Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави  
2. З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних фінансових ресурсів Верховна Рада України постановляє:   -1- Кабінет Міністрів України
Семинога А.І.
У преамбулі проекту Закону слова "фінансових ресурсів" замінити словом "коштів"  
Враховано   З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних коштів, Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. В Законі України "Про джерела фінансування органів державної влади"   -2- Кабінет Міністрів України
Виключити положення законопроекту, які вносять зміни до Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади"  
Враховано    
5. Статтю 2 доповнити новою частиною п'ятою наступного змісту:       
6. "Фінансування і здійснення видатків на закупівлю органами державної влади товарів, робіт, послуг здійснюється в порядку передбаченому Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", іншими законами України."       
7. В Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №20, ст. 148) :   -3- Кабінет Міністрів України
Семинога А.І.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: "Преамбулу Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" викласти у такій редакції: "Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів. Метою цього Закону є створення Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання."  
Враховано   1. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148; 2003 р., № 14, ст.98; 2004 р., № 5, ст.27, № 8, ст.67, № 13, ст.181; 2005р., №4, ст.103, №5, ст.110; №11, ст.198): 1) преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів. Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання";  
8. 1. У статті 1:   -4- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Пункт 1 частини другої розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "у статті 1: абзац другий доповнити словами „крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації"; в абзаці третьому слова „а також установи чи організації" замінити словами „а також установи, підприємства чи організації"; абзац четвертий доповнити словами „крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації"; в абзаці п'ятому: після слів „фондів соціального страхування" доповнити словами „ ,кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"; слова „що забезпечують діяльність цих органів" виключити; в абзаці восьмому слова „самого будівництва" замінити словами „самих робіт"; абзац дев'ятий доповнити словами "а також консультаційні послуги, до яких належать послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій;" абзац одинадцятий викласти в наступній редакції: "тендерний комітет - група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону." в абзаці тринадцятому після слів „відрізняється від" додати слово „основної"; в абзаці чотирнадцятому після слів "акцепт тендерної пропозиції" доповнити словами "яку визнано найкращою за результатами оцінки";  
Враховано   2) у статті 1:  
9. 1) абзац десятий викласти в наступній редакції:      абзац другий доповнити словами "крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації";  
10. "тендерна документація - документація, яка затверджується замовником та отримується учасниками для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, містить інформацію, необхідну для підготовки тендерних пропозицій, в тому числі інформацію щодо тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;"      в абзаці третьому слова "а також установи чи організації" замінити словами "а також підприємства, установи, чи організації";  
11. 2) абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в наступній редакції:      абзац четвертий доповнити словами "крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації";  
12. "забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику зобов'язань щодо додержання учасником обов"язків, які виникають у зв"язку з поданням тендерної пропозиції в формі банківської гарантії або депозиту на рахунку замовника;"      в абзаці п'ятому: після слів „фондів соціального страхування" доповнити словами „кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";  
13. "забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику зобов'язань щодо належного і своєчасного виконання переможцем процедури закупівлі обов'язків по договору про закупівлю в формі банківської гарантії або депозиту на рахунку замовника;"   -5- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: "У статті 1 абзаци вісімнадцятий, дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі та інші види забезпечення за вибором замовника; забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі та інші види забезпечення виконання договору, що передбачені чинним законодавством, за вибором замовника;"  
Враховано редакційно   слова "що забезпечують діяльність цих органів" виключити; в абзаці восьмому слова "самого будівництва" замінити словами "самих робіт"; абзац дев'ятий доповнити словами "а також консультаційні послуги, до яких належать послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій"; абзаци одинадцятий викласти в такій редакції: "тендерний комітет - група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону"; абзац тринадцятий після слів "відрізняється від" доповнити словом "основної"; абзац чотирнадцятий після слів "акцепт тендерної пропозиції" доповнити словами "яку визнано найкращою за результатами оцінки; "забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення за вибором замовника відповідно до закону; забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення виконання договору за вибором замовника відповідно до закону; абзаці двадцять третій після слів "в мережі Інтернет" доповнити словами "в режимі оn-lіnе"; доповнити абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим такого змісту: „генеральний замовник - орган державної влади, державна установа, організація чи підприємство, які визначені Кабінетом Міністрів України відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників та виконують їх функції відповідно до цього Закону; закупівля на засад „3. В разі здійснення замовником електронних державних закупівель обмін інформацією та повідомленнями відбувається з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису в режимі оn-lіnе." 14) статтю 11 виключити. 15) статтю 12 викласти в такій редакції: „Стаття 12. Тендерні комітети 1. Тендерний комітет створюється для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості. 2. Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету замовника не можуть входити посадові особи, представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі. 3. Членами тендерного комітету є представники замовника в кількості не менше 5 осіб. 4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням у вигляді відповідного розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету. 5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним. 6. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні. 7. Члени тендерного комітету протягом шести місяців з моменту вступу до тендерного комітету мають отримати відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, у порядку встановленому уповноваженим органом. Повторне підвищення кваліфікації або навчання здійснюються не рідше одного разу кожні 2 роки. 8. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатись до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комітету та не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю. 9. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу. 16) доповнити статтю 13 новим абзацом сьомим такого змісту: „торгів із зменшенням ціни (редукціон)" 17) у статті 14: частину першу викласти в такій редакції: „Основними процедурами здійснення державних закупівель є торги із зменшенням ціни (редукціон) та відкриті торги." в частині другій: в абзаці першому слова "дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро" замінити на слова "перевищує 500 тисяч гривень", після слова "порядку" доповнити словами "або отримання відповідного висновку щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно розділу ІІ-І цього Закону"; в абзаці другому після слова "порядку" доповнити словами "або отримання відповідного висновку щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно розділу ІІ-І цього Закону", слова "дорівнює або перевищує суму еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 20 тисячам євро для робіт" замінити на слова "перевищує 30 тисяч гривень для товарів та послуг та 300 тисяч гривень для робіт". Доповнити новим абзацом такого змісту: "Відповідальність за застосування цих процедур закупівель несе замовник." абзац третій виключити. 18) доповнити новою статтею 14-1 такого змісту „Стаття 14-1. Закупівля товарів на засадах міжвідомчої координації" 1. Кабінет Міністрів України затверджує перелік товарів, які закуповуються на умовах міжвідомчої координації, порядок її здійснення та генерального замовника. В разі, якщо у планах двох і більше головних розпорядників коштів Державного бюджету України передбачається закупівля одного з товарів, які закуповуються на умовах міжвідомчої координації, на загальну суму, що перевищує 700 тисяч гривень, уповноважений орган подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення генерального замовника. 2. Генеральний замовник: здійснює процедури закупівлі відповідних товарів згідно із законодавством та визначає учасників - переможців процедури закупівлі; інформує всіх заінтересованих головних розпорядників коштів Державного бюджету України про результати процедур закупівлі. 3. Головні розпорядники укладають договори закупівлі товарів з учасниками, що визначені генеральним замовником переможцями за результатами здійснених ним процедур закупівлі, крім випадків, коли товар не відповідає вимогам головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо його технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни тощо. У цьому разі, головний розпорядник має право відмовитися від укладення договору закупівлі, поінформувавши про це генерального замовника і самостійно здійснити процедуру закупівлі такого товару. 4. Генеральний замовник після отримання від замовників повідомлень про акцепт тендерних пропозицій та укладення договору або відмову в акцепті тендерних пропозицій подає уповноваженому органу і всім заінтересованим замовникам звіт про результати здійснення процедур закупівлі із зазначенням у ньому всіх замовників." 19) у статті 15: абзац сьомий частини першої виключити; частину четверту виключити; 20) статтю 16 виключити; 21) у статті 17: в абзаці третьому частини першої слова „заявки на участь у попередній кваліфікації учасників" замінити на слова „кваліфікаційні пропозиції"; в абзаці сьомому частини першої після слів „Віснику державних закупівель" додати слова „або у інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України"; в абзаці дев'ятому слова "умов здійснення попередньої кваліфікації учасників" замінити словом "кваліфікаційної"; Доповнити частиною другою такого змісту: "2. Звіт про результати процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником в інформаційній системі у мережі Інтернет." 22) доповнити новим розділом ІІ-І такого змісту: "Р о з д і л ІІ- І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Стаття 17-1. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики в сфері державних закупівель 1. Громадяни, громадські організації, їх спілки приймають участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері державних закупівель шляхом: участі в розробці, обговоренні проектів законодавчих та нормативних актів у сфері державних закупівель; забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо витрачання державних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечення гласності, відкритості, прозорості в діяльності Кабінету Міністрів України, уповноваженого органу, розпорядників державних коштів у сфері державних закупівель; проведення консультацій з громадськістю, врахування громадської думки; налагодження системного діалогу Кабінету Міністрів України, уповноваженого органу, розпорядників державних коштів та громадськості; в інших формах, передбачених чинним законодавством України. 2. Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, розпорядники державних коштів зобов'язані забезпечити належне реагування на звернення громадян, громадських організацій та їх спілок. 3. Громадяни, громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у визначення замовником переможця торгів. 4. Однією з форм участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в сфері державних закупівель є Тендерна палата України. Стаття 17-2. Юридичний статус Тендерної палати України 1. Тендерна палата України є неприбутковою спілкою громадських організацій, яка діє згідно чинного законодавства України. Тендерна палата України не веде будь-якої підприємницької діяльності і не має права надавати будь-які платні послуги, а діє виключно на виконання завдань, поставлених перед нею в цьому Законі та її Статуті. Діяльність Тендерної палати України є прозорою для суспільства. 2. Участь в Тендерній палаті України є добровільною. 3. Тендерна палата України є юридичною особою, має власну печатку, бланк, рахунки в банківських установах. 4. Місцезнаходженням та місцем діяльності Тендерної палати України є місто Київ. Стаття 17-3. Цілі та завдання Тендерної палати України 1. Тендерна палата України функціонує з метою сприяння: розвитку системи державних закупівель в Україні, прозорості державних закупівель, підвищенню ефективності та раціональності витрачання державних коштів, забезпеченню інформаційно-методичного супроводу державних закупівель, підвищенню конкуренції на ринку державних закупівель, формуванню сучасної інфраструктури державних закупівель, підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня спеціалістів з питань державних закупівель, здійсненню громадського контролю. Тендерна палата України є незалежною в своїй діяльності. 2. Тендерна палата України безкоштовно : розробляє методичні матеріали щодо організації та проведення розпорядниками державних коштів торгів (тендерів); надає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів в сфері державних закупівель; організовує конференції, круглі столи, семінари з питань державних закупівель; забезпечує розгляд скарг комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України в порядку, передбаченому цим Законом; у разі надходження запиту від замовника, учасника, уповноваженого органу, контролюючих органів, інших державних органів, громадян, громадських організацій або самостійно, в порядку здійснення громадського контролю, надає відповідні висновки стосовно дотримання процедур державних закупівель, а також щодо обрання замовниками процедур закупівель згідно цього Закону та у випадках, передбачених цим Законом; у разі надходження запиту від Верховної Ради України, народних депутатів України, Комітетів Верховної Ради України, Тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, уповноваженого органу, контролюючих органів, інших державних органів, уповноважених здійснювати контрольні функції, учасників, громадян, громадських організацій або самостійно в порядку здійснення громадського контролю надає висновки щодо ефективності використання замовниками державних коштів на всіх стадіях закупівлі; проводить правові, економічні дослідження у сфері державних закупівель; надає висновки з питань державних закупівель; аналізує ринки та ціни товарів, робіт та послуг в сфері державних закупівель; здійснює інші види діяльності, передбачені її Статутом. 3. Замовники, учасники процедури закупівлі, уповноважений орган звертаються до Тендерної палати України виключно на добровільних засадах. 4. Висновок Тендерної палати України надається також при здійсненні відповідними правоохоронними, іншими державними органами перевірок законності здійснення державних закупівель за їх зверненнями, розгляді справ судом, інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 5. Висновок Тендерної палати України надається протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту у порядку, встановленому Тендерною палатою України. 6. Замовники та учасники, яких стосується такий висновок надають Тендерній палаті України копії відповідних документів за винятком тих, таємниця яких охороняється законом. 7. Відповідальність за повноту та достовірність наданих документів та матеріалів для підготовки та надання Тендерною палатою України відповідних висновків покладається на сторону, якою надаються такі документи та матеріали. 8. При виявленні під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здіснення державних закупівель порушень чинного законодавства в сфері державних закупівель, порушень під час здійснення відповідних перевірок контролюючими органами, а також у разі вчинення тиску на членів або працівників Тендерної палати України з боку будь-яких фізичних чи юридичних осіб, Тендерна палата України має право: направляти інформацію у відповідні органи для вжиття ними відповідних заходів; інформувати місцеві ради відповідного рівня, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Верховну Раду України, комітети Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, уповноважений орган та громадськість; обнародувати підготовлені висновки щодо виявлених порушень або іншої інформації у засобах масової інформації, проводити громадські слухання з цих питань. 9. Тендерна палата України безкоштовно сприяє: залученню громадськості в сфері державних закупівель; врахуванню громадської думки при проведенні державної політики в сфері державних закупівель; проведенню публічних громадських обговорень з питань витрачання державних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг; опрацюванню отриманих за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики в сфері державних закупівель. 10. Тендерна палата України виступає засновником інформаційного бюлетеня, інших засобів масової інформації. 11. Тендерна палата України безкоштовно забезпечує Верховну Раду України, народних депутатів України, Комітети Верховної Ради України, Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України та уповноважений орган інформаційно-аналітичними матеріалами щодо державних закупівель, в разі необхідності надає відповідні висновки та матеріали. 12. Діяльність Тендерної палати України, а також результати такої діяльності можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону. Стаття 17-4. Керівні та контролюючий органи 1. Керівними органами Тендерної палати України є її З'їзд та Правління. 2. Контролюючим органом Тендерної Палати є її Ревізійна комісія 3. Повноваження керівних та контролюючого органів Тендерної палати України визначаються Статутом Тендерної палати України та цим Законом. Стаття 17-5. Наглядова Рада та державний нагляд за діяльністю Тендерної палати України 1. До складу Наглядової Ради входять три представника від уповноваженого органу та по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Рахункової Палати, Антимонопольного Комітету України, Державного казначейства України, а також три народних депутата України за поданням профільного Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить законодавство про діяльність Рахункової палати, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби. Тендерна палата України своїм рішенням може вводити до складу Наглядової Ради інших осіб. 2. Головою Наглядової Ради є представник уповноваженого органу. 3. Всі члени Наглядової Ради за посадою входять до складу комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України. 4. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правління. 5. Члени Наглядової Ради виконують свої функції на громадських засадах. 6. Наглядова Рада є дорадчим органом. 7. Наглядова Рада: дає рекомендації та пропозиції Правлінню Тендерної палати України щодо забезпечення ефективної роботи Тендерної палати України; затверджує своїм рішенням регламент роботи Наглядової Ради; у разі потреби вимагає скликання З'їзду; пропонує внесення змін до Статуту Тендерної палати України; здійснює в межах своїх повноважень нагляд за дотриманням Тендерною палатою України вимог цього Закону; приймає участь в громадських обговореннях та слуханнях; сприяє виконанню Тендерною палатою України своїх завдань та функцій; виконує інші функції, передбачені Статутом Тендерної палати України та цим Законом; 8. Наглядова Рада діє виключно в межах повноважень, передбачених Статутом Тендерної палати України та цим Законом. Рекомендації Наглядової Ради є обов'язковими для врахування Тендерною палатою України у частині, що не суперечить закону." 23) у статті 18: цифри „16" замінити на цифри „4-1"; слова „якщо проводилася попередня кваліфікація учасників" виключити; друге речення частини першої виключити; 24) доповнити новою статтею 18-1 такого змісту: "Стаття 18-1. Попередня кваліфікація при проведенні торгів з обмеженою участю 1. Замовник при проведенні торгів з обмеженою участю має право здійснити попередню кваліфікацію учасників. 2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється та публікується замовниками згідно статей 4-1, 8 цього Закону. 3. В оголошенні про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника; вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; способи та місце отримання кваліфікаційної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено); місце та строк подання кваліфікаційних пропозицій; місце та дата розкриття кваліфікаційних пропозицій; адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет. 4. Кваліфікаційна документація надається (надсилається) учаснику протягом трьох робочих днів з дня її оплати або з дня отримання відповідного запиту, якщо плату не було встановлено. Документ для оплати кваліфікаційної документації надсилається або надається учаснику в дводенний термін з дня отримання від нього відповідного запиту. Кваліфікаційна документація обов'язково містить: інструкції щодо підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції; кваліфікаційні вимоги; стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам; інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам; інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі: - відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки; - кількість товару; - місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги; - додаткові послуги, які мають бути надані; - строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лоту), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються; зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені кваліфікаційні пропозиції; зазначення способу, місця та кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій; виклад процедури надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників; зазначення місця, дати та часу розкриття кваліфікаційних пропозицій; зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками; іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до кваліфікаційної документації. 5. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик; вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил. 6. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". 7. Кваліфікаційні пропозиції подаються без зазначення ціни. Строк подання кваліфікаційних пропозицій повинен становити не менше 15 календарних днів. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю виключно на підставі їх відповідності умовам, ах міжвідомчої координації - здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, встановленому цим Законом; кваліфікаційна документація - документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників; кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації; строк дії тендерної (цінової) пропозиції - встановлений замовником у тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни при проведенні процедури редукціону)"; 3) у статті 2: у частині першій слова та цифри „суму, еквівалентну 5 тисячам євро, а робіт - 20 тисячам євро" замінити цифрами та словами „30 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень"; частину другу викласти в такій редакції: "Закупівля товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України чи законом товарів (робіт і послуг), здійснюється у відповідності з цим Законом з урахуванням особливостей, визначених окремими актами законодавства України." доповнити статтю частинами четвертою та п'ятою такого змісту: 5. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів та/або оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крім випадків, визначених цією статтею. 6. Процедури закупівлі, встановлені цим Законом, застосовуються до закупівлі товарів, робіт і послуг державними (казенними) підприємствами та господарськими товариствами, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, з урахуванням особливостей та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України"; 4) доповнити статтею 2-1 тазазначеним у кваліфікаційній документації протягом чотирнадцяти календарних днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій. 8. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення. 9. До подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників. Строк подання тендерних пропозицій після проведення попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше 10 календарних днів."кого змісту: „Стаття 2-1. Принципи державних закупівель Державні закупівлі здійснюються на основі наступних принципів: максимальна економія та ефективність; добросовісна конкуренція серед учасників; відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій"; 5) доповнити статтею 2-2 такого змісту: "Стаття 2-2. Стадії державних закупівель та їх планування 1. Стадіями державних закупівель є: 1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів); 2) затвердження річного плану державних закупівель; 3) обрання і проведення процедур закупівель на підставі затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштів) та річного плану державних закупівель; 4) визначення переможця процедури закупівлі; 5) укладання договорів про закупівлю; 6) складання звіту про результати здійснення процедури закупівлі; 7) виконання договорів про закупівлю; 8) контроль за виконанням договорів про закупівлю. 2. Закупівлі здійснюються відповідно до річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів). Примірник річного плану надсилається уповноваженому органу у випадках та порядку, визначених цим органом. Річний план закупівель оприлюднюється шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження"; 6) у статті 3: частину першу викласти в такій редакції: "1. Функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) здійснюються центральним органом виконавчої влади, який є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України"; у частині другій: в абзаці п'ятому слова "що здійснюється у порядку, встановленому уповноваженим органом" замінити словами "в випадках та в порядку, передбачених цим Законом"; в абзаці шостому слово "квартальних" замінити словом "піврічних"; абзац сьомий доповнити словами "у випадках та в порядку, передбачених цим Законом"; після абзацу десятого доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: "проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель відповідно до цього Закону". у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно дванадцятим - сімнадцятим; абзац дванадцятий викласти в такій редакції "подання матеріалів у правоохоронні органи у випадках, передбачених цим Законом"; доповнити частину другу новими абзацами вісімнадцятим та девятнадцятим такого змісту: "подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника; ведення у порядку встановленому уповноваженим органом переліку інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону"; частину третю доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим такого змісту: "форму річного плану закупівель за державні кошти; форму реєстру отриманих тендерних пропозицій; порядок розгляду скарг уповноваженим органом; порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами". 7) у статті 4-1: у частині першій: доповнити абзацем другим такого змісту: "річні плани державних закупівель"; у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім; доповнити абзацем четвертим такого змісту: "протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій"; у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим; доповнити абзацем восьмим такого змісту: "Інформація щодо державних закупівель, передбачена цим Законом розміщується послідовно принаймні в одній із інформаційних систем у мережі Інтернет згідно технічного регламенту та в порядку, передбаченому інформаційними системами. При цьому, в обраній замовником інформаційній системі у мережі Інтернет мають бути розміщені всі без винятку документи щодо державних закупівель, передбачені статтею 4-1 цього Закону"; у частині другій: слова „зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності" виключити; доповнити словами „та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом"; частину четверту доповнити словами "в порядку, передбаченому інформаційними системами." у частині сьомій речення „Підтвердженням відповідності інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам частини другої цієї статті є витяг з Реєстру відповідно до Законів України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", „Про авторське право і суміжні права", Цивільного кодексу України та документ, який підтверджує правомірність використання таких об'єктів права інтелектуальної власності" виключити. 8) доповнити статтею 4-2 такого змісту: „Стаття 4-2. Вимоги щодо інформаційних систем в мережі Інтернет щодо забезпечення захисту державної інформації, здійснення електронних державних закупівель та забезпечення виконання вимог цього Закону Інформаційна система у мережі Інтернет в частині забезпечення захисту державної інформації, здійснення електронних державних закупівель та забезпечення виконання вимог цього Закону повинна: - мати технічний регламент - документ, що визначає порядок функціонування системи та вимоги щодо роботи в цій системі; - забезпечувати підтримку багатомовності, у тому числі українською та англійською мовами; - мати побудовану комплексну систему захисту інформації; - використовувати засоби технічного захисту інформації, які мають експертні висновки Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України; - мати атестат відповідності Комплексній системі захисту інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України; - виконувати функції, встановлені частиною другою статті 4-1 цього Закону; - надавати можливість здійснення електронних державних закупівель в режимі оn-lіnе відповідно до вимог, визначених цим Законом з використанням промислово придатних технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах) перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні та періодичному оновленні документів; перетворенні даних при відображенні електронного документообігу; автоматизованого здійснення державних закупівель" Перелік інформаційних систем у мережі Інтернет веде уповноважений орган у встановленому ним порядку. Порядок ведення переліку інформаційних систем у мережі Інтернет не повинен суперечити цьому Закону. Забороняється включення в перелік інформаційних систем у мережі Інтернет, які не відповідають вимогам цього Закону, а також невключення інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону. Неоприлюднення замовником інформації щодо здійснення державних закупівель, передбаченої цим Законом, в інформаційній системі у мережі Інтернет, яка відповідає вимогам, визначеним цим Законом, може оскаржуватися в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону або в судовому порядку та є підставою для відміни торгів." 9) статтю 5 викласти в такій редакції: „Стаття 5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону, за винятком випадків, коли застосовуються положення статті 6 цього Закону. Замовники забезпечують рівноправний доступ всіх учасників до інформації з питань закупівлі." 10) Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Умови захисту вітчизняного ринку 1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентної: для товарів - 200 тисячам євро; для послуг - 300 тисячам євро; для робіт - 4 мільйонам євро. Розмір преференційної поправки повинен становити 10 відсотків ціни тендерної пропозиції. 2 Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій підприємствами громадських організацій інвалідів, підприємствами,, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, та кримінально-виконавчої системи, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються. У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виробників. 3. У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, що включені до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, робіт і послуг, що закуповуються у підприємств, які переважно використовують працю інвалідів, розпорядники державних фінансів запрошують до торгів виключно підприємства громадських організацій інвалідів, підприємства, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік та, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються. 4. У разі якщо предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати від іноземного учасника, що бере участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили. 5. У разі, якщо предметом закупівлі є сільськогосподарська продукція вітчизняного виробництва, участь у тендерах можуть брати виключно вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники." 11) статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Несхвальні дії учасників 1. Замовник зобов'язаний забезпечити створення умов для проведення прозорих державних закупівель та оприлюднення інформації в порядку, передбаченому цим Законом. 2. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі." 3. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що: фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку; посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку. 4. Інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції та підстави для відхилення подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи календарних днів повідомляється учаснику, який їх допустив. 5. Замовник зобов'язаний повідомити про дату проведення розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій: місцеву раду відповідного рівня, якщо закупівля здійснюється за кошти місцевих бюджетів; Верховну Раду Автономної Республіки Крим, якщо закупівля здійснюється за кошти бюджету Автономної Республіки Крим; Верховну Раду України, якщо закупівля здійснюється за інші державні кошти." 12) у статті 8: в частині першій після слів „Віснику державних закупівель" доповнити словами: „інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України"; в частині другій після слів „Віснику державних закупівель" доповнити словами: „або у інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України"; доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі якщо замовником в оголошенні про заплановану закупівлю (проведення попередньої кваліфікації) чи в оголошенні про результати проведеної процедури закупівлі не зазначено або зазначено невірний код, присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет, таке оголошення вважається не оприлюдненим."; доповнити частину третю новим абзацом п'ятим такого змісту: "Курс євро фіксується згідно офіційного курсу Національного банку України на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування торгів з обмеженою участю." доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту: 4. Редакції інформаційно - аналітичного бюлетеня „Вісник державних закупівель" та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України при прийомі оголошень про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) та оголошення про результати проведення торгів мають право перевіряти, в порядку визначеному редакціями цих видань, виконання замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет (наявність підтвердження про відповідність інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам, встановленим цим Законом та наявність та відповідність коду, зазначеного в оголошенні, коду, який присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет). В разі невиконання або порушення замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет, редакції інформаційно - аналітичного бюлетеня „Вісник державних закупівель" та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України мають право не приймати оголошення для публікації. Неоприлюднення передбаченої цим Законом інформації щодо здійснення державних закупівель в інформаційних системах в мережі Інтернет є підставою для відміни торгів. За зазначення в документах щодо здійснення державних закупівель, передбачених цим Законом завідомо неправдивих даних щодо оприлюднення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет службові особи замовників несуть відповідальність встановлену законодавством. 13) доповнити статтю 9 новою частиною третьою такого змісту:  
    -6- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі порука та інші види забезпечення за вибором замовника відповідно до закону; забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі порука та інші види забезпечення виконання договору за вибором замовника відповідно до закону; "в абзаці двадцять третьому після слів „в мережі Інтернет" доповнити словами „в режимі оn-lіnе"; доповнити новими абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим такого змісту: „генеральний замовник - орган державної влади, державна установа, організація чи підприємство, визначені Кабінетом Міністрів України відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників та виконує їх функції відповідно до цього Закону; закупівля на засадах міжвідомчої координації - здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, встановленому цим Законом; кваліфікаційна документація - документація, затверджена замовником, яка передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників; кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації; строк дії тендерної (цінової) пропозиції - встановлений замовником в тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни при проведенні процедури редукціону";  
Враховано    
    -7- Лукашук О.Г.
Пункт 1 частини другої розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "у статті 1: абзац другий доповнити словами „крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації"; в абзаці третьому слова „а також установи чи організації" замінити на „а також установи, підприємства чи організації"; абзац четвертий доповнити словами „крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації"; в абзаці п'ятому після слів „державні кошти" додати слова „ (державні фінансові ресурси)", слова „що забезпечують діяльність цих органів" виключити; в абзаці восьмому слова „самого будівництва" замінити на слова „самих робіт"; абзац десятий викласти в наступній редакції: „тендерна документація - документація, затверджена замовником, що передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі та оприлюднюється в інформаційних системах в мережі Інтернет;" в абзаці тринадцятому після слів „відрізняється від" додати слово „основної"; в абзаці вісімнадцятому слова „згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк" виключити, доповнити після слова „депозити" словом „порука"; в абзаці дев'ятнадцятому слова „згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк" виключити, доповнити після слова „депозити" словом „порука"; доповнити новими абзацами двадцять четвертим, двадцять п'ятим, двадцять шостим, двадцять сьомим, двадцять восьмим, двадцять дев'ятим, тридцятим, такого змісту: „генеральний замовник - установа, організація або підприємство, визначені Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників; закупівля на засадах міжвідомчої координації - здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, встановленому цим Законом; кваліфікаційна документація - документація, затверджена замовником, яка передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників та оприлюднюється в інформаційних системах в мережі Інтернет; кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації; корупція - пропозиція, надання, отримання або вимога надання службовій особі замовника грошей, речей або певних благ з метою впливу на прийняття їм рішення, пов'язаного із здійсненням державних закупівель або порушення вимог цього Закону щодо оприлюднення інформації; таємна змова - домовленість між двома або більше учасниками з метою встановлення штучних неконкурентних цін; строк дії тендерної (цінової) пропозиції - встановлений замовником в тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни при проведенні процедури редукціону;"  
Враховано по суті   
    -8- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект такими положеннями: "Статтю 1 Закону викласти у такій редакції: Стаття 1. Визначення основних термінів 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на оплату предмета закупівлі за цією пропозицією. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк надано учаснику письмове підтвердження в акцепті тендерної пропозиції; альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, яку розроблено відповідно до умов, передбачених тендерною документацією; генеральний замовник - орган державної влади, державна установа, організація чи підприємство, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування відповідальним за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників та виконує їх функції відповідно до цього Закону; державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом; державні кошти - кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання замовником товарів, робіт і послуг; договір про закупівлю - договір у письмовій формі, що укладається за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або передачу права власності на товар за державні кошти; електронна державна закупівля - здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в Інтернет з використанням електронного документообігу; забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, порука, депозит; забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, порука, депозит;  
Враховано по суті   
    -9- Кабінет Міністрів України
закупівля на засадах міжвідомчої координації - спосіб здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, визначеному цим Законом; замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом; інформаційна система в Інтернет - сукупність програмних засобів з власною адресою в Інтернет, яка забезпечує доступ до інформаційних ресурсів, відповідає встановленим законодавством вимогам щодо захисту державної інформації та надає можливість здійснення електронних державних закупівель;  
Враховано в редакції Комітету   
    -10- Кабінет Міністрів України
кваліфікаційна документація - документація, яка розробляється замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників;  
Враховано в редакції Комітету   
    -11- Кабінет Міністрів України
кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка готується учасником та подається замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації; переможець процедури закупівлі - учасник, тендерну пропозицію якого в результаті оцінки визнано найкращою та акцептовано; послуги - будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом та зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також консультаційні послуги. До консультаційних послуг належать послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій; роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самих робіт; розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та іншими актами законодавства України, а також установи, підприємства чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів; тендерна документація - документація, яка готується замовником та передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі; тендерний комітет - група спеціалістів, призначена замовником (генеральним замовником) відповідальною за проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом; тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі, яка готується учасником та подається замовнику відповідно до вимог тендерної документації; строк дії тендерної пропозиції - встановлений замовником у тендерній документації строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну пропозицію (крім зміни ціни при проведенні процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону); товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів; учасники процедури закупівлі (далі - учасники) - фізичні та юридичні особи (резиденти чи нерезиденти) або об'єднання осіб, що заявили про намір взяти участь у процедурі закупівлі та подають чи подали тендерну пропозицію; частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж дві."  
