Кількість абзаців - 508 Таблиця поправок


Про основні засади цивільного захисту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про основні засади цивільного захисту"   -1- Крючков Г.К.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про засади цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції  Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про правові засади цивільного захисту  
    -2- Руденко Г.Б.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про правові основи цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції   
    -3- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Назву Закону викласти у наступній редакції: "Про цивільний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру"  
Викладено в редакції, запропоно -ваній народними депутатами Крючковим Г.К. і Руденком Г.Б.   
1. Цей Закон визначає засади формування і реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, здійснення заходів з безпеки та захисту населення і територій, об'єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших технологічних аварій, повноваження органів, які здійснюють зазначені заходи.   -4- Крючков Г.К.
Преамбулу Закону викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає правові та організаційні засади цивільного захисту, повноваження органів державного управління, порядок створення і застосування сил, їх комплектування, проходження служби, а також гарантії соціального і правового захисту особового складу органів і підрозділів цивільного захисту."  
Враховано з уточненням редакції  Цей Закон визначає правові та організаційні засади у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, повноваження органів виконавчої влади та державного управління, порядок створення і застосування сил, їх комплектування, проходження служби, а також гарантії соціального і правового захисту особового складу органів та підрозділів цивільного захисту.  
    -5- Руденко Г.Б.
Преамбулу Закону викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає правові основи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, повноваження органів державного управління, порядок створення і застосування сил, їх комплектування, проходження служби і соціальний захист"  
Враховано з уточненням редакції   
    -6- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Преамбулу Закону викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає правові основи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру."  
Враховано з уточненням редакції   
    -7- Мороз А.М.
Преамбулу закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає засади формування і реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру."  
Враховано з уточненням редакції   
    -8- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Пронумерувати всі окремі частини тексту проекту цього закону: стаття - 1.; частина - 1.; пункт 1); абзац - а).  
Враховано частково    
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів   -9- Мороз А.М.
Статтю 1 викласти у наступній редакції: "Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на якій внаслідок надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей та заподіяння матеріальних втрат; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації) і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій; аварійно-рятувальні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (у тому числі подання їм невідкладної медичної допомоги), а також захист матеріальних і культурних цінностей та захист довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що потребують залучення працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення; Служба цивільного захисту - сукупність органів управління, сил і засобів, призначених для розв'язання завдань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; сили і засоби Служби цивільного захисту - відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт; цивільний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - цивільний захист) - система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації і ліквідації їх наслідків, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, добровільними формуваннями і спрямовані на захист населення і територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля.  
Враховано частково   Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:   -10- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Абзаци перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, дев'ятий, десятий частини першої статті 1 вилучити  
Відхилено Визначення термінів приведено у відповідність з положеннями раніше прийнятих законів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на яких внаслідок надзвичайної ситуації виникає загроза життю та здоров'ю людей чи завдання матеріальних збитків;   -11- Крючков Г.К.
Абзац одинадцятий частини першої статті 1 після слова "виконання" доповнити словами "цих заходів" та слів "ліквідації надзвичайних ситуацій" доповнити словами "які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків", вважати абзацом першим статті 1, а абзац другий частини першої статті 1 вважати абзацом шостим цієї статті  
Враховано   цивільний захист - система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період;  
6. єдина державна система цивільного захисту населення і територій (далі - єдина система захисту) - сукупність органів управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів управління, які реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;   -12- Крючков Г.К.
Абзац третій частини першої статті 1 після слів "інших органів управління" доповнити словами "на які покладається реалізація державної політики", а слова "інших органів управління" вилучити, вважати абзацом другим статті 1.  
Враховано з уточненням редакції  єдина державна система цивільного захисту населення і територій (далі - єдина система цивільного захисту) - сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної політики у сфері цивільного захисту; підсистеми єдиної системи цивільного захисту - сукупність підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних та територіальних органів управління, яким доручаються визначені законом завдання у конкретних сферах цивільного захисту;  
    -13- Беспалий Б.Я.
В абзаці третьому частини першої статті 1 слова "інших органів управління" вилучити  
Враховано    
    -14- Руденко Г.Б.
Абзац третій частини першої статті 1 вилучити  
Відхилено . Мета Закону - окреслити чітку систему цивільного захисту.   
    -15- Крючков Г.К.
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "підсистеми єдиної системи захисту - сукупність підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних чи територіальних органів управління, яким доручаються визначені Законом завдання у сфері цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції   
7. ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - підготовка і здійснення комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на відновлення інфраструктури життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;   -16- Крючков Г.К.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції: "служба цивільного захисту - це державна служба особливого характеру, яка полягає у спеціальній професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населе0ння і територій від їх негативного впливу.", вважати абзацом четвертим статті 1, а абзац четвертий - абзацом восьмим цієї статті.  
Враховано з уточненням редакції  служба цивільного захисту - це державна служба особливого характеру, пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від їх негативного впливу; Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - спеціальне воєнізоване формування, на яке покладається захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру, участь у заходах територіальної оборони, а також міжнародних рятувальних й інших гуманітарних операціях;  
    -17- Руденко Г.Б.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: служба цивільного захисту - це державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба, яка заснована на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності. Її діяльність пов'язана із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків.  
Принципи, на яких заснована служба цивільного захисту, викладені у статті 4   
    -18- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "цивільний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (цивільний захист) - система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру і ліквідації їх наслідків, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, адміністраціями підприємств, установ та організацій, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, і спрямовані на захист населення і територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля;"  
Враховано з уточненням редакції   
    -19- Крючков Г.К.
Частину першу статті 1 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - це спеціальне воєнізоване формування, на яке покладається захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного природного і військового характеру."  
Враховано з уточненням редакції   
8. несприятливі побутові або нестандартні ситуації - ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері і являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних збитків та не набули масштабу надзвичайної ситуації;   -20- Крючков Г.К.
Абзац дев'ятий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції: "сили і засоби цивільного захисту - особовий склад і працівники, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежегасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи", вважати абзацом шостим статті 1, а абзац п'ятий - абзацом дванадцятим цієї статті.  
Враховано з уточненням редакції  сили і засоби цивільного захисту - особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежегасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;  
    -21- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Абзац дев'ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "сили і засоби цивільного захисту - відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт;"  
Враховано з уточненням редакції   
9. оперативно-рятувальні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (у тому числі подання їм невідкладної медичної допомоги), захист об'єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення;   -22- Руденко Г.Б.
В абзаці другому частини першої статті 1 слово "збитків" замінити словом "втрат" та після слова "ситуації" доповнити словами "техногенного, природного чи військового характеру", вважати абзацом сьомим статті 1, а абзац шостий - абзацом дев'ятим цієї статті.  
Враховано   зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на якому внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних втрат;  
10. першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - оперативне здійснення організаційно-технічних та інших невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення мінімальних норм життя населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;   -23- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції: "ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації) і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій;", вважати абзацом восьмим статті 1, а абзац сьомий - абзацом десятим цієї статті.  
Враховано   ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації), і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій;  
11. Служба цивільного захисту - сукупність органів управління, сил і засобів, призначених для розв'язання завдань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;   -24- Руденко Г.Б.
В абзаці шостому частини першої статті 1 словосполучення "оперативно-рятувальні роботи" замінити словосполученням "аварійно-рятувальні роботи" та вилучити словосполучення "об'єктів національної економіки", вважати абзацом дев'ятим частини першої статті 1, а абзац восьмий - абзацом третім цієї статті.  
Враховано   аварійно-рятувальні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (включаючи надання їм невідкладної медичної допомоги), захист об'єктів матеріальних і культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення;  
    -25- Крючков Г.К.
В абзаці шостому частини першої статті 1 слова "у тому числі подання" замінити словами "включаючи надання"  
Враховано    
12. сили і засоби Служби цивільного захисту - особовий склад і працівники, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежегасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;   -26- Доманський А.І.
В абзаці сьомому статті 1 слова "норм життя" замінити словами "потреб життєзабезпечення", вважати абзацом десятим статті 1, а абзац дев'ятий - абзацом шостим цієї статті.  
Враховано   першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - оперативне здійснення організаційно-технічних та інших невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення мінімальних потреб життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;  
13. техногенна безпека - стан захищеності населення, території, об'єктів національної економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.   -27- Крючков Г.К.
Абзац десятий частини першої статті 1 після слів "надзвичайних ситуацій" доповнити словами "техногенного характеру" і вважати абзацом одинадцятим цієї статті.  
Враховано   техногенна безпека - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру;  
14. цивільний захист - система загальнодержавних заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними формуваннями, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.   -28- Крючков Г.К.
Абзац п'ятий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції: "несприятливі побутові або нестандартні ситуації - ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних збитків", вважати абзацом дванадцятим статті 1, а абзац одинадцятий - абзацом першим цієї статті.  
Враховано   несприятливі побутові або нестандартні ситуації - ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних збитків.  
15. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України -"Про правовий режим надзвичайного стану", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про Цивільну оборону України".   -29- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Частину другу статті 1 вилучити  
Враховано    
16. Стаття відсутня   -30- Доманський А.І.
Доповнити Закон статтею 2 наступного змісту, змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 2. Правові основи цивільного захисту Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Закон, Закони України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про цивільну оборону України", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про аварійно - рятувальні служби", "Про пожежну безпеку", "Про об'єкти підвищенної небезпеки", "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та інші акти законодавства, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   Стаття 2. Правові основи цивільного захисту Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Закон, закони України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про Цивільну оборону України", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про пожежну безпеку", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інші акти законодавства.  
17. Стаття 2. Мета цивільного захисту   -31- Мороз А.М.
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Мета цивільного захисту Цивільний захист здійснюється з метою: забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, здійснення заходів з безпеки та захисту населення і територій, об'єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; участі у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України  
Враховано частково   Стаття 3. Мета цивільного захисту  
18. Цивільний захист здійснюється з метою:      Цивільний захист здійснюється з метою:  
19. забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, здійснення заходів з безпеки та захисту населення і територій, об'єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;   -32- Крючков Г.К.
. Абзац другий статті 2 викласти у наступній редакції: "реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, об'єктів національної економіки, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період"  
Враховано з уточненням редакції  реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;  
20. участі у подоланні наслідків глобальних техногенних, геофізичних, екологічних катастроф на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України.   -33- Крючков Г.К.
Абзац третій статті 2 викласти у наступній редакції: "участі у подоланні наслідків глобальних техногенних, геофізичних, екологічних катастроф, у тому числі на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано з уточненням редакції  подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі участі у подоланні таких наслідків на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -34- Руденко Г.Б.
В абзаці третьому статті 2 слова "глобальних техногенних, геофізичних, екологічних катастроф" замінити словами "надзвичайних ситуацій"  
Враховано    
    -35- Беспалий Б.Я.
Доповнити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано    
21. Стаття 3. Принципи цивільного захисту   -36- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 3 вилучити  
Відхилено Закон спрямований на упорядкування діяльності у важливій сфері державного життя і тому вилучення із Закону базових засад цієї діяльності неприйнятне  Стаття 4. Принципи цивільного захисту  
    -37- Мороз А.М.
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Основні принципи у сфері цивільного захисту Цивільний захист здійснюється на таких основних принципах: гарантування державою громадянам права на захист життя та здоров'я, а юридичним особам - права на безпечне функціонування; комплексного підходу до розв'язання завдань цивільного захисту, який базується на об'єктивній необхідності проведення єдиних заходів у сфері цивільного захисту, враховує можливий вплив чинників фізичного, хімічного, біологічного, морально-психологічного, а також засобів масового ураження; територіальності та функціональності єдиної системи захисту; добровільності. Згідно з цим принципом ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди; свободи інформації у сфері цивільного захисту відповідно до законодавства; раціональної безпека, за якої досягається максимально можливе економічно обґрунтоване зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і пом'якшення їх наслідків; превентивної безпеки."  
Враховано частково    
22. Цивільний захист базується на таких основних принципах:   -38- Руденко Г.Б.
В абзаці першому статті 3 замінити слова "базується на таких основних" словом "здійснюється на"  
Враховано   Цивільний захист здійснюється на принципах:  
23. гарантування державою громадянам права на захист життя та здоров'я, а юридичним особам - права на безпечне функціонування;   -39- Крючков Г.К.
. В абзаці другому статті 3 після слів "гарантування державою громадянам" доповнити словом "конституційного"  
Враховано   гарантування державою громадянам конституційного права на захист життя, здоров'я та їх майна, а юридичним особам - права на безпечне функціонування; добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я;  
    -40- Крючков Г.К.
Абзац шостий статті 3 вважати абзацом третім, виклавши його у наступній редакції: "добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я;"  
Враховано    
24. комплексний підхід до розв'язання завдань цивільного захисту, який базується на об'єктивній необхідності проведення єдиних заходів у сфері цивільного захисту, враховує можливий вплив чинників фізичного, хімічного, біологічного, морально-психологічного, а також засобів масового ураження;   -41- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Абзац третій статті 3 викласти у наступній редакції: "комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту"  
Враховано   комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;  
25. спрямування коштів на створення системи превентивної безпеки та підвищення оплати праці на небезпечних виробництвах, а також на виплати за ризик, що стимулюють проведення відповідних заходів у сфері цивільного захисту;   -42- Крючков Г.К.
Абзаци четвертий, дев'ятий та десятий статті 3 об'єднати та викласти у наступній редакції: "створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і пом'якшення їх наслідків;"  
Враховано з уточненням редакції  створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;  
    -43- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий статті 3 вилучити  
Враховано    
26. територіальність та функціональність єдиної системи захисту;      територіальності та функціональності єдиної системи цивільного захисту;  
27. добровільність. Згідно з цим принципом ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди;       
28. дотримання фізичними і юридичними особами рівня побутової і виробничої культури, за якого мінімізується заподіяння шкоди довкіллю;   -44- Крючков Г.К.
. Абзац сьомий статті 3 викласти у наступній редакції: "мінімізації заподіяння шкоди довкіллю"  
Враховано   мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;  
    -45- Руденко Г.Б.
Абзац сьомий статті 3 вилучити  
Враховано    
29. свобода інформації у сфері цивільного захисту;   -46- Крючков Г.К.
Абзац восьмий статті 3 викласти у наступній редакції: "гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту"  
Враховано   гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту відповідно до законодавства.  
    -47- Руденко Г.Б.
Абзац восьмий статті 3 після слів "цивільного захисту" доповнити словами: "відповідно до законодавства"  
Враховано    
30. раціональна безпека, за якої досягається максимально можливе економічно обґрунтоване зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і пом'якшення їх наслідків;       
31. превентивна безпека як максимально можливе застосування сил і засобів для зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.   -48- Руденко Г.Б.
В абзаці десятому статті 3 вилучити слова: "як максимально можливе застосування сил і засобів для зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій."  
Враховано з уточненням редакції   
32. Стаття 4. Завдання цивільного захисту   -49- Крючков Г.К.
Назву статті 4 після слова "Завдання" доповнити словом "системи"  
Враховано   Стаття 5. Завдання системи цивільного захисту  
    -50- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 4 вилучити  
Відхилено В базовому законі мають бути визначені завдання даної системи   
33. Основними завданнями цивільного захисту є:      Основними завданнями цивільного захисту є:  
34. розвиток національної економіки у напрямах, які виключають можливість виникнення надзвичайних ситуацій;   -51- Руденко Г.Б.
Абзац другий статті 4 вилучити  
Враховано    
35. збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;      збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;  
36. прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах і засобах, необхідних для їх запобігання та ліквідації;   -52- Руденко Г.Б.
В абзаці четвертому статті 4 вилучити слова: "визначення на основі прогнозу потреби в силах і засобах, необхідних для їх запобігання та ліквідації"  
Враховано   прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;  
37. проведення державної експертизи, здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;   -53- Руденко Г.Б.
В абзаці п'ятому статті 4 вилучити слова: "проведення державної експертизи"  
Враховано   здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;  
38. розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту;      розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту;  
39. розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;      розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;  
40. створення, збереження і раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;   -54- Руденко Г.Б.
В абзаці восьмому статті 4 слова: "фінансових і" та "та реагування" вилучити  
Враховано   створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям;  
41. розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, несприятливим побутовим або нестандартним ситуаціям і на забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також об'єктів виробничого і соціального призначення, що їм належать;   -55- Руденко Г.Б.
Абзац дев'ятий статті 4 викласти у наступній редакції: "розроблення та виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям;"  
Враховано   розроблення та виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям;  
42. оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації і своєчасне та достовірне інформування про обстановку, яка складається, і вжиті заходи;   -56- Крючков Г.К.
Абзац десятий статті 4 викласти у наступній редакції: "оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка складається та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайних ситуацій та подолання її наслідків"  
Враховано   оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка складається, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків;  
43. організація захисту населення і територій, подання психологічної та медичної допомоги потерпілим від надзвичайних ситуацій;   -57- Руденко Г.Б.
В абзаці одинадцятому статті 4 вилучити слова "подання психологічної та медичної допомоги потерпілим" вилучити  
Відхилено . Редакцію уточнено  організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим;  
44. проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;   -58- Руденко Г.Б.
В абзаці дванадцятому статті 4 вилучити слова: "рятувальних та інших"  
Враховано   проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;  
45. забезпечення готовності Служби цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;   -59- Крючков Г.К.
Абзац тринадцятий статті 4 після слова "забезпечення" доповнити словом "постійної" та після слів "ситуаціям та" словом "оперативного"  
Враховано з уточненням редакції  забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;  
    -60- Руденко Г.Б.
Абзац тринадцятий статті 4 викласти у наступній редакції: "забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;"  
Враховано з уточненням редакції   
46. забезпечення соціального захисту постраждалого населення;   -61- Руденко Г.Б.
Абзац чотирнадцятий статті 4 вилучити  
Враховано    
47. подання з використанням засобів цивільного захисту оперативної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;   -62- Крючков Г.К.
Абзац п'ятнадцятий статті 4 викласти у наступній редакції: "надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій"  
Враховано   надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;  
    -63- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятнадцятий статті 4 вилучити  
Відхилено    
48. навчання населення способам захисту у разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;      навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;  
49. координація діяльності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи захисту;   -64- Руденко Г.Б.
Абзац сімнадцятий статті 4 вилучити  
Враховано    
50. міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.      міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.  
51. Стаття 5. Правова основа цивільного захисту       
52. Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Закон, інші акти законодавства України у сфері цивільного захисту та міжнародні договори України.   -65- Крючков Г.К.
Статтю 5 вилучити, змінивши наступну нумерацію статей  
Враховано    
    -66- Беспалий Б.Я.
Доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано у статті 2   
53. Розділ ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ   -67- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Руденко Г.Б.
Назву Розділу ІІ викласти в такій редакції: "Основні заходи у сфері цивільного захисту"  
Враховано   Розділ ІІ ОСНОВНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
    -68- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статті 7 - 18 вилучити  
Відхилено В розділі розкриваються основні напрями діяльності у сфері цивільного захисту   
54. Стаття 6. Основні заходи у сфері цивільного захисту   -69- Крючков Г.К.
 
Відхилено   Стаття 6. Основні заходи у сфері цивільного захисту  
55. З метою ефективної реалізації завдань цивільного захисту, зменшення матеріальних втрат та заподіяння шкоди об'єктам національної економіки, іншим матеріальним і культурним цінностям та довкіллю у разі виникнення надзвичайних ситуацій центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили і засоби, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, добровільні формування здійснюють спеціальні заходи, які включають оповіщення та інформування, спостереження і контроль, укриття у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, медичний, психологічний, біологічний, екологічний, радіаційний та хімічний захист.   -70- Крючков Г.К.
У статті 6 слово "заподіяння" замінити словом "недопущення", а слово "іншими" вилучити  
Враховано   З метою ефективної реалізації завдань цивільного захисту, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди об'єктам, матеріальним і культурним цінностям та довкіллю в разі виникнення надзвичайних ситуацій центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили і засоби, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, добровільні рятувальні формування здійснюють оповіщення та інформування, спостереження і лабораторний контроль, укриття у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, медичний, психологічний, біологічний, екологічний, радіаційний та хімічний захист.  
    -71- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
У статті 6 після слова "добровільні" доповнити словами "аварійно-рятувальні"  
Враховано    
56. Стаття 7. Оповіщення та інформування      Стаття 7. Оповіщення та інформування  
57. Оповіщення та інформування включає:      Оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту включають:  
58. доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій через загальнодержавні територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення;   -72- Крючков Г.К.
Абзац другий і третій статті 7 об'єднати та викласти у наступній редакції: оперативне доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі через єдину систему загальнодержавної, регіональних, спеціальних і локальних автоматизованих систем оповіщення;  
Враховано з уточненням редакції  оперативне доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі через загальнодержавну, територіальну і локальну автоматизовані системи централізованого оповіщення;  
59. організаційно-технічне з'єднання територіальних і локальних систем централізованого оповіщення;       
60. завчасне створення і організаційно-технічне з'єднання із спеціальними системами спостереження і контролю постійно діючих спеціальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого ураження;   -73- Крючков Г.К.
У абзаці четвертому статті 7 слова "спеціальних" вилучити;  
Враховано з уточненням редакції  завчасне створення та організаційно-технічне поєднання постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення зі спеціальними системами спостереження і контролю в зонах можливого ураження;  
61. централізоване використання загальнодержавних і відомчих систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передачі інформації.   -74- Крючков Г.К.
Абзац п'ятий статті 7 викласти у новій редакції "централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від форми власності та підпорядкування"  
Враховано   централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації, незалежно від форми власності та підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.  
    -75- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятий статті 7 після слів "передачі інформації" доповнити словами "у разі виникнення надзвичайних ситуацій"  
Враховано    
62. Стаття 8. Спостереження і контроль   -76- Крючков Г.К.
У статті 8 слово "контроль" замінити словами "лабораторний контроль" у відповідних відмінках  
Враховано   Стаття 8. Спостереження і лабораторний контроль  
63. Спостереження і контроль включають:      Спостереження і лабораторний контроль включають:  
64. створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної та територіальних систем спостереження і контролю;   -77- Крючков Г.К.
У абзаці другому статті 8 слово "систем" замінити словом "мереж"  
Враховано   створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної та територіальних мереж спостереження і лабораторного контролю;  
65. організацію збирання, опрацювання та передачі інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, харчової сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами;      організацію збирання, опрацювання та передачі інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, харчової сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами.  
66. надання населенню можливості придбати найпростіші засоби радіаційного контролю в особисте користування.   -78- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий статті 8 вилучити  
Враховано    
67. Стаття 9. Укриття у захисних спорудах      Стаття 9. Укриття у захисних спорудах  
68. 1. Для забезпечення укриття населення у містах, селах, селищах створюється фонд захисних споруд.   -79- Крючков Г.К.
Частину першу статті 9 після слів "захисних споруд" доповнити словом "шляхом"  
Враховано   1. Для забезпечення укриття населення в містах, селах, селищах створюється фонд захисних споруд шляхом:  
69. 2. Фонд захисних споруд створюється шляхом:   -80- Крючков Г.К.
Абзац перший частини другої статті 9 вилучити.  
Враховано    
70. комплексного освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення, а також укриття населення в умовах надзвичайних ситуацій;   -81- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац другий частини другої статті 9 викласти в такій редакції: "комплексного освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;"  
Враховано   комплексного освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;  
71. обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, підземних споруд населених пунктів, гірничих виробок і природних порожнин;   -82- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац третій частини другої статті 9 викласти в такій редакції: обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору населених пунктів, гірничих виробок і природних порожнин;  
Враховано   обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору населених пунктів, гірничих виробок і природних порожнин;  
72. дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших заглиблених приміщень;      дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших заглиблених приміщень;  
73. будівництва заглиблених споруд, інших нерухомих об'єктів, пристосованих для виконання завдань цивільного захисту;      будівництва заглиблених споруд, інших нерухомих об'єктів, пристосованих для виконання завдань цивільного захисту;  
74. масового будівництва в період загрози найпростіших сховищ та укриттів;   -83- Крючков Г.К.
Абзац шостий частини другої статті 9 викласти у наступній редакції: "будівництва в період загрози надзвичайних ситуацій найпростіших сховищ та укриттів"  
Враховано   будівництва в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій найпростіших сховищ та укриттів;  
    -84- Руденко Г.Б.
Абзац шостий частини другої статті 9 після слів "в період загрози" доповнити словами "виникнення надзвичайних ситуацій"  
Враховано    
75. завчасного будівництва окремих сховищ і протирадіаційних укриттів.   -85- Руденко Г.Б.
В абзаці сьомому частини другої статті 9 слово "завчасного" вилучити  
Враховано   будівництва окремих сховищ і протирадіаційних укриттів.  
76. 3. Фонд захисних споруд у мирний час може використовуватися для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -86- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 9 викласти в наступній редакції: "Фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесено питання цивільного захисту, і затверджується Кабінетом Міністрів України.", змінивши далі у тексті "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту" на "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до компетенції якого віднесено питання цивільного захисту" у відповідних відмінках  
Враховано з уточненням редакції  2. Фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання цивільного захисту.  
77. Стаття 10. Здійснення заходів з евакуації населення   -87- Мороз А.М.
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Здійснення заходів з евакуації населення В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в населених пунктах, у яких розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, а також в особливий період як основний спосіб захисту населення є його евакуація і розміщення у зонах, безпечних для проживання. Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей)."  
Враховано   Стаття 10. Здійснення заходів з евакуації населення  
78. 1. В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в населених пунктах, у яких розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, а також в особливий період як основний спосіб захисту населення є його евакуація і розміщення у зонах, безпечних для проживання.      1. В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в населених пунктах, де розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, а також в особливий період основним способом захисту населення є його евакуація і розміщення у зонах, безпечних для проживання.  
79. 2. Евакуації у зони, безпечні для проживання, підлягає населення міст, сіл, селищ, розташованих у зонах можливого ураження, в районах виникнення збройних конфліктів.   -88- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 10 викласти в наступній редакції: "Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей)."  
Враховано з уточненням редакції  2. Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, у районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф, якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей.  
80. 3. У мирний час евакуація населення здійснюється у разі виникнення загальної аварії на атомній електростанції, усіх видів аварій з викидом небезпечних хімічних речовин, загрози катастрофічного затоплення місцевості, великих лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.   -89- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 10 вилучити  
Враховано    
81. Стаття 11. Проведення загальної або часткової евакуації населення   -90- Крючков Г.К.
Статті 10 і 11 об'єднати, змінивши нумерацію наступних статей  
Враховано    
82. 1. Залежно від обставин надзвичайної ситуації проводиться загальна або часткова евакуація населення тимчасового або безповоротного характеру.   -91- Крючков Г.К.
Частину першу статті 11 після слів "Залежно від обставин" доповнити словами "в разі виникнення"  
Враховано з уточненням редакції  3. У разі виникнення надзвичайної ситуації проводиться, загальна або часткова евакуація населення тимчасового або безповоротного характеру.  
83. 2. Загальна евакуація населення в особливий період проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України в окремих регіонах у разі:      4. Загальна евакуація населення в особливий період проводиться в окремих регіонах за рішенням Кабінету Міністрів України у разі:  
84. небезпеки радіоактивного забруднення навколо АЕС (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю населення, яке проживає у зоні ураження);      небезпеки радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю населення, яке проживає в зоні ураження);  
85. загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі;   -92- Крючков Г.К.
Абзац третій частини другої статті 11 після слів "затоплення місцевості з" доповнити словами "менш ніж"  
Враховано   загрози катастрофічного затоплення місцевості з менш ніж чотирьохгодинним добіганням проривної хвилі;  
86. виникнення збройного конфлікту.   -93- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац четвертий частини другої статті 11 викласти у наступній редакції: "виникнення загрози життю та здоров'ю населення, яке проживає у зоні виникнення надзвичайної ситуації військового характеру."  
Враховано   виникнення загрози життю та здоров'ю населення, яке проживає в зоні виникнення надзвичайної ситуації військового характеру.  
87. 3. Часткова евакуація населення проводиться, як правило, за рішенням Кабінету Міністрів України у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації на відповідній території.   -94- Крючков Г.К.
Частину третю статті 11 викласти у наступній редакції: "Часткова евакуація населення проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України або за погодженим з Кабінетом Міністрів України рішенням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації на відповідній території, якщо інше не встановлено законом"  
Враховано з уточненням редакції  5. Часткова евакуація населення проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України в разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації на відповідній території, якщо інше не встановлено законом.  
88. 4. Під час проведення часткової евакуації не зайняте у виробництві і сфері обслуговування населення, а саме студенти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом із викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їх сімей, евакуюється у першу чергу.   -95- Руденко Г.Б.
Частину четверту статті 11 після слів "проведення часткової" доповнити словами "або загальної"  
Враховано   6. Під час проведення часткової або загальної евакуації не зайняте у виробництві та сфері обслуговування населення, студенти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом із викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їх сімей евакуюються в першу чергу.  
89. 5. Евакуація населення проводиться комбінованим способом, який передбачає вихід населення з небезпечних районів пішки та вивезення основної його частини наявним транспортом.   -96- Крючков Г.К.
Частину п'яту статті 11 викласти у наступній редакції: "Евакуація населення з небезпечних районів проводиться комбінованим способом - як пішки, так і шляхом вивезення основної його частини наявним транспортом"  
Враховано з уточненням редакції  7. Евакуація населення з небезпечних районів проводиться пішки і шляхом вивезення основної його частини наявним транспортом.  
90. 6. З метою запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей під час евакуації забезпечується:      8. З метою запобігання проявам паніки та недопущення загибелі людей під час евакуації забезпечується:  
91. планування евакуації населення;      планування евакуації населення;  
92. визначення зон, що придатні для розміщення евакуйованого населення з потенційно небезпечних зон;      визначення зон, що придатні для розміщення евакуйованого населення з потенційно небезпечних зон;  
93. організація оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та населення про початок евакуації;      організація оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та населення про початок евакуації;  
94. управління проведенням евакуації;      управління проведенням евакуації;  
95. життєдіяльність евакуйованого населення;   -97- Крючков Г.К.
Абзац шостий частини шостої статті 11 доповнити словами "створення мінімально необхідних умов для"  
Враховано   створення мінімально необхідних умов для життєдіяльності евакуйованого населення;  
96. навчання населення необхідним діям у разі проведення евакуації.   -98- Крючков Г.К.
Абзац сьомий частини шостої статті 11 викласти у наступній редакції "навчання населення діям при проведенні евакуації"  
Враховано   навчання населення діям при проведенні евакуації.  
97. Стаття 12. Інженерний захист території      Стаття 11. Інженерний захист території  
98. З метою створення умов безпечного проживання населення на території з підвищеним техногенним навантаженням та ризиком виникнення надзвичайних ситуацій здійснюються заходи інженерного захисту території, які включають:      З метою створення умов безпечного проживання населення на території з підвищеним техногенним навантаженням та ризиком виникнення надзвичайних ситуацій здійснюються заходи інженерного захисту території, які включають:  
99. урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування підвищеного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях та у регіонах;   -99- Крючков Г.К.
Абзац другий статті 12 після слів " підвищеного ризику" доповнити словом "можливість"  
Враховано   урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування підвищеного ризику можливість виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях та в регіонах;  
100. здійснення контролю за раціональним розміщенням потенційно небезпечних об'єктів з урахуванням можливих наслідків для безпеки населення і довкілля у разі виникнення надзвичайних ситуацій;   -100- Руденко Г.Б.
Абзац третій статті 12 викласти у наступній редакції: "здійснення контролю за раціональним розміщенням потенційно небезпечних об'єктів з урахуванням можливих наслідків надзвичайних ситуацій для безпеки населення і довкілля у разі виникнення таких ситуацій;"  
Враховано   здійснення контролю за раціональним розміщенням потенційно небезпечних об'єктів з урахуванням можливих наслідків надзвичайних ситуацій для безпеки населення і довкілля в разі виникнення таких ситуацій;  
101. будівництво споруд, будинків, інженерних мереж та транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки і надійності;      будівництво споруд, будинків, інженерних мереж та транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки і надійності;  
102. розроблення і запровадження заходів щодо безаварійного функціонування потенційно небезпечних об'єктів;      розроблення і запровадження заходів щодо безаварійного функціонування потенційно небезпечних об'єктів;  
103. створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів національної економіки від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протипаводкових, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення   -101- Руденко Г.Б.
В абзаці шостому статті 12 слова "національної економіки" вилучити  
Враховано   створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.  
104. Стаття 13. Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій   -102- Гавриш С.Б.
В тексті закону словосполучення "подання допомоги" замінити словосполученням "надання допомоги" у відповідних відмінках  
Враховано   Стаття 12. Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій  
105. Заходами, спрямованими на запобігання або зменшення ступеня ураження населення, своєчасне подання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій, є:   -103- Крючков Г.К.
Абзац перший статті 13 викласти у наступній редакції: "Для запобігання або зменшення ступеня ураження населення, своєчасного надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій здійснюються такі заходи:"  
Враховано   Для запобігання або зменшення ступеня ураження населення, своєчасного надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій здійснюються такі заходи:  
106. планування і використання існуючих сил і засобів медичних закладів незалежно від їх відомчої належності;   -104- Руденко Г.Б.
Абзац другий статті 13 викласти у наступній редакції: "планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності і господарювання;"  
Враховано   планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та господарювання;  
107. розгортання в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості медичних закладів;   -105- Крючков Г.К.
Абзац третій статті 13 доповнити після слів необхідної кількості" словом "додаткових" та після слів "медичних закладів" словом " (пунктів)"  
Враховано   розгортання в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових лікувальних закладів (пунктів);  
    -106- Руденко Г.Б.
В абзаці третьому статті 13 слово "медичних" замінити словом "лікувальних"  
Враховано    
108. своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів;   -107- Руденко Г.Б.
В абзаці четвертому статті 13 після слів "медичних препаратів" доповнити словами "та санітарно-епідеміологічних заходів"  
Враховано   своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідемічних заходів;  
109. здійснення контролю за продуктами харчування, питною водою і джерелами водопостачання;   -108- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятий статті 13 викласти у наступній редакції: "контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання;"  
Враховано   контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерел водопостачання;  
110. завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;      завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;  
111. накопичення медичних засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки;      накопичення медичних засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки;  
112. здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною обстановкою;   -109- Руденко Г.Б.
В абзаці восьмому статті 13 слово "обстановкою" замінити словом "ситуацією"  
Враховано   здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;  
113. підготовка медичного персоналу і навчання населення способам подання першої медичної допомоги та дотримання правил відповідної санітарії;   -110- Руденко Г.Б.
В абзаці дев'ятому статті 13 слова "підготовка медичного персоналу і" вилучити  
Враховано   навчання населення способам надання першої медичної допомоги та дотримання правил відповідної санітарії;  
114. забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей шкідливих факторів навколишнього середовища та внаслідок надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань;      забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань;  
115. санітарна охорона територій та об'єктів національної економіки із спеціальним режимом функціонування.   -111- Руденко Г.Б.
В абзаці одинадцятому статті 13 слова "національної економіки із спеціальним режимом функціонування" замінити словами "у зоні надзвичайної ситуації"  
Враховано   санітарна охорона територій та об'єктів у зоні надзвичайної ситуації.  
116. Стаття 14. Психологічний захист      Стаття 13. Психологічний захист  
117. 1. Психологічний захист населення в районах надзвичайних ситуацій забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -112- Крючков Г.К.
Частину першу статті 14 вилучити  
Враховано    
118. 2. Запобігання або зменшення ступеня негативного психологічного впливу на населення та своєчасне подання ефективної психологічної допомоги забезпечується шляхом здійснення таких заходів:      Запобігання або зменшення ступеня негативного психологічного впливу на населення та своєчасне надання ефективної психологічної допомоги забезпечуються шляхом здійснення таких заходів:  
119. планування діяльності і використання існуючих сил і засобів підрозділів психологічного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту;      планування діяльності та використання існуючих сил і засобів підрозділів психологічного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту;  
120. своєчасне застосування психопрофілактичних методів;      своєчасне застосування психопрофілактичних методів;  
121. виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги;      виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги;  
122. використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу на населення.   -113- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Статтю 14 викласти у наступній редакції: Постраждалому від надзвичайних ситуацій населенню, особливо дітям, у разі виникнення надзвичайної ситуації за висновками лікарсько-трудової комісії надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації. Центри медико-психологічної реабілітації створюються при діючих санаторно-курортних закладах, не залежно від форм власності та підпорядкування, і які відповідають вимогам медико-психологічної реабілітації. Порядок проходження медико-психологічної реабілітації, вимоги до санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, встановлюються відповідними положеннями, що розробляються центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання охорони здоров'я, погоджуються з постійно діючою робочою групою з питань створення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації, яка створена відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (далі - Робоча група) і затверджується Кабінетом Міністрів України. Зміни та доповнення до цих положень вносяться із обов'язковим погодження з Робочою групою по мірі необхідності. Перелік санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, щорічно встановлюється Робочою групою. За поданням Робочої групи зазначений перелік щорічно затверджується центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  
Ця норма викладена у Прикінцевих положеннях Закону України "Про захист території України від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"  використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу на населення.  
123. Стаття 15. Біологічний захист      Стаття 14. Біологічний захист  
124. Захист від біологічного зараження включає:      Захист від біологічного зараження включає:  
125. виявлення осередку біологічного зараження      виявлення осередку біологічного зараження;  
126. прогнозування масштабів розвитку наслідків біологічного зараження;      прогнозування масштабів розвитку наслідків біологічного зараження;  
127. використання колективних та індивідуальних засобів захисту;      використання колективних та індивідуальних засобів захисту;  
128. введення режимів карантину та обсервації;      введення режимів карантину та обсервації;  
129. знезаражування осередку біологічного зараження;      знезаражування осередку біологічного зараження;  
130. здійснення заходів екстреної та специфічної профілактики;      здійснення заходів екстреної та специфічної профілактики;  
131. дотримання протиепідемічного режиму суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням.      дотримання протиепідемічного режиму суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням.  
132. Стаття 16. Екологічний захист      Стаття 15. Екологічний захист  
133. Екологічний захист включає здійснення природоохоронних заходів із:   -114- Крючков Г.К.
Абзац перший статті 16 викласти в наступній редакції: "Екологічний захист включає здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на"  
Враховано   Екологічний захист включає здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на:  
134. захисту родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових тощо) від пожеж, затоплень і обвалів;      захист родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових) від пожеж, затоплень і обвалів;  
135. ліквідації лісових пожеж та буреломів, сніголамів, вітровалів, техногенного впливу на лісові насадження, а також їх наслідків;      ліквідацію лісових пожеж та буреломів, сніголамів, вітровалів, техногенного впливу на лісові насадження, а також їх наслідків.  
136. гасіння пожеж породних відвалів.   -115- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий статті 16 вилучити  
Враховано    
137. Стаття 17. Радіаційний і хімічний захист      Стаття 16. Радіаційний і хімічний захист  
138. 1. Радіаційний і хімічний захист включає виявлення та проведення оцінки радіаційного та хімічного забруднення, організацію і здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки.   -116- Крючков Г.К.
Частину першу статті 17 викласти у наступній редакції: "Радіаційний і хімічний захист включає виявлення вогнищ та проведення його оцінки радіаційного та хімічного забруднення, організацію і здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення та запровадження типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту, організацію та проведення спеціальної та санітарної обробки."  
Враховано   1. Радіаційний і хімічний захист включає виявлення вогнищ радіаційного та хімічного забруднення та проведення його оцінки, організацію і здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення та запровадження типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту, організацію та проведення спеціальної та санітарної обробки.  
139. 2. Ефективність радіаційного і хімічного захисту досягається:   -117- Крючков Г.К.
Абзац перший частини другої статті 17 викласти у наступній редакції: "З цією метою забезпечуються:"  
Враховано   2. З цією метою забезпечуються:  
140. завчасним накопиченням і підтриманням у готовності засобів радіаційного та хімічного захисту, обсяги і місця зберігання яких визначаються диференційовано відповідно до зон можливого ураження;   -118- Крючков Г.К.
Абзац другий частини другої статті 17 після слів "підтриманням у" доповнити словом "постійній"  
Враховано   завчасне накопичення і підтримання в постійній готовності засобів радіаційного та хімічного захисту, обсяги і місця зберігання яких визначаються диференційовано відповідно до зон можливого ураження;  
141. своєчасним впровадженням засобів, способів і методів виявлення і оцінки масштабів і наслідків аварій (руйнувань) на радіаційно- та хімічно небезпечних об'єктах національної економіки, у тому числі з використанням літаків (вертольотів) цивільної авіації для ведення повітряної радіаційної розвідки місцевості;   -119- Руденко Г.Б.
В абзаці третьому частини другої статті 17 слова "національної економіки, у тому числі з використанням літаків (вертольотів) цивільної авіації для ведення повітряної радіаційної розвідки місцевості" вилучити  
Враховано   своєчасне впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій, руйнувань на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах;  
    -120- Беспалий Б.Я.
Слово " (руйнувань)" замінити словом "руйнувань", слово " (вертольотів)" замінити словом "та вертольотів"  
Враховано частково    
142. створенням уніфікованих засобів захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю;      створення уніфікованих засобів захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю;  
143. наданням населенню можливості придбання в особисте користування засобів радіаційного та хімічного захисту;      надання населенню можливості придбання в особисте користування засобів радіаційного та хімічного захисту;  
144. розробленням типових режимів радіаційного захисту населення і функціонування об'єктів національної економіки в умовах радіоактивного забруднення місцевості;   -121- Руденко Г.Б.
В абзаці шостому частини другої статті 17 слова "національної економіки" вилучити  
Враховано   розроблення типових режимів радіаційного захисту населення і функціонування об'єктів в умовах радіоактивного забруднення місцевості;  
145. завчасним обладнанням об'єктів комунально-побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної та спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів;   -122- Руденко Г.Б.
Абзац сьомий частини другої статті 17 викласти у наступній редакції: "завчасним обладнанням радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів засобами для проведення спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів, а також санітарної обробки населення, постраждалого внаслідок надзвичайної ситуації;"  
Враховано   завчасне обладнання радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів засобами для проведення спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів, а також санітарної обробки населення, постраждалого внаслідок надзвичайної ситуації;  
146. розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки.      розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки.  
147. Стаття 18. Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій   -123- Руденко Г.Б.
Статтю 18 вилучити  
Відхилено Захист населення від несприятливих або нестандартних ситуацій вперше пропонується врегулювати в законодавчому порядку  Стаття 17. Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій  
148. Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій включає здійснення заходів з виявлення і проведення оцінки таких ситуацій, організацію і подання допомоги населенню, розроблення типових рекомендацій щодо дій в умовах виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, проведення спеціальних оперативно-рятувальних робіт.      Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій включає здійснення заходів з виявлення і проведення оцінки таких ситуацій, організацію і надання допомоги населенню, розроблення типових рекомендацій щодо дій в умовах виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, проведення спеціальних аварійно-рятувальних робіт.  
149. Стаття 19. Керівництво та організація здійснення заходів у сфері цивільного захисту   -124- Крючков Г.К.
Статтю 19 вилучити, змінивши наступну нумерацію статей  
Враховано    
    -125- Пеклушенко О.М.
Статтю 19 викласти у наступній редакції: "Стаття 19 "Державне керівництво та організація здійснення заходів у сфері цивільного захисту". 1 Державне керівництво заходами цивільного захисту покладається на Кабінет Міністрів України, МНС України та інші уповноважені центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АРК., місцеві державні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 2. Безпосереднє виконання заходів цивільного захисту здійснюється МНС України, постійними діючими органами управління у справах цивільного захисту у складі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також оперативно-рятувальними службами МНС України, розташованими на даній території"  
Враховано у розділі ІV   
    -126- Руденко Г.Б.
