Кількість абзаців - 148 Таблиця поправок


Про екологічну мережу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про екологічну мережу України   -1- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити преамбулою такого змісту „Цей закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із регулюванням суспільних відносин у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екологічної мережі - однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого розвитку України,охорони навколишнього природного середовища, задоволення економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства."  
Враховано ( стаття 2)  ЗАКОН УКРАЇНИ Про екологічну мережу України  
1. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
2. Стаття 1. Законодавство України про екологічну мережу (екомережу)      Стаття 1. Законодавство України про екологічну мережу (екомережу)  
3. Відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екологічної мережі, регулюються відповідно до Конституції України цим Законом, а також Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу України", "Про охорону культурної спадщини", "Про планування і забудову територій", "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки", Земельним, Водним, Лісовим кодексами України, Кодексом України "Про надра" та іншими актами законодавства України.   -2- Кабінет Міністрів України
Статтю 1 викласти в такій редакції "Відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екомережі, регулюються відповідно до Конституції України Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України в 2000-2015 роки", цим Законом, а також Законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, та міжнародними договорами України."  
Враховано   Відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екомережі, регулюються відповідно до Конституції України Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України в 2000-2015 роки", цим Законом, а також Законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, та міжнародними договорами України.  
4. Стаття 2. Завдання законодавства про екологічну мережу      Стаття 2. Завдання законодавства про екомережу  
5. Завданням законодавства про екологічну мережу є регулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екологічної мережі, як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.   -3- Кабінет Міністрів України
У статті 2 і далі вилучити слово "невиснажливого"  
Відхилено   Завданням законодавства про екомережу є регулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екомережі, як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.  
6. Стаття 3. Поняття екологічної мережі      Стаття 3. Терміни, що вживаються у цьому Законі.  
7. Екологічна мережа - єдина просторова система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування здорового довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, повнішого збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного та рослинного світу, їх генетичного фонду, шляхів міграції тварин, а також інших природних комплексів і об'єктів, шляхом поєднання територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні.   -4- Заєць І.О.
Статтю 3 викласти в такій редакції. Стаття 3. Терміни, що вживаються у цьому Законі. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного та рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин шляхом поєднання територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні; структурні елементи екомережі - території екомережі, що відрізняються виконуваними функціями. До структурних елементів екомережі відносяться ключові, сполучні, буферні та відновлювані території. Ключові території забезпечують збереження найбільш цінних та типових для даного регіону компонентів біо- та ландшафтного різноманіття. Сполучні території (екокоридори) поєднують між собою ключові території, забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Буферні території забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів. Відновлювані території мають забезпечити формування просторової цілісності екомережі, для яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення первинного природного стану; об'єкт екомережі - окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об'єкту - певну площу, межі, характеристики тощо. До об'єктів екомережі відносяться території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, лісового фонду сільськогосподарські угіддя екстенсивного використання ( пасовища, сіножаті)тощо; зведена схема формування екомережі - нормативно - правовий акт, що визначає на національному рівні пріоритети та концептуальні вирішення формування, збереження та невиснажливого використання екомережі України, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду, формування структурних елементів екомережі.  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного та рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин шляхом поєднання територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні; структурні елементи екомережі - території екомережі, що відрізняються виконуваними функціями. До структурних елементів екомережі відносяться ключові, сполучні, буферні та відновлювані території. Ключові території забезпечують збереження найбільш цінних та типових для даного регіону компонентів біо- та ландшафтного різноманіття. Сполучні території (екокоридори) поєднують між собою ключові території, забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Буферні території забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів. Відновлювані території мають забезпечити формування просторової цілісності екомережі, для яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення первинного природного стану; об'єкт екомережі - окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об'єкту - певну площу, межі, характеристики тощо. До об'єктів екомережі відносяться території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, лісового фонду сільськогосподарські угіддя екстенсивного використання (пасовища, сіножаті) тощо; зведена схема формування екомережі - нормативно-правовий акт, що визначає на національному рівні пріоритети та концептуальні вирішення формування, збереження та невиснажливого використання екомережі України, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду, формування структурних елементів екомережі.  
8. Виходячи із ролі екологічної мережі у вирішенні завдань охорони навколишнього природного середовища, включаючи охорону природи, забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання природних ресурсів, вона належить до об'єктів загальнодержавного значення, має міжнародне значення і входить як невід'ємна складова частина до Всеєвропейської екологічної мережі.   -5- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 3 вилучити  
Враховано    
9. Території та об'єкти, що входять до складу екологічної мережі, відповідно до законодавства можуть відноситися до об'єктів міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення.       
10. Стаття 4. Структура екологічної мережі   -6- Кабінет Міністрів України
Статті 4 та 5 поміняти місцями. Статтю 4 викласти в такій редакції Стаття 4. Принципи формування, збереження та використання екомережі Формування, збереження та невиснажливе використання екомережі здійснюється відповідно до таких основних принципів: а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових елементів екомережі; б) збереження та екологічно збалансоване використання природних ресурсів на території екомережі; в) зупинення втрат природних та напівприродних територій , розширення площі території екомережі;  
Враховано   Стаття 4. Принципи формування, збереження та використання екомережі  
11. До складу екологічної мережі включаються:      Формування, збереження та використання екомережі здійснюється відповідно до таких основних принципів:  
12. 1. Території та об'єкти природно-заповідного фонду України (природні та біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, зоологічні та дендрологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), включаючи заповідні морські акваторії Чорного та Азовського морів, а також зарезервовані цінні для заповідання території та акваторії;      а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових елементів екомережі;  
13. 2. Ліси на території України, що становлять її лісовий фонд;      б) збереження та екологічно збалансоване використання природних ресурсів на території екомережі;  
14. 3. Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги вздовж берегів морів, річок та навколо водойм, смуги відведення та берегові смуги водних шляхів, призначені для створення водоохоронних лісонасаджень, зони санітарної охорони, виділені у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб та інші землі водного фонду, що мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і підлягають особливій охороні;   -7- Заєць І.О.
