Кількість абзаців - 131 Таблиця поправок


Про управління об'єктами державної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про управління об'єктами державної власності      Про управління об'єктами державної власності  
2. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами державної власності.   -1- Катушева З.Г.
Преамбулу проекту закону доповнити словами: "Чинність цього Закону не поширюється на державне майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, порядок управління яким регулюється іншими законодавчими актами України".  
Враховано редакційно в ст. 3  Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами державної власності.  
3. Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності      Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності  
4. Управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з їх використанням і розпорядженням, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.   -2- Гуров В.М.
Внести у законопроект визначення державної холдингової компанії: "Державна холдингова компанія - це акціонерне товариство, що створюється в порядку, передбаченому законодавством про підприємства і господарські товариства, за згодою Кабінету Міністрів України, не менше 51 відсотка статутного фонду якого сплачено контрольними пакетами акцій державних акціонерних товариств, закріплених у державній власності, акціями відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, цілісними майновими комплексами (сукупними валовими активами) державних підприємств, віднесених до об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, або контрольними пакетами акцій інших державних холдингових компаній".  
Відхилено   Управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з їх володінням, користуванням і розпоряджанням, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб. Цей Закон не регулює правовідносини в процесі приватизації  
    -3- Семенюк В.П.
Статтю 1 пропоную доповнити абзацом 2 такого змісту: "Управління державним майном, що використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися з метою отримання стабільних доходів бюджету";  
Враховано по суті   
    -4- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
У статті 1: після слів: "пов'язаних з їх" доповнити словом: "володінням"; слово "використанням" замінити "користуванням".  
Враховано    
    -5- Коновалюк В.І.
частину 2 викласти в такій редакції: "Цей Закон не регулює правовідносини в процесі приватизації." Статтю 1 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Об'єкти державної власності - державні підприємства, що засновані на загальнодержавній власності ( далі - державної власності), та товариства, які мають долю державної власності у статутних фондах: більш як 75 відсотків; 50 відсотків та 1 акція - 75 відсотків; 25 відсотків та 1 акція - 50 відсотків; до 25 відсотків."  
Відхилено    
5. Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності      Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності  
6. Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.   -6- Семенюк В.П.
Коновалюк В.І.
Статтю 2 після слів: "…складається з цього Закону", пропоную доповнити словами: "…інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами," і далі за текстом; У статті 2 вказати конкретно, які інші нормативно-правові акти маються на увазі.  
Враховано 2  Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.  
7. Стаття 3. Об'єкти державної власності      Стаття 3. Об'єкти державної власності  
8. Об'єктами державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:   -7- Семенюк В.П.
1.В статті 3 пункт "Об'єктами державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:" пропоную доповнити підпунктом такого змісту: "державне майно, що передано у користування самоврядним організаціям;"  
Враховано редакційно   Об'єктами державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:  
9. майно державних підприємств, установ та організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;      майно державних підприємств, установ та організацій, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;  
10. акції (паї, частки), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - державні корпоративні права);   -8- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Абзац 3 ст. 3 викласти в такій редакції: "акції (частки, паї), що належать державі в господарських товариствах, крім акцій (часток, паїв), що передані до статутних фондів господарських товариств, зокрема, створених за участю держави, в обмін на корпоративні права таких господарських товариств, якщо інше не було визначено при внесенні їх до статутних фондів таких господарських товариств (далі - державні корпоративні права)".  
Враховано   акції (частки, паї), що належать державі в господарських товариствах, крім акцій (часток, паїв), що передані до статутних фондів господарських товариств, зокрема, створених за участю держави, в обмін на корпоративні права таких господарських товариств, якщо інше не було визначено при внесенні їх до статутних фондів таких господарських товариств (далі - державні корпоративні права).  
    -9- Коновалюк В.І.
У статті 3: в абзаці 3 слова "державні корпоративні права" замінити словами "об'єкти державних корпоративних прав"; абзац 4 в кінці доповнити словами "корпоратизації, оренди".  
Відхилено    
11. майно державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації;      майно державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації;  
12. державне майно, передане у безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям;      державне майно, передане у безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям (далі - самоврядні організації);  
13. державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);      державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
14. інше майно та майнові права, що належать державі.   -10- Коновалюк В.І.
Абзац 7 статті 3 вилучити або здійснити вичерпний перелік, що більш доцільно.  
Відхилено   інше майно та майнові права, що належать державі. Дія цього Закону не поширюється: на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України; на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів, і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з законом. Управління об'єктами державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється з урахуванням вимог законодавства про банкрутство та обмежень щодо об'єктів державної власності, на які не може бути звернено стягнення.  
    -11- Кириченко Л.Ф.
Статтю 3 доповнити абзацом наступного змісту: "Дія цього Закону не поширюється на майно, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст (об'єкти комунальної власності), управління якими здійснюється згідно з іншим Законом".  
Відхилено    
    -12- Семенюк В.П.
Статтю 3 пропоную доповнити пунктами наступного змісту: "2. Дія цього Закону не поширюється: на управління діяльністю приватних, колективних, комунальних підприємств, господарських товариств (крім створених у процесі приватизації та корпоратизації), а також організацій і установ, які фінансуються з місцевих бюджетів; на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України; на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів, і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з законом. 3. Управління об'єктами державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється з урахуванням вимог законодавства про банкрутство та обмежень щодо об'єктів державної власності, на які не може бути звернено стягнення".  