Статтю 19 вважати статтею 29, змінивши нумерацію наступних статей та викласти у наступній редакції: "Керівництво та організацію здійснення заходів у сфері цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України. Безпосереднє виконання завдань цивільного захисту здійснюється постійно діючими органами управління у справах цивільного захисту, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами та службами цивільного захисту. Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України. Завдання, функції та повноваження органів управління у справах цивільної оборони визначаються цим Законом і Положенням про органи управління у справах цивільної оборони, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи управління у справах цивільного захисту, які входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування. Здійснення заходів у сфері цивільного захисту організовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.  
Враховано у розділі ІV з уточненням редакції   
150. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту, а також функціональні і територіальні підсистеми єдиної системи захисту здійснюють відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів керівництво заходами у сфері цивільного захисту.   -127- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції: "Керівництво та організацію здійснення заходів у сфері цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України. Безпосереднє виконання завдань цивільного захисту здійснюється постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами та службами цивільної оборони. Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України."  
Враховано у розділі ІV з уточненням редакції   
    -128- Мороз А.М.
Частину першу статті 19 викласти у наступній редакції: "Керівництво та організацію здійснення заходів у сфері цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України. Керівництво та організацію здійснення заходів територіальні підсистеми єдиної системи захисту здійснюють відповідно до цього закону та інших законодавчих актів керівництво заходами у сфері цивільного захисту."  
Відхилено    
151. 2. Здійснення заходів у сфері цивільного захисту організовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.   -129- Крючков Г.К.
В частині другій статті 19 після слова "Здійснення" доповнити словом "конкретних"  
Враховано    
    -130- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Частину другу статті 19 викласти в такій редакції: "Керівництво та організацію здійснення заходів територіальні підсистеми єдиної державної системи органів виконавчої влади захисту здійснюють відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів керівництво заходами у сфері цивільного захисту"  
Відхилено    
152. Розділ ІІІ. ЄДИНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ   -131- Крючков Г.К.
Назву розділу ІІІ доповнити словом "цивільного"  
Враховано   Розділ ІІІ ЄДИНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
    -132- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Розділ ІІІ викласти у наступній редакції: "Єдина державна система органів виконавчої влади з питань цивільного захисту"  
Положення про систему органів виконавчої влади, які управляють цивільним захистом, викладені у розділі ІV   
    -133- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Розділ ІІІ виключити  
Відхилено У базовому законі про цивільний захист має бути викладена система цієї сфери державного життя   
153. Стаття 20. Структура єдиної системи захисту   -134- Крючков Г.К.
Назву статті 20 доповнити словом "цивільного"  
Враховано   Стаття 18. Структура єдиної системи цивільного захисту  
154. 1. Структуру єдиної системи захисту становлять спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту, а також її функціональні і територіальні підсистеми. 2. Засади створення та функціонування єдиної системи захисту визначаються цим Законом та іншими актами законодавства.   -135- Андресюк Б.П.
Статтю 20 викласти у наступній редакції: "Структуру єдиної системи захисту становлять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які створюють відповідно функціональні і територіальні підсистеми захисту."  
Враховано з уточненням редакції  Структуру єдиної системи цивільного захисту становлять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і створювані ними функціональні та територіальні підсистеми цивільного захисту.  
    -136- Пеклушенко О.М.
Запропоновано статтю викласти у новій редакції Стаття 20 "Єдина державна система органів виконавчої влади з питань цивільного захисту" Зміст статті викласти відповідно до статей 20-21 Закону України " Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру"  
Враховано частково    
    -137- Беспалий Б.Я.
Слова "актами законодавства" замінити словами "законами України"  
Стаття викладена в іншій редакції   
    -138- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Статтю 20 викласти у наступній редакції: "Стаття 20. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань цивільного захисту З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та цивільного захисту створюється єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і цивільного захисту (далі - єдина державна система), яка складається з територіальних і функціональних підсистем. Положення про єдину державну систему затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Враховано в іншій редакції   
155. Стаття 21. Функціональні підсистеми єдиної системи захисту та їх статус 1. Функціональні підсистеми єдиної системи захисту створюються центральними органами виконавчої влади на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій від їх наслідків. 2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій органи управління, сили і засоби функціональних підсистем регіонального, місцевого та об'єктового рівня підпорядковуються органам управління відповідних територіальних підсистем єдиної системи захисту. 3. Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок діяльності функціональних підсистем єдиної системи захисту визначаються положеннями, які затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту. 4. Перелік функціональних підсистем єдиної системи захисту визначається Кабінетом Міністрів України.   -139- Руденко Г.Б.
Статтю 21 викласти у наступній редакції: "Стаття 19. Функціональні підсистеми єдиної системи цивільного захисту Функціональні підсистеми створюються центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій у разі їх виникнення. Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціонування функціональних підсистем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій."  
Враховано частково   Стаття 19. Функціональні підсистеми єдиної системи цивільного захисту 1. Функціональні підсистеми цивільного захисту створюються центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій в разі їх виникнення. 2. Організація, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності функціональних підсистем цивільного захисту визначаються положеннями про ці підсистеми, затверджуваними відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання цивільного захисту.  
    -140- Мороз А.М.
Статтю 21 викласти у наступній редакції: "Стаття 21. Функціонування єдиної державної системи Захист населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується шляхом координації функціонування постійно діючих функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи. Функціональні підсистеми створюються центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій у разі їх виникнення. Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціонування функціональних підсистем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"  
Статтю викладено у редакції, запропонованій народним депутатом Руденком Г.Б.   
156. Стаття 22. Територіальні підсистеми єдиної системи захисту   -141- Крючков Г.К.
Назву статті 22 доповнити словом "цивільного"  
Враховано   Стаття 20. Територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту  
157. 1. Територіальні підсистеми єдиної системи захисту включають територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту та комісії з надзвичайних ситуацій.   -142- Крючков Г.К.
Частину першу статті 22 об'єднати із частиною другою та викласти у наступній редакції: Територіальні підсистеми єдиної системи захисту створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і включають територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту та комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідного місцевого органу виконавчої влади  
Враховано з уточненням редакції  1. Територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту, створювані в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру в межах відповідних територій, включають територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, та відповідні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.  
158. 2. Територіальні підсистеми єдиної системи захисту створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.       
159. 3. Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок діяльності територіальних підсистем єдиної системи захисту визначаються положеннями, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.   -143- Пеклушенко О.М.
Статтю 22 викласти у наступній редакції: 1. Територіальні підсистеми єдиної системи захисту створюються в АРК, обласних, містах Києва та Севастополі для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах їх територій. 2. Завдання, організація, склад сил та засобів, порядок фінансування територіальних підсистем єдиної системи захисту визначаються положеннями, затвердженими Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з МНС України. 3. Постійними органами управління територіальних підсистем єдиної системи захисту є Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, структурні підрозділи з питань цивільного захисту у складі цих адміністрацій, територіальні органи управління спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту.  
Враховано з уточненням редакції  2. Організація, завдання, порядок діяльності територіальних підсистем єдиної системи захисту визначаються положеннями, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.  
    -144- Руденко Г.Б.
Статтю 22 викласти у наступній редакції: "Стаття 22. Територіальні підсистеми єдиної державної системи Територіальні підсистеми створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах їх територій. Завдання, організація, склад сил та засобів, порядок функціонування територіальних підсистем захисту населення і територій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру."  
Враховано з уточненням редакції   
160. Стаття 23. Основні завдання єдиної системи захисту   -145- Руденко Г.Б.
Статтю 23 вилучити.  
Враховано    
161. Основними завданнями єдиної системи захисту є:       
162. реалізація державної політики у сфері цивільного захисту;       
163. забезпечення ефективного цивільного захисту;       
164. своєчасне запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування об'єктів національної економіки у разі їх виникнення;       
165. завчасна підготовка, оперативне реагування та ефективне управління під час надзвичайних ситуацій, своєчасне відновлення життєдіяльності населення;       
166. застосування ефективних підготовчих заходів у сфері цивільного захисту в мирний час і в особливий період.       
167. Стаття 24. Режими функціонування єдиної системи захисту   -146- Крючков Г.К.
Назву статті 22 доповнити словом "цивільного"  
Немає висновку   Стаття 21. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту  
168. 1. Єдина система захисту може функціонувати у режимі повсякденної діяльності, підвищеної готовності та режимі надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.   -147- Крючков Г.К.
Частину першу статті 24 викласти в наступній редакції: "Єдина система захисту може функціонувати у режимі повсякденної діяльності, підвищеної готовності та в режимі надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану"  
Враховано з уточненням редакції  1. Єдина система цивільного захисту може функціонувати у режимі повсякденної діяльності, підвищеної готовності та в режимі надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану  
169. 2. Режим функціонування єдиної системи захисту у межах конкретної території встановлюється залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабу надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської, районної державної адміністрації, міської ради.   -148- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Статтю 24 викласти у наступній редакції: "Стаття 24. Режими функціонування єдиної державної системи Залежно від обстановки, ступеня поширення прогнозованої або такої, що виникла, надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в межах конкретної території встановлюється один з таких режимів функціонування системи захисту населення і територій: режим повсякденного функціонування; режим підвищеної готовності; режим надзвичайної ситуації"  
Враховано з уточненням редакції  2. Режим функціонування єдиної системи цивільного захисту у межах конкретної території встановлюється залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабу надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської, районної державної адміністрації, міської ради.  
170. Стаття 25. Режим повсякденної діяльності   -149- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
У назві статті 25 слово "діяльності" замінити словом "функціонування"  
Враховано   Стаття 22. Режим повсякденного функціонування  
171. 1. У режимі повсякденної діяльності єдина система захисту функціонує за наявності нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної, екологічної, гідрометеорологічної обстановки, а також у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, за відсутності епідемій, епізоотій та епіфітотій.   -150- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 25 викласти у наступній редакції: "Режим повсякденного функціонування - режим за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо"  
Враховано з уточненням редакції  1. У режимі повсякденного функціонування єдина система цивільного захисту діє за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (в тому числі бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.  
    -151- Беспалий Б.Я.
Слово " (бактеріологічної)" замінити словом "зокрема бактеріологічної"  
Враховано    
172. 2. У режимі повсякденної діяльності органи управління, сили і засоби єдиної системи захисту:   -152- Крючков Г.К.
Абзац перший частини другої статті 25 викласти в наступній редакції: "У цьому режимі органи управління, сили і засоби єдиної системи захисту:"  
Враховано   2. У цьому режимі органи управління, сили і засоби єдиної системи цивільного захисту:  
173. забезпечують спостереження і контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, а також чергування оперативного персоналу;   -153- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці другому частини другої статті 25 слова "станом довкілля" вилучити  
Враховано   забезпечують спостереження і контроль за обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, а також чергування оперативного персоналу;  
174. розробляють і виконують цільові та науково-технічні програми щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і зменшення можливих втрат;   -154- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці третьому частини другої статті 25 слова "цільові та" вилучити  
Враховано   розробляють і виконують науково-технічні програми щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і зменшення можливих втрат;  
175. здійснюють заходи для забезпечення безпеки і захисту населення, сталого функціонування об'єктів національної економіки під час надзвичайних ситуацій;   -155- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці четвертому частини другої статті 25 слова "сталого функціонування об'єктів національної економіки" вилучити  
Враховано   здійснюють заходи для забезпечення безпеки і захисту населення під час надзвичайної ситуації;  
176. удосконалюють підготовку органів управління до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях, організовують навчання населення з поводження із засобами захисту у таких ситуаціях;   -156- Крючков Г.К.
В абзаці п'ятому частини другої статті 25 замінити слово "удосконалюють" словом "забезпечують"  
Враховано   забезпечують підготовку органів управління до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях, організовують навчання населення з поводження із засобами захисту в таких ситуаціях;  
    -157- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці п'ятому частини другої статті 25 слова "несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях" вилучити  
Відхилено    
177. створюють і поновлюють резерви фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;   -158- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац шостий частини другої статті 25 викласти у наступній редакції: створюють і поновлюють матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  
Враховано   створюють і поновлюють матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  
178. проводять постійне прогнозування обстановки щодо її погіршення, яке може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.      проводять постійне прогнозування обстановки щодо її погіршення, яке може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.  
179. Стаття 26. Режим підвищеної готовності      Стаття 23. Режим підвищеної готовності  
180. 1. Режим підвищеної готовності єдиної системи захисту встановлюється у разі істотного погіршення радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної, екологічної, гідрометеорологічної обстановки, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, загрози виникнення надзвичайних ситуацій.   -159- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Частину першу статті 26 викласти у наступній редакції: "Режим підвищеної готовності - режим у разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за наявності можливості виникнення надзвичайної ситуації."  
Враховано з уточненням редакції  1. Режим підвищеної готовності встановлюється в разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (у тому числі бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за наявності загрози виникнення надзвичайної ситуації.  
    -160- Беспалий Б.Я.
Слово" (бактеріологічної)" замінити словом "зокрема бактеріологічної"  
Враховано    
181. 2. У режимі підвищеної готовності органи управління, сили і засоби єдиної системи захисту:      2. У режимі підвищеної готовності органи управління єдиної системи цивільного захисту:  
182. здійснюють заходи, передбачені для режиму повсякденної діяльності, та подають оперативну допомогу в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;   -161- Крючков Г.К.
Абзац другий частини другої статті 26 викласти у наступній редакції: "надають оперативну допомогу органам і структурам, причетним до забезпечення цивільного захисту в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій"  
Враховано   надають оперативну допомогу органам і структурам, причетним до забезпечення цивільного захисту в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;  
    -162- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці другому частини другої статті 26 слова "несприятливих побутових або нестандартних" замінити словом "надзвичайної"  
Відхилено    
183. формують оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, готують пропозиції щодо її нормалізації;   -163- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці третьому частини другої статті 26 слова "оперативні групи" замінити словом "комісії  
Враховано   формують комісії для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, готують пропозиції щодо її нормалізації;  
184. активізують роботу чергово-диспетчерської служби;   -164- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац четвертий частини другої статті 26 вилучити  
Вилучено   
185. посилюють спостереження і контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, здійснюють прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;   -165- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці п'ятому частини другої статті 26 слова "станом довкілля, обстановкою" замінити словом "ситуацією"  
Враховано   посилюють спостереження і контроль за ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, здійснюють прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;  
186. розробляють заходи із захисту населення, територій і довкілля, забезпечення сталого функціонування об'єктів національної економіки;   -166- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац шостий частини другої статті 26 викласти у наступній редакції: "розробляють заходи із захисту населення і територій від надзвичайної ситуації;"  
Враховано з уточненням редакції  розробляють заходи із захисту населення і територій в умовах надзвичайної ситуації;  
187. приводять у стан підвищеної готовності наявні сили і засоби реагування, залучають додаткові сили і засоби, уточнюють плани їх дій і направляють їх у разі потреби у район розвитку надзвичайної ситуації;   -167- Доманський А.І.
В абзаці сьомому частини другої статті 26 слово "розвитку" замінити словами " загрози виникнення"  
Враховано   приводять у стан підвищеної готовності наявні сили і засоби реагування, залучають додаткові сили і засоби, уточнюють плани їх дій та направляють їх у разі потреби в район загрози виникнення надзвичайної ситуації;  
188. здійснюють заходи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації;      здійснюють заходи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації.  
189. вводять цілодобове чергування членів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.   -168- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац дев'ятий частини другої статті 26 вилучити  
Враховано    
190. Стаття 27.Режим надзвичайної ситуації      Стаття 24. Режим надзвичайної ситуації  
191. 1. Режим надзвичайної ситуації єдиної системи захисту встановлюється у разі виникнення або реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації.   -169- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Частину першу статті 27 викласти у наступній редакції: "Режим надзвичайної ситуації - режим у разі виникнення і під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації."  
Враховано з уточненням редакції  1. Режим надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту встановлюється в разі виникнення та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  
192. 2. У режимі надзвичайної ситуації органи управління, сили і засоби єдиної системи захисту:   -170- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац перший частини другої статті 27 після слова "єдиної" доповнити словом "Державної"  
Відхилено , оскільки визначення даного терміну наведено у статті 1  2. У режимі надзвичайної ситуації органи управління єдиної системи цивільного захисту:  
193. визначають межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;      визначають межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;  
194. організовують захист населення і територій;   -171- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац другий частини другої статті 27 після слова "територій" доповнити словами "від надзвичайної ситуації"  
Враховано з уточненням редакції  організовують захист населення і територій в умовах надзвичайної ситуації;  
195. направляють оперативні групи у район надзвичайної ситуації;   -172- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац третій частини другої статті 27 вилучити  
Враховано    
196. організовують роботи з локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучають необхідні сили і засоби;      організовують роботи з локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучають необхідні сили і засоби;  
197. організовують роботи із забезпечення сталого функціонування об'єктів національної економіки, оперативно усувають несприятливі побутові або нестандартні ситуації;   -173- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац шостий частини другої статті 27 вилучити  
Враховано    
198. здійснюють безперервний контроль за станом довкілля в районі надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;   -174- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці сьомому частини другої статті 27 слова "станом довкілля в районі" замінити словом "розвитком"  
Враховано   здійснюють безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації, становищем на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;  
199. доповідають вищим органам управління про розвиток надзвичайної ситуації та оповіщають населення.   -175- Крючков Г.К.
Абзац восьмий частини другої статті 27 доповнити словом "оперативно"  
Враховано   оперативно доповідають вищим органам управління про розвиток надзвичайної ситуації, заходи, які виконуються, та оповіщають населення.  
    -176- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Абзац восьмий частини другої статті 27 вилучити  
Відхилено    
200. 3. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій беруть на себе безпосереднє керівництво функціонуванням підсистем єдиної системи захисту у режимі надзвичайної ситуації.   -177- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 27 вилучити  
Враховано    
201. Стаття 28. Режим надзвичайного стану      Стаття 25. Режим надзвичайного стану  
202. 1. Режим надзвичайного стану єдиної системи захисту встановлюється відповідно до Закону України "Про надзвичайний стан" .   -178- Андресюк Б.П.
Руденко Г.Б.
Частину першу статті 28 викласти у наступній редакції: "Режим надзвичайного стану для єдиної системи захисту встановлюється відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану"  
Враховано з уточненням редакції  Режим функціонування єдиної системи цивільного захисту в умовах надзвичайного стану встановлюється відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".  
203. 2. В режимі надзвичайного стану органи управління, сили і засоби єдиної системи захисту   -179- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Частину другу статті 28 вилучити  
Враховано    
204. утворюють тимчасові органи управління з питань організації цивільного захисту у межах території надзвичайного стану;       
205. забезпечують функціонування єдиної системи захисту;       
206. проводять термінову евакуацію населення з особливо небезпечних територій;       
207. організовують роботи з локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;       
208. забезпечують стале функціонування об'єктів національної економіки, організацію життєдіяльності постраждалого населення, яке залишилося проживати на території, де запроваджено надзвичайний стан;       
209. здійснюють безперервний контроль за станом довкілля, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;       
210. доповідають вищим органам управління про розвиток надзвичайного стану та оповіщають населення.   -180- Крючков Г.К.
Доповнити Закон статтею 30 наступного змісту, змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 30. Режим воєнного стану Режим функціонування єдиної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану, порядок підпорядкування її військовому командуванню визначається відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".  
Враховано   Стаття 26. Режим воєнного стану Режим функціонування єдиної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану, порядок підпорядкування її військовому командуванню визначаються відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".  
211. Розділ ІV. ОРГАНИ УПРАВЛІНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ   -181- Крючков Г.К.
Назву Розділу ІV після слів "Органи управління" доповнити словом "системою"  
Враховано з уточненням редакції  Розділ ІV УПРАВЛІНЯ ЄДИНОЮ СИСТЕМОЮ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
    -182- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Назву Розділу ІV викласти в такій редакції: "Державне управління в сфері цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції   
    -183- Пеклушенко О.М.
Розділ залишити без змін, зміст якого викладено в статях 27-32 Закону України "Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру."  
В положеннях цього розділу, виходячи з мети даного Закону, викладено структура і повноваження органів управління системи цивільного захисту у зв'язку із змінами її функції   
212. Стаття 29. Система органів управлінь цивільного захисту   -184- Руденко Г.Б.
Статтю 29 викласти у редакції зауваження до статті 19.  
Враховано   Стаття 27. Система органів управління цивільним захистом  
213. 1. Органи управління цивільного захисту становлять систему, головним органом управління якої є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -185- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Частину першу статті 29 викласти в такій редакції: "Органи управління цивільного захисту становлять систему, головним органом управління якої є Кабінет Міністрів України"  
Враховано в іншій редакції  1. Загальне керівництво єдиною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України. Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України. 2. Безпосереднє керівництво діяльністю єдиної системи цивільного захисту покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Керівник цього органу є заступником начальника цивільного захисту України. 3. Керівництво територіальними підсистемами цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють відповідні органи виконавчої влади. Начальниками територіальних органів цивільного захисту є Голова Ради міністрів Автономній Республіці Крим та голови відповідних державних адміністрацій. Керівники територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, є їх заступниками.  
214. 2. Система органів управління цивільного захисту включає підсистеми:       
215. органів державного нагляду у сфері цивільного захисту, у тому числі пожежної та техногенної безпеки;       
216. органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту;       
217. органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій.   -186- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Останній абзац частини другої статті 29 виключити  
Враховано    
    -187- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
По всьому тексту законопроекту слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту" замінити словами "Головний орган управління" у відповідних відмінках  
Відхилено , оскільки це не відповідає установленим визначенням центральних органів виконавчої влади   
218. Стаття 30. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту   -188- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 30 вилучити  
Відхилено У законі, який визначає сферу і функції системи цивільного захисту, можуть бути викладені повноваження її органів  Стаття 28. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту  
219. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту є головним органом єдиної системи цивільного захисту, який створюється і функціонує відповідно до законодавства та Положення про цей орган, що затверджується Президентом України.   -189- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 30 після слова "єдиної" доповнити словом "державної" та слова "та Положення про цей орган, яке затверджується Президентом України" вилучити  
Цю частину статті пропонується вилучити  1. У складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту діють: урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту; органи оперативного реагування на надзвичайні ситуації; органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій.  
    -190- Манчуленко Г.М.
Статтю 30 доповнити новою частиною наступного змісту: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту у своєму складі утворює:. органи державного нагляду у сфері цивільного захисту, у тому числі пожежної та техногенної безпеки; органи оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту; органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій"  
Враховано з уточненням редакції   
220. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту в межах своєї компетенції здійснює такі повноваження:   -191- Крючков Г.К.
