Кількість абзаців - 226 Таблиця поправок


Про Державну кримінально-виконавчу службу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну кримінально-виконавчу службу України      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну кримінально-виконавчу службу України  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, її завдання та повноваження.   -1- Бандурка О.М.
У преамбулі слова "відповідно до Конституції України" виключити.  
Враховано   Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, її завдання та повноваження.  
2. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення основних термінів   -2- Бандурка О.М.
Статтю 1 виключити.  
Враховано    
4. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:       
5. 1) кримінально-виконавча система - органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, які забезпечують виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України;   -3- Беспалий Б.Я.
У пункті 1) частини першої статті 1 слова "які забезпечують виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України" замінити словами "що забезпечують здійснення повноважень Державної кримінально-виконавчої служби України, передбачених законом".  
Враховано    
6. 2) органи виконання покарань - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція;   -4- Беспалий Б.Я.
У пункті 2) частини першої статті 1 слова "спеціально уповноважений" виключити. Аналогічно по тексту законопроекту.  
Відхилено (тут і далі по тексту). Дана термінологія визначена законодавством. Див. Закони України "Про Державну прикордонну службу України", "Про правові засади цивільного захисту" та інші.   
7. 3) установи виконання покарань - установи, які виконують за вироком суду, що набрав законної сили, покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі;   -5- Беспалий Б.Я.
У пункті 3) частини першої статті 1 слово "виді" замінити словом "вигляді".  
Відхилено . Даний термін застосовується у кримінальному та кримінально-виконавчому законодавстві.   
8. 4) підприємства установ виконання покарань - підприємства, створені в установах виконання покарань для залучення до праці та забезпечення професійно-технічного навчання засуджених.       
9. Стаття 2. Завдання Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 1. Завдання Державної кримінально-виконавчої служби України  
10. 1. На Державну кримінально-виконавчу службу України покладається завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.      1. На Державну кримінально-виконавчу службу України покладається завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.  
11. Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 2. Основні принципи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України  
12. 1. Основними принципами діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є:      1. Основними принципами діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є:  
13. 1) законність;      1) законність;  
14. 2) повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина;      2) повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина;  
15. 3) гуманізм;      3) гуманізм;  
16. 4) позапартійність;      4) позапартійність;  
17. 5) єдиноначальність;      5) єдиноначальність;  
18. 6) колегіальність при розробці важливих рішень;      6) колегіальність при розробці важливих рішень;  
19. 7) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними і релігійними організаціями;      7) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними і релігійними організаціями;  
20. 8) відкритість для демократичного цивільного контролю.      8) відкритість для демократичного цивільного контролю.  
21. Стаття 4. Правова основа діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 3. Правова основа діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України  
22. 1. Правовою основою діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є Конституція України, цей та інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.   -6- Беспалий Б.Я.
У статті 4 слово "чинні" виключити.  
Відхилено . Див. статтю 9 Конституції України і статті 15, 19, 21, 22 Закону України "Про міжнародні договори України".  1. Правовою основою діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є Конституція України, цей та інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.  
23. Стаття 5. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України і забезпечення прав людини      Стаття 4. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення прав і свобод людини і громадянина  
24. 1. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України провадиться на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язані поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення.   -7- Бандурка О.М.
У другому реченні частини першої статті 5 слова „Органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори" виключити.  
Враховано   1. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язаний поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення.  
25. 2. Неправомірне обмеження прав і свобод людини неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом.   -8- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 5 слово "Неправомірне" замінити словами "Непередбачене законом".  
Враховано   2. Непередбачене законодавством обмеження прав і свобод людини і громадянина неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом.  
26. Стаття 6. Відносини Державної кримінально-виконавчої служби України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, органами іноземних держав та міжнародними організаціями      Стаття 5. Відносини Державної кримінально-виконавчої служби України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, органами іноземних держав та міжнародними організаціями  
27. 1. Державна кримінально-виконавча служба України взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в порядку та на засадах, визначених законодавством.   -9- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 6 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   1. Державна кримінально-виконавча служба України взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями відповідно до законодавства.  
28. 2. Для організації міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань Державна кримінально-виконавча служба України взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями на основі міжнародних договорів.   -10- Беспалий Б.Я.
Частину другу статті 6 доповнити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено . Відповідно до статті 3 Закону України "Про міжнародні договори України" міжнародні договори укладаються також міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади від їх імені і не потребують надання на це згоди Верховною Радою України.  2. Для організації міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань Державна кримінально-виконавча служба України взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями на основі міжнародних договорів.  
29. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      Розділ ІІ ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
30. Стаття 7. Структура та чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 6. Структура та чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України  
31. 1. Державна кримінально-виконавча служба України є правоохоронним органом і складається із спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України.   -11- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 7 слова "завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу" замінити словами "повноважень Державної кримінально-виконавчої служби".  
Враховано   1. Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається зі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.  
    -12- Бандурка О.М.
У частині першій статті 7: слова "є правоохоронним органом" замінити словами "відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції"; після слів "навчальних закладів" доповнити словами "закладів охорони здоров'я". Аналогічно по тексту законопроекту.  
Враховано (тут і далі по тексту).   
32. 2. Загальна структура Державної кримінально-виконавчої служби України, а також чисельність її персоналу, що утримується за рахунок Державного бюджету України, визначаються Законом України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України".   -13- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 7 слова "Законом України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" замінити словом "законом".  
Враховано   2. Загальна чисельність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, що утримується за рахунок Державного бюджету України, визначається відповідно до закону.  
33. 3. Гранична чисельність працівників центрального апарату спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань визначається Кабінетом Міністрів України.   -14- Мойсик В.Р.
Частину третю статті 7 після слова "покарань" доповнити словами "та його територіальних органів управління".  
Враховано   3. Гранична чисельність працівників центрального апарату спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань та його територіальних органів управління визначається Кабінетом Міністрів України.  
34. 4. Структура, штати територіальних органів управління, підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів та положення про них затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.      4. Структура, штати територіальних органів управління, підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та положення про них затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.  
35. 5. Штатна чисельність персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і кримінально-виконавчої інспекції, встановлена на рік, залишається незмінною протягом року незалежно від зміни чисельності осіб, які тримаються в цих установах або перебувають на обліку в зазначеній інспекції.      5. Штатна чисельність персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і кримінально-виконавчої інспекції, встановлена на рік, залишається незмінною протягом року незалежно від зміни чисельності осіб, які тримаються в цих установах, слідчих ізоляторах або перебувають на обліку в зазначеній інспекції.  
36. 6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, навчальні заклади, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, які забезпечують виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті.   -15- Беспалий Б.Я.
У частині шостій статті 7 слова "завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу" замінити словами "повноважень Державної кримінально-виконавчої служби".  
Враховано   6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації, створені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в установах банків.  
    -16- Мойсик В.Р.
У частині шостій статті 7 слова "у тому числі в іноземній валюті" виключити.  