Враховано частково    
15. Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності      Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності  
16. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є:      Суб'єктами управління об'єктами державної власності є:  
17. Кабінет Міністрів України та уповноважені ним центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим (далі - органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності);   -13- Кириченко Л.Ф.
Коновалюк В.І.
Привести у відповідність абзац другий ст. 4, назву статті 5 та назву ст. 6. В абзаці 2 ч.1 статті 4 слова "органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності" замінити словами "органи виконавчої влади" і внести відповідні зміни по всьому тексту законопроекту.  
Враховано редакційно 2  Кабінет Міністрів України; уповноважені Кабінетом Міністрів України центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим (далі - органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності);  
18. Фонд державного майна України;   -14- Франчук І.А.
Абзац 3 статті 4 доповнити словами "та його регіональні представництва, а також Фонд майна Автономної Республіки Крим, в межах повноважень, визначених йому у частки управління державним майном".  
Відхилено   Фонд державного майна України;  
    -15- Коновалюк В.І.
Викласти абзац 3 статті 4 у наступній редакції: "спеціально уповноважений орган по управлінню об'єктами державної власності (далі - спеціально уповноважений орган)" і внести відповідні зміни по всьому тексту законопроекту.  
Відхилено    
19. Національна академія наук України, галузеві академії наук, інші установи та організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування;   -16- Катушева З.Г.
Абз.3 ст. 4 доповнити словами "і його регіональні представництва, а також Фонд майна Автономної Республіки Крим, у межах повноважень, визначених йому в частині управління державним майном".  
Відхилено   самоврядні організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування;  
20. юридичні особи у формі об'єднань державних підприємств та державних холдингових компаній, що створюються за згодою Кабінету Міністрів України і здійснюють функції управління державними підприємствами та державними акціонерними товариствами на умовах господарського розрахунку (далі - господарські структури);   -17- Гуров В.М.
У статті 4 після слів "…державними акціонерними товариствами…"додати "та функції з управління державними корпоративними правами".  
Враховано по суті  юридичні особи у формі об'єднань державних підприємств та державних холдингових компаній, що створюються за рішенням Кабінету Міністрів України і здійснюють функції управління державними підприємствами та державними акціонерними товариствами на умовах господарського розрахунку (далі - господарські структури);  
    -18- Семенюк В.П.
Абзац 5 статті 4 пропоную викласти в такій редакції: "юридичні особи у формі об'єднань державних підприємств та державних (національних) акціонерних та холдингових компаній, що створюються Кабінетом Міністрів України і здійснюють функції управління державними підприємствами та державними акціонерними товариствами на умовах господарського розрахунку (далі - господарські структури).  
Враховано редакційно та у статті 5   
21. юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління державними корпоративними правами (далі - уповноважені особи).   -19- Коновалюк В.І.
У абзаці 6 статті 4 слова "державними корпоративними правами" замінити словами " об'єктами державних корпоративних прав".  
Відхилено   юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління державними корпоративними правами (далі - уповноважені особи).  
    -20- Семенюк В.П.
1.Пропоную викласти статтю 5 такого змісту: "Реалізація функцій управління об'єктами державної власності" 1.Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами права державної власності безпосередньо або шляхом делегування повноважень з управління: об'єктами права державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (крім державних корпоративних прав) або переданими в оренду, майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, - Фонду державного майна України; іншими об'єктами права державної власності - органам виконавчої влади; об'єктами права державної власності, необхідними для виконання функцій, передбачених статутами самоврядних організацій, - цим організаціям. 2.Органи виконавчої влади здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Кабінетом Міністрів України" та положенням про відповідні галузеві міністерства (відомства). 3. Фонд державного майна України здійснює приватизацію об'єктів державної власності визначених відповідно до Закону України "Про приватизацію майна". 4. Самоврядні організації безпосередньо здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про право комунальної власності", а також їх статутами. 5. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління державними корпоративними правами згідно з цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та договором дорученням прийнятими та затвердженими Кабінетом Міністрів України та галузевими міністерствами (відомствами), та рішенням відповідної ради, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Статті 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 даного законопроекту відповідно є статтями 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.  
Відхилено    
22. Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України      Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління об'єктами державної власності  
23. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:      Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України: визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;  
24. установлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;      установлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;  
25. визначає умови створення та діяльності господарських структур;      визначає умови створення та діяльності господарських структур;  
26. дає згоду на створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;      приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;  
27. призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур;   -21- Коновалюк В.І.
У статті 5: абзац 5 на початку доповнити словами "за поданням центральних органів виконавчої влади"; в абзаці 6 слово "закону" замінити словами "чинного законодавства"; статтю доповнити новим абзацом наступного змісту: "вносить пропозиції Верховній Раді України щодо включення (вилучення) до Переліку підприємств, що не підлягають приватизації".  
Відхилено   призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур;  
28. приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної у державну власність;   -22- Матвєєв В.Й.
Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту: "встановлює порядок фінансового планування господарської діяльності державних підприємств і господарських структур та розкриття відомостей про їх фінансово-економічний стан".  