Доповнити частину другу статті 30 новим абзацом наступного змісту: "забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, діяльність системи цивільного захисту, що є невійськовим формуванням зі спеціальними рятувальними завданнями і функціями"  
Враховано з уточненням редакції  2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту: забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту; діяльність єдиної системи цивільного захисту;  
221. контролює організацію виконання заходів, спрямованих на цивільний захист населення і територій від пожеж, аварій і надзвичайних ситуацій, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними формуваннями;   -192- Руденко Г.Б.
В абзаці другому частини другої статті 30 слова "цивільний", "пожеж, аварій і" та "добровільними формуваннями" вилучити  
Враховано   контролює організацію виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;  
222. перевіряє стан готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних ситуацій;      перевіряє стан готовності своїх територіальних органів, сил і засобів цивільного захисту до дій в режимі надзвичайної ситуації;  
223. забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у сфері цивільного захисту;      забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у сфері цивільного захисту;  
224. контролює накопичення, збереження і цільове використання матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними формуваннями;   -193- Руденко Г.Б.
В абзаці п'ятому частини другої статті 30 слова "добровільними формуваннями" вилучити  
Враховано   контролює накопичення, збереження і цільове використання матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;  
225. перевіряє планування та стан готовності до здійснення заходів з евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;      перевіряє стан планування та готовності до здійснення заходів з евакуації населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;  
226. забезпечує перевірку наявності та утримання у готовності на потенційно-небезпечних об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення, зокрема того, що проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цих об'єктів;   -194- Крючков Г.К.
Абзац сьомий частини другої статті 30 доповнити після слів "утримання у" словом "постійній" та замінити після слів "оповіщення населення" слово "зокрема" словом "передусім"  
Враховано   забезпечує перевірку наявності та утримання в постійній готовності на потенційно-небезпечних об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення, передусім того, що проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цих об'єктів;  
227. перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна Служби цивільного захисту, їх утримання та облік;   -195- Руденко Г.Б.
В абзаці восьмому частини другої статті 30 слова "Служби" вилучити  
Враховано   Перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та облік;  
228. проводить вибіркові перевірки підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;      проводить вибіркові перевірки підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;  
229. бере участь у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання пожежам, аваріям, катастрофам, проведенні оцінки дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт   -196- Руденко Г.Б.
В абзаці десятому частини другої статті 30 слова "бере участь у" та "пожежам, аваріям, катастрофам" вилучити  
Враховано   з'ясовує причини виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проводить оцінку дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт;  
230. бере участь, у перевірках забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини разом з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері;   -197- Крючков Г.К.
В абзаці одинадцятому частини другої статті 30 замінити слово "поховання" на слово "захоронення"  
Враховано   разом з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, бере участь у перевірках забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини; здійснює в межах, визначених законодавством, нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, у тому числі з питань техногенної та пожежної безпеки, за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розробляє і затверджує державні правила і норми цивільного захисту, які є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;  
    -198- Манчуленко Г.М.
Частину другу статті 30 доповнити новим абзацом наступного змісту: "здійснює нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, в тому числі з питань техногенної та пожежної безпеки, за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розробляє і затверджує державні правила і норми цивільного захисту, які є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями."  
Враховано    
231. здійснює інші заходи, передбачені законодавством.   -199- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   здійснює інші заходи, передбачені законом. 3. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України . 4. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту: здійснює безпосереднє керівництво системою цивільного захисту, органами управління, силами і засобами єдиної системи цивільного захисту, забезпечує організацію їх діяльності; призначає керівників структурних і територіальних підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, органів управління та сил, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту; видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань діяльності органів управління та сил цивільного захисту; присвоює особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту спеціальні звання до полковника служби цивільного захисту включно; вносить подання про присвоєння вищих спеціальних звань у відповідності із законодавством; є розпорядником бюджетних коштів; здійснює інші повноваження, встановлені цим та іншими законами України. 5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, здійснює свої повноваження через територіальні підрозділи відповідно до адміністративно-територіального поділу до району включно.  
    -200- Манчуленко Г.М.
Статтю 30 доповнити новою частиною наступного змісту: "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту здійснює свої повноваження через адміністративно-територіальні підрозділи відповідно до територіального поділу до району включно"  
Враховано з уточненням редакції   
232. Стаття 31. Права та обов'язки, відповідальність посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту   -201- Крючков Г.К.
Статтю 31 вважати статтею 30 та її назву викласти у такій редакції: "Повноваження та відповідальність посадових осіб органу державного нагляду у сфері цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції   
233. 1. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту мають право:   -202- Чикал А.В.
Абзац перший частини першої статті 31 викласти у наступній редакції: "Посадові особи органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, мають право 1) у сфері техногенної безпеки: 2) діяльність підрозділів державного нагляду у сфері пожежної безпеки здійснюються відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" державним органом управління з питань пожежної безпеки, що входять до складу центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту."  
Враховано з уточненням редакції   
234. пред'являти громадянам, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, іноземним фізичним і юридичним особам вимоги щодо здійснення відповідних заходів у сфері цивільного захисту, давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції;   -203- Беспалий Б.Я.
Абзац другий частини першої статті 31 Після слів "вимоги щодо здійснення" слово "відповідних" замінити словами "передбачених законодавством"  
Враховано    
    -204- Чикал А.В.
Частину першу статті 31 доповнити новим абзацом наступного змісту: "призупиняти до усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів дільниць, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також роботи, якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров'ю населення"  
Враховано    
235. вносити в установленому порядку пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства у сфері цивільного захисту, з внесенням обов'язкових для виконання приписів щодо приведення їх у відповідність з актами законодавства;   -205- Крючков Г.К.
Абзац третій частини першої статті 31 викласти у наступній редакції: "вносити в установленому порядку пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства у сфері цивільного захисту та давати обов'язкові для виконання приписи щодо усунення таких порушень"  
Враховано    
    -206- Крючков Г.К.
Абзаци другий та шостий частини другої статті 31 вилучити. Абзаци третій, четвертий, п'ятий частини другої статті 31 вважати абзацами четвертим, п'ятим, шостим частини першої цієї статті складати акти перевірок, приписи і протоколи у разі невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту; направляти в установленому порядку матеріали про порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності; обмежувати, зупиняти в установленому порядку роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту.  
Враховано з уточненням редакції   
236. залучати до перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ;       
237. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;       
238. здійснювати звукозапис, кіно- і відеознімання як допоміжний засіб для запобігання і розкриття правопорушень у сфері цивільного захисту;   -207- Крючков Г.К.
Абзац шостий частини першої статті 31 після слова "здійснювати" доповнити словами "в разі необхідності"  
Враховано    
239. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенції.   -208- Чикал А.В.
Частину першу статті 31 доповнити чотирма новими абзацами наступного змісту: "накладати штрафи на підприємства, установи, і організації у разі порушення нормативно-правових актів цивільного захисту; притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, працівників, винних у порушенні законів та інших нормативно-правових актів про цивільний захист, цивільну оборону; проводити в установленому порядку дізнання та розслідування обставин і причин аварій і надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, приймати за результатами розслідувань обов'язкові для виконання рішення з питань віднесених до компетенції органу державного нагляду у сфері цивільного захисту; проводить державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних формувань та служб."  
Враховано з уточненням редакції   
240. Права посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту з питань державного нагляду за дотриманням вимог пожежної безпеки визначаються Законом України "Про пожежну безпеку".   -209- Доманський А.І.
Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Абзац восьмий частини першої статті 31 вилучити  
Відхилено    
241. 2. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту зобов'язані:   -210- Крючков Г.К.
В абзаці першому частини другої статті 31 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "особи органу державного нагляду" та абзац другий частини другої статті 31 вилучити  
Враховано    
242. вносити обов'язкові для виконання подання про припинення фінансування робіт з будівництва, реконструкції, розширення потенційно небезпечних об'єктів у разі виконання зазначених робіт з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту;       
243. складати акти перевірок, приписи і протоколи у разі невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту;       
244. направляти в установленому порядку матеріали про порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності;   -211- Беспалий Б.Я.
Абзац четвертий частини другої статті 31 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством", слово "матеріальної" замінити текстом "цивільно - правової"  
Враховано частково    
    -212- Руденко Г.Б.
В абзаці четвертому частини другої статті 31 слова "дисциплінарної, матеріальної" вилучити  
Враховано    
245. обмежувати, зупиняти в установленому порядку роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту;   -213- Беспалий Б.Я.
Абзац п'ятий частини другої статті 31 після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано    
246. перевіряти стан готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.       
247. 3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків згідно із законодавством.       
248. 4. Завдані фізичним або юридичним особам збитки внаслідок правомірного застосування посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту повноважень, передбачених цією статтею, відшкодуванню не підлягають.   -214- Крючков Г.К.
Частину четверту статті 31 викласти у наступній редакції: Завдані посадовими особами спеціально уповноваженого урядового органу державного управління у сфері цивільного захисту збитки фізичним або юридичним особам внаслідок правомірного застосування повноважень, передбачених цією статтею, відшкодуванню не підлягають.  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 29. Урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 1. До складу урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту входять підрозділи державного нагляду у сфері техногенної і пожежної безпеки, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту. 2. Керівник урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту одночасно є головним державним інспектором України з нагляду у сфері цивільного захисту. 3. Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, районів у містах підпорядковуються урядовому органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 4. Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя очолюють головні державні інспектори з нагляду у сфері цивільного захисту відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які одночасно є заступниками керівників територіальних та місцевих органів управління спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 5. Місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту районів, міст та районів у містах підпорядковані обласним органам державного нагляду у сфері цивільного захисту. 6. Місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захист у районів, міст та районів у містах очолюють державні інспектори районів, міст та районів у містах.  
    -215- Руденко Г.Б.
Доповнити статтю 31 новою частиною наступного змісту: "Перелік посад посадових осіб Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано з уточненням редакції в розділі VІІ   
249. Стаття 32. Підсистема органів державного нагляду у сфері цивільного захисту   -216- Крючков Г.К.
Викласти назву статті 32 в наступній редакції: "Стаття 29. Урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту." та вважати статтю 32 статтею 29 нової редакції  
Враховано    
250. 1. Підсистему органів державного нагляду у сфері цивільного захисту становлять центральний, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту.   -217- Крючков Г.К.
Частину першу та третю статті 32 викласти у наступній редакції: "До складу урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту входять підрозділи державного нагляду у сфері техногенної і пожежної безпеки, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту. Керівник урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади одночасно є головним державним інспектором України з нагляду у сфері цивільного захисту."  
Враховано з уточненням   
251. 2. Центральним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -218- Крючков Г.К.
Частину другу статті 32 вилучити.  
Враховано    
252. 3. Керівництво центральним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, який є головним державним інспектором України з нагляду у сфері цивільного захисту.       
253. 4. Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, районів у містах підпорядковуються центральному органу державного нагляду у сфері цивільного захисту.       
254. 5. Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя очолюють головні державні інспектори з нагляду у сфері цивільного захисту відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.       
255. 6. Місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту районів, міст та районів у містах підпорядковані обласним органам державного нагляду у сфері цивільного захисту.       
256. 7. Місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту районів, міст та районів у містах очолюють державні інспектори районів, міст та районів у містах.       
257. 8. Органи державного нагляду у сфері цивільного захисту здійснюють нагляд та контроль за повнотою і якістю заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, готовністю органів управління, сил і засобів єдиної системи захисту, посадових осіб до дій у разі виникнення зазначених ситуацій.       
258. 9. Діяльність підсистеми органів державного нагляду у сфері цивільного захисту регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -219- Доманський А.І.
Частину дев'яту цієї статті викласти у наступній редакції: "Діяльність підсистеми органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки здійснюються відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" державним органом управління з питань пожежної безпеки, що входять до складу центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.", та вважати пунктом 2) першої частини статті 30 нової редакції  
Враховано   Стаття 30. Повноваження та відповідальність посадових осіб урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту 1. Посадові особи урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, мають право: 1) у сфері техногенної безпеки: пред'являти громадянам, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, іноземним фізичним і юридичним особам вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів у сфері цивільного захисту, давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції; призупиняти до усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів дільниць, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також роботи, якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров'ю людей; вносити в установленому порядку пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства у сфері цивільного захисту та давати обов'язкові для виконання приписи щодо усунення таких порушень; складати акти перевірок, приписи і протоколи у разі невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту; направляти в установленому законом порядку матеріали про порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності; обмежувати, зупиняти в установленому законодавством порядку роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту; залучати до перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ; отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань; здійснювати в разі необхідності звукозапис, кіно- і відеознімання як допоміжний засіб для запобігання і розкриття правопорушень у сфері цивільного захисту; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенції; накладати у відповідності з Законом штрафи на підприємства, установи, і організації за порушення у сфері цивільного захисту; притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні законів та інших нормативно-правових актів про цивільний захист; проводити в установленому порядку дізнання та розслідування обставин і причин аварій і надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, приймати за результатами розслідувань обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесених до компетенції органу державного нагляду у сфері цивільного захисту; здійснювати відповідно до закону в межах своєї компетенції контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб; здійснювати інші повноваження, передбачені законом. 2) діяльність підрозділів органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки здійснюються відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку". 2. Посадові особи урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту зобов'язані: складати акти перевірок, приписи і протоколи у разі невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту; направляти в установленому порядку до відповідних органів матеріали про порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності; обмежувати, зупиняти в установленому законодавством порядку роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту; перевіряти стан готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 3. Посадові особи урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків згідно із законом. 4. Збитки, фізичним або юридичним особам, завдані посадовими особами урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту внаслідок правомірного застосування ними повноважень, передбачених цією статтею, відшкодовується потерпілим у встановленому законодавством порядку за рахунок коштів Державного бюджету України, крім випадків, коли шкода майну фізичних або юридичних осіб завдана діями власників цього майна.  
259. Стаття 33. Підсистема органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту      Стаття 31. Підсистема органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту  
260. 1. Підсистему органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту становлять органи управління, сили і засоби оперативного реагування на надзвичайні ситуації у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, органи управління, сили і засоби цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах та районах у містах.   -220- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 33 викласти у наступній редакції: "Підсистему органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації становлять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт."  
Прийнята у першому читанні редакція частини першої цієї статті повністю відповідає змісту завдань підрозділу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту  1. Підсистему органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту становлять органи управління, сили і засоби оперативного реагування на надзвичайні ситуації у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, органи управління, сили і засоби цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах та районах у містах.  
    -221- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Частину першу статті 33 викласти в такій редакції: "Підсистему органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації становлять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт."  
Враховано з уточненням редакції   
261. 2. На органи управління підсистеми органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації покладається:      2. На органи управління підсистеми органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації покладається:  
262. забезпечення готовності до дій сил і засобів, призначених для реагування на надзвичайні ситуації;      забезпечення готовності до дій сил і засобів, призначених для реагування на надзвичайні ситуації;  
263. здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків;      здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків;  
264. управління підпорядкованими силами реагування, спеціальними і спеціалізованими формуваннями;      управління підпорядкованими силами реагування, спеціальними і спеціалізованими формуваннями;  
265. координація дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реагування на надзвичайні ситуації;      координація дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реагування на надзвичайні ситуації.  
266. здійснення контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій.   -222- Руденко Г.Б.
Абзац шостий частини другої статті 33 вилучити  
Враховано    
    -223- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Останній абзац частини другої вилучити  
Враховано    
267. 3. На сили оперативного реагування на надзвичайні ситуації покладаються функції з їх локалізації та ліквідації.   -224- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 33 після слова "ліквідації" доповнити словами "їх наслідків"  
Враховано   3. На сили оперативного реагування на надзвичайні ситуації покладаються функції з їх локалізації та ліквідації їх наслідків.  
268. Стаття 34. Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту   -225- Крючков Г.К.
У назві статті 34 замінити слова "Права та обов'язки" словом "Повноваження"  
Враховано   Стаття 32. Повноваження та відповідальність посадових осіб органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту  
    -226- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 34 вилучити  
Відхилено В базовому Законі мають бути втілені повноваження посадових осіб даної підсистеми   
269. 1. Посадові особи органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту мають право:      1. Посадові особи органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту мають право:  
270. безперешкодно отримувати інформацію про території та об'єкти, на яких проводяться пожежно-рятувальні та інші невідкладні роботи, необхідну для виконання своїх обов'язків;      безперешкодно отримувати інформацію про території та об'єкти, на яких проводяться пожежно-рятувальні та інші невідкладні роботи, необхідну для виконання своїх обов'язків;  
271. вимагати від посадових осіб здійснення заходів із гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, припиняти дії, що перешкоджають підрозділам реагування на надзвичайні ситуації виконувати поставлені завдання;   -227- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці другому частини першої статті 34 слова "гасіння пожеж" вилучити  
Враховано з уточненням редакції  вимагати від посадових осіб здійснення заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, припиняти дії, що перешкоджають органам оперативного реагування на надзвичайні ситуації виконувати поставлені завдання;  
272. залучати у разі потреби безплатно спеціальну та інженерну техніку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, користуватися в установленому порядку їх засобами зв'язку.   -228- Беспалий Б.Я.
В абзаці четвертому частини першої статті 34 слова "в установленому порядку" вилучити  
Враховано   залучати в разі потреби спеціальну та інженерну техніку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, користуватися їх засобами зв'язку;  
    -229- Гавриш С.Б.
В абзаці п'ятому частини першої статті 1 слово "безоплатно" вилучити  
Враховано    
273. 2. Посадові особи органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту зобов'язані:       
274. проводити під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій документування, кіно- і відеознімання, фотографування та звукозапис;   -230- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці другому частини другої статті 34 слова "гасіння пожеж" вилучити  
Враховано   проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій документування, кіно- і відеозйомку, фотографування та звукозапис;  
275. забезпечувати оточення (блокування) окремих територій, будівель, споруд і об'єктів під час аварій, катастроф, стихійного лиха та пожеж;   -231- Беспалий Б.Я.
В абзаці третьому частини другої статті 34 слово " (блокування)" замінити словами "або блокування в інший спосіб"  
Враховано   забезпечувати оточення або блокування в інший спосіб окремих територій, будівель, споруд і об'єктів у зоні надзвичайних ситуацій;  
    -232- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці третьому частини другої статті 34 слова "аварій, катастроф, стихійного лиха та пожеж" вилучити  
Враховано    
276. тимчасово забороняти або обмежувати рух транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон пожеж і надзвичайних ситуацій, а також доступ громадян на окремі об'єкти та території, зобов'язувати їх залишати такі об`єкти та території.   -233- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В абзаці четвертому частини другої статті 34 слова "пожеж" вилучити  
Враховано   тимчасово забороняти або обмежувати рух транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон надзвичайних ситуацій, а також доступ громадян на окремі об'єкти та території, зобов'язувати їх залишати такі об`єкти та території.  
277. 3. Місцеві органи виконавчої влади, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що тривають понад три години, надають особовому складу підрозділів реагування на надзвичайні ситуації та іншим залученим особам приміщення для відпочинку і реабілітації, організовують їх харчування.   -234- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Частину третю статті 34 вилучити  
Враховано   .  
278. 4. Завдані майну фізичних або юридичних осіб під час правомірних дій сил оперативного реагування у зв`язку з гасінням пожеж, ліквідацією надзвичайних ситуацій матеріальні збитки відшкодуванню не підлягають.   -235- Крючков Г.К.
Частину четверту статті 34 вилучити, оскільки це питання регулюється статтею 29  
Враховано   2. Порядок відшкодування втрат, пов'язаних з залученням спеціальної та інженерної техніки підприємств і організацій, використанням засобів зв'язку, проведенням кіно- і відеознімання, фотографування і звукозапису під час подолання наслідків екстремальних ситуацій, визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -236- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
В частині четвертій статті 34 слова "з гасінням пожеж" вилучити  
Враховано    
    -237- Крючков Г.К.
Доповнити статтю 34 новою частиною наступного змісту: "Порядок відшкодування втрат, пов'язаних з проведенням кіно- і відеознімання, фотографування і звукозапису під час подолання наслідків екстремальних ситуацій, залученням спеціальної та інженерної техніки підприємств і організацій, використанням засобів зв'язку визначається Кабінетом Міністрів України"  
Враховано з уточненням редакції   
    -238- Беспалий Б.Я.
Частину четверту викласти у редакції "завдані майну фізичних або юридичних осіб під час правомірних дій сил оперативного реагування у зв'язку з гасінням пожеж, ліквідацією надзвичайних ситуацій, у випадках, якщо зазначені особи додержувались вимог законодавства, збитки відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету України, а у разі, коли ці особи порушують законодавство, збитки не відшкодовуються"  
Враховано в статті 29 з уточненням редакції   
279. Стаття 35. Підсистема органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій   -239- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Руденко Г.Б.
Статтю 35 вилучити  
Відхилено , оскільки це порушило б логіку законопроекту  Стаття 33. Органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій  
280. 1. Підсистему органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій становлять спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту, структурні підрозділи цивільного захисту та сили оперативного реагування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах та районах у містах. 2. На органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи покладаються функції з ліквідації зазначених наслідків у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.   -240- Абдуллін О.Р.
Статтю 35 викласти у наступній редакції: "Стаття 35. Підсистема органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій Підсистему мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій становлять: спеціально уповноважений орган державного управління у сфері здійснення заходів на територіях радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи; підприємства, установи та організації, залучені для здійснення заходів на радіоактивно забруднених територіях з метою мінімізації шкідливого впливу цих територій на здоров'я громадян і довкілля та поводження з радіоактивними відходами; підрозділи цивільного захисту та забезпечення особливого режиму і додержання правил перебування на радіоактивно забруднених територіях. Основними завданнями підсистеми є: реалізація державної політики у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на радіоактивно забруднених територіях та у сфері поводження з радіоактивними відходами; організація, координація і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, залучених для здійснення заходів на радіоактивно забруднених територіях і поводження з радіоактивними відходами; відродження та соціально-економічна реабілітація територій, забруднених внаслідок радіаційних аварій; організація заходів з цивільного захисту в 30-ти кілометрових зонах атомних електростанцій та навчання населення, яке проживає у них діям у разі виникнення радіаційних аварій; проведення наукових досліджень довготривалих наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та інших радіаційних аварій."  
