Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Вноситься Кабінетом Міністрів України       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо нормативу робочих місць та відповідальності за непрацевлаштування інвалідів)  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2001 р., № 45, ст. 237; 2003 р., № 39, ст. 333) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 21, ст. 252; 2001 р., № 45, ст. 237; 2003 р., № 39, ст. 333; 2004 р., № 37, ст. 451) такі зміни:  
5. у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";   -1- Кукоба А.Т.
Частину першу статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" викласти в такій редакції: "Для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форми власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі двох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом".  
Відхилено з мотивів неприйнятності - як таку, що суперечить ст.22 Конституції України.  1. У статті 19: 1) у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";  
    -2- У абзаці другому частини першої проекту цифри "15" замінити цифрою "8" відповідно до змін, внесених Законом України від 15.06.2004 р. №1771-ІV.  Враховано .   
6. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:      2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
7. "Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".      "Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".  
8. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.      У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
9. ІІ. Прикінцеві положення       
10. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.       
11. 2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк після прийняття цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.       
12. Проект       
13. Вноситься народним депутатом України С. А. Косіновим (Округ №170) (на заміну № 4569)       
14. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо відповідальності за непрацевлаштування інвалідів)       
15. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
16. 1. Частину другу статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №21, ст.252; 1994 р., №45, ст.406; 2001 р., №45, ст.237) викласти в такій редакції:      2. Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:  
17. "Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені із суми недоїмки в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати."   -3- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому статті 1 проекту слово "річних" виключити, що буде узгоджуватись із термінологією абзацу дев'ятнадцятого статті 1 Закону України "Про Національний банк України", яким визначено термін "облікова ставка Національного банку України".  
Відхилено , оскільки термін "річних" - це норма Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".  "Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати".  
    -4- Сушкевич В.М.
В абзаці другому статті 1 проекту слова "із суми недоїмки" замінити словами "на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій".  
Враховано .   
    -5- Шпак В.Ф.
Внести зміни у статтю 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", доповнивши її новою частиною у такій редакції: "Підприємства, установи та організації не сплачують штрафних санкцій, передбачених цією статтею у разі, якщо за даними органів місцевого самоврядування в районі, місті або селищі, на території якого вони розташовані, відсутні працездатні інваліди або їх кількість менша за нормативну, визначену статтею 19 цього Закону".  
Відхилено з мотивів неприйнятності - як таку, що суперечить ст.22 Конституції України.   
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -6- Частину ІІ проекту викласти в такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону".  Враховано .  ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.