Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про цінні папери і фондову біржу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -1- Буряк С.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18, 19-20, № 21-22, ст. 144): у статті 356: частину другу викласти в такій редакції: "2. Види діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, якими можуть займатися торговці цінними паперами, визначаються законом"; частину третю виключити 2) частини першу і другу статті 360 викласти в такій редакції : "1. Для забезпечення організації функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа - юридична особа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Кодексу, інших законів, а також статуту і правил фондової біржі. 2. Фондова біржа створюється в порядку, встановленому законом". 3) у статті 361: частину першу після слів "визначена законом" доповнити словами ", крім випадків, коли фондова біржа створюється об'єднанням торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації, а також в формі дочірнього підприємства такого об'єднання". частину другу викласти в такій редакції: "2. Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому законодавством України".  
    -2- Святаш Д.В.
Частину другу статті 356 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144; Відомості Верховної Ради України, 2003, N 19-20 (16.05.2003), ст. 144; Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144) викласти в такій редакції : 2. Види діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, якими можуть займатися торговці цінними паперами, визначаються законом. Частину третю статті 356 Господарського Кодексу України вилучити. 6. ч.ч. 1, 2 ст.360 Господарського Кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), _т.. 144; Відомості Верховної Ради України, 2003, N 19-20 (16.05.2003), _т.. 144; Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), _т.. 144) викласти в такій редакції : "1. Для забезпечення організації функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа - юридична особа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Кодексу, інших законів, а також статуту і правил фондової біржі. 2. Фондова біржа створюється в порядку, встановленому законом." В статті 361: - частину першу після слів "визначена законом" доповнити словами ", крім випадків, коли фондова біржа створюється об'єднанням торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації, а також в формі дочірнього підприємства такого об'єднання". - частину другу викласти в такій редакції: "2. Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому законодавством України".  
Враховано    
2. І. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1992 р., № 47, ст. 645; 1996 р., № 40, ст. 185; 1997 р., № 45, ст. 285) такі зміни: 1. У статті 26:   -3- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" доповнити словами: "а також розміщення (підписка, продаж) цими особами цінних паперів, які емітовані (випущені) ними, на первинному ринку цих цінних паперів".  
Відхилено   2. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1996 р., № 40, ст. 185; 1997 р., № 45, ст. 285): 1) у статті 26:  
3. частини другу - п'яту викласти у такій редакції:      частини другу - п'яту замінити частинами другою-сьомою такого змісту:  
4. "Торговці цінними паперами можуть займатися такими видами діяльності з випуску та обігу цінних паперів:   -4- Шаров І.Ф.
Четверіков І.А.
У частині другій статті 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" після слова "види" додати слово "посередницької".  
Відхилено   "Торговці цінними паперами можуть займатися такими видами діяльності з випуску та обігу цінних паперів:  
5. а) андерайтинг;      а) андеррайтинг;  
6. б) брокерська діяльність;      б) брокерська діяльність;  
7. в) дилерська діяльність;      в) дилерська діяльність;  
8. г) діяльність з управління цінними паперами.      г) діяльність з управління цінними паперами.  
9. Андерайтинг - це здійснення торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента розміщення (підписки, продажу) цінних паперів або купівля торговцем цінними паперами на первинному ринку цих цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам.   -5- Шаров І.Ф.
Частину 3 статті 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" узгодити з частиною 1 статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (в частині визначення поняття "андерайтинг")  
Враховано редакційно   Андеррайтинг - це здійснення торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента розміщення (підписки, продажу) цінних паперів або купівля торговцем цінними паперами на первинному ринку цих цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам. Торговець цінними паперами при розміщенні цінних паперів може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини, а також щодо повного або часткового викупу нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі ціною.  
    -6- Горбаль В.М.
Абзац 3 частини 1 викласти у наступній редакції: "Андеррайтинг - це здійснення торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента розміщення (підписки, продажу) цінних паперів, надання гарантії розміщення цінних паперів на усю суму емісії чи її частину або купівля торговцем цінними паперами на первинному ринку цих цінних паперів з наступним їх перепродажем".  
Враховано редакційно    
    -7- Четверіков І.А.
Абзац 3 частини 1 викласти в такій редакції: "Андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладення договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний або частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані".  
Враховано редакційно    
10. Брокерська діяльність - це здійснення торговцем цінними паперами цивільно-правових угод з цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.      Брокерська діяльність - це вчинення торговцем цінними паперами правочинів з цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.  
11. Дилерська діяльність - це здійснення торговцем цінними паперами цивільно-правових угод з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством";      Дилерська діяльність - це вчинення торговцем цінними паперами правочинів з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством.  
12. доповнити статтю частиною такого змісту:       
13. "Діяльність з управління цінними паперами - це діяльність торговця цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб".   -8- Шаров І.Ф.
Частину 6 статті 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" узгодити із статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". (в частині визначення терміну "діяльність з управління цінними паперами").  
Враховано редакційно   Діяльність з управління цінними паперами - це здійснення торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління операцій з переданими йому цінними паперами та (або) коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою інших осіб".  
    -9- Горбаль В.М.
В абзаці 7 частини 1 після слів "переданими йому цінними паперами" слова "та за згодою" замінити на слово "або".  
Враховано редакційно    
    -10- Четверіков І.А.
Абзац 7 частини 1 викласти в такій редакції: " Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, що здійснюється від свого імені за винагороду протягом визначеного терміну на підставі відповідного договору щодо управління переданими у володіння цінними паперами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб".  
Відхилено    
14. 2. У статті 27:      2) статтю 27 викласти в такій редакції:  
15. друге речення частини першої замінити реченнями такого змісту: "Перелік документів, необхідних для одержання ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік відомостей, які торговець цінними паперами повинен подавати протягом строку дії цієї ліцензії, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";      "Стаття 27. Ліцензія на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів Здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, як виключної діяльності, допускається на основі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для одержання ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, встановлюється Кабінетом Міністрів України Перелік відомостей, які торговець цінними паперами повинен подавати протягом строку дії цієї ліцензії, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
16. у частині другій:       
17. слова "крім комісійної" замінити словами "крім брокерської";       
18. слова і цифри "внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000" та цифри "200" замінити відповідно словами і цифрами "сплачений грошима статутний капітал (фонд) у розмірі не менш як 1000" та цифрами "5000";   -11- Святаш Д.В.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції: "Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 120 тис. гривень, брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами - капітал у розмірі не менш як 300 тис. гривень, андеррайтинг - капітал у розмірі не менш як 600 тис. гривень". Частину третю статті 27 після слів "консультацій власникам цінних паперів" доповнити словами "а також здійснення депозитарної діяльності зберігача"  
Враховано   Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 120 тис. гривень, брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами - у розмірі не менш як 300 тис. гривень, андеррайтинг - у розмірі не менш як 600 тис. гривень. При здійсненні виключної діяльності по випуску та обігу цінних паперів допускається здійснення окремих видів діяльності, пов'язаних з обігом цінних паперів, насамперед діяльності по наданню консультацій власникам цінних паперів, а також здійснення депозитарної діяльності зберігача.  
19. доповнити статтю частиною такого змісту:       
20. "Ліцензія на здійснення діяльності з управління цінними паперами видається торговцю цінними паперами за наявності у нього ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".   -12- Горбаль В.М.
Абзац 5 частини 2 після слів "зберігача цінних паперів" доповнити речення словами "або за наявності укладених договорів на депозитарне обслуговування операцій, пов'язаних з діяльністю з управління цінними паперами".  
Враховано редакційно   Діяльність з управління цінними паперами провадиться торговцем цінними паперами за наявності у нього ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або договору із зберігачем на депозитарне обслуговування операцій з цінними паперами". 3) у частинах першій, другій і третій статті 28 слово "дозвіл" в усіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі  
21. 3. У статті 29:      4) у статті 29:  
22. частину другу виключити;      частину другу виключити;  
23. доповнити статтю частинами такого змісту:      доповнити частинами четвертою-сьомою такого змісту:  
24. "Договір про управління цінними паперами повинен відповідати вимогам типового договору, форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      "Договір про управління цінними паперами повинен відповідати вимогам закону та типового договору, форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
25. Договір про управління цінними паперами не може бути укладений торговцем цінними паперами з компанією з управління активами.      Договір про управління цінними паперами не може бути укладений торговцем цінними паперами з компанією з управління активами.  
26. Торговець цінними паперами зобов'язаний вести облік цінних паперів і коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, що перебувають у власності торговця, грошей та іншого майна, відповідно до вимог, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, встановлених законодавством, - також з Національним банком України. Кошти клієнта, отримані торговцем цінними паперами відповідно до умов договору про управління цінними паперами, зараховуються на окремий рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця та коштів інших клієнтів.      Торговець цінними паперами зобов'язаний вести облік цінних паперів і коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, що перебувають у власності торговця, грошей та іншого майна, відповідно до вимог, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, встановлених законодавством, - також з Національним банком України. Кошти клієнта, отримані торговцем цінними паперами відповідно до умов договору про управління цінними паперами, зараховуються на окремий рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця та коштів інших клієнтів.  
27. На майно клієнтів, що передається торговцям цінними паперами, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця".      На майно клієнтів, що передається торговцям цінними паперами, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця".  
28. 4. Статтю 30 викласти у такій редакції:   -13- Шаров І.Ф.
Статтю 30 доповнити визначенням "власного капіталу"  
Враховано   5) статтю 30 викласти в такій редакції:  
    -14- Четверіков І.А.
Статтю 30 доповнити наступною частиною: "власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань".  
Враховано по суті   
29. "Стаття 30. Вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами      "Стаття 30. Вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами  
30. Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати п'ятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.      Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати п'ятикратного розміру власного капіталу (різниці між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами) торговця цінними паперами.  
31. Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності одночасно з брокерською діяльністю або при здійсненні окремо брокерської діяльності, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.      Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності одночасно з брокерською діяльністю або при здійсненні окремо брокерської діяльності, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.  
32. Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андерайтингу (незалежно від інших видів діяльності), але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати двадцятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.   -15- Горбаль В.М.
Абзац 4 частини 4 після слів "власного капіталу торговця цінними паперами" доповнити словами: "в разі, коли андеррайтинг здійснюється у формі придбання цінних паперів на первинному ринку, та десятикратного розміру власного капіталу торговця в разі, коли андеррайтинг передбачає видачу гарантії розміщення емісії".  
Враховано редакційно   Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу (незалежно від інших видів діяльності), але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати двадцятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами в разі, коли андеррайтинг здійснюється у формі придбання цінних паперів на первинному ринку, та десятикратного розміру власного капіталу торговця в разі, коли андеррайтинг передбачає гарантування продажу цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню.  
33. Для цілей цієї статті відкритою вважається позиція, коли існує різниця між загальною сумою укладених торговцем цінними паперами договорів та сумою, на яку ці договори виконано на даний момент.      Для цілей цієї статті відкритою вважається позиція, коли існує різниця між загальною сумою укладених торговцем цінними паперами договорів та сумою, на яку ці договори виконано на даний момент.  
34. У разі здійснення діяльності з управління цінними паперами торговець цінними паперами формує резервний фонд, мінімальний розмір якого встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку залежно від загальної суми активів (цінних паперів та коштів), переданих торговцю відповідно до укладених договорів про управління цінними паперами. Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому торговцем цінними паперами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".   -16- Горбаль В.М.
Абзац 6 частини 4 викласти у наступній редакції: "У разі здійснення діяльності з управління цінними паперами торговець цінними паперами формує резервний фонд, мінімальний розмір якого повинен складати 20% від загальної вартості активів (цінних паперів за номінальною вартістю та коштів), переданих торговцю відповідно до укладених договорів про управління цінними паперами. Кошти резервного фонду зберігаються на окремому банківському рахунку, строковість якого не повинна перевищувати один рік, або розміщуються в державні цінні папери, перелік яких визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".  
Відхилено   У разі здійснення діяльності з управління цінними паперами торговець цінними паперами формує резервний фонд, мінімальний розмір якого встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку залежно від загальної суми активів (цінних паперів та коштів), переданих торговцю відповідно до укладених договорів про управління цінними паперами. Кошти резервного фонду зберігаються на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому торговцем цінними паперами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".  
35. 5. У частині другій статті 33 слова "комерційної і комісійної діяльності" замінити словами "брокерської і дилерської діяльності".   -17- Шаров І.Ф.
Зміни до статті 33 викласти у такій редакції: "ліцензію на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, яка передбачає можливість здійснення ліцензіатом брокерської і дилерської діяльності"  
Враховано   6) статтю 33 викласти в такій редакції : "Стаття 33. Правове положення фондової біржі. Фондова біржа - юридична особа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів, статуту і правил фондової біржі. Фондова біржа створюється в формі акціонерного товариства не менш, як 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, яка передбачає можливість здійснення ліцензіатом брокерської та (або) дилерської діяльності, або об'єднанням торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації, а також в формі дочірнього підприємства такого об'єднання. Фондова біржа може створюватися і здійснювати діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів за умови наявності сплаченого статутного капіталу в розмірі не менш ніж 600 тис. гривень, при цьому розмір сукупної частки торговця цінними паперами та його афілійованих осіб в статутному фонді біржі не може перевищувати 5%. Власниками акцій фондової біржі можуть бути лише торговці цінними паперами та саморегулівні організації торговців цінними паперами. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Фондова біржа - організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно наданням послуг, що безпосередньо сприяють укладанню та виконанню цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" 7) у статті 36: частину першу після слів "фондової біржі" доповнити словами " (крім випадків, коли фондова біржа створюється об'єднанням торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації, а також в формі дочірнього підприємства такого об'єднання)" частину другу викласти в такій редакції: "Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому законодавством України"  
    -18- Святаш Д.В.
Статтю 33 викласти в такій редакції : "Стаття 33. Правове положення фондової біржі. Фондова біржа - юридична особа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі. Фондову біржу може бути створено в формі акціонерного товариства не менш, як 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, або об'єднанням торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації, а також в формі дочірнього підприємства такого об'єднання. Фондова біржа може створюватися і здійснювати діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів за умови наявності сплаченого статутного капіталу в розмірі не менш ніж 600 тис. гривень, при цьому розмір сукупної частки торговця цінними паперами та його афілійованих осіб в статутному фонді біржі не може перевищувати 5%. Власниками акцій фондової біржі можуть бути лише торговці цінними паперами та саморегулівні організації торговців цінними паперами. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Фондова біржа - організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно наданням послуг, що безпосередньо сприяють укладанню та виконанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів."  
Враховано    
    -19- Святаш Д.В.
Частину 2 ст.36 викласти в такій редакції : "Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому законодавством України."  
Враховано редакційно    
36. 6. У тексті Закону слово "дозвіл" у всіх відмінках замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку.   -20- Святаш Д.В.
В ст.1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103) додати ч.7 такого змісту : "фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)" Абзац п'ятий частини першої статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103) викласти у такій редакції: "Діяльність з управління цінними паперами - це здійснення торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління операцій з переданими йому цінними паперами та (або) коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб".  
Враховано   8) у частині першій статті 39: у абзаці першому слово " дозволах" замінити словом "ліцензії"; у пункті "г" слова "дозвіл, виданий" замінити словами "ліцензію, видану". 3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292): 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту: "фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)"; абзац п'ятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції: "діяльність з управління цінними паперами - це здійснення торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління операцій з переданими йому цінними паперами та (або) коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою інших осіб".  
37. ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -21- Святаш Д.В.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Професійні учасники ринку цінних паперів зобов'язані забезпечити приведення діяльності до вимог цього Закону протягом шести місяців після набуття ним чинності.  
Немає висновку   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Професійні учасники ринку цінних паперів зобов'язані забезпечити приведення діяльності до вимог цього Закону протягом шести місяців після набуття ним чинності.  
38. 2. Абзац п'ятий частини першої статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103) викласти у такій редакції:       
39. "діяльність з управління цінними паперами - це діяльність торговця цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб".       
40. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України з метою усунення подвійного оподаткування коштів та доходів від операцій торговців цінними паперами, які здійснюються при управлінні цінними паперами.      2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України з метою усунення подвійного оподаткування коштів та доходів від операцій торговців цінними паперами, які здійснюються при управлінні цінними паперами.  
41. 4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.      3. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.