Враховано   приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної у державну власність; встановлює порядок фінансового планування господарської діяльності державних підприємств і господарських структур та розкриття відомостей про їх фінансово-економічний стан;  
29. погоджує умови приватизації державного майна, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;      погоджує умови приватизації державного майна, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;  
30. приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;      приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;  
31. установлює критерії відбору об'єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам;      установлює критерії відбору об'єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам;  
32. визначає порядок управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами;      визначає порядок управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами;  
33. приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління державними корпоративними правами органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, та господарським структурам;   -23- Франчук І.А.
Статтю 5 доповнити абзацом наступного змісту: "приймає рішення по передачі відповідно закону об'єктів державної власності в комунальну власності, або до складу майна, підпорядкованого Автономній Республіці Крим, а також прийняття у державну власність майнових актів, які передаються з комунальної власності, або зі складу майна, підпорядкованого Автономній Республіці Крим".  
Враховано по суті в абз. 7 цієї статті  приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління державними корпоративними правами органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, та господарським структурам;  
34. виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності.   -24- Гуров В.М.
Доповнити статтю 5 абзацом такого змісту: "погоджує кандидатури керівників господарських структур, що призначаються на посади або звільняються з посад вищими органами управління господарських структур".  
Відхилено   виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності.  
    -25- Семенюк В.П.
Статтю 6 "Повноваження Кабінету Міністрів України" пропоную доповнити пунктами такого змісту: визначає органи, галузеві, територіальні, уповноважені управляти об'єктами державної власності, передає до сфери їх управління відповідні об'єкти державної власності; приймає рішення про передачу цілісних майнових комплексів підприємств та часток (акцій, паїв) державного майна, що належить державі у статутних фондах господарських товариств, установ, організацій, їхніх структурних підрозділів у користування самоврядним організаціям; приймає нормативно-правові акти з питань управління об'єктами права державної власності.  
Враховано частково редакційно   
    -26- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Статтю 5 доповнити новим абзацом та викласти в такій редакції: визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності".  
Враховано    
    -27- Катушева З.Г.
Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту: "приймає рішення про передачу згідно з законом об'єктів державної власності в комунальну власність або до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, а також прийняття у державну власність майнових активів, переданих з комунальної власності або складу майна, що належить Автономній Республіці Крим".  
Враховано по суті в абз. 7 цієї статті   
35. Стаття 6. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності   -28- Коновалюк В.І.
У статті 6: назву статті викласти в редакції: "Повноваження органів виконавчої влади"; доцільно розмежувати повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо управління об'єктами державної власності.  
Враховано частково редакційно  Стаття 6. Повноваження органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності  
36. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:      Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, відповідно до покладених на них завдань:  
37. приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій;   -29- Кириченко Л.Ф.
Абзац 2 ст.6 доповнити словами "контрольний пакет акцій яких знаходиться у власності держави".  
Враховано редакційно   приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;  
38. ініціюють створення господарських структур, розробляють проекти їх засновницьких документів;   -30- Кириченко Л.Ф.
В абзаці 3 ст. 6 слово "засновницьких" замінити на "установчих".  
Враховано   ініціюють створення господарських структур, розробляють проекти їх установчих документів;  
39. затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;      затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;  
40. укладають контракти з керівниками підприємств і господарських структур;   -31- Семенюк В.П.
Абзац 5 статті 7 "Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності" після слів "укладають", пропоную доповнити словом "…і розривають" контракти…" і далі за текстом.  
Враховано   укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств і господарських структур;  
    -32- Коновалюк В.І.
У статті 6: абзац 5 викласти в наступній редакції: "укладають контракти з керівниками господарських структур та з керівниками підприємств, які не підпорядковані господарським структурам"; абзаци 7-10 статті 6 викласти в наступній редакції: "забезпечують розроблення та затверджують фінансові плани на середньострокову перспективу (3-5 років) господарських структур і підприємств, що не підпорядковані господарським структурам; затверджують річні фінансові плани господарських структур і підприємств, що не підпорядковані господарським структурам; проводять моніторинг фінансово-господарської діяльності господар-ських структур і підприємств, що не підпорядковані господарським структурам; забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених господарських структур і підприємств, що не підпорядковані господарським структурам".  
Враховано по суті   
41. розробляють стратегію розвитку підприємств і господарських структур;      розробляють стратегію розвитку державних підприємств і господарських структур;  
42. забезпечують розроблення та затверджують фінансові плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) підприємств і господарських структур;      забезпечують розроблення та затверджують фінансові плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур;  
43. затверджують річні фінансові плани підприємств і господарських структур;      затверджують річні фінансові плани державних підприємств і господарських структур;  
44. проводять моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємств і господарських структур;      проводять моніторинг фінансово-господарської діяльності державних підприємств і господарських структур;  
45. забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених підприємств і господарських структур;   -33- Кириченко Л.Ф.
Абзац 10 ст. 6 викласти в такій редакції: "виступають замовниками проведення аудиторських перевірок підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління".  
Відхилено   забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і господарських структур;  
46. визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств (далі - відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності);   -34- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 6 новими абзацами такого змісту: "призначають своїх представників на підприємства, які знаходяться в їх корпоративному управлінні; створюють наглядову раду підприємства у складі уповноваженого представника органу виконавчої влади відповідного рівня, керівника підприємства, представника трудового колективу, представника банку, що обслуговує підприємство та ін.".  
