Кількість абзаців - 139 Таблиця поправок


Про оцінку земель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .      Проект  
1. .      Закон України  
2. .      Про оцінку земель  
3. .   -1- Юхновський О.І.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції "Цей Закон встановлює правові та організаційні основи діяльності в сфері оцінки земель і спрямований на регулювання процесу оцінки та відносин , які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими органами по управлінню земельними ресурсами, юридичними особами і громадянами з державою прав власності та права користування землею, управління землекористуванням і інформаційного забезпечення оподаткування та ринку землі ."  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин з питань оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель.  
4. .   -2- Юхновський О.І.
Розділ І доповнити статтями в такій редакції: Стаття Основні терміни та їх визначення. Оцінка земель - процес оцінювання земель за критеріями та показниками в залежності від мети оцінювання. Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природнокліматичних умовах. Економічна оцінка земель - це порівняльна оцінка економічної ефективності та продуктивності використання земель. Нормативна грошова оцінка - капіталізований рентний доход із земельної ділянки, що визначений по встановлених і затверджених нормативах без врахування попиту і пропозиції на ринку. Експертна грошова оцінка - визначена експертом оцінна вартість земельної ділянки на основі ринкових методів. Оцінна вартість - вірогідна ціна, за яку земельна ділянка може бути продана на ринку на дату оцінки. Ціна - сума грошей, за якою пропонується або фактично здійснюється перехід прав на об'єкт оцінки від продавця до покупця. Дата оцінки - дата, яка вказана в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту, земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що розміщені за населеними пунктами на яку проведена оцінка, а при проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки - дата, на яку складено висновок експерта про її оцінну вартість. Вартість - суспільно визнаний еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у грошовій формі. Під час оцінки визначається певний вид вартості об'єкта оцінки як ймовірна сума грошей, яка може бути отримана за об'єкт оцінки (за яку може бути здійснений обмін об'єкта оцінки) на дату оцінки. Земельні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної ділянки унаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також унаслідок іншої господарської діяльності або проведення робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо). Диференціальний рентний доход - доход, який можна очікувати на земельних ділянках під сільськогосподарськими угіддями різної якості та місцеположення. Чистий операційний доход - очікувана різниця між доходом від орендних платежів, рівень яких визначається ринком, та щорічними затратами на утримання та експлуатацію земельної ділянки. Функціональне використання земельної ділянки - це використання, що відповідає класифікації земельних угідь та забудованих земель згідно обліку кількості земель при веденні державного земельного кадастру.  
Враховано   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні терміни та їх визначення У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: бонітування ґрунтів - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах; економічна оцінка земель - оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі; нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами; експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують процес збору та аналізу даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту; ціна земельної ділянки - фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або подібну земельну ділянку від продавця до покупця; дата оцінки земельної ділянки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки - дата, вказана в технічній документації; вартість земельної ділянки - еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець; земельні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо); рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки; чистий операційний дохід - різниця між прогнозованою сумою надходжень від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу; валовий дохід - сукупні грошові надходження, які очікуються від реалізації прав на земельну ділянку; земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами; капіталізація - визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання; непрофесійна оцінка земель - оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються цим Законом; метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід; оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки. Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель Правове регулювання оцінки земель здійснюється у відповідності із Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.  
    -3- Борзих О.І.
1.Законопроект доповнити статтею визначення та терміни в такій редакції : Терміни привести у відповідність до Національних стандартів оцінки нерухомого майна, які сформульовані відповідно до Міжнародних стандартів: Експертна грошова оцінка - процес визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують процес збору і аналізу даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту та висновків. Ціна - фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або подібну земельну ділянку від продавця до покупця. Дата оцінки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її вартість. З нормативної грошової оцінки земель - це дата, що вказана в технічній документації. Вартість - еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у найбільшій сумі грошей, яку може отримати продавець та може погодитися сплатити покупець на дату оцінки. Земельні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної ділянки унаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також унаслідок господарської діяльності або проведення робіт (зміна рельєфу, поліпшення грунтів тощо). Рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати з землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. Чистий операційний дохід - різниця між прогнозованою сумою надходжень від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу. Валовий дохід - сукупні грошові надходження, які очікуються від реалізації прав на земельну ділянку.  
Враховано    
    -4- Юхновський О.І.
Стаття Правове регулювання оцінки земель Правове регулювання оцінки земель здійснюється у відповідності із Конституцією України, Земельним кодексом України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, що будуть прийняті у відповідності з ними.  
Враховано    
5.      Стаття 3. Об'єкти оцінки земель  
6.   -5- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 3, абзац 2. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано    
7.   -6- Юхновський О.І.
Частину 2 статті 1 пропонуємо викласти окремою статтею в такій редакції: Стаття Об'єкти оцінки земель Об'єктами оцінки земель є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, землеволодінь і землекористувань або окремі земельні ділянки та земельні частки (паї), а також права на них.  
Враховано частково   Об'єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України. Стаття 4. Принципи проведення оцінки земель Оцінка земель проводиться на основі принципів: законності, додержання законів України, інших нормативно-правових актів у сфері оцінки земель; єдності методологічного та інформаційного простору в сфері оцінки земель; безперервності процесу оцінки земель; доступності використання даних з оцінки земель; рівності перед законом суб'єктів земельно-оціночної діяльності.  
    -7- Борзих О.І.
Частину 2 статті 1 пропонуємо викласти окремою статтею в такій редакції: Стаття Об'єкти оцінки земель Території оціночних районів та зон, землеволодінь і землекористувань або окремі земельні ділянки та земельні частки (паї), а також права на них.  
Враховано    
    -8- Юхновський О.І.
Розділ І доповнити статтею в такій редакції: Стаття Принципи оцінки земель Оцінка земель здійснюється на основі принципів: законності, додержання норм та положень законодавства в сфері оцінки; єдності методологічного та інформаційного простору в галузі оцінки; безперервності процесу оцінки; доступності використання даних з оцінки земель; рівності суб'єктів земельно-оціночної діяльності.  
Враховано    
    -9- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 2. Зняти дужки. Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано    
8.   -10- Юхновський О.І.
Статтю 2 пропонуємо викласти окремим розділом в такій редакції: "Розділ ІІ Види оцінки земель та їх правовий статус Стаття Види оцінки земель В залежності від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на види і різновидності. Оцінка земель поділяється на два види: а) кадастрова оцінка земель і земельних ділянок; б) експертна грошова оцінка земельних ділянок Кадастрова оцінка земель в залежності від використання включає різновидності: а) бонітування ґрунтів; б) економічна оцінка земель; в) нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Експертна грошова оцінка земельних ділянок в залежності від призначення передбачає визначення різних видів вартості земельних ділянок: а) ринкової вартості; б) інвестиційної вартості; в) заставної вартості ; г) балансової вартості; ґ) інших видів вартості. Стаття Кадастрова оцінка земель Кадастрова оцінка земель є складовою частиною державного земельного кадастру і базується на визначенні величини різних показників цінності землі: її біокліматичний потенціал, бонітет ґрунту, урожайність, загальна продуктивність сільськогосподарських угідь, співвідношення продуктивності і затрат, величини земельної ренти тощо. Вибір бази кадастрової оцінки визначається метою оцінки та цільовим призначенням (господарським або функціональним використанням) земель, що оцінюються. Стаття Статус бонітування ґрунтів Бонітування ґрунтів приводиться з метою визначення відносної величини сукупного впливу клімату, ознак і властивостей сільськогосподарських культур з даним ґрунтовим покривом, яка вимірюється в балах бонітету (в діапазоні від 0 до 100). Дані бонітування ґрунтів враховуються при економічній оцінці земель, визначенні екологічної придатності земель для вирощування сільськогосподарських культур, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом, відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам."  