Враховано в редакції Комітету   
    -12- Кабінет Міністрів України
Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити пунктом такого змісту: "у статті 2: у частині першій слова та цифри „суму, еквівалентну 5 тисячам євро, а робіт - 20 тисячам євро" замінити цифрами та словами „30 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень";  
Враховано    
    -13- Кабінет Міністрів України
Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
частину другу викласти в наступній редакції: „Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України чи законом товарів (робіт і послуг), визначаються окремими актами законодавства України."  
Враховано редакційно    
    -14- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: "у статті 2: частину другу викласти в наступній редакції: "Закупівля товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України чи законом товарів (робіт і послуг), здійснюється у відповідності з цим Законом з урахуванням особливостей, визначених окремими актами законодавства України."  
Враховано    
    -15- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту: доповнити статтю новими частинами четвертою, п'ятою та шостою наступного змісту: 5. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів та/або оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт та послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крім випадків визначених цією статтею. 6. Процедури закупівлі, встановлені цим Законом, застосовуються до закупівлі товарів, робіт і послуг державними (казенними) підприємствами та господарськими товариствами, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, з урахуванням особливостей та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України ";  
Враховано    
    -16- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект такими положеннями: "Статтю 2 Закону викласти у такій редакції: Стаття 2. Сфера застосування Закону 1. Цей Закон застосовується до закупівлі всіх товарів, робіт і послуг, яка повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 30 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень. 2. Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України чи законом товарів (робіт і послуг), визначаються окремими актами законодавства. 3. Закупівля товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися на товарних біржах чи конкурсах з продажу товарів. 4. Дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є: водо-, тепло- та енергопостачання; водовідведення та обслуговування каналізаційних систем; поштові послуги, у тому числі поштові марки; телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів); послуги щодо перевезення залізничним транспортом; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах; підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - ІV рівня акредитації; банківські послуги з видачі готівки бюджетним установам за чеками Державного казначейства та з обслуговування карткових рахунків бюджетних установ. 5. Забороняється укладення договорів, які передбачають витрачання державних коштів та/або оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крім випадків, визначених у цій статті. 6. Процедури, встановлені цим Законом, застосовуються до закупівлі матеріально-технічних ресурсів чи робіт державними (казенними) підприємствами та господарськими товариствами, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків (за рішенням органів управління товариством), з урахуванням особливостей та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України."  
Враховано по суті   
    -17- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: доповнити статтею 2-1 такого змісту: „Стаття 2-1. Принципи державних закупівель Державні закупівлі здійснюються на основі наступних принципів: максимальна економія та ефективність; добросовісна конкуренція серед учасників; відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій"  
Враховано    
    -18- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: доповнити статтею 2-1 такого змісту: „Стаття 2-1. Принципи державних закупівель Державні закупівлі здійснюються на основі наступних принципів: максимальна економія та ефективність; добросовісна конкуренція серед учасників; відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям та зловживанням.";  
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -19- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити пунктом такого змісту: доповнити статтею 2-2 такого змісту: „Стаття 2-2. Стадії державних закупівель та їх планування 1. Стадіями державних закупівель є: 1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів); 2) затвердження річного плану державних закупівель; 3) обрання і проведення процедур закупівель на підставі затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштів) та річного плану державних закупівель; 4) визначення переможця процедури закупівлі; 5) укладання договорів про закупівлю; 6) складання звіту про результати здійснення процедури закупівлі; 7) виконання договорів про закупівлю; 8) контроль за виконанням договорів про закупівлю. 2. Закупівлі здійснюються відповідно до річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж в місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів). Примірник річного плану надсилається уповноваженому органу у випадках та порядку, визначеному цим органом. Річний план закупівель оприлюднюється шляхом розміщення в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження. "  
Враховано    
    -20- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 3: частину першу викласти в наступній редакції: „1. Функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) здійснюються центральним органом виконавчої влади, який є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України."; в абзаці п'ятому частини другої слова: „що здійснюється у порядку, встановленому уповноваженим органом" замінити на слова: „в випадках та в порядку, передбаченому цим Законом"; в абзаці шостому частини другої слово "квартальних" замінити словом "піврічних"; абзац сьомий частини другої доповнити словами: „в випадках та в порядку, передбаченому цим Законом"; після абзацу 10 доповнити новим абзацом одинадцятим наступного змісту: "проведення перевірок щодо дотриманням розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель, відповідно до цього Закону"; у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно дванадцятим - сімнадцятим; абзац дванадцятий викласти в такій редакції "подання матеріалів у правоохоронні органи у випадках, передбачених цим Законом"; доповнити частину другу новим абзацом вісімнадцятим наступного змісту: „подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника; ведення у порядку встановленому уповноваженим органом переліку інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону." частину третю доповнити новими абзацами дванадцятим та тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятимнаступного змісту: "форму річного плану закупівель за державні кошти; форму реєстру отриманих тендерних пропозицій." порядок розгляду скарг уповноваженим органом; порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами".  
Враховано    
    -21- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: Стаття 3. Принципи здійснення закупівлі 1. Закупівля здійснюється на основі таких принципів: максимальна економія та ефективність; добросовісна конкуренція серед учасників; відкритість та прозорість на всіх її стадіях; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.  
Враховано редакційно    
    -22- Кабінет Міністрів України
доповнити пунктом такого змісту: "Статтю 4 викласти у такій редакції: Стаття 4. Стадії закупівлі та їх планування 1. Стадіями закупівлі є: затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів); затвердження річного плану закупівлі; обрання і проведення процедур закупівлі на підставі затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштів) та річного плану закупівель; визначення переможця процедури закупівлі; укладення договорів про закупівлю; складання звіту про результати процедури закупівлі; виконання договорів про закупівлю; контроль за виконанням договорів про закупівлю. 2. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів). Річний план надсилається уповноваженому органу у випадках та порядку, визначених цим органом. 3. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнення проведення торгів. 4. Визначення предмета закупівлі за державні кошти здійснюється замовником у порядку, встановленому уповноваженим органом.  
Враховано по суті   
    -23- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 4-1: у частині першій: доповнити абзацем другим такого змісту: "річні плани державних закупівель"; у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім; доповнити абзацем четвертим такого змісту: "протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій"; у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим; доповнити абзацем восьмим такого змісту: "Інформація щодо державних закупівель, передбачена цим Законом розміщується послідовно принаймні в одній із інформаційних систем у мережі Інтернет згідно технічного регламенту та в порядку, передбаченому інформаційними системами. При цьому, в обраній замовником інформаційній системі у мережі Інтернет мають бути розміщені всі без винятку документи щодо державних закупівель, передбачені статтею 4-1 цього Закону"; у частині другій: слова „зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності" виключити; доповнити словами „та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом". частину четверту доповнити словами "в порядку, передбаченому інформаційними системами.". у частині сьомій речення „Підтвердженням відповідності інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам частини другої цієї статті є витяг з Реєстру відповідно до Законів України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", „Про авторське право і суміжні права", Цивільного кодексу України та документ, який підтверджує правомірність використання таких об'єктів права інтелектуальної власності" виключити.  
Враховано    
    -24- Семинога А.І.
цього Закону або в судовому порядку та є підставою для відміни торгів." - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!  
Враховано    
    -25- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: "статтю 5 викласти в наступній редакції: "Стаття 5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону, за винятком випадків, коли застосовуються положення статті 6 цього Закону. Замовники забезпечують рівноправний доступ всіх учасників до інформації з питань закупівлі."  
Враховано    
    -26- Кабінет Міністрів України
Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 5 викласти в наступній редакції: „Стаття 5. Недискримінація учасників Учасники беруть участь у процедурах закупівлі на рівних умовах згідно з цим Законом, крім віпадків, передбачених цим Законом. Замовники забезпечують рівноправний доступ всіх учасників до інформації з питань закупівлі."  
Враховано редакційно    
    -27- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: Статтю 6 викласти в новій редакції: "Стаття 6. Умови захисту вітчизняного ринку 1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суми, еквівалентної: для товарів - 200 тисячам євро; для послуг - 300 тисячам євро; для робіт - 4 мільйонам євро. Розмір преференційної поправки повинен становити 10 відсотків ціни тендерної пропозиції. 2 Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій підприємствами громадських організацій інвалідів, підприємствами,, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, та кримінально-виконавчої системи, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються. У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виробників. 3. У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, що включені до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, робіт і послуг, що закуповуються у підприємств, які переважно використовують працю інвалідів, розпорядники державних фінансів запрошують до торгів виключно підприємства громадських організацій інвалідів, підприємства, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік та, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються. 4. У разі якщо предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати від іноземного учасника, що бере участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили. 5. У разі, якщо предметом закупівлі є сільськогосподарська продукція вітчизняного виробництва, участь у тендерах можуть брати виключно вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники."  
Враховано    
    -28- Семинога А.І.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: статтю 7 викласти в наступній редакції: "Стаття 7. Несхвальні дії учасників 1. Замовник зобов'язаний забезпечити створення умов для проведення прозорих державних закупівель та оприлюднення інформації в порядку, передбаченому цим Законом. 2. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі." 3. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що: фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку; посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку. 4. Інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції та підстави для відхилення подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи календарних днів повідомляється учаснику, який їх допустив. 5. Замовник зобов'язаний повідомити про дату проведення розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій: місцеву раду відповідного рівня, якщо закупівля здійснюється за кошти місцевих бюджетів; Верховну Раду Автономної Республіки Крим, якщо закупівля здійснюється за кошти бюджету Автономної Республіки Крим; Верховну Раду України, якщо закупівля здійснюється за інші державні кошти."  
Враховано    
    -29- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: 11) статтю 7 викласти в наступній редакції: „Стаття 7. Усунення корупційних проявів та боротьба з ними при витрачанні державних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг 1. Замовник зобов'язаний забезпечити створення умов для недопущення корупційних проявів на всіх стадіях витрачання державних коштів, забезпечити прозорість та оприлюднення інформації в порядку, передбаченому цим Законом. 2. До складу тендерного комітету замовника не можуть входити посадові особи, представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі. 3. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, якщо він володіє інформацією про те, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі. 4. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що: фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку; посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку. 5. Інформація про відхилення тендерної пропозиції та підстави для відхилення подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи календарних днів повідомляється учаснику, який їх допустив. 6. Замовник, уповноважений орган зобов'язані забезпечити належне реагування на звернення органів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією та Комітету Верховної Ради по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. 7. Замовник зобов'язаний повідомити про дату проведення розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій в паперовому та в електронному вигляді до: місцевої ради відповідного рівня, якщо закупівля здійснюється за кошти місцевих бюджетів; Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо закупівля здійснюється за кошти бюджету Автономної Республіки Крим; Верховної Ради України, якщо закупівля здійснюється за інші державні кошти."  
Враховано редакційно    
    -30- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "Статті 6 та 7 викласти в такій редакції: Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері закупівлі 1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору. Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівлі 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівлі (далі - уповноважений орган) визначається Кабінетом Міністрів України. 2. Основними функціями уповноваженого органу є: розроблення нормативно-правових актів щодо функціонування системи закупівлі, передбаченої цим Законом; проведення обліку закупівлі шляхом збирання інформації про заплановану закупівлю та проведені процедури; надання роз'яснень щодо застосування законодавства з питань закупівлі; погодження окремих процедур закупівлі у випадках та порядку, передбачених цим Законом; подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника; підготовка та подання до Кабінету Міністрів України піврічних звітів щодо функціонування системи закупівлі; подання до Верховної Ради України та Рахункової палати України щорічного звіту про функціонування системи закупівлі; контроль за дотриманням законодавства з питань закупівлі; подання правоохоронним органам матеріалів про факти порушення законодавства з питань закупівлі; співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівлі; розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них; співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівлі; міжнародне співробітництво у сфері закупівлі та організація навчання спеціалістів; контроль за виданням бюлетеня "Вісник державних закупівель". 3. Уповноважений орган має право: вимагати від замовників подання звіту про результати процедури закупівлі згідно з цим Законом; установлювати строки надання замовниками інформації про заплановану закупівлю та укладені договори про закупівлю; у разі виявлення порушень у процедурах закупівлі вживати заходів згідно з цим Законом; забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства з питань закупівлі; розробляти та затверджувати: форму річного плану закупівлі; форму або зразок оголошення про проведення процедури закупівлі та запрошення до участі в ній; додаткову інформацію, яка оприлюднюється в оголошенні та запрошенні; форму звітів про результати процедури закупівлі та додаткові вимоги до них; форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій."  
Враховано по суті   
    -31- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: у статті 8: в частині першій після слів „Віснику державних закупівель" доповнити словами: „інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України"; в частині другій після слів „Віснику державних закупівель" доповнити словами: „або у інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України"; доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі якщо замовником в оголошенні про заплановану закупівлю (проведення попередньої кваліфікації) чи в оголошенні про результати проведеної процедури закупівлі не зазначено або зазначено невірний код, присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет, таке оголошення вважається не оприлюдненим."; доповнити частину третю новим абзацом п'ятим наступного змісту: „Курс євро фіксується згідно офіційного курсу Національного банку України на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування торгів з обмеженою участю." доповнити статтю новою частиною четвертою наступного змісту: 4. Редакції інформаційно - аналітичного бюлетеня „Вісник державних закупівель" та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України при прийомі оголошень про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) та оголошення про результати проведення торгів мають право перевіряти, в порядку визначеному редакціями цих видань, виконання замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет (наявність підтвердження про відповідність інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам, встановленим цим Законом та наявність та відповідність коду, зазначеного в оголошенні, коду, який присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет). В разі невиконання або порушення замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет, редакції інформаційно - аналітичного бюлетеня „Вісник державних закупівель" та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України мають право не приймати оголошення для публікації. Неоприлюднення передбаченої цим Законом інформації щодо здійснення державних закупівель в інформаційних системах в мережі Інтернет є підставою для відміни торгів. За зазначення в документах щодо здійснення державних закупівель, передбачених цим Законом завідомо неправдивих даних щодо оприлюднення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет службові особи замовників несуть відповідальність встановлену законодавством.  
Враховано    
    -32- Лукашук О.Г.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 8: в абзаці першому частини третьої слово „та" замінити на слово „або", після слова „Інтернет" додати слова „англійською мовою"; доповнити частину третю новим абзацом п'ятим наступного змісту: „Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування торгів з обмеженою участю." доповнити статтю новою частиною четвертою наступного змісту: „4. Редакція інформаційно - аналітичного бюлетеня „Вісник державних закупівель" при прийомі оголошень про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) та оголошення про результати проведення торгів протягом одного робочого дня перевіряє виконання замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет (наявність підтвердження про відповідність інформаційної системи в мережі Інтернет вимогам, встановленим цим Законом та відповідність коду зазначеного в оголошенні коду присвоєного інформаційною системою в мережі Інтернет). В разі невиконання замовниками вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет редакція інформаційно - аналітичного бюлетеня „Вісник державних закупівель" відмовляє в прийнятті оголошень для публікації. Неоприлюднення передбаченої цим Законом інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет є підставою для відміни торгів та визнання договорів про закупівлю недійсними. За зазначення в оголошенні завідомо неправдивих даних щодо оприлюднення інформації в інформаційних системах в мережі Інтернет службові особи замовників несуть відповідальність встановлену законодавством "  
Враховано по суті   
    -33- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "Статтю 8 викласти в такій редакції: Стаття 8. Публікація оголошень про здійснення закупівлі 1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у "Віснику державних закупівель", в інших друкованих засобах масової інформації, а також в інформаційних системах у мережі Інтернет, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною третьою цієї статті. 2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель" та в інформаційних системах у мережі Інтернет, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника. 3. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників розміщуються у відповідних міжнародних виданнях та в інформаційних системах у мережі Інтернет у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів - 200 тисячам євро; для послуг - 300 тисячам євро; для робіт - 4 мільйонам євро. Курс євро фіксується згідно офіційного курсу Національного банку України на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування торгів з обмеженою участю."  
