Кількість абзаців - 112 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про представництво України за кордоном'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про представництво України за кордоном      Про представництво України за кордоном  
2. Цей Закон визначає правовий статус, завдання та функції органів представництва України за кордоном.   -1- Алексєєв І.В.
Преамбулі законопроекту викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові засади, завдання та функції дипломатичних установ України, що здійснюють представництво України за кордоном."  
Враховано   Цей Закон визначає правові засади, завдання та функції дипломатичних установ України, що здійснюють представництво України за кордоном.  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:   -2- Алексєєв І.В.
Статтю 1 викласти у такій редакції: "У цьому Законі терміни вживаються у такому ж значенні, як і в Законі України "Про дипломатичну службу". У статті 1 слова "що покликана" замінити на " основним завданням якої є".  
Враховано частково   У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
5. Дипломатичне представництво України за кордоном (далі - дипломаичне представництво України) є постійно діючою установою України за кордоном, що покликана підтримувати офіційні міждержавні відносини, здійснювати представництво України, захищати інтереси України, права та інтереси її громадян і юридичних осіб.   -3- Тарасюк Б.І.
У частині першій статті 1 після слів "здійснювати представництво України" доповнити словами "в державі перебування".  
Враховано частково   дипломатичне представництво України за кордоном (далі - дипломатичне представництво України) є постійно діючою установою України за кордоном основним завданням якої є: підтримувати офіційні міждержавні відносини, здійснювати представництво України в акредитуючій державі або при міжнародній організації, захищати інтереси України, права та інтереси її громадян і юридичних осіб,  
6. Представництво України при міжнародній організації - постійно діюча установа України при міжнародній організації, що покликана підтримувати офіційні відносини України з міжнародною організацією.   -4- Шибко В.Я.
Статтю1 після визначення "представництво України при міжнародній організації" додати визначення наступного змісту: "міжнародна інституція -- міжнародне утворення наближене до міжанродної організації, діяльність якого регулюється нормами міжнародного права"  
Враховано   постійне представництво України при міжнародній організації (далі--постійне представництво) - постійно діюча установа України при міжнародній організації чи при інституції основним завданням якої є: підтримувати офіційні відносини України з міжнародною організацією чи інституцією, а також захищати інтереси України при цій організації чи інституції, міжнародна інституція -- міжнародне утворення наближене до міжнародної організації, діяльність якого регулюється нормами міжнародного права,  
7. Консульські установи України за кордоном - консульські відділи дипломатичних представництв України, генеральні відділи дипломатичних представництв України, генеральні консульства, консульства та консульські агентства, що покликані виконувати консульські дії на території країни перебування в межах визначеного консульського округу.   -5- Тарасюк Б.І.
Частину четверту статті 1 викласти в такій редакції: "Консульські установи України за кордоном - генеральні консульства, консульства, віце-консульства, та консульські агенства, що покликані виконувати консульські дії на території країни перебування в межах визначеного консульського округу".  
Враховано частково   консульська установа України за кордоном (далі - консульська установа) - постійно діюча установа України за кордоном, основним завданням якої є захист за кордоном прав та інтересів юридичних осіб і громадян України, і яка виконує консульські дії на території країни перебування в межах визначеного консульського округу (генеральне консульство, консульство, віце-консульство та консульське агентство),  
    -6- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 4 статті 1 визначення терміну "консульські установи України за кордоном" викласти у новій редакції: "Консульські установи України за кордоном - органи зовнішніх зносин держави, що покликані виконувати консульські дії на території країни перебування в межах визначеного консульського округу (консульські відділи дипломатичних представництв України, генеральні відділи дипломатичних представництв України, генеральні консульства, консульства та консульські агентства)."  
Враховано    
8. Торговельно-економічна місія - відділ дипломатичного представництва України, що представляє та захищає у державі перебування інтереси України у галузі зовнішньоекономічної діяльності.   -7- Шибко В.Я.
Частину п'яту статті 1 виключити  
Враховано    
9. Торгівельне представництво - відділ юридичної особи, зареєстрованої на території України, що представляє її інтереси в країні перебування або в іншій країні в залежності від домовленостей між суб'єктами договору.   -8- Шибко В.Я.
Частину шосту статті 1 виключити  
Враховано    
10. Спеціальна місія - тимчасова місія, яка за своїм характером представляє Україну за кордоном і направляється в державу перебування за згодою останньої для розгляду з нею певних питань або для виконання щодо неї певного завдання.   -9- Шибко В.Я.
У визначенні „представництво України при міжнародній організації" додати слово „постійне", а також частину першу статті 1 доповнити визначеннями наступного змісту: постійна місія спостерігача -- місія постійного характеру України за кордоном, що покликана здійснювати представництво України при міжнародній організації чи інституції, де Україна не є повноправним членом; Аташат -- структурний підрозділ або представник у закордонній дпломатичній установі України, що представляє та захищає у державі перебування інтереси України у культурній, військовій, інформаційній або іншій галузі, про яку домовлено між Україною та акредитуючою державою;  
Враховано   спеціальна місія - тимчасова місія, яка за своїм характером представляє Україну за кордоном і направляється в державу перебування за згодою останньої для розгляду з нею певних питань або для виконання щодо неї певного завдання, постійна місія спостерігача - місія постійного характеру України за кордоном, основним завданням якої є представництво України при міжнародній організації чи інституції, де Україна не є повноправним членом, торговельно-економічна місія - структурний підрозділ закордонної дипломатичної установи України, що представляє та захищає у державі перебування інтереси України у галузі зовнішньоекономічної діяльності, аташат -- структурний підрозділ або представник у закордонній дпломатичній установі України, що представляє та захищає у державі перебування інтереси України у культурній, військовій, інформаційній або іншій галузі, про яку домовлено між Україною та акредитуючою державою. Інші терміни й поняття вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про дипломатичну службу".  
11. Стаття 2. Законодавство України про представництво України і міжнародні договори   -10- Алексєєв І.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Правові засади здійснення представництва України за кордоном Правові засади здійснення представництва України за кордоном визначаються Конституцією України, цим Законом, законодавством про дипломатичну службу, іншими нормативно-правовими актами і міжнародними договорами України. "  
Враховано   Стаття 2. Правове регулювання здійснення представництва України за кордоном Правові засади здійснення представництва України за кордоном визначаються Конституцією України, цим Законом, законодавством про дипломатичну службу, іншими нормативно-правовими актами і міжнародними договорами України.  
12. Законодавство України про представництво України базується на Конституції України і складається з цього Закону, законодавства про дипломатичну службу в частині, не врегульованій цим Законом, інших нормативно-правових актів і міжнародних договорів України.   -11- Шибко В.Я.
Частину 2 статті 2 викласти в редакції: "Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору."  
Враховано    
13. Якщо міжнародними договорами, що набули чинності для України у відповідності з міжнародним правом, встановлено інші правила ніж передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.   -12- Тарасюк Б.І.
У частині 2 статті 2 слова "що набули чинності для України у відповідності з міжнародним правом" замінити словами "згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено   Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.  
14. Стаття 3. Установи, що складають систему представництва України за кордоном   -13- Алексєєв І.В.
Статтю 3 викласти у редакції: Стаття 3. Установи, що здійснюють представництво України за кордоном Україну за кордоном представляють: 1. Закордонні дипломатичні установи України (дипломатичні представництва та консульські установи, постійні представництва України при міжнародній організації); 2. Спеціальні місії; 3.Постійні місії спостерігача. Установи, що здійснюють представництво України за кордоном, входять до системи органів державної влади України і фінансуються з Державного бюджету, якщо інше не передбачено цим Законом.  
Враховано   Стаття 3. Установи, що здійснюють представництво України за кордоном  
15. До органів, які складають систему представництва України за кордоном, належать:      Україну за кордоном представляють:  
16. 1. Дипломатичне представництво України за кордоном;      1. Закордонні дипломатичні установи України (дипломатичні представництва та консульські установи, постійні представництва України при міжнародній організації); 2. Спеціальні місії; 3. Постійні місії спостерігача.  
17. 2. Постійне представництво України при міжнародній організації;       
18. 3. Консульська установа України;       
19. 4. Дипломатична місія України за кордоном;       
20. 5. Місія України при міжнародній організації;       
21. 6. Торговельно-економічна місія;       
22. 7. Спеціальна місія.   -14- Осташ І.І.
У ч.1 статті 3 додати пункт 8 наступного змісту: "8. Аташат."  
Відхилено    
23. Органи представництва України за кордоном входять до системи державних органів України і фінансуються з державного бюджету.      Установи, що здійснюють представництво України за кордоном, входять до системи органів державної влади України і фінансуються з Державного бюджету України.  
24. Стаття 4. Статус дипломатичного представництва України Діяльність дипломатичного представництва України підпорядковується Міністерству закордонних справ України. Діяльність дипломатичного представництва України базується на положеннях Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, двосторонніх та інших багатосторонніх міжнародних договорів України, нормативно-правових актів України, а також цього Закону.   -15- Алексєєв І.В.
Статтію 4, перетворити на статтю 10 і викласти у іншій редакції.  
Враховано    
25. Стаття 5. Завдання представництв України за кордоном На представництво України за кордоном покладаються наступні завдання: 1. виконання засад зовнішньої політики України, розроблених Верховною Радою України; 2. реалізація курсу зовнішньої політики України, сприяння здійсненню зовншньоекономічної політики і зміцнення міжнародного авторитету України; 3. забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності України, її політичних, торгівельно-економічних та інших інтересів у взаємовідносинах з акредитуючою державою; 4. захист прав і інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном; 5. використання дипломатичних засобів для реалізації зусиль України із забезпечення міжнародного миру, глобальної та регіональної безпеки; 6. здіснення дипломатичних і консульських зносин України з іноземними державами та міжнародними ороганізаціями.       
26. Стаття 6. Функції дипломатичного представництва України за кордоном       
27. Функції дипломатичного представництва України включають:       
28. 1. представництво України в державі перебування та підтримання з цією державою офіційних відносин;       
29. 2. захист інтересів України, прав та інтересів її громадян та юридичних осіб в державі перебування;       
30. 3. ведення переговорів з урядом держави перебування;       
31. 4. з'ясування всіма законними засобами становища і подій у державі перебування та інформування про них відповідних органів України;       
32. 5. поширення в державі перебування інформації про становище в Україні і події міжнародного життя;       
33. 6. заохочення дружніх відносин між Україною і державою перебування та розвиток їх співробітництва в галузі економіки, культури і науки.       