Враховано    
37. Стаття 8. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань      Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань  
38. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, має спеціальний статус та організовує, координує і контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України.   -17- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, спрямовує, координує та контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання".  
Враховано   1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, спрямовує, координує та контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.  
39. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної кримінально-виконавчої служби України, розробляє пропозиції, спрямовані на його вдосконалення, і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України або Кабінету Міністрів України.   -18- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 8: слово "компетенції" замінити словом "повноважень"; слова "в установленому порядку" виключити.  
Враховано   2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, розробляє пропозиції, спрямовані на його вдосконалення, і вносить їх на розгляд відповідно Президента України чи Кабінету Міністрів України.  
40. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань є державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки.      3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань є державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки.  
41. 4. Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань затверджується в установленому порядку.   -19- Беспалий Б.Я.
У частині четвертій статті 8 слова "в установленому порядку" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -20- Мойсик В.Р.
Частину четверту статті 8 виключити.  
Враховано    
42. Стаття 9. Голова Державної кримінально-виконавчої служби України   -21- Мойсик В.Р.
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань".  
Враховано   Стаття 8. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань  
43. 1. Керівництво Державною кримінально-виконавчою службою України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань здійснює Голова Державної кримінально-виконавчої служби України. Голова Державної кримінально-виконавчої служби України несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України.   -22- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 9 слова "завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу" замінити словами "повноважень Державної кримінально-виконавчої служби".  
Враховано   1. Керівництво Державною кримінально-виконавчою службою України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, який несе персональну відповідальність за виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.  
    -23- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції: "Керівництво Державною кримінально-виконавчою службою України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, який несе персональну відповідальність за виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України".  
Враховано    
44. 2. Голову Державної кримінально-виконавчої служби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді. Голова Державної кримінально-виконавчої служби України має заступників, які призначаються Президентом України за поданням Голови Державної кримінально-виконавчої служби України.   -24- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 9: перше речення доповнити словами "також за поданням Прем'єр-міністра України"; у другому реченні слова "заступників, які призначаються Президентом України" замінити словами "заступника, який призначається на посаду та звільняється з неї Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково   2. Керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань має заступників, які призначаються на посади та звільняються з цих посад в установленому порядку.  
    -25- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції: "Керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань має заступників, які призначаються на посади та звільняються з цих посад в установленому порядку".  
Враховано    
45. Стаття 10. Територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань      Стаття 9. Територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань  
46. 1. З метою ефективного виконання покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України завдань спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань утворюються територіальні органи управління - управління (відділи) в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі.   -26- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 10 слова "З метою ефективного виконання покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України завдань" замінити словами "Для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України".  
Враховано   1. Для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань утворюються територіальні органи управління - управління (відділи) в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі.  
47. 2. Територіальні органи управління здійснюють керівництво оперативно-службовою та виробничо-господарською діяльністю підпорядкованих їм органів і установ, безпосередньо розв'язують поставлені перед Державною кримінально-виконавчою службою України завдання щодо забезпечення виконання кримінальних покарань.   -27- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 10 слова "безпосередньо розв'язують поставлені перед Державною кримінально-виконавчою службою України завдання" замінити словами "здійснюють повноваження, передбачені Положенням про територіальні органи управління".  
Враховано   2. Територіальні органи управління здійснюють керівництво оперативно-службовою та фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих їм органів і установ та виконують функції, передбачені положеннями про територіальні органи управління.  
48. 3. Положення про територіальні органи управління затверджуються Головою Державної кримінально-виконавчої служби України.   -28- Бандурка О.М.
У частині третій статті 10 слова "Головою Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань".  
Враховано   3. Положення про територіальні органи управління затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.  
49. Стаття 11. Кримінально-виконавча інспекція      Стаття 10. Кримінально-виконавча інспекція  
50. 1. Кримінально-виконавча інспекція - орган, який виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.   -29- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 11: слово "виді" замінити словом "вигляді";  
Відхилено . Даний термін застосовується у кримінальному та кримінально-виконавчому законодавстві.  1. Кримінально-виконавча інспекція - орган, який виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 2. Кримінально-виконавча інспекція здійснює функції та повноваження, передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами.  
    -30- Беспалий Б.Я.
після слів "покарання з випробуванням" доповнити словами "або достроково".  
Враховано    
    -31- Бандурка О.М.
Статтю 11 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Кримінально-виконавча інспекція здійснює функції та повноваження, передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами".  
Враховано    
51. 2. Положення про кримінально-виконавчу інспекцію затверджується Головою Державної кримінально-виконавчої служби України.   -32- Бандурка О.М.
У частині другій статті 11 слова "Головою Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань".  
Враховано   3. Положення про кримінально-виконавчу інспекцію затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.  
52. Стаття 12. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори      Стаття 11. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори  
53. 1. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються Головою Державної кримінально-виконавчої служби України. На територію цих установ встановлюється спеціальний режим доступу.   -33- Беспалий Б.Я.
Друге речення статті 12 після слів "цих установ" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   1. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань та виконують функції, передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами. Законодавством визначаються особливості відвідування цих установ і слідчих ізоляторів та спеціальні вимоги режиму доступу на їх територію.  
    -34- Бандурка О.М.
Статтю 12 викласти у такій редакції: "Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань та виконують функції, передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами. Законодавством визначаються особливості відвідування цих установ і слідчих ізоляторів та спеціальні вимоги режиму доступу на їх територію".  
Враховано    
54. Стаття 13. Воєнізовані формування      Стаття 12. Воєнізовані формування  
55. 1. Воєнізовані формування - підрозділи, призначені для охорони органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ.   -35- Бандурка О.М.
Статтю 13 викласти у такій редакції: "Воєнізовані формування - підрозділи, які відповідно до закону діють у складі органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та призначені для їх охорони та запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ".  
Враховано   1. Воєнізовані формування - підрозділи, які відповідно до закону діють у складі органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та призначені для їх охорони та запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ.  
56. Стаття 14. Підприємства установ виконання покарань      Стаття 13. Підприємства установ виконання покарань  
57. 1. Підприємства установ виконання покарань (далі - підприємства) є державними некомерційними підприємствами зі спеціальним режимом господарювання, мають права юридичних осіб та провадять свою діяльність з метою залучення до праці засуджених і забезпечення їх професійно-технічного навчання.   -36- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 14 слово "некомерційними" замінити словом "неприбутковими". Підготувати законопроект з відповідними змінами до податкового законодавства.  
Враховано частково   1. Підприємства установ виконання покарань є казенними підприємствами, які здійснюють некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку для забезпечення професійно-технічного навчання засуджених та залучення їх до праці.  
    -37- Бандурка О.М.
Частину першу статті 14 викласти у такій редакції: "Підприємства установ виконання покарань є казенними підприємствами, які здійснюють некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку для забезпечення професійно-технічного навчання засуджених та залучення їх до праці".  
Враховано    
58. 2. Засновником підприємств є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який затверджує їх статути, розроблені на підставі типового статуту підприємства установи виконання покарань, затвердженого цим органом.   -38- Бандурка О.М.