Враховано редакційно    
    -34- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "Статтю 8 викласти в такій редакції: "Стаття 8. Несхвальні дії учасників 1. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли він володіє інформацією про те, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі. 2. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропозицію у разі, коли: фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку; посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку."  
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -35- Семинога А.І.
Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити статтю 9 новою частиною третьою наступного змісту: „3. В разі здійснення замовником електронних державних закупівель обмін інформацією та повідомленнями відбувається з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису в режимі оn-lіnе."  
Враховано    
    -36- Семинога А.І.
Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 11 виключити."  
Враховано    
    -37- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 12 викласти в наступній редакції: „Стаття 12. Тендерні комітети 1. Тендерний комітет створюється для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості. 2. Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету замовника не можуть входити посадові особи, представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі. 3. Членами тендерного комітету є представники замовника в кількості не менше 5 осіб. 4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням у вигляді відповідного розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету. 5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним. 6. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні. 7. Члени тендерного комітету протягом шести місяців з моменту вступу до тендерного комітету мають отримати відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, у порядку встановленому уповноваженим органом. Повторне підвищення кваліфікації або навчання здійснюються не рідше одного разу кожні 2 роки. 8. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатись до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника, не можуть бути членами тендерного комітету та не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю. 9. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.  
Враховано    
    -38- Лукашук О.Г.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 12 викласти в наступній редакції: „Стаття 12. Тендерні комітети 1. Тендерний комітет створюється для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості. 2. Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. 3. Членами тендерного комітету є представники замовника в кількості не менше 5 осіб. 4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням у вигляді відповідного розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету. 5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним. 6. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні. 7. Експерти та консультанти, які можуть залучатись до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути членами тендерного комітету. 8. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.  
Враховано в редакції Комітету   
    -39- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити статтю 13 новим абзацом сьомим наступного змісту: „торгів із зменшенням ціни (редукціон)"  
Враховано    
    -40- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 14: частину першу викласти в наступній редакції: „Основними процедурами здійснення державних закупівель є торги із зменшенням ціни (редукціон) та відкриті торги." в частині другій: в абзаці першому слова "дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро" замінити на слова "перевищує 500 тисяч гривень", після слова "порядку" доповнити словами "або отримання відповідного висновку щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно розділу ІІ-І цього Закону"; в абзаці другому після слова "порядку" доповнити словами "або отримання відповідного висновку щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно розділу ІІ-І цього Закону", слова "дорівнює або перевищує суму еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 20 тисячам євро для робіт" замінити на слова "перевищує 30 тисяч гривень для товарів та послуг та 300 тисяч гривень для робіт". Доповнити новим абзацом такого змісту: "Відповідальність за застосування цих процедур закупівель несе замовник." абзац третій виключити.  
Враховано    
    -41- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 14: частину першу викласти в наступній редакції: „Основними процедурами здійснення державних закупівель є торги із зменшенням ціни (редукціон) та відкриті торги." частину другу викласти в наступній редакції: „Застосування процедури торгів з обмеженою участю потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 700 тисяч гривень, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників. Застосування процедури закупівлі в одного постачальника (учасника) потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 30 тисяч гривень для товарів та послуг та 300 тисяч гривень для робіт."  
Враховано по суті   
    -42- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: У статті 14: Перший абзац частини другої викласти в наступній редакції: 2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю здійснюється після погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку або після отримання відповідного висновку щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно цього Закону, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 600 тисяч гривень, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.  
Враховано редакційно    
    -43- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новою статтею 14-1 такого змісту „Стаття 14-1. Закупівля товарів на засадах міжвідомчої координації" 1. Кабінет Міністрів України затверджує перелік товарів, які закуповуються на умовах міжвідомчої координації, порядок її здійснення та генерального замовника. В разі, якщо у планах двох і більше головних розпорядників коштів Державного бюджету України передбачається закупівля одного з товарів, які закуповуються на умовах міжвідомчої координації, на загальну суму, що перевищує 700 тисяч гривень, уповноважений орган подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення генерального замовника. 2. Генеральний замовник: здійснює процедури закупівлі відповідних товарів згідно із законодавством та визначає учасників - переможців процедури закупівлі; інформує всіх заінтересованих головних розпорядників коштів Державного бюджету України про результати процедур закупівлі. 3. Головні розпорядники укладають договори закупівлі товарів з учасниками, що визначені генеральним замовником переможцями за результатами здійснених ним процедур закупівлі, крім випадків, коли товар не відповідає вимогам головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо його технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни тощо. У цьому разі, головний розпорядник має право відмовитися від укладення договору закупівлі, поінформувавши про це генерального замовника і самостійно здійснити процедуру закупівлі такого товару. 4. Генеральний замовник після отримання від замовників повідомлень про акцепт тендерних пропозицій та укладення договору або відмову в акцепті тендерних пропозицій подає уповноваженому органу і всім заінтересованим замовникам звіт про результати здійснення процедур закупівлі із зазначенням у ньому всіх замовників."  
Враховано    
    -44- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 15: абзац сьомий частини першої виключити; частину четверту виключити;"  
Враховано    
    -45- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 16 виключити;"  
Враховано    
    -46- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 17: в абзаці третьому частини першої слова „заявки на участь у попередній кваліфікації учасників" замінити на слова „кваліфікаційні пропозиції"; в абзаці сьомому частини першої після слів „Віснику державних закупівель" додати слова „або у інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України"; в абзаці дев'ятому слова „умов здійснення попередньої кваліфікації учасників" замінити словом „кваліфікаційної"; Доповнити частиною другою наступного змісту: „Звіт про результати процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником в інформаційній системі у мережі Інтернет."  
Враховано    
    -47- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 17: в абзаці першому частини першої після слів „трьох років" додати слова „та оприлюднюється замовником протягом 10 календарних днів в інформаційних системах в мережі Інтернет"; в абзаці третьому частини першої слова „заявки на участь у попередній кваліфікації учасників" замінити на слова „кваліфікаційні пропозиції" в абзаці дев'ятому слова „умов здійснення попередньої кваліфікації учасників" замінити на слово „кваліфікаційної" доповнити частину першу новими абзацами п'ятнадцятим та шістнадцятим наступного змісту: „адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет; склад тендерного комітету замовника з зазначенням номеру та дати документа про проходження навчання або підвищення кваліфікації в сфері державних закупівель та назви підприємства, установи, організації, які його видали;"  
Враховано редакційно    
    -48- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу законопроекту пунктом такого змісту: "Розділ ІІ викласти в такій редакції: Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ Стаття 9. Оприлюднення інформації про закупівлю 1. Замовник публікує (оприлюднює) таку інформацію про закупівлю: річний план закупівлі; оголошення про заплановану закупівлю чи проведення попередньої кваліфікації учасників; оголошення про результати проведеної процедури закупівлі; інформацію, що стосується розгляду скарги, поданої згідно з цим Законом (інформацію про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги). 2. Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, обов'язково оприлюднюється у бюлетені "Вісник державних закупівель" (крім річних планів закупівлі та інформації, що стосується розгляду скарги), а також на вибір замовника - в інших друкованих засобах інформації та інформаційній системі в Інтернет. Втручання у вибір замовником інформаційної системи в Інтернет забороняється. 3. Замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, в інформаційній системі в Інтернет, надсилаючи її у паперовій або електронній формі. 4. Процедура закупівлі чи попередньої кваліфікації учасників не може проводитися до публікації оголошення про неї в бюлетені "Вісник державних закупівель" та оприлюднення в інформаційній системі в Інтернет, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедури торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника. 5. Замовник надсилає повідомлення про дату проведення процедури розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій до: місцевої ради відповідного рівня, якщо закупівля здійснюється за кошти місцевих бюджетів; Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо закупівля здійснюється за кошти бюджету Автономної Республіки Крим; Верховної Ради України, якщо закупівля здійснюється за інші державні кошти. Стаття 10. Тендерні комітети 1. Тендерний комітет утворюється замовником для організації та проведення процедур закупівлі за державні кошти на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості. 2. Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету повинно входити не менше ніж 5 осіб. До складу тендерного комітету замовником можуть включатися в установленому порядку представники відповідних органів державної влади. 3. Представники учасників (юридичних і фізичних осіб), а також особи, які є їх близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки), не можуть входити до складу тендерного комітету. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути членами тендерного комітету. 4. Головою (заступником голови) та секретарем тендерного комітету можуть призначатися особи, які мають підтвердний документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівлі. 5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів за участі у голосуванні не менше ніж двох третин складу тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови тендерного комітету. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, що брали участь у голосуванні. 6. Типове положення про тендерний комітет затверджується уповноваженим органом. Стаття 11. Процедури здійснення закупівлі 1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування таких процедур: відкриті торги; торги з обмеженою участю; двоступеневі торги; торги із зменшенням ціни (редукціон); запит цінових пропозицій (котирувань); закупівля в одного учасника. 2. Замовник має право здійснити закупівлю за процедурами, зазначеними в частині першій цієї статті (крім процедури закупівлі в одного учасника), шляхом здійснення електронних державних закупівель з дотриманням вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства. Стаття 12. Закупівля товарів і послуг на засадах міжвідомчої координації 1. Кабінет Міністрів України за поданням уповноваженого органу затверджує перелік товарів та послуг, закупівля яких здійснюється на засадах міжвідомчої координації, а також генерального замовника та порядок здійснення закупівлі на засадах міжвідомчої координації. У разі здійснення закупівлі на засадах міжвідомчої координації за кошти місцевих бюджетів перелік товарів і послуг та генерального замовника затверджують відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. 2. Генеральний замовник: проводить процедури закупівлі згідно із законодавством та визначає їх переможців; інформує всіх заінтересованих замовників про результати процедур закупівлі. 3. Замовники акцептують тендерні пропозиції, укладають договори про закупівлю з визначеними генеральним замовником переможцями за результатами процедур закупівлі, крім випадків, коли товар чи послуга не відповідає вимогам замовника щодо їх технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни. У цьому разі замовник має право відмовитися від акцепту тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю, поінформувавши про це генерального замовника, і провести процедуру закупівлі такого товару чи послуги. Про акцепт тендерної пропозиції, укладення договору про закупівлю та про відмову в акцепті тендерної пропозиції замовники повідомляють генерального замовника в установленому уповноваженим органом порядку. 4. Генеральний замовник після отримання від замовників повідомлень про акцепт тендерних пропозицій та укладення договорів про закупівлю або відмову в акцепті тендерних пропозицій подає уповноваженому органу і всім заінтересованим замовникам звіт про результати процедури закупівлі із зазначенням у ньому всіх замовників. Стаття 13. Форма повідомлень під час проведення процедур закупівлі 1. Дійсними визнаються тільки ті повідомлення, що були подані у письмовій формі. 2. У разі коли під час проведення процедур закупівлі сторони передавали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений. 3. У разі здійснення замовником електронних державних закупівель подання повідомлень здійснюється з використанням електронного документообігу. Стаття 14. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівлі 1. Документи замовника щодо процедур закупівлі готуються українською мовою. 2. Тендерні (кваліфікаційні) пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендерній (кваліфікаційній) документації. Стаття 15. Кваліфікаційні вимоги до учасників 1. Замовник може вимагати від учасників надання ними підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам. Такими вимогами можуть бути: наявність дозволу або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках, передбачених законодавством); наявність обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством; провадження учасниками господарської діяльності відповідно до положень їх статутів; відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство; виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів. 2. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні вимоги та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про їх відповідність цим вимогам, зазначаються у тендерній (кваліфікаційній) документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних (кваліфікаційних) пропозицій. 3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. 4. Замовник відхиляє пропозицію щодо участі у процедурі закупівлі на будь-якому етапі у разі: подання учасником недостовірної інформації щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам; невідповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.  
Враховано по суті   
    -49- Кабінет Міністрів України
Стаття 16. Звіт про результати процедури закупівлі 1. У звіті про результати процедури закупівлі обов'язково зазначаються: назва предмета закупівлі; найменування та адреси учасників, що подали тендерні (кваліфікаційні) пропозиції, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також загальна сума такого договору; ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками; стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця; у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій - обґрунтування підстав відхилення; дата публікації оголошення про заплановану процедуру закупівлі, оголошення про попередню кваліфікацію учасників, та оголошення про результати закупівлі у бюлетені "Вісник державних закупівель" чи дату відправлення запрошення на участь у процедурі торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасникам результатів процедури закупівлі; причини та обставини, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з їх обґрунтуванням; стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов тендерної (кваліфікаційної) документації, відповідей на них, а також будь-яких змін у цій документації; у разі коли в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю - підстави такого рішення; у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень цього Закону - підстави такого відхилення; інформація про подані скарги, позови та результати їх розгляду; дата акцепту тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю. 2. Звіт про результати процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну та комерційну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником в інформаційній системі в Інтернет. 3. Строк зберігання звіту, інших документів щодо процедур закупівлі становить три роки.  