34. Дипломатичне представництво України в іноземній державі може одночасно представляти інтереси України в інших державах за їх згодою.       
35. Дипломатичне представництво України за дорученням міністра закордонних справ України може виконувати і консульські функції.       
36. Стаття 7. Відкриття дипломатичного представництва України за кордоном   -16- Алексєєв І.В.
Доповнити проект статтею наступного змісту: "Стаття 4. Відкриття та припинення діяльності закордонних дипломатичних установ України Закордонні дипломатичні установи України відкриваються та припиняють свою діяльність відповідно до норм міжнародного права та у порядку, передбаченому законодавством України. Міністерство закордонних справ України вносить у встановленому порядку на розгляд Президентові України пропозиції щодо створення, реорганізації та припинення діяльності закордонних дипломатичних установ України. Закордонні дипломатичні установи України мають печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, відповідні штампи, бланки, рахунки в банках."  
Враховано   Стаття 4. Відкриття та припинення діяльності закордонних дипломатичних установ України Закордонні дипломатичні установи України відкриваються та припиняють свою діяльність відповідно до норм міжнародного права та у порядку, передбаченому законодавством України. Міністерство закордонних справ України вносить у встановленому порядку на розгляд Президентові України пропозиції щодо створення, реорганізації та припинення діяльності закордонних дипломатичних установ України. Закордонні дипломатичні установи України мають печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, відповідні штампи, бланки, рахунки в банках.  
37. Дипломатичне представництво України відкривається після встановлення дипломатичних відносин з країною перебування.       
38. Стаття 8. Приміщення дипломатичного представництва України за кордоном Приміщенням дипломатичного представництва України вважаються будинки або частини будинків, що використовуються для цілей представництва, включаючи резиденцію глави представництва. Земельна ділянка із забудовами, будівля або частина будівлі, де розташоване дипломатичне представництво і яка є державною власністю України, або знаходиться в користуванні української сторони на правах оренди, є частиною території України і охороняється всіма законними засобами згідно українського законодавства. Земельна ділянка із забудовами, будівля або частина будівлі, передана для розташування дипломатичного представництва в подарунок є державною власністю України. Резиденція глави дипломатичного представництва розташовується в одному будинку з іншими приміщеннями дипломатичного представництва або окремо.   -17- Алексєєв І.В.
Статтю 8 викласти в редакції: " Стаття 5. Приміщення закордонних дипломатичних установ України Закордонні дипломатичні установи України забезпечуються приміщеннями відповідно до норм міжнародного права та у порядку, передбаченому законодавством України Приміщеннями закордонних дипломатичних установ України вважаються будинки або частини будинків, що використовуються для цілей закордонних дипломатичних установ України, включаючи резиденцію глави закордонної дипломатичної установи України. Земельна ділянка із забудовами, будівля або частина будівлі, де розташовані закордонні дипломатичні установи України, яка є державною власністю України або знаходяться в тимчасовому користуванні на правах оренди, є частиною території України і охороняються всіма законними засобами. Питання про надання главі представництва України приміщення для резиденції погоджується Міністерством закордонних справ України із Кабінетом міністрів України в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України на утримання представництв України. На приміщенні закордонної дипломатичної установи України або на його території встановлюється Державний прапор України та щит із зображенням Державного герба України з відповідним написом українською мовою та державною мовою (державними мовами) акредитуючої держави або однією з офіційних мов міжнародної організації чи інституції. Державні символи України використовуються з урахуванням протокольної практики акредитуючої держави або згідно з правилами міжнародної організації чи інституції."  
Враховано   Стаття 5. Приміщення закордонних дипломатичних установ України Закордонні дипломатичні установи України забезпечуються приміщеннями відповідно до норм міжнародного права та у порядку, передбаченому законодавством України Приміщеннями закордонних дипломатичних установ України вважаються будинки або частини будинків, що використовуються для цілей закордонних дипломатичних установ України, включаючи резиденцію глави закордонної дипломатичної установи України. Земельна ділянка із забудовами, будівля або частина будівлі, де розташовані закордонні дипломатичні установи України, яка є державною власністю України або знаходяться в тимчасовому користуванні на правах оренди, є частиною території України і охороняються всіма законними засобами. Земельна ділянка із забудовами, будівля або частина будівлі, передана для розташування представництва в подарунок є державною власністю України. Резиденція глави представництва України розташовується в одному будинку з іншими приміщеннями представництва України або окремо. Питання про надання главі представництва України приміщення для резиденції погоджується Міністерством закордонних справ України із Кабінетом міністрів України в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України на утримання представництв України. На приміщенні закордонної дипломатичної установи України або на його території встановлюється Державний прапор України та щит із зображенням Державного герба України з відповідним написом українською мовою та державною мовою (державними мовами) акредитуючої держави або однією з офіційних мов міжнародної організації чи інституції. Державні символи України використовуються з урахуванням протокольної практики акредитуючої держави або згідно з правилами міжнародної організації чи інституції.  
39. В рамках діяльності дипломатичного представництва України можуть бути утворені наступні підрозділи: 1) Відділ з культурних зв'язків; Відділ з культурних зв'язків опікується культурною спадщиною України за кордоном, відає зв'язками української діаспори в державі перебування з Україною, поширює відомості про Україну в державі перебування, проводить активну діяльність в сфері культурного обміну між Україною та державою перебування. 2) Інші підрозділи передбачені цим Законом або іншими нормативними актами, і які не суперечать положенням цього Закону.   -18- Осташ І.І.
Частину 6 статті 8 виділити в окрему статтю такого змісту, а статтю 27 виключити: " Стаття 6. Структурні підрозділи закордонних дипломатичних установ України З метою забезпечення інтересів України за кордоном в зовнішньоекономічній, військовій, культурній та інших сферах у закордонних дипломатичних установах України можуть створюватися торговельно-економічні місії, аташати та інші структурні підрозділи. Діяльність торговельно-економічної місії підпорядкована главі дипломатичного представництва в акредитуючій державі, який здійснює контроль за її діяльністю. Центральний орган виконавчої влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності організовує роботу торговельно-економічної місії в акредитуючій державі відповідно до законодавства України. Керівник торговельно-економічної місії та його заступник (и) є членами дипломатичного персоналу, інші співробітники торговельно-економічної місії - членами адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва. Керівник торговельно-економічної місії несе персональну відповідальність за виконання покладених на торговельно-економічну місію завдань і функцій. За відповідним рішенням на співробітників торговельно-економічної місії може бути покладено виконання їх службових обов'язків у двох і більше державах. Виконання функцій торговельно-економічної місії може бути покладено на одну особу. Торговельно-економічна місія утворюється в складі дипломатичного представництва Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України. Аташат утворюється у складі закордонних дипломатичних установ України у порядку, передбаченому законодавством України, і виконує представницькі функції України за кордоном у спеціально визначеній сфері (культурні зв'язки, військові справи, преса та інші). Виконання функцій аташату може бути покладено на одну особу. У закордонних дипломатичних установах України Міністерством закордонних справ України можуть створюватися, відповідно до законодавства України, інші структурні підрозділи з напрямків їхньої діяльності. "  
Враховано   Стаття 6. Структурні підрозділи закордонних дипломатичних установ України З метою забезпечення інтересів України за кордоном в зовнішньоекономічній, військовій, культурній та інших сферах у закордонних дипломатичних установах України можуть створюватися торговельно-економічні місії, аташати та інші структурні підрозділи. Діяльність торговельно-економічної місії підпорядкована главі дипломатичного представництва в акредитуючій державі, який здійснює контроль за її діяльністю. Центральний орган виконавчої влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності організовує роботу торговельно-економічної місії в акредитуючій державі відповідно до законодавства України. Керівник торговельно-економічної місії та його заступник (и) є членами дипломатичного персоналу, інші співробітники торговельно-економічної місії - членами адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва. Керівник торговельно-економічної місії несе персональну відповідальність за виконання покладених на торговельно-економічну місію завдань і функцій. За відповідним рішенням на співробітників торговельно-економічної місії може бути покладено виконання їх службових обов'язків у двох і більше державах. Виконання функцій торговельно-економічної місії може бути покладено на одну особу. Торговельно-економічна місія утворюється в складі дипломатичного представництва Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України. Торговельне представництво за кордоном юридичної особи, зареєстрованої на території України, не є торговельно-економічною місією і не фінансується з державного бюджету України. Аташат утворюється у складі закордонних дипломатичних установ України у порядку, передбаченому законодавством України, і виконує представницькі функції України за кордоном у спеціально визначеній сфері (культурні зв'язки, військові справи, преса та інші). Виконання функцій аташату може бути покладено на одну особу. У закордонних дипломатичних установах України Міністерством закордонних справ України можуть створюватися, відповідно до законодавства України, інші структурні підрозділи з напрямків їхньої діяльності.  
40. Стаття 9. Штат дипломатичного представництва України за кордоном Штат дипломатичного представництва України складається з глави дипломатичного представництва, дипломатичного персоналу, адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу. Дипломатичне представництво України очолюється главою дипломатичного представництва України. Главою дипломатичного представництва України, членами дипломатичного персоналу дипломатичного представництва України в іноземній державі можуть бути тільки громадяни України. Членами адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва України можуть бути громадяни України і, в окремих випадках, громадяни держави перебування при відповідному повідомленні міністерства закордонних справ держави перебування про їх прийом на роботу до цього представництва. Міністерство закордонних справ України визначає умови найму громадян країни перебування в межах видатків, пердбачених на утримання дипломатичного представництва. Клас, до якого повинен належати глава дипломатичного представництва України, і при необхідності кількісний склад персоналу дипломатичного представництва України в іноземній державі встановлюються двосторонньою угодою України з цією державою.   -19- Алексєєв І.В.
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Стаття 5. Штат закордонних дипломатичних установ України" та доповнити частинами наступного змісту: "Штат закордонних дипломатичних установ України складається з працівників дипломатичної служби й обслуговуючого персоналу. Працівниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ України можуть бути тільки громадяни України. Закордонні дипломатичні установи України, його працівники та члени їх сімей зобов'язані поважати закони, адміністративні правила, а також традиції та звичаї держави перебування, утримуватися від будь-яких дій, які можуть вважатися як втручання у внутрішні справи держави перебування. Працівники дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ не можуть в акредитуючій державі займатися професійною або комерційною діяльністю з метою отримання прибутку."  