Норму частини другої статті 14 викласти в новому пункті 1) частини третьої цієї статті.  
Враховано    
59. 3. Підприємства провадять свою діяльність відповідно до чинного законодавства з урахуванням таких особливостей:   -39- Беспалий Б.Я.
У абзаці першому частини третьої статті 14 слова "чинного законодавства" замінити словами "законодавства України".  
Враховано   2. Підприємства установ виконання покарань проводять свою діяльність відповідно до законодавства з урахуванням таких особливостей: 1) засновником підприємств установ виконання покарань є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який затверджує їх статути;  
60. 1) створення, реорганізація і ліквідація підприємств, розпорядження їх майном здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;      2) створення, реорганізація і ліквідація підприємств установ виконання покарань, розпорядження їх майном здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;  
61. 2) підприємства визначають структуру управління і штати у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;      3) підприємства установ виконання покарань визначають структуру управління і штати в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;  
62. 3) керівниками підприємств є начальники установ виконання покарань;   -40- Мойсик В.Р.
Пункт 3) частини третьої статті 14 викласти у такій редакції: "керівниками підприємств установ виконання покарань є за посадами заступники начальників установ виконання покарань".  
Враховано   4) керівниками підприємств установ виконання покарань є за посадами заступники начальників установ виконання покарань;  
63. 4) порядок призначення чи звільнення з посади, права, обов'язки та умови служби працівників підприємства, які мають спеціальні звання рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби), визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;   -41- Бандурка О.М.
Пункт 4) частини третьої статті 14 викласти у такій редакції: "порядок призначення і звільнення з посад, права, обов'язки та умови служби працівників підприємств установ виконання покарань, які мають спеціальні звання рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, визначаються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань".  
Враховано   5) порядок призначення і звільнення з посад, права, обов'язки та умови служби працівників підприємств установ виконання покарань, які мають спеціальні звання рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, визначаються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;  
64. 5) трудові відносини інших працівників з підприємством визначаються Господарським кодексом України, законодавством про працю і нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань;   -42- Мойсик В.Р.
Пункт 5) частини третьої статті 14 виключити.  
Враховано    
65. 6) відносини підприємства із засудженими регламентуються кримінально-виконавчим законодавством України;   -43- Мойсик В.Р.
Пункт 6) частини третьої статті 14 викласти у такій редакції: "трудові відносини засуджених регулюються законодавством про працю з урахуванням вимог кримінально-виконавчого законодавства".  
Враховано   6) трудові відносини засуджених регулюються законодавством про працю з урахуванням вимог кримінально-виконавчого законодавства;  
66. 7) підприємства планують свою діяльність з урахуванням можливості організації професійно-технічного навчання, формування трудових навичок у засуджених;      7) свою діяльність підприємства установ виконання покарань планують з урахуванням можливості організації професійно-технічного навчання, формування трудових навичок у засуджених;  
67. 8) підприємство залучає засуджених до праці з урахуванням наявних виробничих потужностей;      8) засуджені залучаються до праці з урахуванням наявних виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань;  
68. 9) підприємства здійснюють обов'язкові відрахування до фондів, які ними створюються для надання фінансової допомоги окремим установам виконання покарань, підприємствам цих установ, слідчим ізоляторам та для фінансування програм розвитку кримінально-виконавчої системи, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань;   -44- Мойсик В.Р.
Пункт 9) частини третьої статті 14 виключити.  
Враховано    
69. 10) підприємствам надається перевага у залученні до виконання окремих видів робіт, надання послуг і поставок товарів для державних потреб;   -45- Беспалий Б.Я.
Пункт 10) частини третьої статті 14 (щодо переваги) виключити.  
Враховано частково   9) підприємствам установ виконання покарань створюються сприятливі умови у залученні до виготовлення продукції (виконання окремих видів робіт, надання послуг) для регіональних потреб;  
    -46- Мойсик В.Р.
Пункт 10) частини третьої статті 14 викласти у такій редакції: "підприємствам установ виконання покарань створюються сприятливі умови у залученні до виготовлення продукції (виконання окремих видів робіт, надання послуг) для регіональних потреб".  
Враховано    
70. 11) підприємства мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування;   -47- Беспалий Б.Я.
Пункт 11) частини третьої статті 14 викласти в такій редакції: "підприємства оподатковуються та здійснюють інші обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів відповідно до законодавства України з питань оподаткування та бюджетного законодавства для підприємств, що мають статус неприбуткових".  
Відхилено . Господарським кодексом України не передбачено такого виду державних підприємств, що мають статус неприбуткових.  10) підприємства установ виконання покарань мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування;  
71. 12) підприємства не можуть бути віднесені до категорії малих підприємств, співзасновниками і учасниками фондових бірж України, а також ліквідовані у разі визнання їх банкрутами.   -48- Беспалий Б.Я.
У пункті 12) частини третьої статті 14 слова "а також ліквідовані у разі визнання їх банкрутами" виключити.  
Враховано частково . Це пов'язано з метою створення та специфікою діяльності цих підприємств.  11) підприємства установ виконання покарань не можуть бути засновниками (учасниками) суб'єктів господарювання, щодо них не може бути порушено провадження у справі про банкрутство.  
    -49- Маркуш М.А.
Пункт 12) частини третьої статті 14 викласти у такій редакції: "підприємства установ виконання покарань не можуть бути засновниками (учасниками) суб'єктів господарювання, щодо них не може бути порушено провадження у справі про банкрутство".  
Враховано    
72. Розділ ІІІ ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      Розділ ІІІ ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
73. Стаття 15. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 14. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України  
74. 1. До персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать особи рядового і начальницького складу, а також працівники, які уклали трудовий договір з її структурними підрозділами згідно із законодавством про працю (далі - працівники кримінально-виконавчої служби).   -50- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 15 викласти у такій редакції: "До персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать особи рядового і начальницького складу (далі - особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби), спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України (далі - працівники кримінально-виконавчої служби)".  
Враховано   1. До персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать особи рядового і начальницького складу (далі - особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби), спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України (далі - працівники кримінально-виконавчої служби). 2. Служба в Державній кримінально-виконавчій службі України є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Час проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.  
    -51- Мойсик В.Р.
Статтю 15 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Служба у Державній кримінально-виконавчій службі України є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Час проходження служби у Державній кримінально-виконавчій службі України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону".  
Враховано    
75. 2. На службу до Державної кримінально-виконавчої служби України приймаються на конкурсній, добровільній і контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. При прийнятті на службу може бути встановлений строк випробування до шести місяців. Не можуть бути прийняті на службу особи, які раніше засуджувалися за вчинення злочину.      3. На службу до Державної кримінально-виконавчої служби України приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. При прийнятті на службу може бути встановлений строк випробування до шести місяців. Не можуть бути прийняті на службу особи, які раніше засуджувалися за вчинення злочину.  