Враховано частково   Стаття 5. Види оцінки земель  
    -11- Ширко Ю.В.
Статтю 2 "Види оцінки земель" виключити, оскільки вона дублює статтю 201 Земельного кодексу України.  
Відхилено    
9.      Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види: бонітування ґрунтів;  
10.      економічна оцінка земель;  
11.      грошова оцінка земельних ділянок. Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.  
12.   -12- Юхновський О.І.
Пункт 2 статті 2 викласти окремою статтею в такій редакції: Стаття Економічна оцінка земель Економічна оцінка земель проводиться з метою визначення кадастрової еквівалентної цінності землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві. Інтегральними показниками економічної оцінки земель є: продуктивність земель, яка характеризується валовою продукцією з одиниці площі і ефективністю використання земель, яка характеризується рівнем затрат на виробництво; доходність з одиниці площі. Дані з економічної оцінки земель враховуються при проведенні нормативної грошовій оцінці земель, аналізі ефективності використання земель в порівнянні з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель для вирощування сільськогосподарських культур.  
Враховано   Дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур.  
    -13- Борзих О.І.
3 Пункт 2 статті 2 викласти окремою статтею в такій редакції: Стаття Економічна оцінка земель Економічна оцінка земель проводиться з метою визначення кадастрової еквівалентної цінності землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві. Інтегральними показниками економічної оцінки земель є: продуктивність земель, яка характеризується валовою продукцією з одиниці площі і ефективністю використання земель, яка характеризується рівнем затрат на виробництво; доходність з одиниці площі. Дані з економічної оцінки земель враховуються при проведенні нормативної грошовій оцінці земель, аналізі ефективності використання земель в порівнянні з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення (ця вставка обов'язкова, бо інакше термін розповсюджується і на землі населених пунктів, а там після 1995 року її НЕ проводять і вона економічно не доцільна) для вирощування сільськогосподарських культур.  
Враховано    
    -14- Козаченко О.О.
В пункті 2 статті 3 вилучити слово "земель".  
Відхилено    
13.      Грошова оцінка земельних ділянок залежно від її призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.  
14.   -15- Юхновський О.І.
Абзац 1 пункту 3 статті 2 викласти окремою статтею в такій редакції: Стаття Нормативна грошова оцінка земельних ділянок Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться з метою визначення розрахункового рентного доходу з одиниці площі як величини земельної ренти, яка включає на землях сільськогосподарського призначення диференціальний і абсолютний рентні доходи, а на земля несільськогосподарського призначення диференціальний рентний або капіталізований дохід. Дані нормативної грошової оцінки земельних ділянок є обов'язковими для визначення розміру земельного податку, орендної плати за землю, земельної частки (паю) в спільній власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.  
Враховано редакційно   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру: земельного податку; державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом; орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності; втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.  
15.   -16- Юхновський О.І.
Абзац 2 пункту 3 статті 2 викласти окремою статтею в такій редакції Стаття Експертна грошова оцінка земельних ділянок Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться з метою визначення ринкової вартості (ймовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості на дату оцінки. Дані експертної грошової оцінки ринкової вартості земельних ділянок використовуються при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Ринкова вартість (вірогідна ціна) земельних ділянок в основному базується на попиті і пропозиції в умовах відкритого ринку. Вибір бази ринкової вартості визначається метою оцінки та цільовим призначенням (функціональним використанням) земельної ділянки, що оцінюється.  
Враховано частково   Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки. Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.  
16.   -17- Юхновський О.І.
Статтю 3. Пропонуємо викласти в наступній редакції: Стаття. Суб'єкти оцінки земель Суб'єктами оцінки земель є державні органи влади і органи місцевого самоврядування, юридичні особи і громадяни, які є суб'єктами земельних відносин.  
Враховано частково   Стаття 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель  
    -18- Козаченко О.О.
Стаття 3. назву та зміст викласти у такій редакції: Стаття 3. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель та земельних ділянок. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у складі яких працюють оцінювачі земель та земельних ділянок; Суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства або ліцензій на виконання землеоціночних робіт. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт, підлягають державній реєстрації, яка проводиться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Наявність ліцензії у суб'єктів оціночної діяльності необхідна при здійсненні оцінки земель та земельних ділянок права державної, комунальної власності та права приватної власності у разі відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.  
Враховано редакційно    
17.   -19- Беспалий Б.Я.
Стаття 3 . Перенумерувати частини.  
Відхилено   Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:  
18.   -20- Беспалий Б.Я.
Стаття 3, частина 1, пункт 1. Вилучити слова "спеціально уповноважені".  
Враховано   органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;  
19.   -21- Беспалий Б.Я.
Стаття 3, частина 1, пункти 3,4. Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;  
20.      фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;  
21.      юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які в установленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.  
22.   -22- Юхновський О.І.
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Оцінювачами земельних ділянок можуть бути: а) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за напрямом з оцінки земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". б) юридичні особи, що здійснюють земельнооціночну діяльність, а саме науково-дослідні і проектно-вишукувальні організації із землеустрою, земельно-кадастрові підприємства, інші юридичні особи, які отримали в установленому порядку ліцензії на виконання робіт з оцінки земель у відповідності із діючим законодавством України. 2. Виконання земельно-оціночних робіт на загальнодержавному і регіональному рівні здійснюється державними науково-дослідними і проектно-вишукувальними організаціями та центрами державного земельного кадастру. Виконання робіт на місцевому рівні здійснюється державними і комунальними науково-дослідними, проектно-вишукувальними та земельно-кадастровими організаціями. Виконання земельно-оціночних робіт окремих земельних ділянок здійснюється державними, комунальними і приватними організаціями та приватними фізичними особами."  
Враховано частково   Стаття 7. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробники технічної документації з оцінки земель  
    -23- Козаченко О.О.
Стаття 4. Назву статті викласти в редакції "Оцінювачі"  
Враховано редакційно    
23.   -24- Козаченко О.О.
У пункті 1 після слова "оцінювачами" вилучити слова "земельних ділянок".  
Відхилено   Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з оцінки земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність". Оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини , якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку. Розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок  
    -25- Борзих О.І.
У пункті 1 статті 4 після слова "оцінювачами" вилучити слова "земельних ділянок" та вилучити з тексту цієї статті "та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". В частинах другій та третій вилучити слова "та Фондом державного майна України",  
Враховано частково    
24.   -26- Борзих О.І.