Враховано   Стаття 7. Штат закордонних дипломатичних установ України Штат закордонних дипломатичних установ України складається з працівників дипломатичної служби й обслуговуючого персоналу. Працівниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ України можуть бути тільки громадяни України. Членами обслуговуючого персоналу закордонних дипломатичних установ України можуть бути громадяни України і, в окремих випадках, громадяни інших держав. Міністерство закордонних справ України визначає умови найму іноземних громадян в межах видатків, передбачених на утримання закордонних дипломатичних установ України. Закордонні дипломатичні установи України, його працівники та члени їх сімей зобов'язані поважати закони, адміністративні правила, а також традиції та звичаї держави перебування, утримуватися від будь-яких дій, які можуть вважатися як втручання у внутрішні справи держави перебування. Працівники дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ не можуть в акредитуючій державі займатися професійною або комерційною діяльністю з метою отримання прибутку. Стаття 8. Засади фінансування закордонних дипломатичних установ України Фінансування діяльності закордонних дипломатичних установ України здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах видатків, передбачених на їх утримання відповідно до Державного бюджету України. Стаття 9. Основні завдання і функції дипломатичного представництва Основними завданнями і функціями дипломатичного представництва є: - представництво України в державі перебування; - підтримання офіційних міждержавних відносин; - забезпечення інтересів України в державі перебування; - реалізація засад зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України; - забезпечення проведення політичного курсу України в державі перебування і з цієї метою здійснення координації діяльності дипломатичних установ України у цій державі, делегацій, посадових осіб органів державної влади, які перебувають у службових відрядженнях за кордоном; - збирання всіма законними засобами інформації про державу перебування, аналіз зовнішньої і внутрішньої політики держави перебування, її ролі в міжнародних відносинах та відносинах з Україною, а також вивчення діяльності інших держав, міжнародних організацій і союзів у регіоні держави перебування; - забезпечення дипломатичними засобами розвитку співробітництва України з державою перебування в політичній, торгово-економічній, науково-технічній, культурній та інших сферах, що представляють взаємний інтерес, сприяння державним органам та у разі потреби об'єднанням громадян і представникам ділових кіл України у встановленні контактів з державними органами, представниками об'єднань громадян і ділових кіл держави перебування; - захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном з урахуванням законодавства держави перебування; - сприяння формуванню в державі перебування позитивного ставлення до України та її ініціатив на міжнародній арені; - виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України; - опрацювання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій України, які надсилаються дипломатичним представництвам через МЗС України; - ведення переговорів з посадовими особами відповідних органів держави перебування, підтримання контактів з керівниками держави, органами державної влади, зовнішньополітичними та іншими установами, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян цієї держави, українською діаспорою, представниками ділових кіл, діячами науки та культури, засобами масової інформації, а також представниками дипломатичного корпусу; - інформування у встановленому порядку Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України з питань зовнішньої і внутрішньої політики держави перебування; - внесення у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку відносин України з державою перебування, забезпечення інтересів України у відповідному регіоні та у світі в цілому; - участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з державою перебування, внесення МЗС України пропозицій щодо укладення, виконання, припинення та призупинення дії договорів, здійснення контролю за виконанням двосторонніх договорів України з державою перебування, а також багатосторонніх договорів в частині відносин України з державою перебування; - отримання у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань, які входять до компетенції дипломатичного представництва; - виконання консульських функцій, здійснення загального керівництва діяльністю консульських установ України в державі перебування, сприяння встановленню та розвитку зв'язків і контактів із співвітчизниками, які проживають в державі перебування; - поширення в державі перебування офіційної інформації про зовнішню та внутрішню політику України, її соціально-економічне, культурне та духовне життя; - участь у підготовці і проведенні візитів офіційних делегацій України до держави перебування; - захист майнових прав та інтересів України в державі перебування; - вжиття необхідних заходів щодо забезпечення безпеки дипломатичного представництва, його співробітників та членів їхніх сімей; - представництво і захист у державі перебування, згідно з відповідними належним чином оформленими міжнародними домовленостями, інтересів третіх держав та їхніх громадян; - виконання інших функцій відповідно до чинного законодавства України, законодавства держави перебування, норм міжнародного права. Стаття 10. Статус дипломатичного представництва Дипломатичне представництво входить до системи органів дипломатичної служби і підпорядковується Міністерству закордонних справ України. У своїй діяльності дипломатичне представництво керується Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року. Працівники дипломатичної служби дипломатичного представництва, а також члени їхніх сімей, члени обслуговуючого персоналу, якщо вони не є громадянами акредитуючої держави, користуються привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року. Стаття 11. Організація діяльності дипломатичного представництва Дипломатичне представництво очолює глава дипломатичного представництва, який є вищим офіційним представником України, акредитованим у державі перебування. Штатний розпис дипломатичного представництва затверджується у встановленому порядку Міністерством закордонних справ України. Робота дипломатичного представництва здійснюється на основі річних планів, які складаються в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України. Дипломатичні представництва звітують про свою роботу в порядку, встановленому МЗС України. До складу дипломатичного представництва можуть бути тимчасово відряджені для виконання службових обов'язків працівники інших органів державної влади. Умови їхнього направлення, призначення, діяльності та відкликання визначаються законодавством України.  
    -20- Алексєєв І.В.
Додати статтю наступного змісту: „Стаття 8. Засади фінансування закордонних дипломатичних установ України Фінансування діяльності закордонних дипломатичних установ України здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах видатків, передбачених на їх утримання відповідно до Державного бюджету України."  
Враховано    
    -21- Горбаль В.М.
У тексті частини 2 статі 9 слова "очолюється главою" замінити словами "очолює глава".  
Враховано у статті 11.   
    -22- Алексєєв І.В.
Додати статтю наступного змісту: „Стаття 9. Основні завдання і функції дипломатичного представництва Основними завданнями і функціями дипломатичного представництва є: - представництво України в державі перебування; - підтримання офіційних міждержавних відносин; - забезпечення інтересів України в державі перебування; - реалізація засад зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України; - забезпечення проведення політичного курсу України в державі перебування і з цієї метою здійснення координації діяльності дипломатичних установ України у цій державі, делегацій, посадових осіб органів державної влади, які перебувають у службових відрядженнях за кордоном; - збирання всіма законними засобами інформації про державу перебування, аналіз зовнішньої і внутрішньої політики держави перебування, її ролі в міжнародних відносинах та відносинах з Україною, а також вивчення діяльності інших держав, міжнародних організацій і союзів у регіоні держави перебування; - забезпечення дипломатичними засобами розвитку співробітництва України з державою перебування в політичній, торгово-економічній, науково-технічній, культурній та інших сферах, що представляють взаємний інтерес, сприяння державним органам та у разі потреби об'єднанням громадян і представникам ділових кіл України у встановленні контактів з державними органами, представниками об'єднань громадян і ділових кіл держави перебування; - захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном з урахуванням законодавства держави перебування; - сприяння формуванню в державі перебування позитивного ставлення до України та її ініціатив на міжнародній арені; - виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України; - опрацювання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій України, які надсилаються дипломатичним представництвам через МЗС України; - ведення переговорів з посадовими особами відповідних органів держави перебування, підтримання контактів з керівниками держави, органами державної влади, зовнішньополітичними та іншими установами, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян цієї держави, українською діаспорою, представниками ділових кіл, діячами науки та культури, засобами масової інформації, а також представниками дипломатичного корпусу; - інформування у встановленому порядку Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України з питань зовнішньої і внутрішньої політики держави перебування; - внесення у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку відносин України з державою перебування, забезпечення інтересів України у відповідному регіоні та у світі в цілому; - участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з державою перебування, внесення МЗС України пропозицій щодо укладення, виконання, припинення та призупинення дії договорів, здійснення контролю за виконанням двосторонніх договорів України з державою перебування, а також багатосторонніх договорів в частині відносин України з державою перебування; - отримання у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань, які входять до компетенції дипломатичного представництва; - виконання консульських функцій, здійснення загального керівництва діяльністю консульських установ України в державі перебування, сприяння встановленню та розвитку зв'язків і контактів із співвітчизниками, які проживають в державі перебування; - поширення в державі перебування офіційної інформації про зовнішню та внутрішню політику України, її соціально-економічне, культурне та духовне життя; - участь у підготовці і проведенні візитів офіційних делегацій України до держави перебування; - захист майнових прав та інтересів України в державі перебування; - вжиття необхідних заходів щодо забезпечення безпеки дипломатичного представництва, його співробітників та членів їхніх сімей; - представництво і захист у державі перебування, згідно з відповідними належним чином оформленими міжнародними домовленостями, інтересів третіх держав та їхніх громадян; - виконання інших функцій відповідно до чинного законодавства України, законодавства держави перебування, норм міжнародного права."  
Враховано    
    -23- Алексєєв І.В.
Статтю 4 перетворити на статтю 10 і викласти у новій редакції: "Стаття 10. Статус дипломатичного представництва Дипломатичне представництво входить до системи органів дипломатичної служби і підпорядковується Міністерству закордонних справ України. У своїй діяльності дипломатичне представництво керується Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року. Працівники дипломатичної служби дипломатичного представництва, а також члени їхніх сімей, члени обслуговуючого персоналу, якщо вони не є громадянами акредитуючої держави, користуються привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року."  
Враховано    
    -24- Алексєєв І.В.
Доповнити проект Закону статтею наступного змісту: "Стаття 11. Організація діяльності дипломатичного представництва Дипломатичне представництво очолюється главою дипломатичного представництва, який є вищим офіційним представником України, акредитованим у державі перебування. Штатний розпис дипломатичного представництва затверджується у встановленому порядку Міністерством закордонних справ України. Робота дипломатичного представництва здійснюється на основі річних планів, які складаються в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України. Дипломатичні представництва звітують про свою роботу в порядку, встановленому МЗС України. До складу дипломатичного представництва можуть бути тимчасово відряджені для виконання службових обов'язків працівники інших органів державної влади. Умови їхнього направлення, призначення, діяльності та відкликання визначаються законодавством України."  
Враховано    
41. Стаття 10. Привілеї штату дипломатичного представництва України за кордоном   -25- Алексєєв І.В.
Статтю 10 виключити.  