76. 3. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають Присягу такого змісту:      4. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають присягу такого змісту:  
77. 1) "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державної кримінально-виконавчої служби України, складаю Присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, гуманним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю та інші відомості, що не підлягають розголошенню. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина, всіляко сприяти зміцненню правопорядку. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність, встановлену законом".   -52- Беспалий Б.Я.
У першому реченні пункту 1) частини третьої статті 15 слова "таємницю та інші відомості, що не підлягають розголошенню" замінити словами "та іншу, охоронювану законом таємницю".  
Враховано   "Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державної кримінально-виконавчої служби України, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, гуманним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина, всіляко сприяти зміцненню правопорядку. Якщо я порушу цю присягу, то готовий нести відповідальність, установлену законом".  
78. 4. Особа рядового чи начальницького складу кримінально-виконавчої служби підписує текст Присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складання Присяги визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.      5. Особа рядового чи начальницького складу кримінально-виконавчої служби підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.  
79. 5. Особам рядового і начальницького складу служби виконання покарань встановлюються такі спеціальні звання:      6. Особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби установлюються такі спеціальні звання:  
80. 1) Рядовий склад:      1) рядовий склад:  
81. а). рядовий внутрішньої служби;      рядовий внутрішньої служби;  
82. 2) Молодший начальницький склад;      2) молодший начальницький склад:  
83. а). молодший сержант внутрішньої служби;      молодший сержант внутрішньої служби;  
84. б). сержант внутрішньої служби;      сержант внутрішньої служби;  
85. в). старший сержант внутрішньої служби;      старший сержант внутрішньої служби;  
86. г). старшина внутрішньої служби;      старшина внутрішньої служби;  
87. д). прапорщик внутрішньої служби;      прапорщик внутрішньої служби;  
88. є). старший прапорщик внутрішньої служби;      старший прапорщик внутрішньої служби;  
89. 3) Середній начальницький склад:      3) середній начальницький склад:  
90. а). молодший лейтенант внутрішньої служби;      молодший лейтенант внутрішньої служби;  
91. б). лейтенант внутрішньої служби;      лейтенант внутрішньої служби;  
92. в). старший лейтенант внутрішньої служби;      старший лейтенант внутрішньої служби;  
93. г). капітан внутрішньої служби;      капітан внутрішньої служби;  
94. 4) Старший начальницький склад:      4) старший начальницький склад:  
95. а). майор внутрішньої служби;      майор внутрішньої служби;  
96. б). підполковник внутрішньої служби;      підполковник внутрішньої служби;  
97. в). полковник внутрішньої служби;      полковник внутрішньої служби;  
98. 5) Вищий начальницький склад:   -53- Мойсик В.Р.
Підпункт г) пункту 5) частини п'ятої статті 15 виключити.  
Враховано   5) вищий начальницький склад:  
99. а). генерал-майор внутрішньої служби;      генерал-майор внутрішньої служби;  
100. б). генерал-лейтенант внутрішньої служби;      генерал-лейтенант внутрішньої служби;  
101. в). генерал-полковник внутрішньої служби;      генерал-полковник внутрішньої служби.  
102. г). генерал внутрішньої служби України.       
103. 6. Граничний вік перебування на службі в Державній кримінально-виконавчій службі України встановлюється:   -54- Мойсик В.Р.
Частину шосту статті 15 виключити.  
Враховано    
104. 1). для осіб рядового і молодшого начальницького складу - до 45 років;       
105. 2). для осіб середнього і старшого начальницького складу, за винятком полковників внутрішньої служби - до 50 років;       
106. 3). для полковників внутрішньої служби - до 55 років;       
107. 4). для осіб вищого начальницького складу - до 60 років.       
108. 5). Особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження служби, на їх прохання Головою Державної кримінально-виконавчої служби України можуть бути залишені на службі понад граничний вік до 5 років, а особи, які мають вчену ступінь або вчене звання, - до 10 років.       
109. 7. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються у порядку і за правилами, встановленими законодавством.   -55- Мойсик В.Р.
У частині сьомій статті 15 слова "в порядку і за правилами, встановленими законодавством" замінити словами "в установленому порядку".  
Враховано   7. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.  
110. 8. Трудові відносини працівників кримінально-виконавчої служби регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).   -56- Мойсик В.Р.
Частину восьму статті 15 доповнити абзацом другим такого змісту: "На спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу". Віднесення посад цих спеціалістів до відповідних категорій посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   8. Трудові відносини працівників кримінально-виконавчої служби регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу". Віднесення посад цих спеціалістів до відповідних категорій посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України.  
111. Стаття 16. Обмеження політичної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України      Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України  
112. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби на період служби та роботи зупиняють членство в політичних партіях.   -57- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 16 слова "на період служби та роботи зупиняють членство в політичних партіях" замінити словами "не можуть бути членами політичних партій".  
Враховано   1. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби не можуть бути членами політичних партій.  
113. 2. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.      2. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.  
114. 3. Організація особами рядового і начальницького складу та працівниками кримінально-виконавчої служби страйків та участь у їх проведенні не допускаються.   -58- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 16 слова "не допускаються" замінити словом "забороняються".  
Враховано   3. Організація особами рядового і начальницького складу та працівниками кримінально-виконавчої служби страйків та участь у їх проведенні забороняються.  
115. Стаття 17. Вимоги до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України і його відповідальність      Стаття 16. Вимоги до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України і його відповідальність  
116. 1. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язаний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб, взятих під варту. Несумісними зі службою, роботою в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах є жорстокі, нелюдські або такі, що принижують людську гідність, дії.   -59- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 17 слова "неухильно" і "нелюдські" виключити.  
Відхилено . Див. Статтю 68 Конституції України та Європейську конвенцію про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.  1. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язаний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб, узятих під варту. Жорстокі, нелюдські або такі, що принижують людську гідність, дії є несумісними зі службою і роботою в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.  
117. 2. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби, які виявили жорстоке ставлення до засуджених і осіб, взятих під варту, або вчинили дії, що принижують їх людську гідність, притягуються до відповідальності згідно із законом.      2. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби, які виявили жорстоке ставлення до засуджених і осіб, взятих під варту, або вчинили дії, що принижують їхню людську гідність, притягуються до відповідальності згідно із законом.  
118. 3. У разі вчинення дій, зазначених у частині другій цієї статті, особа рядового чи начальницького складу або працівник кримінально-виконавчої служби підлягає звільненню зі служби, роботи, якщо до нього постановлено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, або якщо протягом року за такі ж дії до нього вже було застосовано дисциплінарне стягнення.      3. У разі вчинення дій, зазначених у частині другій цієї статті, особа рядового чи начальницького складу або працівник кримінально-виконавчої служби підлягає звільненню зі служби (роботи), якщо до нього постановлено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, або якщо протягом року за такі ж дії до нього вже було застосовано дисциплінарне стягнення.  
119. Стаття 18. Грошове і матеріальне забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників кримінально-виконавчої служби   -60- Мойсик В.Р.
Норми статті 18 викласти у частині другій статті 26.  
Враховано (Див. частину другу статті 23).   