В пункті в) статті 4 після слів "напівприродних територій" додати слова "зайнятих рослинними угруповуваннями природного походження та фауністичними комплексами, зміненими в процесі людської діяльності" г) забезпечення державної підтримки, стимулювання суб'єктів господарювання при створенні на їх землях територій та об'єктів природно-заповідного фонду, інших територій, що особливо охороняються, розвитку екомережі; ґ) забезпечення участі громадян та їх об"єднань у розробленні пропозицій та прийнятті рішень щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі; д) забезпечення поєднання національної екомережі з екомережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері; е) вдосконалення ссладу земель України шляхом забезпечення науково-обгрунтованого співвідношення між різними категоріями та видами угідь; є) системне врахування екологічних, соціальних та економічних інтересів суспільства  
Враховано   в) зупинення втрат природних та напівприродних територій (зайнятих рослинними угрупованнями природного походження та фауністичними комплексами, зміненими в процесі людської діяльності), розширення площі території екомережі;  
15. 4. Земельні ділянки водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового та водного фонду, а також земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність;      г) забезпечення державної підтримки, стимулювання суб'єктів господарювання при створенні на їх землях територій та об'єктів природно-заповідного фонду, інших територій, що особливо охороняються, розвитку екомережі;  
16. 5. Землі оздоровчого та рекреаційного призначення;      ґ) забезпечення участі громадян та їх об"єднань у розробленні пропозицій та прийнятті рішень щодо формування, збереження та використання екомережі;  
17. 6. Полезахисні лісові смуги та інші зелені насадження, не віднесені до земель лісового фонду;      д) забезпечення поєднання національної екомережі з екомережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері;  
18. 7. Водні об'єкти (морські акваторії, озера, ставки, водосховища, річки тощо), землі сільськогосподарського (пасовища, луки, сіножаті тощо), а також історико-культурного призначення, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, інші території та об'єкти, які мають особливе значення для охорони навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, насамперед видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до "Зеленої книги України".      е) вдосконалення складу земельУкраїни шляхом забезпечення науково-обгрунтованого співвідношення між різними категоріями та видами угідь;  
19. Природні заповідники, заповідні зони біосферних заповідників та національних природних парків, інші значні за площею території, що особливо охороняються, і у межах яких збереглися найбільш цінні природні комплекси та об'єкти у найменш порушеному антропогенними факторами стані, створюють основу екологічної мережі - її ключові райони.      є) системне врахування екологічних, соціальних та економічних інтересів суспільства  
20. У разі, якщо ключові райони екологічної мережі не є суміжними, вони поєднуються у єдину територіальну систему природними коридорами, що формуються за рахунок територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, а також відновлюваних, буферних та сполучних територій екологічної мережі.       
21. Відновлювані території екологічної мережі виділяються на землях, які потенційно мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища та формування екологічної мережі, природні комплекси, об'єкти та процеси у яких було порушено внаслідок господарської діяльності чи іншої негативної дії антропогенних факторів, однак які можуть бути відновлені завдяки здійсненню відповідних заходів.       
22. До відновлюваних територій екологічної мережі включаються крутосхили та інші еродовані території, території з порушеним гідрохімічним та гідрологічним режимом, затоплені кар'єри та інші рекультивовані землі, території, які підлягають повному або частковому залісненню та інші території.       
23. Заходи, спрямовані на відновлення порушених природних комплексів, об'єктів та процесів, відповідно до законодавства можуть здійснюватись також у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються.       
24. Буферні території виділяються навколо цінних природних комплексів та об'єктів, у разі їх відсутності, з метою попередження негативного впливу на них господарської діяльності на суміжних територіях.       
25. Сполучні території виділяються у разі відсутності територіального поєднання складових екологічної мережі за рахунок територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, з метою забезпечення цілісності екологічної мережі.       
26. Сполучні території можуть бути суцільними чи переривчастими. Переривчастість сполучних територій не має створювати непереборні перешкоди для вільної міграції диких тварин та спричиняти інші негативні екологічні наслідки.       
27. Відновлювані, буферні та сполучні території екологічної мережі, які не належать до територій та об'єктів природно-заповідного фонду чи інших територій, що особливо охороняються, резервуються та відносяться до таких територій чи об'єктів у порядку, встановленому законодавством.       
28. Стаття 5. Принципи формування, збереження та використання екологічної мережі   -8- Кабінет Міністрів України
Статтю 5 викласти в такій редакції Стаття 5. Складові екомережі. До структурних елементів екомережі включаються: а) території та об'єкти природно-заповідного фонду; б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; в) землі лісового фонду;  
Враховано   Стаття 5. Складові екомережі.  
29. Формування, збереження та використання екологічної мережі здійснюються на основі таких основних принципів:       
30. визнання прискореного формування, надійного збереження та раціонального, невиснажливого використання екологічної мережі одним з пріоритетів державної політики, важливим фактором забезпечення сталого розвитку України, виконання її міжнародних зобов'язань;      До складових структурних елементів екомережі включаються:  
31. забезпечення збереження та збагачення просторової та видової різноманітності і цілісності ландшафтів та інших природних комплексів і об'єктів у процесі формування екологічної мережі, пріоритетності збереження біологічного і ландшафтного різноманіття перед іншими видами використання природних ресурсів;      а) території та об'єкти природно-заповідного фонду;  
32. цілісності та територіальної єдності екологічної мережі;      б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;  
33. поєднання екологічних, а також      в) землі лісового фонду;  
34. економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, врахування інтересів місцевих жителів у процесі формування, збереження та використання екологічної мережі;   -9- Горбаль В.М.