Враховано з уточненням редакції  1. До органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій входять: спеціально уповноважений орган державного управління у сфері здійснення заходів на територіях, радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, в системі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту; підприємства, установи та організації, залучені у встановленому порядку для здійснення заходів на радіоактивно забруднених територіях з метою мінімізації шкідливого впливу цих територій на здоров'я громадян і довкілля та поводження з радіоактивними відходами; підрозділи цивільного захисту та забезпечення особливого режиму і додержання правил перебування на радіоактивно забруднених територіях. 2. Завданнями органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи є: реалізація державної політики у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на радіоактивно забруднених територіях та у сфері поводження з радіоактивними відходами; організація, координація і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, залучених для здійснення заходів на радіоактивно забруднених територіях і поводження з радіоактивними відходами; відродження та соціально-економічна реабілітація територій, забруднених унаслідок радіаційних аварій; організація заходів із цивільного захисту в тридцяти кілометрових зонах атомних електростанцій та навчання населення, яке проживає в них, діям у разі виникнення радіаційних аварій; проведення наукових досліджень довготривалих наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та інших радіаційних аварій.  
281. Стаття 36. Органи управління та сил цивільного захисту, що виконують загальнодержавні завдання   -241- Крючков Г.К.
Назву статті 36 викласти у наступній редакції: "Сили цивільного захисту, що виконують спеціальні рятувальні завдання і функції"  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 34. Органи управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту  
    -242- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Статтю 36 вилучити  
Відхилено , оскільки це порушило б логіку законопроекту   
282. До органів управління та сил цивільного захисту, що виконують загальнодержавні завдання, належать:   -243- Крючков Г.К.
Абзац перший статті 36 викласти у наступній редакції: "До спеціальних сил цивільного захисту належать:"  
Враховано з уточненням редакції  До сил цивільного захисту належать: Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;  
    -244- Крючков Г.К.
Статтю 36 доповнити абзацом наступного змісту: "Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;"  
Враховано    
283. органи управління державних спеціальних і спеціалізованих аварійно-рятувальних служб;   -245- Крючков Г.К.
Абзаци другий та третій статті 36 об'єднати та викласти у наступній редакції: "спеціальні (воєнізовані) і спеціалізовані аварійно-рятувальні формування та їх підрозділи"  
Враховано   спеціальні (воєнізовані) і спеціалізовані аварійно-рятувальні формування та їх підрозділи;  
284. аварійно-рятувальні формування;   -246- Крючков Г.К.
Статтю 36 доповнити новим абзацом наступного змісту: "аварійно-відновлювані формування, спеціальні служби центральних та інших органів виконавчої влади, на які покладено завдання цивільного захисту"  
Враховано   аварійно-відновлювані формування, спеціальні служби центральних та інших органів виконавчої влади, на які покладено завдання цивільного захисту;  
285. формування особливого періоду;      формування особливого періоду;  
286. навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи перепідготовки;   -247- Крючков Г.К.
Абзац п'ятий статті 36 замінити новим абзацом наступного змісту: "авіаційні та піротехнічні підрозділи"  
Враховано   авіаційні та піротехнічні підрозділи;  
287. підрозділи сертифікації, стандартизації та ліцензування;   -248- Крючков Г.К.
Абзац шостий статті 36 вилучити  
Враховано   технічні служби та їх підрозділи;  
    -249- Крючков Г.К.
Доповнити статтю 36 новим абзацом наступного змісту: "технічні служби та їх підрозділи"  
Враховано    
288. підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.      підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.  
289. Стаття 37. Регіональні і місцеві органи управління та сили цивільного захисту   -250- Руденко Г.Б.
Статтю 37 вилучити, змінивши нумерацію наступних статей  
Враховано    
290. До регіональних і місцевих органів управління та сил цивільного захисту належать:   -251- Пеклушенко О.М.
Статтю 37 викласти у такій редакції: "Регіональні і місцеві органи управління єдиної державної системи та сили цивільного захисту. До регіональних та місцевих органів управління цивільного захисту належать: - Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська місцеві державні адміністрації, районні державні адміністрації, органів місцевого самоврядування, структурні підрозділи з питань цивільного захисту цих державних адміністрацій та виконавчих рад; - територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту. До регіональних і місцевих сил цивільного захисту належать: - аварійно-рятувальні формування і підрозділи; - спеціалізовані аварійно-рятувальні служби міністерств та відомств, розташованих на даній території; - сили і засоби місцевих органів виконавчої влади; - сили і засоби регіональної підсистеми єдиної системи захисту; - сили і засоби підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також добровільні рятувальні формування."  
Статтю за пропозицією народного депутата Руденка Г.Б. вилучено   
291. аварійно-рятувальні формування та їх підрозділи;       
292. підрозділи технічної служби;       
293. підрозділи державних спеціальних і спеціалізованих аварійно-рятувальних служб;       
294. підрозділи забезпечення.       
295. Стаття 38. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту і місцевих органів виконавчої влади   -252- Крючков Г.К.
Частини першу, другу, третю, четверту статті 38 вважати частинами першою, другою, третьою, четвертою статті 40. Вилучити статтю 38, змінивши нумерацію наступних статей  
Враховано    
296. 1. Органи управління та сили цивільного захисту самостійно здійснюють свої повноваження у режимі повсякденної діяльності та підвищеної готовності.       
297. 2. У режимі надзвичайної ситуації та в умовах надзвичайного стану органи управління та сили цивільного захисту функціонують під керівництвом Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або відповідних місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.       
298. 3. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту є першим заступником голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.   -253- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 38 викласти у наступній редакції: Безпосереднє керівництво цивільним захистом здійснює Прем'єр - Міністр України  
Враховано у розділі ІV   
    -254- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Частину третю статті 38 викласти в такій редакції: "Керівником головного управління у сфері цивільного захисту є Прем'єр-міністр України. Керівник головного управління у сфері цивільного захисту призначає першого заступника голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій."  
Враховано з урахуванням редакції у розділі ІV   
299. 4. Керівники регіональних і місцевих органів цивільного захисту є заступниками голів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст та районів у містах.       
300. Стаття 39. Загальне керівництво органами управління, силами і засобами цивільного захисту   -255- Крючков Г.К.
Статтю 39 вилучити, оскільки її питання враховано в статті 28  
Враховано    
    -256- Пеклушенко О.М.
Назву статті 39 викласти у такій редакції: "Загальне керівництво органами управління силами і засобами оперативно рятувальної служби цивільного захисту"  
Статтю запропоновано виключити   
    -257- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 39 викласти в такій редакції: "Загальне керівництво органами управління, силами і засобами цивільного захисту здійснює керівник головного управління у сфері цивільного захисту. Безпосереднє керівництво підсистемами здійснюють керівники цих підсистем. Керівник головного управління у сфері цивільного захисту: здійснює керівництво органами управління, силами і засобами цивільного захисту, несе відповідальність за їх діяльність; видає накази з питань організації діяльності органів управління та сил цивільного захисту; є розпорядником бюджетних коштів."  
Статтю запропоновано виключити   
301. 1. Загальне керівництво органами управління, силами і засобами цивільного захисту здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту. Безпосереднє керівництво підсистемами здійснюють керівники цих підсистем.       
302. 2. До підсистеми органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації належать створені відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" професійні аварійно-рятувальні служби і формування та органи управління ними.   -258- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Другу частину статті 39 вилучити  
Враховано    
303. 3. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту:       
304. здійснює керівництво органами управління, силами і засобами цивільного захисту, несе відповідальність за їх діяльність;       
305. видає накази з питань організації діяльності органів управління та сил цивільного захисту;       
306. призначає керівників структурних підрозділів і територіальних органів управління та сил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, керівників інших підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту;   -259- Руденко Г.Б.
Абзац третій частини третьої статті 39 вилучити  
Враховано    
307. затверджує штати структурних підрозділів та територіальних органів управління цивільного захисту, територіальних підрозділів оперативного реагування та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;   -260- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий частини третьої статті 39 вилучити  
Враховано    
308. присвоює особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту спеціальні звання до полковника внутрішньої служби включно, вносить подання про присвоєння вищих спеціальних звань згідно із законодавством;   -261- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятий частини третьої статті 39 вилучити  
Враховано    
    -262- Мороз А.М.
По всьому тексту законопроекту слова "начальницького і рядового" або "працівників" у відповідних відмінках замінити на слова "особового"  
Відхилено    
    -263- Гавриш С.Б.
Абзац п'ятий викласти у такій редакції "присвоює особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту спеціальні звання до полковника внутрішньої служби включно; вносить подання про присвоєння вищих спеціальних звань згідно із законодавством"  
Враховано у статті 28   
309. є розпорядником бюджетних коштів.   -264- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 39 доповнити новим абзацом наступного змісту: "здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України, законами України, актами Президента України."  
Враховано у статті 28   
310. Стаття 40. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту   -265- Гавриш С.Б.
Статтю 40 виключити  
Враховано    
    -266- Руденко Г.Б.
Кабінет Міністрів України
Статтю 40 викласти в наступній редакції: Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту здійснюють: Рада національної безпеки і оборони України в межах, передбачених Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР); Для координації діяльності державних органів виконавчої влади з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення Кабінет Міністрів України утворює відповідні комісії (ради). У разі необхідності для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Кабінет Міністрів України утворює спеціальні комісії загальнодержавного, регіонального, місцевого та об'єктового рівнів.", та перенести її у Розділ V  
Статтю пропонується вилучити. Пропозиції народних депутатів Руденка Г.Б., Кармазіна Ю.А, Бабуріна О.В. враховані у статті 35   
    -267- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 40 викласти в такій редакції: "Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту здійснюють: Рада національної безпеки і оборони України в межах, передбачених Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР); Кабінет Міністрів України. Для координації діяльності державних органів виконавчої влади з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення Кабінет Міністрів України утворює відповідні комісії (ради). У разі необхідності для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Кабінет Міністрів України утворює спеціальні комісії загальнодержавного, регіонального, місцевого та об'єктового рівнів."  
Статтю пропонується вилучити.   
311. Органи управління та сили спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту взаємодіють із спеціалізованими професійними та спеціальними органами управління та силами інших центральних органів виконавчої влади у разі виникнення надзвичайних ситуацій в порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту.       
312. Розділ V. КООРДИНАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ   -268- Крючков Г.К.
Назву Розділу V викласти у наступній редакції: "Координація дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з органами управління у сфері цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції  Розділ V КООРДИНАЦІЯ ДІЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
313. Стаття 41. Координація центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів управління у сфері цивільного захисту   -269- Крючков Г.К.
Назву статті 41 викласти в наступній редакції: "Стаття 41. Координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з органами управління у сфері цивільного захисту"  
Враховано   Стаття 35. Координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з органами управління у сфері цивільного захисту  
    -270- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 41 вилучити  
Відхилено , оскільки в цій статті враховані пропозиції народних депутатів Кармазина Ю.А., Бабуріна О.В. (з уточненням редакції)   
314. 1. Координацію у сфері цивільного захисту здійснюють:      1. Координацію дій у сфері цивільного захисту здійснюють:  
315. на державному рівні - Рада національної безпеки і оборони України, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. У разі необхідності для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України може утворюватися спеціальна комісія;   -271- Руденко Г.Б.
В абзаці другому частини першої статті 41 після слів "оборони України" доповнити словами "в межах, передбачених Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР)";  
Враховано   на державному рівні - Рада національної безпеки і оборони України в межах, передбачених Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР), Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. У разі необхідності для ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України можуть утворюватися спеціальні комісії;  
316. на регіональному рівні - постійно діючі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;   -272- Руденко Г.Б.
В абзаці третьому частини першої статті 41 після слів "надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та з питань безпечної життєдіяльності населення"  
Враховано   на регіональному рівні - постійно діючі комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення;  
317. на місцевому рівні - постійно діючі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій і виконавчих органів рад;   -273- Руденко Г.Б.
В абзаці четвертому частини першої статті 41 після слів "надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та з питань безпечної життєдіяльності населення"  
Враховано   на місцевому рівні - постійно діючі комісії районних державних адміністрацій і виконавчих органів рад з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення;  
318. на рівні окремих об'єктів - комісії з питань надзвичайних ситуацій.   -274- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятий частини першої статті 41 викласти у наступній редакції: "на рівні окремих об'єктів - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення."  
Враховано   на рівні окремих об'єктів - створювані на місцях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення.  
319. 2. Рада національної безпеки і оборони України та Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій забезпечують безпосереднє керівництво органами управління, силами і засобами цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації або у разі загрози їх виникнення. Порядок утворення і діяльності цих органів визначається законодавством   -275- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 41 вилучити  
Враховано    
320. Стаття 42. Забезпечення діяльності комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій   -276- Крючков Г.К.
Статті 41 і 42 об'єднати  
Враховано    
    -277- Мороз А.М.
Назву статті 42 викласти в такій редакції: "Стаття 42. Забезпечення діяльності комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності"  
Статті 41 і 42 пропонується об'єднати   
    -278- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 42 вилучити  
Статті 41 і 42 пропонується об'єднати, змінивши редакцію окремих положень   
    -279- Калетнік Г.М.
Статтю 42 викласти у такій редакції: "Забезпечення діяльності комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановлюються відповідно до Постанови КМУ від 03.08.98 № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"  
Викладено в іншій редакції   
321. 1. Організаційне забезпечення діяльності Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -280- Руденко Г.Б.
В частині першій статті 42 слово "організаційне" вилучити, а слова "покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту" замінити словами "визначається Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   2. Порядок забезпечення діяльності Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначається Кабінетом Міністрів України.  
322. 2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Автономній Республіці Крим здійснює секретаріат комісії, який входить до складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.   -281- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 42 викласти в наступній редакції: "Діяльність комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіонального, місцевого та об'єктового рівнів. здійснюється відповідно до положення про такі комісії, яке затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   3. Діяльність комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій регіонального, місцевого та об'єктового рівнів здійснюється відповідно до Положення про такі комісії, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
323. 3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст та районів у містах здійснюють секретаріати комісій, які входять до складу обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій або відповідного органу місцевого самоврядування міста.   -282- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 42 вилучити  
Враховано    
324. Стаття 43. Система повсякденного управління цивільним захистом   -283- Руденко Г.Б.
Статтю 43 вилучити, змінивши нумерацію наступних статей  
Враховано    
325. Систему повсякденного управління цивільним захистом становлять оснащені необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, проведення аналізу і передачі інформації центри управління у кризових ситуаціях, служби оперативного реагування для подання невідкладної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, оперативно-чергові та чергово-диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, діяльність яких координують відповідні органи управління та сили спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту.       
326. Розділ VІ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, АКРЕДИТАЦІЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ   -284- Руденко Г.Б.
Назву Розділу VІ викласти у наступній редакції: "Державний нагляд і контроль, стандартизація і державна експертиза у сфері цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції  Розділ VІ СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
    -285- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Розділ VІ вилучити  
Відхилено    
327. Стаття 44. Державний нагляд у сфері цивільного захисту   -286- Руденко Г.Б.
Назву статті 44 після слова "нагляд" доповнити словами "і контроль"  
Враховано   Стаття 36. Державний нагляд і контроль у сфері цивільного захисту  
328. 1. Державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -287- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 44 викласти у наступній редакції: "Державний нагляд і контроль у сфері цивільного захисту організовуються Кабінетом Міністрів України, іншими уповноваженими на це центральними та місцевими органами виконавчої влади."  
Повноваження Кабінету Міністрів України у здійсненні контролю за діяльністю державних органів у сфері цивільного захисту визначені у розділі ХІ  Державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
329. 2. Діяльність органів державного нагляду у сфері цивільного захисту регулюється цим Законом, Законами України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій", "Про цивільну оборону", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища та іншими актами законодавства.   -288- Крючков Г.К.
Частину другу і третю статті 44 пропонується вилучити  
Враховано    
    -289- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 44 викласти у наступній редакції: "Діяльність органів державного нагляду у сфері цивільного захисту регулюється відповідними законодавчими актами."  
Частину другу цієї статті пропонується вилучити Н.д.Крючковим Г.К.   
330. 3. Державний нагляд у сфері цивільного захисту сприяє забезпеченню:       
331. безаварійного функціонування об'єктів національної економіки, зменшення масштабів можливих збитків у разі виникнення надзвичайних ситуацій;   -290- Руденко Г.Б.
В абзаці другому частини третьої статті 44 після слова "функціонування" доповнити словами "підприємств, установ, організацій та" та вилучити слова "національної економіки"  
Частину третю статті 44 пропонується вилучити Н.д.Крючковим Г.К.   
332. готовності органів управління та сил цивільного захисту, підприємств, установ та організацій, їх спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань до виконання поставлених завдань;   -291- Руденко Г.Б.
В абзаці третьому частини третьої статті 44 слова "та сил", "їх спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань" вилучити  
Частину третю статті 44 пропонується вилучити Н.д.Крючковим Г.К.   
333. охорони довкілля та збереження природних ресурсів, дотримання порядку і умов користування надрами з метою запобігання небезпечним екологічним і геологічним процесам;   -292- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий частини третьої статті 44 вилучити  
Враховано    
334. готовності технічних засобів та інженерних споруд цивільного захисту до застосування у разі виникнення лісових, торф'яних та інших пожеж, повеней і підтоплень;   -293- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятий частини третьої статті 44 вилучити  
Враховано    
335. фінансових гарантій відшкодування збитків, захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб від збитків, спричинених надзвичайними ситуаціями.   -294- Руденко Г.Б.
Абзац шостий частини третьої статті 44 вилучити  
Враховано   .  
336. Стаття 45. Державна стандартизація, акредитація та підтвердження відповідності у сфері цивільного захисту   -295- Руденко Г.Б.
В назві статті 45 слова "акредитація та підтвердження відповідності у сфері цивільного захисту" замінити словами "з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях"  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 37. Стандартизація у сфері цивільного захисту  
337. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту провадить свою діяльність із стандартизації, акредитації та підтвердження відповідності згідно із законодавством.   -296- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 45 викласти у наступній редакції: "Державна стандартизація з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях здійснюється відповідно до законодавства."  
Враховано з уточненням редакції  1. Стандартизація з питань безпеки в надзвичайних ситуаціях здійснюється у відповідно до закону.  
338. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту   -297- Крючков Г.К.
Абзац перший частини другої статті 45 після слів "цивільного захисту" доповнити словами "здійснюючи надані цим Законом повноваження"  
Враховано   2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, здійснюючи надані цим Законом повноваження:  
    -298- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 45 вилучити  
З урахуванням важливості стандартизації у сфері цивільного захисту положення частини другої статті 45 пропонується залишити, уточнивши редакцію   
339. а) з питань стандартизації      1) з питань стандартизації:  
340. розробляє програму робіт із стандартизації та координує її виконання      розробляє програму робіт із стандартизації у сфері цивільного захисту, координує і контролює її виконання;  
341. приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів у сфері цивільного захисту, визначає їх повноваження та порядок діяльності;      приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту, визначає їх повноваження та порядок діяльності;  
342. бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;      бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;  
343. б) з питань акредитації:      2) з питань акредитації:  
344. бере участь у роботі ради з акредитації національного органу з акредитації України;      бере участь у роботі ради та технічних комітетів з акредитації Національного органу з акредитації України;  
345. бере участь у роботі технічних комітетів з акредитації національного органу з акредитації;      бере участь у роботі технічних комітетів з акредитації національного органу з акредитації;  
346. в) з питань підтвердження відповідності      3) з питань підтвердження відповідності:  
347. бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів підтвердження відповідності та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;      бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів підтвердження відповідності та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;  
348. готує пропозиції щодо уповноваження органів із сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері цивільного захисту;      готує пропозиції щодо уповноваження органів із сертифікації на проведення робіт із підтвердження відповідності у сфері цивільного захисту;  
349. організовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності.      організовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності.  
350. Стаття 46. Державна експертиза у сфері цивільного захисту      Стаття 38. Державна експертиза у сфері цивільного захисту  
351. Державна експертиза проектів і рішень щодо об'єктів виробничого та соціального призначення, окремих технологічних процесів, які можуть викликати надзвичайні ситуації та вплинути на стан захисту населення і територій, організовується і проводиться центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.   -299- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 46 викласти у наступній редакції: "Державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, організовується і проводиться відповідно до закону."  
Враховано з уточненням редакції  Державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, організовується органами державного нагляду у сфері цивільного захисту і проводиться відповідно до закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
352. У разі потреби така експертиза може проводитись об'єднаннями громадян, незалежними експертами та спеціалістами міжнародних експертних організацій відповідно до законодавства   -300- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 46 вилучити  
Враховано    
    -301- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Частину другу статті 46 вилучено   
353. Стаття 47. Ліцензування окремих видів господарської діяльності у сфері цивільного захисту      Стаття 39. Ліцензування окремих видів господарської діяльності у сфері цивільного захисту  
354. Ліцензування окремих видів господарської діяльності у сфері цивільного захисту здійснюється відповідно до законодавства з метою забезпечення життєво важливих інтересів громадян, суспільства, держави.   -302- Руденко Г.Б.
У статті 47 слова "з метою забезпечення життєво важливих інтересів громадян, суспільства, держави" вилучити  
Враховано з уточненням редакції  Ліцензування окремих видів господарської діяльності у сфері цивільного захисту здійснюється відповідно до закону.  
355. Розділ VІІ. СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ   -303- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Назву Розділу викласти у новій редакції "Порядок проходження служби цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції  Розділ VІІ ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
    -304- Пеклушенко О.М.
Розділ VІІ вилучити  
Відхилено    
356. Стаття 48. Організаційна структура Служби цивільного захисту   -305- Руденко Г.Б.