120. 1. Умови грошового і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників кримінально-виконавчої служби визначаються законодавством і повинні забезпечувати належні матеріальні умови для комплектування Державної кримінально-виконавчої служби України висококваліфікованим персоналом, диференційовано враховувати характер і умови служби чи роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності і компенсувати персоналу фізичні та інтелектуальні затрати.       
121. Стаття 19. Підготовка кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 17. Підготовка кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби України  
122. 1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавча служба України проводиться відповідно до законодавства про освіту. З цією метою Державна кримінально-виконавча служба України може створювати відповідні навчальні заклади, а також організовує підготовку фахівців в інших навчальних закладах на договірній основі.      1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України проводяться відповідно до законодавства про освіту. З цією метою Державна кримінально-виконавча служба України може створювати відповідні навчальні заклади, а також організовувати підготовку фахівців в інших навчальних закладах на договірній основі.  
123. Розділ ІV ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   -61- Мойсик В.Р.
У розділі ІV: назву викласти у такій редакції : "Права та обов'язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів"; статті 20 і 21 об'єднати.  
Враховано   Розділ ІV права та обов'язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів  
124. Стаття 20. Функції Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 18. Права та обов'язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів  
125. 1. Державна кримінально-виконавча служба України:      1. Посадові і службові особи органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів зобов'язані:  
126. 1) виконує покарання відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства;      1) виконувати покарання відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства;  
127. 2) забезпечує дотримання прав людини, реалізацію законних прав та інтересів засуджених і осіб, взятих під варту, додержання вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань;      2) забезпечувати дотримання прав людини і громадянина, реалізацію законних прав та інтересів засуджених і осіб, взятих під варту, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань;  
128. 3) виконує вироки, постанови і ухвали суду, а також рішення, прийняті прокурорами і слідчими в установленому законом порядку і в межах їх компетенції; тримає осіб, взятих під варту;      3) виконувати вироки, постанови і ухвали суду, а також рішення, прийняті прокурорами і слідчими в установленому законом порядку і в межах їх компетенції; тримати осіб, взятих під варту;  
129. 4) застосовує передбачені законом засоби виправлення і ресоціалізації засуджених; сприяє трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання;   -62- Бандурка О.М.
Пункт 4) частини першої статті 20 доповнити словами "та їх соціальній адаптації".  
Враховано   4) застосовувати передбачені законом засоби виправлення і ресоціалізації засуджених; сприяти трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання, та їх соціальній адаптації;  
130. 5) організовує виконання актів амністії та помилування;      5) забезпечувати виконання актів амністії та помилування;  
131. 6) забезпечує правопорядок, додержання вимог режиму на об'єктах установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і прилеглих до них територіях та вимагає від засуджених і осіб, взятих під варту, інших осіб виконання ними обов'язків, встановлених законодавством, і додержання правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а в разі невиконання зазначених вимог застосовує передбачені законом заходи впливу;   -63- Беспалий Б.Я.
У пункті 6) частини першої статті 20 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено . Статтею 57 Конституції України передбачено, що права і обов'язки громадян визначаються законами та іншими нормативно-правовими актами.  6) забезпечувати правопорядок, додержання вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і на прилеглих до них територіях та вимагати від засуджених і осіб, взятих під варту, інших осіб виконання ними обов'язків, установлених законодавством;  
    -64- Бандурка О.М.
Пункт 6) частини першої статті 20 викласти у такій редакції : "забезпечувати правопорядок, додержання вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і на прилеглих до них територіях та вимагати від засуджених і осіб, взятих під варту, інших осіб виконання ними обов'язків, установлених законодавством".  
Враховано    
132. 7) проводить реєстрацію засуджених і осіб, взятих під варту, їх фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію та звукозапис їх показань;   -65- Бандурка О.М.
У пункті 7) частини першої статті 20 слова "та звукозапис їх показань" виключити.  
Враховано   7) проводити реєстрацію засуджених і осіб, взятих під варту, їх фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку та дактилоскопію;  
133. 8) забезпечує безпеку засуджених і осіб, взятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;      8) забезпечувати безпеку засуджених і осіб, взятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;  
134. 9) припиняє адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок і умови відбування кримінальних покарань, здійснює провадження у справах про них;   -66- Беспалий Б.Я.
Пункт 9) частини першої статті 20 після слів "на встановлений" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   9) припиняти адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений законодавством порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань;  
    -67- Бандурка О.М.
У пункті 9) частини першої статті 20 слова "здійснює провадження у справах про них" виключити.  
Враховано    
135. 10) запобігає вчиненню злочинів та дисциплінарних проступків в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; приймає і реєструє заяви та повідомлення про злочини і події, своєчасно приймає щодо них рішення;      10) запобігати вчиненню злочинів та дисциплінарних проступків в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; приймати і реєструвати заяви та повідомлення про злочини і події, своєчасно приймати щодо них рішення;  
136. 11) забезпечує охорону, ізоляцію та нагляд за засудженими і особами, взятими під варту; здійснює заходи щодо розшуку осіб, які вчинили втечу з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, та засуджених, які ухиляються від покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;      11) забезпечувати охорону, ізоляцію та нагляд за засудженими і особами, взятими під варту; здійснювати заходи щодо розшуку осіб, які вчинили втечу з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, та засуджених, які ухиляються від покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;  
137. 12) виявляє, припиняє, розкриває злочини, вчинені в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; провадить дізнання відповідно до кримінально-процесуального законодавства;      12) виявляти, припиняти, розкривати злочини, вчинені в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; провадити дізнання відповідно до кримінально-процесуального законодавства;  
138. 13) проводить оперативно-розшукову діяльність у порядку, визначеному законодавством;   -68- Беспалий Б.Я.
У пункті 13) частини першої статті 20 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -69- Бандурка О.М.
Пункт 13) частини першої статті 20 виключити.  
Враховано    
139. 14) бере участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції;   -70- Беспалий Б.Я.
У пункті 14) частини першої статті 20 слова "своєї компетенції" замінити словами "своїх повноважень".  
Враховано   13) брати участь у боротьбі з тероризмом у межах своїх повноважень;  
140. 15) виявляє причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів і порушень режиму в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, а також вчиненню злочинів засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;   -71- Беспалий Б.Я.
У пункті 15) частини першої статті 20 слова "своєї компетенції" замінити словами "своїх повноважень".  
Враховано   14) виявляти причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів і порушень режиму в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, а також вчиненню злочинів засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, вживати в межах своїх повноважень заходів до їх усунення;  
141. 16) забезпечує створення належних умов для тримання засуджених і осіб, взятих під варту, їх комунально-побутові потреби і медичне обслуговування;   -72- Бандурка О.М.
Пункт 16) частини першої статті 20 викласти у такій редакції: "забезпечувати створення належних умов для тримання засуджених і осіб, взятих під варту, їх комунально-побутове і медико-санітарне забезпечення".  
Враховано   15) забезпечувати створення належних умов для тримання засуджених і осіб, взятих під варту, їх комунально-побутове і медико-санітарне забезпечення;  
142. 17) організовує виробничо-господарську діяльність, забезпечує засуджених роботою, здійснює їх загальноосвітнє та професійно-технічне навчання;   -73- Бандурка О.М.