Відхилено   визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств (далі - відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності);  
47. здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;   -35- Кириченко Л.Ф.
Абзац 12 ст. 6 виключити.  
Відхилено   здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;  
48. ведуть облік об'єктів державної власності, здійснюють контроль за їх ефективним використанням та збереженням;      ведуть облік об'єктів державної власності, здійснюють контроль за їх ефективним використанням та збереженням;  
49. здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;      здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;  
50. здійснюють управління державними корпоративними правами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;      здійснюють управління державними корпоративними правами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори доручення і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
51. приймають рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;      приймають рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;  
52. дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави;      дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави;  
53. погоджують передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям, а також передачу об'єктів комунальної власності у державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймають рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям;   -36- Франчук І.А.
В абз.18 ст.6 після слів "у комунальну власність" доповнити словами "або до складу майна Автономної Республіки Крим".  
Відхилено   погоджують передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям, а також передачу об'єктів комунальної власності у державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймають рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям;  
    -37- Катушева З.Г.
В абз. 18 ст. 6 після слів "у комунальну власність" доповнити словами "або до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим".  
Відхилено    
54. беруть участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності України;      беруть участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності України;  
55. виконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.   -38- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Доповнити статтю 6 новим абзацом та викласти його в такій редакції: "передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори доручення і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   виконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.  
56. Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України      Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України  
57. Фонд державного майна України відповідно до законодавства:      Фонд державного майна України відповідно до законодавства:  
58. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;   -39- Коновалюк В.І.
Абзац 2 статті 7 викласти в наступній редакції: "подає Кабінету Міністрів України узгоджені з органами виконавчої влади пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації".  
Враховано по суті  подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;  
59. приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;      приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;  
60. погоджує передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям, а також передачу об'єктів комунальної власності у державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям;   -40- Франчук І.А.
В абз.4 ст.7 після слів "у комунальну власність" доповнити словами "або до складу майна Автономної Республіки Крим".  
Відхилено   погоджує передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям, а також передачу об'єктів комунальної власності у державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям;  
    -41- Катушева З.Г.
В абз. 4 ст. 7 після слів "у комунальну власність" доповнити словами "або до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим"  
Відхилено    
61. здійснює управління державними корпоративними правами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;      здійснює управління державними корпоративними правами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
62. передає функції з управління державними корпоративними правами органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю їх виконання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -42- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
У статті 7: абзац 6 викласти в такій редакції: "передає функції з управління об'єктами державної власності, якщо вони знаходяться в його віданні, органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
Враховано   передає функції з управління об'єктами державної власності, якщо вони знаходяться в його віданні, органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
63. веде реєстр та облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку;   -43- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
в абзаці 7 слова "реєстр та" виключити.  
Враховано   веде облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку;  
64. визначає умови, організовує та проводить конкурси з визначення уповноважених осіб;      визначає умови, організовує та проводить конкурси з визначення уповноважених осіб;  
65. проводить перевірки ефективності управління державними корпоративними правами, яке здійснюється органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, господарськими структурами та уповноваженими особами із залученням у разі потреби до цієї роботи працівників інших державних органів, а також фахівців і експертів на договірних засадах;      проводить перевірки ефективності управління державними корпоративними правами, яке здійснюється органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, господарськими структурами та уповноваженими особами із залученням у разі потреби до цієї роботи працівників інших державних органів, а також фахівців і експертів на договірних засадах;  
66. подає Кабінету Міністрів України за погодженням з відповідним органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарською структурою, пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав, закріплених у державній власності, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників;      подає Кабінету Міністрів України за погодженням з відповідним органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарською структурою, пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав, закріплених у державній власності, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників; змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації; здійснює приватизацію об'єктів державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством про приватизацію; виступає відповідно до законодавства орендодавцем майна, що перебуває у державній власності; бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання; забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами.  
67. виконує інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.   -44- Семенюк В.П.
Статтю 8 "Повноваження Фонду державного майна України" пропоную доповнити пунктами такого змісту: змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації; здійснює приватизацію об'єктів права державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством про приватизацію; спільно з Кабінетом Міністрів України виступає орендодавцем майна, що перебуває у державній власності; затверджує статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за їх дотриманням та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень); спільно з Кабінетом Міністрів України виступає від імені держави засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передаються об'єкти права державної власності; бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання для подання на ратифікацію до Верховної Ради України; забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами.  
Враховано частково редакційно  виконує інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.  
68. Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України та галузевих академій наук      Стаття 8. Повноваження самоврядних організацій  
69. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям у безстрокове безоплатне користування.      Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування.  
70. Національна академія наук України, галузеві академії наук, інші установи та організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені абзацами другим, четвертим - одинадцятим, тринадцятим, п'ятнадцятим, шістнадцятим, вісімнадцятим - двадцятим статті 6 цього Закону.      Самоврядні організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені абзацами другим, четвертим - десятим, тринадцятим, сімнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцять першим статті 6 цього Закону, за винятком повноважень щодо господарських структур.  