Після статті 3 доповнити текст новою статтею наступного змісту: Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою з питань оціночної діяльності земель, до якої входять представники спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та саморегулівних організацій оцінювачів. На Наглядову раду покладається контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів. Положення про Наглядову раду з питань оцінки земель затверджує Кабінет Міністрів України. Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит отримують кваліфікаційне свідоцтво. Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та формується з числа його представників, представників інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки земель, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки земель, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Екзаменаційною комісією за письмовим поданням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна; рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем; наявність у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини; з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею ... (про неприпустимість виконання) . цього Закону. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії. Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр оцінювачів земель, які отримали кваліфікаційне свідоцтво. Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів земель, які отримали кваліфікаційне свідоцтво встановлює Кабінет Міністрів України.  
Враховано   Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок проводиться навчальними закладами, які уклали угоду про співробітництво з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, до якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. На Наглядову раду покладається контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Положення про Наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок затверджує Кабінет Міністрів України. Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит, отримують кваліфікаційне свідоцтво. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймає Екзаменаційна комісія. Склад комісії формується з представників органів виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок і які мають необхідний рівень підготовки із цих питань, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво. Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, встановлює Кабінет Міністрів України. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Стаття 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок  
25.      Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймає Екзаменаційна комісія за письмовим поданням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки землі; рішення суду за фактами непрофесійної оцінки земель, яка проведена оцінювачем; наявності у оцінювача судимості за корисливі злочини, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку; з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, установлених статтею 14 цього Закону. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії. Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.  
26.   -27- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина 4. Вилучити слово "непогашену"  
Враховано    
27.   -28- Козаченко О.О.
Стаття 5 У назві статті та у самій статті вилучити слова "оцінювачів земельних ділянок".  
Враховано   Стаття 10. Права та обов'язки суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель  
28.   -29- Юхновський О.І.
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Суб'єкти земельно-оціночної діяльності: а) зобов'язані дотримуватися під час проведення оцінки землі вимог цього Закону та Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність . б) несуть відповідальність за достовірність результатів оцінки землі. в) мають виконувати всі умови договору з оцінки землі. 2.. Права суб'єктів земельно-оціночної діяльності мають право: а) здійснювати на замовлення земельнооціночні роботи; б) отримати плату від замовника за проведення оцінки земель; г) мають інші права, які передбачені законодавством."  
Враховано частково   Права та обов'язки суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель визначаються цим Законом, Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" та іншими законами.  
29.      Стаття 11. Діяльність у сфері оцінки земель  
30.      Діяльність у сфері оцінки земель включає:  
31.      нормативно-методичне забезпечення оцінки земель;  
32.      навчальну діяльність;  
33.   -30- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 1, пункт 3. Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   ліцензування в установленому законом порядку проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт;  
    -31- Ширко Ю.В.
Пункт 3 абзацу 1 статті 6 "діяльність у сфері оцінки земель" після слова "ліцензування" доповнити словами "та сертифікація".  
Відхилено    
34.      розробку земельнооціночної документації та ведення оцінки земель у складі державного земельного кадастру;  
35.      державну експертизу технічної документації з оцінки земель та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до закону;  
36.      затвердження технічної документації з оцінки земель відповідно до закону;  
37.      надання консалтингових послуг з оцінки земель;  
38.   -32- Юхновський О.І.
Розділ 1. доповнити статтями в такій редакції: Стаття Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка та атестація спеціалістів 1. Професійною діяльністю у сфері оцінки земель можуть займатися громадяни, які мають вищу та середню спеціальну освіту відповідного рівня і професійного спрямування. 2. Підготовка спеціалістів у сфері оцінки земель здійснюється на факультетах землевпорядного профілю (спеціальності: землевпорядкування та земельний кадастр) у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах. 3. У розробці земельно-оціночної документації і науковому забезпеченні кадастрової оцінки земель разом із спеціалістами землевпорядного профілю можуть брати участь (займатись професійною діяльністю у галузі державного земельного кадастру) і фахівці інших професій, а саме: юристи, агрономи, ґрунтознавці, агролісомеліоратори, економісти та інші спеціалісти з вищою та середньою спеціальною освітою. 4. Післядипломне навчання спеціалістів у сфері кадастрової оцінки земель здійснюється на факультетах землевпорядкування вищих навчальних закладів, курсах підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, навчальних центрах, спеціалізованих курсах. Періодичність підвищення кваліфікації - не рідше одного разу на 5 років. 5. Спеціалісти державних органів, в компетенції яких знаходяться питання кадастрової оцінки земель, підлягають атестації у встановленому законодавством порядку. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації. Стаття Ліцензування діяльності у сфері оцінки земель 1. Завданням ліцензування з діяльності у сфері оцінки земель є: а) створення конкурентного середовища; б) забезпечення надання послуг за встановленими рівнями якості земельно-кадастрових робіт; в) забезпечення доступності послуг; г) захист прав споживачів. 2. Органом ліцензування у сфері оцінки земель є спеціально уповноваженим центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Стаття. Надання консалтингових послуг з питань оцінки земель 1. Консалтингові послуги у сфері оцінки земель передбачають: а) консультування власників землі та землекористувачів, зокрема, селян, фермерів, керівників і працівників сільськогосподарських підприємств щодо прав на земельні ділянки та оцінки земель; б) надання широкої інформації про результати досліджень у сфері оцінки земель; в) надання інформаційно-консультативних послуг з питань, оцінки землі та їх оподаткування, орендної плати, застави, продажу, обміну, дарування, успадкування ділянок; г) здійснення аудиту земельно-правових документів та іншої земельно-оціночної документації. 2. Консалтингові послуги землевласникам та землекористувачам надають державні та комунальні науково-дослідні, проектно-вишукувальні, земельно-кадастрові організації, спеціалізовані госпрозрахункові групи фахівців при районних та міських органах земельних ресурсів, інші спеціалізовані приватні юридичні та фізичні особи, які мають на це ліцензії.  
Враховано частково   іншу діяльність у сфері оцінки земель відповідно до закону.  
    -33- Беспалий Б.Я.
Стаття 6 частина 1, пункт 8. Викласти у редакції: "провадження іншої передбаченої законом діяльності у сфері оцінки земель"  
Враховано    
    -34- Юхновський О.І.