Враховано по суті   
    -50- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новим розділом ІІ-І наступного змісту: "Р о з д і л IІ- І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Стаття 17-1. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики в сфері державних закупівель 1. Громадяни, громадські організації, їх спілки приймають участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері державних закупівель шляхом: участі в розробці, обговоренні проектів законодавчих та нормативних актів у сфері державних закупівель; забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо витрачання державних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечення гласності, відкритості, прозорості в діяльності Кабінету Міністрів України, уповноваженого органу, розпорядників державних коштів у сфері державних закупівель; проведення консультацій з громадськістю, врахування громадської думки; налагодження системного діалогу Кабінету Міністрів України, уповноваженого органу, розпорядників державних коштів та громадськості; в інших формах, передбачених чинним законодавством України. 2. Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, розпорядники державних коштів зобов'язані забезпечити належне реагування на звернення громадян, громадських організацій та їх спілок. 3. Громадяни, громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у визначення замовником переможця торгів. 4. Однією з форм участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в сфері державних закупівель є Тендерна палата України. Стаття 17-2. Юридичний статус Тендерної палати України Тендерна палата України є неприбутковою спілкою громадських організацій, яка діє згідно чинного законодавства України. Тендерна палата України не веде будь-якої підприємницької діяльності і не має права надавати будь-які платні послуги, а діє виключно на виконання завдань, поставлених перед нею в цьому Законі та її Статуті. Діяльність Тендерної палати України є прозорою для суспільства. Участь в Тендерній палаті України є добровільною. Тендерна палата України є юридичною особою, має власну печатку, бланк, рахунки в банківських установах. Місцезнаходженням та місцем діяльності Тендерної палати України є місто Київ. Стаття 17-3. Цілі та завдання Тендерної палати України 1. Тендерна палата України функціонує з метою сприяння: розвитку системи державних закупівель в Україні, прозорості державних закупівель, підвищенню ефективності та раціональності витрачання державних коштів, забезпеченню інформаційно-методичного супроводу державних закупівель, підвищенню конкуренції на ринку державних закупівель, формуванню сучасної інфраструктури державних закупівель, підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня спеціалістів з питань державних закупівель, здійсненню громадського контролю. Тендерна палата України є незалежною в своїй діяльності. 2. Тендерна палата України безкоштовно : розробляє методичні матеріали щодо організації та проведення розпорядниками державних коштів торгів (тендерів); надає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів в сфері державних закупівель; організовує конференції, круглі столи, семінари з питань державних закупівель; забезпечує розгляд скарг комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України в порядку, передбаченому цим Законом; у разі надходження запиту від замовника, учасника, уповноваженого органу, контролюючих органів, інших державних органів, громадян, громадських організацій або самостійно, в порядку здійснення громадського контролю, надає відповідні висновки стосовно дотримання процедур державних закупівель, а також щодо обрання замовниками процедур закупівель згідно цього Закону та у випадках, передбачених цим Законом; у разі надходження запиту від Верховної Ради України, народних депутатів України, Комітетів Верховної Ради України, Тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, уповноваженого органу, контролюючих органів, інших державних органів, уповноважених здійснювати контрольні функції, учасників, громадян, громадських організацій або самостійно в порядку здійснення громадського контролю надає висновки щодо ефективності використання замовниками державних коштів на всіх стадіях закупівлі; проводить правові, економічні дослідження у сфері державних закупівель; надає висновки з питань державних закупівель; аналізує ринки та ціни товарів, робіт та послуг в сфері державних закупівель; здійснює інші види діяльності, передбачені її Статутом. Замовники, учасники процедури закупівлі, уповноважений орган звертаються до Тендерної палати України виключно на добровільних засадах. Висновок Тендерної палати України надається також при здійсненні відповідними правоохоронними, іншими державними органами перевірок законності здійснення державних закупівель за їх зверненнями, розгляді справ судом, інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Висновок Тендерної палати України надається протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту у порядку, встановленому Тендерною палатою України. Замовники та учасники, яких стосується такий висновок надають Тендерній палаті України копії відповідних документів за винятком тих, таємниця яких охороняється законом. Відповідальність за повноту та достовірність наданих документів та матеріалів для підготовки та надання Тендерною палатою України відповідних висновків покладається на сторону, якою надаються такі документи та матеріали. При виявленні під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо здіснення державних закупівель порушень чинного законодавства в сфері державних закупівель, порушень під час здійснення відповідних перевірок контролюючими органами, а також у разі вчинення тиску на членів або працівників Тендерної палати України з боку будь-яких фізичних чи юридичних осіб, Тендерна палата України має право: направляти інформацію у відповідні органи для вжиття ними відповідних заходів; інформувати місцеві ради відповідного рівня, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Верховну Раду України, комітети Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, уповноважений орган та громадськість; обнародувати підготовлені висновки щодо виявлених порушень або іншої інформації у засобах масової інформації, проводити громадські слухання з цих питань. 3. Тендерна палата України безкоштовно сприяє: залученню громадськості в сфері державних закупівель; врахуванню громадської думки при проведенні державної політики в сфері державних закупівель; проведенню публічних громадських обговорень з питань витрачання державних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг; опрацюванню отриманих за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики в сфері державних закупівель. 4. Тендерна палата України виступає засновником інформаційного бюлетеня, інших засобів масової інформації. 5. Тендерна палата України безкоштовно забезпечує Верховну Раду України, народних депутатів України, Комітети Верховної Ради України, Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України та уповноважений орган інформаційно-аналітичними матеріалами щодо державних закупівель, в разі необхідності надає відповідні висновки та матеріали. 6. Діяльність Тендерної палати України, а також результати такої діяльності можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону. Стаття 17-4. Керівні та контролюючий органи Керівними органами Тендерної палати України є її З'їзд та Правління. Контролюючим органом Тендерної Палати є її Ревізійна комісія Повноваження керівних та контролюючого органів Тендерної палати України визначаються Статутом Тендерної палати України та цим Законом. Стаття 17-5. Наглядова Рада та державний нагляд за діяльністю Тендерної палати України До складу Наглядової Ради входять три представника від уповноваженого органу та по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Рахункової Палати, Антимонопольного Комітету України, Державного казначейства України, а також три народних депутата України за поданням профільного Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить законодавство про діяльність Рахункової палати, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби. Тендерна палата України своїм рішенням може вводити до складу Наглядової Ради інших осіб. Головою Наглядової Ради є представник уповноваженого органу. Всі члени Наглядової Ради за посадою входять до складу комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правління. Члени Наглядової Ради виконують свої функції на громадських засадах. Наглядова Рада є дорадчим органом. Наглядова Рада: дає рекомендації та пропозиції Правлінню Тендерної палати України щодо забезпечення ефективної роботи Тендерної палати України; затверджує своїм рішенням регламент роботи Наглядової Ради; у разі потреби вимагає скликання З'їзду; пропонує внесення змін до Статуту Тендерної палати України; здійснює в межах своїх повноважень нагляд за дотриманням Тендерною палатою України вимог цього Закону; приймає участь в громадських обговореннях та слуханнях; сприяє виконанню Тендерною палатою України своїх завдань та функцій; виконує інші функції, передбачені Статутом Тендерної палати України та цим Законом; Наглядова Рада діє виключно в межах повноважень, передбачених Статутом Тендерної палати України та цим Законом. Рекомендації Наглядової Ради є обов'язковими для врахування Тендерною палатою України у частині, що не суперечить закону."  
Враховано    
    -51- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 18: цифри „16" замінити на цифри „4-1"; слова „якщо проводилася попередня кваліфікація учасників" виключити; друге речення частини першої виключити;"  
Враховано    
    -52- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новою статтею 18-1 такого змісту „Стаття 18-1. Попередня кваліфікація при проведенні торгів з обмеженою участю 1. Замовник при проведенні торгів з обмеженою участю має право здійснити попередню кваліфікацію учасників. 2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється та публікується замовниками згідно статей 4-1, 8 цього Закону. 3. В оголошенні про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника; вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; способи та місце отримання кваліфікаційної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено); місце та строк подання кваліфікаційних пропозицій; місце та дата розкриття кваліфікаційних пропозицій; адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет. 4. Кваліфікаційна документація надається (надсилається) учаснику протягом трьох робочих днів з дня її оплати або з дня отримання відповідного запиту, якщо плату не було встановлено. Документ для оплати кваліфікаційної документації надсилається або надається учаснику в дводенний термін з дня отримання від нього відповідного запиту. Кваліфікаційна документація обов'язково містить: інструкції щодо підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції; кваліфікаційні вимоги; стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам; інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам; інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі: - відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки; - кількість товару; - місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги; - додаткові послуги, які мають бути надані; - строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лоту), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються; зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені кваліфікаційні пропозиції; зазначення способу, місця та кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій; виклад процедури надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників; зазначення місця, дати та часу розкриття кваліфікаційних пропозицій; зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками; іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до кваліфікаційної документації. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик; вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". 5. Кваліфікаційні пропозиції подаються без зазначення ціни. Строк подання кваліфікаційних пропозицій повинен становити не менше 15 календарних днів. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у кваліфікаційній документації протягом чотирнадцяти календарних днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій. 6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення. 7. До подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників. Строк подання тендерних пропозицій після проведення попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше 10 календарних днів."  
Враховано    
14. 2. Статтю 20 викласти в наступній редакції:   -53- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
 
Враховано    
15. "Стаття 20. Порядок надання тендерної документації   -54- Виключити пункт 2 частини другої розділу І з редакції законопроекту, прийнятої у першому читанні  Немає висновку    
16. 1. Затверджена замовником тендерна документація отримується учасником протягом трьох робочих днів з дня отримання від учасника запиту про надання тендерної документації та сплати її вартості.       
17. 2. Плата за тендерну документацію не повинна перевищувати суму, необхідну для її розробки, підготовки та розсилання.       
18. 3. В разі залучення замовником для розробки, підготовки та розсилання тендерної документації на договірних засадах юридичної або фізичної особи, яка має відповідний досвід або зареєстровану в установленому законодавством України порядку інтелектуальну власність, що використовується для розробки та підготовки тендерної документації , оплата послуг такої особи здійснюється шляхом оплати вартості тендерної документації учасником безпосередньо такій особі. При цьому зобов"язання замовника щодо оплати послуг по розробці, підготовці та розсиланню тендерної документації такій фізичній або юридичній особі вважається виконаним належним чином після здійснення учасником оплати вартості тендерної документації цій фізичній чи юридичній особі.       
19. 4. Пропозиція учасника торгів, який не сплатив вартість тендерної документації відхиляється."   -55- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "25) у статті 21: частину першу доповнити новим абзацом 26 наступного змісту: „іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації"; доповнити новими частинами четвертою та п'ятою наступного змісту: „4. В тендерній документації можуть визначатись взаємовідносини та розрахунки між замовником, експертами, консультантами, учасниками, інформаційними системами в мережі Інтернет, відповідно до цивільного законодавства. 5. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників."  
Враховано   25) у статті 21: частину першу доповнити новим абзацом 26 такого змісту: "іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації"; доповнити новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту: „4. В тендерній документації можуть визначатись взаємовідносини та розрахунки між замовником, експертами, консультантами, учасниками, інформаційними системами в мережі Інтернет, відповідно до цивільного законодавства. 5. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників." 26) у статті 22: У частині другій після слів "тендерної документації" доповнити словами "при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицій". 27) у статті 23: у частині першій слово "повинен" замінити на "має право"; у частині другій слова "один відсоток" замінити на "не більше одного відсотка", "п'ять відсотків" замінити на "не більше п'яти відсотків"; доповнити частину другу новим реченням такого змісту: „В разі, якщо тендерні пропозиції можуть подаватись щодо частини предмета закупівлі (лота) розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі по кожному лоту."; частину п'яту викласти в такій редакції: "5. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі: відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю всупереч вимогам тендерної документації; невиконання інших вимог, передбачених тендерною документацією."  
    -56- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 21: частину першу доповнити новим абзацом 26 наступного змісту: „іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації"; доповнити новими частинами четвертою та п'ятою наступного змісту: „4. В тендерній документації можуть визначатись взаємовідносини та розрахунки між замовником, експертами, консультантами, учасниками, інформаційними системами в мережі Інтернет, відповідно до цивільного законодавства. 5. Тендерна документація оприлюднюється в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом трьох робочих днів з дати публікації оголошення про проведення торгів в „Віснику державних закупівель";  
Враховано редакційно    
    -57- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 22: У частині другій після слів "тендерної документації" доповнити словами "при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицій".  
Враховано    
    -58- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 23: у частині першій слово "повинен" замінити на "має право"; у частині другій слова "один відсоток" замінити на "не більше одного відсотка", "п'ять відсотків" замінити на "не більше п'яти відсотків"; доповнити частину другу новим реченням наступного змісту: „В разі, якщо тендерні пропозиції можуть подаватись щодо частини предмета закупівлі (лота) розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі по кожному лоту."; частину п'яту викласти в наступній редакції: "5. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі: відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю всупереч вимогам тендерної документації; невиконання інших вимог, передбачених тендерною документацією."  
Враховано    
    -59- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 23: в частині другій слова „На вимогу замовника" виключити; в частині другій слова „один відсоток" замінити на „не більше одного відсотка", „п'ять відсотків" замінити на „не більше п'яти відсотків"; доповнити частину другу новим реченням наступного змісту: „В разі, якщо тендерні пропозиції можуть подаватись щодо частини предмета закупівлі (лота) розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі по кожному лоту."; доповнити новою частиною сьомою наступного змісту: „7. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету."  
Враховано редакційно    
20. 3. В частині другій статті 24 слова " у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" виключити.   -60- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Пункт 3 частини другої розділу І редакції законопроекту, прийнятої у першому читанні, викласти у такій редакції: "у статті 24: доповнити частину першу новим абзацом другим наступного змісту: „Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеного у тендерній документації лоту), а також може подати альтернативну тендерну пропозицію, якщо це передбачено тендерною документацією. Одержана тендерна пропозиція вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається уповноваженим органом."  
Враховано   28) у статті 24: доповнити частину першу новим абзацом другим такого змісту: „Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеного у тендерній документації лоту), а також може подати альтернативну тендерну пропозицію, якщо це передбачено тендерною документацією. Одержана тендерна пропозиція вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається уповноваженим органом." 29) у статті 25:  
    -61- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити статтю 25 новою частиною третьою наступного змісту: „3. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету."  
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -62- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Пункт 4 частини другої розділу І редакції законопроекту, прийнятої у першому читанні, викласти у такій редакції: у статті 25: у частині першій слово "вимагає" замінити на "має право вимагати";  
Враховано    
21. 4. В частині першій статті 25 слова "має право вимагати" замінити на "вимагає".   -63- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу розділу І законопроекту доповнити таким пунктом: "у статті 26: перше речення частини другої доповнити наступними словами: „а також представники державних органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів)" друге речення частини другої доповнити словами "протягом одного робочого дня після дня отримання від учасника відповідного запиту". в частині третій слова: „інструкцією щодо їх підготовки" замінити на слова: „тендерною або кваліфікаційною документацією"; доповнити частину третю новим реченням наступного змісту: „Протокол розкриття тендерних пропозицій оприлюднюється замовником в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій." частину сьому викласти в наступній редакції: „7. До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не були відхилені згідно з цим Законом. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Критеріями оцінки можуть бути: у разі закупівлі товарів робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, які виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфікаціями або технічними проектами: ціна; у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт): найнижча ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як: досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі; післяпродажне обслуговування; експлуатаційні витрати; передача технологій та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. У разі, коли замовником не передбачалася можливість подання тендерних пропозицій на частини предмета закупівлі (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупівлі."  
Враховано   у частині першій слово "вимагає" замінити словами "має право вимагати"; 30) у статті 26: перше речення частини другої доповнити такими словами: „а також представники державних органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів)" друге речення частини другої доповнити словами "протягом одного робочого дня після дня отримання від учасника відповідного запиту". в частині третій слова: „інструкцією щодо їх підготовки" замінити на слова: „тендерною або кваліфікаційною документацією"; доповнити частину третю новим реченням наступного змісту: „Протокол розкриття тендерних пропозицій оприлюднюється замовником в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій." частину сьому викласти в наступній редакції: „7. До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не були відхилені згідно з цим Законом. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Критеріями оцінки можуть бути: у разі закупівлі товарів робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, які виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфікаціями або технічними проектами: ціна; у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт): найнижча ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як: досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі; післяпродажне обслуговування; експлуатаційні витрати; передача технологій та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. У разі, коли замовником не передбачалася можливість подання тендерних пропозицій на частини предмета закупівлі (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупівлі." 31) доповнити новою статтею 26-1 такого змісту: „Стаття 26-1. Конфіденційність Інформація щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій не надається до укладення договору про закупівлю особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація надається виключно уповноваженому органу, Тендерній палаті України, суду або для розгляду скарги" 32) в статті 27: частину першу доповнити новими абзацами шостим та сьомим наступного змісту: „учасник не надав тендерного забезпечення, якщо його надання було передбачено в тендерній документації; учасник не оплатив тендерну документацію, якщо така плата була встановлена;" 33) у статті 28: частину першу доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту: "замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення інформації; Торги відміняються частково (за лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицій до відповідного лоту." частину другу викласти в такій редакції: "2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили); якщо в результаті відхилення тендерних пропозицій до оцінки допущена тендерна пропозиція лише одного учасника навіть при наявності альтернативної тендерної пропозиції." частину третю виключити; в зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою; 34) у статті 29: доповнити абзац другий частини другої новим реченням наступного змісту: „Будь-які витрати, понесені учасником - переможцем процедури закупівлі в зв'язку з участю в тендері та укладенням договору, в тому числі пов'язані з його нотаріальним посвідченням на вимогу замовника, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику." частину третю виключити; в зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою; 35) доповнити новою статтею 29-1 такого змісту: „Стаття 29-1. Інформування учасників про результати проведення торгів 1. Оголошення про результати проведення торгів оприлюднюється і публікується в інформаційних системах в мережі Інтернет та в „Віснику державних закупівель" або у інформаційному бюлетені, який видає Тендерна палата України протягом десяти календарних днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися. 2. В оголошенні про результати торгів обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника торгів; вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг; дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) в „Віснику держаних закупівель" або у інформаційному бюлетені, який видає Тендерна палата України; адреси обраних інформаційних систем в мережі Інтернет, в яких розміщено інформацію, передбачену цим Законом та коди розміщення інформації, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет; дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою; дата укладення договору про закупівлю; дата та причини відміни торгів, чи рішення про визнання їх такими, що не відбулися; вартість договору про закупівлю; повна назва переможця торгів." 36) доповнити новим розділом ІV-І такого змісту: "Розділ ІV-І ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦІНИ (РЕДУКЦІОН) "Стаття 29-2. Умови застосування процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість закупівлі таких товарів перевищує 100 тисяч гривень. Стаття 29-3. Порядок здійснення процедури редукціону 1. Редукціон здійснюється в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів з урахуванням особливостей, встановлених Розділом ІV-І цього Закону. При здійсненні процедури редукціону замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, з дотриманням порядку та строків встановлених цим Законом. 2. Процедура редукціону здійснюється у два етапи: на першому етапі всім учасникам пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, кваліфікаційні вимоги. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше 21 календарного дня від дати опублікування оголошення про здійснення процедури редукціону. На другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 10 календарних днів з дня повідомлення замовника про результати першого етапу. 3. Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і ціна кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну." 37) статтю 32 викласти в наступній редакції: "Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 100 тисяч гривень. 2. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам або розміщує його в інформаційних системах у мережі Інтернет. 3. В запиті повинно бути зазначено: найменування та юридична адреса замовника; вид кількість та місце поставки товарів або вид і місце надання послуг; строк поставки товарів або надання послуг; місце і строк подання цінових пропозицій; місце і дата розкриття цінових пропозицій. істотні умови договору. В запиті повинно бути повідомлено про те, чи включаються в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів. 4. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку. 5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття пропозицій мають бути запрошені всі учасники, що подали свої пропозиції. Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту. 6. Замовник, у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам про результати здійснення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну. 7. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених в статті 7 цього Закону. Замовник визнає процедуру запиту цінових пропозицій такою, що не відбулася, якщо: було подано менше двох пропозицій; було відхилено всі пропозиції внаслідок їх невідповідності вимогам замовника, зазначеним у запиті; найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі." 38) у статті 33: у частині другій: абзац перший викласти в такій редакції: "2. Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником у відповідності до вимог статті 14 цього Закону у разі:" в абзаці другому слова "авторських прав" замінити на слова "прав інтелектуальної власності"; в абзаці сьомому частини другої після слова "архітектурного" додати слова "або іншого спеціального"; доповнити новим абзацом такого змісту: "підтвердження замовником факту повторної відміни відкритих торгів внаслідок надходження пропозиції від одного і того ж учасника, або ненадходження жодної пропозиції".  