Враховано    
42. Глава дипломатичного представництва України і члени дипломатичного персоналу дипломатичного представництва України, а також члени їх сімей, члени обслуговуючого персоналу, якщо вони не є громадянами держави перебування, користуються привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, якщо двосторонньою угодою України з цією державою не передбачено інше.       
43. Стаття 11. Представлення інтересів України при міжнародній організації або в декількох країнах   -26- Алексєєв І.В.
Статтю 11 перетворити на статтю 16 і викласти в такій редакції: Стаття 16. Представлення інтересів України в декількох державах або при міжнародних організаціях чи інституціях Глава дипломатичного представництва може бути за поданням Міністра закордонних справ України призначений у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону, одночасно представником при будь-якій міжнародній організації чи інституції або державі, якщо немає заперечень з боку цієї держави. Якщо одне дипломатичне представництво України за кордоном представляє інтереси України у двох або більше державах, то бажаним є присутність члена дипломатичного персоналу у державі, яка покривається цим дипломатичним представництвом. У державі, яка не має дипломатичного представництва, але територія якої покривається дипломатичним представництвом України за сумісництвом, може знаходитися приміщення для члена дипломатичного персоналу. Приміщення для члена дипломатичного персоналу вважається частиною приміщень дипломатичного представництва України за сумісництвом та користується всіма імунітетами, передбаченими для приміщення представництва України. Питання про виділення приміщення для розміщення резиденції посла в державі за сумісництвом вирішується Міністерством закордонних справ за погодженням із Кабінетом міністрів України.  
Враховано у ст. 16   
44. Глава дипломатичного представництва України або член дипломатичного персоналу дипломатичного представництва України може бути за поданням міністра закордонних справ України призначений указом Президента України одночасно представником України при будь-якій міжнародній організації.   -27- Горбаль В.М.
Після тексту статті 11 додати статтю 12 такого змісту: "Стаття 12. Класи глав дипломатичних представництв Глави представництв поділяються на три класи, а саме: а) клас послів, акредитованих при главі держави; б) клас посланників, акредитованих при главі держави; в) клас повірених у справах, акредитованих при міністрі закордонних справ."  
Враховано у ст.12   
45. Стаття 12. Статус глави дипломатичного представництва України      Стаття 12. Статус глави дипломатичного представництва  
46. Главою дипломатичного представництва України є посол або посланник, або повірений у справах.   -28- Шибко В.Я.
Частину другу статті 12 виключити та доповнити частинами наступного змісту: "Глава представництва є вищим офіційним представником України в акредитуючій державі. Клас, до якого повинен належати глава дипломатичного представництва в державі перебування, визначається за погодженням з цією державою. У разі, якщо посада глави дипломатичного представництва є вакантною, якщо він не може виконувати свої функції або якщо він знаходиться за межами акредитуючої держави, тимчасово виконуючим обов'язки глави представництва України є Тимчасовий повірений у справах України, яким призначається радник-посланник, а за його відсутності - один зі старших дипломатичних працівників. Прізвище Тимчасового повіреного у справах України повідомляється Міністерству закордонних справ держави перебування або іншому міністерству, стосовно якого є домовленість. Глава дипломатичного представництва несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та МЗС України за виконання покладених на дипломатичне представництво завдань. Глава дипломатичного представництва звітує перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Міністерством закордонних справ України про виконання їхніх вказівок та доручень. Глава дипломатичного представництва здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю всіх державних установ України, їх спеціалістів, делегацій, посадових та інших осіб, які перебувають в акредитуючій державі або при міжнародній організації чи інституції."  
Враховано   Глава представництва є вищим офіційним представником України в акредитуючій державі. Главою дипломатичного представництва є посол, посланник або повірений у справах. Клас, до якого повинен належати глава дипломатичного представництва в державі перебування, визначається за погодженням з цією державою. У разі, якщо посада глави дипломатичного представництва є вакантною, якщо він не може виконувати свої функції або якщо він знаходиться за межами акредитуючої держави, тимчасово виконуючим обов'язки глави представництва України є Тимчасовий повірений у справах України, яким призначається радник-посланник, а за його відсутності - один зі старших дипломатичних працівників. Прізвище Тимчасового повіреного у справах України повідомляється Міністерству закордонних справ держави перебування або іншому міністерству, стосовно якого є домовленість. Глава дипломатичного представництва несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та МЗС України за виконання покладених на дипломатичне представництво завдань. Глава дипломатичного представництва звітує перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Міністерством закордонних справ України про виконання їхніх вказівок та доручень. Глава дипломатичного представництва здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю всіх державних установ України, їх спеціалістів, делегацій, посадових та інших осіб, які перебувають в акредитуючій державі або при міжнародній організації чи інституції.  
47. Глава дипломатичного представництва є головним представником України в державі перебування. Він здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю всіх установ України, спеціалістів, делегацій, посадових та інших осіб, які перебувають у цій державі.       
48. Керівники всіх українських установ і делегацій, представники і громадяни України в іноземній державі зобов'язані неухильно виконувати вказівки глави дипломатичного представництва України в цій державі і подавати йому необхідну допомогу, сприяти в здійсненні покладених на нього завдань.      Керівники всіх українських установ і делегацій, представники і громадяни України в акредитуючій державі зобов'язані неухильно виконувати вказівки глави дипломатичного представництва України в цій державі і надавати йому необхідну допомогу, сприяти в здійсненні покладених на нього завдань.  
49. Глава дипломатичного представництва України не може в державі перебування займатися професійною або комерційною діяльністю з метою отримання прибутку.   -29- Алексєєв І.В.
Після статті 12 доповнити законопроект статтею наступного змісту: " Стаття 13. Права та обов'язки глави дипломатичного представництва Глава дипломатичного представництва для виконання покладених на дипломатичне представництво завдань має право: проводити переговори і підписувати міжнародні договори України в порядку, визначеному законодавством України, а також брати участь у міжнародних конференціях та зустрічах; вносити у встановленому порядку на розгляд МЗС України пропозиції з питань двосторонніх відносин з державою перебування та діяльності дипломатичного представництва; виступати з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру згідно з відповідними дорученнями і повноваженнями, наданими йому в установленому порядку; виїжджати за згодою МЗС України в короткострокові службові відрядження за межі держави перебування; вносити у встановленому порядку до МЗС України пропозиції щодо застосування заохочень, а також пропозиції щодо дисциплінарних стягнень до співробітників дипломатичного представництва; вживати заходів щодо дотримання персоналом дипломатичного представництва, представниками державних установ України у державі перебування законів та правил держави перебування з метою забезпечення гідного представлення України в державі перебування; видавати розпорядження щодо організації роботи дипломатичного представництва, розподілу обов'язків між співробітниками дипломатичного представництва, направлення їх у короткострокові службові відрядження в межах країни перебування тощо; порушувати питання перед МЗС України щодо дострокового припинення, у порядку, передбаченому законодавством України, довготермінового відрядження співробітників дипломатичного представництва; для забезпечення життєдіяльності дипломатичного представництва за погодженням з МЗС України укладати у встановленому порядку цивільно-правові угоди, в тому числі господарські договори, угоди, контракти; користуватися іншими правами відповідно до законодавства України, норм міжнародного права, законодавства держави перебування. Основними обов'язками глави дипломатичного представництва є: виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України; організація роботи щодо захисту в державі перебування прав та інтересів громадян України та юридичних осіб України відповідно до законодавства держави перебування; забезпечення поширення в державі перебування офіційної інформації з питань зовнішньої політики України, її внутрішньополітичного, соціально-економічного, культурного життя; організація захисту права власності України на належне їй майно в державі перебування, забезпечення його зберігання та раціонального використання; вжиття необхідних заходів для забезпечення відповідно до норм міжнародного права та законодавства держави перебування привілеїв та імунітетів, що надаються дипломатичному представництву; захист державної таємниці України, вжиття заходів для підтримання необхідного рівня безпеки дипломатичного представництва, його співробітників та членів їхніх сімей; забезпечення раціонального використання державних коштів, що виділяються на утримання дипломатичного представництва, дотримання фінансової дисципліни; забезпечення необхідних умов для роботи персоналу дипломатичного представництва, внесення у встановленому порядку пропозицій з питань, пов'язаних з його діяльністю.  
Враховано   Глава дипломатичного представництва України не може в акредитуючій державі займатися професійною або комерційною діяльністю з метою отримання прибутку. Стаття 13. Права та обов'язки глави дипломатичного представництва Глава дипломатичного представництва для виконання покладених на дипломатичне представництво завдань має право: проводити переговори і підписувати міжнародні договори України в порядку, визначеному законодавством України, а також брати участь у міжнародних конференціях та зустрічах; вносити у встановленому порядку на розгляд МЗС України пропозиції з питань двосторонніх відносин з державою перебування та діяльності дипломатичного представництва; виступати з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру згідно з відповідними дорученнями і повноваженнями, наданими йому в установленому порядку; виїжджати за згодою МЗС України в короткострокові службові відрядження за межі держави перебування; вносити у встановленому порядку до МЗС України пропозиції щодо застосування заохочень, а також пропозиції щодо дисциплінарних стягнень до співробітників дипломатичного представництва; вживати заходів щодо дотримання персоналом дипломатичного представництва, представниками державних установ України у державі перебування законів та правил держави перебування з метою забезпечення гідного представлення України в державі перебування; видавати розпорядження щодо організації роботи дипломатичного представництва, розподілу обов'язків між співробітниками дипломатичного представництва, направлення їх у короткострокові службові відрядження в межах країни перебування тощо; порушувати питання перед МЗС України щодо дострокового припинення, у порядку, передбаченому законодавством України, довготермінового відрядження співробітників дипломатичного представництва; для забезпечення життєдіяльності дипломатичного представництва за погодженням з МЗС України укладати у встановленому порядку цивільно-правові угоди, в тому числі господарські договори, угоди, контракти; користуватися іншими правами відповідно до законодавства України, норм міжнародного права, законодавства держави перебування. Основними обов'язками глави дипломатичного представництва є: виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України; організація роботи щодо захисту в державі перебування прав та інтересів громадян України та юридичних осіб України відповідно до законодавства держави перебування; забезпечення поширення в державі перебування офіційної інформації з питань зовнішньої політики України, її внутрішньополітичного, соціально-економічного, культурного життя; організація захисту права власності України на належне їй майно в державі перебування, забезпечення його зберігання та раціонального використання; вжиття необхідних заходів для забезпечення відповідно до норм міжнародного права та законодавства держави перебування привілеїв та імунітетів, що надаються дипломатичному представництву; захист державної таємниці України, вжиття заходів для підтримання необхідного рівня безпеки дипломатичного представництва, його співробітників та членів їхніх сімей; забезпечення раціонального використання державних коштів, що виділяються на утримання дипломатичного представництва, дотримання фінансової дисципліни; забезпечення необхідних умов для роботи персоналу дипломатичного представництва, внесення у встановленому порядку пропозицій з питань, пов'язаних з його діяльністю.  
