Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу      Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу  
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності власників енергетичних установок, що використовують когенераційні технології та скидний енергетичний потенціал технологічних процесів для виробництва теплової та електричної енергії, регулює відносини, пов'язані з виробництвом, постачанням і використанням енергії, що виробляється на когенераційних установках.   -1- Оробець Ю.М.
З преамбули з виключити поняття децентралізації електрогенеруючих потужностей, зробити наголос на енергозбереженні.  
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності суб'єктів відносин у сфері енергозбереження щодо використання когенераційних установок, регулює відносини, пов'язані з особливостями виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії від когенераційних установок.  
4. Метою цього Закону є створення економічних умов для підвищення ефективності використання палива в процесах виробництва енергії або інших технологічних процесах, децентралізації електрогенеруючих потужностей, розвитку та поширення технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії та використання скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів у різних галузях господарства, залучення інвестицій на будівництво кваліфікованих когенераційних установок, зменшення залежності паливно-енергетичного комплексу та інших галузей економіки від імпортованого палива.      Метою цього Закону є створення правових засад для підвищення ефективності використання палива в процесах виробництва енергії або інших технологічних процесах, розвитку та застосування технологій комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, підвищення надійності та безпеки енергопостачання на регіональному рівні, залучення інвестицій на створення когенераційних установок.  
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів   -2- Оробець Ю.М.
Виписати визначення термінів, які є в тексті законопроекту, зокрема відпущена енергія додаткове паливо ефективність використання додаткового палива,кваліфікована когенераційна установка , скоротити визначення термінів когенераційна установка , скидний енергетичний потенціал технологічних процесів  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: Відпущена енергія - електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки. Додаткове паливо - паливо, що спалюється постійно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення електричної і/або теплової потужності когенераційної установки. Ефективність використання додаткового палива - відношення приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/або теплової енергії від когенераційної установки, обумовленого спаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергії цього додаткового палива.  
7. Кваліфікація когенераційної установки - встановлення уповноваженим на це органом типу когенераційної установки, рівня середньорічної ефективності використання палива та частки корисної теплової енергії в загальному обсягу енергії, що виробляється когенераційною установкою.      Кваліфікація когенераційної установки - встановлення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону. Кваліфікована когенераційна установка - когенераційна установка, умови і показники експлуатації якої відповідають вимогам цього Закону.  
8. Когенераційна установка (КУ) -комплекс обладнання, що працює за способом когенерації. До цих установок прирівнюється комплекс енергетичного обладнання, що перетворює в електричну енергію скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.      Когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію  
9. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація)- спосіб одночасного виробництва електричної і теплової енергії від спалювання палива за допомогою однієї установки (когенераційної установки).      Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація)- спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу у результаті спалення палива. Основне паливо - паливо, що забезпечує роботоздатність когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.  
10. Скидний енергетичний потенціал - це енергія, що міститься у речовинах, які викидаються у навколишнє природне середовище внаслідок технологічних процесів, яка може бути перетворена в електричну або теплову енергію в когенераційних, або прирівняних до них установках (відпрацьовані продукти згорання палива в газових турбінах або поршневих двигунах, які працюють в технологічних процесах, не пов'язаних з виробленням електричної енергії; енергопотенціал природного газу або водяної пари високого тиску в трубопроводах; коксовий, доменний гази металургійного виробництва; попутні гази нафтових та інших свердловин; шахтний метан як продукт дегазації вугільних пластів; димові гази промислових печей, біогаз тощо).      Скидний енергетичний потенціал технологічних процесів - вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках. Перелік цих вторинних енергетичних ресурсів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження.  
11. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
12. Цей Закон регулює відносини, що виникають між державою, виробниками електроенергії, що використовують когенераційні технології, скидний енергетичний потенціал технологічних процесів, і енергопостачальними організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання електричної енергії на закріпленій території. Чинність цього Закону поширюється на кваліфіковані когенераційні установки, що введені до експлуатації після 01.01.2003 року.   -3- Оробець Ю.М.
