Кількість абзаців - 215 Таблиця поправок


Про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України   -1- Маркуш М.А.
Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: Закон України "Про статус слідчих України", оскільки поняття "статус" охоплює як процесуальне, так і соціальне становище слідчих (аналогічно Закону України "Про статус суддів").  
Враховано   Про статус слідчих  
2. Цей Закон визначає правове та соціальне становище слідчих та забезпечує належні умови для провадження ними досудового слідства, неухильного дотримання Конституції і законів України, захисту прав і свобод громадян і розповсюджується на всіх слідчих, незалежно від їх відомчої належності. При створенні у відповідності до вимог Конституції України системи органів досудового слідства дія цього Закону буде поширюватись і на слідчих цих органів.   -2- Маркуш М.А.
Преамбулу проекту викласти в такій редакції: „Цей Закон визначає статус слідчих з метою забезпечення належних умов для провадження ними досудового слідства, неухильного дотримання Конституції і законів України, захисту прав, свобод чи законних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави". Останнє речення перенести у Прикінцеві положення.  
Враховано   Цей Закон визначає статус слідчих з метою забезпечення належних умов для провадження ними досудового слідства, неухильного дотримання Конституції і законів України, захисту прав, свобод чи законних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.  
    -3- Омельченко Г.О.
Преамбулу викласти в такій редакції: „Цей Закон визначає правове і соціальне становище слідчих та забезпечує належні умови для провадження ними досудового слідства, неухильного дотримання Конституції і законів України, захисту прав та свобод фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави і розповсюджується на всіх слідчих органів досудового слідства, створених відповідно до Конституції та чинного законодавства України".  
Враховано    
3. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Слідчий      Стаття 1. Слідчий  
5. 1. Слідчий - це посадова особа, уповноважена законом на безпосереднє провадження досудового слідства, і наділена спеціальними, лише їй властивими повноваженнями у кримінальному судочинстві.   -4- Мойсик В.Р.
Визначення поняття "слідчий" доцільно викласти у редакції нового КПК. Спеціальні повноваження слідчого визначаються "компетенцією". У зв'язку з цим пропонується частину 1 статті 1 викласти в такій редакції: „1. Слідчий є службовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої Кримінально-процесуальним кодексом України, провадити досудове слідство у кримінальних справах".  
Враховано   1. Слідчий є службовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої Кримінально-процесуальним кодексом України, провадити досудове слідство у кримінальних справах.  
    -5- Гаврилюк В.В.
Викласти поняття "слідчий" у наступній редакції: "Слідчий" ? це службова особа, відповідного слідчого підрозділу, уповноважена в межах компетенції, передбаченої Кримінально-процесуальним Кодексом України та іншими законодавчими актами України на безпосереднє провадження досудового слідства у кримінальній справі"  
Враховано    
    -6- Омельченко Г.О.
У статті 1 замінити у тексті частини першої статті 1 слово "посадова" на слово "службова", слова "лише їй властивими" підлягають виключенню.  
Враховано    
6. 2. Статус слідчих розповсюджується також на керівників центральних слідчих апаратів відповідних відомств та їх заступників, начальників підпорядкованих їм слідчих підрозділів та їх заступників, старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих.   -7- Маркуш М.А.
У ч.2 ст.1 слова „старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих" виключити, оскільки зрозуміло, що вони є слідчими. Слова „центральних слідчих апаратів відповідних відомств" замінити словами „державних органів (далі - відповідних відомств)".  
Враховано   2. Статус слідчого розповсюджується також на начальників слідчих підрозділів відповідних державних органів (далі - відповідні відомства) та їх заступників, які діють у межах своєї компетенції.  
    -8- Мойсик В.Р.
У частині 2 статті 1 виключити слова "кримінальне судочинство", оскільки цей термін відсутній у новому КПК. Тим більше, що кримінальне судочинство включає у т.ч. і розгляд справи в суді, де слідчий ніяких повноважень не має.  
Враховано    
    -9- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Частину 2 статті 1 викласти у наступній редакції: "Статус слідчих розповсюджується також на керівників центральних слідчих апаратів відповідних відомств, їх заступників, начальників підпорядкованих їм слідчих підрозділів, їх заступників та керівників структурних підрозділів усіх рівнів, старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих."  
Враховано частково    
    -10- Мойсик В.Р.
Частину 2 статті 1 щодо керівників доцільно викласти відповідно до нового КПК, заступників перераховувати недоцільно, оскільки вони користуються повноваженнями начальників у разі їх відсутності. "Слідчого" вказати в однині.  
Враховано    
7. Стаття 2. Правові основи діяльності слідчих      Стаття 2. Правова основа діяльності слідчих  
8. 1. Діяльність слідчих визначається Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, чинними міжнародними договорами, які регулюють діяльність органів досудового слідства та стосуються судочинства, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України.   -11- Мойсик В.Р.
У ст. 2 вказати, що правову основу діяльності слідчих становлять Конституція України і далі за текстом, що відповідало б також і назві цієї статті (аналогічно іншим законам, зокрема „Про прокуратуру" (ст. 3), „Про службу безпеки України" (ст. 4), „Про основи національної безпеки" (ст. 2) тощо). Це ж речення привести у відповідність до статті 9 Конституції України щодо чинних міжнародних договорів.  
Враховано   Правову основу діяльності слідчих становлять Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, цей Закон, інші закони та чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
9. Стаття 3. Вимоги, що пред'являються до слідчих   -12- Мойсик В.Р.
У назві статті 3 слово „слідчих" замінити словом "слідчого", оскільки мова йде про узагальнююче поняття  
Враховано   Стаття 3. Вимоги, що пред'являються до слідчого  
10. 1. Слідчим може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, необхідний рівень знань, достатній для здійснення досудового слідства, успішно склав кваліфікаційні іспити та прийняв Присягу слідчого України.      1. Слідчим може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, необхідний рівень знань, достатній для здійснення досудового слідства, за умови, якщо він успішно склав кваліфікаційні іспити та прийняв Присягу слідчого.  
11. 2. Слідчі не можуть належати до будь-якої політичної партії, руху, працювати на підприємствах, які мають на меті отримання прибутку, займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, наукової чи іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час.   -13- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 3 викласти (відповідно до апробованого у законодавстві тексту обмежень) у такій редакції: "3. Слідчий не може належати до політичних партій чи рухів, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої у вільний від роботи час. Обмеження, пов'язані з проходженням служби слідчих, встановлюються виключно законодавчими актами України."  
Враховано частково у т.ч. в ч. 3 цієї статті  2. Слідчий не може належати до політичних партій чи рухів, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої у вільний від роботи час.  
12. 3. Не може бути слідчим особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду, а також стан здоров`я якої, за висновком медичної комісії, не дозволяє виконувати обов`язки слідчого.   -14- Маркуш М.А.
Привести термінологію до статей 36 і 38 Цивільного кодексу. Доцільно відзначити, як обмеження, непридатність до проходження відповідної служби у відомствах, оскільки не може бути слідчим особа, яка не придатна, наприклад, до проходження військової служби, або має інші вади. У зв'язку з цим частину третю статті 3 слова „а також" замінити словами „непридатна згідно з вимогами закону до проходження служби у відповідних відомствах, або"  
Враховано   3. Не може бути слідчим особа, яка має судимість, цивільна дієздатність якої обмежена, або яка визнана у встановленому порядку недієздатною чи є непридатною згідно з вимогами закону до проходження служби у відповідних відомствах, або стан здоров'я якої, на підставі висновку відповідно лікарської чи військово-лікарської комісії, не дозволяє виконувати обов'язки слідчого.  
13. 4. Порядок проходження медичної комісії встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -15- Маркуш М.А.
Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції: „Порядок прийняття слідчого на службу у відповідне відомство, призначення його на посаду та проходження лікарської чи військово-лікарської комісії визначається згідно з цим Законом нормативно-правовими актами України відповідних відомств з урахуванням особливостей проходження служби в цих відомствах".  
Враховано   4. Порядок прийняття слідчого на службу у відповідне відомство, призначення його на посаду та проходження лікарської чи військово-лікарської комісії встановлюється згідно з цим Законом нормативно-правовими актами України відповідних відомств з урахуванням особливостей проходження служби в цих відомствах.  
14. Розділ. ІІ. Обов'язки і права слідчих   -16- Маркуш М.А.
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції „Повноваження слідчого"  
Враховано   Розділ. ІІ. Повноваження слідчого  
    -17- Мойсик В.Р.
У назві розділу 2, у назві статті 4 та у частині першій статті 4 слова (у множині) „слідчі" замінити словами „слідчий" (в однині) у відповідних відмінках.  
Враховано    
15. Стаття 4. Обов'язки слідчих      Стаття 4. Обов'язки слідчого  
16. 1. При виконанні своїх службових обов'язків слідчі зобов'язані:   -18- Маркуш М.А.
Перший абзац частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: „Слідчий зобов'язаний"  
Враховано   1. Слідчий зобов'язаний:  
17. 1) дотримуватись вимог Конституції та законів України при розслідуванні кримінальних справ, перевірці заяв та повідомлень про злочини;   -19- Мойсик В.Р.
Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції: „1) здійснювати розгляд та перевірку заяв, повідомлень чи іншої інформації про злочини та проводити повне, всебічне та об'єктивне розслідування кримінальних справ у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України"  
Враховано   1) здійснювати розгляд та перевірку заяв і повідомлень про злочини та проводити повне, всебічне і об'єктивне розслідування кримінальних справ у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України;  
18. 2) забезпечувати повне, всебічне та об'єктивне розслідування кримінальних справ з дотриманням встановлених законом строків;   -20- Мойсик В.Р.
Пункт 2 частини першої статті 4 виключити  
Враховано    
19. 3) забезпечувати реалізацію у повному обсязі прав і законних інтересів всіх учасників кримінального судочинства;   -21- Мойсик В.Р.
Пункт 3 ч.1 статті 4 викласти в такій редакції: „у межах своєї компетенції забезпечувати у повному обсязі реалізацію прав, свобод та законних інтересів осіб, які беруть участь у досудовому слідстві, поважати честь і гідність особи, виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права, свободи та законні інтереси людини, права та інтереси юридичних осіб, інтереси держави".  
Враховано редакційно   2) забезпечувати реалізацію прав, свобод та законних інтересів осіб, які беруть участь у досудовому слідстві, поважати честь і гідність особи, виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, права та інтереси юридичних осіб, інтереси держави; 3) у встановленому законом порядку вживати заходів щодо відшкодування фізичним та юридичним особам збитків, завданих їм внаслідок вчинення злочину; 4) поновлювати порушені права особи внаслідок її незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян, і у визначеному законом порядку вживати заходів до відшкодування завданої вказаними діями шкоди; 5) виявляти причини і умови, які сприяють вчиненню злочинів та інших суспільно-небезпечних діянь, передбачених Кримінальним кодексом України, та у встановленому законом порядку вживати заходів до їх усунення;  
    -22- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 4 доповнити пунктом: „) вживати у кримінальних справах, які перебувають у їх провадженні, у встановленому законом порядку заходів щодо відшкодування особам, підприємствам, установам та організаціям збитків, завданих їм внаслідок вчинення злочинів".  
Враховано редакційно    
    -23- Мойсик В.Р.
Ч.1 ст. 4 доповнити пунктом: „) поновлювати порушені права особи внаслідок її незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян, і вживати заходів до відшкодування завданої вказаними діями шкоди"  
Враховано    
    -24- Мойсик В.Р.
Ч.1 ст. 4 доповнити пунктом: „)виявляти причини і умови, які сприяють вчиненню злочинів та інших суспільно-небезпечних діянь, і вживати заходів до їх усунення"  
Враховано    
20. 4) не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, здобуті при розслідуванні кримінальних справ;   -25- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Пункт 4 частини 1 статті 4 привести у відповідність до Законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію" та викласти у наступній редакції: „не розголошувати дані досудового слідства та відомості, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю;"  
Враховано   6) забезпечувати нерозголошення даних досудового слідства та відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю;  
    -26- Мойсик В.Р.
Зміст пункту 4 ч. І необхідно узгодити з ч. І ст. 121 КПК України, яка передбачає можливість оголосити дані досудового слідства з дозволу слідчого або прокурора в обсязі, в якому вони визнають можливим. Саме про це йдеться і у ч.2 ст. 16 проекту.  
Враховано    
21. 5) не допускати вчинків та дій, пов'язаних з використанням службового становища, які ганьблять звання слідчого і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності;   -27- Омельченко Г.О.
Пункт 5 частини 1 є дещо неконкретизованим: неясно, що саме слід розуміти під "будь-якими діями, що порочать звання слідчого". З огляду на це пункт 5 узгодити зі статтею 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", визначивши обсяг обмежень щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави.  
Враховано   7) не допускати вчинення дій в особистих інтересах з корисливих чи інших мотивів або в інтересах інших осіб, пов'язаних з використанням службового становища всупереч інтересам служби, перевищенням службових повноважень, дотримуватись вимог і обмежень для державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які визначені законом.  
    -28- Мойсик В.Р.
Пункт 5 ч.1 статті 4 викласти в такій редакції: „5) не допускати вчинення дій в особистих інтересах з корисливих чи інших мотивів або в інтересах інших осіб, пов'язаних з використанням службового становища всупереч інтересам служби, перевищенням службових повноважень, дотримуватись вимог і спеціальних обмежень для державних службовців, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які встановлені законом;  
Враховано    
22. 6) у разі наявності підстав, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, звертатися до прокурора і начальника слідчого підрозділу або осіб, що їх заміщають, із заявою (рапортом) про усунення від провадження досудового слідства у справі.   -29- Мойсик В.Р.
Пункт 6 ч.1 статті 4 виключити, оскільки це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом  
Враховано    
23. 7) брати участь у розкритті злочинів, проводити та організовувати оперативно-розшукові заходи, давати письмові та усні розпорядження співробітникам підпорядкованим йому для розкриття злочинів та організації досудового слідства, брати участь в слідчих групах зі збереженням своїх прав та обов'язків.   -30- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Виключити пункт 7 частини 1 статті 4, оскільки його положення суперечать Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", а окремі з них врегульовані чинним Кримінально-процесуальним кодексом України.  
Враховано   2. Слідчий зобов'язаний виконувати й інші визначені законом обов'язки.  
    -31- Мойсик В.Р.
Потребує коригування п.7 ч. І, оскільки розкриття злочину не можна відривати від досудового слідства, а проведення оперативно-розшукових заходів покладено на підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ст. 5 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність"). Форми взаємодії слідчого, прокурора і органів дізнання у цих питаннях визначено законом.  
Враховано    
    -32- Маркуш М.А.
Частину 1 статті 4 доповнити після частини 1 новою частиною такого змісту „Слідчий зобов'язаний виконувати й інші обов'язки, які встановлені законом"  
Враховано    
24. 2. Рішення суду, письмові вказівки прокурора, начальника слідчого підрозділу та осіб, що їх заміщають, надані в межах їх компетенції і у встановленій законом формі, для слідчого є обов'язковими.   -33- Мойсик В.Р.
Частини 2 і 3 з статті 4 доцільно вилучити як такі, що дублюють відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України.  
Враховано    
    -34- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Частину 2 статті 4, після слів "для слідчого є обов'язковими" доповнити словами: "якщо вони не суперечать чинному законодавству та не порушують прав і свобод фізичних та юридичних осіб, а також інтересів держави."  
иключено цю частину   
25. 3. При незгоді з рішенням керівника слідчого органу слідчий, в передбачених законом випадках, подає справу зі своїми запереченнями прокурору, який здійснює нагляд за слідством, а при незгоді з рішенням прокурора направляє справу зі своїми запереченнями вищестоящому прокурору або у випадках, передбачених чинним кримінально-процесуальним законодавством.   -35- Гаврилюк В.В.
Частину 3 статті 4 перенести до статті 5 частиною 3, відповідно змінивши нумерацію. Викласти частину 3 статті 4 у такій редакції: "При незгоді з рішенням чи вказівками керівника слідчого підрозділу слідчий подає справу зі своїми запереченнями прокурору, який здійснює нагляд за слідством, а при незгоді з рішенням прокурора направляє справу зі своїми запереченнями прокурору вищого рівня;"  
Відхилено Це передбачено в Кримінально-процесуальному кодексі і немає потреби дублювати цю норму   
    -36- Омельченко Г.О.