Викласти пункт в такій редакції "Ліси та території України,що відносяться до першої та другої групи" г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду; ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; е) інші природні території та об"єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність); є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; ж)території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України; з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо; і) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні, - як природні регіони з окремим статусом  
Відхилено    
35. врахування завдань щодо формування, збереження та використання екологічної мережі у бюджетній, податковій, галузевій та регіональній політиці, у процесі розвитку сільського та лісового господарства, проведення земельної реформи, приватизації земель, екологічної та інших видів експертиз, здійснення іншої управлінської, а також господарської діяльності, передбачаючи використання при цьому найкращих з наявних технологій та методів, а також під час розроблення проектної та проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, визначення повноважень та пріоритетних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій;      г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду;  
36. забезпечення всебічної зваженості під час прийняття рішень, які можуть негативно вплинути на екологічну мережу, уникнення, попередження та компенсація можливих негативних наслідків, включаючи шляхом переміщення особливо небезпечної діяльності у інші райони, де її вплив на екологічну мережу буде меншим;      ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;  
37. формування екологічної мережі та здійснення заходів щодо її охорони та раціонального, невиснажливого використання на основі програмно-цільового підходу;      д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;  
38. запровадження постійного моніторингу стану екологічної мережі, обов'язкове врахування його результатів у процесі її формування, збереження та використання, а також здійсненні господарської та іншої діяльності;      е) інші природні території та об"єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність);  
39. поступове розширення екологічної мережі по мірі підвищення ефективності використання земельних та інших природних ресурсів, вивільнення цінних у природоохоронному відношенні земель, які використовувались для потреб оборони, промисловості та сільського господарства;      є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;  
40. забезпечення державної підтримки, економічного та іншого стимулювання суб'єктів господарювання до створення на їх землях територій та об'єктів природно-заповідного фонду, інших територій, що особливо охороняються, розвитку екологічної мережі;      ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;  
41. забезпечення участі громадськості у розробленні пропозицій та прийнятті рішень щодо формування, збереження та використання екологічної мережі, доступу громадськості до відповідної інформації;      з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;  
42. забезпечення органічного входження національної екологічної мережі до Всеєвропейської екологічної мережі, всебічний розвиток міжнародного співробітництва у цій сфері.      і) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні, - як природні регіони з окремим статусом  
43. Стаття 6. Право власності на землі та інші природні ресурси екологічної мережі   -10- Кабінет Міністрів України
Статтю 6 викласти в такій редакції Стаття 6. Право власності на земелі та інші природні ресурси об'єктів екомережі 1. Включення територій та об'єктів до переліку територій екомережі не призводить до зміни форми власності та категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача. 2. Власники та користувачі територій та об'єктів, включених до переліків екомережі, мають право: а) звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо надання фінансової підтримки для збереження біотичного та ландшафтного різноманіття; б) брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів відповідних програм розвитку екомережі; в) готувати та подавати в установленому порядку пропозиції щодо надання статусу об'єкту природно-заповідного фонду; г) отримувати інформацію щодо екологічного стану території чи об'єкту, включеного до екомережі; ґ) брати участь в національному та міжнародному співробітництві з питань формування, збереження та використання екомережі.  
Враховано   Стаття 6. Право власності на землі та інші природні ресурси об'єктів екомережі  
44. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси екологічної мережі відповідно до Конституції України є об'єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законами України.      1. Включення територій та об'єктів до переліку територій екомережі не призводить до зміни форми власності та категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача.  
45. Включення територій та об'єктів до складу екологічної мережі не призводить до зміни форми власності на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача.      2. Власники та користувачі територій та об'єктів, включених до переліків екомережі, мають право: а) звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо надання фінансової підтримки для збереження біотичного та ландшафтного різноманіття;  
46. В разі потреби, зміна форми власності на земельні ділянки та інші природні ресурси екологічної мережі здійснюється у порядку, передбаченому законом.   -11- Заєць І.О.
Доповнити статтю 6 частиною такого змісту: 3. Власники та користувачі територій та об"єктів, включених до переліків екомережі, зобов"язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням.  
Враховано   б) брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів відповідних програм розвитку екомережі; в) готувати та подавати в установленому порядку пропозиції щодо надання статусу об'єкту природно-заповідного фонду; г) отримувати інформацію щодо екологічного стану території чи об'єкту, включеного до екомережі; ґ) брати участь в національному та міжнародному співробітництві з питань формування, збереження та використання екомережі . 3. Власники та користувачі територій та об"єктів, включених до переліків екомережі, зобов"язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням.  
47. Стаття 7. Землі екологічної мережі   -12- Кабінет Міністрів України
Статтю 7 вилучити, так як вона дублює стаггі 5 і 6  
Враховано    
48. Землі, на яких розташовані території та об'єкти екологічної мережі, відповідно до законодавства належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, а також земель лісового фонду, земель водного фонду та інших категорій земель.       
49. Включення територій та об'єктів до екологічної мережі не призводить до зміни категорії земель, до яких вони належать.       
50. В разі потреби категорія земель територій та об'єктів, включених до екологічної мережі, може бути змінена в порядку, передбаченому земельним законодавством.       
51. Розділ ІІ. Державне управління у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі      Розділ ІІ. Управління у сфері формування, збереження та використання екомережі.  
52. Стаття 8. Організація державного управління у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі   -13- Кабінет Міністрів України
Статтю 8 викласти в наступній редакції Стаття 7. Організація державного управління у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі Державне управління у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономной Республики Крим, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його територіальні органи, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом.  
Враховано   Стаття 7. Організація державного управління у сфері формування, збереження та використання екомережі.  
53. Державне управління у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а також інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.   -14- Шершун М.Х.
В статтях 7,9,12,20,21 слова "з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами " з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності"  
Враховано   Державне управління у сфері формування, збереження та використання екомережі здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні органи, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом.  
54. Державне управління у цій сфері здійснюється із залученням громадськості, забезпеченням її широкого доступу до інформації з цих питань.   -15- Горбаль В.М.
Доповнити частину 2 статті 8 словами "шляхом розиіщення звіту один раз на квартал у друкованих засобах масової інформації"  
Відхилено   Державне управління у сфері формування, збереження та використання екомережі здійснюється із залученням громадян та їх об"єднань та забезпеченням їх широкого доступу до інформації з цих питань.  
55. Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі   -16- Кабінет Міністрів України
Статтю 9 викласти в наступній редакції Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екомережі. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі належить: а) забезпечення розроблення Зведеної схеми формування екомережі України, виконання загальнодержавної програми формування національної екомережі; б) спрямування і координація роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі; в) вирішення відповідно до закону питань щодо надання фінансової та іншої підтримки власникам та користувачам земельних ділянок у межах територій та об'єктів екомережі;  
Немає висновку   Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екомережі.  
56. Кабінет Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі:      До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екомережі належить: а) забезпечення реалізації державної політики у сфері формування, збереження та використання екомережі; б) забезпечення розроблення Зведеної схеми формування екомережі України, виконання Загальнодержавної програми формування національної екомережі;  
57. забезпечує розроблення Генеральної схеми екологічної мережі України, Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі та її виконання;      в) спрямування і координація роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері формування, збереження та використання екомережі;  
58. спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади з питань формування, збереження та використання екологічної мережі      г) вирішення відповідно до закону питань щодо надання фінансової та іншої підтримки власникам та користувачам земельних ділянок, включених до переліку територій та об'єктів екомережі;  
59. вирішує відповідно до законодавства питання щодо надання фінансової та іншої підтримки власникам та користувачам земельних ділянок у межах територій та об'єктів екологічної мережі;   -17- Заєць І.О.