50. Стаття 13. Призначення глави дипломатичного представництва України      Стаття 14. Призначення глави дипломатичного представництва  
51. Посол або посланник призначається указом Президента України за поданням міністра закордонних справ України в разі отримання згоди (агреману) на це призначення іноземної держави, до якої він призначається.   -30- Шибко В.Я.
У ч.1 статті 13 після слів "указом Президента України" додати підрядне речення: "який скріплюється підписом Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України," У ч. 5 статті 13 слова "держави пеербування" замінити на: "акредитуючій державі або при міжнародній організації чи інституції"  
Враховано   Посол або посланник призначається за поданням Міністра закордонних справ України указом Президента України, який скріплюється підписом Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України, в разі отримання згоди (агреману) на це призначення іноземної держави, до якої він призначається.  
52. Повірений у справах України призначається наказом міністра закордонних справ України.      Повірений у справах України призначається наказом Міністра закордонних справ України.  
53. Послу або посланнику України, що відбуває до держави перебування, вручається підписана Президентом і скріплена міністром закордонних справ України вірча грамота, яка після прибуття вручається главі держави перебування.      Послу або посланнику України, що відбуває до акредитуючої держави, вручається підписана Президентом і скріплена Міністром закордонних справ України вірча грамота, яка після прибуття вручається главі акредитуючої держави.  
54. Повіреному у справах України, що відбуває до держави перебування, вручається лист міністра закордонних справ України, який після прибуття вручається міністру закордонних справ держави перебування.      Повіреному у справах України, що відбуває до акредитуючої держави, вручається лист Міністра закордонних справ України, який після прибуття вручається міністру закордонних справ акредитуючої держави.  
55. Посол або посланник України приступає до виконання своїх службових обов'язків у державі перебування після вручення вірчої грамоти главі держави, до якої він призначений, або після повідомлення про своє прибуття і вручення завірених копій вірчої грамоти міністру закордонних справ цієї держави залежно від практики, яка існує в державі перебування.      Посол або посланник України приступає до виконання своїх службових обов'язків в акредитуючій державі або при міжнародній організації чи інституції після вручення вірчої грамоти главі держави, до якої він призначений, або після повідомлення про своє прибуття і вручення завірених копій вірчої грамоти міністру закордонних справ цієї держави залежно від практики, яка існує в акредитуючій державі.  
56. Повірений у справах України приступає до виконання своїх службових обов'язків з моменту вручення листа міністра закордонних справ України міністру закордонних справ держави, до якої він призначений.      Повірений у справах України приступає до виконання своїх службових обов'язків з моменту вручення листа Міністра закордонних справ України міністру закордонних справ держави, до якої він призначений.  
57. Стаття 14. Припинення місії глави дипломатичного представництва України      Стаття 15. Припинення місії глави дипломатичного представництва України  
58. Місія глави дипломатичного представництва України припиняється у випадку:      Місія глави дипломатичного представництва припиняється у випадку:  
59. 1) його відкликання у встановленому порядку;      1) його відкликання у встановленому порядку;  
60. 2) його відставки;      2) його відставки;  
61. 3) його смерті;      3) його смерті;  
62. 4) оголошення його реrsоnа nоn grаtа в державі перебування.      4) оголошення його реrsоnа nоn grаtа в акредитуючій державі. Стаття 16. Представлення інтересів України в декількох державах або при міжнародних організаціях чи інституціях Глава дипломатичного представництва може бути за поданням Міністра закордонних справ України призначений у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону, одночасно представником при будь-якій міжнародній організації або державі, якщо немає заперечень з боку цієї держави. Якщо одне дипломатичне представництво України за кордоном представляє інтереси України у двох або більше державах, то бажаним є присутність члена дипломатичного персоналу у державі, яка покривається цим дипломатичним представництвом. У державі, яка не має дипломатичного представництва, але територія якої покривається дипломатичним представництвом України за сумісництвом, може знаходитися приміщення для члена дипломатичного персоналу. Приміщення для члена дипломатичного персоналу вважається частиною приміщень дипломатичного представництва України за сумісництвом та користується всіма імунітетами, передбаченими для приміщення представництва України. Питання про виділення приміщення для розміщення резиденції посла в державі за сумісництвом вирішується Міністерством закордонних справ за погодженням із Кабінетом міністрів України.  
63. Стаття 15. Статус дипломатчного персоналу представництва України за кордоном   -31- Алексєєв І.В.
Статтю 15 вилучити.  
Враховано    
64. Членами дипломатичного персоналу є члени персоналу дипломатичного представництва, які мають дипломатичний ранг згідно законодавства України.       
65. Члени дипломатичного персоналу України користуються привілеями та імунітетами, передбаченими для них Віденською конвенцією 1961 року та Законом України "Про дипломатичну службу".       
66. Члени дипломатичного персоналу дипломатичного представництва України не можуть в державі перебування займатися професійною або комерційною діяльністю з метою отримання прибутку.       
67. Стаття 16. Дипломатичне представництво України за сумісництвом       
68. Якщо одне дипломатичне представництво України за кордоном представляє інтереси України у двох або більше державах, то бажаним є присутність члена дипломатичного персоналу у державі, яка покривається цим дипломатичним представництвом.       
69. У державі, яка не має дипломатичного представництва, але територія якої покривається дипломатичним представництвом України за сумісництвом, може знаходитися приміщення для члена дипломатичного персоналу. Приміщення для члена дипломатичного персоналу вважається частиною приміщень дипломатичного представництва України за сумісництвом та користується всіма імунітетами, передбаченими для приміщення дипломатичного представництва України за кордоном.       
70. Питання про виділення приміщення для розміщення резиденції посла в державі за сумісництвом вирішується Міністерством закордонних справ за погодженням з Кабінетом міністрів України.       
71. Стаття 17. Статус представництва України при міжнародній організації Постійне представництво України при міжнародній організації засновується при організації, членом якої є Україна, або при організації, в якій Україна має статус спостерігача у разі, якщо це передбачено правилами організації. Постійне представництво України при міжнародній організації має права та обов'язки нарівні з дипломатичним представництвом України за кордоном. Глава представництва користується всіма привілеями та імунітетами, передбаченими для глави дипломатичного представництва.   -32- Алексєєв І.В.
Статтю 17 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Статус постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції Постійне представництво входить до системи органів дипломатичної служби і підпорядковується Міністерству закордонних справ України. Постійне представництво України при міжнародній організації засновується при організації, членом якої є Україна. Постійне представництво забезпечує реалізацію єдиного зовнішньополітичного курсу України у відповідній міжнародній організації і з цією метою здійснює у встановленому порядку координацію участі в діяльності міжнародної організації органів державної влади, організацій та підприємств, а також їхніх делегацій та спеціалістів. Вказані делегації та спеціалісти в установленому порядку погоджують з постійним представництвом свою діяльність. Постійне представництво, його працівники і члени їхніх сімей користуються в державі перебування привілеями та імунітетами відповідно до норм міжнародного права та законодавства акредитуючої держави."  
Враховано   Стаття 17. Статус постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції Постійне представництво входить до системи органів дипломатичної служби і підпорядковується Міністерству закордонних справ України. Постійне представництво України при міжнародній організації засновується при організації, членом якої є Україна. Постійне представництво забезпечує реалізацію єдиного зовнішньополітичного курсу України у відповідній міжнародній організації і з цією метою здійснює у встановленому порядку координацію участі в діяльності міжнародної організації органів державної влади, організацій та підприємств, а також їхніх делегацій та спеціалістів. Вказані делегації та спеціалісти в установленому порядку погоджують з постійним представництвом свою діяльність. Постійне представництво, його працівники і члени їхніх сімей користуються в державі перебування привілеями та імунітетами відповідно до норм міжнародного права та законодавства акредитуючої держави. Стаття 18. Основні завдання та функції постійного представництва України при міжнародній організації Основними завданнями та функціями постійного представництва України при міжнародній організації є: представництво України у відповідній міжнародній організації чи інституції; захист національних інтересів та реалізація зовнішньополітичного курсу України в міжнародній організації чи інституції; реалізація засад зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України; забезпечення участі України у діяльності міжнародної організації чи інституції; вивчення та аналіз діяльності міжнародної організації чи інституції, стану основних тенденцій розвитку співробітництва в рамках міжнародної організації чи інституції її держав-членів та спостерігачів; виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України; опрацювання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які направляються Представництву України при міжнародній організації через МЗС України; інформування у встановленому порядку Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України, органів державної влади з питань діяльності міжнародної організації чи інституції; внесення у встановленому порядку пропозицій щодо забезпечення участі України в діяльності міжнародної організації чи інституції; отримання у встановленому порядку від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань, що входять до компетенції Представництва України при міжнародній організації; сприяння у реалізації цілей, принципів і рішень міжнародної організації чи інституції, виконання прийнятих в їх рамках міжнародних договорів, учасницею яких є Україна; ведення переговорів з міжнародною організацією чи інституцією, участь у розробці проектів міжнародних договорів та інших документів з питань, що належать до компетенції міжнародної організації чи інституції; підтримання контактів із секретаріатом міжнародної організації чи інституції, представництвами держав-членів і постійними місіями спостерігачів; участь у підготовці і здійсненні візитів посадових осіб і офіційних делегацій, пов'язаних з проведенням заходів в рамках міжнародної організації чи інституції; виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України. Стаття 19. Організація роботи постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції Постійне представництво очолює постійний представник України при міжнародній організації чи інституції (далі - постійний представник), який представляє інтереси України при міжнародній організації. Постійний представник призначається та звільняється за поданням Міністра закордонних справ України Указом Президента України, який скріплюється підписом Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України. Постійний представник безпосередньо керує роботою постійного представництва, несе персональну відповідальність за виконання покладених на постійне представництво завдань і здійснення ним функцій, розподіляє службові обов'язки між його співробітниками. У випадку відсутності постійного представника його функції здійснює виконуючий обов'язки постійного представника, що призначається у встановленому порядку з числа його заступників або старших дипломатів постійного представництва. Якщо постійним представником є за сумісництвом глава дипломатичного представництва в державі перебування, у випадку його відсутності виконуючим обов'язки постійного представника є тимчасовий повірений у справах. Заходи по забезпеченню безпеки постійного представництва, включаючи дії в умовах надзвичайних ситуацій в країні перебування, співробітників постійного представництва і членів їхніх сімей здійснюються постійним представником у взаємодії з відповідними підрозділами міністерства закордонних справ країни перебування, секретаріатом міжнародної організації та дипломатичним представництвом у державі перебування. Штатний розпис постійного представництва затверджується у встановленому порядку Міністерством закордонних справ України. Робота постійного представництва здійснюється на основі річних планів, що складаються у порядку, передбаченому Міністерством закордонних справ України. Постійне представництво України при міжнародній організації звітує про свою роботу в порядку, встановленому МЗС України. До складу Постійного представництва можуть бути тимчасово відряджені для виконання службових обов'язків співробітники інших органів державної влади. Умови їхнього направлення та діяльності визначаються чинним законодавством України. Стаття 20. Статус глави постійного представництва Глава постійного представництва безпосередньо керує роботою Представництва України при міжнародній організації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво України при міжнародній організації і здійснення ним функцій, розподіляє службові обов'язки між його працівниками. Глава постійного представництва звітує перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України, МЗС України про виконання завдань та доручень. Функції глави постійного представництва припиняються в порядку, передбаченому законодавством України, та на підставах, визначених статтею 15 цього Закону.  