Назву статті викласти у новій редакції "Організаційна структура функціональних підсистем спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту"  
Враховано   Стаття 40. Порядок комплектування органів і підрозділів цивільного захисту 1. Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту (спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, територіальних органів управління, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, навчальних закладів, науково-дослідних та інших установ, підрозділів забезпечення) становлять особи рядового та начальницького складу, слухачі і курсанти. 2. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту затверджується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 3. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту затверджується Президентом України.  
    -306- Крючков Г.К.
Статтю 48 викласти у наступній редакції: "1. Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту (спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, територіальних органів управління, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, органів державного нагляду у сфері цивільного захисту, навчальних закладів, науково-дослідних та інших установ, підрозділів забезпечення) становлять особи рядового та начальницького складу, слухачі і курсанти. 2. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту затверджується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 3. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту затверджується Президентом України."  
Враховано частково    
357. 1. До складу Служби цивільного захисту входять органи управління, сили, засоби та підрозділи (далі - органи і підрозділи).   -307- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 48 викласти в такій редакції: "До складу Служби цивільного захисту входять системи органів управління центральних, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Організаційна структура Служби цивільного захисту затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -308- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 48 викласти у наступній редакції: "До складу функціональних підсистем спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, входять системи органів управління центральних, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які є подвійного підпорядкування, органи управління, сили, засоби та підрозділи (далі - органи і підрозділи) служби цивільного захисту."  
Частину першу статті 48 пропонується вилучити   
358. 2. Організаційна структура Служби цивільного захисту затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -309- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 48 викласти у наступній редакції: "Організаційна структура органів і підрозділів служби цивільного захисту за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Частину другу статті 48 пропонується вилучити   
359. 3. В особливий період або на випадок цільової мобілізації для виконання специфічних робіт, пов'язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями, проведенням відновних робіт, утворюються спеціалізовані формування Служби, порядок утворення та підготовки до розгортання яких визначається Кабінетом Міністрів України.   -310- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 48 викласти у наступній редакції: "При виникненні надзвичайної ситуації, яка пов'язана з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями, проведенням відновних робіт, утворюються спеціалізовані формування Служби, відповідно до законодавства."  
Частину третю статті 48 пропонується вилучити   
360. Стаття 49. Комплектування Служби цивільного захисту   -311- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Назву статті 49 викласти у новій редакції "Чисельність і комплектування органів і підрозділів цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 41. Чисельність органів і підрозділів цивільного захисту Чисельність органів і підрозділів цивільного захисту затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
    -312- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Статтю 49 доповнити новою частиною наступного змісту: Чисельність органів і підрозділів цивільного захисту затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.  
Враховано    
    -313- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 49 викласти в такій редакції: "Особовий склад Служби цивільного захисту поділяється на основний та допоміжний. Окремі посади в органах і підрозділах Служби цивільного захисту можуть заміщуватися на умовах трудового договору працівниками"  
Відхилено . Пропонується редакція внесена народним депутатом Руденко Г.Б. (з уточненням редакції)   
361. 1. Особовий склад Служби цивільного захисту становлять особи рядового і начальницького складу, слухачі і курсанти навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -314- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 49 викласти у наступній редакції: "Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту становлять особи керівного та рядового складу і слухачі навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту."  
Враховано з уточненням редакції у частині першій статті 40   
362. 2. Окремі посади в органах і підрозділах Служби цивільного захисту можуть заміщуватися на умовах трудового договору працівниками.   -315- Руденко Г.Б.
Манчуленко Г.М.
Частину першу статті 49 викласти у наступній редакції: "Окремі посади в органах і підрозділах цивільного захисту можуть заміщуватися державними службовцями, а також заміщуватися на умовах трудового договору. Перелік таких посад визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано з уточненням редакції у частині другій статті 40   
363. 3. Трудові відносини працівників Служби цивільного захисту регулюються законодавством про працю.   -316- Руденко Г.Б.
Манчуленко Г.М.
Частину третю статті 49 доповнити після слів "Трудові відносини" словами "державних службовців та", а слово "Служба" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано з уточненням редакції у частині третій статті 42  .  
    -317- Гавриш С.Б.
У частині третій статті 49 словосполучення "законодавство про працю" замінити словосполученням "трудовим законодавством України"  
Враховано з уточненням редакції   
364. Стаття 50. Проходження служби особовим складом   -318- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статті 50 - 59, 61 вилучити  
Відхилено , оскільки зміст статей має концептуальний характер, а проект Закону прийнятий за основу  Стаття 42. Порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту 1. Порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту визначаються цим Законом та Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 2. На особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту поширюється Дисциплінарний статут, який затверджується законом. 3. Трудові відносини працівників органів і підрозділів цивільного захисту регулюються законодавством про працю. 4. Час проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону. 5. Особи, прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, у тому числі слухачі і курсанти вищих навчальних закладів, на час проходження служби знімаються з військового обліку і перебувають на обліку в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
    -319- Крючков Г.К.
Статтю 50 викласти у наступній редакції: " Стаття 42. Порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту 1. Порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту визначаються цим Законом та Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 2. На особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту поширюється Дисциплінарний статут, який затверджується законом. 3. Трудові відносини працівників органів і підрозділів цивільного захисту регулюються законодавством про працю. 4. Час проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону. 5. Особи, прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, у тому числі слухачі і курсанти вищих навчальних закладів, на час проходження служби знімаються з військового обліку і перебувають на обліку в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту."  
Враховано    
365. 1. Проходження служби в органах і підрозділах Служби цивільного захисту носить особливий характер і полягає у професійній діяльності придатних до неї громадян України, пов'язане із забезпеченням безпеки та захисту населення і територій, об`єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля у разі виникнення надзвичайних ситуацій.   -320- Руденко Г.Б.
У частині першій статті 50 слова "об'єктів національної економіки" замінити словами "промислових об'єктів" та слова "та довкілля" вилучити  
Статтю викладено в редакції, запропонованій Н.д.Крючковим Г.К.   
    -321- Руденко Г.Б.
Частину п'яту статті 50 вважати частиною другою цієї статті, слово "Служби" вилучити, а після слова "законодавством" доповнити словами "у сфері цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій."  
Статтю викладено в редакції, запропонованій Н.д.Крючковим Г.К.   
366. 2. Порядок проходження служби особовим складом, його права та обов'язки визначаються цим Законом і Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом Служби цивільного захисту, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.   -322- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 50 викласти у наступній редакції: "Порядок комплектування органів і підрозділів цивільного захисту та проходження служби особовим складом, визначаються цим Законом і Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, яке затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Статтю викладено в редакції, запропонованій Н.д.Крючковим Г.К.  .  
367. 3. Період проходження служби в органах і підрозділах Служби цивільного захисту зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.   -323- Руденко Г.Б.
У частині третій статті 50 замінити слово "Період" словом "Час", а слово "Служби" вилучити, а після слів "державної служби" доповнити словами "відповідно до законодавства."  
Враховано з уточненням редакції   
    -324- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 50 доповнити наступним реченням: "Пенсійне забезпечення особового складу служби цивільного захисту здійснюється відповідно до законодавства."  
Це питання врегульовано розділом ІХ   
368. 4. Особи, прийняті на службу в органи і підрозділи Служби цивільного захисту, в тому числі слухачі і курсанти навчальних закладів, які перебувають на військовому обліку, на час проходження служби знімаються з військового обліку і перебувають на обліку в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -325- Руденко Г.Б.
В частині четвертій статті 50 слова "Служби", "і курсанти" та "які перебувають на військовому обліку" вилучити  
Враховано з уточненням редакції   
    -326- Гавриш С.Б.
У частині четвертій статті 50 словосполучення "слухачі і курсанти навчальних закладів" замінити словосполученням "слухачі і курсанти вищих навчальних закладів,"  
Враховано    
    -327- Руденко Г.Б.
Статтю 50 доповнити новою частиною наступного змісту: "За рядовим і начальницьким складом внутрішньої служби та військовослужбовцями, які переходять на службу цивільного захисту, зберігаються звання, рівні присвоєні їм під час проходження внутрішньої або військової служби, а строк проходження ними внутрішньої і військової служби зараховується до строку проходження служби цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції у Прикінцевих положеннях   
369. 5. На особовий склад і працівників органів і підрозділів Служби цивільного захисту не може покладатися виконання завдань і обов'язків, не передбачених законодавством.   -328- Беспалий Б.Я.
У частині п'ятій статті 50 слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Частину п'яту вилучено, оскільки відповідне положення міститься у частині другій цієї статті   
370. Стаття 51. Службові посвідчення особового складу і працівників Служби цивільного захисту   -329- Крючков Г.К.
В назві статті 51 слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано   Стаття 43. Службові посвідчення особового складу і працівників органів та підрозділів цивільного захисту  
371. Особовому складу і працівникам Служби цивільного захисту видаються службові посвідчення. Зразки службових посвідчень та порядок їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -330- Крючков Г.К.
У статті 50 слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано   Особовому складу і працівникам органів та підрозділів цивільного захисту видаються службові посвідчення. Зразки службових посвідчень та порядок їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
372. Стаття 52. Формений одяг і знаки розрізнення особового складу   -331- Крючков Г.К.
Статтю 52 і 53 викласти в уточненій редакції та вважати статтями 48, 49  
Враховано    
    -332- Руденко Г.Б.
Назву статті 52 доповнити словами "служби цивільного захисту"  
Враховано    
373. 1. Особовий склад Служби цивільного захисту забезпечується за рахунок держави форменим одягом і знаками розрізнення.   -333- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 52 викласти у наступній редакції: "Особовий склад Служби цивільного захисту забезпечується за рахунок коштів, які виділяються на утримання цієї служби Державним бюджетом України, форменим одягом і відповідними знаками розрізнення."  
Враховано    
374. 2. Опис та зразки форменого одягу і знаків розрізнення особового складу Служби цивільного захисту та норми забезпечення ними затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -334- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 52 після слів "одягу і" доповнити словом "відповідних"  
Враховано    
375. 3. Використання форменого одягу і знаків розрізнення особового складу Служби цивільного захисту сторонніми особами тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.   -335- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 52 слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Відхилено    
    -336- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 52 після слова "особами" доповнити словами "які не є особовим складом цієї служби" та слово "сторонніми" вилучити  
Відхилено    
376. Стаття 53. Забезпечення особового складу Служби цивільного захисту спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту   -337- Крючков Г.К.
Статтю 53 вважати статтею 57 нової редакції, а слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано    
377. Особовий склад Служби цивільного захисту для проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту.       
378. Стаття 54. Спеціальні звання рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту   -338- Крючков Г.К.
Назву статті 54 викласти у наступній редакції: "Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту", а в абзацах другому, третьому, четвертому, п'ятому статті 54 замінити слово "внутрішньої" словами "цивільного захисту"  
Враховано   Стаття 44. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту  
379. Особам, які перебувають на службі в органах і підрозділах Служби цивільного захисту, присвоюються такі спеціальні звання:      1. Особам, які перебувають на службі в органах і підрозділах цивільного захисту, присвоюються такі спеціальні звання:  
380. рядовий склад - рядовий внутрішньої служби;      рядовий склад - рядовий служби цивільного захисту;  
381. молодший начальницький склад - молодший сержант внутрішньої служби, сержант внутрішньої служби, старший сержант внутрішньої служби, старшина внутрішньої служби, прапорщик внутрішньої служби, старший прапорщик внутрішньої служби;      молодший начальницький склад - молодший сержант служби цивільного захисту, сержант служби цивільного захисту, старший сержант служби цивільного захисту, старшина служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту;  
382. середній начальницький склад - молодший лейтенант внутрішньої служби, лейтенант внутрішньої служби, старший лейтенант внутрішньої служби, капітан внутрішньої служби;      середній начальницький склад - молодший лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант служби цивільного захисту, старший лейтенант служби цивільного захисту, капітан служби цивільного захисту;  
383. старший начальницький склад - майор внутрішньої служби, підполковник внутрішньої служби, полковник внутрішньої служби;      старший начальницький склад - майор служби цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту;  
384. вищий начальницький склад - генерал-майор внутрішньої служби, генерал-лейтенант внутрішньої служби, генерал-полковник внутрішньої служби, генерал внутрішньої служби України.   -339- Крючков Г.К.
Статтю 54 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Порядок присвоєння спеціальних звань особам, які перебувають на службі в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюється "Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту."  
Враховано   вищий начальницький склад - генерал-майор служби цивільного захисту, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, генерал-полковник служби цивільного захисту, генерал служби цивільного захисту України. 2. Порядок присвоєння спеціальних звань встановлюється Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.  
385. Стаття 55. Види проходження служби   -340- Руденко Г.Б.
У назві статті 55 слово "Види" вилучити  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 45. Умови проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту  
386. Установлюються такі види проходження служби:   -341- Руденко Г.Б.
Абзац перший статті 55 викласти у наступній редакції: "Особовий склад служби цивільного захисту комплектується на контрактній основі."  
Враховано з уточненням редакції  1. Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту комплектується на контрактній основі; типова форма контракту затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 2. Обов'язки та права особового складу органів і підрозділів цивільного захисту встановлюються умовами контракту та посадовими інструкціями.  
    -342- Руденко Г.Б.
Статтю 55 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Обов'язки та права особового складу служби цивільного захисту визначаються посадовими інструкціями, а також умовами контракту."  
Враховано з уточненням редакції   
387. служба за контрактом осіб рядового і молодшого начальницького складу;   -343- Руденко Г.Б.
Абзац другий статті 55 вилучити  
Враховано    
388. служба за контрактом осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу;   -344- Руденко Г.Б.
Абзац третій статті 55 вилучити  
Враховано    
389. служба (навчання) за контрактом слухачів і курсантів вищих навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту;   -345- Руденко Г.Б.
Абзац четвертий статті 55 викласти у наступній редакції: "Слухачі навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, після закінчення навчання повинні обов'язково проробити в органах і підрозділах служби цивільного захисту не менше трьох років, якщо інше не передбачено законом."  
Враховано з урахуванням редакції  3. Слухачі і курсанти навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, після закінчення навчання повинні прослужити в органах і підрозділах цивільного захисту не менше трьох років, якщо інше не передбачено законом.  
390. кадрова служба осіб рядового і начальницького складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом.   -346- Руденко Г.Б.
Абзац п'ятий статті 55 вилучити  
Враховано    
391. Стаття 56. Прийняття на службу до органів і підрозділів Служби цивільного захисту   -347- Крючков Г.К.
У назві статті 56 слово "Служби" вилучити  
Враховано   Стаття 46. Прийняття на службу до органів і підрозділів цивільного захисту  
392. 1. До органів і підрозділів Служби цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 19-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.   -348- Доманський А.І.
Руденко Г.Б.
У частині першій статті 56 замінити слова "До органів і підрозділів Служби" славами "На службу", а число "19" числом "18"  
Враховано з урахуванням редакції  1. На службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.  
393. 2. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які приймаються на службу до органів і підрозділів Служби цивільного захисту, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.   -349- Руденко Г.Б.
Частину другу статті 56 викласти у наступній редакції: "Кваліфікаційні вимоги до осіб, які приймаються до служби цивільного захисту, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання з нагляду за охороною праці та з центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання освіти та науки."  
Враховано з уточненням редакції  2. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які приймаються до органів і підрозділів цивільного захисту, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання з нагляду за охороною праці, та з центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання освіти і науки.  
394. 3. Під час прийняття на службу встановлюється випробувальний строк - від одного до трьох місяців.   -350- Крючков Г.К.
Частину третю статті 56 вилучити  
Враховано    
    -351- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 56 викласти у наступній редакції: "При прийнятті на службу встановлюється випробувальний строк відповідно до законодавства."  
Відхилено , оскільки частину вилучено за пропозицією Н.д.Крючкова Г.К.   
395. 4. Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особи, які раніше засуджувались за вчинення умисного злочину.   -352- Доманський А.І.
Частину четверту статті 56 доповнити словами "якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку"  
Враховано   3. Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особи, які раніше засуджувались за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
    -353- Руденко Г.Б.
Частину четверту статті 56 викласти у наступній редакції: "Не можуть бути прийняті до служби цивільного захисту особи, які раніше засуджувались за вчинення умисного злочину." 1  
Враховано частково    
396. Стаття 57. Присяга особового складу Служби цивільного захисту   -354- Руденко Г.Б.
Назву статті 57 викласти у наступній редакції: "Присяга особового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 47. Присяга особового складу органів і підрозділів цивільного захисту  
397. Громадяни України, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту та пройшли встановлений строк випробування, складають Присягу такого змісту:   -355- Крючков Г.К.
В абзаці першому статті 57 слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів", а слова "та пройшли встановлений строк випробування" вилучити  
Враховано   Громадяни України, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту складають Присягу такого змісту:  
    -356- Руденко Г.Б.
Абзац перший статті 57 викласти у наступній редакції: "рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту після проходження ними встановленого законодавством строку випробування, складають Присягу такого змісту"  
Враховано з уточненням редакції   
398. "Я, громадянин України (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу, складаю Присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та всіляко сприяти зміцненню авторитету служби цивільного захисту. Клянуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян, національне багатство і довкілля від пожеж, аварій, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом".      "Я, громадянин України (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу цивільного захисту, складаю Присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та всіляко сприяти зміцненню авторитету служби цивільного захисту. Клянуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян, національне багатство України, її довкілля від надзвичайних ситуацій. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом". Стаття 48. Формений одяг і знаки розрізнення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту 1. Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту забезпечується за рахунок коштів, що виділяються на їх утримання з Державного бюджету України форменим одягом, а також відповідними знаками розрізнення. 2. Опис та зразки форменого одягу і відповідних знаків розрізнення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та норми забезпечення форменим одягом затверджуються Кабінетом Міністрів України. 3. Використання форменого одягу і знаків розрізнення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту сторонніми особами тягне за собою відповідальність згідно із законом. Стаття 49. Забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту для проведення робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту.  
399. Стаття 58. Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах Служби цивільного захисту      Стаття 50. Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного захисту  
400. 1. Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах Служби цивільного захисту встановлюється:   -357- Крючков Г.К.
В частині першій слово "Служби" вилучити В абзацах п'ятому, шостому, сьомому частини першої статті 58 замінити слово "внутрішньої" словами "цивільного захисту";  
Враховано   1. Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюється:  
401. для осіб рядового і молодшого начальницького складу - до 45 років;   -358- Крючков Г.К.
Граничний вік перебування на службі рядового і молодшого та середнього начальницького складу збільшити до 50 років  
Немає висновку   для осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу - до 50 років;  
402. для осіб середнього начальницького складу - до 45 років;       
403. для осіб старшого начальницького складу:      для осіб старшого начальницького складу - до 55 років;  
404. майора внутрішньої служби і підполковника внутрішньої служби - до 50 років;       
405. полковника внутрішньої служби - до 55 років;       
406. для осіб вищого начальницького складу:      для осіб вищого начальницького складу - до 60 років.  
407. генерал-майора внутрішньої служби, генерал-лейтенанта внутрішньої служби, генерал-полковника внутрішньої служби та генерала внутрішньої служби - до 60 років.       
408. 2. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до 5 років начальниками, яким надано право призначати їх на посаду.   -359- Крючков Г.К.
В частині другій слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано   2. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п'яти років.  
409. Стаття 59. Звільнення із служби   -360- Крючков Г.К.
Назву статті 51 доповнити словами "в органах і підрозділах цивільного захисту", а частину першу статті 59 доповнити після слів "начальницького складу" словами "органів і підрозділів цивільного захисту"  
Враховано   Стаття 51. Звільнення із служби в органах і підрозділах цивільного захисту  
410. 1. Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу проводиться:   -361-  Враховано   1. Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту проводиться:  
    -362- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 59 викласти у наступній редакції: "Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту провадиться відповідно до Закону" та пункт а) і б) виключити  
Враховано з уточненням редакції   
411. а) у запас Збройних Сил України (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку, встановленого Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" для перебування в запасі осіб, які мають спеціальні звання, і за станом здоров'я придатні до військової служби;   -363- Крючков Г.К.
У пунктах 1) і 2) частини першої статті 59 слова "для перебування в" замінити словом "у", а слова " осіб, які мають спеціальні звання" вилучити  
Враховано з уточненням  1) у запас Збройних Сил України (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку, встановленого Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", і за станом здоров'я придатні до військової служби;  
412. б) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку, встановленого Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" для перебування в запасі осіб, які мають спеціальні звання або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.   -364-  Враховано з уточненням редакції  2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку, встановленого Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.  
413. 2. Звільнення із служби проводиться:   -365- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Частину другу статті 59 вилучити  
Враховано    
414. а) осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, - на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті;       
415. б) осіб рядового і начальницького складу, які проходять кадрову службу, - на підставах, передбачених частиною четвертою цієї статті.       
416. 3. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:   -366- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 59 вилучити  
Відхилено   2. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:  
417. а) після закінчення строку контракту;      1) після закінчення строку контракту;  
418. б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;      2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;  
419. в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;      3) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;  
420. г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;      4) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;  
421. ґ) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;      5) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
422. е) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;      6) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;  
423. є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом;      7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;  
424. ж) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.      8) у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду.  
425. 4. Особи середнього, старшого та вищого начальницького складу, які проходять кадрову службу, звільняються із служби:   -367- Руденко Г.Б.
Частину четверту статті 59 вилучити  
Відхилено   3. Особи середнього, старшого та вищого начальницького складу, які проходять кадрову службу, звільняються із служби:  
426. а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;      1) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;  
427. б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;      2) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;  
428. в) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;      3) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;  
429. г) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;      4) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
430. ґ) за власним бажанням - особи середнього, старшого і вищого начальницького складу у разі наявності в них вислуги не менш як 5 років у календарному обчисленні;      5) за службовою невідповідністю;  
431. д) за службовою невідповідністю;      6) у зв'язку із набранням законної сили обвинувального вироку суду.  
432. е) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.       
433. 5. Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби з підстав, передбачених у пункті "ж" частини третьої та пункті "е" частини четвертої цієї статті, здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом Служби цивільного захисту.   -368- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Частину п'яту статті 59 вилучити  
Враховано    
434. Стаття 60. Професійна підготовка кадрів для Служби цивільного захисту   -369- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Назву статті 60 після слів "Професійна підготовка" доповнити словами "підвищення кваліфікації та перепідготовка"  
Враховано   Стаття 52. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів для служби цивільного захисту  
435. Особи, які приймаються на посади рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, проходять перед призначенням первинну професійну підготовку у навчальних закладах і центрах цієї Служби.   -370- Руденко Г.Б.