Розповсюдити сферу дії Закону на всі когенераційні установки, а не лише кваліфіковані  
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних установок і енергопостачальними організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання електричної енергії, незалежно від форми власності. Дія цього Закону в частині стимулювання використання когенераційних установок поширюється на установки, що введені в експлуатацію після набрання чинності цим Законом. Стаття 3. Законодавство про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу Відносини у сфері комбінованого виробництва теплової і електричної енергії регулюється законами України "Про енергозбереження", "Про електроенергетику", цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. Стаття 4. Особливості використання і експлуатації когенераційних установок Використання когенераційних установок має особливості, що обумовлені наступними факторами: - споживанням традиційних органічних видів палива або використанням скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів; - можливістю застосування додаткового палива; можливістю відпуску електричної енергії від когенераційної установки в місцеві (локальні) електричні мережі або споживанням її для власних потреб об'єкту, на якому використовується когенераційна установка; різноманітністю енергетичних об'єктів, на базі яких споруджуються когенераційні установки; наявністю суттєво відмінних вимог до співвідношення обсягів електричної та теплової енергії, що виробляються когенераційною установкою. Експлуатація когенераційних установок провадиться за умов: підтримки необхідного балансу потужності та якості електричної енергії, виробленої когенераційними установками, для забезпечення надійного функціонування енергетичної системи; запобігання неправомірного втручання в роботу системи протиаварійної автоматики.  
    -4- Беспалий Б.Я.
У другому абзаці слово "чинність" замінити словом "дія"  
Враховано    
    -5- Оробець Ю.М.
Додати статтю... " Законодавство про комбіноване виробництво електричної і теплової енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу"  
Враховано    
    -6- Оробець Ю.М.
Додати статтю ... " Особливості використання і експлуатації когенераційних установок" в який визначити головні особливості використання та експлуатації когенераційних установок , зокрема можливість відпуску електроенергії в місцеві мережі, підвищення надійності функціонування енергетичної системи і таке інше.  
Враховано    
13. Стаття 3 Когенераційні установки   -7- Оробець Ю.М.
Зміст вказаної статті фактично містить вимоги до кваліфікації когенераційних установк , необхідно змінити назву та виписати санкції за порушення кваліфікаційних вимог  
Враховано в статті 11   
14. Когенераційні установки за джерелом надходження первинної теплової енергії визначаються як такі, що використовують традиційні первинні енергоносії (природний газ, рідке паливо (нафтопродукти), або працюють за рахунок скидного енергетичного потенціалу.       
15. В усіх когенераційних установках для підвищення роботоспроможності або потужності може використовуватися додаткове спалення будь-якого палива в утилізаційному тракті.       
16. Кваліфікацію когенераційної установки здійснює центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить проведення технічної політики в електроенергетиці.       
17. Кваліфікованими когенераційними установками являються:       
18. 1. Когенераційні установки, що використовують традиційні первинні енергоносії (природний газ, рідке паливо (нафтопродукти), і відповідають певним вимогам, а саме:       
19. - вироблення корисної теплової енергії не менш ніж 10 % від загального вироблення енергії (електричної і теплової) цією когенераційною установкою протягом періоду в 12 місяців, починаючи з дати, коли установка вперше виробила електроенергію і будь-якого календарного року, що слідує за роком, коли установка вперше виробила електроенергію; одночасно з цим протягом вказаного періоду обсяг виробленої корисної енергії (електричної та теплової) по відношенню до обсягу енергії споживаного палива повинен бути не меншим:       
20. а) 42 % якщо загальна потужність ККУ менша ніж 7 МВт;       
21. б) 50 % якщо загальна потужність ККУ більша 7 МВт, але менша ніж 75 МВт;       
22. в) 60 % якщо загальна потужність ККУ більша ніж 75 МВ.       