    -33- Алексєєв І.В.
Доповнити законопроект статтями наступного змісту: "Стаття 18. Основні завдання та функції постійного представництва України при міжнародній організації Основними завданнями та функціями постійного представництва України при міжнародній організації є: представництво України у відповідній міжнародній організації чи інституції; захист національних інтересів та реалізація зовнішньополітичного курсу України в міжнародній організації чи інституції; реалізація засад зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України; забезпечення участі України у діяльності міжнародної організації чи інституції; вивчення та аналіз діяльності міжнародної організації чи інституції, стану основних тенденцій розвитку співробітництва в рамках міжнародної організації чи інституції її держав-членів та спостерігачів; виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України; опрацювання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які направляються Представництву України при міжнародній організації через МЗС України; інформування у встановленому порядку Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, МЗС України, органів державної влади з питань діяльності міжнародної організації чи інституції; внесення у встановленому порядку пропозицій щодо забезпечення участі України в діяльності міжнародної організації чи інституції; отримання у встановленому порядку від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань, що входять до компетенції Представництва України при міжнародній організації; сприяння у реалізації цілей, принципів і рішень міжнародної організації чи інституції, виконання прийнятих в їх рамках міжнародних договорів, учасницею яких є Україна; ведення переговорів з міжнародною організацією чи інституцією, участь у розробці проектів міжнародних договорів та інших документів з питань, що належать до компетенції міжнародної організації чи інституції; підтримання контактів із секретаріатом міжнародної організації чи інституції, представництвами держав-членів і постійними місіями спостерігачів; участь у підготовці і здійсненні візитів посадових осіб і офіційних делегацій, пов'язаних з проведенням заходів в рамках міжнародної організації чи інституції; виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України. Стаття 19. Організація роботи постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції Постійне представництво очолює постійний представник України при міжнародній організації чи інституції (далі - постійний представник), який представляє інтереси України при міжнародній організації. Постійний представник призначається та звільняється за поданням Міністра закордонних справ України Указом Президента України, який скріплюється підписом Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України. Постійний представник безпосередньо керує роботою постійного представництва, несе персональну відповідальність за виконання покладених на постійне представництво завдань і здійснення ним функцій, розподіляє службові обов'язки між його співробітниками. У випадку відсутності постійного представника його функції здійснює виконуючий обов'язки постійного представника, що призначається у встановленому порядку з числа його заступників або старших дипломатів постійного представництва. Якщо постійним представником є за сумісництвом глава дипломатичного представництва в державі перебування, у випадку його відсутності виконуючим обов'язки постійного представника є тимчасовий повірений у справах. Заходи по забезпеченню безпеки постійного представництва, включаючи дії в умовах надзвичайних ситуацій в країні перебування, співробітників постійного представництва і членів їхніх сімей здійснюються постійним представником у взаємодії з відповідними підрозділами міністерства закордонних справ країни перебування, секретаріатом міжнародної організації та дипломатичним представництвом у державі перебування. Штатний розпис постійного представництва затверджується у встановленому порядку Міністерством закордонних справ України. Робота постійного представництва здійснюється на основі річних планів, що складаються у порядку, передбаченому Міністерством закордонних справ України. Постійне представництво України при міжнародній організації звітує про свою роботу в порядку, встановленому МЗС України. До складу Постійного представництва можуть бути тимчасово відряджені для виконання службових обов'язків співробітники інших органів державної влади. Умови їхнього направлення та діяльності визначаються чинним законодавством України. Стаття 20. Статус глави постійного представництва Глава постійного представництва безпосередньо керує роботою Представництва України при міжнародній організації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво України при міжнародній організації і здійснення ним функцій, розподіляє службові обов'язки між його працівниками. Глава представництва звітує перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України, МЗС України про виконання завдань та доручень. Функції глави представництва припиняються в порядку, передбаченому законодавством України, та на підставах, визначених статтею 15 цього Закону."  
Враховано    
72. Стаття 18. Повноваження глави представництва України при міжнародній організації Глава представництва виконує свої функції на підставі повноважень, виданих йому від імені Президента України, прем'єр міністра України, міністра закордонних справ України або іншою уповноваженою на це особою, якщо це передбачено правилами організації. Перелік осіб, уповноважених представляти Україну ех оffісіо, визначений в Законі України "Про міжнародні договори".   -34- Шибко В.Я.
Статтю 18 викласти в редакції: „Стаття 21. Основні права та обов'язки глави постійного представництва Глава постійного представництва для виконання покладених на постійне представництво України при міжнародній організації завдань має право: без спеціальних повноважень представляти Україну та брати участь у роботі органів міжнародної організації чи інституції; вести переговори і підписувати міжнародні договори у порядку, передбаченому законодавством України; вносити у встановленому порядку на розгляд МЗС України пропозиції з питань діяльності Представництва України при міжнародній організації; виступати за погодженням з МЗС України з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України, зокрема її участі в діяльності відповідної міжнародної організації чи інституції, та з ініціативами міжнародного характеру; одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для вирішення завдань, віднесених до його компетенції; вносити у встановленому порядку до МЗС України пропозиції щодо застосування до працівників Представництва України при міжнародній організації заохочень та дисциплінарних стягнень; видавати розпорядження щодо організації роботи Представництва України при міжнародній організації, розподілу обов'язків між співробітниками Представництва України при міжнародній організації, направлення співробітників у службові відрядження тощо; порушувати питання перед МЗС України щодо дострокового припинення, у порядку, передбаченому законодавством України, роботи співробітників Представництва України при міжнародній організації; для забезпечення життєдіяльності Представництва України при міжнародній організації за погодженням з МЗС України укладати у встановленому порядку цивільно-правові угоди, в тому числі господарські договори, угоди, контракти, договори оренди; користуватися іншими правами відповідно до законодавства України, норм міжнародного права, законодавства держави перебування. Основними обов'язками глави постійного представництва є: організація роботи Представництва України при міжнародній організації із забезпечення участі України в діяльності міжнародної організації чи інституції; виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, МЗС України; організація роботи по захисту інтересів України у відповідній міжнародній організації чи інституції; поширення в державі перебування та міжнародній організації чи інституції офіційної інформації з питань зовнішньої політики України, зокрема щодо її участі в діяльності відповідної міжнародної організації чи інституції, її внутрішньополітичного, соціально-економічного та культурного життя; здійснення необхідних заходів для забезпечення відповідно до норм міжнародного права та законодавства держави перебування привілеїв та імунітетів, що надаються Представництву України при міжнародній організації; захист державної таємниці України; забезпечення раціонального використання державних коштів, що виділяються Представництву України при міжнародній організації, дотримання фінансової дисципліни; організація підготовки та направлення до МЗС України інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність та найважливіші рішення відповідної міжнародної організації чи інституції; забезпечення необхідних умов для роботи членів персоналу Представництва України при міжнародній організації, внесення у встановленому порядку пропозицій з питань, пов'язаних з його діяльністю; організація участі співробітників Представництва України при міжнародній організації, делегацій України в заходах, що відбуваються в рамках чи під егідою міжнародної організації чи інституції. "  
Враховано   Стаття 21. Основні права та обов'язки глави постійного представництва Глава постійного представництва для виконання покладених на постійне представництво України при міжнародній організації завдань має право: без спеціальних повноважень представляти Україну та брати участь у роботі органів міжнародної організації чи інституції; вести переговори і підписувати міжнародні договори у порядку, передбаченому законодавством України; вносити у встановленому порядку на розгляд МЗС України пропозиції з питань діяльності Представництва України при міжнародній організації; виступати за погодженням з МЗС України з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України, зокрема її участі в діяльності відповідної міжнародної організації чи інституції, та з ініціативами міжнародного характеру; одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для вирішення завдань, віднесених до його компетенції; вносити у встановленому порядку до МЗС України пропозиції щодо застосування до працівників Представництва України при міжнародній організації заохочень та дисциплінарних стягнень; видавати розпорядження щодо організації роботи Представництва України при міжнародній організації, розподілу обов'язків між спіробітниками Представництва України при міжнародній організації, направлення співробітників у службові відрядження тощо; порушувати питання перед МЗС України щодо дострокового припинення, у порядку, передбаченому законодавством України, роботи співробітників Представництва України при міжнародній організації; для забезпечення життєдіяльності Представництва України при міжнародній організації за погодженням з МЗС України укладати у встановленому порядку цивільно-правові угоди, в тому числі господарські договори, угоди, контракти, договори оренди; користуватися іншими правами відповідно до законодавства України, норм міжнародного права, законодавства держави перебування. Основними обов'язками глави постійного представництва є: організація роботи Представництва України при міжнародній організації із забезпечення участі України в діяльності міжнародної організації чи інституції; виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, МЗС України; організація роботи по захисту інтересів України у відповідній міжнародній організації чи інституції; поширення в державі перебування та міжнародній організації чи інституції офіційної інформації з питань зовнішньої політики України, зокрема щодо її участі в діяльності відповідної міжнародної організації чи інституції, її внутрішньополітичного, соціально-економічного та культурного життя; здійснення необхідних заходів для забезпечення відповідно до норм міжнародного права та законодавства держави перебування привілеїв та імунітетів, що надаються Представництву України при міжнародній організації; захист державної таємниці України; забезпечення раціонального використання державних коштів, що виділяються Представництву України при міжнародній організації, дотримання фінансової дисципліни; організація підготовки та направлення до МЗС України інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність та найважливіші рішення відповідної міжнародної організації чи інституції; забезпечення необхідних умов для роботи членів персоналу Представництва України при міжнародній організації, внесення у встановленому порядку пропозицій з питань, пов'язаних з його діяльністю; організація участі співробітників Представництва України при міжнародній організації, делегацій України в заходах, що відбуваються в рамках чи під егідою міжнародної організації чи інституції.  
