Кількість абзаців - 273 Таблиця поправок


Про Фонд державного майна України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про Фонд державного майна України      Про Фонд державного майна України  
3. Цей Закон визначає відповідно до Конституції України правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.      Цей Закон визначає відповідно до Конституції України правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.  
4. Глава І      Глава І  
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Кіроянц С.Г.
По тексту закону провести нумерацію усіх підпунктів.  
Враховано   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Статус Фонду державного майна України      Стаття 1. Статус Фонду державного майна України  
7. 1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації державного майна, здійснює визначені законами повноваження власника державного майна, виконує функції з управління об'єктами права державної власності, що належать до сфери управління Фонду, зокрема у процесі приватизації, виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є у державній власності та здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні.   -2- Кіроянц С.Г.
Пункт перший ст. 1 викласти в такій редакції: "Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації та управління державного майна і виконує інші функції та завдання, визначені цим Законом".  
Враховано редакційно   1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, здійснює визначені законом повноваження власника державного майна та реалізує державну політику у сфері управління та приватизації державного майна і виконує інші завдання та функції визначені цим Законом.  
8. 2. Фонд підзвітний і підконтрольний Верховній Раді України та підпорядкований Кабінету Міністрів України.   -3- Демьохін В.А.
У пункті 2 статті 1 після слів „підпорядкований Кабінету Міністрів України" доповнити словами „в частині управління державним майном".  
Враховано редакційно   2. Фонд підзвітний та підконтрольний Верховній Раді України . Фонд підпорядкований Кабінету Міністрів України з питань управління об'єктами державної власності.  
    -4- Кіроянц С.Г.
Пункт другий статті 1 викласти в такій редакції: "Фонд підзвітний та підконтрольний Президенту України і Верховній Раді Україні та підпорядкований Кабінету Міністрів України".  
Враховано    
    -5- Хмара С.І.
Частину 2 статті 1 проекту викласти в такій редакції: „Фонд державного майна України підзвітний, підпорядкований та підконтрольний Верховній Раді України".  
Враховано частково    
9. 3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.      3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  
10. Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.      Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.  
11. Стаття 2. Завдання Фонду      Стаття 2. Завдання Фонду  
12. Завданнями Фонду є:      Завданнями Фонду є:  
13. 1) реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, зокрема у сфері приватизації, оренди державного майна та корпоративними правами держави;   -6- Кіроянц С.Г.
Пункт 1 статті 2 викласти в наступній редакції: "реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, зокрема у сфері приватизації, оренди та використання державного майна та корпоративних прав держави";  
Враховано редакційно   1) реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, зокрема у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також корпоративних прав держави;  
    -7- Сергієнко Л.Г.
Пункт1 статті 2 викласти в такій редакції: "реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, зокрема у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також корпоративних прав держави."  
Враховано    
    -8- Акопян В.Г.
Пункт 1 статті 2 викласти у наступній редакції: "реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, зокрема, їх приватизація, оренди та використання корпоративних прав".  
Враховано частково    
14. 2) методичне забезпечення визначення майнових прав держави, процесу приватизації, управління та оренди державного майна, придбання майна у державну власність;   -9- Кіроянц С.Г.
В пункті 2 статті 2 фразу "управління та оренди" замінити на "використання та оренди";  
Враховано   2) методичне забезпечення реалізації майнових прав держави, процесу приватизації, використання та оренди державного майна, придбання майна у державну власність;  
    -10- Сергієнко Л.Г.
В пункті 2 статті 2 слово "визначення" замінити словом "реалізації".  
Враховано    
15. 3) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;      3) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;  
16. 4) організація та проведення приватизації державного майна;   -11- Кіроянц С.Г.
Пункт 4 ст. 2 доповнити такими словами: "у встановленому порядку" та додати новий пункт такого змісту: "контроль за виконанням законодавства щодо організації та проведення приватизації державного майна та забезпечення повернення державного майна, що приватизоване з порушеннями, у державну власність".  
Враховано   4) організація та проведення приватизації державного майна у встановленому порядку; 5) контроль за дотриманням законодавства щодо: організації та проведення приватизації державного майна; повернення державного майна, що приватизоване, відчужене з порушеннями закону у державну власність;  
    -12- Сергієнко Л.Г.
Пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції: "контроль за дотриманням законодавства щодо: організації та проведення приватизації державного майна; повернення державного майна, що приватизоване, відчужене з порушеннями закону у державну власність;"  
Враховано    
17. 5) здійснення повноважень власника щодо державного майна, крім матеріальних носіїв секретної інформації, які залишаються у користуванні відповідних міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі-крім матеріальних носіїв секретної інформації), з моменту прийняття рішення про його приватизацію;      6) здійснення повноважень власника щодо державного майна, крім матеріальних носіїв секретної інформації, які залишаються у користуванні відповідних міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі-крім матеріальних носіїв секретної інформації), з моменту прийняття рішення про його приватизацію;  
18. 6) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та (крім матеріальних носіїв секретної інформації господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності);   -13- Демьохін В.А.
У пункті 6 статті 2 після слів "підрозділів та" доповнити "нерухомого майна" - відповідно до ст. 287 Господарського кодексу України.  
Враховано   7) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності;  
19. 7) здійснення повноважень власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - корпоративні права держави), в установленому порядку;   -14- Демьохін В.А.
У пункті 7 статті 2 після слів „здійснення повноважень" доповнити словом „ефективного".  
Враховано   8) здійснення повноважень ефективного власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - корпоративні права держави), в установленому порядку;  
20. 8) сприяння демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції суб'єктів господарювання, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;      9) сприяння демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції суб'єктів господарювання, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
21. 9) здійснення заходів щодо виконання міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;      10) здійснення заходів щодо виконання міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною і іншими державами на її території та за кордоном;  
22. 10) співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності, зокрема у сфері приватизації державного майна та управління корпоративними правами держави;      11) співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності, зокрема у сфері приватизації державного майна та управління корпоративними правами держави;  
23. 11) ведення в межах, визначених законом, реєстру об'єктів державної власності;      12) формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;  
24. 12) забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи з обліку, зберігання, оцінки та продажу державного майна;      13) забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи з обліку, зберігання, оцінки та продажу державного майна;  
25. 13) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;   -15- Акопян В.Г.
Пункт 13 ст. 2 доповнити словами: "та забезпечення повернення державного майна, яке приватизовано із порушенням закону, у державну власність".  
Враховано в тексті Закону  14) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу укладених у процесі приватизації;  
26. 14) захист майнових інтересів держави, у тому числі за кордоном.   -16- Хмара С.І.
Статтю 2 доповнити новим пунктом такого змісту: „15) забезпечення повернення у державну власність майна, яке було приватизоване з порушенням закону;"  
Враховано редакційно   15) захист майнових інтересів держави, у тому числі за кордоном; 16) забезпечення повернення у державну власність майна, яке було відчужене з порушенням закону;  
27. Стаття 3. Законодавче забезпечення діяльності Фонду      Стаття 3. Законодавче забезпечення діяльності Фонду  
28. 1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -17- Демьохін В.А.
У пункті 1 статті 3 після слів „іншими законами України" доповнити словами „постановами Верховної Ради України".  
Враховано   1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
29. 2. Згідно із своїми повноваженнями Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, здійснює контроль за їх реалізацією.   -18- Демьохін В.А.
У пункті 2 статті 3 після слів „виконання законів України" доповнити словами „постанов Верховної Ради України".  
Враховано   2. Згідно із своїми повноваженнями Фонд організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, здійснює контроль за їх реалізацією.  
    -19- Акопян В.Г.
Пункт 2. ст.3 доповнити словами: "та Постановами Верховної Ради України".  
Враховано    
    -20- Кіроянц С.Г.
В статті 3 пункт 2 фразу "актів Президента України" замінити на фразу такого змісту: "нормативних актів Президента України, Верховної Ради України".  
Враховано    
30. 3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України.      3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України.  
31. Стаття 4. Функції Фонду       
32. 1. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:       
33. 1) у сфері державної економічної політики та державного управління:   -21- Хмара С.І.
Із статті 4 виділити у самостійні статті п. 1, 2, 3 та 4, виклавши, їх у такій редакції: "Стаття 4. Функції Фонду у сфері державної економічної політики та державного управління. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері державної економічної політики та державного управління: 1)здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду майна в Автономній Республіці Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду, а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування щодо відчуження та оренди майна, що є у комунальній власності; 2)здійснює контроль за діяльністю, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду; 3)бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій з урахуванням державної економічної політики; 4)сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з відповідних питань; 5)бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції суб'єктів господарювання, у формуванні та реалізації конкурентної політики; 6)подає відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції до проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України; 7)розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 8)проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги; бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств; представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях; бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань міждержавних майнових відносин; налагоджує зв'язки з відповідними органами приватизації та управління майном інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва; здійснює професійну оціночну діяльність та забезпечує реалізацію змісту та напрямків її державного регулювання відповідно до законодавства; приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації). Стаття 5. Функції Фонду у сфері приватизації державного майна. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері приватизації державного майна: розробляє і подає Кабінетові Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після затвердження Верховною Радою Украйни організовує та контролює їх виконання; бере участь у складанні переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; складає переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування; здійснює та ініціює передприватизаційну підготовку підприємств; бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки до приватизації; приймає рішення про приватизацію державного майна, включаючи приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі про створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що є у державній власності; здійснює повноваження власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та порядку, встановлених законом; організовує та контролює виконання робіт з інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються) та повертаються у державну власність, у разі необхідності залучає (за їх згодою) органи державної влади (органи місцевого самоврядування) до проведення інвентаризації майна; організовує роботу з урахування вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна; створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна; затверджує плани приватизації державного майна; погоджує з Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів; погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на товарному ринку, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж корпоративних прав держави, передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на товарному ринку; вживає разом з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна; змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму державних підприємств; продає державне майно в процесі його приватизації, у тому числі майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також корпоративні права держави; залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації; укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів з продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); здійснює у процесі приватизації реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, державних підприємств; ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); затверджує з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів статути відкритих акціонерних товариств, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами таких відкритих акціонерних товариств, затверджує персональний та кількісний склад органів управління таких відкритих акціонерних товариств; укладає у процесі приватизації договори купівлі-продажу державного майна; підтверджує право власності на державне майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації; здійснює контроль за додержанням законодавства з питань приватизації, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна; публікує в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію; забезпечує інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про хід приватизації; контролює та вживає заходів до своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації; здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу приватизації, а також оцінки майна під час приватизації; організовує проведення соціологічних та інших досліджень з питань, що стосуються повноважень Фонду; забезпечує контроль за діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду.  
