукового працівника за кожний місяць (Кз1+ К з2 + Кз3 + …+ Кзп); К - кількість місяців наукового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати наукового працівника. У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих в галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Коефіцієнт заробітної плати за кожний місяць наукового стажу, який враховується для обчислення пенсії , визначається за формулою: Кз=Зв: Зс, де Кз - коефіцієнт заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника; Зв - сума отриманої науковим (науково-педагогічним) працівником заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується при обчисленні пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати; Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати. У разі подання науковим (науково- педагогічним) працівником для обчислення розміру пенсії даних про заробітну плату за період до 1 січня 1992 року, при визначенні коефіцієнта заробітної плати величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року ( кварталу). У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередні місяці, для визначення коефіцієнта заробітної плати враховується щомісячна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за наявний попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної плати після отримання даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць (місяці), що передують зверненню за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. У разі зростання заробітної плати в Україні з 1 березня кожного року проводиться підвищення розміру пенсії на коефіцієнт, який відповідає 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком. При визначенні середньомісячного заробітку наукових (науково - педагогічних) працівників недержавних підприємств, установ, організацій для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони отримували під час перебування на посадах, зазначених у статті 22-1 цього Закону, розмір якої не перевищував: для керівників, заступників керівників недержавних підприємств, установ, організацій - максимального розміру посадового окладу (ставки) керівника, заступника керівника науково - дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за наукову ступінь та надбавки за стаж наукової роботи відповідно до законодавства, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки); для інших працівників - максимального розміру посадового окладу (ставки) старшого наукового співробітника науково - дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за наукову ступінь та надбавки за стаж наукової роботи відповідно до законодавства, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки). Положення цієї статті поширюється також на пенсіонерів із числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання чинності цим Законом.  
    -17- Яворівський В.О.
після слів Кабінетом Міністрів України додати слова „ з обов'язковим врахуванням співвідношення мінімальної заробітної плати на період за який визначається заробіток для призначення пенсії і мінімальної заробітної плати, встановленої на час введення в дію цього Закону"  
Враховано частково    
    -18- Оробець Ю.М.
Середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників коригується шляхом множення середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням (перерахуванням) пенсії, на індивідуальний середньоарифметичний коефіцієнт, обчислений з суми коефіцієнтів, визначених шляхом співвідношення середньомісячної заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника і велечини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України ( з урахуванням середньої заробітної плати працівників сільського господарства), за кожний відповідний рік (квартал), з якого обчислюється пенсія. Зазначений порядок коригування середньомісячного заробітку для обчислення пенсії застосовується також і для перерахування через 2 роки після призначення пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам, обчислених із заробітної плати за період до 1 січня 1992 року відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність" до набрання чинності цим законом. Перерахування пенсій таким працівникам здійснюється відповідно до частини п'ятої - шостої цієї статті за умов звернення за перерахуванням пенсії. Під час зростання середньої заробітної плати в Україні (за даними Державного комітету статисти України) щорічно з 1 березня проводиться коригування середнього заробітку, з якого обчислювалася пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику, шляхом множення величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за минулі дванадцять місяців на індивідуальний середньоарифметичний коефіцієнт, обчислений з суми коефіцієнтів, визначених згідно частини шостої цієї статті за кожний відповідний рік (квартал, місяць) періоду, з якого обраховувалась пенсія відповідно до статті 65 Закону України „Про пенсійне забезпечення"  
Враховано    
    -19- Сухий Я.М.
після частини п'ятою дати частину у редакції „Заробіток для обчислення пенсії корегується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому сумарний посадовий оклад для обчислення розміру пенсії у випадках роботи за сумісництвом не може перевищувати повний стовідсотковий розмір посадового окладу за основним місцем роботи, а сума премій, надбавок, доплат, окрім надбавок за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної роботи, доплат за вчений ступінь, за використання в роботі іноземної мови, за роботу з таємними документами по місцю основної роботи, не може перевищувати 50 відсотків від повного стовідсоткового посадового окладу за місцем основної роботи. Посадовий оклад для обчислення пенсій працівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності не може перевищувати розмір посадового окладу на тій же посаді в аналогічній за статусом науковій установі, організації та підприємстві у бюджетній сфері. При цьому заробіток для обчислення пенсії не може перевищувати граничної суми заробітку, з якої справлявся збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. В усіх випадках розмір пенсії не може перевищувати трьох, а для працівників за першим списком чотирьох мінімальних розмірів пенсії за конституційною нормою, тобто розмірів встановленого законом прожиткового мінімуму."  