Чикал А.В.
Статтю 60 викласти у такій редакції: "Особи, які приймаються на посади рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, проходять первинну професійну підготовку у навчальних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту"  
Враховано   1. Особи, які приймаються на посади рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, проходять первинну професійну підготовку в навчальних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
    -371- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 60 викласти в такій редакції: "Особи, які приймаються на посади особового складу Служби цивільного захисту, проходять перед призначенням первинну професійну підготовку."  
Враховано з уточненням редакції   
436. Стаття 61. Підготовка осіб для заміщення посад середнього, старшого та вищого начальницького складу Служби цивільного захисту   -372- Крючков Г.К.
Руденко Г.Б.
Статтю 61 вважати частиною другою статті 52 нової редакції, змінивши нумерацію наступних статей"  
Враховано    
    -373- Руденко Г.Б.
У назві статті 61 слова "середнього, старшого та вищого начальницького замінити словом "керівного"  
Відхилено    
437. Підготовка осіб для заміщення посад середнього, старшого та вищого начальницького складу Служби цивільного захисту здійснюється, як правило, у вищих навчальних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту.      2. Підготовка осіб для заміщення посад середнього, старшого та вищого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється, як правило, у вищих навчальних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
438. Стаття 62. Підвищення кваліфікації та перепідготовка, членство у громадських організаціях і політичних партіях, заборона страйків   -374- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 62 викласти в такій редакції: З метою систематичного набуття навичок до виконання додаткових завдань і обов'язків у межах спеціальності, а також отримання нової спеціальності або професійних знань і вмінь, необхідних для виконання посадових обов'язків у разі переведення особи на іншу роботу, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня, практичного досвіду, вдосконалення професійної майстерності особи особового складу органів і підрозділів Служби цивільного захисту підвищують кваліфікацію та проходять перепідготовку у навчальних закладах. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки визначаються Кабінетом Міністрів України. Особи особового складу Служби цивільного захисту можуть бути членами громадських організацій, положення статутів яких не суперечать засадам діяльності Служби цивільного захисту, і брати участь в їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час  
Враховано з уточненням редакції   
439. 1. З метою систематичного набуття навичок до виконання додаткових завдань і обов'язків у межах спеціальності, а також отримання нової спеціальності або професійних знань і вмінь, необхідних для виконання посадових обов'язків у разі переведення особи на іншу роботу, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня, практичного досвіду, вдосконалення професійної майстерності особи рядового і начальницького складу і працівники органів і підрозділів Служби цивільного захисту підвищують кваліфікацію та проходять перепідготовку у навчальних закладах. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -375- Крючков Г.К.
Частину першу статті 62 вважати частиною третьою статті 52 нової редакції, змінивши нумерацію наступних статей та уточнивши редакцію  
Враховано   3. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
440. 2. Особи рядового і начальницького складу та працівники Служби цивільного захисту можуть бути членами громадських організацій, положення статутів яких не суперечать засадам діяльності Служби цивільного захисту, і брати участь в їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.   -376- Доманський А.І.
Частину другу статті 62 вилучити  
Враховано    
    -377- Руденко Г.Б.
У частині другій статті 62 та далі в тексті слова "рядового і начальницького", "та працівників" замінити словом "особового"  
Відхилено    
441. 3. Особи рядового і начальницького складу та працівники Служби цивільного захисту на період проходження служби та роботи зупиняють членство у політичних партіях.   -378- Доманський А.І.
Беспалий Б.Я.
Руденко Г.Б.
Частину третю статті 62 вилучити  
Враховано    
442. 4. Організація особами рядового і начальницького складу та працівниками Служби цивільного захисту страйків та участь у їх проведенні не допускаються.   -379- Крючков Г.К.
Частину четверту статті 62 вважати частиною четвертою статті 60 нової редакції, а слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів" та після слова "забороняється" доповнити словом "організовувати"  
Враховано   4. Особам рядового і начальницького складу та працівникам органів і підрозділів цивільного захисту забороняється організовувати або брати участь в організації та проведенні страйків.  
    -380- Руденко Г.Б.
Частину четверту статті 62 викласти у наступній редакції: "Особовому складу служби цивільного захисту забороняється організовувати страйки або брати в них участь, якщо це заважає діяльності служби"  
Враховано з уточненням редакції   
    -381- Гавриш С.Б.
Частину четверту статті 62 викласти у наступній редакції: "Особами рядового і начальницького складу та працівниками Служби цивільного захисту забороняється брати участь в організації та проведенні страйків"  
Враховано    
443. Розділ VІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ   -382- Крючков Г.К.
Назву розділу VІІІ доповнити після слова "соціальний" словами "і правовий", а слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано   Розділ VІІІ СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
    -383- Пеклушенко О.М.
Розділ VІІІ вилучити  
Відхилено . З урахуванням нового статусу Служби цивільного захисту питання соціального і правового захисту її працівників мають бути визначені в даному Законі.   
    -384- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Назву Розділу VІІІ викласти в такій редакції: "Соціальний захист осіб особового складу служби цивільного захисту"  
Враховано з уточненням редакції   
444. Стаття 63. Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу та працівників Служби цивільного захисту   -385- Крючков Г.К.
Назву статті 63 доповнити словом "Засади", після слова "соціального" словами "і правовий". Таке ж доповнення і в тексті статті.  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 53. Засади соціального і правового захисту осіб рядового та начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту  
    -386- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 63 викласти в такій редакції: "Стаття 63. Соціальний захист осіб особового складу Служби цивільного захисту Держава забезпечує соціальний захист осіб особового складу Служби цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства. Особи особового складу Служби цивільного захисту мають право на підвищення рівня теоретичних знань, практичних навичок, професійної майстерності у робочий час."  
Враховано з уточненням редакції   
445. 1. Держава забезпечує соціальний захист осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.      1. Держава забезпечує соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.  
446. 2. Соціальний захист працівників Служби цивільного захисту забезпечується на загальних підставах відповідно до цього закону та законодавства про працю.   -387- Мороз А.М.
Руденко Г.Б.
Частину другу статті 63 вилучити  
Враховано    
447. 3. Особи рядового і начальницького складу та працівники Служби цивільного захисту мають право на підвищення рівня теоретичних знань, практичних навичок, професійної майстерності у робочий час.      2. Особи рядового і начальницького складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту мають право на підвищення рівня теоретичних знань, практичних навичок, професійної майстерності в робочий час.  
448. Стаття 64. Робочий час у Службі цивільного захисту   -388- Мороз А.М.
Руденко Г.Б.
Статтю 64 викласти в такій редакції: "Для осіб особового складу Служби цивільного захисту встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках вони несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні і святкові дні."  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 54. Робочий час в органах і підрозділах цивільного захисту  
449. Для осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту встановлюється 41-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках вони несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні і святкові дні.   -389- Крючков Г.К.
Статтю 64 доповнити після слів "цивільного захисту" словами "встановлюється 40-годинний робочий тиждень" та після слів "святкові дні" словами "з оплатою згідно з трудовим законодавством."  
Враховано   Для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках вони несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні з оплатою згідно із трудовим законодавством.  
    -390- Гавриш С.Б.
Хара В.Г.
Мороз А.М.
Руденко Г.Б.
У статті 64 цифру "41" замінити цифрою "40"  
Враховано    
450. Стаття 65. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту та членів їх сімей   -391- Крючков Г.К.
У назві та у всіх частинах статті 65 слово "Служби" замінити словами "органів і підрозділів"  
Враховано   Стаття 55. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту і членів їх сімей  
    -392- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Мороз А.М.
Статтю 65 викласти в такій редакції: "Особам особового складу Служби цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у медичних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації відповідно до Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", за рахунок асигнувань, передбачених на утримання відповідного органу Служби цивільного захисту, після укладення відповідних угод. Особи особового складу Служби цивільного захисту - жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей)."  
Враховано частково    
451. 1. Особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у медичних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, після укладення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту із зазначеними міністерствами відповідних угод. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового та начальницького складу медичних закладів Міністерства оборони України чи Міністерства внутрішніх справ України медична допомога їм подається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних медичних закладах, а також у медичних закладах, які працюють на засадах госпрозрахунку (у разі обслуговування за медичними показниками). При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту.   -393- Доманський А.І.
Частину першу статті 65 викласти у наступній редакції: "1. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, за угодами, укладеними цим органом із зазначеними міністерствами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту медичних закладів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я . При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту."  
Враховано   1. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, за угодами, укладеними цим органом із зазначеними міністерствами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту медичних закладів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я . При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.  
    -394- Руденко Г.Б.
Частину першу статтю 65 викласти у наступній редакції: "Особам особового складу Служби цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у медичних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації відповідно до законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та "Про аварійно-рятувальні служби", за рахунок асигнувань, передбачених на утримання відповідного органу Служби цивільного захисту, після укладення відповідних угод."  
Враховано з уточненням редакції   
452. 2. Медична допомога працівникам і членам сімей рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту подається на загальних підставах.   -395- Руденко Г.Б.
Частину другу статтю 65 вилучити  
Враховано    
453. 3. Особам рядового і начальницького складу та працівникам Служби цивільного захисту, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медична допомога подається відповідно до законодавства.   -396- Руденко Г.Б.
Частину третю статтю 65 вилучити  
Враховано    
454. 4. Особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, а також в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, після укладення ним відповідних угод згідно із законодавством.   -397- Руденко Г.Б.
Частину четверту статтю 65 вилучити  
Відхилено оскільки відповідні норми є в чинному законодавстві про цивільну оборону і про пожежну безпеку  2. Особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту і члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, а також у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.  
455. 5. Особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту - жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).   -398- Руденко Г.Б.
Частину п'яту статтю 65 викласти у наступній редакції: "Жінки з числа особового складу Служби цивільного захисту користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей)."  
Враховано з уточненням редакції  3. Жінки із числа осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).  
456. Стаття 66. Державне страхування і компенсація шкоди у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання      Стаття 56. Державне страхування і компенсація шкоди в разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання  
457. 1. Особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту підлягають обов'язковому державному страхуванню на випадок загибелі (смерті) під час проходження служби на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а також у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час проходження служби, у розмірі залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у відсотковому відношенні від загальної суми страхування на випадок загибелі (смерті). Умови страхування і порядок виплат страхових сум встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -399- Руденко Г.Б.
Частину першу статті 66 викласти у наступній редакції: "Особи особового складу Служби цивільного захисту підлягають обов'язковому державному страхуванню на випадок загибелі (смерті) під час проходження служби, а також у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час проходження служби відповідно до законодавства."  
Враховано з уточненням редакції  1. Особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання чи інвалідності, отриманих під час проходження служби, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності). Порядок та умови страхування осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України. 2. У разі загибелі особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.  
    -400- Крючков Г.К.
Частину першу статті 66 викласти у наступній редакції: "Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання чи інвалідності, отриманих під час проходження служби, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності). Порядок та умови страхування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі загибелі особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом  
Враховано    
458. 2. Сплата страхових внесків проводиться за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на утримання Служби цивільного захисту, а також за рахунок коштів відповідних підприємств, установ та організацій.   -401- Руденко Г.Б.
У частині другій статті 66 слова "а також за рахунок коштів відповідних підприємств, установ та організацій." вилучити  
Враховано   3. Сплата страхових внесків проводиться за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на утримання органів та підрозділів цивільного захисту.  
459. Стаття 67. Проїзд осіб рядового і начальницького складу та працівників Служби цивільного захисту      Стаття 57. Проїзд осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту  
460. У разі службових відряджень особи рядового і начальницького складу та працівники Служби цивільного захисту мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях за умови пред'явлення службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Під час невідкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності вільних місць.      У разі службових відряджень особи рядового і начальницького складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях за умови пред'явлення службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Під час невідкладних службових поїздок особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності вільних місць у разі пред'явлення ними відповідного документу про термінове відрядження.  
461. Стаття 68. Забезпечення житлом   -402- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 68 викласти в такій редакції: "Житло особовому складу Служби цивільного захисту може надаватися на пільгових умовах згідно із законодавством. Особовому складу Служби цивільного захисту житло може надаватися також в установленому порядку на умовах, передбачених контрактами, що укладаються з ними під час прийому на роботу, в яких можуть також зазначатися пільги щодо оплати житла, комунальних послуг та палива. Посадовим особам особовому складу Служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, можуть в установленому порядку надаватися службові жилі приміщення. За сім'ями загиблих (померлих) при виконанні своїх службових обов'язків осіб особового складу Служби цивільного захисту зберігається право на одержання житла, у тому числі на умовах, передбачених укладеними з особами особового складу Служби цивільного захисту контрактами."  
Враховано частково   Стаття 58. Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту 1. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями державою.  
    -403- Манчуленко Г.М.
Статтю 68 доповнити новою частиною наступного змісту: "Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями державою", слово "Служби" у всіх частинах замінити словами "органів і підрозділів", а частину першу цієї статті після слів "цивільного захисту" доповнити словами "які потребують поліпшення житлових умов"  
Враховано    
462. 1. Житлова площа особам рядового та начальницького складу Служби цивільного захисту надається центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у першочерговому порядку.   -404-  Враховано частково   2. Жила площа особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які потребують поліпшення житлових умов надається центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в першочерговому порядку.  
463. 2. До одержання постійного житлового приміщення особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту надаються службові житлові приміщення.   -405- Манчуленко Г.М.
Частину другу статті 68 викласти у наступній редакції: "До одержання жилого приміщення для постійного проживання, особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності в органів і підрозділів цивільного захисту такого житла відповідний орган чи підрозділ цивільного захисту тимчасово орендує житло або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. При продовженні служби понад п'ять років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями за місцем служби проводиться на загальних підставах."  
Враховано   3. До одержання жилого приміщення для постійного проживання, особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності в органів і підрозділів цивільного захисту такого житла відповідний орган чи підрозділ цивільного захисту тимчасово орендує житло або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. При продовженні служби понад п'ять років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями за місцем служби проводиться на загальних підставах. 4. Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надається жиле приміщення, що має відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР. 5. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, та прирівняні до них особи, звільнені зі служби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів, забезпечуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку реєстрації. 6. Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, звільненим зі служби у зв'язку з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при проходженні служби, жилі приміщення за місцем проживання, обраним з урахуванням встановленого порядку, надаються в першу чергу відповідно до законодавства. 7. Курсантам і слухачам вищих навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції я кого віднесені питання цивільного захисту, які мають сім'ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. При відсутності сімейних гуртожитків їм виплачується за місцем служби грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом) жилого приміщення в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. 8. За особами рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу не менше 20 років, при направленні їх для проходження військової служби за межі України або при переведенні на службу в місцевість, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, жила площа, яку вони та члени їх сімей займають, бронюється на весь час перебування їх за межами України чи в зазначеній місцевості. 9. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають загальний строк служби, у тому числі військової або внутрішньої служби не менше 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу, а також на безкоштовне надання органами місцевого самоврядування земельної ділянки для індивідуального житлового, дачного і гаражного будівництва, ведення особистого підсобного господарства, індивідуального садівництва, городництва, обраних ними для проживання у встановленому порядку. Зазначені особи та члени їхніх сімей вносять плату за земельні ділянки в розмірі 50 відсотків установлених ставок. 10. Органи місцевого самоврядування в межах, визначених законом повноважень, виділяють земельні ділянки і можуть надавати допомогу в будівництві приватного жилого будинку та придбанні будівельних матеріалів особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту і батькам осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, а також особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які стали інвалідами під час проходження служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.  
    -406- Манчуленко Г.М.
Статтю 68 доповнити новими частинами наступного змісту: "Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надається жиле приміщення, що має відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, та прирівняні до них особи, звільнені зі служби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів, забезпечуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку реєстрації.. Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, звільненим зі служби у зв'язку з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при проходженні служби, жилі приміщення за місцем проживання, обраним з урахуванням встановленого порядку, надаються у першу чергу по відношенню до осіб, вказаних у абзаці першому частини п'ятої ст. 68 цього Закону. Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які вступили на службу за контрактом, якщо вони не забезпечені жилою площею за місцем служби, на перші 5 років служби надаються службові приміщення або жила площа в гуртожитку. Протягом цього часу за ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. При продовженні служби понад 5 років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями за місцем служби провадиться на загальних підставах. Курсантам і слухачам вищих навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції я кого віднесені питання цивільного захисту, які мають сім'ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. При відсутності сімейних гуртожитків їм виплачується за місцем служби грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом) жилого приміщення в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. За особами рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу не менше 20 років, при направленні їх для проходження військової служби за межі України або при переведенні на службу в місцевість, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, жила площа, яку вони та члени їх сімей займають, бронюється на весь час перебування їх за межами України чи в зазначеній місцевості. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають загальний строк служби, у тому числі військової або внутрішньої служби 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу, а також на безкоштовне надання органами місцевого самоврядування земельної ділянки для індивідуального житлового, дачного і гаражного будівництва, ведення особистого підсобного господарства, індивідуального садівництва, городництва, обраних ними для проживання у встановленому порядку. Зазначені особи та члени їхніх сімей вносять плату за земельні ділянки в розмірі 50 відсотків установлених ставок. Органи місцевого самоврядування в межах, визначених законом повноважень, виділяють земельні ділянки і можуть надавати допомогу в будівництві приватного жилого будинку та придбанні будівельних матеріалів особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту і батькам осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, а також особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які стали інвалідами під час проходження служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки."  
Враховано    
464. 3. Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які не мають жилого приміщення для постійного проживання, мають право на одержання кредиту банку на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального житлового будинку на строк до 20 років з погашенням за рахунок спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту: для тих, хто має загальний строк служби, в тому числі військової або служби в органах внутрішніх справ, більше 15 років - 50 відсотків, більше 20 років - 75 відсотків, більше 25 років - 100 відсотків кредиту банку.   -407- Руденко Г.Б.
Частину третю статті 68 після слів "можуть отримувати" доповнити словом "безвідсотковий"  
Враховано з уточненням редакції  11. Особи рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які не мають жилого приміщення для постійного проживання, мають право на одержання на пільгових умовах кредиту банку на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку на строк до 20 років з погашенням за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту: для тих, хто має загальний строк служби, у тому числі військової, або служби в органах внутрішніх справ більше 15 років - 50 відсотків, більше 20 років - 75 відсотків, більше 25 років - 100 відсотків кредиту банку. 12. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу на службі не менше 20 років, при звільненні зі служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням чисельності або штату, а також особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, мають право на безплатне одержання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають в будинках державного житлового фонду.  
    -408- Манчуленко Г.М.
Статтю 68 доповнити новими частинами наступного змісту: "Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу не менше 20 років, при звільненні зі служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням чисельності або штату, а також особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, мають право на безплатне одержання в особисту власність жилого приміщення, яке вони займають в будинках державного житлового фонду."  
Враховано з уточненням редакції   
465. 4. Сім'ї загиблих під час проходження служби осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту мають право на отримання службового житла у приватну власність протягом трьох місяців з дня загибелі цих осіб.   -409- Манчуленко Г.М.
Частину четверту статті 68викласти у наступній редакції: "Сім'ї загиблих (померлих) під час проходження служби осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються протягом трьох місяців жилими приміщеннями для постійного проживання."  
Враховано   13. Сім'ї загиблих (померлих) під час проходження служби осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються протягом трьох місяців жилими приміщеннями для постійного проживання. 14. Сім'ї загиблих (померлих) під час виконання службових обов'язків працівників органів і підрозділів цивільного захисту забезпечуються житлом у першочерговому порядку.  
    -410- Манчуленко Г.М.
Статтю 68 доповнити новими частинами наступного змісту: "Сім'ї загиблих (померлих) під час виконання службових обов'язків працівників органів і підрозділів цивільного захисту забезпечуються житлом у першочерговому порядку."  
Враховано    
466. 5. Працівники Служби цивільного захисту забезпечуються житлом на загальних підставах відповідно до законодавства.   -411- Руденко Г.Б.
Частину п'яту статті 68 вилучити  
Враховано    
467. Стаття 69. Оплата комунальних послуг   -412- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 69 вилучити  
Відхилено   Стаття 59. Оплата комунальних послуг  
468. Особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надається 50-відсоткова знижка з оплати житлової площі, комунальних послуг, електроенергії, а також палива за рахунок асигнувань, передбачених на утримання відповідного органу Служби цивільного захисту.   -413- Манчуленко Г.М.
Статтю 69 викласти у наступній редакції: "Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, надається 50 - відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова, енергія та інші послуги) в межах норм, передбачених законодавством"  
Враховано   Особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули, померли, пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, надається п'ятидесяти відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова, енергія та інші послуги) в межах норм, передбачених законодавством.  
469. Стаття 70. Встановлення квартирних телефонів   -414- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 70 викласти в такій редакції: "Стаття 70. Встановлення квартирних телефонів Особам особового складу Служби цивільного захисту квартирні телефони встановлюються в першочерговому порядку."  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 60. Встановлення квартирних телефонів  
470. Особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту квартирні телефони та індивідуальна охоронна сигналізація встановлюються в першочерговому порядку.   -415- Руденко Г.Б.
У статті 70 слова "та індивідуальна охоронна сигналізація" вилучити  
Враховано   Особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту квартирні телефони встановлюються в першочерговому порядку.  
471. Стаття 71. Соціальні гарантії особам рядового і начальницького складу працівникам Служби цивільного захисту, які виконують службові обов'язки в особливих умовах   -416- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 71 вилучити  
Відхилено . Це буде порушенням статті 22 Конституції України  Стаття 61. Соціальні гарантії особам рядового і начальницького складу працівникам органів та підрозділів цивільного захисту, які виконують службові обов'язки в особливих умовах  
472. Особи рядового і начальницького складу та працівники Служби цивільного захисту, які обслуговують об'єкти із шкідливими та небезпечними умовами праці, користуються правом громадян на охорону праці, передбаченим законодавством про охорону праці для працівників цих об'єктів.      Особи рядового і начальницького складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту, які обслуговують об'єкти із шкідливими та небезпечними умовами праці, користуються правом на охорону праці, передбаченим законодавством про охорону праці для працівників цих об'єктів.  