Враховано редакційно   Стаття 4. Функції Фонду у сфері державної економічної політики та державного управління 1.Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері державної економічної політики та державного управління:  
34. здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду майна в Автономній Республіці Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду, а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування щодо відчуження та оренди майна, що є у комунальній власності;      1) здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду майна в Автономній Республіці Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду, а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування щодо відчуження та оренди майна, що є у комунальній власності;  
35. здійснює контроль за діяльністю, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;   -22- Хмара С.І.
Стаття 6. Функції Фонду у сфері оренди та концесії державного майна. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері оренди та концесії державного майна: здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна; виступає відповідно до законодавства орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності, а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна; проводить інвентаризацію та оцінку цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом, у тому числі нерухомого майна, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); веде реєстр договорів концесій державного майна; з метою захисту майнових інтересів держави здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди державного майна; Стаття 5. Функції Фонду у сфері приватизації державного майна. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері приватизації державного майна: здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності; виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності; здійснює правомочності щодо корпоративних прав держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства; створює і веде реєстри корпоративних прав держави та державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); здійснює повноваження власника щодо корпоративних прав держави, у тому числі управління ними у межах, встановлених законодавством; подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, доцільності їх відчуження, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників та акцій додаткової емісії в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України; забезпечує своєчасність та повноту надходження до бюджету доходу від корпоративних прав держави, які знаходяться в сфері його управління; забезпечує збереження частки держави в статутних фондах господарських товариств в випадках, коли зменшення її розміру здійснюється за межами процедури приватизації; здійснює повноваження акціонера господарських товариств в межах належних державі корпоративних прав; в період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції господарського товариства іншими акціонерами виконує повноваження вищого органу товариств, 100% акцій статутного капіталу яких належить державі, управління якими він здійснює; приймає рішення щодо делегування повноважень з управління державними корпоративними правами органам державної виконавчої влади та уповноваженим особам; проводить оцінку корпоративних прав держави; проводить моніторинг фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, та здійснює заходи щодо визначення стратегії їх розвитку; передає за дорученням кабінету Міністрів України функції з управління корпоративними правами держави органам виконавчої влади або уповноваженим особам; створює комісії з питань проведення конкурсів щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства; укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій з управління корпоративними правами держави та контролює їх виконання; подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам; виступає від імені держави співзасновником та засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається державне майно; бере участь у визначенні напрямів розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління корпоративними правами держави; бере участь у формуванні корпоративно-дивідендної політики держави; перевіряє стан виконання функцій з управління корпоративними правами держави органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок інші органи державної влади, а також фахівців та експертів на договірних засадах; бере участь у створенні холдингових компаній відповідно до законодавства; призначає відповідно до законодавства представників держави у Наглядові ради та Ревізійні комісії господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка; дає дозволи на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством; затверджує статути господарських товариств, що створені в процесі приватизації; бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з погашенням заборгованості державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації; встановлює наявність та визначає розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання, у майні громадських організацій, у тому числі громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України; виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, створених за їх участю; бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до законодавства; дає дозвіл з моменту прийняття рішення про приватизацію на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з державною часткою; перевіряє наявність об'єктів права державної власності та їх стан, у тому числі тих, що перебувають у користуванні або на балансі суб'єктів господарювання з часткою держави; запобігає настанню неплатоспроможності господарських товариств, де держава має частку в статутному фонді більш 50%, в тому числі здійснює регулярну оцінку їх фінансово-економічного стану; ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію та реорганізацію господарських товариств, де держава має частку більш 50% статутного фонду; публікує в інформаційному бюлетені, виданнях Фонду інформацію про оцінку ефективності управління корпоративними правами держави, а також фінансово-економічного стану господарських товариств, в статутних фондах яких частка держави складає більш 50%; здійснює заходи щодо методологічного забезпечення управління корпоративними правами держави та їх реалізацію; забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави; визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави; затверджує (погоджує) фінансові плани господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків та якими здійснює управління, на кожен наступний рік та контролює їх виконання згідно із встановленим порядком; укладає за результатами конкурсу або за рішенням загальних зборів та розриває контракти з керівниками їх виконавчих органів господарських товариств та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України; здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських товариств та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків; забезпечує розробку умов реструктуризації та санації підприємств, що знаходяться в управлінні, та господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств; забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 25 відсотків та якими здійснює управління; здійснює разом з Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснює заходи щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб уповноважених органів та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави; виконує інші функції, визначені законами України." У зв'язку з цим, статті 5-19 проекту Закону вважати відповідно статтями 8-22.  
Враховано редакційно   2) здійснює контроль за діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;  
36. бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій з урахуванням державної економічної політики;   -23- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 4 підпункту 1пункту1 статті 4 законопроекту вилучити слово "іноземних" та доповнити після слова "інвестицій" словами "на розвиток підприємств".  
Враховано частково   3) бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій на розвиток підприємств з урахуванням державної економічної політики;  
    -24- Демьохін В.А.
У абзаці 4 підпункту 1 пункту 1 статті 4 після слів „бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню" доповнити словами „вітчизняних та".  
Враховано    
37. сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з відповідних питань;      4) сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з відповідних питань;  
38. бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції суб'єктів господарювання, у формуванні та реалізації конкурентної політики;      5) бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції суб'єктів господарювання, у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
39. подає відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції до проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;      6) подає відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції до проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;  
40. розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;      7) розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;  
41. проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги;      8) проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги;  
42. бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;      9) бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;  
43. представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;      10) представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;  
44. бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань міждержавних майнових відносин;      11) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань міждержавних майнових відносин;  
45. налагоджує зв'язки з відповідними органами приватизації та управління майном інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;      12) налагоджує зв'язки з відповідними органами приватизації та управління майном інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;  
46. здійснює професійну оціночну діяльність та забезпечує реалізацію змісту та напрямків її державного регулювання відповідно до законодавства;   -25- Демьохін В.А.
У абзаці 14 першого пункту частини першої статті 4 слова "здійснює професійну" замінити словом "організовує".  
Враховано   13) організовує оціночну діяльність та забезпечує реалізацію змісту і напрямків її державного регулювання відповідно до законодавства;  
47. приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -26- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 15 першого пункту частини першої статті 4 законопроекту вилучити слово " (корпоратизаціі)".  
Враховано   14) приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;  
48. 2) у сфері приватизації державного майна:      Стаття 5. Функції Фонду у сфері приватизації державного майна 1.Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері приватизації державного майна:  
49. розробляє і подає Кабінетові Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після затвердження Верховною Радою України організовує та контролює їх виконання;   -27- Демьохін В.А.
Перший абзац підпункту 2 пункту 1 статті 4 викласти в такій редакції: „щорічно складає і подає Кабінетові Міністрів України перелік об`єктів, що підлягають приватизації, для включення його до Державного бюджету України на відповідний рік";  
Враховано   1) розробляє і подає Кабінетові Міністрів України проекти державних програм приватизації; 2) організовує та контролює виконання державних програм приватизації; 3) щорічно складає і подає Кабінетові Міністрів України перелік об`єктів, що підлягають приватизації, для включення його до Державного бюджету України на відповідний рік; 4) складає і подає Кабінетові Міністрів України перелік об'єктів, що підлягають приватизації, для включення його до проектів середньострокових та довгострокових загальнодержавних програм;  
    -28- Демьохін В.А.
Після абзацу першого підпункту 2 пункту 1 статті 4 доповнити абзацом наступного змісту: „складає і подає Кабінетові Міністрів України перелік об`єктів, що підлягають приватизації, для включення його до проектів середньострокових та довгострокових загальнодержавних програм".  
Враховано    
50. бере участь у складанні переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;   -29- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 2 підпункту 2 пункту 1 статті 4 законопроекту слова "бере участь в складанні переліків" замінити словами "разом з органами, уповноваженими управляти державним майном, складає переліки".  
Враховано   5) разом з органами уповноваженими управляти державним майном складає переліки об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;  
51. складає переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;      6) складає переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;  
52. здійснює та ініціює передприватизаційну підготовку підприємств;   -30- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 5 другого пункту частини 1 статті 4 законопроекту слова "здійснює та ініціює" замінити словами "організовує проведення".  
Враховано   7) організовує проведення передприватизаційної підготовки підприємств;  
53. бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки до приватизації;   -31- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 6 другого пункту частини 1 статті 4 законопроекту виключити, замінивши його абзацами : "бере участь у реструктуризації державних підприємств разом з органами, уповноваженими управляти державним майном ; приймає рішення про реструктуризацію та організовує проведення реструктуризації державних підприємств в процесі підготовки їх до приватизації згідно з пропозиціями комісії з приватизації; у разі прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України проводить корпоратизацію державних підприємств;".  
Враховано 4  8) бере участь у реструктуризації державних підприємств разом з органами, уповноваженими управляти державним майном; 9) приймає рішення про реструктуризацію та організовує проведення реструктуризації державних підприємств в процесі підготовки їх до приватизації згідно з пропозиціями комісії з приватизації; 10) проводить корпоратизацію державних підприємств у разі прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України;  
54. приймає рішення про приватизацію державного майна, включаючи приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі про створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що є у державній власності;      11) приймає рішення про приватизацію державного майна, включаючи приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі про створення господарських товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що є у державній власності;  
55. здійснює повноваження власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та порядку, встановлених законом;   -32- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 8 пункту 2 частини 1 статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: "здійснює повноваження власника щодо державного майна з моменту прийняття функцій з управління майном державних підприємств від органу управління цим майном до органів приватизації у межах та порядку, встановлених законом;".  