23. 2. Когенераційні установки, що працюють за рахунок скидного енергетичного потенціалу, і не мають додаткового спалення палива. Якщо ж додаткове спалення застосовується, то середньорічна ефективність використання енергії додаткового палива протягом періоду в 12 місяців, починаючи з дати, коли установка вперше виробила електроенергію, і будь-якого календарного року, що слідує за роком, коли установка вперше виробила електроенергію, не повинна бути менш ніж 42 %.       
24. Розділ ІІ. Державна політика у сфері застосування комбінованого виробництва електричної та теплової енергії   -8- Беспалий Б.Я.
В назві розділу слово "застосування " вилучити  
Враховано   Розділ ІІ. Державна політика у сфері комбінованого виробництва теплової та електричної енергії Стаття 5 . Принципи державної політики у сфері використання когенераційних установок Державна політика у сфері використання когенераційних установок ґрунтується на засадах: розвитку та збалансованого використання когенераційних установок у національній економіці; сприяння перебудові діючих теплогенеруючих об'єктів в установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії з метою зростання ефективності використання палива та підвищення екологічної безпеки; створення розподілених (місцевих) електрогенеруючих потужностей як умови підвищення надійності та безпеки енергопостачання на регіональному рівні; державного регулювання відносин у цій сфері; економічного стимулювання використання когенераційних установок на підприємствах незалежно від форми власності та галузевої належності; забезпечення вільного доступу органів, що здійснюють державний контроль, до інформації про стан когенераційних установок та обсяги виробництва електричної та теплової енергії Стаття 6. Фінансування створення когенераційних установок Фінансування розробки проектів, закупівлі технологічного обладнання та будівництва когенераційних установок здійснюється за рахунок власних і запозичених коштів підприємств, часткового використання коштів спеціальних рахунків технопарків, фізичних осіб, в т.ч. іноземних інвесторів, кредитів енергосервісних компаній, а також за рахунок коштів відповідних бюджетів. Стаття 7. Відносини власності у сфері використання когенераційних установок При створенні когенераційних установок, у тому числі на базі діючих енергетичних об'єктів у промисловості або у комунальному теплопостачанні із залученням коштів інвестора, такий інвестор може бути співвласником когенераційної установки з розподілом прибутків на умовах, визначених законодавством України . Розділ ІІІ. Державне регулювання та стимулювання у сфері використання когенераційних установок Стаття 8. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження, Національна комісія регулювання електроенергетики України та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності в порядку визначеному законодавством України. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюється шляхом: проведення кваліфікації когенераційних установок; ліцензування господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії; встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками; надання дозволів на встановлення або спорудження когенераційних установок на базі існуючих енергетичних об'єктів; нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт при будівництві чи реконструкції когенераційних установок. Видачу ліцензій та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України.  
    -9- Оробець Ю.М.
Державна політика не може зводитись лише до стимулювання, необхідно визначити основні принципи державної політики, зокрема підвищення ефективності використання палива, екологічної безпеки , значення когенерації в на регіональному рівні тощо.  
Враховано    
    -10- Оробець Ю.М.
Розробити статтю .." Фінансування створення когенераційних установок " передбачивши можливість залучення кредитів енергосервісних компаній , спеціальних рахунків технопарків , коштів, отриманих внаслідок застосування економічних санкцій за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів  
Враховано    
    -11- Оробець Ю.М.
Необхідно передбачити умови залучення недержавних коштів на розвиток когенераційних технологій в тому числі на умовах спільної власності з інвестором  
Враховано    
    -12- Оробець Ю.М.
В законі не чітко виписані механізми державного регулювання, не визначені центральні органи виконавчої влади відповідальні за розвиток цієї сфери , необхідно також визначити орган відповідальний за тарифну політику, ліцензування тощо.  