71. Стаття 9. Господарські структури      Стаття 9. Повноваження господарських структур  
72. Господарські структури:      Господарські структури:  
73. укладають контракти з керівниками державних підприємств та державних акціонерних товариств;      укладають контракти з керівниками державних підприємств та державних акціонерних товариств;  
74. розробляють річні фінансові плани та плани на 3 - 5 років і подають на затвердження органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю;      розробляють річні фінансові плани та плани на 3 - 5 років і подають на затвердження органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю;  
75. забезпечують розроблення та затверджують річні фінансові плани державних підприємств і державних акціонерних товариств;      забезпечують розроблення та затверджують річні фінансові плани державних підприємств і державних акціонерних товариств;  
76. проводять аналіз і щорічні аудиторські перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подають отримані результати органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю.   -45- Кириченко Л.Ф.
В абзаці 5 ст. 9 після слів "аналіз і" добавити "обов'язкові".  
Враховано   проводять аналіз і обов'язкові щорічні аудиторські перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подають отримані результати органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю. Державні корпоративні права, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності.  
    -46- Гуров В.М.
Доповнити статтю 9 абзацом такого змісту після речення: "господарські структури: "виконують щодо об'єктів державної власності функції, передбачені абзацами другим - одинадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим, шістнадцятим, сімнадцятим статті 6 цього Закону".  
Відхилено    
    -47- Семенюк В.П.
Статтю 9 пропоную доповнити двома абзацами такого змісту: Державні корпоративні права передані господарським структурам без дозволу Кабінету Міністрів України не можуть бути відчужені з державної власності. Стосовно них не можуть вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження засобів виробництва, які є державною власністю здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково редакційно   
    -48- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Статтю 9 доповнити новою частиною та викласти її в такій редакції: "Державні корпоративні права, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності".  
Враховано    
77. Стаття 10. Уповноважені особи      Стаття 10. Уповноважені особи  
78. Уповноважені особи виконують функції з управління державними корпоративними правами відповідно до договору доручення, який укладається Фондом державного майна України з уповноваженою особою.   -49- Кириченко Л.Ф.
В статті 10 ввести визначення терміну "уповноважені особи".  
Враховано у статті 4  Уповноважені особи виконують функції з управління державними корпоративними правами відповідно до договору доручення, який укладається органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, або Фондом державного майна України з уповноваженою особою. Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені державні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.  
    -50- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Уповноважені особи виконують функції з управління державними корпоративними правами відповідно до договору доручення, який укладається органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, або Фондом державного майна України з уповноваженою особою. Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені державні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення. Уповноважені особи визначаються, як правило, на конкурсних засадах. Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, а також юридичні і фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку). Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
79. Уповноважені особи визначаються на конкурсних засадах.      Уповноважені особи визначаються, як правило, на конкурсних засадах.  
80. Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, а також юридичні та фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління державними корпоративними правами.   -51- Кириченко Л.Ф.
Абзац 3 ст. 10 виключити.  
Відхилено   Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, а також юридичні і фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління державними корпоративними правами.  
81. Рішення про проведення конкурсу приймає Фонд державного майна України з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.       
82. Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку). Переважне право при визначенні переможця конкурсу має претендент, якому вже належить частка у статутному фонді товариства.   -52- Кириченко Л.Ф.
Абзац 5 ст. 10 доповнити словами: "заснованого на загальнодержавній власності".  
Відхилено   Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку).  
83. Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверджується Кабінетом Міністрів України.      Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверджується Кабінетом Міністрів України.  
84. Завдання та умови управління державними корпоративними правами уповноваженим особам затверджує Фонд державного майна України.   -53- Гавриш С.Б.
Після ч. 6 ст. 10 додати ч. 7 такого змісту: "Інформація про конкурс публікується не пізніше ніж за місяць до його початку. Результати конкурсу оприлюднюються у встановленому законодавством порядку".  
Відхилено    
    -54- Семенюк В.П.
Статтю 11 "Уповноважені особи" пропоную доповнити пунктом такого змісту: "Уповноважені особи погоджують з галузевим міністерством, відомством, органом місцевого самоврядування позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів щодо створення інших господарських товариств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором дорученням з даного питання Кабінетом Міністрів України або галузевим міністерством, відомством або органом місцевого самоврядування."  
Відхилено    
85. Стаття 11. Управління акціями державних акціонерних товариств      Стаття 11. Управління акціями державних акціонерних товариств  
86. Державне акціонерне товариство - це відкрите акціонерне товариство, не менш як 75 відсотків акцій якого належить державі. Засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.   -55- Зубанов В.О.
Ч. 1 ст. 11 після слів "75 відсотків акцій якого" доповнити словами "прямо або косвенно".  
Відхилено   Державне акціонерне товариство - це відкрите акціонерне товариство, що створюється в порядку, передбаченому законодавством про підприємства і господарські товариства, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі. Засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності. До статутного фонду державного акціонерного товариства зі сторони держави можуть вноситися майно, пакети акцій та інші корпоративні права. Пакети акцій, що належали державі в статутних фондах господарських товариств, та передані до статутного фонду державної акціонерної компанії належать їй на праві колективної власності. Розпорядження корпоративними права та іншим майном, що передано до статутного фонду державного акціонерного товариства, здійснюється цим товариством відповідно до його установчих документів і діючого законодавства України.  