Враховано редакційно   12) здійснює повноваження власника щодо майна державного підприємства з моменту прийняття функцій з управління майном державних підприємств від органу управління цим майном до органів приватизації у межах та порядку, встановлених законом;  
56. організовує та контролює виконання робіт з інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються) та повертаються у державну власність, у разі необхідності залучає (за їх згодою) органи державної влади (органи місцевого самоврядування) до проведення інвентаризації майна ;      13) організовує та контролює виконання робіт з інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються) та повертаються у державну власність, у разі необхідності залучає (за їх згодою) органи державної влади (органи місцевого самоврядування) до проведення інвентаризації майна;  
57. організовує роботу з урахування вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна;      14) організовує роботу з урахування вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна;  
58. створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна;   -33- Демьохін В.А.
Абзац 10 пункту 2 частини 1 статті 4 слова "створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна" замінити словами "створює комісії з підготовки пропозицій для проведення конкурсів з продажу державного майна виключно на біржах".  
Відхилено   15) створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна;  
59. затверджує плани приватизації державного майна;   -34- Демьохін В.А.
Абзац 11 пункту 2 частини1 статті 4 слова " затверджує плани приватизації державного майна" вилучити.  
Відхилено   16) затверджує плани приватизації державного майна та плани розміщення акцій;  
    -35- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 11 пункту 2 частини 1 статті 4 законопроекту викласти в такій редакції "затверджує плани приватизації та плани розміщення акцій;".  
Враховано    
60. погоджує з Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів;      17) погоджує з Кабінетом Міністрів України відповідно до закону приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів;  
61. погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на товарному ринку, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж корпоративних прав держави, передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на товарному ринку;   -36- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 13 пункту 2 частини 1 статті 4 законопроекту вилучити.  
Враховано    
62. вживає разом з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;      18) вживає разом з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;  
63. змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму державних підприємств;   -37- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 15 пункту 2 частини 1 статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: "приймає рішення про припинення юридичної особи, змінює у процесі приватизації (корпоратизації) організаційно-правову форму державних підприємств та підприємств, заснованих на змішаній формі власності".  
Враховано   19) приймає рішення про припинення юридичної особи, здійснює у процесі приватизації (корпоратизації) організаційно-правову форму державних підприємств та підприємств, заснованих на змішаній формі власності;  
64. продає державне майно в процесі його приватизації, у тому числі майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також корпоративні права держави;   -38- Демьохін В.А.
Абзац 16 пункту 2 частини 1 статті 4 після слів " продає державне майно в процесі його приватизації," доповнити словами "виключно на біржах".  
Відхилено   20) продає державне майно в процесі його приватизації, у тому числі майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також корпоративні права держави;  
65. залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;      21) залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;  
66. укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів з продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -39- Демьохін В.А.
Абзац 18 пункту 2 частини 1 статті 4 після слів "укладає договори з фондовими," доповнити словами "та товарними".  
Відхилено   22) укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів з продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
67. здійснює у процесі приватизації реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, державних підприємств;      23) здійснює у процесі приватизації реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, державних підприємств;  
68. ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);      24) ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
69. затверджує з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів статути відкритих акціонерних товариств, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами таких відкритих акціонерних товариств, затверджує персональний та кількісний склад органів управління таких відкритих акціонерних товариств;      25) з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств та вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами правлінь відкритих акціонерних товариств, затверджує персональний та кількісний склад органів управління;  
70. укладає у процесі приватизації договори купівлі-продажу державного майна;      26) укладає у процесі приватизації договори купівлі-продажу державного майна;  
71. підтверджує право власності на державне майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;      27) підтверджує право власності на державне майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;  
72. здійснює контроль за додержанням законодавства з питань приватизації, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;      28) здійснює контроль за додержанням законодавства з питань приватизації, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;  
73. публікує в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;      29) публікує в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;  
74. забезпечує інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про хід приватизації;      30) забезпечує інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про хід приватизації;  
75. контролює та вживає заходів до своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;      31) контролює та вживає заходів до своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;  
76. здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу приватизації, а також оцінки майна під час приватизації;      32) здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу приватизації, а також оцінки майна під час приватизації;  
77. організовує проведення соціологічних та інших досліджень з питань, що стосуються повноважень Фонду;      33) організовує проведення соціологічних та інших досліджень з питань, що стосуються повноважень Фонду;  
78. забезпечує контроль за діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;   -40- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Пункт другий частини першої статті 4 законопроекту доповнити абзацами такого змісту : "приймає функції з управління державним майном підприємств, що включені до переліку об-`єктів , які підлягають приватизації;" "укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, функції з управління яких передані до Фонду;". "виступає замовником оцінки майна та укладає договори на проведення оцінки майна та затверджує акти оцінки майна (висновки про вартість майна) у випадках, встановлених законодавством;"  
Враховано редакційно   34) забезпечує контроль за діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду; 35) приймає функції з управління державним майном підприємств, що включені до переліку об'єктів, які підлягають приватизації; 36) укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, функції з управління яких передані до Фонду; 37) виступає замовником оцінки майна, укладає договори на проведення оцінки майна та затверджує акти оцінки майна (висновки про вартість майна) у випадках встановлених законом.  
79. 3) у сфері оренди та концесії державного майна:      Стаття 6. Функції фонду у сфері оренди та концесії державного майна 1.Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері оренди та концесії державного майна:  
80. здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна;      1) здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна;  
81. виступає відповідно до законодавства орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності, а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна;   -41- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 2 третього пункту частини першої статті 4 законопроекту вилучити слова "а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна". Зазначений абзац доповнити словами: "та здійснює контроль за надходженням до державного бюджету плати за оренду державного майна".  
Враховано   2) виступає відповідно до закону орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності та здійснює контроль за надходженням до державного бюджету плати за оренду державного майна;  
82. проводить інвентаризацію та оцінку цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом, у тому числі нерухомого майна , а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);      3) проводить інвентаризацію та оцінку цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом, у тому числі нерухомого майна, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
83. веде реєстр договорів концесій державного майна;      4) веде реєстр договорів концесії державного майна;  
84. з метою захисту майнових інтересів держави здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди державного майна;      5) здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди державного майна;  
85. 4) у сфері управління об'єктами державної власності:      Стаття 7. Функції Фонду у сфері управління об'єктами державної власності 1.Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері управління об'єктами державної власності:  
86. здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;      1) здійснює у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності на основі інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;  
87. виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності;   -42- Сергієнко Л.Г.
Абзац 3 пункту 4 частини 1 статті 4 законопроекту доповнити словами "та видає Свідоцтва про право власності на об'єкти державного майна;"  
Відхилено   2) виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності;  
88. здійснює правомочності щодо корпоративних прав держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;       
89. створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства;   -43- Демьохін В.А.
Абзац 4 пункту 4 частини 1 статті 4 слова "створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства," замінити словами " створює і веде реєстр корпоративних прав держави на основі інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень ".  
Враховано редакційно    
90. створює і веде реєстри корпоративних прав держави та державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -44- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 5 пункту 4 частини 4 статті 4 частково дублює абзац 4 пункту 4 цієї статті.  
Враховано (абзац 4 вилучено)   
91. здійснює повноваження власника щодо корпоративних прав держави, у тому числі управління ними у межах, встановлених законодавством;   -45- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 6 пункту 4 статті 4 проекту дублює абзац 3 пункту 4 цієї статті.  
Враховано (абзац 3 вилучено)  3) здійснює повноваження власника щодо корпоративних прав держави, у тому числі управління ними у межах, встановлених законом;  
92. подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, доцільності їх відчуження, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників та акцій додаткової емісії в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;   -46- Демьохін В.А.
Абзац 7 пункту 4 статті 4 доповнити словами "для врахуванням у Державному бюджеті України та Державні Програмі економічного і соціального розвитку України на відповідний рік".  
Враховано   4) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, доцільності їх відчуження, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників та акцій додаткової емісії в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для врахуванням у Державному бюджеті України та Державні Програмі економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;  
93. забезпечує своєчасність та повноту надходження до бюджету доходу від корпоративних прав держави, які знаходяться в сфері його управління;      5) забезпечує своєчасність та повноту надходження до бюджету доходу від корпоративних прав держави, які знаходяться в сфері його управління;  
94. забезпечує збереження частки держави в статутних фондах господарських товариств в випадках, коли зменшення її розміру здійснюється за межами процедури приватизації;   -47- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 9 пункту 4 частини 1 статті 4 проекту після слів "забезпечує" доповнити словами "в межах належних йому корпоративних прав".  
Враховано   6) забезпечує в межах корпоративних прав збереження частки держави у статутних фондах господарських товариств у випадках, коли зменшення її розміру здійснюється за межами процедури приватизації;  
95. здійснює повноваження акціонера господарських товариств в межах належних державі корпоративних прав;      7) здійснює повноваження акціонера господарських товариств в межах належних державі корпоративних прав;  
96. в період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції господарського товариства іншими акціонерами виконує повноваження вищого органу товариств, 100% акцій статутного капіталу яких належить державі, управління якими він здійснює;      8) в період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції господарського товариства іншими акціонерами виконує повноваження вищих органів товариств, 100 відсотків акцій яких належить державі і управління якими він здійснює;  
97. приймає рішення щодо делегування повноважень з управління державними корпоративними правами органам державної виконавчої влади та уповноваженим особам;   -48- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 12 пункту 4 частини 1 статті 4 проекту слова "делегування повноважень" замінити словами "передачі функцій з управління".  