Законопроекг доповнити Розділом ІІ. в такій редакції: "Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері оцінки земель. Стаття Органи, що здійснюють державне управління у сфері оцінки земель Державне управління у сфері оцінки земель здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з питань земельних ресурсів, іншими органами в порядку, встановленому законодавством. Стаття Повноваження Верховної Ради України сфері оцінки земель Стаття Повноваження Кабінету Міністрів України і у сфері оцінки земель До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері оцінки земель відносяться: а) реалізація державної політики у сфері оцінки земель; б) визначення порядку здійснення земельно-оціночних робіт та ведення кадастрової оцінки земель; в) затвердження загальнодержавних та найважливіших регіональних програм щодо проведення кадастрової оцінки земель; г) встановлення обсягів фінансування заходів з кадастрової оцінки земель; ґ) визначення розмірів плати за надання відомостей кадастрової оцінки земель; д) затвердження стандартів норм і правил щодо здійснення земельно-оціночних робіт та ведення кадастрової оцінки земель; е) координація діяльності органів виконавчої влади, спеціально уповноважених органів з питань земельних ресурсів у галузі у сфері оцінки земель; є) визначення порядку здійснення державного контролю у сфері оцінки земель; ж) вирішення інших питань у сфері оцінки земель відповідно до закону. Стаття Повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим у сфері оцінки земель До повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим у сфері оцінки земель відносяться: а) забезпечення реалізації державної політики у сфері оцінки земель на території Автономної Республіки Крим; б) участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних та республіканських програм щодо проведення кадастрової оцінки земель; в) координація діяльності органів земельних ресурсів на території Автономної Республіки Крим при проведенні земельно-оціночних робіт і веденні кадастрової оцінки земель; Стаття Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері оцінки земель До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері оцінки земель відносяться: а) забезпечення реалізації державної політики у сфері оцінки земель ; б) участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо проведення кадастрової оцінки земель; в) координація діяльності державних органів земельних ресурсів при проведенні земельно-оціночних робіт; г) координація здійснення земельно-оціночних робіт; ґ) підготовка пропозицій щодо планування здійснення земельно-оціночних робіт; д) інформація населення щодо результатів одержаних в процесі здійснення земельно-оціночних робіт Стаття Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері оцінки земель До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері оцінки земель відносяться: а) внесення пропозицій до формування державної політики у сфері оцінки земель і забезпечення її реалізації; б) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних та регіональних програм щодо проведення кадастрової оцінки земель; в) здійснення державної експертизи програм з питань земельно-оціночних робіт, а також техніко-економічних обґрунтувань цих програм; г) ведення кадастрової оцінки земель на загальнодержавному, регіональному та базовому (крім міст) рівнях; ґ) організація наукового забезпечення кадастрової оцінки земель; д) організація земельно-оціночних робіт на загальнодержавному, регіональному та базовому (крім міст) рівнях; е) організація підготовки кадрів для кадастрової оцінки земель; є) ліцензування земельно-оціночних робіт; ж) узгодження або розроблення нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері оцінки земель ; з) встановлення порядку зберігання документів і документації з кадастрової оцінки земель; и) здійснення державного контролю в сфері оцінки земель ; й) вирішення інших питань у сфері оцінки земель відповідно до законодавства України. Стаття Повноваження обласних рад у сфері оцінки земель До повноважень обласних рад у сфері оцінки земель відносяться: а) забезпечення реалізації державної політики у сфері оцінки земель ; б) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері оцінки земель; в) затвердження та участь у реалізації регіональних програм щодо земельно-оціночних робіт; г) організація і здійснення контролю у сфері оцінки земель; ґ) організація здійснення земельно-оціночних робіт на землях, що знаходяться у комунальній власності; д) вирішення інших питань кадастрової оцінки земель, передбачених законодавством; е) координація робіт з кадастрової оцінки земель. Стаття Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері оцінки земель До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері оцінки земель на їх території відносяться: а) розробка, затвердження і реалізація регіональних програм щодо проведення кадастрової оцінки земель; б) ведення кадастрової оцінки земель на базовому і локальному рівнях; в) організація, координація та здійснення земельно-оціночних робіт; г) організація і здійснення контролю у сфері оцінки земель ; ґ) погодження і затвердження земельно-оціночної документації кадастрової документації; д) інформування населення щодо результатів одержаних в процесі здійснення земельно-оціночних робіт. Стаття Повноваження районних рад у сфері оцінки земель До повноважень районних рад у сфері оцінки земель відносяться: а) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері кадастрової оцінки земель ; б) затвердження земельно-оціночної документації. Стаття Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері оцінки земель До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері оцінки земель на території сіл, селищ, міст відносяться: а) організація земельно-оціночних робіт та затвердження документації з кадастрової оцінки земель; б) здійснення контролю за реалізацією документації з кадастрової оцінки земель; в) ведення кадастрової оцінки земель на локальному рівні; г) координація робіт з кадастрової оцінки земель на території рад; ґ) інформування населення щодо результатів одержаних в процесі здійснення земельно-оціночних робіт."  
Відхилено    
39.   -35- Юхновський О.І.
Розділ ІІ доповнити стаття в такій редакції: Стаття Організація і планування кадастрової оцінки земель 1. Організація і планування кадастрової оцінки земель здійснюється з метою реалізації державної політики у галузі управління, використання і охорони земель, гарантування права власності на землю, удосконалення перерозподілу земель у відповідності з перспективами розвитку економіки, пріоритетними напрямами раціоналізації землекористування. 2. Організація і планування кадастрової оцінки земель на загальнодержавному та регіональному рівнях здійснюється Кабінетом Міністрів України, відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 3. Організація і планування кадастрової оцінки земель на місцевому рівні здійснюється місцевими органами влади та самоврядування. 4. Організація і планування виконання земельно-оціночних робіт в межах окремих земельних ділянок, що належать на праві власності чи користування, здійснюється їх власниками чи користувачами. Стаття Обов'язковість кадастрової оцінки земель 1. Кадастрова оцінка земель проводиться в обов'язковому порядку на землях всіх категорій незалежно від форми власності і їх цільового призначення у випадках: а) оподаткування землекористування; б) приватизації земель та їх перерозподілу; в) визначення цінності земель в складі природних ресурсів; г) формування нових і упорядкування існуючих об'єктів землеустрою; ґ) визначення придатності земель для сільськогосподарських та інших потреб; д) формування земельних ділянок в процесі цивільно-правових угод; е) передачі земельних ділянок в оренду; є) виявленні порушень земельного законодавства; ж) інших випадках передбачених законодавством 2. Встановлені затвердженою земельно-оціночною документацією відомості з оцінки земель є обов'язковими для власників, користувачів і орендарів земельних ділянок, а також органів державної влади і органів місцевого самоврядування. 3. Внесення змін в земельно-оціночну документацію або документи державного земельного кадастру допускається лише з дозволу органу, який затвердив вказану документацію. 4. Власники землі, землекористувачі, в тому числі орендарі під час проведення земельно-оціночних робіт зобов'язані забезпечити доступ розробникам документації до всіх земельних ділянок, на яких проводяться ці роботи. Стаття Технічне та технологічне забезпечення кадастрової оцінки земель 1. Технічне забезпечення кадастрової оцінки земель базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних, фотограмметричних та інших робіт. 2. Технологічне забезпечення кадастрової оцінки земель базується на використанні сучасних інформаційних технологій і систем для збору, введення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі і передачі даних. 3. Основною формою інформації про кадастрову оцінку земель в державному земельному кадастрі є автоматизовані системи, призначені для обробки даних земельно-кадастрових та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення земельної статистики, прогнозування, планування, проектування, картографування, підтримки прийняття рішень, організаційного управління тощо. Стаття Нормативно-технічні документи з проведення кадастрової оцінки земель 1. Нормативно-технічні документи з проведення кадастрової оцінки земель встановлюють порядок проведення кадастрової оцінки земель, організації і виконання земельно-оціночних робіт, склад і зміст, вимоги до них, норми і правила їх виконання. 2. Нормативно-технічні документи з проведення кадастрової оцінки земель затверджуються Кабінетом Міністрів України, Держстандартом спеціально уповноваженим органом з питань стандартизації, метрології та сертифікації та центральним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 3. Нормативно-технічні документи зі здійснення кадастрової оцінки земель обов'язкові для використання всіма суб'єктами державного земельного кадастру. Стаття Стандартизація та нормування у галузі кадастрової оцінки земель 1. Державні стандарти, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, які регламентують здійснення земельно-оціночних робіт, розробку і реалізацію документації у сфері кадастрової оцінки земель з урахуванням соціальних, технічних, екологічних, економічних та інших умов. 2. Державні стандарти, норми і правила у сфері кадастрової оцінки земель затверджуються Держстандартом України. 3. Законами і іншими нормативно-правовими актами України можуть встановлюватися і інші види документів та земельно-оціночної документації з кадастрової оцінки земель. 4. Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документів та земельно-оціночної документації з кадастрової оцінки земель регламентуються відповідними технічними умовами і вимогами. 5. Документація з кадастрової оцінки земель формується і зберігається в порядку, встановленому нормативно-правовими актами України. Стаття Підстави для проведення кадастрової оцінки земель Кадастрова оцінка земель здійснюється на підставі: а) рішень органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт з оцінки земель; б) укладених договорів між юридичними і фізичними особами (власниками земельних ділянок, землекористувачами, орендарями) та розробниками земельно-оціночної документації; в) судових рішень.  