73. Стаття 19. Місцезнаходження представництва України при міжнародній організації   -35- Алексєєв І.В.
Статтю 19 викласти в редакції: Стаття 22. Місцезнаходження постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції Представництво України при міжнародній організації створюється, як правило, у місці знаходження штаб-квартири міжнародної організації чи інституції або її відділення.  
Враховано   Стаття 22. Місцезнаходження постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції  
74. Представництво України знаходиться при штаб-квартирі міжнародної організації, якщо інше не погоджено з міжнародною організацією та державою перебування.      Представництво України при міжнародній організації створюється, як правило, у місці знаходження штаб-квартири міжнародної організації чи інституції або її відділення.  
75. Стаття 20. Забезпечення представництва України при міжнародній організації приміщенням   -36- Шибко В.Я.
Статтю 20 викласти в редакції: " Стаття 23. Забезпечення постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції приміщенням Держава перебування та міжнародна організація чи інституція сприяють постійному представництву в отриманні приміщень на прийнятних умовах на території держави перебування. Держава перебування та міжнародна організація чи інституція також надають допомогу в отриманні житлових приміщень для співробітників постійного представництва на прийнятних умовах. Інші питання, що стосуються приміщень, вирішуються у порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону."  
рвховано  Стаття 23. Забезпечення постійного представництва України при міжнародній організації чи інституції приміщенням Держава перебування та міжнародна організація чи інституція сприяють постійному представництву в отриманні приміщень на прийнятних умовах на території держави перебування. Держава перебування та міжнародна організація чи інституція також надають допомогу в отриманні житлових приміщень для співробітників постійного представництва на прийнятних умовах. Інші питання, що стосуються приміщень, вирішуються у порядку, передбаченому статтею 5 цього Закону.  
76. Питання забезпеченння представництва України при міжнародній організації приміщенням вирішується з міжнародною організацією та державою перебування як це передбачено сттями 21 та 23 Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міднародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 року.       
77. Стаття 21. Статус консульських установ України за кордоном Консульські установи України за кордоном мають однаковий статус незалежно від назви та користуються всіма привілеями та імунітетами, передбаченими для консульських установ Консульським статутом України, іншими нормативно-правовими актатми України, міжнародними договорами України та виконують передбачені зазначеними документами функції.   -37- Алексєєв І.В.
Статтю 21 викласти у новій редакції і перетворити її у статтю 24: " Стаття 24. Статус консульської установи України за кордоном Консульська установа захищає за кордоном права та інтереси України, юридичних осіб і громадян України. Консульська установа маює однаковий статус незалежно від назви та користується всіма привілеями та імунітетами, передбаченими для консульських установ Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року та виконує передбачені зазначеним документом та Консульським статутом функції."  
Враховано   Стаття 24. Статус консульської установи України за кордоном Консульська установа захищає за кордоном права та інтереси України, юридичних осіб і громадян України. Консульська установа маює однаковий статус незалежно від назви та користується всіма привілеями та імунітетами, передбаченими для консульських установ Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року та виконує передбачені зазначеним документом та Консульським статутом функції.  
78. Стаття 22. Надання приміщення консульським установам України за кордоном      Стаття 25. Надання приміщення консульській установі України за кордоном  
79. Питання надання приміщення для консульських установ, а також для розміщення співробітників консульських установ, які мають дипломатичний ранг, вирішуються МЗС України за погодженням з Кабінетом міністрів України в межах видатків, передбачених на утримання дипломатичного представництва України в цій державі.      Питання надання приміщення для консульської установи, а також для розміщення співробітників консульської установи, які мають дипломатичний ранг, вирішуються Міністерством закордонних справ України за погодженням з Кабінетом міністрів України в межах видатків, передбачених на утримання дипломатичного представництва України в цій державі.  
80. Якщо консульська установа відкривається в консульському окрузі на території держави, що не має дипломатичного представництва України, то питання забезпечення такої консульської установи приміщенням вирішується МЗС України.      Якщо консульська установа відкривається в консульському окрузі на території держави, що не має дипломатичного представництва України, то питання забезпечення такої консульської установи приміщенням вирішується Міністерством закордонних справ України.  
81. Стаття 23. Місія України при міжнародній організації Статус місії (тимчасового представництва) України при міжнародній організації прирівнюється до статусу спеціальної місії, зазначеного у статті 25 цього Закону.   -38- Осташ І.І.
У статті 23 після слів "зазначеного у ст. 25 цього Закону." додати речення: "Місія України при міжнародній організації виконує покладені на неї завдання з урахуванням практики цієї міжнародної організації."  
Враховано у ст. 29  Стаття 26. Статус дипломатичної місії України за кордоном Дипломатична місія України за кордоном - це установа України, що покликана підтримувати офіційні міждержавні відносини, здійснювати представництво України в акредитуючій державі, захищати інтереси України, її громадян та юридичних осіб. Статус, час дії дипломатичної місії та її окремі функції і завдання визначаються домовленостями між відповідними державними органами України та акредитуючої держави. Для цілей цього Закону статус дипломатичної місії України за кордоном прирівнюється до статусу дипломатичного представництва на період виконання своїх функцій. Дипломатичну місію України за кордоном очолює повірений у справах України.  
    -39- Шибко В.Я.
Статтю 24 викласти у такій редакції: "Стаття 26. Статус дипломатичної місії України за кордоном Дипломатична місія України за кордоном - це установа України, що покликана підтримувати офіційні міждержавні відносини, здійснювати представництво України в акредитуючій державі, захищати інтереси України, її громадян та юридичних осіб. Статус, час дії дипломатичної місії та її окремі функції і завдання визначаються домовленостями між відповідними державними органами України та акредитуючої держави. Для цілей цього Закону статус дипломатичної місії України за кордоном прирівнюється до статусу дипломатичного представництва на період виконання своїх функцій. Дипломатичну місію України за кордоном очолює повірений у справах України."  
Враховано    
82. Стаття 24. Дипломатична місія України за кордоном   -40- Алексєєв І.В.
Порядок статей 23, 24 та 25 викласти у порядку відповідно до переліку, зазначеному у ст..3 та викласти назви статей у редакції: "Статус дипломатичної місії України за кордоном" "Статус спеціальної місії України за кордоном" "Статус місії України при міжнародній організації"  
Враховано    
83. Для цілей цього Закону статус дипломатичної місії України за кордоном прирівнюється до статутсу дипломатичного представництва України на період виконання своїх функцій.       
84. Стаття 25. Спеціальна місія України за кордоном      Стаття 27. Статус спеціальної місії України за кордоном  
85. Спеціальна місія направляється Україною за умови досягнення попередньої згоди держави перебування по дипломатичних каналах.   -41- Горбаль В.М.
У тексті статті 25 після частини 1 додати частину 2 у такій редакції: "Функції спеціальної місії визначаються за взаємною згодою між _посилаючою державою і приймаючою державою."  
Враховано   Спеціальна місія України за кордоном направляється за умови досягнення попередньої згоди акредитуючої держави по дипломатичних каналах. Функції спеціальної місії визначаються за взаємною згодою між посилаючою державою і приймаючою державою.  
86. Спеціальна місія України у своїй діяльності керується положеннями Конвенції про спеціальні місії від 8 грудня 1969 року.      Спеціальна місія України за кордоном у своїй діяльності керується положеннями Конвенції про спеціальні місії 1969 року.  
87. Членами спеціальної місії України можуть бути тільки громадяни України.      Членами спеціальної місії України можуть бути тільки громадяни України.  
88. Стаття 26. Фінансування діяльності спеціальної місії України за кордоном      Стаття 28. Фінансування діяльності спеціальної місії України за кордоном  
89. Спеціальна місія, що направляється за ініціативою державної установи, фінансується в межах видатків, передбачених на утримання цієї установи.      Спеціальна місія, що направляється за ініціативою державної установи, фінансується в межах видатків, передбачених на утримання цієї установи.  
90. Якщо спеціальна місія направляється за ініціативою двох або більше державних установ, то питання фінансування її діяльності вирішується між цими установами.      Якщо спеціальна місія направляється за ініціативою двох або більше державних установ, то питання фінансування її діяльності вирішується між цими установами.  
91. Якщо для направлення спеціальної місії необхідне фінансування з державного бюджету України, то установа (и), яка (і) ініціює (ють) направлення спеціальної місії, надсилає (ють) до Кабінету міністрів України офіційного листа, в якому обгрунтовується необхідність та економічна доцільність її діяльності.      Якщо для направлення спеціальної місії необхідне фінансування з державного бюджету України, то установа (и), яка (і) ініціює (ють) направлення спеціальної місії, надсилає (ють) до Кабінету міністрів України офіційного листа, в якому обгрунтовується необхідність та економічна доцільність її діяльності.  
92. Спеціальна місія, що направляється за ініціативою юридичних осіб, фінансується ініціаторами.      Спеціальна місія, що направляється за ініціативою юридичних осіб, фінансується ініціаторами. Стаття 29. Статус постійної місії спостерігача Статус постійної місії спостерігача прирівнюється до статусу постійного представництва. Постійна місія спостерігача виконує покладені на неї завдання з урахуванням практики цієї міжнародної організаці чи інституції.  
93. Стаття 27. Торговельно-економічна місія України за кордоном   -42- Шибко В.Я.
Статтю 27 перенести в статтю 6.  