Враховано    
25. Стаття 4. Стимулювання будівництва та використання кваліфікованих когенераційних установок      Стаття 9. Державне стимулювання створення і використання когенераційних установок  
26. Регулювання тарифів на електроенергію, вироблену на кваліфікованих когенераційних установках, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ), з урахуванням високої економічності ККУ та зменшення викидів парникових газів в порівнянні з традиційною технологією електрогенерування. За умови попереднього погодження інвестиційного проекту будівництва ККУ, при встановлені НКРЕ тарифів на продаж електроенергії, що виробляється ККУ, враховується норма прибутку на вкладені інвестиції у розмірі 22 % річних.   -13- Оробець Ю.М.
В статті передбачити необхідність безперешкодного доступу до електричних мереж, право приоритетного продажу електроенергії в оптовий ринок електроенергії на пріоритетних засадах на період до 2015 року з метою розвитку когенераційних технологій в Україні.  
Враховано   Власникам когенераційних установок, незалежно від встановленої електричної потужності, надається право безперешкодного доступу до місцевих (локальних) електричних мереж та продажу виробленої електричної енергії окремим споживачам за договорами, включаючи право постачати споживачу електричну енергію в години доби найбільшого або середнього навантаження електричної мережі (пікові та напівпікові періоди доби) одночасно (додатково) з основним постачальником електричної енергії. Власникам кваліфікованих когенераційних установок на період до 1 січня 2015 року надається право продажу усього обсягу або частини виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок електроенергії України, місцевим енергопостачальним організаціям, до електричних мереж яких приєднані когенераційні установки, а також за прямими договорами зі споживачами по всій території України за тарифами, встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики України, незалежно від електричної потужності когенераційної установки. Оптовий ринок електроенергії України та місцеві енергопостачальні організації зобов'язані в приорітетному порядку приймати запропонований кваліфікованими когенераційними установками обсяг виробленої електричної енергії. На період до 1 січня 2015 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) від продажу електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, які введені в експлуатацію після набрання чинності цим Законом. Заходи стимулювання, які діють протягом строку окупності інвестицій в створення кваліфікованих когенераційних установок, передбачають: при відпуску електричної енергії в Оптовий ринок електроенергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України враховує у засадах ціноутворення на електричну енергію від кваліфікованих когенераційних установок; необхідність повернення інвестицій на створення цих установок у строк не більше п'яти років і забезпечення рентабельності 12 відсотків за перший рік експлуатації кваліфікованих когенераційних установок; зміни тарифу на протязі всього строку окупності здійснюються лише пропорційно до зміни середнього на Оптовому ринку електроенергії України тарифу купівлі електричної енергії від генеруючих компаній за поточний рік; Національна комісія регулювання електроенергетики України здійснює розрахунок інвестиційної складової тарифу з урахуванням всього обсягу виробленої установкою електричної енергії.  
    -14- Рудьковський М.М.
З метою стимулювання розвитку когенераційних технологій не включаються суми коштів, нараховані (отримані) від продажу електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками до валового доходу платника податку.  
Враховано    
    -15- Оробець Ю.М.
Розробити дієві механізмі стимулювання на строк окупності інвестицій щодо розвитку когенераційних технологій, передбачити більш гнучку тарифну політику , щодо електроенергії та тепла відпущеного від когенераційних установок на період окупності  
Враховано    
27. Стаття 6. Когенерація в комунальному теплопостачанні      Стаття 10. Когенерація в комунальному теплопостачанні  
28. Кваліфіковані когенераційні установки, що використовують традиційні первинні енергоносії (природний газ, рідке паливо (нафтопродукти), які створені на базі і в межах котелень комунального теплопостачання і забезпечують населення тепловою енергією у встановлених обсягах, зберігають статус підприємства комунального теплопостачання.   -16- Сабашук П.П.
вказану статтю викласти в редакції Умови господарювання підприємств комунального теплопостачання, визначені нормативно-правовими актами, зберігаються у разі модернізації цих підприємств на основі використання когенераційних установок, та поширюється , які забезпечують тепловою енергією населення та об'єкти соціальної сфери від окремо споруджених когенераційних установок.  