З метою реалізації процесуальної самостійності слідчих, створення гарантій недопустимості прийняття необґрунтованих процесуальних рішень, що сприятиме підвищенню рівня законності та правопорядку в державі, пропонується доповнити статтю 5 частиною 4 у такій редакції: "У разі незгоди з рішенням чи вказівками прокурора слідчий подає справу вищестоящому прокурору з письмовим викладенням своїх заперечень, а у разі незгоди з рішенням вищестоящого прокурора має право звернутися до суду."  
Відхилено Це слід врегулювати у Кримінально-процесуальному кодексі, немає потреби дублювати цю норму в зазначеному законі.   
26. Стаття 5. Права слідчих   -37- Мойсик В.Р.
Слово „слідчих" у назві статті 5 замінити словом „слідчого".  
Враховано   Стаття 5. Права слідчого  
27. 1. Слідчий наділяється владними повноваженнями, необхідними для здійснення досудового слідства і має право:   -38- Маркуш М.А.
Перший абзац частини 1 статті 5 викласти в такій редакції: „Слідчий для виконання покладених на нього обов'язків має право"  
Враховано   1. Слідчий для виконання покладених на нього обов'язків має право: 1) невідкладного прийому з питань попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочини, провадження досудового слідства у кримінальних справах та інших питань, що входять до його посадових обов'язків, керівниками та іншими службовими і посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та об'єднань громадян; 2) безперешкодного входу у передбачених законом випадках до приміщень та на територію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, військових частин, об'єднань громадян у порядку, погодженому з керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації, командуванням військових частин при пред'явленні службового посвідчення, якщо законом не передбачено інший порядок; 3) у встановленому законом порядку одержувати безперешкодно, невідкладно і безоплатно в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності та об'єднаннях громадян, від службових, посадових та фізичних осіб на письмовий запит відомості, необхідні для перевірки заяв і повідомлень про злочини, та розслідування кримінальних справ, що перебувають у його провадженні. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її на те згоди допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;  
    -39- Мойсик В.Р.
Доповнити ч.1 новим пунктом 1 такого змісту: „1) невідкладного прийому з питань попередньої перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочин, провадження досудового слідства у кримінальній справі та інших службових питань, що входять до його повноважень, керівниками та іншими службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, та об'єднань громадян".  
Враховано    
    -40- Маркуш М.А.
Пункт 7 статті 5 перенести після пункту 1 і викласти його у такій редакції: „2) безперешкодно відвідувати із службових питань органи державної влади, місцевого самоврядування і мати доступ на всі підприємства, установи і організації незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, режиму секретності, у приміщення об'єднань громадян при пред'явленні службового посвідчення та без оформлення і пред'явлення інших документів, особистого огляду і перевірки його речей, якщо інше не встановлено законом, а також перебувати у прикордонній смузі і контрольованому прикордонному районі, у пункті пропуску через державний кордон України та у зоні митного оформлення і контролю".  
Враховано редакційно    
    -41- Мойсик В.Р.
Доповнити ч.1 статті 5 пунктом такого змісту: „У визначеному законом порядку одержувати безперешкодно, невідкладно і безоплатно від службових та посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, об'єднань громадян та фізичних осіб на письмовий запит відомості, необхідні для перевірки заяв, повідомлень чи іншої інформації про злочини, або для розслідування кримінальних справ, що знаходяться у його провадженні";  
Враховано    
    -42- Омельченко Г.О.
Доповнити частину 1 статті 5 новим пунктом, виклавши в такій редакції: „Одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";  
Враховано    
28. 1) вимагати від представників установ, організацій, підприємств (незалежно від форм їх власності і відомчої належності), посадових та фізичних осіб пред'являти без оплати необхідні документи, речі та інші предмети, що мають відношення до розгляду заяви чи повідомлення про злочин та матеріалів кримінальної справи, які знаходяться в його провадженні;   -43- Мойсик В.Р.
Пункт 1 частини першої статті 5 викласти у такій редакції: „Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності та об'єднань громадян, інших службових (посадових) та фізичних осіб пред'являти або надавати для вивчення або долучення до матеріалів перевірки, огляду чи виїмки у встановленому законом порядку необхідні матеріали, документи, рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти, статистичні дані, акти ревізій, перевірок, висновки спеціалістів, речі та інші предмети, що мають значення до розгляду заяви чи повідомлення чи іншої інформації про злочини та розслідування кримінальної справи, які перебувають в його провадженні".  
Враховано   4) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності та об'єднань громадян, інших службових і посадових, а також фізичних осіб пред'являти або надавати у визначеному законом порядку необхідні документи, у тому числі рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти, статистичні дані, акти ревізій, перевірок, висновки спеціалістів, а також предмети та матеріали, що мають значення для розгляду заяв і повідомлень про злочини або розслідування кримінальних справ, які перебувають в його провадженні;  
    -44- Маркуш М.А.
Пункт 1 викласти в такій редакції: "3) одержувати безперешкодно, невідкладно і безплатно в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності та об'єднаннях громадян, від службових (посадових) та фізичних осіб на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), а також в установленому законом порядку та після оформлення відповідної форми допуску - відомості, що становить державну таємницю, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у його провадженні, або для перевірки заяв, повідомлень чи іншої інформації про злочини, а також вилучати у встановленому законом порядку документи, у тому числі рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти, статистичні дані, акти ревізій, перевірок, висновки спеціалістів, а також предмети та матеріали. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України „Про банки і банківську діяльність". Збирання конфіденційної інформації про особу без її на те згоди допускається для перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочин та розслідування кримінальних справ лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини".  
Враховано редакційно    
    -45- Гаврилюк В.В.
Статтю 5 доповнити новим пунктом у такій редакції: „Мати безперешкодний доступ в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, в об'єднаннях громадян до всіх документів, предметів, матеріалів і іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, а також в установленому порядку та після оформлення відповідної форми допуску до відомостей, що становить державну таємницю, необхідних для перевірки заяв, повідомлень і іншої інформації про злочини та розслідування кримінальних справ, що знаходяться у його провадженні"  
Враховано редакційно    
29. 2) викликати для участі в проведенні слідчих дій як свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених та інших учасників кримінального судочинства громадян, у тому числі посадових осіб, незалежно від їх службового стану та статусу, крім тих випадків, коли Конституцією України або іншими законами України встановлено інший порядок виклику осіб до слідчого;   -46- Мойсик В.Р.
Пункт 2 частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "викликати осіб для перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та проведення слідчих дій у тому числі службових та посадових осіб, незалежно від їх службового стану та статусу, крім тих випадків, коли Конституцією України або іншими законами України встановлено інший порядок виклику осіб до слідчого".  
Враховано   5) викликати у встановленому порядку осіб для перевірки заяв і повідомлень про злочини та проведення слідчих дій у кримінальних справах, які перебувають в його провадженні, у тому числі службових та посадових осіб, незалежно від їх службового стану та статусу, крім випадків, коли Конституцією України, іншими законами України та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, визначено інший порядок виклику осіб до слідчого чи виконання слідчих дій за їх участю;  
30. 3) використовувати допомогу громадськості для розслідування злочинів, встановлення місця перебування обвинувачених, виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, та їх усунення;   -47- Маркуш М.А.
Пункт 3 статті 5 виключити (його певною мірою дублюють положення пункту 10 цієї ж частини).  
Враховано    
31. 4) проводити слідчі дії і вимагати від керівників, інших посадових осіб державних органів проведення ревізій господарчої діяльності або перевірок стану бухгалтерського обліку в усіх без винятку організаціях, якщо це необхідно для розгляду заяв і повідомлень про злочини і розслідування кримінальних справ, а також виділення спеціалістів для проведення слідчих дій, перевірок та експертиз;   -48- Мойсик В.Р.
Пункт 4 статті 5 викласти у такій редакції: „4) доручати відповідним органам, установам, організаціям проведення ревізій або перевірок господарської діяльності в усіх без винятку установах, організаціях і підприємствах незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, якщо це необхідно для розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і розслідування кримінальних справ, а також залучати відповідних кваліфікованих спеціалістів для проведення слідчих дій, ревізій та перевірок";  
Враховано редакційно   6) доручати в установленому законом порядку відповідним органам, установам, організаціям проведення ревізій або перевірок господарської діяльності в установах, організаціях і підприємствах незалежно від їх підпорядкування і форм власності, якщо це необхідно для проведення перевірки за заявами і повідомленнями про злочини і розслідування кримінальних справ, що перебувають в його провадженні, а також залучати у необхідних випадках спеціалістів для проведення слідчих дій;  
32. 5) одержувати безперешкодно і безоплатно в десятиденний строк від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та об'єднань фізичних осіб на письмовий запит відомості, необхідні у кримінальних справах та для перевірки заяв і повідомлень про злочини, що знаходяться в його провадженні;   -49- Омельченко Г.О.
Пункт 5 частини 1 статті 5 об'єднати з пунктом 1 цієї ж частини, оскільки вони в деякій мірі дублюють один одного.  
Враховано    
33. 6) давати органам дізнання доручення і вказівки щодо проведення розшукових і слідчих дій, сприяння у провадженні окремих слідчих дій;   -50- Мойсик В.Р.
Пункт 6 статті 5 викласти у такій редакції: „6) давати органам дізнання обов'язкові для виконання в установлений строк доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів і виконання постанов про затримання, привід, обрання запобіжного заходу, інших окремих слідчих дій, а також вимагати надання необхідної допомоги і сприяння у їх провадженні слідчих дій. В разі їх невиконання вимагати від керівника органу дізнання притягнення винних до відповідальності;".  
Враховано редакційно   7) давати у зв'язку з провадженням досудового слідства у кримінальних справах органам дізнання обов'язкові для виконання доручення і вказівки щодо проведення оперативно-розшукових та слідчих дій і вимагати допомоги при провадженні окремих слідчих дій;  
34. 7) безперешкодно входити в установи, підприємства, організації (незалежно від форм їх власності), міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за посвідченням, що підтверджує займану посаду, та мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для розслідування кримінальних справ та перевірки заяв і повідомлень про злочини, що знаходяться в його провадженні, а також право в'їзду в прикордонну (митну) зону;   -51- Мойсик В.Р.
Пункт 7 статті 5 перенести після пункту 1, як такий, що логічно його доповнює  
Враховано    
35. 8) у межах та порядку, визначених законодавчими актами України і необхідних для розслідування кримінальних справ, збирати відомості про осіб без попередньої згоди останніх;   -52- Мойсик В.Р.
Пункт 8 статті 5 виключити.  
Враховано    
36. 9) вносити обов'язкові для розгляду подання відповідним державним органам, громадським об'єднанням, організаціям, підприємствам, установам і посадовим особам про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів;   -53- Мойсик В.Р.
Пункт 9 статті 5 викласти у такій редакції: „9) вносити обов'язкові для розгляду подання відповідним органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, їх службовим та посадовим особам, об'єднанням громадян про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, та вимагати вжиття відповідних заходів у визначений законом строк, а у разі залишення подання без розгляду складати протоколи про адміністративні правопорушення, які направляти органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення".  
Враховано   8) вносити відповідним органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, їх службовим та посадовим особам, об'єднанням громадян обов'язкові для розгляду подання про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, та вимагати вжиття відповідних заходів у визначений законом строк, а у разі залишення такого подання без розгляду - складати протоколи про адміністративні правопорушення, які направляються органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про такі адміністративні правопорушення;  
37. 10) безоплатно використовувати засоби масової інформації для інформування населення про скоєний злочин з метою привернення уваги громадськості до його розкриття;   -54- Мойсик В.Р.
Пункт 10 статті 5 редакційно привести у відповідність до процесуальних обов'язків слідчого, а також статті 28 Закону „Про міліцію".  
Враховано редакційно   9) інформувати відповідно до закону громадськість через засоби масової інформації про вчинений злочин, з метою встановлення обставин його вчинення, осіб, які його вчинили, а також свідків і потерпілих тощо.  
38. 11) у справах, в яких досудове слідство є обов'язковим, в межах визначеної законодавством підслідності, у будь-який момент приступити до провадження досудового слідства, не чекаючи виконання в повному обсязі органами дізнання дій, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом.   -55- Мойсик В.Р.
Пункт 11 виключити, оскільки він дублює відповідну норму Кримінально-процесуального кодексу.  
Враховано   2. Відмова без поважних причин службових і посадових осіб у наданні допомоги слідчому в реалізації його прав, передбачених частиною першою цієї статті, тягне за собою відповідальність згідно з законом.  
    -56- Маркуш М.А.
Частину 1 статті 5 після останнього пункту доповнити абзацом такого змісту: „Службові та посадові особи, які без поважних причин відмовились подати допомогу слідчому в реалізації його прав, передбачених цією частиною, підлягають відповідальності згідно з законом".  
Враховано редакційно    
39. 2. При провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання рішення суду або згоди прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне виконання.   -57- Мойсик В.Р.
Частину 2 статті 5 привести у відповідність з частиною 1 статті 114 КПК України, а також на початку речення доповнити словами „При перевірці заяв і повідомлень чи іншої інформації про злочин та".  
Враховано редакційно   3. При перевірці заяв і повідомлень про злочини та при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування перевірки та слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди чи рішення суду (судді) або прокурора, і несе відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.  
    -58- Маркуш М.А.
У ч.2 статті 5 виключити слово „повну"  
Враховано    
    -59- Мойсик В.Р.
Доповнити статтю 5 після частини другої новою частиною такого змісту: „3. У разі незгоди з рішенням чи вказівками прокурора слідчий подає справу вищестоящому прокурору з письмовим викладенням своїх заперечень. У разі незгоди з рішенням вищестоящого прокурора про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про закриття провадження у справі слідчий вправі у встановленому законом порядку звернутися до суду".  
Відхилено це передбачено в Кримінально-процесуальному кодексі)   
    -60- Гаврилюк В.В.
Доповнити ст. 5 частиною наступного змісту: "При незгоді з рішенням чи вказівками прокурора слідчий подає справу прокурору вищого рівня з письмовим викладенням своїх заперечень, а у разі незгоди з рішенням прокурора вищого рівня має право звернутись до суду."  
Відхилено (це норма, яка повинна регулюватися Кримінально-процесуальним кодексом)   
40. 3. Слідчий має право при виконанні обов'язків, пов'язаних із розслідуванням злочинів, користуватися безоплатно всіма видами громадського транспорту (крім таксі) міського, приміського і місцевого сполучення, в сільській місцевості - попутнім транспортом, а слідчий спеціалізованих підрозділів по розслідуванню злочинів, скоєних на транспорті, крім того, має право безоплатного проїзду на річкових, морських, повітряних суднах та залізничному транспорті.   -61- Мойсик В.Р.
Частину 3 статті 5 викласти в такій редакції: „Слідчий має право при виконанні обов'язків, пов'язаних із розслідуванням кримінальних справ та перевіркою заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини, користуватися безоплатно всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів".  
Враховано   4. Слідчий має право при виконанні обов'язків, пов'язаних із розслідуванням кримінальних справ та перевіркою заяв і повідомлень про злочини, користуватися безоплатно всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.  
41. 4. У невідкладних випадках слідчий при виконанні службових обов'язків вправі безперешкодно і безоплатно використовувати засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, і громадянам (крім транспортних засобів та зв'язку дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення).   -62- Мойсик В.Р.
У частині 4 статті 5 щодо права слідчого „у невідкладних випадках" „безперешкодно і безоплатно" використовувати засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, і громадянам необхідно узгодити з положеннями Конституції та чинного законодавства (наприклад, з положеннями п. б ст. 25 Закону України „Про Службу безпеки України", ст. 25 Закону України „Про міліцію", ст.ст. 22 і 25 Закону України „Про державну податкову службу в Україні") та викласти в такій редакції: "5. Слідчий при виконанні службових обов'язків вправі у невідкладних випадках користуватися безперешкодно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою, а також вправі використовувати з наступним повним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, військовим частинам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення) і громадянам - за їх згодою."  
Враховано   5. Слідчий при виконанні обов'язків, пов'язаних із розслідуванням кримінальних справ та перевіркою заяв і повідомлень про злочини, вправі у невідкладних випадках користуватися безперешкодно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою, а також вправі використовувати з наступним повним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, військовим частинам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), а ті, що належать громадянам, - за їх згодою.  