Враховано   9) приймає рішення щодо передачі функцій із управління державними корпоративними правами органам державної виконавчої влади та уповноваженим особам на основі відкритих конкурсів;  
    -49- Демьохін В.А.
У абзаці 12 пункту 4 частини 1 статті 4 після слів "приймає рішення щодо делегування повноважень з управління державними корпоративними правами органам державної виконавчої влади та уповноваженим особам," доповнити словами "на основі відкритих конкурсів"  
Враховано    
98. проводить оцінку корпоративних прав держави;   -50- Демьохін В.А.
Абзац 13 пункту 4 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: "організовує оцінку корпоративних прав держави незалежними оцінювачами на конкурентних засадах".  
Враховано   10) організовує оцінку корпоративних прав держави незалежними оцінювачами на конкурентних засадах;  
99. проводить моніторинг фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, та здійснює заходи щодо визначення стратегії їх розвитку;      11) проводить моніторинг фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, та здійснює заходи щодо визначення стратегії їх розвитку;  
100. передає за дорученням Кабінету Міністрів України функції з управління корпоративними правами держави органам виконавчої влади або уповноваженим особам;   -51- Демьохін В.А.
У абзаці 15 пункту 4 статті 4 слова "передає за дорученням Кабінету Міністрів України функції з управління корпоративними правами держави органам виконавчої влади або уповноваженим особам" вилучити.  
Враховано   передає за дорученням Кабінету Міністрів України функції з управління корпоративними правами держави органам виконавчої влади або за результатами конкурсу уповноваженим особам;  
101. створює комісії з питань проведення конкурсів щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;   -52- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Абзац 16 пункту 4 статті 4 проекту вилучити.  
Відхилено   створює комісії з питань проведення відкритих конкурсів щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;  
    -53- Демьохін В.А.
У абзаці 16 пункту 4 статті 4 після слів "створює комісії з питань проведення відкритих конкурсів щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та проводить зазначені конкурси" .  
Враховано    
102. укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій з управління корпоративними правами держави та контролює їх виконання;      12) укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій з управління корпоративними правами держави та контролює їх виконання;  
103. подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;      13) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;  
104. виступає від імені держави співзасновником та засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається державне майно;      14) виступає від імені держави співзасновником та засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається державне майно;  
105. бере участь у визначенні напрямів розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління корпоративними правами держави;      15) бере участь у визначенні напрямів розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління корпоративними правами держави;  
106. бере участь у формуванні корпоративно-дивідендної політики держави;      16) бере участь у формуванні корпоративно-дивідендної політики держави;  
107. перевіряє стан виконання функцій з управління корпоративними правами держави органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок інші органи державної влади, а також фахівців та експертів на договірних засадах;      17) перевіряє стан виконання функцій з управління корпоративними правами держави органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок інші органи державної влади, а також фахівців та експертів на договірних засадах;  
108. бере участь у створенні холдингових компаній відповідно до законодавства;      18) бере участь у створенні холдингових компаній відповідно до закону;  
109. призначає відповідно до законодавства представників держави у Наглядові ради та Ревізійні комісії господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка;      19) призначає відповідно до законодавства представників держави у Наглядові ради та Ревізійні комісії господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка;  
110. дає дозволи на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством;   -54- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 25 пункту 4 частини 1 статті 4 законопроекту слово "дозволи" замінити словом "згоду".  
Враховано   20) дає згоду на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством виключно на біржах;  
    -55- Демьохін В.А.
У абзаці 25 пункту 4 частини 1 статті 4 слова "дає дозволи на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством " замінити словами "дає згоду на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством виключно на біржа".  
Враховано    
111. затверджує статути господарських товариств, що створені в процесі приватизації;      21) затверджує статути господарських товариств, що створені в процесі приватизації;  
112. бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з погашенням заборгованості державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації;      22) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з погашенням заборгованості державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації;  
113. встановлює наявність та визначає розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання, у майні громадських організацій, у тому числі громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України;      23) встановлює наявність та визначає розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання, у майні громадських організацій, у тому числі громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України;  
114. виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, створених за їх участю;      24) виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, створених за їх участю;  
115. бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до законодавства;      25) бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до закону;  
116. дає дозвіл з моменту прийняття рішення про приватизацію на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -56- Демьохін В.А.
У абзаці 31 пункту 4 частини 1 статті 4 слова „дає дозвіл з моменту прийняття рішення про приватизацію на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
Враховано редакційно   26) дає дозвіл з моменту прийняття рішення про приватизацію на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
117. здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з державною часткою;   -57- Демьохін В.А.
У абзаці 32 пункту 4 частини 1 статті 4 слова " здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з державною часткою" замінити словами "готує пропозиції для реалізації виключно через біржі майна державних підприємств та господарських товариств з державною часткою під час провадження справ про банкрутство".  
Враховано редакційно   27) здійснює визначені законом повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з державною часткою; 28) готує пропозиції для реалізації майна державних підприємств та господарських товариств з державною часткою під час провадження справ про банкрутство виключно через біржі;  
118. перевіряє наявність об'єктів права державної власності та їх стан, у тому числі тих, що перебувають у користуванні або на балансі суб'єктів господарювання з часткою держави;   -58- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 33 пункту 4 частина 1 статті 4 законопроекту вилучити слова "з часткою держави".  
Враховано   29) перевіряє наявність об'єктів права державної власності та їх стан, у тому числі тих, що перебувають у користуванні або на балансі суб'єктів господарювання;  
119. запобігає настанню неплатоспроможності господарських товариств, де держава має частку в статутному фонді більш 50%, в тому числі здійснює регулярну оцінку їх фінансово-економічного стану;   -59- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 34 пункту 4 частини 1 статті 4 проекту слова "запобігає настанню" замінити словами "в межах належних йому корпоративних прав вживає заходів з метою запобігання".  
Враховано   30) в межах належних йому корпоративних прав вживає заходів з метою запобігання неплатоспроможності господарських товариств, де держава має частку в статутному фонді більше 25 відсотків, у тому числі здійснює регулярну оцінку їх фінансово-економічного стану;  
    -60- Демьохін В.А.
У абз.34 та 36 пункту 4 частини 1 статті 4 слова та цифри "50 відсотків" замінити на "25 відсотків".  
Враховано    
120. ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію та реорганізацію господарських товариств, де держава має частку більш 50% статутного фонду;      31) ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію та реорганізацію господарських товариств, де держава має частку більше 50 відсотків статутного фонду;  
121. публікує в інформаційному бюлетені, виданнях Фонду інформацію про оцінку ефективності управління корпоративними правами держави, а також фінансово-економічного стану господарських товариств, в статутних фондах яких частка держави складає більш 50%;      32) публікує в інформаційному бюлетені, виданнях Фонду інформацію про оцінку ефективності управління корпоративними правами держави, а також фінансово-економічного стану господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави складає більше 25 відсотків;  
122. здійснює заходи щодо методологічного забезпечення управління корпоративними правами держави та їх реалізацію;      33) здійснює заходи щодо методологічного забезпечення управління корпоративними правами держави та їх реалізацію;  
123. забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави;      34) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави;  
124. визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;      35) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;  
125. затверджує (погоджує) фінансові плани господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків та якими здійснює управління, на кожен наступний рік та контролює їх виконання згідно із встановленим порядком;      36) затверджує (погоджує) річні фінансові плани господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків та якими Фонд здійснює управління, контролює їх виконання згідно із встановленим порядком;  
126. укладає за результатами конкурсу або за рішенням загальних зборів та розриває контракти з керівниками їх виконавчих органів господарських товариств та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;      37) укладає за результатами конкурсу або за рішенням загальних зборів та розриває контракти з керівниками виконавчих органів та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
127. здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських товариств та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків;      38) здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків;  
128. забезпечує розробку умов реструктуризації та санації підприємств, що знаходяться в управлінні, та господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;      39) забезпечує розробку умов реструктуризації та санації підприємств, що знаходяться в управлінні Фонду, а також господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;  
129. забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств;      40) забезпечує проведення екологічного аудиту державних підприємств, які знаходяться в управлінні Фонду;  
130. забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 25 відсотків та якими здійснює управління;   -61- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 45 пункту 4 частини 1 статті 4 проекту слова "забезпечує" замінити словами "в межах належних йому корпоративних прав сприяє".  
Враховано   41) в межах належних йому корпоративних прав вчиняє дії направлені на оформлення прав та уточнення меж земельних ділянок (у разі відсутності необхідних документів) господарських товариств якими здійснює управління та у статутному капіталі яких державна частка перевищує 25 відсотків виключно після їх оцінки;  
    -62- Демьохін В.А.
У абзаці 45 пункту 4 частини 1 статті 4 слова " забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 25 відсотків та якими здійснює управління" замінити словами "забезпечує організацію оформлення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. А також на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 25 відсотків та якими здійснює управління виключно після їх оцінки".  
Враховано редакційно    
131. здійснює разом з Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -63- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
У абзаці 46 пункту 4 частини 1 статті 4 законопроекту слова "разом з Міністерством фінансів України" виключити.  
Враховано   42) здійснює з відповідними органами центральної виконавчої влади формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
    -64- Сергієнко Л.Г.
Абзац 46 пункту 4 частини 1 статті 4 законопроекту викласти у редакції " "здійснює з відповідними органами центральної виконавчої влади формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
    -65- Демьохін В.А.
У абзаці 46 підпункту 4 пункту 1 статті 4 після слів " здійснює разом з" замінити слова "Міністерством фінансів України" на слова "Міністерством економіки України".  