Доповнити статтю 9 частиною такого змісту " забезпечення реалізації державної політики у сфері формування, збереження та використання екомережі"  
Враховано    
60. здійснення інших повноважень та функцій відповідно до законодавства.   -18- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавства" замінити на "закону".  
Враховано   г) здійснення інших повноважень та функцій відповідно до закону. Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі належать: а) участь у розроблені та забезпеченні виконання схеми формування екомережі Автономної Республіки Крим; б) координація діяльності органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим - виконавців Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000-2015 роки; в) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять на реалізацію заходів щодо формування, збереження та використання екомережі.  
    -19- Заєць І.О.
Ввести нову статтю 9 такого змісту Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі належать: а) участь у розроблені та забезпеченні виконання схеми формування екомережі Автономної Республіки Крим; б) координація діяльності органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим - виконавців Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000-2015 роки; в) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять на реалізацію заходів щодо формування, збереження та використання екомережі.  
Враховано    
61. Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та інших центральних органів виконавчої влади у сфері Формування, збереження та використання екологічної мережі   -20- Кабінет Міністрів України
Статтю 10 викласти в такій редакції Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі належить: а) внесення пропозицій про фомування державної політики у цій сфері і забезпечення її реалізації; б) забезпечення розвитку відповідних наукових досліджень, разом з Національною академією наук України здійснює їх координацію; в) організація розроблення та затверджує науково-методичні документи щодо проектування екомережі; г) виконання функцій державного замовника розроблення Зведеної схеми формування екомережі України; ґ) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України заходів, направлених на формування та збереження екомережі; д) координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та раціонального використання екомережі; е) здійснення державного контролю за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних та місцевих схем екомережі;. є) здійснення міжнародного співробітництва у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі України  
Враховано   Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності у сфері формування, збереження та використання екомережі.  
62. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності у сфері формування, збереження та використання екомережі належить:  
63. розробляє пропозиції щодо державної політики у цій сфері, правового, економічного, наукового та організаційного забезпечення її реалізації;      а) внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; б) забезпечення розвитку відповідних наукових досліджень та їх координація разом з Національною академією наук України;  
64. забезпечує розвиток відповідних наукових досліджень, разом з Національної академією наук здійснює їх координацію;      в) організація розроблення та затвердження науково-методичних документів щодо проектування екомережі;  
65. забезпечує розроблення та вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій загальнодержавного значення, що особливо охороняються;      г) виконання функцій державного замовника розроблення Зведеної схеми формування екомережі України;  
66. організовує розроблення та затверджує науково-методичні настанови щодо проектування екологічної мережі;      ґ) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України заходів, направлених на формування та збереження екомережі;  
67. є державним замовником розроблення Генеральної схеми екологічної мережі України;      д) координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та раціонального використання екомережі;  
68. розробляє пропозиції щодо фінансування з Державного бюджету України формування та збереження екологічної мережі, вживає заходів для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та інших коштів для вирішення цих завдань;      е) здійснення державного контролю за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних та місцевих схем екомережі;.  
69. координує відповідну діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;      є) здійснення міжнародного співробітництва у сфері формування, збереження та використання екомережі України  
70. здійснює моніторинг стану територій та об'єктів екологічної мережі;       
71. здійснює державний контроль за формуванням, збереженням та використанням екологічної мережі, розробленням та виконанням регіональних та місцевих схем екологічної мережі;       
72. здійснює міжнародне співробітництво з питань формування, збереження та використання екологічної мережі України, забезпечує її входження до Всеєвропейської екологічної мережі.       
73. Інші центральні органи виконавчої влади сприяють формуванню, збереженню та раціональному невиснажливому використанню екологічної мережі, а також виконують інші повноваження і функції відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.       
74. Стаття 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі   -21- Кабінет Міністрів України
В статті 11 вилучити частину 3  
Враховано   Стаття 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екомережі  
75. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі забезпечують:      Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі в межах своїх повноважень забезпечують:  
76. розроблення та виконання регіональних та місцевих схем та програм розвитку екологічної мережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень;      розроблення та виконання регіональних та місцевих схем та програм розвитку екологічної мережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень;  
77. створення в установленому порядку територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, місцевого значення;       
78. надання відповідно до законодавства фінансової та іншої підтримки власникам та користувачам земельних ділянок у межах територій та об'єктів екологічної мережі.      надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки власникам та користувачам земельних ділянок у межах територій та об'єктів екомережі.  
79. Розділ Ш. Засоби забезпечення формування,збереження та раціонального використання екомережі. Стаття 12. Координаційні ради з питань розвитку екологічної мережі.   -22- Кабінет Міністрів України
Статтю 12 викласти в такій редакції Стаття 12. Координаційні ради з питань формування екомережі 1. Координаційні ради з питань формування екомережі є дорадчими органами, які утворюється при Кабінеті Міністрів України та при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях з метою координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади - виконавців Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000-2015 роки. 2. Основними завданнями координаційних рад є: а) аналіз стану виконання основних положень Програми; б) організація розроблення Зведеної, регіональних та місцевих схем формування екомережі; в) організація підготовки раз на 5 років Національної доповіді про стан формування національної екомережі; г) сприяння реалізації міжнародних програм і проектів технічної допомоги, залучення іноземних інвестицій, спрямованих на формування національної екомережі; ґ) забезпечення широкого інформування населення про стан та перспективи формування зведеної екомережі; д) підготовка пропозицій щодо формування основних засад державної політики та механізму її реалізації в галузі збереження біотичного та ландшафтного різноманіття; е) впровадження принципів екосистемного підходу в природоохоронній діяльності; є) удосконалення нормативно-правового забезпечення виконання Програми. 3. Положення про координаційні ради з питань формування екомережі при Кабінеті Міністрів України та при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та їх персональний склад затверджуються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.  