42. 5. Під час службового відрядження слідчий користується правом позачергового поселення в готелях і придбання квитків на всі види транспорту. Під час невідкладних службових поїздок слідчі забезпечуються квитками на проїзд, незалежно від наявності місць.   -63- Мойсик В.Р.
Частину 5 статті 5 викласти в такій редакції: "Під час службового відрядження на території України слідчий, позачергово та в обов'язковому порядку, забезпечується квитками на проїзд вибраного слідчим виду транспорту та розміщується у вибраному слідчим готелі при пред'явленні службового посвідчення і посвідчення про відрядження."  
Враховано редакційно   6. Під час службового відрядження на території України слідчий користується правом позачергового розміщення в готелях і позачергового придбання квитків на всі види транспорту при пред'явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Під час невідкладних службових відряджень слідчі забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць.  
    -64- Гаврилюк В.В.
Частину 5 статті 5 викласти в такій редакції: „Під час службового відрядження слідчий користується правом бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання проїзних документів".  
Враховано редакційно    
43. 6. Слідчі мають право на постійне носіння і зберігання табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, порядок застосування яких визначається законами України.      7. Слідчі мають право на постійне носіння і зберігання табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, порядок застосування яких визначається законом.  
44. 7. Після виходу на пенсію слідчі мають право на постійне носіння і зберігання вогнепальної нарізної короткоствольної зброї.   -65- Гаврилюк В.В.
Виключити частину 7 статті 5.  
Враховано   8. Слідчий при виконанні обов'язків, пов'язаних із розслідуванням кримінальних справ та перевіркою заяв і повідомлень про злочини, має й інші права, визначені законом.  
    -66- Маркуш М.А.
Ч.1 статті 5 доповнити пунктом такого змісту: „Слідчий при виконанні службових обов'язків має й інші права, визначені законом"  
Враховано    
45. Стаття 6. Помічник слідчого      Стаття 6. Помічник слідчого  
46. 1. Слідчий може мати помічника або кількох помічників, які призначаються із числа працівників відповідного органу досудового слідства мають середню або вищу освіту і нахил до слідчої роботи.   -67- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: „1. Слідчий може мати помічників, які призначаються та звільняються за поданням слідчого.".  
Враховано редакційно   1. Слідчий може мати помічників, які призначаються на посаду із числа працівників відповідного відомства.  
47. 2. До обов'язків помічника слідчого входить надання допомоги слідчому і виконання його доручень у кримінальних справах, які знаходяться у провадженні слідчого.   -68- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 6 доповнити після слова „доручень" словами „пов'язаних із попередньою перевіркою заяв, повідомлень, іншої інформації про злочини та у кримінальних справах".  
Враховано   2. До обов'язків помічника слідчого входить надання допомоги слідчому і виконання його доручень, пов'язаних із попередньою перевіркою заяв і повідомлень про злочини та розслідуванням кримінальних справ, які перебувають у провадженні слідчого.  
48. 3. Помічник слідчого вправі приймати участь у проведенні слідчих дій; готувати проекти процесуальних документів; викликати до слідчого для проведення слідчих дій свідків, потерпілих, підозрюваних (обвинувачених), спеціалістів, експертів, цивільних позивачів і відповідачів та інших учасників кримінального процесу; залучати понятих до участі у проведенні слідчих дій; виконувати іншу технічну роботу, пов'язану з розслідуванням кримінальних справ, перевіркою заяв і повідомлень про злочини та діловодством.   -69- Мойсик В.Р.
Частину третю статті 6 доповнити після слова „повідомлень" словами "та іншої інформації", виключити слова „інших учасників кримінального процесу", доповнивши перелік осіб, які викликаються, представниками та законними представниками, виключити слова „готувати проекти процесуальних документів".  
Враховано   3. Помічник слідчого вправі з дозволу слідчого чи за його дорученням: 1) брати участь у проведенні слідчих дій; 2) викликати до слідчого свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, спеціалістів, експертів, перекладачів, цивільних позивачів і цивільних відповідачів, законних представників підозрюваних, обвинувачених, представників потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача для проведення за їх участю слідчих дій; 3) повідомляти захисника про проведення слідчих дій за участю підозрюваного, обвинуваченого; 4) залучати понятих до участі у проведенні слідчих дій; 5) виконувати іншу роботу, пов'язану з діловодством при розслідуванні слідчим кримінальних справ, перевірці заяв і повідомлень про злочини.  
49. 4. На помічників слідчого розповсюджується гарантії діяльності, які передбачені для слідчого статтями 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29 цього Закону.   -70- Мойсик В.Р.
Враховуючи правовий статус помічника слідчого, слід переглянути і суттєво обмежити обсяг гарантій його діяльності, який пропонується у переліку статей у частині 4, у тому числі, щодо форменого одягу, зразка посвідчення, права на носіння, зберігання і застосування зброї, соціальних гарантій і т. ін.). Пропонується виключити цю частину, а повноваження та гарантії діяльності помічника визначити відомчим нормативним актом.  
Враховано    
50. 5. Зарплата помічника слідчого встановлюється в розмірі 70% від посадового окладу слідчого, надбавок за військове або спеціальне звання чи класний чин, надбавок за вислугу років, інших видів додаткового забезпечення що надаються щомісячно.   -71- Мойсик В.Р.
Частина 5 статті 6 підлягає виключенню, оскільки розміри посадових окладів, надбавок за військове чи спеціальне звання, класні чини та інші види заробітної плати для різних категорій установлюються іншими нормативними актами.  
Враховано    
51. Розділ ІІІ. Порядок призначення слідчих на посади і звільнення їх з посад      Розділ ІІІ. Порядок призначення слідчих на посади та звільнення їх з посад  
52. Стаття 7. Порядок призначення слідчих на посади      Стаття 7. Порядок призначення слідчих на посади  
53. 1. На посаду слідчого призначаються громадяни України, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 3 цього Закону.      1. На посаду слідчого призначаються громадяни України, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 3 цього Закону.  
54. 2. Керівники центральних слідчих апаратів відповідних відомств призначаються на посади та звільняються з посад Указом Президента України за поданням керівників цих відомств. Керівники центральних слідчих апаратів відомств за посадою є першими заступниками керівників цих відомств і мають відповідні повноваження щодо зарахування слідчих на роботу (службу), їх звільнення, застосування дисциплінарної практики.   -72- Мойсик В.Р.
У частині другій статті 7 порядок призначення на посаду керівників центральних органів виконавчої влади привести у відповідність до п.10 частини першої статті 106 Конституції України. Викласти у такій редакції: "Призначення на посади керівників центральних слідчих підрозділів відповідних відомств, їх заступників та слідчих, а також припинення їх повноважень здійснюється у визначеному законодавством порядку. Керівники центральних слідчих підрозділів відповідних відомств за посадою є заступниками керівників цих відомств і мають повноваження щодо призначення слідчих на посади, їх звільнення з посад, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень".  
Враховано   2. Призначення на посади керівників слідчих підрозділів відповідних відомств, їх заступників та слідчих, а також припинення їх повноважень здійснюється у встановленому законодавством порядку. Керівники центральних слідчих підрозділів відповідних відомств за посадою є заступниками керівників цих відомств і мають відповідні повноваження щодо призначення слідчих на посади та звільнення їх з посад, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень щодо них.  
55. 3. Перші заступники та заступники начальників центральних слідчих апаратів та керівники відповідних слідчих підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та прирівняних до них підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад керівниками центральних відомств за поданнями керівників відповідних центральних слідчих апаратів. Всі інші керівники слідчих підрозділів та слідчі призначаються на посади та звільняються з посад керівниками центральних слідчих апаратів за поданнями відповідних керівників слідчих підрозділів.   -73- Мойсик В.Р.
Частину 3 статті 7 виключити - ці положення повинні визначатися іншим законом, який визначатиме систему досудового слідства, та відповідними відомчими нормативно-правовими актами про порядок діяльності слідчих підрозділів.  
Враховано    
56. 4. Керівники слідчих підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та прирівняних до них підрозділів за своєю посадою є одночасно заступниками начальників центральних слідчих апаратів відповідних відомств. Всі інші керівники слідчих підрозділів за своєю посадою є заступниками начальників слідчих підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та прирівняних до них підрозділів.   -74- Мойсик В.Р.
Частину 4 статті 7 виключити, оскільки ці положення повинні визначатися іншим законом, який визначатиме систему досудового слідства, та відповідними відомчими нормативно-правовими актами про порядок діяльності слідчих підрозділів.  
Враховано    
57. Стаття 8. Підбір кандидатів у слідчі   -75- Маркуш М.А.
У назві та ч.1 статті 8 слова „у слідчі" замінити словами „на посаду слідчого"  
Враховано   Стаття 8. Підбір кандидатів на посаду слідчого  
58. 1. Підбір кандидатів у слідчі здійснюється за результатами складання кваліфікаційного іспиту.   -76- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 8 викласти в наступній редакції: „1. Підбір кандидатів у слідчі здійснюється відповідно до встановленого законами і іншими нормативно-правовими актами для відповідних відомств порядку проходження служби та за результатами складання кваліфікаційного іспиту."  
Враховано   1. Підбір кандидатів на посаду слідчого здійснюється відповідно до визначеного законами та іншими нормативно-правовими актами України порядку проходження служби у відповідних відомствах та за результатами складання кваліфікаційного іспиту.  
59. 2. При підборі кандидатів забезпечується рівність їх прав, незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань.   -77- Маркуш М.А.
Частину 2 статті 8 привести у відповідність до статті 24 Конституції України.  
Враховано   2. При підборі кандидатів на посаду слідчого забезпечується рівність їх прав незалежно від соціального походження, майнового стану, расової та національної належності, статі, політичних, релігійних та інших переконань.  
60. 3. Кожен громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 3 цього Закону, має право звернутися до відповідного начальника слідчого апарату із заявою (рапортом) про призначення його на посаду слідчого і скласти кваліфікаційні іспити.   -78- Мойсик В.Р.
Частину 3 статті 8 викласти в такій редакції: „Кожен громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 3 цього Закону та іншими законодавчими актами, має право звернутися до відповідного начальника слідчого підрозділу із заявою про прийняття його на службу у відповідне відомство та призначення його на посаду слідчого, а також скласти кваліфікаційні іспити".  
Враховано   3. Кожен громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 3 цього Закону та іншими законодавчими актами, має право звернутися до відповідного начальника слідчого підрозділу із заявою про прийняття на службу у відповідне відомство та призначення його на посаду слідчого, а також скласти кваліфікаційні іспити.  
61. 4. Кваліфікаційні іспити на посаду слідчого приймаються кваліфікаційними комісіями слідчих апаратів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя і на транспорті та прирівняних до них підрозділів. Якщо особа, яка претендує на посаду слідчого, не склала кваліфікаційного іспиту, повторне його складання допускається не раніше ніж через рік.   -79- Мойсик В.Р.
Частину 4 статті 8 викласти в такій редакції: "4. Кваліфікаційні іспити на посаду слідчого приймаються вищими кваліфікаційними комісіями центральних слідчих підрозділів відповідних відомств, кваліфікаційними комісіями слідчих підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та прирівняних до них підрозділів. Якщо особа, яка претендує на посаду слідчого, не склала кваліфікаційного іспиту, повторне його складання допускається не раніше ніж через рік".  
Враховано редакційно   4. Кваліфікаційні іспити на посаду слідчого приймаються вищими кваліфікаційними комісіями центральних слідчих підрозділів відповідних відомств, кваліфікаційними комісіями слідчих підрозділів відповідних відомств в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, прирівняних до них слідчих підрозділів відповідних відомств. Якщо особа, яка претендує на посаду слідчого, не склала кваліфікаційного іспиту, повторне його складання допускається не раніше ніж через рік.  
62. 5.Особи, не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії, можуть оскаржити це рішення до вищої кваліфікаційної комісії, що функціонує в центральному слідчому апараті відповідного відомства або до суду.   -80- Мойсик В.Р.
У частині 5 статті 8 слова „що функціонує в центральному слідчому підрозділів" замінити словами „центрального слідчого підрозділу".  
Враховано   5. Особи, не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії, можуть оскаржити це рішення до вищої кваліфікаційної комісії центрального слідчого підрозділу відповідного відомства або до суду.  
63. 6. Кваліфікаційна комісія рекомендує на посади слідчих кандидатів, які виявили найкращі знання. При рівності результатів кваліфікаційних іспитів, перевагу на призначення на посаду слідчого має особа, що на момент здачі іспитів працює помічником слідчого.   -81- Маркуш М.А.
Частину 6 статті 8 після слова „здачі" доповнити словом „кваліфікаційних".  
Враховано   6. Кваліфікаційна комісія рекомендує на посади слідчих кандидатів, які виявили найкращі знання. При рівності результатів кваліфікаційних іспитів, перевагу на призначення на посаду слідчого має особа, що на момент здачі кваліфікаційних іспитів працює помічником слідчого.  
64. 7. Особи, які склали іспити, але не зараховані на посаду слідчого у зв'язку з відсутністю вакантних посад, мають бути враховані кваліфікаційною комісією як кандидати на нові вакантні посади слідчих протягом трьох років, якщо за цей час вони не відкличуть свої заяви (рапорти).   -82- Маркуш М.А.
Виключити ч.7 статті 8 (ці питання повинні регулюватися положенням про кваліфікаційну комісію).  
Враховано    
65. 8. Порядок утворення та діяльності кваліфікаційних комісій слідчих затверджується Кабінетом Міністрів України.   -83- Маркуш М.А.
Ч.8 статті 8 викласти в такій редакції: „Функції, порядок створення і діяльності кваліфікаційних комісій слідчих у відповідних відомствах визначаються Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   7. Функції, порядок створення і діяльності кваліфікаційних комісій слідчих підрозділів відповідних відомств визначаються Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
66. Стаття 9. Присяга слідчого      Стаття 9. Присяга слідчого  
67. 1. Особа, що призначається на посаду слідчого, в урочистій обстановці приймає Присягу такого змісту:   -84- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 9 слова "що призначається" замінити словами "яка призначена", після слова „Присягу" доповнити словом „слідчого"  
Враховано   1. Особа, яка призначена на посаду слідчого, в урочистій обстановці приймає Присягу слідчого такого змісту:  
68. "Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки слідчого, керуючись тільки Конституцією та законами України, бути об'єктивним і справедливим, поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права людини та інтереси держави".   -85- Мойсик В.Р.
Абзац другий частини першої статті 9 на початку речення доповнити займенником „Я", після слова „держави" доповнити словами „суворо зберігати державну та службову таємницю". Після слова „права" доповнити словами „свободи і законні інтереси". Доповнити текст присяги реченням такого змісту: „Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".  
Враховано редакційно   "Я урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки слідчого, керуючись тільки Конституцією та законами України, бути об'єктивним і справедливим, поважати честь і гідність особи, виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права, свободи та інтереси людини і громадянина, права та інтереси юридичних осіб, інтереси держави, суворо зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю. Якщо я порушу цю присягу, готовий нести відповідальність, визначену законом". 2. Відмова скласти присягу має наслідком відмову від посади слідчого.  
    -86- Маркуш М.А.
Передбачити наслідки відмови від Присяги  
Враховано    
69. Стаття 10. Порядок звільнення слідчих з посад      Стаття 10. Підстави звільнення слідчого з посади  
70. 1. Звільнення слідчого з посади може бути здійснене посадовою особою, яка наділена правом на його призначення.   -87- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 10 слово „посадовою" замінити словом „службовою".  
Враховано   1. Звільнення слідчого з посади може бути здійснене службовою особою, яка наділена правом призначати слідчого на посаду.  
71. 2. Слідчий може бути звільнений з посади лише у таких випадках:      2. Слідчий може бути звільнений з посади лише у таких випадках:  
72. 1) на підставі письмової заяви (рапорту) про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;   -88- Мойсик В.Р.
Пункт 1 викласти в такій редакції: „1) на підставі письмової заяви (рапорту) про відставку або про звільнення зі служби чи з посади за власним бажанням;"  
Враховано   1) за власним бажанням - на підставі письмової заяви (рапорту) про відставку або про звільнення зі служби чи з посади;  
73. 2) досягнення слідчим 55-річного віку для жінок та 60-річного віку для чоловіків;   -89- Мойсик В.Р.