Враховано редакційно    
132. здійснює заходи щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб уповноважених органів та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави;   -66- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Пункт 4 частини 1 статті 4 законопроекту доповнити абзацами такого змісту: "вживає заходів щодо забезпечення надходжень до Державного бюджету України дивідендів за акціями акціонерних товариств, що перебувають у державній власності, доходів з часток в статутному фонді інших господарських товариств та доходів від використання іншого державного майна; розробляє пропозиції щодо подальшого використання майна, яке у встановленому порядку повертається (передається) у державну власність; бере участь у створенні та формуванні Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади до якої вноситься інформація про конфісковане майно, майно, вилучене митними органами, майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави, майно, що приватизується, майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, на яке звернене стягнення." здійснює у межах, визначених законодавством, контроль за управлінням, розпорядженням та ефективним використанням: державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації; державного майна, переданого в оренду; державного майна, закріпленого за державними унітарними або державними комерційними підприємствами на праві господарського відання чи праві оперативного управління, а також переданого в установленому порядку іншим особам; корпоративних прав держави. У разі виявлення порушень щодо управління, розпорядження та ефективного використання державного майна та корпоративних прав держави, вживає необхідних заходів щодо припинення цих порушень".  
Враховано   43) здійснює заходи щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб уповноважених органів та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави;  
133. виконує інші функції, визначені законами України.      44) вживає заходів щодо забезпечення надходжень до Державного бюджету України дивідендів за акціями акціонерних товариств, що перебувають у державній власності, доходів із часток у статутному фонді інших господарських товариств та доходів від використання іншого державного майна; 45) розробляє пропозиції щодо подальшого використання майна, яке у встановленому порядку повертається, передається у державну власність; 46) бере участь у створенні та формуванні Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади ; 47) здійснює у межах, визначених законом, контроль за управлінням, розпорядженням та ефективним використанням: а) державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації; б) державного майна, переданого в оренду; в) державного майна, закріпленого за державними унітарними або державними комерційними підприємствами на праві господарського відання чи праві оперативного управління, а також переданого в установленому порядку іншим особам; г) корпоративних прав держави; 48) у разі виявлення порушень щодо управління, розпорядження та ефективного використання державного майна та корпоративних прав держави, вживає необхідних заходів щодо припинення цих порушень; 49) виконує інші функції, визначені законами України.  
134. 2. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення, представництва та організації Фонду не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, крім випадків, встановлених законом і установчими документами цих підприємств, установ та організацій.       
135. Стаття 5. Права Фонду      Стаття 8. Права Фонду  
136. Фонд має такі права:      1. Фонд має такі права:  
137. 1) приймати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Фонду;      1) приймати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Фонду;  
138. 2) скасовувати акти з управління корпоративними правами держави, регіональних відділень та представництв Фонду;   -67- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Пункт 2 статті 5 проекту викласти в такій редакції: "скасовувати акти Фонду, у тому числі його регіональних відділень та представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим."  
Враховано   2) скасовувати акти Фонду, у тому числі його регіональних відділень та представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим;  
139. 3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері приватизації та управління державними корпоративними правами ;      3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері приватизації та управління державними корпоративними правами ;  
140. 4) приймати рішення за заявами і скаргами фізичних і юридичних осіб, органів державної влади з питань, що пов'язані з діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;      4) приймати рішення за заявами і скаргами фізичних і юридичних осіб, органів державної влади з питань, що пов'язані з діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;  
141. 5) виконувати у межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави;   -68- Демьохін В.А.
У пункті 7 статті 5 слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   5) виконувати у межах повноважень, визначених законом, функції з управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави;  
142. 6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;      6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;  
143. 7) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;      7) одержувати безоплатно в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від державних органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;  
144. 8) залучати до розроблення пропозицій з актуальних проблем, що розв'язуються Фондом під час виконання покладених на нього завдань, проведення консультацій і експертиз науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених і фахівців-практиків;   -69- Сергієнко Л.Г.
Пункт 8 статті 5 законопроекту викласти у редакції " залучати науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених і фахівців-практиків для проведення консультацій і експертиз при вирішенні питань, що належать до його компетенції"  
Враховано   8) залучати науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених і фахівців-практиків для проведення консультацій і експертиз при вирішенні питань, що належать до його компетенції;  
145. 9) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;      9) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;  
146. 10) виступати замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенції;      10) виступати замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенції;  
147. 11) вступати для виконання своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;      11) вступати для виконання своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;  
148. 12) видавати відповідно до своєї компетенції офіційні видання;      12) видавати відповідно до своєї компетенції офіційні видання;  
149. 13) відповідно до законодавства ініціювати та перевіряти за участю працівників податкових органів та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ефективність використання державного майна та фінансово-господарської діяльності відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -70- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Статтю 5 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту : "визначати на конкурсних засадах спеціалізовані організації для продажу основних засобів, що є державною власністю, та необоротних активів відкритих акціонерних товариств, частка держави у статутних фондах яких перевищує 50 відсотків."  
Враховано   13) відповідно до законодавства ініціювати та перевіряти за участю працівників податкових органів та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ефективність використання державного майна та фінансово-господарської діяльності відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); 14) визначати на конкурсних засадах спеціалізовані організації для продажу основних засобів, що є державною власністю та необоротних активів відкритих акціонерних товариств, частка держави у статутних фондах яких перевищує 50 відсотків. 2. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення, представництва та організації Фонду не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, крім випадків, встановлених законом і установчими документами цих підприємств, установ та організацій.  
    -71- Хмара С.І.
Статтю 5 проекту Закону "Права Фонду" доповнити новою частиною такого змісту: "Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення, представництва та організації Фонду не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, крім випадків, встановлених законом і установчими документами цих підприємств, установ та організацій".  
Враховано    
150. Глава ІІ      Глава ІІ  
151. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ      СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ  
152. Стаття 6. Система органів Фонду      Стаття 9. Система органів Фонду  
153. 1. Систему органів Фонду становлять:      1. Систему органів Фонду становлять:  
154. центральний апарат Фонду;      центральний апарат Фонду;  
155. регіональні відділення Фонду в областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні відділення);      регіональні відділення Фонду в областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні відділення);  
156. Фонд майна Автономної Республіки Крим;      Фонд майна Автономної Республіки Крим;  
157. представництва Фонду у районах та містах (далі - представництва).      представництва Фонду у районах та містах (далі - представництва).  
158. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації та управління корпоративними правами держави в Україні.      Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації та управління корпоративними правами держави в межах, визначених законом.  
159. 2. З метою забезпечення виконання завдань чи окремих своїх функцій Фонд може створювати агентства, центри, госпрозрахункові та інші організації у межах обсягів фінансування, встановлених законодавством.   -72- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Частину 2 статті 6 законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Фонд державного майна здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через органи, визначені у пункті 1 цієї статті та через агентства, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Фонду " .  
Враховано   2. З метою забезпечення виконання завдань чи окремих своїх функцій Фонд може створювати агентства, центри, госпрозрахункові та інші організації у межах обсягів фінансування, встановлених законом. Фонд державного майна здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через органи, визначені у частині 1 цієї статті та через агентства, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Фонду.  
160. 3. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва є юридичними особами, мають печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.   -73- Хмара С.І.
В частині третій статті 6 слова „та представництва" вилучити.  
Відхилено   3. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва є юридичними особами, мають печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України. 4. Регіональні відділення Фонду державного майна України та представництва Фонду державного майна України в районах та містах діють на підставі положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. Фонд майна Автономної Республіки Крим та представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим діють на підставі положень, затверджених Фондом державного майна України за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим. У відповідних положеннях визначаються завдання, функції, права, повноваження, та порядок призначення та звільнення керівників регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України в районах та містах, а також Фонду майна Автономної Республіки Крим та представництв Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки. 5. Фонд майна Автономної Республіки Крим підзвітний та підконтрольний Фонду державного майна України у питаннях приватизації майна, що знаходиться у загальнодержавній власності, та Верховній Раді Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим. Представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, підзвітні відповідно районним і міським радам.  
    -74- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Статтю 6 законопроекту доповнити частиною 4 такого змісту: "4.Регіональні відділення Фонду державного майна України та представництва Фонду державного майна України в районах та містах діють на підставі положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. Фонд майна Автономної Республіки Крим та представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим діють на підставі положень, затверджених Фондом державного майна України за погодженням з Урядом Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
    -75- Фікс Є.З.
Статтю 6 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. Фонд майна Автономної Республіки Крим підпорядкований Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Фонд майна Автономної Республіки Крим підзвітний Фонду державного майна України у питаннях приватизації майна, що знаходиться у загальнодержавній власності, та Верховній Раді Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим. Представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, підзвітні відповідно районним і міським радам. Фонд майна Автономної Республіки Крим та його представництва у районах і містах діють на підставі положень, затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Фонд майна Автономної Республіки Крим очолює голова Фонду манна Автономної Республіки Крим, який є заступником Голови Фонду державного майна України і якого призначає та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим і за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим."  
Враховано частково    
    -76- Лук'яненко Л.Г.
Ст.6 доповнити пунктом 4 такого змісту: "Фонд майна Автономної Республіки Крим підпорядкований Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Фонд майна Автономної Республіки Крим підзвітний Фонду державного майна України у питаннях приватизації майна, що знаходиться у загальнодержавній власності, та Верховній Раді Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим. Представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, підзвітні відповідно районним і міським радам. Фонд майна Автономної Республіки Крим та його представництва у районах і містах діють на підставі положень, затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим і погоджених з Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Фондом державного майна України. Фонд майна Автономної Республіки Крим очолює голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, який є заступником Голови Фонду державного майна України, якого призначає та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим і за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим."  
Враховано частково    
    -77- Сергієнко Л.Г.
Статтю 6 законопроекту доповнити частиною 4 такого змісту: "4.Регіональні відділення Фонду державного майна України та представництва Фонду державного майна України в районах та містах діють на підставі положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. Фонд майна Автономної Республіки Крим та представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим діють на підставі положень, затверджених Фондом державного майна України за погодженням з Урядом Автономної Республіки Крим. У відповідних положеннях визначаються завдання, функції, права, повноваження, порядок призначення та звільнення керівників регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України в районах та містах, а також Фонду майна Автономної Республіки Крим та представництв Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим визначаються у положеннях про них.  
Враховано частково    
    -78- Кириченко Л.Ф.
