Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про статус депутатів місцевих рад'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"      Проект Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. І. В Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002, №40, ст.290) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002р., №40, ст.290) такі зміни:  
3. 1. Стаття 2. Частину 2 викласти у такій редакції: "Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний керуватися законодавством України, загальнодержавними інтересами, виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування."   -1- Кабінет Міністрів України
Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 1 розділу І проекту закону, оскільки ця норма передбачена п.1ч.1 ст.8,ч.2 ст.2 Закону.  
Враховано    
4. 2. Стаття 8, частина 1. Пункт 3 викласти у такій редакції: "керуватися в своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; "      1. Пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції: "3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; "  
5. 3. Стаття 10. Частину 1 доповнити таким новим пунктом 2: "2) спрямовувати свою діяльність на всебічний захист прав та законних інтересів членів територіальної громади; "   -2- Кармазін Ю.А.
Пункти 3 і 6 розділу І проекту закону виключити. Ця норма дублює п.5 ч.1 і ч.1 ст.10 Закону.  
Враховано    
6. 4. Стаття 10, частина 1. Пункт 3 викласти у такій редакції: "брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; "   -3- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 частини першої статті 10 після слів "брати участь" доповнити словами "у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу".  
Враховано   2. Пункт 3 частини першої статті 10 після слів "брати участь" доповнити словами "у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу".  
7. 5. Стаття 11. Частину 1 доповнити таким новим пунктом 4 такого змісту: "4) вільного доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради. Режим доступу до вказаних засобів масової інформації визначає відповідна рада."   -4- Беспалий Б.Я.
У пункті 5 законопроекту пункт 4 частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою". У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5".  
Враховано   3 Частину першу статті 11 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту: "4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою". У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.  
8. 6. Стаття 11. Частину 1 доповнити новим пунктом такого змісту: "здійснювати прийом громадян, проводити зустрічі з колективами підприємств, установ та організацій, місцевими осередками об'єднань громадян в межах свого округу."   -5- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 розділу 1 виключити. Це визначено, як обов'язок депутата місцевої ради згідно пункту 5 частини першої статті 10 Закону.  
Враховано    
9. 7. Стаття 16. Частину 5 викласти у такій редакції: "Місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед виборцями, у тому числі сприяють оповіщенню виборців про час і місце його проведення. Рішення про систему організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради."      4. Частину п'яту статті 16 викласти в такій редакції: "5.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради".  
10. 8. Стаття 17. Доповнити новою частиною 4 такого змісту: "Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань."   -6- Беспалий Б.Я.
Кармазін Ю.А.
У пункті 8 нову частину четверту статті 17 перенести після частини п'ятої статті 17 Закону. У зв'язку з цим частини шосту-восьму вважати відповідно частинами сьомою-дев?ятою.  
Враховано   5. Статтю 17 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту: "6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань". У зв'язку з цим частини шосту-восьму вважати відповідно частинами сьомою-дев?ятою.  
11. 9. Стаття 33. Частину 3 викласти у такій редакції: "Депутат місцевої ради може бути звільнений з займаної посади з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, виключений з навчального закладу за наявності попередньої згоди, наданої рішенням відповідної ради. Зазначене рішення готується відповідною комісією ради та приймається на засіданні ради."   -7- Кабінет Міністрів України
Кармазін Ю.А.
Пункт 9 розділу І проекту закону виключити. Ця норма суперечить Рішенню КСУ від 26.03.2003р. №6-п.  
а розгляд Верховної Ради України  6. У частині третій статті 33 слова "завчасно повідомляє" замінити словами "письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів".  
    -8- Матвієнко А.С.
Олуйко В.М.
Пункт 9 розділу І проекту закону викласти у такій редакції: "У частині третій статті 33 слова "завчасно повідомляє" замінити словами "письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів. "  
Враховано    
12. 10. Після статті 33 додати таку нову статтю 33-1 такого змісту: "Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад 1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації. 2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад визначає відповідна рада."      7. Доповнити статтею 33-1 такого змісту: "Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад 1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації. 2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад визначає відповідна рада". ІІ.  
13. ІІ. Прикінцеві положення.       
14. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.   -9- Матвієнко А.С.
Олуйко В.М.
У розділі ІІ виключити слова "Прикінцеві положення" і "офіційного".  
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
15. Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН      Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН