Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"      Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст. 33; 2001 р., № 27, ст. 133) такі зміни:      І. Внести до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст. 33; 2001 р., № 27, ст. 133) такі зміни:  
5. 1. У пункті "в" частини другої:       
6. після слів " (у тому числі на пільгових умовах)" доповнити словами "якщо на день вивільнення залишилося не більше двох років до досягнення пенсійного віку"; слово "безробітних" замінити словами "таких, що шукають роботу".   -1- Бойко В.О.
У пункті "в" частини другої слова "строку", "безробітних" замінити словами "пенсійного віку", "таких, що шукають роботу".  
Враховано   1. У пункті "в" частини другої слова "строку", "безробітних" замінити відповідно словами "пенсійного віку (на день звільнення)", "таких, що шукають роботу".  
7. 2. У частині четвертій слово "безробітних" замінити словами "таких, що шукають роботу".      2. У частині четвертій слово "безробітних" замінити словами "таких, що шукають роботу".  
8. 3. Доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:      3. Після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:  
9. "Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.      "Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.  
10. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на 540 календарних днів.      Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється в розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на 540 календарних днів.  
11. Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається у розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати".      Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати".  
12. У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.      У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.  
13. 4. Частини восьму і дев'яту викласти у такій редакції:      4. Частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:  
14. "Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних із виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.   -2- Бойко В.О.
частину восьму статті 12, законопроекту який прийнято за основу викласти в такій редакції: "Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС".  
Враховано   "Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.  
15. Порядок здійснення виплат, передбачених пунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України".   -3- Бойко В.О.
Статтю 12 доповнити частиною такого змісту: доповнити новою частиною такого змісту: "Положення пункту "г" частини другої цієї статті поширюються також на непрацюючих пенсіонерів, які знаходилися в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС або з профспілковою організацією Чорнобильської АЕС (станом на 15 грудня 2000 року), і звільнених в період після закриття Чорнобильської АЕС (15 грудня 2000 року) до прийняття цього Закону: - за власним бажанням у зв'язку із виходом на пенсію; - у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я; - у зв'язку із закінченням строку виборних повноважень або за скороченням штату, які відповідно працювали на виборних та/або штатних посадах профспілкової організації Чорнобильської АЕС, за умови, що їх робочі місця знаходилися безпосередньо на Чорнобильській АЕС".  
Враховано   Порядок здійснення виплат, передбачених пунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та виплат допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України". 5. Доповнити частиною одинадцятою такого змісту: "Положення пункту "г" частини другої цієї статті поширюються також на непрацюючих пенсіонерів, які перебували (станом на 15 грудня 2000 року) в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС або з профспілковою організацією Чорнобильської АЕС і були звільнені в період після закриття Чорнобильської АЕС (15 грудня 2000 року) до прийняття цього Закону: - за власним бажанням у зв'язку із виходом на пенсію; - у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я; - у зв'язку із закінченням строку повноважень або за скороченням штату, які відповідно працювали на виборних та/або штатних посадах у профспілковій організації Чорнобильської АЕС, за умови, що їх робочі місця знаходилися безпосередньо на Чорнобильській АЕС".  
    -4- Кабінет Міністрів України
Статтю 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст. 33; 2001 р., № 27, ст. 133) доповнити частиною такого змісту: "Положення пункту "г" частини другої цієї статті поширюються також на непрацюючих пенсіонерів, вивільнених з роботи у зв'язку із виходом на пенсію або за станом здоров'я після дострокового зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації (15 грудня 2000 року) до прийняття цього Закону".  
Враховано частково    
    -5- Поліщук К.А.
Осика С.Г.
Статтю 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст. 33; 2001р., № 27, ст. 133) доповнити новою частиною такого змісту: "Положення пункту г) частини другої цієї статті поширюються також на непрацюючих пенсіонерів, вивільненим з роботи після дострокового зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, у зв'язку із виходом на пенсію або за станом здоров'я".  
Враховано частково    
16. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -6- Поліщук К.А.
Осика С.Г.
Кабінет Міністрів України
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
18. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.   -7- Кабінет Міністрів України
2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -8- Поліщук К.А.
Осика С.Г.
3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
Враховано частково    
    -9- Бойко В.О.
пункт 2 прикінцевих положень викласти в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Враховано