    -64- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 26: доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту: „Замовник надсилає повідомлення про дату проведення розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій до: місцевої ради відповідного рівня, якщо закупівля здійснюється за кошти місцевих бюджетів; Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо закупівля здійснюється за кошти бюджету Автономної Республіки Крим; Верховної Ради України, якщо закупівля здійснюється за інші державні кошти." перше речення частини другої доповнити наступними словами: „а також представники державних органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів)" друге речення частини другої доповнити словами "протягом одного робочого дня після дня отримання від учасника відповідного запиту". в частині третій слова: „інструкцією щодо їх підготовки" замінити на слова: „тендерною або кваліфікаційною документацією"; доповнити частину третю новим реченням наступного змісту: „Протокол розкриття тендерних пропозицій оприлюднюється замовником в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій." частину сьому викласти в наступній редакції: „7. До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не були відхилені згідно з цим Законом. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Критеріями оцінки можуть бути: у разі закупівлі товарів робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, які виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфікаціями або технічними проектами: ціна; у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт): найнижча ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як: досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі; післяпродажне обслуговування; експлуатаційні витрати; передача технологій та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. У разі, коли замовником не передбачалася можливість подання тендерних пропозицій на частини предмета закупівлі (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупівлі."  
Враховано редакційно    
    -65- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 26: доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту: „Замовник надсилає повідомлення про дату проведення розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій в паперовому та в електронному вигляді до: місцевої ради відповідного рівня, якщо закупівля здійснюється за кошти місцевих бюджетів; Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо закупівля здійснюється за кошти бюджету Автономної Республіки Крим; Верховної Ради України, якщо закупівля здійснюється за інші державні кошти." перше речення частини другої доповнити наступними словами: „а також представники органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів)" в частині третій слова: „інструкцією щодо їх підготовки" замінити на слова: „тендерною або кваліфікаційною документацією"; доповнити частину третю новим реченням наступного змісту: „Протокол розкриття тендерних пропозицій оприлюднюється замовником в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій." частину сьому викласти в наступній редакції: „7. До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не були відхилені згідно з цим Законом. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Критеріями оцінки можуть бути: у разі закупівлі товарів робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, які виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфікаціями або технічними проектами: ціна; у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт): найнижча ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як: досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі; післяпродажне обслуговування; експлуатаційні витрати; передача технологій та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. У разі коли замовником не передбачалася можливість подання тендерних пропозицій на частини предмета закупівлі (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупівлі. Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій."  
Враховано редакційно    
    -66- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новою статтею 26-1 такого змісту: „Стаття 26-1. Конфіденційність Інформація щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій не надається до укладення договору про закупівлю особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація надається виключно уповноваженому органу, Тендерній палаті України, суду або для розгляду скарги"  
Враховано    
    -67- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 27: частину першу доповнити новими абзацами шостим та сьомим наступного змісту: „учасник не надав тендерного забезпечення, якщо його надання було передбачено в тендерній документації; учасник не оплатив тендерну документацію, якщо така плата була встановлена;"  
Враховано    
    -68- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 28: частину першу доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим, такого змісту: замовник порушив вимоги цього Закону, щодо оприлюднення інформації; Торги відміняються частково (за лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицій до відповідного лоту." частину другу викласти в такій редакції: "2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили); якщо в результаті відхилення тендерних пропозицій до оцінки допущена тендерна пропозиція лише одного учасника навіть при наявності альтернативної тендерної пропозиції." частину третю виключити; в зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;  
Враховано    
    -69- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 28: частину першу доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим такого змісту: „в результаті відхилення тендерних пропозицій до оцінки допущена тендерна пропозиція лише одного учасника навіть при наявності альтернативної тендерної пропозиції; замовником було виявлено факт таємної змови між усіма учасниками; замовник порушив вимоги цього Закону, в тому числі щодо оприлюднення інформації; Торги відміняються частково (за лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицій до відповідного лоту." частину третю виключити; в зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;"  
Враховано редакційно    
    -70- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 29: доповнити абзац другий частини другої новим реченням наступного змісту: „Будь-які витрати, понесені учасником - переможцем процедури закупівлі в зв'язку з участю в тендері та укладенням договору, в тому числі пов'язані з його нотаріальним посвідченням на вимогу замовника, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику." частину третю виключити; в зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;  
Враховано    
    -71- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 29: частину третю виключити; в зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;"  
Враховано редакційно    
    -72- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новою статтею 29-1 такого змісту: „Стаття 29-1. Інформування учасників про результати проведення торгів 1. Оголошення про результати проведення торгів оприлюднюється і публікується в інформаційних системах в мережі Інтернет та в „Віснику державних закупівель" або у інформаційному бюлетені, який видає Тендерна палата України протягом десяти календарних днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися. 2. В оголошенні про результати торгів обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника торгів; вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг; дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) в „Віснику держаних закупівель" або у інформаційному бюлетені, який видає Тендерна палата України; адреси обраних інформаційних систем в мережі Інтернет, в яких розміщено інформацію, передбачену цим Законом та коди розміщення інформації, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет; дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою; дата укладення договору про закупівлю; дата та причини відміни торгів, чи рішення про визнання їх такими, що не відбулися; вартість договору про закупівлю; повна назва переможця торгів."  
Враховано    
    -73- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новою статтею 29-1 такого змісту: „Стаття 29-1. Інформування учасників про результати проведення торгів 1. Оголошення про результати проведення торгів оприлюднюється і публікується в інформаційних системах в мережі Інтернет та в „Віснику державних закупівель" протягом семи календарних днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися. 2. В оголошенні про результати торгів обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника торгів; вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг; дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) в „Віснику держаних закупівель"; адреси обраних інформаційних систем в мережі Інтернет в яких розміщено інформацію, передбачену цим Законом та коди розміщення інформації, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет; дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою; дата укладення договору про закупівлю; дата та причини відміни торгів, чи рішення про визнання їх такими, що не відбулися ; вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ); повна назва переможця торгів."  
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -74- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Семинога А.І.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "доповнити новим розділом ІV-І такого змісту: "Розділ ІV-І ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦІНИ (РЕДУКЦІОН) Стаття 29-2. Умови застосування процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість закупівлі таких товарів перевищує 100 тисяч гривень. Стаття 29-3. Порядок здійснення процедури редукціону 1. Редукціон здійснюється в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів з урахуванням особливостей, встановлених Розділом ІV-І цього Закону. При здійсненні процедури редукціону замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, з дотриманням порядку та строків встановлених цим Законом. 2. Процедура редукціону здійснюється у два етапи: на першому етапі всім учасникам пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, кваліфікаційні вимоги. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше 21 календарного дня від дати опублікування оголошення про здійснення процедури редукціону. На другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 10 календарних днів з дня повідомлення замовника про результати першого етапу. 3. Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і ціна кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну."  
Враховано    
    -75- Кабінет Міністрів України
Доповнити пункт 2 частини другої розділу І законопроекту положенням такого змісту: "Розділ ІІІ викласти у такій редакції: "Розділ ІІІ ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ Стаття 17. Умови застосування процедури відкритих торгів 1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі. 2. При проведенні процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані учасники. Стаття 18. Інформування учасників про проведення процедури відкритих торгів 1. В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов'язково зазначаються: найменування та місцезнаходження адреса замовника торгів; назва, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг; строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; основні кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники; способи і місце отримання тендерної документації та розмір плати за її надання (за наявності вимоги замовника про внесення такої плати); місце та строк подання тендерних пропозицій; місце, дата і час розкриття тендерних пропозицій; адреса обраної інформаційної системи в мережі Інтернет; розмір та умови надання тендерного забезпечення (якщо його надання вимагається замовником). В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником чи уповноваженим органом. 2. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше 45 календарних днів від дати публікації оголошення про проведення торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 21 календарного дня. Причини скорочення строку зазначаються у звіті про результати процедури відкритих торгів. Такі причини не можуть бути пов'язані з намірами замовника послабити конкуренцію між учасниками. Стаття 19. Тендерна документація 1. Замовник надсилає або надає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів після отримання від нього відповідного запиту. У разі встановлення замовником плати за надання тендерної документації документація надається після внесення такої плати. Розмір плати не повинен перевищувати суму, необхідну для покзакупівлю 1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки. 2. Протягом п'яти календарних днів з дати акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не вичерпався, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерну пропозицію якого визнано найкращою за результатами оцінки. З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дати відправлення письмового повідомлення всім учасникам про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дати акцепту. Стаття 29. Інформування учасників про результати проведення торгів 1. Оголошення про результати проведення торгів передається для публікації відповідно до статті 9 цього Закону протягом семи календарних днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. 2. В оголошенні про результати торгів обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника; вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг; дата публікації оголошення про закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію); дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою; дата укладення договору про закупівлю; дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та їх причину; вартість договору про закупівлю; повне найменування переможця торгів."риття витрат на підготовку документації та її розсилання. Документ для внесення плати за надання тендерної документації, якщо таку плату встановлено, надсилається або надається учаснику протягом одного робочого дня після отримання від нього відповідного запиту, а тендерна документація у такому випадку надсилається або надається замовником учаснику протягом одного робочого дня після внесення такої плати. 2. Тендерна документація повинна містити: інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій; кваліфікаційні вимоги до учасників та інформацію про необхідність документального підтвердження їх відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам; інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі: відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); кількість товару та місце його поставки; місце, де повинні виконуватися роботи чи надаватися послуги; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; основні умови, які обов'язково включаються у договір про закупівлю або проект договору; опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лоту), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лоту); критерії та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв; методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, зокрема витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо; інформацію про валюту, у якій повинна розраховуватися і зазначатися ціна тендерної пропозиції; відомості про мову (мови), якою (якими) повинні подаватися тендерні пропозиції; вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі необхідності); умови повернення (неповернення) тендерного забезпечення; зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій; виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації; зазначення строку, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; зазначення місця, дати і часу розкриття тендерних пропозицій; зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками; інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції. Тендерна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. 3. Технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічних та якісних характеристик; вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільніше зазначення таких показників; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. 4. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. 5. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Стаття 20. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення до неї змін 1. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник повинен дати відповідь на запит учасника протягом двох робочих днів з дати його отримання. 2. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до тендерної документації, при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицій, та повідомити про зазначені зміни письмово всіх учасників, яким було надано тендерну документацію. 3. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації замовник повинен забезпечити ведення протоколу цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах. 4. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації або внесених до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття тендерних пропозицій, але не менше ніж на три робочих дні. Стаття 21. Забезпечення тендерної пропозиції 1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення торгів та в тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, а також застереження щодо випадків, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику. У цьому разі учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення. Розмір тендерного забезпечення у грошовому виразі не може перевищувати одного відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та п'яти відсотків - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією. 2. У разі коли тендерні пропозиції подаються щодо частини предмета закупівлі (лоту), розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі по кожній його частині (лоту). 3. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит. 4. У разі коли тендерне забезпечення вноситься за учасника будь-яким іншим підприємством, установою чи організацією, учасник повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції. 5. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі: відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 6. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і повинен повернути його учаснику протягом 10 календарних днів з дати настання підстави для повернення тендерного забезпечення у разі: закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення процедур закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції. 7. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету. Стаття 22. Порядок подання тендерних пропозицій 1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації. На запит учасника замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати і часу. У разі здійснення електронних державних закупівель тендерна пропозиція подається каналами зв'язку в зашифрованій формі з використанням системи електронного документообігу. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеного у тендерній документації лоту), а також може подати альтернативну тендерну пропозицію, якщо це передбачено тендерною документацією. Отримана тендерна пропозиція вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається уповноваженим органом. 2. Тендерна пропозиція супроводжується документом, що підтверджує надання учасником тендерного забезпечення, якщо таке надання передбачено тендерною документацією. 3. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. 4. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення; погодитися з вимогою та продовжити строк дії наданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення. 5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Стаття 23. Забезпечення виконання договору про закупівлю 1. Під час здійснення закупівлі замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення виконання договору згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації. Замовник повертає учаснику забезпечення виконання договору про закупівлю згідно з умовами, зазначеними у цьому договорі. 2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 15 відсотків вартості договору у разі закупівлі товарів і послуг та 5 відсотків - у разі закупівлі робіт. 3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету. Стаття 24. Розкриття тендерних пропозицій 1. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється у день закінчення строку їх подання у час та в місці, зазначених у тендерній документації. 2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники, а також представники органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів). Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його тендерної пропозиції. 3. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється та оголошується наявність усіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією, правильність їх оформлення, а також оголошуються замовником присутнім представникам учасника найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції. Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол, до якого вносяться відомості, зазначені в цій частині, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання від учасника відповідного запиту. Ці відомості вносяться також до звіту про результати проведення процедури закупівлі. Стаття 25. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій 1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням вимог частини третьої цієї статті. 3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, під час її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав тендерну пропозицію. 4. До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не було відхилено згідно з цим Законом. 5. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Критеріями оцінки можуть бути: у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом): ціна; у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт): - найнижча ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як: - досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі; - післяпродажне обслуговування; - експлуатаційні витрати; - передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після розкриття тендерних пропозицій. 6. У разі коли для визначення найкращої тендерної пропозиції застосовуються критерії інші, ніж найнижча ціна, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків. 7. Замовник має право запитати у будь-якого учасника процедури закупівлі надання документів про повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, а також ціни його тендерної пропозиції чи звернутися за підтвердженням такої інформації. У разі відмови учасника надати документи про таке підтвердження чи отримання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам або факту надання у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника і визначає переможця торгів з числа учасників, що залишилися. 8. Для розгляду тендерних пропозицій можуть залучатися на договірних засадах відповідні експертні організації чи окремі експерти. Відбір експертних організацій здійснюється згідно з цим Законом. 9. У разі коли можливість подання тендерних пропозицій на частини предмета закупівлі (лоти) не передбачалася, замовник може визначити лише одного переможця процедури закупівлі. 10. Інформація щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій не надається до укладення договору про закупівлю особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація надається уповноваженому органу чи суду. Стаття 26. Відхилення тендерних пропозицій 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли учасник: не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим у тендерній документації згідно із статтею 15 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав тендерного забезпечення, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не вніс плату за надання тендерної документації, якщо її внесення вимагалося замовником; порушив вимоги статті 8 цього Закону. Тендерна пропозиція також відхиляється у разі невідповідності її умовам тендерної документації. 2. Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією. 3. Причини відхилення тендерної пропозиції зазначаються у звіті про результати процедури закупівлі і протягом семи календарних днів після прийняття відповідного рішення повідомляються заінтересованому учаснику. Стаття 27. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 1. Торги відміняються у разі: подання на участь у них менше двох тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі, визначеного замовником у тендерній документації; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Торги відміняються частково (за лотом) у разі подання менше двох тендерних пропозицій до відповідного лоту. 2. Замовник може визнати торги такими, що не відбулися, у разі, коли: ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам унаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дія непереборної сили). 3. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення. Стаття 28. Акцепт тендерної пропозиції та укладення договору про  
Враховано по суті   
    -76- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 32 викласти в наступній редакції: "Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 100 тисяч гривень. 2. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам або розміщує його в інформаційних системах у мережі Інтернет. 3. В запиті повинно бути зазначено: найменування та юридична адреса замовника; вид кількість та місце поставки товарів або вид і місце надання послуг; строк поставки товарів або надання послуг; місце і строк подання цінових пропозицій; місце і дата розкриття цінових пропозицій. істотні умови договору. В запиті повинно бути повідомлено про те, чи включаються в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів. 4. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку. 5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття пропозицій мають бути запрошені всі учасники, що подали свої пропозиції. Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту. 6. Замовник, у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам про результати здійснення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну. 7. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених в статті 7 цього Закону. Замовник визнає процедуру запиту цінових пропозицій такою, що не відбулася, якщо: було подано менше двох пропозицій; було відхилено всі пропозиції внаслідок їх невідповідності вимогам замовника, зазначеним у запиті; найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі."  