Статтю 6 доповнити пунктом 4 такого змісту: "Фонд майна Автономної Республіки Крим підпорядкований Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Фонд майна Автономної Республіки Крим підзвітний Фонду державного майна України у питаннях приватизації майна, що знаходиться у загальнодержавній власності, та Верховній Раді Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим. Представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у районах і містах Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, підзвітні відповідно районним і міським радам. Фонд майна Автономної Республіки Крим та його представництва у районах і містах діють на підставі положень, затверджених Радою міністрів Автономної Республіки КримЧ погоджених з Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Фондом державного майна України. Фонд майна Автономної Республіки Крим очолює голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, який є заступником Голови Фонду державного майна України, якого призначає та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим і за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим."  
Враховано частково    
161. Стаття 7. Голова Фонду      Стаття 10. Голова Фонду  
162. 1. Фонд очолює Голова, який за згодою Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.   -79- Сергієнко Л.Г.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції: " Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України."  
Враховано частково   1. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. 2. Строк повноважень голови Фонду становить п'ять років. Голова Фонду не може призначатися на посаду більше ніж два строки підряд. 3. Голова Фонду звільняється у разі: подання заяви про відставку; визнання за результатами щорічного звіту про виконання Державної програми приватизації Верховною Радою України роботи Фонду незадовільною; неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я протягом чотирьох місяців; 4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 5) закінчення строку повноважень.  
    -80- Демьохін В.А.
Частину 3 статті 7 доповнити новим пунктом в такій редакції: "визнання Верховною Радою України роботи Фонду, за результатами щорічного звіту про виконання Державної програми приватизації, незадовільною;"  
Враховано    
163. 2. У разі звільнення з посади Голови Фонду Президент України в установленому законом порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.      4. У разі звільнення з посади Голови Фонду Президент України в установленому законом порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.  
164. До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду.   -81- Хмара С.І.
Абзац другий частини другої ст. 7 викласти в такій редакції: „До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду."  
Враховано   До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду.  
    -82- Кіроянц С.Г.
В статті 7 частин 2 абзац другий викласти в такій редакції: "До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник, а у разі його відсутності -заступник".  
Враховано    
165. 3. Призначений Голова Фонду приймає державне майно згідно даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності. Визначення відповідності фактичної наявності державного майна даним Єдиного реєстру об'єктів державної власності, здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.   -83- Сергієнко Л.Г.
Частину 3 статті 7 викласти в такій редакції: "Новопризначений Голова Фонду приймає Єдиний реєстр об'єктів державної власності. Порядок передачі Єдиного реєстру об'єктів державної власності визначається Кабінетом Міністрів України. "  
Враховано   5. Новопризначений Голова Фонду приймає Єдиний реєстр об'єктів державної власності. Порядок передачі Єдиного реєстру об'єктів державної власності визначається Кабінетом Міністрів України.  
166. 4. Голова Фонду призначається на посаду строком на 5 років з правом призначення на другий строк.   -84- Сергієнко Л.Г.
Частину 4 статті 7 викласти в такій редакції: "Строк повноважень Голови Фонду становить п'ять років. Голова Фонду не може призначатися на посаду більше ніж два строки підряд"  
Враховано    
167. Голова Фонду звільняється у разі:   -85- Сергієнко Л.Г.
Підпункт 2 частини 4 статті 7 викласти в такій редакції: "Голова Фонду протягом строку його повноважень звільняється у разі: 1) подання заяви про відставку; 2) неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я протягом чотирьох місяців; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 4) закінчення строку повноважень." та змінити нумерацію частин.  
Враховано частково    
168. неналежного виконання посадових обов'язків;       
169. закінчення строку повноважень;       
170. неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я;       
171. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;       
172. подання заяви про відставку.       
173. 5. Голова Фонду:      6. Голова Фонду:  
174. 1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;      1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;  
175. 2) подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Фонду ;      2) подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Фонду ;  
176. 3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;      3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
177. 4) затверджує структуру Фонду;   -86- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Пункт 4 частини 5 статті 7 законопроекту доповнити словами "визначає напрями та розрахунки витрат коштів спеціального фонду державного бюджету, які надходять від приватизації та оренди державного майна".  
Враховано редакційно   4) затверджує структуру Фонду, кошторис витрат коштів спеціального фонду державного бюджету, які надходять від приватизації та оренди державного майна в межах бюджетних призначень Фонду;  
178. 5) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;      5) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
179. 6) підписує нормативно-правові акти Фонду;      6) підписує нормативно-правові акти Фонду;  
180. 7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Фонду та начальників регіональних відділень та їх заступників;      7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Фонду та начальників регіональних відділень та їх заступників;  
181. 8) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим;   -87- Фікс Є.З.
Пункти 8 та 9 частини 5 статті 7 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів  
Відхилено   8) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим;  
182. 9) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Фонду майна Автономної Республіки Крим його заступників;   -88- Лук'яненко Л.Г.
Пункти 8; 9 частини 5 статті 7 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.  
Відхилено   9) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Фонду майна Автономної Республіки Крим його заступників;  
    -89- Кириченко Л.Ф.
Підпункти 8; 9 пункту 5 статті 7 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних підпунктів  
Відхилено    
183. 10) затверджує штатний розпис Фонду, положення про структурні підрозділи Фонду і є розпорядником бюджетних коштів на утримання Фонду;      10) затверджує штатний розпис Фонду, положення про структурні підрозділи Фонду і є розпорядником бюджетних коштів на утримання Фонду;  
184. 11) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, підписує від імені Фонду відповідні правочини;   -90- Демьохін В.А.
У пункті 11 частини 5 статті 7 слово "підписує" замінити на слово "укладає".  
Враховано   11) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, укладає від імені Фонду відповідні правочини;  
185. 12) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;   -91- Демьохін В.А.
Пункт 12 частини 5 та пункт 6 частини 6 статті 7 доповнити словами "з правом дорадчого голосу".  
Враховано   12) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
186. 13) видає довіреності на виконання функцій у межах повноважень Фонду;      13) видає довіреності на виконання функцій у межах повноважень Фонду;  
187. 14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.   -92- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Частину 5 статті 7 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту "управляє бюджетними асигнуваннями згідно з бюджетним розписом та кошторисом витрат".  
Враховано редакційно   14) забезпечує управління бюджетними асигнуваннями згідно з бюджетним розписом та кошторисом витрат; 15) здійснює інші повноваження відповідно до закону.  
188. 6. До призначення Президентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду виконуючий обов'язки Голови Фонду:   -93- Сергієнко Л.Г.
Частину 6 статті 7 викласти в такій редакції: "Виконуючий обов'язки Голови Фонду"  
Враховано   7. Виконуючий обов'язки Голови Фонду:  
189. 1) здійснює керівництво центральним апаратом Фонду та діяльністю Фонду;      1) здійснює керівництво центральним апаратом Фонду та діяльністю Фонду;  
190. 2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;      2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
191. 3) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;      3) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
192. 4) розпоряджається бюджетними коштами на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;   -94- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Пункт 4 частини 6 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції: "управляє бюджетними асигнуваннями згідно з бюджетним розписом та кошторисом витрат"  
Враховано   4) забезпечує управління бюджетними асигнуваннями згідно з бюджетним розписом та кошторисом витрат;  
193. 5) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, підписує від імені Фонду відповідні правочини;      5) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, укладає від імені Фонду відповідні правочини;  
194. 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;      6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
195. 7) приймає рішення і підписує накази та розпорядження Фонду в межах повноважень Голови Фонду, визначених цим Законом.      7) приймає рішення і підписує накази та розпорядження Фонду в межах повноважень Голови Фонду, визначених цим Законом.  
196. Стаття 8. Заступники Голови Фонду      Стаття 11. Заступники Голови Фонду  
197. 1. Голова Фонду має першого заступника, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Фонду.   -95- Кіроянц С.Г.
В статті 8 вилучити фразу: "першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України".  
Враховано   1. Першого заступника, заступника у зв'язках з Верховною Радою України, призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Голови Фонду.  
    -96- Сергієнко Л.Г.
Частину 1 статті 8 викласти в такій редакції: "Першого заступника, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та заступників, призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Голови Фонду "  
Враховано частково    
    -97- Фікс Є.З.
- Частину 1 статті 8 викласти у наступній редакції: "1. Голова Фонду має першого заступника, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, заступника - голову Фонду манна Автономної Республіки Крим та заступників, які призначаються та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Фонду, крім заступника - голови Фонду майна Автономної Республіки Крим.";  
Відхилено    
    -98- Лук'яненко Л.Г.
Частину 1 статті 8 викласти у наступній редакції: "Голова Фонду має першого заступника, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, заступника-голову Фонду майна Автономної Республіки Крим та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Фонду крім заступника-голови Фонду майна Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
    -99- Кириченко Л.Ф.
Пункт 1 ст.8 викласти у наступної редакції: "Голова Фонду має першого заступника, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, заступника-голову Фонду майна Автономної Республіки Крим та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Фонду крім заступпика-голови Фонду майна Автономної Республіки Крим.".  
Відхилено    
198. 2. Заступники Голови Фонду:      2. Заступники Голови Фонду:  
199. 1) здійснюють керівництво структурними підрозділами, підпорядкованими їм, та спрямовують їх діяльність;   -100- Сергієнко Л.Г.
Пункт 1 частини 2 статті 8 викласти в такій редакції: "здійснюють керівництво та спрямовують діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів"  
Враховано   1) здійснюють керівництво та спрямовують діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів;  
200. 2) дають згоду на призначення на посаду та на звільнення з посади керівників структурних підрозділів;      2) дають згоду на призначення та звільнення з посади керівників структурних підрозділів;  
201. 3) діють за дорученням Голови Фонду та представляють Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;      3) за дорученням Голови Фонду представляють Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;  
202. 4) можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України за дорученням Голови Фонду;   -101- Демьохін В.А.
Пункт 4 частини 2 статті 8 викласти в такій редакції: "за дорученням Голови Фонду можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу".  