Пункт 2 викласти в такій редакції: „за віком: у разі досягнення слідчим 55-річного віку для жінок та 60-річного віку для чоловіків, - для державних службовців; у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи службі на посадах начальницького складу, визначеного законодавством, - для військовослужбовців чи осіб начальницького складу відомств;"  
Враховано   2) за віком: у разі досягнення слідчим 55-річного віку для жінок та 60-річного віку для чоловіків - для державних службовців; у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи службі на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ чи податкової міліції, визначеного законом, - для військовослужбовців чи осіб начальницького складу відомств;  
74. 3) у зв'язку з виходом на пенсію за вислугою років, незалежно від віку;   -90- Мойсик В.Р.
Пункт 3 викласти в такій редакції: „у зв'язку з виходом на пенсію за вислугу років, незалежно від віку;"  
Враховано   3) з виходом на пенсію за вислугу років, незалежно від віку;  
75. 4) у разі смерті слідчого;   -91- Мойсик В.Р.
Пункт 4 виключити, оскільки смерть працівника є підставою не звільнення, а виключення його із списків працівників.  
Враховано    
76. 5) набрання чинності рішення суду про визнання слідчого безвісно відсутнім;   -92- Мойсик В.Р.
Пункт 5 викласти в такій редакції: „у зв'язку з рішенням суду про визнання слідчого безвісно відсутнім, що набрало законної сили;"  
Враховано редакційно   4) визнання його судом безвісно відсутнім;  
77. 6) втрати слідчим громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;   -93- Мойсик В.Р.
У п. 6 слова "або виїзду за межі України на постійне проживання" виключити, оскільки у цьому випадку подається відповідна заява про звільнення, або ж особа звільняється з посади за негативними мотивами. Привести у відповідність до статті 17 Закону „Про громадянство України".  
Враховано   5) припинення його громадянства чи скасування рішення про набуття ним громадянства України;  
78. 7) набрання чинності обвинувального вироку суду;   -94- Мойсик В.Р.
Пункт 7 викласти в такій редакції: „у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;"  
Враховано редакційно   6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;  
79. 8) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності слідчого, визнання його недієздатним;   -95- Маркуш М.А.
пункт 8 статті 10 викласти в такій редакції: „визнання його судом недієздатним або обмеження судом його цивільної дієздатності"  
Враховано редакційно   7) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;  
80. 9) винесення рішення суду про застосування стосовно слідчого примусових заходів медичного характеру, що набрало законної сили;   -96- Маркуш М.А.
пункт 9 статті 10 викласти в такій редакції: „застосування судом стосовно нього примусових заходів медичного характеру"  
Враховано   8) застосування судом стосовно нього примусових заходів медичного характеру;  
81. 10) винесення за згодою слідчого постанови про закриття кримінальної справи стосовно нього за нереабілітуючими підставами;   -97- Мойсик В.Р.
У п.10 ч. 2 ст.10 виключити слова „за згодою слідчого". Порядок звільнення осіб від кримінальної відповідальності встановлюється КПК України  
Враховано   9) закриття судом кримінальної справи стосовно нього за нереабілітуючими підставами;  
82. 11) переводу чи обрання слідчого на іншу посаду за його згодою;   -98- Мойсик В.Р.
Пункт 11 виключити, оскільки у разі переводу слідчого чи обрання його на іншу посаду подається відповідна заява про звільнення.  
Враховано    
83. 12) відповідно до висновків військово-лікарської комісії за станом здоров'я, яке не дозволяє виконувати обов'язки слідчого.   -99- Мойсик В.Р.
Пункт 12 частини 2 статті 10 викласти в такій редакції: „на підставі висновку лікарської чи військово-лікарської комісії про стан здоров'я, яке не дозволяє виконувати обов'язки слідчого;"  
Враховано   10) неможливості виконувати обов'язки слідчого за станом здоров'я - на підставі висновку відповідно лікарської чи військово-лікарської комісії;  
    -100- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
З п. 12 ч. 1 ст.10 виключити слово "військово-", оскільки слідчі за своєю належністю можуть бути не тільки військовослужбовцями.  
Враховано шляхом доповнення словом "лікарської".   
84. 12) у зв'язку зі скороченням штатів у разі відсутності можливості використання на службі;      11) скорочення штатів у разі неможливості використання на службі;  
85. 13) за професійною невідповідністю на підставі рішення кваліфікаційної комісії.   -101- Мойсик В.Р.
Пункт 13 доповнити після слова „комісії" словами "чи службовою невідповідністю на підставі рішення атестаційної комісії з умов проходження військової служби чи служби на посадах начальницького складу.  
Враховано редакційно   12) за службовою невідповідністю на підставі рішення атестаційної комісії з умов проходження військової служби чи служби на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ та податкової міліції; 13) порушення присяги слідчого. 3. Слідчий, який проходить службу у відповідному відомстві за контрактом, може бути також звільнений з посади у зв'язку з: 1) закінченням строку контракту; 2) систематичним невиконанням ним умов контракту; 3) систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного відомства, де проходить службу слідчий. 4. Порядок звільнення слідчих зі служби визначається законами та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -102- Мойсик В.Р.
Доповнити ч.1 ст. 10 новим пунктом „у зв'язку з порушенням присяги слідчого"  
Враховано    
    -103- Мойсик В.Р.
Доповнити ст. 10 новою частиною такого змісту: Слідчі, які проходять службу у відомствах за контрактом, може бути також звільнений з посади у зв'язку з : 1) закінченням строку контракту; 2) систематичним невиконанням умов контракту слідчим; 3) систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відомства, де проходить службу слідчий.  
Враховано    
    -104- Мойсик В.Р.
Ст.10 доповнити ч.2: „Порядок звільнення слідчих з державної служби, військовослужбовців з військової служби та осіб начальницького складу зі служби у відповідних відомствах визначається також законами та іншими нормативно-правовими актами України".  
Враховано редакційно    
86. Розділ ІV. Гарантії процесуальної діяльності слідчих   -105- Мойсик В.Р.
У Розділі ІV та статті 11 слова „слідчих" замінити словами „слідчого".  
Враховано   Розділ ІV. Гарантії процесуальної діяльності слідчого  
87. Стаття 11. Забезпечення процесуальної самостійності та незалежності слідчих      Стаття 11. Забезпечення процесуальної самостійності та незалежності слідчого  
88. 1. Процесуальна самостійність та незалежність слідчих забезпечується:      1. Процесуальна самостійність та незалежність слідчого забезпечується:  
89. 1) встановленим законом порядком їх призначення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади;   -106- Мойсик В.Р.
Пункт 1 частини 1 статті 11 викласти в такій редакції: „1) встановленим законом порядком його призначення на посаду та звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності".  
Враховано   1) визначеним законом порядком його призначення на посаду та звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності;  
90. 2) передбаченою законом процедурою досудового слідства;      2) передбаченою законом процедурою здійснення досудового слідства;  
91. 3) забороною під загрозою відповідальності втручання в процесуальну діяльність слідчих осіб, які не мають на те повноважень;   -107- Маркуш М.А.
Виключити п.3 ч.1 статті 11 (це враховано в інших статтях проекту)  
Враховано    
92. 4) відповідальністю за неповагу до слідчого;   -108- Мойсик В.Р.
Пункт 4 частини 1 статті 11 після слів „до слідчого" доповнити словами „та за незаконне втручання у його процесуальну діяльність, вчинення перешкод його діяльності з розслідування злочинів, невиконання процесуальних рішень та законних вимог слідчого";  
Враховано   3) відповідальністю за неповагу до слідчого та за незаконне втручання у його процесуальну діяльність, вчинення перешкод його діяльності з розслідування кримінальних справ, невиконання процесуальних рішень та законних вимог слідчого;  
93. 5) створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов для діяльності слідчих;      4) створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов для діяльності слідчого;  
94. 6) матеріальним і соціальним забезпеченням слідчих відповідно до їх статусу.      5) матеріальним і соціальним забезпеченням слідчого відповідно до його статусу.  
95. 2. Всі державні органи, установи та організації (незалежно від форм їх власності), органи місцевого самоврядування, фізичні особи та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність слідчих і не посягати на неї.   -109- Мойсик В.Р.
У частині 2 статті 11 слова „державні органи, установи та організації (незалежно від форм їх власності), органи місцевого самоврядування, фізичні особи" замінити словами „органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, службові та посадові особи, громадяни".  
Враховано   2. Всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, об'єднання громадян, службові та посадові особи і громадяни зобов'язані поважати незалежність слідчого і не посягати на неї.  
96. 3. Гарантії незалежності слідчого, включаючи заходи його правового захисту, матеріального і соціального забезпечення, передбачені цим та іншими законами України, поширюються на всіх слідчих України, незалежно від їхньої відомчої належності, і не можуть бути скасовані чи знижені іншими нормативними актами.   -110- Маркуш М.А.
У ч.3 статті 11 та по всьому тексту законопроекту слово „нормативними" замінити словами „нормативно-правовими. Виключити слова „і не можуть бути скасовані чи знижені іншими нормативними актами".  
Враховано   3. Гарантії незалежності слідчого, включаючи заходи його правового захисту, матеріального і соціального забезпечення, передбачені цим та іншими законами, поширюються на всіх слідчих, незалежно від їхньої відомчої належності.  
97. Стаття 12. Недопустимість втручання в процесуальну діяльність слідчого      Стаття 12. Недопустимість втручання в процесуальну діяльність слідчого  
98. 1. При виконанні своїх повноважень слідчий незалежний у своїй діяльності і керується виключно законом.      1. При виконанні своїх повноважень слідчий незалежний у своїй діяльності і керується виключно законом.  
99. 2. Ніхто, крім суду, прокурора, безпосереднього начальника слідчого підрозділу та вищих керівників слідчих управлінь, їх заступників, які діють в межах повноважень, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України та цим Законом, не може витребувати в слідчого кримінальну справу для перевірки стану розслідування, вивчення і дачі у ній вказівок, визначення кваліфікації злочину чи в будь-який інший спосіб втрутитися в процесуальну діяльність слідчого. Слідчий не зобов'язаний давати пояснення щодо суті закінчених ним справ або справ, які знаходились у його провадженні, а також давати їх будь-кому для ознайомлення інакше, як у випадках і в порядку, передбачених Законом.   -111- Мойсик В.Р.
У частині 2 статті 12 слова "безпосереднього", „та вищих керівників слідчих управлінь, їх заступників" виключити. У цій же частині виключити слово „суду", оскільки до повноважень суду не належить здійснення наглядових функцій за досудовим слідством. Слово „управлінь" замінити словом „апаратів". Виключити слова „Кримінально-процесуальним кодексом та цим". Останнє речення викласти у такій редакції: „Слідчий не зобов'язаний надавати інформацію або пояснення по суті закінчених ним справ або справ, які знаходились чи перебувають у його провадженні, стану їх розслідування, виконання окремих слідчих дій та інших заходів, а також давати такі справи будь-кому для ознайомлення інакше, як у випадках і в порядку, встановлених законом".  
Враховано   2. Ніхто, крім прокурора, начальника слідчого підрозділу, які діють в межах повноважень, визначених законом, не може витребувати у слідчого кримінальну справу для перевірки стану її розслідування, вивчення і дачі по ній вказівок, визначення кваліфікації злочину чи в будь-який інший спосіб втрутитися в процесуальну діяльність слідчого. Слідчий не зобов'язаний надавати інформацію або пояснення по суті закінчених ним кримінальних справ або справ, які знаходились чи перебувають у його провадженні, стану їх розслідування, виконання окремих слідчих дій та інших заходів, а також давати такі справи будь-кому для ознайомлення інакше, як у випадках і в порядку, визначених законом.  
100. 3. Будь-яке не передбачене законом втручання в діяльність слідчого при провадженні досудового слідства забороняється. Вплив у будь-якій формі на слідчих з метою перешкоджання всебічному, повному і об'єктивному встановленню обставин у кримінальній справі тягне відповідальність, встановлену законом.   -112- Мойсик В.Р.
У частині 3 статті 12 після слова „втручання" доповнити словами „органів державної влади і органів місцевого самоврядування, службових та посадових осіб, засобів масової інформації, громадян та їх об'єднань і інших громадсько-політичних організацій та їх представників". Друге речення виключити, як таке, що дублює статтю 14  
Враховано частково   3. Будь-яке не передбачене законом втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, службових та посадових осіб і громадян в діяльність слідчого при провадженні досудового слідства забороняється. 4. Звернення службових та посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування до слідчого з приводу конкретних кримінальних справ і матеріалів перевірок заяв і повідомлень про злочини, що перебувають в його провадженні, не можуть містити будь-яких пропозицій, вказівок або вимог щодо результатів їх вирішення.  
    -113- Мойсик В.Р.
Привести статтю 12 у відповідність до рішення Конституційного Суду України у справі про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства від 20 березня 2002 року № 4-рп/2002. З цією метою доповнити статтю 12 новою частиною четвертою такого змісту: „Звернення представників влади, інших службових та посадових осіб до слідчого з приводу конкретних кримінальних справ і матеріалів перевірки, що знаходяться в його провадженні, не можуть містити будь-яких вказівок або вимог щодо результатів їх вирішення".  
Враховано    
101. 4. Слідчий не може бути залучений до іншої діяльності, не пов'язаної з розслідуванням кримінальних справ чи перевіркою заяв і повідомлень про злочини.      5. Слідчий не може бути залучений до іншої діяльності, не пов'язаної з розслідуванням кримінальних справ чи перевіркою заяв і повідомлень про злочини.  
102. Стаття 13. Недоторканність слідчих   -114- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Статтю 13 доповнити новою частиною 1 наступного змісту: "Слідчі - недоторканні. Недоторканність слідчого поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи", відповідно змінивши нумерацію наступних частин цієї статті. В проекті необхідно встановити особливий порядок проведення обшуків, оглядів житла чи службового приміщення слідчого та інших та інших оперативно-розшукових заходів відносно слідчого, що буде додатковою гарантією від безпідставного втручання у діяльність слідчого.  
Враховано   Стаття 13. Недоторканність слідчих 1. Слідчі - недоторканні. Недоторканність слідчого поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи.  
103. 1. Кримінальна справа проти слідчого може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняними до них прокурорами.   -115- Маркуш М.А.
Частину 2 статті 13 доповнити словами "їх заступниками".  
Враховано   2. Кримінальна справа стосовно слідчого може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками. 3. Проникнення в житло чи службове приміщення слідчого, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних та інших розмов, особистий обшук слідчого, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись тільки за згодою зазначеного у частині другій цієї статті прокурора і в порядку, визначеному законом. 4. Кримінальна справа щодо слідчого розглядається у першій інстанції апеляційним судом.  
    -116- Мойсик В.Р.
Статтю 13 доповнити новою частиною такого змісту: „Проникнення в житло чи службове приміщення слідчого, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних та інших розмов, особистий обшук слідчого, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись тільки за згодою зазначеного у частині другій цієї статті прокурора і в порядку визначеному законом.  
Враховано    
    -117- Мойсик В.Р.
Статтю 13 доповнити новою частиною такого змісту: Кримінальна справа щодо слідчого розглядається у першій інстанції апеляційним судом".  
Враховано    
104. 2. Слідчий не може підлягати заходам адміністративного впливу, крім випадків, передбачених законом. Матеріали про адміністративне правопорушення, вчинене слідчим, направляються службовій особі, яка призначила його на посаду, для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.   -118- Маркуш М.А.
Частину 2 статті 13 виключити, як таку, що суперечить статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
Враховано    
105. 3. Слідчий не може бути затриманий, а також підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого державного органу в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. Слідчий, затриманий за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення, стягнення за яке накладається в судовому порядку, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи.   -119- Мойсик В.Р.
У першому реченні ч. 3 статті 13 виключити слова „підданий приводу чи". Друге речення викласти в такій редакції: „У разі затримання слідчого за адміністративне правопорушення, стягнення за яке накладається в судовому порядку, він повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи".  
Враховано   5. Слідчий не може бути затриманий, а також примусово доставлений до будь-якого державного органу в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. У разі затримання слідчого за адміністративне правопорушення, стягнення за яке накладається в судовому порядку, він повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи.  
106. Стаття 14. Відповідальність за неповагу до слідчого      Стаття 14. Відповідальність за неповагу до слідчого та незаконне втручання в його діяльність  
107. 1. Прояв неповаги до слідчого з боку осіб, які беруть участь у справі, приймають участь у провадженні слідчих дій або причетні до неї, а так само вчинення поза провадженням досудового слідства у справі будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до слідчого у зв'язку з його службовою діяльністю, тягнуть за собою відповідальність, передбачену Законом.   -120- Омельченко Г.О.