    -56- Коновалюк В.І.
У статті 11: перше речення частини 1 викласти в редакції: "Державне акціонерне товариство - це відкрите акціонерне товариство, не менш як 50 відсотків та одна акція якого належить державі."; визначити термін - державна холдінгова компанія.  
Відхилено    
    -57- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
У статті 11: частину 1 викласти в такій редакції: "Державне акціонерне товариство - це відкрите акціонерне товариство, що створюється в порядку, передбаченому законодавством про підприємства і господарські товариства, не менше 75 % якого належать державі. Засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності. До статутного фонду державного акціонерного товариства зі сторони держави можуть вноситися майно, пакети акцій та інші корпоративні права. Пакети акцій, що належали державі в статутних фондах господарських товариств, та передані до статутного фонду державної акціонерної компанії належать їй на праві колективної власності. Розпорядження корпоративними права та іншим майном, що передано до статутного фонду державного акціонерного товариства, здійснюється цим товариством відповідно до його установчих документів і діючого законодавства України.";  
Враховано    
87. Державне акціонерне товариство створюється шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані шляхом заснування державного акціонерного товариства, а також придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників.   -58- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Частину 2 викласти в такій редакції: "Державне акціонерне товариство також може створюватися як таке шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані шляхом заснування державного акціонерного товариства. При внесені акцій (часток, паїв) до статутних фондів державних акціонерних товариств можуть встановлюватися додаткові обмеження щодо розпорядження зазначеними акціями (частками, паями).";  
Враховано   Державне акціонерне товариство також може створюватися як таке шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані шляхом заснування державного акціонерного товариства. При внесені акцій (часток, паїв) до статутних фондів державних акціонерних товариств можуть встановлюватися додаткові обмеження щодо розпорядження зазначеними акціями (частками, паями).  
88. Державні акціонерні товариства можуть бути дочірніми підприємствами виключно державної холдингової компанії.   -59- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
частину 3 виключити.  
Враховано    
89. У разі проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства в державній власності повинен залишатися пакет акцій (часток) такого державного акціонерного товариства у розмірі не менш як 75 відсотків акцій товариства.   -60- Коновалюк В.І.
Частину 4 статті 11 викласти в редакції: "У разі проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства в державній власності повинен залишатися пакет акцій (часток) такого державного акціонерного товариства у розмірі не менш як 50 відсотків та одна акція товариства".  
Відхилено   У разі проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства в державній власності повинен залишатися пакет акцій (часток) такого державного акціонерного товариства у розмірі не менш як 75 відсотків акцій товариства.  
90. Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Фонд державного майна України або інший визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.   -61- Гуров В.М.
Частину 5 ст. 11 доповнити словами "або господарська структура".  
Враховано   Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Фонд державного майна України, визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності або господарська структура.  
91. Акції державних акціонерних товариств:   -62- Кириченко Л.Ф.
В частині 6 ст. 11 після слів "Акції державних акціонерних товариств" доповнити "що належать державі".  
Враховано   Акції державних акціонерних товариств, що належать державі:  
    -63- Коновалюк В.І.
Частину 6 статті 11 вилучити, оскільки запропонована норма законопроекту обмежує засоби залучення недержавних інвестицій.  
Відхилено    
92. не передаються в управління уповноваженим особам, у майні яких частка державної власності становить менш як 75 відсотків;   -64- Гавриш С.Б.
Другий абзац частини 6 статті 11 виключити.  
Відхилено   не передаються в управління уповноваженим особам, у майні яких частка державної власності становить менш як 75 відсотків;  
93. не можуть бути відчужені з державної власності;   -65- Гуров В.М.
Абзац 3 частини 6 статті 11 доповнити реченням (крім випадків передачі до статутних фондів державних холдингових компаній та продажу інвестору в порядку передбаченому цією статтею); на них не може бути звернено стягнення (крім випадків, коли такі акції придбані недержавним інвестором)".  
Відхилено   не можуть бути відчужені з державної власності;  
94. на них не може бути звернено стягнення;   -66- Коновалюк В.І.
Частину 7 статті 11 вилучити, оскільки запропонована норма законопроекту обмежує засоби залучення недержавних інвестицій.  
Відхилено   на них не може бути звернено стягнення;  
95. стосовно них не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, до скасування заборони на їх приватизацію.      стосовно них не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, до скасування заборони на їх приватизацію.  
96. Залучення недержавних інвестицій для технічного переоснащення та відновлення виробництва, поліпшення фінансово-економічного становища державних акціонерних товариств, створених шляхом корпоратизації, здійснюється виключно шляхом додаткового випуску акцій на розмір інвестицій.      Залучення недержавних інвестицій для технічного переоснащення та відновлення виробництва, поліпшення фінансово-економічного становища державних акціонерних товариств, створених шляхом корпоратизації, здійснюється виключно шляхом додаткового випуску акцій на розмір інвестицій.  
97. У разі збільшення статутного фонду державного акціонерного товариства Фонд державного майна України забезпечує придбання акцій такого товариства пропорційно державній частці з урахуванням вимог засновницьких документів.   -67- Кириченко Л.Ф.