Відхилено   Розділ ІІ. ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ  
40.   -36- Козаченко О.О.
Стаття 7. Статтю проекту пропоную викласти в редакції: Стаття 7 Методичне регулювання оцінки земель. 1. Економічна та грошова оцінка земель проводиться за методиками, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. 2. У методиках економічної оцінки земель визначається порядок проведення економічної оцінки з урахуванням продуктивності та ефективності використання земель різних категорій, їх дохідності з одиниці площі, природно-сільськогосподарського районування, економіко-планувального зонування тощо. 3. У методиках грошової оцінки земель визначається порядок проведення оцінки земель на рентній основі з урахуванням міжнародних стандартів оцінки та відповідних положень ( національних стандартів). оцінки. 4. Нормативи грошової оцінки земель встановлюються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень. 5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб'єкти оціночної діяльності реалізують повноваження у сфері оцінки земель відповідно до закону.  
Враховано редакційно   Стаття 12. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання земельно-оціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів, вимоги до них, норми і правила їх виконання. Нормативно-правові акти з проведення оцінки земель, які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
41.       
42.   -37- Беспалий Б.Я.
Стаття 7 частини 1,2, пункт 1. Вилучити текст "спеціально уповноваженими".  
Враховано в ст. 6,7   
43.   -38- Беспалий Б.Я.
Стаття 7. Частини 1,2 після пункту 1 доповнити таким новим пунктом: "органами місцевого самоврядування".  
Відхилено    
44.       
45.   -39- Беспалий Б.Я.
Стаття 7,частини 1,2, пункт 3 . Текст "спеціально уповноваженими" вилучити, а наприкінці додати текст "або органами місцевого самоврядування"  
Відхилено    
46.       
47.       
48.   -40- Беспалий Б.Я.
Стаття 7 частина 3, пункт 1. Вилучити текст "спеціально уповноваженими"  
Враховано в ст. 6,7   
49.   -41- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина 3, пункт 2. Вилучити текст "спеціально уповноваженими", текст "відповідними радами" замінити текстом "виконавчими органами відповідних рад"  
Враховано в ст. 6,7   
50.   -42- Ширко Ю.В.
Абзац 3 пункту 3 статті 7 "Проведення оцінки земель" виключити, оскільки наявність відповідної ліцензії на право на проведення землеоціночних робіт вже дає право на виконання робіт з оцінки земель.  
Відхилено    
    -43- Борзих О.І.
Стаття 7. Пункт 3 Статті проекту пропоную викласти в редакції: 3. У методиках грошової оцінки земель визначається порядок проведення оцінки земель на рентній основі з урахуванням міжнародних та Національних (вони вже частково прийняті і будуть доповнені найближчим часом) стандартів оцінки та відповідних положень ( національних стандартів) оцінки.  
Враховано    
51.       
52.   -44- Беспалий Б.Я.
Стаття 8. викласти в такій редакції: Стаття 8. Обов'язкове провадження грошової оцінки земель. 1.Провадження нормативної грошової оцінки земельних ділянок є обов'язковим у разі: визначення розміру земельного податку; визначення розміру державного мита згідно з законом; визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; відображення вартості земельних ділянок у бухгалтерському обліку. 2. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок є обов'язковим у разі: відчуження, обміну та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, крім продажу на прилюдних торгах шляхом аукціону; визначення вартості земельних ділянок, що належить до державної або комунальної власності, у разі, коли вони вносяться до статутного фонду господарського товариства; визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства, підприємства, з державною часткою або часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки; виділення або визначення частини держави чи територіальної громади, що перебувають у спільній власності; визначення збитків або розміру відшкодування за використання земельних ділянок у випадках, встановлених законом або договором.; здійснення інших цивільно-правових угод щодо земельних ділянок; за рішенням суду. 3. Якщо законом не встановлено обов'язкового порядку проведення грошової оцінки земель, оцінка проводиться за згодою сторін.  
Враховано   Стаття 13. Обов'язкове проведення грошової оцінки земельних ділянок Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у випадках: визначення розміру земельного податку; визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності; визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом; визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.  
53.   -45- Козаченко О.О.
Стаття 8. Пункт 1 доповнити абзацом наступного змісту: "відчуження земельних ділянок права приватної власності з мотивів суспільної необхідності".  
Відхилено буде врегульовано спеціальним законом  Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у випадках:  
54.       
55.      відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;  
56.   -46- Бокий І.С.
Шибко В.Я.
В абзаці третьому пункту 1 статті 8 слово "застави" вилучити.  
Відхилено   застави земельної ділянки відповідно до закону; визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту в земельну ділянку;  
57.      визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;  
58.      визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;  
59.      виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;  
60.   -47- Борзих О.І.
У частині шість статті 8 доповнити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". Бухгалтерський облік оновлюється щорічно, то цим пунктом ми практично примушуємо їх щорічно замовляти експертну грошову оцінку! Для малих підприємств це відчутний удар по їх бюджету  
Враховано   відображення вартості земельних ділянок та права користування у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;  
61.      визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;  
62.      за рішенням суду.  
63.   -48- Козаченко О.О.