Слід доопрацювати статтю 14, передбачивши відповідальність за незаконне втручання в діяльність слідчого з метою перешкоджання виконанню ним своїх службових обов'язків або з метою дибитися прийняття незаконних рішень; погрозу або насильство щодо слідчого та його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків; умисного знищення або пошкодження майна, що належить слідчому чи його близьким родичам у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків; посягання на життя слідчого та його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Частково про це вказано у частині 2 статті 17 проекту.  
Враховано   Прояв неповаги до слідчого з боку осіб, які беруть участь у справі, незаконне втручання в діяльність слідчого з метою перешкоджання виконанню ним обов'язків, пов'язаних із розслідуванням кримінальних справ та перевіркою заяв і повідомлень про злочини, або з метою прийняття ним незаконних рішень, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.  
108. Стаття 15. Обов'язковість виконання вимог слідчого      Стаття 15. Обов'язковість виконання вимог слідчого  
109. 1. Вимоги слідчого, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для виконання всіма органами, підприємствами, установами (незалежно від форм їх власності), посадовими та фізичними особами і виконуються у передбачені законом строки.   -121- Мойсик В.Р.
Частину 1 статті 15 викласти в такій редакції: „Вимоги слідчого, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для виконання у передбачені законом строки всіма органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх приналежності, підпорядкування і форм власності, службовими та посадовими особами, громадянами та об'єднаннями громадян".  
Враховано   1. Вимоги слідчого, які відповідають закону, є обов'язковими для виконання у передбачені строки всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх підпорядкування і форм власності, об'єднаннями громадян, службовими і посадовими особами та громадянами.  
110. 2. Невиконання процесуальних рішень або законних вимог слідчого, вчинення перешкод його діяльності в розслідуванні злочинів тягне за собою відповідальність, передбачену законами України.      2. Невиконання процесуальних рішень або законних вимог слідчого, вчинення перешкод для його діяльності в розслідуванні кримінальних справ тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
111. 3. Всі без винятку особи, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зобов'язані з'являтися за викликом слідчого для дачі пояснень та свідчень про обставини, що з'ясовуються, у зв'язку з розглядом заяв і повідомлень, матеріалів про злочини, розслідуванням кримінальних справ, приймати участь як експерти чи спеціалісти. У разі ухилення особи від прибуття до слідчого без поважних причин, вона відповідно до чинного законодавства України повинна примусово доставлятися органами внутрішніх справ за відповідною постановою слідчого та бути притягнута до відповідальності за неповагу до слідчого.   -122- Маркуш М.А.
Частину 3 статті 15 привести у відповідність до вимог Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961 року, яка передбачає імунітет певних дипломатичних представників від допиту у якості свідка чи потерпілого. Крім того слово „свідчень" змінити на слово „показань". Виключити фразу „крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України" оскільки це суперечить принципу рівності перед законом - слідчий вправі особисто вирішувати яку особу необхідно викликати у зв'язку з установленням істини у справі і належного здобуття доказів, та несе персональну відповідальність за законність своїх дій. Друге речення виключити, оскільки це врегульовано Кримінально-процесуальним кодексом України.  
Враховано   3. Усі громадяни зобов'язані з'являтися за викликом слідчого для дачі пояснень та показань про обставини, що з'ясовуються у зв'язку з розглядом заяв і повідомлень про злочини, розслідуванням кримінальних справ, якщо інший порядок не визначений Конституцією України, іншими законами України та чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -123- Омельченко Г.О.
Друге речення частини 3 статті 15 викласти в такій редакції: "У разі ухилення особи від прибуття до слідчого без поважних причин, слідчий відповідно до чинного законодавства України вправі забезпечити її примусовий привід.". Відповідно до ст.ст. 70, 135, 136 КПК України застосування приводу щодо особи є правом, а не обов'язком слідчого.  
Відхилено виключено це речення, оскільки це врегульовано Кримінально-процесуальним кодексом   
    -124- Гаврилюк В.В.
Частину 3 статті 15 викласти у такій редакції: "Всі без винятку особи, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зобов'язані з'являтися за викликом слідчого для дачі пояснень та свідчень про обставини, що з'ясовуються, у зв'язку з розглядом заяв і повідомлень, матеріалів про злочини, розслідуванням кримінальних справ, приймати участь як експерти чи спеціалісти. У разі ухилення особи від прибуття до слідчого без поважних причин, слідчий відповідно до чинного законодавства України вправі забезпечити її примусовий привід".  
Враховано частково    
112. 4. Письмові доручення слідчих органу дізнання про виконання оперативно-розшукових або слідчих дій є обов'язковими і підлягають виконанню у десятиденний строк, який може бути продовжений слідчим за поданням органу дізнання, але не пізніше місячного строку. У разі їх невиконання або несвоєчасного і неякісного виконання за постановою слідчого керівництво органу дізнання вживає до винних осіб заходів дисциплінарного впливу.   -125- Мойсик В.Р.
Частину четверту статті 15 викласти в наступній редакції: „Письмові доручення слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій є обов'язковими для виконання. У разі їх невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання, керівництво органу дізнання за поданням слідчого вживає заходів щодо притягнення винних до передбаченої законом відповідальності".  
Враховано   4. Доручення слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій є обов'язковими для виконання. У разі їх невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання, керівництво органу дізнання за поданням слідчого вживає заходів щодо притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.  
113. Стаття 16. Таємниця слідства      Стаття 16. Таємниця слідства  
114. 1. Ніхто без дозволу слідчого не має права розголошувати дані досудового слідства у кримінальній справі, що перебуває в його провадженні, до закінчення цього слідства. Слідчий самостійно визначає обсяг інформації у кримінальній справі, яка може бути розголошена.   -126- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 16 після слова „слідчого" доповнити словами „або прокурора". Друге речення цієї ж частини викласти в такій редакції: „Обсяг інформації у кримінальній справі, яка може бути розголошена, визначає слідчий або прокурор, який здійснює нагляд за провадженням у ній досудового слідства".  
Враховано редакційно   1. Ніхто без дозволу слідчого не має права розголошувати дані досудового слідства у кримінальній справі, що перебуває в його провадженні, до закінчення цього слідства. Обсяг інформації у кримінальній справі, яка може бути розголошена, визначає слідчий або відповідний прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів органами досудового слідства.  
115. 2. Порушення без письмового погодження зі слідчим таємниці слідства тягне за собою відповідальність, передбачену Законом.   -127- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції: "2. Розголошення даних досудового слідства без письмового погодження зі слідчим або прокурором тягне за собою відповідальність, передбачену законами України."  
Враховано   2. Розголошення даних досудового слідства без письмового погодження зі слідчим або прокурором тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
116. Стаття 17. Державний захист слідчих та членів їх сімей      Стаття 17. Державний захист слідчих та членів їх сімей  
117. 1. Слідчі, члени їх сімей та їх майно перебувають під захистом держави. На слідчих поширюється дія Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".   -128- Мойсик В.Р.
У частині 1 статті 17 після слів "перебувають під" доповнити словом "особливим", як це визначено для суддів у Законі України "Про статус суддів".  
Враховано   1. Слідчі, члени їх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. На слідчих поширюється дія Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".  
    -129- Гаврилюк В.В.
Перше речення частини 1 статті 17 викласти в такій редакції: „Слідчі перебувають під захистом закону".  
Враховано редакційно    
118. 2. Вчинені у зв'язку зі службовою діяльністю слідчого посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна слідчого, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров'я близьких родичів слідчого, погроза їм убивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, передбачену Законом.      2. Вчинені у зв'язку зі службовою діяльністю слідчого посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна слідчого, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров'я близьких родичів слідчого, погроза їм убивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.  
119. 3. Слідчий має право на забезпечення індивідуальними засобами захисту, які на його вимогу надаються відповідними підрозділами згідно з вимогами Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".   -130- Гаврилюк В.В.
Частину 3 статті 17 розмістити після частини 4, змінивши їх порядкову нумерацію.  
Враховано    
    -131- Маркуш М.А.
В ч.3 статті 17 слова „індивідуальними засобами захисту, які на його вимогу надаються відповідними підрозділами" замінити словами „спеціальними засобами індивідуального захисту, які можуть видаватися відповідними органами"  
Враховано    
120. 4. Правопорушення щодо особи, яка раніше працювала слідчим, членів його сім'ї, вчинені у зв'язку з її попередньою службовою діяльністю, тягнуть за собою відповідальність, передбачену Законом.   -132- Гаврилюк В.В.
Частину 3 статті 17 розмістити після частини 4, змінивши їх порядкову нумерацію.  
Враховано   3. Правопорушення щодо особи, яка раніше працювала слідчим, членів його сім'ї, вчинені у зв'язку з її попередньою службовою діяльністю, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом. 4. Слідчий має право на забезпечення спеціальними засобами індивідуального захисту, які можуть видаватися відповідними органами згідно Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".  
121. 5. Слідчий має право оскаржити до суду прийняте щодо нього рішення посадових осіб, якщо вважає, що вони обмежують його професійні та особисті права, принижують його честь, гідність та ділову репутацію.      5. Слідчий має право оскаржити до суду прийняте щодо нього рішення службових та посадових осіб, якщо вважає, що вони обмежують його професійні та особисті права, принижують його честь, гідність та ділову репутацію.  
122. Розділ V. Заохочення та відповідальність слідчих      Розділ V. Заохочення та відповідальність слідчих  
123. Стаття 18. Заохочення слідчих      Стаття 18. Заохочення слідчих  
124. 1. Слідчі заохочуються за сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -133- Мойсик В.Р.
Частину 1 статті 18 викласти в наступній редакції: „1. За сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків (обов'язків військової служби) слідчі заохочуються у встановленому законом та іншими нормативно-правовими актами України порядку".  
Враховано   1. За сумлінне і зразкове виконання посадових обов'язків слідчі заохочуються у встановленому законом та іншими нормативно-правовими актами України порядку.  
125. 2. За особливі заслуги у зміцненні законності, боротьбі зі злочинністю та високу професійну майстерність слідчі можуть бути представлені у встановленому порядку до нагородження встановленими державними нагородами, а також відзнаками Президента України.   -134- Мойсик В.Р.
У частині 2 статті 18 слова "Президента України" вилучити, оскільки відзнаки можуть бути інших державних органів, перелік яких подавати недоцільно.  
Враховано   2. За особливі заслуги у зміцненні законності, боротьбі зі злочинністю та високу професійну майстерність слідчі можуть бути представлені у встановленому порядку до нагородження державними та іншими нагородами чи відзнаками.  
126. Стаття 19. Відповідальність слідчих      Стаття 19. Відповідальність слідчих  
127. 1. За порушення законності і неналежне виконання службових обов'язків слідчі несуть встановлену законодавством відповідальність. Накладати дисциплінарні стягнення на слідчого може лише та особа, яка наділена правом призначати слідчого на посаду, та вищестоящі керівники слідчих підрозділів.   -135- Мойсик В.Р.
Частину 1 ст. 19 після слова „обов'язків" доповнити словами „ (обов'язків військової служби)". У другому реченні слово „особа" замінити словами „службова особа".  
Враховано   1. За порушення закону, неналежне виконання посадових обов'язків слідчі несуть передбачену законом відповідальність. Накладати дисциплінарні стягнення на слідчого може лише та службова особа, яка наділена правом призначати слідчого на посаду, та вищестоящий керівник слідчого підрозділу відповідного відомства.  
    -136- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
У частині 1 статті 19 слова "вищестоящі керівники слідчих підрозділів" замінити словами "безпосередні керівники слідчих".  
Відхилено , оскільки не всі безпосередні керівники вправі призначати слідчого на посаду (див. ст. 7 проекту)   
128. 2. При порушенні слідчими прав і законних інтересів громадян центральні слідчі апарати відповідних відомств зобов'язані відновити порушені права і законні інтереси, здійснити передбачені законодавством заходи щодо відшкодування завданої шкоди, заподіяної фізичним чи юридичним особам, і забезпечити притягнення винних до відповідальності.   -137- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції: „2. При порушенні слідчим прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб центральний слідчий підрозділ відповідного відомства зобов'язаний вжити заходи щодо їх відновлення та забезпечити відшкодування завданої шкоди і притягнення винних до відповідальності у порядку, визначеному законодавством.  
Враховано   2. При порушенні слідчим прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб центральний слідчий підрозділ відповідного відомства зобов'язаний вжити заходів щодо поновлення цих прав та забезпечити відшкодування завданої шкоди і притягнення винних до відповідальності.  
129. 3. Незаконні дії слідчих можуть бути оскаржені до вищестоящого в порядку підпорядкованості органу, прокурору або в суд.   -138- Мойсик В.Р.
Маркуш М.А.
Омельченко Г.О.
У частині 3 статті 19 слова „незаконні дії" замінити словами „рішення, дії чи бездіяльність".  
Враховано   3. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого можуть бути відповідно до закону оскаржені до вищестоящого в порядку підпорядкованості органу досудового слідства, прокурору або до суду.  
    -139- Гаврилюк В.В.
Частину 3 статті 19 викласти у такій редакції: "Дії слідчих можуть бути оскаржені до вищестоящого в порядку підпорядкованості органу, прокурору або в суд у випадках і порядку, передбачених законодавством."  
Враховано редакційно    
130. Розділ VІ. Матеріальне забезпечення та соціальні гарантії діяльності слідчих      Розділ VІ. Матеріальне забезпечення та соціальні гарантії діяльності слідчих  
131. Стаття 20. Матеріальне забезпечення слідчих      Стаття 20. Матеріальне забезпечення слідчих  
132. 1. Заробітна плата (грошове забезпечення) слідчих складається з посадового окладу, надбавок за військове або спеціальне звання чи класний чин, надбавок за вислугу років, інших додаткових видів грошового забезпечення, що надаються щомісячно, і має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих кадрів в органах досудового слідства.   -140- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 20 слова „посадового окладу, надбавок за військове або спеціальне звання чи класний чин, надбавок за вислугу років, інших додаткових видів грошового забезпечення" замінити словами „окладів за посадою, військове або спеціальне звання чи надбавок за класний чин, надбавок за вислугу років і особливі умови служби, безперервну службу, кваліфікацію, за роботу в умовах режимних обмежень, професійний ризик та виконання особливо важливих завдань, за наукову ступінь, почесне звання, інших додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій".  
Враховано редакційно   1. Заробітна плата (грошове забезпечення) слідчих складається з окладів за посадою, військове (спеціальне) звання чи надбавок за класний чин, надбавок за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, що надаються щомісячно, і має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного та сумлінного виконання службових обов'язків (обов'язків військової служби), а так само закріплення кваліфікованих кадрів в органах досудового слідства.  
133. 2. Слідчим виплачується щомісячна надбавка за службу на посадах слідчих у розмірах: при стажу роботи понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15 відсотків, понад 10 років - 30 відсотків, понад 15 років - 35 відсотків, понад 20 років - 40 відсотків, понад 25 років - 50 відсотків від загальної суми місячного заробітку (грошового забезпечення).   -141- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 20 привести у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. № 232 „Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури", та статті 5 Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року № 926/96 „Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ", виклавши її у такій редакції: „Слідчим виплачується щомісячна надбавка за службу на посадах слідчих у відсотках до посадових окладів з урахуванням окладів за військове (спеціальне) звання чи надбавок за класний чин і залежно від стажу роботи на посадах слідчих у таких розмірах: при стажі понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 15 років - 25 відсотків".  
Враховано   2. Слідчим також виплачується щомісячна надбавка за роботу (службу) на посадах слідчих у відсотках до посадових окладів з урахуванням окладів за військове (спеціальне) звання чи надбавок за класний чин і залежно від стажу роботи (служби) на посадах слідчих у таких розмірах: при стажі понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 15 років - 25 відсотків.  
134. 3. Розміри посадових окладів, надбавок за військові та спеціальні звання і класні чини, вислугу років, інших додаткових видів грошового забезпечення затверджуються Президентом України або за його дорученням - Кабінетом Міністрів України.   -142- Мойсик В.Р.