Враховано   Розділ Ш. Засоби забезпечення формування,збереження та раціонального використання екомережі. Стаття 12. Координаційні ради з питань формування екомережі  
80. Для координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій з питань формування, збереження та використання екологічної мережі та вирішення пов'язаних з цим міжгалузевих проблем, визначення пріоритетів діяльності у цій сфері при Кабінеті Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворюються координаційні ради з питань розвитку екологічної мережі.      1. Координаційні ради з питань формування екомережі є дорадчими органами, які утворюється при Кабінеті Міністрів України та при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях з метою координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади - виконавців Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000-2015 роки.  
81. Координаційна рада з питань розвитку екологічної мережі при Кабінеті Міністрів України за участю місцевих координаційних рад з питань розвитку екологічної мережі раз на п'ять років готує і подає на розгляд Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України Національну доповідь про стан формування екологічної мережі в Україні, забезпечує її широке оприлюднення.      2. Основними завданнями координаційних рад є: а) аналіз стану виконання основних положень Програми; б) організація розроблення Зведеної, регіональних та місцевих схем формування екомережі; в) організація підготовки раз на 5 років Національної доповіді про стан формування національної екомережі; г) сприяння реалізації міжнародних програм і проектів технічної допомоги, залучення іноземних інвестицій, спрямованих на формування національної екомережі; ґ) забезпечення широкого інформування населення про стан та перспективи формування зведеної екомережі; д) підготовка пропозицій щодо формування основних засад державної політики та механізму її реалізації в галузі збереження біотичного та ландшафтного різноманіття; е)впровадження принципів екосистемного підходу в природоохоронній діяльності; є)удосконалення нормативно-правового забезпечення виконання Програми.  
82. Положення про Координаційну раду з питань розвитку екологічної мережі при Кабінеті Міністрів України, її персональний склад, а також Типове положення про координаційні ради з питань розвитку екологічної мережі при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.      3. Положення про координаційні ради з питань формування екомережі при Кабінеті Міністрів України та при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та їх персональний склад затверджуються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.  
83. Положення про координаційні ради з питань розвитку екологічної мережі при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та їх персональний склад затверджуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.       
84. Стаття 13. Наукове забезпечення формування, збереження та використання екологічної мережі   -23- Кабінет Міністрів України
В Статті 13 після слів „за участю Національної академії наук України" вставити словосполученя „ відповідних центральних органів виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом."  
Враховано   Стаття 13. Наукове забезпечення формування, збереження та використання екомережі  
85. З метою забезпечення науково обгрунтованого формування, збереження та використання екологічної мережі, поліпшення збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття, прискорення створення банків даних та географічних інформаційних систем проводяться відповідні наукові дослідження згідно з програмами, що затверджуються в установленому законодавством порядку.   -24- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   З метою забезпечення науково обгрунтованого формування, збереження та використання екомережі, поліпшення збереження та відновлення ландшафтного та біорізноманіття, прискорення створення банків даних та географічних інформаційних систем проводяться відповідні наукові дослідження згідно з програмами, що затверджуються в установленому законом порядку.  
86. Розроблення проектів таких програм забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за участю Національної академії наук України.      Розроблення проектів таких програм забезпечується в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності за участю Національної академії наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.  
87. Стаття 14. Нормування у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі   -25- Кабінет Міністрів України
Статтю 14 вилучити  
Враховано    
88. Нормування у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі здійснюється з урахуванням ландшафтного та біологічного різноманіття України та її регіонів, стану зміненості природних комплексів та об'єктів під дією антропогенних факторів, необхідних засобів їх відновлення та охорони та інших факторів шляхом встановлення територіально диференційованих нормативів мінімальної щільності, а також репрезентативності екологічної мережі, допустимих проміжків між територіями та об'єктами, включеними до екологічної мережі, щодо фінансового забезпечення формування, збереження та використання екологічної мережі та інших нормативів.       
89. Порядок розроблення та затвердження екологічних нормативів у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі визначається Кабінетом Міністрів України.       
90. Стаття 15. Проектування екологічної мережі   -26- Кабінет Міністрів України
Статті 15 викласти в такій редакціїї Проектування екомережі передбачає: а) нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до переліків екомережі; б) визначення територій, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законом обмежень на їх планування, забудову та інше використання; в) обґрунтування необхідності включення територій та об'єктів до переліків екомережі, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних зон та сполучних територій для забезпечення формування екомережі як єдиної просторової системи; г) розроблення рекомендацій щодо режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити, а також щодо необхідності вилучення та викупу земельних ділянок; ґ) узгодження регіональних та місцевих схем формування екомережі із Зведеною схемою формування екомережі, поєднання її із Всеєвропейською схемою формування екомережі та із затвердженою раніше проектною документацією з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, визначення перспективних напрямів забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об'єктів та територій.  
Враховано   Стаття 14. Проектування екомережі.  
91. Основними завданнями проектування екологічної мережі є:      Проектування екомережі передбачає:  
92. інвентаризація, нанесення на планово-картографічні матеріали та перевірка винесення в натуру створених територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються;      а) нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до переліків екомережі;  
93. еколого-економічного та іншого обгрунтування необхідності створення додатково територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, резервування територій для цих потреб, а також виділення відновлюваних, буферних та сполучних територій для забезпечення сформування екологічної мережі як єдиної просторової системи;      б) визначення територій, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законом обмежень на їх планування, забудову та інше використання;  
94. розроблення рекомендацій щодо режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити, а також щодо необхідності вилучення та викупу земельних ділянок, та, в разі потреби, щодо зміни режиму раніше створених територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються;      в) обґрунтування необхідності включення територій та об'єктів до переліків екомережі, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних зон та сполучних територій для забезпечення формування екомережі як єдиної просторової системи;  
95. узгодження Генеральної схеми, а також регіональних та місцевих схем екологічної мережі між собою, із Всеєвропейською екологічною мережею та із затвердженою раніше проектною та проектно-планувальною документацією з урахування сучасних державних, громадських і приватних інтересів, визначення перспективних напрямів забезпечення збереження та раціонального, невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об'єктів та територій.      г) розроблення рекомендацій щодо режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити, а також щодо необхідності вилучення та викупу земельних ділянок;  
96. Проектування екологічної мережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем екологічної мережі Автономної Республіки Крим, областей, а також місцевих схем екологічної мережі міст Києва, Севастополя та районів.      ґ) узгодження регіональних та місцевих схем формування екомережі із Зведеною схемою формування екомережі, поєднання її із Всеєвропейською схемою формування екомережі та із затвердженою раніше проектною документацією з урахування державних, громадських і приватних інтересів, визначення перспективних напрямів забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об'єктів та територій.  