Враховано частково    
10. У зв'язку з цим частини шосту - двадцять першу вважати відповідно частинами сьомою - двадцять другою;       
11. 4) частину сьому викласти в такій редакції: "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників бюджетних установ і організацій за рахунок державного бюджету, а для наукових (науково-педагогічних) працівників інших підприємств і організацій - за рахунок коштів цих підприємств і організацій, а також коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим працівникам державних підприємств і організацій (крім бюджетних) оплачується з розрахунку на одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим Законом"; 4) частину шосту викласти в такій редакції: "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників установ і організацій усіх форм власності за рахунок державного бюджету" (реєстр №1258)   -20- Сухий Я.М.
Онопенко В.В.
Оніщук М.В.
частину шосту викласти у редакції: "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників установ і організацій, які мають частку державного майна більш, як 50 відсотків, за рахунок Державного бюджету України" "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників за рахунок Пенсійного фонду України  
Враховано частково 2  Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається за умови звернення за призначенням пенсії та після звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника. Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за контрактом на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менш як два роки і мали більш високий заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за їх заявою новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії відповідно до частини третьої цієї статті.  
    -21- Беспалий Б.Я.
Викласти цю частину у редакції законопроекту 1258  
Враховано частково    
    -22- Волков О.М.
Біловол О.М.
У частині сьомій слова „та після звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника" виключити  
Відхилено    
12. 5) частину дев'яту після слів "наукових (науково - педагогічних) працівників" доповнити словами "та посадах, які до них прирівнюються";   -23- Беспалий Б.Я.
Пункт п'ять виключити  
Враховано   Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється також і на осіб, які на момент звернення за призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї статті.  
    -24- Онопенко В.В.
Оніщук М.В.
Частину дев'яту вилучити 1  
Відхилено    
13. 6) частину одинадцяту після слів "з посади наукового (науково-педагогічного) працівника" доповнити словами "відповідно до цього Закону";   -25- Кафарський В.І.
У частині шістнадцятій після слів „професійного захворювання" доповнити словами „а також внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
Враховано   При виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога у розмірі шести місячних посадових ставок (окладів) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу наукової роботи не менше: для чоловіків - 12,5 років; для жінок - 10 років. Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також внаслідок каліцтва чи захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах: інвалідам І групи - 80 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника; ІІ групи - 60 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника; ІІІ групи - 40 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника. Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які стали інвалідами І, ІІ, ІІІ групи внаслідок загального захворювання, призначається пенсія по інвалідності у розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку: чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років. Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі 80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника на трьох непрацездатних членів сім'ї, 60 відсотків - на двох непрацездатних членів сім'ї і 40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім'ї. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення. Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам здійснюється відповідно до частини третьої цієї статті за умови звернення за призначенням пенсії відповідно до цього Закону та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника. Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові (науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та займатися підприємницькою діяльністю.  
    -26- Волков О.М.
Біловол О.М.
У частині чотирнадцятої слова „та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника „ вилучити  
Відхилено    
14. 7) у частині сімнадцятій слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";      Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового (науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання чинності цим Законом. Пенсія встановлюється у розмірах, передбачених частиною двадцять другою цієї статті.  
15. 8) частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:       
16. "Для осіб, які з посад наукового (науково-педагогічного) працівника безпосередньо перейшли на роботу до органів державної влади на посади, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, стаж наукової роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у науковій роботі та дати, коли такий перехід здійснювався, а для осіб, які безпосередньо перейшли з посад, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, на посади наукового (науково-педагогічного) працівника, стаж державної служби в органах державної влади зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі на державній службі та дати, коли такий перехід здійснювався";   -27- Сухий Я.М.
Залишити частину у діючої редакції та доповнити останнім реченням такого змісту: „Наукові працівники, які перейшли до державної служби і вийшли на пенсію до набуття чинності Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність" від 6 квітня 2000 року №1646, набувають право на отримання пенсії за Законами України „Про наукову і науково-технічну діяльність" і „Про державну службу" за наявності відповідного стажу роботи."  
