Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Про внесення змін до Закону України      Проект Про внесення змін до Закону України  
1. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"      "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2001 р., № 11, ст. 47; 2002 р., № 16, ст. 114; 2002 р., № 17, ст. 124) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2004 р., № 6, ст. 38) такі зміни:  
4. 1. Частину другу статті 2 після слів "найманий працівник" доповнити словами "особа, яка навчається у вищому навчальному закладі".   -1- Кармазін Ю.А.
Стаття 2. "Визначення термінів, частина 1, пункт 2 викласти в такій редакції:" 2) застрахована особа - найманий працівник, особа, яка навчається у вищому навчальному закладі, і чия участь у навчально-виховному процесі пов'язана з трудовими чи адміністративними відносинами з навчальним закладом або іншою науковою установою, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"  
Враховано частково в ст.47   
5. 2.Доповнити частину першу статті 6 підпунктом 3 такого змісту: "особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти та докторанти)".   -2- Шурма І.М.
Викликає заперечення пропозиція поширити охоплення соціальним страхуванням з відповідними внесками і виплатами на студентів та інших осіб, хто навчається у вищих навчальних учбових закладах. Це протирічить світовій практиці і одному з головних принципів соціального страхування, який полягає у тому, що страхується втрата заробітку. Студенти інші, хто отримує стипендію, не втрачають її під час хвороби. Що стосується лікування молоді, то ця проблема має вирішуватися навчальними закладами, а перспективі шляхом запровадження медичного страхування, яке охоплює членів сім'ї.  
Враховано    
    -3- Кириленко В.А.
Необхідно попрацювати в тому напрямку, щоб усі без винятку студенти мали можливість ці виплати отримувати. Оскільки контрактники, наприклад, стипендії не отримують. Щоб ці суми не були забиті потім у суму контракту. Значна частина студентів отримує стипендію в залежності від успішності. І таким чином, якщо вона не отримує стипендій, то буде позбавлена видатків або допомоги у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності.  
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А.
Стаття 6 пункт 3 викласти в такій редакції: "3) особи, які навчаються у вищих навчальних закладах і чия участь у навчально-виховному процесі пов'язана з трудовими чи адміністративними відносинами з навчальним закладом або іншою науковою установою - студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти та докторанти)"  
Враховано частково в ст.47   
6. 3.У абзаці першому частини першої статті 21 слово "роботодавців" замінити на слово "страхувальників".       
7. 4.Підпункти 1 та 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:       
8. "1) для страхувальників - до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян, а також сум стипендіального забезпечення осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах;   -5- Кармазін Ю.А.
Стаття 21, частина перша, пункт 1 та 2 викласти в такій редакції: " 1) для страхувальників - до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, а також сум стипендіального забезпечення осіб, що чия участь у навчально-виховному процесі пов'язана з трудовими чи адміністративними відносинами з навчальним закладом або іншою науковою установою; 2) для найманих працівників та осіб, чия участь у навчально-виховному процесі пов'язана з трудовими чи адміністративними відносинами з навчальним закладом або іншою науковою установою, - до сум оплати праці, які включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, а також сум стипендіального забезпечення;" Чинним законодавством для учасників навчально-виховного процесу не передбачена залежність виплати стипендії (матеріального забезпечення для ад'юнктів) з тимчасовою, обумовленою хворобою, неможливості участі у ньому. В той же час законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" непрацездатність що викликає вагітність, пологи та необхідність догляду за дитиною до досягненню нею трьох років, що можуть обумовити оформлення академічної відпустки, не позбавляють особу права на виплату відповідної допомоги, гарантії. Крім того визначення суми стипендіального забезпечення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, як бази нарахування та утримання страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності призведе до того, що ті студенти (слухачі), аспіранти, які навчаються на платній основі, або не отримують стипендію взагалі чи отримують її в залежності від успішності навчання, будуть позбавлені права на одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", що порушить соціальну справедливість відносно них.  
Відхилено    
9. 2) для найманих працівників та осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах, - до сум оплати праці, які включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян, а також сум стипендіального забезпечення;"       
10. 5. Абзац другий частини десятої статті 35 викласти в такій редакції:      1. Абзац другий частини десятої статті 35 викласти в такій редакції:  
11. "Застрахованій особі, яка направляється на доліковування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) у порядку і розмірах, встановлених цим Законом";   -6- Хара В.Г.