Враховано   Умови господарювання підприємств комунального теплопостачання, визначені нормативно-правовими актами, зберігаються у разі модернізації цих підприємств на основі використання когенераційних установок, та поширюються на суб'єкти господарювання, які забезпечують тепловою енергією населення та об"єкти соціальної сфери від окремо споруджених когенераційних установок. РОЗДІЛ ІV Організаційне забезпечення діяльності у сфері використання когенераційних установок Стаття 11. Кваліфікація когенераційних установок Когенераційні установки, які відпускають частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, можуть бути визнані як кваліфіковані, якщо вони відповідають кваліфікаційним показникам однієї з двох наступних умов. 1) - Як основне паливо використовується скидний енергетичний потенціал технологічних процесів; для таких установок виробництво теплової енергії не є обов'язковим. Якщо застосовується додаткове паливо, то ефективність використання додаткового палива протягом одного року з дня введення в експлуатацію і кожних наступних 12 місяців повинна бути не меншою 42 відсотків. У разі, якщо спалення додаткового палива застосовується для підтримання проектної електричної потужності когенераційної установки при тимчасовому зменшені теплової потужності скидного енергетичного потенціалу відносно його значення, прийнятого у технічному проекті когенераційної установки, обсяг витрат додаткового палива повинен бути узгоджений з центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження. 2) - Як основне паливо використовується традиційне (органічне) паливо, при цьому обсяг відпущеної теплової енергії повинен бути не меншим 10 відсотків від загального виробництва електричної і теплової енергії протягом одного року з дня її введення в експлуатацію і протягом кожних наступних 12 місяців, і протягом вказаного строку обсяг відпущеної електричної та теплової енергії по відношенню до енергії основного та додаткового палива повинен бути не менше 42 відсотків. Кваліфікацію когенераційних установок здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Строк дії кваліфікації складає один рік. Кваліфікація когенераційної установки, яка вперше введена в експлуатацію, провадиться за проектними даними та результатами випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах. Кваліфікація когенераційної установки на кожний наступний рік після спливу строку її попередньої кваліфікації здійснюється за фактичними показниками експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців.  
    -17- Беспалий Б.Я.
після слова "встановлених" додати "законодавством" , слово "зберігають" замінити словом "мають"  
Враховано по суті   
29. Стаття 5. Особливості приєднання кваліфікованих когенераційних установок до електромереж      Стаття 12. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж  
30. Технічні умови на приєднання ККУ до електромережі надаються суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу або постачання електричної енергії, за порядком, встановленим чинними нормативно технічними документами, в термін не більше 3-х місяців з дати отримання відповідного запиту з боку власника ККУ. В разі коли в технічних умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електромереж або технологічного обладнання суб'єкта підприємницької діяльності з передачі або постачання електроенергії, пов'язаних з приєднанням ККУ, за вимогою власника ККУ обгрунтованість обсягів такої реконструкції або модернізації розподільчих електромереж або технологічного обладнання має бути підтверджена експертизою центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить проведення технічної політики в електроенергетиці. Суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює передачу або постачання електричної енергії, зобов'язаний підключити ККУ до своєї електромережі в термін не більше одного місяця з дати ухвалення акту про виконання власником ККУ технічних умов на підключення.   -18- Оробець Ю.М.
Привести вказану статтю і відповідність до діючих нормативних актів, зокрема термін з місяці замінити на 15 діб, , додати що приєднання до електромереж здійснюється у відповідності із договором на приєднання, Правила приєднання когенераційних установок до електричної мережі встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики України.  