В частині 8 ст.11 слово "засновницьких" замінити на "установчих".  
Враховано   У разі збільшення статутного фонду державного акціонерного товариства Фонд державного майна України забезпечує придбання акцій такого товариства пропорційно державній частці з урахуванням вимог установчих документів.  
    -68- Коновалюк В.І.
Частину 9 статті 11 вилучити - вона не узгоджується з чинним законодавством.  
Відхилено    
98. Право на придбання додатково випущених акцій належить інвестору, на розмір інвестицій якого проводиться додаткова емісія акцій.   -69- Гавриш С.Б.
В абзаці 13 після слів "додатково випущених акцій " додати слова "крім частки акцій, придбаних згідно з попереднім абзацом".  
Враховано   Право на придбання додатково випущених акцій, крім частки акцій, придбаних згідно з частиною десятою цієї статті, належить інвестору, на розмір інвестицій якого проводиться додаткова емісія акцій.  
    -70- Зубанов В.О.
Ч. 9 ст. 11 викласти в такій редакції: "Право на придбання додатково випущених акцій належить інвестору, який заплатить найбільшу ціну за пакет цих акцій у процесі проведення відкритих торгів (тендерів) у порядку, що визначається Фондом державного майна України".  
Відхилено    
    -71- Кириченко Л.Ф.
В частині 9 ст. 11: перед словом "право" добавити "переважне";  
Відхилено    
    -72- Кириченко Л.Ф.
внести доповнення, відповідно до якого орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності здійснює частковий викуп акцій з метою збереження пропорцій частки держави у статутному фонді товариства.  
Враховано по суті в ч. 10   
99. У разі залучення двох і більше інвесторів відбір інвестиційних пропозицій здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та засновником державного акціонерного товариства з проведенням відкритих торгів (тендерів) у порядку, що визначається Фондом державного майна України.   -73- Коновалюк В.І.
Частину 10 статті 11 вилучити - вона не узгоджується з чинним законодавством.  
Відхилено   У разі залучення двох і більше інвесторів відбір інвестиційних пропозицій здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та засновником державного акціонерного товариства з проведенням відкритих торгів (тендерів) у порядку, що визначається Фондом державного майна України.  
100. У разі коли державі належать усі акції державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Фонд державного майна України або інший визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.   -74- Гуров В.М.
Частину 11 ст. 11 викласти в такій редакції: "У разі коли державі належать усі акції державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Фонд державного майна України або інший визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності, або господарська структура. Розпорядження майном, яке було передане державою для формування статутного фонду державного акціонерного товариства, провадиться у порядку, встановленому законом".  
Враховано частково   У разі коли державі належать 100 відсотків акцій державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Фонд державного майна України, визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності або господарська структура.  
101. Розпорядження майном, яке було передане державою для формування статутного фонду державного акціонерного товариства, провадиться у порядку, встановленому Фондом державного майна України відповідно до законодавства.   -75- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Частину 12 ст. 11 виключити.  
Враховано    
102. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -76- Коновалюк В.І.
Частину 13 статті 11 вилучити - вона не узгоджується з чинним законодавством.  
Відхилено   Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
103. Стаття 12. Обмеження щодо розпорядження державними корпоративними правами      Стаття 12. Обмеження щодо розпорядження державними корпоративними правами  
104. Державні корпоративні права не можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній відповідно до цього Закону.      Державні корпоративні права не можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній відповідно до цього Закону.  
105. Державні корпоративні права, передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені з державної власності уповноваженою особою, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження з державної власності цих корпоративних прав.      Державні корпоративні права, передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені з державної власності уповноваженою особою, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження з державної власності цих корпоративних прав.  
106. Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності      Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності  
107. Вартість об'єктів державної власності визначається Фондом державного майна України відповідно до законодавства.      Вартість об'єктів державної власності визначається Фондом державного майна України відповідно до законодавства.  
108. Стаття 14. Винагорода керівникам державних підприємств      Стаття 14. Винагорода керівникам державних підприємств  
109. За рішенням органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, керівникам державних підприємств може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності цих підприємств за рахунок їх чистого прибутку. Порядок надання, умови та конкретні розміри винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України.   -77- Коновалюк В.І.
Статтю 14 в кінці доповнити словами "і є складовою частиною трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства".  
Враховано   За рішенням органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, керівникам державних підприємств може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності цих підприємств за рахунок їх чистого прибутку. Порядок надання, умови та конкретні розміри винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України і є складовою частиною трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства.  
110. Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління державними корпоративними правами      Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління державними корпоративними правами  
111. У разі виконання завдань з управління державними корпоративними правами уповноваженій особі може виплачуватися винагорода за рахунок дивідендів (доходу), нарахованих на державні корпоративні права. Порядок надання, умови та конкретний розмір винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України.   -78- Коновалюк В.І.
Статтю 15 викласти в редакції: "У разі виконання завдань з управління державними корпоратив-ними правами органи, уповноважені управляти державними корпоратив-ними правами, отримують 30 відсотків від суми дивідендів, нарахованої на державний пакет акцій".  
Відхилено   У разі виконання завдань з управління державними корпоративними правами уповноваженій особі може виплачуватися винагорода за рахунок дивідендів (доходу), нарахованих на державні корпоративні права. Порядок надання, умови та конкретний розмір винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України.  
112. Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна   -79- Семенюк В.П.
Статтю 17 "Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна" пропоную доповнити абзацом 1 та 2 такого змісту: "Контроль за виконанням функцій управління об'єктами державної власності здійснює Кабінет Міністрів України, уповноважений орган та орган місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України в окремому розділі програми діяльності Кабінету Міністрів України визначає заходи щодо використання державного майна, яке передано в управління органів виконавчої влади, та заходи щодо забезпечення ефективної роботи державних підприємств, у тому числі таких, що фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів, а у звіті про виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в окремому розділі надає показники фінансово-господарської діяльності підпорядкованих йому суб'єктів господарювання. Абзаци 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідно вважати абзацами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11.  
Враховано частково   Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна  
113. Відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності:      Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна здійснюють Кабінет Міністрів України, органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності.  
114. здійснює контроль за складанням цими підприємствами фінансових планів та затверджує їх в установленому порядку;      Відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності: здійснює контроль за складанням державними підприємствами фінансових планів та затверджує їх в установленому порядку;  
115. бере участь в укладенні контрактів з керівниками підприємств, за діяльність яких він несе відповідальність, та контролює виконання їх умов;      бере участь в укладенні контрактів з керівниками підприємств, за діяльність яких він несе відповідальність, та контролює виконання їх умов;  
116. повідомляє керівника відповідного органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, про результати виконання керівниками підприємств умов контрактів та надає пропозиції щодо їх розірвання у разі невиконання цих умов.      повідомляє керівника відповідного органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, про результати виконання керівниками підприємств умов контрактів та надає пропозиції щодо їх розірвання у разі невиконання цих умов.  
117. Невиконання відповідальним представником органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, зазначених функцій є підставою для звільнення його з посади, яку він обіймає.      Невиконання відповідальним представником органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, зазначених функцій є підставою для звільнення його з посади, яку він обіймає.  
118. Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами здійснює Фонд державного майна України.   -80- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
У статті 16: частину 3 викласти в такій редакції: "Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами здійснює Кабінет Міністрів України."; частину 4 викласти в такій редакції: "Органи, уповноважені передавати функції з управління, згідно цього Закону, об'єкти державної власності, проводять аналіз ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами перевіряють виконання умов договорів доручення на управління та готують пропозиції щодо вдосконалення управління."  
Враховано   Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами здійснює Кабінет Міністрів України.  
119. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, господарські структури та уповноважені особи, які виконують функції з управління державними корпоративними правами, подають Фонду державного майна України в порядку та в терміни, визначені Фондом, звіти про виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами.      Органи, уповноважені згідно цього Закону передавати функції з управління об'єктами державної власності, проводять аналіз ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами перевіряють виконання умов договорів доручення на управління та готують пропозиції щодо вдосконалення управління.  
120. Фонд державного майна України проводить аналіз ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами, перевіряє виконання умов договорів доручення на управління та готує пропозиції щодо вдосконалення управління.      Фонд державного майна України проводить аналіз ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами, перевіряє виконання умов договорів доручення на управління та готує пропозиції щодо вдосконалення управління.  
121. Суб'єкти управління, визначені цим Законом, в обов'язковому порядку надають за результатами звітного року Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України зведену інформацію щодо планових показників фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств до 1 вересня року, що передує планованому, та щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним.      Суб'єкти управління, визначені цим Законом, в обов'язковому порядку надають за результатами звітного року Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України зведену інформацію щодо планових показників фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств до 1 вересня року, що передує планованому, та щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним.  
122. Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності      Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності  
123. За невиконання законодавства з питань управління об'єктами державної власності до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність згідно із законодавством.      За невиконання законодавства з питань управління об'єктами державної власності до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність згідно із законодавством.  
124. Стаття 18. Прикінцеві положення   -81- Гуров В.М.
Статтю 18 доповнити переліком нормативних актів, які втрачають чинність.  
Відхилено   Стаття 18. Прикінцеві положення  
125. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -82- Франчук І.А.
Прикінцеві положення доповнити наступними словами: "дія цього Закону не поширюється на державне майно, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, порядок управління якого регулюється іншими законодавчими актами України".  
Враховано редакційно у ст. 3  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
126. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:   -83- Семенюк В.П.
Частину другу статті 19 "Прикінцеві положення" пропоную доповнити таким абзацом: "державне майно, передане Державному управлінню справами, яке безпосередньо не стосується забезпечення діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України, передати в управління іншим суб"єктам управління. "  
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
127. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;   -84- Семенюк В.П.
та частиною 4 такого змісту: "Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом".  
Враховано   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
128. привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом;      привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом;  
129. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.  
130. 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -85- Полякова Л.Є.
Царьов О.А.
Статтю 18 доповнити новим пунктом та викласти його в такій редакції:: "Договори доручення на управління державними корпоративними правами, укладені до набрання чинності цим Законом, і є чинними до моменту закінчення строку їх дії відповідно до умов зазначених договорів."  
Враховано   3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом. 5. Договори доручення на управління державними корпоративними правами, укладені до набрання чинності цим Законом, є чинними до моменту закінчення строку їх дії відповідно до умов зазначених договорів.