Враховано   4) за дорученням Голови Фонду можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
203. 5) приймають у межах своїх повноважень рішення з питань, що належать до компетенції Фонду;      5) приймають у межах своїх повноважень рішення з питань, що належать до компетенції Фонду;  
204. 6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.      6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.  
205. Заступники Голови Фонду виконують за дорученням Голови Фонду окремі його функції і заміщають Голову Фонду в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.   -102- Сергієнко Л.Г.
Підпункт 1 пункту 6 частини 2 статті 8 викласти в такій редакції: "Заступники Голови Фонду мають право виконувати за дорученням Голови Фонду окремі його функції. В разі відсутності Голови Фонду або неможливості виконання ним своїх обов'язків виконують обов'язки Голови Фонду"  
Враховано   Заступники Голови Фонду мають право виконувати за дорученням Голови Фонду окремі його функції. В разі відсутності Голови Фонду або неможливості виконання ним своїх обов'язків виконують обов'язки Голови Фонду.  
206. Стаття 9. Колегія Фонду      Стаття 12. Колегія Фонду  
207. 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється колегія у складі 15 осіб.   -103- Демьохін В.А.
У частині 1 статті 12 вилучити слова "і прийняття рішень з", а частину 4 цієї статті вилучити повністю.  
Враховано   1. Для обговорення з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється колегія у складі 15 осіб.  
    -104- Фікс Є.З.
Частину 2 статті 9 викласти у наступній редакції: "2. До складу колегії входять Голова Фонду (Голова колегії), перші заступники та заступники Голови Фонду, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, а також інші керівні працівники Фонду. До складу колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, начальники регіональних відділень та представництв,".  
Враховано    
208. 2. До складу колегії входять Голова Фонду (Голова колегії), перші заступники та заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальники регіональних відділень та представництв.   -105- Лук'яненко Л.Г.
Частину 2 статті 9 викласти у наступній редакції: "До складу колегії входять Голова Фонду (Голова колегії), перші заступники та заступники Голови Фонду, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, а також інші керівні працівники Фонду. До складу колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, начальники регіональних відділень та представництв".  
Враховано   2. До складу колегії входять Голова Фонду (Голова колегії), перші заступники та заступники Голови Фонду, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, а також інші керівні працівники Фонду. До складу колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, начальники регіональних відділень та представництв.  
    -106- Кириченко Л.Ф.
Абзац 1 пункту 2 статті 9 викласти у наступної редакції: "До складу колегії входять Голова Фонду (Голова колегії), перші заступники та заступники Голови Фонду, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, а також інші керівні працівники Фонду. До складу колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, начальники регіональних відділень та представництв".  
Враховано    
209. До складу колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації за їх згодою.   -107- Демьохін В.А.
У другому реченні пункту 2 статті 9 слова" по одному представнику" замінити словом "представники".  
Відхилено   До складу колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації за їх згодою.  
210. 3. Склад колегії Фонду затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Голови Фонду.      3. Склад колегії Фонду затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Голови Фонду.  
211. 4. Рішення колегії затверджуються наказами Фонду.       
212. Стаття 10. Науково-консультативна рада Фонду      Стаття 13. Науково-консультативна рада Фонду  
213. 1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду, організації та діяльності Фонду при ньому утворюється науково-консультативна рада.      1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду, організації та діяльності Фонду при ньому утворюється науково-консультативна рада.  
214. 2. До складу науково-консультативної ради входять експерти з числа вчених, фахівців-практиків. Склад науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.      2. До складу науково-консультативної ради входять експерти з числа вчених, фахівців-практиків. Склад науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.  
215. Стаття 11. Обов'язковість виконання вимог Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв      Стаття 14. Обов'язковість виконання вимог Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв  
216. 1. Вимоги працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв при виконанні ними службових обов'язків у межах повноважень є обов'язковими для всіх органів державної влади, підприємств, установ та організацій, у статутних фондах яких є державна частка або які використовують об'єкти права державної власності чи управляють ними, якщо інше не встановлено законодавством.      1. Вимоги працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв при виконанні ними службових обов'язків у межах повноважень є обов'язковими для всіх органів державної влади, підприємств, установ та організацій, у статутних фондах яких є державна частка або які використовують об'єкти права державної власності чи управляють ними, якщо інше не встановлено законом.  
217. 2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій на вимогу працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв Фонду зобов'язані створювати належні умови для роботи працівників, які виконують функції, передбачені цим Законом, законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо подання необхідної документації.      2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій на вимогу працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв Фонду зобов'язані створювати належні умови для роботи працівників, які виконують функції, передбачені цим Законом, законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо подання необхідної документації.  
218. Стаття 12. Обов'язок додержання законодавства про державну та комерційну таємницю, відповідальність за його порушення      Стаття 15. Обов'язок додержання законодавства про державну та комерційну таємницю, відповідальність за його порушення  
219. 1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію органами системи Фонду державної політики щодо державної таємниці.      1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію органами системи Фонду державної політики щодо державної таємниці.  
220. 2. Працівники органів системи Фонду та особи, які залучаються цими органами до роботи у процесі виконання своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю, розголошення державної та комерційної таємниці, які охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність згідно із законодавством.      2. Працівники органів системи Фонду та особи, які залучаються цими органами до роботи у процесі виконання своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю, розголошення державної та комерційної таємниці, які охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність відповідно до закону.  
221. Глава ІІІ      Глава ІІІ  
222. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ      ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ  
223. Стаття 13. Нормативно-правові акти Фонду      Стаття 16. Нормативно-правові акти Фонду  
224. 1. Фонд на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб.      1. Фонд на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб.  
225. Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.      2.Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації у встановленому порядку.  
226. 1.Оскарження актів та рішень Фонду проводиться у порядку, встановленому законодавством.   -108- Демьохін В.А.
У абзаці 3 статті 13 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   3.Оскарження актів та рішень Фонду проводиться у порядку, встановленому законом .  
227. Стаття 14. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами      Стаття 17. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами  
228. 1. На запити Фонду органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та їх посадові особи зобов'язані безоплатно подавати відповідно до законодавства інформацію, необхідну для здійснення Фондом своїх повноважень.   -109- Демьохін В.А.
У частині 1 статті 14 виключити слова "відповідно до законодавства".  
Враховано   1. На запити Фонду органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та їх посадові особи зобов'язані безоплатно надавати інформацію, необхідну для здійснення Фондом своїх повноважень.  
229. 2. У разі відмови або ухилення від своєчасного подання необхідної інформації або документації на вимогу Фонду, а також за подання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність відповідно до законодавства.   -110- Демьохін В.А.
У частині 2 статті 14 слова "відповідно до законодавства". Замінити словами "у встановленому законом порядку".  
Враховано   2. У разі відмови або ухилення від своєчасного надання необхідної інформації на вимогу Фонду, а також за подання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
230. Стаття 15. Відповідальність працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв      Стаття 18. Відповідальність працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв  
231. Працівники Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність відповідно до закону.      1. Працівники Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність згідно із законом.  
232. Глава ІV      Глава ІV  
233. ВЗАЄМОДІЯ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ      ВЗАЄМОДІЯ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
234. Стаття 16. Взаємодія Фонду з Верховною Радою України      Стаття 19. Взаємодія Фонду з Верховною Радою України  
235. 1. Фонд подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України щокварталу аналітичну довідку про хід приватизації.      1. Фонд подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України щокварталу аналітичну довідку про хід приватизації.  
236. 2. Верховна Рада України щороку заслуховує і затверджує звіт Фонду про виконання Державної програми приватизації.   -111- Демьохін В.А.
Ч.2 ст. 16 викласти в такій редакції: "2. Фонд подає до Верховної Ради України щорічно звіт про виконання Державної програми приватизації. Верховна Рада України заслуховує та затверджує звіт Фонду.";  
Враховано   2. Фонд подає до Верховної Ради України щорічно звіт про виконання Державної програми приватизації. Верховна Рада України заслуховує та затверджує звіт Фонду.  
237. 3. Комітет Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії.   -112- Демьохін В.А.
частину 3 цієї статті викласти в такій редакції: "3. Фонд за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії Верховної Ради України подає Комітету Верховної Ради України до компетенції якого належать питання приватизації інформацію (повідомлення)."  
Враховано   3. Фонд за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії Верховної Ради України подає Комітету Верховної Ради України до компетенції якого належать питання приватизації інформацію (повідомлення).  
238. 4. Комітети Верховної Ради України у разі необхідності заслуховують доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду з питань, що належать до їх компетенції.   -113- Сергієнко Л.Г.
Частину 4 статті 19 вилучити  
Враховано    
239. 5. На підставі доповідей та інформації (повідомлень) Фонду комітети Верховної Ради України чи Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації можуть розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства, а також готувати висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених порушень, які подаються на розгляд Верховної Ради України.   -114- Сергієнко Л.Г.
Частину 5 статті 19 вилучити  
Враховано    
240. Стаття 17. Взаємодія Фонду з центральними органами виконавчої влади      Стаття 20. Взаємодія Фонду з центральними органами виконавчої влади  
241. 1. Фонд взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами права державної власності.      1. Фонд взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами державної власності.  
242. 2. Фонд державного майна, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:      2. Фонд, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:  
243. 1) залучають до складу комісій з приватизації представників органів виконавчої влади;      1) залучають до складу комісій з приватизації представників органів виконавчої влади;  
244. 2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;      2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;  
245. 3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу;      3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу;  
246. 4) погоджують з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів у випадках, передбачених законодавством;      4) погоджують з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів у випадках, передбачених законом;  
247. 5) співпрацюють з центральними органами виконавчої влади під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік;   -115- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Пункт 5 частини 2 статті 17 законопроекту викласти в такій редакції: "співпрацюють з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України та іншими органами виконавчої влади під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік".  
Враховано частково   5) співпрацюють з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та іншими органами під час підготовки проекту Державного бюджету України;  
248. 6) здійснюють управління об'єктами державної власності у межах повноважень, визначених законодавством та делегованих Кабінетом Міністрів України.      6) здійснюють управління об'єктами державної власності у межах повноважень, визначених законом та делегованих Кабінетом Міністрів України.  