Враховано   Технічні умови на приєднання когенераційних установок до електричної та/або теплової мережі надаються її власником в порядку, встановленому нормативно-технічними документами, не пізніше 15 днів з дня отримання відповідного запиту. Приєднання здійснюється згідно з договором про приєднання, невід'ємним додатком до якого є технічні умови. У разі, коли в технічних умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електричних мереж або технологічного обладнання власника електричної мережі, пов'язаних з приєднанням когенераційної установки, власник когенераційної установки має право звернутися до Національної комісії регулювання електроенергетики України за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт. Власник електричної мережі зобов'язаний підключити когенераційну установку до своєї електричної мережі у порядку, встановленому нормативними документами, за умови виконання договору на приєднання та після затвердження акту технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію. Правила приєднання когенераційних установок до електричної мережі встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики України. У разі, коли в технічних умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації теплових мереж або технологічного обладнання власника теплової мережі, пов'язаних з приєднанням когенераційної установки, власник когенераційної установки має право звернутися до центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт. Власник теплової мережі зобов'язаний підключити когенераційну установку до своєї теплової мережі у порядку, встановленому нормативними документами, за умови виконання договору на приєднання та після затвердження акту технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію. Правила приєднання когенераційних установок до теплової мережі встановлює центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання. Стаття 13. Державний нагляд у сфері використання когенераційних установок Державний нагляд у сфері використання когенераційних установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності. Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері використання когенераційних установок Стаття 14. Міжнародне співробітництво у сфері використання когенераційних установок Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері комбінованого виробництва теплової і електричної енергії та використанні вторинних енергетичних ресурсів відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. Стаття 15. Міжнародні договори у сфері використання когенераційних установок Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
    -19- Оробець Ю.М.
Додати статтю ..." Державний нагляд у сфері використання когенераційних установок "  
Враховано    
    -20- Оробець Ю.М.
Додати розділом .." Міжнародне співробітництві у сфері використання когенераційних установок"  
Враховано    
31. Розділ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ УІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
32. Стаття 7. Прикінцеві положення      Стаття 16. Прикінцеві положення  
33. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім статті 9. Стаття 9 набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
34. 2. Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Законом:   -21- Оробець Ю.М.
Передбачити внесення змін у закон про енергозбереження щодо стимулювання розвитку когенераційних технологій в Україні , зокрема : Доповнити статтю 3 новим пунктом "і" такого змісту: "і) стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації)"; у статті 17: б) пункт "б" доповнити словами "за їх споживання понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення системи стандартів в дію - нормами питомих витрат енергоресурсів, а також за невідповідність показників когенераційних установок кваліфікаційним показникам";  
Враховано   2. Внести зміни до таких законів України: 1) Закон України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283): а) Статтю 3 доповнити пунктом "і" такого змісту: "і) стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації)"; б) пункт "б" частини першої статті 17 доповнити словами "за їх споживання понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення системи стандартів в дію - нормами питомих витрат енергоресурсів, а також за невідповідність показників когенераційних установок кваліфікаційним показникам"; 2) Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356, ; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149 , N 22 ,ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст.260, N35, ст. 283, N 38, ст.319: 2001 р, N 7, ст.36, N 11, ст. 46, N 20, ст.96, N 23, ст. 114,: 2002 р, N 2, ст. 11, N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266: 2003 р, N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88 , N 30 ,ст. 249 ; із змінами , внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-ІУ) після пункту 22.29 доповнити пунктом 22.30 такого змісту: "22.30. На період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2015 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) від продажу електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, введеними в експлуатацію після набрання чинності Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу". Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання податкової звітності визначається Державною податковою адміністрацією України. У зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31.  
    -22- Рудьковський М.М.
Внести зміни до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо стимулювання розвитку когенераційних технологій не включаються суми коштів, нараховані (отримані) від продажу електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками до валового доходу платника податку.  
Враховано    
35. 2. Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Законом: а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; б) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.   -23- Оробець Ю.М.
До пункту 2 прикінцевих положень додати забезпечити розробку нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: забезпечити розробку нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.