Пункт 17) частини першої статті 20 викласти у такій редакції: "організовувати загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених та залучати їх до праці".  
Враховано   16) організовувати загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених та залучати їх до праці;  
143. 18) володіє, користується і розпоряджається закріпленими майном та земельними ділянками у межах повноважень, визначених законом;   -74- Мойсик В.Р.
Пункт 18) частини першої статті 20 виключити.  
Враховано    
144. 19) забезпечує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах додержання правил пожежної безпеки;   -75- Мойсик В.Р.
Пункт 19) частини першої статті 20 викласти у такій редакції: "забезпечувати додержання вимог законодавства з охорони державної таємниці, праці та навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду і правил пожежної безпеки".  
Враховано   17) забезпечувати додержання вимог законодавства з охорони державної таємниці, праці та навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду і правил пожежної безпеки;  
145. 20) здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;   -76- Бандурка О.М.
Пункт 20) частини першої статті 20 доповнити словами "або умовно-достроково".  
Враховано   18) здійснювати контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;  
146. 21) забезпечує правовий і соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та членів їх сімей;      19) забезпечувати правовий і соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та членів їхніх сімей;  
147. 22) здійснює інші повноваження, передбачені законом.      20) здійснювати інші повноваження, передбачені законом.  
148. Стаття 21. Права Державної кримінально-виконавчої служби України       
149. 1. Органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, особи рядового і начальницького складу служби виконання покарань мають право:      2. Посадові і службові особи органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів мають право:  
150. 1) вимагати від засуджених, осіб, взятих під варту, та інших осіб, які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, додержання норм кримінально-виконавчого законодавства;      1) вимагати від засуджених, осіб, взятих під варту, та інших осіб, які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, додержання норм кримінально-виконавчого законодавства;  
151. 2) проводити огляд і обшук засуджених та осіб, взятих під варту, їх речей, огляд інших осіб, їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на територіях установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, а також вилучати заборонені для використання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах речі та документи;      2) проводити огляд і обшук засуджених та осіб, взятих під варту, та їх речей, огляд інших осіб та їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на територіях установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, а також вилучати заборонені для використання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах речі та документи;  
152. 3) відповідно до законодавства тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту на прилеглих до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів територіях, не допускати громадян на ці території або зобов'язувати їх там залишатися чи покинути ці території з метою додержання вимог режиму, захисту життя і здоров'я громадян;      3) тимчасово обмежувати або забороняти відповідно до законодавства рух транспорту на прилеглих до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів територіях, не допускати громадян на ці території або зобов'язувати їх там залишатися чи покинути ці території з метою додержання вимог режиму, захисту життя і здоров'я громадян;  
153. 4) у разі здійснення заходів щодо розшуку та затримання засуджених і осіб, взятих під варту, які вчинили втечу, або засуджених, які ухиляються від відбування покарання, у місцях, де імовірна їх поява:      4) у разі здійснення заходів щодо розшуку та затримання засуджених і осіб, взятих під варту, які вчинили втечу, або засуджених, які ухиляються від відбування покарання, у місцях, де імовірна їх поява:  
154. а). входити безперешкодно у будь який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, жилі та підсобні приміщення громадян і за згодою власників перебувати в них;   -77- Бандурка О.М.
Підпункт а) пункту 4) частини першої статті 21 викласти у такій редакції: "входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, а за згодою власників - також у жилі та підсобні приміщення громадян і перебувати в них".  
Враховано   а) входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, а за згодою власників - також у жилі та підсобні приміщення громадян і перебувати в них;  
155. б). зупиняти та проводити огляд транспортних засобів;      б) зупиняти та проводити огляд транспортних засобів;  
156. в). перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;      в) перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;  
157. г). затримувати і доставляти до правоохоронних органів осіб, які розшукуються;      г) затримувати і доставляти до правоохоронних органів осіб, які розшукуються;  
158. д). проводити особистий огляд затриманих осіб та речей, що знаходяться при них;      ґ) проводити особистий огляд затриманих осіб та речей, що знаходяться при них;  
159. 5) одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян відомості, матеріали та іншу допомогу необхідні для виконання покладених завдань;   -78- Беспалий Б.Я.
У пункті 5) частини першої статті 21 слова "і безоплатно" виключити.  
Враховано   5) одержувати безперешкодно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян відомості, матеріали та іншу допомогу, необхідні для виконання покладених завдань;  
160. 6) запроваджувати у встановленому законом порядку режим особливих умов в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;      6) запроваджувати у встановленому законом порядку режим особливих умов в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;  
161. 7) застосовувати і використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" та іншими актами законодавства;   -79- Беспалий Б.Я.
У пункті 7) частини першої статті 21 слова "актами законодавства" замінити словами "законами України".  
Відхилено . Даний порядок визначається законами та іншими актами законодавства.  7) застосовувати і використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" та іншими актами законодавства;  
162. 8) здійснювати оперативно-розшукові заходи згідно із законами України;      8) здійснювати оперативно-розшукові заходи згідно із законами України;  
163. 9) складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати адміністративне затримання і застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення;      9) складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати адміністративне затримання і застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення;  
164. 10) проводити медичний огляд засуджених і осіб, взятих під варту, з метою виявлення фактів вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, призначати медичне обстеження засуджених;      10) проводити медичний огляд засуджених і осіб, взятих під варту, з метою виявлення фактів вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших засобів, що одурманюють, призначати медичне обстеження засуджених;  
165. 11) використовувати засоби масової інформації для розшуку засуджених і осіб, взятих під варту, які вчинили втечу;      11) використовувати засоби масової інформації для розшуку засуджених і осіб, взятих під варту, які вчинили втечу;  
166. 12) приймати згідно із законодавством у володіння і користування від установ, організацій і підприємств будь-яких організаційно-правових форм, а також громадян матеріально-технічні ресурси, кошти і майно;   -80- Беспалий Б.Я.
У пункті 12) частини першої статті 21 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено . Даний порядок визначається законами та іншими актами законодавства.  12) приймати згідно із законодавством у володіння і користування від установ, організацій і підприємств незалежно від форм власності, а також громадян матеріально-технічні ресурси, кошти і майно;  
    -81- Чикал А.В.
У пункті 12) частини першої статті 21 слова "будь-яких організаційно-правових форм" замінити словами "незалежно від форм власності".  
Враховано    
167. 13) користуватися безоплатно при виконанні службових обов'язків всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів;      13) користуватися безоплатно при виконанні службових обов'язків усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів;  
168. 14) у разі виїзду в службові відрядження позачергово придбавати квитки на всі види транспорту і розміщуватися в готелях за пред'явленням службового посвідчення та посвідчення про відрядження, а під час невідкладних виїздів у службові відрядження забезпечуватися квитками на проїзд незалежно від наявності місць;   -82- Чикал А.В.
Пункт 14) частини першої статті 21 виключити.  