249. 3. Проекти законів, актів Президента України та нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Фонду і стосуються виконання його функцій, надсилаються зазначеними органами Фонду для надання висновків, які розглядаються відповідними органами.      3. До Фонду для надання висновків надсилаються проекти законів, актів Президента України та нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції і стосуються виконання покладених на нього функцій.  
250. Глава V      Глава V  
251. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ФОНДУ      ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ФОНДУ  
252. Стаття 18. Гарантії здійснення повноважень Фонду      Стаття 21. Гарантії здійснення повноважень Фонду  
253. 1. Втручання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність Фонду забороняється, крім випадків, встановлених законодавством.      1. Втручання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність Фонду забороняється, крім випадків, встановлених законом.  
254. 2. Вплив у будь-якій формі на працівників Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.      2. Вплив у будь-якій формі на працівників Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.  
255. Стаття 19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Фонду   -116- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Назву статті 19 законопроекту доцільно викласти в такій редакції: "Видатки на забезпечення діяльності органів Фонду".  
Враховано частково   Стаття 22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів Фонду.  
256. 1. Фінансування Фонду здійснюється з Державного бюджету України. Видатки на утримання Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв щороку визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком.   -117- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Перше речення частини 1 статті 19 законопроекту викласти у такій редакції: 1. Фінансування Фонду здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, які надходять від приватизації та оренди державного майна. Частину 1 статті 19 доцільно викласти в наступній редакції: "Видатки на забезпечення діяльності Фонду держаного майна України, його регіональних відділень та представництв здійснюється за рахунок коштів державного бюджету".  
Враховано редакційно   1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Фонду здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, які надходять від приватизації та оренди державного майна.  
    -118- Фікс Є.З.
У частині 1 статті 19 виключити слова "Фонд майна Автономної Республіки Крим";  
Відхилено    
    -119- Лук'яненко Л.Г.
У частині 1 статті 19 виключити слова "Фонд майна Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
    -120- Кириченко Л.Ф.
У пункті 1 статті 19 виключити слова "Фонд майна Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
257. 2. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Центрального апарату та підпорядкованих підрозділів Фонду затверджуються Головою Фонду в межах видатків згідно з кошторисом.   -121- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Частину 2 статті 19 викласти у такій редакції: "Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис та кошторис видатків Фонду державного майна затверджується у встановленому законодавством порядку."  
Враховано   2. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис та кошторис видатків Фонду затверджується у встановленому законодавством порядку.  
258. Кошторис витрат на утримання Фонду затверджується в установленому порядку.       
259. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна Автономної Республіки Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями.   -122- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Статтю 19 законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. Транспортними і матеріально-технічними засобами Фонд державного майна України забезпечується за рахунок коштів загального та спеціального фонду Державного бюджету України".  
Відхилено   3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна Автономної Республіки Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями. Стаття 23. Умови оплати праці, матеріально-побутового, соціального та іншого забезпечення 1. На посадових осіб органів Фонду поширюється дія Закону України "Про державну службу", вони є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. 2. Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій працівникам Фонду здійснюється на умовах і в порядку: - Голові Фонду - визначених законодавством для міністрів; - першому заступнику Голови - для перших заступників міністрів; - заступникам Голови - для заступників міністрів; - іншим працівникам центрального апарату Фонду - для відповідних категорій спеціалістів міністерств; - Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим - для заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим; - першому заступнику Голови Фонду майна Автономної Республіки Крим - для міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; - заступникам - для першого заступника міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; - іншим працівникам - для керівних працівників та спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим; - начальникам регіональних відділень - відповідно для перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; - заступникам начальників регіональних відділень - для заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; - іншим працівникам регіональних відділень - для керівних працівників та спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; - начальникам представництв у районах - для перших заступників голів районних державних адміністрацій; - заступникам начальників представництв - для заступників голів районних державних адміністрацій; - іншим працівникам представництв - для керівних працівників та спеціалістів управлінь, відділів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій; - начальникам представництв у містах - для перших заступників міського голови; - заступникам начальників представництв - для заступників міського голови; - іншим працівникам представництв - для керівних працівників та спеціалістів управлінь, відділів та структурних підрозділів міських органів виконавчої влади. 3. Оплата праці, матеріально-побутове, соціальне та інше забезпечення працівників Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим та регіональних відділень і представництв, здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету та за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, які надходять від приватизації та оренди державного та комунального майна. 4. Посадові оклади працівників органів Фонду встановлюються на 30 відсотків вище відповідних окладів державних службовців. 5. Голові Фонду, Першим заступникам і заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Фонду, голові Фонду майна Автономної Республіки Крим і його заступникам, начальникам регіональних відділень та їх заступникам, начальникам представництв та їх заступникам встановлюються щомісячні персональні надбавки у розмірі 70 відсотків їх посадового окладу. 6. Голова Фонду, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальники регіональних відділень та начальники представництв можуть встановлювати, в межах затвердженого фонду оплати праці, керівним працівникам і спеціалістам надбавку за особливі умови проходження державної служби і напруженість у роботі у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років. 7. Працівники Фонду та його регіональних відділень і представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим забезпечуються службовими жилими приміщеннями або жилими приміщеннями відомчого житлового фонду чи житлового фонду місцевих рад у встановленому порядку. 8. На працівників Фонду та його регіональних відділень і представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим з питань державного захисту поширюється дія Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів". 9. Посадові оклади працівників Фонду та його регіональних відділень і представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", встановлюються на 30 відсотків вище відповідних окладів державних службовців.  
    -123- Лук'яненко Л.Г.
Доповнити статтю 19 пунктом 4 такого змісту: "3. Фонд майна Автономної Республіки Крим утримується за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим. Штатний розпис, структура, кошторис доходів і видатків, фонд оплати праці Фонду затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки.  
Відхилено    
    -124- Кириченко Л.Ф.
Доповнити статтю 19 пунктом 4 такого змісту: "3. Фонд майна Автономної Республіки Крим утримується за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим. Штатний розпис, структура, кошторис доходів і видатків, фонд оплати праці Фонду затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.  
Відхилено    
    -125- Фікс Є.З.
Доповнити статтю 19 пунктом 4 такого вмісту: "4. Фонд майна Автономної Республіки Крим утримується за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим. Штатний розпис, структура, кошторис доходів і видатків, фонд оплати праці Фонду затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.".  
Відхилено    
    -126- Мороз О.О.
Шибко В.Я.
Рудковський Д.О.
Макеєнко В.В.
Бастрига І.М.
Савицький В.В.
Законопроект доповнити статтею 20 такого змісту: "Стаття 20. Умови оплати праці, матеріально-побутового, соціального та іншого забезпечення На посадових осіб органів Фонду поширюється дія Закону України "Про державну службу", вони є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій працівникам Фонду здійснюється на умовах і в порядку: Голові Фонду - визначених законодавством для міністрів; першому заступнику Голови - для перших заступників міністрів; заступникам Голови - для заступників міністрів; іншим працівникам центрального апарату Фонду - для відповідних категорій спеціалістів міністерств; Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим - для заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим; першому заступнику Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим - для міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; заступникам - для першого заступника міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; іншим працівникам - для керівних працівників та спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим; - начальникам регіональних відділень - відповідно для перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступникам начальників регіональних відділень - для заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; іншим працівникам регіональних відділень - для керівних працівників та спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; - начальникам представництв у районах - для перших заступників голів районних державних адміністрацій; заступникам начальників представництв - для заступників голів районних державних адміністрацій; іншим працівникам представництв - для керівних працівників та спеціалістів управлінь, відділів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій; -начальникам представництв у містах - для перших заступників міського голови; заступникам начальників представництв - для заступників міського голови; іншим працівникам представництв - для керівних працівників та спеціалістів управлінь, відділів та структурних підрозділів міських органів виконавчої влади. Оплата праці, матеріально-побутове, соціальне та інше забезпечення працівників Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим та регіональних відділень і представництв, здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету та за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, які надходять від приватизації та оренди державного та комунального майна. Посадові оклади працівників органів Фонду встановлюються на 30 відсотків вище відповідних окладів державних службовців. Голові Фонду, Першим заступникам і заступникам Голови, керівникам окремих структурних підрозділів центрального апарату Фонду, голові Фонду майна Автономної Республіки Крим і його заступникам, начальникам регіональних відділень та їх заступникам, начальникам представництв та їх заступникам встановлюються щомісячні персональні надбавки у розмірі 70 відсотків їх посадового окладу. Голова Фонду, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальники регіональних відділень та начальники представництв можуть встановлювати, в межах затвердженого фонду оплати праці, керівним працівникам і спеціалістам надбавку за особливі умови проходження державної служби і напруженість у роботі у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років. Працівники Фонду та його регіональних відділень і представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим забезпечуються службовими жилими приміщеннями або жилими приміщеннями відомчого житлового фонду чи житлового фонду місцевих рад у встановленому порядку. На працівників Фонду та його регіональних відділень і представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим з питань державного захисту поширюється дія Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів". Посадові оклади працівників Фонду та його регіональних відділень і представництв, Фонду майна Автономної Республіки Крим службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", встановлюються на 30 відсотків вище відповідних окладів державних службовців".  
Враховано редакційно    
260. Глава VІ      Глава VІ  
261. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
262. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
263. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
264. 3. Визнати такими, що втратили чинність:      3. Визнати такими, що втратили чинність:  
265. Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-ХІІ "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 39, ст. 581);      Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-ХІІ "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 39, ст. 581);  
266. пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 21 травня 1997 року № 297/97-ВР "Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 26, ст. 179).      пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 21 травня 1997 року № 297/97-ВР "Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 26, ст. 179).  
267. 4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:      4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
268. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;  
269. привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
270. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  
271. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.      відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
272. 5. Рекомендувати Президенту України та Раді Міністрів Автономної республіки Крим привести власні акти у відповідність з цим Законом.      5. Рекомендувати Президенту України та Раді Міністрів Автономної республіки Крим привести власні акти у відповідність з цим Законом.