Враховано    
94. В складі дипломатичного представництва України може бути утворено торговельно-економічну місію, діяльність якої підпорядкована главі дипломатичного представництва України.       
95. Торговельно-економічна місія діє на постійній основі.       
96. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції організовує роботу торговельно-економічної місії у державі перебування.   -43- Горбаль В.М.
У статті 27 після частини 3 додати частину 4 в такій редакції: "Торговельно-економічну місію очолює керівник торговельно-економічної місії, який за посадою є радником-посланником або радником дипломатичного представництва."  
Враховано у статті 8   
97. Керівник торговельно-економічної місії та його заступник (и) є членами дипломатичного персоналу, інші співробітники торговельно-економічної місії - членами адміністративного або обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва.   -44- Горбаль В.М.
У статті 27 після частини 4 існуючої редакції додати частину 5 у такій редакції: "Керівник торговельно-економічної місії несе персональну відповідальність за виконання покладених на торговельно-економічну місію завдань і функцій. За відповідним рішенням на співробітників торговельно-економічної місії може бути покладено виконання їх службових обов'язків у двох і більше державах."  
Враховано у статті 8   
98. Виконання функцій торговельно-економічної місії може бути покладено на одну особу.       
99. Торговельно-економічна місія не є обов'язковою і утворюється в складі дипломатичного представництва за погодженням між Міністерством закордонних справ та Кабінетом міністрів України в залежності від розміру видатків на утримання представництв України за кордоном, передбачених у держаному бюджеті України.       
100. Торговельне представництво за кордоном юридичної особи, зареєстрованої на території України, не є торговельно-економічною місією і не фінансується з державного бюджету України.   -45- Осташ І.І.
Після статті 27 доповнити Закон новою статтею і замінити відповідно нумерацію наступних статтей. "Стаття 28. Статус аташату Аташат виконує представницькі функції України за кордоном у спеціально визначеній сфері (культурні зв'язки, військові справи, преса та інші). Аташат підпорядковується профільному міністерству або відомству України. Аташат утворюється при дипломатичному представництві України за кордоном за пропозицією профільного міністерства або відомства України, погодженою із міністерством закордонних справ України. Пропозиції щодо штатної структури та чисельності аташе подаються профільним міністерством або відомством України і затверджуються Кабінетом міністрів України в межах видатків, передбачених Державним бюджетом України на утримання системи органів цього міністерства або відомства України.  
Враховано частково у статті 1 та у статті 8   
    -46- Горбаль В.М.
У кінці статті 27 додати частину у такій редакції: "Торговельно-економічна місія у своїй діяльності керується Положенням про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном, затвердженим Указом Президента України від 30 квітня 1994 року № 200/94, із змінами і доповненнями, в частинах, що не суперечать даному Закону."  
Відхилено    
    -47- Горбаль В.М.
Після тексту статті 27 існуючої редакції додати статтю 28 у такій редакції: "Стаття 28. Основними завданнями торговельно-економічної місії є: захист економічних інтересів України, у тому числі у сфері оподаткування та прав суб'єктів підприємницької діяльності України у державі перебування; сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків України, залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки України і виконанню міжнародних договорів України, укладених з державою перебування; інформування Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України та інших органів виконавчої влади України про цінову, податкову, тприфну політику, яку проводить держава перебування, стосовно товарів, що експортують з України; підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів та послуг, залучення кредитів із державим перебування, виходячи з запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок тощо; абзац шостий таємно." Далі по тексту зробити відповідну зміну нумерації.  
Враховано частково у статті 8   
101. Стаття 28. Засади фінансування дипломатичних представництв України за кордоном      Стаття 30. Засади фінансування дипломатичних представництв України за кордоном  
102. Фінансування діяльності дипломатичного представництва України здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах видатків передбачених на утримання системи Міністерства закордонних справ України.      Фінансування діяльності дипломатичного представництва України здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах видатків передбачених на утримання системи Міністерства закордонних справ України.  
103. Питання забезпечення приміщеннями та вирішення інших питань діяльності регулюються угодою між Україною та державою перебування.      Питання забезпечення приміщеннями та вирішення інших питань діяльності регулюються угодою між Україною та державою перебування.  
104. Стаття 29. Засади фінансування діяльності інших представництв України за кордоном   -48- Горбаль В.М.
У статті 29 існуючої редакції позначення статей 28, 20, 22, 26 та 27 замінити відповідно позначеннями 30, 21, 23, 27 та 28, а позначення частини 6 замінити цифрою "8".  
Відхилено   Стаття 31. Засади фінансування діяльності інших представництв України за кордоном  
105. Представництва України за кордоном крім такого, що передбачено у статті 28 цього Закону, фінансуються як це передбачено статтями 20, 22, 26, а також частиною 6 статті 27 цього Закону.   -49- Шибко В.Я.
Статтю 29 викласти у такій редакції та перетворити її на статтю 30: "Представництва України за кордоном фінансуються згідно положень цього Закону."  
Враховано   Представництва України за кордоном фінансуються згідно положень цього Закону.  
106. Стаття 30. Засади оподаткування дипломатичного представництва України за кордоном Дипломатичне представництво України оподатковується на засадах, як це передбачено статтею 34 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.   -50- Тарасюк Б.І.
Статтю 30 викласти у такій редакції: "Стаття 32. Засади оподаткування глави дипломатичного представництва України за кордоном та членів дипломатичноо персоналу представництва Глава дипломатичного представництва України за кордоном та члени дипломатичного персоналу представництва оподатковуються відповідно до статті 34 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".  
Враховано   Стаття 32. Засади оподаткування глави дипломатичного представництва України за кордоном та членів дипломатичноо персоналу представництва Глава дипломатичного представництва України за кордоном та члени дипломатичного персоналу представництва оподатковуються відповідно до статті 34 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.  
107. Стаття 31. Оподаткування діяльності дипломатичного представництва України в державі перебування      Стаття 33. Оподаткування діяльності дипломатичного представництва України в державі перебування  
108. Питання оподаткування дипломатичного представництва України за кордоном вирішується з державою перебування на засадах взаємності.      Питання оподаткування дипломатичного представництва України за кордоном вирішується з державою перебування на засадах взаємності.  
109. Стаття 32. Звіт дипломатичного представництва України за кордоном Дипломатичне представництво України подає щорічний звіт про розмір сплачених податків у державі перебування за підписом глави дипломатичного представництва міністру закордонних справ України. Звіт дипломатичного представництва підлягає затвердженню Кабінетом міністрів України.   -51- Алексєєв І.В.
Статтю 32 викласти у новій редакції і перетворити її на статтю 6 "Стаття 6. Звіт закордонних дипломатичних установ України Закордонні дипломатичні установи України звітують про свою роботу в порядку, встановленому Міністерством закордонних справ України."  
Відхилено   Стаття 34. Звіт закордонної дипломатичної установи Закордонна дипломатична установа подає щорічний звіт про розмір сплачених податків у державі перебування за підписом глави дипломатичного представництва міністру закордонних справ України. Звіт дипломатичного представництва підлягає затвердженню Кабінетом міністрів України.  
    -52- Горбаль В.М.
Статті 32 і 33 поміняти місцями.  
Враховано    
110. Стаття 33. Оподаткування діяльності представництва України при міжнародній організації Представництво України при міжнародній організації оподатковується як це передбачено статтями 24, 33 Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 14 березня 1975 року.   -53- Тарасюк Б.І.
Статтю 33 викласти у такій редакції: " Стаття 35. Порядок оподаткування приміщення, глави та членів дипломатичного персоналу представництва України при міжнародній організації Приміщення представництва України при міжнародній організації оподатковується відповідно до статті 24 Віденської Конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 14 березня 1975 року. Глава дипломатичного представництва України за кордоном та члени дипломатичного персоналу представництва оподатковуються відповідно до статті 33 Віденської Конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 14 березня 1975 року. "  
Враховано частково   Стаття 35. Порядок оподаткування приміщення, глави та членів дипломатичного персоналу представництва України при міжнародній організації Приміщення представництва України при міжнародній організації звільнюється від всіх державних, районних і муніцмпальних податків, зборів и мит, крім тих податків, зборів і мит, що є платою за конкретні види обслуговування. Звільнення від оподаткування не стосується тих податків, зборів і мита, якими згідно законів акредитуючої держави оподатковуються особи, що укладають контракти з посилаючою державою або з будь-якою особою, що виступає від її імені. Глава постійного представництва та члени дипломатичного персоналу постійного представництва звільнюються від всіх податків, зборів і мита, особистих та майнових, державних, районних, муніципальних за виключенням: -- непрямих податків; -- зборів і податків на приватне нерухоме майно, що знаходиться на території акредитуючої держави, якщо ця особа не володіє ним від імені посилаючої держави; -- різних видів податків на спадщину; -- зборів, що стягуються за конкретні види обслуговування; -- реєстраційних, судових та реєстрових видів мита, іпотечних зборів і гербового збору стосовно нерухомого майна.  
    -54- Шибко В.Я.
Статтю 33 викласти у такій редакції: "Стаття 33. Порядок оподаткування приміщення, глави та членів дипломатичного персоналу представництва України при міжнародній організації Приміщення представництва України при міжнародній організації звільнюється від всіх державних, районних і муніцмпальних податків, зборів и мит, крім тих податків, зборів і мит, що є платою за конкретні види обслуговування. Звільнення від оподаткування не стосується тих податків, зборів і мита, якими згідно законів акредитуючої держави оподатковуються особи, що укладають контракти з посилаючою державою або з будь-якою особою, що виступає від її імені. Глава постійного представництва та члени дипломатичного персоналу постійного представництва звільнюються від всіх податків, зборів і мита, особистих та майнових, державних, районних, муніципальних за виключенням: -- непрямих податків; -- зборів і податків на приватне нерухоме майно, що знаходиться на території акредитуючої держави, якщо ця особа не володіє ним від імені посилаючої держави; -- різних видів податків на спадщину; -- зборів, що стягуються за конкретні види обслуговування; -- реєстраційних, судових та реєстрових видів мита, іпотечних зборів і гербового збору стосовно нерухомого майна."  
Враховано    
111. Стаття 34. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -55- Алексєєв І.В.
Статтю 34 викласти у такій редакції: " Стаття 34. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону України "Про представництво України за кордоном": подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано   Стаття 36. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону України "Про представництво України за кордоном": подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.