До ч.3 ст.20: У військових і осіб начальницького складу встановлюються не надбавки за військові і спеціальні звання, а оклади. Для співробітників СБУ грошове забезпечення визначається Президентом, для інших - Кабінетом Міністрів. Тому цю частину викласти в такій редакції: „3. Розміри посадових окладів, окладів за військові та спеціальні звання і надбавок за класні чини, вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України в залежності від підпорядкованості відомств згідно Конституції та законами України".  
Враховано   3. Розміри посадових окладів, окладів за військові (спеціальні) звання і надбавок за класні чини, вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України в залежності від підпорядкованості відповідних відомств згідно з Конституцією та законами України.  
135. 4. Заробітна плата слідчих не обкладається прибутковим податком за місцем основної роботи.   -143- Омельченко Г.О.
Виключити частину 4 статті 20. Відповідно до вимог Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ повинні сплачувати податки з грошового забезпечення, грошових виплат, одержуваних у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.  
Враховано   4. Слідчим, які за наявності 20-річної вислуги, у тому числі не менше 10 років на посадах слідчих, продовжують працювати на посадах слідчих, виплачується у повному розмірі заробітна плата (грошове забезпечення) відповідно до законодавства, у тому числі щомісячна доплата у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка могла бути їм нарахована за вислугу 20 і більше років. Слідчим, які після призначення їм пенсії продовжують працювати на посадах слідчих, ця доплата не виплачується.  
    -144- Маркуш М.А.
Частину 4 статті 20 виключити. Вона суперечить Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб", який набрав чинності з 1 січня 2004 року.  
Враховано    
    -145- Омельченко Г.О.
Доповнити статтю 20 новою частиною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. № 232 „Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури": „За вислугу 20 і більше років на посадах слідчих, начальників слідчих підрозділів і їх заступників виплачується щомісячна доплата у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка може бути їм нарахована у разі виходу на пенсію.  
Враховано редакційно    
    -146- Маркуш М.А.
Статтю 20 доповнити новою частиною (виключивши частину 2 статті 24): „Слідчим, які за наявності двадцятирічної вислуги, у тому числі не менше 10 років на посадах слідчих, продовжують працювати на цих посадах, виплачується у повному розмірі заробітна плата (грошове забезпечення) відповідно до законодавства, у тому числі щомісячна доплата у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка могла бути їм нарахована за вислугу 20 і більше років, та інші види оплати праці, надбавки і доплати".  
Враховано    
136. 5. Слідчим, які використовують у службових цілях особистий транспорт та засоби зв'язку, виплачується грошова компенсація в межах понесених витрат.   -147- Маркуш М.А.
У частині 5 статті 20 слова „в межах понесених витрат" замінити словами „у встановлених розмірах", слова „та засоби зв'язку" виключити.  
Враховано   5. Слідчим, які використовують у службових цілях особистий транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.  
137. Стаття 21. Відпустки слідчих      Стаття 21. Відпустки слідчих  
138. 1. Слідчим надається щорічно відпустка тривалістю 30 діб з оплатою за рахунок держави проїзду в межах України до місця відпочинку і в зворотному напрямку.   -148- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції: „1. Слідчим надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів без врахування часу, необхідного для проїзду до місця відпочинку і у зворотному напрямку та з оплатою за рахунок держави проїзду в межах України до місця відпочинку і в зворотному напрямку."  
Враховано   1. Слідчим надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів без врахування часу, необхідного для проїзду до місця відпочинку і в зворотному напрямку та з оплатою за рахунок держави проїзду в межах України до місця відпочинку і в зворотному напрямку.  
139. 2. Слідчим, які мають стаж роботи в слідчих органах понад 10 років, надається додатково оплачувана відпустка тривалістю:   -149- Мойсик В.Р.
Частину 2 статті 21 викласти в такій редакції: „Слідчим, які мають стаж роботи (служби) на посадах слідчих понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю: після 10 років - 5 календарних днів, після 15 років - 10 календарних днів, після 20 років - 15 календарних днів".  
Немає висновку   2. Слідчим, які мають стаж роботи (служби) на посадах слідчих понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:  
140. 1) після 10 років - 5 календарних днів;      після 10 років - 5 календарних днів;  
141. 2) після 11 років - 7 календарних днів;      після 15 років - 10 календарних днів;  
142. 3) після 12 років - 9 календарних днів;      після 20 років - 15 календарних днів.  
143. 4) після 13 років - 11 календарних днів;       
144. 5) після 14 років - 13 календарних днів;       
145. 6) після 15 років - 15 календарних днів.   -150- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Статтю 21 доповнити частиною 3 наступного змісту: "До стажу роботи, що дає слідчим право на додаткову оплачувану відпустку, зараховується навчання у вищих військових навчальних закладах та половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, строкова військова служба, дійсна військова служба офіцерів, прапорщиків (мічманів) у складі Збройних Сил колишнього Союзу РСР та України і інших прирівняних до них військових формувань (МВС, СБУ, Державної Прикордонної Служби); час роботи на посадах слідчих, перелічених у статті 1 цього Закону, помічників слідчих, суддів, прокурорів, стажистів прокурорів, викладачів науково-навчальних закладів, які готують слідчих.", що цілком відповідатиме положенням статті 24 проекту. У зв'язку з цим частини 3 і 4 цієї статті вважати відповідно частинами 4 і 5.  
Відхилено Це питання достатньо врегульовано в статті 24 проекту і не потребує додаткового визначення  3. Слідчим-інвалідам, а також слідчим-учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічна основна відпустка надається без урахування вислуги років строком 45 календарних днів у зручний для них час. 4. Слідчим за рішенням керівника слідчого підрозділу відповідного відомства можуть надаватися передбачені законом додаткові та соціальні відпустки із збереженням матеріального забезпечення. Додаткові та соціальні відпустки слідчим надаються відповідно до закону.  
    -151- Мойсик В.Р.
Доповнити статтю 21 новою частиною такого змісту: „Слідчим-інвалідам, а також учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні відпустки надаються без урахування вислуги років строком 45 діб у зручний для них час".  
Враховано редакційно    
    -152- Мойсик В.Р.
Доповнити статтю 21 новою частиною такого змісту: „Слідчим за рішенням керівника слідчого підрозділу відповідного відомства можуть надаватися передбачені законодавством додаткові та соціальні відпустки із збереженням матеріального забезпечення. Додаткові і соціальні відпустки слідчим надаються відповідно до закону".  
Враховано    
146. 3. Слідчим у разі їх відбуття у чергові відпустки виплачується матеріальна допомога в розмірі чотирьох окладів грошового забезпечення.   -153- Мойсик В.Р.
Частину третю статті 21 після слова „окладів" доповнити словом "місячного".  
Враховано редакційно   5. Слідчим при наданні щорічної основної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у визначеному законодавством розмірі.  
147. 4. Слідчому за рахунок державного бюджету, а членам його сім'ї - за власний рахунок зі знижкою вартості на 50 відсотків щорічно надаються путівки на санаторно-курортне лікування.   -154- Мойсик В.Р.
У частині четвертій статті 21 слова "за власний рахунок вилучити".  
Враховано   6. Слідчому за рахунок державного бюджету, а членам його сім'ї - зі знижкою вартості на 50 відсотків щорічно надаються путівки для санаторно-курортного лікування.  
148. Стаття 22. Забезпечення слідчих житлом   -155- Мойсик В.Р.
Статтю 22 викласти в новій редакції: „1. Держава забезпечує слідчих та членів їх сімей, які проживають разом з ними, жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано   Стаття 22. Забезпечення слідчих житлом 1. Держава забезпечує слідчих та членів їх сімей, які проживають разом з ними, жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
149. 1. Житлова площа слідчим, у тому числі працюючим на транспорті, надається місцевими радами, відповідними міністерствами та іншими органами виконавчої влади в позачерговому порядку але не пізніше трьох років роботи слідчим.   -156- Мойсик В.Р.
2. Жилі приміщення слідчим, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надаються місцевими органами виконавчої влади, відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади у позачерговому порядку, але не пізніше трьох років роботи слідчим з урахуванням терміну перебування на службі у відомстві на іншій посаді, а призначеним (переведеним) на роботу в іншу місцевість - не пізніше 6 місяців з дня призначення на посаду слідчого.  
Враховано редакційно у т.ч. в ч. 3 цієї статті  2. Жилі приміщення слідчим, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, у позачерговому порядку, не пізніше трьох років роботи (служби) з дня призначення на посаду слідчого з урахуванням терміну перебування на службі у відповідному відомстві на іншій посаді.  
150. 2. Слідчі, призначені на роботу в іншу місцевість, за рахунок місцевого бюджету забезпечуються органами місцевого самоврядування упорядженим житлом у позачерговому порядку, але не пізніше 6 місяців з дня призначення на посаду.      3. Слідчі, призначені на роботу (переведені на службу) в іншу місцевість, забезпечуються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, або за рахунок коштів місцевого бюджету - органами місцевого самоврядування упорядженим жилим приміщенням у позачерговому порядку не пізніше 6 місяців з дня призначення на посаду слідчого.  
151. 3. Слідчий має право на додаткову житлову площу відповідно до вимог Житлового кодексу України та на позачергове встановлення квартирного телефону.   -157- Мойсик В.Р.
3. Слідчий має право на додаткову жилу площу відповідно до вимог статті 49 Житлового кодексу Української РСР та на позачергове встановлення квартирного телефону.  
Враховано редакційно   4. Слідчий має право на додаткову жилу площу у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів та на позачергове встановлення квартирного телефону. 5. До одержання жилого приміщення для постійного проживання слідчі та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства. 6. Відомства, в яких працюють слідчі, зобов'язані наймати (орендувати) житло для забезпечення ним слідчого та членів його сім'ї або за бажанням слідчого виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найм) жилого приміщення. Порядок забезпечення слідчих та членів їх сімей службовими жилими приміщеннями, а також порядок виплати слідчим грошової компенсації за піднайом (найм) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України. 7. Жилі приміщення сім'ям слідчих, які загинули (померли) або визнані у встановленому порядку безвісно відсутніми в період перебування на службі, у разі потреби в одержанні житла або поліпшення житлових умов надаються за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у позачерговому порядку, але не пізніше трьох місяців з дня загибелі (смерті) слідчого чи визнання його судом безвісно відсутнім.  
    -158- Мойсик В.Р.
4. До одержання житла для постійного проживання слідчий та члени його сім'ї, які проживають разом з ним, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.  
Враховано    
    -159- Мойсик В.Р.
5. Відомства, у яких працюють слідчі, зобов'язані наймати житло для забезпечення ним слідчого та членів його сім'ї або за бажанням слідчого виплачувати йому грошову компенсацію у повному розмірі за піднайом (найом) жилого приміщення. Порядок забезпечення слідчих та членів їх сімей службовими жилими приміщеннями, а також порядок виплати слідчим грошової компенсації за піднайом ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.  
Враховано редакційно    
    -160- Мойсик В.Р.
6. Жилі приміщення сім'ям слідчих, які загинули (померли) або пропали безвісти під час перебування на державній службі або проходження військової чи іншої служби, у разі потреби в одержанні жила або поліпшення житлових умов надаються за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у позачерговому порядку але не пізніше трьох місяців від дня загибелі слідчого чи визнання судом безвісти відсутнім.  
Враховано    
152. 4. Слідчим та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка по оплаті житлової площі, комунальних послуг, теплового опалення, користування телефоном.   -161- Мойсик В.Р.
7. Слідчим, у тому числі звільненим з державної, військової чи іншої служби на пенсію, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей слідчих, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення та користування квартирним телефоном, користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.  
Враховано редакційно   8. Слідчим, у тому числі звільненим на пенсію, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей слідчих, які загинули (померли) або визнані в установленому порядку безвісно відсутніми в період перебування на службі, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення та користування квартирним телефоном, користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законом.  
153. 5. Слідчі мають право на придбання на пільгових умовах житлових приміщень комунального фонду зі знижкою їх вартості на 50 відсотків та одержання кредитів для індивідуального і кооперативного будівництва у кредит на 20 років з погашенням 50 відсотків наданої позики за рахунок відповідних бюджетів.   -162- Мойсик В.Р.
8. Слідчі, які мають вислугу на державній, військовій чи іншій службі 15 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання утворених відповідно до законів України відповідних відомств, у яких створено слідчі підрозділи. Зазначений кредит надається слідчому тільки один раз протягом усього часу проходження ним служби. Порядок та умови надання слідчим кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України.  
Враховано редакційно   9. Слідчі, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за умови тривалості їх роботи (служби) на посадах слідчих не менше 10 років, мають право на придбання на пільгових умовах жилих приміщень комунального житлового фонду зі знижкою їх вартості на 50 відсотків та на одержання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво на строк до 20 років з погашенням 50 відсотків наданого кредиту за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання відповідних відомств, у яких діють слідчі підрозділи. Зазначений кредит надається слідчому тільки один раз протягом усього часу його роботи (служби) на посаді слідчого. Порядок та умови надання слідчим кредиту на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво визначаються Кабінетом Міністрів України. 10. Слідчі, які мають стаж роботи (служби) на посадах слідчих не менше 15 років, та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з урахуванням встановленого законодавством порядку. Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень надавати допомогу в будівництві слідчим, батькам та членам сімей слідчих, які загинули (померли) або визнані в установленому порядку безвісно відсутніми в період перебування на службі, а також звільненим зі служби особам, які стали інвалідами при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби), якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.  
    -163- Мойсик В.Р.
9. Слідчі, які мають вислугу на державній, військовій чи іншій службі не менше 10 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку. Органи місцевого самоврядування зобов'язані виділяти земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень надавати допомогу в будівництві слідчим, батькам та членам сімей слідчих, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження державної, військової чи іншої служби, а також звільненим зі служби особам, які стали інвалідами під час проходження служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.  
Враховано    
154. 6. Реєстрація слідчих та членів їхніх сімей в обласних центрах, містах Києві, Севастополі проводиться безоплатно.   -164- Мойсик В.Р.
10. Слідчі, які мають вислугу на державній, військовій чи іншій службі 20 років і більше, у разі звільнення зі служби за станом здоров'я, віком, вислугою років, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені зі служби особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей слідчих, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.  
Враховано редакційно   11. Слідчі, які мають стаж роботи (служби) на посадах слідчих не менше 10 років, у разі звільнення з посади слідчого за станом здоров'я, за віком, у зв'язку з виходом на пенсію за вислугу років, у зв'язку зі скороченням штатів у разі неможливості використання на службі, а також члени сімей слідчих, які загинули (померли) або визнані у встановленому порядку безвісно відсутніми в період перебування на службі, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду. 12. Слідчі, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з посади слідчого за станом здоров'я, за віком, а також у зв'язку зі скороченням штатів у разі неможливості використання на службі, залишаються на цьому обліку у відповідному відомстві до одержання житла, а в разі реорганізації відомства - у відомстві, що є його правонаступником, чи в органах виконавчої влади. У разі смерті особи, звільненої з посади слідчого на підставах, зазначених у першому реченні цієї частини, її сім'я зберігає право на одержання житла.  
    -165- Мойсик В.Р.
11. Слідчі, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні зі служби за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на державній, військовій чи іншій службі, залишаються на цьому обліку у відповідному відомстві до одержання житла з державного житлового фонду, а в разі його реорганізації - у відомстві, що є його правонаступником, чи органах виконавчої влади та користуються правом позачергового одержання житла. У разі смерті особи, звільненої зі служби на підставах, зазначених у абзаці першому цієї частини, яка відповідно до законодавства мала право на першочергове (позачергове) одержання житла, її сім'я зберігає право на одержання житла".  
Враховано редакційно    
155. Стаття 23. Норма тривалості робочого часу слідчих   -166- Омельченко Г.О.
Назву статті 23 викласти в такій редакції: "Тривалість робочого часу слідчих", а її зміст - в наступній редакції:  
Враховано   Стаття 23. Тривалість робочого часу слідчих  
156. 1. Для слідчих встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках слідчі можуть працювати понад встановлену тривалість робочого часу, а також у святкові та вихідні дні. Оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні провадиться згідно з чинним законодавством.   -167- Омельченко Г.О.