У пункті 2 вилучити перше речення, оскільки дана стаття встановлює випадки обов'язкового проведення грошової оцінки земель. Тобто, даний перелік є вичерпним. Необхідно звернути увагу на той факт, що мова закону повинна бути чіткою і безальтернативною. Перше речення пункту 2 проекту зазначає, що "законом можуть бути встановлені інші підстави обов'язкового проведення грошової оцінки земель". Незрозумілим залишається те, яким ще законом можуть бути встановлені такі підстави.  
Враховано   У всіх інших випадках грошова оцінка земель може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами.  
64.      Стаття 14. Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  
65.      Суб'єкти оціночної діяльності не можуть проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо:  
66.      земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать суб'єкту оціночної діяльності або оцінювачам, які працюють у його складі;  
67.      оцінювач з оцінки земель має родинні зв'язки із замовником її оцінки або суб'єктом господарювання, керівництво якого має родинні зв'язки із замовником;  
68.   -49- Беспалий Б.Я.
Стаття 9. Частина 1, пункт 3) Текст " (учасникам)" замінити текстом "або учасникам  
Враховано   земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать засновникам або учасникам суб'єкта оціночної діяльності.  
69.   -50- Беспалий Б.Я.
Стаття 9, частина 2. Виключити текст "спеціально уповноваженими"  
Враховано    
70.      Експертна грошова оцінка земельних ділянок, проведена з порушенням вимог цієї статті, а також проведена не суб'єктами оціночної діяльності, є недійсною.  
71.       
72.       
73.       
74.   -51- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 3.Зняти дужки.  
Враховано    
75.      Стаття 15. Підстави для проведення оцінки земель  
76.      Підставою для проведення бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.  
77.   -52- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина 2. Вилучити текст "спеціально уповноваженого"  
Враховано   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.  
78.   -53- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частина 3. Наприкінці слово "законодавством" замінити т словом "законом".  
Враховано   Підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду. Стаття 16. Порядок проведення бонітування ґрунтів Бонітування ґрунтів проводиться відповідно до державних стандартів та методик на землях сільськогосподарського призначення та лісового фонду. Бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років. Бонітування ґрунтів проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.  
79.      Стаття 17. Порядок проведення економічної оцінки земель  
80.      Економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно - правових актів на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм власності.  
81.   -54- Беспалий Б.Я.
Стаття 12, частина 2. Зняти дужки.  
Відхилено   Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років. Економічна оцінка земель проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.  
    -55- Борзих О.І.
. У частині другій статті 12 після слів "земель" двічі доповнити словами "сільськогосподарського призначення". Цей порядок не може розповсюджуватись на землі населених пунктів, промисловості і т.д.  
Враховано    
82.       
83.       
84.      Стаття 18. Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок  
85.   -56- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина 1, абзац 1.Текст "встановлених нормативів" замінити текстом "нормативів встановлених законодавством".  
Враховано   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.  
86.      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше як один раз у 7-10 років.  
87.      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.  
88.       
89.       
90.       
91.       
92.   -57- Борзих О.І.
Статтю 14 і 15 доцільно об (єднати та доповнити частиною третьою такого змісту: "Результати нормативної грошової оцінки можуть використовуватись у випадках, визначених цим Законом не більше десяти років за умови їх щорічної індексації станом на 1 січня у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
93.      Стаття 19. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  
94.   -58- Борзих О.І.
Статтю 15 викласти в такій редакції " Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 1. Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів: 1) капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок; 2) зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 3) урахування витрат на земельні поліпшення."  
Враховано   Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів:  
95.      капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок;  
96.      зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;  
97.      витрати на земельні поліпшення.  
98.      Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні", а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів, норм і правил.  
99.   -59- Юхновський О.І.
Розділ ІІІ доповнити статтями в такій редакції: Стаття Державний фонд відомостей і документів кадастрової оцінки земель 1. Державний фонд відомостей і документів, отриманих в результаті проведення кадастрової оцінки земель, формується на основі збору, обробки, обліку, зберігання і розповсюдження документованої інформації про проведення кадастрової оцінки земель в складі фонду державного земельного кадастру. 2. Документи і документація кадастрової оцінки земель державного фонду, отримана в результаті проведення кадастрової оцінки земель, є державною власністю і не підлягає приватизації. 3. Доступ до матеріалів державного фонду відомостей і документів з кадастрової оцінки земель, які складають державну таємницю, здійснюється у відповідності із законодавством України про державну таємницю. 4. Юридичні і фізичні особи - розробники документації з кадастрової оцінки земель, які виконують роботи за кошти замовників, зобов'язані безкоштовно передавати один екземпляр підготовлених ними матеріалів і документів у державний фонд відомостей і документів з державного земельного кадастру зі збереженням авторських прав розробників. 5. Положення про державний фонд документації з кадастрової оцінки земель затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття Відкритість відомостей про кадастрову оцінку земель та порядок користування ними 1. Відомості кадастрової оцінки земель носять відкритий характер для використання органами управління усів рівнів, юридичними особами та громадянами. 2. Відомості, які містяться в державному земельному кадастрі про кадастрову оцінку земель, надаються будь-якій особі, яка пред'являє паспорт (інше посвідчення особи) і подає заяву в письмовій формі ( юридичній особі - документи, які підтверджують реєстрацію даної юридичної особи і повноваження її представника). 3. Запитувані відомості та дані або мотивована відмова в письмовій формі повинні бути видані на протязі 10-ти днів. Відмова може бути оскаржена особою, яка звернулася за інформацією, в суді. 4. Відомості та дані, що містяться в державному земельному кадастрі про кадастрову оцінку земель надаються за плату, якщо інше не встановлено законом. Розміри, порядок і строки плати за надання інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України. 5. Безкоштовно надаються відомості та дані кадастрової оцінки земель, що містяться в державному земельному кадастрі, по запитах: а) органів державної влади та органів місцевого самоврядування; б) правоохоронних органів і судів - по справах, що розслідуються; в) податкових органів - на території, що знаходиться і їх юрисдикції; г) органів державної статистики; ґ) інших органів і осіб, визначених законами України. 6. Орган, який надав інформацію, зобов'язаний по запиту власників і користувачів земельних ділянок надати їм інформацію про осіб, які отримали дані про земельні ділянки, на які вони мають права. 7. Використання отриманої інформації способами і в формі, які завдають шкоди правам і законним інтересам правовласників на землю тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.  
Враховано частково   Розділ ІІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ  
    -60- Юхновський О.І.
Стаття Погодження земельно-оціночної документації 1. Загальнодержавні програми щодо проведення кадастрової оцінки земель погоджуються з центральним спеціально уповноваженим органом з питань земельних ресурсів та іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади. 2. Регіональні програми щодо проведення кадастрової оцінки земель погоджуються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями. 3. Програми проведення кадастрової оцінки земель в містах Київ і Севастополь погоджуються Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. 4. Документація з оцінки земель адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань погоджуються відповідними органами виконавчої влади. 5. Документація з оцінки земель підлягає державній експертизі. 6. Зміни до земельно-оціночної документації вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які її затвердили.  
Враховано частково    
100.      Стаття 20. Документація з оцінки земель  
101.      За результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, а за результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається звіт. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.  