Пункт 1 статті 47 після слів "члени її сім'ї" доповнити словами " (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі)" і далі за текстом.  
Враховано   "Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) у порядку і розмірах, встановлених цим Законом"; 2. Частину першу статті 47 після слів "члени її сім'ї" доповнити словами " (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі)". 3. Статтю 48 після слів "фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ" доповнити словами "навчальних закладів".  
    -7- Хара В.Г.
В статті 48 після слів "фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ" доповнити словами "навчальних закладів" і далі за текстом.  
Враховано    
12. 6. У статті 50:      4. У статті 50:  
13. в абзаці першому частини першої після слів "за основним місцем роботи" доповнити словом "навчання", а слова "за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків" замінити словами " (крім видів матеріального забезпечення, передбачених пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) за рахунок сплачених страхових внесків";   -8- Хара В.Г.
У пункті 6 вилучити слово "навчання".  
Враховано   абзац перший частини першої доповнити словами " (крім видів матеріального забезпечення, передбачених пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, яке надається за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України)";  
14. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:      доповнити частиною четвертою такого змісту:  
15. "4. Якщо через відсутність коштів на своїх банківських рахунках або через їх арешт, страхувальник має заборгованість із виплати матеріального забезпечення, передбаченого цим Законом, більш ніж за один календарний місяць із дня, встановленого статтею 52 цього Закону, за заявою застрахованої особи чи осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, його фінансування здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем реєстрації страхувальника з наступним відшкодуванням Фонду понесених витрат.      "4. Якщо через відсутність коштів на своїх банківських рахунках або через їх арешт страхувальник має заборгованість із виплати матеріального забезпечення, передбаченого цим Законом, більш ніж за один календарний місяць понад строки, встановлені статтею 52 цього Закону, за заявою застрахованої особи чи осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, фінансування такого забезпечення здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем реєстрації страхувальника з наступним відшкодуванням страхувальником виплачених Фондом коштів.  
16. Виплата матеріального забезпечення особам, зазначеним в абзаці першому частини четвертої цієї статті, провадиться за списком (відомістю), наданим страхувальником, шляхом перерахування на особовий рахунок цих осіб (за їх заявою) через банківські установи.      Виплата матеріального забезпечення особам, зазначеним в абзаці першому цієї частини, провадиться за списком (відомістю), наданим страхувальником, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок цих осіб (за їх заявою) через банківські установи.  
17. Витрати за послуги банків здійснюються за рахунок коштів бюджету відділення Фонду з наступним відшкодуванням їх страхувальником.      Витрати за послуги банків здійснюються за рахунок коштів відділення Фонду з наступним відшкодуванням їх страхувальником.  
18. Страхувальник щокварталу звітує перед виконавчою дирекцією відділення Фонду про використання виділених коштів.      Страхувальник щокварталу звітує перед виконавчою дирекцією відділення Фонду про компенсування витрат Фонду на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.  
19. Підставою для виділення виконавчою дирекцією відділення Фонду коштів на фінансування матеріального забезпечення є надана страхувальником виписка банківської установи про відсутність коштів на банківських рахунках, довідка - розрахунок про суму допомоги, яку необхідно профінансувати, завірена в установленому порядку підписами та печаткою, та заяви застрахованих осіб та осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, про фінансування матеріального забезпечення";      Підставою для виділення виконавчою дирекцією відділення Фонду коштів на фінансування матеріального забезпечення є надана страхувальником виписка банківської установи про відсутність коштів на банківських рахунках, довідка - розрахунок про суму допомоги, яку необхідно профінансувати, завірена в установленому порядку відповідними підписами посадових осіб та печаткою страхувальника, та заяви застрахованих осіб чи осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, про фінансування матеріального забезпечення".  
20. 7. Перше речення частини першої статті 51 після слів "листок непрацездатності" доповнити словами "а у разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи".      5. Перше речення частини першої статті 51 доповнити словами "а у разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи".  
21. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -9- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції: " Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року", оскільки реалізація пропозиції авторів потребуватиме збільшення асигнувань з державного бюджету на 18 млн. гривень на рік, а авторами проекту не виконана вимога статті 27 Бюджетного кодексу України до проектів законів, набрання чинності якими в поточному чи в наступному бюджетних періодах призведе до збільшення видатків або скорочення доходів бюджету і не додані пропозиції про видатки, які належить скоротити, та/або пропозиції про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків.  
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.