"1. Тривалість робочого часу слідчих встановлюється відповідно до законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
Враховано редакційно   1. Тривалість робочого часу слідчих встановлюється відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 2. Для виконання невідкладних заходів з розслідування кримінальних справ та інших службових завдань слідчі за розпорядженням керівника слідчого підрозділу відповідного відомства можуть залучатись до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні. Оплата праці слідчих у надурочний, нічний час, а також у святкові, неробочі та вихідні дні провадиться відповідно до законодавства. 3. Науково-обґрунтовані норми навантаження на слідчого визначаються керівниками центральних слідчих підрозділів відповідних відомств.  
    -168- Омельченко Г.О.
2. Для виконання невідкладних заходів з розслідування кримінальних справ та інших службових завдань слідчі за розпорядженням керівника слідчого підрозділу відповідного відомства або його заступника можуть залучатись до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні. Оплата праці слідчих у надурочний, нічний час, а також у святкові, неробочі та вихідні дні провадиться відповідно до чинного законодавства.  
Враховано    
    -169- Омельченко Г.О.
3. Науково-обґрунтовані норми навантаження на слідчого з перевірки заяв, повідомлень чи іншої інформації про злочин, розслідування кримінальних справ, визначаються керівниками центральних слідчих підрозділів на підставі наукових досліджень і рекомендацій, вимог закону щодо підслідності справ і їх категорій слідчим кожного з відомств, обсягу роботи і складності справи, забезпечення якості, всебічності, повноти та об'єктивності провадження досудового слідства, розкриття злочину та притягнення усіх осіб, що його вчинили, до відповідальності, а також надання слідчому часу, достатнього для його повноцінного відпочинку згідно вимог чинного законодавства.".  
Враховано редакційно (це питання повинно визначатися відомчими нормативними актами)   
157. Стаття 24. Пенсійне забезпечення слідчих      Стаття 24. Пенсійне забезпечення слідчих  
158. 1. Слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах слідчих не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років, незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їх місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, спеціальні надбавки і доплати, одержувані перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожний наступний відпрацьований ними рік роботи понад 20 років на посаді слідчого пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 95 відсотків від місячного грошового забезпечення.   -170- Мойсик В.Р.
Друге речення частини першої статті 24 викласти у такій редакції: „Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від усієї суми їх місячної заробітної плати чи місячного грошового забезпечення за останньою займаною штатною посадою перед звільненням чи зверненням за призначенням пенсії, до яких включаються усі види оплати праці чи грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням чи надбавку за класний чин, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством."  
Враховано   1. Слідчі зі стажем роботи (вислугою) не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи (служби) на посадах слідчих не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років, незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їх місячної (чинної) заробітної плати чи місячного грошового забезпечення за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням чи зверненням за призначенням пенсії, до якої включаються всі види оплати праці чи грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням чи надбавку за класний чин, надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, визначених законодавством на день призначення пенсії. За кожний повний рік роботи (служби) понад 10 років на посаді слідчого за наявності стажу роботи (вислуги) не менше 20 років пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 95 відсотків від місячної (чинної) заробітної плати чи місячного грошового забезпечення.  
    -171- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
У третьому реченні ч.1 ст.24 слова "але не більше 95 відсотків від місячного грошового забезпечення" замінити словами „без обмеження граничного її розміру."  
Відхилено    
159. 2. Слідчим, які за наявності 20-річної вислуги, у тому числі не менше 10 років на посадах слідчих, продовжують працювати на посадах, перелічених у статті 1 цього Закону, виплачуються в повному розмірі:   -172- Маркуш М.А.
Частину 2 статті 24 викласти у такій редакції: „Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Слідчим, яким призначено пенсію за вислугу років і які продовжують працювати на посадах слідчих, мають право одержувати заробітну плату (грошове забезпечення) відповідно до законодавства".  
Враховано   2. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Слідчим, яким призначено пенсію за вислугу років і які продовжують працювати на посадах слідчих, мають право одержувати заробітну плату (грошове забезпечення) відповідно до законодавства.  
160. 1) посадові оклади;       
161. 2) оклади за військове і спеціальне звання чи класний чин;   -173- Мойсик В.Р.
Пункт 2 частини другої статті 24 після слів „звання чи" доповнити словами „надбавка за", а пункт 3 - перелік видів грошового забезпечення зазначити в однині.  
Враховано у ч.4 ст.20   
162. 3) надбавки за вислугу років;       
163. 4) щомісячні доплати у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка могла бути їм нарахована за вислугу 20 і більше років;   -174- Мойсик В.Р.
Пункт 4 частини другої статті 24 викласти в такій редакції: „4) щомісячна доплата у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка могла бути їм нарахована за вислугу 20 і більше років у разі виходу на пенсію;"  
Враховано у ч.4 ст.20   
164. 5) надбавки за вислугу років з нарахуванням пенсії за кожний наступний рік вислуги понад 10 років у розмірі 2 відсотків відповідних сум грошового забезпечення;   -175- Мойсик В.Р.
Пункт 5 частини другої статті 24 виключити, оскільки ця надбавка уже входить в розрахунок щомісячної доплати у розмірі 100 % пенсії (пункт 4).  
Враховано у ч.4 ст.20   
165. 6) надбавки за особливі умови служби, безперервну службу, кваліфікацію, професійний ризик та виконання особливо важливих завдань;       
166. 7) премії у межах асигнувань, що виділяються на утримання служби;   -176- Мойсик В.Р.
Пункт 7 частини другої статті 24 викласти (відповідно до статті 43 Закону „Про пенсійне забезпечення військово-службовців...") у такій редакції: „7) премія в розмірах, встановлених законодавством;"  
Враховано у ч.4 ст.20   
167. 8) щомісячні надбавки до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень;       
168. 9) надбавки за вчені звання та ступені;   -177- Мойсик В.Р.
Пункт 9 викласти в такій редакції: „8) надбавка за наукову ступінь, почесне звання;"  
Враховано у ч.4 ст.20   
169. 10) надбавки за почесні звання України;   -178- Мойсик В.Р.
Пункт 10 виключити, як такий, що враховано у попередньому пункті  
Враховано у ч.4 ст. 20   
170. 11) інші види оплати праці, надбавки і доплати, які вони отримували до досягнення двадцятирічної слідчої вислуги і які будуть встановлюватись для слідчих у період дії цього Закону.   -179- Мойсик В.Р.
У пункті 11 частини 2 статті 24 вилучити слово "слідчої".  
Враховано у ч.4 ст.20   
171. 3. Слідчі, які продовжують працювати на посадах слідчих після оформлення пенсії, виплачуються всі види оплати праці, спеціальні надбавки і доплати, за винятком окладів за військове і спеціальне звання чи класний чин, і в повному розмірі - нарахована пенсія.   -180- Маркуш М.А.
Частину третю статті 24 виключити і врахувати її положення у частині 2 статті 20, оскільки мова йде про виплату заробітної плати працюючому пенсіонеру.  
Враховано у ч.4 ст.20   
172. 4. До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на посадах слідчих, перелічених у статті 1 цього Закону, суддів, прокурорів, викладачів науково-навчальних закладів, які готують слідчих, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, для жінок - частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення останньою установленого законодавством віку.   -181- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
Викласти частину 4 статті 24 у такій редакції: "До 20-річного стажу роботи (вислуги), що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на посадах слідчих, перелічених у статті 1 цього Закону, помічників слідчих, суддів, прокурорів, стажистів прокурорів, викладачів науково-навчальних закладів, які готують слідчих, строкова військова служба та дійсна військова служба офіцерів, прапорщиків (мічманів) у складі Збройних Сил колишнього Союзу РСР та України й інших прирівняних до них військових формувань (МВС, СБУ, Державної Прикордонної Служби), навчання у вищих військових навчальних закладах та половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, для жінок - частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення останньою установленого законодавством віку. До 20-річного стажу роботи (вислуги), що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується також вислуга, обчислена у пільговому порядку відповідно до чинного законодавства України та відомчих нормативних актів."  
Враховано редакційно   3. До 20-річного стажу роботи (вислуги), що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується: час роботи (служби) на посадах слідчих, перелічених у статті 1 цього Закону, суддів, прокурорів, стажистів органів прокуратури; служба на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ та податкової міліції; служба за контрактом та кадрова військова служба у складі Збройних Сил України та колишнього Союзу РСР, служба на офіцерських посадах Служби безпеки України й інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях; строкова військова служба; час іншої роботи (служби), навчання у вищих навчальних закладах - у порядку, визначеному законодавством для відповідних категорій державних службовців, військовослужбовців чи осіб начальницького складу органів внутрішніх справ і податкової міліції, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.  
    -182- Мойсик В.Р.
У частині 4 статті 24, всупереч п.3 Прикінцевих положень законопроекту звужено порівняно зі ст. 50-1 Закону України „Про прокуратуру" перелік посад, час роботи на яких зараховується до 20-річного стажу роботи, що дає право слідчому на призначення пенсії за вислугу років (нач. склад органів внутрішніх справ, офіцерські посади СБУ, посади держслужбовців, які займають особи з вищою юридичною освітою та ін.). Необхідно доповнити цей перелік - часом проходження особою військової служби, що передбачено ст. 2 Закону України „Про загальний військовий обов'язок і військову службу".  
Враховано    
173. 5. Слідчим, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби на посадах слідчих становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на посадах слідчих з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 20 років пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.   -183- Мойсик В.Р.
Частину 5 статті 24 викласти у такій редакції: „5. Слідчим, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби на посадах слідчих становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному трудовому стажі 25 календарних років і більше, а жінками - 50 років при загальному трудовому стажі 20 календарних років і більше, військовослужбовців і осіб начальницького складу після досягнення граничного віку перебування на службі при тих же розмірах загального трудового стажу для чоловіків і жінок, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого службового становища, або вчиненням корупційного діяння, а ті з них, що є інвалідами війни, - незалежно від віку, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи чи служби на посадах слідчих з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку чи грошового забезпечення за 20 років вислуги. За кожний рік загального трудового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку чи грошового забезпечення, з якого вона обчислюється".  
Враховано редакційно У т.ч. у частині 5 цієї статті  4. Слідчим, які не мають стажу роботи (вислуги) 20 років, якщо стаж роботи (служби) на посадах слідчих становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному трудовому стажі 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному трудовому стажі 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи (служби) на посадах слідчих з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку чи грошового забезпечення за 20 років стажу роботи (вислуги). За кожний рік загального трудового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку чи грошового забезпечення, з якого вона обчислюється.  
174. 6. Пенсії по інвалідності, отриманій у період проходження служби, слідчим призначаються у таких розмірах: інвалідам 1 групи - 90 відсотків, інвалідам 2 групи - 85 відсотків, інвалідам 3 групи - 80 відсотків місячного (чинного) заробітку без обмеження граничного розміру пенсії і незалежно від віку.   -184- Маркуш М.А.
Ч.6 ст.24 викласти у такій редакції: „Слідчим, що визнані інвалідами І,ІІ або ІІІ групи, якщо інвалідність настала у період проходження ними служби чи не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням службових обов'язків (обов'язків військової служби), призначається пенсія по інвалідності у таких розмірах: інвалідам І групи - 80 відсотків, інвалідам ІІ групи - 60 відсотків, інвалідам ІІІ групи - 40 відсотків місячного (чинного) заробітку чи грошового забезпечення без обмеження граничного розміру пенсії і незалежно від віку".  
Враховано   5. Слідчим, що визнані інвалідами І, ІІ або ІІІ групи, якщо інвалідність настала у період проходження ними служби чи не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням службових обов'язків (обов'язків військової служби), призначається пенсія по інвалідності у таких розмірах: інвалідам І групи - 80 відсотків, інвалідам ІІ групи - 60 відсотків, інвалідам ІІІ групи - 40 відсотків місячного (чинного) заробітку чи грошового забезпечення без обмеження граничного розміру пенсії і незалежно від віку. 6. Слідчим, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2, 3 - на 5 відсотків відповідних сум місячного (чинного) заробітку чи грошового забезпечення.  
    -185- Мойсик В.Р.
У частині 6 статті 24 після слова „заробітку" доповнити словами „чи грошового забезпечення".  
Враховано    
    -186- Мойсик В.Р.
Статтю 24 доповнити новою частиною 7 такого змісту: „7. Слідчим які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2, 3 - на 5 відсотків відповідних сум місячного (чинного) заробітку чи грошового забезпечення.".  
Враховано    
175. 7. Слідчим та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.   -187- Маркуш М.А.
Частину 7 статті 24 викласти у такій редакції: „Слідчим та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за їх вибором".  
Враховано   7. Слідчим та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за їх вибором.  
    -188- Мойсик В.Р.
Частину 7 статті 24 після слів "за їх вибором" доповнити словами "у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".  
Відхилено    
176. 8. Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.   -189- Мойсик В.Р.
У ч.8 статті 24 після слова „заробітку" доповнити словами „чи грошового забезпечення".  
Враховано   8. Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку чи грошового забезпечення за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком. 9. Пенсія слідчим у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.  
    -190- Мойсик В.Р.
Статтю 24 доповнити новою частиною такого змісту: "Пенсія слідчим у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України". (такий порядок визначений в ч.11 ст.50-1 Закону „Про прокуратуру" та у ч.2 ст.37 „Про державну службу")  
Враховано    
177. 9. За пенсіонерами і членами їх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їх сімей, що проживають разом з ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію слідчого.   -191- Мойсик В.Р.
У статті 24 слово „пільги" виключити. Відповідно до Рішення Конституційного Суду від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 пільги, встановлені законами України "Про міліцію", "Про прокуратуру" тощо, є не пільгами, а гарантіями та іншими засобами забезпечення професійної діяльності окремих категорій громадян, ефективного функціонування відповідних органів. Слова „медичне обслуговування" замінити словами „медичну допомогу", слово „медичних" замінити словом „лікувальних".  
Враховано   10. За пенсіонерами і членами їх сімей зберігаються гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їх сімей, що проживають разом з ними, мають також право на медичну допомогу в тих лікувальних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію слідчого.  
178. 10. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується в повному розмірі, незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.   -192- Маркуш М.А.
Частину десяту статті 24 виключити, як таку, що дублює положення частини 2 цієї ж статті.  
Враховано    
    -193- Мойсик В.Р.
Частину 10 статті 24 доповнити реченням такого змісту: „Слідчі, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на посадах слідчих, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства".  
Враховано у ч.2   
    -194- Омельченко Г.О.
Частину 10 статті 24 викласти в наступній редакції: „Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується в повному розмірі, незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Слідчі після досягнення вислуги 20 і більше років мають право оформити пенсію і продовжити працювати на посадах слідчих без звільнення з державної, військової чи іншої служби до досягнення ними встановленого цим Законом граничного віку перебування на службі. При цьому їм виплачуються всі види грошового забезпечення, встановлені надбавки і доплати, за винятком щомісячної доплати у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка могла бути їм нарахована за вислугу 20 і більше років, що входить як додатковий вид оплати праці або грошового забезпечення у розрахунок при призначенні і нарахуванні пенсії у разі звільнення зі служби чи звернення за призначенням пенсії, і в повному розмірі нарахована пенсія".  
Враховано у ч.2   
179. 11. Слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік, який зараховується до стажу слідчої роботи, з урахуванням також часу роботи в інших атестованих посадах у відомствах, які мають слідчі апарати.   -195- Маркуш М.А.
Частину 11 статті 24 викласти у такій редакції: „Слідчому у разі виходу на пенсію за вислугу років чи по інвалідності виплачується одноразова грошова допомога у розмірі місячного заробітку (грошового забезпечення), з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи (служби) на посаді слідчого".  
Враховано   11. Слідчому у разі виходу на пенсію за вислугу років чи по інвалідності виплачується одноразова грошова допомога у розмірі місячного заробітку (грошового забезпечення), з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи (служби) на посаді слідчого.  
    -196- Мойсик В.Р.
Частину 11 статті 24 викласти у такій редакції: "Слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100 відсотків місячного заробітку чи грошового забезпечення, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік вислуги років, обчисленої відповідно до частини четвертої цієї статті. Слідчим, звільненим зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного заробітку чи грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, який зараховується до вислуги років. Особам, звільненим зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цією частиною, не виплачується."  
Враховано частково Оскільки у цій частині мова йде лише про пенсійне забезпечення слідчих, положення про порядок виплати грошової допомоги звільненим за власним бажанням повинен встановлюватися іншим нормативним актом   
    -197- Гаврилюк В.В.
Омельченко Г.О.