97. Для визначення загальних показників національної екологічної мережі, її територіальної структури, узгодження регіональних та місцевих схем екологічної мережі, а також національної екологічної мережі із Всеєвропейською екологічною мережею розробляється Генеральна схема екологічної мережі України.       
98. Генеральна схема екологічної мережі України є складовою частиною Генеральної схеми планування території України і затверджується Верховною Радою України.       
99. Регіональні на місцеві схеми екологічної мережі затверджуються відповідними радами після їх узгодження з Генеральною схемою екологічної мережі України, що засвідчується центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.       
100. До Генеральної схеми, а також регіональних та місцевих схем екологічної мережі періодично, по мірі розширення можливостей для розвитку такої мережі, але не рідше разу на десять років, вносяться зміни органами, до повноважень яких віднесено затвердження зазначених схем.       
101. Виконання Генеральної схеми, а також регіональних та місцевих схем екологічної мережі, винесення її в натуру забезпечуються на основі програм, які затверджуються відповідно Верховною Радою України та радами.       
102. Генеральна схема, регіональні та місцеві схеми екологічної мережі розробляються на основі науково обгрунтованих пропозицій відповідно до настанов та нормативів, що затверджуються в порядку, встановленому цим Законом.       
103. Розробниками схем екологічної мережі можуть бути спеціалізовані проектні та наукові установи та організації, які обираються на конкурсних засадах.       
104. Генеральна схема, регіональні та місцеві схеми екологічної мережі підлягають державній екологічній експертизі у порядку встановленому законодавством.       
105. Можуть проводитись також громадська експертиза таких схем, а також оцінки ризиків та впливу господарської діяльності на екологічну мережу. Правові наслідки висновків таких експертиз та оцінок визначаються відповідно до законодавства.       
106. Програми формування екологічної мережі розробляються в порядку, встановленому законодавством для екологічних програм.       
107. Генеральна схема, регіональні та місцеві схеми екологічної мережі, програми їх виконання враховуються під час розроблення усіх видів проектної та проектно-планувальної документації, здійсненні господарської та іншої діяльності.   -27- Кабінет Міністрів України
Увести нові статті 15, 16. Стаття 15. Схеми формування екомережі. 1. Проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі Автономної Республіки Крим та областей, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України. Регіональні та місцеві схеми формування екомережі затверджуються відповідними радами після їх погодження із терироріальними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. 2. Зведена схема формування екомережі України є складовою частиною Генеральної схеми планування території України і затверджується Верховною Радою України. До Зведеної схеми, а також регіональних та місцевих схем формування екомережі періодично, у міру розширення можливостей для розвитку такої мережі, але не рідше одного разу на десять років, вносяться зміни органами, до повноважень яких віднесено затвердження зазначених схем. 3. Виконання Зведеної схеми формування екомережі України, а також регіональних та місцевих схем формування екомережі забезпечується на основі Загальнодержавної програми розвитку екомережі, що затверджується Верховною Радою України та регіональних і місцевих програм з питань розвитку екомережі, що затверджуються відповідними радами. 4. Зведена схема формування екомережі України, регіональні та місцеві схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою під час розроблення усіх видів проектної документації, здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також при здійсненні господарської та іншої діяльності. Стаття 16. Переліки територій та об'єктів екомережі 1. Перелік ключових територій екомережі включає території та об"єкти природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя міжнародного значення, інші території, в межах яких збереглися найбільш цінні природні комплекси. 2. Перелік буферних зон екомережі включає території навколо ключових територій екомережі, які запобігають негативному впливу господарської діяльності на суміжних територіях. 3. Перелік сполучних територій екомережі включає території, що забезпечують зв"язки між ключовими територіями та цілісність екомережі. 4. Перелік відновлюваних територій екомережі включає території, що представляють собою порушені, деградовані і малопродуктивні землі і землі, що зазнали впливу негативних процесів та стихійних явищ, інші території, важливі з точки зору формування просторової цілісності екомережі. 5. Включення територій та об'єктів до переліків екомережі не завдає шкоди правам тих, на чиїй території вони розташовані. 6. Власники та користувачі територій та об'єктів, включених до переліків екомережі, беруть на себе зобов"язання збереження природних ресурсів, їх екологічно-збалансованого та раціонального використання.  
Враховано   Стаття 15. Схеми формування екомережі. 1.Проектування екомережі здійснюєтьсяшляхом розроблення регіональних схем екомережі Автономної Республіки Крим та областей, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України. Регіональні та місцеві схеми формування екомережі затверджуються відповідними радами після їх погодження із територіальними органами виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр,а також топографо-геодезичної, картографічної діяльності та заповідної справи. 2. Зведена схема формування екомережі України є складовою частиною Генеральної схеми планування території України і затверджується Верховною Радою України. До Зведеної схеми, а також регіональних та місцевих схем формування екомережі періодично, у міру розширення можливостей для розвитку такої мережі, але не рідше одного разу на десять років, вносяться зміни органами, до повноважень яких віднесено затвердження зазначених схем. 3. Виконання Зведеної схеми формування екомережі України, а також регіональних та місцевих схем формування екомережі забезпечується на основі Загальнодержавної програми розвитку екомережі, що затверджується Верховною Радою України та регіональних і місцевих програм з питань розвитку екомережі, що затверджуються відповідними радами. 4. Зведена схема формування екомережі України, регіональні та місцеві схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою під час розроблення усіх видів проектної документації, здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також при здійсненні господарської та іншої діяльності. Стаття 16. Переліки територій та об'єктів екомережі 1. Перелік ключових територій екомережі включає території та об"єкти природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя міжнародного значення, інші території, в межах яких збереглися найбільш цінні природні комплекси. 2. Перелік буферних зон екомережі включає території навколо ключових територій екомережі, які запобігають негативному впливу господарської діяльності на суміжних територіях. 3. Перелік сполучних територій екомережі включає території, що забезпечують зв"язки між ключовими територіями та цілісність екомережі. 4. Перелік відновлюваних територій екомережі включає території, що представляють собою порушені, деградовані і малопродуктивні землі і землі, що зазнали впливу негативних процесів та стихійних явищ, інші території, важливі з точки зору формування просторової цілісності екомережі. 5. Включення територій та об'єктів до переліків екомережі не завдає шкоди правам тих, на чиїй території вони розташовані. 6. Власники та користувачі територій та об'єктів, включених до переліків екомережі, беруть на себе зобов"язанння збереження природних ресурсів, їх екологічно-збалансованого та раціонального використання. Стаття 17. Порядок включення до Переліків територій та об'єктів екомережі. 1. Включення територій та об'єктів до переліків екомережі відбувається з урахуванням їх значення з точки зору екології, ботаніки, зоології та ландшафтознавства. У першу чергу до переліків включаються території та об'єкти, що мають загальнодержавне значення з точки зору біотичного та ландшафтного різноманіття. 2. Включення територій та об"єктів екомережі до відповідних переліків здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -28- Заєць І.О.