Враховано    
169. 15) здійснювати інші права, передбачені законом.      14) здійснювати інші права, передбачені законом.  
170. Стаття 22. Застосування сили персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 19. Застосування сили персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України  
171. 1. Особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби під час виконання завдань з виконання кримінальних покарань в межах повноважень, визначених цим Законом, мають право в порядку і випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про міліцію" та іншими нормативно-правовими актами, застосовувати фізичну силу, використовувати службових собак, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі підрозділів.   -83- Беспалий Б.Я.
У статті 22 слова "нормативно-правовими актами" замінити словами "законами України".  
Відхилено . Даний порядок визначається законами та іншими актами законодавства.  1. Особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби під час виконання завдань з виконання кримінальних покарань у межах повноважень, визначених цим Законом, мають право в порядку і випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про міліцію" та іншими нормативно-правовими актами, застосовувати фізичну силу, використовувати службових собак, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі підрозділів.  
172. Стаття 23. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян виконанню завдань Державною кримінально-виконавчою службою України      Стаття 20. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян виконанню завдань Державною кримінально-виконавчою службою України  
173. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи та об'єднання громадян в межах своїх повноважень сприяють Державній кримінально-виконавчій службі України у виконанні кримінальних покарань.      1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи та об'єднання громадян у межах своїх повноважень сприяють Державній кримінально-виконавчій службі України у виконанні її завдань.  
174. Розділ V ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      Розділ V ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
175. Стаття 24. Правовий статус персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 21. Правовий статус персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України  
176. 1. Особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби видаються службові та спеціальні посвідчення, а також відповідні знаки (жетони).      1. Особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби видаються службові та спеціальні посвідчення, а також відповідні знаки (жетони).  
177. 2. Законні вимоги персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України обов'язкові для посадових осіб і громадян, які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів. Невиконання законних вимог персоналу, а також дії посадових осіб і громадян, що перешкоджають виконанню персоналом своїх обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.   -84- Бандурка О.М.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції: "Законні вимоги і розпорядження посадових і службових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України є обов'язковими для виконання. Невиконання законних вимог і розпоряджень цих осіб та втручання в їх діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законом".  
Враховано   2. Законні вимоги і розпорядження посадових і службових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України є обов'язковими для виконання. Невиконання законних вимог і розпоряджень цих осіб та втручання в їх діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
178. 3. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України під час виконання покладених на нього обов'язків керується тільки законами, діє на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто, крім випадків, прямо передбачених законом, не має права втручатися в службову діяльність персоналу.   -85- Чикал А.В.
Перше речення частини третьої статті 24 викласти у такій редакції: "Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України під час виконання покладених на нього обов'язків керується законами та іншими нормативно-правовими актами, діє на підставі та у межах своїх повноважень".  
Враховано   3. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України під час виконання покладених на нього обов'язків керується законами та іншими нормативно-правовими актами, діє на підставі та у межах своїх повноважень. Ніхто, крім випадків, прямо передбачених законом, не має права втручатися в службову діяльність персоналу.  
179. 4. Ніхто не має права покласти на персонал Державної кримінально-виконавчої служби України виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України.   -86- Чикал А.В.
Частину четверту статті 24 виключити.  
Враховано    
180. 5. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби, а також члени їх сімей знаходяться під захистом держави, їх безпека, честь і гідність охороняються законом.      4. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби, а також члени їхніх сімей знаходяться під захистом держави, їх безпека, честь і гідність охороняються законом.  
181. 6. Особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки якого розробляються відповідно до законодавства.      5. Особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки якого розробляються відповідно до законодавства.  
182. 7. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службових чи спеціальних посвідчень, знаків (жетонів) особою, яка не належить до осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.      6. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службових чи спеціальних посвідчень, знаків (жетонів) особою, яка не належить до осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
183. Стаття 25. Правовий захист осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби      Стаття 22. Правовий захист осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби  
184. 1. В інтересах забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби та членів їх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб.      1. В інтересах забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб.  
185. 2. Відомості про проходження служби особами рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби надаються з дозволу начальників органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.   -87- Бандурка О.М.
У частині другій статті 25 слова "Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторів".  
Враховано   2. Відомості про проходження служби особами рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби надаються з дозволу начальників органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.  
186. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань забезпечує осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби зброєю і спеціальними засобами індивідуального захисту для постійного носіння і зберігання у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.      3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань забезпечує осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби зброєю і спеціальними засобами індивідуального захисту для постійного носіння і зберігання в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
187. Стаття 26. Соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 23. Соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України  
188. 1. Держава забезпечує соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.   -88- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 26 слова "актів законодавства" замінити словами "законів України".  
Враховано частково   1. Держава забезпечує соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів. 2. Умови грошового і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників кримінально-виконавчої служби визначаються законодавством і повинні забезпечувати належні матеріальні умови для комплектування Державної кримінально-виконавчої служби України висококваліфікованим персоналом, диференційовано враховувати характер і умови служби чи роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності і компенсувати персоналу фізичні та інтелектуальні затрати.  
189. 2. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби проводиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". Пенсія осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, які звільнені зі служби і мають право на пенсію, обчислюється виходячи з розміру грошового забезпечення цих осіб на день звільнення. При звільненні зі служби особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ", цього Закону, інших актів законодавства.   -89- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 26 слова "актів законодавства" замінити словами "законів України".  
Враховано   3. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". При звільненні зі служби особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".  
    -90- Чикал А.В.
Друге речення частини другої статті 26 виключити.  
Враховано    
190. 3. Особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби встановлюється пільговий залік вислуги років для призначення пенсії - тридцять днів служби за сорок днів; особам, які проходять службу у воєнізованих формуваннях і установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, - тридцять днів служби за сорок п'ять днів, а в установах виконання покарань, призначених для тримання і лікування інфекційних та психічно хворих засуджених, - тридцять днів служби за шістдесят днів за переліком посад і в порядку, затверджуваних Головою Державної кримінально-виконавчої служби України.   -91- Бандурка О.М.
У частині третій статті 26 слова "Головою Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань".  
Враховано   4. Особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби встановлюється пільговий залік вислуги років для призначення пенсії - один місяць служби за сорок днів; особам, які проходять службу у воєнізованих формуваннях і установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, - один місяць служби за півтора місяця, а в установах виконання покарань, призначених для тримання і лікування інфекційних та психічно хворих засуджених, - один місяць служби за два місяці за переліком посад і в порядку, затверджуваних спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.  
191. 4. На осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби поширюються дія статей 22 і 23 Закону України "Про міліцію", а також порядок і умови проходження служби та грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ. На спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу".   -92- Бандурка О.М.
Друге речення частини четвертої статті 26 викласти у такій редакції: "На працівників кримінально-виконавчої служби поширюються умови оплати праці, передбачені для працівників органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань".  
Враховано   5. На осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби поширюються дія статей 22 і 23 Закону України "Про міліцію", а також порядок і умови проходження служби та грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ. На працівників кримінально-виконавчої служби поширюються умови оплати праці, передбачені для працівників органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань.  