У тексті частини 11 статті 24 проекту слова "який зараховується до стажу слідчої роботи, з урахуванням також часу роботи в інших атестованих посадах у відомствах, які мають слідчі апарати" замінити словами "вислуги років, обчисленої відповідно до пункту 4 цієї статті". С Слова „без сплати податку" виключити.  
Враховано    
180. 12. Членам сім'ї слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були в нього на утриманні на момент його смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника за наявності у нього стажу роботи не менше 10 років у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї і 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.   -198- Мойсик В.Р.
Частину 12 статті 24 викласти в такій редакції: „Членам сім'ї слідчого, що помер або пропав безвісти, які були в нього на утриманні на момент його смерті чи визнання таким, що пропав безвісти, призначається пенсія у разі втрати годувальника у розмірі 60 відсотків від середньомісячного заробітку чи грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім'ї незалежно від причини смерті годувальника чи її часу та пропажі безвісти. У разі загибелі слідчого при виконанні службового обов'язку членам сім'ї загиблого, які перебувають на його утриманні, не пізніше трьох місяців від дня загибелі призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника у розмірі його останньої заробітної плати чи грошового забезпечення. Порядок і інші умови призначення, підвищення пенсії у разі втрати годувальника членам сім'ї слідчого, їх перерахунок визначаються Законами України "Про пенсійне забезпечення" та "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".  
Враховано у тому числі у частині 2 статті 25 цього Закону  12. Членам сім'ї слідчого (батькам, дружині (чоловіку), дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент його смерті, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника за наявності у нього стажу роботи (служби) не менше 10 років у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку (грошового утримання) на одного члена сім'ї і 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.  
    -199- Маркуш М.А.
У частині 12 статті 24 слова „в нього на" замінити словами „на його" після слів „ (чинного) заробітку" доповнити словами „ (грошового утримання)"  
Враховано    
181. 13. До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення".   -200- Маркуш М.А.
Частину 13 статті 24 привести у відповідність до вимог ст. 51 Закону „Про прокуратуру", ст. 43 „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" та Закону „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   13. До пенсії за вислугу років чи пенсії по інвалідності, призначеної згідно з цією статтею, можуть встановлюватися передбачені законом надбавки.  
    -201- Мойсик В.Р.
Частину 13 статті 24 викласти в такій редакції: "До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї, на догляд за одиноким пенсіонером, який є інвалідом 1 групи, за особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною у розмірах і на умовах, передбачених законами України."  
Враховано редакційно    
182. 14. Призначені слідчим пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідним категоріям слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.   -202- Мойсик В.Р.
У частині 14 після слів „заробітної плати" доповнити словами „чи грошового забезпечення, доплат, надбавок"  
Враховано   14. Призначені слідчим пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати (грошового забезпечення) відповідним категоріям слідчих. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.  
183. 15. Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа слідчих, яким до набрання чинності цього Закону призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з посад слідчих, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.   -203- Мойсик В.Р.
Частину 15 статті 24 доповнити словами „та на членів їх сім'ї, яким призначена пенсія у разі втрати годувальника". Після слова „роботи" доповнити словом „ (служби)"  
Враховано частково   15. Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа слідчих, яким до набрання чинності цього Закону призначена пенсія за віком, вислугу років або по інвалідності безпосередньо з посад слідчих, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи (служби), передбаченого цією статтею.  
184. 16. На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється, незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію.   -204- Маркуш М.А.
У частині 16 статті 24 слова „вислугою" замінити словом „вислугу", після слова „роботи" доповнити словом „служби"  
Враховано   16. На слідчих - ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи (служби) для призначення пенсії за вислугу років, дія цієї статті поширюється, незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію.  
185. 17. За слідчими, які звільнені зі служби за вислугою років через хворобу або за віком, зберігаються всі пільги, передбачені цим Законом.   -205- Мойсик В.Р.
У статті 24 частину 17 виключити, як таку, що дублює положення частин 9 та 15 цієї статті.  
Враховано    
186. 18. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням військового, спеціального звання чи класного чину або позбавлені військового, спеціального звання чи класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища.   -206- Мойсик В.Р.
Частину 18 статті 24 (у зв'язку з невідповідністю Закону „Про пенсійне забезпечення") викласти в такій редакції: „Особам, позбавленим військових або спеціальних звань та класних чинів, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого службового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей пенсії призначаються на підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення".  
Враховано   17. Особам, позбавленим військових (спеціальних) звань, класних чинів, а також звільненим із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого службового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей пенсії призначаються на підставах, визначених Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
187. Стаття 25. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва слідчого   -207- Омельченко Г.О.
До статті 25 проекту щодо обов'язкового державного страхування - слід зазначити, що відповідно до частини 2 статті 5 Закону України "Про страхування" обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону.  
Враховано У Заключних положеннях дається доручення Кабінету Міністрів підготувати та внести до Верховної Ради пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом  Стаття 25. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва слідчого  
188. 1. Життя і здоров'я слідчих підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету України на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -208- Мойсик В.Р.
У першому реченні ч.1 статті 25 слово „утримання" замінити словом „забезпечення". У другому реченні слова „Порядок та умови страхування" замінити словами „Умови страхування та порядок виплати страхових сум".  
Враховано   1. Життя і здоров'я слідчих підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на суму десятирічного заробітку (грошового забезпечення) за останньою посадою. Умови страхування та порядок виплати страхових сум встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
189. 2. У разі загибелі слідчого при виконанні службового обов'язку сім'ї загиблого або його утриманцям не пізніше трьох місяців від дня загибелі виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника у розмірі його останньої заробітної плати.   -209- Маркуш М.А.
Частину 2 статті 25 після слів „службового обов'язку" доповнити словами „обов'язків військової служби", після слів „з дня загибелі" доповнити словом „слідчого". В кінці речення доповнити словами „і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника"  
Враховано   2. У разі загибелі слідчого при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби) сім'ї загиблого або його утриманцям не пізніше трьох місяців з дня загибелі слідчого виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного заробітку (грошового забезпечення) загиблого за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.  
    -210- Мойсик В.Р.
Частині другу статті 25 викласти в такій редакції: "2. У разі загибелі слідчого при виконанні службового обов'язку членам сім'ї загиблого або його утриманцям не пізніше трьох місяців від дня загибелі виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого за останньою посадою, яку він займав."  
Враховано    
190. 3. За сім'єю загиблого слідчого зберігається право на одержання позачергово житла, яке повинно бути надане протягом трьох місяців від дня загибелі слідчого.   -211- Мойсик В.Р.
Частину 3 вилучити, оскільки ці положення враховані у ч.10 статті 22.  
Враховано    
191. 4. За членами сім'ї загиблого слідчого зберігається право на пільги в оплаті житла і комунальних послуг, теплового опалення, користування телефоном.   -212- Мойсик В.Р.
Ч. 4 статті 25 оскільки ці положення враховані у частині 7 статті 22.  
Враховано    
192. 5. У разі каліцтва, заподіяного слідчому при виконанні службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше як через 3 місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, йому виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до десятирічного грошового утримання (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності.   -213- Мойсик В.Р.
У ч 5 статті 25 після слів „службових обов'язків" доповнити словами „ (обов'язків військової служби)", слово „утримання" замінити словом „забезпечення", „що мали місце в період проходження служби" замінити словами „пов'язаного з виконанням службових обов'язків (обов'язків військової служби)"  
Враховано   3. У разі каліцтва, заподіяного слідчому при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби), а також інвалідності, що настала в період проходження служби чи не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків (обов'язків військової служби), йому залежно від ступеня втрати працездатності виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до десятирічного заробітку (грошового забезпечення) за останньою посадою та призначається пенсія по інвалідності.  
193. 6. Шкода, заподіяна слідчому внаслідок пошкодження здоров'я під час виконання службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі, незалежно від розміру пенсії, призначеної на даній підставі, за рахунок коштів відповідного бюджету.   -214- Мойсик В.Р.
Частину 6 статті 25 виключити, як таку, що цілком охоплюється попередньою частиною цієї статті та статтею 1166 Цивільного кодексу України  
Враховано    
194. 7. Майнові збитки слідчому та його близьким родичам, заподіяні у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.      4. Шкода, завдана майну слідчого чи майну його близьких родичів, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (обов'язків військової служби), відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.  
195. Стаття 26. Інші гарантії соціального захисту слідчих      Стаття 26. Інші гарантії соціального захисту слідчих  
196. 1. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати й інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціальної захищеності слідчих і несуть відповідальність за їх виконання і забезпечення.   -215- Маркуш М.А.
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції: „Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати й інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціальної захищеності слідчих".  
Враховано   1. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати й інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціальної захищеності слідчих.  
197. 2. Слідчі та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.   -216- Мойсик В.Р.
У статті 26 слово „пільгами" замінити словами „гарантіями соціального захисту".  
Враховано   2. Слідчі та члени їх сімей поряд з гарантіями соціального захисту, передбаченими цим Законом, користуються гарантіями соціального захисту, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.  
198. 3. У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному з них за вибором слідчого (члена його сім'ї).   -217- Мойсик В.Р.
У статті 26 слово „пільгу", „пільга" замінити відповідно словами „гарантію соціального захисту", „гарантія соціального захисту".  
Враховано   3. У разі, коли право на одну і ту саму гарантію соціального захисту передбачено різними нормативно-правовими актами, ця гарантія соціального захисту надається по одному з них за вибором слідчого (члена його сім'ї).  
199. Розділ VІІ. Заключні положення   -218- Мойсик В.Р.
Пропонуємо наступну назву розділу 7: "Розділ VІІ. Інші питання організації діяльності слідчих".  
Враховано   Розділ VІІ. Інші питання організації діяльності слідчих  
200. Стаття 27. Формений одяг слідчих      Стаття 27. Формений одяг слідчих  
201. 1. Слідчі, яким присвоєні звання і класні чини, мають формений одяг з відповідними відзнаками. Такий одяг видається безкоштовно.   -219- Мойсик В.Р.
Статтю 27 викласти у новій редакції, оскільки для військовослужбовців встановлена військова форма та відповідні військові знаки розрізнення: „1. Слідчі, яким присвоєні спеціальні звання і класні чини, мають формений одяг з відповідними відзнаками. 2. Для слідчих військовослужбовців встановлюються військова форма одягу та знаки розрізнення. 3. Військова форма та інший формений одяг слідчим видається безкоштовно. Порядок їх видачі та носіння встановлюється законодавством".  
Враховано   1. Слідчі, яким присвоєні спеціальні звання і класні чини, мають формений одяг з відповідними відзнаками. 2. Для слідчих - військовослужбовців встановлюються військова форма одягу та знаки розрізнення. 3. Формений одяг слідчим видається безкоштовно. Порядок видачі та носіння форменого одягу встановлюється законодавством. 4. Носіння форменого одягу слідчого особою, яка не є слідчим, тягне за собою відповідальність, визначену законом.  
    -220- Маркуш М.А.
Статтю 27 доповнити частиною такого змісту: „Носіння форменого одягу слідчого, особою, яка не є слідчим, тягне за собою відповідальність, встановлену законом".  
Враховано    
202. Стаття 28. Звання слідчих.      Стаття 28. Звання слідчих  
203. 1. Слідчим, працівникам науково-навчальних закладів, що готують слідчі кадри, присвоюються військові і спеціальні звання та класні чини в установленому порядку.   -221- Маркуш М.А.
У статті 28 виключити слова „працівникам науково-навчальних закладів, що готують слідчі кадри",  
Враховано   1. Слідчим, присвоюються військові (спеціальні) звання чи класні чини в установленому порядку.  
204. 2. Порядок присвоєння військових, спеціальних звань і класних чинів визначається відповідними відомчими Положеннями.      2. Порядок присвоєння військових (спеціальних) звань і класних чинів визначається відповідними положеннями.  
205. Стаття 29. Посвідчення слідчих      Стаття 29. Посвідчення слідчих  
206. Слідчі мають посвідчення встановленого зразка, які засвідчують особу слідчого, його посаду, військове або спеціальне звання чи класний чин і дають право безперешкодного входу до приміщень державних органів влади і управління, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій та надають право на носіння, зберігання, використання і застосування як табельної зброї, так і інших засобів індивідуального захисту.   -222- Маркуш М.А.
У статті 29 виключити посилання на права слідчого, оскільки це визначено у інших статтях  
Враховано   1. Слідчі мають службові посвідчення встановленого зразка, які засвідчують особу слідчого, його посаду, військове (спеціальне) звання чи класний чин. 2. Використання службового посвідчення слідчого особою, яка не є слідчим, тягне за собою визначену законом відповідальність.  
    -223- Мойсик В.Р.
Статтю 29 викласти в новій редакції: „1. Слідчі мають посвідчення встановленого зразка, які засвідчують особу слідчого, його посаду, військове або спеціальне звання чи класний чин і дають право безперешкодного входу до приміщень органів державної влади і управління, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої приналежності, підпорядкування і форм власності, режиму секретності, приміщень об'єднань громадян та надають право на носіння, зберігання, використання і застосування як табельної зброї, так і інших засобів індивідуального захисту. Посвідчення має спеціальну вкладку, в якій вписані основні права слідчих".  
Враховано    
    -224- Маркуш М.А.
Статтю 29 доповнити частиною такого змісту „Використання службового посвідчення слідчого особою, яка не є слідчим, тягне за собою відповідальність встановлену законом".  
Враховано    
207. Прикінцеві положення :      Розділ VІІІ. Прикінцеві положення  
208. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а статті 20, 21, 22 і 24 - з 1 січня 2004 року.   -225- Мойсик В.Р.
Оскільки 1 липня є неофіційним професійним святом слідчих (з 1 липня 1963 року набули чинності зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо підслідності) пропонується ввести в дію цей Закон з 1 липня і можливо цей день буде визначено офіційним професійним святом слідчих України.  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім статей 20, 21, 22 і 24, які набирають чинності з 1 січня 2006 року. 2. Положення статті 8 цього Закону щодо порядку підбору кандидатів на посаду слідчого, складання ними кваліфікаційних іспитів та оскарження рішень кваліфікаційних комісій набирають чинності після затвердження відповідного положення про кваліфікаційні комісії слідчих підрозділів відповідних відомств.  
    -226- Маркуш М.А.
Доповнити Прикінцеві положення статтею щодо дії статті 8 (порядок підбору кандидатів у слідчі): „Положення статі 8 цього Закону щодо порядку підбору кандидатів на посаду слідчого, складання ними кваліфікаційних іспитів та оскарження рішень кваліфікаційних комісій набувають чинності після затвердження відповідних положень про кваліфікаційні комісії".  
Враховано    
209. 2. З набранням чинності цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать йому.      3. З набранням чинності цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать йому.  
210. 3. Даний Закон не погіршує права слідчих, передбачені чинним законодавством України.   -227- Омельченко Г.О.
Частину 3 Прикінцевих положень доповнити реченням такого змісту: „При створенні у відповідності до вимог Конституції України системи органів досудового слідства дія цього Закону буде поширюватись і на слідчих цих органів".  
Враховано   4. Цей Закон розповсюджується на всіх слідчих органів досудового слідства, створених відповідно до Конституції та законів України, незалежно від їх відомчої приналежності. При створенні у відповідності до вимог Конституції України системи органів досудового слідства дія цього Закону буде поширюватись і на слідчих цих органів.  
    -228- Мойсик В.Р.
Доповнити прикінцеві положення реченням такого змісту „Цей Закон розповсюджується на всіх слідчих органів досудового слідства, створених відповідно до Конституції та законів України, незалежно від їх відомчої приналежності".  
Враховано    
    -229- Мойсик В.Р.
Доповнити Прикінцеві положення частиною 4 такого змісту: „За слідчими та членами їх сімей зберігаються всі інші права, гарантії та пільги, передбачені законами України "Про прокуратуру", "Про Службу безпеки України"," "Про міліцію", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", "Положенням про проходження військової служби за контрактом та кадрової військової служби в органах Служби безпеки України", "Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України", "Положення про податкову міліції" , і іншими актами законодавства України, у частині, що не суперечать цьому Закону.  
Враховано    
211. 4. Кабінету Міністрів України:      5. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом :  
212. 1) протягом шести місяців підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
213. 2) протягом шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;   -230- Маркуш М.А.
Пункти 2 і 3 статті 4 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом; 4) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.  
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  
214. 3) протягом року забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.      забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.