102.   -61- Юхновський О.І.
Частину 2 статті 16 викласти окремою статтею в такій редакції: Стаття Загальні вимоги до змісту земельно-оціночної документації 1. Земельно-оціночна документація включає в себе текстові і графічні матеріали і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації. 2. Земельно-оціночна документація розробляється на основі технічного завдання, яке видається замовником документації. 3. Склад, зміст і правила оформлення кожного виду земельно- оціночної документації регламентуються відповідними стандартами, нормами та правилами щодо проведення кадастрової оцінки земель.  
Враховано частково    
    -62- Беспалий Б.Я.
Стаття 16 , частина 2, абзац 1. Вилучити текст "спеціально уповноваженим". Аналогічно частина 3.  
Враховано    
103.       
104.   -63- Козаченко О.О.
Стаття 16. У пункті 3 після слова "посвідчує" доповнити словом "нормативну".  
Враховано редакційно    
    -64- Борзих О.І.
Частина 3. Стаття 19. "Затвердження документації з грошової оцінки земель" Нормативна оцінка визначає розмір земельного податку і є джерелом наповнення місцевого бюджету, тому має затверджуватись ВИКЛЮЧНО РАДАМИ відповідного рівня, які несуть відповідальність за наповнення бюджету.  
Враховано    
105.      Розробники технічної документації з бонітування земель, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою. Користування матеріалами Державного фонду документації із землеустрою здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.  
106.   -65- Юхновський О.І.
Статтю 17 викласти в наступній редакції: Стаття 17. Державна експертиза земельно-оціночної документації 1. Об'єктами державної експертизи є земельно- оціночна документація. 2. Державна експертиза проводиться у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів України. 3. Головними завданнями державної експертизи з питань кадастрової оцінки земель є: а) організація комплексної оцінки об'єктів державної експертизи; б) перевірка відповідності земельно-оціночної документації вимогам земельного законодавства України, діючим нормативно-технічним документам та державним стандартам; в) підвищення якості земельно-оціночної документації; г) підготовка об'єктивних висновків державної експертизи. 4. Порядок державної експертизи земельно-оціночної документації визначається законодавством України.  
Відхилено   Стаття 21. Державна експертиза технічної документації з оцінки земель  
107.      Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає державній експертизі відповідно до закону.  
108.       
109.      Стаття 22. Рецензування звітів з експертної оцінки земельних ділянок Звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок підлягають рецензуванню.  
110.   -66- Козаченко О.О.
Стаття 18. Вилучити пункт 1.  
Відхилено   Рецензування звіту про експертну грошову оцінку земель здійснюється у випадках обов'язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом. Підставою для рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок на вимогу заінтересованих осіб є їх письмове звернення до осіб, яким відповідно до цього закону надано право здійснювати рецензування.  
111.   -67- Беспалий Б.Я.
Стаття 18, частина 2. Текст "відчуження (викупу)" замінити словом "викупу)" замінити словом "викупу", текст "з мотивів" замінити текстом "у разі".  
Відхилено   Обов'язковим також є рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у разі відчуження (викупу) земельних ділянок права приватної власності з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб відповідно до закону.  
    -68- Бокий І.С.
Шибко В.Я.
У пункті 2 статті 18 слово " (викупу)" вилучити.  
Відхилено    
    -69- Козаченко О.О.
Пункт 2 викласти у наступній редакції: "Рецензування є обов'язковим у разі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності з мотивів суспільної необхідності, а також на вимогу осіб, визначених чинним законодавством. Підставою для рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок у випадках його необов'язкового проведення є письмове звернення до осіб, які відповідно до цієї статті мають право здійснювати рецензування."  
Враховано    
112.   -70- Беспалий Б.Я.
Стаття 18, частина 3. Розкрити дужки  
Враховано   Порядок рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок визначається Кабінетом Міністрів України.  
113.      Рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюється:  
114.   -71- Беспалий Б.Я.
Стаття 18, частина 4. Вилучити текст "спеціально уповноважених"  
Враховано   оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок із стажем практичної роботи не менше двох років;  
115.   -72- Костинюк Б.І.
Викласти підпункт 2 частини 4 статті18 в такій редакції: "суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на проведення землеоціночних робіт за зверненням спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів".  
Відхилено   експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.  
116.   -73- Юхновський О.І.
Статтю 19 викласти в наступній редакції: Стаття Затвердження земельно-оціночної документації 1. Погоджена у встановленому порядку документація, яка отримала позитивний висновок державної експертизи, підлягає затвердженню. 2. Кабінет Міністрів затверджує загальнодержавні програми щодо проведення кадастрової оцінки земель. 3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради затверджують регіональні програми щодо проведення кадастрової оцінки земель, документацію з земельно-оціночного районування та зонування території. 4. Київська та Севастопольська міські ради затверджують міські програми щодо проведення кадастрової оцінки земель міст Києва і Севастополя, документацію з земельно-оціночного районування та зонування території. 5. Районні ради затверджують місцеві програми щодо проведення земельно-оціночних робіт, документацію з земельно-оціночного зонування території та оцінки земель адміністративних одиниць, землеволодінь і землекористувань. 6. Міські, селищні і сільські ради затверджують місцеві програми щодо проведення земельно-оціночних робіт, документацію з земельно-оціночного зонування території населених пунктів, оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів.  
Враховано редакційно   Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель  
117.      Технічна документація з бонітування земель, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.  
118.   -74- Беспалий Б.Я.
Стаття 19, частина 2. Вилучити текст " (виконавчими комітетами міських рад, у підпорядкуванні яких є райони)"  
Враховано   Технічна документація з бонітування земель, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними радами.  
    -75- Бокий І.С.
Шибко В.Я.
У пункті 2 статті 19 слова "районними державними адміністраціями" замінити словами "районними органами виконавчої влади"  
Відхилено    
119.   -76- Беспалий Б.Я.
Стаття 19 частина 3 викласти у редакції: "Акти з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів затверджуються відповідними радами або їх виконавчими органами, а щодо земельних ділянок розміщених за межами населених пунктів - керівником відповідного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів". Аналогічно викласти частину 4.  
Враховано редакційно   Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом з питань земельних ресурсів.  
    -77- Борзих О.І.
Частина 3. Стаття 19. "Затвердження документації з грошової оцінки земель" Нормативна оцінка визначає розмір земельного податку і є джерелом наповнення місцевого бюджету, тому має затверджуватись ВИКЛЮЧНО РАДАМИ відповідного рівня, які несуть відповідальність за наповнення бюджету.  
Немає висновку    
120.   -78- Бокий І.С.
Шибко В.Я.
У пункті 4 статті 19 слово "викупу" замінити словом "відчуження".  
Враховано    
    -79- Козаченко О.О.
Стаття 19 У пункті 4 після слів "суспільної необхідності" вилучити слова "та для суспільних потреб" для уникнення тавтології.  
Враховано    
121.   -80- Юхновський О.І.