192. 5. Соціальний захист працівників Державної кримінально-виконавчої служби України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим договором.   -93- Маркуш М.А.
Частину п'яту статті 26 викласти у такій редакції: "Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників кримінально-виконавчої служби здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, державну службу, соціальний захист".  
Враховано   6. Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників кримінально-виконавчої служби здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, державну службу, соціальний захист.  
193. 6. Персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України.   -94- Бандурка О.М.
У частині шостій статті 26 слова "лікувально-профілактичних закладах" замінити словами "закладах охорони здоров'я".  
Враховано   7. Персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в закладах охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України.  
194. Розділ VІ ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      Розділ VІ ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
195. Стаття 27. Фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 25. Фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України  
196. 1. Фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законодавством, а установ виконання покарань ( також за рахунок доходів від виробничої діяльності підприємств цих установ.   -95- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 27 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   1. Фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законом.  
    -96- Бандурка О.М.
У частині першій статті 27 слова "а установ виконання покарань - також за рахунок доходів від виробничої діяльності підприємств цих установ" виключити.  
Враховано    
197. 2. Доходи від виробничої діяльності підприємств установ виконання покарань використовуються для поліпшення умов тримання засуджених і осіб, взятих під варту, а також розвитку підприємств та соціальної сфери цих установ.   -97- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 27 викласти у такій редакції: "Установи виконання покарань та слідчі ізолятори, де відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про попереднє ув'язнення" засуджені та особи, взяті під варту, залучаються до суспільно корисної праці, спрямовують доходи, отримані від діяльності цих установ та слідчих ізоляторів, на фінансування їх діяльності".  
Враховано   2. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори, де відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про попереднє ув'язнення" засуджені та особи, взяті під варту, залучаються до суспільно корисної праці, спрямовують доходи, отримані від діяльності цих установ та слідчих ізоляторів, на фінансування їх діяльності.  
198. 3. Виробнича діяльність підприємств установ виконання покарань проводиться відповідно до законодавства.   -98- Бандурка О.М.
Частину третю статті 27 виключити.  
Враховано    
199. Стаття 28. Забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 26. Забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України  
200. 1. Забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань через державне оборонне замовлення та закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.      1. Забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань через державне оборонне замовлення та закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.  
201. 2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній кримінально-виконавчій службі України у розв'язанні покладених на неї завдань, житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком. Державна кримінально-виконавча служба України звільняється від передачі місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування частини житла, побудованого за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інших коштів. Житло державного житлового фонду, що звільняється особами рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, передається у встановленому порядку її відповідним органам, установам, навчальним закладам, підприємствам і організаціям для його повторного заселення.   -99- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 26: у першому реченні слова "розв'язанні покладених на неї завдань" замінити словами "здійсненні її повноважень"; у другому реченні слова "та інших коштів" виключити.  
Враховано   2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній кримінально-виконавчій службі України у виконанні її завдань, розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком. Державна кримінально-виконавча служба України звільняється від передачі місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування частини житла, побудованого за рахунок цільових державних коштів. Житло державного житлового фонду, що звільняється особами рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, передається у встановленому порядку її відповідним органам, установам, навчальним закладам, закладам охорони здоров'я, підприємствам і організаціям для його повторного заселення.  
202. 3. Державна кримінально-виконавча служба України має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, службовий житловий фонд.   -100- Чикал А.В.
У частині третій статті 28 слова "службовий житловий фонд" виключити.  
Враховано   3. Державна кримінально-виконавча служба України має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення.  
203. Стаття 29. Майно Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 27. Майно Державної кримінально-виконавчої служби України  
204. 1. Майно Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває в державній власності і використовується для виконання покладених на неї завдань.   -101- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 29 слова "для виконання покладених на неї завдань" замінити словами "виключно для здійснення її повноважень".  
Враховано   1. Майно Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває в державній власності і використовується виключно для забезпечення виконання її завдань.  
205. 2. Управління майном здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який закріплює його за органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, навчальними закладами, підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами і організаціями, які забезпечують виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України, забезпечує збереження та раціональне використання цього майна.   -102- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 29 слова "виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України, забезпечує" замінити словами "здійснення повноважень Державної кримінально-виконавчої служби України".  
Враховано   2. Управління майном здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, який закріплює його за органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами і організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, збереження та раціональне використання цього майна.  
206. 3. Майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій Державної кримінально-виконавчої служби України належить їм на праві оперативного управління або повного господарського відання і не може бути об'єктом застави.      3. Майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, належить їм на правах оперативного управління або повного господарського відання і не може бути об'єктом застави.  
207. 4. Підприємства, які створені для забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, мають право використовувати майно для проведення підприємницької діяльності у порядку, передбаченому законодавством.   -103- Беспалий Б.Я.
Частину четверту статті 29 після слів "підприємницької діяльності у" доповнити словом "загальному".  
Враховано частково   4. Підприємства, створені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, використовують майно у порядку, передбаченому законодавством.  
    -104- Маркуш М.А.
У частині четвертій статті 29 слова "для проведення підприємницької діяльності " виключити.  
Враховано    
208. 5. Звернення стягнення на майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів не допускається.   -105- Бандурка О.М.
Частину п'яту статті 29 після слова "покарань " доповнити словами "їх підприємств".  
Немає висновку   5. Звернення стягнення на майно органів і установ виконання покарань, їх підприємств, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я не допускається.  
209. Розділ VІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ      Розділ VІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
210. Стаття 30. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 28. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України  
211. 1. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до повноважень, визначених Конституцією і законами України.   -106- Беспалий Б.Я.
Частину першу статті 30 після слів "Президент України" доповнити словами "судові органи".  
Враховано   1. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється відповідно до закону.  
    -107- Маркуш М.А.
Частину першу статті 30 викласти у такій редакції: "Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється відповідно до закону".  
Враховано    
212. 2. Безпосередній контроль за діяльністю органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління.      2. Безпосередній контроль за діяльністю органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління.  
213. Стаття 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 29. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України  
214. 1. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, визначеному законами України.      1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, визначеному законами України.  
215. Стаття 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України      Стаття 30. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України  
216. 1. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.      1. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
217. Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
218. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
219. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -108- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено . Див. Пункт 4 Прикінцевих положень проекту.  2. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
220. 3. На період до законодавчого врегулювання питань щодо лікування осіб, хворих на алкоголізм, в кримінально-виконавчій системі діють лікувально-трудові профілакторії та підприємства цих установ.   -109- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено . Це пов'язано з подальшою ліквідацією існуючої системи примусового лікування і трудового перевиховання осіб, хворих на хронічний алкоголізм.  3. На період до законодавчого врегулювання питань щодо лікування осіб, хворих на алкоголізм, у кримінально-виконавчій системі діють лікувально-трудові профілакторії та підприємства цих установ.  
221. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:      4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:  
222. а). подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
223. б). привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
224. в). відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
225. г). забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.      забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.