Враховано    
    -77- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "статтю 32 викласти в наступній редакції: „Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 70 тисяч гривень. 2. Для отримання цінових пропозицій замовник розміщує в інформаційних системах у мережі Інтернет запит щодо цінових пропозицій (котирувань) та одночасно надсилає його не менше ніж трьом учасникам. 3. В запиті повинно бути зазначено: найменування та юридична адреса замовника; вид кількість та місце поставки товарів або вид і місце надання послуг; строк поставки товарів або надання послуг; місце і строк подання цінових пропозицій; місце і дата розкриття цінових пропозицій. В запиті повинно бути повідомлено про те, чи включаються в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів. 4. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку. 5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття пропозицій мають бути запрошені всі учасники, що подали свої пропозиції. Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту. Протокол розкриття пропозицій оприлюднюється замовником в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дати розкриття пропозицій. 6. Замовник , у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам про результати здійснення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну. 7. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 7 цього Закону. Замовник визнає процедуру запиту цінових пропозицій такою, що не відбулася, якщо: було подано менше двох пропозицій; було відхилено всі пропозиції внаслідок їх невідповідності вимогам замовника, зазначеним у запиті; найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі."  
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -78- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект положенням такого змісту: "Розділ ІV викласти у такій редакції: Розділ ІV ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ Стаття 30. Умови застосування процедури торгів з обмеженою участю 1. Процедура торгів з обмеженою участю застосовується у разі, коли: товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників; закупівля товарів, робіт чи послуг у зв'язку з їх спеціальним призначенням становить державну таємницю. Стаття 31. Особливості процедури торгів з обмеженою участю 1. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких може забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох. 2. У разі проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право подавати лише ті учасники, які запрошені замовником до участі у процедурі закупівлі. Строк для подання тендерних пропозицій повинен становити не менше 15 календарних днів від дати, зазначеної в запрошенні (у разі проведення торгів з обмеженою участю після попередньої кваліфікації учасників - 10 календарних днів). 3. Процедура торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 700 тисяч гривень, розпочинається після погодження її проведення уповноваженим органом, крім випадку, коли замовником проводилася попередня кваліфікація учасників. Стаття 32. Порядок проведення процедури торгів з обмеженою участю 1. Процедура торгів з обмеженою участю проводиться в порядку, передбаченому розділом ІІІ цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених розділом ІV цього Закону. 2. У разі проведення попередньої кваліфікації учасників інформація про це оприлюднюється замовниками згідно із статтею 9 цього Закону. 3. В оголошенні про проведення процедури попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника; назва товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; способи та місце отримання кваліфікаційної документації і розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником); місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій; місце і дата розкриття кваліфікаційних пропозицій. 4. Кваліфікаційна документація повинна містити: інструкції щодо підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції; кваліфікаційні вимоги; критерії та процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам; інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним вимогам; інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі: відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі); кількість та місце поставки товару; місце, де будуть виконуватися роботи чи надаватися послуги; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; відомості про мову (мови), якою (якими) подаються кваліфікаційні пропозиції; зазначення способу, місця та кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій; виклад процедури надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації; зазначення місця, дати і часу розкриття кваліфікаційних пропозицій; зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками; іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до кваліфікаційної документації. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. 5. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати публікації оголошення про попередню кваліфікацію. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у кваліфікаційній документації, протягом 14 календарних днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається у день закінчення строку їх подання у час та місці, зазначених в інформації про проведення попередньої кваліфікації. До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється та оголошується наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання від учасника відповідного запиту. Ці відомості зазначаються у звіті про результати процедури закупівлі. 6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації повідомляє кожного учасника про її результати. 7. До подальшої участі у процедурі торгів запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників. Строк подання тендерних пропозицій після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше 10 календарних днів."  
Враховано по суті   
    -79- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 33: у частині другій: абзац перший викласти в наступній редакції: "2. Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником у відповідності до вимог статті 14 цього Закону у разі:" в абзаці другому слова "авторських прав" замінити на слова „прав інтелектуальної власності" в абзаці сьомому частини другої після слова "архітектурного" додати слова "або іншого спеціального" доповнити новим абзацом такого змісту: "підтвердження замовником факту повторної відміни відкритих торгів внаслідок надходження пропозиції від одного і того ж учасника, або ненадходження жодної пропозиції".  
Враховано    
    -80- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 33: в абзаці другому частини другої слова „авторських прав" замінити на слова „прав інтелектуальної власності"; в абзаці п'ятому частини другої друге речення вилучити; в абзаці сьомому частини другої після слова „архітектурного" додати слова „або іншого спеціального"  
Враховано редакційно    
22. 5. Частину другу статті 34 викласти в наступній редакції:   -81- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Пункт 5 частини другої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:: "у статті 34: абзац перший частини другої доповнити новими реченнями наступного змісту: „Нотаріальне посвідчення договору не є обов'язковим, але на вимогу замовника, договір про закупівлю підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню." частину другу доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту: „Замовник укладає договори про закупівлю після затвердження відповідного бюджету. Істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції при проведенні торгів із зменшення ціни (редукціону) та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю, крім випадків передбачених цим Законом." У частині третій: У абзаці другому слова "вимог частини другої і третьої" замінити на слова "вимог частини другої"; доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту: договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації та визначеним в ній основним умовам, які повинні були бути обов'язково включені до договору про закупівлю. Укладений договір може визнаватися недійсним виключно за рішенням суду. частину четверту доповнити такими словами: „та генеральному замовнику у разі, коли закупівлі здійснювались на засадах міжвідомчої координації" доповнити новою частиною п'ятою такого змісту: „5. У разі відмови учасника - переможця процедури закупівлі від виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі."  
Враховано    
23. "2. Договір про закупівлю укладається тільки у письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Якщо сума договору перевищує 40 тисяч євро обов'язковою є нотаріальна форма договору. Витрати пов'язані з нотаріальним оформленням договору покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі."   -82- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 34: частину другу доповнити новим абзацом третім такого змісту: „Замовник укладає договори про закупівлю після затвердження відповідного бюджету. Істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції при проведенні торгів із зменшення ціни (редукціону) та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю, крім випадків передбачених цим Законом." частину четверту доповнити такими словами: „та генеральному замовнику у разі, коли закупівлі здійснювались на засадах міжвідомчої координації" доповнити новою частиною п'ятою такого змісту: „5. В разі відмови від учасника - переможця процедури закупівлі від виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі."  
Враховано редакційно   39) у статті 34: абзац перший частини другої доповнити новими реченнями наступного змісту: „Нотаріальне посвідчення договору не є обов'язковим, але на вимогу замовника договір про закупівлю підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню." частину другу доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту: „Замовник укладає договори про закупівлю після затвердження відповідного бюджету. Істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції при проведенні торгів із зменшення ціни (редукціону) та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю, крім випадків передбачених цим Законом." У частині третій: У абзаці другому слова "вимог частини другої і третьої" замінити словами "вимог частини другої"; доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту: "договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації та визначеним в ній основним умовам, які повинні були бути обов'язково включені до договору про закупівлю". Укладений договір може визнаватися недійсним виключно за рішенням суду. частину четверту доповнити такими словами: „та генеральному замовнику у разі, коли закупівлі здійснювались на засадах міжвідомчої координації" доповнити новою частиною п'ятою такого змісту: "5. У разі відмови учасника - переможця процедури закупівлі від виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі." 40) у статті 36: частину першу викласти в такій редакції: "Будь-який учасник або інша особа (скаржник), який вважає, що замовником було порушено процедури закупівлі, встановлені цим Законом, має право на оскарження дій замовника згідно з положеннями цього розділу Закону". у частині другій: абзац четвертий виключити; доповнити абзацами четвертим, п'ятим наступного змісту: „встановлення вимоги щодо нотаріального посвідчення договору; будь-які витрати, понесені учасником в процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю." 41) статтю 37 викласти в такій редакції: „Стаття 37. Порядок подання та розгляду скарг з приводу порушень при проведенні замовником процедур закупівель 1. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушень замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається скаржником замовнику або уповноваженому органу та комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України. У разі, якщо скарга подається не замовнику, скаржник направляє перший примірник скарги уповноваженому органу, а другий примірник скарги направляє комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України для підготовки нею відповідного висновку. Для підготовки та надання такого висновку, комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України має право протягом трьох робочих днів запитувати і отримувати завірені належним чином копії документів від скаржника та замовника, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом. Персональний склад комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України та Положення про комісію визначається рішенням виконавчого органу Тендерної палати України. До складу комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України за посадою можуть входити всі члени Наглядової ради Тендерної палати України. Головою комісії є Голова Наглядової Ради - представник уповноваженого органу. Кожен член комісії має один голос. До складу комісії не можуть входити посадові особи учасників, які брали участь у процедурі закупівлі та їх близькі родичі, засновники учасників, посадові особи замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються, та їх близькі родичі. 2. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Якщо уповноваженим органом прийнято рішення про повернення скарги без розгляду він повідомляє про таке рішення комісію по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі. 3. Надходження скарги замовнику відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів. Уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів, про що повідомляє комісію по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів. 4. Не пізніше трьох робочих днів після отримання скарги замовник або уповноважений орган повинні повідомити всіх учасників, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги будь-який учасник має право взяти у цьому розгляді участь. 5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник у строк, зазначений у частині третій цієї статті, приймає обґрунтоване рішення, в якому необхідно зазначити: у разі якщо скаргу не задоволено, - причини такого рішення; у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково, - рішення щодо відміни процедури закупівлі, рішення замовника або обов'язок щодо вчинення замовником певних дій, а також причини такого рішення. 6. За результатами розгляду скарги комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом п'ятнадцяти робочих днів, приймається висновок, в якому зазначаються порушення, допущені замовником при проведенні процедури закупівлі (в разі їх допущення) та рекомендації про відміну процедури закупівлі або рішення замовника, рекомендації щодо вчинення певних дій, або рекомендації щодо незадоволення вимог скаржника. Висновок протягом двох робочих днів з дня його затвердження направляється уповноваженому органу. 7. Уповноважений орган розглядає висновок комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України та приймає відповідне рішення про задоволення або незадоволення скарги і відповідно відміняє торги, зобов'язує замовника вчинити певні дії або приймає рішення про незадоволення вимог скаржника. В разі, якщо висновок комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України не надійде до уповноваженого органу протягом шістнадцяти робочих днів з дня надходження скарги до уповноваженого органу, уповноважений орган приймає відповідне рішення без врахування висновку комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України. 8. Якщо скаргу розглядає замовник рішення щодо розгляду скарги надсилається уповноваженому органу та комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 9. Примірник рішення замовника або уповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття." 42) Доповнити новою статтею 37-1 такого змісту: Стаття 37-1. Порядок проведення перевірок (ревізій) державними органами 1. Державними органами, до компетенції яких належить проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства в сфері державних закупівель є уповноважений орган, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, Рахункова палата (далі - контролюючі органи). Порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства в сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами визначається уповноваженим органом. 2. Перевірки (ревізії) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства в сфері державних закупівель проводяться по всіх стадіях державних закупівель, визначних статтею 2-2 цього Закону. Результати перевірки (ревізії) відображуються у відповідному документі контролюючого органу, що її здійснив. Здійснення одним і тим же контролюючим органом перевірок (ревізій) розпорядника державних коштів з питання законності проведення певної процедури закупівлі не можуть здійснюватись більше одного разу. Перевірки (ревізії) можуть здійснюватись шляхом запиту та отримання від розпорядника державних коштів необхідних документів (оригіналів або належним чином завірених копій) щодо закупівель товарів, робіт і послуг та їх розгляду і аналізу, або шляхом виїзних перевірок (ревізій), які проводяться безпосередньо за місцем знаходження розпорядника державних коштів. Результати перевірки (ревізії) можуть бути оскаржені в судовому порядку. 3. В разі виявлення контролюючими органами при проведенні перевірки (ревізії) ознак злочину, матеріали перевірки (ревізії) передаються до правоохоронних органів. 43) у статті 38: в абзаці першому слова „чи кримінальну" вилучити; доповнити абзацом другим такого змісту: „Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, залучені до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника) не несуть відповідальності за будь-які рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю." 2. Розділ ІV Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998, №23, ст.121) доповнити статтею 22-1 такого змісту: "Стаття 22-1 Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти". 3. Статтю 20 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст. 71; 2002, № 17, ст. 124; 2004, № 32, ст. 385; 2005, №№ 17-19, ст. 267) доповнити частиною другою такого змісту: "Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти". 4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 22, ст. 171; 2002 р., №17, ст.124; 2004 р., №32, ст. 385; 2005 р., №№ 17-19, ст.267) доповнити частиною шостою такого змісту: "6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти". 5. Розділ ІХ Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 46-47, ст. 403; 2001, № 4, ст. 21; 2001, № 17, ст. 80; 2002, № 16, ст. 114; 2002, № 17, ст. 124; 2003, № 26, ст. 192) доповнити статтею 46-1 такого змісту: „Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти". 6. В Цивільному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№40-44, ст. 356, 2004р., №2, ст.6; 2004р., №11, ст..140; 2004р., №33-34, ст.403, 2005р. №2, ст..37; 2005р., №2ст.39; 2005р., №13, ст.234): 1) частину першу статті 209 доповнити новим реченням наступного змісту: „Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю робіт, товарів і послуг за державні кошти" на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню." 2) частину четверту статті 639 доповнити новим реченням наступного змісту: „Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю робіт, товарів і послуг за державні кошти" на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення." 7. В Господарському Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №18,19-20,21-22,ст. 144): 1) у частині першій статті 74 слова "на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити"; 2) частину першу статті 75 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" з урахуванням особливостей та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"; 3) частину другу статті 77 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти"; 4) частину п'яту статті 79 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 відсотків, за рішенням органів управління, товариства застосовує процедури закупівель, визначені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" з урахуванням особливостей та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
    -83- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект положенням такого змісту: "Розділ V викласти у такій редакції: "Розділ V ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ Стаття 33. Умови застосування процедури двоступеневих торгів 1. Процедура двоступеневих торгів застосовується у разі, коли: замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також у разі, коли для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками; предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт, надання консультаційних та інших спеціальних послуг. Стаття 34. Проведення процедури двоступеневих торгів 1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому розділом ІІІ цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених розділом V цього Закону. 2. Двоступеневі торги проводяться у два етапи: на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним вимогам. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше 21 календарного дня з дати публікації оголошення про проведення двоступеневих торгів. Замовник проводить переговори з будь-ким з учасників. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій згідно з цим Законом. Про зміну умов тендерної документації замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів; на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 10 календарних днів з дати повідомлення замовника про результати першого етапу. 3. Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів на вимогу замовника надають тендерне забезпечення своїх пропозицій."  