473. Стаття 72. Додаткові гарантії соціального захисту   -417- Крючков Г.К.
Назву статті 72 викласти у наступній редакції: "Додаткові гарантії соціального захисту особового складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту"  
Враховано   Стаття 62. Додаткові гарантії соціального захисту особового складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту  
    -418- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 72 викласти в такій редакції: "Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування можуть додатково встановлювати інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціального захисту особовому складу Служби цивільного захисту за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету"  
Відхилено    
474. Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування можуть додатково встановлювати інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціального захисту особовому складу та працівникам Служби цивільного захисту за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.   -419- Руденко Г.Б.
Статтю 72 після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "за рішенням відповідних рад"  
Відхилено   Виконавчі органи відповідних місцевих рад можуть встановлювати за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених цим законом гарантії щодо соціального захисту особового складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту.  
    -420- Крючков Г.К.
Статтю 72 викласти у наступній редакції: "Виконавчі органи відповідних місцевих рад можуть встановлювати за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених цим законом гарантії щодо соціального захисту особового складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту.  
Враховано    
475. Стаття 73. Соціальний захист членів сімей осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту   -421- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 73 вилучити  
Відхилено   Стаття 63. Соціальний захист членів сімей осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту  
476. Діти загиблих під час проходження служби осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту мають право вступу до навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту поза конкурсом.   -422- Руденко Г.Б.
Статтю 73 викласти у наступній редакції: "Стаття 63. Додаткові гарантії дітям особового складу Служби цивільного захисту Діти осіб, які загинули під час проходження служби мають право вступу до вищих навчальних закладів поза конкурсом."  
Відхилено   Діти загиблих під час проходження служби осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту мають право вступу до навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. "Розділ ІХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Стаття 64. Умови пенсійного забезпечення 1. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі органів та підрозділів. 2. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту пенсії по інвалідності призначаються незалежно від тривалості служби. Стаття 65. Призначення пенсій на підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення" На підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначаються пенсії особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту позбавленим спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей. Стаття 66. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків 1. Виплата пенсій особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів державного бюджету України. 2. Пенсії не підлягають оподаткуванню. Стаття 67. Виплата допомоги Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які звільняються зі служби, членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію, виплачується допомога в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Стаття 68. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію, та членів їх сімей згідно з цим Законом здійснюється спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 69. Умови призначення пенсій за вислугу років Право на пенсію за вислугу років: 1) особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше; 2) особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, звільнені зі служби незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених спеціальних звань, а також звільнених із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння. Стаття 70. Розміри пенсій за вислугу років 1. Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: 1) особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 69): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 78); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення; 2) особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба в органах і підрозділах органів та підрозділів цивільного захисту (пункт "б" статті 69): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 78); 3) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення. 2. Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів. Стаття 71. Обчислення вислуги років Порядок обчислення вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію, визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 72. Умови призначення пенсій по інвалідності Пенсії по інвалідності призначаються рядовому і начальницькому складу органів та підрозділів цивільного захисту, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби чи не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних у період проходження служби. Стаття 73. Розміри пенсій по інвалідності Пенсії по інвалідності особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію, призначаються в таких розмірах: інвалідам І групи - 70 процентів, ІІ групи - 60 процентів, ІІІ групи - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Стаття 74. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років В разі наявності у інваліда з числа осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років (пункт "1" статті 69), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги (пункт "1" статті 70). Стаття 75. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності 1. Пенсії по інвалідності особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років - довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться лише за їх заявою. 2. В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність. Стаття 76. Перерахування пенсії при зміні групи інвалідності Із зміною групи інвалідності, що настала після призначення пенсії, відповідно змінюється і розмір пенсії. Якщо при цьому у інваліда здоров'я погіршується у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини. Стаття 77. Умови поновлення виплати пенсії в разі переривання інвалідності 1. В разі порушення інвалідом з числа осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, строку повторного огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата йому пенсії зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом - поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду. 2. В разі порушення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата йому пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період інвалідом. Якщо за цих умов при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності. Стаття 78. Грошове забезпечення для обчислення пенсій Пенсії особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з грошового забезпечення осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Стаття 79. Звернення за призначенням пенсій Заяви про призначення пенсій особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію та членам їх сімей - до органів пенсійного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Стаття 80. Органи, які призначають пенсії, та строки розгляду документів про їх призначення 1. Пенсії особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію та членам їх сімей - органи пенсійного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. 2. Документи про призначення пенсій розглядаються органами, що призначають пенсії, у строк не пізніше 10 днів з дня їх надходження. 3. Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови орган пенсійного забезпечення видає або надсилає заявникові не пізніше 5 днів після прийняття відповідного рішення. Стаття 81. Строки призначення пенсій 1. Пенсія призначається особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту з дня звільнення зі служби, але не раніше того дня, до якого їм надавалося грошове забезпечення, а членам сімей, які мають право на пенсію не раніше дня, до якого йому виплачено грошове забезпечення чи пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. 2. Зазначеним особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію, визнаних інвалідами після 3 місяців з дня звільнення зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення, - з дня встановлення інвалідності. 3. Членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію - з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули права на пенсію у зв'язку із втратою джерела засобів до існування, - з дня звернення за пенсією. 4. Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією. Стаття 82. Строки перерахунку призначених пенсій Перерахунок пенсій, призначених особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Стаття 83. Органи, що виплачують пенсії Пенсіонерам з числа осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних документів, які оформляються органом пенсійного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Стаття 84. Відрахування з пенсій Відрахування з пенсій осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей провадиться в порядку, встановленому статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Стаття 85. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органам пенсійного забезпечення про зміну умов, що впливають на виплату пенсій 1. Пенсіонери зобов'язані повідомляти органам пенсійного забезпечення про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати. В разі невиконання цього обов'язку і одержання у зв'язку з цим зайвих сум пенсії пенсіонери повинні відшкодувати органу пенсійного забезпечення заподіяну шкоду. 2. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів його сім'ї тощо, провадиться в порядку, встановленому статтею 103 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Стаття 86. Виплата допомоги в разі смерті пенсіонера 1. В разі смерті пенсіонера членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. 2. Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави. Стаття 87. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів населення Призначені особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".  
    -423- Крючков Г.К.
Доповнити текст закону новим розділом наступного змісту: "Розділ ІХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Стаття 64. Умови пенсійного забезпечення Особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби. Особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту пенсії по інвалідності призначаються незалежно від тривалості служби. Стаття 65. Призначення пенсій на підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення" На підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначаються пенсії особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту позбавленим спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей. Стаття 66. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків Виплата пенсій особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів державного бюджету України. Пенсії не підлягають оподаткуванню. Стаття 67. Виплата допомоги Особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які звільняються зі служби, членам сімей осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію, виплачується допомога в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Стаття 68. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію, та членів їх сімей згідно з цим Законом здійснюється спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 69. Умови призначення пенсій за вислугу років Право на пенсію за вислугу років: 1) особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше; 2) особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, звільнені зі служби незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених спеціальних звань, а також звільнених із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння. Стаття 70. Розміри пенсій за вислугу років Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: 1) особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 69): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 78); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення; 2) особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба в органах і підрозділах Служби цивільного захисту (пункт "б" статті 69): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 78); 3) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів. Стаття 71. Обчислення вислуги років Порядок обчислення вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію, визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 72. Умови призначення пенсій по інвалідності Пенсії по інвалідності призначаються рядовому і начальницькому складу Служби цивільного захисту, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби чи не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних у період проходження служби. Стаття 73. Розміри пенсій по інвалідності Пенсії по інвалідності особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію, призначаються в таких розмірах: інвалідам І групи - 70 процентів, ІІ групи - 60 процентів, ІІІ групи - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Стаття 74. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років В разі наявності у інваліда з числа осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років (пункт "1" статті 69), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги (пункт "1" статті 70). Стаття 75. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності Пенсії по інвалідності особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років - довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться лише за їх заявою. В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність. Стаття 76. Перерахування пенсії при зміні групи інвалідності Із зміною групи інвалідності, що настала після призначення пенсії, відповідно змінюється і розмір пенсії. Якщо при цьому у інваліда здоров'я погіршується у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини. Стаття 77. Умови поновлення виплати пенсії в разі переривання інвалідності В разі порушення інвалідом з числа осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, строку повторного огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата йому пенсії зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом - поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду. В разі порушення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата йому пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період інвалідом. Якщо за цих умов при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності. Стаття 78. Грошове забезпечення для обчислення пенсій Пенсії особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з грошового забезпечення осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Стаття 79. Звернення за призначенням пенсій Заяви про призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію та членам їх сімей - до органів пенсійного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Стаття 80. Органи, які призначають пенсії, та строки розгляду документів про їх призначення Пенсії особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію та членам їх сімей - органи пенсійного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Документи про призначення пенсій розглядаються органами, що призначають пенсії, у строк не пізніше 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови орган пенсійного забезпечення видає або надсилає заявникові не пізніше 5 днів після прийняття відповідного рішення. Стаття 81. Строки призначення пенсій Пенсія призначається особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту з дня звільнення зі служби, але не раніше того дня, до якого їм надавалося грошове забезпечення, а членам сімей, які мають право на пенсію не раніше дня, до якого йому виплачено грошове забезпечення чи пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Зазначеним особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію, визнаних інвалідами після 3 місяців з дня звільнення зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення, - з дня встановлення інвалідності. Членам сімей осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію - з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули права на пенсію у зв'язку із втратою джерела засобів до існування, - з дня звернення за пенсією. Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією. Стаття 82. Строки перерахунку призначених пенсій Перерахунок пенсій, призначених особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Стаття 83. Органи, що виплачують пенсії Пенсіонерам з числа осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних документів, які оформляються органом пенсійного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Стаття 84. Відрахування з пенсій Відрахування з пенсій осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захист, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей провадиться в порядку, встановленому статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Стаття 85. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органам пенсійного забезпечення про зміну умов, що впливають на виплату пенсій Пенсіонери зобов'язані повідомляти органам пенсійного забезпечення про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати. В разі невиконання цього обов'язку і одержання у зв'язку з цим зайвих сум пенсії пенсіонери повинні відшкодувати органу пенсійного забезпечення заподіяну шкоду. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів його сім'ї тощо, провадиться в порядку, встановленому статтею 103 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Стаття 86. Виплата допомоги в разі смерті пенсіонера В разі смерті пенсіонера членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави. Стаття 87. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів населення Призначені особам рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".  
Враховано    
477. Розділ ІХ. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ      Розділ Х ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
478. Стаття 74. Фінансування у сфері цивільного захисту   -424- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 74 і 75 вилучити  
Відхилено   Стаття 88. Фінансування у сфері цивільного захисту  
479. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту, у тому числі цільових програм, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється з державного та місцевих бюджетів, інших джерел відповідно до законодавства.   -425- Беспалий Б.Я.
Текст "державного та місцевих бюджетів, інших джерел відповідно до законодавства" замінити текстом "Державного бюджету України, місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законом"  
Враховано   Фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється з Державного бюджету України, місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законом.  
    -426- Руденко Г.Б.
У статті 74 слова "забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій" та "інших джерел відповідно до законодавства" вилучити  
Враховано з уточненням редакції   
480. Стаття 75. Використання спеціальних фінансових та матеріальних резервів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій      Стаття 89. Використання спеціальних фінансових та матеріальних резервів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  
481. Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту та за рішенням Кабінету Міністрів України, відповідного центрального та місцевого органу виконавчої влади використовуються залежно від рівня надзвичайної ситуації кошти резервного фонду державного бюджету (резервного фонду відповідного місцевого бюджету), запаси державного матеріального резерву, регіональних, місцевих, відомчих та об'єктових резервів, а також власні кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що потерпіли від надзвичайної ситуації.   -427- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Статтю 75 викласти у наступній редакції: "Матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створюються заздалегідь з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначені резерви створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування. Порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається згідно із законодавством."  
Враховано з уточненням редакції  1. Матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створюються заздалегідь з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 2. Зазначені резерви створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування. 3. Порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -428- Беспалий Б.Я.
У тексті статті 75 вилучити слово "відомчих"  
Враховано    
482. Стаття 76. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту   -429- Пеклушенко О.М.
Статтю 76 вилучити  
Відхилено   Стаття 90. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту  
483. Особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту отримують грошове забезпечення, розмір і порядок виплати якого визначається Кабінетом Міністрів України.   -430- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
У статті 76 слова "рядового і начальницького" замінити словами "особового"  
Відхилено   1. Держава гарантує оплату праці осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків. 2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту складається з грошового утримання, яке включає в себе посадовий оклад і щомісячні надбавки за спеціальне звання, вислугу років та доплат і надбавок до грошового утримання, а також інших видів додаткових виплат. 3. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, виконання службових обов'язків яких пов'язано із ризиком для життя або здоров'я, встановлюється надбавка, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -431- Крючков Г.К.
Статтю 76 викласти у наступній редакції: "1. Держава гарантує оплату праці осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків. 2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту складається з грошового утримання, яке включає в себе посадовий оклад і щомісячні надбавки за спеціальне звання, вислугу років та доплат і надбавок до грошового утримання, а також інших видів додаткових виплат. 3. Особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, виконання службових обов'язків яких пов'язано із ризиком для життя або здоров'я, встановлюється надбавка, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
484. Розділ Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ      Розділ ХІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
485. Стаття 77. Дотримання норм міжнародного права у сфері цивільного захисту   -432- Крючков Г.К.
Статтю 77 вилучити  
Враховано    
486. Органи і підрозділи Служби цивільного захисту здійснюють необхідні заходи для інтеграції України до світової системи запобігання надзвичайним ситуаціям, цивільного захисту населення, використовуючи для цього наявний науково-технічний потенціал.       
487. Стаття 78. Представництво у міжнародних організаціях   -433- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 78 викласти в такій редакції: "Представництво України у міжнародних організаціях з питань цивільного захисту, а також робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано у статті 93 з уточненням редакції   
488. Представництво України у міжнародних організаціях з питань цивільного захисту, проведення аварійно-рятувальних робіт, а також робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.   -434- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
У статті 78 слова "проведення аварійно-рятувальних робіт" вилучити, слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері цивільного захисту, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
489. Стаття 79. Подання допомоги іноземним державам з питань цивільного захисту   -435- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 79 вилучити  
Відхилено   Стаття 91. Надання допомоги іноземним державам з питань цивільного захисту  
490. 1. Умови подання іноземним державам допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначаються міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.   -436- Крючков Г.К.
Частину першу статті 79 викласти у наступній редакції: "Умови надання іноземним державам допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та порядок залучення органів і підрозділів цивільного захисту до надання такої допомоги іноземним державам визначаються міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано   Умови надання іноземним державам допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та порядок залучення органів і підрозділів цивільного захисту до надання такої допомоги іноземним державам визначаються міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -437- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 79 слово "ратифікованими" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана"  
Враховано    
491. 2. Порядок залучення органів і підрозділів Служби цивільного захисту до подання допомоги іноземним державам з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається законодавством України та міжнародними договорами.   -438- Крючков Г.К.
Частину другу статті 79 вилучити  
Враховано    
492. Стаття 80. Отримання Україною допомоги для ліквідації надзвичайних ситуацій.   -439- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Статтю 80 вилучити  
Відхилено   Стаття 92. Отримання Україною допомоги для ліквідації надзвичайних ситуацій  
493. Умови отримання Україною допомоги для ліквідації надзвичайних ситуацій визначаються законодавством України та міжнародними договорами.   -440- Беспалий Б.Я.
Статтю 80 доповнити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано з уточненням редакції  Умови отримання Україною допомоги для ліквідації надзвичайних ситуацій визначаються міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 93. Представництво в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту Представництво України в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту, проведення аварійно-рятувальних робіт, а також робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у випадках, передбачених законом здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту. Розділ ХІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Стаття 94. Контроль за діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту Контроль за діяльністю органів і підрозділів у сфері цивільного захисту здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України відповідно до їх повноважень, визначених Конституцією і законами України. Стаття 95. Нагляд за додержанням законності у сфері цивільного захисту Нагляд за додержанням законності у сфері цивільного захисту здійснюється органами прокуратури України.  
    -441- Крючков Г.К.
Доповнити Закон новим розділом наступного змісту, змінивши нумерацію наступних розділів та статтей: "Розділ ХІІ Контроль і нагляд за діяльністю у сфері цивільного захисту Стаття 78. Контроль за діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту Контроль за діяльністю органів і підрозділів у сфері цивільного захисту здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України відповідно до їх повноважень, визначених Конституцією і законами України. Стаття 79. Нагляд за додержанням законності у сфері цивільного захисту Нагляд за додержанням законності у сфері цивільного захисту здійснюється органами прокуратури України."  
Враховано    
494. Розділ ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ      Розділ ХІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
495. Стаття 81. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту      Стаття 96. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту  
496. За порушення законодавства у сфері цивільного захисту, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду у сфері цивільного захисту винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.   -442- Крючков Г.К.
Статтю 81 викласти в наступній редакції: "За порушення законодавства у сфері цивільного захисту, створення перешкод у діяльності посадових осіб у цій сфері винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом"  
Враховано   За порушення законодавства у сфері цивільного захисту, створення перешкод у діяльності посадових осіб у цій сфері винні особи притягуються до адміністративної, кримінальної відповідальності згідно із законом.  
    -443- Беспалий Б.Я.
Слово "матеріальної," замінити текстом "цивільно - правової"  
Відхилено    
    -444- Руденко Г.Б.
У статті 81 слова "дисциплінарної" та "матеріальної, кримінальної" вилучити  
Враховано з уточненням редакції   
497. Розділ ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ХІV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
498. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -445- Мороз А.М.
Пункт перший розділу ХІІ викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року"  
Враховано з уточненням редакції  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
499. 2. Установити, що органи і підрозділи цивільного захисту є правонаступниками органів і підрозділів державної пожежної охорони та військ Цивільної оборони України і створюються на їх базі.   -446- Кармазін Ю.А.
Бабурін О.В.
Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
Пункт 2 Розділу ХІІ вилучити  
Відхилено   2. Установити, що органи і підрозділи цивільного захисту є правонаступниками органів та підрозділів державної пожежної охорони та військ Цивільної оборони України та утворюються на їх базі.  
500. 3. Реформування органів і підрозділів державної пожежної охорони та військ Цивільної оборони України здійснюється поетапно відповідно до Державної програми перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 19 грудня 2003 року № 1467.   -447- Руденко Г.Б.
У пункті третьому Розділу ХІІ слово "поетапно" вилучити  
Враховано з уточненням редакції  3. Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію Державної програми перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 19 грудня 2003 року № 1467 та у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, у відповідність до цього Закону. 4. Особам особового складу служби цивільного захисту, які проходили внутрішню або військову службу в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та вийшли на пенсію до 1 січня 2005 року, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ  
    -448- Крючков Г.К.
Пункт третій розділу ХІІ об'днати із пунктом п'ятим та викласти у наступній редакції: "Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію Державної програми перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 19 грудня 2003 року № 1467 та у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, у відповідність до цього Закону"  
Немає висновку    
    -449- Руденко Г.Б.
Доповнити Розділ ХІІ новим пунктом наступного змісту, змінивши нумерацію наступних пунктів: "4. Особам особового складу служби цивільного захисту, які проходили внутрішню або військову службу в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та вийшли на пенсію до 1 січня 2005 року, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ."  
Враховано з уточненням редакції   
501. 4. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 липня 2006 року:   -450- Крючков Г.К.
Пункт четвертий Розділу ХІІ вилучити  
Враховано    
    -451- Руденко Г.Б.
Пункт четвертий Розділу ХІІ викласти у наступній редакції: "4. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2007 року:"  
Відхилено    
    -452- Мороз А.М.
Викласти пункт четвертий Розділу ХІІ в такій редакції: "Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2005 року:" і далі по тексту  
Відхилено    
502. Закон України "Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 40).       
503. Закон України "Про війська Цивільної оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 19, ст. 172).   -453- Осика С.Г.
Розділ ХІІ доповнити новим пунктом наступного змісту: "5. Поширити на військовослужбовців військ Цивільної оборони України які звільняються зі служби у зв'язку з її реформуванням дію Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей".  
Враховано   5. Поширити на військовослужбовців військ Цивільної оборони України які звільняються зі служби у зв'язку з її реформуванням дію Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей". 6. Особам рядового і начальницького складу внутрішньої служби та військовослужбовцям при зарахуванні їх на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, присвоюються спеціальні звання служби цивільного захисту, рівноцінні тим, які були їм присвоєні при проходження внутрішньої чи військової служби. Строк проходження ними внутрішньої та військової служби зараховується до строку проходження служби цивільного захисту.  
    -454- Крючков Г.К.
Розділ ХІІ доповнити новим пунктом наступного змісту: "6. Особам рядового і начальницького складу внутрішньої служби та військовослужбовцям при зарахуванні їх на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, присвоюються спеціальні звання служби цивільного захисту, рівноцінні тим, які були їм присвоєні при проходження внутрішньої чи військової служби. Строк проходження ними внутрішньої та військової служби зараховується до строку проходження служби цивільного захисту."  
Враховано    
504. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:       
505. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;   -455- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
У абзаці першому пункту п'ятого Розділу ХІІ слово "внести" замінити словом "подати", слова "щодо приведення" словами "про внесення змін до", слова "у відповідність із цим Законом" словами "що випливають із цього Закону"  
Враховано    
506. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;   -456- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
У абзаці другому пункту п'ятого Розділу ХІІ слово "власні" замінити словом "свої"  
Враховано    
507. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -457- Беспалий Б.Я.
Слова "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", а текст "що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього"  
Враховано    
    -458- Руденко Г.Б.
Мороз А.М.
У абзаці третьому пункту п'ятого Розділу ХІІ слова "міністерствами та іншими" вилучити слово "власних" замінити словом "їх"  
Враховано