Статтю 20 викласти в такій редакції: Стаття Фінансування робіт з кадастрової оцінки земель 1. Фінансування робіт з кадастрової оцінки земель здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян та інших не заборонених законодавством України джерел. 2. За рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, фінансуються наступні роботи: а) розробка загальнодержавної і регіональних програм земельно- оціночних робіт; б) розробка законодавчих, нормативних документів з питань кадастрової оцінки земель; в) найважливіші науково-дослідні роботи та фундаментальні дослідження у сфері оцінки земель; г) розробка експериментальної земельно-оціночної документації; ґ) розробка нормативно-технічної документації з питань районування та зонування земель, якісної оцінки земель (бонітування ґрунтів), економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земель, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земельного фонду з метою отримання земельно-оціночної інформації. 3. Інші види робіт з питань оцінки земель фінансуються за власний рахунок замовників цих робіт та інших не заборонених законодавством України коштів відповідно до укладених договорів.  
Враховано редакційно   Стаття 24. Фінансування робіт з оцінки земель  
122.   -81- Беспалий Б.Я.
Стаття 20. Текст " не заборонених законодавством" замінити текстом "передбачених законом".  
Відхилено   Фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може проводитись за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел, не заборонених законом.  
123.      Розділ ІV. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ. САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ  
124.      Стаття 25. Державне регулювання у сфері оцінки земель  
125.      Державне регулювання у сфері оцінки земель полягає в забезпеченні об'єктивності та законності проведення оцінки земель, контролю у цій сфері, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил, створення конкурентного середовища для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з оцінки земель, а також у забезпеченні суспільних інтересів у питаннях оцінки земель.  
126.   -82- Беспалий Б.Я.
Стаття 21.частина 2. Вилучити текст "спеціально уповноважений"  
Враховано   Державне регулювання у сфері оцінки земель здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також інші органи виконавчої влади відповідно до закону. Органи з питань земельних ресурсів узагальнюють дані про результати експертної грошової оцінки та ціну продажу земельних ділянок і не рідше ніж раз на рік публікують їх у засобах масової інформації відповідно до закону.  
    -83- Козаченко О.О.
Стаття 21 У пункті 2 слова: " відповідно до закону" замінити словами "відповідно до наданих повноважень  
Відхилено    
    -84- Борзих О.І.
статтю 21 доповнити новою частиною такого змісту: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів узагальнює дані про результати грошової оцінки земельних ділянок і не менше ніж раз на рік публікує їх у засобах масової інформації відповідно до Закону України "Про інформацію".  
Враховано    
127.      Стаття 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель  
128.   -85- Костинюк Б.І.
В частині 1 стаття 22 цифру "200" замінити на цифру "100".  
Враховано редакційно    
129.   -86- Костинюк Б.І.
Стаття 22 частина 2 викласти в наступній редакції: "2. Порядок утворення та діяльності саморегулівних організацій визначається законодавством про об'єднання громадян".  
Враховано   Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель визначаються законодавством про об'єднання громадян, а їх повноваження - Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".  
    -87- Борзих О.І.
. У частині 2 статті 22 замінити слова "Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"" словами "відповідно до закону".  
Враховано    
130.      Саморегулівні організації оцінювачів земель є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування. Діяльність саморегулівних організацій не має на меті отримання прибутку.  
131.      Порядок визнання центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів статусу саморегулівної організації оцінювачів землі встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
132.   -88- Юхновський О.І.
Розділ V доповнити статтями в такій редакції: "Стаття Державний контроль за здійсненням кадастрової оцінки земель 1. Державний контроль спрямований на забезпечення додержання суб'єктами кадастрової оцінки земель встановленого порядку щодо порядку її проведення та виконання земельно-оціночних робіт. 2. Основними завданнями контролю є: а) забезпечення дотримання вимог даного Закону; б) забезпечення дотримання встановлених державних стандартів, норм, правил і технічних вимог при проведенні земельно-оціночних робіт; в) забезпечення використання відомостей та правових режимів, передбачених земельно-оціночною документацією; г) погодження та усунення недоліків при розробці земельно-оціночної документації. 3. Державний контроль за дотриманням встановлених вимог нормативно-технічних документів при розробці земельно-оціночної документації проводиться уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Стаття Самоврядний контроль за здійсненням кадастрової оцінки земель Самоврядний контроль за здійсненням кадастрової оцінки земель проводиться сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами у відповідності із законодавством України. Стаття Відшкодування збитків, заподіяних в результаті діяльності у сфері кадастрової оцінки земель Збитки завдані неправомірними діями (бездіяльністю) в результаті проведення кадастрової оцінки земель або здійснення земельно-оціночних робіт громадянину чи юридичній особі, підлягають відшкодуванню в повному обсязі особою, яка винна в заподіянні шкоди, в порядку, встановленому законодавством України."  
Відхилено   Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРШЕННЯ СПОРІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ  
133.      Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства у сфері оцінки земель  
134.   -89- Юхновський О.І.
Статтю 23 викласти в такій редакції: "1. Адміністративну відповідальність за порушення у сфері оцінки земель несуть юридичні та фізичні особи при: а) недодержанні вимог законодавства з оцінки земель, що призвело до порушення прав землевласників і землекористувачів; б) внесенні змін у земельно-оціночну документацію без погодження з органами, що її затвердили; в) здійсненні діяльності у сфері кадастрової оцінки земель без спеціальних дозволів (ліцензій); г) перешкоджанні проведенню робіт і здійсненню контролю за реалізацію заходів, передбачених земельно-оціночною документацією; д) порушенні інших вимог передбачених чинним законодавством 2. Адміністративні стягнення накладаються відповідними службовими особами у відповідності із їх повноваженнями."  
Враховано редакційно   Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері оцінки земель.  
135.      Стаття 28. Вирішення спорів  
136.   -90- Юхновський О.І.
Статтю 24 викласти в такій редакції: "Спори між учасниками відносин, пов'язані з оцінкою земель вирішуються судом або арбітражним судом в межах їх компетенції і у відповідності із законодавством України."  
Враховано   Спори між учасниками відносин, пов'язаних з оцінкою земель, вирішуються в судовому порядку.  
    -91- Борзих О.І.
. Перед Розділом VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити Закон розділом "Перехідні положення" такого змісту: 1. Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні ставки земельного податку можуть встановлюватися у розмірах визначених частинами другою і третьою статті 7 Закону України "Про плату за землю" до 1 січня 2005 року.  
Відхилено    
137.      Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
138.   -92- Беспалий Б.Я.
Прикінцеву положення доповнити новими пунктами: "2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців із дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону. 3. Внести зміни до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №7, ст. 50, №8, ст. 62, №14, ст. 96): а) у другому абзаці частини другої статті 3 слова "у тому числі земельні ділянки," виключити; б) у частині другій статті 15 слова "оцінка земельних ділянок" виключити.  
    -93- Юхновський О.І.
Розділ VІ викласти в такій редакції "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: а) забезпечити розробку і прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; в) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано редакційно    
    -94- Борзих О.І.
Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити: В Законі України "Про плату за землю" частини другу і третю статті 7 з 1 січня 2005 року вилучити.  
Відхилено