Увести нову статтю 17. Стаття 17. Порядок включення до Переліків територій та об'єктів екомережі. 1. Включення територій та об'єктів до переліків екомережі відбувається з урахуванням їх значення з точки зору екології, ботаніки, зоології та ландшафтознавства. У першу чергу до переліків включаються території та об'єкти, що мають загальнодержавне значення з точки зору біотичного та ландшафтного різноманіття. 2. Включення територій та об"єктів екомережі до відповідних переліків здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
108. Стаття 16. Режим охорони та використання територій та об'єктів екологічної мережі   -29- Кабінет Міністрів України
Статтю 18 викласти в такій редакції 1. Включення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, до екомережі не призводить до зміни їх режиму, визначеного відповідно до закону. 2. У разі необхідності зміни режиму території чи об'єкту екомережі, виходячи з вимог Зведеної схеми формування екомережі України, регіональних чи місцевих схем формування екомережі, відповідно до закону змінюється статус, тип, категорія чи режим відповідної території чи об'єкта екомережі. 3. Режим буферних зон, сполучних та відновлюваних територій екомережі визначається згідно з відповідною схемою екомережі  
Враховано   Стаття 18. Режим охорони та використання територій та об'єктів екомережі.  
109. Режим охорони та використання територій та об'єктів екологічної мережі - система науково обгрунтованих та встановлених відповідно до законодавства вимог щодо охорони та використання природних ресурсів таких територій та об'єктів, спрямованих на запобігання погіршенню їх стану, а також забезпечення їх збереження у екологічних, наукових та інших цілях.      1. Включення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, до екомережі не призводить до зміни їх режиму, визначеного відповідно до закону.  
110. Додержання режиму територій та об'єктів екологічної мережі забезпечується підприємствами, установами, організаціями та іншими власниками і користувачами земельних ділянок, на яких розташовані такі території та об'єкти.      2. У разі необхідності зміни режиму території чи об'єкту екомережі, виходячи з вимог Зведеної схеми формування екомережі України, регіональних чи місцевих схем формування екомережі, відповідно до закону змінюється статус, тип, категорія чи режим відповідної території чи об'єкта екомережі.  
111. Режим територій та об'єктів екологічної мережі визначається відповідно до законодавства залежно від їх статусу, типу, категорії та інших ознак.      3. Режим буферних зон, сполучних та відновлюваних територій екомережі визначається згідно з відповідною схемою екомережі  
112. Включення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються, до екологічної мережі не призводить до зміни їх режиму, визначеного відповідно до законодавства.       
113. Режим відновлюваних, буферних та сполучних територій екологічної мережі визначається проектом екологічної мережі. Вимоги щодо режиму таких територій включаються до охоронного зобов'язання, яке підписується власником чи користувачем відповідної земельної ділянки екологічної мережі та керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.       
114. У разі необхідності зміни режиму територій чи об'єктів екологічної мережі виходячи з вимог Генеральної схеми, регіональних чи місцевих схем екологічної мережі відповідно до законодавства змінюється статус, тип, категорія чи режим відповідної території чи об'єкту екологічної мережі.       
115. У разі передачі території та об'єкту екологічної мережі іншому землевласнику чи землекористувачу, на нього покладається обов'язок щодо додержання встановленого режиму цих територій та об'єктів.       
116. Стаття 17. Фінансування та економічне стимулювання формування, збереження та використання екологічної мережі   -30- Кабінет Міністрів України
Статтю 17 викласти в такій редакції Стаття 19. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі 1. Фінансування заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі, включаючи роботи з проектування, проведення відповідних наукових досліджень, може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій та інших джерел, не заборонених законом. 2. Органи державного управління об'єктів екомережі, землекористувачі та землевласники територій та об'єктів екомережі вносять в установленому порядку пропозиції щодо фінансування заходів із коштів Державного бюджету України. Фінансування здійснюється відповідно до затверджених переліків заходів з коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших джерел не заборонених законом.  
Враховано   Стаття 19. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі  
117. Фінансування формування, збереження та забезпечення раціонального, невиснажливого використання екологічної мережі, включаючи роботи з її проектування, проведення відповідних наукових досліджень, формування правового та методичного забезпечення діяльності з цих питань, здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, загальнодержавного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, а також інших коштів.      1. Фінансування заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі, включаючи роботи з проектування,проведення відповідних наукових досліджень, може здійснюватись за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій та інших джерел, не заборонених законом.  
118. Суб'єкти господарювання економічно стимулюються до здійснення діяльності, спрямованої на формування, збереження та раціональне, невиснажливе використання екологічної мережі, зокрема, шляхом:      2. Органи державного управління об'єктів екомережі, землекористувачі та землевласники територій та об'єктів екомережі вносять в установленому порядку пропозиції щодо фінансування заходів із коштів Державного бюджету України. Фінансування здійснюється відповідно до затверджених переліків заходів з коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших джерел не заборонених законом.  
119. зменшення розміру земельного податку або звільнення від такого податку за землі, включені до екологічної мережі;       
120. компенсації втрат сільського та лісового господарства, інших видів господарської діяльності, спричинених запровадженням обмежень такої діяльності в інтересах формування та збереження екологічної мережі;   -31- Горбаль В.М.
Доповнити статтю 18 наступним пунктом 3. Компенсація всіх втрат місцевих бюджетів, які вони понесуть в зв"язку з прийняттям закону, здійснюються відповідними трансфертами з Державного бюджету України.  