Відхилено   Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, попередній стаж наукової роботи, набутий на державних підприємствах, в державних установах, організаціях, зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі. Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів, одержуваних після виходу на пенсію. Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії; для підтримки наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до законодавства України. Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі. Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників (за переліком, затвердженим центральним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, президіями національної та галузевих академій наук) науковими організаціями та установами можуть надаватися службові жилі приміщення.  
    -28- Юхновський І.Р.
Дати частину у редакції "Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, попередній стаж наукової роботи набутий на державних підприємствах, в державних установах, організаціях зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі"  
Враховано    
    -29- Юхновський І.Р.
Доповнити статтю частиною у редакції: Окремим науковим (науково-педагогічним) працівникам (за переліком затвердженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, президіями національної та галузевих академій наук) наукових установ та організацій може надаватися службові жилі приміщення.  
Враховано    
    -30- Сухий Я.М.
після частини дев'ятнадцятої доповнити частиною такого змісту „У разі підвищення розміру заробітної лати (посадового окладу, введення надбавки за вислугу років) працюючим науковим працівникам, а також з набуттям особою права на пенсійне забезпечення наукового працівника за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування працюючого наукового працівника відповідної посади на момент виникнення права на перерахунок раніше призначених пенсій. При цьому розмір пенсії після перерахунку не може перевищувати трьох, а для працівників за першим списком чотирьох мінімальних розмірів пенсії за конституційною нормою, тобто розмірів встановленого законом прожиткового мінімуму."  
Враховано частково    
17. 9) частину двадцять другу доповнити словами "а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, що належали громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР, якщо фінансування основної діяльності цих наукових установ та вищих навчальних закладів здійснювалося за рахунок власних коштів громадських організацій".   -31- Ситник К.М.
Частину двадцять п'яту викласти у редакції: " Дія цієї статті поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, що успішно пройшли державну атестацію згідно цього Закону, недержавних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України „Про вищу освіту", міжнародних наукових організацій, відкритих на території України відповідно до міжнародних договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України, а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, що належали громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР".  
Враховано   Дія цієї статті поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, що пройшли державну атестацію згідно з цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України „Про вищу освіту", міжнародних наукових організацій, відкритих на території України відповідно до міжнародних договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України, а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, що належали партійним та громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР."  
18. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.   -32- Ісаєв Л.О.
Додати слова: Кабінету Міністрів України: -привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та Конституцією України; -забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом та Конституцією України; -забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону та Конституції України.  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 11. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. Частина чотирнадцята статті 24 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2004 року і діє до 1 січня 2007 року у редакції: "Різниця між сумою призначеної пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників бюджетних установ і організацій за рахунок державного бюджету, а для наукових (науково-педагогічних) працівників інших підприємств і організацій - за рахунок коштів цих підприємств і організацій, а також коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим працівникам державних підприємств і організацій (крім бюджетних) оплачується з розрахунку на одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим Законом" 3. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам, зазначеним у статті 22-1 цього Закону, з 1 січня 2007 року призначається тільки за наявності наукового ступеня. 4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити відповідно до компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій, відповідно до вимог цього Закону.  
    -33- Яворівський В.О.
Доповнити пунктом такого змісту: „."  
Враховано    
    -34- Онопенко В.В.
Оніщук М.В.
Дати таку редакцію прикінцевих положень: „ІІ Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити відповідно до компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; не пізніше трьох місяців з часу введення в дію цього Закону провести перерахунок раніше призначених пенсій, згідно вимог цього Закону  
Враховано    
    -35- Ситник К.М.
дати теку редакцію частини третьої в прикінцевих положеннях Частина третя статті 24 цього Закону починає діяти з 1 січня 2004 року до 1 січня 2007 року у редакції: „"Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників бюджетних установ і організацій за рахунок державного бюджету, а для наукових (науково-педагогічних) працівників інших підприємств і організацій - за рахунок коштів цих підприємств і організацій, а також коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим працівникам державних підприємств і організацій (крім бюджетних) оплачується з розрахунку на одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим Законом"  
Враховано    
    -36- Ситник К.М.
Дати пункт у редакції: "З 1 січня 2007 року пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам, зазначеним у статті 19 цього Закону, призначається тільки за наявності наукового ступеня"  
Враховано