Враховано по суті   
    -84- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 36: частину першу викласти в такій редакції: "Будь-який учасник або інша особа (скаржник), який вважає, що замовником було порушено процедури закупівлі, встановлені цим Законом, має право на оскарження дій замовника згідно з положеннями цього розділу Закону". у частині другій: абзац четвертий виключити; доповнити абзацами четвертим, п'ятим наступного змісту: „встановлення вимоги щодо нотаріального посвідчення договору; будь-які витрати, понесені учасником в процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю."  
Враховано    
    -85- Лукашук О.Г.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу розділу І законопроекту пунктом такого змісту: у статті 36: абзац четвертий частини другої виключити;  
Враховано редакційно    
    -86- Семинога А.І.
1. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушень замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається скаржником замовнику або уповноваженому органу та комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України. У разі, якщо скарга подається не замовнику, скаржник направляє перший примірник скарги уповноваженому органу, а другий примірник скарги направляє комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України для підготовки нею відповідного висновку. Для підготовки та надання такого висновку, комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України має право протягом трьох робочих днів запитувати і отримувати завірені належним чином копії документів від скаржника та замовника, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом. Персональний склад комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України та Положення про комісію визначається рішенням виконавчого органу Тендерної палати України. До складу комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України за посадою можуть входити всі члени Наглядової ради Тендерної палати України. Головою комісії є Голова Наглядової Ради - представник уповноваженого органу. Кожен член комісії має один голос. До складу комісії не можуть входити посадові особи учасників, які брали участь у процедурі закупівлі та їх близькі родичі, засновники учасників, посадові особи замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються, та їх близькі родичі. 2. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Якщо уповноваженим органом прийнято рішення про повернення скарги без розгляду він повідомляє про таке рішення комісію по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі. 3. Надходження скарги замовнику відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів. Уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів, про що повідомляє комісію по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів. 4. Не пізніше трьох робочих днів після отримання скарги замовник або уповноважений орган повинні повідомити всіх учасників, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги будь-який учасник має право взяти у цьому розгляді участь. 5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник у строк, зазначений у частині третій цієї статті, приймає обґрунтоване рішення, в якому необхідно зазначити: у разі якщо скаргу не задоволено, - причини такого рішення; у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково, - рішення щодо відміни процедури закупівлі, рішення замовника або обов'язок щодо вчинення замовником певних дій, а також причини такого рішення. 6. За результатами розгляду скарги комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом п'ятнадцяти робочих днів, приймається висновок, в якому зазначаються порушення, допущені замовником при проведенні процедури закупівлі (в разі їх допущення) та рекомендації про відміну процедури закупівлі або рішення замовника, рекомендації щодо вчинення певних дій, або рекомендації щодо незадоволення вимог скаржника. Висновок протягом двох робочих днів з дня його затвердження направляється уповноваженому органу. 7. Уповноважений орган розглядає висновок комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України та приймає відповідне рішення про задоволення або незадоволення скарги і відповідно відміняє торги, зобов'язує замовника вчинити певні дії або приймає рішення про незадоволення вимог скаржника. В разі, якщо висновок комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України не надійде до уповноваженого органу протягом шістнадцяти робочих днів з дня надходження скарги до уповноваженого органу, уповноважений орган приймає відповідне рішення без врахування висновку комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України. 8. Якщо скаргу розглядає замовник рішення щодо розгляду скарги надсилається уповноваженому органу та комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 9. Примірник рішення замовника або уповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття."  
Враховано    
    -87- Семинога А.І.
3. В разі виявлення контролюючими органами при проведенні перевірки (ревізії) ознак злочину, матеріали перевірки (ревізії) передаються до правоохоронних органів.  
Враховано    
    -88- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити частину другу законопроекту пунктом такого змісту: "у статті 38: в абзаці першому слова „чи кримінальну" вилучити; доповнити абзацом другим наступного змісту: „Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, залучені до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю, на вимогу замовника) не несуть відповідальності за будь-які рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю."  
Враховано    
    -89- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект положенням такого змісту: "Розділи VІ, VІІ викласти у такій редакції: "Розділ VІ ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦІНИ (РЕДУКЦІОН) Стаття 35. Умови застосування процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) 1. Процедура торгів із зменшенням ціни (редукціону) застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість закупівлі таких товарів чи послуг становить не менше 100 тисяч гривень. Стаття 36. Проведення процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) 1. Торги із зменшенням ціни (редукціон) проводяться в порядку, передбаченому розділом ІІІ цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених розділом VІ цього Закону. 2. Торги із зменшенням ціни (редукціон) проводяться у два етапи: на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним вимогам. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше 21 календарного дня з дати публікації оголошення про проведення торгів із зменшенням ціни (редукціону); на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 10 календарних днів. 3. Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерне забезпечення своїх пропозицій. 4. Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і ціна кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують підняттям карток, на яких зазначено найменування учасника. Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, названий останнім, який запропонував найнижчу ціну. Розділ VІІ ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (КОТИРУВАНЬ) Стаття 37. Умови застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 100 тисяч гривень. Стаття 38. Проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 1. Для отримання цінових пропозицій (котирувань) замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та додатково може розмістити його у вибраній інформаційній системі в Інтернет. 2. У запиті обов'язково зазначаються: найменування та юридична адреса замовника; опис предмета закупівлі чи його частин (у разі, коли замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри; основні умови договору про закупівлю. У запиті обов'язково повідомляється про те, чи включаються в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів (обов'язкових платежів). 3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію (котирування), яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку. 4. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До процедури розкриття тендерних пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. Під час розкриття пропозицій складається протокол за встановленою уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту. 5. Замовник укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дати відправлення всім учасникам письмового повідомлення про результати процедури, але не пізніше ніж через 14 робочих днів з дати визначення переможця. 6. Замовник відхиляє пропозиції у разі, коли вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або коли учасник своїми діями спричинив виникнення обставин, зазначених у статті 8 цього Закону. Замовник визнає процедуру запиту цінових пропозицій (котирувань) такою, що не відбулася, у разі: отримання менше двох пропозицій; відхилення всіх пропозицій унаслідок їх невідповідності вимогам замовника, зазначеним у запиті; перевищення найнижчою ціновою пропозицією суми коштів, передбаченої замовником на фінансування закупівлі. Розділ VІІІ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА Стаття 39. Застосування процедури закупівлі в одного учасника 1. Закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю згідно з умовами, передбаченими цією статтею. 2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження її з уповноваженим органом в установленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень для товарів і послуг (500 тисяч гривень для робіт), шляхом проведення переговорів з одним учасником, у разі: 1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, та укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу; 2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним учасником, і при цьому немає альтернативи; 3) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, вартість яких не перевищує 10 відсотків первинного договору, але які через непередбачувані обставини стали необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з первинним договором; 4) закупівлі товарів, робіт чи послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю, і при цьому через відсутність альтернативи проведення процедури торгів з обмеженою участю є неможливим. 3. У разі застосування процедури закупівлі в одного учасника на підставах, визначених пунктами 2-4 частини другої цієї статті, замовник повинен надати уповноваженому органу обґрунтування вартості договору про закупівлю, який укладається згідно з цією статтею. У випадку, передбаченому пунктом 2, обов'язковим є надання замовником відповідного висновку Антимонопольного комітету України або профільного центрального органу виконавчої влади чи підтвердження замовником факту повторної відміни відкритих торгів через надходження пропозиції від одного і того ж учасника (або ненадходження жодної пропозиції). Розділ ІХ ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ Стаття 40. Основні вимоги до договору про закупівлю 1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі згідно з цим Законом. 2. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в наступному бюджетному періоді на суму коштів не більше 15 відсотків вартості договору, укладеного в попередній бюджетний період, що не перевищує відповідного призначення в попередньому бюджетному періоді. 3. Замовник укладає договори про закупівлю після затвердження відповідного бюджету. Істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. 4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі. У разі укладення договору про закупівлю за результатами процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) у договорі за згодою сторін може зазначатися кількість товару чи обсяг послуг, що не перевищують запланованої вартості закупівлі за ціною акцептованої тендерної пропозиції. При цьому зміна умов і вимог технічної специфікації, зазначених у тендерній документації, не допускається. 5. У разі відмови учасника - переможця процедури закупівлі від виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі. 6. Укладений договір вважається недійсним у разі: недотримання замовником вимог статей 12 і 28 цього Закону; укладення договору в період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги замовнику або уповноваженому органу. Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника. 7. Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу (на його вимогу) та генеральному замовнику у разі, коли закупівля здійснювалася на засадах міжвідомчої координації. Розділ Х ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ Стаття 41. Право на оскарження дій замовника 1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедури закупівлі, встановленої цим Законом, має право на оскарження дій замовника згідно з цим розділом Закону. 2. Об'єктом оскарження не може бути: вибір процедури закупівлі; рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій, а також про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. Стаття 42. Порядок подання та розгляду скарг з приводу порушення замовником процедури закупівлі 1. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником замовнику або уповноваженому органу. 2. Замовник або уповноважений орган не розглядають скаргу у разі, коли її було подано пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дати настання підстави для її подання. Датою настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі. 3. Надходження скарги замовнику відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів з дати її надходження, про що замовник повідомляє протягом двох робочих днів після отримання скарги всіх учасників. У разі надходження скарги уповноваженому органу процедура закупівлі зупиняється (на його вимогу) на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати такої вимоги, про що замовник повідомляє всіх учасників, які подали тендерні пропозиції, протягом двох робочих днів з дати отримання такої вимоги. 4. Замовник або уповноважений орган повинні повідомити у строк не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги всіх учасників, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду. 5. У разі неврегулювання скарги шляхом переговорів на підставі взаємної згоди або невідкликання скарги учасником, який її подав, замовник або уповноважений орган у строк, зазначений у частині третій цієї статті, приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються: у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення; у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - обов'язкова вимога щодо відміни процедури закупівлі чи скасування рішення замовника або обов'язкова вимога щодо вчинення замовником певних дій, а також причини прийняття такого рішення. 6. У разі коли скаргу розглядає замовник, зазначене рішення та копія скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. 7. Примірник рішення замовника або уповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається учаснику, який подав скаргу, протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. 8. Рішення замовника або уповноваженого органу є остаточним, якщо замовник або учасник протягом 15 календарних днів з дати його прийняття не звернувся до суду із скаргою. У разі неприйняття замовником або уповноваженим органом рішення в строк, зазначений в абзаці першому частини п'ятої цієї статті, учасники, які подали скаргу, або замовник вправі звернутися в установленому порядку до суду згідно із законом. Стаття 43. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 1. За порушення вимог, що встановлені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, посадові особи замовників, учасників торгів та залучених експертних організацій, а також окремі експерти несуть адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону."  
Враховано по суті   
    -90- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 3 такого змісту: "3. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 23, ст. 121) Розділ ІV доповнити статтею 22-1 „Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".  
Враховано    
    -91- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 4 такого змісту: "4. В Законі України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст. 71; 2001, № 11, ст. 47; 2002, № 16, ст. 114; 2004, № 6, ст. 38; № 32, ст. 385; 2005, № 2, ст. 41). Статтю 20 доповнити частиною другою наступного змісту: Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".  
Враховано    
    -92- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 5 такого змісту: "5. В Законі України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 22, ст. 171; 2001, № 11, ст. 47; 2002, № 17, ст. 124; 2003, № 27, ст. 209; 2004, № 32, ст. 385) Статтю 16 доповнити частиною шостою наступного змісту: Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".  
Враховано    
    -93- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 6 такого змісту: "6. В Законі України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 46-47, ст. 403; 2001, № 4, ст. 21; 2001, № 17, ст. 80; 2002, № 16, ст. 114; 2002, № 17, ст. 124; 2003, № 26, ст. 192): Розділ ІХ доповнити статтею 46-1 „Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності здійснюється у відповідності до вимог та процедур, визначених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".  
Враховано    
    -94- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 7 такого змісту: "7. В Цивільному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№40-44, ст. 356, 2004р., №2, ст.6; 2004р., №11, ст..140; 2004р., №33-34, ст.403, 2005р. №2, ст..37; 2005р., №2ст.39; 2005р., №13, ст.234) 1) частину першу статті 209 доповнити новим реченням наступного змісту: „Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю робіт, товарів і послуг за державні кошти", на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню." 2) частину четверту статті 639 доповнити новим реченням наступного змісту: „Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю робіт, товарів і послуг за державні кошти", на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення."  
Враховано    
    -95- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Доповнити розділ І законопроекту частиною 8 такого змісту: "8. В Господарському Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №18,19-20,21-22,ст. 144) 1) у частині першій статті 74 слова "на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити"; 2) частину першу статті 75 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" з урахуванням особливостей та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"; 3) частину другу статті 77 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти"; 4) частину п'яту статті 79 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 відсотків, за рішенням органів управління, товариства застосовує процедури закупівель, визначені Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" з урахуванням особливостей та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -96- Семинога А.І.
Буждиган П.П.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції: "ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1 - 42 статті 1 розділу І, які набирають чинності у місячний строк з дня опублікування цього Закону. 2. Тендерна Палата України протягом місяця з дня опублікування цього Закону має привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону та створити у визначеному законодавством порядку інформаційний бюлетень.  
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
25. 1. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.   -97- Кабінет Міністрів України
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції: "Розділ ІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності у місячний строк з дня його опублікування. 2. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144) такі зміни: у частині першій статті 74 слова і цифри "на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити; частину першу статті 75 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне комерційне підприємство застосовує процедури, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з урахуванням особливостей та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України"; частину другу статті 77 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне комерційне підприємство застосовує процедури, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з урахуванням особливостей та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України"; частину п'яту статті 79 доповнити абзацом такого змісту: "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 відсотків, за рішенням органів управління товариства застосовує процедури, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з урахуванням особливостей та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".  
Враховано по суті  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1 - 42 статті 1 розділу І, які набирають чинності у місячний строк з дня опублікування цього Закону. 2. Тендерна Палата України протягом місяця з дня опублікування цього Закону має привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону та створити у визначеному законодавством порядку інформаційний бюлетень.