Відхилено    
121. надання цільових коштів та кредитів на пільгових умовах для виконання природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, поліпшення умов формування та збереження екологічної мережі;       
122. страхування за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів для компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об'єктах екологічної мережі внаслідок стихійних природних явищ чи промислових аварій і катастроф та у інших випадках, передбачених законом.       
123. Компенсації втрат сільського та лісового господарства, інших видів господарської діяльності, спричинених запровадженням обмежень такої діяльності в інтересах формування та збереження екологічної мережі можуть бути разовими або періодичними.       
124. Умови стимулювання суб'єктів господарювання до здійснення діяльності, спрямованої на формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екологічної мережі визначаються відповідно до законодавства у відповідних охоронних зобов'язаннях та договорах, які укладаються між такими суб'єктами господарювання та органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному цим Законом.       
125. Стаття 18. Державний моніторинг екологічної мережі      Стаття 20. Державний моніторинг екомережі  
126. Державний моніторинг екологічної мережі передбачає здійснення системи спостережень, спрямованих на оцінку цілісності екологічної мережі, стану природних комплексів та об'єктів у її межах, своєчасне виявлення негативних змін та прогнозування їх можливого розвитку, пов'язаних з цим наслідків, розроблення відповідних прогнозів та рекомендацій щодо формування, збереження та використання екологічної мережі.      Державний моніторинг еко- мережі передбачає здійснення системи спостережень, спрямованих на оцінку цілісності екомережі, стану природних комплексів та об'єктів у її межах, своєчасне виявлення негативних змін та прогнозування їх можливого розвитку, пов'язаних з цим наслідків, розроблення відповідних прогнозів та рекомендацій щодо формування, збереження та використання екомережі.  
127. Державний моніторинг екологічної мережі входить до складу моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.      Державний моніторинг еко- мережі входить до складу моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
128. Стаття 19. Державний облік територій і об'єктів екологічної мережі      Стаття 21. Державний облік територій і об'єктів екомережі.  
129. Території та об'єкти екологічної мережі підлягають державному обліку. Такий облік є складовою частиною державного земельного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, державної статистичної звітності і здійснюється в порядку, що визначається законодавством.   -32- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавством" замінити Словом "законом"  
Враховано   Території та об'єкти екомережі підлягають державному обліку. Такий облік є складовою частиною державного земельного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, державної статистичної звітності і здійснюється в порядку, що визначається законом.  
130. Стаття 20. Участь громадськості у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі   -33- Заєць І.О.
Назву статті 20 викласти в такій редакції: Стаття 22. Доступ громадян та громадських об'єднань до інформації з питань,що стосуються екомережі.В тексті статті 20 слово "громадськості" замінити словами "громадян та громадських об"єднань"  
Враховано   Стаття 22. Доступ громадян та громадських об"єднань до інформації з питань, що стосуються екомережі.  
131. З метою врахування інтересів громадськості у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів інформують населення через засоби масової інформації та письмово відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про розроблення схем екологічної мережі.      З метою врахування інтересів громадян та громадських об"єднань у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності інформують населення через засоби масової інформації та письмово відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про розроблення схем екологічної мережі.  
132. Представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій залучаються до обговорення проектів схем екологічної мережі та стану їх виконання.      Представники органів місцевого самоврядування, громадяни та громадські організації залучаються до обговорення проектів схем екологічної мережі та стану їх виконання.  
133. Для обговорення проектів схем екологічної мережі та стану їх виконання в установленому порядку можуть проводитись громадські слухання.      Для обговорення проектів схем екомережі та стану їх виконання в установленому порядку можуть проводитись громадські слухання.  
134. Стаття 21. Контроль за формуванням, збереженням та використанням екологічної мережі      Стаття 23. Контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі  
135. Державний контроль за формуванням, збереженням та використанням екологічної мережі здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Державний контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності в межах повноважень, визначених законом.  
136. В порядку, визначеному законодавством, може здійснюватись також громадський контроль за формуванням, збереженням та використанням екологічної мережі.   -34- Беспалий Б.Я.
В статті 21 частина друга слово "законодавство" замінити словом "законом"  
Враховано   В порядку, визначеному законом, може здійснюватись також громадський контроль за формуванням, збереженням та використанням екологічної мережі. Контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі здійснюється органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.  
    -35- Горбаль В.М.
Доповнити статтю 21 частиною " Контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі здійснюється органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.„  
Враховано    
137. Стаття 22. Відповідальність за порушення вимог щодо формування, збереження та використання екологічної мережі   -36- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 викласти в такій редакції Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі Особи, винні у порушенні законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі несуть відповідальність відповідно до закону.  
Враховано   Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі.  
138. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону територій та об'єктів екологічної мережі несуть цивільну, адміністративну, кримінальну або дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.      Особи, винні у порушенні законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі несуть відповідальність відповідно до закону.  
139. Стаття 23. Міжнародне співробітництво з питань формування, збереження та використання екологічної мережі   -37- Кабінет Міністрів України
В статті 23 вилучити другий абзац  
Враховано   Стаття 25. Міжнародне співпробітництво з питань формування, збереження та використання екомережі  
140. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань формування, збереження та використання Всеєвропейської екологічної мережі, створенні транскордонних елементів екологічної мережі.      Україна бере участь у міжнародному співпробітництві з питань формування, збереження та використання Всеєвропейської екомережі, створенні транскордонних елементів екомережі.  
141. Чинні міжнародні договори з питань формування, збереження та використання екологічної мережі, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.   -38- Заєць І.О.
Частину другу статті 23 викласти в такій редакції: Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
Враховано   Якщо міжнародним договором, згода на обов"язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
142. Розділ 4. Прикінцеві положення.      Розділ ІV. Прикінцеві положення.  
143. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його оприлюднення.   -39- Заєць І.О.
Частину 1 розділу 4 викласти в такій редакції ". Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
144. 2. Кабінету Міністрів України протягом року після набрання чинності цим Законом:   -40- Ширко Ю.В.
Доповнити прикінцеві положення частиною такого змісту " забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом року після набрання чинності цим Законом:  
145. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього закону;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього закону;  
146. забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, віднесених цим Законом до його повноважень;      забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, віднесених цим Законом до його повноважень;  
147. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.      привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.